Electrolux EWW1686HDW User manual

Electrolux EWW1686HDW User manual
EWW 1686 HDW
................................................ .............................................
CS PRAČKA SE SUŠIČKOU
NÁVOD K POUŽITÍ
2
ET PESUMASIN-KUIVATI
KASUTUSJUHEND
27
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ – SUŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provo‐
zem spotřebiče.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím
zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
• Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
4
www.electrolux.com
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze vý‐
robce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvali‐
fikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
• Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí
být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí
spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové
dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupra‐
vu hadic znovu.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
• Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrou‐
by.
• Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném
stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde
je vystaven povětrnostním podmínkám.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte
spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu
a čistá.
• Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka
spotřebiče plně otevřít.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podla‐
hou může proudit vzduch.
• Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a
kobercem byl požadovaný prostor.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vy‐
měnit přívodní kabel, musí výměnu provést
autorizované servisní středisko.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu
potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu ha‐
dic znovu.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím
nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa‐
ČESKY
né, nechte vodu na několik minut odtéct, do‐
kud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elek‐
trickým proudem, požáru nebo poško‐
zení spotřebiče.
• Tento spotřebič používejte pouze v domác‐
nosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla
dvířek. Sklo může být horké.
• Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné
kovové předměty.
• Závěrečná část sušicího programu probíhá
bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se za‐
brání poškození prádla.
Pokud spotřebič zastavíte před dokončením
sušicího cyklu, okamžitě prádlo vyjměte a roz‐
prostřete jej, aby se mohlo rozptýlit teplo.
• Pokud používáte prací prostředek, aviváž či
podobné výrobky, dodržujte pokyny uvedené
na jejich balení.
• Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
• Nesušte poškozené kusy oblečení, které ob‐
sahují vycpávky nebo výplně.
• Nesušte předměty z pěnové pryže (latexové
pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny
či oděvy s gumovou vložkou.
• Před sušením prádla znečištěného látkami ja‐
ko jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstra‐
ňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače
vosku je nutné jej nejprve vyprat v horké vodě
s velkým množstvím pracího prostředku.
• Nesušte prádlo, k jehož čištění jste použili
průmyslové chemikálie.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů nezů‐
staly plynové zapalovače nebo sirky.
• Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bub‐
nové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách
oděvů.
5
• Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesušte.
• Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňo‐
vače skvrn, před spuštěním spotřebiče pro‐
veďte dodatečný cyklus máchání.
• Plastové předměty nejsou žáruvzdorné.
– Pokud používáte dávkovací kuličku pracího
prostředku, před nastavením sušicího pro‐
gramu ji odstraňte.
– Nepoužívejte dávkovací kuličku pracího
prostředku, když nastavujete nepřetržitý
program.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poško‐
zení spotřebiče.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
• Řiďte se maximálním objemem náplně.
• Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poško‐
zení spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
2.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
6
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
1 Horní deska
3
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
4
5 Typový štítek
6 Filtr vypouštěcího čerpadla
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
5
6
7
3.1 Dětská bezpečnostní pojistka
Když tuto pojistku zapnete, nelze zavřít dvířka.
Zabráníte tak dětem či zvířatům, aby se zavřely v
bubnu. Pojistku zapnete tak, že ji otočíte po smě‐
ru hodinových ručiček, dokud není rýha vodorov‐
ně. Pojistku vypnete tak, že ji otočíte proti směru
hodinových ručiček, dokud není rýha vertikálně.
3.2 Souprava fixovacích destiček
(4055171146)
Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zaji‐
stěte jej pomocí fixovacích destiček.
Řiďte se pokyny dodanými s příslušnou soupra‐
vou.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
ČESKY
1 Tlačítko Zap/Vyp
7
7 Dotykové tlačítko odloženého startu
2 Volič programů
3 Dotykové tlačítko snížení rychlosti odstřeďo‐
vání
8 Dotykové tlačítko extra máchání
9 Dotykové tlačítko stupně sušení
10 Dotykové tlačítko Start/Pauza
4 Dotykové tlačítko teploty
11 Time Manager dotyková tlačítka
5 Displej
6 Dotykové tlačítko času sušení
4.1 Displej
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
B)
C)
Oblast teploty:
G
F)
: Ukazatel teploty.
G)
: Ukazatel studené vody.
H)
: Ukazatel Time Manager.
Oblast času:
–
: Ukazatel délky programu.
–
: Odložený start.
–
: Výstražné kódy.
–
: Chybové hlášení.
I)
–
: Program je dokončen.
J)
D)
: Sušicí fáze.
E)
: Parní fáze.
K)
: Trvalá funkce extra máchání.
,
,
: Ukazatele stupně suchosti.
Oblast odstřeďování:
–
: Ukazatel rychlosti odstřeďová‐
ní.
–
: Ukazatel funkce Bez odstředě‐
ní.
–
: Ukazatel funkce Zastavení máchá‐
ní.
: Fáze praní.
: Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
: Ukazatel zablokování dvířek.
5. PROGRAMY
Program
Teplotní rozsah
Druh náplně a stupeň znečištění
Maximální náplň, Maximální odstředění
Prací programy
Bavlna
90 °C – studená
Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a lehce zašpiněná).
8 kg, 1600 ot/min
8
www.electrolux.com
Program
Teplotní rozsah
Druh náplně a stupeň znečištění
Maximální náplň, Maximální odstředění
Bílá a stálobarevná bavlna (silně a lehce zašpiněná).
8 kg, 1600 ot/min
Bavlna + Předpírka
90 °C – studená
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
8 kg, 1600 ot/min
Bavlna Úsporný1)
60 °C – 40 °C
Syntetika
60 °C – studená
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně
zašpiněné.
8 kg, 1200 ot/min
Jemné
40 °C – studená
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester.
Normálně zašpiněné.
4 kg, 1200 ot/min
Vlna/Ruční praní
40 °C – studená
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jem‐
né prádlo označené symbolem „ručního praní“.
2 kg, 1200 ot/min
Lůžkoviny
60 °C – studená
Speciální program pro jednu syntetickou deku, přikrývku,
přehoz přes postel apod.
3 kg, 800 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.
8 kg, 1600 ot/min
Máchání
Studená
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všechny
tkaniny.
8 kg, 1600 ot/min
Odstředit/Vypustit
Sušicí programy
Sušicí program pro vlněné prádlo
Sušení vlny
Sušicí program pro syntetické prádlo
Sušení - Syntetické
Sušicí program pro bavlněné prádlo
Sušení - Bavlna
Parní programy
Parní - Osvěžení
Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo
Tento cyklus odstraní z prádla nepříjemné pachy.
Parní - Proti Pomačkání
Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.
Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla.
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 8 kg je referenční program pro údaje energetického štítku
podle směrnice EHS 92/75. Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte
spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží.
Kombinace programů a funkcí
Program
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
s Předpírkou
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5.1 Programy pro automatické sušení
Stupeň zbytkové vlhkosti
Druh tkaniny
Extra sušení
Pro savé materiály jako ručníky
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky, atd.)
až do 7 kg
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky, atd.)
až do 7 kg
Syntetické a směsové tkaniny
(svetry, blůzy, spodní prádlo, lo‐
žní prádlo)
až do 3 kg
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile, atd.)
až do 7 kg
K uložení
Pro prádlo k uložení
K žehlení
K žehlení
Náplň
9
10 www.electrolux.com
5.2 Programy pro časované sušení
Stupeň zbytkové
vlhkosti
Druh tkaniny
Extra sušení
Bavlna a len
Pro savé materiály jako
(koupací pláště, osušky, atd.)
ručníky
K uložení1)
Pro prádlo k uložení
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky, atd.)
K uložení
Pro prádlo k uložení
Syntetické a směsové tkaniny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
Sušení vlny
Vlna (svetry)
Náplň
(kg)
Rychlost
Navrhované
odstřeďo‐
časy
vání
(min)
(ot/min)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
1) Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením 5 kg náplně prádla (o složení:
povlak na polštář a ručníky) nastavením programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
DRUHÁ náplň prádla k sušení o 3 kg (složení náplně: tři prostěradla a ručníky) musí být testována pomocí
programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Spotřeba energie
(kWh)
Spotřeba vody
(v litrech)
Bílá bavlna 90 °C
2.50
76
Bavlna 60°
1.60
72
Úsporný program pro bavlnu 60
°C 1)
1.04
59
Bavlna 40°
1.00
72
Syntetika 40°
0.60
50
Jemné 40°
0.70
60
Vlna / Ruční praní 30°
0.35
57
Délka programu
(v minutách)
Délka
programů
je zobrazena
na displeji
ovládacího panelu.
Program
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 8 kg je referenční program pro údaje energetického štítku
podle směrnice EHS 92/75.
ČESKY
11
Údaje o spotřebě uvedené v této tabul‐
ce jsou čistě orientační, protože se mo‐
hou lišit podle množství a druhu prádla,
teploty přiváděné vody a teploty
prostředí.
7. FUNKCE
7.1 Teplota
7.2 Odstředění
Pomocí této funkce můžete změnit výchozí ry‐
chlost odstřeďování.
Rozsvítí se kontrolka nastavené rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
• Nastavením této funkce vypnete všechny
odstřeďovací fáze. K dispozici je pouze vy‐
pouštěcí fáze.
• Příslušná kontrolka se rozsvítí.
• Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin.
• Fáze máchání u některých pracích programů
spotřebuje více vody.
Zastavení máchání
• Nastavením této funkce zabráníte zmačkání
tkanin.
• Příslušná kontrolka se rozsvítí.
• Po dokončení tohoto programu zůstane v bub‐
nu voda.
• Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo
zmačkání prádla.
• Dvířka zůstanou zamčená.
• Před odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Vypuštění vody viz „Na konci progra‐
mu“.
7.3 Doba sušení
Pomocí této funkce můžete nastavit dobu sušení
oděvů. Na displeji se zobrazí nastavená hodno‐
ta.
S každým stisknutím tohoto dotykového tlačítka
se doba prodlouží o pět minut.
7.4 Odložený start
Pomocí této funkce můžete odložit spuštění pro‐
gramu o 30 minut až 20 hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel .
7.5 Extra máchání
Díky této funkci můžete k pracímu programu
přidat několik máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na
prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
7.6 Automatické sušení
Pomocí této funkce můžete nastavit automatický
stupeň zbytkové vlhkosti prádla. Na displeji se
zobrazí symbol nastaveného stupně.
• Extra stupeň zbytkové vlhkosti bavlněného
prádla
• Stupeň zbytkové vlhkosti k uložení bavlněné‐
ho a syntetického prádla
• Stupeň zbytkové vlhkosti k žehlení bavlněné‐
ho prádla
7.7 Time Manager
Když nastavíte prací program, na displeji se zo‐
brazí jeho výchozí délka.
Stisknutím nebo zkrátíte nebo prodloužíte
délku programu.
Time Manager je dostupný pouze u programů v
tabulce.
Ukazatel
Nastavením této funkce změníte výchozí teplotu.
Ukazatel
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená teplota.
U některých druhů tkanin nelze nastavit
všechny hodnoty času.
1)
■
■
■
■
■
Ukazatel
12 www.electrolux.com
3)
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
• Funkci zapnete či vypnete současným stis‐
a
, dokud se kontrolka
ne‐
knutím
rozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
, tlačítka funkcí a volič progra‐
• Po stisknutí
mů jsou zablokované.
: spotřebič nelze spustit.
• Před stisknutím
7.9 Trvalé extra máchání
■
■2)
■2)
1) Nejkratší: k osvěžení prádla.
2) Výchozí délka programu.
3) Nejdelší: Prodlužováním délky programu
postupně snižujete spotřebu energie.
Optimalizovaná fáze ohřevu šetří energii a delší
programy si udržují stejné výsledky praní
(obzvláště u běžně znečištěného prádla).
S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné
máchání při volbě nového programu.
• Funkci zapnete či vypnete současným stis‐
a
, dokud se kontrolka
ne‐
knutím
rozsvítí nebo nezhasne.
7.10 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
• Dokončí se program.
• Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové signalizace stiskně‐
a
na dobu šesti sekund.
te současně
Když zvukovou signalizaci vypnete, bu‐
de stále funkční v případě poruchy
spotřebiče.
7.8 Dětská bezpečnostní pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si
hrály s ovládacím panelem.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.
2.
Nalijte dva litry vody do komory na prací
prostředek pro fázi praní. Zapnete tak vy‐
pouštěcí systém.
Vložte menší množství pracího prostředku
do komory pro fázi praní.
3.
Nastavte a spusťte program pro bavlnu na
nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem
odstraníte všechny možné nečistoty z bub‐
nu a vany spotřebiče.
ČESKY
13
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ
9.1 Vkládání prádla
1.
2.
3.
Otevřete dvířka spotřebiče.
Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo
před vložením do spotřebiče protřepte. Uji‐
stěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mno‐
ho prádla.
Zavřete dvířka.
POZOR
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky
nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebez‐
pečí úniku vody nebo poškození prádla.
9.2 Použití pracího prostředku a přísad
• Odměřte prací prostředek a aviváž.
• Opatrně zavřete zásuvku pracího prostředku.
Komora na prací prostředek fáze předpírky.
Komora na prací prostředek fáze praní.
Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.
14 www.electrolux.com
Tekutý nebo práškový prací prostředek
1.
2.
A
3.
4.
B
• Poloha A pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
• Poloha B pro tekutý prací prostředek.
Při použití tekutého pracího prostředku:
– Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
– Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
– Nenastavujte fázi předpírky.
– Nenastavujte odložený start.
9.3 Zapnutí spotřebiče
Stisknutím tlačítka On/Off zapnete nebo vypnete
spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvuko‐
vý signál.
9.4 Nastavení programu
1.
Otočením voliče programů nastavte pro‐
gram:
– Rozsvítí se příslušný ukazatel programu.
– Ukazatel
bliká.
– Na displeji se zobrazí úroveň Time Ma‐
nager, délka programu a ukazatele fází
programu
2.
V případě potřeby změňte teplotu, rychlost
odstřeďování, délku programu nebo přidejte
dostupné funkce. Když zapnete nějakou
funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte nesprávně, na
displeji se zobrazí hlášení Err.
9.5 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stiskněte
:
• Ukazatel
přestane blikat a dále se zobra‐
zuje.
• Ukazatel
začne blikat na displeji.
ČESKY
• Program se spustí, dvířka jsou zablokovaná a
na displeji se zobrazí ukazatel
.
• Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění
spotřebiče vodou chvíli pracovat.
Po přibližně 15 minutách od spuštění
programu:
• Spotřebič automaticky nastaví délku
programu v souladu s náplní prádla.
• Na displeji se zobrazí nová hodnota.
9.6 Spuštění programu s odloženým
startem
• Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí prodleva, kterou chcete nasta‐
vit. Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji.
:
• Stiskněte
– Spotřebič spustí odpočet.
– Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Nastavený odložený start lze před stis‐
zrušit nebo změnit.
knutím
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím
pozastavíte chod spotřebiče.
2.
Tiskněte
, dokud se na displeji nezobra‐
zí
’.
Opětovným stisknutím
program spustíte
okamžitě.
9.7 Přerušení programu a změna
funkcí
Před vlastním spuštěním můžete měnit jen ně‐
které funkce.
1. Stiskněte
. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Opět stiskněte
. Program bude pokračo‐
vat.
9.8 Zrušení programu
1.
2.
Stisknutím tlačítka
na několik sekund
zrušíte program a vypnete spotřebič.
Opětovným stisknutím stejného tlačítka
spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový
prací program.
Spotřebič nevypouští vodu.
15
9.9 Otevření dvířek
Zatímco probíhá program nebo odpočet odlože‐
ného startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná
a na displeji se zobrazuje ukazatel
.
POZOR
Pokud je teplota a hladina vody v bubnu
příliš vysoká, nelze dvířka otevřít.
Otevření dvířek spotřebiče během odloženého
startu:
1. Pomocí
pozastavte chod spotřebiče.
2. Počkejte, dokud se nepřestane zobrazovat
ukazatel
.
3. Otevřete dvířka.
4. Zavřete dvířka a opět stiskněte
. Odlo‐
žený start bude pokračovat v chodu.
Otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího
programu:
1.
2.
3.
4.
Stisknutím tlačítka
na několik sekund
vypněte spotřebič.
Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Nastavte opět program.
9.10 Na konci programu
• Spotřebič se automaticky zastaví.
• Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).
• Na displeji se zobrazí
.
se přestane zobrazovat.
• Ukazatel
• Ukazatel zámku dvířek
se přestane zo‐
brazovat.
• Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte,
zda je buben prázdný.
• Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzni‐
ku plísní a nepříjemných pachů.
• Zavřete vodovodní kohoutek.
• Stisknutím tlačítka
na několik sekund vy‐
pněte spotřebič.
Prací program je dokončen, ale v bubnu není
voda:
– Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo
zmačkání prádla.
– Ukazatel zámku dvířek
se zobrazuje.
Dvířka zůstanou zamčená.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.
16 www.electrolux.com
Vodu vypustíte následujícím způsobem:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování. Pokud nastavíte
,
spotřebič bude pouze vypouštět vodu.
2. Stiskněte
. Spotřebič vypustí vodu a
odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí uka‐
zatele zámku dvířek
můžete dvířka
otevřít.
4.
Stisknutím tlačítka
vypněte spotřebič.
na několik sekund
Spotřebič automaticky vypustí vodu a
odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách
(vyjma programu pro vlnu).
• Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut
.
před tím, než stisknete
opětovně zapnete
Stisknutím tlačítka
spotřebič.
• Po pěti minutách od konce pracího programu.
opětovně zapnete
Stisknutím tlačítka
spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka posledního zvole‐
ného programu.
Otočením voliče programu nastavte nový cy‐
klus.
9.11 Funkce AUTO Stand-by
Funkce AUTO Stand-by spotřebič automaticky
vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ – SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ
Otevřete vodovodní kohoutek. Vložte vypouštěcí
hadici do dřezu nebo ji připojte k vypouštěcímu
potrubí.
• Stisknutím
na několik sekund zapněte
spotřebič.
• Postupně naplňte prádlo.
• Otočte voličem programů na program vhodný
k sušení daného prádla.
•
.
Na displeji se zobrazí ukazatel sušení
SUŠENÍ NA AUTOMATICKÉ STUPNĚ:
• Opakovaně stiskněte
, dokud se na disple‐
ji nezobrazí jeden z ukazatelů stupně zbytko‐
vé vlhkosti:
–
: Stupeň zbytkové vlhkosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
–
: Stupeň zbytkové vlhkosti K ULOŽENÍ
bavlněného a syntetického prádla
–
: EXTRA stupeň zbytkové vlhkosti bavl‐
něného prádla
• Na displeji se zobrazí čas vypočítaný na zá‐
kladě výchozí velikosti náplně. Pokud je
množství vašeho prádla větší či menší než vý‐
chozí velikost, spotřebič automaticky přizpů‐
sobí délku sušení během cyklu.
• Stiskněte
ke spuštění programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných
dvířek
. Ukazatel sušení
začne blikat.
Některé stupně zbytkové vlhkosti nelze
nastavit u všech druhů prádla.
ČASOVANÉ SUŠENÍ:
• Opakovaně stiskněte
a nastavte hodnotu
času (viz tabulka „Sušicí program“).
• Na displeji se zobrazí 10 minut. S každým
stisknutím tohoto dotykového tlačítka se doba
prodlouží o pět minut.
Na displeji se zobrazí nastavený čas:
například –
.
• Po několika sekundách se na displeji zobrazí
nová hodnota času:
. Spotřebič také
vypočítá délku chladicí fáze a fáze proti zmač‐
kání.
• Stiskněte
ke spuštění programu. Na dis‐
pleji se pravidelně zobrazuje nová hodnota
času.
začne blikat.
Ukazatel sušení
Na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných
dvířek
.
ČESKY
Pokud nastavíte délku sušení pouze 10
minut, spotřebič provede pouze chladicí
fázi.
Pokud není prádlo dostatečně suché,
nastavte opět krátkou dobu sušení.
10.1 Na konci sušicího programu
• Spotřebič se automaticky zastaví.
• Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
• Na displeji se zobrazí .
• Ukazatel
se přestane zobrazovat.
• Během posledních minut sušicího cyklu
spotřebič provede chladicí fázi a fázi proti
zmačkání. Dvířka jsou stále zablokovaná.
17
• Když se na displeji přestane zobrazovat sym‐
, můžete
bol zablokovaných dvířek
dvířka otevřít.
• Stisknutím tlačítka
na několik sekund vy‐
pněte spotřebič.
Po několika minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič automaticky
vypne.
• Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte,
zda je buben prázdný.
• Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzni‐
ku plísní a nepříjemných pachů.
• Zavřete vodovodní kohoutek.
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ
11.1 program NON-STOP
• Stisknutím tlačítka
na několik sekund za‐
pněte spotřebič.
• Postupně naplňte prádlo.
• Do příslušných komor nadávkujte prací
prostředek a přísady.
• Pootočte voličem programů na prací program.
Na displeji se zobrazí ukazatele různých pra‐
cích fází.
• Zvolte dostupné funkce.
11.2 Praní a automatické sušení
• Tiskněte
, dokud se na displeji nezobrazí
jeden z ukazatelů stupně suchosti.
–
: Stupeň zbytkové vlhkosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
–
: Stupeň zbytkové vlhkosti K ULOŽENÍ
bavlněného a syntetického prádla
–
: EXTRA stupeň zbytkové vlhkosti bavlně‐
ného prádla.
Na displeji se zobrazí ukazatel
. Hodnota ča‐
su na displeji představuje délku pracího a sušicí‐
ho cyklu vypočítanou na základě výchozí velikos‐
ti náplně.
Aby bylo dosaženo dobrých výsledků
sušení, spotřebič vám neumožní nasta‐
vit příliš nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
• Stiskněte
ke spuštění programu.
Na displeji se stále zobrazuje ukazatel nasta‐
veného stupně zbytkové vlhkosti. Ukazatel za‐
blokovaných dvířek se začne zobrazovat. Na
displeji se pravidelně zobrazuje nová hodnota
času.
Během posledních minut sušicího cyklu
spotřebič provede fázi proti zmačkání a
chladicí fázi.
11.3 Praní a časované sušení
• Dobu sušení nastavíte stisknutím
pleji se zobrazí 10 minut.
. Na dis‐
.
Na displeji se zobrazí ukazatel
• Na displeji se zobrazí nastavená doba sušení,
např. hodnota
.
• Po několika sekundách se na displeji zobrazí
konečná hodnota času
, která
představuje celkovou délku pracího a sušicího
cyklu (fáze praní + sušení + proti zmačkání +
chlazení).
Pokud po praní nastavíte sušení o dél‐
ce pouze 10 minut, spotřebič vypočítá
také délku chladicí fáze a fáze proti
zmačkání.
• Stiskněte
ke spuštění programu.
Aby bylo dosaženo dobrých výsledků
sušení, spotřebič vám neumožní nasta‐
vit příliš nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
18 www.electrolux.com
• Na displeji se zobrazí ukazatel
. Dvířka
jsou zablokovaná. Na displeji se pravidelně
zobrazuje nová hodnota času.
11.4 Na konci programu
Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní zvuková
signalizace (pokud je zapnutá).
Více informací viz část „Na konci sušicího pro‐
gramu“ v předchozí kapitole.
11.5 Vlákna v tkaninách
Během prací nebo sušicí fáze mohou určité typy
tkanin (utěrky, vlněné prádlo či svetry) pouštět
vlákna.
Uvolněná vlákna se mohou během dalšího cyklu
přichytit na tkaniny.
Toto riziko se zvyšuje u technických tkanin.
Abyste zabránili uvolňování vláken vašeho prá‐
dla, doporučujeme následující:
• Neperte tmavé tkaniny poté, co jste vyprali a
usušili světlé barevné prádlo (nové utěrky,
vlněné prádlo a svetry), a opačně.
• Pokud tyto druhy tkanin perete poprvé, sušte
je na vzduchu.
• Čištění vypouštěcího filtru.
• Po sušicí fázi prázdný buben, těsnění a dvířka
vyčistěte pomocí vlhkého hadru.
K odstranění vláken uvnitř bubnu nastavte spe‐
ciální program:
• Vyprázdněte buben.
• Vyčistěte buben, těsnění a dvířka důkladně
pomocí vlhkého hadru.
• Nastavte program máchání.
• Zapněte čisticí funkci současným stisknutím
a
, dokud se na displeji nezobrazí
CLE.
ke spuštění programu.
• Stiskněte
12. TIPY A RADY
12.1 Vkládání náplně prádla
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické,
jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
• Neperte současně bílé a barevné prádlo.
• Některé barevné oblečení může během první‐
ho praní pouštět barvu. Doporučujeme proto,
abyste jej při prvním praní prali odděleně.
• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, za‐
pněte háčky a patenty. Svažte pásky.
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla
rozložte.
• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s
potiskem či obrázky obraťte naruby.
• Odstraňte odolné skvrny.
• Silně znečištěné skvrny vyperte pomocí spe‐
ciálního pracího prostředku.
• Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háč‐
ky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo
povlečení na polštář.
• Ve spotřebiči neperte:
– Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které
se zatrhává
– Podprsenky s kovovými kosticemi.
– Při praní malých kusů prádla používejte
prací pytel.
• Velmi malá náplň prádla může způsobit pro‐
blémy s vyvážením během fáze odstřeďování.
Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.
12.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací prostředek ne‐
stačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před
vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn.
Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro
daný druh skvrny a tkaniny.
12.3 Prací prostředky a přísady
• Používejte výhradně prací prostředky a přísa‐
dy určené speciálně pro pračky.
• Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
• Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte
více pracího prostředku, než je nutné.
• Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto
výrobků.
• Používejte správné výrobky odpovídající dru‐
hu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a
míře znečištění.
• Pokud váš spotřebič není vybaven dávkova‐
čem pracího prostředku vybaveným klapkou,
ČESKY
tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dáv‐
kovací odměrky/kuličky.
12.4 Ekologické rady
• Běžně znečištěné prádlo perte pomocí progra‐
mu bez předpírky.
• Vždy spouštějte prací program s maximální
možnou náplní prádla.
• Pokud nastavíte program s nízkou teplotou,
použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
• Pro používání správného množství pracího
prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem
vodovodním řadu.
12.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme používat změkčovač vody
určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vo‐
dárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače vody.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto vý‐
robků.
12.6 Tipy k sušení
Příprava sušicího cyklu
• Otevřete vodovodní kohoutek.
• Zkontrolujte správné připojení vypouštěcí ha‐
dice. Více informací viz kapitola instalace.
• Maximální náplň prádla u sušicích programů
viz tabulka sušicích programů.
Sušicí program nenastavujte u těchto druhů prá‐
dla:
– Velmi jemné prádlo.
– Syntetické záclony.
– Vlněné a hedvábné prádlo.
– Kusy oblečení s kovovými vložkami.
– Nylonové punčochy.
– Prošívané přikrývky.
– Pokrývky.
– Prostěradla.
19
– Větrovky.
– Spací pytle.
– Tkaniny se zbytky laků na vlasy, ředidel laků
na nehty apod.
– Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo z pod‐
obných materiálů.
12.7 Etikety na oděvech
Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny výrobce uve‐
denými na etiketách:
•
= Oblečení lze sušit v bubnové sušičce
•
= Sušicí cyklus při vysoké teplotě
•
= Sušicí cyklus při snížené teplotě
•
= Oblečení nelze sušit v bubnové sušičce.
12.8 Délka sušicího cyklu
Doba sušení se může lišit podle:
• rychlosti závěrečného odstředění
• stupni zbytkové vlhkosti
• druhu prádla
• váhy vloženého prádla
VŠEOBECNÉ RADY
Průměrné doby sušení naleznete v kapitole „Su‐
šicí programy“.
Prádlo lépe usušíte, když máte více zkušeností.
Zapisujte si délku sušení dříve provedených cy‐
klů.
Abyste zabránili statickému výboji na konci suši‐
cího cyklu:
• Používejte při praní aviváž.
• Používejte speciální aviváž pro bubnové su‐
šičky.
Po dokončení sušicího programu prádlo co nejry‐
chleji vyjměte.
12.9 Přídavné sušení
Jestliže je prádlo na konci sušicího programu
stále vlhké, přidejte znovu cyklus krátkého suše‐
ní.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili zmačkání tkaniny nebo
sražení prádla, prádlo nepřesušujte.
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napáje‐
ní.
20 www.electrolux.com
13.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné
vody. Všechny plochy důkladně osušte.
POZOR
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani
chemické výrobky.
13.2 Odstraňování vodního kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme používat změkčovač vody
určený pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm ne‐
tvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních
výrobků určených pro pračky. Tento proces pro‐
veďte odděleně od praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny uvedené na ba‐
lení těchto výrobků.
13.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné, že v
bubnu zůstane určité množství pracího
prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbo‐
vé praní, které provedete následovně:
• Vyjměte prádlo z bubnu.
• Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplo‐
tou a malým množstvím pracího prostředku.
13.4 Těsnění dvířek
Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte vše‐
chny předměty zachycené uvnitř.
13.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
1
2
ČESKY
3.
4.
13.6 Čištění vypouštěcího filtru
UPOZORNĚNÍ
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda
ve spotřebiči horká.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
21
22 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
ČESKY
23
13.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vo‐
du.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (9)
uvedené v části „Čištění vypouštěcího filtru“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypou‐
štění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pra‐
cího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.
13.9 Opatření proti vlivu mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může te‐
plota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z
přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během
provozu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
45°
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Odšroubujte přívodní hadici.
Oba konce přívodní hadice vložte do nád‐
oby a nechte z hadice vytéct vodu.
Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nou‐
zové vypouštění.
Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, na‐
montujte přívodní hadici zpět.
UPOZORNĚNÍ
Před opětovným použitím spotřebiče se
ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody způsobené ní‐
zkými teplotami.
24 www.electrolux.com
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabul‐
ka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková signalizace
a na displeji se zobrazí výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo
nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení se sítě je nestabilní. Vyčkej‐
te, dokud nebude napájení v síti stabilní.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těch‐
to informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vy‐
pouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí
s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze nepro‐
bíhá nebo prací program
trvá déle než obvykle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.
Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.
ČESKY
25
Problém
Možné řešení
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z
nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném
množství.
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu
voda.
Spotřebič vydává nezvyklý Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny v
hluk.
části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní
šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou ná‐
plň.
Spotřebič se naplní vodou Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
a okamžitě vypustí.
může být umístěna příliš nízko.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního
přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Spotřebič nesuší vůbec
nebo suší nedostatečně.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr.
Snižte množství prádla.
Ujistěte se, že jste nastavili správný cyklus. V případě potřeby
opět nastavte krátkou dobu sušení.
Prádlo je plné různobarev‐ Nastavením sušicího cyklu odstraníte některá vlákna.
ných vláken.
Prádlo vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.
V bubnu je velké množství Neustále opakujte tento postup:
vláken.
• Vyčistěte prázdný buben, těsnění a dvířka důkladně pomocí
vlhkého hadru.
• Nastavte cyklus máchání.
• Do bubnu vložte vlněný hadr nebo plyšovou látku.
• Nastavte 10-minutový sušicí cyklus.
• Vyjměte starý vlněný hadr.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
26 www.electrolux.com
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy.
Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na autorizované servisní
středisko.
15. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Připojení k elektrické síti:
Šířka / Výška / Hloubka
600 / 850 / 605 mm
Celková hloubka
640 mm
Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou
zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťo‐
vé vybavení chráněno proti vlhkosti
Tlak přívodu vody
IPX4
Minimální
0,5 barů (0,05 MPa)
Maximální
8 barů (0,8 MPa)
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální náplň praného
prádla
Bavlna
8 kg
Maximální množství sušené‐
ho prádla
Bavlna
7 kg
Syntetické
3 kg
Rychlost odstřeďování
Maximální
1600 ot/min
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
EESTI
27
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARBIMISVÄÄRTUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE – KUIVATAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASUTAMINE – PESU JA KUIVATAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
31
31
32
35
36
37
38
41
42
43
44
48
51
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
28 www.electrolux.com
1. OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐
hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või
ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning
füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemus‐
te ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelval‐
ve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest eemal, kui see
on avatud.
• Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus‐
toiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pisti‐
kupesast lahti.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist "Pro‐
grammitabel").
• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja va‐
hetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifit‐
seeritud isiku poolt.
• Kasutatav veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema
vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa)
EESTI
29
• Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on olemas) ei tohi
vaipkattega tõkestada.
• Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voo‐
likukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
2.
OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
• Eemaldage pakend ja transportimispoldid.
• Jätke transportimispoldid alles. Seadme liigu‐
tamisel peate trumli fikseerima.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur
jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku
välisõhuga.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et põrand, kuhu te seadme paigal‐
date, on tasane, stabiilne, kuumakindel ja pu‐
has.
• Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei
saa täielikult avada.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks
tagatud õhuringlus.
• Reguleerige jalgu, et seadme ja vaiba vahele
jääks piisavalt ruumi.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
•
•
•
•
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Seade tuleb veevarustusega ühendada kaa‐
sasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu
voolikukomplekte kasutada ei tohi.
• Enne seadme ühendamist uute torude või pi‐
kalt kasutamata torudega laske neist vett läbi
voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge,
et kusagil ei oleks lekkeid.
2.2 Kasutamine
HOIATUS
Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põle‐
tuste või seadme kahjustamise oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
• Ärge puudutage programmi töötamisel ukse‐
klaasi. Klaas võib olla kuum.
• Jälgige, et pesu hulgas ei oleks metallist ese‐
meid.
• Viimane kuivatustsükli osa ei kasuta esemete
kahjustamise vältimiseks kuumust (jahutust‐
sükkel).
30 www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kui peatate seadme enne kuivatustsükli lõp‐
pu, eemaldage kõik esemed ja laotage need
laiali, et kuumus saaks hajuda.
Pesuaine, kangapehmendaja või muude sar‐
naste toodete kasutamisel järgige pakendi ka‐
sutusjuhendeid.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed
ära.
Ärge kuivatage masinas katkisi esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Ärge kuivatage masinas vahtkummist (lateks‐
vahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid rii‐
deesemeid ega kummist detailidega esemeid.
Enne toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, pe‐
trooleumi, plekieemaldaja, tärpentiini, vaha või
vahaeemaldajaga kokkupuutunud esemete
masinas kuivatamist peske neid kuumas vees
rohkema pesuainega.
Ärge kuivatage masinais esemeid, mille pu‐
hastamisel on kasutatud tööstuslikke kemi‐
kaale.
Veenduge, et tulemasinaid ega tikke ei ole
jäänud riiete taskutesse.
Kuivatage trummelkuivatis ainult selleks ette
nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etike‐
til olevaid juhiseid.
Ärge kuivatage seadmes pesemata riideid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud plekiee‐
maldajat, käivitage enne seadme käivitamist
lisaloputustsükkel.
Plastesemed ei ole kuumakindlad.
– Kui kasutate pesuainekuuli, siis eemaldage
see enne kuivatusprogrammi valimist.
– Peatusteta programmi valides ärge kasuta‐
ge pesuainekuuli.
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Järgige maksimaalseid lubatud koguseid.
• Ärge kuivatage trummelkuivatis läbimärga pe‐
su.
2.3 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
2.4 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
EESTI
31
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
1 Tööpind
3
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
4
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks
5
6
7
3.1 Lapselukk
Selle seadise aktiveerimisel ei saa ust sulgeda.
Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või lemmi‐
kloomad trumlisse kinni jäävad. Seadise aktivee‐
rimiseks keerake seda päripäeva, kuni soon on
horisontaalne. Seadise deaktiveerimiseks keera‐
ke seda vastupäeva, kuni soon on vertikaalne.
3.2 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage see
spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
Järgige komplektiga kaasasolevaid juhiseid.
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
32 www.electrolux.com
1 Sisse/välja nupp
7 Viitkäivituse puutenupp
2 Programminupp
8 Lisaloputuse puutenupp
3 Pöörete arvu vähendamisnupp
9 Kuivatusastme puutenupp
4 Temperatuuri puutenupp
10 Start/paus-puutenupp
5 Ekraan
11 Time Manager -puutenupud
6 Kuivatusaja puutenupp
4.1 Ekraan
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
B)
C)
Temperatuuriala:
–
–
D)
E)
: aurufaas.
: temperatuuri indikaator.
F)
: lisaloputuse valik.
: külma vee indikaator.
G)
: Time Manager -indikaator.
Aja ala:
–
: programmi kestus.
–
: viitkäivitus.
–
G
: veakoodid.
: veateade.
: programm on lõppenud.
: kuivatusfaas.
H)
,
,
: kuivusastmete indikaatorid.
Tsentrifuugimisala:
–
: pöörlemiskiiruse indikaator.
–
–
I)
kaator.
: tsentrifuugimiseta valiku indi‐
: loputusvee hoidmise indikaator.
: pesufaas.
J)
: lapseluku indikaator.
K)
: ukseluku indikaator.
5. PROGRAMMID
Programm
Temperatuurivahemik
Pesu ja määrdumise tüüp
Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv
Pesuprogrammid
Puuvillane
90 °C – külm
Valge puuvillane ja värviline puuvillane (tavaline ja kerge
määrdumisaste).
8 kg, 1600 p/min
Puuvillane+eelpesu
90 °C – külm
Valge puuvillane ja värviline puuvillane (tugev ja kerge
määrdumine).
8 kg, 1600 p/min
EESTI
33
Programm
Temperatuurivahemik
Pesu ja määrdumise tüüp
Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv
Puuvillane ökonoomne1)
60° C - 40° C
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaline määr‐
dumisaste.
8 kg, 1600 p/min
Tehiskiud
60° C - külm
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määrdumisas‐
te.
8 kg, 1200 p/min
Õrnpesu
40 °C – külm
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester. Tavaline
määrdumisaste.
4 kg, 1200 p/min
Villane/käsipesu
40 °C – külm
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kan‐
gad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol.
2 kg, 1200 p/min
Suletekk
60 °C – külm
Spetsiaalne programm ühele tehiskiust tekile, voodikatte‐
le, tepitud tekile jne.
3 kg, 800 p/min
Külm
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik materjalid.
8 kg, 1600 p/min
Loputamine
Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendamiseks.
Kõik materjalid.
8 kg, 1600 p/min
Tsentrifuugimine/tühjen‐
dus
Kuivatusprogrammid
Villase kuivatusprogramm
Villase kuivatamine
mine
Tehiskiust esemete kuivatusprogramm
Tehiskiudude kuivata‐
Puuvillaste esemete kuivatusprogramm
Puuvillase kuivatamine
Auruprogrammid
Aur - värskendamine
Auruprogramm puuvillastele ja tehiskiust esemetele
See tsükkel eemaldab pesult lõhnad.
Aur - kortsumisvastane
Auruprogramm puuvillastele ja tehiskiust esemetele.
See tsükkel aitab pesult kortse eemaldada.
1) Standardi EMÜ 92/75 kohaselt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks "Puuvillase pesu
energiasäästuprogramm" temperatuuril 60 °C pesukogusega 8 kg. Valige see programm, kui soovite häid
pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogrammi aeg on pikem.
Programmi valikute ühilduvus
Programm
koos eelpesuga
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
34 www.electrolux.com
Programm
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.
5.1 Automaatse kuivatuse programmid
Kuivusaste
Pesutüüp
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 7 kg
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 7 kg
Tehiskiud ja segakangad
(džemprid, pluusid, aluspesu,
voodipesu)
kuni 3 kg
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
kuni 7 kg
Kapikuiv
Kappi pandavatele esemetele
Triikimiskuiv
Triikimiseks
Pesu kogus
EESTI
35
5.2 Ajastatud kuivatusega programmid
Pesu ko‐ Pöörle‐
gus
miskiirus
(kg)
(p/min)
Kuivusaste
Pesutüüp
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
Soovitata‐
vad kestu‐
sed
(min)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
Puuvillane ja linane
Kapikuiv1)
Kappi pandavatele ese‐ (hommikumantlid, vannilinad
jms)
metele
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Kapikuiv
Tehiskiud ja segakangad
Kappi pandavatele ese‐ (džemprid, pluusid, aluspesu,
metele
voodipesu)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
Villase pesu kuivatami‐
ne
Villased (džemprid)
1) Märkused testimisasutustele
Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testimine tuleb ESIMESEL korral läbi viia 5 kg kuivatatava pesuga
(pesu koostis: padjapüürid ja käterätikud), valides puuvillase pesu programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV.
TEISE kuivatatava pesu kogus on 3 kg (pesu koostis: 3 voodilina ja käterätikud), valides puuvillase pesu
programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Energiatarve
(kWh)
Veetarve
(liitrid)
Valged puuvillased esemed 90°
2.50
76
Puuvillane 60 °C
1.60
72
Puuvillaste esemete energia‐
säästuprogramm 60°1)
1.04
59
Puuvillane 40 °C
1.00
72
Tehiskiud 40°
0.60
50
Õrn pesu 40°
0.70
60
Villane/käsipesu 30°
0.35
57
Programmi kes‐
tus
(minutid)
Programmi
kestust
näete
juhtpaneelil asuval
ekraanil.
Programm
1) Standardi EMÜ 92/75 kohaselt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks "Puuvillase pesu
energiasäästuprogramm" temperatuuril 60 °C pesukogusega 8 kg.
36 www.electrolux.com
Selles tabelis toodud tarbimisväärtused
on ligikaudsed; need võivad muutuda
vastavalt pesukogusele ja -liigile, vee‐
varustuse vee temperatuurile ja ümbrit‐
sevale temperatuurile.
7. VALIKUD
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige see funkt‐
sioon.
Indikaator
= külm vesi.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.
7.2 Tsentrifuugimine
Selle nupuga saate vähendada pöörlemiskiiruse
vaikeväärtust.
Süttib valitud kiiruse indikaator.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
• Valige see funktsioon, kui soovite tsentrifuugi‐
mistsüklid välja lülitada. Saadaval on ainult
tühjendustsükkel.
• Süttib vastav indikaator.
• Valige see funktsioon väga õrnade kangaste
puhul.
• Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi
puhul rohkem vett.
Loputusvee hoidmine
• Valige see funktsioon, et vältida pesu kortsu‐
mist.
• Süttib vastav indikaator.
• Trumlis on vett pärast programmi lõpetamist.
• Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pe‐
su kortsumist.
• Uks on lukustatud.
• Ukse lukust vabastamiseks tuleb seadmest
vesi välja lasta.
Vee väljalaskmiseks vt jaotist "Pesupro‐
grammi lõpus".
7.3 Kuivatusaeg
Selle funktsiooniga võite määrata esemete kuiva‐
tamise aja. Ekraanil kuvatakse määratud väär‐
tus.
Igakordsel puutenupu vajutamisel suureneb aeg
5 minuti võrra.
Erinevat tüüpi riietele ei saa kõiki aegu
valida.
7.4 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada programmi käi‐
vitamisega 30 minutit kuni 20 tundi.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator.
7.5 Lisaloputus
Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile lo‐
putustsükleid.
Kasutage seda programmi, kui kellelgi lähikond‐
lastest on pesuainete suhtes allergia või kui asu‐
te pehme veega piirkonnas.
Süttib vastav indikaator.
7.6 Automaatne kuivatus
Selle funktsiooniga võite valida pesu automaatse
kuivustaseme. Ekraanil kuvatakse valitud taseme
sümbol.
• Puuvillaste esemete eriti kuiv tase
• Puuvillaste ja tehiskiust esemete kapikuiv tase
• Puuvillaste esemete triikimiskuiv tase
7.7 Time Manager
Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil sel‐
le vaikekestus.
Programmi pikendamiseks või lühendamiseks
vajutage või .
Time Manager on saadaval ainult tabelis toodud
programmidega.
Indikaator
7.1 Temperatuur
1)
■
■
EESTI
• Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vaju‐
ja
, kuni indikaator
tage samaaegselt
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
vajutamist lukustuvad valikud ja
• Pärast
programminupp.
vajutamist ei saa seadet sisse lülita‐
• Enne
da.
Indikaator
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
7.9 Püsiv lisaloputus
Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisa‐
loputus alati valituks.
• Selle valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks
vajutage samaaegselt
ja
, kuni indi‐
kaator
süttib/kustub.
■
■2)
37
■2)
1) Lühim: pesu värskendamiseks.
2) Programmi vaikekestus.
3) Pikim: programmi kestuse järk-järguline
pikendamine vähendab energiatarvet.
Optimeeritud kuumutusfaas säästab energiat ja
pikem kestus tagab samad pesutulemused
(tavalise määrdumisega pesu puhul).
7.10 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
• Programmi lõppemisel.
• Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/aktiveerimiseks
ja
6 sekundi vältel.
vajutage samaaegselt
Helisignaalide väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on rike.
7.8 Lapselukk
Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeli‐
ga mängimist.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1.
2.
Kallake 2 liitrit vett pesufaasi lahtrisse. See
lülitab tühjendussüsteemi sisse.
Kallake väike kogus pesuainet pesufaasi
lahtrisse.
3.
Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga
programm puuvillasele ilma pesuta. See ee‐
maldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja
paagist.
38 www.electrolux.com
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE
9.1 Pesu panemine masinasse
1.
2.
3.
Avage seadme uks.
Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.
Raputage esemeid enne seadmesse aseta‐
mist. Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
Sulgege uks.
ETTEVAATUST
Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja ti‐
hendi vahele. Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu kahjustamise oht.
9.2 Pesuaine ja lisandite kasutamine
• Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet ja kanga
pehmendajat.
• Sulgege pesuaine sahtel ettevaatlikult.
Pesuainelahter eelpesufaasi jaoks.
Pesuainelahter pesufaasi jaoks.
Lahter vedelate lisandite (pesupehmendaja, tärgeldusvahendi) jaoks.
Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.
EESTI
39
Vedel pesuaine või pesupulber
1.
2.
A
3.
4.
B
• Asend A pesupulbri jaoks (tehaseseade).
• Asend B vedela pesuaine jaoks.
Kui kasutate vedelat pesuainet:
– Ärge kasutage želatiinitaolist või paksu vedelat pesuainet.
– Ärge pange maksimumtasemest rohkem vedelat pesuainet.
– Ärge valige eelpesutsüklit.
– Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.
9.3 Seadme sisselülitamine
Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage
nuppu On/Off. Kui seade välja lülitatakse, kostab
helisignaal.
9.4 Programmi valimine
1.
Keerake programminuppu ja valige pesu‐
programm:
– Süttib valitud programmi indikaator.
–
-indikaator vilgub.
– Ekraanil kuvatakse Time Manager tase,
programmi kestus ja programmi faaside
indikaatorid
2.
Vajadusel muutke temperatuuri, pöörlemis‐
kiirust, tsükli kestust või lisage saadaolevaid
funktsioone. Funktsiooni aktiveerimisel süt‐
tib vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga, kuvatakse
ekraanil teade Err.
9.5 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
Vajutage
:
• Indikaator
ma.
• Indikaator
lõpetab vilkumise ja jääb põle‐
hakkab ekraanil vilkuma.
40 www.electrolux.com
• Programm käivitub, uks on lukustatud ja
ekraanil kuvatakse indikaator
.
• Kui seade veega täitub, võib tühjenduspump
lühiajaliselt töötada.
Umbes 15 minutit pärast programmi al‐
gust:
• Seade kohandab programmi kestuse
automaatselt pestava pesu koguse‐
ga.
• Ekraanil kuvatakse uus näit.
9.6 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
• Vajutage korduvalt
, kuni ekraanil kuvatak‐
se soovitud viitkäivitusaeg. Süttib vastav indi‐
kaator.
:
• Vajutage
– Seade alustab pöördloendust.
– Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Valitud viitkäivitust saab tühistada või
vajutamist.
muuta enne nupu
Viitkäivituse tühistamine:
1. Vajutage
, et peatada seade.
2.
Vajutage
, kuni ekraanil kuvatakse
’.
Vajutage uuesti
, et programm kohe käi‐
vitada.
9.7 Programmi katkestamine ja
seadete muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid mõnda
funktsiooni.
1. Vajutage
. Indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid.
3. Vajutage uuesti
. Pesuprogramm jätkab
tööd.
9.8 Programmi tühistamine
1.
2.
Vajutage mõni sekund nuppu
, et tühis‐
tada programm ning seade välja lülitada.
Vajutage uuesti sama nuppu, et seade sisse
lülitada. Nüüd võite valida uue pesupro‐
grammi.
Seade ei tühjene veest.
9.9 Ukse avamine
Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on
seadme uks lukustatud ja ekraanil on indikaator
.
ETTEVAATUST
Kui trumlis oleva vee temperatuur ja ta‐
se on liiga kõrged, ei saa te ust avada.
Viitkäivituse ajal seadme ukse avamiseks:
Seadme väljalülitamiseks vajutage
.
1.
2.
3.
4.
Oodake, kuni ukseluku indikaator
kus‐
tub.
Avage uks.
Sulgege uks ja vajutage uuesti
. Viitkäi‐
vitus jätkab.
Programmi töötamise ajal ukse avamiseks:
Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
2. Oodake mõni minut ja seejärel avage ette‐
vaatlikult uks.
3. Sulgege seadme uks.
4. Valige programm uuesti.
1.
9.10 Programmi lõpus
• Seade peatub automaatselt.
• Kõlab helisignaal (kui see on aktiveeritud).
• Ekraanil süttib
.
• Indikaator
kustub.
• Ukseluku indikaator
kustub.
• Eemaldage seadmest pesu. Veenduge, et
trummel on tühi.
• Niiskuse ja lõhnade vältimiseks hoidke ust
paokil.
• Sulgege veekraan.
• Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
Pesuprogramm on lõppenud, kuid trumlis on
vesi.
– Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pe‐
su kortsumist.
– Ukseluku indikaator
põleb. Uks on lukus‐
tatud.
– Ukse avamiseks tuleb seadmest vesi välja
lasta.
Vee tühjendamiseks toimige järgmiselt.
1. Vajadusel vähendage pöörlemiskiirust.
Kui valite
, siis seade tühjeneb
veest.
EESTI
2.
3.
4.
Vajutage
. Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib.
Kui programm on lõppenud ja ukseluku
indikaator
kustunud, saate avada
ukse.
Seadme väljalülitamiseks vajutage paar
sekundit nuppu
.
Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib
automaatselt umbes 18 tunni pärast
(välja arvatud villase pesu programm).
9.11 AUTO Stand-by-valik
41
• Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul enne nupu
vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage
nuppu
.
• Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõ‐
pust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage
.
nuppu
Ekraanil kuvatakse viimati valitud pesupro‐
grammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli valimi‐
seks.
Funktsioon AUTO Stand-by lülitab seadme auto‐
maatselt välja, et vähendada energiatarbimist,
kui:
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – KUIVATAMINE
HOIATUS
Keerake veekraan lahti. Asetage vee väljavoolu‐
toru kraanikaussi või ühendage äravoolutoruga.
• Seadme sisselülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
• Pange esemed ükshaaval sisse.
• Keerake programmi valikunupp kuivatatavate‐
le esemetele sobivale programmile.
•
Ekraanile ilmub kuivatusindikaator
.
KUIVATAMINE AUTOMAATSETEL TASEME‐
TEL:
• Vajutage järjest
, kuni ekraanil kuvatakse
üks kuivusastmete indikaatoritest:
–
: puuvillaste esemete TRIIKIMISKUIV
tase
–
: puuvillaste ja tehiskiust esemete KA‐
PIKUIV tase
–
: puuvillaste esemete ERITI KUIV tase
• Ekraanil kuvatakse aeg, mida arvutatakse vai‐
kimisi määratud pesukoguse järgi. Kui teie pe‐
sukogus on vaikimisi määratud kogusega
enam-vähem sama, arvutab seade automaat‐
selt uue ajakulu pesutsükli ajal.
• Vajutage
, et programm käivitada.
Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse indikaator
. Kuivatusindikaator
hakkab vilkuma.
Igasuguse pesu puhul ei saa kõiki tase‐
meid valida.
AJASTATUD KUIVATUS:
• Vajutage järjest
, et valida ajaväärtus (vt
tabelit "Kuivatusprogramm").
• Ekraanil kuvatakse 10 minutit. Igakordsel puu‐
tenupu vajutamisel suureneb aeg 5 minuti võr‐
ra.
Ekraanil on valitud aja väärtus: näiteks –
.
• Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil uus
väärtus:
. Seade arvutab ka kortsumis‐
vastase- ja jahutustsükli kestuse.
• Vajutage
, et programm käivitada. Ekraa‐
nil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
hakkab vilkuma.
Kuivatusindikaator
Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse indikaator
.
Kui kuivatuse kestuseks on määratud
10 minutit, teostab seade ainult jahutus‐
faasi.
Kui pesu pole piisavalt kuiv, valige veel‐
kord lühike kuivatusaeg.
10.1 Kuivatusprogrammi lõpus
• Seade peatub automaatselt.
• Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeri‐
tud).
42 www.electrolux.com
• Ekraanil kuvatakse .
• Indikaator
kustub.
• Kuivatustsükli viimastel minutitel viiakse läbi
jahutus- ja kortsumisvastane faas. Uks on ikka
lukustatud.
• Kui lukustatud ukse sümbol
kustub, võite
ukse avada.
• Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
.
kundit nuppu
Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab
energiasäästu funktsioon seadme automaat‐
selt välja.
• Eemaldage seadmest pesu. Veenduge, et
trummel on tühi.
• Niiskuse ja lõhnade vältimiseks hoidke ust
paokil.
• Sulgege veekraan.
11. KASUTAMINE – PESU JA KUIVATAMINE
11.1 PEATUSTETA programm
11.3 Pesu ja ajastatud kuivatus
• Seadme sisselülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
• Pange esemed ükshaaval sisse.
• Lisage õigetesse lahtritesse pesuaine ja lisan‐
did.
• Keerake programminupp pesuprogrammi ko‐
hale. Ekraanil kuvatakse erinevate pesufaasi‐
de indikaatorid.
• Valige saadaolevad valikud.
• Kuivatusaja valimiseks vajutage
kuvatakse 10 minutit.
11.2 Pesu ja automaatne kuivatamine
• Vajutage
, kuni ekraanil kuvatakse üks kui‐
vusastmete indikaatoritest.
–
: puuvillaste esemete TRIIKIMISKUIV tase
–
: puuvillaste ja tehiskiust esemete KAPI‐
KUIV tase
–
: puuvillaste esemete ERITI KUIV tase.
. Ekraanil ku‐
Ekraanil kuvatakse indikaator
vatav ajaväärtus on pesu- ja kuivatustsüklite kes‐
tus, mida arvutatakse vaikimisi määratud pesu‐
koguse järgi.
Heade kuivatustulemuste saamiseks ei
luba masin teil pestavate ja kuivatatava‐
te esemete jaoks valida liiga väikest
pöörlemiskiirust.
, et programm käivitada.
• Vajutage
Ekraanil jääb põlema valitud kuivusastme indi‐
kaator. Lukustatud ukse indikaator süttib.
Ekraanil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
Kuivatuse viimastel minutitel teostab
masin kortsumisvastase ja jahutustsükli.
. Ekraanil
.
Ekraanile ilmub indikaator
• Ekraanil kuvatakse valitud kuivatusaeg, näi‐
teks väärtus
.
• Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile lõplik
ajaväärtus
, mis on pesu- ja kuiva‐
tustsüklite kogukestus (pesemine + kuivatami‐
ne + kortsumisvastane + jahutusfaas).
Kui valite pärast pesu teostatava kuiva‐
tuse kestuseks ainult 10 minutit, arvutab
seade ka kortsumisvastase ja jahutus‐
faasi kestuse.
• Vajutage
, et programm käivitada.
Heade kuivatustulemuste saamiseks ei
luba masin teil pestavate ja kuivatatava‐
te esemete jaoks valida liiga väikest
pöörlemiskiirust.
• Ekraanile ilmub indikaator
. Uks on ava‐
tud. Ekraanil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
11.4 Programmi lõpus
Seade peatub automaatselt. Kõlavad helisignaa‐
lid (kui need on aktiveeritud).
Lisateavet leiate eelmise peatüki jaotisest "Kui‐
vatusprogrammi lõpus".
11.5 Ebemed riietel
Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda
tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid,
dressid) eraldada ebemeid.
EESTI
Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järg‐
miste esemete külge kinni jääda.
Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.
Ebemete vältimiseks soovitame:
• Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate
esemete (eriti uute kohevate kangaste, villa
või dresside) pesemist ja kuivatamist ja vastu‐
pidi.
• Pärast selliste riiete esimest pesemist tuleks
need õhu käes kuivatada.
• Puhastage filtrit.
• Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihen‐
dit ja ust märja lapiga.
43
Trumlist ebemete eemaldamiseks valige spetsi‐
aalne programm:
• Trumli tühjendamine.
• Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapi‐
ga.
• Valige loputusprogramm.
• Puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage
korraga
ja
, kuni ekraanil kuvatakse
CLE.
, et programm käivitada.
• Vajutage
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
12.1 Pesu asetamine masinasse
• Jaotage pesu: valge, värviline, sünteetiline,
õrn pesu ja villane pesu.
• Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hool‐
dussiltidel.
• Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi ese‐
meid.
• Mõned värvilised esemed võivad esmasel pe‐
sul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel
kordadel neid esemeid pesta eraldi.
• Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud,
haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.
• Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
• Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villa‐
sed ja värvitud riided.
• Eemaldage tugevad plekid.
• Peske rasketele plekkidele sobiva pesuaine‐
ga.
• Olge kardinatega ettevaatlikud. Eemaldage
kardinatelt klambrid või asetage need pesu‐
kotti või padjapüüri.
• Ärge peske seadmes:
– Palistamata või katkiseid esemeid
– Tugikaartega rinnahoidjaid.
– Väikeste esemete pesemiseks kasutage
pesukotti.
• Väike pesukogus võib tekitada probleeme ma‐
sina tasakaaluga väänamisfaasis. Kui see juh‐
tub, kohendage käsitsi esemeid trumlis ning
käivitage tsentrifuugimistsükkel uuesti.
12.2 Raskestieemaldatavad plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.
Soovitame need plekid eemaldada enne eseme‐
te masinasse panemist.
Vastavad plekieemaldajad on olemas. Kasutage
plekieemaldajat, mis on vastav pleki tüübile ja
kangale.
12.3 Pesuained ja lisandid
• Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmista‐
tud pesuaineid ja lisandeid.
• Ärge segage erinevaid pesuaineid.
• Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuai‐
net rohkem, kui ette nähtud.
• Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.
• Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi
temperatuurile ja määrdumisastmele vasta‐
vaid tooteid.
• Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine dosaato‐
rit, lisage vedel pesuaine doseerimiskuuliga.
12.4 Ökoloogilised näpunäited
• Valige ilma eelpesuta programm, et pesta ta‐
valise määrdumisastmega pesu.
• Programmi käivitamisel sisestage alati maksi‐
maalne kogus pesu.
• Vajadusel kasutage madala temperatuuriga
pestes plekieemaldajat.
• Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrolli‐
ge oma kodust veekaredust.
12.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame pesumasinates kasutada
veepehmendajat. Madala veekaredusega piir‐
44 www.electrolux.com
kondades ei ole tarvis veepehmendajat kasuta‐
da.
Veekareduse väljauurimiseks võtke ühendust ko‐
haliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgi‐
ge toodete valmistajate pakenditel olevaid juhi‐
seid.
•
12.6 Näpunäiteid kuivatamiseks
12.8 Kuivatustsükli kestus
Kuivatustsükli ettevalmistamine
Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:
• viimase tsentrifuugimise kiirusest;
• kuivusastmest;
• pesuliigist;
• pesukoguse kaalust.
ÜLDISED NÕUANDED
Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist "Kuivatuspro‐
grammid".
Kogemuse tekkides oskate pesu paremini kuiva‐
tada. Jätke meelde eelmised kuivatustsüklite
kestused.
Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:
• kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat;
• kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kan‐
gapehmendajat.
Pärast kuivatusprogrammi lõppemist eemaldage
pesu kiiresti.
• Keerake veekraan lahti.
• Kontrollige, kas väljalaskevooliku ühendus on
töökorras. Täiendavat teavet vt paigalduspea‐
tükist.
• Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesuko‐
guseid vt kuivatusprogrammide tabelist.
Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:
– väga õrnad esemed;
– tehiskiust kardinad;
– villased ja siidist esemed;
– metallosadega riideesemed;
– nailonsukad;
– vatitekid;
– voodikatted;
– sulgtekid;
– tuulepluusid;
– magamiskotid;
– kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemal‐
di- vms jäätmeid;
– vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga
riideesemed.
12.7 Rõivaetiketid
= rõivaeset võib trumlis kuivatada
•
= kuivatustsükkel toimub kõrgel tempera‐
tuuril
•
= kuivatustsükkel toimub alandatud tem‐
peratuuril
•
= rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada
12.9 Täiendav kuivatamine
Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endi‐
selt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsük‐
kel.
HOIATUS
Kanga kortsumise ja riiete kokkutõmba‐
mise vältimiseks ärge kuivatage pesu
ülemäära.
Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etiketti‐
del.
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõr‐
gust.
13.1 Välispinna puhastamine
Puhastage masin ainult seebi ja sooja veega.
Kuivatage täielikult kõik pinnad.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega
keemilisi aineid.
13.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame pesumasinates kasutada
veepehmendajat.
EESTI
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida katlaki‐
vi- ja roostejääke.
Roosteplekkide eemaldamiseks kasutage ainult
pesumasinatele ette nähtud tooteid. Ärge tehke
seda koos pesupesemisega.
45
• Eemaldage trumlis olevad esemed.
• Valige puuvillase pesu programm kõige kõrge‐
ma temperatuuriga ning väikese koguse pe‐
suainega.
Järgige alati toodete valmistajate pa‐
kenditel olevaid juhiseid.
13.3 Hoolduspesu
Madalate temperatuuridega programmide puhul
on võimalik, et osa pesuainest jääb trumlisse.
Tehke regulaarselt hoolduspesusid. Selleks:
13.4 Uksetihend
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemalda‐
ge kõik objektid siseosalt.
13.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
1
2
3.
4.
46 www.electrolux.com
13.6 Tühjendusfiltri puhastamine
HOIATUS
Ärge puhastage tühjendusfiltrit, kui vesi
seadmes on kuum.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
EESTI
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.7 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine
1.
2.
1
2
3
47
48 www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
13.8 Vee tühjendamine eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises "Tühjenduspumba
puhastamine" kirjeldatud sammud (1) kuni (9).
Vajadusel puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjen‐
dussüsteemi uuesti aktiveerima.
1. Pange kaks liitrit vett pesuaine jaoturi põhi‐
pesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Sulgege veekraan.
Eemaldage vee sissevõtuvoolik.
Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse
ja laske veel voolikust välja voolata.
Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukor‐
ras vee tühjendamise toimingut.
Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sis‐
sevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS
Enne seadme uuesti kasutamist veen‐
duge, et temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest tempera‐
tuuridest tingitud kahjude eest.
13.9 Ettevaatusabinõud külmumise
vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur
võib langeda alla 0° C, eemaldage allesjäänud
vesi sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
14. VEAOTSING
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö käi‐
gus seisma.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt ta‐
belit). Kui see ei õnnestu, pöörduge teenindus‐
keskusse.
Mõne probleemi puhul kõlab helisignaal ning
ekraanil kuvatakse veateade:
•
- Seade ei täitu veega.
•
•
- Seadme uks on lahti või ei ole korrali‐
kult suletud. Kontrollige ust!
•
- Elektrivarustus on kõikuv. Oodake,
kuni elektrivarustus on taas püsiv.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage seade
välja.
- Seade ei tühjene veest.
Probleem
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
EESTI
Probleem
49
Võimalik lahendus
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöörd‐
loenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sisse lülitatud.
Seade ei täitu veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe
saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistu‐
nud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.
Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhas‐
tage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tüh‐
jendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõ‐
pus jääb vesi trumlisse.
Seade ei tsentrifuugi või
Valige tsentrifuugimisprogramm.
kestab pesutsükkel kauem
kui tavaliselt.
Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhas‐
tage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugimist‐
sükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.
Põrandal on vett.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi
kuskilt ei leki.
Veenduge, et tühjendusvoolikul pole kahjustusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.
Seadme ust ei saa avada. Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm.
Seade teeb imelikku häält. Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist "Paigalda‐
mine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt
jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Seade täitub veega ning
tühjeneb koheselt.
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib olla lii‐
ga madalal.
50 www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Pesutulemused on ebara‐
huldavad.
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugeva‐
mad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Seade ei kuivata või ei
kuivata korralikult.
Lülitage veekraan sisse.
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.
Vähendage pesukogust.
Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel valige täienda‐
valt lühike kuivatusaeg.
Pesul on rohkesti eri värvi
ebemeid.
Valige ebemete kõrvaldamiseks kuivatustsükkel.
Puhastage riided ebeme-eemaldajaga.
Trumlis on rohkesti ebe‐
meid.
Korrake seda toimingut korduvalt:
• Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
• Valige loputustsükkel.
• Pange trumlisse vana villane või muu vett imav riie.
• Määrake 10-minutiline kuivatustsükkel.
• Võtke vana riidetükk välja.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade
välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöör‐
duge teeninduskeskusse.
EESTI
51
15. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius/kõrgus/sügavus
Elektriühendus:
600/850/605 mm
Kogusügavus
640 mm
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepää‐
su, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
Veesurve
Minimaalne
IPX4
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Külm vesi
Veevarustus 1)
Maksimaalne pestava pesu
kogus
Puuvillane
8 kg
Maksimaalne kuivatatava pe‐ Puuvillane
su kogus
Tehiskiud
7 kg
Pöörlemiskiirus
3 kg
Maksimaalne
1600 p/min
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
132922761-A-502012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement