Electrolux EWW1476HDW User manual

Electrolux EWW1476HDW User manual
EWW 1476 HDW
HU MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT
RUFE CU USCĂTOR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE
2
34
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 5
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. PROGRAMOK ................................................................................................... 9
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK...............................................................................13
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................14
8. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 16
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................16
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS................................................... 16
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS......................................................... 20
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS................................................ 22
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................23
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................25
15. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 29
16. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN............................................................ 32
17. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 33
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál (amennyiben
van).
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa)
között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt a mosó-szárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A mosási-szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül
történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében,
hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
5
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Őrizze meg a szállítási
rögzítőcsavarokat. Amikor ismét
•
szállítani szeretné a készüléket, a
dobját rögzítenie kell.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van, vagy ahol ki van téve az
időjárásnak.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a szőnyeg között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes: A készülék
egy 13 amperes hálózati
•
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.4 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram kiválasztása
előtt távolítsa el azt.
MAGYAR
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
7
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
6
7
3.2 A gyerekzár bekapcsolása
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
3.3 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
8
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Be/Ki gomb
(On/Off)
2 Programválasztó gomb
3 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb
(Spin)
8 Extra öblítés érintőgomb
Rinse)
(Extra
9 Szárítási fokozat érintőgomb
(Drying level)
10 Indítás/Szünet érintőgomb
(Start/
Pause)
11 Time Manager érintőgombjai
4 Hőmérséklet érintőgomb
(Temperature)
5 Kijelző
6 Szárítási idő érintőgomb
time)
10
(Time Manager)
(Drying
7 Késleltetett indítás érintőgomb
(Delay Start)
4.2 Kijelző
A
B
A) Hőmérséklet terület:
C
: Hőmérséklet-visszajelző
: Hideg víz visszajelző
K
J
D
E
F
I
H
G
B)
: Time Manager visszajelző.
C) Időkijelző terület:
•
: a program időtartama
•
: késleltetett indítás
•
: riasztási kódok
•
: hibaüzenet
MAGYAR
•
: a program véget ért.
D)
: Szárítási szakasz.
E)
: Gőzölési szakasz.
F)
: Extra öblítés állandó kiegészítő
funkció.
, , : Szárazsági fokozat
visszajelzői.
H) Centrifugálás terület:
G)
•
•
•
9
: Nincs centrifugálás
visszajelző
: Öblítőstop visszajelző
I)
: Mosási szakasz.
J)
: Gyermekbiztonsági zár
visszajelző.
K)
: Ajtó zárva visszajelző
: Centrifugálási sebességvisszajelző
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Maximális töltet Program leírása
Hőmérséklet-tartomá‐ Maximális cen‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
ny
trifugálási se‐
téke)
besség
Mosási programok
Pamut
90 °C - Hideg
7 kg
1400 ford./perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy
enyhe szennyezettség.
Pamut + Előmosás
90 °C - Hideg
7 kg
1400 ford./perc
Fehér és színes pamut. Erős és normál
mértékű szennyezettség.
Pamut Eco1)
60 °C - 40 °C
7 kg
1400 ford./perc
Fehér és színtartó pamut. Normál
szennyezettség. Az energiafogyasztás
csökken, és a mosóprogram ideje me‐
ghosszabbodik.
Műszál
60 °C - Hideg
3.5 kg
1200 ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas szöve‐
tek. Normál szennyezettség.
Kímélő
40 °C - Hideg
3.5 kg
1200 ford./perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és
poliészter. Normál szennyezettség.
Gyapjú/Kézi mo‐
sás
40 °C - Hideg
1.5 kg
1200 ford./perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel
mosható gyapjúhoz és „kézzel mosha‐
tó” jelzéssel ellátott kényes szövete‐
khez.2)
Takaró
60 °C - 30 °C
2 kg
800 ford./perc
Mosási program egy műszálas takaró‐
hoz, paplanhoz, ágyterítőhöz stb.
Öblítés
Hideg
7 kg
1400 ford./perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálá‐
sához. Minden ruhaanyaghoz.
10
www.electrolux.com
Program
Maximális töltet Program leírása
Hőmérséklet-tartomá‐ Maximális cen‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
ny
trifugálási se‐
téke)
besség
7 kg
1400 ford./perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz
dobból való leeresztéséhez. Minden ru‐
haanyaghoz.
Gyapjúszárítás
1 kg
Szárítóprogram gyapjúhoz.
Műszálas szárítás
2 kg
Szárítóprogram műszálas ruhaneműk
számára.
5 kg
Szárítóprogram pamut ruhaneműk szá‐
mára.
Centrifugálás/
Szivattyúzás3)
Szárítóprogramok
Pamutszárítás
Gőzölés programok4)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, és simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alka‐
lmasak.
valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei
vannak.
40 °C
Frissítés
1,5 kg
Gőzölő program pamut és műszálas
anyagokhoz. E ciklus a szagokat távo‐
lítja el a ruhákból.5)
MAGYAR
11
Program
Maximális töltet Program leírása
Hőmérséklet-tartomá‐ Maximális cen‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
ny
trifugálási se‐
téke)
besség
sítés
40 °C
Gyűrődésmente‐ 1,5 kg
Gőzölő program pamut és műszálas
anyagokhoz. A ciklus segítségével kisi‐
míthatja a ruhaneműt.
1) A Pamut Eco mosási program 60 ºC-on 7 kg töltettel és a Pamutszárítás szárítóprogram
az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramjai az EGK 92/75 sz.
szabványának megfelelően.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőm‐
érséklettől.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog. Ez a készülék normális visekedése.
3) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Amen‐
nyiben a Nincs centrifugálás lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendelkezésre.
4) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves marad‐
hat. Jobb a ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet.
Amikor a program befejeződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést
követően úgy dönt, mégis kivasalja a ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
5) A gőz nem távolítja el állatok szagát.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
■
■
■
■
■
+ Előmosás
■
■
■
■
■
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Amen‐
nyiben a Nincs centrifugálás lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendelkezésre.
12
www.electrolux.com
5.2 Programok automatikus szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
maximum 5 kg
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz1)
Eltehető darabokhoz
Pamut és lenvászon
maximum 5 kg
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Műszálas és kevertszálas maximum 2 kg
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, in‐
gek stb.)
maximum 5 kg
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgá‐
lást ELŐSZÖR a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell
elvégezni (a töltet összetétele az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol pamuthoz való
AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó
töltet részleges töltet legyen, melyhez pamuthoz való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ
programot kell kiválasztani.
5.3 Programok időzített szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
Töltet
(kg)
Centri‐ Javasolt
fugálási időtartam
sebes‐ (perc)
ség
(ford./
perc)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
45 - 55
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
MAGYAR
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
(kg)
Vasalószáraz
Pamut és lenvászon
Vasaláshoz alkalmas (lepedők, asztalterítők, in‐
gek stb.)
Gyapjúszáraz
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
5.4 Woolmark Apparel Care Kék
•
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi
mosására, azzal a feltétellel, hogy a
ruhák mosása a mosógép gyártójától
13
Centri‐ Javasolt
fugálási időtartam
sebes‐ (perc)
ség
(ford./
perc)
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
1
1200
80 - 100
származó utasítások szerint történik.
Mindig kövesse a ruhanemű kezelési
címkéjén szereplő szárítási és egyéb
utasítást. M1380
• A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúszárítási
ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok
gépi szárítására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a
ruhanemű kezelési címkéjén szereplő
kezelési és egyéb utasítást. M1381
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
14
www.electrolux.com
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Gyapjú 60 °C,
maximális töltet: 7 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐ Vízfogyasz‐ Program hozzáve‐
fogyasz‐ tás (liter)
tőleges időtartama
tás (kWh)
(perc)
Pamut 60 °C
7
1.25
70
146
Pamut Eco
Pamut energiatakarékos
program 60 °C-on, 1)
7
1.02
53
240
Pamut 40 °C
7
0.78
70
161
Műszál 40 °C
3.5
0.47
50
171
Kímélő 40 °C
3.5
0.53
62
121
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1.5
0.25
45
58
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 7 kg töltettel az energiatakarékossági címk‐
én szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Temperature
•
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
•
visszajelző = hideg víz.
A kijelző a beállított hőmérsékletet
mutatja.
7.2 Spin
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkenthető az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
A kijelzőn a beállított sebesség
visszajelzője látható.
További centrifugálási kiegészítő
funkciók:
Nincs centrifugálás
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist.
Kényes anyagok esetében
alkalmazza.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
•
A kijelzőn a
meg.
Öblítés tartás
visszajelző jelenik
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
•
•
MAGYAR
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
7.3 Drying time
Ezzel a funkcióval a szárítandó
szövetekhez állítható be a szárítási idő.
A kijelző a beállított értéket mutatja.
Az érintőgomb minden egyes
megnyomására a szárítás időtartama 5
perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
7.4 Delay Start
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
7.7 Time Manager
Egy mosási program beállításakor a
kijelzőn a program alapértelmezett
időtartama látható.
A program időtartamának
csökkentéséhez vagy növeléséhez
nyomja meg a
2)
A kijelzőn a funkcióhoz tartozó jelzőfény
jelenik meg.
7.5 Extra Rinse
Ezzel a funkcióval további öblítési
szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Drying level
Ezzel a funkcióval a ruhaneműhöz
automatikus szárazsági fokozat állítható
be. A kijelzőn a beállított fokozat
szimbóluma látható.
•
•
Extra száraz fokozat pamut
ruhaneműk számára
Szekrényszáraz fokozat pamut és
műszálas ruhaneműk számára
vagy
gombot.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
4)
Pamut Eco
A kijelzőn a
meg.
15
Vasalószáraz fokozat pamut
ruhaneműk számára
Visszajelzők
•
•
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Ha rendelkezésre áll.
2) Legrövidebb: a ruhanemű felfrissítése.
3) Program alapértelmezett időtartama.
4) Leghosszabb: A program időtartamának
fokozatos növelése csökkenti az energiafo‐
gyasztást. Az optimalizált fűtési szakasz
energiát takarít meg, és a hosszabb időtar‐
tam ugyanazt a mosási eredményt nyújtja
(különösen normál szennyezettség esetén).
16
www.electrolux.com
8. BEÁLLÍTÁSOK
•
8.1 Gyerekzár
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
•
A funkció be/kikapcsolásához
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
A
gomb megnyomása után: a
kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
•
gomb megnyomása előtt: a
A
készülék nem indítható.
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a
jelzőfény világítani nem kezd/el nem
alszik.
8.3 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.2 Állandó extra öblítés
A funkció mindig egy további öblítést
eredményez egy új program
beállításakor.
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
2. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
10.1 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
MAGYAR
17
Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás közben
víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a
ruha.
10.2 Mosószerek és adalékok
használata
1. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
2. Gondosan zárja be a mosószeradagolót
10.3 Mosószer-adagoló rekeszek
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon automata mosógépekhez gyártott mosószert.
Mindig tartsa be a mosószertermékek csomagolásán található
utasításokat.
Előmosási szakasz mosószer-adagolója.
Mosási szakasz mosószer-adagolója.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer, keményítő) számára.
A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló tere‐
lőlap.
10.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
A
1.
2.
18
www.electrolux.com
B
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
10.5 A készülék elindítása
Nyomja meg a
gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
10.6 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
• A megfelelő program visszajelzője
világítani kezd.
visszajelző villog.
A
A kijelzőn a Time Manager
szintje, a program időtartama és a
programszakaszok visszajelzői
láthatóak.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet, a ciklus időtartamát,
vagy adjon hozzá további kiegészítő
funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő
funkciót, annak visszajelzője
megjelenik.
•
•
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn az
jelenik meg.
üzenet
10.7 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
Nyomja meg a
gombot.
•
A
visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan
világítani kezd.
•
A
jelzőfény villogni kezd a
kijelzőn.
A program elindul, az ajtó
reteszelődik, és a kijelzőn a
visszajelzés jelenik meg.
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a
készülék vizet tölt be.
•
•
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A készülék
automatikusan állítja be a
program időtartamát a
ruhatöltetnek
megfelelően.
• A kijelző az új értéket
mutatja.
MAGYAR
19
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd a
kijelzőn.
1. A program törléséhez és a készülék
2. Nyomja meg a
gombot:
• a készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Amikor a visszaszámlálás
befejeződött, automatikusan
megkezdődik a program
végrehajtása.
A késleltetett indítás a
gomb megnyomása előtt
módosítható vagy törölhető.
Késleltetett indítás törlése:
•
•
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot néhány másodpercre.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg újra ugyanezt a gombot. Most új
mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
10.11 Az ajtó kinyitása
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem nyithatja ki a készülék
ajtaját.
Nyomja meg a
gombot a készülék
működésének
szüneteltetéséhez.
Addig nyomja meg
többször a
gombot, míg a ' jel
meg nem jelenik a
kijelzőn.
•
Nyomja meg a
gombot ismét a
program azonnali
elindításához.
10.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
gombot.
1. Nyomja meg a
A jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Nyomja meg ismét a
A program folytatódik.
gombot.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van, és a kijelzőn a
visszajelző
látható.
A készülék ajtajának kinyitása, amikor
a program vagy a késleltetett indítás
működik:
1. A
gombbal kapcsolja szünet
üzemmódba a készüléket.
2. Várjon, amíg az ajtózár visszajelzője
kialszik.
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg
ismét a
gombot.
A program vagy a késleltetett indítás
folytatja a működést.
10.12 Miután a program véget
ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
Egy hangjelzés hallható (ha
engedélyezve van).
•
A kijelzőn világítani kezd a
visszajelző.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kialszik a
visszajelző.
Eltűnik az ajtózár
visszajelző.
A készülék ajtaja kinyitható.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Zárja el a vízcsapot.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot néhány
másodpercig.
• Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
• Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
• Világít az ajtózár
visszajelző.
Zárva marad az ajtó.
• Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál (kivéve gyapjú
program esetén).
10.13 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az energiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció kiegészítő
funkció automatikusan kikapcsolja a
készüléket, ha:
•
A víz leengedéséhez:
gombot. A
1. Nyomja meg a
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
2. Ha csak szivattyúzást szeretne
végezni, állítsa be a
funkciót.
Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtózár
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
•
gomb megnyomása előtt 5
A
percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a
gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
gombot.
nyomja meg a
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
11.1 Szárazsági fokozat
beállítása
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nyitva
van-e a vízcsap.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra. A kijelzőn a
szárítási visszajelző jelenik meg.
Az optimális szárítási
hatékonyság érdekében
soha ne lépje túl a
felhasználói kézikönyvben
megadott maximális
szárítási töltet értékeket. Ne
állítson be olyan
centrifugálási sebességet,
mely alacsonyabb, mint a
beállított program
automatikus centrifugálási
sebessége.
MAGYAR
11.2 Szárítás automatikus
szárazsági fokok szerint
•
. A készülék a gyűrődésgátló
és a hűtési fázis időtartamát is
kiszámítja.
A ruhanemű előre beállított szárazsági
fokok szerint is szárítható:
gombot,
1. Annyiszor nyomja meg a
amíg a kijelzőn az egyik szárazsági
fokozat visszajelzője meg nem
jelenik:
•
: VASALÓSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
•
: SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut és műszálas
ruhaneműk számára
•
: EXTRA SZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján kiszámított
időtartamot mutatja. Amennyiben a
ruhanemű mennyisége kevesebb vagy
több, mint az alapértelmezett érték, a
készülék automatikusan beállítja az
időtartamot a ciklus során.
gombot a
2. Nyomja meg a
program elindításához.
A kijelzőn az
ajtó zárva visszajelző
szárítási
jelenik meg. Villogni kezd a
visszajelző.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
szárazsági fokozat.
11.3 Időzített szárítás
A ruhanemű kézi időzítésű programmal
is szárítható:
1. Nyomja meg többször a
gombot
az időtartam beállításához (lásd a
„Programok az időzített szárításhoz”
c. táblázatot).
• A kijelzőn 10 perc látható. Az
érintőgomb minden egyes
megnyomására a szárítás
időtartama 5 perccel nő.
• A kijelző a beállított időtartamot
mutatja: például:
.
21
Néhány másodperc elteltével a
kijelző az új időtartamot mutatja:
2. Nyomja meg a
gombot a
program elindításához.
• A kijelző rendszeresen megjeleníti
az új időtartamot.
•
Villogni kezd a
visszajelző.
szárítási
•
ajtó zárva
A kijelzőn az
visszajelző jelenik meg.
Ha csupán 10 perces szárítási
időtartamot állít be, akkor a készülék
csak a hűtési fázist hajtja végre.
Amennyiben a ruhanemű még nem elég
száraz, állítson be egy rövid szárítási
időtartamot is.
11.4 Szárítási program vége
A készülék automatikusan leáll.
•
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
•
A kijelzőn világítani kezd a
visszajelző.
•
•
A
visszajelző kialszik.
A szárítási ciklus utolsó perceiben a
készülék hűtő és gyűrődésgátló fázist
végez. Az ajtó továbbra is zárva van.
Amint a kijelzőn kialszik az ajtózár
visszajelző (
), kinyitható az ajtó.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
gombot néhány
meg a
másodpercig.
A program lejárta után néhány perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
3. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
4. Zárja el a vízcsapot.
22
www.electrolux.com
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 Non-Stop program
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
Az optimális szárítási
hatékonyság érdekében
soha ne lépje túl a
felhasználói kézikönyvben
megadott maximális
szárítási töltet értékeket. Ne
állítson be olyan
centrifugálási sebességet,
mely alacsonyabb, mint a
beállított program
automatikus centrifugálási
sebessége.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra.
A kijelzőn a különböző mosási fázisok
visszajelzői láthatóak.
5. Állítsa be a kiegészítő funkciókat.
12.2 Mosás és automatikus
szárítás
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn az egyik szárazsági
fokozat visszajelzője meg nem
jelenik:
•
: VASALÓSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
•
: SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut és műszálas
ruhaneműk számára
•
: EXTRA SZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
visszajelző jelenik meg. A
A kijelzőn a
kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján kiszámított mosási +
szárítási ciklusok időtartamát mutatja.
A megfelelő szárítás elérése
érdekében a készülék nem
engedi, hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. Nyomja meg a
gombot a
program elindításához.
A kijelzőn a beállított szárazsági fokozat
visszajelzője továbbra is világít.
visszajelző.
Megjelenik az ajtó zárva
A kijelző rendszeresen megjeleníti az új
időtartamot.
A szárítási ciklus utolsó
perceiben a készülék
gyűrődésgátló és hűtési
fázist végez.
12.3 Mosás és időzített szárítás
A megfelelő szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi, hogy túl
alacsony centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és szárítandó
ruhadarabokhoz.
1. A szárítási idő beállításához nyomja
meg
gombot. A kijelzőn 10 perc
látható.
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
A
kijelző a szárítás beállított időtartamát
Néhány másodperc
mutatja, például:
elteltével a kijelző a végső időtartamot
(
) jeleníti meg, mely a mosási és
szárítási ciklusok (mosási + szárítási +
gyűrődésgátló + hűtő ciklusok) teljes
időtartama.
Ha csupán 10 perces
szárítási időtartamot állít be
a mosás után, akkor a
készülék a gyűrődésgátló és
a hűtő fázis időtartamát is
kiszámítja.
2. Nyomja meg a
gombot a
program elindításához.
MAGYAR
Megjelenik a
visszajelző. Az ajtó
zárva van. A kijelző rendszeresen
megjeleníti az új időtartamot.
12.4 Miután a program véget
ért
A készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
További részletekért olvassa el az előző,
„Miután a szárítóprogram véget ért” c.
fejezetet.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
2. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
3. Zárja el a vízcsapot.
12.5 Szöszök a ruhaneműn
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
23
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
12.6 A szöszök eltávolítása
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
1. Ürítse ki a dobot.
2. Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
3. Állítsa be az öblítőprogramot.
4. A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
és
gombot, amíg a CLE
a
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
5. Nyomja meg a
gombot a program
elindításához.
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
•
•
•
•
•
•
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
24
www.electrolux.com
•
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
13.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális ruhatöltettel indítson
egy mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
Megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
13.2 Makacs szennyeződések
•
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
•
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
•
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
13.5 Vízkeménység
13.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
•
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor;
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
13.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső
csatlakozása megfelelő-e. További
információkért lapozzon az üzembe
helyezés fejezetre.
• A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
13.7 Nem szárítható
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot ehhez
a ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
MAGYAR
•
•
•
•
Anorákok.
Hálózsákok
Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
13.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
13.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet mérete (súlya)
25
VIGYÁZAT!
A szövetek gyűrődésének,
valamint annak az
elkerüléséhez, hogy a
ruhák összemenjenek, ne
szárítsa túl a ruhákat.
13.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A tapasztalatok majd segítségére
lesznek abban, hogy a ruhaneműket
megfelelőbb módon szárítsa. Jegyezze
fel a szárítási időtartamot a korábban
végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződésekor vegye
ki rövid időn belül a ruhaneműt.
13.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
14.2 Vízkőtelenítés
14.1 Külső tisztítás
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
26
www.electrolux.com
14.4 Az ajtó tömítése
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
14.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
•
•
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
14.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 A lefolyószűrő tisztítása
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a kifolyócső
szűrőt, ha forró a
készülékben lévő víz.
MAGYAR
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
27
28
www.electrolux.com
9.
14.7 A befolyócső és a szelepszűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el a „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Amikor vészleeresztési eljárással
engedi le a vizet, akkor ismét be kell
kapcsolnia a leeresztőrendszert:
Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot
MAGYAR
14.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
29
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
15. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
•
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha nem
sikerül, forduljon a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
•
- A készülék nem ereszti le a
•
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
15.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
vizet.
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
VIGYÁZAT!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
15.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálóza‐
ti aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
30
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal
leereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva va‐
gy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik, va‐
gy a mosási ciklus szo‐
katlanul sokáig tart.
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
MAGYAR
Jelenség
31
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a
készülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvas‐
sa el az «Ajtó nyitása vészhelyzetben» című szakaszt.
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zés” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
A ciklus rövidebb, mint
a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
a kijelzett idő.
Ez a készülék normális viselkedése.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges gombot/gombokat
egy kiegészítő funkciót. nyomja meg.
A készülék nem vagy
Nyissa ki a vízcsapot.
nem megfelelően szárít.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
32
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A ruhanemű tele van
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából
különböző színű szöss‐ származnak:
zel.
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolí‐
tásában.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához
futtassa le a speciális tisztító programot (a további részlete‐
ket lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a víz és
a mosás alatt álló ruha
nem forró-e. Szükség
esetén várja meg, hogy
lehűljenek.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a On/Off gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
MAGYAR
33
17. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töl‐
tet
Pamut
7 kg
Maximális szárítási töl‐ Cotton (Pamut)
tet
Műszál
5 kg
2 kg
Centrifugálási sebes‐
ség
1400 ford./perc
Maximum
18. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
34
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 35
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................37
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................39
4. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................40
5. PROGRAME ....................................................................................................41
6. VALORI DE CONSUM......................................................................................45
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 46
8. SETĂRI.............................................................................................................47
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................48
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE...............................................48
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE.......................................51
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA....................................... 53
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 54
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 56
15. DEPANARE.................................................................................................... 60
16. DESCHIDEREA DE URGENŢĂ A UŞII..........................................................63
17. DATE TEHNICE............................................................................................. 64
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
35
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili (dacă este cazul).
Presiunea de funcţionare a apei (minimă şi maximă)
trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) şi 8 bar (0,8
MPa).
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 7 kg
(consultaţi capitolul “Tabelul de programe”).
Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie
reutilizate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în maşina de spălat
rufe cu uscător.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Nu uscaţi articole nespălate în maşina de spălat rufe
cu uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în maşina de spălat rufe cu uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată maşina de spălat rufe cu uscător
înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara
cazului în care rufele sunt scoase imediat şi întinse,
astfel încât căldura să fie disipată.
Partea finală a unui ciclu de spălare cu uscare se face
fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
37
Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
Păstraţi buloanele de transport. Atunci
când mutaţi din nou aparatul trebuie
să blocaţi tamburul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
•
•
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în
locuri în care temperatura este sub
0°C sau direct expus intemperiilor.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a uşii
acestuia.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Pentru a obţine spaţiul necesar între
aparat şi mochetă reglaţi picioarele
acestuia.
Atunci când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda:
Aparatul are un ştecher pentru 13
amperi. Dacă este necesară
schimbarea siguranţei din ştecher,
folosiţi o siguranţă tip ASTA (BS
1362) de 13 amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
2.4 Utilizare
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora furtunurile de apă.
Înainte de a conecta aparatul la ţevi
noi sau la ţevi care nu au mai fost
folosite de mult, lăsaţi apa să curgă
până când este curată.
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi sticla uşii în timpul
funcţionării unui program. Sticla poate
fi fierbinte.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni un ciclu de uscare.
Nu uitaţi să îndepărtaţi toate obiectele
metalice din rufe.
Poate usca doar textile care sunt
adecvate pentru uscare într-o maşină
de spălat rufe cu uscător. Respectaţi
instrucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
Obiectele din plastic nu sunt
rezistente la căldură.
– Dacă utilizaţi o bilă de detergent,
scoateţi-o înainte de a seta
programul de uscare.
– Nu utilizaţi o bilă de detergent
atunci când setaţi un program fără
oprire.
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
2.3 Racordul de apă
•
La prima utilizare a aparatului,
asiguraţi-vă că nu există nicio
pierdere de apă.
•
•
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în aparat haine din care apa
curge.
ROMÂNA
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
39
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentarea aparatului
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Suprafaţă de lucru
Dozator pentru detergent
Panou de comandă
Mâner uşă
Plăcuţă cu date tehnice
Filtru de la pompa de evacuare
Picioare pentru echilibrarea
aparatului
6
7
3.2 Activarea dispozitivului de
siguranţă pentru copii
Acest dispozitiv nu permite copiilor sau
animalelor să rămână captive în tambur.
Rotiţi dispozitivul spre dreapta până când
canelura este orizontală.
Nu puteţi închide uşa.
Pentru a închide uşa, rotiţi dispozitivul
spre stânga până când canelura este
verticală.
3.3 Set placă de fixare
(4055171146)
Disponibil la dealerii autorizaţi.
Dacă instalaţi aparatul pe o plintă, fixaţi-l
cu plăci de fixare.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
40
www.electrolux.com
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Descrierea panoului de comandă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Buton Pornit Oprit
(On/Off)
2 Buton de selectare a programului
3 Tastă pentru Reducerea vitezei de
centrifugare
(Spin)
8 Tastă pentru Clătire suplimentară
(Extra Rinse)
9 Tastă Nivel de uscare
level)
(Drying
10 Tastă pentru Start / Pauză
(Start/
Pause)
11 Taste pentru Reglarea duratei
4 Tastă pentru Temperatură
(Temperature)
5 Afişaj
6 Tastă Durata de uscare
time)
10
(Time Manager)
(Drying
7 Tastă pentru Pornire cu întârziere
(Delay Start)
4.2 Afişaj
A
B
A) Zona pentru Temperatură:
C
: Indicator temperatură
: Indicator Apă rece
K
J
D
E
F
I
H
G
B)
: Indicator Reglare durată.
C) Zona pentru timp:
•
: durata programului
•
: pornirea cu întârziere
•
: coduri de alarmă
•
: mesajul erorii
ROMÂNA
•
: programul s-a încheiat.
D)
: Faza de spălare.
E)
: Faza cu abur.
F)
•
: Opţiunea permanentă de Clătire
suplimentară.
, , : Indicatoare pentru nivelul
de uscare.
H) Zona pentru centrifugare:
G)
•
•
I)
J)
K)
41
: indicator pentru Fără
centrifugare
: indicator pentru Clătire oprită
: Faza de spălare.
: Indicator pentru dispozitivul de
siguranţă pentru copii.
: Indicator pentru uşă blocată
: indicator pentru Viteza de
centrifugare
5. PROGRAME
5.1 Tabelul programelor
Program
Interval pentru tem‐
peratură
Încărcătură
maximă
Viteză maximă
de centrifugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură şi de murdărie)
Bumbac
90°C - Rece
7 kg
1400 rpm
Bumbac alb şi colorat. Nivel mediu şi
redus de murdărie.
Bumbac +
Prespălare
90°C - Rece
7 kg
1400 rpm
Bumbac alb şi colorat. Nivel ridicat şi
mediu de murdărie.
Bumbac Eco1)
60°C - 40°C
7 kg
1400 rpm
Bumbac alb şi bumbac colorat cu cu‐
lori rezistente. Nivel mediu de
murdărie. Consumul de energie scade şi
durata programului de spălare este ex‐
tinsă.
Sintetice
60°C - Rece
3.5 kg
1200 rpm
Articole sintetice sau articole cu
ţesături mixte. Nivel mediu de
murdărie.
Delicate
40°C - Rece
3.5 kg
1200 rpm
Ţesături delicate precum cele din ac‐
ril, viscoză, poliester. Nivel mediu de
murdărie.
Lână / Spălare
manuală
40°C - Rece
1.5 kg
1200 rpm
Ţesături din lână care pot fi spălate în
maşină, pot fi spălate manual sau
ţesături delicate cu simbolul de îngrijire
«spălare manuală».2)
Pilotă
60°C - 30°C
2 kg
800 rpm
Program special pentru o pătură sintet‐
ică, pilotă, cuvertură etc.
Programe de spălare
42
www.electrolux.com
Program
Interval pentru tem‐
peratură
Încărcătură
maximă
Viteză maximă
de centrifugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură şi de murdărie)
Clătire
Rece
7 kg
1400 rpm
Pentru clătirea şi centrifugarea rufelor.
Toate ţesăturile.
Centrifugare /
Evacuare3)
7 kg
1400 rpm
Pentru a centrifuga rufele şi pentru a
evacua apa din tambur. Toate ţesătu‐
rile.
Uscare lână
1 kg
Program de uscare pentru lână.
Uscare sintetice
2 kg
Program de uscare pentru articole sin‐
tetice.
5 kg
Program de uscare pentru articole din
bumbac.
Programe de uscare
Uscare bumbac
Programe cu abur4)
Aburul poate fi utilizat pentru rufe uscate, spălate sau purtate o singură dată. Aceste
programe pot reduce cutele şi mirosurile şi vă pot face hainele mai moi.
Nu folosiţi niciun tip de detergent. Dacă este necesar, îndepărtaţi petele prin spălare
sau folosind un agent de îndepărtare localizată a petelor.
Programele care utilizează abur nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
Nu selectaţi un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole:
•
•
articolele care, conform etichetei, nu sunt potrivite pentru uscarea la uscător cu
tambur rotativ.
toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau similar.
40°C
Reîmprospătare 1,5 kg
Program cu abur pentru bumbac şi arti‐
cole sintetice. Acest ciclu îndepărtează
mirosurile din rufe.5)
ROMÂNA
Program
Interval pentru tem‐
peratură
40°C
Antişifonare
43
Încărcătură
maximă
Viteză maximă
de centrifugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură şi de murdărie)
1,5 kg
Program cu abur pentru bumbac şi arti‐
cole sintetice. Acest ciclu vă ajută să
eliminaţi cutele rufelor.
1) Programul de spălare Bumbac Eco la 60ºC cu o încărcătură de 7 kg şi programul de us‐
care Uscare bumbac sunt programe de referinţă pentru datele din eticheta energetică, în
conformitate cu standardele CEE 92/75.
Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată
pentru programul selectat.
2) Pe durata acestui ciclu tamburul se roteşte încet pentru a asigura o spălare delicată. Pu‐
teţi avea impresia că tamburul nu se roteşte sau nu se roteşte corect. Consideraţi acest lu‐
cru o funcţionare normală a aparatului.
3) Setaţi viteza de centrifugare. Verificaţi dacă se potriveşte tipului de rufe. Dacă setaţi op‐
ţiunea Fără centrifugare va fi disponibilă doar faza de evacuare.
4) Dacă setaţi un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârşitul ciclului rufele pot fi
umede. Este recomandat să expuneţi articolele la aer proaspăt timp de circa 10 minute pen‐
tru a elimina umiditatea. La terminarea programului, scoateţi rapid rufele din tambur. După
un ciclu cu abur articolele pot fi călcate cu un efort considerabil mai mic!
5) Utilizarea aburului nu poate îndepărta mirosurile provocate de contactul cu animalele.
Compatibilitatea opţiunilor programelor
Program
■
■
■
■
■
+ Prespălare
■
■
■
■
■
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Setaţi viteza de centrifugare. Verificaţi dacă se potriveşte tipului de rufe. Dacă setaţi op‐
ţiunea Fără centrifugare va fi disponibilă doar faza de evacuare.
44
www.electrolux.com
5.2 Programe pentru uscarea automată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Încărcătură
Foarte uscate
Pentru materiale pluşate
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
până la 5 kg
Uscate pentru dulap1)
Pentru articole care vor fi puse în
dulap
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
până la 5 kg
Ţesături sintetice şi mixte până la 2 kg
(pulover, bluze, lenjerie in‐
timă, articole din in)
Uscate pentru călcat
Pentru articole care vor fi călcate
Bumbac şi In
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
până la 5 kg
1) Recomandări pentru institutul de testare Realizarea testului, în conformitate cu EN
50229, trebuie efectuată cu o PRIMĂ încărcătură de uscare la capacitatea maximă declar‐
ată de uscare (compoziţia încărcăturii în conformitate cu EN 61121) prin setarea programu‐
lui USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac. A DOUA
încărcătură de uscare cu încărcătură reziduală trebuie testată setând programul USCATE
AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
5.3 Programe pentru uscarea temporizată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale plu‐
şate
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
Încărcăt Viteză
ură (kg) de cen‐
trifu‐
gare
(rpm)
Durata su‐
gerată (mi‐
nute)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
45 - 55
Uscate pentru dulap Ţesături sintetice şi mixte
Pentru articole care
(pulover, bluze, lenjerie in‐
vor fi puse în dulap
timă, articole din in)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
Uscate pentru
călcat
Pentru articole care
vor fi călcate
Bumbac şi In
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
Uscare lână
Lână
(pulovere de lână)
1
1200
80 - 100
Uscate pentru dulap Bumbac şi In
Pentru articole care
(halate de baie, prosoape
vor fi puse în dulap
de baie, etc.)
ROMÂNA
5.4 Woolmark Apparel Care Albastru
•
Ciclul de spălare pentru lână al
acestei maşini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru spălarea
articolelor de îmbrăcăminte din lână
care sunt etichetate cu „spălare
manuală”, cu condiţia ca articolele să
fie spălate în conformitate cu
6. VALORI DE CONSUM
Datele din acest tabel sunt aproximative. Factori care pot conduce la
modificarea datelor: cantitatea şi tipul de rufe, apa şi temperatura mediu‐
lui ambiant.
La pornirea programului afişajul prezintă durata programului pentru ca‐
pacitatea maximă de încărcare.
Pe durata fazei de spălare durata programului este calculată automat şi
poate fi redusă semnificativ dacă încărcătura de rufe este mai mică dec‐
ât capacitatea maximă de încărcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea
maximă de încărcare 7 kg, durata programului depăşeşte 2 ore; la o
încărcătură reală de 1 kg, durata programului nu depăşeşte 1 oră).
Atunci când aparatul calculează durata reală a programului un punct se
aprinde intermitent pe afişaj.
Programe
Încărc
ătură
(kg)
45
instrucţiunile producătorului acestei
maşini de spălat rufe. Respectaţi
instrucţiunile de îngrijire de pe
eticheta produsului referitoare la
uscare şi alte tratamente. M1380
• Ciclul de uscare pentru lână al acestei
maşini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru uscarea
articolelor de îmbrăcăminte din lână
care sunt etichetate cu „spălare
manuală”, cu condiţia ca articolele să
fie uscate în conformitate cu
instrucţiunile producătorului acestei
maşini de spălat rufe. Respectaţi
instrucţiunile de îngrijire de pe
eticheta produsului pentru alte
tratamente. M1381
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi
India simbolul Woolmark este o marcă
comercială de certificare.
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
Bumbac 60°C
7
1.25
70
146
Bumbac Eco
Program economie ener‐
gie pentru articole din
bumbac la 60°C 1)
7
1.02
53
240
Bumbac 40°C
7
0.78
70
161
46
www.electrolux.com
Programe
Încărc
ătură
(kg)
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
Sintetice 40°C
3.5
0.47
50
171
Delicate 40°C
3.5
0.53
62
121
Lână/Spălare manuală
30°C
1.5
0.25
45
58
1) «Program economie energie pentru articole din bumbac» la 60°C cu o încărcătură de 7
kg este programul de referinţă pentru datele de pe eticheta energetică, în conformitate cu
standardele CEE 92/75.
7. OPŢIUNI
7.1 Temperature
Setaţi această opţiune pentru a modifica
temperatura implicită.
Indicator
7.3 Drying time
= apă rece.
Afişajul indică temperatura setată.
Cu această opţiune puteţi seta durata
pentru ţesăturile pe care le uscaţi.
Afişajul indică valoarea setată.
7.2 Spin
Cu această opţiune puteţi reduce viteza
de centrifugare implicită.
Afişajul prezintă indicatorul pentru viteza
setată.
Opţiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fără centrifugare
•
•
•
Setaţi această opţiune pentru a anula
toate fazele de centrifugare.
Se setează pentru articolele foarte
delicate.
Faza de clătire utilizează mai multă
apă pentru anumite programe de
spălare.
.
• Pe afişaj apare indicatorul
Clătire oprită
•
•
•
•
Setaţi această opţiune pentru a
preveni şifonarea rufelor.
Programul de spălare se opreşte cu
apă în tambur. Tamburul se roteşte în
mod regulat pentru a preveni
şifonarea rufelor.
Uşa rămâne blocată. Trebuie să
evacuaţi apa pentru a debloca uşa.
Pe afişaj apare indicatorul
.
Pentru a evacua apa,
consultaţi „La terminarea
programului”.
De fiecare dată când apăsaţi pe această
tastă, valoarea pentru durată se măreşte
cu 5 minute.
Nu puteţi seta toate valorile
de timp pentru tipuri diferite
de ţesături.
7.4 Delay Start
Cu această opţiune puteţi întârzia
pornirea unui program pornind de la 30
de minute şi până la 20 de ore.
Afişajul prezintă indicatorul
corespunzător.
7.5 Extra Rinse
Cu această opţiune puteţi adăuga câteva
clătiri la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru
persoanele alergice la detergenţi şi în
zone unde apa are o duritate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
ROMÂNA
47
•
•
•
Indicator
Cu această opţiune puteţi seta un nivel
automat de uscare pentru rufe. Afişajul
indică simbolul pentru nivelul setat.
Nivelul foarte uscate pentru articolele
din bumbac
Nivelul uscate pentru a fi puse în
dulap pentru articolele din bumbac şi
sintetice
Nivelul uscate pentru călcat pentru
articolele din bumbac
7.7 Reglarea duratei
Când setaţi un program de spălare,
afişajul indică durata implicită.
sau
pentru a reduce sau
Apăsaţi
creşte durata programului.
Indicator
Bumbac Eco
Reglarea duratei este disponibilă doar cu
programele din tabel.
2)
■
■
1)
1)
■
Bumbac Eco
7.6 Drying level
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Dacă este disponibil.
2) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea
rufelor.
3) Durata implicită a programului.
4) Cea mai lungă: Creşterea duratei progra‐
mului scade gradual consumul de energie.
Faza optimizată de încălzire economiseşte
energia, iar durata prelungită menţine ace‐
leaşi rezultate la spălare (în special pentru
murdăria normală).
8. SETĂRI
8.1 Blocare acces copii
Cu această opţiune puteţi împiedica
copiii să se joace la panoul de comenzi.
•
Pentru a activa/dezactiva această
opţiune, apăsaţi simultan
şi
până când indicatorul
se
aprinde/se stinge.
Puteţi activa această opţiune:
•
După apăsarea
: opţiunile şi
butonul de selectare a programului
sunt blocate.
•
Înainte de a apăsa
poate fi pornit.
: aparatul nu
8.2 Clătire suplimentară
permanentă
Cu această opţiune puteţi avea
permanent o clătire suplimentară când
setaţi un program nou.
•
Pentru a activa/dezactiva această
şi
opţiune, apăsaţi simultan
până când indicatorul
aprinde/se stinge.
se
8.3 Semnalele acustice
Sunt emise semnale acustice atunci
când:
•
•
Programul s-a încheiat.
Aparatul este defect.
48
www.electrolux.com
Pentru dezactivarea/activarea
semnalelor acustice, apăsaţi simultan
butoanele
şi
Dacă dezactivaţi semnalele
acustice, acestea continuă
să funcţioneze când aparatul
are o defecţiune.
timp de 6 secunde.
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Puneţi o cantitate redusă de
detergent în compartimentul pentru
faza de spălare.
2. Selectaţi şi porniţi un program pentru
articole din bumbac, la cea mai înaltă
temperatură, fără rufe.
Astfel este eliminată eventuala murdărie
acumulată pe cuvă şi tambur.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE
10.1 Încărcarea rufelor în
aparat
1. Deschideţi uşa aparatului
2. Introduceţi rufele în tambur, câte un
articol pe rând.
3. Scuturaţi rufele înainte să le
introduceţi în aparat.
Asiguraţi-vă că nu introduceţi prea multe
rufe în tambur.
4. Închideţi uşa.
Asiguraţi-vă că nu sunt rufe prinse între
garnitură şi uşă. Există riscul de scurgere
a apei sau de deteriorare a rufelor.
10.2 Utilizarea detergentului şi
a aditivilor
1. Măsuraţi cantitatea de detergent şi
de balsam de rufe.
2. Închideţi cu atenţie sertarul pentru
detergent
ATENŢIE!
10.3 Compartimentele pentru detergent
ATENŢIE!
Utilizaţi doar detergenţi specificaţi pentru maşina de spălat rufe.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe ambalajul detergenţilor.
ROMÂNA
49
Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Clapetă pentru detergent pudră sau lichid.
10.4 Detergent lichid sau pudră
A
1.
2.
B
3.
4.
• Poziţia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
• Poziţia B pentru detergent lichid.
Când utilizaţi detergentul lichid:
• Nu utilizaţi detergenţi lichizi denşi sau gelatinoşi.
• Nu depăşiţi nivelul maxim când puneţi lichid.
• Nu selectaţi faza de prespălare.
• Nu setaţi pornirea cu întârziere.
10.5 Activarea aparatului
10.6 Setarea unui program
Apăsaţi butonul
pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul. La activarea
aparatului este emis un semnal sonor.
1. Rotiţi butonul pentru programe pentru
a seta programul:
• Se aprinde indicatorul
programului corespunzător.
50
www.electrolux.com
•
Indicatorul pentru
se aprinde
intermitent.
• Afişajul indică nivelul pentru
Reglarea duratei, durata
programului şi indicatorii fazelor
programului.
2. Dacă este necesar, modificaţi
temperatura, viteza de centrifugare,
durata ciclului sau adăugaţi opţiunile
disponibile. Atunci când activaţi o
opţiune, indicatorul opţiunii setate se
aprinde.
Dacă setaţi ceva incorect,
afişajul prezintă mesajul
.
10.7 Pornirea unui program
fără întârziere
Apăsaţi
.
•
Indicatorul
nu se mai aprinde
intermitent şi rămâne pornit.
•
începe să se
Indicatorul
aprindă intermitent pe afişaj.
Programul începe, uşa se
blochează şi afişajul prezintă
.
indicatorul
Pompa de evacuare poate
funcţiona pentru o scurtă perioadă
de timp atunci când aparatul se
alimentează cu apă.
•
•
După aproximativ 15 minute
de la pornirea programului:
• Aparatul reglează
automat durata
programului în funcţie de
cantitatea de rufe.
• Afişajul indică noua
valoare.
10.8 Pornirea unui program cu
ajutorul pornirii cu întârziere
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Indicatorul aferent se aprinde pe afişaj.
2. Apăsaţi
:
• Aparatul începe numărătoarea
inversă.
•
Când numărătoarea inversă este
încheiată, programul porneşte
automat.
Puteţi anula sau modifica
setarea pentru pornirea cu
întârziere înainte de a apăsa
. Pentru a anula pornirea
cu întârziere:
•
Apăsaţi
pentru a
pune aparatul în
pauză.
•
Apăsaţi
până
când afişajul indică
•
Apăsaţi din nou
pentru a porni imediat
programul.
'.
10.9 Întreruperea unui program
şi modificarea opţiunilor
Puteţi schimba numai unele opţiuni,
înainte de a fi activate.
.
1. Apăsaţi
Indicatorul se aprinde intermitent.
2. Modificaţi opţiunile.
3. Apăsaţi din nou
.
Programul este reluat.
10.10 Anularea unui program
aflat în derulare
1. Pentru a anula un program şi a
dezactiva aparatul, apăsaţi butonul
timp de câteva secunde.
2. Apăsaţi din nou acelaşi buton pentru
a activa aparatul. Acum puteţi selecta
un alt program de spălare.
Înainte de a începe noul
program, aparatul poate
evacua apa. În acest caz,
asiguraţi-vă că mai aveţi
detergent în compartimentul
pentru detergent şi
completaţi dacă acesta
lipseşte.
ROMÂNA
10.11 Deschiderea uşii
ATENŢIE!
Dacă temperatura şi nivelul
apei din tambur sunt prea
mari şi tamburul încă se
învârte, nu puteţi deschide
uşa.
În timpul funcţionării unui program sau a
pornirii cu întârziere, uşa aparatului este
blocată şi afişajul prezintă indicatorul
.
Deschiderea uşii aparatului când
programul sau pornirea cu întârziere
este activă:
pentru pune aparatul în
1. Apăsaţi
pauză.
2. Aşteptaţi ca indicatorul pentru uşă
blocată
să se stingă.
3. Deschideţi uşa.
•
•
•
51
Tamburul se roteşte în mod regulat
pentru a preveni şifonarea rufelor.
Indicatorul uşă blocată
este pornit.
Uşa rămâne blocată.
Trebuie să evacuaţi apa pentru a
deschide uşa.
Pentru a evacua apa:
1. Apăsaţi
. Aparatul evacuează apa
şi centrifughează.
2. Pentru ca aparatul să realizeze doar
. Dacă
faza de evacuare, setaţi
este necesar, reduceţi viteza de
centrifugare.
3. Atunci când se termină programul şi
indicatorul uşă blocată
se stinge,
puteţi deschide uşa.
4. Apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
Aparatul evacuează apa şi
centrifughează automat
după 18 ore (cu excepţia
programului pentru Lână).
4. Închideţi uşa şi apăsaţi din nou
.
Programul sau pornirea cu întârziere
sunt în continuare active.
10.12 La terminarea
programului
10.13 Opţiunea Intrare
automata in Stand-By
•
•
Opţiunea Intrare automata in Stand-By
dezactivează automat aparatul pentru a
reduce consumul de energie dacă:
Aparatul se opreşte automat.
Semnalele acustice funcţionează
(dacă sunt activate).
•
Pe afişaj apare
•
•
Indicatorul pentru
se stinge.
Indicatorul pentru uşă blocată
se
stinge.
Puteţi deschide uşa.
Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi
tamburul gol.
Închideţi robinetul de apă.
•
•
•
.
•
Apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
• Ţineţi uşa întredeschisă pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
Programul de spălare este terminat,
dar tamburul mai conţine apă:
•
Nu utilizaţi aparatul timp de 5 minute
înainte de a apăsa
.
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
•
butonul .
După 5 minute de la încheierea
programului de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
butonul .
Afişajul indică finalul ultimului program
setat.
Rotiţi butonul pentru programe pentru
a seta un ciclu nou.
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
52
www.electrolux.com
11.1 Setarea nivelului de
uscare
AVERTIZARE!
Verificaţi dacă robinetul de
apă este deschis.
1. Apăsaţi On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcaţi rufele pe rând.
3. Rotiţi discul selector la programul
adecvat pentru rufele care trebuie
uscate. Pe afişaj apare indicatorul de
uscare
.
Pentru o performanţă bună
la uscare nu depăşiţi
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setaţi viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
. Indicatorul pentru uscare
să clipească.
Nu puteţi seta toate
nivelurile de uscare pentru
orice tip de rufe.
11.3 Uscarea programată
Rufele pot fi uscate şi cu o uscare
temporizată manual:
în mod repetat pentru a
1. Apăsaţi
seta valoarea pentru durată (vezi
tabelul «Programe de uscare
temporizată»).
• Afişajul indică 10 minute. De
fiecare dată când apăsaţi pe
această tastă, valoarea pentru
durată se măreşte cu 5 minute.
• Afişajul indică valoarea setată
•
în mod repetat până când
1. Apăsaţi
afişajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac şi
sintetice
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
Afişajul indică o valoare de timp calculată
pentru o greutate implicită a încărcăturii.
Dacă cantitatea de rufe este mai mare
sau mai mică decât greutatea implicită,
aparatul reglează automat valoarea
pentru durată pe durata ciclului.
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
pentru durată: de exemplu –
După câteva secunde afişajul
indică noua valoare a duratei:
.
. Aparatul calculează şi durata
fazelor de anti-şifonare şi de
răcire.
11.2 Uscarea la nivelurile
automate
Rufele pot fi uscate la niveluri predefinite de uscare:
începe
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
• Afişajul indică în mod regulat o
nouă valoare a duratei.
•
•
Indicatorul pentru uscare
începe să clipească.
Pe afişaj apare indicatorul uşă
blocată
.
Dacă selectaţi doar 10 minute pentru
uscare, aparatul efectuează doar o fază
de răcire.
Dacă rufele nu sunt suficient de uscate,
setaţi din nou o durată mică pentru
uscare.
11.4 Terminarea programului
de uscare
Aparatul se opreşte automat.
•
Semnalele acustice funcţionează
(dacă sunt activate).
ROMÂNA
•
Pe afişaj apare .
•
•
Indicatorul
se stinge.
În timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectuează o fază de
răcire şi de anti-şifonare. Uşa este în
continuare blocată.
Atunci când se stinge simbolul pentru
uşă blocată
de pe afişaj, puteţi să
deschideţi uşa.
53
După câteva minute de la încheierea
programului, funcţia de economisire a
energiei dezactivează automat aparatul.
2. Scoateţi rufele din aparat.
Lăsaţi tamburul gol.
3. Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
4. Închideţi robinetul de apă.
timp de câteva
1. Apăsaţi butonul
secunde pentru dezactiva aparatul.
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
12.1 Program Non-stop
1. Apăsaţi On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcaţi rufele pe rând.
Pentru o performanţă bună
la uscare nu depăşiţi
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setaţi viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
3. Puneţi detergent şi aditivi în
compartimentele adecvate.
4. Rotiţi discul selector de programe la
programul de spălare.
Afişajul prezintă indicatorii pentru
diferitele faze de spălare.
5. Setaţi opţiunile disponibile.
12.2 Spălarea & Uscarea
automată
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac şi
sintetice
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
Pe afişaj apare indicatorul . Valoarea
pentru durată de pe afişaj este pentru
durata ciclurilor de spălare + uscare,
calculate pentru o greutate implicită a
încărcăturii.
Pentru a avea o uscare
performantă, aparatul nu vă
permite să setaţi o viteză de
centrifugare prea scăzută
pentru articolele care
urmează a fi spălate şi
uscate.
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
Indicatorul nivelului de uscare setat
rămâne aprins pe afişaj.
Indicatorul uşă blocată
se aprinde.
Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
În timpul ultimelor minute din
ciclul de uscare aparatul
efectuează fazele antişifonare şi răcire.
12.3 Spălarea & Uscarea
programată
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
54
www.electrolux.com
de centrifugare prea scăzută pentru
articolele care urmează a fi spălate şi
uscate.
1. Apăsaţi
pentru a seta valoarea
pentru durata de uscare. Afişajul
indică 10 minute.
Indicatorul
se aprinde pe afişaj.
Afişajul indică valoarea setată pentru
.
durata de uscare, de exemplu:
După câteva secunde afişajul indică
valoarea finală a duratei
, care este
durata totală pentru ciclurile de spălare şi
uscare (fazele de spălare + uscare +
anti-şifonare + răcire).
Dacă, după spălare, setaţi
doar 10 minute pentru
uscare, aparatul calculează
şi durata fazelor de antişifonare şi răcire.
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
Indicatorul
se aprinde pe afişaj. Uşa
este blocată. Afişajul indică în mod
regulat o nouă valoare a duratei.
12.4 Terminarea programului
Aparatul se opreşte automat. Semnalele
acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ‘La
terminarea programului de uscare‘ din
capitolul anterior.
1. Scoateţi rufele din aparat.
Lăsaţi tamburul gol.
2. Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
3. Închideţi robinetul de apă.
12.5 Scame în materialul textil
În timpul fazei de spălare şi/sau de
uscare, anumite tipuri de materiale
(pluşul, lâna sau flanelele din bumbac)
pot produce scame.
Scamele eliberate pot adera la materiale
în timpul următorului ciclu.
Acest inconvenient este şi mai mare în
cazul materialelor tehnice.
Pentru a preveni apariţia scamelor în
rufele dvs. vă recomandăm următoarele:
•
•
•
•
Să nu spălaţi materiale închise la
culoare după spălarea şi uscarea
materialelor deschise la culoare (în
special materialele pluşate noi, lână,
flanele din bumbac) şi invers.
Să uscaţi în aer liber aceste tipuri de
ţesături după prima spălare.
Să curăţaţi filtrul de evacuare.
După faza de uscare, curăţaţi
tamburul gol, garnitura şi uşa cu o
lavetă umedă.
12.6 Eliminarea scamelor de la
haine
Pentru a scoate scamele din interiorul
tamburului, setaţi un program special:
1. Goliţi tamburul.
2. Curăţaţi tamburul, garnitura şi uşa cu
o lavetă umedă.
3. Setaţi programul de clătire.
4. Pentru a activa funcţia de curăţare
apăsaţi simultan
şi
până când
afişajul indică CLE.
5. Apăsaţi
pentru a porni programul.
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
13.1 Încărcătura de rufe
•
•
Împărţiţi rufele în: albe, colorate,
sintetice, delicate şi lână.
Respectaţi instrucţiunile de spălare de
pe etichetele rufelor.
•
•
•
•
Nu spălaţi articole albe şi colorate
împreună.
Unele articole colorate se pot
decolora la prima spălare.
Recomandăm ca primele spălări ale
acestora să fie făcute separat.
Închideţi nasturii feţelor de pernă,
închideţi fermoarele, găicile şi
capsele. Legaţi curelele.
Goliţi buzunarele şi depliaţi articolele.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
Ţesăturile cu mai multe straturi,
articolele din lână şi cele cu
imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
Eliminaţi petele persistente.
Articolele foarte murdare trebuie
spălate cu un detergent special.
Atenţie la perdele. Scoateţi cârligele
sau puneţi perdelele într-un săculeţ
de spălare sau într-o faţă de pernă.
Nu spălaţi în aparat rufe fără tivuri sau
cu tăieturi. Folosiţi o plasă de spălare
pentru a spăla articolele mici şi/sau
delicate (de ex. sutiene fără sârmă,
curele, colanţi, etc.).
O încărcătură foarte mică poate
provoca probleme de echilibru în
timpul fazei de centrifugare. În acest
caz, aranjaţi manual articolele din
cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
13.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa şi
detergentul nu sunt suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete
înainte de introducerea articolelor în
aparat.
Sunt disponibile substanţe speciale
pentru îndepărtarea petelor. Folosiţi
substanţa specială pentru îndepărtarea
petelor, corespunzătoare tipului de pată
şi ţesăturii.
13.3 Detergenţi şi aditivi
•
•
•
•
Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi
produşi special pentru utilizarea într-o
maşină de spălat rufe:
– detergenţi praf pentru toate
tipurile de ţesături,
– detergenţi praf pentru ţesături
delicate (max. 40°C) şi lână,
– detergenţi lichizi, de preferat
pentru programe de spălare la
temperatură joasă (max. 60°C)
pentru toate tipurile de ţesături
sau speciali, numai pentru lână.
Nu amestecaţi tipuri diferite de
detergenţi.
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizaţi o cantitate mai mare de
detergent decât cea corectă.
Respectaţi instrucţiunile de pe
ambalajul acestor produse.
•
•
55
Folosiţi produsele corespunzătoare
tipului şi culorii materialului,
temperaturii programului şi gradului
de murdărie.
Dacă aparatul pe care-l aveţi nu este
prevăzut cu dozator pentru detergent
lichid cu clapetă, adăugaţi detergenţii
lichizi cu bila de dozare (furnizată de
producătorul detergentului).
13.4 Recomandări ecologice
•
•
•
•
Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu
de murdărie folosiţi un program fără
prespălare.
Porniţi întotdeauna un program de
spălare cu o cantitate maximă de rufe.
Dacă este necesar, când setaţi un
program cu temperatură redusă,
utilizaţi o substanţă de scos petele.
Pentru utilizarea cantităţii optime de
detergent, verificaţi duritatea apei din
locuinţă
13.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui dedurizator de apă pentru
maşini de spălat. În zonele în care apa
are o duritate redusă nu este necesară
utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în
care vă aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de
apă local.
Folosiţi o cantitate corectă pentru
dedurizatorul apei. Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalajul produsului.
13.6 Recomandări privind
uscarea
Pregătiţi ciclul de uscare
• Deschideţi robinetul de apă.
• Verificaţi dacă racordul furtunului de
evacuare este corect. Pentru mai
multe informaţii consultaţi capitolul
privind instalarea.
• Pentru încărcătura maximă de rufe la
programele de uscare, consultaţi
tabelul cu programele de uscare.
56
www.electrolux.com
13.7 Articole care nu se usucă
Nu setaţi un program de uscare
pentru următoarele tipuri de rufe:
• Articole foarte delicate.
• Perdele sintetice.
• Articole de îmbrăcăminte cu accesorii
metalice.
• Dresuri de nailon.
• Plăpumi.
• Huse de pat.
• Pilote.
• Hanorace.
• Saci de dormit
• Ţesături cu reziduuri de fixativ,
acetonă sau similar.
• Haine ce conţin spumă de cauciuc
sau materiale similare cu spuma de
cauciuc.
13.8 Etichetele de întreţinere
La uscarea rufelor, respectaţi
instrucţiunile de pe etichetele
producătorilor:
•
= Articolul poate fi uscat în uscător
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură înaltă
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură redusă
•
= Articolul nu poate fi uscat în
uscător.
•
•
•
•
viteza ultimei centrifugări
nivelul de uscare
tipul de rufe
greutatea încărcăturii
13.10 Uscarea suplimentară
Dacă rufele încă mai sunt umede la
terminarea programului de uscare, setaţi
din nou un program scurt de uscare.
AVERTIZARE!
Pentru a evita şifonarea
ţesăturilor sau cute în
haine nu uscaţi în exces
rufele.
13.11 Sfaturi generale
Consultaţi tabelul «Programe de uscare»
pentru a găsi duratele medii de uscare.
Experienţa vă va ajuta să uscaţi rufele
într-un mod mai corect. Notaţi durata de
uscare a ciclurilor de uscare anterioare.
Pentru a evita încărcarea electrostatică
la finalul ciclului de uscare:
1. Folosiţi balsam de rufe la ciclul de
spălare.
2. Folosiţi un balsam special pentru
uscătoare.
Când programul de uscare s-a terminat
scoateţi cât mai repede rufele.
13.9 Durata ciclului de uscare
Durata ciclului de uscare se poate
schimba în funcţie de:
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
14.1 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă
caldă. Uscaţi complet toate suprafeţele.
ATENŢIE!
Nu folosiţi alcool, solvenţi
sau produse chimice.
14.2 Îndepărtarea calcarului
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui produs de decalcifiere a
apei pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar şi
particulele de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină
utilizaţi doar produse speciale dedicate
maşinilor de spălat. Efectuaţi această
ROMÂNA
14.4 Garnitura uşii
procedură separat faţă de spălarea
rufelor.
Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de pe
ambalajul produsului.
14.3 Spălarea de întreţinere
Este posibil ca în cazul programelor cu
temperatură redusă anumiţi detergenţi să
rămână în tambur. Efectuaţi regulat o
spălare de întreţinere. Pentru aceasta:
•
•
Verificaţi regulat garnitura şi scoateţi
toate obiectele din partea interioară.
Scoateţi rufele din tambur.
Setaţi programul pentru bumbac cu
cea mai ridicată temperatură şi o
cantitate redusă de detergent.
14.5 Curăţarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Curăţarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE!
Nu curăţaţi filtrul de
evacuare dacă apa din
aparat este fierbinte.
57
58
www.electrolux.com
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
ROMÂNA
59
9.
14.7 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul
robinetului
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Evacuarea de urgenţă
Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu
poate evacua apa.
În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1)
la (9) din secţiunea „Curăţarea filtrului de
evacuare”. Dacă este necesar, curăţaţi
pompa.
Când evacuaţi apa prin procedura de
evacuare de urgenţă, trebuie să activaţi
din nou sistemul de evacuare:
1. Când evacuaţi apa prin procedura de
evacuare de urgenţă, trebuie să
activaţi din nou sistemul de
evacuare: Turnaţi 2 litri de apă în
60
www.electrolux.com
compartimentul principal de spălare
al dozatorului pentru detergent.
2. Porniţi programul pentru a evacua
apa
14.9 Măsuri de precauţie
împotriva îngheţului
recipient şi lăsaţi apa să se scurgă
din furtun.
4. Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi
procedura de evacuare de urgenţă.
5. Când pompa de drenare este goală,
montaţi la loc furtunul de alimentare
cu apă.
AVERTIZARE!
Înainte de a reutiliza
aparatul, verificaţi dacă
temperatura este peste 0°C.
Producătorul nu este
responsabil de daunele
provocate de temperaturi
reduse.
Dacă aparatul este instalat într-o zonă
unde temperatura poate coborî sub 0°C,
eliminaţi apa rămasă în furtunul de
alimentare şi din pompa de evacuare.
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Puneţi cele două capete ale
furtunului de alimentare într-un
15. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
15.1 Introducere
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în
timpul funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la
problemă (consultaţi tabelul). Dacă
acţiunea nu dă rezultate, adresaţi-vă
centrului de service autorizat.
În cazul anumitor probleme, sunt
activate semnalele acustice şi afişajul
indică un cod de alarmă:
•
•
- Aparatul nu evacuează apa.
•
- Uşa aparatului este deschisă
sau nu este închisă corect. Verificaţi
uşa!
•
- Sursa de alimentare nu este
stabilă. Aşteptaţi stabilizarea sursei
de alimentare.
•
- Nu există comunicare între
elementele electronice ale aparatului.
Opriţi şi porniţi din nou.
AVERTIZARE!
Dezactivaţi aparatul înainte
de a realiza verificările.
- Aparatul nu se alimentează
corect cu apă.
15.2 Defecţiuni posibile
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte. Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de sigur‐
anţe.
Verificaţi dacă Start / Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea sau
aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
ROMÂNA
Problemă
61
Soluţie posibilă
Dezactivaţi funcţia Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează corect cu apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare cu
apă nu este prea mică. Pentru această informaţie, contac‐
taţi compania locală de furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul supa‐
pei nu sunt înfundate. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau în‐
doit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă
este realizat corect.
Aparatul nu se umple
cu apă şi o evacuează
imediat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia corectă.
Furtunul poate fi poziţionat prea jos.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este realizat
corect.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat un program
fără faza de evacuare.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat o opţiune
care se termină cu apă în cuvă.
Faza de centrifugare nu Setaţi programul de centrifugare.
funcţionează sau ciclul
de spălare durează mai
mult decât este normal.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este
necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de centri‐
fugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echi‐
librării.
62
www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Pe jos este apă.
Verificaţi dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanşe şi
nu există nicio pierdere de apă.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteri‐
orări.
Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea corectă.
Nu puteţi deschide uşa
aparatului.
Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
Setaţi un program de evacuare sau de centrifugare dacă
există apă în tambur.
Asiguraţi-vă că aparatul este alimentat cu curent electric.
Problema poate fi cauzată de o defecţiune a aparatului.
Contactaţi centrul de service autorizat. Dacă trebuie să de‐
schideţi uşa, citiţi cu atenţie «Deschiderea de urgenţă a
uşii».
Aparatul face un zgo‐
mot neobişnuit.
Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi capi‐
tolul „Instalarea”.
Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi / sau
buloanele folosite la transport. Consultaţi capitolul „Instalar‐
ea”.
Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi
prea mică.
Ciclul durează mai puţin Aparatul calculează o nouă durată în funcţie de încărcătura
decât durata afişată.
de rufe. Consultaţi capitolul „Valori de consum”.
Ciclul durează mai mult O încărcătură dezechilibrată de rufe măreşte durata. Acest
decât durata afişată.
comportament al aparatului este normal.
Rezultatele la spălare
nu sunt satisfăcătoare.
Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt detergent.
Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele persis‐
tente înainte de a spăla rufele.
Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Nu puteţi seta o op‐
ţiune.
Verificaţi dacă aţi apăsat doar butoanele dorite.
Aparatul nu usucă sau
nu usucă corect.
Deschideţi robinetul de apă.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat.
Reduceţi încărcătura de rufe.
ROMÂNA
Problemă
63
Soluţie posibilă
Verificaţi dacă aţi setat ciclul corect. Dacă este necesar,
setaţi din nou o durată mică pentru uscare.
Rufele sunt acoperite
de scame de culori di‐
ferite.
Ţesăturile spălate la ciclul anterior au generat scame de o
culoare diferită:
• Faza de uscare ajută la eliminarea parţială a scamelor.
• Curăţaţi hainele cu un dispozitiv de curăţare a scamelor.
În caz de cantitate excesivă de scame în tambur rulaţi pro‐
gramul special de curăţare a lor (pentru mai multe detalii
consultaţi capitolul „Scame în ţesături”).
După verificare, activaţi aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul de service autorizat.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema
continuă să apară, contactaţi centrul de service autorizat.
16. DESCHIDEREA DE URGENŢĂ A UŞII
În cazul unei pene de curent sau a
defectării aparatului, uşa aparatului
rămâne blocată. Programul de spălare
continuă când alimentarea cu curent este
restabilită. Dacă uşa rămâne blocată ca
urmare a defectării aparatului, uşa se
poate deschide folosind deblocarea de
siguranţă.
Înainte de a deschide uşa:
Pentru deschiderea uşii, procedaţi după
cum urmează:
1. Apăsaţi butonul On/Off pentru a opri
aparatul.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
3. Deschideţi clapeta filtrului.
4. Trageţi în jos de dispozitivul de
deblocare şi, simultan, deschideţi uşa
aparatului.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că apa şi
rufele nu sunt fierbinţi.
Dacă este necesar,
aşteptaţi până când
acestea se răcesc.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că tamburul
nu se mai învârte. Dacă
este necesar, aşteptaţi
până când tamburul s-a
oprit din învârtire.
Asiguraţi-vă că nivelul
apei din interiorul
tamburului nu este prea
ridicat. Dacă este necesar,
efectuaţi o evacuare de
urgenţă (consultaţi
«Evacuarea de urgenţă»
din capitolul «Îngrijirea şi
curăţarea»).
5. Scoateţi rufele, după care închideţi
uşa aparatului.
6. Închideţi clapeta filtrului.
64
www.electrolux.com
17. DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adân‐ 600 mm/850 mm/ 522 mm/ 540
cime / Adâncime totală mm
Conexiunea la reţeaua Tensiune
electrică
Putere totală
Siguranţă fuzibilă
Frecvenţă
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particule‐ IPX4
lor solide şi a umidităţii asigurat de capacul de
protecţie, cu excepţia cazului în care echipamen‐
tul de joasă tensiune nu este deloc protejat îm‐
potriva umidităţii
Presiunea de alimen‐
tare cu apă
Minimă
Maximă
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Încărcătura maximă
pentru spălare
Bumbac
7 kg
Încărcătură maximă
pentru uscare
Bumbac
Sintetice
5 kg
2 kg
Viteza de centrifugare
Maximă
1400 rpm
18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
65
66
www.electrolux.com
ROMÂNA
67
132909721-A-492014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement