AEG L76680WD User manual

AEG L76680WD User manual
ET
PL
Kasutusjuhend
Pesumasin-kuivati
Instrukcja obsługi
Pralko-suszarka
2
32
L76680WD
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. SEADME KIRJELDUS........................................................................................7
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID ................................................................................................10
6. TARBIMISVÄÄRTUSED...................................................................................14
7. VALIKUD.......................................................................................................... 14
8. SEADED........................................................................................................... 15
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 16
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE........................................................................ 16
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE.............................. 19
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE................... 20
13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................22
14. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 24
15. VEAOTSING...................................................................................................27
16. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 31
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.aeg.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi.
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna muude kütuste
põletamise ja ka lahtise tule põlemise tagajärjel
tekkivate gaaside imbumise.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui selline on
olemas).
Kasutatav veesurve (minimaalne ja maksimaalne)
peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8
baari (0,8 MPa).
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate
uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte
kasutada ei tohi.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed ära.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
pesumasin-kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Ärge kasutage seadet, kui puhastamisel on kasutatud
tööstuslikke kemikaale.
Ärge kuivatage pesumasin-kuivatis pesemata riideid.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasinkuivatis kuivatada.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
5
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Võtke taskutest kõik asjad välja (nt välgumihklid ja
tikud).
Kui te pesumasin-kuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Pesumasin-kuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transportimispoldid.
Jätke transportimispoldid alles.
Seadme liigutamisel peate trumli
fikseerima.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
Liigutage seadet alati vertikaalselt.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
•
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Reguleerige jalgu, et seadme ja vaiba
vahele jääks piisavalt ruumi.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Ainult UK-s ja Iirimaal: Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
6
www.aeg.com
•
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Veeühendus
•
•
•
Veenduge, et te veevoolikuid ei
vigastaks.
Enne seadme ühendamist uute torude
või pikalt kasutamata torudega laske
neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb
puhtaks.
Seadme esmakordsel kasutamisel
veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
•
•
•
•
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge puudutage programmi
töötamisel ukseklaasi. Klaas võib olla
kuum.
Ärge kuivatage masinas katkisi
esemeid, mis sisaldavad vatiini või
täitematerjali.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivatustükli käivitamist
lisaloputustsükkel.
Jälgige, et pesu hulgas ei oleks
metallist esemeid.
Kuivatage pesumasin-kuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Plastesemed ei ole kuumakindlad.
– Kui kasutate pesuainekuuli, siis
eemaldage see enne
kuivatusprogrammi valimist.
– Peatusteta programmi valides
ärge kasutage pesuainekuuli.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.5 Jäätmekäitlus
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
EESTI
3. SEADME KIRJELDUS
3.1 Seadme ülevaade
1
2
3
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Tühjenduspumba filter
Jalad seadme loodimiseks
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
3.2 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Lugege tähelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
4. JUHTPANEEL
4.1 Juhtpaneeli kirjeldus
1
2
3
Cottons
Cottons Eco
SUPER ECO
+ Prewash
Non Stop
60 Min.
Cottons
+ Prewash
Synthetics
Synthetics
Easy Iron
Delicates
Wool
Spin/
Drain
Rinse
Wool/Silk
20 Min. - 3 kg
On/Off
1 Sees/väljas nupp
2 Programminupp
Temp.
Spin
10
9
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
5
3 Ekraan
4 Start/paus nupp
Start/Pause
4
7
8
www.aeg.com
5 Viitkäivitus nupp
9 Tsentrifuugimine nupp
6 Ajasääst nupp
10 Temperatuur nupp
7 Kuivatusaeg nupp
8 Kuivusaste nupp
4.2 Ekraan
A
B
Temperatuuri ala:
A
Temperatuuri indikaator
Külma vee indikaator.
Tsentrifuugimisala:
Pöörlemiskiiruse indikaator
B
Tsentrifuugimiseta-indikaator1)
Loputusvee hoidmise indikaator
1) Saadaval ainult Tsentrifuugimis-/tühjendusprogrammiga.
C
D
EESTI
Kuivustaseme sümbolid1):
Triikimiskuiv
Kapikuiv
Eriti kuiv
Ekraani indikaatorid2):
Uks lukus - Te ei saa ust avada, kui see sümbol põleb. Te saate
ukse avada alles siis, kui sümbol kustub.
C
Pesutsükkel
Kuivatusfaas
Lapselukk
Lisaloputus
Viitkäivitus
1) Süttivad, kui valite automaatse kuivatusprogrammi.
2) Kindla tsükli või funktsiooni käivitumisel ilmuvad ekraanile vastavad sümbolid.
Aja ala:
Programmi kestus (pesu- ja/või kuivatusfaas)
Programmi käivitumisel hakkab programmi aeg vähenema 1-minuti‐
liste sammudena.
Viitkäivitus
Kui vajutate viitkäivituse nuppu, kuvatakse ekraanil viitkäivituse aeg.
D
Veakoodid
Kui seadmel ilmneb rike, kuvatakse ekraanil veakoode. Vt jaotist
"Veaotsing".
Veateade
Ekraanil kuvatakse mõni sekund seda teadet järgmistel juhtudel:
• Te ei saa mõne programmi puhul teatud funktsiooni valida.
• Te üritate muuta pesuprogrammi selle töötamise ajal.
Programm on lõppenud
9
10
www.aeg.com
5. PROGRAMMID
5.1 Programmitabel
Programm
Maksimaalne
Temperatuuriva‐ pesukogus
hemik
Maksimaalne
pöörlemiskii‐
rus
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Pesuprogrammid
Puuvill
95°C – külm
Puuvill + eelpesu
95°C – külm
Tehiskiud
60°C - külm
Tehiskiud + eel‐
pesu
60°C - külm
Kerge triikida
60°C - külm
Õrn materjal
40°C – külm
Villane/siid
40°C – külm
8 kg
1600 p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline
ja kerge määrdumine.
8 kg
1600 p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tugev ja
keskmine määrdumine.
3 kg
1200 p/min
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määr‐
dumisaste.
3 kg
1200 p/min
Tehiskiust või segakiust esemed. Tugev ja kesk‐
mine määrdumine.
3 kg
800 p/min
kerge määrdumine.1)
3 kg
1200 p/min
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Tavaline määrdumisaste.
1.5 kg
1200 p/min
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õr‐
nad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme süm‐
Õrna pesu vajavad tehiskiust esemed. Tavaline ja
bol.2)
20 min - 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 p/min
Puuvillased ja tehiskiust kergelt määrdunud või
üks kord kantud esemed.
Loputus
8 kg
1600 p/min
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik ma‐
terjalid.
Tsentrifuugimine/
8 kg
1600 p/min
Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendami‐
seks. Kõik materjalid.
tühjendus3)
EESTI
Programm
Maksimaalne
Temperatuuriva‐ pesukogus
hemik
Maksimaalne
pöörlemiskii‐
rus
11
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Kuivatusprogrammid
1 kg
Kuivatusprogramm villasele.
2 kg
Kuivatusprogramm tehiskiust esemetele.
4 kg
Kuivatusprogramm puuvillastele esemetele.
1 kg
1200 p/min
Täielik programm koosneb pesemistsüklist ja kuiva‐
tustsüklist, väikesele masinatäiele erinevast materj‐
alist esemetele (puuvillased ja tehiskiust).
Villase kuivata‐
mine
Tehiskiudude kui‐
vatamine
Puuvillase kuivat‐
amine
Non-stop 60 min.
30°C
Energiasäästuprogrammid
Supersäästlik
Külm
3 kg
1200 p/min
Segakiud (puuvillased ja tehiskiust esemed).4)
Puuvillase öko‐
8 kg
1600 p/min
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tava‐
line määrdumisaste. Energiatarve väheneb ja pesu‐
programmi aeg pikeneb.
noomne5)
60°C - 40°C
1) Pesu kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja teostab õrna pesu- ja tsentri‐
fuugimistsükli. Seade lisab mõned loputused. See programm ei sobi kuivatusega.
2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi
või ei pöörle õigesti. Tegu on seadme normaalse tööga.
3) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pesu tüübiga. Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate
kasutada ainult seda tühjendusfaasi.
4) See häid pesutulemusi pakkuv madala energia- ja veetarbimisega programm on mõeldud igapäeva‐
seks kasutuseks.
5) Pesuprogramm Puuvillase ökonoomne 60ºC juures kogusega 8 ja kuivatusprogramm Puuvillase kui‐
vatamine on programmid, mille põhjal on vastavalt EMÜ 92/75 standardile toodud andmed energiamärgi‐
sel.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud temperatuurist.
12
www.aeg.com
Programmivalikute ühilduvus
Programm
Lisalo‐
pu‐
Tsen‐
trifuu‐
gimine
tus1)
Ajasääst2)
Viitkäi‐
vitus
Puuvill
■
■
■
■
■
Puuvill + eelpesu
■
■
■
■
■
Tehiskiud
■
■
■
■
■
Tehiskiud + eelpesu
■
■
■
■
■
Kerge triikida
■
■
■
■
■
Õrn materjal
■
■
■
■
■
Villane/siid
■
■
20 min - 3 kg
■
Loputus
■
Tsentrifuugimine/tühjen‐
dus3)
■
Supersäästlik
■
Puuvillase ökonoomne
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
1) Püsiva lisaloputuse valimisel lisab seade mõned täiendavad loputuskorrad. Kui valite loputusprogram‐
mile madala pöörlemiskiiruse, teostab seade õrnad loputused ja lühikese tsentrifuugimise.
2) Kui valite lühema kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna,
kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.
3) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pesu tüübiga. Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate
kasutada ainult seda tühjendusfaasi.
4) Sellele programmile saab valida vaid Eriti kiire tsükli.
5.2 Automaatse kuivatuse programmid
Kuivusaste
Kanga tüüp
Kogus
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 4 kg
Kapikuiv1)
Kappi pandavatele esemetele
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 4 kg
Tehiskiud ja segakangad
(džemprid, pluusid, aluspesu,
voodipesu)
kuni 2 kg
EESTI
Kuivusaste
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Kanga tüüp
Kogus
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
kuni 4 kg
13
1) Märkused testimisasutustele Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testkuivatus tuleb ESIMESEL
korral läbi viia maksimaalses lubatud koguses pesuga (pesu koostis vastavalt standardile EN 61121),
valides puuvillase pesu programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV. TEINE testkuivatus ülejäänud pesuga tu‐
leb läbi viia puuvillase pesu programmiga AUTOMAATNE KAPIKUIV.
5.3 Ajastatud kuivatusega programmid
Kuivusaste
Kanga tüüp
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
Kapikuiv
Kappi pandavatele
esemetele
Kogus
(kg)
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
Pöörle‐
miskii‐
rus (p/
min)
Soovitatav
kestus
(min)
4
1600
155 - 170
2
1600
85 - 100
1
1600
60 - 70
4
1600
145 - 160
2
1600
75 - 90
1
1600
50 - 60
Kapikuiv
Kappi pandavatele
esemetele
Tehiskiud ja segakangad
(džemprid, pluusid, aluspe‐
su, voodipesu)
2
1200
100 - 115
1
1200
50 - 60
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
4
1600
110 - 130
2
1600
60 - 70
1
1600
40 - 50
1
1200
85 - 105
Villase kuivatamine
Villane
(villased džemprid)
5.4 Woolmark Apparel Care sinine
•
•
Selle pesumasina villapesu on testitud
ja see on saanud The Woolmark
Company heakskiidu, millega
lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu"
tähisega tooteid tingimusel, et
esemeid pestakse käesoleva
pesumasina tootja soovituste
kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid
kuivatust ja muid pesu käsitlevaid
juhiseid. M1380
Selle pesumasina villapesu on testitud
ja see on saanud The Woolmark
Company heakskiidu, millega
lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu"
14
www.aeg.com
tähisega tooteid tingimusel, et
esemeid pestakse käesoleva masina
tootja soovituste kohaselt. Järgige
hooldussildil olevaid hooldus- ja muid
pesu käsitlevaid juhiseid. M1381
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis
ja Indias on Woolmarki sümbol
sertifitseeritud kaubamärk.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Selles tabelis toodud andmed on ligikaudsed. Andmeid võivad muuta
erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp, vee ja ümbritseva õhu tempera‐
tuur.
Programmi käivitumisel kuvatakse näidikul programmi kestus maksi‐
maalse pesukoguse puhul.
Pesufaasi ajal arvutatakse programmi kestus automaatselt üle ning seda
vähendatakse juhul, kui pesukogus jääb maksimaalsest kogusest väik‐
semaks (nt Puuvillase 60°C programmi puhul, kui maksimaalne pesuko‐
gus on8 kg, ületab programmi kestus 2 tundi; kui pesukogus on 1 kg,
jääb programmi kestus alla 1 tunni).
Kui masin arvutab programmi tegelikku kestust, vilgub näidikul täpp.
Programmid
Kogus
(kg)
Energia‐
tarve
(kWh)
Veekulu (lii‐
trid)
Programmi ligi‐
kaudne kestus (min‐
utid)
Puuvillane 60 °C
8
1.35
67
175
Puuvillase ökonoomne
Puuvillase pesu 60 °C ener‐
8
1.02
63
235
Puuvillane 40 °C
8
0.85
67
170
Tehiskiud 40 °C
3
0.40
48
115
Õrn pesu 40 °C
3
0.50
55
80
1.5
0.25
45
60
giasäästuprogramm 1)
Villane/käsipesu 30 °C
1) "Puuvillase pesu energiasäästuprogramm" 60°C juures kogusega 8 kg on standardi EMÜ 92/75 koha‐
selt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks.
7. VALIKUD
7.1 Temperatuur
7.2 Tsentrifuugimine
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige
see funktsioon.
Selle valikuga saate vähendada
pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.
Indikaator
= külm vesi.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.
Ekraanil kuvatakse valitud kiiruse
indikaator.
EESTI
7.4 Kuivatusaeg
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
•
•
•
•
•
•
•
Vajutage seda nuppu, et valida aeg, mis
sobiks kuivatatavatele riietele. Ekraanil
kuvatakse määratud väärtus.
Valige see funktsioon, kui soovite
tsentrifuugimisfaasid välja lülitada.
Valige see funktsioon väga õrnade
kangaste puhul.
Loputusfaas kasutab mõne
pesuprogrammi puhul rohkem vett.
• Ekraanil kuvatakse indikaator
Loputusvee hoidmine
Iga kord, kui te seda nuppu vajutate,
pikeneb aeg 5 minuti võrra.
.
Vee väljalaskmiseks vt
jaotist "Pesuprogrammi
lõpus".
7.3 Kuivusaste
Vajutage seda nuppu, et valida 3
pakutava automaatse kuivusastme seast
üks. Ekraanil kuvatakse valitud taseme
sümbol:
•
•
•
Te ei saa eri tüüpi
materjalidele kõiki aegu
valida.
.
Valige see funktsioon, et vältida pesu
kortsumist.
Pesuprogrammi lõpus jääb vesi
trumlisse. Trummel pöörleb
regulaarselt, et takistada pesu
kortsumist.
Uks on lukustatud. Ukse lukust
vabastamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
Ekraanil kuvatakse indikaator
15
Triikimiskuiv – triigitavale pesule
7.5 Ajasääst
Selle valiku abil saate pesuprogrammi
kestust vähendada.
•
•
Igapäevaselt määrdunud esemete
puhul vajutage üks kord seda nuppu,
et valida "Lühendatud kestus".
Kergelt määrdunud esemete puhul
vajutage seda nuppu kaks korda, et
valida "Eriti kiire".
Mõne programmi puhul saab
valida ainult ühe kahest
funktsioonist.
7.6 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada
programmi käivitamisega 30 minutit kuni
20 tundi.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator ja
viivituse aeg.
Kapikuiv – kohe kappi
pandavatele riietele
Eriti kuiv – täiskuivale pesule
Te ei saa kõiki
automaatseid tasemeid ei
saa iga kangatüübi puhul
valida.
8. SEADED
8.1 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
•
•
•
•
•
Seadme käivitamisel.
Seadme väljalülitamisel.
Nuppude vajutamisel.
Programmi lõppemisel.
Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
ja
6 sekundi vältel.
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
16
www.aeg.com
8.2 Lapselukk
•
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimist.
8.3 Püsiv lisaloputus
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
ja
, kuni indikaator
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
•
Enne Start/paus vajutamist: seadet ei
saa sisse lülitada.
Selle valikuga jääb uue programmi
valimisel lisaloputus alati valituks.
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
ja
, kuni
indikaator Lisaloputus süttib/kustub.
Enne Start/paus vajutamist: valikute ja
programmi nupud on lukustatud.
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kallake väike kogus pesuainet
pesufaasi lahtrisse.
2. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
10.1 Pesu panemine
masinasse
10.2 Pesuaine ja lisandite
lisamine
1. Avage seadme uks.
2. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
3. Raputage esemeid enne seadmesse
asetamist.
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
4. Sulgege uks.
Lahter eelpesu, leotusprogrammi
või plekieemaldi jaoks.
Lahter pesufaasi jaoks.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja
tihendi vahele. Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu kahjustamise oht.
Lahter vedelate lisandite
(pesupehmendaja,
tärgeldusvahendi) jaoks.
Vedelate lisaainete maksimaalne
tase.
Klapp pesupulbri või vedela
pesuaine jaoks.
Järgige alati pesuaine
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
EESTI
10.3 Klapi asendi
kontrollimine
1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni
välja.
2. Suruge hooba alla, et jaotur
eemaldada.
A
3. Pesupulbri kasutamiseks keerake
klapp üles.
17
Kui klapp on ALUMISES
asendis:
• Ärge kasutage
želatiinitaolist või
paksu vedelat
pesuainet.
• Ärge lisage vedelat
pesuainet üle klapil
näidatud piiri.
• Ärge valige
eelpesutsüklit.
• Ärge valige
viitkäivituse
funktsiooni.
5. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet
ja kanga pehmendajat.
6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.
Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei
tekitaks takistust.
10.4 Seadme sisselülitamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Ühendage toitepistik pistikupessa.
3. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
seade sisse lülitada.
Kõlab lühike meloodia.
10.5 Programmi valimine
4. Vedela pesuaine kasutamiseks
keerake klapp alla.
B
1. Keerake programminuppu ja valige
pesuprogramm:
• Süttib valitud programmi
indikaator.
• Start/paus-indikaator vilgub.
• Ekraanil kuvatakse:
vaiketemperatuur,
pöörlemiskiirus, programmi
faaside indikaatorid ja programmi
kestus.
2. Vajadusel muutke temperatuuri,
pöörlemiskiirust, tsükli kestust või
lisage saadaolevaid funktsioone.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib
vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga,
kuvatakse ekraanil veateade
Err.
10.6 Programmi käivitamine
ilma viitkäivituseta
Programmi käivitamiseks vajutage nuppu
Start/paus.
18
www.aeg.com
Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb
põlema.
Töötava faasi indikaator hakkab ekraanil
vilkuma.
Programm käivitub, uks on lukustatud.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Kui seade veega täitub, võib
tühjenduspump lühiajaliselt
töötada.
10.7 Kuidas seade töötab
Umbes 15 minutit pärast
programmi algust:
• Heade pesutulemuste
saamiseks minimaalselt
vajaliku ajaga reguleerib
seade trumlisse pandud
pesu põhja automaatselt
tsükli kestust.
• Ekraanil kuvatakse uus
ajaväärtus.
10.8 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Vajutage korduvalt nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanil kuvatakse minutite või
tundide arv.
Süttib vastav indikaator.
2. Vajutage nuppu Start/paus.
Seade alustab viitkäivituse
pöördloendust.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Enne seadme käivitamist
nupule Start/paus
vajutamisega, saate
tühistada või muuta
viitkäivituse valikut.
10.9 Viitkäivituse tühistamine
Viitkäivituse tühistamine:
1. Vajutage nuppu Start/paus, et
seadme töö peatada.
Vastav indikaator vilgub.
2. Vajutage järjest nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanile ilmub .
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus, et
programm kohe käivitada.
10.10 Programmi
katkestamine ja funktsiooni
muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid
mõnda funktsiooni.
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valitud funktsioon.
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus.
Pesuprogramm jätkab tööd.
10.11 Töötava programmi
tühistamine
1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
tühistada programm ning seade välja
lülitada;
2. vajutage nuppu Sees/väljas, et seade
sisse lülitada.
Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.
Enne uue programmi
käivitamist võis seade
tühjenda veest. Sel juhul
kontrollige, kas pesuaine on
pesuainelahtris olemas; kui
mitte, täitke see uuesti.
10.12 Ukse avamine
Kui trumlis oleva vee
temperatuur ja tase on liiga
kõrged ja trummel pöörleb,
ei saa te ust avada.
Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal
on seadme uks lukustatud.
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator
kustub.
2. Avage seadme uks.
3. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/
paus.
Programmi või viitkäivituse tegevus
jätkub.
10.13 Tsükli lõpp
Kui programm on lõppenud, peatub
seade automaatselt. Kõlab helisignaal
(kui see on aktiveeritud).
EESTI
Ekraanile ilmub
indikaator
ja ukse lukustuse
kustub.
Nupu Start/paus indikaator kustub.
1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
seade välja lülitada.
Viis minutit pärast programmi lõppu
lülitab energiasäästu funktsioon seadme
automaatselt välja.
Seadet uuesti käivitades
näete ekraanil viimati valitud
programmi lõppu. Keerake
programminuppu uue tsükli
valimiseks.
2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
10.14 Vee väljalaskmine
pärast tsükli lõppu
Pesuprogramm on lõppenud, kuid
trumlis on vesi:
Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
Ukseluku indikaator
lukustatud.
põleb. Uks on
Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest
välja lasta:
1. Vajadusel vähendage
pöörlemiskiirust.
2. Vajutage Start/paus-nuppu.
Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.
3. Kui programm on lõppenud ja
ukseluku indikaator
kustunud,
saate avada ukse.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit Sees/väljas.
Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib automaatselt
umbes 18 tunni pärast.
10.15 Automaatne ooterežiimvalik
Funktsioon Automaatne ooterežiim
lülitab seadme automaatselt välja, et
vähendada energiatarbimist, kui:
•
•
Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul
enne nupu Start/paus vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sees/väljas.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sees/väljas.
Ekraanil kuvatakse viimati valitud
pesuprogrammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli
valimiseks.
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT
KUIVATAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Kuivustaseme valimine
HOIATUS!
Veenduge, et veekraan on lahti.
Asetage tühjendusvoolik kraanikaussi
või ühendage äravoolutoruga.
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sees/väljas.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Keerake programmi valikunupp
kuivatatavatele esemetele sobivale
19
programmile. Ekraanile ilmub
kuivatusindikaator
.
Heade kuivatustulemuste
saamiseks ärge ületage
kasutusjuhendis toodud
maksimaalset
kuivatuskogust. Ärge valige
madalamat
tsentrifuugimiskiirust, kui
valitud programmil
automaatselt seatud kiirus.
20
www.aeg.com
11.2 Kuivatamine
automaatsetel tasemetel
Pesu saab kuivatada eelnevalt määratud
kuivustasemetel:
1. Vajutage järjest Kuivusaste, kuni
ekraanil kuvatakse üks
kuivusastmete indikaatoritest:
•
: puuvillaste esemete
TRIIKIMISKUIV tase
•
: puuvillaste ja tehiskiust
esemete KAPIKUIV tase
: puuvillaste esemete ERITI
KUIV tase
Ekraanil kuvatakse aeg, mida
arvutatakse vaikimisi määratud
pesukoguse järgi. Kui teie pesukogus on
vaikimisi määratud kogusega enamvähem sama, arvutab seade
automaatselt uue ajakulu pesutsükli ajal.
2. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse
Seade arvutab ka
kortsumisvastase- ja jahutustsükli
kestuse.
2. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
• Ekraanil kuvatakse regulaarselt
uus aeg.
•
•
ukse indikaator
Igasuguse pesu puhul ei saa
kõiki tasemeid valida.
11.3 Ajastatud kuivatus
Pesu saab kuivatada ka käsitsi valitava
ajastatud kuivatusega:
1. Vajutage järjest Kuivatusaeg, et
valida ajaväärtus (vt tabelit
"Kuivatusprogramm").
• Ekraanil on valitud aja väärtus: nt
•
Iga kord, kui te seda nuppu
vajutate, pikeneb aeg 5 minuti
võrra.
Mõne sekundi pärast kuvatakse
.
Kui kuivatuse kestuseks on
määratud 10 minutit, teostab
seade ainult jahutusfaasi.
Kui pesu pole piisavalt kuiv,
valige veelkord lühike
kuivatusaeg.
•
indikaator
. Kuivatusindikaator
hakkab vilkuma.
Kuivatusindikaator
hakkab
vilkuma.
Ekraanil kuvatakse lukustatud
11.4 Kuivatusprogrammi lõpp
Seade peatab automaatselt töö.
•
Kõlavad helisignaalid (kui need on
aktiveeritud).
•
•
•
Ekraanil kuvatakse .
Indikaator Start/paus kustub.
Kuivatustsükli viimastel minutitel
viiakse läbi jahutus- ja
kortsumisvastane faas. Uks on ikka
lukustatud.
Kui lukustatud ukse sümbol
võite ukse avada.
kustub,
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sees/väljas.
Mõni minut pärast programmi lõppu
lülitab energiasäästu funktsioon seadme
automaatselt välja.
2. Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
3. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
ekraanil uus väärtus: nt
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA
KUIVATAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Peatusteta programm
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sees/väljas.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
EESTI
Heade kuivatustulemuste
saamiseks ärge ületage
kasutusjuhendis toodud
maksimaalset
kuivatuskogust. Ärge valige
madalamat
tsentrifuugimiskiirust, kui
valitud programmil
automaatselt seatud kiirus.
3. Lisage õigetesse lahtritesse
pesuaine ja lisandid.
4. Keerake programminupp
pesuprogrammi kohale.
Ekraanil kuvatakse erinevate
pesufaaside indikaatorid.
5. Valige saadaolevad valikud.
12.2 Pesu ja automaatne
kuivatamine
1. Vajutage järjest Kuivusaste, kuni
ekraanil kuvatakse üks
kuivusastmete indikaatoritest:
•
: puuvillaste esemete
TRIIKIMISKUIV tase
•
: puuvillaste ja tehiskiust
esemete KAPIKUIV tase
•
: puuvillaste esemete ERITI
KUIV tase
Ekraanil kuvatakse indikaator .
Ekraanil kuvatav ajaväärtus on pesu- ja
kuivatustsüklite kestus, mida arvutatakse
vaikimisi määratud pesukoguse järgi.
Heade kuivatustulemuste
saamiseks ei luba masin teil
pestavate ja kuivatatavate
esemete jaoks valida liiga
väikest pöörlemiskiirust.
2. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
Ekraanil jääb põlema valitud
kuivusastme indikaator.
süttib.
Lukustatud ukse indikaator
Ekraanil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
Kuivatuse viimastel minutitel
teostab masin
kortsumisvastase ja
jahutustsükli.
21
12.3 Pesu ja ajastatud
kuivatus
Heade kuivatustulemuste saamiseks ei
luba masin teil pestavate ja kuivatatavate
esemete jaoks valida liiga väikest
pöörlemiskiirust.
1. Kuivatusaja valimiseks vajutage
Kuivatusaeg. Ekraanil kuvatakse 10
minutit.
Ekraanile ilmub indikaator . Ekraanil
kuvatakse valitud kuivatusaeg, näiteks
väärtus:
Mõne sekundi pärast ilmub
, mis on
ekraanile lõplik ajaväärtus
pesu- ja kuivatustsüklite kogukestus
(pesemine + kuivatamine +
kortsumisvastane + jahutusfaas).
Kui valite pärast pesu
teostatava kuivatuse
kestuseks ainult 10 minutit,
arvutab seade ka
kortsumisvastase ja
jahutusfaasi kestuse.
2. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
. Uks on
Ekraanile ilmub indikaator
avatud. Ekraanil kuvatakse regulaarselt
uus aeg.
12.4 Programmi lõpp
Seade peatab automaatselt töö. Kõlavad
helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
Lisateavet leiate eelmise peatüki
jaotisest "Kuivatusprogrammi lõpus".
1. Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
2. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
12.5 Ebemed riietel
Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad
mõnda tüüpi kangad, (kohevad või
villased materjalid, dressid) eraldada
ebemeid.
Need ebemed võivad järgmise tsükli
käigus järgmiste esemete külge kinni
jääda.
Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste
kangastega.
Ebemete vältimiseks soovitame:
22
www.aeg.com
•
•
•
•
Ärge peske tumedaid riideid pärast
heledate esemete (eriti uute kohevate
kangaste, villa või dresside) pesemist
ja kuivatamist ja vastupidi.
Pärast selliste riiete esimest pesemist
tuleks need õhu käes kuivatada.
Puhastage filtrit.
Pärast kuivatusfaasi puhastage
trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.
1. Trumli tühjendamine.
2. Puhastage trummel, tihend ja uks
märja lapiga.
3. Valige loputusprogramm.
4. Puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks
vajutage korraga
ja , kuni
näidikule ilmub CLE.
5. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
12.6 Kuidas eemaldada
riietelt ebemeid
Trumlist ebemete eemaldamiseks valige
spetsiaalne programm:
13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Pesu asetamine
masinasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaotage pesu: valge, värviline,
sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja värvitud riided.
Eemaldage tugevad plekid.
Peske rasketele plekkidele sobiva
pesuainega.
Olge kardinatega ettevaatlikud.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid. Peske
väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
•
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis. Kui see juhtub,
kohendage käsitsi esemeid trumlis
ning käivitage tsentrifuugimistsükkel
uuesti.
13.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
Soovitame need plekid eemaldada enne
esemete masinasse panemist.
Vastavad plekieemaldajad on olemas.
Kasutage plekieemaldajat, mis on vastav
pleki tüübile ja kangale.
13.3 Pesuained ja lisandid
•
•
•
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele,
– pesupulbrid õrnale pesule (maks.
40 °C) ja villastele esemetele,
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige toodete pakenditel olevaid
juhiseid.
EESTI
•
•
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele vastavaid tooteid.
Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine
dosaatorit, lisage vedel pesuaine
doseerimiskuuliga (saadaval pesuaine
tootjalt).
13.4 Ökoloogilised
näpunäited
•
•
•
•
Valige ilma eelpesuta programm, et
pesta tavalise määrdumisastmega
pesu.
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne kogus pesu.
Vajadusel kasutage madala
temperatuuriga pestes
plekieemaldajat.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
13.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Veekareduse väljauurimiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
13.6 Näpunäiteid
kuivatamiseks
Kuivatustsükli ettevalmistamine
• Keerake veekraan lahti.
• Kontrollige, kas väljalaskevooliku
ühendus on töökorras. Täiendavat
teavet vt paigalduspeatükist.
• Kuivatusprogrammide maksimaalseid
pesukoguseid vt
kuivatusprogrammide tabelist.
13.7 Esemed, mida ei tohi
kuivatada
Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:
• väga õrnad esemed;
• tehiskiust kardinad;
• metallosadega riideesemed;
• nailonsukad;
•
•
•
•
•
•
•
23
vatitekid;
voodikatted;
sulgtekid;
tuulepluusid;
magamiskotid;
kangad, millel on juukselaki-,
küünelakieemaldi- vms jäätmeid;
vahtkummiga või sellele sarnase
materjaliga riideesemed.
13.8 Rõivaetiketid
Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate
etikettidel:
•
= rõivaeset võib trumlis kuivatada
•
= kuivatustsükkel toimub kõrgel
temperatuuril
•
= kuivatustsükkel toimub
alandatud temperatuuril
•
= rõivaeset ei tohi trumlis
kuivatada
13.9 Kuivatustsükli kestus
Kuivatusaeg sõltub järgnevatest
asjaoludest:
• viimase tsentrifuugimise kiirusest;
• kuivusastmest;
• pesuliigist;
• pesukoguse kaalust.
13.10 Täiendav kuivatamine
Kui kuivatusprogrammi lõppedes on
pesu endiselt niiske, siis valige uuesti
lühike kuivatustsükkel.
HOIATUS!
Kanga kortsumise ja riiete
kokkutõmbamise
vältimiseks ärge kuivatage
pesu ülemäära.
13.11 Üldisi nõuandeid
Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist
"Kuivatusprogrammid".
Kogemuse tekkides oskate pesu
paremini kuivatada. Jätke meelde
eelmised kuivatustsüklite kestused.
24
www.aeg.com
Staatilise elektri vältimiseks
kuivatustsükli lõpus:
2. Kasutage just trummelkuivatitele
mõeldud kangapehmendajat.
Pärast kuivatusprogrammi lõppemist
eemaldage pesu kiiresti.
1. Kasutage pesutsükli ajal kanga
pehmendajat.
14. PUHASTUS JA HOOLDUS
14.3 Hoolduspesu
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Välispinna puhastamine
Madalate temperatuuridega
programmide puhul on võimalik, et osa
pesuainest jääb trumlisse. Tehke
regulaarselt hoolduspesusid. Selleks:
Puhastage masin ainult seebi ja sooja
veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.
•
•
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
Eemaldage trumlis olevad esemed.
Valige puuvillase pesu programm
kõige kõrgema temperatuuriga ning
väikese koguse pesuainega.
14.4 Uksetihend
14.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat.
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
katlakivi- ja roostejääke.
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
Roosteplekkide eemaldamiseks
kasutage ainult pesumasinatele ette
nähtud tooteid. Ärge tehke seda koos
pesupesemisega.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
14.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
EESTI
3.
4.
14.6 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.7 Tühjendusfiltri puhastamine
HOIATUS!
Ärge puhastage
tühjendusfiltrit, kui vesi
seadmes on kuum.
25
26
www.aeg.com
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
EESTI
27
9.
14.8 Vee tühjendamine
eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises
"Tühjendusfiltri puhastamine" kirjeldatud
sammud (1) kuni (9). Vajadusel
puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate
tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima.
1. Kui te sooritate avariitühjenduse,
peate tühjendussüsteemi uuesti
aktiveerima. Pange kaks liitrit vett
pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee
tühjendamiseks.
eemaldage allesjäänud vesi
sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
14.9 Ettevaatusabinõud
külmumise vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda alla 0° C,
15. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
15.1 Sissejuhatus
Mõne probleemi puhul kõlab
helisignaal ning ekraanil kuvatakse
veateade:
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
•
- Seade ei tühjene veest.
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb
töö käigus seisma.
•
- Seadme uks on lahti või ei ole
korralikult suletud. Kontrollige ust!
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus
(vt tabelit). Kui see ei õnnestu, pöörduge
teeninduskeskusse.
•
- Elektrivarustus on kõikuv.
Oodake, kuni elektrivarustus on taas
püsiv.
•
- Üleujutuse-vastane seade
töötab. Eemaldage seade
28
www.aeg.com
vooluvõrgust ja sulgege veekraan.
Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
HOIATUS!
Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
15.2 Võimalikud rikked
Probleem
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake
pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sisse lülitatud.
Seade ei täitu korralikult
veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe
saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummis‐
tunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.
Seade ei täitu veega ja
tühjeneb koheselt.
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib ol‐
la liiga madalal.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma
tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille
lõpus jääb vesi trumlisse.
Seade ei tsentrifuugi või
kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
Valige tsentrifuugimisprogramm.
EESTI
Probleem
29
Võimalik lahendus
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugi‐
mistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust
väljas.
Põrandal on vett.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi
kuskilt ei leki.
Veenduge, et tühjendusvoolikul pole kahjustusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku ko‐
gust.
Seadme ust ei saa ava‐
da.
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprog‐
ramm.
Veenduge, et seade saab elektritoidet.
See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse. Kui teil on vaja uks avada, lugege
tähelepanelikult lõiku "Ukse avamine avariiolukorras".
Seade teeb imelikku
häält.
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist "Pai‐
galdamine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt
jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Tsükkel on lühem kui ek‐ Seade arvutab uue aja vastavalt pesu kogusele. Vt jaotist "Tar‐
raanil kuvatud aeg.
bimisväärtused".
Tsükkel on pikem kui ek‐
raanil kuvatud aeg.
Ebaühtlaselt jaotunud pesu pikendab tsükli kestust. Tegemist
on seadme normaalse tööga.
Pesutulemused on ebar‐
ahuldavad.
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tuge‐
vamad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Funktsiooni valimine ei
õnnestu.
Veenduge, et te vajutate ainult vajalikke puutenuppe.
Seade ei kuivata või ei
kuivata korralikult.
Lülitage veekraan sisse.
30
www.aeg.com
Probleem
Võimalik lahendus
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.
Vähendage pesukogust.
Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel valige
täiendavalt lühike kuivatusaeg.
Pesul on rohkesti eri vär‐ Eelmise pesutsükli käigus pestud esemetelt eraldus teist värvi
vi ebemeid.
ebemeid:
• Kuivatusfaas aitab ebemeid osaliselt eemaldada.
• Puhastage riided ebeme-eemaldajaga.
Kui trumlisse on jäänud liiga palju ebemeid, käivitage nende
eemaldamiseks spetsiaalne programm (täpsemalt vt jaotist
"Ebemed riietel").
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
15.3 Ukse avamine
avariiolukorras
Elektrikatkestuse või seadme rikke korral
jääb seadme uks lukustatuks.
Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus
taastub. Kui uks jääb lukustatuks
seadme rikke korral, saab selle avada
avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.
Enne ukse avamist:
Ukse avamiseks toimige järgmiselt:
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
nuppu Sees/väljas.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
3. Avage filtriklapp.
4. Hoidke avariiolukorra
avamispäästikut allavajutatuna ja
avage samal ajal uks.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et vesi ja pesu
ei oleks kuumad.
Vajadusel laske veidi
jahtuda.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et trummel ei
pöörleks. Vajadusel
oodake, kuni trummel
lõpetab pöörlemise.
Veenduge, et trumlis oleva
vee tase ei oleks liiga
kõrge. Vajadusel kasutage
avariiolukorra tühjendust
(vt peatüki "Puhastus ja
hooldus" jaotist
"Tühjendus
avariiolukorras").
5. Võtke pesu välja ja sulgege siis
seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.
EESTI
31
16. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540 mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse
IPX4
juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpin‐
geseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimaalne pestava
pesu kogus
Puuvillane
8 kg
Maksimaalne kuivatata‐
va pesu kogus
Puuvill
Tehiskiud
4 kg
2 kg
Pöörlemiskiirus
Maksimaalne
1600 p/min
17. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
32
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 33
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 36
3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 37
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................38
5. PROGRAMY ....................................................................................................40
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE................................................................. 45
7. OPCJE..............................................................................................................46
8. USTAWIENIA................................................................................................... 47
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................47
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA..................................................................... 48
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO SUSZENIE...................................51
12. CODZIENNA EKSPLOATACJA – PRANIE I SUSZENIE............................... 53
13. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 54
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 56
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 60
16. DANE TECHNICZNE......................................................................................64
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w
zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z
niniejszą dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania
urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
33
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
34
www.aeg.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiedni
odstęp.
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwia całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z
urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z
kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić
odpowiednią wentylację.
Powietrza wylotowego nie wolno kierować do
przewodu kominowego służącego do odprowadzania
spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa
(jeśli dotyczy).
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa)
do 8 barów (0,8 MPa).
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela
programów”).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Usuwać włókna z tkanin nagromadzone wokół
urządzenia.
Rzeczy zabrudzone substancjami, takimi jak olej,
aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna,
wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze
zwiększoną ilością detergentu.
Nie używać urządzenia, jeśli do prania użyto
przemysłowych środków chemicznych.
W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
Z kieszeni wyjąć wszelkie przedmioty, takie jak
zapalniczki lub zapałki.
Nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z
niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu
rozproszenia ciepła.
Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana
bez nagrzewania (cykl studzenia), aby rzeczy były
schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
36
www.aeg.com
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Zachować blokady transportowe.
W razie konieczności ponownego
transportu urządzenia należy
unieruchomić bęben.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
temperatura wynosi poniżej 0°C, lub
w których byłoby ono narażone na
działanie czynników atmosferycznych.
Upewnić się, że podłoga w miejscu
zainstalowania urządzenia jest
płaska, stabilna, odporna na działanie
wysokiej temperatury i czysta.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, które uniemożliwiają
całkowite otwarcie drzwi urządzenia.
Zawsze transportować urządzenie w
położeniu pionowym.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić
odpowiednią przestrzeń między
urządzeniem a dywanem.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy sprawdzić
za pomocą poziomicy, czy stoi
poziomo. Jeśli nie, należy
wyregulować jego nóżki.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii: Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA
(BS 1362).
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
2.4 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
Urządzenie musi być uziemione.
•
Urządzenie należy używać wyłącznie
w warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać szyby drzwi podczas
programu. Szyba może być gorąca.
POLSKI
•
•
•
•
•
Nie wolno suszyć uszkodzonych
rzeczy, w których znajduje się
wypełnienie.
Jeśli do prania użyto odplamiacza,
przed rozpoczęciem cyklu suszenia
należy wykonać dodatkowy cykl
płukania.
Należy usunąć wszystkie metalowe
przedmioty z prania.
W urządzeniu należy suszyć
wyłącznie tkaniny nadające się do
suszenia w pralko-suszarce. Należy
przestrzegać zaleceń umieszczonych
na metkach.
Przedmioty z tworzywa sztucznego
nie są odporne na wysoką
temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem,
należy wyjąć go przed
ustawieniem programu suszenia.
– Nie używać zasobnika z
detergentem po ustawianiu
programu ciągłego.
37
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
W urządzeniu nie wolno suszyć
rzeczy, z których kapie woda.
2.5 Utylizacja
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Blat roboczy
Dozownik detergentu
Panel sterowania
Uchwyt drzwi
Tabliczka znamionowa
Filtr pompy opróżniającej
Nóżki do poziomowania urządzenia
6
7
3.2 Zestaw płytek
mocujących (4055171146)
Dostępny u autoryzowanego
sprzedawcy.
W przypadku instalacji urządzenia na
cokole należy je zabezpieczyć za
pomocą płytek mocujących.
Należy uważnie zapoznać się instrukcją
dołączoną do produktu.
38
www.aeg.com
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Opis panelu sterowania
1
2
3
Cottons
Cottons Eco
SUPER ECO
+ Prewash
Non Stop
60 Min.
Cottons
+ Prewash
Synthetics
Synthetics
Easy Iron
Delicates
Wool
Spin/
Drain
Rinse
Wool/Silk
20 Min. - 3 kg
On/Off
Temp.
Spin
10
9
1 Przycisk Wł./Wł.
2 Pokrętło wyboru programów
3 Wyświetlacz
4 Przycisk Start/Pauza
5 Przycisk Opóźniony start
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
Start/Pause
5
4
7 Przycisk Czas suszenia
8 Przycisk Stopień wysuszenia
9 Przycisk Wirowanie
10 Przycisk Temperatura
6 Przycisk Oszczędność czasu
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
Obszar wskazań temperatury:
A
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik prania w zimnej wodzie
D
POLSKI
Obszar wskazań prędkości wirowania:
Wskaźnik prędkości wirowania
B
Wskaźnik braku wirowania1)
Wskaźnik funkcji Stop z wodą
1) Dotyczy tylko programu Wirowanie/Odpompowanie.
Symbole stopni wysuszenia1):
Suche do prasowania
Suche do szafy
Ekstra suche
Wskaźniki na wyświetlaczu2):
C
Drzwi zablokowane – gdy świeci się ten symbol, nie można otwor‐
zyć drzwi urządzenia. Drzwi można otworzyć dopiero, gdy symbol
zgaśnie.
Faza prania
Faza suszenia
Blokada uruchomienia
Dodatkowe płukanie
Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Wyświetlane w przypadku wybrania automatycznego programu suszenia.
2) Symbole pojawiają się na wyświetlaczu, gdy zostanie ustawiona odpowiednia faza lub funkcja.
39
40
www.aeg.com
Obszar czasu:
Czas trwania programu (fazy prania oraz/lub suszenia)
Po rozpoczęciu programu czas jest odliczany co 1 minutę.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Po naciśnięciu przycisku opóźnienia rozpoczęcia programu na wy‐
świetlaczu pojawia się czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
D
Kody alarmowe
Jeśli w urządzeniu wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawią się ko‐
dy alarmowe. Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.
Komunikat błędu
Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund ten komunikat, jeśli:
• Nie można ustawić danej funkcji dla wybranego programu.
• Podjęto próbę zmiany programu w trakcie jego trwania.
Program został zakończony
5. PROGRAMY
5.1 Tabela programów
Program
Zakres tempera‐
tur
Maksymalny
Opis programu
ciężar ładunku (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
Programy prania
Bawełna
95°C – pranie w
zimnej wodzie
Bawełniane +
Pranie wstępne
95°C – pranie w
zimnej wodzie
Syntetyczne
60°C – pranie w
zimnej wodzie
8 kg
1600 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone.
8 kg
1600 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Bardzo
i średnio zabrudzone.
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zab‐
rudzone.
POLSKI
Program
Zakres tempera‐
tur
Syntetyczne +
Pranie wstępne
60°C – pranie w
zimnej wodzie
Łatwe prasowa‐
nie
60°C – pranie w
zimnej wodzie
Delikatne
40°C – pranie w
zimnej wodzie
Wełna/Jedwab
40°C – pranie w
zimnej wodzie
41
Maksymalny
Opis programu
ciężar ładunku (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Bardzo i śred‐
nio zabrudzone.
3 kg
800 obr./min
Tkaniny syntetyczne do delikatnego prania. Nor‐
3 kg
1200 obr./min
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, po‐
liester. Średnio zabrudzone.
1.5 kg
1200 obr./min
Tkaniny wełniane do prania w pralce, wełniane
do prania ręcznego oraz delikatne tkaniny z sym‐
malnie lub lekko zabrudzone.1)
bolem „pranie ręczne”.2)
20 min – 3 kg
40°C – 30°C
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny bawełniane i syntetyczne lekko zabrud‐
zone lub noszone tylko jeden raz.
8 kg
1600 obr./min
Płukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkaniny.
Płukanie
Wirowanie/
8 kg
1600 obr./min
Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.
Wszystkie tkaniny.
Odpompowanie3)
Programy suszenia
1 kg
Program suszenia do tkanin wełnianych.
2 kg
Program suszenia do tkanin syntetycznych.
Suszenie tkanin
wełnianych
Suszenie tkanin
syntetycznych
42
www.aeg.com
Program
Zakres tempera‐
tur
Maksymalny
Opis programu
ciężar ładunku (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
4 kg
Program suszenia do tkanin bawełnianych.
1 kg
1200 obr./min
Kompletny program obejmujący fazę prania + fazę
suszenia przy małym załadunku mieszanych tkanin
(bawełna i syntetyczne).
Suszenie tkanin
bawełnianych
Non Stop 60 min
30°C
Programy zapewniające oszczędność energii
Super Eko
Zimna woda
Bawełniane Eko5)
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny mieszane (bawełniane i syntetyczne).4)
8 kg
1600 obr./min
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach.
Średnio zabrudzone. Czas trwania programu zos‐
taje wydłużony, a zużycie energii maleje.
60°C – 40°C
1) Aby ograniczyć powstawanie zagnieceń na praniu, w ramach tego cyklu regulowana jest temperatura
wody i wykonywana faza delikatnego prania i wirowania. Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płuka‐
nia. Ten program nie jest dostępny podczas suszenia.
2) W trakcie tego cyklu bęben będzie obracał się ze zmniejszoną prędkością w celu zapewnienia delikat‐
nego prania. Może wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się w prawidłowy sposób.
Jest to normalna praca urządzenia.
3) Należy określić prędkość wirowania. Należy sprawdzić jej zgodność z praniem. Po włączeniu opcji
Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
4) Ten program służy do codziennego użytku i zapewnia najniższe zużycie energii i wody przy dobrej wy‐
dajności prania.
5) Program prania Bawełniane Eko w temperaturze 60ºC, ciężar wsadu 8 kg oraz program suszenia Sus‐
zenie tkanin bawełnianych to programy, na podstawie których oparto dane przedstawione na etykiecie
efektywności energetycznej, zgodnie z normą EWG 92/75.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego
programu.
Zgodność opcji programów
Program
Dodat‐
kowe
płuka‐
Wiro‐
wanie
nie1)
Oszczęd‐
ność cza‐
su2)
Opóź‐
niony
start
Bawełna
■
■
■
■
■
Bawełniane + Pranie
wstępne
■
■
■
■
■
Syntetyczne
■
■
■
■
■
POLSKI
Program
Dodat‐
kowe
płuka‐
Wiro‐
wanie
nie1)
Oszczęd‐
ność cza‐
43
su2)
Opóź‐
niony
start
Syntetyczne + Pranie
wstępne
■
■
■
■
■
Łatwe prasowanie
■
■
■
■
■
Delikatne
■
■
■
■
■
Wełna/Jedwab
■
■
20 min – 3 kg
■
Płukanie
■
Wirowanie/Odpompowanie3)
■
Super Eko
■
Bawełniane Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
1) Jeśli aktywna jest funkcja Stałe dodatkowe płukanie, urządzenie doda kilka cykli płukania. Jeśli w pro‐
gramie płukania zostanie ustawiona niska prędkość wirowania, urządzenie wykona delikatne płukania
i krótką fazę wirowania.
2) Po wybraniu krótszego czasu trwania programu zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu. Możliwy jest
pełen załadunek urządzenia, ale efekt prania może być gorszy.
3) Należy określić prędkość wirowania. Należy sprawdzić jej zgodność z praniem. Po włączeniu opcji
Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
4) W tym programie można wybrać tylko opcję Super szybkie.
5.2 Programy z automatycznym suszeniem
Poziom wysuszenia
Rodzaj tkaniny
Wsad
Ekstra suche
Materiały frotte
Tkaniny bawełniane i lniane
(szlafroki, ręczniki kąpielowe
itp.)
do 4 kg
Suche do szafy1)
Dokładnie wysuszone
Tkaniny bawełniane i lniane
(szlafroki, ręczniki kąpielowe
itp.)
do 4 kg
Tkaniny syntetyczne i mies‐
zane
(swetry, bluzki, bielizna, poś‐
ciel)
do 2 kg
44
www.aeg.com
Poziom wysuszenia
Rodzaj tkaniny
Wsad
Tkaniny bawełniane i lniane
do 4 kg
Do prasowania
(prześcieradła, obrusy, koszule
Odpowiednie dla rzeczy do praso‐ itp.)
wania
1) Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy Test wydajności, zgodnie z normą EN 50229,
należy NAJPIERW przeprowadzić z maksymalnym deklarowanym ładunkiem (skład wsadu zgodny z nor‐
mą EN61121), wybierając program AUTOMATYCZNE SUSZENIE DO SZAFY dla tkanin bawełnianych.
DRUGI test z pozostałym ładunkiem należy przeprowadzić, wybierając program AUTOMATYCZNE SUS‐
ZENIE DO SZAFY dla tkanin bawełnianych.
5.3 Programy z ustawionym czasem suszenia
Poziom wysuszenia
Rodzaj tkaniny
Ekstra suche
Materiały frotte
Tkaniny bawełniane i
lniane
(szlafroki, ręczniki kąpielowe
itp.)
4
1600
155 - 170
2
1600
85 - 100
1
1600
60 - 70
Tkaniny bawełniane i
lniane
(szlafroki, ręczniki kąpielowe
itp.)
4
1600
145 - 160
2
1600
75 - 90
1
1600
50 - 60
Suche do szafy
Dokładnie wysuszone
Tkaniny syntetyczne i
mieszane
(swetry, bluzki, bielizna, poś‐
ciel)
2
1200
100 - 115
1
1200
50 - 60
Do prasowania
Odpowiednie dla rzec‐
zy do prasowania
Tkaniny bawełniane i
lniane
(prześcieradła, obrusy, kos‐
zule itp.)
4
1600
110 - 130
2
1600
60 - 70
1
1600
40 - 50
Wełna
(swetry wełniane)
1
1200
85 - 105
Suche do szafy
Dokładnie wysuszone
Suszenie tkanin weł‐
nianych
Wsad
(kg)
Prę‐
dkość
wirowa‐
nia
(obr./
min)
Zalecany
czas (min)
POLSKI
5.4 Woolmark Apparel Care –
Niebieski
•
Firma Woolmark Company
zatwierdziła cykl prania wełny
dostępny w tym urządzeniu jako
nadający się do prania odzieży
wełnianej oznaczonej metką „prać
ręcznie”, pod warunkiem, że pranie
będzie wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta pralki.
Należy stosować się do informacji
dotyczących suszenia oraz
pozostałych wskazówek
zamieszczonych na metce odzieży.
M1380
• Firma Woolmark Company
zatwierdziła cykl suszenia wełny
dostępny w tym urządzeniu jako
nadający się do suszenia odzieży
wełnianej oznaczonej metką „prać
ręcznie”, pod warunkiem, że suszenie
będzie wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta tego
urządzenia. Należy stosować się do
pozostałych wskazówek
zamieszczonych na metce odzieży.
M1381
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki,
takie jak ilość i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą
wpływać na zmianę tych wartości.
Po rozpoczęciu prania wyświetlany jest czas trwania programu przy
maksymalnym obciążeniu.
W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec
znacznemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od
maksymalnego (np. dla programu „Bawełniane 60°C” i maksymalnego
obciążenia wynoszącego 8 kg czas trwania programu przekracza 2 god‐
ziny natomiast przy obciążeniu wynoszącym 1 kg czas jego trwania będ‐
zie krótszy niż 1 godzina).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświet‐
laczu będzie migać kropka.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie wo‐
dy (litry)
Przybliżony czas
trwania programu
(minuty)
Bawełniane 60°C
8
1.35
67
175
Bawełniane Eko
Energooszczędny program
Bawełna w temperaturze
8
1.02
63
235
60°C 1)
45
46
www.aeg.com
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie wo‐
dy (litry)
Przybliżony czas
trwania programu
(minuty)
Bawełniane 40°C
8
0.85
67
170
Syntetyczne 40°C
3
0.40
48
115
Delikatne 40°C
3
0.50
55
80
1.5
0.25
45
60
Wełniane/Pranie ręczne
30°C
1) Energooszczędny program Bawełna w temperaturze 60°C w wsadem 8 kg jest programem referencyj‐
nym dla danych umieszczonych na etykiecie efektywności energetycznej zgodnie z Dyrektywą
92/75/WE.
7. OPCJE
7.1 Temperatura
•
Użyć tej opcji, aby zmienić domyślną
temperaturę.
•
Wskaźnik
.
= pranie w zimnej wodzie.
Odpompowanie wody –
patrz rozdział „Po
zakończeniu programu”.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
temperatura.
7.2 Wirowanie
Ta opcja umożliwia zmniejszenie
domyślnej prędkości wirowania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
ustawionej prędkości.
Dodatkowe opcje wirowania:
Bez wirowania
•
•
•
•
Wybranie tej opcji powoduje
pominięcie wszystkich faz wirowania.
Opcję tę należy wybierać do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Urządzenie zużywa więcej wody w
fazie płukania niektórych programów
prania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Stop z wodą
•
•
Ta opcja chroni prane tkaniny przed
zagnieceniami.
Po zakończeniu programu prania w
bębnie pozostanie woda. Bęben
będzie obracał się regularnie, aby
zapobiec powstaniu zagnieceń na
praniu.
Drzwi pozostaną zablokowane. Aby
otworzyć drzwi, należy odpompować
wodę.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
7.3 Stopień wysuszenia
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić jeden
z 3 automatycznych stopni wysuszenia
proponowanych przez urządzenie. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol
ustawionego stopnia:
•
Suche do prasowania – pranie
przeznaczone do prasowania
•
Suche do szafy – pranie
przeznaczone do schowania do szafy
•
Ekstra suche – pranie
przeznaczone do całkowitego
wysuszenia
Nie jest możliwe
ustawienie wszystkich
poziomów dla każdego
rodzaju tkaniny.
7.4 Czas suszenia
Należy nacisnąć ten przycisk, aby
ustawić czas odpowiadający tkaninom,
POLSKI
które mają być suszone. Na
wyświetlaczu pojawi się ustawiona
wartość.
•
Każde naciśnięcie tego przycisku
powoduje wydłużenie czasu o 5 minut.
Zakres czasu do ustawienia
różni się w zależności od
rodzaju tkaniny.
7.5 Oszczędność czasu
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu
trwania programu.
•
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie,
aby ustawić „skrócony czas” w
przypadku normalnie zabrudzonej
odzieży.
47
Nacisnąć przycisk dwa razy, aby
ustawić tryb „bardzo szybki” w
przypadku bardzo lekko
zabrudzonych ubrań.
W niektórych programach
działa tylko jedna z tych
opcji.
7.6 Opóźniony start
Ta opcja umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu od 30 minut do 20
godzin.
Na wyświetlaczu widoczny będzie
odpowiedni wskaźnik i czas opóźnienia.
8. USTAWIENIA
8.1 Sygnały dźwiękowe
•
Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe:
• Po włączeniu urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia.
• Po naciśnięciu przycisku.
• Po zakończeniu programu.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez 6
sekund
i
.
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane podczas
nieprawidłowego działania
urządzenia.
8.2 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i
, aż włączy/
wyłączy się wskaźnik
Opcję można włączyć:
•
•
.
Po naciśnięciu Start/Pauza: opcje i
pokrętło wyboru programów są
zablokowane.
Przed naciśnięciem Start/Pauza: nie
można uruchomić urządzenia.
8.3 Stałe dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie na stałe
jednego cyklu płukania po ustawieniu
nowego programu.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i
, aż włączy/
wyłączy się wskaźnik Dodatkowe
płukanie.
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Umieścić niewielką ilość detergentu
w przegródce na detergent do fazy
prania.
2. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
48
www.aeg.com
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA
10.1 Wkładanie prania
1. Otworzyć drzwi urządzenia
2. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
3. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem
ich do urządzenia.
Nie należy wkładać za dużo prania do
bębna.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Przegródka na detergent do fazy
prania.
Przegródka na dodatki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Oznaczenie maksymalnego
poziomu dodatków w płynie.
Klapka do detergentu w proszku lub
w płynie.
Zawsze należy przestrzegać
instrukcji zamieszczonych
na opakowaniu detergentów.
10.3 Sprawdzić położenie
klapki.
1. Wysunąć do oporu dozownik
detergentu.
2. Nacisnąć dźwignię w dół, aby wyjąć
dozownik.
UWAGA!
A
Należy upewnić się, że nie doszło do
przytrzaśnięcia prania między drzwiami a
uszczelką. Mogłoby to skutkować
wyciekiem wody lub uszkodzeniem
pranych rzeczy.
10.2 Stosowanie detergentów
i dodatków
3. W przypadku detergentu w proszku
ustawić klapkę w górnym położeniu.
Przegródka na detergent do fazy
prania wstępnego, programu
namaczania lub na odplamiacz.
4. W przypadku detergentu w płynie
ustawić klapkę w dolnym położeniu.
POLSKI
49
•
B
Klapka w DOLNYM
położeniu:
• Nie stosować gęstych
ani żelowych
detergentów.
• Nie wlewać więcej
detergentu w płynie
niż wskazuje
oznaczenie limitu na
klapce.
• Nie ustawiać fazy
prania wstępnego.
• Nie ustawiać funkcji
opóźnienia
rozpoczęcia
programu.
5. Odmierzyć odpowiednią ilość
detergentu i płynu zmiękczającego.
6. Zamknąć dobrze dozownik
detergentu.
Klapka po zamknięciu szuflady nie może
się zablokować.
10.4 Włączanie urządzenia
1. Odkręcić zawór wody.
2. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
3. Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
10.5 Ustawianie programu
1. Wybrać program za pomocą pokrętła
wyboru programów:
• Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
• Zacznie migać wskaźnik Start/
Pauza.
Wyświetlacz pokazuje: domyślną
temperaturę, prędkość wirowania,
wskaźniki faz programu oraz czas
trwania programu.
2. W razie potrzeby zmienić ustawienia
temperatury, prędkości wirowania i
czasu trwania programu lub wybrać
dostępne opcje. Wybranie opcji
powoduje włączenie
odpowiadającego jej wskaźnika.
W razie dokonania
nieprawidłowego wyboru na
wyświetlaczu pojawi się
wskazanie Err.
10.6 Uruchamianie programu
bez opóźnienia
Aby rozpocząć program, należy nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
aktualnej fazy programu.
Program uruchomi się, a drzwi zostaną
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
.
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
10.7 Zachowanie urządzenia
Po około 15 minutach od
chwili rozpoczęcia
programu:
• Urządzenie
automatycznie
dopasowuje czas trwania
programu do ładunku
prania w celu
zapewnienia
doskonałego efektu
prania w jak najkrótszym
czasie.
• Na wyświetlaczu pojawi
się nowa wartość czasu.
10.8 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Nacisnąć kilka razy przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
50
www.aeg.com
pojawi się odpowiednia wartość
minut lub godzin opóźnienia.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie rozpocznie odliczanie czasu
opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Przed naciśnięciem
przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia urządzenia
można zmienić lub anulować
ustawienie funkcji
opóźnienia rozpoczęcia
programu.
10.9 Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
Przed rozpoczęciem nowego
programu urządzenie może
odpompować wodę. W takim
przypadku należy upewnić
się, że detergent nadal
znajduje się w przegródce;
w przeciwnym razie należy
uzupełnić detergent.
10.12 Otwieranie drzwi
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są zbyt
wysokie, a bęben nadal
obraca się, nie można
otworzyć drzwi.
Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opóźnionego rozpoczęcia
programu, drzwi urządzenia są
zablokowane.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
blokady drzwi.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Program lub opóźnienie rozpoczęcia
programu będzie kontynuowane.
pojawi się wskazanie .
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza, aby natychmiast uruchomić
program.
10.13 Zakończenie cyklu
10.10 Przerywanie programu i
zmiana funkcji
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Niektóre opcje można zmienić tylko
przed uruchomieniem programu.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić ustawioną funkcję.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Program będzie kontynuowany.
10.11 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Wł./Wł.,
aby uruchomić urządzenie.
Następnie można ustawić nowy program
prania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
i zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
.
Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
POLSKI
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za
pomocą pokrętła wyboru
programów.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
10.14 Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu
Program prania zakończył się, ale w
bębnie pozostaje woda:
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
Świeci się wskaźnik blokady drzwi
Drzwi pozostają zablokowane.
.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć drzwi.
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie odpompuje wodę i
przeprowadzi wirowanie.
51
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Wł./Wł., aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę i
przeprowadzi odwirowanie
po upływie około 18 godzin.
10.15 Automatyczny tryb
czuwania opcja
Aby ograniczyć zużycie energii, opcja
Automatyczny tryb czuwania powoduje
automatyczne wyłączenie urządzenia,
gdy:
•
•
Urządzenie nie jest używane przez 5
minut przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Po 5 minutach od zakończenia
programu prania.
Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA – TYLKO
SUSZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Ustawianie programu
suszenia
OSTRZEŻENIE!
Sprawdzić, czy zawór wody jest
otwarty. Włożyć wąż spustowy do
umywalki lub podłączyć do
kanalizacji.
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Wł./Wł., aby włączyć
urządzenie.
2. Włożyć pranie (rzeczy należy
wkładać pojedynczo).
3. Ustawić pokrętło wyboru programów
na programie odpowiednim dla
rzeczy przeznaczonych do suszenia.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
suszenia
.
52
www.aeg.com
tabela „Programy z ustawionym
czasem suszenia”).
• Na wyświetlaczu pojawia się
ustawiona wartość czasu.
Aby uzyskać dobry efekt
suszenia, nie należy
przekraczać maksymalnej
wielkości wsadu zalecanej w
instrukcji obsługi. Nie
ustawiać prędkości
wirowania poniżej
automatycznej prędkości
ustawionego programu.
11.2 Suszenie z
automatyczną regulacją
stopnia wysuszenia
Pranie można suszyć, ustawiając
określony wstępnie stopień wysuszenia:
1. Nacisnąć kilkakrotnie Stopień
wysuszenia, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik żądanego
stopnia wysuszenia:
•
•
•
wartość czasu: Przykład:
.
Urządzenie oblicza również czas
trwania fazy ochrony przed
zagnieceniami oraz fazy
chłodzenia.
2. Nacisnąć Start/Pauza, aby
uruchomić program.
• Na wyświetlaczu będzie
regularnie pokazywana aktualna
wartość czasu.
•
: wskaźnik poziomu SUCHE
DO PRASOWANIA – do tkanin
bawełnianych
•
. Wskaźnik suszenia
zacznie migać.
Możliwość ustawienia
poszczególnych stopni
wysuszenia jest uzależniona
od rodzaju prania.
11.3 Suszenie przez
określony czas
Pranie można również suszyć,
ustawiając ręcznie czas suszenia:
1. Nacisnąć kilkakrotnie Czas suszenia,
aby ustawić wartość czasu (patrz
.
W przypadku wybrania tylko
10-minutowej fazy suszenia,
urządzenie wykona tylko
fazę chłodzenia.
Jeśli pranie nie jest
wystarczająco suche, należy
ponownie ustawić krótki
czas suszenia.
•
blokady drzwi
Wskaźnik suszenia
zacznie
migać.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik blokady drzwi
: wskaźnik poziomu SUCHE
DO SZAFY – do tkanin
bawełnianych i syntetycznych
: wskaźnik poziomu EKSTRA
SUCHE – do tkanin bawełnianych
Na wyświetlaczu pojawi się wartość
czasu obliczona dla domyślnej wielkości
ładunku. Jeśli załadowane jest więcej lub
mniej prania, urządzenie automatycznie
dostosuje wartość czasu podczas cyklu.
2. Nacisnąć Start/Pauza, aby
uruchomić program.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
Przykład:
. Każde naciśnięcie
tego przycisku powoduje
wydłużenie czasu o 5 minut.
Po kilku sekundach na
wyświetlaczu pojawi się nowa
11.4 Zakończenie programu
suszenia
Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
•
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy (jeśli
jest włączony).
•
•
•
Na wyświetlaczu pojawi się .
Zgaśnie wskaźnik Start/Pauza.
W ciągu ostatnich minut cyklu
suszenia odbywa się faza chłodzenia
oraz faza ochrony przed
zagnieceniami. Drzwi są nadal
zamknięte.
Gdy na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
blokady drzwi
drzwi.
, można otworzyć
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wł., aby
wyłączyć urządzenie.
POLSKI
Po upływie kilku minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
2. Wyjąć pranie z bębna.
53
Upewnić się, że bęben jest pusty.
3. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
12. CODZIENNA EKSPLOATACJA – PRANIE I
SUSZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Program Non-Stop
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Wł./Wł., aby włączyć
urządzenie.
2. Włożyć pranie (rzeczy należy
wkładać pojedynczo).
Aby uzyskać dobry efekt
suszenia, nie należy
przekraczać maksymalnej
wielkości wsadu zalecanej w
instrukcji obsługi. Nie
ustawiać prędkości
wirowania poniżej
automatycznej prędkości
ustawionego programu.
3. Umieścić detergent i dodatki w
odpowiednich przegródkach.
4. Ustawić pokrętło wyboru programów
na programie prania.
Na wyświetlaczu pojawią się wskaźniki
różnych faz prania.
5. Ustawić dostępne opcje.
12.2 Pranie i automatyczne
suszenie
1. Nacisnąć kilkakrotnie Stopień
wysuszenia, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik żądanego
stopnia wysuszenia:
•
•
: wskaźnik poziomu SUCHE
DO PRASOWANIA – do tkanin
bawełnianych
: wskaźnik poziomu SUCHE
DO SZAFY – do tkanin
bawełnianych i syntetycznych
•
: wskaźnik poziomu EKSTRA
SUCHE – do tkanin bawełnianych
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .
Wartość czasu na wyświetlaczu
obejmuje czas trwania cyklu prania i
cyklu suszenia obliczony dla domyślnej
wielkości ładunku.
Aby zapewnić odpowiednią
skuteczność suszenia,
urządzenie nie pozwala na
ustawienie zbyt niskiej
prędkości wirowania rzeczy,
które mają być prane, a
następnie suszone.
2. Nacisnąć Start/Pauza, aby
uruchomić program.
Na wyświetlaczu pozostaje widoczny
wskaźnik ustawionego stopnia
wysuszenia.
.
Włączy się wskaźnik blokady drzwi
Na wyświetlaczu będzie regularnie
pokazywana aktualna wartość czasu.
W ciągu ostatnich minut
cyklu suszenia odbywa się
faza chroniąca przed
zagnieceniami i faza
chłodzenia.
12.3 Pranie i suszenie przez
określony czas
Aby zapewnić odpowiednią skuteczność
suszenia, urządzenie nie pozwala na
ustawienie zbyt niskiej prędkości
wirowania rzeczy, które mają być prane,
a następnie suszone.
1. Nacisnąć Czas suszenia, aby
ustawić wartość czasu suszenia. Na
wyświetlaczu pojawi wskazanie
czasu: 10 minut.
54
www.aeg.com
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
.
wartość czasu suszenia, np.
. Po
kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi
się ostateczna wartość czasu
,
która będzie obejmować łączny czas
trwania cyklu prania i cyklu suszenia
(pranie + suszenie + faza ochrony przed
zagnieceniami + faza chłodzenia).
W przypadku ustawienia
tylko 10-minutowego czasu
suszenia po zakończeniu
prania urządzenie obliczy
również czas trwania fazy
ochrony przed
zagnieceniami oraz fazy
chłodzenia.
2. Nacisnąć Start/Pauza, aby
uruchomić program.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
gąbczaste, odzież wełniana, bluzy
sportowe) mogą gubić włókna.
Włókna te mogą przyczepiać się do
tkanin podczas następnego cyklu.
Zjawisko to ulega nasileniu przy praniu
tkanin technicznych.
Aby zapobiec gubieniu włókien w praniu,
zalecamy:
•
•
•
•
Nie prać ciemnych tkanin
bezpośrednio po praniu i suszeniu
jasnych tkanin (nowych tkanin
gąbczastych, wełnianych, bluz
sportowych) i odwrotnie.
Jeśli tego typu tkaniny są prane po
raz pierwszy, należy suszyć je na
otwartym powietrzu.
Czyścić filtr odpływowy.
Po zakończeniu fazy suszenia
wyczyścić mokrą szmatką pusty
bęben, uszczelkę oraz drzwi.
. Drzwi zostaną zablokowane. Na
wyświetlaczu będzie regularnie
pokazywana aktualna wartość czasu.
12.6 Usuwanie włókien z
bębna
12.4 Zakończenie programu
Aby usunąć włókna z wnętrza bębna,
należy uruchomić specjalny program:
Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy (jeśli
jest włączony).
Więcej informacji znajduje się w punkcie
„Po zakończeniu programu suszenia” w
poprzednim rozdziale.
1. Wyjąć pranie z bębna.
Upewnić się, że bęben jest pusty.
2. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
1. Opróżnić bęben.
2. Dokładnie wyczyścić bęben,
uszczelkę oraz drzwi mokrą szmatką.
3. Ustawić program płukania.
4. Włączyć funkcję czyszczenia,
naciskając jednocześnie
i
na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie CLE.
5. Nacisnąć Start/Pauza, aby
uruchomić program.
, aż
12.5 Włókna w praniu
Podczas fazy prania oraz/lub suszenia
pewne rodzaje tkanin (tkaniny
13. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Wkładanie prania
•
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
praniu zasłon. Odczepić żabki/haczyki
lub umieścić zasłony w worku do
prania lub poszewce od poduszki.
W urządzeniu nie prać rozdartych
tkanin lub tkanin o nieobszytych
brzegach. Małe i/lub delikatne rzeczy
(np. biustonosze z fiszbinami, paski,
rajstopy itp.) należy prać w worku do
prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania. W takim przypadku należy
ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i
powtórzyć próbę wirowania.
13.2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do
sprania niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem ich do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
13.3 Detergenty i dodatki
•
Stosować wyłącznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin,
– detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wełnianych,
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajów tkanin lub
•
•
•
•
•
55
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest to konieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktów.
Stosować produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone
w dozownik detergentu z klapką,
płynne detergenty należy umieszczać
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).
13.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
•
•
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym załadunkiem bębna.
W programach z niską temperaturą w
razie potrzeby należy stosować
odplamiacz.
Aby zapewnić stosowanie
odpowiedniej ilości detergentu, należy
sprawdzić twardość wody w instalacji
domowej.
13.5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie zmiękczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jeśli woda
jest miękka, nie ma konieczności
stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat
twardości wody, należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produktu.
56
www.aeg.com
13.6 Wskazówki dotyczące
suszenia
Przygotowanie do cyklu suszenia
• Odkręcić zawór wody.
• Sprawdzić, czy prawidłowo
podłączono wąż spustowy. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale
dotyczącym instalacji.
• Informacje dotyczące maksymalnego
ładunku prania dla programów
suszenia można znaleźć w tabeli
programów suszenia.
13.7 Produkty
nieprzeznaczone do
suszenia
Nie ustawiać programu suszenia dla
takich rzeczy, jak:
• Bardzo delikatna odzież.
• Zasłony syntetyczne.
• Odzież z metalowymi wstawkami.
• Pończochy nylonowe.
• Kołdry.
• Narzuty.
• Koce.
• Kurtki.
• Śpiwory
• Tkaniny z pozostałościami lakieru do
włosów, zmywaczy do paznokci lub
podobnych produktów.
• Ubrania z gumową pianką lub
podobnym materiałem.
13.8 Metki
Podczas suszenia odzieży należy
przestrzegać wskazówek umieszczonych
na metkach:
•
= produkt może być suszony w
suszarce
•
= cykl suszenia w wysokiej
temperaturze
•
= cykl suszenia w niższej
temperaturze
•
= produkt nie może być suszony w
suszarce.
13.9 Czas trwania cyklu
suszenia
Czas suszenia zależy od:
• prędkości końcowego wirowania
• ustawionego poziomu wysuszenia
• rodzaju prania
• ciężaru wsadu
13.10 Dodatkowe suszenie
Jeśli po zakończeniu programu suszenia
pranie jest nadal wilgotne, należy
ponownie włączyć krótki cykl suszenia.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć pogniecenia
tkanin lub zbiegnięcia się
odzieży, nie należy
przesuszać prania.
13.11 Wskazówki ogólne
Średnie czasy suszenia można znaleźć
w tabeli „Programy suszenia”.
Zdobyte z czasem doświadczenie
pomaga suszyć pranie w najbardziej
skuteczny sposób. Należy zapamiętać
czas suszenia we wcześniej używanych
programach.
Aby uniknąć naelektryzowania odzieży w
końcowej fazie cyklu suszenia:
1. Podczas cyklu prania należy używać
płynu zmiękczającego do tkanin.
2. Należy używać specjalnego płynu
zmiękczającego do prania
suszonego w suszarce.
Po zakończeniu programu suszenia
należy jak najszybciej wyjąć pranie.
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z mydłem.
Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
POLSKI
57
bębnie. Należy regularnie
przeprowadzać pranie konserwacyjne. W
tym celu należy:
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
•
•
14.2 Odkamienianie
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie środka do zmiękczania
wody przeznaczonego do pralek.
Wyjąć pranie z bębna.
Ustawić program do prania bawełny z
najwyższą temperaturą i dodać
niewielką ilość detergentu.
14.4 Uszczelka drzwi
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się
osadów kamienia lub rdzy.
Do usuwania osadów rdzy należy
stosować wyłącznie specjalne produkty.
Tę procedurę należy przeprowadzać jako
oddzielny cykl prania (bez odzieży).
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i
usuwać obce przedmioty z wewnętrznej
strony.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
14.3 Pranie konserwacyjne
W programach o niskiej temperaturze
niektóre detergenty mogą pozostać w
14.5 Czyszczenie dozownika detergentu
1.
2.
58
www.aeg.com
3.
4.
14.6 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.7 Czyszczenie filtra odpływowego
OSTRZEŻENIE!
Nie czyścić filtra
odpływowego, jeśli woda w
urządzeniu jest gorąca.
POLSKI
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
59
60
www.aeg.com
9.
14.8 Awaryjne spuszczanie
wody
W razie awarii urządzenie nie
odpompowuje wody.
W takim przypadku przeprowadzić
czynności od (1) do (9) z punktu
„Czyszczenie filtra odpływowego”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
1. Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy
ponownie uruchomić układ
odpływowy: Wlać 2 litry wody do
głównej komory prania dozownika
detergentu.
2. Uruchomić program, aby
odpompować wodę
14.9 Środki ostrożności
podczas mrozu
spaść poniżej 0°C, należy usunąć
pozostałą wodę z węża dopływowego
oraz z pompy opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niską temperaturą.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
15.1 Wprowadzenie
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po wystąpieniu niektórych problemów
emitowany jest sygnał dźwiękowy, a
na wyświetlaczu pojawia się kod
alarmu:
POLSKI
•
•
– Urządzenie nie napełnia się
prawidłowo wodą.
wody.
•
– Urządzenie nie odpompowuje
•
– Drzwi urządzenia są
otworzone lub nie są prawidłowo
zamknięte. Należy sprawdzić drzwi!
•
– Zasilanie jest niestabilne.
Odczekać do czasu ustabilizowania
się zasilania.
61
– Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. Odłączyć urządzenie
i zamknąć zawór wody. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy
wyłączyć urządzenie.
15.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do
gniazda.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu
należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągo‐
wym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu są
drożne. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieci‐
ony.
Upewnić się, że wąż dopływowy jest podłączony prawidłowo.
Urządzenie nie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę.
Sprawdzić, czy wąż spustowy jest ułożony prawidłowo. Wąż
może być umieszczony zbyt nisko.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygniecio‐
ny.
62
www.aeg.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż spustowy jest podłączony prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wy‐
brać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Nie włącza się faza wiro‐
wania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowa‐
nia. Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym rozłoże‐
niem prania.
Wyciek wody na pod‐
łogę.
Upewnić się, że złączki węży wody są szczelne i sprawdzić je
pod kątem obecności wycieków.
Sprawdzić, czy wąż spustowy nie jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego detergentu oraz jego od‐
powiedniej ilości.
Nie można otworzyć
drzwi urządzenia.
Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompowa‐
nia lub wirowania.
Sprawdzić, czy do urządzenie jest zasilane.
Problem może być spowodowany awarią urządzenia. Należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. W
razie potrzeby otwarcia drzwi należy dokładnie zapoznać się z
częścią „Awaryjne otwieranie drzwi”.
Urządzenie wydaje niety‐ Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
powe dźwięki.
Patrz punkt „Instalacja”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt „Instalacja”.
Dołożyć do bębna więcej prania. Ilość prania może być zbyt
mała.
Cykl jest krótszy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Urządzenie oblicza nowy czas, dostosowany do ładunku pra‐
nia. Patrz rozdział „Parametry eksploatacyjne”.
POLSKI
Problem
Możliwe rozwiązanie
Cykl jest dłuższy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Niewyważony ładunek prania powoduje wydłużenie czasu
trwania cyklu. Jest to normalne działanie urządzenia.
Rezultaty prania są nie‐
zadowalające.
Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
63
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam
przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć załadunek prania.
Nie można ustawić opcji.
Upewnić się, że naciśnięto tylko właściwy przycisk (przyciski).
Urządzenie nie suszy lub Otworzyć zawór wody.
nie suszy prawidłowo.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny.
Zmniejszyć wielkość ładunku.
Upewnić się, że wybrano właściwy program. W razie potrzeby
ustawić ponownie krótki czas suszenia.
W praniu znajduje się du‐ Prane wcześniej tkaniny pozostawiły w urządzeniu różnokolor‐
żo różnokolorowych włó‐ owe włókna:
kien.
• Faza suszenia pozwala usunąć część włókien.
• Oczyścić odzież za pomocą szczotki/przyrządu do usuwa‐
nia włókien.
Jeśli w bębnie znajduje się dużo włókien, należy uruchomić
specjalny program w celu ich usunięcia (więcej informacji moż‐
na znaleźć w punkcie „Włókna w praniu”).
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe. Wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
15.3 Awaryjne otwieranie
drzwi
Po przerwie w zasilaniu lub awarii
urządzenia drzwi urządzenia pozostają
zamknięte. Program prania będzie
wznowiony po przywróceniu zasilania.
Jeśli drzwi są zamknięte w wyniku awarii,
można je otworzyć, korzystając z funkcji
awaryjnego odblokowania.
Przed otwarciem drzwi:
UWAGA!
Upewnić się, że
temperatura wody i prania
nie jest zbyt wysoka. W
razie potrzeby odczekać,
aż ostygną.
64
www.aeg.com
UWAGA!
Upewnić się, że bęben nie
obraca się. W razie
potrzeby odczekać, aż
bęben zatrzyma się.
3. Otworzyć osłonę filtra.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
zwolnienia blokady i jednocześnie
otworzyć drzwi.
Upewnić się, że poziom
wody w bębnie nie jest
zbyt wysoki. W razie
potrzeby przeprowadzić
awaryjne spuszczanie
wody (patrz „Awaryjne
spuszczanie wody” w
rozdziale „Konserwacja i
czyszczenie”).
Aby otworzyć drzwi:
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wł., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
5. Wyjąć pranie i zamknąć drzwi
urządzenia.
6. Zamknąć pokrywę filtra.
16. DANE TECHNICZNE
Wymiar
Szerokość/wysokość/
głębokość/całkowita głę‐
bokość
600 mm/850 mm/ 522 mm/ 540 mm
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek sta‐ IPX4
łych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpiec‐
zającą, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapię‐
ciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Min.
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksymalny wsad pra‐
nia
Bawełna
8 kg
Maksymalny wsad sus‐
zenia
Bawełniane
Syntetyczne
4 kg
2 kg
Prędkość wirowania
Maks.
1600 obr./min
17. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
POLSKI
65
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
*
66
www.aeg.com
POLSKI
67
132904300-A-362014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement