AEG L76680WD User manual

AEG L76680WD User manual
CS
SK
Návod k použití
Pračka se sušičkou
Návod na používanie
Práčka so sušičkou
2
34
L76680WD
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PROGRAMY ....................................................................................................10
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................14
7. FUNKCE........................................................................................................... 15
8. NASTAVENÍ..................................................................................................... 16
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................17
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................ 17
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.......................................................... 20
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ........................................................ 21
13. TIPY A RADY................................................................................................. 23
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 25
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 29
16. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 33
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící
nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se
správným volným prostorem.
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně
otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva (podle situace).
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn, vosky či odstraňovače vosku je nutné
nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím
pracího prostředku, a teprve pak sušit v pračce se
sušičkou.
Nepoužívejte spotřebič, pokud byly k čištění použity
průmyslové chemikálie.
Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesušte.
V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
5
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat podle pokynů jejich výrobce.
Z kapes vyjměte všechny předměty, jako např.
zapalovače nebo zápalky.
Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem
sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle
vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
Závěrečná část programu v pračce se sušičkou
probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo
nepoškodí.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uschovejte. Při
opětovném stěhování spotřebiče je
nutné zajistit buben.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Spotřebič vždy přesunujte ve
vzpřímené poloze.
•
•
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl
požadovaný prostor.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko:
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte 13A
pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.4 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Nesušte poškozené kusy oblečení,
které obsahují vycpávky nebo výplně.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušicího cyklu proveďte dodatečný
cyklus máchání.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v pračce se sušičkou.
Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
Plastové předměty nejsou
žáruvzdorné.
– Pokud používáte dávkovací
kuličku pracího prostředku, před
nastavením sušicího programu ji
odstraňte.
– Nepoužívejte dávkovací kuličku
pracího prostředku, když
nastavujete nepřetržitý program.
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy ve spotřebiči
nesušte.
2.5 Likvidace
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač mycího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
6
7
3.2 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupná u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
7
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
Cottons
Cottons Eco
SUPER ECO
+ Prewash
Non Stop
60 Min.
Cottons
+ Prewash
Synthetics
Synthetics
Easy Iron
Delicates
Wool
Spin/
Drain
Rinse
Wool/Silk
20 Min. - 3 kg
On/Off
Temp.
Spin
10
9
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
Start/Pause
5
4
7 Doba sušení tlačítko
1 Zap/Vyp tlačítko
2 Volič programů
3 Displej
8 Stupeň sušení tlačítko
4 Start/Pauza tlačítko
5 Odložený start tlačítko
9 Odstředění tlačítko
10 Teplota tlačítko
6 Úspora času tlačítko
4.2 Displej
A
B
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
C
D
ČESKY
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel bez odstředění1)
Ukazatel zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění / Vypouštění.
Symboly stupně suchosti1):
K žehlení
K uložení
Extra sušení
Ukazatele na displeji2):
C
Zablokování dvířek - Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka
otevřít. Dvířka můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobra‐
zovat.
Fáze praní
Fáze sušení
Dětská bezpečnostní pojistka
Extra máchání
Odložený start
1) Rozsvítí se, když nastavíte automatický sušicí program.
2) Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná fáze nebo funkce.
9
10
www.aeg.com
Část pro čas:
Délka programu (fáze praní nebo sušení)
Když se program spustí, začne se odečítat čas v krocích po jedné
minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
D
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“.
Chybové hlášení
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• S pracím programem nelze nastavit funkce.
• Pokusíte se změnit prací program během jeho průběhu.
Program je dokončen
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
8 kg
1600 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce znečiš‐
těné.
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
8 kg
Bavlna + Předpír‐ 1600 ot/min
ka
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
Syntetika + Před‐
pírka
60 °C - studená
Bílá a barevná bavlna. Velmi znečištěné a nor‐
málně znečištěné.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně znečištěné.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Velmi znečištěné a normálně znečištěné.
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Vlna / hedvábí
40 °C - studená
11
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
3 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně znečištěné.
1,5 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané
vlněné a jemné prádlo označené symbolem ruční‐
lehce zašpiněné.1)
ho praní.2)
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce znečištěné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.
Máchání
8 kg
1600 ot/min
Odstředění / Vy‐
8 kg
1600 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.
Všechny tkaniny.
1 kg
Sušicí program pro vlněné prádlo.
2 kg
Sušicí program pro syntetické prádlo.
4 kg
Sušicí program pro bavlněné prádlo.
1 kg
1 200 ot/min
Kompletní program, který se skládá z prací fáze a
sušicí fáze pro menší náplně smíšených tkanin
(bavlněné a syntetické prádlo).
pouštění3)
Sušicí programy
Sušení vlny
Sušení syntetiky
Sušení bavlny
Nonstop 60 min.
30 °C
Programy pro úsporu energie
Super úsporný
Studená
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).4)
12
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Bavlna úsporný5)
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
8 kg
1600 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
60 °C - 40 °C
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto cyklu je regulována a fáze praní a odstředění
je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání. Tento program nelze kombinovat se sušením.
2) Během tohoto cyklu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se
neotáčí nebo že se neotáčí správně. Jedná se však o běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodná pro daný typ prádla. Pokud nastavíte funkci
Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
5) Prací program Bavlna úsporný při 60 °C s náplní 8 kg a sušicí program Sušení bavlny jsou výchozími
programy pro údaje na energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Kombinace programů a funkcí
Program
Extra
má‐
Odstře
dění
chání1)
času2)
Odlo‐
žený
start
Úspora
Bavlna
■
■
■
■
■
Bavlna + Předpírka
■
■
■
■
■
Syntetika
■
■
■
■
■
Syntetika + Předpírka
■
■
■
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
Jemné
■
■
■
■
■
Vlna / hedvábí
■
■
20 min. - 3 kg
■
Máchání
■
Odstředění / Vypouštění3)
■
Super úsporný
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
Extra
má‐
Odstře
dění
Bavlna úsporný
■
chání1)
■
13
času2)
Odlo‐
žený
start
■ 4)
■
Úspora
■
1) Je-li zapnutá funkce Trvalé extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu
Máchání nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
2) Pokud nastavíte kratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně nalo‐
žit, zhorší se tím však výsledky praní.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodná pro daný typ prádla. Pokud nastavíte funkci
Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
5.2 Programy pro automatické sušení
Stupeň zbytkové vlhkosti
Extra suché
Pro savé materiály jako ručníky
K uložení1)
Pro prádlo k uložení
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky, atd.)
až do 4 kg
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky, atd.)
až do 4 kg
Syntetické a směsové tkani‐
ny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
až do 2 kg
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
až do 4 kg
1) Poznámky pro zkušebny Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením
maximální deklarované náplně prádla (o složení v souladu se směrnicí EN61121) nastavením programu
AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu. DRUHÁ náplň prádla k sušení se zbývající náplní mu‐
sí být testována pomocí programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
5.3 Programy pro časované sušení
Stupeň zbytkové
vlhkosti
Druh tkaniny
Extra suché
Pro savé materiály ja‐
ko ručníky
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
Náplň
(kg)
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
4
1 600
155 - 170
2
1 600
85 - 100
1
1 600
60 - 70
14
www.aeg.com
Stupeň zbytkové
vlhkosti
Druh tkaniny
Náplň
(kg)
K uložení
Pro prádlo k uložení
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
4
1 600
145 - 160
2
1 600
75 - 90
1
1 600
50 - 60
K uložení
Pro prádlo k uložení
Syntetické a směsové tka‐
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
2
1 200
100 - 115
1
1 200
50 - 60
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
4
1 600
110 - 130
2
1 600
60 - 70
1
1 600
40 - 50
1
1 200
85 - 105
Sušení vlny
Vlna
(vlněné svetry)
5.4 Woolmark Apparel Care Modrá
•
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
ruční praní za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů
výrobce této pračky. Pokyny k sušení
a další péči o prádlo naleznete na
etiketě oděvů. M1380
• Sušicí program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
ruční praní za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů
výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k
další péči o prádlo naleznete na
etiketě oděvů. M1381
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem růz‐
ných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
ČESKY
15
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výr‐
azně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 8 kg délka programu přesa‐
huje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne 1 hodi‐
ny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká
tečka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná délka pro‐
gramu (minuty)
Bavlna 60 °C
8
1.35
67
175
Bavlna úsporný
Úsporný program pro bavlnu
8
1.02
63
235
Bavlna 40 °C
8
0.85
67
170
Syntetika 40 °C
3
0.40
48
115
Jemné 40 °C
3
0.50
55
80
1,5
0.25
45
60
60 °C1)
Vlna / Ruční praní 30 °C
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 8 kg je referenční program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 92/75.
7. FUNKCE
7.1 Teplota
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Ukazatel
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
7.2 Odstředění
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
•
Fáze máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
•
•
•
•
.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin.
Prací program se zastaví s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Vypuštění vody viz „Na konci
programu“.
.
16
www.aeg.com
7.3 Stupeň sušení
7.5 Úspora času
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden
ze tří automatických stupňů sušení
navrhovaných spotřebičem. Na displeji
se zobrazí symbol nastaveného stupně:
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
K žehlení – prádlo k žehlení
•
K uložení – prádlo k uložení
•
Extra sušení – prádlo k úplnému
usušení
Některé automatické
stupně nelze nastavit pro
každý typ tkaniny.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u prádla, které téměř
není znečištěno.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.6 Odložený start
7.4 Doba sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu,
která vyhovuje sušeným tkaninám. Na
displeji se zobrazí nastavená hodnota.
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
U některých druhů tkanin
nelze nastavit všechny
hodnoty času.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
•
současným stisknutím
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
na dobu šesti sekund.
Funkci zapnete či vypnete
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
,
dokud se kontrolka
nerozsvítí
nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
a
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
a
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a
,
dokud se kontrolka Extra máchání
nerozsvítí nebo nezhasne.
ČESKY
17
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Zavřete dvířka.
10.2 Plnění pracího
prostředku a přísad
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky
nezůstane žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo poškození
prádla.
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
10.3 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
18
www.aeg.com
A
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
10.4 Zapnutí spotřebiče
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.5 Nastavení programu
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
B
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
10.6 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
ČESKY
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.7 Chování spotřebiče
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.8 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.9 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
19
10.10 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.11 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
10.12 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká a
buben se stále otáčí, nelze
dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
10.13 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
20
www.aeg.com
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.14 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
dvířek
. Dvířka zůstanou
zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
10.15 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový cyklus.
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Nastavení sušení
UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte, zda je vodovodní
kohoutek otevřený. Vložte vypouštěcí
hadici do dřezu nebo ji připojte k
vypouštěcímu potrubí.
1. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Otočte voličem programů na program
vhodný k sušení daného prádla. Na
displeji se zobrazí ukazatel sušení
.
Pro zachování dobrého
sušicího výkonu
nepřekračujte maximální
náplň pro sušení
doporučenou v uživatelské
příručce. Nenastavujte
rychlost odstřeďování nižší
než automatickou rychlost
zvoleného programu.
ČESKY
11.2 Sušení na automatické
stupně
Prádlo lze sušit dle přednastavených
stupňů suchosti:
1. Opakovaně stiskněte Stupeň sušení,
dokud se na displeji nezobrazí jeden
z ukazatelů stupně suchosti:
•
: Stupeň suchosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
•
: Stupeň suchosti K ULOŽENÍ
bavlněného a syntetického prádla
: EXTRA stupeň suchosti
bavlněného prádla
Na displeji se zobrazí čas vypočítaný na
základě výchozí velikosti náplně. Pokud
je množství vašeho prádla větší či menší
než výchozí velikost, spotřebič
automaticky přizpůsobí délku sušení
během cyklu.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
času: např.
. Spotřebič také
vypočítá délku chladicí fáze a
fáze proti zmačkání.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
• Na displeji se pravidelně
zobrazuje nová hodnota času.
•
•
zablokovaných dvířek
. Ukazatel
začne blikat.
Některé stupně suchosti
nelze nastavit u všech druhů
prádla.
11.3 Časované sušení
Prádlo lze rovněž sušit pomocí ručně
nastaveného časovaného sušení:
1. Opakovaně stiskněte Doba sušení a
nastavte hodnotu času (viz tabulka
„Programy pro časované sušení“).
• Na displeji se zobrazí nastavený
•
čas: např.
. S každým
stisknutím tohoto tlačítka se doba
prodlouží o pět minut.
Po několika sekundách se na
displeji zobrazí nová hodnota
Ukazatel sušení
začne blikat.
Na displeji se zobrazí ukazatel
zablokovaných dvířek
.
Pokud nastavíte délku
sušení pouze 10 minut,
spotřebič provede pouze
chladicí fázi.
Pokud není prádlo
dostatečně suché, nastavte
opět krátkou dobu sušení.
•
sušení
11.4 Konec sušicího
programu
Spotřebič se automaticky zastaví.
•
Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
Na displeji se zobrazí .
Kontrolka Start/Pauza zhasne.
Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede chladicí fázi a
fázi proti zmačkání. Dvířka jsou stále
zablokovaná.
Když se na displeji přestane zobrazovat
•
•
•
symbol zablokovaných dvířek
můžete dvířka otevřít.
,
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
Po několika minutách od konce
programu funkce úspory energie
spotřebič automaticky vypne.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
21
12.1 Program Non-Stop
1. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
22
www.aeg.com
Pro zachování dobrého
sušicího výkonu
nepřekračujte maximální
náplň pro sušení
doporučenou v uživatelské
příručce. Nenastavujte
rychlost odstřeďování nižší
než automatickou rychlost
zvoleného programu.
3. Do příslušných komor nadávkujte
prací prostředek a přísady.
4. Pootočte voličem programů na prací
program.
Na displeji se zobrazí ukazatele různých
pracích fází.
5. Zvolte dostupné funkce.
12.2 Praní a automatické
sušení
1. Opakovaně stiskněte Stupeň sušení,
dokud se na displeji nezobrazí jeden
z ukazatelů stupně suchosti:
•
: Stupeň suchosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
•
: Stupeň suchosti K ULOŽENÍ
bavlněného a syntetického prádla
•
: EXTRA stupeň suchosti
bavlněného prádla
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Hodnota času na displeji představuje
délku pracího a sušicího cyklu
vypočítanou na základě výchozí velikosti
náplně.
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení, spotřebič
vám neumožní nastavit příliš
nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Na displeji se stále zobrazuje ukazatel
nastaveného stupně suchosti.
se
Ukazatel zablokovaných dvířek
začne zobrazovat.
Na displeji se pravidelně zobrazuje nová
hodnota času.
Během posledních minut
sušicího cyklu spotřebič
provede fázi proti zmačkání
a chladicí fázi.
12.3 Praní a časované sušení
Aby bylo dosaženo dobrých výsledků
sušení, spotřebič vám neumožní nastavit
příliš nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
1. Dobu sušení nastavíte stisknutím
Doba sušení. Na displeji se zobrazí
10 minut.
Na displeji se zobrazí ukazatel . Na
displeji se zobrazí nastavená doba
sušení, např.
. Po několika
sekundách se na displeji zobrazí
, která
konečná hodnota času
představuje celkovou délku pracího a
sušicího cyklu (fáze praní + sušení +
proti zmačkání + chlazení).
Pokud po praní nastavíte
sušení o délce pouze 10
minut, spotřebič vypočítá
také délku chladicí fáze a
fáze proti zmačkání.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Dvířka jsou zablokovaná. Na displeji se
pravidelně zobrazuje nová hodnota času.
12.4 Konec programu
Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní
zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
Více informací viz část „Na konci
sušicího programu“ v předchozí kapitole.
1. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
2. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
12.5 Vlákna v tkaninách
Během prací nebo sušicí fáze mohou
určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo
či svetry) pouštět vlákna.
Uvolněná vlákna se mohou během
dalšího programu přichytit na tkaniny.
Toto riziko se zvyšuje u technických
tkanin.
Abyste zabránili uvolňování vláken
vašeho prádla, doporučujeme
následující:
ČESKY
•
•
•
•
Neperte tmavé tkaniny poté, co jste
vyprali a usušili světlé barevné prádlo
(nové utěrky, vlněné prádlo a svetry),
a opačně.
Pokud tyto druhy tkanin perete
poprvé, sušte je na vzduchu.
Čištění vypouštěcího filtru.
Po sušicí fázi prázdný buben, těsnění
a dvířka vyčistěte pomocí vlhkého
hadru.
23
1. Vyprázdněte buben.
2. Vyčistěte buben, těsnění a dvířka
důkladně pomocí vlhkého hadru.
3. Nastavte program máchání.
4. Zapněte čisticí funkci současným
stisknutím
a , dokud se na
displeji nezobrazí CLE.
5. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
12.6 Odstranění vláken z
oblečení
K odstranění vláken uvnitř bubnu
nastavte speciální program:
13. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
13.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky nebo záclony vložte
do pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Ve spotřebiči neperte nezaobroubené
prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
Při praní malých nebo jemných kusů
prádla používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
13.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
13.3 Prací prostředky a
přísady
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
13.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu.
13.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
13.6 Tipy k sušení
Příprava sušicího programu
• Otevřete vodovodní kohoutek.
• Zkontrolujte správné připojení
vypouštěcí hadice. Více informací viz
kapitola instalace.
•
Maximální náplň prádla u sušicích
programů viz tabulka sušicích
programů.
13.7 Oblečení, které nesušit
Sušicí program nenastavujte u těchto
druhů prádla:
• Velmi jemné prádlo.
• Syntetické záclony.
• Oblečení s kovovými vložkami.
• Nylonové punčochy.
• Prošívané přikrývky.
• Pokrývky.
• Prostěradla.
• Větrovky.
• Spací pytle
• Tkaniny se zbytky laků na vlasy,
ředidel laků na nehty apod.
• Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo
z podobných materiálů.
13.8 Etikety na oděvech
Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny
výrobce uvedenými na etiketách:
•
= Oblečení lze sušit v bubnové
sušičce
•
= Sušicí program při vysoké
teplotě
•
= Sušicí program při snížené
teplotě
•
= Oblečení nelze sušit v bubnové
sušičce.
13.9 Délka sušicího programu
Doba sušení se může lišit podle:
• rychlosti závěrečného odstředění
• stupně suchosti
• druhu prádla
• váhy vloženého prádla
13.10 Přídavné sušení
Jestliže je prádlo na konci sušicího
programu stále vlhké, přidejte znovu
program krátkého sušení.
UPOZORNĚNÍ!
Abyste zabránili zmačkání
tkaniny nebo sražení
prádla, prádlo
nepřesušujte.
ČESKY
13.11 Všeobecné rady
Průměrné doby sušení naleznete v
kapitole „Sušicí programy“.
Prádlo lépe usušíte, když máte více
zkušeností. Zapisujte si délku sušení
dříve provedených programů.
25
1. Používejte při praní aviváž.
2. Používejte speciální aviváž pro
bubnové sušičky.
Po dokončení sušicího programu prádlo
co nejrychleji vyjměte.
Abyste zabránili statickému výboji na
konci sušicího programu:
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
14.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
14.4 Těsnění dvířek
14.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
26
www.aeg.com
14.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
3.
4.
14.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
ČESKY
3.
4.
45°
20°
14.7 Čištění vypouštěcího filtru
UPOZORNĚNÍ!
Vypouštěcí filtr nečistěte,
pokud je voda ve spotřebiči
horká.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
27
28
www.aeg.com
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
14.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (9) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Když vypustíte vodu pomocí
nouzového vypouštění, je nutné
vypouštěcí systém opět aktivovat: Do
komory pro hlavní praní dávkovače
pracího prostředku nalijte dva litry
vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
ČESKY
14.9 Opatření proti vlivu
mrazu
29
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
UPOZORNĚNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
15.1 Úvod
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví
během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud řešení nenajdete,
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
- Spotřebič nevypouští vodu.
UPOZORNĚNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
15.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
30
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není uc‐
paný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
ČESKY
Problém
Možné řešení
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
31
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kon‐
taktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete
otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření
dvířek“.
Spotřebič vydává nez‐
vyklý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Spotřebič nesuší vůbec
nebo suší nedostatečně.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr.
Snižte množství prádla.
Ujistěte se, že jste nastavili správný cyklus. V případě potřeby
opět nastavte krátkou dobu sušení.
32
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Prádlo je plné různobar‐
evných vláken.
Ze tkanin vypraných v předchozím cyklu se uvolnila vlákna od‐
lišné barvy:
• Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna.
• Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.
V případě nadměrného množství vláken v bubnu, spusťte spe‐
ciální čisticí program (více podrobností viz část „Vlákna v tkani‐
nách“).
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
15.3 Nouzové otevření dvířek
V případě výpadku napájení nebo
poruchy spotřebiče zůstanou dvířka
spotřebiče zablokovaná. Prací program
bude pokračovat, jakmile bude napájení
obnoveno. Pokud zůstanou dvířka
zablokovaná z důvodu poruchy, lze je
otevřít pomocí funkce nouzového
odblokování.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Držte spoušť nouzového odblokování
zataženou dolů a současně otevřete
dvířka spotřebiče.
Před otevřením dvířek:
POZOR!
Ujistěte se, že voda a
prádlo nejsou horké. V
případě potřeby vyčkejte,
až vychladnou.
POZOR!
Ujistěte se, že se buben
neotáčí. V případě potřeby
vyčkejte, dokud se buben
nepřestane otáčet.
Ujistěte se, že hladina
vody v bubnu není příliš
vysoká. V případě potřeby
pokračujte nouzovým
vypouštěním (viz
„Nouzové vypouštění“ v
kapitole „Čištění a
údržba“).
5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka
spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.
ČESKY
33
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,5 barů (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
Maximální náplň prané‐
ho prádla
Bavlna
8 kg
Maximální množství
sušeného prádla
Bavlna
Syntetika
4 kg
2 kg
Rychlost odstřeďování
Maximální
1600 ot/min
17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
34
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................35
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 37
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................39
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................39
5. PROGRAMY ....................................................................................................42
6. SPOTREBA...................................................................................................... 47
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 47
8. NASTAVENIA................................................................................................... 48
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................49
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 49
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE.............................................. 53
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE................................... 54
13. TIPY A RADY................................................................................................. 55
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................57
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 61
16. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 65
DOSIAHNITE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám dlhé roky poskytoval dokonalý výkon, s využitím inovačných technológií,
ktoré uľahčujú život. To sú vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičov možno
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho
prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
35
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Spotrebič môžete namontovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo vo výklenku pod kuchynský pult s
dostatočnými rozmermi.
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
36
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva (ak je k
dispozícii).
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť v škále medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8
MPa).
Dodržiavajte maximálne náplne 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v práčke so sušičkou musia vyprať v horúcej
vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
V práčke so sušičkou nesušte eodevy, ktoré neboli
vyprané.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto práčke so sušičkou.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred
skončením cyklu sušenia, ak bielizeň okamžite
nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha
bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo
vychladenie bielizne a predišlo sa jej poškodeniu
vplyvom tepla.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné prvky uschovajte. Keď
budete spotrebič znova presúvať,
musíte zablokovať bubon.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde je
•
•
•
•
•
teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je
spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
38
www.aeg.com
•
•
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
kobercom.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, zvýšte alebo
znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Iba pre V.B. a Írsko: Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.4 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Pripojenie do
vodovodného potrubia
•
•
•
Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
Nesušte poškodené odevy, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím cyklu sušenia
vykonajte extra cyklus plákania.
Uistite sa, že ste z odevov odstránili
všetky kovové predmety.
V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň
vhodnú na sušenie v práčke so
sušičkou. Dodržiavajte pokyny na
štítku bielizne.
Plastové predmety nie sú tepelne
odolné.
– Ak používate na pranie
dávkovaciu guľu, pred nastavením
programu sušenia ju vyberte.
– Dávkovaciu guľu nepoužívajte, ak
nastavíte nepretržitý program.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V spotrebiči nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
2.5 Likvidácia
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
39
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
3
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
3.2 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
Cottons
Cottons Eco
SUPER ECO
+ Prewash
Non Stop
60 Min.
Cottons
+ Prewash
Synthetics
Synthetics
Easy Iron
Delicates
Wool
Spin/
Drain
Rinse
Wool/Silk
20 Min. - 3 kg
On/Off
1 Zap / Vyp tlačidlo
Temp.
Spin
10
9
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
Start/Pause
5
2 Ovládač programov
4
40
www.aeg.com
3 Displej
4 Štart/Prestávka tlačidlo
8 Úroveň vysušenia tlačidlo
5 Posunutý štart tlačidlo
10 Teplota tlačidlo
6 Úspora času tlačidlo
9 Odstreďovanie tlačidlo
7 Čas sušenia tlačidlo
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
D
SLOVENSKY
41
Symboly úrovne vysušenia1):
Suchá na žehlenie
Suchá na uloženie
Extra suchá
Ukazovatele displeja2):
Zatvorené dvierka – Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné ot‐
voriť dvierka. Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď symbol zhasne.
C
Fáza prania
Fáza sušenia
Detská poistka
Extra plákanie
Posunutý štart
1) Rozsvietia sa pri nastavení programu automatického sušenia.
2) Symboly sa na displeji zobrazia po nastavení príslušnej fázy alebo funkcie.
Oblasť času:
Trvanie programu (fáza prania a/alebo sušenia)
Po spustení programu sa tento čas znižuje po minútach.
Posunutý štart
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas pos‐
unutého štartu.
D
Kódy alarmu
Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazia kódy alarmu. Poz‐
rite si kapitolu „Riešenie problémov“.
Chybové hlásenie
Toto hlásenie sa na displeji zobrazí na niekoľko sekúnd v nasledujú‐
cich prípadoch:
• Funkciu nemôžete kombinovať s nastaveným pracím progra‐
mom.
• Skúsite zmeniť prebiehajúci prací program.
Program sa skončil
42
www.aeg.com
5. PROGRAMY
5.1 Tabuľka programov
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
8 kg
1600 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
8 kg
1600 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
3 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečis‐
tenie.
3 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bežné
znečistenie.
3 kg
800 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie.
3 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyestru. Bežné znečistenie.
1.5 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená
voda
Bavlna + Pre‐
dpieranie
95 °C – studená
voda
Syntetika
60 °C – studená
voda
Syntetika + Pre‐
dpieranie
60 °C – studená
voda
Jednoduché žeh‐
lenie
60 °C – studená
voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená
voda
Vlna/hodváb
40 °C – studená
voda
Bežné a mierne znečistenie.1)
washing» pre ručné pranie.2)
SLOVENSKY
43
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym znečis‐
tením alebo iba jedenkrát nosené.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny.
Plákanie
8 kg
1600 ot./min.
Odstreďovanie/
8 kg
1600 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny.
1 kg
Program sušenia pre vlnu.
2 kg
Program sušenia pre syntetickú bielizeň.
4 kg
Program sušenia pre bavlnenú bielizeň.
1 kg
1200 ot./min.
Úplný program zložený z fázy prania + fázy sušenia
pre malé množstvo zmiešaných materiálov (bavl‐
nené a syntetické odevy).
vypúšťanie3)
Programy sušenia
Sušenie vlnenej
bielizne
Sušenie synte‐
tickej bielizne
Sušenie bavlne‐
nej bielizne
Non Stop 60 min.
30 °C
Programy úspory energie
Super úsporný
Studená voda
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkani‐
ny).4)
44
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Bavlna úsporný5)
Maximálna
hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
8 kg
1600 ot./min.
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zne‐
čistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracie‐
ho programu sa predĺži.
60 °C – 40 °C
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie bie‐
lizne. Spotrebič pridáva dodatočné plákania. Tento program nie je kompatibilný so sušením.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby zaistil jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotá‐
ča alebo že sa neotáča správne. Považujte to za normálne fungovanie spotrebiča.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre vloženú bielizeň. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
5) Prací program Bavlna úsporný pri 60 °C s náplňou o hmotnosti 8 kg a program sušenia Sušenie bavl‐
nenej bielizne sú referenčné programy pre údaje uvedené na štítku s energetickými údajmi v súlade s
európskou smernicou EHS 92/75.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
Extra
pláka‐
Od‐
streďo‐
vanie
nie1)
času2)
Posun‐
utý
štart
Úspora
Bavlna
■
■
■
■
■
Bavlna + Predpieranie
■
■
■
■
■
Syntetika
■
■
■
■
■
Syntetika + Predpieranie
■
■
■
■
■
Jednoduché žehlenie
■
■
■
■
■
Jemná bielizeň
■
■
■
■
■
Vlna/hodváb
■
■
20 min - 3 kg
■
Plákanie
■
Odstreďovanie/vypúšťanie3)
■
Super úsporný
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SLOVENSKY
Program
Extra
pláka‐
Od‐
streďo‐
vanie
Bavlna úsporný
■
nie1)
■
■
45
času2)
Posun‐
utý
štart
■ 4)
■
Úspora
1) Ak je aktivovaná funkcia Trvalé extra plákanie, spotrebič pridáva niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri
programe Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
2) Ak nastavíte kratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. Je možné prať aj celú
náplň bielizne, ale účinnosť prania bude nižšia.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre vloženú bielizeň. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.2 Programy automatického sušenia
Úroveň vysušenia
Extra suchá
Na froté tkaniny
Suché na uloženie1)
Na bielizeň, ktorú chcete odložiť
Suché na žehlenie
Bielizeň určená na žehlenie
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 4 kg
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 4 kg
Syntetika a zmesové tkaniny
(pulóvre, blúzky, spodná bieli‐
zeň, posteľná a stolová bieli‐
zeň)
až do 2 kg
Bavlna a ľan
až do 4 kg
(plachty, obrusy, košele a pod.)
1) Informácie pre skúšobňu Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na
sušenie s maximálnou deklarovanou kapacitou sušenia (zloženie dávky podľa EN 61121) pri nastavenom
programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu. DRUHÁ dávka na sušenie so zostatko‐
vou náplňou musí byť preskúšaná nastavením programu AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre
bavlnu.
46
www.aeg.com
5.3 Programy časového sušenia
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Extra suchá
Na froté tkaniny
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Suché na uloženie
Na bielizeň, ktorú
chcete odložiť
Náplň
(kg)
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Rý‐
Odporú‐
chlosť
čané trva‐
odstre‐ nie (min)
ďovania
(ot./min)
4
1600
155 - 170
2
1600
85 - 100
1
1600
60 - 70
4
1600
145 - 160
2
1600
75 - 90
1
1600
50 - 60
Suché na uloženie
Na bielizeň, ktorú
chcete odložiť
Syntetika a zmesové tkani‐
ny
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
2
1200
100 - 115
1
1200
50 - 60
Suché na žehlenie
Bielizeň určená na
žehlenie
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
4
1600
110 - 130
2
1600
60 - 70
1
1600
40 - 50
1
1200
85 - 105
Sušenie vlnenej bie‐
lizne
Vlna
(vlnené pulóvre)
5.4 Woolmark Apparel Care Modrý
•
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na pranie
vlnených odevov, ktoré sú označené
symbolom ručného prania «hand
wash», za predpokladu, že odevy sa
perú v súlade s pokynmi výrobcu tejto
práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1380
• Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na sušenie
vlnených odevov, ktoré sú označené
symbolom ručného prania «hand
wash», za predpokladu, že odevy sa
sušia v súlade s pokynmi výrobcu
tohto spotrebiča. Pri ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1381
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
SLOVENSKY
47
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množst‐
vo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maximál‐
na náplň 8 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1 kg,
trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné trvanie pro‐
gramu (minúty)
Bavlna 60 °C
8
1.35
67
175
Bavlna úsporný
„Bavlna – úsporný pro‐
8
1.02
63
235
Bavlna 40 °C
8
0.85
67
170
Syntetika 40 °C
3
0.40
48
115
Jemná bielizeň 40 °C
3
0.50
55
80
1.5
0.25
45
60
gram“ 60 °C 1)
Vlna/Ručné pranie 30 °C
1) «Cotton Energy Saving programme » pri teplote 60 °C s náplňou 8 kg je referenčným programom pre
údaje na štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
= studená voda.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
•
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
•
7.2 Odstreďovanie
•
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
•
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Pri niektorých pracích programoch sa
vo fáze plákania spotrebuje viac vody.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
48
www.aeg.com
•
•
•
•
Túto funkciu nastavte, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa otáča pravidelne,
aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Ak
chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Postup vypúšťania vody
nájdete v časti „Po skončení
programu“.
7.3 Úroveň vysušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte jednu z
3 úrovní automatického vysušenia
navrhnutých spotrebičom. Na displeji sa
zobrazuje symbol nastavenej úrovne:
•
Suchá na žehlenie – bielizeň
určená na žehlenie
•
Suchá na uloženie – bielizeň
určená na uloženie
•
Extra suchá – bielizeň určená na
úplné vysušenie
Všetky automatické
úrovne nie je možné
nastaviť pre každý typ
materiálu.
vysušiť. Na displeji sa zobrazí nastavená
hodnota.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Všetky časy sušenia nie je
možné nastaviť pre rôzne
typy materiálov.
7.5 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistené kusy bielizne.
Pri veľmi mierne znečistenej bielizni
stlačte tlačidlo dvakrát. Nastaví sa
možnosť „Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.6 Posunutý štart
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas oneskorenia.
7.4 Čas sušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas,
ktorý vyhovuje bielizni, ktorú chcete
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
a tlačidlo
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
SLOVENSKY
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
•
49
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ Extra
plákanie nerozsvieti/nezhasne.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a
otočný ovládač programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
2. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
POZOR!
Uistite sa, že medzi tesnením a
dvierkami nezostala zachytená bielizeň.
Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia
bielizne.
10.2 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
Priehradka pre fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka pre fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (avivážny prípravok,
škrob).
50
www.aeg.com
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
B
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
10.3 Kontrola poloha klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
A
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku, ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Dôkladne zatvorte dávkovač
pracieho prostriedku.
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
10.4 Zapnutie spotrebiča
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
3. Stlačením tlačidla Zap / Vyp
spotrebič zapnite.
Zaznie krátky tón.
10.5 Nastavenie programu
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
SLOVENSKY
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.6 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
10.7 Správanie spotrebiča
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli dokonalé
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.8 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
51
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
10.9 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
10.10 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
10.11 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap / Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla Zap /
Vyp spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
52
www.aeg.com
10.12 Otvorenie dvierok
Ak sú teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoké alebo
sa bubon točí, dvierka
nemôžete otvoriť.
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
10.13 Koniec cyklu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
a zhasne
ukazovateľ blokovania dvierok
.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap / Vyp
spotrebič vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
10.14 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
.
10.15 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap / Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap / Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
SLOVENSKY
53
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Nastavenie sušenia
VAROVANIE!
Uistite sa, že je otvorený vodovodný
kohútik. Odtokovú hadicu dajte do
umývadla alebo ju pripojte k
odtokovému potrubiu.
1. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Volič programov nastavte na
program určený pre bielizeň, ktorú
chcete sušiť. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ sušenia
.
Na dosiahnutie dobrého
výkonu pri sušení
neprekračujte maximálne
náplne pre sušenie
odporúčané v návode na
použitie. Nenastavujte
rýchlosť odstreďovania
nižšiu, ako je automaticky
nastavená rýchlosť pre
zvolený program.
11.2 Sušenie na
automatických úrovniach
Bielizeň môžete vysušiť na
prednastavených úrovniach vysušenia:
1. Opätovne stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, kým sa na displeji
nezobrazí niektorý ukazovateľ úrovne
vysušenia:
•
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ŽEHLENIE pre bavlnenú
bielizeň
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ULOŽENIE pre bavlnenú a
syntetickú bielizeň
•
: ukazovateľ úrovne EXTRA
SUCHÁ pre bavlnenú bielizeň
Na displeji sa zobrazí časová hodnota
vypočítaná podľa štandardnej veľkosti
náplne. Ak je množstvo bielizne väčšie
alebo menšie ako štandardná veľkosť
náplne, spotrebič počas cyklu
automaticky prispôsobí časovú hodnotu.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zatvorených dvierok
sušenia
. Ukazovateľ
začína blikať.
Všetky úrovne vysušenia nie
je možné nastaviť pre všetky
druhy bielizne.
11.3 Časové sušenie
Bielizeň takisto môžete vyprať aj s
ručným časovým sušením:
1. Stláčaním tlačidla Čas sušenia
nastavte časovú hodnotu (pozri
tabuľku «Programy pre časové
sušenie»).
• Na displeji sa zobrazí hodnota
•
. Pri
nastaveného času: napr.
každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Po niekoľkých sekundách sa na
displeji zobrazí nová hodnota
času: napr.
. Spotrebič
pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
• Na displeji sa pravidelne
zobrazuje nová časová hodnota.
•
•
začína
Ukazovateľ sušenia
blikať.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zatvorených dvierok
.
Ak nastavíte iba 10 minútové
sušenie, spotrebič vykoná
iba fázu chladenia.
Ak bielizeň nie je dostatočne
suchá, znova nastavte
krátky čas sušenia.
54
www.aeg.com
11.4 Koniec programu
sušenia
Spotrebič sa automaticky zastaví.
•
Zaznejú zvukové signály (ak sú
aktívne).
Na displeji sa zobrazí symbol .
Ukazovateľ Štart/Prestávka zhasne.
Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
chladenia a fáza proti pokrčeniu.
Dvierka sú stále zablokované.
Keď na displeji zhasne symbol
•
•
•
blokovania dvierok
dvierka.
1. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po skončení programu
funkcia úspory energie automaticky
vypne spotrebič.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
, môžete otvoriť
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Non-Stop program
1. Tlačidlo Zap / Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
Na dosiahnutie dobrého
výkonu pri sušení
neprekračujte maximálne
náplne pre sušenie
odporúčané v návode na
použitie. Nenastavujte
rýchlosť odstreďovania
nižšiu, ako je automaticky
nastavená rýchlosť pre
zvolený program.
3. Do príslušnej priehradky dajte prací
prostriedok a požadované prísady.
4. Volič programov nastavte na prací
program.
Displej zobrazuje ukazovatele rôznych
fáz pracieho programu.
5. Nastavte voliteľné funkcie.
12.2 Pranie a automatické
sušenie
1. Opätovne stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, kým sa na displeji
nezobrazí niektorý ukazovateľ úrovne
vysušenia:
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ŽEHLENIE pre bavlnenú
bielizeň
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ULOŽENIE pre bavlnenú a
syntetickú bielizeň
•
: ukazovateľ úrovne EXTRA
SUCHÁ pre bavlnenú bielizeň
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Časová hodnota na displeji zodpovedá
trvaniu cyklu prania a sušenia
vypočítaného na základe štandardnej
veľkosti náplne.
V záujme dobrého vysušenia
vám spotrebič neumožní
nastaviť príliš nízku rýchlosť
odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji zostane svietiť ukazovateľ
nastavenej úrovne vysušenia.
Rozsvieti sa ukazovateľ blokovania
dvierok
.
Na displeji sa pravidelne zobrazuje nová
časová hodnota.
Počas posledných minút
cyklu sušenia v spotrebiči
prebiehajú fáza proti
pokrčeniu a fáza chladenia.
SLOVENSKY
12.3 Pranie a časové sušenie
V záujme dobrého vysušenia vám
spotrebič neumožní nastaviť príliš nízku
rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá sa
má prať a sušiť.
1. Stlačením tlačidla Čas sušenia
nastavte hodnotu času sušenia. Na
displeji sa zobrazuje hodnota 10
minút.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Na
displeji sa zobrazí nastavená hodnota
času sušenia, napríklad:
. Po
niekoľkých sekundách sa na displeji
, to
zobrazí finálna hodnota času
znamená celkové trvanie cyklov prania a
sušenia (pranie + sušenie + fáza proti
krčeniu + fáza chladenia).
Ak po praní nastavíte len 10
minút sušenia, spotrebič
pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka sú zablokované. Na displeji sa
pravidelne zobrazuje nová časová
hodnota.
12.4 Koniec programu
Spotrebič sa automaticky zastaví.
Zaznejú zvukové signály (ak sú aktívne).
Ďalšie informácie nájdete v časti „Po
skončení programu sušenia” v
predchádzajúcej kapitole.
1. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
2. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
12.5 Uvoľnené vlákna v
tkaninách
Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu
niektoré typy tkanín (nasiakavé látky,
vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.
Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho
cyklu priľnúť k tkaninám.
Táto nevýhoda je výraznejšia pri
technických tkaninách.
Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknam v
bielizni, odporúčame nasledovné:
•
•
•
•
Tmavú bielizeň neperte po praní a
sušení svetlej bielizne (nového
nasiakavého oblečenia, vlneného
oblečenia, teplákových búnd a pod.) a
naopak.
Pri prvom praní takéhoto typu bielizne
vysušte bielizeň na čerstvom
vzduchu.
Vyčistite odtokový filter.
Po fáze sušenia vlhkou handrou
vyčistite prázdny bubon, tesnenie a
dvierka.
12.6 Odstránenie uvoľnených
vlákien z odevov
Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v
bubne, nastavte špeciálny program:
1. Vyprázdnite bubon.
2. Vlhkou handrou vyčistite bubon,
tesnenie a dvierka.
3. Nastavte program plákania.
4. Funkciu čistenia nastavte súčasným
stlačením tlačidiel
a , až kým
sa na displeji nezobrazí symbol CLE.
5. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
13. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vloženie bielizne
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
55
•
•
•
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
56
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstránenie odolných škvŕn.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky
alebo ich vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
V spotrebiči neperte neobrúbené ani
natrhnuté odevy. Na pranie malých a/
alebo citlivých kúskov (napr.
podprsenky s kosticami, opasky,
pančuchové nohavice a pod.) použite
pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
13.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
13.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
•
•
•
•
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
13.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou náplňou bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
13.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
13.6 Rady pri sušení
Pripravte cyklus sušenia
• Otvorte vodovodný ventil.
• Skontrolujte, či je správne pripojená
odtoková hadica. Viac informácií
nájdete v kapitole o inštalácii.
• Maximálne náplne bielizne pre
programy sušenia nájdete v tabuľke
programov sušenia.
SLOVENSKY
13.7 Odevy, ktoré sa nesmú
sušiť
Program sušenia nenastavujte pre
túto bielizeň:
• Veľmi jemná bielizeň.
• Syntetické záclony.
• Odevy s kovovými vložkami.
• Nylonové pančuchy.
• Paplóny.
• Posteľné prikrývky.
• Deky.
• Vetrovky.
• Spacie vaky
• Tkaniny so zvyškami laku na vlasy,
odlakovačov na nechty a podobných
látok.
• Odevy s molitanom alebo podobným
materiálom.
13.8 Štítky na bielizni
Pri sušení bielizne sa riaďte pokynmi
výrobcu na štítkoch:
•
= Odev je možné sušiť v sušičke
•
= Cyklus sušenia pri vysokej
teplote
•
= Cyklus sušenia pri zníženej
teplote
•
= Odev nie je možné sušiť v
sušičke.
•
•
•
•
57
rýchlosti posledného odstreďovania
stupňa usušenia
druhu bielizne
hmotnosti náplne bielizne
13.10 Doplnkové sušenie
Ak je bielizeň po ukončení programu
sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu
krátky cyklus sušenia.
VAROVANIE!
Bielizeň nepresušujte, aby
ste sa vyhli pokrčeniu
alebo zrazeniu oblečenia.
13.11 Všeobecné tipy
Pozrite si tabuľku «Programy sušenia», v
ktorej sú uvedené priemerné časy
sušenia.
Skúsenosti vám umožnia lepšie
odhadnúť čas sušenia bielizne. Poznačte
si trvanie sušenia už vykonaných cyklov.
Aby ste sa vyhli statickej elektrine na
konci cyklu sušenia:
1. Použite avivážny prostriedok pri
pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po dokončení programu sušenia bielizeň
čo najskôr vyberte.
13.9 Trvanie cyklu sušenia
Trvanie sušenia sa môže meniť v
závislosti od:
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
POZOR!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
14.2 Odstraňovanie vodného
kameňa
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
58
www.aeg.com
14.4 Tesnenie dvierok
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
14.3 Program prania na
údržbu práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pranie na údržbu práčky
vykonávajte pravidelne. Postup je takýto:
•
•
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
Vyberte bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
14.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
3.
4.
SLOVENSKY
14.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.7 Čistenie odtokového filtra
VAROVANIE!
Odtokový filter nečistite, ak
je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
1
1
2
59
60
www.aeg.com
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
SLOVENSKY
14.8 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(9) z časti „Čistenie odtokového sitka“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania: Nalejte
2 litre vody do hlavnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu
61
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
14.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
15.1 Úvod
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví
počas prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie
nenašli, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
- Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
15.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
62
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
vodou a ihneď nevypúšťa môže byť príliš nízko.
vodu.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte program odstreďovania.
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
63
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pros‐
triedku.
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Ob‐
ráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete ot‐
voriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie
dvierok”.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Spotrebič bielizeň nesuší Otvorte vodovodný kohútik.
alebo ju nesuší dosta‐
točne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný.
Vložte menej bielizne.
64
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potreby
znova nastavte krátky čas sušenia.
Na bielizni sa zachytilo
veľa chumáčikov fare‐
bných vlákien.
Z textílií vypraných v predchádzajúcom cykle sa uvoľnili vlákna
inej farby:
• Fáza sušenia môže odstrániť časť vlákien.
• Oblečenie očistite pomocou odstraňovača vlákien.
V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne použite na
ich odstránenie špeciálny čistiaci program (podrobnosti nájdete
v príslušnej kapitole).
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy: Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
15.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky energie
alebo poruchy spotrebiča zostanú
dvierka spotrebiča zaistené. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zaistené z dôvodu poruchy, je možné ich
otvoriť pomocou funkcie núdzového
odistenia.
Pred otvorením dvierok:
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Stlačením tlačidla Zap / Vyp vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Páčku núdzového odistenia držte
stlačenú nadol a zároveň otvorte
dvierka spotrebiča.
POZOR!
Ubezpečte sa, že teplota
vody a bielizne nie je
vysoká. V prípade potreby
počkajte, kým vychladnú.
POZOR!
Ubezpečte sa, že bubon sa
netočí. V prípade potreby
počkajte, kým sa bubon
prestane točiť.
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
SLOVENSKY
65
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/850 mm/ 522 mm/ 540 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximálna náplň pri
praní
Bavlna
8 kg
Maximálna náplň pri
sušení
Bavlna
Syntetika
4 kg
2 kg
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1600 ot./min.
17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
66
www.aeg.com
SLOVENSKY
67
132904290-A-362014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement