Electrolux EWW1686HDW User manual

Electrolux EWW1686HDW User manual
EWW 1686 HDW
................................................ .............................................
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE
MANUAL DE UTILIZARE
2
CU USCĂTOR
SK PRÁČKA SO SUŠIČKOU
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
28
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VALORI DE CONSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UTILIZAREA ZILNICĂ - USCAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
3
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in‐
strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta‐
larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere
informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să
le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa aparatului
când aceasta este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă re‐
comandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul
şi scoateţi ştecherul din priză.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg (consultaţi capi‐
tolul “Tabelul de programe”).
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlo‐
cuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de per‐
4
www.electrolux.com
soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita riscuri‐
le.
• Presiunea de funcţionare a apei (minimă şi maximă) trebuie să
fie între 0,5 bar (0,05 MPa) şi 8 bar (0,8 MPa)
• Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie
blocate de covoare.
• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile furtunuri
furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
2.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
• Scoateţi toate materialele folosite la ambalare
şi buloanele de transport.
• Păstraţi buloanele de transport. Când mutaţi
din nou aparatul trebuie să blocaţi tamburul.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în locurile în
care temperatura este sub 0 °C sau în locuri
în care este expus intemperiilor.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu permit
deschiderea completă a uşii sale.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Pentru a obţine spaţiul necesar între aparat şi
mochetă reglaţi picioarele acestuia.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Racordarea la apă
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora fur‐
tunurile de apă.
• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folo‐
sind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi
nu trebuie reutilizate.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
apa să curgă până când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că
nu există scurgere.
ROMÂNA
2.2 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire, electrocutare, incen‐
diu, arsuri sau de deteriorare a aparatu‐
lui.
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐
tuia.
• Nu atingeţi sticla uşii în timpul funcţionării unui
program. Sticla poate fi fierbinte.
• Nu uitaţi să îndepărtaţi toate obiectele metali‐
ce din rufe.
• Partea finală a ciclului de uscare se efec‐
tuează fără căldură (ciclu de răcire) pentru a
proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de terminarea ci‐
clului de uscare, scoateţi imediat şi împrăştiaţi
toate articolele, pentru a ajuta la disiparea
căldurii.
• Dacă utilizaţi detergent, balsam de rufe sau
produse similare, respectaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în apa‐
rat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au căptu‐
şeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articole, cum ar fi spuma de cauciuc
(spuma de latex), căştile de baie, ţesăturile
impermeabile şi articolele căptuşite cu cau‐
ciuc.
• Înainte de a usca articole care au fost în con‐
tact cu substanţe, cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, agenţi
de îndepărtare a petelor, terbentină, ceară şi
agenţi de îndepărtare a cerii, spălaţi articolele
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de
detergent.
• Nu uscaţi articole pentru care s-au utilizat pro‐
duse chimice la curăţarea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzunarele hai‐
nelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate pentru
uscare într-un uscător de rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
5
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul unui agent
de îndepărtare a petelor, porniţi ciclul de clăti‐
re suplimentară înainte de a porni aparatul.
• Obiectele din plastic nu sunt rezistente la
căldură.
– Dacă utilizaţi o bilă de detergent, scoateţi-o
înainte de a seta programul de uscare.
– Nu utilizaţi o bilă de detergent când setaţi
un program non-stop.
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare.
• Nu uscaţi în aparat haine din care apa curge.
2.3 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
2.4 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
6
www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
1 Suprafaţă de lucru
3
2 Dozator pentru detergent
3 Panou de comandă
4 Mâner uşă
5 Plăcuţă cu date tehnice
4
6 Filtrul pompei de evacuare
7 Picioare pentru nivelul aparatului
5
6
7
3.1 Dispozitivul de siguranţă pentru copii
Când activaţi acest dispozitiv, nu puteţi închide
uşa. Acest lucru nu permite copiilor sau animale‐
lor să rămână captive în tambur. Pentru a activa
dispozitivul, rotiţi-l la dreapta, până când canalul
este orizontal. Pentru a dezactiva dispozitivul, ro‐
tiţi-l la stânga, până când canalul este vertical.
3.2 Kit placă de fixare (4055171146)
Disponibil la dealerii autorizaţi.
Dacă instalaţi aparatul pe o plintă, fixaţi-l cu plăci
de fixare.
Urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Butonul pornit/oprit
2 Buton selectare program
10
ROMÂNA
3 Tastă pentru Reducerea vitezei de centrifu‐
8 Tastă pentru Clătire suplimentară
4 Tastă pentru Temperatură
10 Tastă pentru Start/Pauză
gare
7
9 Tasta Nivel de uscare
5 Afişaj
11 Time Manager taste
6 Tasta Durata de uscare
7 Tastă pentru Pornire cu întârziere
4.1 Afişaj
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
Zona pentru Temperatură:
G)
,
,
: Indicatoare pentru nivelul de
uscare.
H) Zona pentru centrifugare:
–
: Indicator pentru Viteza de cen‐
trifugare.
–
: Indicator pentru Fără centrifu‐
gare.
–
: Indicator pentru Clătire oprită.
: Indicator temperatură.
: Indicator Apă rece.
B)
: Indicator Time Manager.
C) Zona pentru timp:
–
: Durata programului.
–
D)
E)
F)
: Pornirea cu întârziere.
–
: Coduri de alarmă.
–
: Mesajul erorii.
–
: Programul este finalizat.
G
I)
: Faza de spălare.
: Faza de spălare.
J)
: Indicator pentru dispozitivul de sigu‐
ranţă pentru copii.
K)
: Indicator pentru uşă blocată.
: Faza cu abur.
: Opţiunea permanentă de Clătire supli‐
mentară.
5. PROGRAME
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Programe de spălare
Bumbac
90° C - Rece
Bumbac alb şi bumbac colorat ( nivel mediu de murdărie
şi nivel redus de murdărie).
8 kg, 1600 rpm
8
www.electrolux.com
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Bumbac+Prespălare
90° C - Rece
Bumbac alb şi bumbac colorat (nivel ridicat de murdărie şi
nivel redus de murdărie).
8 kg, 1600 rpm
Bumbac Eco1)
60° C - 40° C
Bumbac alb şi bumbac colorat cu culori rezistente. Nivel
mediu de murdărie.
8 kg, 1600 rpm
Sintetice
60° C - Rece
Articole sintetice sau articole cu ţesături mixte. Nivel me‐
diu de murdărie.
8 kg, 1200 rpm
Delicate
40 °C - Rece
Ţesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Nivel mediu de murdărie.
4 kg, 1200 rpm
Lână/Spălare manuală
40 °C – Rece
Articole din lână care se pot spăla cu maşina, articole din
lână care trebuie spălate manual şi articole delicate cu
simbolul "spălare manuală".
2 kg, 1200 rpm
Pilotă
60 °C – Rece
Program special pentru o pătură sintetică, pilotă, cuver‐
tură etc.
3 kg, 800 rpm
Clătire
Pentru clătirea şi centrifugarea rufelor. Toate ţesăturile.
8 kg, 1600 rpm
Rece
Centrifugare/Evacuare
Pentru a centrifuga rufele şi pentru a evacua apa din tam‐
bur. Toate ţesăturile.
8 kg, 1600 rpm
Programe de uscare
Uscare lână
Uscare sintetice
Uscare bumbac
Program de uscare pentru lână
Program de uscare pentru articole sintetice
Program de uscare pentru articole din bumbac
Programele cu aburi
Abur - Reîmprospătare
Program cu abur pentru bumbac şi articole sintetice
Acest ciclu îndepărtează mirosurile din rufe. 1.5 kg
Abur - Anti-şifonare
Program cu abur pentru bumbac şi articole sintetice.
Acest ciclu vă ajută să eliminaţi cutele rufelor. 1.5 kg
1) "Program economie energie pentru articole din bumbac" la 60°C cu o încărcătură de 8 kg este programul
de referinţă pentru datele de pe eticheta referitoare la energie, în conformitate cu standardele CEE 92/75.
Selectaţi acest program pentru a obţine rezultate bune la spălare şi pentru a reduce consumul de energie.
Durata programului de spălare va fi prelungită.
ROMÂNA
Compatibilitatea opţiunilor programelor
Program
cu Prespălare
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Dacă setaţi opţiunea Fără centrifugare, va fi disponibilă doar faza de uscare.
5.1 Programe pentru uscarea automată
Nivelul de uscare
Tipul ţesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale pluşate
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
Uscate pentru a fi puse în dulap baie, etc.)
Pentru articole care vor fi puse în
Ţesături sintetice şi mixte
dulap
(pulover, bluze, lenjerie intimă,
articole din in)
Uscate pentru călcat
Pentru călcat
Bumbac şi in
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
Încărcătură
până la 7 kg
până la 7 kg
până la 3 kg
până la 7 kg
9
10 www.electrolux.com
5.2 Programe pentru uscarea temporizată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale pluşa‐
te
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
Viteză de
Încărcătu
centrifu‐
ră
gare
(Kg)
(rpm)
Durate de
timp suge‐
rate
(minute)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
Uscate pentru a fi puse
în dulap1)
Pentru articole care vor
fi puse în dulap
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
2
1600
75 - 85
Uscate pentru a fi puse
în dulap
Pentru articole care vor
fi puse în dulap
3
Ţesături sintetice şi mixte
(pulover, bluze, lenjerie intimă,
1
articole din in)
1200
135 - 145
1200
40 - 50
Uscate pentru călcat
Pentru articole care vor
fi călcate
Bumbac şi in
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
Uscare lână
Lână (pulovere)
1
1200
110 - 130
1) Recomandări pentru institutul de testare
Testul de performanţă, în conformitate cu EN 50229, trebuie efectuat cu o PRIMĂ încărcătură de uscare
de 5 kg (încărcătura conţine: cearceaf de pătură şi prosoape) prin setarea programului USCATE
AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
A DOUA încărcătură de uscare de 3 kg (încărcătura conţine: 3 cearşafuri şi prosoape) trebuie testată prin
setarea programului USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
ROMÂNA
11
6. VALORI DE CONSUM
Consum de energie Consum de apă
(KWh)
(litri)
Bumbac alb 90°
2.50
76
Bumbac 60°
1.60
72
Program economie energie pen‐
tru articole din bumbac 60° 1)
1.04
59
Bumbac 40°
1.00
72
Sintetice 40°
0.60
50
Delicate 40°
0.70
60
Lână/spălare manuală 30°
0.35
57
Durata progra‐
mului
(minute)
Pentru durata
programelor,
vă rugăm să consultaţi
afişajul
de pe panoul de comandă.
Program
1) "Programul economie energie pentru articole din bumbac" la 60 °C cu o încărcătură de 8 kg este
programul de referinţă pentru datele de pe eticheta referitoare la energie, în conformitate cu standardele
CEE 92/75.
Datele referitoare la consumuri din
acest tabel au caracter pur indicativ,
deoarece pot varia în funcţie de cantita‐
tea şi de tipul de rufe, de temperatura
apei de alimentare şi de temperatura
încăperii.
7. OPŢIUNI
7.1 Temperatura
Setaţi această opţiune pentru a modifica tempe‐
ratura implicită.
= apă rece.
Indicator
Afişajul indică temperatura setată.
7.2 Centrifugare
Cu această opţiune puteţi schimba viteza de
centrifugare implicită.
Indicatorul pentru viteza setată se aprinde.
Opţiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fără centrifugare
• Setaţi această opţiune pentru a dezactiva toa‐
te fazele de centrifugare. Este disponibilă doar
faza de evacuare.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• Setaţi această opţiune pentru ţesăturile foarte
delicate.
• Faza de clătire utilizează mai multă apă pen‐
tru anumite programe de spălare.
Clătire oprită
• Setaţi această opţiune pentru a preveni şifo‐
narea rufelor.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• La terminarea programului rămâne apă în
tambur.
• Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
• Uşa rămâne blocată.
• Trebuie să evacuaţi apa pentru a debloca uşa.
Pentru a evacua apa, consultaţi "La ter‐
minarea programului".
7.3 Durata de uscare
Cu această opţiune puteţi seta durata pentru
ţesăturile pe care le uscaţi. Afişajul indică valoa‐
rea setată.
De fiecare dată când apăsaţi pe această tastă,
valoarea pentru durată se măreşte cu 5 minute.
Indicator
12 www.electrolux.com
Nu puteţi seta toate valorile de timp
pentru tipuri diferite de ţesături.
7.4 Pornire cu întârziere
Cu această opţiune puteţi întârzia pornirea unui
program pornind de la 30 de minute şi până la 20
de ore.
Afişajul prezintă indicatorul corespunzător.
7.5 Clătire suplimentară
Cu această opţiune puteţi adăuga câteva clătiri
la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru persoanele aler‐
gice la detergenţi şi în zone unde apa are o duri‐
tate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.6 Uscare automată
Cu această opţiune puteţi seta un nivel automat
de uscare pentru rufe. Afişajul indică simbolul
pentru nivelul setat.
• Nivel foarte uscat pentru articolele din bumbac
• Nivel uscat pentru a fi puse în dulap pentru ar‐
ticolele din bumbac şi sintetice
• Nivel uscat pentru călcat pentru articolele din
bumbac
7.7 Time Manager
Când setaţi un program de spălare, afişajul in‐
dică durata implicită.
Apăsaţi sau pentru a reduce sau creşte
durata programului.
Time Manager este disponibil doar cu programe‐
le din tabel.
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea rufelor.
2) Durata implicită a programului.
3) Cel mai lung: Creşterea duratei programului
scade gradual consumul de energie. Faza
optimizată de încălzire economiseşte energia, iar
durata prelungită menţine aceleaşi rezultate la
spălare (în special pentru murdăria normală).
7.8 Dispozitiv de siguranţă pentru
copii
Cu această opţiune puteţi împiedica copiii să se
joace la panoul de comenzi.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
se
multan
aprinde/se stinge.
Puteţi activa această opţiune:
, opţiunile şi butonul pen‐
• După ce apăsaţi
tru program sunt blocate.
: aparatul nu poate fi
• Înainte de a apăsa
pornit.
7.9 Clătire suplimentară permanentă
Cu această opţiune puteţi avea permanent o
clătire suplimentară când setaţi un program nou.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
se
multan
aprinde/se stinge.
7.10 Semnalele acustice
Indicator
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
Sunt emise semnale acustice când:
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea semnalelor acusti‐
şi
, timp
ce, apăsaţi simultan butoanele
de 6 secunde.
ROMÂNA
13
Dacă dezactivaţi semnalele acustice,
acestea continuă să funcţioneze când
aparatul are o defecţiune.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1.
2.
Puneţi 2 litri de apă în compartimentul pen‐
tru detergent pentru faza de spălare. Astfel
se activează sistemul de evacuare.
Puneţi o cantitate redusă de detergent în
compartimentul pentru faza de spălare.
3.
Selectaţi şi porniţi un program pentru artico‐
le din bumbac, la cea mai înaltă tempera‐
tură, fără rufe. Astfel este eliminată even‐
tuala murdărie acumulată pe cuvă şi tam‐
bur.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA
9.1 Încărcarea rufelor în aparat
1.
2.
3.
Deschideţi uşa aparatului.
Introduceţi rufele în tambur, câte un articol
pe rând. Scuturaţi rufele înainte să le intro‐
duceţi în aparat. Asiguraţi-vă că nu introdu‐
ceţi prea multe rufe în tambur.
Închideţi uşa.
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că nu sunt rufe prinse între
garnitură şi uşă. Există riscul de scurge‐
re a apei sau de deteriorare a rufelor.
9.2 Utilizarea detergentului şi a aditivilor
• Măsuraţi cantitatea de detergent şi de balsam
de rufe.
• Închideţi cu atenţie sertarul pentru detergent.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
14 www.electrolux.com
Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Clapeta pentru detergent pudră sau lichid.
Detergent lichid sau pudră
1.
2.
A
3.
4.
B
• Poziţia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
• Poziţia B pentru detergent lichid.
Când utilizaţi detergentul lichid:
– Nu utilizaţi detergenţi lichizi denşi sau gelatinoşi.
– Nu depăşiţi nivelul maxim când puneţi lichid.
– Nu selectaţi faza de prespălare.
– Nu setaţi pornirea cu întârziere.
9.3 Activarea aparatului
Apăsaţi butonul On/Off pentru a activa sau pen‐
tru a dezactiva aparatul. La activarea aparatului
este emis un semnal sonor.
9.4 Setarea unui program
1.
Rotiţi butonul pentru programe pentru a seta
programul:
– Se aprinde indicatorul programului cores‐
punzător.
2.
se aprinde intermi‐
– Indicatorul pentru
tent.
– Afişajul indică nivelul pentru Time Mana‐
ger, durata programului şi indicatorii faze‐
lor programului
Dacă este necesar, modificaţi temperatura,
viteza de centrifugare, durata ciclului sau
adăugaţi opţiunile disponibile. Când activaţi
o opţiune, indicatorul opţiunii setate se
aprinde.
ROMÂNA
Dacă setaţi ceva incorect, afişajul pre‐
zintă mesajul Err.
9.5 Pornirea unui program fără
întârziere
Apăsaţi
:
nu se mai aprinde intermitent şi
• Indicatorul
rămâne pornit.
• Indicatorul
începe să se aprindă intermi‐
tent pe afişaj.
• Programul începe, uşa este blocată şi afişajul
.
prezintă indicatorul
• Pompa de evacuare poate funcţiona pentru o
scurtă perioadă de timp atunci când aparatul
se alimentează cu apă.
După aproximativ 15 minute de la porni‐
rea programului:
• Aparatul reglează automat durata
programului în funcţie de cantitatea
de rufe.
• Afişajul indică noua valoare.
9.6 Pornirea unui program cu
întârziere
• Apăsaţi
în mod repetat până când afişajul
indică întârzierea dorită. Indicatorul aferent se
aprinde pe afişaj.
:
• Apăsaţi
– Aparatul începe numărătoarea inversă.
– Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul porneşte automat.
Puteţi anula sau modifica setarea pen‐
tru pornirea cu întârziere înainte de a
.
apăsa
Pentru a anula pornirea cu întârziere:
1. Apăsaţi
pentru a pune aparatul în
pauză.
2.
Apăsaţi
până când afişajul indică
’.
Apăsaţi din nou
pentru a porni imediat
programul.
9.7 Întreruperea unui program şi
modificarea opţiunilor
Puteţi schimba numai unele opţiuni, înainte de a
fi activate.
1. Apăsaţi
. Indicatorul se aprinde intermi‐
tent.
2.
3.
15
Modificaţi opţiunile.
Apăsaţi din nou
. Programul este reluat.
9.8 Anularea unui program
1.
2.
Pentru a anula un program şi a dezactiva
aparatul, apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde.
Apăsaţi din nou acelaşi buton pentru a acti‐
va aparatul. Acum puteţi selecta un alt pro‐
gram de spălare.
Aparatul nu evacuează apa.
9.9 Deschiderea uşii
În timpul funcţionării unui program sau a pornirii
cu întârziere, uşa aparatului este blocată şi afişa‐
.
jul prezintă indicatorul
ATENŢIE
Dacă temperatura şi nivelul apei din
tambur sunt prea mari, nu puteţi deschi‐
de uşa.
Deschiderea uşii aparatului când pornirea cu
întârziere este activă:
1. Apăsaţi
pentru pune aparatul în pauză.
2. Aşteptaţi ca indicatorul pentru uşă blocată
să se stingă.
3. Deschideţi uşa.
4. Închideţi uşa şi apăsaţi din nou
. Porni‐
rea cu întârziere este în continuare activă.
Deschiderea uşii aparatului când este activ un
program:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
Aşteptaţi câteva minute şi după aceea des‐
chideţi cu atenţie uşa aparatului.
Închideţi uşa aparatului.
Setaţi programul din nou.
9.10 La terminarea programului
• Aparatul se opreşte automat.
• Semnalele acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
• Pe afişaj apare
.
se stinge.
• Indicatorul
• Indicatorul pentru uşă blocată
se stinge.
• Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi tamburul gol.
16 www.electrolux.com
• Ţineţi uşa întredeschisă pentru a preveni for‐
marea mucegaiului şi a mirosurilor.
• Închideţi robinetul de apă.
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
Programul de spălare este terminat, dar tamburul
mai conţine apă:
– Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
– Indicatorul uşă blocată
este pornit. Uşa
rămâne blocată.
– Trebuie să evacuaţi apa pentru a deschide
uşa.
Pentru a evacua apa:
1. Dacă este necesar, reduceţi viteza de
centrifugare. Dacă aţi setat
,
aparatul face doar evacuarea.
2. Apăsaţi
. Aparatul evacuează apa şi
centrifughează.
3. Când se termină programul şi indicatorul
uşă blocată
se stinge, puteţi deschi‐
de uşa.
4.
Apăsaţi butonul
timp de câteva se‐
cunde pentru dezactiva aparatul.
Aparatul evacuează apa şi centrifu‐
ghează automat după 18 ore (cu excep‐
ţia programului pentru Lână).
9.11 Opţiunea AUTO Stand-by
Opţiunea AUTO Stand-by dezactivează automat
aparatul pentru a reduce consumul de energie
dacă:
• Nu utilizaţi aparatul timp de 5 minute înainte
.
de a apăsa
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi butonul
.
• După 5 minute de la încheierea programului
de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi butonul
.
Afişajul indică finalul ultimului program setat.
Rotiţi butonul pentru programe pentru a seta
un ciclu nou.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - USCAREA
AVERTIZARE
Deschideţi robinetul de apă. Puneţi furtunul de
evacuare în lavoar sau conectaţi-l la canalizare.
• Apăsaţi
timp de câteva secunde pentru
activa aparatul.
• Încărcaţi rufele pe rând.
• Rotiţi discul selector la programul adecvat
pentru rufele care trebuie uscate.
•
.
Pe afişaj apare indicatorul de uscare
USCAREA LA NIVELURI AUTOMATE:
• Apăsaţi
în mod repetat până când afişajul
indică unul dintre indicatorii nivelului de usca‐
re:
–
: Indicatorul de nivel USCATE PENTRU
CĂLCAT pentru articolele din bumbac
–
: Indicatorul nivelului USCATE PEN‐
TRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru articole‐
le din bumbac şi sintetice
–
: Indicatorul de nivel FOARTE USCAT
pentru articolele din bumbac
• Afişajul indică o valoare de timp calculată pen‐
tru o greutate implicită a încărcăturii. Dacă
cantitatea de rufe este mai mare sau mai mică
decât greutatea implicită, aparatul reglează
automat valoarea pentru durată pe durata ci‐
clului.
• Apăsaţi
pentru a porni programul.
.
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
Indicatorul pentru uscare
începe să cli‐
pească.
Nu puteţi seta toate nivelurile de uscare
pentru orice tip de rufe.
USCARE PROGRAMATĂ:
• Apăsaţi
în mod repetat pentru a seta va‐
loarea pentru durată (vezi tabelul «Program
de uscare»).
• Afişajul indică 10 minute. De fiecare dată când
apăsaţi pe această tastă, valoarea pentru du‐
rată se măreşte cu 5 minute.
Afişajul indică valoarea setată pentru durată:
de exemplu –
.
ROMÂNA
• După câteva secunde afişajul indică noua va‐
. Aparatul calculează şi
loare a duratei:
durata fazelor de anti-şifonare şi de răcire.
• Apăsaţi
pentru a porni programul. Afişajul
indică în mod regulat o nouă valoare a dura‐
tei.
Indicatorul pentru uscare
pească.
începe să cli‐
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
.
Dacă selectaţi doar 10 minute pentru
uscare, aparatul efectuează doar o fază
de răcire.
Dacă rufele nu sunt suficient de uscate,
setaţi din nou o durată mică pentru us‐
care.
10.1 La terminarea programului de
uscare
17
• Semnalele acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
• Pe afişaj apare .
• Indicatorul
se stinge.
• În timpul ultimelor minute din ciclul de uscare
aparatul efectuează o fază de răcire şi de antişifonare. Uşa este în continuare blocată.
• Când se stinge simbolul pentru uşă blocată
de pe afişaj, puteţi să deschideţi uşa.
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
După câteva minute de la încheierea progra‐
mului, funcţia de economisire a energiei de‐
zactivează automat aparatul.
• Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi tamburul gol.
• Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a preveni for‐
marea mucegaiului şi a mirosurilor.
• Închideţi robinetul de apă.
• Aparatul se opreşte automat.
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA
11.1 Program NON-STOP
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru activa aparatul.
• Încărcaţi rufele pe rând.
• Puneţi detergent şi aditivi în compartimentele
adecvate.
• Rotiţi discul selector de programe la progra‐
mul de spălare. Afişajul prezintă indicatorii
pentru diferitele faze de spălare.
• Setaţi opţiunile disponibile.
11.2 Spălarea & Uscarea automată
• Apăsaţi
până când afişajul indică unul din‐
tre indicatorii nivelului de uscare.
–
: Nivelul USCATE PENTRU CĂLCAT pen‐
tru articolele din bumbac
–
: Nivelul USCATE PENTRU A FI PUSE ÎN
DULAP pentru articolele din bumbac şi sinteti‐
ce
–
: Nivelul FOARTE USCATE pentru artico‐
lele din bumbac.
. Valoarea pentru
Pe afişaj apare indicatorul
durată de pe afişaj este pentru durata ciclurilor
de spălare + uscare, calculate pentru o greutate
implicită a încărcăturii.
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru arti‐
colele care urmează a fi spălate şi us‐
cate.
pentru a porni programul.
• Apăsaţi
Indicatorul nivelului de uscare setat rămâne
aprins pe afişaj. Indicatorul uşă blocată se
aprinde. Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
În timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectuează fazele antişifonare şi răcire.
11.3 Spălarea & Uscarea programată
• Apăsaţi
pentru a seta valoarea pentru du‐
rata de uscare. Afişajul indică 10 minute.
se aprinde pe afişaj.
Indicatorul
• Afişajul indică valoarea setată pentru durata
de uscare, de exemplu valoarea
.
18 www.electrolux.com
• După câteva secunde afişajul indică valoarea
, care este durata
finală a duratei
totală pentru ciclurile de spălare şi uscare (fa‐
zele de spălare + uscare + anti-şifonare +
răcire).
Dacă setaţi 10 minute pentru uscare
doar după spălare, aparatul calculează
şi durata fazelor de anti-şifonare şi răci‐
re.
• Apăsaţi
pentru a porni programul.
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru arti‐
colele care urmează a fi spălate şi us‐
cate.
• Indicatorul
se aprinde pe afişaj. Uşa este
blocată. Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
11.4 La terminarea programului
Aparatul se opreşte automat. Semnalele acustice
funcţionează (dacă sunt activate).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi "La termi‐
narea programului de uscare" din capitolul ante‐
rior.
Scamele eliberate pot adera la materiale în tim‐
pul următorului ciclu.
Acest inconvenient este şi mai mare în cazul ma‐
terialelor tehnice.
Pentru a preveni apariţia scamelor în rufele dvs.
vă recomandăm următoarele:
• Să nu spălaţi materiale închise la culoare
după spălarea şi uscarea materialelor deschi‐
se la culoare (în special materialele pluşate
noi, lână, flanele din bumbac) şi invers.
• Să uscaţi în aer liber aceste tipuri de ţesături
după prima spălare.
• Să curăţaţi filtrul de evacuare.
• După faza de uscare, curăţaţi tamburul gol,
garnitura şi uşa cu o lavetă umedă.
Pentru a scoate scamele din interiorul tamburu‐
lui, setaţi un program special:
• Goliţi tamburul.
• Curăţaţi tamburul, garnitura şi uşa cu o lavetă
umedă.
• Setaţi programul de clătire.
• Pentru a activa funcţia de curăţare apăsaţi si‐
şi
până când afişajul indică
multan
CLE.
pentru a porni programul.
• Apăsaţi
11.5 Scame în materialul textil
În timpul fazei de spălare şi/sau de uscare, anu‐
mite tipuri de materiale (pluşul, lâna sau flanelele
din bumbac) pot produce scame.
12. INFORMAŢII ŞI SFATURI
12.1 Încărcătura de rufe
• Împărţiţi rufele în: albe, colorate, sintetice, de‐
licate şi lână.
• Respectaţi instrucţiunile de spălare de pe eti‐
chetele rufelor.
• Nu spălaţi articole albe şi colorate împreună.
• Unele articole colorate se pot decolora la pri‐
ma spălare. Recomandăm ca primele spălări
ale acestora să fie făcute separat.
• Închideţi nasturii feţelor de pernă, închideţi fer‐
moarele, găicile şi capsele. Legaţi curelele.
• Goliţi buzunarele şi depliaţi articolele.
• Ţesăturile cu mai multe straturi, articolele din
lână şi cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe
dos.
• Eliminaţi petele persistente.
• Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un
detergent special.
• Atenţie la perdele. Scoateţi cârligele sau pu‐
neţi perdelele într-un săculeţ de spălare sau
într-o faţă de pernă.
• Nu spălaţi în aparat:
– Articole fără tiv sau care prezintă tăieturi
– Sutiene cu sârmă.
– Pentru spălarea articolelor mici folosiţi un
săculeţ de spălare.
• O încărcătură foarte mică poate provoca pro‐
bleme de echilibru în timpul fazei de centrifu‐
gare. În acest caz, aranjaţi manual articolele
din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
ROMÂNA
12.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa i detergentul nu sunt
suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete înainte de
introducerea articolelor în aparat.
Sunt disponibile substanţe speciale pentru în‐
depărtarea petelor. Folosiţi substanţa specială
pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare ti‐
pului de pată şi ţesăturii.
12.3 Detergenţi şi aditivi
• Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi produşi spe‐
cial pentru utilizarea într-o maşină de spălat
rufe.
• Nu amestecaţi tipuri diferite de detergenţi.
• Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu utilizaţi
o cantitate mai mare de detergent decât cea
corectă.
• Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
acestor produse.
• Folosiţi produsele corespunzătoare tipului şi
culorii materialului, temperaturii programului şi
gradului de murdărie.
• Dacă aparatul pe care-l aveţi nu este prevăzut
cu dozator pentru detergent lichid cu clapetă,
adăugaţi detergenţii lichizi cu bila de dozare.
12.4 Recomandări ecologice
• Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de
murdărie folosiţi un program fără prespălare.
• Porniţi întotdeauna un program de spălare cu
o cantitate maximă de rufe.
• Dacă este necesar, când setaţi un program cu
temperatură redusă, utilizaţi o substanţă de
scos petele.
• Pentru utilizarea cantităţii optime de deter‐
gent, verificaţi duritatea apei din locuinţă
12.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat. În
zonele în care apa are o duritate redusă nu este
necesară utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă
aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de apă local.
Folosiţi o cantitate corectă pentru dedurizatorul
apei. Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
produsului.
19
12.6 Recomandări privind uscarea
Pregătiţi ciclul de uscare
• Deschideţi robinetul de apă.
• Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare
este corect. Pentru mai multe informaţii con‐
sultaţi capitolul privind instalarea.
• Pentru încărcătura maximă de rufe la progra‐
mele de uscare, consultaţi tabelul cu progra‐
mele de uscare.
Nu setaţi un program de uscare pentru următoa‐
rele tipuri de rufe:
– Articole foarte delicate.
– Perdele sintetice.
– Articole din lână şi mătase.
– Articole de îmbrăcăminte cu accesorii metali‐
ce.
– Dresuri de nailon.
– Plăpumi.
– Huse de pat.
– Pilote.
– Hanorace.
– Saci de dormit
– Ţesături cu reziduuri de fixativ, acetonă sau
similar.
– Haine ce conţin spumă de cauciuc sau mate‐
riale similare cu spuma de cauciuc.
12.7 Etichetele de întreţinere
La uscarea rufelor, respectaţi instrucţiunile de pe
etichetele producătorilor:
•
= Articolul poate fi uscat în uscător
•
= Ciclul de uscare este la temperatură
înaltă
•
= Ciclul de uscare este la temperatură re‐
dusă
•
= Articolul nu poate fi uscat în uscător.
12.8 Durata ciclului de uscare
Durata ciclului de uscare se poate schimba în
funcţie de:
• viteza ultimei centrifugări
• nivelul de uscare
• tipul de rufe
• greutatea încărcăturii
SFATURI GENERALE
Consultaţi tabelul «Programe de uscare» pentru
a găsi duratele medii de uscare.
20 www.electrolux.com
Experienţa vă va ajuta să uscaţi rufele într-un
mod mai corect. Notaţi durata de uscare a cicluri‐
lor de uscare anterioare.
Pentru a evita încărcarea electrostatică la finalul
ciclului de uscare:
• Folosiţi balsam de rufe la ciclul de spălare.
• Folosiţi un balsam special pentru uscătoare.
Când programul de uscare s-a terminat scoateţi
cât mai repede rufele.
12.9 Uscarea suplimentară
Dacă rufele încă mai sunt umede la terminarea
programului de uscare, setaţi din nou un pro‐
gram scurt de uscare.
AVERTIZARE
Pentru a evita şifonarea ţesăturilor sau
cute în haine nu uscaţi în exces rufele.
13. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, de‐
conectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
13.1 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă caldă.
Uscaţi complet toate suprafeţele.
ATENŢIE
Nu folosiţi alcool, solvenţi sau produse
chimice.
13.2 Îndepărtarea calcarului
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a preveni depu‐
nerile de calcar şi particulele de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină utilizaţi doar
produse speciale dedicate maşinilor de spălat.
Efectuaţi această procedură separat faţă de
spălarea rufelor.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
pe ambalajul produsului.
13.3 Spălarea de întreţinere
Este posibil ca în cazul programelor cu tempera‐
tură redusă anumiţi detergenţi să rămână în tam‐
bur. Efectuaţi regulat o spălare de întreţinere.
Pentru aceasta:
• Scoateţi rufele din tambur.
• Setaţi programul pentru bumbac cu cea mai ri‐
dicată temperatură şi o cantitate redusă de
detergent.
13.4 Garnitura uşii
Verificaţi regulat garnitura şi scoateţi toate obiec‐
tele din partea interioară.
ROMÂNA
13.5 Curăţarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Curăţarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE
Nu curăţaţi filtrul de evacuare dacă apa
din aparat este fierbinte.
2.
1.
2
1
21
22 www.electrolux.com
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
ROMÂNA
23
13.7 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul robinetului
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Evacuarea de urgenţă
Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu poate eva‐
cua apa.
În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1) la (9)
din secţiunea "Curăţarea filtrului de evacuare".
Dacă este necesar, curăţaţi pompa.
Când evacuaţi apa prin procedura de evacuare
de urgenţă, trebuie să activaţi din nou sistemul
de evacuare:
1. Turnaţi 2 litri de apă în compartimentul prin‐
cipal de spălare al dozatorului pentru deter‐
gent.
2. Porniţi programul pentru a evacua apa.
13.9 Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde tem‐
peratura poate coborî sub 0 °C, eliminaţi apa
45°
rămasă în furtunul de alimentare şi din pompa de
evacuare.
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi furtunul de alimentare cu apă.
4. Puneţi cele două capete ale furtunului de
alimentare într-un recipient şi lăsaţi apa să
se scurgă din furtun.
5. Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi proce‐
dura de evacuare de urgenţă.
6. Când pompa de drenare este goală, montaţi
la loc furtunul de alimentare cu apă.
AVERTIZARE
Înainte de a reutiliza aparatul, verificaţi
dacă temperatura este peste 0 °C.
Producătorul nu este responsabil de
daunele provocate de temperaturi redu‐
se.
24 www.electrolux.com
14. DEPANARE
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul
funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă
(consultaţi tabelul). Dacă acţiunea nu dă rezulta‐
te, adresaţi-vă unui centru de service.
În cazul anumitor probleme, sunt activate
semnalele acustice şi afişajul indică un cod de
alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
- Aparatul nu evacuează apa.
•
- Uşa aparatului este deschisă sau nu
este închisă corect. Verificaţi uşa!
•
- Sursa de alimentare nu este stabilă.
Aşteptaţi stabilizarea sursei de alimentare.
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a realiza
verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de siguranţe.
Verificaţi dacă Start/Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea sau aştep‐
taţi terminarea numărătorii inverse.
Dezactivaţi funcţia Dispozitiv de blocare pentru copii dacă este
pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează cu apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea cu apă nu este prea
mică. Pentru această informaţie, contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul supapei nu
sunt înfundate. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este reali‐
zat corect.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat un program fără fa‐
za de evacuare.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat o opţiune care se
termină cu apă în cuvă.
ROMÂNA
Problemă
Soluţie posibilă
Faza de centrifugare nu
funcţionează sau ciclul de
spălare durează mai mult
decât este normal.
Setaţi programul de centrifugare.
25
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.
Pe jos este apă.
Racordurile furtunurilor de apă trebuie să fie etanşe şi nu există
nicio pierdere de apă.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea corectă.
Nu puteţi deschide uşa
aparatului.
Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
Setaţi un program de evacuare sau de centrifugare dacă există
apă în tambur.
Aparatul face un zgomot
neobişnuit.
Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi capitolul
"Instalarea".
Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi/sau buloanele
folosite la transport. Consultaţi capitolul "Instalarea".
Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Aparatul se umple cu apă
şi o evacuează imediat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia corectă. Furtu‐
nul poate fi poziţionat prea jos.
Rezultatele de spălare nu
sunt satisfăcătoare.
Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt detergent.
Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele persistente
înainte de a spăla rufele.
Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Aparatul nu usucă sau nu
usucă corect.
Deschideţi robinetul de apă.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Verificaţi dacă aţi setat ciclul corect. Dacă este necesar, setaţi din
nou o durată mică pentru uscare.
Rufele sunt acoperite de
scame de culori diferite.
Setaţi un ciclu de uscare pentru a elimina din scame.
Curăţaţi rufele cu un dispozitiv de curăţare a scamelor.
26 www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Există o cantitate mare de Repetaţi această procedură de mai multe ori:
scame în tambur.
• Curăţaţi tamburul gol, garnitura şi uşa cu o lavetă umedă.
• Setaţi un ciclu de clătire.
• Puneţi în tambur o lavetă din lână sau din material pufos.
• Setaţi un ciclu de uscare de 10 minute.
• Scoateţi cârpa veche din lână.
După verificare, activaţi aparatul. Programul con‐
tinuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul
de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă. De‐
zactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema
există în continuare, contactaţi centrul de servi‐
ce.
15. INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Conexiunea electrică:
Lăţime / Înălţime / Adâncime
Adâncime totală
640 mm
Tensiune
Putere totală
Siguranţa fuzibilă
Frecvenţă
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particulelor solide şi a
umidităţii asigurat de capacul de protecţie, cu excepţia cazului
în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat
împotriva umidităţii
Presiunea de alimentare cu
apă
600 / 850 / 605 mm
IPX4
Minimă
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximă
8 bar (0,8 MPa)
Apă rece
Alimentarea cu apă 1)
Încărcătura maximă pentru
spălare
Bumbac
8 kg
Încărcătură maximă pentru
uscare
Bumbac
7 kg
Sintetice
3 kg
Viteză de centrifugare
Maximă
1600 rpm
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
16. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
ROMÂNA
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
27
28 www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTREBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOLITEĽNÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽITIE - PRANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽITIE - SUŠENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽITIE - PRANIE A SUŠENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
32
32
33
37
37
39
39
42
43
44
46
50
52
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
29
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte pri‐
ložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody
a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste
doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postih‐
nutia.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilo‐
sťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod do‐
zorom zodpovednej osoby, alebo ak boli zodpovednou osobou
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípad‐
ným rizikám.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domá‐
cim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zá‐
strčku zo sieťovej zásuvky.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
• Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vyme‐
niť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej
osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
30 www.electrolux.com
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť medzi
0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) ne‐
smú byť zakryté kobercom.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej do‐
danej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne
použiť.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
• Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
• Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spo‐
trebič znova presúvať, musíte zablokovať bu‐
bon.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
miestach, kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo
kde je spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete
spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a či‐
stý.
• Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotre‐
biča nemožno úplne otvoriť.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebi‐
čom a podlahou.
• Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor
medzi spotrebičom a kobercom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
•
•
•
•
•
•
•
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel
spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného servisné‐
ho strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla
ani jeho zástrčky mokrými rukami.
Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.
Pripojenie na vodovodné potrubie
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškode‐
né.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete
pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré
súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu
alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, ne‐
chajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či ni‐
kde neuniká voda.
SLOVENSKY
2.2 Používanie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu
elektrickým prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia spotrebiča.
• Tento spotrebič používajte iba v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Počas spusteného programu sa nedotýkajte
skla dvierok. Sklo môže byť horúce.
• Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky
kovové predmety.
• Záverečná časť cyklu sušenia prebieha bez
ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa predišlo
poškodeniu odevov.
Ak spotrebič vypnete pred koncom cyklu su‐
šenia, bielizeň z bubna okamžite vyberte a
rozprestrite, aby sa mohlo teplo rozptýliť.
• Ak používate prací prostriedok, aviváž alebo
podobné produkty, riaďte sa pokynmi na ich
balení.
• Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
• Nesušte poškodené predmety, ktoré obsahujú
vypchávky alebo výplň.
• Nesušte predmety, ako sú molitan, penová
guma (latexová pena), sprchovacie čiapky,
nepremokavé textílie a predmety vystužené
gumou.
• Pred sušením predmetov, ktoré prišli do kon‐
taktu s látkami ako kuchynský olej, acetón, al‐
kohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku, ich
najskôr operte v horúcej vode so zvýšeným
množstvom pracieho prostriedku.
• Nesušte predmety, ktoré boli predtým vyčiste‐
né priemyselnými chemikáliami.
• Uistite sa, že vo vreckách oblečenia nezostali
žiadne zapaľovače ani zápalky.
• V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň
vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte
pokyny na štítku na tkanine.
31
• V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vy‐
prané.
• Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvŕn,
pred spustením spotrebiča bielizeň ešte raz
vyplákajte.
• Plastové predmety nie sú tepelne odolné.
– Ak používate na pranie dávkovaciu guľu,
pred nastavením programu sušenia ju vy‐
berte.
– Guľu na pranie nepoužívajte, ak nastavíte
nepretržitý program.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Dodržujte maximálny objem náplne.
• V spotrebiči nesušte mokré odevy, z ktorých
kvapká voda.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody
ani paru.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpú‐
šťadlá ani kovové predmety.
2.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
32 www.electrolux.com
3. POPIS VÝROBKU
1
2
1 Pracovná plocha
3
2 Dávkovač pracieho prostriedku
3 Ovládací panel
4 Rukoväť dvierok
4
5 Typový štítok
6 Filter vypúšťacieho čerpadla
7 Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
5
6
7
3.1 Detská poistka
Keď zapnete túto poistku, nemôžete zatvoriť
dvierka. Tak zabránite tomu, aby v bubne ostali
zatvorené deti alebo domáce zvieratá. Túto po‐
istku zapnete tak, že ju otočíte v smere hodino‐
vých ručičiek, až kým drážka nebude vo vodo‐
rovnej polohe. Túto poistku vypnete tak, že ju
otočíte proti smeru hodinových ručičiek, až kým
drážka nebude vo zvislej polohe.
3.2 Súprava upevňovacích doštičiek
(4055171146)
K dispozícii od autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec, zaistite
spotrebič upevňovacími doštičkami.
Postupujte podľa pokynov dodávaných so súpra‐
vou.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
SLOVENSKY
1 Tlačidlo Zap/Vyp
33
7 Dotykové tlačidlo posunutého štartu
2 Ovládač programov
8 Dotykové tlačidlo Extra plákanie
3 Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti odstre‐
9 Dotykové tlačidlo Úroveň vysušenia
ďovania
10 Dotykové tlačidlo Štart/prestávka
4 Dotykové tlačidlo teploty
11 Time Manager dotykové tlačidlá
5 Displej
6 Dotykové tlačidlo Čas sušenia
4.1 Displej
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
Oblasť teploty:
: Ukazovateľ teploty.
: Ukazovateľ studenej vody.
B)
C)
Ukazovateľ
: Time Manager.
Oblasť času:
–
: Trvanie programu.
–
: Posunutý štart.
–
: Chybové kódy.
–
: Chybové hlásenie.
–
: Program sa skončil.
D)
: Fáza sušenia.
E)
: Fáza pary.
G
F)
: Trvalá funkcia Extra plákanie.
G)
,
,
: Ukazovatele úrovne vysuše‐
nia.
H) Oblasť odstreďovania:
–
: Ukazovateľ rýchlosti odstreďo‐
vania.
–
: Ukazovateľ funkcie Bez odstre‐
ďovania.
–
: Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop.
I)
J)
K)
: Fáza prania.
: Ukazovateľ detskej poistky.
: Ukazovateľ zaistených dvierok.
5. PROGRAMY
Program
Teplotný rozsah
Druh náplne a znečistenia
Maximálna náplň, maximálne odstreďovanie
Pracie programy
Bavlna
90 °C – studená voda
Biela bavlna a farebná bavlna (normálne znečistenie a
mierne znečistenie).
8 kg, 1600 ot./min.
34 www.electrolux.com
Program
Teplotný rozsah
Druh náplne a znečistenia
Maximálna náplň, maximálne odstreďovanie
Bavlna + Predpieranie
90 °C – studená voda
Biela bavlna a farebná bavlna (silné znečistenie a mierne
znečistenie).
8 kg, 1600 ot./min.
Bavlna úsporný1)
60 °C – 40 °C
Syntetika
60 °C – studená voda
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné znečistenie.
8 kg, 1600 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
8 kg, 1200 ot./min.
Jemná bielizeň
40 °C – studená voda
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyestru.
Bežné znečistenie.
4 kg, 1200 ot./min.
Vlna/Ručné pranie
40 °C – studená voda
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné
pranie a jemné tkaniny s označením „prať v rukách“.
2 kg, 1200 ot./min.
Prikrývka
60 °C – studená voda
Špeciálny program pre jednu syntetickú deku, prikrývku,
plachtu a podobne.
3 kg, 800 ot./min.
Plákanie
Studená voda
Odstreď. / Vypúšť.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny.
8 kg, 1600 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všet‐
ky tkaniny.
8 kg, 1600 ot./min.
Programy sušenia
Sušenie vlny
lizne
Sušenie syntetickej bie‐
Sušenie bavlny
Program sušenia pre vlnenú bielizeň
Program sušenia pre syntetickú bielizeň
Program sušenia pre bavlnenú bielizeň
Parné programy
Osvieženie parou
Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bieli‐
zeň
Tento cyklus odstraňuje pachy z oblečenia. 1.5 kg
Para proti pokrčeniu
Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bieli‐
zeň.
Tento cyklus pomáha zbaviť bielizeň záhybov. 1.5 kg
1) „Bavlna – úsporný program“ pri teplote 60 °C s náplňou 8 kg je referenčným programom pre údaje na
štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75. Tento program nastavte vtedy,
ak chcete dosiahnuť dobrú účinnosť prania a znížiť spotrebu energie. Prací program sa predĺži.
SLOVENSKY
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
s predpieraním
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ak nastavíte funkciu Bez odstreďovania, prebehne iba fáza vypúšťania.
5.1 Programy automatického sušenia
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Extra suchá
Na froté bielizeň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 7 kg
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 7 kg
Syntetika a zmesové tkaniny
(pulóvre, blúzky, spodná bieli‐
zeň, posteľná a stolová bielizeň)
až do 3 kg
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a pod.)
až do 7 kg
Suchá na uloženie
Na bielizeň, ktorú chcete odložiť
Suchá na žehlenie
Na žehlenie
Náplň
35
36 www.electrolux.com
5.2 Programy časového sušenia
Náplň
(kg)
Rýchlosť
Navrhované
odstreďo‐
časy
vania
(min.)
(ot./min.)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
Suchá na uloženie1)
Bavlna a ľan
Na bielizeň, ktorú chce‐ (župany, osušky a pod.)
te odložiť
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Suchá na uloženie
Syntetika a zmesové tkaniny
Na bielizeň, ktorú chce‐ (pulóvre, blúzky, spodná bieli‐
te odložiť
zeň, posteľná a stolová bieli‐
zeň)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Extra suchá
Na froté bielizeň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Suchá na žehlenie
Bielizeň určená na že‐
hlenie
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
Sušenie vlny
Vlna (pulóvre)
1) Informácie pre skúšobňu
Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na sušenie s hmotnosťou 5 kg
(zloženie náplne: obliečka na vankúš a uteráky) nastavením programu AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA
ULOŽENIE pre bavlnu.
DRUHÁ dávka na sušenie s hmotnosťou 3 kg (zloženie náplne: 3 plachty a uteráky) sa musí otestovať
nastavením programu AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu.
SLOVENSKY
37
6. SPOTREBA
Spotreba energie
(kWh)
Spotreba vody
(litre)
Biela bavlna 90°
2.50
76
Bavlna 60°
1.60
72
Bavlna – úsporný program pri
60 °C 1)
1.04
59
Bavlna 40°
1.00
72
Syntetika 40°
0.60
50
Jemná bielizeň 40°
0.70
60
Vlna/Ručné pranie 30°
0.35
57
Trvanie progra‐
mu
(minúty)
Informácie o trvaní
programov
sú uvedené
na displeji
na ovládacom paneli.
Program
1) «Bavlna – úsporný program» pri 60 °C s náplňou 8 kg je referenčný program pre údaje uvedené na
energetickom štítku v súlade s normou 92/75 EHS.
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú iba
orientačné, pretože sa môžu meniť v
závislosti od množstva a druhu bielizne,
od teploty privádzanej vody a od teploty
prostredia.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť predvo‐
lenú teplotu.
= studená voda.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
7.2 Odstreďovanie
Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvole‐
nú rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
• Nastavením tejto funkcie zrušíte všetky fázy
odstreďovania. Prebehne iba fáza odčerpania
vody.
• Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
• Túto funkciu nastavte pre veľmi jemnú bieli‐
zeň.
• Počas plákania sa pri niektorých pracích pro‐
gramoch použije viac vody.
Plákanie stop
• Túto funkciu nastavte, ak chcete zabrániť po‐
krčeniu bielizne.
• Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
• Keď sa program skončí, v bubne je voda.
• Bubon sa otáča pravidelne, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
• Dvierka zostanú zablokované.
• Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vo‐
du.
Informácie o vypúšťaní vody nájdete v
časti „Po skončení programu“.
7.3 Čas sušenia
Prostredníctvom tejto voliteľnej funkcie môžete
nastaviť čas sušenia danej bielizne. Na displeji
sa zobrazí nastavená hodnota.
Pri každom stlačení tohto dotykového tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Všetky časy sušenia nie je možné na‐
staviť pre rôzne typy materiálov.
7.4 Posunutý štart
Pomocou tejto funkcie môžete posunúť štart pro‐
gramu o 30 minút až 20 hodín.
Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.
7.5 Extra plákanie
Ukazovateľ
38 www.electrolux.com
3)
■
■
■
■
■2)
■2)
Pomocou tejto funkcie môžete pridať k praciemu
programu plákania.
Túto funkciu použite v prípade osôb alergických
na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou
vodou.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
1) Najkratší: na osvieženie bielizne.
2) Štandardná dĺžka programu.
3) Najdlhší: Pri predlžovaní programu postupne
klesá spotreba energie. Optimalizovaná fáza
ohrevu šetrí energiu a vďaka dlhšiemu trvaniu
programu dosiahnete rovnakú účinnosť prania
(najmä pri bežnom znečistení).
7.6 Automatické sušenie
7.8 Detská poistka
Prostredníctvom tejto voliteľnej funkcie môžete
nastaviť automatickú úroveň vysušenia bielizne.
Na displeji sa zobrazuje symbol nastavenej úrov‐
ne.
• Úroveň Extra suché pre bavlnenú bielizeň
• Úroveň Suchá na uloženie pre bavlnenú a
syntetickú bielizeň
• Úroveň Suchá na žehlenie pre bavlnenú bieli‐
zeň
Pomocou tejto funkcie môžete zabrániť, aby sa
hrali deti s ovládacím panelom.
• Túto funkciu zapnete/vypnete tak, že naraz
a
a podržíte ich stlačené, kým
stlačíte
.
sa nerozsvieti/nezhasne ukazovateľ
Túto funkciu môžete aktivovať:
, voliteľné funkcie a ovládač
• Po stlačení
programov sú zablokované.
: spotrebič sa nedá
• Pred stlačením tlačidla
spustiť.
7.7 Time Manager
Ukazovateľ
Pri nastavení pracieho programu sa na displeji
zobrazí jeho štandardné trvanie.
Stlačením tlačidla alebo môžete skrátiť
alebo predĺžiť trvanie programu.
Funkcia Time Manager je dostupná iba pri pro‐
gramoch uvedených v tabuľke.
1)
7.9 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto funkcie môžete natrvalo zapnúť
funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený
program.
• Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú funk‐
a
a pod‐
ciu, stlačte súčasne tlačidlá
ržte ich stlačené, kým sa ukazovateľ
ne‐
rozsvieti/nezhasne.
7.10 Zvukové signály
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové signály, stlač‐
a tlačidlo
súčasne na 6 sek‐
te tlačidlo
únd.
Aj keď zvukové signály vypnete, zazne‐
jú pri poruche spotrebiča.
SLOVENSKY
39
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.
2.
Do priehradky pre prací prostriedok na fázu
prania nalejte 2 litre vody. Tým aktivujete
odtokový systém.
Do priehradky na fázu prania pridajte malé
množstvo pracieho prostriedku.
3.
Nastavte a spustite program pre bavlnu s
najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
9. KAŽDODENNÉ POUŽITIE - PRANIE
9.1 Vloženie bielizne
1.
2.
3.
Otvorte dvierka spotrebiča.
Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, po‐
riadne ju vytraste. Uistite sa, že ste do bub‐
na nevložili príliš veľa bielizne.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
POZOR
Uistite sa, že medzi tesnením a dvierka‐
mi nezostala zachytená bielizeň. Hrozí
riziko úniku vody alebo poškodenia bie‐
lizne.
9.2 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov
• Pridajte prací a avivážny prostriedok.
• Opatrne zatvorte zásuvku na prací prostrie‐
dok.
Priehradka pre prací prostriedok na fázu predpierania.
Priehradka pre prací prostriedok na fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné látky (avivážny prípravok, škrob).
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
40 www.electrolux.com
Tekutý alebo práškový prací prostriedok
1.
2.
A
3.
4.
B
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
Keď používate tekutý prací prostriedok:
– Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
– Nepridávajte viac tekutého prostriedku než po maximálnu úroveň.
– Nenastavujte fázu predpierania.
– Nenastavujte posunutý štart.
9.3 Zapnutie spotrebiča
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo vypnúť, stlačte
tlačidlo On/Off. Keď sa spotrebič zapne, zaznie
zvukový signál.
9.4 Nastavenie programu
1.
Otočením ovládača programov nastavte
program:
– Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného pro‐
gramu.
bliká.
– Ukazovateľ tlačidla
– Na displeji sa zobrazí úroveň funkcie Ti‐
me Manager, trvanie programu a ukazo‐
vatele fáz programu
2.
V prípade potreby zmeňte teplotu, rýchlosť
odstreďovania, trvanie cyklu alebo pridajte
dostupné voliteľné funkcie. Pri aktivácii nie‐
ktorej voliteľnej funkcie sa rozsvieti ukazo‐
vateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení sa na displeji
zobrazí hlásenie Err.
9.5 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačte tlačidlo
:
prestane blikať a bude svietiť.
• Ukazovateľ
• Na displeji začne blikať ukazovateľ
.
SLOVENSKY
• Program sa spustí, dvierka sa zaistia a na di‐
spleji sa zobrazí ukazovateľ
.
• Vypúšťacie čerpadlo sa môže na chvíľu spu‐
stiť, keď spotrebič napúšťa vodu.
Po uplynutí približne 15 minút od začiat‐
ku programu:
• Spotrebič automaticky upraví trvanie
programu podľa aktuálnej náplne
bubna.
• Na displeji sa zobrazí nová hodnota.
9.6 Spustenie programu s posunutým
štartom
• Opakovane stláčajte tlačidlo
, až kým sa
na displeji nezobrazí požadovaná doba posu‐
nutia. Na displeji sa rozsvieti príslušný ukazo‐
vateľ.
:
• Stlačte tlačidlo
– Spotrebič začne odpočítavať čas.
– Po skončení odpočítavania sa automaticky
spustí program.
Nastavené posunutie štartu môžete zru‐
šiť alebo zmeniť pred stlačením tlačidla
.
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
Stlačením tlačidla
prerušte činnosť spo‐
trebiča.
1.
2.
Stláčajte tlačidlo
, až kým sa na displeji
nezobrazí
’.
Po opätovnom stlačení tlačidla
sa pro‐
gram okamžite spustí.
9.7 Prerušenie programu a zmena
voliteľných funkcií
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete zmeniť
ešte pred ich spustením.
1. Stlačte tlačidlo
. Ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie.
3. Opäť stlačte tlačidlo
. Program bude po‐
kračovať.
9.8 Zrušenie programu
1.
2.
Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo
, čím zrušíte program a vypnete spotre‐
bič.
Opätovným stlačením toho istého tlačidla
spotrebič zapnete. Teraz môžete nastaviť
nový prací program.
41
Spotrebič nevypustí vodu.
9.9 Otvorenie dvierok
Počas programu alebo odpočítavania posunuté‐
ho štartu sú dvierka spotrebiča zablokované a na
.
displeji sa zobrazuje ukazovateľ
POZOR
Dvierka nemôžete otvoriť, ak je príliš
vysoká teplota alebo hladina vody v
bubne.
Otvorenie dvierok spotrebiča, keď je zapnutý
posunutý štart:
1. Stlačením tlačidla
pozastavte činnosť
spotrebiča.
2. Počkajte, kým ukazovateľ blokovania dvie‐
rok
nezhasne.
3. Otvorte dvierka.
4. Dvierka zatvorte a znova stlačte tlačidlo
. Odpočítavanie posunutého štartu bude po‐
kračovať.
Otvorenie dvierok spotrebiča, keď je zapnutý
program:
1.
2.
3.
4.
Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko sek‐
únd, spotrebič sa vypne.
Počkajte niekoľko minút a potom opatrne
otvorte dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Nastavte program ešte raz.
9.10 Po skončení programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).
• Na displeji sa zobrazí symbol
.
sa vypne.
• Ukazovateľ
• Ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne.
• Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skon‐
trolujte, či je bubon prázdny.
• Dvierka nechajte pootvorené, aby ste zabránili
tvorbe plesní a zápachu.
• Zatvorte vodovodný ventil.
• Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko sekúnd,
spotrebič sa vypne.
Program prania sa skončil, ale v bubne je voda:
– Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
– Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
.
Dvierka zostanú zablokované.
42 www.electrolux.com
– Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustite vo‐
du.
Vypustenie vody:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť odstre‐
, spotrebič
ďovania. Ak nastavíte
iba odčerpá vodu.
2. Stlačte tlačidlo
. Spotrebič vypustí vo‐
du a začne odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď ukazovateľ
blokovania
zhasne, môžete dvierka
otvoriť.
4.
• Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
používate 5 minút.
ne‐
spotrebič znovu zapne‐
Stlačením tlačidla
te.
• Po 5 minútach od skončenia pracieho progra‐
mu
spotrebič znovu zapne‐
Stlačením tlačidla
te.
Na displeji sa zobrazí koniec naposledy nasta‐
veného programu.
Otočením ovládača programu nastavte nový
cyklus.
Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko
sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po 18 hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí bielizeň (okrem
programu Vlna).
9.11 Voliteľná funkcia AUTO Stand-by
V snahe ušetriť energiu voliteľná funkcia AUTO
Stand-by automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto prípadoch:
10. KAŽDODENNÉ POUŽITIE - SUŠENIE
VAROVANIE
Otvorte vodovodný kohútik. Vypúšťaciu hadicu
dajte do umývadla alebo ju pripojte k odtokové‐
mu potrubiu.
• Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko sekúnd,
spotrebič sa zapne.
• Bielizeň vkladajte po jednom.
• Volič programov nastavte na program vhodný
pre bielizeň, ktorú chcete sušiť.
• Na displeji sa zobrazí ukazovateľ sušenia
.
SUŠENIE PRI AUTOMATICKÝCH ÚROV‐
NIACH:
• Opätovne stláčajte tlačidlo
, kým sa na di‐
spleji nezobrazí niektorý ukazovateľ úrovne
sušenia:
–
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ NA ŽE‐
HLENIE pre bavlnenú bielizeň
–
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ NA ULO‐
ŽENIE pre bavlnenú a syntetickú bielizeň
–
: ukazovateľ úrovne EXTRA SUCHÁ
pre bavlnenú bielizeň
• Na displeji sa zobrazí časová hodnota vypočí‐
taná podľa štandardnej veľkosti náplne. Ak je
množstvo bielizne väčšie alebo menšie ako
štandardná veľkosť náplne, spotrebič počas
cyklu automaticky prispôsobí časovú hodnotu.
• Stlačením tlačidla
spustite program.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zatvorených
dvierok
. Ukazovateľ sušenia
začína
blikať.
Všetky úrovne vysušenia nemôžete na‐
staviť pre všetky druhy bielizne.
ČASOVÉ SUŠENIE:
• Stláčaním tlačidla
nastavte časovú hodno‐
tu (pozri tabuľku Program sušenia).
• Na displeji sa zobrazuje hodnota 10 minút. Pri
každom stlačení tohto dotykového tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Na displeji sa zobrazí hodnota nastaveného
.
času: napríklad –
• Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobra‐
zí nová hodnota času:
. Spotrebič pri‐
SLOVENSKY
počíta aj trvanie fázy proti krčeniu a fázy chla‐
denia.
• Stlačením tlačidla
spustite program. Na
displeji sa pravidelne zobrazuje nová časová
hodnota.
začína blikať.
Ukazovateľ sušenia
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zatvorených
dvierok
.
Ak nastavíte iba 10 minútové sušenie,
spotrebič vykoná iba fázu chladenia.
Ak bielizeň nie je dostatočne suchá,
znova nastavte krátky čas sušenia.
10.1 Po ukončení programu sušenia
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznejú zvukové signály (ak sú aktívne).
• Na displeji sa zobrazí symbol
• Ukazovateľ
zhasne.
43
.
• Počas posledných minút cyklu sušenia v spo‐
trebiči prebieha fáza chladenia a fáza proti po‐
krčeniu. Dvierka sú stále zablokované.
• Keď na displeji zhasne symbol blokovania
, môžete otvoriť dvierka.
dvierok
• Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko sekúnd,
spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne spotrebič.
• Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skon‐
trolujte, či je bubon prázdny.
• Dvierka nechajte pootvorené, aby ste zabránili
tvorbe plesní a zápachu.
• Zatvorte vodovodný ventil.
11. KAŽDODENNÉ POUŽITIE - PRANIE A SUŠENIE
11.1 Program NON-STOP
• Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko sekúnd,
spotrebič sa zapne.
• Bielizeň vkladajte po jednom.
• Do príslušnej priehradky dajte prací prostrie‐
dok a požadované prísady.
• Volič programov nastavte na prací program.
Displej zobrazuje ukazovatele rôznych fáz
pracieho programu.
• Nastavte voliteľné funkcie.
11.2 Pranie a automatické sušenie
• Stláčajte tlačidlo
, kým sa na displeji nezo‐
brazí niektorý ukazovateľ úrovne vysušenia.
–
: úroveň SUCHÁ NA ŽEHLENIE pre bavl‐
nenú bielizeň
–
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ NA ULOŽE‐
NIE pre bavlnenú a syntetickú bielizeň
–
: úroveň EXTRA SUCHÁ pre bavlnenú
bielizeň
. Časová
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
hodnota na displeji zodpovedá trvaniu cyklu pra‐
nia a sušenia vypočítaného na základe štandard‐
nej veľkosti náplne.
V záujme dobrého vysušenia vám spo‐
trebič neumožní nastaviť príliš nízku
rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
spustite program.
• Stlačením tlačidla
Na displeji zostane svietiť ukazovateľ nastave‐
nej úrovne vysušenia. Rozsvieti sa ukazovateľ
blokovania dvierok. Na displeji sa pravidelne
zobrazuje nová časová hodnota.
Počas posledných minút cyklu sušenia
v spotrebiči prebiehajú fáza proti po‐
krčeniu a fáza chladenia.
11.3 Pranie a časové sušenie
• Stlačením tlačidla
nastavte hodnotu času
sušenia. Na displeji sa zobrazuje hodnota 10
minút.
.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
• Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota ča‐
.
su sušenia, napríklad
• Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobra‐
, to zname‐
zí finálna hodnota času
ná celkové trvanie cyklov prania a sušenia
(pranie + sušenie + fáza proti krčeniu + fáza
chladenia).
44 www.electrolux.com
Ak po praní nastavíte len 10 minút su‐
šenia, spotrebič pripočíta aj trvanie fázy
proti krčeniu a fázy chladenia.
• Stlačením tlačidla
spustite program.
V záujme dobrého vysušenia vám spo‐
trebič neumožní nastaviť príliš nízku
rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
• Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
. Dvier‐
ka sú zablokované. Na displeji sa pravidelne
zobrazuje nová časová hodnota.
11.4 Po skončení programu
Spotrebič sa zastaví automaticky. Zaznejú zvu‐
kové signály (ak sú aktívne).
Ďalšie informácie nájdete v časti „Po skončení
programu sušenia” v predchádzajúcej kapitole.
11.5 Uvoľnené vlákna v tkaninách
Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu niektoré
typy tkanín (nasiakavé látky, vlna, teplákové bun‐
dy) uvoľňovať vlákna.
Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho cyklu priľ‐
núť k tkaninám.
Táto nevýhoda je výraznejšia pri technických tka‐
ninách.
Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknam v bieliz‐
ni, odporúčame nasledovné:
• Tmavú bielizeň neperte po praní a sušení sve‐
tlej bielizne (nového nasiakavého oblečenia,
vlneného oblečenia, teplákových búnd a pod.)
a naopak.
• Pri prvom praní takéhoto typu bielizne vysušte
bielizeň na čerstvom vzduchu.
• Vyčistite odtokový filter.
• Po fáze sušenia mokrou handrou vyčistite
prázdny bubon, tesnenie a dvierka.
Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v bubne,
nastavte špeciálny program:
• Vyprázdnite bubon.
• Mokrou handrou vyčistite bubon, tesnenie a
dvierka.
• Nastavte program plákania.
• Funkciu čistenia nastavte súčasným stlačením
a
, až kým sa na displeji nezo‐
tlačidiel
brazí symbol CLE.
spustite program.
• Stlačením tlačidla
12. TIPY A RADY
12.1 Vloženie bielizne
• Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetic‐
kú, jemnú a vlnenú bielizeň.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch ode‐
vov.
• Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
• Niektorá farebná bielizeň môže po prvom pra‐
ní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúča‐
me prať prvýkrát osobitne.
• Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky
a patentky. Zaviažte opasky.
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy
s namaľovanými obrázkami prevráťte naruby.
• Odstránenie odolných škvŕn.
• Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi prací‐
mi prostriedkami.
• Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádza‐
nie. Odstráňte háčiky alebo ich vložte do pra‐
cieho vaku alebo obliečky.
• V spotrebiči neperte:
– Neobrúbenú alebo roztrhanú bielizeň
– Podprsenky s kosticami.
– Malé kusy vložte do pracieho vaku.
• Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s
vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom
prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostrie‐
dok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte pred vlo‐
žením odevu do práčky.
K dispozícii máte špeciálne odstraňovače škvŕn.
Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre
daný typ škvrny a tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
• Používajte len pracie prostriedky a prídavné
prostriedky určené špeciálne pre práčky.
SLOVENSKY
• Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
• Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je
potrebné, ochránite tak životné prostredie.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto
produktov.
• Používajte správne produkty určené pre daný
typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň
znečistenia.
• Ak spotrebič nie je vybavený dávkovačom
pracieho prostriedku so záklopkou, nalejte te‐
kuté pracie prostriedky do dávkovacej gule.
12.4 Ekologické tipy
• Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte
program bez fázy predpierania.
• Prací program vždy spúšťajte s maximálnou
náplňou bielizne.
• V prípade potreby použite odstraňovač škvŕn,
ak periete pri nízkej teplote.
• Aby ste používali správne množstvo pracieho
prostriedku, zistite si tvrdosť vody vo vašej lo‐
kalite.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvr‐
dosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač
vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou
nie je potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej oblasti,
obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača vody.
Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.
12.6 Rady pri sušení
Pripravte cyklus sušenia
• Otvorte vodovodný ventil.
• Skontrolujte, či je správne pripojená vypúšťa‐
cia hadica. Viac informácií nájdete v kapitole o
inštalácii.
• Informácie o maximálnej náplni bielizne pre
programy sušenia nájdete v tabuľke progra‐
mov sušenia.
Program sušenia nenastavujte pre túto bielizeň:
– Veľmi jemná bielizeň.
– Syntetické záclony.
– Vlnené a hodvábne oblečenie.
45
–
–
–
–
–
–
–
–
Odevy s kovovými vložkami.
Nylonové pančuchy.
Paplóny.
Prikrývky na posteľ.
Prikrývky.
Bundy.
Spacie vaky
Tkaniny so zvyškami laku na vlasy, odlakova‐
čov na nechty a podobných látok.
– Odevy s molitanom alebo podobným materiá‐
lom.
12.7 Štítky na bielizni
Pri sušení bielizne sa riaďte štítkami výrobcu:
•
= Odev je možné sušiť v sušičke
•
= Cyklus sušenia pri vysokej teplote
•
= Cyklus sušenia pri zníženej teplote
•
= Odev nie je možné sušiť v sušičke.
12.8 Doba cyklu sušenia
Doba sušenia sa môže meniť v závislosti od:
• rýchlosti posledného odstreďovania
• stupňa usušenia
• druhu bielizne
• hmotnosti náplne bielizne
VŠEOBECNÉ TIPY
Pozrite si tabuľku Programy sušenia, v ktorej sú
uvedené priemerné časy sušenia.
Skúsenosti vám umožnia lepšie odhadnúť čas
sušenia bielizne. Poznačte si dobu sušenia už
vykonaných cyklov.
Aby ste sa vyhli statickej elektrine na konci cyklu
sušenia:
• Použite avivážny prostriedok pri pracom cykle.
• Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po dokončení programu sušenia bielizeň čo naj‐
skôr vyberte.
12.9 Doplnkové sušenie
Ak je bielizeň po ukončení programu sušenia
ešte stále vlhká, nastavte znovu krátky cyklus
sušenia.
VAROVANIE
Bielizeň nepresušujte, aby ste sa vyhli
pokrčeniu alebo zrazeniu oblečenia.
46 www.electrolux.com
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred údržbou odpojte spotrebič z elektrickej sie‐
te.
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vodou.
Všetky povrchy vytrite dosucha.
POZOR
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani
chemikálie.
13.2 Odstraňovanie vodného kameňa
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvr‐
dosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač
vody pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby nedošlo k vzni‐
ku vodného kameňa a čiastočkám hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze používajte len
špeciálne produkty určené pre práčky. Robte to
oddelene od prania bielizne.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
13.3 Program prania na údržbu
práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže stať, že
v bubne ostanú zvyšky pracieho prostriedku.
Pranie na údržbu práčky vykonávajte pravidelne.
Postup je takýto:
• Vyberte bielizeň z bubna.
• Nastavte program na bavlnu pri maximálnej
teplote s malým množstvom pracieho pro‐
striedku.
13.4 Tesnenie dvierok
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho vnútor‐
nej strany odstráňte všetky predmety.
13.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
1
2
SLOVENSKY
3.
4.
13.6 Čistenie odtokového filtra
VAROVANIE
Odtokový filter nečistite, ak je voda v
spotrebiči horúca.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
47
48 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
SLOVENSKY
49
13.7 Čistenie filtra na prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Núdzové vypustenie
1.
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže vypustiť
vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až (9) po‐
stupu uvedeného v časti „Čistenie odtokového fil‐
tra“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypu‐
stenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťa‐
nia:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu.
2.
3.
4.
13.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže
teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte zvyšnú vodu
z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.
5.
6.
45°
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo
zásuvky elektrickej siete.
Zatvorte vodovodný ventil.
Odpojte prívodnú hadicu.
Obidva konce prívodnej hadice vložte do
nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte
si informácie o núdzovom vypustení.
Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova
nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE
Pred opätovným použitím spotrebiča sa
uistite, že je teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný za škody
spôsobené nízkymi teplotami.
50 www.electrolux.com
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas
prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si
tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie zvukový signál
a na displeji sa zobrazí poruchový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
– Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo
sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je nestabilné.
Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spo‐
trebič.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elektrickej siete.
Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vy‐
hodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je prítok vody dostatočný. Tieto informácie získate
od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter ventilu.
Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prítoková hadica.
Spotrebič nevypustí vodu.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vy‐
čistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program s
vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po ktorej skončení zostane voda
v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvyčaj‐
ne.
Nastavte program odstreďovania.
SLOVENSKY
Problém
51
Možné riešenie
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby vy‐
čistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Ručne rozložte bielizeň v bubne a znovu spustite fázu odstreďo‐
vania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyváže‐
ním.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna
voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť dvier‐ Uistite sa, že sa skončil prací program.
ka spotrebiča.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďo‐
vania.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť „In‐
štalácia”.
Uistite sa, že bol odstránený obal alebo prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Spotrebič napustí vodu a
hneď ju aj vypustí.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže
byť príliš nízko.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním bielizne odstráňte veľmi odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Spotrebič bielizeň nesuší
alebo ju nesuší dostatoč‐
ne.
Otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný.
Vložte menej bielizne.
Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potreby zno‐
va nastavte krátky čas sušenia.
Na bielizni sa zachytilo
veľa chumáčikov fareb‐
ných vlákien.
Uvoľnené vlákna odstránite nastavením cyklu sušenia.
Bielizeň očistite pomocou odstraňovača vlákien.
52 www.electrolux.com
Problém
Možné riešenie
V bubne sa nachádza veľ‐ Viackrát zopakujte tento postup:
ké množstvo uvoľnených • Mokrou handrou vyčistite prázdny bubon, tesnenie a dvierka.
vlákien.
• Nastavte cyklus plákania.
• Do bubna vložte vlnenú alebo plyšovú handru.
• Nastavte 10-minútový cyklus sušenia.
• Vyberte použitú vlnenú handru.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude po‐
kračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy: Vy‐
pnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na servisné stredisko.
15. TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Elektrické zapojenie:
Šírka/výška/hĺbka
600 / 850 / 605 mm
Celková hĺbka
640 mm
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je za‐
bezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá níz‐
konapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
IPX4
Minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň pri praní
Bavlna
8 kg
Maximálna náplň pri sušení
Bavlna
7 kg
Syntetika
3 kg
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
1600 ot./min.
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
53
54 www.electrolux.com
SLOVENSKY
55
132922812-A-222013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement