Electrolux EWW1685HDW User manual

Electrolux EWW1685HDW User manual
EWW 1685 HDW
HR PERILICA-SUŠILICA
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT
RUFE CU USCĂTOR
UPUTE ZA UPORABU
MANUAL DE UTILIZARE
2
32
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 5
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................7
5. PROGRAMI ....................................................................................................... 9
6. POTROŠNJA....................................................................................................12
7. OPCIJE.............................................................................................................13
8. POSTAVKE...................................................................................................... 14
9. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 15
10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.............................................15
11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.......................................... 19
12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.................................... 20
13. SAVJETI......................................................................................................... 22
14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................23
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................28
16. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE...................................................30
17. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 31
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjskog pulta s pravilnim razmakom.
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo (ako je
primjenjivo).
Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti
između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu
pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari
komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
5
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i
pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite
isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite pakiranje i transportne vijke.
Sačuvajte transportne vijke. Prilikom
ponovnog premještanja uređaja,
morati ćete blokirati bubanj.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Uređaj ne postavljajte i ne
upotrebljavajte na mjestima gdje je
temperatura niža od 0 °C ili gdje je
izložen vremenskim utjecajima.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se vrata uređaja ne mogu do kraja
otvoriti.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
•
•
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Prilagodite nožice kako biste osigurali
dovoljno prostora između uređaja i
tepiha.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Zamo za UK i Irsku: Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
•
•
•
•
•
Pripazite da ne oštetite crijeva za
vodu.
Prije priključivanja uređaja na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu
koristile neka voda teče sve dok ne
postane potpuno čista.
Prilikom prve upotrebe uređaja
provjerite da nema curenja.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.4 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Ne dodirujte staklo na vratima dok
program traje. Staklo može biti vruće.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije pokretanja
ciklusa sušenja pokrenite dodatni
ciklus ispiranja.
Provjerite jeste li iz rublja uklonili sve
metalne predmete.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u perilici-sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Plastični predmeti nisu otporni na
toplinu.
– Ako upotrebljavate lopticu za
doziranje deterdženta, izvadite je
prije nego što pokrenete program
sušenja.
– Ne upotrebljavajte lopticu za
doziranje deterdženta kada
postavljate non-stop program.
•
•
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
uređaju.
2.5 Odlaganje
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
7
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Pregled uređaja
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Radna ploča
Spremnik za deterdžent
Upravljačka ploča
Ručica na vratima
Nazivna pločica
Filtar odvodne pumpe
Nožica za poravnavanje uređaja
6
7
3.2 Komplet za pričvršćenje
ploče (4055171146)
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
opremom.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog
zastupnika.
Ako postavljate uređaj na podnožje,
uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Opis upravljačke ploče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Tipka Uključeno/isključeno
Off)
(On/
2 Programator
10
8
www.electrolux.com
3 Tipka za smanjenje brzine centrifuge
(Spin)
9 Tipka razine sušenja
level)
4 Tipka temperature
5 Zaslon
10 Tipka Uključivanje/pauza
(Start/
Pause)
11 Tipke Upravljanje vremenom
(Temperature)
6 Tipka vremena sušenja
time)
7 Tipka odgode početka
Start)
(Drying
(Drying
(Time Manager)
(Delay
8 Tipka dodatnog ispiranja
Rinse)
(Extra
4.2 Prikaz
A
B
A) Područje temperature:
C
: indikator temperature
: indikator hladne vode
K
J
D
E
F
B)
: indikator Upravljanje vremenom.
C) Područje vremena:
•
I
H
G
: trajanje programa
•
: odgoda početka
•
: šifre alarma
•
: poruka pogreške
•
D)
: program pranja je završen.
: faza sušenja.
E)
: parna faza.
F)
: trajna opcija dodatnog ispiranja.
, , : indikatori razine suhoće.
G)
H) Područje centrifugiranja:
•
: indikator brzine
centrifugiranja
•
: indikator rada bez
centrifugiranja
•
I)
: indikator zadržavanja vode
: faza pranja.
J)
: indikator sigurnosne blokade za
djecu.
K)
: indikator zaključanih vrata
HRVATSKI
5. PROGRAMI
5.1 Tablica programa
Program
Raspon tem‐
perature
Maksimalna
Opis programa
količina rublja (Vrsta punjenja i zaprljanost)
Maksimalna
brzina centri‐
fuge
Programi pranja
Cottons
90°C - hladno
8 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Normal‐
no i slabo zaprljano.
Cottons +
Prewash
90°C - hladno
8 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Jako i
normalno zaprljano.
Cottons
Eco1)
60°C - 40°C
8 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Normal‐
no zaprljano. Smanjuje se potrošnja energije i
produljuju se vrijeme pranja.
Synthetics
60°C - hladno
3 kg
1200 o/min
Predmeti od sintetike ili miješanih tkanina.
Normalno zaprljano.
Delicates
40°C - hladno
3 kg
1200 o/min
Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, pre‐
dmeti pod poliestera. Normalno zaprljano.
Wool/
Handwash
40°C - hladno
1.5 kg
1200 o/min
Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni pre‐
dmeti koji se peru ručno i osjetljive tkanine sa
simbolom "ručno pranje".2)
Duvet
60°C - 30°C
2.5 kg
800 o/min
Posebni program za jedan sintetički pokrivač,
poplun, prekrivač za krevet i slično.
Rinse
8 kg
1600 o/min
Za ispiranje i centrifugiranje rublja. Sve tkanine.
Spin/
8 kg
1600 o/min
Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz
bubnja. Sve tkanine.
Drain3)
Programi sušenja
1 kg
Program sušenja za vunene tkanine.
Synthetics
Drying
2 kg
Program sušenja za predmete od sintetike.
Cottons Dry‐
ing
4 kg
Program sušenja za pamučne predmete.
Wool Drying
9
10
www.electrolux.com
Program
Raspon tem‐
perature
Maksimalna
Opis programa
količina rublja (Vrsta punjenja i zaprljanost)
Maksimalna
brzina centri‐
fuge
Programi s parom4)
Para se može koristiti za suho, oprano ili rublje nošeno samo jednom. Ovi programi
smanjuju nabore i mirise te čine rublje mekšim.
Ne koristite nikakav deterdžent. Ako je potrebno, mrlje uklonite pranjem ili korišten‐
jem odstranjivača mrlja.
Programi na paru ne izvode nikakve higijenske cikluse.
Ne koristite program s parom za sljedeće vrste rublja:
•
•
odjeću na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da je prikladno za sušenje u
sušilici.
sve predmete koji imaju plastične, metalne, drvene ili slične dijelove.
Steam
Refresh
40°C
1,5 kg
Program s parom za predmete od pamuka i
sintetike. Ovaj ciklus uklanja mirise iz rublja.5)
Steam
Anticrease
40°C
1,5 kg
Program s parom za predmete od pamuka i
sintetike. Ovaj ciklus pomaže ukloniti nabore.
1) Program pranja Cottons Eco pri 60ºC s punjenjem od 8 kg i program sušenja Cottons
Drying referentni su programi za podatke unesene u energetsku oznaku, u skladu sa stand‐
ardima EEC 92/75.
Temperatura vode u određenoj fazi pranje može se razlikovati od nazivne tem‐
perature odabranog programa.
2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može
izgledati da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno. Ovo se smatra normalnim ra‐
dom uređaja.
3) Postavite brzinu centrifuge. Provjerite odgovara li rublju. Ako postavite opciju Bez centri‐
fugiranja tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
4) Ako pokrenete program s parom sa suhim rubljem, na kraju ciklusa rublje će biti vlažno.
Najbolje je da rublje ostavite na svježem zraku približno 10 minuta kako bi se osušilo. Kada
program završi, rublje odmah izvadite iz bubnja. Nakon ciklusa s parom, odjeću će možda
ipak trebati glačati, ali s manje napora!
5) Para ne uklanja mirise životinja.
Kompatibilnost opcija programa
Program
■
■
■
■
■
HRVATSKI
11
Program
Pretpranje
■
■
■
■
■
Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Postavite brzinu centrifuge. Provjerite odgovara li rublju. Ako postavite opciju Bez centri‐
fugiranja tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
5.2 Programi za automatsko sušenje
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Količina
Extra suho
Za ručnike
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 4 kg
Suho za ormar1)
Za predmete koji se spremaju
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 4 kg
Sintetika i miješane tkanine do 2 kg
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
Suho za glačanje
Prikladno za glačanje
Pamuk i lan
(posteljina, stolnjaci, košulje,
itd.)
do 4 kg
1) Savjeti za ustanove za testiranje Testiranje karakteristika, u skladu sa standardom EN
50229, mora se provesti s PRVIM punjenjem za sušenje, s maksimalno deklariranim kapa‐
citetom sušenja (sastav punjenja u skladu s EN61121) postavljanjem programa za pamuk
AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR. DRUGO punjenje za sušenje s preostalim punjenjem
mora se testirati postavljanje. programa za pamuk AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR.
12
www.electrolux.com
5.3 Programi vremenski određenog sušenja
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Extra suho
Za ručnike
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
Suho za ormar
Za predmete koji se
spremaju
Suho za ormar
Za predmete koji se
spremaju
Količi‐ Brzina Predlože‐
na rubl‐ centri‐ no trajanje
ja (kg)
fuge (o/ (min)
min)
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
Sintetika i miješane tka‐
nine
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
Suho za glačanje
Pamuk i lan
Prikladno za glačanje (posteljina, stolnjaci, ko‐
šulje, itd.)
Sušenje vune
Vuna
(vuneni džemperi)
5.4 Woolmark Apparel Care Plava
•
Ciklus pranja vune na ovom uređaju
odobrila je kompanija Woolmark za
pranje proizvoda od vune s oznakom
4
1600
155 - 170
2
1600
85 - 100
1
1600
60 - 70
4
1600
145 - 160
2
1600
75 - 90
1
1600
50 - 60
2
1200
100 - 115
1
1200
50 - 60
4
1600
110 - 130
2
1600
60 - 70
1
1600
40 - 50
1
1200
85 - 105
"ručno pranje" uz uvjet da je rublje
oprano u skladu s uputama
proizvođača perilice. Pridržavajte se
uputa na etiketi odjeće u vezi sušenja
i drugih uvjeta pranja. M1380
• Ciklus sušenja vune na ovom uređaju
odobrila je tvrtka Woolmark za
sušenje proizvoda od vune s
oznakom "ručno pranje" uz uvjet da je
rublje osušeno u skladu s uputama
proizvođača ovog uređaja.
Pridržavaje se drugih uputa o njezi s
etikete odjeće. M1381
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, oznaka Woolmark je
zaštićeni trgovački znak.
6. POTROŠNJA
Podaci u ovoj tablici su približni. Razni čimbenici mogu promijeniti po‐
datke: količina i vrsta rublja, voda i temperatura okoline.
HRVATSKI
13
Na početku programa na zaslonu se prikazuje trajanje programa za
maksimalno punjenje.
Tijekom faze pranja automatski se izračunava trajanje programa i može
se značajno skratiti ako je punjenje manje od maksimalne količine (npr.
pamuk na 60°C, maksimalno punjenje 8 kg, trajanje programa prelazi 2
sata; stvarno punjenje 1 kg, trajanje programa nije niti 1 sat).
Kada program izračunava stvarno trajanje programa točka trepti na zas‐
lonu.
Programi
Količi‐
na
rublja
(kg)
Potrošn‐ Potrošnja
ja elek‐
vode (u li‐
trične en‐ trama)
ergije
(kWh)
Približno trajanje
programa (u minu‐
tama)
Pamuk 60 °C
8
1.35
67
175
Cottons Eco
Pamuk- program uštede
energije na 60°C 1)
8
1.02
63
235
Pamuk 40 °C
8
0.85
67
170
Sintetika 40 °C
3
0.40
48
115
Osjetljivo 40 °C
3
0.50
55
80
1.5
0.25
45
60
Vuna/ručno pranje 30 °C
1) "Pamuk- program uštede energije" 60°C s punjenjem od 8 kg referentni je program za
podatke navedene u energetskoj oznaci, u skladu sa standardom EEZ 92/75.
7. OPCIJE
7.1 Temperature
•
Postavite ovu opciju za promjenu
unaprijed zadane vrijednosti
temperature.
•
•
Indikator
= hladna voda.
Na zaslonu se prikazuje postavljena
temperatura.
7.2 Spin
•
Ovu opciju postavite za isključivanje
svih faza centrifuge.
Postavite je za vrlo osjetljive tkanine.
Za neke programe pranja faza
ispiranja troši više vode.
Na zaslonu se prikazuje indikator
.
Zadržavanje vode
•
•
Pomoću ove opcije možete smanjiti
zadanu brzinu centrifuge.
Na zaslonu se prikazuje indikator
postavljene brzine.
•
Dodatne opcije centrifugiranja:
Bez centrifuge
•
Postavite ovu funkciju kako bi se
spriječilo gužvanje tkanina.
Program pranja završava s vodom u
bubnju. Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
Vrata ostaju zaključana. Kako biste
otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
Na zaslonu se prikazuje indikator
.
14
www.electrolux.com
Za ispuštanje vode
pogledajte "Po završetku
programa".
7.3 Drying time
Pomoću ove opcije možete postaviti
vrijeme sušenja za tkanine koje trebate
osušiti. Na zaslonu se prikazuje
postavljena vrijednost.
Svakim pritiskom na ovu tipku vrijeme
sušenja produljuje se za 5 minuta.
Za sve vrste tkanina ne
možete postaviti sve
vrijednosti trajanja sušenja.
7.4 Delay Start
Pomoću ove opcije možete odgoditi
početak programa u rasponu od 30
minuta do 20 sati.
•
Razina suho za glačanje za
pamučne predmete
7.7 Upravljanje vremenom
Kada postavite program pranja, na
zaslonu se prikazuje zadano trajanje
programa.
Pritisnite
ili
za smanjenje ili
povećanje trajanja programa.
Funkcija upravljanja vremenom dostupna
je samo s programima u tablici.
In‐
di‐
ka‐
tor
2)
1)
■
■
■
■
■
■
7.5 Extra Rinse
■
■
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati nekoliko ispiranja.
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
Na zaslonu se prikazuje odgovarajući
indikator.
Ovu opciju koristite za osobe koje su
alergične na deterdžente i u područjima s
mekom vodom.
Uključuje se odgovarajući indikator.
7.6 Drying level
Pomoću ove opcije možete postaviti
automatsku razinu suhoće za rublje. Na
zaslonu se prikazuje simbol postavljene
razine suhoće.
•
•
Razina ekstra suho za pamučne
predmete
Razina suho za ormar za pamučne i
sintetičke predmete
4)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■3)
■
1) Ako je stroj opremljen.
2) Najkraće: za osvježavanje odjeće.
3) Zadano trajanje programa.
4) Najdulje: Produljenje trajanja programa
postupno smanjuje potrošnju energije. Opti‐
malna faza zagrijavanja štedi energiju, a
duljim se trajanjem zadržavaju isti rezultati
pranja (osobito za normalna zaprljanja).
8. POSTAVKE
8.1 Roditeljska zaštita
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.
•
Za uključivanje/isključivanje obe
opcije istovremeno pritisnite
i
sve dok se indikator
ne uključi/
isključi.
Ovu opciju možete uključiti:
HRVATSKI
8.3 Zvučni signali
•
Nakon pritiska
: opcije i
programator su blokirani.
•
Prije pritiska na tipku
: uređaj ne
može započeti s radom.
8.2 Trajno uključena funkcija
dodatnog ispiranja
Ovom funkcijom možete trajno uključiti
dodatno ispiranje kada podesite novi
program.
•
Za uključivanje/isključivanje ove
opcije istovremeno pritisnite
sve dok se indikator
isključi.
15
Zvučni signali oglašavaju se kada je:
• Program pranja završen.
• Uređaj u kvaru.
Za uključivanje/isključivanje zvučnih
signala, na 6 sekundi istovremeno
pritisnite tipku
i
.
Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.
i
ne uključi/
9. PRIJE PRVE UPORABE
1. Stavite 2 litre vode u spremnik za
deterdžent za fazu pranja.
Ovime se uključuje sustav za izbacivanje
vode.
2. Stavite malu količinu deterdženta u
pretinac za fazu pranja.
3. Odaberite i pokrenite program za
pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja.
Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.
10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE
10.1 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja
2. Stavite rublje u bubanj, umećući
jedan po jedan komad.
3. Protresite rublje prije stavljanja u
uređaj.
Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.
4. Zatvorite vrata.
POZOR!
Provjerite da između brtve i vrata nema
rublja. Postoji opasnost od curenja vode
ili oštećenja rublja.
10.2 Punjenje deterdženta i
dodataka
1. Izmjerite količinu sredstva za pranje i
omekšivača.
2. Pažljivo zatvorite spremnik za
deterdžent
16
www.electrolux.com
10.3 Odjeljci za deterdžent
POZOR!
Koristite isključivo posebne deterdžente za perilice rublja.
Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju deterdženta.
Spremnik za deterdžent za fazu pretpranja.
Spremnik za deterdžent za fazu pranja.
Pretinac za tekuće dodatke (omekšivač rublja, štirka).
Pretinac za prašak ili tekući deterdžent.
10.4 Tekući deterdžent ili
deterdžent u prahu
A
1.
2.
B
3.
4.
HRVATSKI
•
•
17
Položaj A za deterdžent u prahu (tvornička postavka).
Položaj B za tekući deterdžent.
Kada upotrebljavate tekući deterdžent:
• Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
• Ne stavljajte više od oznake maksimalne razine.
• Ne postavljajte fazu pretpranja.
• Ne postavljajte funkciju odgode početka.
10.5 Uključivanje uređaja
Za uključivanje ili isključivanje uređaja
pritisnite tipku . Kada se uređaj uključi,
čuje se zvučni signal.
10.6 Odabir programa
1. Okrenite programator i postavite
program:
• Uključuje se odgovarajući
indikator programa.
trepće.
Indikator
Na zaslonu se prikazuje razina
Upravljanja vremenom, trajanje
programa i indikatori faza
programa.
2. Po potrebi promijenite temperaturu,
brzinu centrifuge, trajanje ciklusa ili
dodajte dostupne funkcije. Kada
uključite opciju, uključuje se indikator
postavljene opcije.
•
•
Ako ste postavili neku
pogrešnu opciju, na zaslonu
se prikazuje poruka
.
10.7 Pokretanje programa bez
odgode početka
Pritisnite
.
•
Indikator
prestaje treptati i
ostaje uključen.
•
Indikator
počinje treptati na
zaslonu.
Program započinje, vrata su
zaključana i na zaslonu se
•
•
prikazuje indikator
.
Odvodna pumpa može kratko
vrijeme raditi kada se uređaj puni
vodom.
Nakon približno 15 minuta
od početka programa:
• Uređaj automatski
podešava trajanje
programa prema količini
punjenja.
• Na zaslonu se prikazuje
novo vrijeme.
10.8 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pritišćite tipku odgode početka
sve dok se na zaslonu ne prikaže
vrijeme odgođenog početka koje
želite postaviti.
Na zaslonu se uključuje odgovarajući
indikator.
2. Pritisnite
:
• Uređaj počinje s odbrojavanjem.
• Kad odbrojavanje završi, program
se automatski pokreće.
Postavljenu odgodu početka
možete poništiti ili promijeniti
prije nego što pritisnete
.
Za poništavanje odgode
početka:
• Za uključivanje pauze
na uređaju pritisnite
.
•
sve dok
Pritišćite
se na zaslonu ne
prikaže
•
'.
Ponovno pritisnite
za trenutačno
pokretanje programa.
18
www.electrolux.com
10.9 Prekidanje programa i
mijenjanje opcija
10.12 Po završetku programa
Samo neke opcije možete promijeniti
prije nego se izvedu.
.
1. Pritisnite
Indikator treperi.
2. Promijenite opcije.
3. Ponovno pritisnite
Program se nastavlja.
.
10.10 Poništavanje programa u
tijeku
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
za poništavanje programa i
isključivanje uređaja.
2. Ponovno pritisnite istu tipku za
uključivanje uređaja. Sada možete
odabrati novi program pranja.
Prije pokretanja novog
programa, uređaj može
ispuštati vodu. U tom
slučaju, provjerite da je
deterdžent još uvijek u
odjeljku za deterdžent, a ako
nije ponovno napunite
deterdžent.
Uređaj se automatski zaustavlja.
Oglašava se zvučni signali (ako je
uključen).
•
Na zaslonu se uključuje
•
•
Isključuje se indikator
.
Isključuje se indikator zaključanih
•
•
•
.
.
vrata
Možete otvoriti vrata.
Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je
li bubanj prazan.
Zatvorite slavinu.
•
Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
kako biste isključili uređaj.
• Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.
Program pranja je završen, ali u
bubnju još ima vode:
• Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
•
•
Indikator zaključanih vrata
je
uključen. Vrata ostaju zaključana.
Kako biste otvorili vrata, morate
izbaciti vodu.
Za izbacivanje vode:
1. Pritisnite
. Uređaj izbacuje vodu iz
bubnja i centrifugira.
2. Kako bi uređaj samo ispustio vodu,
10.11 Otvaranje vrata
POZOR!
Ako su temperatura i razina
vode u bubnju preveliki, a
bubanj se i dalje vrti, ne
možete otvoriti vrata.
. Ako je potrebno,
postavite
smanjite brzinu centrifuge.
3. Kada se program završi i isključi se
Dok su u radu program ili odgoda
početka, poklopac uređaja je zaključan i
na zaslonu se prikazuje indikator
•
•
.
Otvaranje vrata uređaja dok traje
program ili faza odgode početka:
1. Pritisnite
za uključivanje pauze.
2. Pričekajte da se indikator zaključanih
vrata
isključi.
3. Otvorite vrata.
4. Zatvorite vrata i ponovno pritisnite
.
Program ili odgoda početka nastavlja s
radom.
indikator zaključanih vrata
,
možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
kako biste isključili uređaj.
Uređaj će automatski izbaciti
vodu i centrifugirati rublje
nakon otprilike 18 sati (osim
za program pranja vune).
10.13 Opcija AUTO Stanje
pripravnosti
Opcija AUTO Stanje pripravnosti
automatski isključuje uređaj kako bi se
smanjila potrošnja energije kada:
HRVATSKI
•
Uređaj ne koristite 5 minuta prije nego
što pritisnete
•
.
Pritisnite tipku
za ponovno
uključivanje uređaja.
5 minuta nakon završetka programa
pranja.
19
Na zaslonu se prikazuje vrijeme
završetka zadnjeg postavljenog
programa pranja.
Okrenite programator kako biste
odabrali novi ciklus.
Pritisnite tipku
za ponovno
uključivanje uređaja.
11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Postavka sušenja
UPOZORENJE!
: indikator razine SUHO ZA
GLAČANJE za pamučne
predmete
•
: indikator razine SUHO ZA
ORMAR za pamučne i sintetičke
predmete
•
Provjerite je li slavina otvorena.
Stavite odvodno crijevo u slivnik ili
spojite na odvodnu cijev.
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
On/Off kako biste uređaj uključili.
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
3. Okrenite programator na program
koji odgovara predmetima koje
sušite. Na zaslonu se prikazuje
indikator sušenja
•
.
Za dobre performanse
sušenja ne prekoračujte
preporučene maksimalne
količine punjenja iz ovih
uputa. Brzinu centrifuge ne
postavljate na vrijednost nižu
od vrijednosti automatske
brzine za postavljeni
program.
11.2 Sušenje na automatskim
razinama
Rublje se može sušiti na unaprijed
određene razine suhoće:
1. Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže jedan od indikatora razine
suhoće:
: indikator razine EKSTRA
SUHO za pamučne predmete
Na zaslonu se prikazuje vrijeme sušenja
izračunato na zadanoj količini rublja. Ako
je vaša količina rublja veća ili manja od
zadane količine uređaj tijekom ciklusa
automatski postavlja vrijeme sušenja.
2. Pritisnite
za pokretanje
programa.
Na zaslonu se prikazuje indikator
zaključanih vrata
. Indikator sušenja
počinje treperiti.
Za sve vrste rublja ne
možete postaviti sve razine
suhoće.
11.3 Vremenski programirano
sušenje
Rublje se može sušiti i ručno
programiranim sušenjem:
1. Pritišćite
dok ne postavite
vrijednost trajanja (pogledajte tablicu
"Vremenski programirano sušenje").
• Na zaslonu se prikazuje 10
minuta. Svakim pritiskom na ovu
tipku vrijeme sušenja produljuje
se za 5 minuta.
• Na zaslonu se prikazuje
postavljena vrijednost: na primjer
–
.
20
www.electrolux.com
•
Nakon nekoliko sekundi na
zaslonu se prikazuje nova
vrijednost vremena:
. Uređaj
također izračunava trajanje faze
zaštite od gužvanja i faze
hlađenja.
2. Pritisnite
za pokretanje
programa.
• Na zaslonu se redovito prikazuje
novo vrijeme.
•
•
Indikator sušenja
počinje
treperiti.
Na zaslonu se prikazuje indikator
zaključanih vrata
.
Ako trajanje sušenja postavite na samo
10 minuta, uređaj provodi samo fazu
hlađenja.
•
Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
•
Na zaslonu se uključuje .
•
•
Indikator
se isključuje.
Tijekom posljednjih minuta ciklusa
sušenja uređaj provodi fazu zaštite od
gužvanja. Vrata su i dalje zaključana.
Kada se svjetlo zaključanih vrata
isključi, vrata možete otvoriti.
1. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
kako biste uređaj isključili.
Nekoliko minuta nakon završetka
programa funkcija uštede energije
automatski će isključiti uređaj.
2. Izvadite rublje iz uređaja.
Provjerite je li bubanj prazan.
3. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
4. Zatvorite slavinu.
Ako rublje nije dovoljno suho, ponovno
postavite kratko vrijeme sušenja.
11.4 Kraj programa sušenja
Uređaj se automatski zaustavlja.
12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Program Non-stop
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
On/Off kako biste uređaj uključili.
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
Za dobre performanse
sušenja ne prekoračujte
preporučene maksimalne
količine punjenja iz ovih
uputa. Brzinu centrifuge ne
postavljate na vrijednost nižu
od vrijednosti automatske
brzine za postavljeni
program.
3. U odgovarajući odjeljak stavite
deterdžent i aditive.
4. Okrenite programator na program
pranja.
Na zaslonu se prikazuju indikatori
različitih faza pranja.
5. Postavite raspoložive opcije.
12.2 Pranje i automatsko
sušenje
1. Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže jedan od indikatora razine
suhoće:
•
: indikator razine SUHO ZA
GLAČANJE za pamučne
predmete
•
: indikator razine SUHO ZA
ORMAR za pamučne i sintetičke
predmete
•
: indikator razine EKSTRA
SUHO za pamučne predmete
Na zaslonu se prikazuje indikator
.
Vrijednost vremena na zaslonu
predstavlja trajanje ciklusa pranja +
HRVATSKI
sušenja izračunato na temelju zadane
postavke količine rublja.
Radi što boljeg sušenja
uređaj vam ne omogućuje
postavljanje preniske brzine
centrifuge za predmete koje
je potrebno oprati i osušiti.
2. Pritisnite
za pokretanje
programa.
Indikator postavljene razine sušenja na
zaslonu ostaje uključen.
Isključuje se indikator zaključanih vrata
.
Na zaslonu se redovito prikazuje novo
vrijeme.
Tijekom posljednjih minuta
ciklusa sušenja uređaj
provodi fazu zaštite od
gužvanja i fazu hlađenja.
12.3 Pranje i vremenski
programirano sušenje
12.4 Završetak programa
Uređaj se automatski zaustavlja.
Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
Više informacija potražite u odjeljku "Po
završetku programa sušenja" u
prethodnom poglavlju.
1. Izvadite rublje iz uređaja.
Provjerite je li bubanj prazan.
2. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
3. Zatvorite slavinu.
12.5 Dlačice u tkanini
Tijekom faze pranja i/ili sušenja
određene vrste tkanina (spužvaste,
vunene majice i džemperi) mogu
otpuštati dlačice.
Otpuštene dlačice mogu se zalijepiti za
tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.
Radi što boljeg sušenja uređaj vam ne
omogućuje postavljanje preniske brzine
centrifuge za predmete koje je potrebno
oprati i osušiti.
Taj problem povećava se s tehničkim
tkaninama.
1. Pritisnite
za postavljanje
vrijednosti vremena sušenja. Na
zaslonu se prikazuje 10 minuta.
•
Na zaslonu se prikazuje indikator . Na
zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme
•
. Nakon
trajanja sušenja, na primjer .
nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje
•
•
završna vrijednost vremena
, što je
ukupno trajanje ciklusa pranja i sušenja
(pranje + sušenje + zaštita od gužvanja +
faza hlađenja).
12.6 Kako ukloniti dlačice iz
odjeće
Ako vrijeme sušenja
postavite na samo 10
minuta, uređaj izračunava i
trajanje faze zaštite od
gužvanja i faze hlađenja.
2. Pritisnite
programa.
za pokretanje
.
Na zaslonu se uključuje indikator
Vrata su zaključana. Na zaslonu se
redovito prikazuje novo vrijeme.
21
Za sprječavanje pojave dlačica na vašoj
odjeći preporučujemo vam:
Ne perite tamne tkanine nakon što ste
oprali i osušili svijetlo obojene tkanine
(posebno novu spužvu, vunu ili
džempere) i obrnuto.
Te vrste tkanina nakon prvog pranja
sušite na otvorenom.
Očistite filtar odvoda.
Nakon faze sušenja mokrom krpom
očistite prazan bubanj, brtvu i vrata.
Za uklanjanje dlačica iz unutrašnjosti
bubnja postavite poseban program:
1. Ispraznite bubanj.
2. Mokrom krpom očistite bubanj, brtvu i
vrata.
3. Postavite program ispiranja.
4. Istovremeno držite pritisnute
i
za uključivanje funkcije čišćenja dok
se na zaslonu ne prikaže CLE.
5. Pritisnite
za pokretanje programa.
22
www.electrolux.com
13. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.3 Deterdženti i dodaci
•
13.1 Punjenje rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,
sintetičko, osjetljivo i vunu.
Pridržavajte se uputa za pranje na
etiketama za njegu rublja.
Bijele i obojene komade odjeće
nemojte prati zajedno.
Neki obojeni komadi odjeće mogu
pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvi put
perete odvojeno.
Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite pojaseve.
Ispraznite džepove i razvijte složene
komade odjeće.
Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s oslikanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.
Uklonite tvrdokorne mrlje.
Tvrdokorne mrlje perite specijalnim
deterdžentom.
Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite
kukice i zavjesu stavite u vreću za
pranje ili u jastučnicu.
U perilici ne perite rublje bez rubova ili
s poderotinama. Za pranje malih i/ili
osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa
žicom, remena, hulahopki, itd.)
upotrebljavajte vrećice za pranje.
Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja. Ako se to dogodi,
ručno rasporedite predmete u bubnju i
ponovno pokrenite fazu
centrifugiranja.
13.2 Tvrdokorne mrlje
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
Preporučujemo da takve mrlje uklonite
prije nego rublje stavite u uređaj.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte isključivo deterdžente
i dodatke izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste
tkanina,
– deterdžente u prahu za osjetljive
(maks. temperatura 40 °C) i
vunene tkanine,
– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja
na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.
Ne miješajte različite vrste
deterdženata.
Ne koristite više od propisane količine
sredstva za pranje kako biste pomogli
u očuvanju okoliša.
Uvijek se pridržavajte uputa na
pakiranju ovih proizvoda.
Koristite ispravne proizvode za vrstu i
boju rublja, temperaturu programa i
razinu uprljanosti.
Ako vaš uređaj nema spremnik
deterdženta s jezičcem, tekući
deterdžent dodajte korištenjem loptice
za doziranje (isporučuje je proizvođač
deterdženta).
13.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
•
•
•
•
Za pranje normalno uprljanog rublja
odaberite program bez predpranja.
Program pranja uvijek pokrenite s
maksimalnom količinom rublja.
Ako je potrebno, koristite sredstvo za
odstranjivanje mrlja kada perete na
nižim temperaturama.
Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
vašem sustavu
13.5 Tvrdoća vode
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
HRVATSKI
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
13.6 Savjeti za sušenje
•
= Ciklus sušenja na visokoj
temperaturi
•
= Ciklus sušenja na sniženoj
temperaturi
•
= Odjevni predmet ne može se
strojno sušiti.
23
13.9 Trajanje ciklusa sušenja
Pripremanje ciklusa sušenja
• Otvorite slavinu.
• Provjerite je li priključak na odvodno
crijevo ispravan. Više informacija
potražite u poglavlju postavljanja.
• Maksimalne količine rublja za
programe sušenje pogledajte u tablici
programa sušenja.
13.10 Dodatno sušenje
13.7 Predmeti koji se ne smiju
sušiti
Ako je na kraju programa sušenja rublje
još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki
ciklus sušenja.
Ne postavljajte program sušenja za
ove vrste rublja:
• Vrlo osjetljivo rublje.
• Zavjese od sintetičkih materijala.
• Odjevne predmete s metalnim
umetcima.
• Najlonske čarape.
• Poplune.
• Prekrivače.
• Perine.
• Jakne.
• Vreće za spavanje
• Tkanine s ostacima laka za kosu,
odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
• Odjevne predmete podstavljene
pjenastom gumom ili sličnim
materijalima.
13.8 Etikete na rublju
Kada sušite rublje, poštujte oznake
proizvođača na etiketama:
•
= Odjevni predmet može se
strojno sušiti
Vrijeme se može mijenjati ovisno o:
• brzini završnog centrifugiranja
• razini suhoće
• vrsti rublja
• težini stavljene količine rublja
UPOZORENJE!
Kako biste izbjegli
gužvanje ili skupljanje
odjeće, rublje nemojte
presušivati.
13.11 Opće preporuke
Pogledajte tablicu "Programi sušenja"
kako biste pronašli prosječna vremena
sušenja.
Iskustvom ćete moći sve pravilnije sušiti
rublje. Zabilježite vrijeme sušenja već
obavljenih ciklusa.
Kako biste izbjegli pojavu statičkog
naboja na kraju ciklusa sušenja:
1. U ciklusu pranja upotrebljavajte
omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač
za sušilice.
Nakon završetka programa sušenja brzo
izvadite rublje.
14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo sapunom i toplom
vodom. Potpuno osušite sve površine.
24
www.electrolux.com
nešto deterdženta ostane u bubnju.
Redovito obavite pranje radi održavanja.
Da biste to učinili:
POZOR!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.
•
•
14.2 Uklanjanje kamenca
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za uklanjanje
kamenca za perilice rublja.
Izvadite rublje iz bubnja.
Postavite program za pranje pamuka
s najvišom temperaturom i malom
količinom deterdženta.
14.4 Brtva na vratima
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili nastanak kamenca i hrđe.
Za uklanjanje čestica hrđe
upotrebljavajte samo posebne proizvode
za perilice rublja. Prilikom uklanjanja
kamenca, nemojte stavljati rublje u
bubanj.
Redovito provjeravajte brtvu i uklonite
sve predmete iz unutarnjeg dijela.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
14.3 Pranje radi održavanja
Korištenjem programa s niskim
temperaturama pranja, moguće je da
14.5 Čišćenje spremnika za deterdžent
1.
2.
1
2
HRVATSKI
3.
4.
14.6 Čišćenje odvodnog filtra
UPOZORENJE!
Ne čistite ispusni filtar ako je
voda u uređaju vruća.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
25
26
www.electrolux.com
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
HRVATSKI
27
14.7 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Izbacivanje vode u nuždi
Zbog kvara uređaj ne može izbaciti vodu.
Ako se ovo dogodi, provedite korake (1)
do (9) iz poglavlja 'Čišćenje ispusnog
filtra'. Po potrebi očistite pumpu.
Kada ispuštate vodu primjenom
postupka za ispuštanje vode u nuždi,
morate aktivirati sustav za izbacivanje
vode:
1. Kada ispuštate vodu primjenom
postupka za ispuštanje vode u nuždi,
morate aktivirati sustav za
izbacivanje vode: Ulijte 2 litre u
odjeljak za glavno pranje u
spremniku za deterdžent.
2. Pokretanje programa za izbacivanje
vode
14.9 Zaštita od zamrzavanja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može pasti ispod 0° C,
ispraznite preostalu vodu iz crijeva za
dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode
stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.
UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač ne odgovara za
štete uzrokovane niskim
temperaturama.
28
www.electrolux.com
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
15.1 Uvod
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje
problema (pogledajte tablicu). Ako ne,
kontaktirajte servisni centar.
Uz neke se probleme oglašava zvučni
signal i zaslon prikazuje šifru alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom na
ispravan način.
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
•
- Vrata uređaja su otvorena ili
nisu ispravno zatvorena. Provjerite
vrata!
•
- Napajanje je nestabilno.
Pričekajte dok se napajanje ne
stabilizira.
•
- Nema komunikacije između
elektroničkih elemenata uređaja.
Isključite i ponovno uključite.
UPOZORENJE!
Prije kontrole isključite
uređaj.
15.2 Moguće greške
Problem
Moguće rješenje
Program ne započinje s Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
radom.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Provjerite je li pritisnuta tipka Start/Pauza.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili
pričekajte završetak odbrojavanja.
Isključite funkciju roditeljske zaštite ako je uključena.
Uređaj se ne puni vo‐
dom na ispravan način.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu informa‐
ciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar crijeva za dovod i filtar ventila nisu za‐
čepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno iz‐
veden.
Uređaj se ne puni vo‐
dom i odmah izbacuje
vodu.
Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno.
HRVATSKI
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne izbacuje vo‐
du.
Provjerite da sifon nije začepljen.
29
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili savijeno.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite
filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno iz‐
veden.
Postavite program za izbacivanje vode ako ste postavili
program bez faze izbacivanja vode.
Postavite program za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Faza centrifugiranja ne Postavite program s fazom centrifugiranja.
radi ili ciklus pranja traje
dulje od uobičajenog.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite
filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokrenite
fazu centrifugiranja. Ovaj problem može biti prouzročen
problemima s uravnoteženjem.
Voda curi po podu.
Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da
nema curenja vode.
Provjerite da crijevo za odvod vode nije oštećeno.
Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.
Vrata uređaja ne mogu
se otvoriti.
Provjerite je li program pranja završen.
Postavite program izbacivanja vode ili centrifuge ako u
bubnju ima vode.
Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja. Obra‐
tite se ovlaštenom servisu. Ako trebate otvoriti vrata, pažlji‐
vo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk.
Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte po‐
glavlje "Postavljanje".
Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci. Pogle‐
dajte poglavlje "Postavljanje".
Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
30
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Ciklus traje kraće nego
što je prikazano.
Uređaj izračunava novo vrijeme ovisno o količini punjenja.
Pogledajte poglavlje "Potrošnja".
Ciklus traje dulje nego
što je prikazano.
Neravnomjerno punjenje produljuje trajanje. To je uobičaje‐
no ponašanje uređaja.
Rezultati pranja nisu
zadovoljavajući.
Povećajte količinu deterdženta ili koristite neku drugu mar‐
ku.
Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje
tvrdokornih mrlja.
Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Smanjite količinu rublja.
Ne možete postaviti
određenu opciju.
Provjerite jeste li pritisnuli samo željenu tipku (tipke).
Uređaj ne suši ili ne
suši dovoljno dobro.
Otvorite slavinu.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen.
Smanjite količinu rublja.
Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. Po potrebi po‐
novno postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno dlačica
različitih boja.
Tkanine oprane u prethodnom ciklusu ispustile su dlačice
raznih boja:
• Faza sušenja pomaže ukloniti dio dlačica.
• Odjeću očistite valjkom za dlačice.
U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, pokrenite
specijalni program za njihovo čišćenje (za više detalja po‐
gledajte "Dlačice na tkanini").
Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako se na zaslonu prikazuju drugu kodovi alarma. Uključite i isključite uređaj. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.
16. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE
U slučaju nestanka struje vrata uređaja
ostaju zaključana. Kada se struja vrati,
program pranja se nastavlja. Ako vrata
ostanu zaključana u slučaju kvara mogu
se otvoriti pomoću značajke
otključavanja u nuždi.
Prije otvaranja vrata:
POZOR!
Provjerite temperaturu
vode i da rublje nije vruće.
Po potrebi pričekajte da se
ohlade.
HRVATSKI
POZOR!
Provjerite da se bubanj ne
vrti. Po potrebi pričekajte
dok se bubanj ne prestane
okretati.
31
3. Otvorite krilce filtra.
4. Prekidač za otključavanje u nuždi
držite pritisnutim i, istovremeno,
otvorite vrata uređaja.
Provjerite da razina vode u
bubnju nije previsoka. Po
potrebi nastavite s
pražnjenjem u nuždi
(pogledajte “Pražnjenje u
nuždi” u poglavlju
“Čišćenje i održavanje”).
Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku On/Off.
2. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
5. Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata
uređaja.
6. Zatvorite krilce filtra.
17. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / Visina / Dubina / 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540
Ukupna dubina
mm
Električni priključak
Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica i vlage IPX4
osigurana je zaštitnim poklopcem, osim na mjes‐
tima gdje niskonaponska oprema nema zaštitu
od vlage
Tlak dovoda vode
Minimalno
Maksimalno
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimalna količina
rublja za pranje
Pamuk
8 kg
Maksimalna količina
suhog rublja
Pamuk
Sintetika
4 kg
2 kg
Brzina centrifugiranja
Maksimalno
1600 o/min
18. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
32
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 33
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................35
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................37
4. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................38
5. PROGRAME ....................................................................................................39
6. VALORI DE CONSUM......................................................................................43
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 44
8. SETĂRI.............................................................................................................45
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................46
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE...............................................46
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE.......................................50
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA....................................... 51
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 52
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 54
15. DEPANARE.................................................................................................... 58
16. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A UȘII.......................................................... 61
17. DATE TEHNICE............................................................................................. 62
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
33
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranța
•
•
•
Nu modificați specificațiile acestui aparat.
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spațiu liber adecvat.
Nu instalați aparatul după o ușă care poate fi încuiată,
o ușă culisabilă sau o ușă cu balamale în partea
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opusă, care împiedică deschiderea completă a ușii
aparatului.
Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după
instalare.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Asigurați-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alți
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcționat spre un coș care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alți combustibili (dacă este cazul).
Presiunea de funcționare a apei (minimă și maximă)
trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 8 bar (0,8
MPa).
Respectați volumul maxim de încărcare de 8 kg
(consultați capitolul “Tabelul de programe”).
Aparatul va fi conectat la rețeaua de apă folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie
reutilizate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Îndepărtați scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Articolele pătate cu substanțe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de scos
petele, terebentină, ceară și substanțe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în mașina de spălat
rufe cu uscător.
Nu utilizați aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curățare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Nu uscați articole nespălate în mașina de spălat rufe
cu uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căștile de baie, țesăturile impermeabile,
articolele căptușite cu cauciuc și hainele sau pernele
care au pernuțe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în mașina de spălat rufe cu uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucțiunilor de utilizare.
Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriți niciodată mașina de spălat rufe cu uscător
înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara
cazului în care rufele sunt scoase imediat și întinse,
astfel încât căldura să fie disipată.
Partea finală a unui ciclu de spălare cu uscare se face
fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea
aparatului.
Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați
numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive,
bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
Înainte de a efectua operațiile de întreținere,
dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
Scoateți toate materialele folosite la
ambalare și buloanele de transport.
Păstrați buloanele de transport. Atunci
când mutați din nou aparatul trebuie
să blocați tamburul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
•
•
•
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Nu instalați sau utilizați aparatul în
locuri în care temperatura este sub
0°C sau direct expus intemperiilor.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură și curată.
Nu instalați aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a ușii
acestuia.
Mutați întotdeauna aparatul în poziție
verticală.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
Suprafața din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Asigurați circulația aerului între aparat
și podea.
Pentru a obține spațiul necesar între
aparat și mochetă reglați picioarele
acestuia.
Atunci când aparatul este amplasat în
poziția sa permanentă, verificați să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicați sau
coborâți picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
2.4 Utilizare
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
2.2 Conexiunea electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Utilizați întotdeauna o priză cu
protecție (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.
Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageți întotdeauna de ștecher.
Nu atingeți cablul de alimentare sau
ștecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit și Irlanda:
Aparatul are un ștecher pentru 13
amperi. Dacă este necesară
schimbarea siguranței din ștecher,
folosiți o siguranță tip ASTA (BS
1362) de 13 amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
2.3 Racordul de apă
•
•
•
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora furtunurile de apă.
Înainte de a conecta aparatul la ţevi
noi sau la ţevi care nu au mai fost
folosite de mult, lăsaţi apa să curgă
până când este curată.
La prima utilizare a aparatului,
asiguraţi-vă că nu există nicio
pierdere de apă.
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeți sticla ușii în timpul
funcționării unui program. Sticla poate
fi fierbinte.
Nu uscați articolele deteriorate care
au căptușeli sau umpluturi.
Dacă v-ați spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniți ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni un ciclu de uscare.
Nu uitați să îndepărtați toate obiectele
metalice din rufe.
Poate usca doar textile care sunt
adecvate pentru uscare într-o mașină
de spălat rufe cu uscător. Respectați
instrucțiunile de pe eticheta țesăturii.
Obiectele din plastic nu sunt
rezistente la căldură.
– Dacă utilizați o bilă de detergent,
scoateți-o înainte de a seta
programul de uscare.
– Nu utilizați o bilă de detergent
atunci când setați un program fără
oprire.
•
•
Nu vă așezați și nu vă urcați pe ușa
deschisă.
Nu uscați în aparat haine din care apa
curge.
2.5 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
ROMÂNA
•
•
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentarea aparatului
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Suprafață de lucru
Dozator pentru detergent
Panou de comandă
Mâner ușă
Plăcuță cu date tehnice
Filtru de la pompa de evacuare
Picioare pentru echilibrarea
aparatului
6
7
3.2 Set placă de fixare
(4055171146)
Disponibil la dealerii autorizați.
Dacă instalați aparatul pe o plintă, fixați-l
cu plăci de fixare.
Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
37
38
www.electrolux.com
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Descrierea panoului de comandă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Buton Pornit Oprit
(On/Off)
2 Buton de selectare a programului
3 Tastă pentru Reducerea vitezei de
centrifugare
(Spin)
8 Tastă pentru Clătire suplimentară
(Extra Rinse)
9 Tastă Nivel de uscare
level)
(Drying
10 Tastă pentru Start / Pauză
(Start/
Pause)
11 Taste pentru Reglarea duratei
4 Tastă pentru Temperatură
(Temperature)
5 Afișaj
6 Tastă Durata de uscare
time)
10
(Time Manager)
(Drying
7 Tastă pentru Pornire cu întârziere
(Delay Start)
4.2 Afișaj
A
B
A) Zona pentru Temperatură:
C
: Indicator temperatură
: Indicator Apă rece
K
J
D
E
F
I
H
G
B)
: Indicator Reglare durată.
C) Zona pentru timp:
•
: durata programului
•
: pornirea cu întârziere
•
: coduri de alarmă
•
: mesajul erorii
ROMÂNA
•
: programul s-a încheiat.
D)
: Faza de spălare.
E)
: Faza cu abur.
F)
•
•
: Opțiunea permanentă de Clătire
suplimentară.
, , : Indicatoare pentru nivelul
de uscare.
H) Zona pentru centrifugare:
G)
•
I)
J)
K)
39
: indicator pentru Fără
centrifugare
: indicator pentru Clătire oprită
: Faza de spălare.
: Indicator pentru dispozitivul de
siguranță pentru copii.
: Indicator pentru ușă blocată
: indicator pentru Viteza de
centrifugare
5. PROGRAME
5.1 Tabelul programelor
Program
Interval pentru
temperatură
Încărcătură
maximă
Viteză max‐
imă de centri‐
fugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
Programe de spălare
Cottons
90°C - Rece
8 kg
1600 rpm
Bumbac alb și colorat. Nivel mediu și redus de
murdărie.
Cottons +
Prewash
90°C - Rece
8 kg
1600 rpm
Bumbac alb și colorat. Nivel ridicat și mediu de
murdărie.
Cottons
Eco1)
60°C - 40°C
8 kg
1600 rpm
Bumbac alb și bumbac colorat cu culori rezis‐
tente. Nivel mediu de murdărie. Consumul de
energie scade și durata programului de spălare
este extinsă.
Synthetics
60°C - Rece
3 kg
1200 rpm
Articole sintetice sau articole cu țesături
mixte. Nivel mediu de murdărie.
Delicates
40°C - Rece
3 kg
1200 rpm
Țesături delicate precum cele din acril, vis‐
coză, poliester. Nivel mediu de murdărie.
Wool/
Handwash
40°C - Rece
1.5 kg
1200 rpm
Țesături din lână care pot fi spălate în mașină,
pot fi spălate manual sau țesături delicate cu
simbolul de îngrijire «spălare manuală».2)
Duvet
60°C - 30°C
2.5 kg
800 rpm
Program special pentru o pătură sintetică, pi‐
lotă, cuvertură etc.
8 kg
1600 rpm
Pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Toate
țesăturile.
Rinse
40
www.electrolux.com
Program
Interval pentru
temperatură
Spin/
Drain3)
Încărcătură
maximă
Viteză max‐
imă de centri‐
fugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
8 kg
1600 rpm
Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa
din tambur. Toate țesăturile.
Programe de uscare
1 kg
Program de uscare pentru lână.
Synthetics
Drying
2 kg
Program de uscare pentru articole sintetice.
Cottons Dry‐
ing
4 kg
Program de uscare pentru articole din bumbac.
Wool Drying
Programe cu abur4)
Aburul poate fi utilizat pentru rufe uscate, spălate sau purtate o singură dată. Aceste
programe pot reduce cutele și mirosurile și vă pot face hainele mai moi.
Nu folosiți niciun tip de detergent. Dacă este necesar, îndepărtați petele prin spălare
sau folosind un agent de îndepărtare localizată a petelor.
Programele care utilizează abur nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
Nu selectați un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole:
•
•
articolele care, conform etichetei, nu sunt potrivite pentru uscarea în mașină.
toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau similar.
Steam
Refresh
40°C
1,5 kg
Program cu abur pentru bumbac și articole sin‐
tetice. Acest ciclu îndepărtează mirosurile din
rufe.5)
ROMÂNA
41
Program
Interval pentru
temperatură
Încărcătură
maximă
Viteză max‐
imă de centri‐
fugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
Steam
Anticrease
40°C
1,5 kg
Program cu abur pentru bumbac și articole sin‐
tetice. Acest ciclu vă ajută să eliminați cutele ru‐
felor.
1) Programul de spălare Cottons Eco la 60ºC cu o încărcătură de 8 kg și programul de us‐
care Cottons Drying sunt programe de referință pentru datele din eticheta energetică, în
conformitate cu standardele CEE 92/75.
Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată
pentru programul selectat.
2) Pe durata acestui ciclu tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată.
Puteți avea impresia că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect. Considerați acest
lucru o funcționare normală a aparatului.
3) Setați viteza de centrifugare. Verificați dacă se potrivește tipului de rufe. Dacă setați
opțiunea Fără centrifugare va fi disponibilă doar faza de evacuare.
4) Dacă setați un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârșitul ciclului rufele pot fi umede.
Este recomandat să expuneți articolele la aer proaspăt timp de circa 10 minute pentru a
elimina umiditatea. La terminarea programului, scoateți rapid rufele din tambur. După un ci‐
clu cu abur articolele pot fi călcate cu un efort considerabil mai mic!
5) Utilizarea aburului nu poate îndepărta mirosurile provocate de contactul cu animalele.
Compatibilitatea opțiunilor programelor
Program
■
■
■
■
■
Prespălare
■
■
■
■
■
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Setați viteza de centrifugare. Verificați dacă se potrivește tipului de rufe. Dacă setați
opțiunea Fără centrifugare va fi disponibilă doar faza de evacuare.
42
www.electrolux.com
5.2 Programe pentru uscarea automată
Nivel de uscare
Tipul țesăturii
Încărcătură
Foarte uscate
Pentru materiale plușate
Bumbac și In
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
până la 4 kg
Uscate pentru dulap1)
Pentru articole care vor fi puse
în dulap
Bumbac și In
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
până la 4 kg
Țesături sintetice și mixte
(pulover, bluze, lenjerie in‐
timă, articole din in)
până la 2 kg
Bumbac și In
(cearșafuri, fețe de masă,
cămăși etc.)
până la 4 kg
Uscate pentru călcat
Pentru articole care vor fi
călcate
1) Recomandări pentru institutul de testare Realizarea testului, în conformitate cu EN
50229, trebuie efectuată cu o PRIMĂ încărcătură de uscare la capacitatea maximă declar‐
ată de uscare (compoziția încărcăturii în conformitate cu EN 61121) prin setarea programu‐
lui USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac. A DOUA
încărcătură de uscare cu încărcătură reziduală trebuie testată setând programul USCATE
AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
5.3 Programe pentru uscarea temporizată
Nivel de uscare
Tipul țesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale
plușate
Bumbac și In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
Încărcăt Viteză
ură (kg) de cen‐
trifu‐
gare
(rpm)
Durata su‐
gerată (mi‐
nute)
4
1600
155 - 170
2
1600
85 - 100
1
1600
60 - 70
4
1600
145 - 160
2
1600
75 - 90
1
1600
50 - 60
Uscate pentru dulap Țesături sintetice și mixte
Pentru articole care
(pulover, bluze, lenjerie in‐
vor fi puse în dulap
timă, articole din in)
2
1200
100 - 115
1
1200
50 - 60
Uscate pentru
călcat
Pentru articole care
vor fi călcate
Bumbac și In
(cearșafuri, fețe de masă,
cămăși etc.)
4
1600
110 - 130
2
1600
60 - 70
1
1600
40 - 50
Uscare lână
Lână
(pulovere de lână)
1
1200
85 - 105
Uscate pentru dulap Bumbac și In
Pentru articole care
(halate de baie, prosoape
vor fi puse în dulap
de baie, etc.)
ROMÂNA
5.4 Woolmark Apparel Care Albastru
•
Ciclul de spălare pentru lână al
acestei mașini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru spălarea
articolelor de îmbrăcăminte din lână
care sunt etichetate cu „spălare
manuală”, cu condiția ca articolele să
fie spălate în conformitate cu
6. VALORI DE CONSUM
Datele din acest tabel sunt aproximative. Factori care pot conduce la
modificarea datelor: cantitatea și tipul de rufe, apa și temperatura mediu‐
lui ambiant.
La pornirea programului afișajul prezintă durata programului pentru ca‐
pacitatea maximă de încărcare.
Pe durata fazei de spălare durata programului este calculată automat și
poate fi redusă semnificativ dacă încărcătura de rufe este mai mică dec‐
ât capacitatea maximă de încărcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea
maximă de încărcare 8 kg, durata programului depășește 2 ore; la o
încărcătură reală de 1 kg, durata programului nu depășește 1 oră).
Atunci când aparatul calculează durata reală a programului un punct se
aprinde intermitent pe afișaj.
Programe
Încărc
ătură
(kg)
43
instrucțiunile producătorului acestei
mașini de spălat rufe. Respectați
instrucțiunile de îngrijire de pe
eticheta produsului referitoare la
uscare și alte tratamente. M1380
• Ciclul de uscare pentru lână al acestei
mașini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru uscarea
articolelor de îmbrăcăminte din lână
care sunt etichetate cu „spălare
manuală”, cu condiția ca articolele să
fie uscate în conformitate cu
instrucțiunile producătorului acestei
mașini de spălat rufe. Respectați
instrucțiunile de îngrijire de pe
eticheta produsului pentru alte
tratamente. M1381
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong și
India simbolul Woolmark este o marcă
comercială de certificare.
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
Bumbac 60°C
8
1.35
67
175
Cottons Eco
Program economie ener‐
gie pentru articole din
bumbac la 60°C 1)
8
1.02
63
235
Bumbac 40°C
8
0.85
67
170
44
www.electrolux.com
Programe
Încărc
ătură
(kg)
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
Sintetice 40°C
3
0.40
48
115
Delicate 40°C
3
0.50
55
80
1.5
0.25
45
60
Lână/Spălare manuală
30°C
1) «Program economie energie pentru articole din bumbac» la 60°C cu o încărcătură de 8
kg este programul de referință pentru datele de pe eticheta energetică, în conformitate cu
standardele CEE 92/75.
7. OPŢIUNI
7.1 Temperature
Setați această opțiune pentru a modifica
temperatura implicită.
Indicator
7.3 Drying time
= apă rece.
Afișajul indică temperatura setată.
Cu această opțiune puteți seta durata
pentru țesăturile pe care le uscați.
Afișajul indică valoarea setată.
7.2 Spin
Cu această opțiune puteți reduce viteza
de centrifugare implicită.
Afișajul prezintă indicatorul pentru viteza
setată.
Opțiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fără centrifugare
•
•
•
Setați această opțiune pentru a anula
toate fazele de centrifugare.
Se setează pentru articolele foarte
delicate.
Faza de clătire utilizează mai multă
apă pentru anumite programe de
spălare.
.
• Pe afișaj apare indicatorul
Clătire oprită
•
•
•
•
Setați această opțiune pentru a
preveni șifonarea rufelor.
Programul de spălare se oprește cu
apă în tambur. Tamburul se rotește în
mod regulat pentru a preveni
șifonarea rufelor.
Ușa rămâne blocată. Trebuie să
evacuați apa pentru a debloca ușa.
Pe afișaj apare indicatorul
.
Pentru a evacua apa,
consultați „La terminarea
programului”.
De fiecare dată când apăsați pe această
tastă, valoarea pentru durată se mărește
cu 5 minute.
Nu puteți seta toate valorile
de timp pentru tipuri diferite
de țesături.
7.4 Delay Start
Cu această opțiune puteți întârzia
pornirea unui program pornind de la 30
de minute și până la 20 de ore.
Afișajul prezintă indicatorul
corespunzător.
7.5 Extra Rinse
Cu această opțiune puteți adăuga câteva
clătiri la un program de spălare.
Utilizați această opțiune pentru
persoanele alergice la detergenți și în
zone unde apa are o duritate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
ROMÂNA
7.6 Drying level
Cu această opțiune puteți seta un nivel
automat de uscare pentru rufe. Afișajul
indică simbolul pentru nivelul setat.
•
•
•
Nivelul foarte uscate pentru articolele
din bumbac
Nivelul uscate pentru a fi puse în
dulap pentru articolele din bumbac și
sintetice
Nivelul uscate pentru călcat pentru
articolele din bumbac
In‐
di‐
ca‐
tor
7.7 Reglarea duratei
Când setați un program de spălare,
afișajul indică durata implicită.
sau
pentru a reduce sau
Apăsați
crește durata programului.
Reglarea duratei este disponibilă doar cu
programele din tabel.
In‐
di‐
ca‐
tor
2)
1)
■
■
1)
■
4)
45
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Dacă este disponibil.
2) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea
rufelor.
3) Durata implicită a programului.
4) Cea mai lungă: Creșterea duratei progra‐
mului scade gradual consumul de energie.
Faza optimizată de încălzire economisește
energia, iar durata prelungită menține ace‐
leași rezultate la spălare (în special pentru
murdăria normală).
8. SETĂRI
8.1 Blocare acces copii
Cu această opțiune puteți împiedica
copiii să se joace la panoul de comenzi.
•
Pentru a activa/dezactiva această
opțiune, apăsați simultan
și
până când indicatorul
se
aprinde/se stinge.
Puteți activa această opțiune:
•
După apăsarea
: opțiunile și
butonul de selectare a programului
sunt blocate.
•
Înainte de a apăsa
poate fi pornit.
: aparatul nu
8.2 Clătire suplimentară
permanentă
Cu această opțiune puteți avea
permanent o clătire suplimentară când
setați un program nou.
•
Pentru a activa/dezactiva această
opțiune, apăsați simultan
până când indicatorul
aprinde/se stinge.
și
se
8.3 Semnalele acustice
Sunt emise semnale acustice atunci
când:
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea
semnalelor acustice, apăsați simultan
butoanele
și
timp de 6 secunde.
46
www.electrolux.com
Dacă dezactivați semnalele
acustice, acestea continuă
să funcționeze când aparatul
are o defecțiune.
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Puneți 2 litri de apă în
compartimentul pentru detergent
pentru faza de spălare.
Astfel se activează sistemul de
evacuare.
2. Puneți o cantitate redusă de
detergent în compartimentul pentru
faza de spălare.
3. Selectați și porniți un program pentru
articole din bumbac, la cea mai înaltă
temperatură, fără rufe.
Astfel este eliminată eventuala murdărie
acumulată pe cuvă și tambur.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE
10.1 Încărcarea rufelor în
aparat
1. Deschideți ușa aparatului
2. Introduceți rufele în tambur, câte un
articol pe rând.
3. Scuturați rufele înainte să le
introduceți în aparat.
Asigurați-vă că nu introduceți prea multe
rufe în tambur.
4. Închideți ușa.
Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între
garnitură și ușă. Există riscul de scurgere
a apei sau de deteriorare a rufelor.
10.2 Utilizarea detergentului și
a aditivilor
1. Măsurați cantitatea de detergent și de
balsam de rufe.
2. Închideți cu atenție sertarul pentru
detergent
ATENŢIE!
10.3 Compartimentele pentru detergent
ATENŢIE!
Utilizați doar detergenți specificați pentru mașina de spălat rufe.
ROMÂNA
Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergenților.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Clapetă pentru detergent pudră sau lichid.
10.4 Detergent lichid sau pudră
A
1.
2.
B
3.
4.
• Poziția A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
• Poziția B pentru detergent lichid.
Când utilizați detergentul lichid:
• Nu utilizați detergenți lichizi denși sau gelatinoși.
• Nu depășiți nivelul maxim când puneți lichid.
• Nu selectați faza de prespălare.
• Nu setați pornirea cu întârziere.
47
48
www.electrolux.com
10.5 Activarea aparatului
Apăsați butonul
pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul. La activarea
aparatului este emis un semnal sonor.
10.6 Setarea unui program
1. Rotiți butonul pentru programe pentru
a seta programul:
• Se aprinde indicatorul
programului corespunzător.
se aprinde
Indicatorul pentru
intermitent.
• Afișajul indică nivelul pentru
Reglarea duratei, durata
programului și indicatorii fazelor
programului.
2. Dacă este necesar, modificați
temperatura, viteza de centrifugare,
durata ciclului sau adăugați opțiunile
disponibile. Atunci când activați o
opțiune, indicatorul opțiunii setate se
aprinde.
•
Dacă setați ceva incorect,
afișajul prezintă mesajul
.
10.7 Pornirea unui program
fără întârziere
Apăsați
.
•
Indicatorul
nu se mai aprinde
intermitent și rămâne pornit.
•
Indicatorul
începe să se
aprindă intermitent pe afișaj.
Programul începe, ușa se
blochează și afișajul prezintă
•
•
indicatorul
.
Pompa de evacuare poate
funcționa pentru o scurtă perioadă
de timp atunci când aparatul se
alimentează cu apă.
După aproximativ 15 minute
de la pornirea programului:
• Aparatul reglează
automat durata
programului în funcție de
cantitatea de rufe.
• Afișajul indică noua
valoare.
10.8 Pornirea unui program cu
ajutorul pornirii cu întârziere
1. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică întârzierea dorită.
Indicatorul aferent se aprinde pe afișaj.
2. Apăsați
:
• Aparatul începe numărătoarea
inversă.
• Când numărătoarea inversă este
încheiată, programul pornește
automat.
Puteți anula sau modifica
setarea pentru pornirea cu
întârziere înainte de a apăsa
. Pentru a anula pornirea
cu întârziere:
•
Apăsați
pentru a
pune aparatul în
pauză.
•
Apăsați
până
când afișajul indică
'.
•
Apăsați din nou
pentru a porni imediat
programul.
10.9 Întreruperea unui program
și modificarea opțiunilor
Puteți schimba numai unele opțiuni,
înainte de a fi activate.
.
1. Apăsați
Indicatorul se aprinde intermitent.
2. Modificați opțiunile.
3. Apăsați din nou
.
Programul este reluat.
10.10 Anularea unui program
aflat în derulare
1. Pentru a anula un program și a
dezactiva aparatul, apăsați butonul
timp de câteva secunde.
2. Apăsați din nou același buton pentru
a activa aparatul. Acum puteți selecta
un alt program de spălare.
ROMÂNA
Țineți ușa întredeschisă pentru a
preveni formarea mucegaiului și a
mirosurilor.
Programul de spălare este terminat,
dar tamburul mai conține apă:
• Tamburul se rotește în mod regulat
pentru a preveni șifonarea rufelor.
Înainte de a începe noul
program, aparatul poate
evacua apa. În acest caz,
asigurați-vă că mai aveți
detergent în compartimentul
pentru detergent și
completați dacă acesta
lipsește.
•
•
10.11 Deschiderea ușii
ATENŢIE!
Dacă temperatura și nivelul
apei din tambur sunt prea
mari și tamburul încă se
învârte, nu puteți deschide
ușa.
blocată și afișajul prezintă indicatorul
. Aparatul evacuează apa
1. Apăsați
și centrifughează.
2. Pentru ca aparatul să realizeze doar
.
faza de evacuare, setați
. Dacă
este necesar, reduceți viteza de
centrifugare.
3. Atunci când se termină programul și
indicatorul ușă blocată
puteți deschide ușa.
.
4. Închideți ușa și apăsați din nou
Programul sau pornirea cu întârziere
sunt în continuare active.
10.12 La terminarea
programului
•
•
Aparatul se oprește automat.
Semnalele acustice funcționează
(dacă sunt activate).
•
Pe afișaj apare
•
Indicatorul pentru
•
se
Indicatorul pentru ușă blocată
stinge.
Puteți deschide ușa.
Scoateți rufele din aparat. Lăsați
tamburul gol.
Închideți robinetul de apă.
•
•
•
•
.
se stinge.
Apăsați butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
se stinge,
4. Apăsați butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
pentru pune aparatul în
1. Apăsați
pauză.
2. Așteptați ca indicatorul pentru ușă
blocată
să se stingă.
3. Deschideți ușa.
Indicatorul ușă blocată
este
pornit. Ușa rămâne blocată.
Trebuie să evacuați apa pentru a
deschide ușa.
Pentru a evacua apa:
În timpul funcționării unui program sau a
pornirii cu întârziere, ușa aparatului este
Deschiderea ușii aparatului când
programul sau pornirea cu întârziere
este activă:
49
•
Aparatul evacuează apa și
centrifughează automat
după 18 ore (cu excepția
programului pentru Lână).
10.13 Opțiunea Intrare
automata in Stand-By
Opțiunea Intrare automata in Stand-By
dezactivează automat aparatul pentru a
reduce consumul de energie dacă:
•
Nu utilizați aparatul timp de 5 minute
înainte de a apăsa
.
Pentru a reactiva aparatul apăsați
•
butonul .
După 5 minute de la încheierea
programului de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsați
butonul .
Afișajul indică finalul ultimului program
setat.
Rotiți butonul pentru programe pentru
a seta un ciclu nou.
50
www.electrolux.com
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
11.1 Setarea nivelului de
uscare
AVERTIZARE!
Verificați dacă robinetul de apă este
deschis. Puneți furtunul de evacuare
în lavoar sau conectați-l la canalizare.
1. Apăsați On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcați rufele pe rând.
3. Rotiți discul selector la programul
adecvat pentru rufele care trebuie
uscate. Pe afișaj apare indicatorul de
uscare
.
Pentru o performanță bună
la uscare nu depășiți
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setați viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
Afișajul indică o valoare de timp calculată
pentru o greutate implicită a încărcăturii.
Dacă cantitatea de rufe este mai mare
sau mai mică decât greutatea implicită,
aparatul reglează automat valoarea
pentru durată pe durata ciclului.
2. Apăsați
pentru a porni programul.
Pe afișaj apare indicatorul ușă blocată
. Indicatorul pentru uscare
să clipească.
Nu puteți seta toate
nivelurile de uscare pentru
orice tip de rufe.
11.3 Uscarea programată
Rufele pot fi uscate și cu o uscare
temporizată manual:
1. Apăsați
în mod repetat pentru a
seta valoarea pentru durată (vezi
tabelul «Programe de uscare
temporizată»).
• Afișajul indică 10 minute. De
fiecare dată când apăsați pe
această tastă, valoarea pentru
durată se mărește cu 5 minute.
• Afișajul indică valoarea setată
•
11.2 Uscarea la nivelurile
automate
Rufele pot fi uscate la niveluri predefinite de uscare:
1. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac și
sintetice
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
începe
pentru durată: de exemplu –
După câteva secunde afișajul
indică noua valoare a duratei:
.
. Aparatul calculează și durata
fazelor de anti-șifonare și de
răcire.
2. Apăsați
pentru a porni programul.
• Afișajul indică în mod regulat o
nouă valoare a duratei.
•
•
Indicatorul pentru uscare
începe să clipească.
Pe afișaj apare indicatorul ușă
blocată
.
Dacă selectați doar 10 minute pentru
uscare, aparatul efectuează doar o fază
de răcire.
ROMÂNA
Dacă rufele nu sunt suficient de uscate,
setați din nou o durată mică pentru
uscare.
11.4 Terminarea programului
de uscare
Aparatul se oprește automat.
•
Semnalele acustice funcționează
(dacă sunt activate).
•
Pe afișaj apare .
•
•
se stinge.
Indicatorul
În timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectuează o fază de
răcire și de anti-șifonare. Ușa este în
continuare blocată.
51
Atunci când se stinge simbolul pentru
ușă blocată
de pe afișaj, puteți să
deschideți ușa.
1. Apăsați butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
După câteva minute de la încheierea
programului, funcția de economisire a
energiei dezactivează automat aparatul.
2. Scoateți rufele din aparat.
Lăsați tamburul gol.
3. Țineți ușa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului și a
mirosurilor.
4. Închideți robinetul de apă.
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
12.1 Program Non-stop
1. Apăsați On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcați rufele pe rând.
Pentru o performanță bună
la uscare nu depășiți
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setați viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
3. Puneți detergent și aditivi în
compartimentele adecvate.
4. Rotiți discul selector de programe la
programul de spălare.
Afișajul prezintă indicatorii pentru
diferitele faze de spălare.
5. Setați opțiunile disponibile.
12.2 Spălarea & Uscarea
automată
1. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac și
sintetice
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
Pe afișaj apare indicatorul . Valoarea
pentru durată de pe afișaj este pentru
durata ciclurilor de spălare + uscare,
calculate pentru o greutate implicită a
încărcăturii.
Pentru a avea o uscare
performantă, aparatul nu vă
permite să setați o viteză de
centrifugare prea scăzută
pentru articolele care
urmează a fi spălate și
uscate.
2. Apăsați
pentru a porni programul.
Indicatorul nivelului de uscare setat
rămâne aprins pe afișaj.
se aprinde.
Indicatorul ușă blocată
Afișajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
52
www.electrolux.com
În timpul ultimelor minute din
ciclul de uscare aparatul
efectuează fazele antișifonare și răcire.
12.3 Spălarea & Uscarea
programată
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setați o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru
articolele care urmează a fi spălate și
uscate.
1. Scoateți rufele din aparat.
Lăsați tamburul gol.
2. Țineți ușa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului și a
mirosurilor.
3. Închideți robinetul de apă.
12.5 Scame în materialul textil
În timpul fazei de spălare și/sau de
uscare, anumite tipuri de materiale
(plușul, lâna sau flanelele din bumbac)
pot produce scame.
Scamele eliberate pot adera la materiale
în timpul următorului ciclu.
pentru a seta valoarea
1. Apăsați
pentru durata de uscare. Afișajul
indică 10 minute.
Acest inconvenient este și mai mare în
cazul materialelor tehnice.
se aprinde pe afișaj.
Indicatorul
Afișajul indică valoarea setată pentru
Pentru a preveni apariția scamelor în
rufele dvs. vă recomandăm următoarele:
durata de uscare, de exemplu:
.
După câteva secunde afișajul indică
•
valoarea finală a duratei
, care este
durata totală pentru ciclurile de spălare și
uscare (fazele de spălare + uscare +
anti-șifonare + răcire).
Dacă, după spălare, setați
doar 10 minute pentru
uscare, aparatul calculează
și durata fazelor de antișifonare și răcire.
2. Apăsați
pentru a porni programul.
Indicatorul
se aprinde pe afișaj. Ușa
este blocată. Afișajul indică în mod
regulat o nouă valoare a duratei.
12.4 Terminarea programului
Aparatul se oprește automat. Semnalele
acustice funcționează (dacă sunt
activate).
Pentru mai multe informații, consultați ‘La
terminarea programului de uscare‘ din
capitolul anterior.
•
•
•
Să nu spălați materiale închise la
culoare după spălarea și uscarea
materialelor deschise la culoare (în
special materialele plușate noi, lână,
flanele din bumbac) și invers.
Să uscați în aer liber aceste tipuri de
țesături după prima spălare.
Să curățați filtrul de evacuare.
După faza de uscare, curățați
tamburul gol, garnitura și ușa cu o
lavetă umedă.
12.6 Eliminarea scamelor de la
haine
Pentru a scoate scamele din interiorul
tamburului, setați un program special:
1. Goliți tamburul.
2. Curățați tamburul, garnitura și ușa cu
o lavetă umedă.
3. Setați programul de clătire.
4. Pentru a activa funcția de curățare
apăsați simultan
și
până când
afișajul indică CLE.
5. Apăsați
pentru a porni programul.
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
13.1 Încărcătura de rufe
•
•
Împărțiți rufele în: albe, colorate,
sintetice, delicate și lână.
Respectați instrucțiunile de spălare de
pe etichetele rufelor.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu spălați articole albe și colorate
împreună.
Unele articole colorate se pot
decolora la prima spălare.
Recomandăm ca primele spălări ale
acestora să fie făcute separat.
Închideți nasturii fețelor de pernă,
închideți fermoarele, găicile și
capsele. Legați curelele.
Goliți buzunarele și depliați articolele.
Țesăturile cu mai multe straturi,
articolele din lână și cele cu
imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
Eliminați petele persistente.
Articolele foarte murdare trebuie
spălate cu un detergent special.
Atenție la perdele. Scoateți cârligele
sau puneți perdelele într-un săculeț
de spălare sau într-o față de pernă.
Nu spălați în aparat rufe fără tivuri sau
cu tăieturi. Folosiți o plasă de spălare
pentru a spăla articolele mici și/sau
delicate (de ex. sutiene fără sârmă,
curele, colanți, etc.).
O încărcătură foarte mică poate
provoca probleme de echilibru în
timpul fazei de centrifugare. În acest
caz, aranjați manual articolele din
cuvă și reluați faza de centrifugare.
13.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa și detergentul
nu sunt suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete
înainte de introducerea articolelor în
aparat.
Sunt disponibile substanțe speciale
pentru îndepărtarea petelor. Folosiți
substanța specială pentru îndepărtarea
petelor, corespunzătoare tipului de pată
și țesăturii.
13.3 Detergenți și aditivi
•
Utilizați numai detergenți și aditivi
produși special pentru utilizarea într-o
mașină de spălat rufe:
– detergenți praf pentru toate
tipurile de țesături,
– detergenți praf pentru țesături
delicate (max. 40°C) și lână,
– detergenți lichizi, de preferat
pentru programe de spălare la
temperatură joasă (max. 60°C)
•
•
•
•
•
53
pentru toate tipurile de țesături
sau speciali, numai pentru lână.
Nu amestecați tipuri diferite de
detergenți.
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizați o cantitate mai mare de
detergent decât cea corectă.
Respectați instrucțiunile de pe
ambalajul acestor produse.
Folosiți produsele corespunzătoare
tipului și culorii materialului,
temperaturii programului și gradului de
murdărie.
Dacă aparatul pe care-l aveți nu este
prevăzut cu dozator pentru detergent
lichid cu clapetă, adăugați detergenții
lichizi cu bila de dozare (furnizată de
producătorul detergentului).
13.4 Recomandări ecologice
•
•
•
•
Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu
de murdărie folosiți un program fără
prespălare.
Porniți întotdeauna un program de
spălare cu o cantitate maximă de rufe.
Dacă este necesar, când setați un
program cu temperatură redusă,
utilizați o substanță de scos petele.
Pentru utilizarea cantității optime de
detergent, verificați duritatea apei din
locuință
13.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflați are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui dedurizator de apă pentru
mașini de spălat. În zonele în care apa
are o duritate redusă nu este necesară
utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în
care vă aflați, adresați-vă furnizorului de
apă local.
Folosiți o cantitate corectă pentru
dedurizatorul apei. Respectați
instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
13.6 Recomandări privind
uscarea
Pregătiți ciclul de uscare
• Deschideți robinetul de apă.
• Verificați dacă racordul furtunului de
evacuare este corect. Pentru mai
54
www.electrolux.com
•
multe informații consultați capitolul
privind instalarea.
Pentru încărcătura maximă de rufe la
programele de uscare, consultați
tabelul cu programele de uscare.
13.7 Articole care nu trebuie
uscate
Nu setați un program de uscare
pentru următoarele tipuri de rufe:
• Articole foarte delicate.
• Perdele sintetice.
• Articole de îmbrăcăminte cu accesorii
metalice.
• Dresuri de nailon.
• Plăpumi.
• Huse de pat.
• Pilote.
• Hanorace.
• Saci de dormit
• Țesături cu reziduuri de fixativ,
acetonă sau similar.
• Haine ce conțin spumă de cauciuc
sau materiale similare cu spuma de
cauciuc.
13.8 Etichetele de întreținere
La uscarea rufelor, respectați
instrucțiunile de pe etichetele
producătorilor:
•
= Articolul poate fi uscat în uscător
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură înaltă
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură redusă
•
= Articolul nu poate fi uscat în
uscător.
13.9 Durata ciclului de uscare
Durata ciclului de uscare se poate
schimba în funcție de:
• viteza ultimei centrifugări
• nivelul de uscare
• tipul de rufe
• greutatea încărcăturii
13.10 Uscarea suplimentară
Dacă rufele încă mai sunt umede la
terminarea programului de uscare, setați
din nou un program scurt de uscare.
AVERTIZARE!
Pentru a evita șifonarea
țesăturilor sau cute în
haine nu uscați în exces
rufele.
13.11 Sfaturi generale
Consultați tabelul «Programe de uscare»
pentru a găsi duratele medii de uscare.
Experiența vă va ajuta să uscați rufele
într-un mod mai corect. Notați durata de
uscare a ciclurilor de uscare anterioare.
Pentru a evita încărcarea electrostatică
la finalul ciclului de uscare:
1. Folosiți balsam de rufe la ciclul de
spălare.
2. Folosiți un balsam special pentru
uscătoare.
Când programul de uscare s-a terminat
scoateți cât mai repede rufele.
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
ATENŢIE!
Nu folosiți alcool, solvenți
sau produse chimice.
14.1 Curățarea exterioară
14.2 Îndepărtarea calcarului
Curățați aparatul numai cu săpun și apă
caldă. Uscați complet toate suprafețele.
Dacă apa din zona în care vă aflați are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui produs de decalcifiere a
apei pentru mașini de spălat.
ROMÂNA
Verificați regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar și particulele
de rugină.
•
•
Pentru eliminarea petelor de rugină
utilizați doar produse speciale dedicate
mașinilor de spălat. Efectuați această
procedură separat față de spălarea
rufelor.
Scoateți rufele din tambur.
Setați programul pentru bumbac cu
cea mai ridicată temperatură și o
cantitate redusă de detergent.
14.4 Garnitura ușii
Respectați întotdeauna
instrucțiunile de pe
ambalajul produsului.
14.3 Spălarea de întreținere
Verificați regulat garnitura și scoateți
toate obiectele din partea interioară.
Este posibil ca în cazul programelor cu
temperatură redusă anumiți detergenți să
rămână în tambur. Efectuați regulat o
spălare de întreținere. Pentru aceasta:
14.5 Curățarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
1
2
3.
4.
55
56
www.electrolux.com
14.6 Curățarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE!
Nu curățați filtrul de
evacuare dacă apa din
aparat este fierbinte.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
2
ROMÂNA
7.
8.
1
2
9.
14.7 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrul
robinetului
1.
2.
1
2
3
57
58
www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
14.8 Evacuarea de urgență
Din cauza unei defecțiuni, aparatul nu
poate evacua apa.
În acest caz, parcurgeți etapele de la (1)
la (9) din secțiunea „Curățarea filtrului de
evacuare”. Dacă este necesar, curățați
pompa.
Când evacuați apa prin procedura de
evacuare de urgență, trebuie să activați
din nou sistemul de evacuare:
1. Când evacuați apa prin procedura de
evacuare de urgență, trebuie să
activați din nou sistemul de
evacuare: Turnați 2 litri de apă în
compartimentul principal de spălare
al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua
apa
eliminați apa rămasă în furtunul de
alimentare și din pompa de evacuare.
1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale
furtunului de alimentare într-un
recipient și lăsați apa să se scurgă
din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați
procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală,
montați la loc furtunul de alimentare
cu apă.
AVERTIZARE!
Înainte de a reutiliza
aparatul, verificați dacă
temperatura este peste 0°C.
Producătorul nu este
responsabil de daunele
provocate de temperaturi
reduse.
14.9 Măsuri de precauție
împotriva înghețului
Dacă aparatul este instalat într-o zonă
unde temperatura poate coborî sub 0°C,
15. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
15.1 Introducere
acțiunea nu dă rezultate, adresați-vă
centrului de service autorizat.
În cazul anumitor probleme, sunt
activate semnalele acustice și afișajul
indică un cod de alarmă:
Aparatul nu pornește sau se oprește în
timpul funcționării.
•
Mai întâi încercați să găsiți o soluție la
problemă (consultați tabelul). Dacă
•
- Aparatul nu se alimentează
corect cu apă.
- Aparatul nu evacuează apa.
ROMÂNA
•
- Ușa aparatului este deschisă
sau nu este închisă corect. Verificați
ușa!
•
- Sursa de alimentare nu este
stabilă. Așteptați stabilizarea sursei de
alimentare.
•
- Nu există comunicare între
elementele electronice ale aparatului.
Opriți și porniți din nou.
59
AVERTIZARE!
Dezactivați aparatul înainte
de a realiza verificările.
15.2 Defecţiuni posibile
Problemă
Soluție posibilă
Programul nu pornește. Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
Verificați dacă ușa aparatului este închisă.
Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de sigur‐
anțe.
Verificați dacă Start / Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulați setarea sau
așteptați terminarea numărătorii inverse.
Dezactivați funcția Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează corect cu apă.
Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu
apă nu este prea mică. Pentru această informație, contac‐
tați compania locală de furnizare a apei.
Verificați dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supa‐
pei nu sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și
curățarea”.
Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit sau în‐
doit.
Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă
este realizat corect.
Aparatul nu se umple
cu apă și o evacuează
imediat.
Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă.
Furtunul poate fi poziționat prea jos.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
60
www.electrolux.com
Problemă
Soluție posibilă
Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și
curățarea”.
Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat
corect.
Setați un program de evacuare dacă ați setat un program
fără faza de evacuare.
Setați un program de evacuare dacă ați setat o opțiune
care se termină cu apă în cuvă.
Faza de centrifugare nu Setați programul de centrifugare.
funcționează sau ciclul
de spălare durează mai
mult decât este normal.
Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și
curățarea”.
Aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centri‐
fugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echi‐
librării.
Pe jos este apă.
Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și
nu există nicio pierdere de apă.
Verificați dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteri‐
orări.
Utilizați un tip adecvat de detergent și în cantitatea corectă.
Nu puteți deschide ușa
aparatului.
Verificați dacă programul de spălare s-a terminat.
Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă
există apă în tambur.
Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric.
Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului.
Contactați centrul de service autorizat. Dacă trebuie să de‐
schideți ușa, citiți cu atenție «Deschiderea de urgență a
ușii».
Aparatul face un zgo‐
mot neobișnuit.
Verificați dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultați capi‐
tolul „Instalarea”.
Îndepărtați toate materialele folosite la ambalare și / sau
buloanele folosite la transport. Consultați capitolul „Instalar‐
ea”.
Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi
prea mică.
ROMÂNA
Problemă
61
Soluție posibilă
Ciclul durează mai puțin Aparatul calculează o nouă durată în funcție de încărcătura
decât durata afișată.
de rufe. Consultați capitolul „Valori de consum”.
Ciclul durează mai mult O încărcătură dezechilibrată de rufe mărește durata. Acest
decât durata afișată.
comportament al aparatului este normal.
Rezultatele la spălare
nu sunt satisfăcătoare.
Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un alt detergent.
Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persis‐
tente înainte de a spăla rufele.
Verificați dacă ați selectat temperatura corectă.
Reduceți încărcătura de rufe.
Nu puteți seta o
opțiune.
Verificați dacă ați apăsat doar butoanele dorite.
Aparatul nu usucă sau
nu usucă corect.
Deschideți robinetul de apă.
Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat.
Reduceți încărcătura de rufe.
Verificați dacă ați setat ciclul corect. Dacă este necesar,
setați din nou o durată mică pentru uscare.
Rufele sunt acoperite
de scame de culori di‐
ferite.
Țesăturile spălate la ciclul anterior au generat scame de o
culoare diferită:
• Faza de uscare ajută la eliminarea parțială a scamelor.
• Curățați hainele cu un dispozitiv de curățare a scamelor.
În caz de cantitate excesivă de scame în tambur rulați pro‐
gramul special de curățare a lor (pentru mai multe detalii
consultați capitolul „Scame în țesături”).
După verificare, activați aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactați centrul de service autorizat.
Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivați și activați aparatul. Dacă problema
continuă să apară, contactați centrul de service autorizat.
16. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A UȘII
În cazul unei pene de curent sau a
defectării aparatului, ușa aparatului
rămâne blocată. Programul de spălare
continuă când alimentarea cu curent este
restabilită. Dacă ușa rămâne blocată ca
urmare a defectării aparatului, ușa se
poate deschide folosind deblocarea de
siguranță.
Înainte de a deschide ușa:
ATENŢIE!
Asigurați-vă că apa și
rufele nu sunt fierbinți.
Dacă este necesar,
așteptați până când
acestea se răcesc.
62
www.electrolux.com
ATENŢIE!
Asigurați-vă că tamburul
nu se mai învârte. Dacă
este necesar, așteptați
până când tamburul s-a
oprit din învârtire.
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Deschideți clapeta filtrului.
4. Trageți în jos de dispozitivul de
deblocare și, simultan, deschideți ușa
aparatului.
Asigurați-vă că nivelul
apei din interiorul
tamburului nu este prea
ridicat. Dacă este necesar,
efectuați o evacuare de
urgență (consultați
«Evacuarea de urgență»
din capitolul «Îngrijirea și
curățarea»).
Pentru deschiderea ușii, procedați după
cum urmează:
1. Apăsați butonul On/Off pentru a opri
aparatul.
5. Scoateți rufele, după care închideți
ușa aparatului.
6. Închideți clapeta filtrului.
17. DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lățime / Înălțime / Adân‐ 600 mm/850 mm/ 522 mm/ 540
cime / Adâncime totală mm
Conexiunea la rețeaua Tensiune
electrică
Putere totală
Siguranță fuzibilă
Frecvență
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particule‐ IPX4
lor solide și a umidității asigurat de capacul de
protecție, cu excepția cazului în care echipamen‐
tul de joasă tensiune nu este deloc protejat îm‐
potriva umidității
Presiunea de alimen‐
tare cu apă
Minimă
Maximă
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Încărcătura maximă
pentru spălare
Bumbac
8 kg
Încărcătură maximă
pentru uscare
Bumbac
Sintetice
4 kg
2 kg
Viteza de centrifugare
Maximă
1600 rpm
18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
ROMÂNA
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
*
63
132904330-A-362014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement