Aeg SPECIAL9 Handleiding

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Aeg SPECIAL9 Handleiding | Manualzz
NL
Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat
SPECIAL 9
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................6
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 7
5. PROGRAMMA’S ....................................................................................................... 10
6. VERBRUIKSGEGEVENS.............................................................................................13
7. OPTIES........................................................................................................................14
8. INSTELLINGEN.......................................................................................................... 15
9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................15
10. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 16
11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 19
12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................21
13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................25
14. NOODDEUROPENING.......................................................................................... 27
15. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 28
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de
aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8
bar (0,8 MPa).
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt,
een mat of andere soorten vloerbedekking.
Het apparaat moet op de waterleiding worden
aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets,
of andere nieuwe slangsets geleverd door het
geautoriseerd servicecentrum.
Oude slangsets mogen niet opnieuw worden
gebruikt.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom
om het apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Bewaar de transportbouten op een
veilige plaats. Als het apparaat
verplaatst moet worden in de
toekomst, moeten ze opnieuw
bevestigd worden om de trommel te
vergrendelen om interne schade te
voorkomen.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Gebruik of installeer het apparaat niet
als de temperatuur lager kan zijn dan
0°C of als het is blootgesteld aan het
weer.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Installeer het apparaat niet direct
boven de vloerafvoer.
NEDERLANDS
• Pas de stelvoeten aan om de nodige
ruimte tussen het apparaat en de
vloer te creëren.
• Plaats het apparaat niet op een plek
waar de deur niet helemaal open kan.
• Plaats geen bak om mogelijke
waterlekkage op te vangen onder het
apparaat. Neem contact op met het
geautoriseerd servicecentrum om te
raadplegen welke accessoires
gebruikt mogen worden.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Aansluiting aan de
waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt,
er reparaties hebben plaatsgevonden
of er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat
de nieuwe buizen worden
aangesloten, het water laten stromen
tot het schoon en helder is.
5
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Volg de veiligheidsinstructies op de
verpakking van het wasmiddel op.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
• Zorg ervoor dat alle metalen
voorwerpen uit het wasgoed
verwijderd zijn.
• Was geen stoffen die zwaarbevuild
zijn met olie, vet of andere vettige
substanties. Dit kan rubberen
onderdelen van de wasmachine
beschadigen. Was dergelijke stoffen
met de hand voor, voordat u ze in de
wasmachine stopt.
• Raak het glas van de deur niet aan als
een programma in werking is. Het
glas kan heet worden.
2.5 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
6
www.aeg.com
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Apparaatoverzicht
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Bovenblad
Wasmiddellade
Bedieningspaneel
Handgreep
Typeplaatje
Filter afvoerpomp
Voetjes voor het waterpas zetten van
het apparaat
6
7
3.2 De kinderbeveiliging
inschakelen
Dit voorkomt dat kinderen of huisdieren
in de trommel worden opgesloten.
Draai het draaigedeelte rechtsom totdat
de groef horizontaal staat.
U kunt de deur niet sluiten.
Om de deur te sluiten draait u het
draaigedeelte linksom totdat de groef
weer verticaal staat.
3.3 Set bevestigingsplaatjes
(4055171146)
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde
verkooppunt.
Zet het apparaat goed vast met de
bevestigingsplaatjes als u het apparaat
op een plint plaatst.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
NEDERLANDS
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Beschrijving bedieningspaneel
1
2
3
Katoen
Ontkreuk
Opfrissen
Katoen
Eco
Super Eco
Extra Stil
Synthetica
Strijkvrij
20 Min. - 3kg
Fijne Was
Jeans
Wol/Zijde
Spoelen
Centrifugeren/
Pompen
Dekbed
Auto Off
Anti-Allergie
Temp.°C
10
1
2
3
4
5
6
Aan/uit-toets (Auto Off)
Programmaknop
Display
Start/Pauze-knop (Start/Pauze)
Startuitsteltoets (Startuitstel)
Tijdbesparingstoets (Tijd Besparen)
TPM
Tijd
Vlekken/ Extra
Voorwas Spoelen Besparen
9
8
7
6
Startuitstel
5
Start/Pauze
4
7 Extra spoel-toets (Extra Spoelen)
8 Vlekken/Voorwas-toets (Vlekken/
Voorwas)
9 Toets kort centrifugeren (TPM)
10 Toets temperatuur (Temp.°C)
4.2 Weergave
A
B
C
D
L
E
K
Op het display verschijnt:
Temperatuur van het ingestelde programma
A
Koud water
F
G
J
H
I
7
8
www.aeg.com
Centrifugeersnelheid van het ingestelde programma
B
Symbool Niet centrifugeren1)
Spoelstop-symbool
1) Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren / Pompen.
De fasesymbolen
Als een programma is ingesteld, gaan alle symbolen die verband houden met dat
programma aan.
Als het programma is begonnen, wordt alleen het symbool van de werkende fase
getoond.
Als het programma is voltooid, is het symbool van de laatste fase aan.
C
Voorwasfase
Wasfase
Spoelgangfase
Centrifugefase
D
Het stoomsymbool gaat aan als u een stoomprogramma kiest (indien
uw apparaat hiermee is uitgerust).
E
Het symbool voor overdosering van wasmiddel gaat aan het einde
van de cyclus aan als het apparaat detecteert dat er te veel wasmiddel is gebruikt.
F
G
U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool
brandt. U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit
gaat.
Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid:
• De functie "Spoelstop" is aan.
• Er staat water in de trommel.
Het symbool startuitstel gaat aan als u de functie startuitstel inschakelt.
NEDERLANDS
9
Programmatijd
Als het programma start, neemt de programmatijd in stappen van 1
minuut af.
Startuitstel
Als u op de toets Startuitstel drukt, toont het display de uitgestelde
starttijd.
Alarmcodes
Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes
op het display weergegeven. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.
H
De display toont dit bericht enkele seconden wanneer:
• U met dit wasprogramma geen functie kunt instellen
• U het wasprogramma probeert te wijzigen als het in werking is
Als het wasprogramma is voltooid.
Het kinderslotsymbool gaat aan als het apparaat wordt ingeschakeld.
l
Grafische balkjes
Het lege indicatiebalkje verschijnt alleen als de bijbehorende functie
beschikbaar is voor het ingestelde programma.
Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met de ingestelde functies.
Als u een verkeerde keuze maakt, geeft het bericht Err aan dat de keuze
niet mogelijk is.
Het tijdbesparingssymbool gaat aan als u een van deze programmatijden instelt.
J
Verkorte tijd
Extra kort
Het symbool voor extra spoelen gaat aan als deze functie is ingeschakeld.
K
Het nummer geeft het totaal aantal spoelgangen weer.
Het indicatiebalkje brandt volledig als u het maximale aantal spoelgangen instelt.
10
www.aeg.com
Het vlekkensymbool gaat aan als u de bijbehorende functie inschakelt.
Het voorwassymbool gaat aan als deze functie wordt ingeschakeld.
L
Het indicatiebalkje brandt niet volledig als u slechts één van de functies instelt.
Het indicatiebalkje gaat volledig branden als u de twee functies instelt.
5. PROGRAMMA’S
5.1 Programmatabel
Programma
Temperatuurbereik
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
Katoen
95°C - Koud
9 kg
1400 tpm
Wit en bont katoen. Normaal vervuild en
licht vervuild.
Extra Stil
95°C - Koud
9 kg
Wit en bont katoen. Normaal vervuild en
licht vervuild. Het programma elimineert
alle centrifugeerfasen voor een stille cyclus. De cyclus stopt met water in de kuip.
Synthetica
60°C - Koud
4 kg
1200 tpm
Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Strijkvrij
60°C - Koud
4 kg
800 tpm
Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen moeten worden. Normaal en
Wasprogramma's
licht bevuild.1)
Fijne Was
40°C - Koud
4 kg
1200 tpm
Delicate stoffen zoals acryl, viscose en
polyester. Normale vervuiling.
Wol/Zijde
40°C - Koud
1,5 kg
1200 tpm
Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen
Dekbed
60°C - 30°C
3 kg
800 tpm
Speciaal programma voor één synthetische deken, dekbed, sprei enz.
Anti-Allergie
60°C
9 kg
1400 tpm
Witte katoenen kleding. Dit programma
verwijdert micro-organismes dankzij het
wassen op 60°C en voegt een extra spoelgang toe. Op die manier is het wassen effectiever.
voorzien van het symbool «handwas».2)
NEDERLANDS
Programma
Temperatuurbereik
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Centrifugeren/Pompen3) 9 kg
1400 tpm
11
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
Om het wasgoed te centrifugeren en het
water uit de trommel af te voeren. Alle
stoffen, behalve wol en zeer delicate
stoffen.
Spoelen 4)
Koud
9 kg
1400 tpm
Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer
delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.
Jeans
60°C - Koud
9 kg
1200 tpm
Jeans en kleding van tricot. Ook voor
donkere kledij.
20 Min. - 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 tpm
Katoenen en synthetische kleding met
lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.
Super Eco
Koud
3 kg
1200 tpm
Katoen Eco 6)
60°C - 40°C
9 kg
1400 tpm
Gemengde was (katoenen en synthetische stoffen)5).
Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en
de duurtijd van het wasprogramma neemt
toe.
Stoomprogramma's7)
Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed.
Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.
Gebruik nooit een wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of
plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken.
Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus.
Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:
• Kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden.
• Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger.
• Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of dergelijke materialen.
Opfrissen
1,5 kg
Stoomprogramma voor katoenen en synthetische stoffen. Deze cyclus verwijdert
geuren uit het wasgoed.8)
12
www.aeg.com
Programma
Temperatuurbereik
Ontkreuk
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
1,5 kg
Stoomprogramma voor synthetische
stoffen. Dit programma helpt bij het ontkreuken van het wasgoed.
1) Om kreuken te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte wasbeurt en
centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelgangen toe.
2) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de
trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.
3) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort stof dat wordt gewassen. Als u de optie Niet centrifugeren instelt, is enkel de afvoerfase beschikbaar.
4) Druk op de toets Extra Spoeling om spoelgangen toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid
voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugeren.
5) Dit programma is voor dagelijks gebruik en heeft het laagste energie- en waterverbruik voor goede
wasprestaties.
6) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de regelgeving
1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het «standaard 60°C katoenprogramma» en het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.
De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.
7) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig
aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard
met veel minder moeite.
8) Stoom verwijdert geen geuren van dieren.
5.2 Woolmark Apparel Care Blauw
wassen van wollen kleding waarvan in het
label staat dat het handwas is, op
voorwaarde dat de kledingstukken
worden gewassen volgens de instructies
op het label in het kledingstuk en die van
de fabrikant van deze wasmachine. Volg
de instructies op het wasvoorschrift in de
kleding. M1230
In het VK, Ierland, Hong Kong en India is
het Woolmark-symbool is een
certificeringshandelsmerk.
De wolwascyclus van de machine is
goedgekeurd door Woolmark voor het
NEDERLANDS
13
6. VERBRUIKSGEGEVENS
De toegekende waarden komen voort uit laboratoriumomstandigheden
met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevingstemperatuur. Waterdruk, de toevoerstroom en de temperatuur van de
watertoevoer kunnen ook invloed hebben op de duur van het wasprogramma.
De technische specificaties kunnen ter verbetering van de productkwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bij de start van het programma toont het display de duur van het programma voor de maximale beladingscapaciteit.
Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en
deze kan aanzienlijk worden verkort als er minder wasgoed in de trommel is dan de maximale beladingscapaciteit (bijv. bij katoen 60°C, maximale beladingscapaciteit 9 kg, is de programmaduur langer dan 2 uur,
maar bij een werkelijke belading van 1 kg kan de programmaduur korter
zijn dan 1 uur).
Als de machine de werkelijke programmaduur berekent, knippert er een
stip op het display.
Programma’s
Belading
(kg)
Energieverbruik (kWh)
Katoen 60°C
9
1.68
71
180
52
Katoen 40°C
9
1.05
71
175
52
Synthetica 40°C
4
0.65
52
110
35
Fijne Was 40°C
4
0.70
63
91
35
1,5
0.35
57
58
30
9
0.875
55
225
52
4,5
0.573
40
190
52
4,5
0.45
40
179
52
Wol/Zijde 30°C 2)
Waterverbruik (liter)
Geschatte
Resterende
programvochtigheid
maduur (mi- (%)1)
nuten)
Standaard katoenprogramma's
Standaard 60°C katoen
Standaard 60°C katoen
Standaard 40°C katoen
1) Aan het einde van de centrifugefase.
2) Niet beschikbaar voor sommige modellen.
14
www.aeg.com
Uit-modus (W)
Modus aan laten (W)
0.05
0.05
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening
1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG
7. OPTIES
7.1 Start/Pauze
Druk op toets Start/Pauze om het
programma te starten of te onderbreken.
7.2 Startuitstel
Met deze optie kunt u de start van een
programma uitstellen van 30 minuten tot
20 uur.
Op de display verschijnt de
bijbehorende indicatie en uitsteltijd.
7.3 Tijd Besparen
Met deze optie kunt u de
programmaduur inkorten.
• Eenmaal drukken om 'Verkorte duur'
in te stellen voor voorwerpen met
dagelijks vuil.
• Druk twee keer voor het instellen van
een extra snel programma voor licht
bevuild wasgoed.
Sommige programma's
accepteren alleen één van
de twee opties.
7.4 Extra Spoelen
Met deze optie kunt u spoelgangen aan
sommige wasprogramma´s toevoegen.
Raadpleeg de 'Programmatabel'.
Gebruik deze optie voor personen die
allergisch zijn voor wasmiddelen en in
gebieden waar het water erg zacht is.
Het bijbehorende indicatielampje gaat
branden.
7.5 Vlekken/Voorwas
Druk op deze toets om een vlekken en
voorwasfase toe te voegen aan het
programma.
Druk meerdere malen op de knop om
een of beide opties te activeren. De
bijbehorende indicatie en het
indicatiebalkje gaan branden op de
display.
• Vlekken: Gebruik deze optie voor
wasgoed met vlekken die moeilijk te
verwijderen zijn.
Als u deze optie instelt, doet u
vlekkenverwijderaar in het vakje .
Deze optie verlengt de duur van het
programma.
Deze functie is niet
beschikbaar bij een
temperatuur lager dan
40°C.
• Voorwas: Gebruik deze functie om
een voorwasfase toe te voegen voor
de wasfase.
Wij raden aan dat u deze optie
gebruikt als u zwaar vervuild wasgoed
heeft.
Deze optie verlengt de
duur van het programma.
7.6 TPM
Druk op deze toets om:
• De maximale snelheid van de
centrifugefase van het programma te
verlagen.
De display toont alleen
de centrifugesnelheden
die voor het ingestelde
programma beschikbaar
zijn.
• Schakel de centrifugefase uit.
• Activeer de optie Spoelstop.
Stel deze optie in om kreukvorming in
stoffen te voorkomen. Het
wasprogramma eindigt met water in
NEDERLANDS
de trommel. De trommel draait
regelmatig om kreuken te beperken.
De deur blijft vergrendeld. U moet
het water afvoeren om de deur te
kunnen openen.
15
het display het volgende weergeeft
en
niet.
, verwarmt het apparaat het water
7.7 Temp.°C
Druk op deze toets om de
standaardtemperatuur te wijzigen. Als
8. INSTELLINGEN
8.1 Geluidssignalen
De geluidssignalen weerklinken wanneer:
•
•
•
•
•
U het apparaat inschakelt
U het apparaat uitschakelt
U op een toets drukt.
Het programma is voltooid
Er een storing in het apparaat
optreedt.
Voor het uitschakelen/inschakelen van
de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd
op Vlekken/Voorwas en Extra Spoelen
gedurende 6 seconden.
Als u de geluidssignalen
uitschakelt, werken ze wel
als er een storing optreedt.
8.2 Kinderslot
Met deze optie kunt u voorkomen dat
kinderen met het bedieningspaneel
spelen.
op Temp. °C en TPM tot het
indicatielampje
aan/uit gaat.
U kunt deze optie inschakelen:
• Nadat u op Start/Pauze heeft gedrukt:
worden de opties en de
programmaknop vergrendeld.
• Voordat u op Start/Pauze heeft
gedrukt: kan het apparaat niet
starten.
8.3 Permanent extra spoelen
Met deze optie kunt bij elke programma
automatisch een extra spoelbeurt
instellen.
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie, drukt u tegelijkertijd
op Tijd Besparen en Startuitstel tot
het relevante indicatielampje aan/uit
gaat.
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie, drukt u tegelijkertijd
9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Giet 2 liter water in het
wasmiddeldoseerbakje voor de
wasfase.
Dit activeert het afvoersysteem.
4. Doe een klein beetje wasmiddel in
het doseervakje voor de wasfase.
5. Stel het programma voor katoen in
op de hoogste temperatuur zonder
wasgoed en start het programma.
Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de
trommel en de kuip.
16
www.aeg.com
10. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
10.3 Vullen met wasmiddel en
toevoegingen
10.1 Het apparaat inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op toets Auto Off om het
apparaat in te schakelen.
Er klinkt een korte toon.
10.2 Wasgoed in de machine
doen
1. Open de deur van het apparaat
2. Schud de items voor u ze in de
wasautomaat plaatst.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in
de trommel.
Zorg ervoor dat u niet te veel was in de
trommel plaatst.
4. Doe de deur stevig dicht.
Vakje voor voorwasmiddel en
weekprogramma.
Wasmiddelvakje voor wasfase.
Vakje voor vloeibare toevoegingen
(textielversteviger, stijfsel).
Dit is het maximale niveau voor
vloeibare toevoegingen.
Vakje voor vlekverwijderaar.
Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel.
Gebruik wasmiddelen altijd
volgens de aanwijzingen op
de verpakking.
10.4 De stand van de klep
controleren
LET OP!
Zorg ervoor dat er geen
wasgoed tussen de deur
blijft klemmen. Er kan
waterlekkage of beschadigd
wasgoed ontstaan.
Het wassen van hele vette of
olieachtige vlekken kan
schade aan de rubberen
delen van de wasmachine
veroorzaken.
1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot
deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te
trekken.
NEDERLANDS
1
2
3. Draai de klep omhoog om
poederwasmiddel te gebruiken.
A
17
Met de klep in de stand
OMLAAG:
• Gebruik geen
gelatineachtige of
dikke vloeibare
wasmiddelen.
• Giet niet meer
vloeibaar wasmiddel
in het vakje dan de
limiet op de klep.
• Stel de voorwasfase
niet in.
• Stel de
startuitstelfunctie niet
in.
5. Meet het wasmiddel en
wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade
voorzichtig.
Zorg bij het sluiten van de lade dat de
klep geen blokkering veroorzaakt.
10.5 Een programma instellen
4. Draai de klep omlaag om vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.
B
1. Draai de programmaschakelaar. Het
bijbehorende programmaindicatielampje gaat branden.
Het lampje van toets Start/Pauze
knippert in het rood.
De display toont de standaard
temperatuur, de centrifugesnelheid en
de lege indicatiebalkjes van de
beschikbare functies.
2. om de temperatuur en/of de
centrifugesnelheid te wijzigen, drukt
u op de bijbehorende toetsen.
3. Stel de beschikbare functies in.
10.6 Een programma starten
zonder een uitgestelde start
Druk op toets Start/Pauze om het
programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt
met knipperen en blijft branden.
Op het display gaat de aanduiding van
de werkende fase knipperen.
Het programma start en de deur wordt
vergrendeld. Op het display verschijnt
het symbool
.
De afvoerpomp kan even
werken als het apparaat
gevuld wordt met water.
18
www.aeg.com
10.7 Een programma starten
met een uitgestelde start
1. Druk herhaaldelijk op toets
Startuitstel tot het aantal minuten of
uren op de display verschijnt.
Het bijbehorende indicatielampje gaat
branden.
2. Als u op de toets Start/Pauze drukt:
Het aftellen van de uitgestelde start
wordt op het display weergegeven.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt
het wasprogramma automatisch gestart.
Voordat u op toets Start/
Pauze drukt om het apparaat
te starten, kunt u de
instelling van de uitgestelde
start annuleren of wijzigen.
10.8 De uitgestelde start
annuleren
De uitgestelde start annuleren:
1. Druk op Start/Pauze om het apparaat
op pauze te zetten.
Het bijbehorende indicatielampje
knippert.
2. Druk herhaaldelijk op Startuitstel tot
het display staat.
3. Druk weer op Start/Pauze om het
programma direct te starten.
10.9 Cyclustijd herberekening
Na ongeveer 15 minuten na
de start van het programma:
• Het apparaat past de
cyclustijd automatisch
aan op het wasgoed dat
u in de trommel hebt
gedaan, voor perfecte
wasresultaten binnen een
minimaal benodigde tijd.
• Op de display verschijnt
de nieuwe tijdwaarde.
10.10 Een actief programma
annuleren
1. Druk op toets Auto Off om het
programma te annuleren en om het
apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets Auto Off om
het apparaat in te schakelen.
U kunt nu een nieuw wasprogramma
kiezen.
Het apparaat voert het water
af voordat u een nieuw
programma start. Zorg er in
dit geval voor dat het
wasmiddel nog in het
doseerbakje zit, zo niet vul
het dan bij.
10.11 Onderbreken van een
programma en een optie
wijzigen
U kunt slechts enkele functies wijzigen
voordat ze gaan werken.
1. Druk op toets Start/Pauze.
Het bijbehorende indicatielampje
knippert.
2. Wijzig de ingestelde optie.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze.
Het wasprogramma gaat verder.
10.12 De deur openen
Als de temperatuur en het
waterniveau in de trommel
te hoog zijn en/of de
trommel nog draait, kunt u
de deur niet openen.
Als een programma of het startuitstel in
werking is, is de deur van de wasmachine
vergrendeld.
1. Druk op toets Start/Pauze.
Op het display gaat het indicatielampje
van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur en druk op toets Start/
Pauze.
Het programma of startuitstel gaat
verder.
10.13 Einde programma
Wanneer het programma is voltooid,
stopt het apparaat automatisch. Als het
geluidssignaal actief is, weerklinkt het
signaal.
Op het display gaat
aan en het
indicatielampje deur vergrendeld
gaat uit.
NEDERLANDS
Het lampje van toets Start/Pauze gaat
uit.
1. Druk op toets Auto Off om het
apparaat uit te schakelen.
Vijf minuten na afloop van het
programma schakelt
energiebesparingsfuncie het apparaat
automatisch uit.
Als u het apparaat weer
inschakelt, wordt het einde
van het als laatste ingestelde
programma in het display
weergegeven. Draai aan de
programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te voorkomen
10.14 Laat het water
weglopen na afloop van de
cyclus
Het wasprogramma is voltooid, maar
er staat water in de trommel:
De trommel draait regelmatig om
kreukvorming van het wasgoed te
voorkomen.
Het indicatielampje van de deur
brandt. De deur blijft vergrendeld.
U moet het water afvoeren om de deur
te kunnen openen:
1. De centrifugeersnelheid zo nodig
verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze.
Het apparaat voert het water af en
centrifugeert.
19
3. Als het programma is voltooid, gaat
het deurvergrendelingssymbool
uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Auto Off
om het apparaat uit te schakelen.
Na ongeveer 18 uur begint
het apparaat automatisch
met het afvoeren van water
en centrifugeren.
10.15 AUTOMATISCHE
UITSCHAKELING-optie
De AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGfunctie schakelt het apparaat
automatisch uit om stroom te besparen
als:
• Het apparaat is 5 minuten voordat u
op de knop Start/Pauze drukt niet
gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Auto Off
om het apparaat in te schakelen.
• 5 minuten na afloop van het
wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Auto Off
om het apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde
programma wordt weergegeven op
het display.
Draai aan de programmaknop om
een nieuwe cyclus in te stellen.
Als u een programma of
optie instelt die eindigt met
water in de trommel, wordt
het apparaat niet door de
AUTOMATISCHE
UITSCHAKELING functie
gedeactiveerd om u eraan
te herinneren het water weg
te pompen.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Voor u het wasgoed in de
trommel doet
• Verdeel het wasgoed in: wit, bont,
synthetisch, fijne was en wol.
• Volg de wasinstructies die u op de
waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet
samen.
• Sommige bonte weefsels kunnen
uitlopen als zij de eerste keer worden
gewassen. We raden daarom aan om
dit soort kleding de eerste keer dan
ook apart te wassen.
20
www.aeg.com
• Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Rol riemen
op.
• Maak alle zakken leeg en vouw alle
artikelen open.
• Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met geverfde opdrukken
binnenstebuiten.
• Verwijder ingedroogde vlekken met
een speciaal wasmiddel.
• Zwaar bevuilde was met vlekken moet
gewassen en voorbehandeld worden
voordat het in de trommel wordt
gedaan
• Wees voorzichtig met gordijnen.
Verwijder de haken of stop de
gordijnen in een waszak of
kussensloop.
• Was geen wasgoed zonder zomen of
met scheuren. Gebruik een waszakje
om kleine items te wassen (Bijv.
beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
• Een zeer kleine lading kan problemen
veroorzaken bij de centrifugefase. Als
dit gebeurt, kunt u de artikelen
handmatig verdelen in de trommel en
de centrifugefase opnieuw starten.
11.2 Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en
wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te
behandelen voordat u deze artikelen in
de machine stopt.
Er zijn speciale vlekkenverwijderaars
verkrijgbaar. Gebruik een speciale
vlekkenverwijderaar die geschikt is voor
het type vlek en stof.
11.3 Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
• Gebruik alleen wasmiddelen en
nabehandelingsproducten die
bedoeld zijn voor gebruik in een
wasautomaat:
– waspoeder voor alle soorten
weefsels,
– waspoeder voor delicate stoffen
(40 °C max) en wol,
– vloeibare wasmiddelen, bij
voorkeur voor wasprogramma's
•
•
•
•
•
op lage temperatuur (60 °C max.)
voor alle soorten weefsels, of
speciaal voor alleen wol.
Vermeng geen verschillende soorten
wasmiddel met elkaar.
Gebruik niet meer dan de benodigde
hoeveelheid wasmiddel om het milieu
te beschermen.
Volg altijd de instructies die u vindt
op de verpakking van deze
producten.
Gebruik de juiste producten voor het
type en de kleur stof, de
programmatemperatuur en de mate
van vervuiling.
Als uw machine geen
wasmiddeldoseerbakje heeft met
klepje, voeg dan het vloeibare
wasmiddel toe met een doseerbol
(meegeleverd bij het wasmiddel).
11.4 Milieutips
• Stel een programma in zonder de
voorwasfase om wasgoed dat
normaal vervuild is te wassen.
• Start een wasprogramma altijd met
de maximum toegestane hoeveelheid
wasgoed.
• Gebruik indien nodig een
vlekkenverwijderaar als u een
programma met een lage
temperatuur instelt.
• Controleer de waterhardheid van uw
plaatselijke systeem om de juiste
hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".
11.5 Waterhardheid
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterverzachter voor wasautomaten
aan. In gebieden waar de waterhardheid
zacht is, is het gebruik van een
waterverzachter niet nodig.
Neem contact op met het plaatselijke
waterleidingbedrijf voor de
waterhardheid in uw gebied.
Gebruik de juiste hoeveelheid van de
waterverzachter. Volg altijd de instructies
die u vindt op de verpakking van het
product.
NEDERLANDS
21
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Buitenkant reinigen
Het apparaat alleen schoonmaken met
zeep en warm water. Maak alle
oppervlakken volledig droog.
achterblijft in de trommel. Voer
regelmatig een onderhoudswasbeurt uit.
Ga als volgt te werk:
• Haal al het wasgoed uit de trommel.
• Kies het katoenprogramma met de
hoogste temperatuur met een kleine
hoeveelheid wasmiddel.
12.4 Deurrubber
LET OP!
Gebruik geen brandspiritus,
oplosmiddelen of chemische
producten.
12.2 Ontkalken
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterontharder voor wasautomaten
aan.
Controleer het deurrubber regelmatig en
verwijder voorwerpen uit de binnenkant.
Controleer de trommel regelmatig om
kalk en roestdeeltjes te voorkomen.
12.5 De trommel reinigen
Gebruik alleen speciale producten voor
wasmachines om roestdeeltjes te
verwijderen. Doe dit apart van het
wassen van wasgoed.
Controleer de trommel regelmatig om
kalk en roestdeeltjes te voorkomen.
Gebruik alleen speciale producten om
roestdeeltjes uit de trommel te
verwijderen.
Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van
het product.
12.3 Onderhoudswasbeurt
Bij programma's met lage temperaturen
is het mogelijk dat er wat wasmiddel
Wij adviseren u:
1. Reinig de trommel met een speciaal
product voor roestvrij staal.
2. Start een kort programma voor
katoen op de maximale temperatuur
met een kleine hoeveelheid
wasmiddel.
22
www.aeg.com
12.6 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen
1.
2.
1
2
3.
4.
12.7 Het afvoerfilter schoonmaken
Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.
Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.
Herhaal stap 2 en 3 tot er geen water meer wegstroomt.
NEDERLANDS
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
23
24
www.aeg.com
Houd altijd een doek bij de
hand om eventueel morsen
van water op te nemen.
12.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Noodafvoer
Het apparaat kan geen water afvoeren
door een storing.
Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot
(8) uit van "Het afvoerfilter reinigen".
Maak de pomp zo nodig schoon.
Als u het water afpompt met
gebruikmaking van de
noodafpompprocedure, moet u het
aftapsysteem opnieuw activeren:
1. Giet 2 liter water in het wasvak van
de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af
te pompen.
12.10 Voorzorgsmaatregelen
bij vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd in een
gebied waar de temperatuur lager is dan
0° C, dan dient u het resterende water uit
de afvoerslang en de afvoerpomp te
verwijderen.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de
toevoerslang in een bak en laat het
water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de
noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert
u de toevoerslang opnieuw.
NEDERLANDS
25
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
temperatuur hoger is dan
0°C voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor
schade die door lage
temperaturen is veroorzaakt.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Introductie
•
- De deur is open of niet goed
gesloten. Controleer de deur!
•
- De stroomtoevoer is onstabiel.
Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
•
- Geen communicatie tussen de
elektronische elementen van het
apparaat. Schakel uit en terug aan.
•
- Het beschermingssysteem
tegen waterlekkage is in werking
getreden. Koppel het apparaat los en
draai de waterkraan dicht. Neem
contact op met de erkende
servicedienst.
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Als het probleem
aanhoudt, neemt u contact op met de
Servicedienst.
Bij sommige problemen werken de
geluidssignalen en toont de display
een alarmcode:
•
- Het apparaat wordt niet goed
gevuld met water.
•
- Het apparaat pompt geen
water weg.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit
voordat u controles uitvoert.
13.2 Mogelijke storingen
Probleem
Mogelijke oplossing
Het programma start
niet.
• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is.
• Verzeker u ervan dat er geen beschadigde zekering in het
zekeringenkastje is.
• Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt.
• Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of
wacht op het einde van de aftelprocedure.
• Schakel het kinderslot uit.
26
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet
goed met water gevuld.
• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.
• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is.
Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw
plaatselijke waterleidingsbedrijf.
• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.
• Verzeker u ervan dat het filter van de inlaatslang en het filter van het ventiel niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
• Verzeker u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang
in orde is.
• Verzeker u ervan dat de aansluitingen van de waterinlaatslangen in orde zijn.
Het apparaat vult zich
niet met water en pompt
dit direct weg.
• Verzeker u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. De
slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft.
• Verzeker u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is.
• Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder
Het water niet wordt afafvoerfase instelt.
gepompt uit de machine.
• Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij
water in de trommel blijft.
• Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig
indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.
• Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op
met de Servicedienst.
De centrifugeerfase
werkt niet of de wascyclus duurt langer dan
normaal.
• Stel de centrifugeersnelheid in.
• Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij
water in de trommel blijft.
• Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig
indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.
• Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start
de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt
zijn door evenwichtsproblemen.
Er is water op de vloer.
• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen
goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekkage is.
• Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn.
• Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.
NEDERLANDS
27
Probleem
Mogelijke oplossing
U kunt de klep van de
machine niet openen.
• Controleer of het wasprogramma is voltooid.
• Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.
• Houd u zich aan de noodafvoerprocedure. Zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" (in het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging").
• Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine
staat.
• Dit probleem kan veroorzaakt zijn door een storing in de
machine, Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de deksel moet openen, lees dan zorgvuldig
“Nooddeuropening”.
Het apparaat maakt een
abnormaal geluid.
• Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
• Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
• Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.
De cyclus is korter dan
de weergegeven tijd.
• Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de
wasgoedlading. Zie het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De cyclus is langer dan
de weergegeven tijd.
• Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur.
Dit is normaal gedrag van het apparaat.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.
• Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardDe wasresultaten laten te
nekkige vlekken voordat u het wasgoed wast.
wensen over.
• Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen
heeft.
• Verminder de wasgoedbelading.
U kunt geen optie instellen.
• Zorg dat u alleen op de gewenste tiptoets(en) drukt.
Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van
onderbreking.
Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als
het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.
14. NOODDEUROPENING
In het geval van een stroomstoring of
apparaatstoring blijft de deur van het
apparaat vergrendeld. Het
wasprogramma gaat verder als er weer
stroom is. Als de deur door een storing
vergrendeld blijft, is het mogelijk om de
deur te openen met een
noodontgrendeling.
Voor het openen van de deur:
28
www.aeg.com
LET OP!
Zorg ervoor dat de
watertemperatuur niet te
hoog is en dat het
wasgoed niet heet is.
Wacht indien nodig tot de
watertemperatuur en het
wasgoed zijn afgekoeld.
Ga als volgt te werk om de deur te
openen:
1. Druk op de knop Auto Off om het
apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodontgrendeling omlaag
en open tegelijkertijd de deur van
het apparaat.
LET OP!
Zorg ervoor dat de
trommel niet draait. Wacht
indien nodig tot de
trommel stopt met
draaien.
Zorg ervoor dat het
waterpeil in de trommel
niet te hoog is. Voer indien
nodig een
noodafvoerprocedure uit
(zie "Water afvoeren in
een noodgeval" in het
hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging").
5. Haal het wasgoed uit de trommel en
sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.
15. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte / Hoogte/ Diepte/ Totale diepte
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Aansluiting op het elek- Spanning
triciteitsnet
Totaal vermogen
Zekering
Frequentie
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveau van bescherming tegen het binnendringen
van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het
beschermdeksel, behalve wanneer de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht
heeft
IPX4
Druk watertoevoer
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)
Minimum
Maximum
Koud water
Watertoeover 1)
Toelaatbare maximum
belading
Katoen
Energiebesparingsklasse
Centrifugeersnelheid
9 kg
A+++
Maximum
1400 tpm
1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4'' -schroefdraad.
NEDERLANDS
29
16. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
30
www.aeg.com
NEDERLANDS
31
132904831-A-192017
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement