Electrolux EWW1476HDW User manual

Electrolux EWW1476HDW User manual
EWW 1476 HDW
SQ PAJISJE PËR LARJETHARJE
BG ПЕРАЛНЯ-СУШИЛНЯ
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
2
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
34
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. PROGRAMET ....................................................................................................9
6. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................... 13
7. OPSIONET....................................................................................................... 14
8. CILËSIMET.......................................................................................................15
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................16
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................. 16
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 20
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................21
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 22
14. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 24
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 28
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE.................................................31
17. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 32
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
plani kuzhine me hapësirën e duhur.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera (nëse mund të
aplikohet).
Presioni i punës i ujit (minimumi dhe maksimumi)
duhet të jenë mes 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 8 bar (0,8
MPa).
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me rrjetin e furnizimit me ujë
duke përdorur pajisjet e dhëna të zorrëve. Pajisjet e
vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Mos thani në makinën larëse dhe tharëse tesha të
palara.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahen në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk
keni nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni
shpërndarë në mënyrë të tillë që nxehtësia të
shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
realizohet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
rrobat të kenë një temperaturë që siguron që ato të
mos dëmtohen.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
5
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Ruajini bulonat e transportit. Kur ta
lëvizni pajisjen sërish duhet të bllokoni
kazanin.
•
•
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura është më e
ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj
motit.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe tapetit të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
2.2 Lidhja Elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën:
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba
të rinj ose në tuba që nuk janë
përdorur për një kohë të gjatë, lëreni
ujin të rrjedhë derisa ai të pastrohet.
Herën e parë që do të përdorni
pajisjen, sigurohuni që të mos ketë
asnjë rrjedhje.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që pajisja është në punë e
sipër. Xhami mund të jetë i nxehtë.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Nëse i keni larë rrobat me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
aktivizoni një cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharje në tharësen e
rrobave. Ndiqni udhëzimet në etiketën
e rrobave.
Sendet plastike nuk janë rezistuese
ndaj të nxehtit.
– Nëse përdorni një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
nisni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
kur vendosni një program që nuk
ndalon.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
SHQIP
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
•
•
2.5 Eliminimi i mbeturinave
•
7
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Kutia e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
6
7
3.2 Mënyra e aktivizimit të
mekanizmit të sigurisë për
fëmijët
Kjo pajisje parandalon mbylljen e
fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake
brenda në kazan.
Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa
kanali të jetë horizontalisht.
Ju nuk mund ta mbyllni derën.
Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në
drejtim kundërorar derisa kanali të jetë
vertikalisht.
3.3 Grupi i pllakës fiksuese
(4055171146)
I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni në pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
8
www.electrolux.com
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Butoni i ndezjes/fikjes
(On/Off)
2 Çelësi i programeve
3 Fusha me prekje e reduktimit të
centrifugimit
(Spin)
4 Fusha me prekje e temperaturës
(Temperature)
5 Ekrani
6 Fusha me prekje e kohës së tharjes
10
8 Fusha me prekje e shpëlarjes shtesë
(Extra Rinse)
9 Fusha me prekje e nivelit të tharjes
(Drying level)
10 Fusha me prekje Nis/Ndërprit
(Start/Pause)
11 Blloqet e prekjes së menaxhuesit të
kohës
(Time Manager)
(Drying time)
7 Fusha me prekje e shtyrjes së
programit
(Delay Start)
4.2 Ekrani
A
B
A) Zona e temperaturës:
C
: Treguesi i temperaturës
: Treguesi i ujit të ftohtë
K
J
D
E
F
I
H
G
B)
: Treguesi i menaxhuesit të kohës.
C) Zona e kohës:
•
: kohëzgjatja e programit
•
: shtyrja e programit
•
: kodet e alarmit
•
: mesazhi i defektit
SHQIP
•
: programi ka përfunduar.
D)
: Faza e larjes.
E)
: Faza e avullit.
F)
: Opsioni i përhershëm Shpëlarje
shtesë.
, , : Treguesit e nivelit të
thatësisë.
H) Zona e centrifugimit:
G)
•
I)
•
: treguesi i opsionit Pa
centrifugim
•
: treguesi i ndërprerjes së
shpëlarjes
9
: Faza e larjes.
J)
: Treguesi i bllokimit për fëmijët.
K)
: Treguesi i derës së bllokuar
: treguesi i shpejtësisë së
centrifugimit
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Diapazoni i tempera‐
turës
Ngarkesa mak‐ Përshkrimi i programit
simale
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Shpejtësia mak‐
simale e rrotul‐
limit
Programet e larjes
Të pambukta
90°C - Ujë i ftohtë
7 kg
1400 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me
ngjyra. Ndotje normale dhe e lehtë.
Të pambukta + Pa‐
ralarje
90°C - Ujë i ftohtë
7 kg
1400 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me
ngjyra. Ndotje e madhe dhe ndotje nor‐
male.
Të pambukta Eco1)
60°C - 40°C
7 kg
1400 rpm
Të pambukta të bardha dhe të pam‐
bukta me ngjyra që nuk zbehen.
Ndotje normale. Konsumi i energjisë ulet
dhe koha e programit të larjes zgjatet.
Sintetike
60°C - Ujë i ftohtë
3.5 kg
1200 rpm
Artikuj sintetikë ose artikuj prej mate‐
rialesh të përziera. Ndotje normale.
Delikat
40°C - Ujë i ftohtë
3.5 kg
1200 rpm
Rroba delikate si akrilike, viskoze, po‐
liestër. Ndotje normale.
Të leshta / Larje
me dorë
40°C - Ujë i ftohtë
1.5 kg
1200 rpm
Të leshta që lahen në makinë larëse,
të leshta që lahen me dorë dhe pël‐
hura delikate me simbolin e kujdesit
"larje me dorë". 2)
Jorgan
60°C - 30°C
2 kg
800 rpm
Program i posaçëm për një batanije
sintetike, jorgan, mbulesë krevati etj.
Shpëlarja
Ujë i ftohtë
7 kg
1400 rpm
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar
rrobat. Të gjitha pëlhurat.
10
www.electrolux.com
Programi
Diapazoni i tempera‐
turës
Ngarkesa mak‐ Përshkrimi i programit
simale
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Shpejtësia mak‐
simale e rrotul‐
limit
Centrifugim/
Shkarkim3)
7 kg
1400 rpm
Për të centrifuguar rrobat dhe për të
shkarkuar ujin në kazan. Të gjitha pël‐
hurat.
1 kg
Programi i tharjes për të leshtat.
Programet e tharjes
Tharja e të leshtave
Tharja e sintetikeve 2 kg
Tharje e të pambuk‐
tave
5 kg
Programi i tharjes për artikujt sintetikë.
Programi i tharjes për artikujt e pam‐
buktë.
Programet me avull4)
Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.
Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më
të buta.
Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke
përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.
Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.
Mos e caktoni programin me avull me këto lloje artikujsh:
•
•
artikuj që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me
tharëse rrobash me rrotullim.
të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.
40°C
Rifreskim
1,5 kg
Program me avull për të pambuktat
dhe sintetiket. Ky cikël heq aromat nga
rrobat.5)
SHQIP
Programi
Diapazoni i tempera‐
turës
40°C
Antirrudhë
11
Ngarkesa mak‐ Përshkrimi i programit
simale
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Shpejtësia mak‐
simale e rrotul‐
limit
1,5 kg
Program me avull për të pambuktat
dhe sintetiket. Ky cikël ndihmon që rro‐
bave t'u hiqen rrudhat.
1) Programi i larjes Të pambukta Eco në 60ºC me ngarkesë prej 7 kg dhe programi i tharjes
Tharje e të pambuktave janë programet e referencës për të dhënat e vendosura në etiketën
e energjisë, në përputhje me standardet EEC 92/75.
Temperatura e ujit në fazën e larjes mund të ndryshojë nga temperatura e de‐
klaruar për programin e zgjedhur.
2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket
që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë. Konsiderojeni këtë si funksionim nor‐
mal të pajisjes.
3) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që shpejtësia të përputhet me rrobat.
Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.
4) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të
jenë të njoma. Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për
ta tharë lagështinë. Kur programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një
cikli me avull, rrobat mund të hekurosen, madje pa shumë mundim!
5) Avulli nuk i heq aromat e kafshëve.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
Programi
■
■
■
■
■
+ Paralarje
■
■
■
■
■
Ekonomik
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që shpejtësia të përputhet me rrobat.
Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.
12
www.electrolux.com
5.2 Programet për tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i pëlhurës
Ngarkesa
Ekstra i thatë
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe pëlhura deri në 5 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Për në dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe pëlhura deri në 5 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të brendsh‐
met, shtrojat)
Tharje me hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
deri në 2 kg
Të pambukta dhe pëlhura deri në 5 kg
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e tavo‐
linës, këmisha, etj)
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet
të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes
(përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE
PËR DOLLAP për të pambukta. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet
të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për të pambukta.
5.3 Programet me tharje të programuar
Niveli i tharjes
Lloji i pëlhurës
Ekstra i thatë
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
45 - 55
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të brendsh‐
met, shtrojat)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
Për në dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Për në dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Ngarke‐ Shpej‐
sa (kg) tësia e
centri‐
fugimit
(rpm)
Kohëzgjat‐
ja e reko‐
manduar
(min)
SHQIP
Niveli i tharjes
Lloji i pëlhurës
Tharje me hekur‐
osje
E përshtatshme për
hekurosje
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e tavo‐
linës, këmisha, etj)
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
Të leshta të thara
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
80 - 100
5.4 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
makinë larëse është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
"për larje me dorë" nëse rrobat lahen
Ngarke‐ Shpej‐
sa (kg) tësia e
centri‐
fugimit
(rpm)
13
Kohëzgjat‐
ja e reko‐
manduar
(min)
sipas udhëzimeve të dhëna nga
prodhuesi i kësaj makine larëse.
Ndiqni udhëzimet e tharjes dhe
proceseve të tjera të larjes në etiketën
për kujdesin ndaj rrobave. M1380
• Cikli i tharjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga "The
Woolmark Company" për tharjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
«për larje me dorë» nëse rrobat
thahen sipas udhëzimeve të
prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni
etiketën e kujdesit për rrobat për
udhëzime të tjera rreth tyre. M1381
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
6. VLERAT E KONSUMIT
Të dhënat në këtë tabelë janë të përafërta. Shkaqe të ndryshme mund
të ndryshojnë të dhënat: sasia dhe lloji i rrobave për larje, temperatura e
ujit dhe e ambientit.
Në momentin e nisjes së programit ekrani tregon kohëzgjatjen e progra‐
mit për kapacitetin maksimal të ngarkesës.
Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe
mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa
kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Të pambuktat 60°C, kapaciteti
maksimal i ngarkesës 7 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë;
ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit është më pak se 1 orë).
Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në
ekran pulson një pikë.
14
www.electrolux.com
Programet
Ngar‐
kesa
(kg)
Konsumi Konsumi i
i ener‐
ujit (litra)
gjisë
(kWh)
Kohëzgjatja e përa‐
fërt e programit
(minuta)
Të pambukta 60 °C
7
1.25
70
146
Të pambukta Eco
Programi me kursim ener‐
gjie për të pambukta
60°C 1)
7
1.02
53
240
Të pambukta 40°C
7
0.78
70
161
Sintetike 40°C
3.5
0.47
50
171
Delikate 40°C
3.5
0.53
62
121
Të leshta / Larje me dorë
30 °C
1.5
0.25
45
58
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 7 kg është progra‐
mi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC 92/75.
7. OPSIONET
7.1 Temperature
•
Vendosni këtë opsion për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur.
•
Treguesi
= ujë i ftohtë.
Në ekran shfaqet temperatura e
vendosur.
•
Me këtë opsion ju mund të ulni
shpejtësinë e parazgjedhur të
centrifugimit.
Opsionet shtesë të centrifugimit:
Pa centrifugim
•
Caktoni këtë opsion për të hequr të
gjitha fazat e centrifugimit.
Vendosni këtë për pëlhura shumë
delikate.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje.
• Ekrani shfaq treguesin
Ndërprerje e shpëlarjes
•
.
7.3 Drying time
Ekrani tregon treguesin e shpejtësisë së
vendosur.
•
Ekrani shfaq treguesin
Për ta shkarkuar ujin,
referojini kapitullit "Në
përfundim të programit".
7.2 Spin
•
Programi i larjes ndalon me ujin në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të parandaluar krijimin e rrudhave.
Dera qëndron e bllokuar. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
.
Vendosni këtë opsion për të
parandaluar rrudhat e rrobave.
Me këtë opsion ju mund të vendosni
kohën për materialet që duhet të thani.
Në ekran shfaqet vlera e vendosur.
Sa herë që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
7.4 Delay Start
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit nga 30 minuta në 20 orë.
Ekrani shfaq treguesin përkatës.
SHQIP
15
Treguesi
Me këtë opsion mund të shtoni disa
shpëlarje te një program larjeje.
Të pambukta Eco
7.5 Extra Rinse
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në
zonat ku uji është i butë.
Treguesi përkatës ndizet.
7.6 Drying level
Me këtë opsion ju mund të vendosni një
nivel automatik tharjeje për rrobat. Ekrani
tregon simbolin e nivelit të vendosur.
•
•
•
Niveli Ekstra i thatë për sendet e
pambukta
Niveli Tharje për dollap për sendet e
pambukta dhe sintetike
Niveli Tharje për hekurosje për
sendet e pambukta
7.7 Rregulluesi i kohës
4)
Kur vendos një program larjeje, ekrani
tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur.
Shtypni
ose
për të ulur ose rritur
kohëzgjatjen e programit.
Treguesi
Të pambukta Eco
Opsioni Menaxheri i kohës është i
disponueshëm vetëm me programet në
tabelë.
2)
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■3)
■
1) Nëse disponohet.
2) Më e shkurtra: për t'i freskuar rrobat.
3) Kohëzgjatja e parazgjedhur e programit.
4) Më e gjata: Rritja e kohëzgjatjes së pro‐
gramit ul gradualisht konsumin e energjisë.
Faza e optimizuar e ngrohjes kursen energji
dhe kohëzgjatja më e gjatë ruan të njëjtat
rezultate larjeje (veçanërisht për ndotje nor‐
male).
1)
■
8. CILËSIMET
8.1 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
•
të
Pasi të shtypni
: opsionet dhe
çelësi i programit janë të bllokuar.
16
www.electrolux.com
•
Para se të shtypni
mund të niset.
: pajisja nuk
Dëgjohen sinjalet akustike kur:
8.2 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
8.3 Sinjalet akustike
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
të
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht
për 6 sekonda.
dhe
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
2. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
10.1 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes
2. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
3. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos mbeten rroba
ndërmjet guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes së ujit ose i
dëmtimit të rrobave.
10.2 Përdorimi i detergjenteve
dhe aditivëve
1. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
2. Mbylleni me kujdes sirtarin e
detergjentit
SHQIP
10.3 Ndarjet e detergjentit
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjentë specifikë për makinën larëse.
Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Ndarja e detergjentit për fazën e paralarjes.
Ndarja e detergjentit për fazën e larjes.
Ndarja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.
10.4 Detergjenti pluhur ose i
lëngshëm
A
1.
2.
B
3.
4.
17
18
www.electrolux.com
•
•
Pozicioni A për detergjentin pluhur (cilësimi nga fabrika).
Pozicioni B për detergjentin e lëngshëm.
Kur përdorni detergjentin e lëngshëm:
• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.
• Mos vendosni më shumë se lëng se niveli maksimal.
• Mos e vendosni fazën e paralarjes.
• Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.
10.5 Aktivizimi i pajisjes
Shtypni butonin
për të aktivizuar ose
çaktivizuar pajisjen. Dëgjohet një melodi
kur aktivizohet pajisja.
10.6 Vendosja e një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit dhe
vendosni programin:
• Treguesi përkatës i programit
ndizet.
pulson.
Treguesi i
Ekrani tregon nivelin e
menaxhuesit të kohës,
kohëzgjatjen e programit dhe
treguesit e fazave të programit.
2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni
temperaturën, shpejtësinë e
centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose
shtoni funksionet e disponueshme.
Kur aktivizoni një opsion, treguesi i
opsionit të vendosur ndizet.
•
•
Nëse e vendosni diçka në
mënyrë të pasaktë, ekrani
tregon mesazhin
.
10.7 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni
.
•
Treguesi i
ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
•
Treguesi
fillon të pulsojë në
ekran.
Programi fillon, dera bllokohet dhe
ekrani tregon treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të shkurtër
kur pajisja mbushet me ujë.
•
•
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja rregullon
automatikisht
kohëzgjatjen e programit
në përputhje me
ngarkesën e rrobave.
• Në ekran shfaqet vlera e
re.
10.8 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë shtyrjen që dëshironi të
vendosni.
Treguesi përkatës ndizet në ekran.
2. Shtypni
:
• Pajisja fillon numërimin mbrapsht.
• Kur të përfundojë numërimi
mbrapsht, programi fillon
automatikisht.
Mund ta anuloni ose ta
ndryshoni vendosjen e
shtyrjes së programit
përpara se të shtypni
.
Për të anuluar shtyrjen e
programit:
•
Shtypni
për ta
vendosur pajisjen në
pauzë.
•
Shtypni
derisa
ekrani të tregojë
•
'.
Shtypni
përsëri
për ta filluar
programin
menjëherë.
SHQIP
10.9 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
10.12 Në përfundim të
programit
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë.
•
•
.
1. Shtypni
Treguesi pulson.
2. Ndrysho opsionet.
3. Shtypni
përsëri.
Programi vazhdon.
10.10 Anulimi i një programi në
vazhdim
1. Shtypni butonin
për disa sekonda
për të anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish këtë buton për të
riaktivizuar pajisjen. Tashmë mund të
vendosni një program të ri larjeje.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent, nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
19
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjali akustik funksionon (nëse është
aktiv).
.
•
Në ekran ndizet
•
•
•
•
Treguesi i
fiket.
Treguesi i bllokimit të derës
fiket.
Mund ta hapni derën.
Nxirrni rrobat nga pajisja. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh.
Mbyllni rubinetin e ujit.
•
•
Shtypni butonin
për disa sekonda
për të çaktivizuar pajisjen.
• Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
• Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te
rrobat brenda.
• Treguesi i bllokimit të derës
është
ndezur. Dera qëndron e bllokuar.
• Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin.
Për të shkarkuar ujin:
1. Shtypni
. Pajisja shkarkon ujin
dhe kryen centrifugimin.
2. Për ta vendosur pajisjen që vetëm të
10.11 Hapja e derës
KUJDES!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
lartë dhe kazani vazhdon të
rrotullohet, dera nuk mund të
hapet.
.
shkarkojë ujin, vendosni
Nëse është e nevojshme, ulni
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, mund ta hapni derën.
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
bllokuar dhe ekrani shfaq treguesin
.
4. Shtypni butonin
për disa sekonda
për të çaktivizuar pajisjen.
Hapja e derës së pajisjes kur programi
ose shtyrja e programit është në
punë:
Pajisja shkarkon ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas rreth 18
orësh (përveç programit Të
leshta).
për ta ndërprerë pajisjen.
1. Shtypni
2. Prisni derisa të fiket treguesi i
bllokimit të derës
.
3. Hapni derën.
10.13 Opsioni Pritje
AUTOMATIKE
4. Mbyllni derën dhe shtypni sërish
Programi ose shtyrja e programit
vazhdon të funksionojë.
Opsioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
.
20
www.electrolux.com
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni
•
.
Shtypni butonin
për ta aktivizuar
pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin
pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
për ta aktivizuar
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Cilësimi i tharjes
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që rubineti i
ujit të jetë i hapur.
1. Shtypni On/Off për disa sekonda për
të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi përkatës për tharjen e
artikujve. Ekrani shfaq treguesin e
tharjes
11.2 Tharja në nivele
automatike
Rrobat mund të thahen në nivele të
paracaktuara tharjeje:
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për sendet e
pambukta dhe sintetike
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
Ekrani tregon një vlerë kohe, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Nëse sasia e ngarkesës tuaj është më e
vogël se madhësia e paracaktuar, pajisja
rregullon automatikisht vlerën e kohës
gjatë ciklit.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Ekrani shfaq treguesin e derës së
. Treguesi i tharjes
bllokuar
të pulsojë.
fillon
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjitha nivelet e tharjes për
çdo lloj rrobe.
.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
•
•
11.3 Tharja e programuar
Rrobat mund të thahen me një tharje
manuale të programuar:
disa herë deri për të
1. Shtypni
vendosur vlerën e kohës (shiko
tabelën e "Programet me tharje të
programuar").
• Ekrani shfaq 10 minuta. Sa herë
që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
• Në ekran shfaqet vlera e
vendosur e kohës: për shembull •
.
Pas disa sekondash ekrani tregon
një vlerë të re të kohës:
.
Pajisja llogarit edhe kohëzgjatjen
e fazave kundra-rrudhosjes dhe të
ftohjes.
2. Shtypni
për të nisur programin.
SHQIP
•
Ekrani tregon rregullisht një vlerë
të re të kohës.
•
Treguesi i tharjes
fillon të
pulsojë.
Ekrani shfaq treguesin e derës së
•
bllokuar
.
•
Në ekran ndizet .
•
•
Treguesi
fiket.
Gjatë minutave të fundit të ciklit të
tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje
dhe kundër-rrudhosjes. Dera është
ende e bllokuar.
Kur dera e bllokuar
mund të hapni derën.
Nëse vendosni një tharje me vetëm 10
minuta, pajisja kryen vetëm një fazë
ftohjeje.
Nëse rrobat nuk janë tharë sa duhet,
vendosni sërish një kohë tharjeje të
shkurtër.
11.4 Përfundimi i programit të
tharjes
Pajisja ndalon automatikisht.
•
21
fiket në ekran,
për disa sekonda
1. Shtypni butonin
për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të energjisë e
çaktivizon automatikisht pajisjen.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
4. Mbyllni rubinetin e ujit.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Programi Non-Stop
1. Shtypni On/Off për disa sekonda për
të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes.
Ekrani tregon treguesit e fazave të
ndryshme të larjes.
5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.
12.2 Larja dhe tharja
automatike
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për sendet e
pambukta dhe sintetike
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
Ekrani shfaq treguesin . Vlera e kohës
në ekran është kohëzgjatja e cikleve të
larjes dhe tharjes, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë pajisja nuk ju lejon të
vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Shtypni
për të nisur programin.
22
www.electrolux.com
Në ekran treguesi i nivelit të vendosur të
tharjes qëndron i ndezur.
Treguesi i bllokimit të derës
ndizet.
Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të
kohës.
Gjatë minutave të fundit të
ciklit të tharjes pajisja kryen
një fazë ftohjeje dhe kundërrrudhosjes.
12.3 Larja dhe tharja me kohë
të caktuar
Për të pasur një tharje të mirë pajisja nuk
ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi
shumë të ulët për rrobat që do të lahen e
thahen.
për të vendosur kohën e
1. Shtypni
tharjes. Ekrani shfaq 10 minuta.
Treguesi
shfaqet në ekran. Ekrani
tregon vlerën e kohës së caktuar të
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
2. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
3. Mbyllni rubinetin e ujit.
12.5 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Ky disavantazh rritet me pëlhurat
industriale.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
tharjes, për shembull:
.Pas disa
sekondash ekrani tregon vlerën e kohës
•
finale
, që është kohëzgjatja totale
e cikleve të larjes dhe tharjes (fazat larje
+ tharje + kundra-rrudhosje + ftohje).
•
•
Nëse vendosni vetëm 10
minuta tharje pas larjes,
pajisja llogarit edhe
kohëzgjatjen e fazave
kundra-rrudhosje dhe ftohje.
2. Shtypni
për të nisur programin.
. Dera është
Në ekran ndizet treguesi
e kyçur. Ekrani tregon rregullisht një
vlerë të re të kohës.
12.4 Përfundimi i programit
Pajisja ndalon automatikisht. Sinjalet
akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
Për më shumë informacion shikoni "Në
fund të programit të tharjes" në kapitullin
e mëparshëm.
Të mos lani pëlhurat e errëta pasi të
lahen dhe thahen pëlhura me ngjyra
të çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
Të thani në ajër këto lloje pëlhurash
kur lahen për herë të parë.
Të pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
12.6 Si të hiqni pushin në rroba
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
1. Zbrazni kazanin.
2. Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
3. Vendosni programin e shpëlarjes.
4. Shtypni në të njëjtën kohë
dhe
për të aktivizuar funksionin e
pastrimit derisa ekrani të tregojë
CLE.
5. Shtypni
për të nisur programin.
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Ngarkesa e rrobave
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre ose futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani në pajisje rroba pa tegela
ose me prerje. Përdorni një trastë
larjeje për të larë rroba të vogla
dhe/ose delikate (p.sh. sutjena me
tela, rripa, streçe etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe startojeni sërish
fazën e centrifugimit.
13.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i hiqni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
13.3 Detergjentet dhe produktet
suplementare
•
Përdorni vetëm detergjentë dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40°C maksimumi)
dhe të leshtat,
•
•
•
•
•
23
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
13.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të çdo
programi.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin hidraulik të shtëpisë suaj
13.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
13.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni që lidhja e zorrës së
shkarkimit të jetë e saktë. Shikoni
24
www.electrolux.com
•
kapitullin e instalimit për më shumë
informacion.
Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
•
•
•
•
shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
nivelit të tharjes
llojit të rrobave
peshës së ngarkesës
13.7 Rrobat që nuk duhen tharë
13.10 Tharje shtesë
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Artikuj shumë delikatë.
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi
• Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
• Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
13.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur
rrudhosjen e rrobave ose
hyrjen në ujë të veshjeve
mos i thani më shumë se
ç'duhet.
13.11 Këshilla të përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë të thani rrobat
në mënyrë më të saktë. Mbani shënim
kohëzgjatjen e tharjes për ciklet që keni
realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat brenda një kohe të shkurtër.
13.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
14. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
SHQIP
14.2 Zbutja e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
•
•
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Nxirrni rrobat nga kazani.
Vendoseni programin e të
pambuktave me temperaturën më të
lartë, me një sasi të vogël detergjenti.
14.4 Guarnicioni i derës
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
14.3 Larja e mirëmbajtjes
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
2
3.
25
pak detergjent. Kryeni një larje
mirëmbajtjeje rregullisht. Për të bërë
këtë:
4.
26
www.electrolux.com
14.6 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
PARALAJMËRIM!
Mos e pastroni filtrin e
shkarkimit nëse uji në pajisje
është i nxehtë.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
2
SHQIP
7.
8.
1
2
9.
14.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
27
28
www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
14.8 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (9)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet
ta aktivizoni përsëri sistemin e
shkarkimit: Hidhni 2 litra ujë në
ndarjen e larjes kryesore të kutisë së
detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Shkëputeni spinën e pajisjes nga
priza e rrjetit elektrik.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
14.9 Parandalimi i formimit të
brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Hyrje
nuk e gjeni, kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
•
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
•
ujë.
- Pajisja nuk mbushet mirë me
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
SHQIP
•
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish.
29
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
15.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Programi nuk fillon.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë siguresë
të prishur.
Sigurohuni që butoni Nis/Ndërprit të jetë shtypur.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni cilësimin ose
prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
Pajisja nuk mbushet
mirë me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë
shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet
vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Drejtojuni kapitullit “Kujdesi dhe pas‐
trimi”.
Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i përdredhur ose i
përthyer.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Pajisja nuk mbushet me Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e du‐
ujë dhe e shkarkon atë hur. Zorra mund të jetë shumë ulët.
menjëherë.
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
30
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur ose
i përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastroni filtrin. Drejtojuni kapitullit "Kuj‐
desi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Caktoni programin e shkarkimit nëse e vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Caktoni programin e shkarkimit nëse caktoni një opsion që
përfundon me ujë në kazan.
Faza e centrifugimit nuk Vendosni programin e centrifugimit.
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastroni filtrin. Drejtojuni kapitullit "Kuj‐
desi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
Ka rrjedhur ujë në dys‐
heme.
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë shtrën‐
guar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk ka dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë
e duhur të tij.
Dera e pajisjes nuk
mund të hapet.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
në kazan ka ende ujë.
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju du‐
het të hapni derën, lexoni me kujdes "Hapja e derës në rast
emergjence".
Pajisja bën një zhurmë
të pazakontë.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Drejtojuni ka‐
pitullit "Instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Drejtojuni kapitullit "Instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
SHQIP
Problemi
31
Zgjidhja e mundshme
Cikli është më i shkurtër Pajisja llogarit kohë të re sipas ngarkesës së rrobave. Shih‐
sesa koha e afishuar.
ni kapitullin "Vlerat e konsumit".
Cikli është më i gjatë
sesa koha e afishuar.
Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky
është reagim normal i pajisjes.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjet‐
ër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Nuk mundeni të ven‐
dosni një opsion.
Sigurohuni që të shtypni vetëm butonin ose butonat e dë‐
shiruar.
Pajisja nuk than ose
nuk than siç duhet.
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse nevoji‐
tet, vendosni sërish një kohë të shkurtër tharjeje.
Rrobat janë plot me
push me ngjyra të
ndryshme.
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të
një ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të
pushit.
• Pastrojini rrobat me një heqës pushi.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, vini në për‐
dorim një program të veçantë për ta pastruar atë (Për hol‐
lësi të mëtejshme drejtojuni "Push në rroba").
Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve të pajisjes, dera mbetet e
kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të
rikthehet energjia. Nëse në rast defekti
dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë
duke përdorur veçorinë e shkyçjes së
emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Sigurohuni që temperatura
e ujit dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
32
www.electrolux.com
KUJDES!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të
emergjencës të tërhequr poshtë dhe
në të njëjtën kohë hapni derën e
pajisjes.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin On/Off për të fikur
pajisjen.
2. Shkëputeni spinën e pajisjes nga
priza e rrjetit elektrik.
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
17. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasa
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia to‐
tale
600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 vat
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të
ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Presioni i furnizimit me Minimumi
ujë
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e Të pambukta
larjes
7 kg
Ngarkesa maksimale e Pambuk
tharjes
Sintetike
5 kg
2 kg
Shpejtësia e centrifugi‐ Maksimumi
mit
1400 rpm
18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
SHQIP
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin
e
33
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
34
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ...................................................................36
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................39
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................. 40
4. КОМАНДНО ТАБЛО........................................................................................41
5. ПРОГРАМИ .....................................................................................................42
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО...................................................................... 47
7. OПЦИИ.............................................................................................................48
8. НАСТРОЙКИ....................................................................................................50
9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................50
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ............................................ 51
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ......................................... 55
12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ.....................................56
13. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 58
14. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 60
15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................64
16. ИЗВЪНРЕДНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТА....................................................... 67
17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................68
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
БЪЛГАРСКИ
Запазваме си правото на изменения.
35
36
1.
www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Уредът може да се монтира самостоятелно или
под кухненски плот на съответното разстояние.
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво (ако е
приложимо).
Работното налягане на водата (минимум и
максимум) трябва да бъде между 0,5 бара (0,05
MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 7 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в сушилнята.
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
Предмети като пенест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от каучукова
пяна, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушилнята преди края на цикъла на
сушене, освен ако няма да извадите бързо всички
дрехи и да ги прострете, така че топлината да се
разпръсне.
Заключителната част от цикъла на сушилнята се
извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за
да се гарантира, че дрехите ще останат при
температура, която няма да ги повреди.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални предмети.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
БЪЛГАРСКИ
39
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Запазете транспортните болтове.
Когато отново преместите уреда,
трябва да блокирате барабана.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда, когато температурата е по
ниска от 0 °C, или когато е изложен
на атмосферни влияния.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Не монтирайте уреда там, където
вратата на уреда не може да се
отвори напълно.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Регулирайте крачетата така, че да
има необходимото разстояние
между уреда и килима.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
•
•
•
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия: Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Водно съединение
•
•
•
Не повреждайте маркучите за вода.
Преди да свържете уреда към нови
тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
малко вода да потече по тях,
докато бъдат чисти.
Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте стъклото на вратата,
докато програмата работи.
Стъклото може да е горещо.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
40
www.electrolux.com
•
•
•
цикъл на изплакване, преди да
активирате цикълът на сушене.
Уверете се, че сте премахнали
всички метални предмети от
прането.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в пералнята със
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Пластмасовите предмети не са
термоустойчиви.
– Ако използвате топка с перилен
препарат, извадете я, преди да
зададете програмата за
сушене.
– Не използвайте топка с перилен
препарат, когато задавате
програма НОН-СТОП.
•
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в уреда дрехи, които са
много мокри и капят.
2.5 Изхвърляне
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Преглед на уреда
1
2
3
4
5
Работен плот
Отделение за препарати
Kомандно табло
Дръжка на вратичката
Табелка с данни
Филтър на помпата за източване
на водата
7 Крачета за нивелиране на уреда
1
2
3
4
5
6
6
7
3.2 Как да активирате
устройството за безопасност
на деца
Това устройство не позволява на деца
или домашни любимци да останат
затворени в барабана.
Завърта устройството по посока на
часовниковата стрелка, докато
линията застане в хоризонтално
положение.
Не можете да затворите вратата.
БЪЛГАРСКИ
41
3.3 Фиксиране на комплекта с
табелите (4055171146)
Наличен при оторизиран дилър.
Ако монтирате уреда върху цокъл,
застопорете уреда във фиксиращите
плочи.
За да затворите вратата, завъртете
устройството обратно на
часовниковата стрелка, докато
линията застане вертикално.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Командно табло – описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Бутон "Вкл./изкл."
(On/Off)
2 Бутон за програми
3 Панел за намаляване скоростта на
центрофугиране
(Spin)
8 Панел за допълнително
изплакване
(Extra Rinse)
9 Панел за ниво на сушене
(Drying level)
10 Бутон Старт/Пауза
(Start/
Pause)
11 Панели за управление на времето
4 Панел за температурата
(Temperature)
5 Екран
(Time Manager)
6 Панел за време за сушене
(Drying time)
7 Панел за отложен старт
Start)
10
(Delay
42
www.electrolux.com
4.2 Екран
A
B
A) Зона на температурата:
C
: Индикатор на температурата
: Индикатор за Студена вода
K
J
D
E
F
B)
: Индикатор за Управление на
времето.
C) Зона на времето:
•
I
•
H
•
G
•
•
: продължителност на
програмата
: отложен старт
: алармени кодове
: съобщение за грешка
: програмата приключи.
D)
: Фаза на сушене.
E)
: Фаза с пара.
F)
: Опция за постоянно
допълнително изплакване.
, , : Индикатори на ниво на
изсушаване.
H) Зона за центрофугиране:
G)
I)
•
: индикатор на скоростта
на центрофугиране
•
: индикатор за Без
центрофуга
•
: индикатор на Задържане
на изплакването
: Фаза на измиване.
J)
: Индикатор на блокировка за
защита на деца.
K)
: Индикатор на заключена
врата
5. ПРОГРАМИ
5.1 Таблица на програмите
Програма
Температурен
диапазон
Максимално
количество за
зареждане
Максимална
скорост на
центрофугира
не
Програми за измиване
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на
замърсяване)
БЪЛГАРСКИ
Програма
Температурен
диапазон
Максимално
количество за
зареждане
Максимална
скорост на
центрофугира
не
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на
замърсяване)
Памучно пране
90°C - Студена вода
7 кг
1400 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани.
Нормално и леко замърсяване.
Памук + Предпране 7 кг
1400 об./мин
90°C - Студена вода
Бели и цветни памучни тъкани.
Силно замърсено и нормално
замърсено.
43
Памук Еко1)
60°C - 40°C
7 кг
1400 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани,
които не оцветяват останалото
пране. Нормално замърсяване.
Консумацията на енергия намалява и
времето на програмата за пране е
удължено.
Синтетика
60°C - Студена вода
3.5 кг
1200 об./мин
Синтетични и смесени тъкани.
Нормално замърсяване.
Деликатни
40°C - Студена вода
3.5 кг
1200 об./мин
Деликатни тъкани като акрилни,
вискозни, полиестерни дрехи.
Нормално замърсяване.
Вълна/Ръчно
пране
40°C - Студена вода
1.5 кг
1200 об./мин
Вълна, подходяща за пране в
пералня, вълна за ръчно пране и
деликатни тъкани със символ "ръчно
пране".2)
Завивки
60°C - 30°C
2 кг
800 об./мин
Специална програма за единични
синтетични одеяла, юргани,
покривки за легло и др.
Плакнене
Студена вода
7 кг
1400 об./мин
За изплакване и центрофугиране на
прането. Всички тъкани.
7 кг
1400 об./мин
За да центрофугирате прането и да
източите водата в барабана. Всички
тъкани.
1 кг
Програма за сушене на вълнени
тъкани.
2 кг
Програма за сушене на синтетични
тъкани.
Центрофугиране/
Източване3)
Програми за сушене
Сушене на вълна
Сушене на
синтетика
44
www.electrolux.com
Програма
Температурен
диапазон
Максимално
количество за
зареждане
Максимална
скорост на
центрофугира
не
Сушене на памучни 5 кг
тъкани
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на
замърсяване)
Програма за сушене на памучни
тъкани.
Програми с пара4)
Парата може да се използва за изсушено, изпрано или носено веднъж пране.
Тези програми могат да намалят гънките и миризмите и да направят прането
ви по-меко.
Не използвайте никакъв препарат. Ако е необходимо, отстранете петната чрез
изпиране или локално третиране на петна.
Програмите с пара не изпълняват хигиенизиращ цикъл.
Не задавайте програмата с пара с тези видове дрехи:
•
•
дрехи, които според етикета си не са обозначени като подходящи за
барабанно сушене.
дрехи с пластмасови, метални, дървени части или подобни.
40°C
Обнови
1,5 кг
Програма с пара за памучни и
синтетични тъкани. Този цикъл
премахва миризми от прането.5)
БЪЛГАРСКИ
Програма
Температурен
диапазон
Максимално
количество за
зареждане
Максимална
скорост на
центрофугира
не
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на
замърсяване)
Против
намачкване
40°C
1,5 кг
Програма с пара за памучни и
синтетични тъкани. Този цикъл
помага да се премахнат гънките от
прането.
45
1) Програмата за пране Памук Еко при 60ºC със заредено количество пране 7 кг и
програмата за изсушаване Сушене на памучни тъкани са еталонни програми за
данните на етикета за енергията, в съответствие със стандартите ЕЕС 92/75.
Температурата на водата при фазата на пране може да се различава от
температурата, посочена за избраната програма.
2) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури нежно изпиране.
Може да изглежда, че барабанът не се върти или не се върти правилно. Това е
нормално функциониране на уреда.
3) Задайте скоростта на центрофугиране. Уверете се, че отговаря на прането. Ако
зададете опция Без центрофугиране, можете да използвате само фазата на
източване.
4) Ако зададете програма с пара със сухо пране, в края на цикъла прането може да
бъде влажно. По-добре е да изложите дрехите на свеж въздух за около 10 минути, за
да изсъхнат. Когато програмата приключи, бързо извадете прането от барабана. След
цикъл с пара дрехите може да се наложи да бъдат изгладени, но с по-малко усилие!
5) Парата не премахва миризмите от животни.
Съвместимост на опциите на програмата
Програма
■
■
■
■
■
+ Предпране
■
■
■
■
■
Eco (икономично)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
46
www.electrolux.com
Програма
1)
■
■
■
1) Задайте скоростта на центрофугиране. Уверете се, че отговаря на прането. Ако
зададете опция Без центрофугиране, можете да използвате само фазата на
източване.
5.2 Програми за автоматично сушене
Ниво на изсушаване
Тип тъкан
Зареждане
Eкстра
За хавлиени тъкани
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи
и др.)
до 5 кг
За прибиране1)
За дрехи, готови за прибиране
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи
и др.)
до 5 кг
Синтетични и смесени
тъкани
(пуловери, блузи, бельо,
покривки)
до 2 кг
Памук и лен
За гладене
Подходяща за дрехи за гладене (чаршафи, покривки за
маса, ризи и др.)
до 5 кг
1) Указания за изпитателна лаборатория Изпълнението на теста в съответствие с
EN 50229 трябва да се осъществи с ПЪРВО зареждане на дрехите за сушене според
обозначения максимум за сушене (състав на прането според EN 61121) чрез
задаване на програма за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ.
ВТОРОТО зареждане на дрехи за сушене с останалото пране трябва да се тества
чрез задаване на програмата за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ.
5.3 Програми за сушене със зададена продължителност
Ниво на
изсушаване
Тип тъкан
Eкстра
За хавлиени тъкани
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи
и др.)
За прибиране
За дрехи, готови за
прибиране
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи
и др.)
Количе
ство
пране
(кг)
Скорос Примерно
т на
времетрае
центро не (мин)
фугира
не (об./
мин)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
45 - 55
БЪЛГАРСКИ
Ниво на
изсушаване
Тип тъкан
За прибиране
За дрехи, готови за
прибиране
Синтетични и смесени
тъкани
(пуловери, блузи, бельо,
покривки)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
За гладене
Подходяща за
дрехи за гладене
Памук и лен
(чаршафи, покривки за
маса, ризи и др.)
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
1
1200
80 - 100
Сушене на вълна
Wool (Вълна)
(вълнени пуловери)
5.4 Woolmark Apparel Care Син
•
Количе
ство
пране
(кг)
47
Цикълът за пране на вълнени
тъкани с тази машина е одобрен от
компанията Woolmark за пране на
вълнени дрехи, обозначени с
«ръчно пране», при условие, че
дрехите се перат съобразно с
Скорос Примерно
т на
времетрае
центро не (мин)
фугира
не (об./
мин)
инструкциите, предоставени от
производителя на тази перална
машина. Следвайте етикета на
дрехата за сушене и други
инструкции за пране. M1380
• Цикълът на сушене на вълнени
тъкани с тази машина е одобрен от
компанията Woolmark за сушене на
вълнени дрехи, обозначени с
«ръчно пране», при условие че
дрехите се сушат съобразно с
инструкциите, предоставени от
производителя на тази перална
машина. Вижте етикета относно
други напътствия за пране. M1381
В ОК, Ирландия, Хонг Конг и Индия
символът Woolmark е
сертификационна марка.
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Данните в тази таблица са приблизителни. Те могат да варират
поради различни причини: количеството и вида на прането, водата
и околната температура.
48
www.electrolux.com
При стартиране на програмата, екранът показва времетраенето на
програмата за максимално количество пране.
По време на фазата на пране времетраенето на програма се
изчислява автоматично и може значително да се намали, ако
количеството пране е по-малко от максималното разрешено
количество пране (например Памук 60°C, максимално разрешено
количество пране 7 кг, времетраенето на програмата се удължава с
2 часа; реално количество пране 1 кг, времетраенето на програмата
не достига 1 час).
Когато уредът изчислява реалното времетраене на програмата, на
екрана започва да мига една точка.
Програми
Колич
ество
пране
(кг)
Потребл Потреблен Приблизителна
ение на ие на вода продължителност
електрое (литри)
на програмата
нергия
(минути)
(kWh)
Памук 60 °C
7
1.25
70
146
Памук Еко
Енергоспестяваща
програма за памук на
60°C 1)
7
1.02
53
240
Памук 40 °C
7
0.78
70
161
Синтетика 40 °C
3.5
0.47
50
171
Фини тъкани 40 °C
3.5
0.53
62
121
Вълна/Ръчно пране 30
°C
1.5
0.25
45
58
1) "Енергоспестяваща програма за памук" на 60°C с максимално количество пране 7 е
еталонната програма за данните на енергийния етикет, в съответствие със
стандартите EEC 92/75.
7. OПЦИИ
7.1 Temperature
Натиснете този бутон, за да
промените зададената температура.
Индикатор
= студена вода.
Екранът показва зададената
температура.
7.2 Spin
С тази опция можете да намалите
зададената скорост на
центрофугиране.
Екранът показва индикатора на
зададената скорост.
Допълнителни опции за
центрофугиране:
Без центрофугиране
•
•
•
•
Задайте тази опция, за да отмените
всички фази на центрофугиране.
Задайте я за много фини тъкани.
Фазата на изплакване използва
повече вода за някои програми за
пране.
Дисплеят показва индикатора
.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Задайте тази опция, за да не се
намачка прането.
Програмата за пране спира, но в
барабана все още има вода.
Барабанът се върти постоянно, за
да предотврати намачкване на
прането.
Вратата остава заключена. Трябва
да източите водата, за да отворите
вратата.
Дисплеят показва индикатора
.
За да източите водата,
разгледайте "В края на
програмата".
7.3 Drying time
С тази опция можете да зададете
времетраенето за тъканите, които
трябва да сушите. На дисплея се
показва зададената стройност.
При всяко натискане на този панел
времетраенето се увеличава с 5
минути.
Не можете да зададете
всички стойности на
времетраене за
различните тъкани.
•
•
•
Ниво на допълнително сушене на
памучни дрехи
Ниво "Сухо за прибиране" за
памучни и синтетични тъкани
Ниво "Сухо за гладене" на
памучни дрехи
7.7 Управление на времето
Когато зададете програма за пране,
екранът показва времетраенето по
подразбиране.
Натиснете
или , за да намалите
или увеличите продължителността на
програмата.
Програмата за управление на времето
е налична само при програмите от
таблицата.
2)
Памук Еко
•
■
■
7.4 Delay Start
■
■
С тази опция можете да отложите
старта на програма от 30 минути до 20
часа.
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
Екранът показва съответния
индикатор.
7.5 Extra Rinse
С тази опция можете да добавите
предпране към програмата.
Използвайте тази опция за хора, които
са алергични към перилни препарати
и в райони, където водата е мека.
Съответният индикатор светва.
7.6 Drying level
С тази опция можете да зададете
автоматично ниво на сушене на
49
прането. Дисплеят показва символа на
зададеното ниво.
Индикатор
Задържане на изплакването
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
www.electrolux.com
4)
Памук Еко
Индикатор
50
■
■
■3)
■3)
1)
■
1)
■3)
1) Ако е налично.
2) Най-кратка: за освежаване на прането.
3) Продължителност на програмата по
подразбиране.
4) Максимално дълга: Увеличаването на
продължителността на програмата
постепенно намалява потреблението на
енергия. Оптимизираната фаза на
нагряване спестява енергия и подългата продължителност поддържа
същите резултати от прането (специално
за дрехи с нормално замърсяване).
8. НАСТРОЙКИ
•
8.1 Защита за деца
тази опция, натиснете
и
едновременно, докато индикаторът
С тази опция може да попречите на
децата да си играят с контролното
табло.
•
За да активирате/деактивирате
и
тази опция, натиснете
едновременно, докато индикаторът
се включи/изключи.
Може да активирате тази опция:
•
След като натиснете
: опциите и
програмният бутон са заключени.
•
Преди да натиснете
може да стартира.
: уредът не
За да активирате/деактивирате
се включи/изключи.
8.3 Звукови сигнали
Звуковите сигнали прозвучават,
когато:
• Програмата е приключила.
• Има неизправност в уреда.
За да деактивирате/активирате
звуковите сигнали, натиснете
едновременно за 6 секунди.
и
Ако деактивирате
звуковите сигнали, те ще
продължат да работят, ако
има неизправност в уреда.
8.2 Постоянно допълнително
изплакване
С тази опция можете постоянно да
имате допълнително изплакване,
когато зададете нова програма.
9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Сложете малко количество
перилен препарат в отделението
за фазата за пране.
2. Задайте и стартирайте програма
за памук при най-високата
температура без пране.
БЪЛГАРСКИ
51
Това премахва всички възможни
замърсявания от барабана и ваната.
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ
10.1 Зареждане на прането
1. Отворете вратичката на уреда
2. Поставете прането в барабана,
дреха по дреха.
3. Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда.
Не поставяйте твърде много пране в
барабана.
4. Затворете вратата.
Уверете се, че няма останало пране
между уплътнението и вратата.
Съществува риск от изтичане на вода
или повреждане на прането.
10.2 Слагане на препарат и
добавки
1. Измерване на перилния препарат
и омекотителя за тъкани.
2. Внимателно затворете чекмеджето
за препарати
ВНИМАНИЕ!
10.3 Отделения за перилен препарат
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само определени препарати за пералня.
Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на
перилните препарати.
Отделение за перилен препарат за фазата на предпране.
Отделение за перилен препарат за фаза на пране.
Отделение за течни добавки (омекотител на тъкани, препарат
за колосване).
Преградка за прах или течен перилен препарат.
52
www.electrolux.com
10.4 Течен или прахообразен
перилен препарат
A
1.
2.
B
3.
4.
• Позиция A за прахообразен перилен препарат (фабрични настройки).
• Позиция B за течен перилен препарат.
Когато използвате течен перилен препарат:
• Не използвайте гелообразни или гъсти перилни препарати.
• Не превишавайте нивото за максимално количество течност.
• Не задавайте фаза на предпране.
• Не задавайте отложен старт.
10.5 Активиране на уреда
Натиснете , за да активирате и
деактивирате уреда. Чува се мелодия,
когато уредът е активиран.
10.6 Задаване на програма
1. Завъртете копчето за програмите и
задайте програмата за измиване:
• Индикаторът на съответната
програма светва.
•
•
примигва.
Индикаторът на
Екранът показва нивото на
Управление на времето,
времетраеното на програмата и
индикаторите на програмата.
2. Ако е необходимо, променете
температурата, скоростта на
центрофугиране, времетраенето
на цикъла или добавете налични
опции. Когато активирате тази
опция, индикаторът на зададената
опция светва.
Ако зададете грешни
данни, дисплеят ще
покаже съобщението
.
БЪЛГАРСКИ
10.7 Стартиране на програма
без отложен старт
Можете да отмените или
промените задаването на
отложен старт, преди да
Натиснете
натиснете
. За да
отмените отложения старт:
.
•
Индикаторът на
спира да
мига и остава включен.
•
Индикаторът
започва да
мига на дисплея.
Програмата започва,
вратичката се заключва и
екранът показва индикатора
.
Помпата за оттичане може да
работи за кратко време, когато
уредът се пълни с вода.
•
•
След приблизително 15
минути от началото на
програмата:
• Уредът автоматично
настройва
продължителността на
програмата, според
зареденото количество
пране.
• На екрана се показва
зададената нова
стройност.
10.8 Стартиране на програма
без отложен старт
1. Натиснете
неколкократно,
докато екранът покаже
забавянето, което искате да
зададете.
Съответният индикатор светва на
екрана.
:
2. Натиснете
• Уредът започва да отброява.
• Когато отброяването завърши,
програмата стартира
автоматично.
•
Натиснете
, за да
зададете пауза на
уреда.
•
Натиснете
,
докато на екрана се
покаже
•
53
'.
Натиснете
отново, за да
стартирате
програмата
незабавно.
10.9 Прекъсване на
програмата и промяна на
опциите
Можете да промените само някои
функции, преди те да работят.
.
1. Натиснете
Индикаторът примигва.
2. Промяна на опциите.
3. Натиснете
отново.
Програмата продължава.
10.10 Отмяна на работеща
програма
1. Натиснете бутона , за няколко
секунди, за да отмените
програмата и да деактивирате
уреда.
2. Натиснете отново същия бутон, за
да активирате уреда. Сега можете
да зададете нова програма за
пране.
Преди да започнете
новата програма, уредът
може да източи водата. В
този случай, уверете се че
препаратът е все още в
отделението за препарат и
ако не е така, го напълнете
отново.
54
www.electrolux.com
10.11 Отваряне на вратичката
ВНИМАНИЕ!
Ако температурата и
нивото на водата в
барабана са прекалено
високи и барабанът все
още се върти, не можете
да отворите вратата.
Докато програмата или отложеният
старт функционират, вратата на уреда
е заключена и дисплеят показва
индикатора
.
Отворете вратата на уреда, когато
програмата или отложеният старт
функционират:
, за да поставите
1. Натиснете
уреда на пауза.
2. Изчакайте, докато индикаторът за
заключена врата
изгасне.
3. Отворете вратата.
4. Затворете вратата и натиснете
отново
.
Програмата или отложеният старт
продължават да функционират.
10.12 В края на програмата
•
•
Уредът спира автоматично.
Включва се звуковият сигнал (ако е
активиран).
•
Появява се
•
•
Индикаторът за
изгасва.
Индикаторът за заключена врата
изгасва.
Може да отворите вратата.
Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е празен.
Затворете крана за водата.
•
•
•
•
на дисплея.
Натиснете бутон
за няколко
секунди, за да деактивирате уреда.
• Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
Програмата за пране е завършила,
но няма вода в барабана:
• Барабанът се върти постоянно, за
да предотврати намачкване на
прането.
•
•
Индикаторът на заключена врата
е включен. Вратата остава
блокирана.
Трябва да източите водата, за да
отворите вратата.
За да източите водата:
1. Натиснете
. Уредът източва
водата и центрофугира.
2. За да определите само източване,
. Ако е необходимо,
задайте
намалете скоростта на
центрофугиране.
3. Когато програмата приключи и
индикаторът за блокирана врата
изгасне, можете да отворите
вратата.
4. Натиснете бутон
за няколко
секунди, за да деактивирате уреда.
Уредът източва и
центрофугира
автоматично след
приблизително 18 часа (с
изключение на програма
Вълна).
10.13 АВТОМАТИЧНА
готовност опция
Опцията АВТОМАТИЧНА готовност
автоматично деактивира уреда, за да
намали консумацията на енергия,
когато:
•
Не използвате уреда в
продължение на 5 минути преди да
натиснете
•
.
Натиснете бутона , за да
активирате отново уреда.
5 минути след края на програмата
за пране
Натиснете бутона , за да
активирате отново уреда.
Екранът показва края на
последната зададена програма.
Завъртете копчето за програми, за
да зададете нов цикъл.
БЪЛГАРСКИ
55
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Настройка за сушене
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че кранът на
водата е отворен.
1. Натиснете On/Off в продължение
на няколко секунди, за да
активирате уреда.
2. Заредете прането дреха по дреха.
3. Завъртете селектора на
програмата до програма,
подходяща за дрехите, които
трябва да изсушите. Дисплеят
показва индикатора на сушене
.
За задоволителни
резултати при сушене не
надвишавайте
максималното количество
пране, посочено в
ръководството на
потребителя. Не задавайте
скорост на
центрофугиране, по-ниска
от автоматичната скорост
на зададената програма.
11.2 Сушене при автоматични
нива
Прането може да бъде изсушено при
предварително зададени нива:
1. Натиснете
неколкократно,
докато дисплеят покаже един от
индикаторите на нивото на
сушене:
•
: ниво СУШЕНЕ ЗА ГЛАДЕНЕ
на памучни тъкани
•
: Ниво на сушене "СУХО ЗА
ПРИБИРАНЕ" за памучни и
синтетични тъкани
•
: ниво ДОПЪЛНИТЕЛНО
СУШЕНЕ на памучни тъкани
Дисплеят показва времето, изчислено
според размера на зареждането по
подразбиране. Ако зареждането на
прането е по-голямо или по-малко от
размера по подразбиране, уредът
автоматично настройва времето по
време на цикъла.
2. Натиснете
, за да стартирате
програмата.
Дисплеят показва индикатор на
заключена врата
сушене
. Индикаторът за
започва да мига.
Не можете да зададете
всички нива на сушене за
всеки тип пране.
11.3 Сушене с определено
време
Прането може да се суши и с ръчно
зададено време:
неколкократно, за да
1. Натиснете
зададете времето (вижте
таблицата «Програми за сушене
при зададено време»).
• Дисплеят показва 10 минути.
При всяко натискане на този
панел времетраенето се
увеличава с 5 минути.
• На дисплея се показва
зададеното време: например –
•
.
След няколко секунди дисплеят
показва новото времетраене:
. Уредът изчислява също и
продължителността на фазите
против намачкване и на
охлаждане.
, за да стартирате
2. Натиснете
програмата.
• Дисплеят редовно показва
новото времетраене.
•
•
Индикаторът за сушене
започва да мига.
Дисплеят показва индикатор на
заключена врата
.
56
www.electrolux.com
•
Ако зададете само 10 минути сушене,
уредът изпълнява само фаза на
охлаждане.
Ако прането не е достатъчно сухо,
задайте отново кратко време на
сушене.
11.4 Край на програмата за
сушене
Уредът спира автоматично.
•
Прозвучават звукови сигнали (ако
са активирани).
•
На дисплея светва .
•
Индикаторът
изгасва.
По време на последните минути от
цикъла за сушене, уредът
изпълнява фаза против
намачкване. Вратичката все още е
блокирана.
Когато Заключена врата
изгасне
на дисплея, можете да отворите
вратата.
1. Натиснете бутона
за няколко
секунди, за да деактивирате уреда.
Няколко минути след края на
програмата, функцията за спестяване
на енергия автоматично деактивира
уреда.
2. Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е празен.
3. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
4. Затворете крана за водата.
12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Програма НОН-СТОП
1. Натиснете On/Off в продължение
на няколко секунди, за да
активирате уреда.
2. Заредете прането дреха по дреха.
За задоволителни
резултати при сушене не
надвишавайте
максималното количество
пране, посочено в
ръководството на
потребителя. Не задавайте
скорост на
центрофугиране, по-ниска
от автоматичната скорост
на зададената програма.
3. Сложете перилен препарат и
добавки в съответното отделение.
4. Завъртете селектора на програми
към програмата за пране.
На дисплея се показват индикаторите
на различните фази на пране.
5. Задайте предоставените опциите.
12.2 Пране & Автоматично
сушене
1. Натиснете
неколкократно,
докато дисплеят покаже един от
индикаторите на нивото на
сушене:
•
: ниво СУШЕНЕ ЗА ГЛАДЕНЕ
на памучни тъкани
•
: Ниво на сушене "СУХО ЗА
ПРИБИРАНЕ" за памучни и
синтетични тъкани
•
: ниво ДОПЪЛНИТЕЛНО
СУШЕНЕ на памучни тъкани
Дисплеят показва индикатора .
Времето на дисплея е времетраенето
на прането + циклите на сушене,
изчислени според зареждането по
подразбиране.
За по-добро сушене,
уредът не позволява да
зададете прекалено ниска
скорост на
центрофугиране на дрехи,
които ще се перат и сушат.
2. Натиснете
, за да стартирате
програмата.
БЪЛГАРСКИ
57
Индикаторът на зададеното ниво на
сушене на дисплея продължава да
свети.
За повече информация вижте "След
края на програмата за сушене" в
предишната глава.
Индикаторът за заключена врата
продължава да свети.
Дисплеят редовно показва новото
времетраене.
1. Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е празен.
2. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
3. Затворете крана за водата.
По време на последните
минути от цикъла за
сушене, уредът изпълнява
фаза против намачкване и
фаза на охлаждане.
12.3 Пране & Сушене при
зададено време
За по-добро сушене, уредът не
позволява да зададете прекалено
ниска скорост на центрофугиране на
дрехи, които ще се перат и сушат.
1. Натиснете , за да зададете
времето на сушене. Дисплеят
показва 10 минути.
12.5 Мъх от дрехите
По време на ФАЗА ПРАНЕ И/ИЛИ
СУШЕНЕ, някои видове тъкани,
(полар, вълна, суичъри) могат да
отделят мъх.
Така отделеният мъх може да полепне
по тъканите през следващия цикъл.
Този недостатък се увеличава при
техническите тъкани.
За да предотвратите отделянето на
мъх от прането, ние Ви препоръчваме
следното:
•
На дисплея светва индикаторът .
Дисплеят показва зададеното време
. След
на сушене, например:
няколко секунди дисплеят показва
•
финалното време
, това е
общото времетраене на циклите на
пране и сушене (фази пране + сушене
+ против намачкване + охлаждане).
•
•
Ако зададете 10 минути на
сушене след пране, уредът
изчислява също и
времетраенети на фазите
против намачкване и
охлаждане.
2. Натиснете
, за да стартирате
програмата.
На дисплея светва индикаторът
.
Вратата е блокирана. Дисплеят
редовно показва новото времетраене.
12.4 Край на програмата
Уредът спира автоматично.
Прозвучават звукови сигнали (ако са
активирани).
Не перете тъмни материи след
изпиране и изсушаване на леки
цветни тъкани (нов полар, вълна,
суичъри) и обратно.
Сушете тези тъкани на простор
след първото им изпиране.
Почистете филтъра за източване.
След фазата на сушене почистете
основно празния барабан,
уплътнението и вратичката с
влажна кърпа.
12.6 Отстраняване на мъха от
дрехите
За да премахнете мъха от барабана,
задайте специална програма:
1. Изпразнете барабана.
2. Почистете барабана,
уплътнението и вратичката с
влажна кърпа.
3. Задайте програма за изплакване.
4. Натиснете едновременно
и ,
за да активирате функцията за
почистване, докато на дисплея се
покаже CLE.
5. Натиснете
, за да стартирате
програмата.
58
www.electrolux.com
13. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Зареждане на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделете прането на: бяло пране,
цветно пране, изкуствени тъкани,
фини тъкани и вълна.
Спазвайте инструкциите за пране,
обозначени на етикетите.
Не поставяйте заедно бяло и
цветно пране.
Някои цветни дрехи може да се
обезцветят при първото пране.
Препоръчваме ви първия път да ги
изперете отделно.
Закопчайте калъфките за
възглавници, затворете циповете,
куките на копчетата и копчетата с
клипс. Закопчайте колани.
Изпразнете джобовете и разгънете
дрехите.
Обърнете наопаки многослойни
тъкани, вълна и дрехи с щампи.
Отстранете упорити петна.
Измийте със специален препарат
за упорити петна.
Внимавайте с пердетата.
Отстранете куките или поставете
пердетата в торба за пране или
калъфка за възглавница.
Не перете в уреда пране без
подгъви или със закъсано.
Използвайте торбичка за пране, за
да перете малки и/или деликатни
елементи (например сутиени без
банел, колани, чорапогащи и др.).
Много малко заредено пране може
да причини проблеми с баланса на
центрофугирането. Ако това се
случи, сортирайте ръчно дрехите в
казана и стартирайте отново
центрофугирането.
13.2 Упорити петна
Има специални препарати за
отстраняване на петна. Използвайте
специалния препарат за отстраняване
на петна, който е приложим за вида
петно и тъкан.
13.3 Перилни препарати и
добавки
•
•
•
•
•
•
Използвайте само перилни
препарати и добавки,
предназначени за употреба в
перална машина:
– прах за пране при всички
видове тъкани,
– прах за пране за фини тъкани
(40 °C макс.) и вълнени тъкани,
– течни перилни препарати, за
предпочитане при програми за
пране с ниска температура (60
°C макс.) при всички видове
тъкани или по специално за
вълнените тъкани.
Не смесвайте различни видове
перилни препарати.
За да щадите околната среда, не
използвайте по-голямо количество
перилен препарат, отколкото е
необходимо.
Винаги спазвайте инструкциите,
които ще откриете на опаковката на
тези продукти.
Използвайте правилните продукти
за вида и цвета на тъканта,
температурата на програмата и
нивото на замърсяване.
Ако уредът ви няма дозатор за
препарати с клапа, добавете
течния препарат с дозатор за
миялен препарат (осигурен от
производителя на препарата).
13.4 Екологични съвети
•
За някои петна водата и препарата не
са достатъчни.
•
Препоръчваме да отстраните тези
петна, преди да поставите дрехите в
уреда.
•
Задайте програма без предпране за
пране на дрехи с нормално
замърсяване.
Винаги стартирайте програма за
измиване с максимален обем
пране.
Ако е необходимо, използвайте
препарат за третиране на петна,
БЪЛГАРСКИ
•
когато сте задали програма с ниска
температура.
За да използвате правилното
количество препарат, проверете
твърдостта на водата в домашната
ви система
13.5 Твърдост на водата
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате омекотител за вода за
перални машини. В райони, където
твърдостта на водата е мека, не е
необходимо да използвате омекотител
за вода.
За да разберете твърдостта на водата
във вашия район се свържете с
местната водоснабдителна компания.
Използвайте правилното количество
омекотител за вода. Винаги спазвайте
инструкциите, които ще откриете на
опаковката на продукта.
13.6 Съвети за сушене
Подготовка на цикъла на сушене
• Отворете крана за вода.
• Проверете дали маркучът за
източване е свързан правилно. За
повече информация вижте глава
"Инсталиране".
• За максималните количества пране
при сушене вижте таблиците за
сушилните програми.
13.7 Дрехи, непредназначени
за сушене
Не задавайте сушилна програма за
следните видове пране:
• Много деликатни изделия.
• Синтетични пердета.
• Облекла с метални елементи.
• Найлонови чорапи.
• Юргани.
• Кувертюри за легло.
• Завивки.
• Анораци.
• Спални чували
• Тъкани с останали по тях спрейове
за коса, разтворители за лак и
подобни материали.
• Облекла с пенокаучук или
материали подобни на пенокаучук.
59
13.8 Етикети на дрехите
При сушене на прането спазвате
инструкциите на производителя,
показани на етикетите:
•
= изделието е годно за
барабанно сушене
•
= сушене при висока
температура
•
= сушене при понижена
температура
•
= изделието не е годно за
барабанно сушене.
13.9 Времетраене на цикъла
на сушене
Времето на сушене е различно в
зависимост от:
• скоростта на последното
центрофугиране
• остатъчната влажност
• типа пране
• теглото на зареденото пране
13.10 Допълнително сушене
Ако прането е още влажно след
приключване на програмата за
сушене, изберете отново кратък цикъл
на сушене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да избегнете
намачкване на тъканите
или свиване на дрехите,
не изсушавайте прането
прекалено.
13.11 Основни препоръки
В таблицата «Програми за сушене»
ще намерите средните времена на
сушене.
Опитът ще ви помогне да
оптимизирате процеса на сушене.
Отбелязвайте си времетраенето на
сушилните цикли, които вече сте
изпълнили.
60
www.electrolux.com
За да избегнете натрупването на
статично електричество в края на
сушилния цикъл:
1. През перилната фаза използвайте
препарат за кондициониране на
тъкани.
2. Използвайте кондициониращ
препарат, който е специално
предназначен за барабанни
сушилни.
Извадете прането бързо след
приключване на програмата за
сушене.
14. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.1 Външно почистване
Почиствайте уреда само със сапун и
топла вода. Подсушете напълно
всички повърхности.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте алкохол,
разтворители или
химически продукти.
14.2 Премахване на котлен
камък
14.3 Профилактично
измиване
При програмите с ниска температура е
възможно да остане перилен препарат
в барабана. Редовно извършвайте
профилактично измиване. Направете
следното:
•
•
Извадете прането от барабана.
Задайте програмата за памук с найвисоката температура и с малко
количество перилен препарат.
14.4 Уплътнение на
вратичката
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате препарат за
премахване на котлен камък от водата
за перални машини.
Редовно проверявайте барабана, за
да предотвратите образуването на
котлен камък и ръжда.
За да премахнете ръждата,
използвайте само специални продукти
за перална машина. Правете това
отделно от прането на дрехи.
Винаги спазвайте
инструкциите, които ще
откриете на опаковката на
продукта.
Редовно оглеждайте уплътнението и
премахвайте всякакви предмети от
вътрешната му част.
БЪЛГАРСКИ
14.5 Почистване на дозатора за миялен препарат
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Почистване на филтъра за източване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не чистете филтъра за
източване, ако водата в
уреда е гореща.
1.
2.
1
1
2
61
62
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
БЪЛГАРСКИ
63
14.7 Почистване на маркуча за подаване на вода и филтъра
на вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Аварийно източване
Поради неизправност уредът не може
да източи водата.
Ако това се случи, направете стъпки
(1) до (9) на "Почистване на филтър за
източване". При необходимост
почистете помпата.
Когато източите водата чрез
процедурата за аварийно източване,
трябва пак да активирате системата
за източване:
1. Когато източите водата чрез
процедурата за аварийно
източване, трябва пак да
активирате системата за
източване: Поставете 2 литра вода
в отделението за пране на
дозатора за миялен препарат.
2. Стартирайте програмата, за да
източите водата
14.9 Предпазни мерки срещу
замръзване
Ако уредът е инсталиран на място,
където температурата може да бъде
по-ниска от 0°, отстранете останалата
вода от маркуча за подаване на вода
и помпата за източване.
1. Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча
за подаване на вода в контейнер и
оставете водата да изтече от
маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване.
Вижте процедурата за аварийно
източване.
5. Когато помпата за източване е
празна, поставете маркуча за
подаване на вода отново.
64
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
температурата е повече от
0 °C преди да използвате
отново уреда.
Производителят не е
отговорен за щети,
причинени от ниска
температура.
15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
•
- Вратата на уреда е отворена
или не е затворена правилно.
Моля, проверете вратата!
•
- Електрозахранването не е
стабилно. Изчакайте, докато
електрозахранването се
стабилизира.
•
- Липсва комуникация между
електронните компоненти и уреда.
Изключете и включете отново.
15.1 Въведение
Уредът не стартира или спира по
време на работа.
Първо се опитайте да намерите
решение на проблема (вижте
таблицата). Ако не намерите решение,
обърнете се към оторизирания
сервизен център.
- Уредът не източва водата.
•
При някои проблеми се чуват
звукови сигнали и дисплеят
показва код за аларма:
•
- Уредът не се пълни с вода
правилно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда,
преди да извършите
проверките.
15.2 Възможни неизправности
Проблем
Възможно решение
Програмата не се
включва.
Уверете се, че главният щепсел е свързан към главния
контакт.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Уверете се, че няма повреден предпазител в
електрическото табло.
Уверете се, че сте натиснали Старт/Пауза.
Ако сте задали отложен старт, отменете настройката
или изчакайте края на отброяването.
Деактивирайте функцията за защита за деца, ако е
включена.
Уредът не се пълни с
вода правилно.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
65
Възможно решение
Уверете се, че налягането на водата не е твърде ниско.
За тази информация се обърнете към местното
водоснабдително дружество.
Уверете се, че кранът на водата не е запушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча и филтърът на
вентила не са запушени. Вижте "Грижи и почистване".
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е
прегънат или усукан.
Уверете се, че свързването на маркуча е правилно.
Уредът не се пълни с
вода и веднага
източва.
Уверете се, че маркучът за източване е правилно
позициониран. Маркучът може да е твърде ниско.
Уредът не източва
водата.
Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат или
усукан.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен.
Ако е необходимо, почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Уверете се, че свързването на маркуча за източване е
правилно.
Задайте програмата за източване, ако зададете
програма без фаза на източване.
Задайте програма за източване, ако зададете опция,
която завършва с вода в барабана.
Фазата на
центрофугиране не
действа или цикълът
на пране трае подълго от обикновено.
Задайте програма за центрофугиране.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен.
Ако е необходимо, почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Сортирайте ръчно дрехите в барабана и стартирайте
отново центрофугирането. Този проблем може да е
причинен от проблем с баланса.
По пода има вода.
Уверете се, че съединителите на маркучите са
херметични и че не тече вода.
Уверете се, че маркучът за източване на водата не е
повреден.
66
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Уверете се, че използвате правилния перилен
препарат и правилното количество.
Не можете да
отворите вратата на
уреда.
Уверете се, че програмата за пране е приключила.
Задайте програмата за източване или центрофугиране,
ако има вода в барабана.
Проверете дали уредът получава електрическа
енергия.
Този проблем може да е причинен от повреда на уреда.
Свържете се с оторизиран сервизен център. Ако се
наложи да отворите вратата, моля, прочетете
внимателно "Извънредно отваряне на врата".
Уредът издава
необичаен шум.
Уверете се, че уредът е правилно нивелиран. Вижте
"Инсталиране".
Уверете се, че опаковката и/или транспортните болтове
са премахнати. Вижте "Инсталиране".
Добавете още пране в барабана. Зареденото
количество пране е твърде малко.
Цикълът е по-кратък
от времето на
дисплея.
Уредът изчислява ново време според теглото на
прането. Вижте раздела "Стойности на потребление".
Цикълът е по-дълъг от Небалансираното тегло на прането увеличава
времето на дисплея.
продължителността на работа. Това е нормален режим
на работа на уреда.
Резултатите от
измиването не са
задоволителни.
Увеличете количеството перилен препарат или
използвайте друга марка.
Използвайте специални продукти, за да отстраните
упоритите петна, преди да измиете прането.
Уверете се, че сте задали правилната температура.
Намалете зареденото пране.
Не можете да
задавате опция.
Уверете се, че натискате единствено желаният(ите)
бутон(и).
Уредът не суши или
не го прави както
трябва.
Отворете крана за вода.
Уверете се, че филтърът за оттичане не е запушен.
Намалете зареденото количество.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
67
Възможно решение
Уверете се, че сте задали правилен цикъл, ако е
необходимо задайте отново кратко време на сушене.
По прането има
различен цветен мъх.
Тъканите, изпрани с предния цикъл, са отделили мъх от
различен цвят:
• Фазата на сушене спомага за елиминиране на
мъхчетата.
• Почистете дрехите с препарат за отстраняване на
мъх.
В случай на прекалено голямо количество мъх в
барабана, пуснете специалната програма, за да го
почистите (за повече информация вижте "Мъх по
тъканите").
След проверката активирайте уреда. Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се обърнете към оторизирания сервизен център.
Ако дисплеят покаже други алармени кодове. Деактивирайте и активирайте уреда.
Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.
16. ИЗВЪНРЕДНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТА
В случай на проблеми със
захранването или уреда, вратичките
остават заключени. Програмата за
пране продължава, когато
захранването бъде възстановено. Ако
в случай на проблем вратичките
останат заключени, има възможност
да ги отворите като използвате
функцията "Аварийно отключване".
Преди да отворите вратичката:
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че
температурата на водата
и прането не са горещи.
Ако се налага, изчакайте
докато се охладят.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че барабанът
не се върти. Ако се
налага, изчакайте докато
барабанът спре да се
върти.
Уверете се, че нивото на
водата в барабана не е
прекалено високо. Ако е
наложително,
продължете с аварийно
източване (Вж.
"Аварийно източване" в
глава "Грижи и
почистване").
Отворете вратичката, постъпете по
следния начин:
1. Натиснете бутона On/Off, за да
изключите уреда.
2. Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
3. Отворете клапата на филтъра.
4. Дръжте спусъка за извънредно
отключване надолу, като в същото
време отворите вратата на уреда.
68
www.electrolux.com
5. Извадете прането и след това
затворете вратичката на уреда.
6. Затворете капака на филтъра.
17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Ширина/ Височина/
Дълбочина/ Обща
дълбочина
600 мм/ 850 мм/ 522 мм/ 540 мм
Свързване към
електрическата
мрежа
Волтаж
Обща мощност
Предпазител
Честота
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на защита срещу навлизане на твърди
частици и влага, осигурено от защитното
покритие, освен в случаите, когато
оборудването с ниско напрежение не
разполага със защита срещу влага
IPX4
Налягане на
водоснабдяването
Минимално
Максимална
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Максимално
количество при
пране
Памук
7 кг
Максимално
количество сухо
пране
Cotton (Памук)
Синтетика
5 кг
2 кг
Скорост на
центрофугиране
Максимална
1400 об./мин
18. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
69
70
www.electrolux.com
БЪЛГАРСКИ
71
132909731-A-492014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement