Electrolux | EWW1476HDW | User manual | Electrolux EWW1476HDW Ohjekirja

Electrolux EWW1476HDW Ohjekirja
EWW 1476 HDW
................................................ .............................................
FI KUIVAAVA PESUKONE
KÄYTTÖOHJE
2
SV TVÄTT-TORKMASKIN
BRUKSANVISNING
29
2
www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OHJELMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KULUTUSARVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN KUIVAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VIHJEITÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.RegisterElectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku “Ohjelmataulukko”).
4
www.electrolux.com
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
• Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo)
0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa)
• Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei
saa käyttää uudelleen.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet.
• Pidä kuljetustuet tallessa. Rumpu tulee
lukita, kun siirrät laitetta.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu
sääolosuhteille.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää
riittävästi tilaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se on
puhdasta.
SUOMI
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei vuotoja esiinny.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä koske luukun lasiin pesuohjelman
ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
• Varmista, että poistat kaikki metalliosat
pyykistä.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on
jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä vahingoilta.
Jos pysäytät laitteen ennen kuin kuivausjakso päättyy, poista ja levitä välittömästi kaikki pyykit, jotta lämpö voi
haihtua.
• Jos käytät pesuainetta, huuhteluainetta
tai vastaavia tuotteita, noudata pakkauksen ohjeita.
• Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka pois.
• Älä kuivaa vaurioituneita tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
• Älä kuivaa materiaaleja, kuten kumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä ja kumia sisältäviä tekstiilejä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia,
alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta,
ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Älä kuivaa tekstiilejä, jos niiden puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja.
• Varmista, ettei kaasutoimisia sytyttimiä
tai tulitikkuja ole jäänyt vaatteiden taskuihin.
5
• Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa laitteessa pesemättömiä
vaatteita.
• Jos olet pessyt pyykit tahranpoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelujakso ennen laitteen käynnistämistä.
• Muoviastiat eivät kestä kuumuutta.
– Jos käytät pesupalloa, poista se ennen kuivausohjelman asettamista.
– Älä käytä pesupalloa, kun asetat
tauottoman ohjelman.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Noudata maksimitäyttömäärää.
• Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä vaatteita.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
6
www.electrolux.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
2 Pesuainelokero
3
3 Käyttöpaneeli
4 Luukun kahva
5 Arvokilpi
4
5
6 Tyhjennyspumpun sihti
7 Jalat laitteen tasapainottamiseen
3.1 Kiinnityslevypakkaus
(4055171146)
6
7
1 Kansilevy
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite
kiinnityslevyihin.
Noudata asennussarjan mukana toimitettuja ohjeita.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Virtakytkin
(On/Off)
Ohjelmanvalitsin
2
3 Linkousnopeuden alennus -kosketuspainike
(Spin)
10
7 Ajastin-kosketuspainike
(Delay Start)
8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Extra Rinse)
9 Kuivaustaso-kosketuspainike
(Drying level)
4 Lämpötila-kosketuspainike
10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
(Temperature)
5 Näyttö
11 Time Manager -kosketuspainikkeet
6 Kuivausaika-kosketuspainike
(Drying time)
(Start/Pause)
SUOMI
7
4.1 Näyttö
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A) Lämpötila-alue:
G
F)
: Lämpötilan merkkivalo.
: Kylmän veden merkkivalo.
B)
: Time Manager -merkkivalo.
C) Aika-alue:
–
–
: Ohjelman kesto.
: Ajastin.
–
: Hälytyskoodit.
–
: Virheviesti.
–
: Ohjelma on päättynyt.
: Lisähuuhtelu-lisätoiminnon pysyvä valinta.
G)
,
,
: Kuivaustason merkkivalot.
H) Linkousalue:
–
: Linkousnopeuden merkkivalo.
–
: Ei linkousta -merkkivalo.
–
: Rypistymisen esto -merkkivalo.
I)
D)
: Linkousvaihe.
J)
E)
: Höyrytysvaihe.
K)
: Pesuvaihe.
: Lapsilukon merkkivalo.
: Luukku lukittu -merkkivalo.
5. OHJELMAT
Ohjelma
Lämpötilaväli
Pestävä pyykki ja likaisuustaso
Maksimitäyttö, maksimilinkous
Pesuohjelmat
Valko/Kirjo
90° C - Kylmä
Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (vähän ja normaalilikainen).
7 kg, 1400 kierr./min
Puuvilla+Esipesu
90° C - Kylmä
Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (erittäin likainen
tai vähän likainen).
7 kg, 1400 kierr./min
Puuvilla Eco 1)
60 °C - 40 °C
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen.
7 kg, 1400 kierr./min
Siliävät
60 °C - Kylmä
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
3.5 kg, 1200 kierr./min
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Pestävä pyykki ja likaisuustaso
Maksimitäyttö, maksimilinkous
Hienopesu
40 °C - Kylmä
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri.
Normaalilikainen.
3.5 kg, 1200 kierr./min
Villa/Käsinpesu
40 °C – Kylmä
Konepestävä villa, käsinpestävät villavaatteet ja
arkalaatuiset tekstiilit, joissa on «käsinpesu» merkki.
2 kg, 1200 kierr./min
Peitot
60 °C – 30 °C
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
2 kg, 800 kierr./min
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
7 kg, 1400 kierr./min
Huuhtelut
Kylmä
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
7 kg, 1400 kierr./min
Linkous/Tyhjennys
Kuivausohjelmat
Kuivausohjelma villalle
Villa Kuivaus
Kuivausohjelma siliäville
Tekokuidut Kuivaus
Kuivausohjelma puuvillalle
Puuvilla Kuivaus
Höyryohjelmat
Raikastus
Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville
Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä.
1.5 kg
Sileytys
Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville.
Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
1.5 kg
1) «Puuvillan säästöohjelma » lämpötilassa 60 °C, täyttömäärällä 7 kg, on energiamerkkiin
merkittyjen tietojen viiteohjelma standardien ETY 92/75 mukaisesti. Aseta tämä ohjelma
saavuttaaksesi hyvät pesutulokset ja vähentääksesi virrankulutusta. Pesuohjelman aika on
pitempi.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
esipesulla
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SUOMI
Ohjelma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
5.1 Automaattiset kuivausohjelmat
Kuivaustaso
Kuitutyyppi
Erittäin kuiva
Pyyhkeille
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet,
jne.)
5 kg
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet,
jne.)
5 kg
Kaappikuiva
Kaappiin asetettaville tekstiileil- Tekokuidut tai sekoitele
kuidut
(neulepuserot, puserot,
alusvaatteet, liinavaatteet)
Silityskuiva
Silitykseen
Puuvilla ja pellava
(lakanat, pöytäliinat, paidat,
jne.)
Täyttömäärä
2 kg
5 kg
9
10 www.electrolux.com
5.2 Ajastetut kuivausohjelmat
LinkousnoTäyttöpeus
määrä
(kier(kg)
rosta/
min)
Kuivaustaso
Kuitutyyppi
Erittäin kuiva
Pyyhkeille
Puuvilla ja pellava
(kylpytakit, kylpypyyhkeet,
jne.)
Suositeltu aika
(minuuttia)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
Puuvilla ja pellava
Kaappikuiva1)
Kaappiin asetettavil- (kylpytakit, kylpypyyhkeet,
jne.)
le tekstiileille
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
44 - 55
Kaappikuiva
Tekokuidut tai sekoiteKaappiin asetettavil- kuidut
le tekstiileille
(neulepuserot, puserot,
alusvaatteet, liinavaatteet)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
1
1200
80 - 100
Silityskuiva
Sopii silitettäville
vaatteille
Puuvilla ja pellava
(lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)
Villan kuivaus
Villa (villapaidat)
1) Neuvoja testilaitokselle
Standardin EN 50229 mukaisesti testi tulee suorittaa ilmoitetun maksimikuivauskapasiteetin
ENSIMMÄISELLÄ kuivausmäärällä (koostumus standardin EN61121 mukainen) valitsemalla
puuvillan AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA -ohjelma.
TOINEN kuivausmäärä jäljellä jäävällä kuormalla tulee testata asettamalla puuvillan
AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA -ohjelma.
5.3 Woolmark-sertifikaatti
• Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä villaa sisältävien ja
merkillä «käsinpesu» varustettujen tekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään
tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja tämän
pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1380
• Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman.
Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen
edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeita noudattaen.
M1381
Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-symboli on
sertifioinnin tavaramerkki.
SUOMI
11
6. KULUTUSARVOT
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän
(esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 7 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelma
Energiankulutus
(KWh)
Puuvilla 60°
Vedenkulutus
(litraa)
1.25
70
1.02
53
Puuvilla 40°
0.78
70
Siliävät 40°
0.47
50
Hienopesu 40°
0.53
62
Villa/käsinpesu 30°
0.25
45
Puuvillan
60° 1)
säästöohjelma
Ohjelman
kesto
(minuuttia)
Katso ohjelman
kesto
käyttöpaneelissa
olevasta
näytöstä.
1) «Puuvillan säästöohjelma » lämpötilassa 60 °C, täyttömäärällä 7 kg, on energiamerkkiin
merkittyjen tietojen viiteohjelma standardien ETY 92/75 mukaisesti.
Taulukossa mainitut kulutustiedot
ovat ainoastaan suuntaa-antavia,
sillä arvot voivat vaihdella pyykin
määrän ja tyypin, tuloveden lämpötilan ja ympäristön lämpötilan
mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla
tämän lisätoiminnon.
= kylmä vesi.
Merkkivalo
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
7.2 Linkous
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Ylimääräiset linkouksen
lisätoiminnot:
Ei linkousta
• Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
Rypistymisen esto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy.
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Luukku on edelleen lukittu.
• Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
Merkkivalo
12 www.electrolux.com
1)
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".
7.3 Kuivausaika
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
pyykin kuivausajan. Asetettu arvo näkyy
näytössä.
Jokainen kosketuspainikkeen painallus lisää arvoa viidellä minuutilla.
Kaikkia aika-arvoja ei voida asettaa eri tyyppisille pyykeille.
7.4 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin
päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.5 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Automaattinen kuivaus
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
pyykille automaattisen kuivaustason. Näytössä näkyy asetetun tason symboli.
• Erittäin kuiva -taso puuvillalle
• Kaappikuiva-taso puuvillalle ja siliäville
• Silityskuiva -taso puuvillalle
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy
oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa painatai
.
malla
Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
2) Ohjelman oletuskesto.
3) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään,
energiankulutus pienenee asteittain.
Optimoitu lämmitysvaihe säästää energiaa
ja pitempi kesto säilyttää samat
pesutulokset (erityisesti normaalilikaisen
pyykin kohdalla).
7.8 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Kytke lisätoiminto päälle/pois päältä
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
, lisätoiminnot
• Kun painat painiketta
ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
painamista: laite
• Ennen painikkeen
ei voi käynnistyä.
7.9 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti paija
, kunnes merkkivalo
niketta
syttyy/sammuu.
SUOMI
13
Jos kytket äänimerkit pois päältä,
ne toimivat laitteen toimintahäiriön
yhteydessä.
7.10 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1.
2.
Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon
pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
3.
Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä
kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN
9.1 Koneen täyttö
1.
2.
3.
Avaa laitteen luukku.
Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita
ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
Sulje luukku.
HUOMIO
Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on
vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara.
9.2 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö
• Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
• Sulje pesuainelokero varoen.
14 www.electrolux.com
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine
1.
2.
A
3.
4.
B
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
– Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
– Älä lisää nestettä maksimitason yli.
– Älä aseta esipesuvaihetta.
– Älä aseta ajastinta.
9.3 Laitteen kytkeminen
toimintaan
Paina Auto/Off-painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun se kytketään toimintaan.
9.4 Ohjelman asettaminen
1.
Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
– Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy.
–
-merkkivalo vilkkuu.
SUOMI
2.
– Näytössä näkyy Time Manager-taso, ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.
Muuta tarvittaessa lämpötilaa, linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle,
asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti Err.
9.5 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
:
• Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
• Merkkivalo
alkaa vilkkumaan näytössä.
• Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu ja
näytössä näkyy merkkivalo
.
• Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa, kun laitteen vedentäyttö on käynnissä.
Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää automaattisesti ohjelman keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy näytössä.
9.6 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
• Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi viive näkyy näytössä. Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
• Paina painiketta
– Laite käynnistää ajanlaskun.
– Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin
.
painat
Ajastuksen peruuttaminen:
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
1.
2.
15
Paina painiketta
, kunnes näytös’.
sä näkyy
Käynnistä ohjelma välittömästä painauudelleen.
malla painiketta
9.7 Ohjelman keskeyttäminen ja
lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta
. Merkkivalo alkaa
vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
. Ohjelma jatkuu.
9.8 Pesuohjelman
peruuttaminen
1.
2.
Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toijoiminnasta painamalla painiketta
denkin sekuntien ajan.
Kytke laite toimintaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen
voit asettaa uuden pesuohjelman.
Koneeseen jää vettä.
9.9 Luukun avaaminen
HUOMIO
Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu
pyörii edelleen, luukkua ei voi avata.
Laitteen luukku on lukittu ja näytössä näohjelman tai ajastimen
kyy merkkivalo
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen ohjelman
tai ajastimen ollessa käynnissä:
1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla
.
painiketta
2. Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo
sammuu.
3. Avaa luukku.
4. Sulje luukku ja paina uudelleen paini. Ohjelma tai ajastin toimii
ketta
edelleen.
9.10 Ohjelman päättyessä
• Laite pysähtyy automaattisesti.
16 www.electrolux.com
• Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
• Näyttöön syttyy
.
sammuu.
• Merkkivalo
• Luukun lukon merkkivalo
sammuu.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
• Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
• Sulje vesihana.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
joidenkin sekuntien ajan.
painiketta
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
– Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
– Luukun lukon merkkivalo
palaa.
Luukku on edelleen lukittu.
– Luukku voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Jos asetat toiminnon
, laite
suorittaa ainoastaan tyhjennysvaiheen.
2. Paina painiketta
. Laite tyhjentää
veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun
ja luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4.
Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa
automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun ottamatta).
9.11 AUTO Stand by lisätoiminto
AUTO Stand by-lisätoiminto deaktivoi automaattisesti laitteen energiankulutuksen vähentämiseksi seuraa vissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painamista.
painikkeen
Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta
.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan paina.
malla painiketta
Näytössä näkyy viimeeksi asetetun ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN KUIVAAMINEN
VAROITUS!
Avaa vesihana. Aseta tyhjennysletku
pesualtaaseen tai liitä se tyhjennysputkeen.
• Kytke laite toimintaan painamalla painijoidenkin sekuntien ajan.
ketta
• Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
• Käännä ohjelmanvalitsin oikean ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan.
• Näytössä näkyy kuivauksen merkkivalo
.
KUIVAUS AUTOMAATTISILLA TASOILLA:
• Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy jokin kuivaustason
merkkivalo:
–
: SILITYSKUIVA -tason merkkivalo
puuvillalle
–
: KAAPPIKUIVA-tason merkkivalo
puuvillalle ja siliäville
–
: ERITTÄIN KUIVA -tason merkkivalo puuvillalle
• Näytössä näkyy aika-arvo, joka on laskettu oletustäyttömäärän mukaan. Jos
pyykkimäärä on oletusarvoa suurempi
tai pienempi, laite säätää aika-arvon automaattisesti ohjelman aikana.
SUOMI
• Käynnistä ohjelma painamalla
.
Näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo
. Kuivauksen merkkivalo
alkaa vilkkumaan.
Kaikkia kuivaustasoja ei voida
asettaa kaikille pyykeille.
AJASTETTU KUIVAUS:
• Paina painiketta
toistuvasti aika-arvon asettamiseksi (katso taulukko «Kuivausohjelma»).
• Näytössä näkyy 10 minuuttia. Jokainen
kosketuspainikkeen painallus lisää arvoa viidellä minuutilla.
Näytössä näkyy asetettu aika-arvo: esimerkiksi arvon –
.
• Joidenkin sekuntien kuluttua näytössä
näkyy uusi aika-arvo:
. Laite laskee myös rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheiden keston.
• Käynnistä ohjelma painamalla
. Uusi
aika-arvo näkyy näytössä säännöllisesti.
alkaa vilkkuKuivauksen merkkivalo
maan.
Näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo
.
17
10.1 Kuivausohjelman lopussa.
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
• Näyttöön syttyy .
• Merkkivalo
sammuu.
• Kuivausohjelman viimeisten minuuttien
aikana laite suorittaa jäähdytys- ja rypistymisenestovaiheen. Luukku pysyy
edelleen lukittuna.
• Kun lukitun luukun
merkkivalo
sammuu näytössä, luukku voidaan avata.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
joidenkin sekuntien ajan.
painiketta
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti
pois toiminnasta.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
• Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
• Sulje vesihana.
Jos asetat vain 10 minuutin kuivausajan, laite suorittaa ainoastaan jäähdytysvaiheen.
Jos pyykki ei ole riittävän kuivaa,
aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen.
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA
KUIVAAMINEN
11.1 NON-STOP-ohjelma
• Kytke laite toimintaan painamalla painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
• Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
• Laita pesuaine ja lisäaineet vastaavaan
lokeroon.
• Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Näytössä näkyy
eri pesuvaiheiden merkkivalot.
• Valitse haluamasi lisätoiminnot.
11.2 Pesu ja automaattinen
kuivaus
• Paina painiketta
, kunnes näytössä
näkyy jokin kuivaustason merkkivalo.
–
: SILITYSKUIVA -taso puuvillalle
–
: KAAPPIKUIVA-taso puuvillalle ja siliäville
–
: ERITTÄIN KUIVA -taso puuvillalle.
Näytössä näkyy merkkivalo
. Näytössä
oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjel-
18 www.electrolux.com
mien kesto, joka lasketaan oletustäyttömäärän mukaan.
Hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi laite ei salli liian alhaisen
linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille.
.
• Käynnistä ohjelma painamalla
Asetetun kuivaustason merkkivalo jää
palamaan näyttöön. Lukitun luukun
merkkivalo syttyy. Uusi aika-arvo näkyy
näytössä säännöllisesti.
Kuivausohjelman viimeisten minuuttien aikana laite suorittaa rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheet.
11.3 Pesu ja ajastettu kuivaus
• Aseta kuivausaika painamalla
tössä näkyy 10 minuuttia.
. Näy-
syttyy näyttöön.
Merkkivalo
• Näytössä näkyy asetetun kuivausajan,
esimerkiksi arvon
.
• Joidenkin sekuntien jälkeen näytössä
näkyy lopullinen aika-arvo
, joka on pesu- ja kuivausohjelmien kokonaiskesto (pesu- + kuivaus- + rypistymisenesto- + jäähdytysvaiheet).
Jos asetat 10 minuutin kuivauksen
vasta pesun jälkeen, laite laskee
myös rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheiden keston.
• Käynnistä ohjelma painamalla
.
Hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi laite ei salli liian alhaisen
linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille.
11.4 Ohjelman päättyessä
Laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit
kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
Katso lisätietoa edellisen luvun osiosta
‘Kuivausohjelman päättyessä“.
11.5 Tekstiilien nukka
Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.
Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla
pesukerralla.
Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.
Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
• Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden
tekstiilien (uudet huokoiset kankaat, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja
kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
• Kuivata kyseiset tekstiilit ilmakuivauksella ensimmäisen pesukerran jälkeen.
• Puhdista nukkasihti.
• Puhdista kuivausohjelman jälkeen tyhjä
rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
Poista nukka rummun sisältä asettamalla erikoisohjelma:
• Tyhjennä rumpu.
• Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
• Valitse huuhteluohjelma.
• Kytke puhdistustoiminto päälle painaja
malla samanaikaisesti painiketta
, kunnes näytössä näkyy CLE.
• Käynnistä ohjelma painamalla
.
• Näyttöön syttyy merkkivalo
. Luukku on lukittu. Uusi aika-arvo näkyy näytössä säännöllisesti.
12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
12.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
SUOMI
19
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteella:
– helmattomia tai leikattuja vaatteita
– kaarellisia rintaliivejä.
– Pese pienet vaatekappaleet pesupussissa.
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos
näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.
12.4 Ympäristönsuojeluohjeita
12.2 Vaikeat tahrat
Kuivausohjelman valmistelu
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin
laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.
• Avaa vesihana.
• Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty
oikein. Katso lisätietoja Asennus-luvusta.
• Katso kuivausohjelmien maksimitäyttömäärät kuivausohjelmataulukosta.
12.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon
sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
annostelupalloa käyttämällä.
• Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla,
jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta.
12.5 Vedenkovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
12.6 Kuivausohjeita
Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville
pyykeille:
– Erittäin arkalaatuinen pyykki.
– Tekokuituverhot.
– Villa- ja silkkivaatteet.
– Metalliosia sisältävät vaatteet.
– Nailonsukat.
– Peitteet.
– Sängynpeitot.
– Peitot.
– Anorakit.
– Makuupussit
– Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen, kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä.
– Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja
sisältävät vaatteet.
20 www.electrolux.com
12.7 Tekstiilien hoitoohjemerkinnät
Noudata valmistajan hoito-ohjemerkintöjen ohjeita kuivaamisen aikana:
•
= Tekstiili voidaan kuivata kuivausrummussa
•
= Kuivausohjelman lämpötila on korkea
•
= Kuivausohjelman lämpötila on alhainen
•
= Tekstiiliä ei voida kuivata kuivausrummussa.
Katso keskimääräiset kuivausajat taulukosta «Kuivausohjelmat».
Kokemuksen kautta opit valitsemaan pyykillesi sopivat kuivausajat. Merkitse muistiin erilaisten vaatteiden kuivauksessa
käyttämäsi ajat.
Vältä staattinen purkautuminen kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti:
• Käytä huuhteluainetta pesuohjelmassa.
• Käytä erityistä kuivausrumpuihin sopivaa huuhteluainetta.
Poista pyykit koneesta pian kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
12.9 Lisäkuivaus
12.8 Kuivausohjelman kesto
Kuivausaika riippuu seuraavista tekijöistä:
• loppulinkouksen nopeus
• kuivaustaso
• tekstiilien materiaali
• kuivattavan pyykin paino
YLEISIÄ VINKKEJÄ
Jos pyykki on edelleen kosteaa kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen.
VAROITUS!
Älä kuivaa pyykkiä liikaa ryppyjen tai vaatteiden kutistumisen välttämiseksi.
13. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
huoltoa.
13.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.
13.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään
pyykinpesusta.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
13.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila
ja lisää pieni määrä pesuainetta.
SUOMI
13.4 Luukun tiiviste
Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista
kaikki esineet sisätilasta.
13.5 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Vedenpoiston sihdin
puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä,
jos laitteen vesi on kuumaa.
21
22 www.electrolux.com
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
SUOMI
23
9.
13.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Hätätyhjennys
1.
Laite ei voi tyhjentää vettä toimintahäiriön
vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita toimenpiteen 'Vedenpoiston sihdin puhdistaminen' vaiheet (1) - (9).
Puhdista pumppu tarvittaessa.
Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:
2.
45°
Kaada pesuainelokeron päälokeroon
2 litraa vettä.
Aloita veden tyhjennys käynnistämällä
ohjelma.
13.9 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle
jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.
24 www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana.
Irrota vedenottoletku.
Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 0 °C
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat alhaisesta
lämpötilasta.
14. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen luukku on auki tai se on
suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!
•
- Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen
tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet- Tarkista, että vesihana on auki.
tä.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole
tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
SUOMI
Ongelma
25
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi
Aseta linkousohjelma.
tai pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiliitännät ovat tiiviit ja ettei vesivuotoja
ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen luukku ei
avaudu.
Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on
vettä.
Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos luukun avaaminen on
tarpeen, lue huolellisesti kohta “Luukun avaaminen hätätilanteessa”.
Laitteesta kuuluu poik- Varmista, että laite on tasapainoitettu oikein. Lue ohjeet
keavia ääniä.
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Laite täyttyy vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa.
Letku voi olla liian matalalla.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhyempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso
kohta ‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa.
Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
26 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Kone ei kuivaa kunnol- Avaa vesihana.
la tai kuivaa virheellisesti.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa.
Vähennä pyykkiä.
Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta lyhyt
kuivausohjelma tarvittaessa uudelleen.
Pyykit ovat täynnä eriväristä nukkaa.
Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut
eriväristä nukkaa:
• Kuivausohjelma auttaa poistamaan nukkaa.
• Puhdista vaatteet nukanpoistajalla.
Jos rummussa on liikaa nukkaa, suorita rummun puhdistava erikoisohjelma (katso lisätietoa kohdasta “TEKSTIILIEN NUKKA”).
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja.
Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
15. LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA
Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle.
Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa.
Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.
Ennen luukun avaamista:
VAROITUS!
Varmista, ettei veden lämpötila ole korkea ja pyykki kuumaa. Odota
tarvittaessa, että ne jäähtyvät.
VAROITUS!
Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.
VAROITUS!
Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkea.
Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun “Hoito ja puhdistus”
kohta “Hätätyhjennys”).
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta
.
SUOMI
27
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Pidä hätäavauskytkintä alaspäin ja avaa
samanaikaisesti laitteen luukku.
5. Ota pyykki pois koneesta.
6. Sulje sihdin luukku.
16. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Sähköliitäntä:
Leveys / Korkeus / Syvyys
Kokonaissyvyys
540 mm
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
600 / 850 / 522 mm
Minimi
Maksimi
Vesiliitäntä 1)
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
7 kg
Maksimikuivapaino
Puuvilla
5 kg
Siliävät
Linkousnopeus
Maksimi
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2 kg
1400 Kierrosta minuutissa
28 www.electrolux.com
17. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
29
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING - TORKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÖDÖPPNING AV LUCKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
33
33
34
38
38
40
40
43
44
45
47
51
53
54
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.RegisterElectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
30 www.electrolux.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ högsta tillåtna lastvolym på 7 kg (se kapitlet "Programtabell").
SVENSKA
31
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektrisk anslutning
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra trumman.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C eller där den utsätts för väder och
vind.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och
mattan.
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
32 www.electrolux.com
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.2 Använd
VARNING
Det finns risk för personskador,
elstöt, brand eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Ta inte på luckglaset när ett program är
igång. Glaset kan bli hett.
• Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
• Den avslutande delen av torkprogrammet sker utan värme (avkylningsfas), för
att säkerställa att tvätten inte skadas.
Om du stannar produkten innan torkprogrammet har avslutats ska du
snabbt ta ut all tvätt och sprida ut den
så att värmen leds bort.
• Om du använder tvättmedel, sköljmedel
eller dylika produkter, följ instruktionerna på förpackningen.
• Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten.
• Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
• Torka inte föremål såsom skumgummi
(latex), duschmössor, vattentäta textilier
eller plagg med gummiinlägg.
• Innan du torkar tvätt som har varit i
kontakt med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel måste den tvättas i varmt vatten med en extra mängd
tvättmedel.
• Torka inte tvätt som har tvättats med
industriella kemikalier.
• Kontrollera att inga gaständare eller
tändstickor finns kvarlämnade i plaggens fickor.
• Torka endast textilier som är lämpliga
att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
• Torka inte otvättade plagg i produkten.
• Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra
sköljning genomföras innan produkten
startas.
• Plastföremål är inte värmebeständiga.
– Om du använder en tvättboll så tar
du bort den innan du ställer in tvättprogrammet.
– Använd inte tvättboll när du väljer ett
NON-STOP-program.
VARNING
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Följ maximal tvättmängd.
• Torka inte genomblöta plagg i produkten.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
33
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
2 Diskmedelsfack
3
3 Kontrollpanelen
4 Luckhandtag
5 Typskylt
4
5
6 Filter till tömningspump
7 Fötter för nivåutjämning av produkten
3.1 Fästplåtsats (4055171146)
6
7
Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.
Följ anvisningarna som medföljer satsen.
1 Arbetsyta
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Strömbrytare På/Av
(On/Off)
Programväljare
2
3 Touch-kontroll för reducerad centrifugering
(Spin)
10
7 Touch-kontrollen Fördröjd start
(Delay Start)
8 Touch-kontrollen Extra sköljning
(Extra Rinse)
9 Touch-kontrollen Torknivå
(Drying level)
4 Tryck på touch-kontrollen
10 Touch-kontrollen Start Paus
(Temperature)
5 Display
11 Time Manager touch-kontroller
6 Touch-kontrollen Torkning
(Drying time)
(Start/Pause)
34 www.electrolux.com
4.1 Display
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A) Temperaturområdet:
G
F)
: Temperaturindikator.
: Kontrollampa för kallt vatten.
B)
: Time Manager-kontrollampa.
C) Tidområdet:
–
–
: Programmets längd.
: Fördröjd start.
–
: Larmkoderna.
–
: Felmeddelandet.
–
: När programmet är klart.
: Funktionen permanent extra
sköljning.
G)
,
,
: Kontrollamporna för
torrhetsnivå.
H) Centrifugeringsområdet:
–
: Kontrollampa för centrifugeringshastighet.
–
: Kontrollampa för ingen
centrifugering.
–
: Kontrollampa för sköljstopp.
I)
D)
: Torkfasen.
J)
E)
: Ångfasen.
K)
: Tvättfasen.
: Kontrollampan för Barnlås.
: Kontrollampan för Lucklås.
5. PROGRAM
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Diskprogram
Vit-/Kulörtvätt
90° C - kall
Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad
tvätt).
7 kg, 1400 varv/min
Vit-/Kulörtvätt + Förtvätt
90° C - kall
Vit och färgad bomull (hårt smutsad och lätt
smutsad tvätt).
7 kg, 1400 varv/min
Bomull Eco 1)
60° C - 40° C
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt.
7 kg, 1400 varv/min
SVENSKA
Program
Temperaturområde
35
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Syntettvätt
60° C - kall
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
3.5 kg, 1200 varv/min
Fintvätt
40 °C - Kall
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Normalt smutsad tvätt.
3.5 kg, 1200 varv/min
Ylle/Handtvätt
40 °C – kall
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt".
2 kg, 1200 varv/min
Täcken
60 °C – 30 °C
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
2 kg, 800 varv/min
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
7 kg, 1400 varv/min
Sköljning
Kall
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
7 kg, 1400 varv/min
Centrifug/Tömning
Torkprogram
Torkprogram för ylle
Torkning Ylle
Torkprogram för syntetplagg
Torkning Syntet
Torkprogram för bomullsplagg
Torkning Bomull
Ångprogram
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg
Ånga - Uppfräschning Det här programmet tar bort dålig lukt från tvätten.
1.5 kg
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg.
Det här programmet hjälper till att göra tvätten
mindre skrynklig.
1.5 kg
Ånga - Antiskrynkling
1) Energisparprogrammet för bomull vid 60 °C med en tvättmängd på 7 kg är
referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75.
Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång.
Programmets tvättfas har förlängts.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
36 www.electrolux.com
Program
med Förtvätt
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
5.1 Program för automatisk torkning
Torrhetsgrad
Material
Extra torr
För frottématerial
Bomull och linne
(morgonrockar, badhanddukar osv.)
upp till 5 kg
Bomull och linne
(morgonrockar, badhanddukar osv.)
upp till 5 kg
Syntet och blandade material
(tröjor, blusar, underkläder,
linne)
upp till 2 kg
Bomull och linne
(lakan, bordsdukar, skjortor
osv.)
upp till 5 kg
Skåptorrt
För plagg som ska läggas undan
Stryktorrt
För strykning
Vikt
SVENSKA
37
5.2 Program för tidsstyrd torkning
Torrhetsgrad
Material
Extra torr
För frottématerial
Bomull och linne
(morgonrockar, badhanddukar osv.)
Skåptorrt1)
För plagg som ska
läggas undan
Bomull och linne
(morgonrockar, badhanddukar osv.)
Skåptorrt
För plagg som ska
läggas undan
Syntet och blandade
material
(tröjor, blusar, underkläder, linne)
Stryktorrt
Lämpligt för strykning
Bomull och linne
(lakan, bordsdukar, skjortor osv.)
Ylletorrt
Ylle (tröjor)
Vikt
(kg)
CentrifugeFörslag
ringpå tider
shastig(min.)
het
(rpm)
5
1400
190 - 210
3
1400
115 - 135
1
1400
55 - 65
5
1400
180 - 200
3
1400
105 - 125
1
1400
44 - 55
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
5
1400
150 - 170
3
1400
85 - 105
1
1400
35 - 45
1
1200
80 - 100
1) Information till provanstalter
Testprestanda, i enlighet med EN 50229, måste utföras med en FÖRSTA torkningslast med
max deklarerad torkningskapacitet (lastsammansättning enligt EN61121) genom att ställa in
programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för bomull.
Den ANDRA torkningslasten med återstående last måste testas genom att välja
programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för bomull.
5.3 Woolmark-intyg
• "Maskinens ylleprogram har testats och
godkänts av Woolmark Company för
tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta
som "handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna på
klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1380
• Torktumlarens ylleprogram har testats
och godkänts av Woolmark. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg
som är märkta med handtvätt, förutsatt
att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas
enligt produkttillverkarens anvisningar.
M1381
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.
38 www.electrolux.com
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60°C
med maxvikt 7 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1
kg så är programet klart på mindre än en timme).
När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.
Program
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning
(liter)
Bomull 60°
1.25
70
Energisparprogram för bomull 60° 1)
1.02
53
Bomull 40°
0.78
70
Syntet 40°
0.47
50
Fintvätt 40°
0.53
62
Ylle / Handtvätt 30°
0.25
45
Programlängd
(minuter)
När det gäller
varaktigheten
hos program,
se
displayen
på kontrollpanelen.
1) Energisparprogrammet för bomull vid 60 °C med en tvättmängd på 7 kg är
referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75.
De förbrukningsdata som anges i
denna tabell är riktvärden som kan
variera beroende på mängd och
typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstemperaturen.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
= kallt vatten.
Indikator
Displayen visar den inställda temperaturen.
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast
torkfasen är tillgänglig.
• Kontrollampan tänds.
• Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda centrifugeringshastigheten.
Kontrollampan för inställd hastighet tänds.
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
• Kontrollampan tänds.
• Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
1)
7.3 Torktid
Med den här funktionen kan du ställa in tiden för materialet du ska torka. På displayen visas det inställda värdet.
Varje gång du trycker på touch-kontrollen
ökar tiden med 5 minuter.
Du kan inte välja alla tider för olika
typer av textilier.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Automatisk torkning
Med den här funktionen kan du ställa in
en automatisk torkningsgrad för tvätten.
På displayen visas symbolen för den valda
torrhetsgraden.
• Extra torrhetsgrad för bomullsplagg
• Skåptorrt för bomulls- och syntetplagg
• Stryktorrt för bomullsplagg
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
eller
för att minska eller
Tryck på
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
39
Indikator
SVENSKA
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
2) Förinställd programtid.
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den
optimerade uppvärmningsfasen sparar
energi och den längre programlängden
ger samma tvättresultat (speciellt för
normalt smutsad tvätt).
7.8 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtidigt
nom att trycka på
tills indikatorn
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
låses funktionerna
• När du tryckt på
och programvredet.
• Innan du trycker på
: Produkten
startar inte.
7.9 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent
när du ställer in ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtidigt
nom att trycka på
tills indikatorn
tänds/släcks.
40 www.electrolux.com
Om du avaktiverar ljudsignalerna
fortsätter de att låta när det är fel
på produkten.
7.10 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna geoch
samtidigt i 6
nom att trycka på
sekunder.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.
2.
3.
Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för tvättfasen. Då aktiveras tömningssystemet.
Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts
från trumman och baljan.
9. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTT
9.1 Fylla på tvätt
1.
2.
3.
Öppna luckan till produkten.
Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget. Skaka kläderna innan du lägger
dem i produkten. Lägg inte i för
mycket tvätt i trumman.
Stäng luckan.
FÖRSIKTIGHET
Kontrollera att det inte finns någon
tvätt kvar mellan tätningen och
luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.
9.2 Använda tvättmedel och andra medel
• Mät upp tvätt- och sköljmedel.
• Stäng tvättmedelslådan försiktigt.
SVENSKA
41
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
Flytande eller pulvertvättmedel
1.
2.
A
3.
4.
B
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
– Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
– Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
– Ställ inte in förtvättsfasen.
– Ställ inte in fördröjd start.
9.3 Aktivera produkten
9.4 Inställning av program
Tryck på Auto/Off-knappen för att aktivera
och avaktivera produkten. En ljudsignal
avges när produkten är slås på.
1.
Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
– Motsvarande programlampa tänds.
– Indikatorn för
blinkar.
42 www.electrolux.com
2.
– På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas
indikatorn för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet Err.
9.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
:
• Indikatorn
slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
• Indikatorn
börjar blinka på displayen.
• Programmet startar, luckan låses och
.
displayen visar indikatorn
• Tömningspumpen kan vara igång en
kort tid när produkten fyller på vatten.
Efter ca 15 minuter från programmets start:
• Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
• På displayen visas det nya värdet.
9.6 Starta ett program med
fördröjd start
• Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
• Tryck på
– Produktens nedräkning startar.
– När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten
.
innan du trycker på
Avbryta den fördröjda starten:
Ställ produkten i pausläge genom att
.
trycka på
1.
2.
Tryck på
tills displayen visar
’.
Tryck på
en gång till för att starta
programmet direkt.
9.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
. Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen. Programmet fortsätter.
9.8 Avbryta ett program
1.
2.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att avbryta programmet och
stänga av produkten.
Tryck på samma knapp igen för att
slå på produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
9.9 Öppning av luckan
FÖRSIKTIGHET
Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög och
trumman fortfarande roterar kan
du inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
visas på disfördröjd start pågår och
playen.
Öppna produktens lucka när
programmet eller fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets kontrollampa
släcks.
3. Öppna dörren.
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Programmet eller startfördröjningen
fortsätter vara aktiverat.
9.10 När programmet är klart
• Hushållsapparaten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
•
tänds på displayen.
släcks.
• Indikatorn
• Kontrollampan för lucklåset
släcks.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
SVENSKA
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
• Stäng vattenkranen.
• Tryck på
-knappen i några sekunder
för att inaktivera produkten.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
– Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
– Kontrollampan för luckan
är tänd.
Luckan förblir låst.
– Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.
För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in
tömmer produkten endast.
2. Tryck på
. Produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset
släcks
kan du öppna luckan.
4.
43
Produkten töms och centrifugerar
automatiskt efter cirka 18 timmar
(utom för ylleprogrammet).
9.11 AUTO Stand by-funktionen
Funktionen AUTO Stand by stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
.
minuter innan du trycker på
för att slå på proTryck på knappen
dukten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
för att slå på proTryck på knappen
dukten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett
nytt program.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
10. DAGLIG ANVÄNDNING - TORKNING
VARNING
Öppna vattenkranen. Placera tömningsslangen i tvätthon eller anslut
den till avloppet.
• Tryck på
i några sekunder för att aktivera produkten.
• Lägg i tvätten plagg för plagg.
• Vrid programvredet till lämpligt program
för plaggen som ska torkas.
• På displayen visas kontrollampan för
.
torkning
NIVÅER FÖR AUTOMATISK TORKNING :
• Tryck på
flera gånger tills displayen
visar någon av följande kontrollampor
för torrhetsgrad:
–
: STRYKTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg
–
: SKÅPTORRHETSGRAD-kontrollampa för bomulls- och syntetplagg
–
: EXTRA TORRHETSGRAD-kontrollampa för bomullsplagg
• På displayen visas tiden som beräknats
utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den
normala mängden justerar produkten
automatiskt tiden under programmets
gång.
• Tryck på
för att starta programmet.
På displayen visas kontrollampan för
lucka låst
. Kontrollampan för torkning
börjar blinka.
Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt.
TIDSINSTÄLLD TORKNING:
• Tryck på
flera gånger för att ställa in
tiden (se tabellen «Torkprogram»).
44 www.electrolux.com
• Displayen visar 10 minuter. Varje gång
du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter.
På displayen visas den inställda tiden:
till exempel .
• Efter några sekunder visar displayen en
ny tid:
. Produkten beräknar även
hur lång tid skrynkelskydds- och avkylningsfasen tar.
• Tryck på
för att starta programmet.
På displayen visas den nya tiden med
jämna mellanrum.
börjar
Kontrollampan för torkning
blinka.
På displayen visas kontrollampan för
lucka låst
.
Om du bara anger 10 minuters
torkfas genomförs bara ett avkylningsprogram.
Om tvätten inte är tillräckligt torr
ställer du in ett kort torkprogram
igen.
• Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade).
• tänds på displayen.
• Indikatorn
släcks.
• Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en kylnings- och skrynkelskyddsfas. Luckan är fortfarande
spärrad.
• När symbolen för lucklåset
släcks
på displayen kan du öppna luckan.
• Tryck på
-knappen i några sekunder
för att inaktivera produkten.
Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
• Stäng vattenkranen.
10.1 När torkprogrammet är
klart
• Produkten stannar automatiskt.
11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING
11.1 NON-STOP program
• Tryck på
-knappen i några sekunder
för att aktivera produkten.
• Lägg i tvätten plagg för plagg.
• Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
• Vrid programvredet till tvättprogrammet.
Displayen visar kontrollamporna för de
olika tvättfaserna.
• Välj tillvalsfunktioner.
11.2 Tvätt & automatisk torkning
• Tryck på
tills displayen visar någon
av följande kontrollampor för torrhetsgrad:
–
: STRYKTORRHETSGRAD för bomullsplagg
–
: SKÅPTORRHETSGRAD för bomulls- och syntetplagg
–
: EXTRA STRYKTORRHETSGRAD
för bomullsplagg.
. Tiden
På displayen visas indikatorn
som visas på displayen anger hur lång tid
tvätt- och torkprogrammet beräknas ta
vid en normal tvättmängd.
För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg
centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.
för att starta programmet.
• Tryck på
Kontrollampan för inställd torrhetsnivå
fortsätter lysa på displayen. Kontrollampan för lucklåset tänds. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.
SVENSKA
Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkelskydds- och avkylningsfas.
11.3 Tvättning och torkning med
inställd timer
• Tryck på
för att ställa in torktiden.
Displayen visar 10 minuter.
tänds på displayen.
Kontrollampan
• På displayen visas den valda torktiden,
t.ex.
.
• Efter några sekunder visas på displayen
, som är den
den slutliga tiden
totala längden på tvätt- och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynkelskydd + kylningsprogram).
Om du väljer en torktid på bara 10
minuter efter tvätt beräknar produkten även skrynkelskydds- och
avkylningsfaserna i den totala tiden.
• Tryck på
för att starta programmet.
För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg
centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.
•
-kontrollampan tänds på displayen.
Luckan är spärrad. På displayen visas
den nya tiden med jämna mellanrum.
11.4 När programmet är klart
45
För mer information se "När programmet
är klart" i föregående kapitel.
11.5 Ludd i materialet
Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa
typer av material (rengöringssvamp, ylle,
sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.
Luddet kan fastna på textilierna under
nästa program.
Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.
Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:
• Inte tvättar mörka textilier efter att du
tvättat och torkat ljusa textilier (ny rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) och tvärtom.
• Lufttorka denna typ av textilier när de
tvättas första gången.
• Rengöring av nålfällan.
• Efter torkfasen rengör du den tomma
trumman, packningen och luckan med
en våt trasa.
Om du vill ta bort ludd inuti trumman
väljer du ett specialprogram:
• Töm trumman.
• Rengör trumman, tätningen och luckan
med en våt trasa.
• Välj sköljprogrammet.
• Tryck samtidigt på
och knappen
för att aktivera rengöringsfunktionen tills
CLE visas på displayen.
för att starta programmet.
• Tryck på
Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade).
12. RÅD OCH TIPS
12.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle
och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
46 www.electrolux.com
• Tvätta inte i produkten:
– Tvätt utan fåll eller med snitt
– Behåar med metallbygel.
– Tvätta små plagg i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen.
Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
12.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel
som lämpar sig för typen av fläck och material.
12.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det
flytande tvättmedlet med en doseringsboll.
12.4 Ekologiska tips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg
temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd tvättmedel
12.5 Waterhardheid
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är
mjuk behövs ingen vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
12.6 Tips om torkning
Förbereda torkprogrammet
• Öppna vattenkranen.
• Kontrollera att anslutningen till tömningsslangen är korrekt. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
• Om du vill veta hur stor tvättmängd du
kan ha i de olika torkprogrammen tittar
du i tabellerna.
Välj inte något torkprogram för den
här typen av tvätt:
– Mycket ömtåliga plagg
– Syntetgardiner
– Ylle- eller silkesplagg
– Plagg med metalldetaljer
– Nylonstrumpor
– Filtar
– Överkast
– Täcken
– Jackor
– Sovsäckar
– Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande
– Plagg som innehåller skumgummi och
liknande material.
12.7 Klädvårdsetiketter
När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:
•
= Plagget kan torktumlas
•
= Torkprogrammet sker vid hög
temperatur
•
= Torkprogrammet sker vid lägre
temperatur
•
= Plagget kan inte torktumlas.
SVENSKA
12.8 Torkprogrammens
varaktighet
Torktiden kan variera beroende på:
• den sista centrifugeringens hastighet
• torrhetsgrad
• typ av tvätt
• tvättens vikt
ALLMÄNNA TIPS
Läs tabellen «Torkprogram» om du vill
veta de genomsnittliga torktiderna.
Där får du reda på hur du torkar tvätten
på bästa sätt. Notera torktiden för redan
körda program.
Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:
47
• Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
• Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.
12.9 Ytterligare torkning
Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en
kort torkning.
VARNING
Om du vill undvika att plaggen
blir skrynkliga eller krymper
bör du inte övertorka tvätten.
13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan
underhåll påbörjas.
13.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller kemiska produkter.
13.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.
13.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
13.4 Lucktätning
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen.
48 www.electrolux.com
13.5 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Rengöring av
tömningsfiltret
VARNING
Rengör inte nålfällan om vattnet i
produkten är hett.
1.
2.
1
1
2
SVENSKA
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
49
50 www.electrolux.com
13.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till
(9) i "Rengöring av nålfällan".
Rengör pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen.
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
13.9 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
45°
Koppla bort produkten från eluttaget.
Stäng vattenkranen.
Ta bort tilloppsslangen.
Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING
Se till att temperaturen är över 0
°C innan du använder produkten
igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga temperaturer.
SVENSKA
51
14. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om
du inte kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen eller
är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför
kontrollerna.
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte
med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer
inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
52 www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller
tvättprogrammet varar
längre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna
luckan på produkten.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig.
Kontakta service. Om du måste öppna luckan, läs noga
"Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för låg.
Programmet är kortare Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se
än tiden som visas.
avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta
är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Produkten torkar inte
plaggen eller torkar
inte tillfredsställande.
Öppna vattenkranen.
SVENSKA
Problem
53
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt.
Minska tvättmängden.
Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid
behov in ett kort torkprogram igen.
Tvätten är full av olikfärgat ludd.
Materialet som tvättades i programmet innan släppte
ifrån sig ludd av en annan färg:
• Torkfasen hjälper till att ta bort ludd.
• Tvätta kläderna med en luddborttagare.
Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se LUDD I MATERIALET för mer information).
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Om andra larmkoder visas på displayen.
Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
service om problemet kvarstår.
15. NÖDÖPPNING AV LUCKAN
Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs.
Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
VARNING
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Vänta tills
de svalnat vid behov.
VARNING
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vänta tills trumman slutar snurra
vid behov.
VARNING
Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Fortsätt med
nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen
för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
54 www.electrolux.com
4. Håll nödupplåsningsspärren neddragen
och öppna samtidigt produktens lucka.
5. Plocka ur tvätten.
6. Stäng filterluckan.
16. TEKNISK INFORMATION
Mått
Elektrisk anslutning:
Bredd/Höjd/Djup
540 mm
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
600 / 850 / 522 mm
Totalt djup
IPX4
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt vatten
Maximal tvättmängd
Bomull
7 kg
Maximal torr vikt
Bomull
5 kg
Syntet
2 kg
Centrifugeringshastighet
Max
1400 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
SVENSKA
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
55
132912561-A-372013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising