Electrolux EWW1486HDW Kasutusjuhend

Electrolux EWW1486HDW Kasutusjuhend
EWW 1486 HDW
................................................
ET PESUMASIN-KUIVATI
KK ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ
МАШИНА
.............................................
KASUTUSJUHEND
2
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
27
НҰСҚАУЛАРЫ
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TARBIMISVÄÄRTUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE – KUIVATAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KASUTAMINE – PESU JA KUIVATAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
3
1. OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐
hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või
ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning
füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemus‐
te ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelval‐
ve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest eemal, kui see
on avatud.
• Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus‐
toiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pisti‐
kupesast lahti.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist "Pro‐
grammitabel").
• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja va‐
hetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifit‐
seeritud isiku poolt.
• Kasutatav veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema
vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa)
4
www.electrolux.com
• Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on olemas) ei tohi
vaipkattega tõkestada.
• Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voo‐
likukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
2.
OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
• Eemaldage pakend ja transportimispoldid.
• Jätke transportimispoldid alles. Seadme liigu‐
tamisel peate trumli fikseerima.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur
jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku
välisõhuga.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et põrand, kuhu te seadme paigal‐
date, on tasane, stabiilne, kuumakindel ja pu‐
has.
• Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei
saa täielikult avada.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks
tagatud õhuringlus.
• Reguleerige jalgu, et seadme ja vaiba vahele
jääks piisavalt ruumi.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
•
•
•
•
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Seade tuleb veevarustusega ühendada kaa‐
sasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu
voolikukomplekte kasutada ei tohi.
• Enne seadme ühendamist uute torude või pi‐
kalt kasutamata torudega laske neist vett läbi
voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge,
et kusagil ei oleks lekkeid.
2.2 Kasutamine
HOIATUS
Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põle‐
tuste või seadme kahjustamise oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
• Ärge puudutage programmi töötamisel ukse‐
klaasi. Klaas võib olla kuum.
• Jälgige, et pesu hulgas ei oleks metallist ese‐
meid.
• Viimane kuivatustsükli osa ei kasuta esemete
kahjustamise vältimiseks kuumust (jahutust‐
sükkel).
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kui peatate seadme enne kuivatustsükli lõp‐
pu, eemaldage kõik esemed ja laotage need
laiali, et kuumus saaks hajuda.
Pesuaine, kangapehmendaja või muude sar‐
naste toodete kasutamisel järgige pakendi ka‐
sutusjuhendeid.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed
ära.
Ärge kuivatage masinas katkisi esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Ärge kuivatage masinas vahtkummist (lateks‐
vahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid rii‐
deesemeid ega kummist detailidega esemeid.
Enne toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, pe‐
trooleumi, plekieemaldaja, tärpentiini, vaha või
vahaeemaldajaga kokkupuutunud esemete
masinas kuivatamist peske neid kuumas vees
rohkema pesuainega.
Ärge kuivatage masinais esemeid, mille pu‐
hastamisel on kasutatud tööstuslikke kemi‐
kaale.
Veenduge, et tulemasinaid ega tikke ei ole
jäänud riiete taskutesse.
Kuivatage trummelkuivatis ainult selleks ette
nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etike‐
til olevaid juhiseid.
Ärge kuivatage seadmes pesemata riideid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud plekiee‐
maldajat, käivitage enne seadme käivitamist
lisaloputustsükkel.
Plastesemed ei ole kuumakindlad.
– Kui kasutate pesuainekuuli, siis eemaldage
see enne kuivatusprogrammi valimist.
– Peatusteta programmi valides ärge kasuta‐
ge pesuainekuuli.
5
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Järgige maksimaalseid lubatud koguseid.
• Ärge kuivatage trummelkuivatis läbimärga pe‐
su.
2.3 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
2.4 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
6
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
1 Tööpind
3
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
4
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks
5
6
7
3.1 Lapselukk
Selle seadise aktiveerimisel ei saa ust sulgeda.
Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või lemmi‐
kloomad trumlisse kinni jäävad. Seadise aktivee‐
rimiseks keerake seda päripäeva, kuni soon on
horisontaalne. Seadise deaktiveerimiseks keera‐
ke seda vastupäeva, kuni soon on vertikaalne.
3.2 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage see
spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
Järgige komplektiga kaasasolevaid juhiseid.
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
EESTI
1 Sisse/välja nupp
7
7 Viitkäivituse puutenupp
2 Programminupp
8 Lisaloputuse puutenupp
3 Pöörete arvu vähendamisnupp
9 Kuivatusastme puutenupp
4 Temperatuuri puutenupp
10 Start/paus-puutenupp
5 Ekraan
11 Time Manager -puutenupud
6 Kuivatusaja puutenupp
4.1 Ekraan
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
B)
C)
Temperatuuriala:
–
–
D)
E)
: aurufaas.
: temperatuuri indikaator.
F)
: lisaloputuse valik.
: külma vee indikaator.
G)
: Time Manager -indikaator.
Aja ala:
–
: programmi kestus.
–
: viitkäivitus.
–
G
: veakoodid.
: veateade.
: programm on lõppenud.
: kuivatusfaas.
H)
,
,
: kuivusastmete indikaatorid.
Tsentrifuugimisala:
–
: pöörlemiskiiruse indikaator.
–
–
I)
J)
K)
kaator.
: tsentrifuugimiseta valiku indi‐
: loputusvee hoidmise indikaator.
: pesufaas.
: lapseluku indikaator.
: ukseluku indikaator.
5. PROGRAMMID
Programm
Temperatuurivahemik
Pesu ja määrdumise tüüp
Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv
Pesuprogrammid
Puuvillane
90 °C – külm
Valge puuvillane ja värviline puuvillane (tavaline ja kerge
määrdumisaste).
8 kg, 1400 p/min
Puuvillane+eelpesu
90 °C – külm
Valge puuvillane ja värviline puuvillane (tugev ja kerge
määrdumine).
8 kg, 1400 p/min
8
www.electrolux.com
Programm
Temperatuurivahemik
Pesu ja määrdumise tüüp
Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv
Puuvillane ökonoomne1)
60° C - 40° C
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaline määr‐
dumisaste.
8 kg, 1400 p/min
Tehiskiud
60° C - külm
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määrdumisas‐
te.
4 kg, 1200 p/min
Õrnpesu
40 °C – külm
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester. Tavaline
määrdumisaste.
4 kg, 1200 p/min
Villane/käsipesu
40 °C – külm
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kan‐
gad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol.
2 kg, 1200 p/min
Suletekk
60 °C – külm
Spetsiaalne programm ühele tehiskiust tekile, voodikatte‐
le, tepitud tekile jne.
3 kg, 800 p/min
Külm
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik materjalid.
8 kg, 1400 p/min
Loputamine
Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendamiseks.
Kõik materjalid.
8 kg, 1400 p/min
Tsentrifuugimine/tühjen‐
dus
Kuivatusprogrammid
Villase kuivatusprogramm
Villase kuivatamine
mine
Tehiskiust esemete kuivatusprogramm
Tehiskiudude kuivata‐
Puuvillaste esemete kuivatusprogramm
Puuvillase kuivatamine
Auruprogrammid
Aur - värskendamine
Auruprogramm puuvillastele ja tehiskiust esemetele
See tsükkel eemaldab pesult lõhnad.
Aur - kortsumisvastane
Auruprogramm puuvillastele ja tehiskiust esemetele.
See tsükkel aitab pesult kortse eemaldada.
1) Standardi EMÜ 92/75 kohaselt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks "Puuvillase pesu
energiasäästuprogramm" temperatuuril 60 °C pesukogusega 8 kg. Valige see programm, kui soovite häid
pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogrammi aeg on pikem.
Programmi valikute ühilduvus
Programm
koos eelpesuga
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
EESTI
Programm
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.
5.1 Automaatse kuivatuse programmid
Kuivusaste
Pesutüüp
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 6 kg
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 6 kg
Tehiskiud ja segakangad
(džemprid, pluusid, aluspesu,
voodipesu)
kuni 3 kg
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
kuni 6 kg
Kapikuiv
Kappi pandavatele esemetele
Triikimiskuiv
Triikimiseks
Pesu kogus
9
10 www.electrolux.com
5.2 Ajastatud kuivatusega programmid
Pesu ko‐ Pöörle‐
gus
miskiirus
(kg)
(p/min)
Kuivusaste
Pesutüüp
Eriti kuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
Soovitata‐
vad kestu‐
sed
(min)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
Puuvillane ja linane
Kapikuiv1)
Kappi pandavatele ese‐ (hommikumantlid, vannilinad
jms)
metele
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
85 - 95
Kapikuiv
Tehiskiud ja segakangad
Kappi pandavatele ese‐ (džemprid, pluusid, aluspesu,
metele
voodipesu)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
1
1200
110 - 130
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
Villase pesu kuivatami‐
ne
Villased (džemprid)
1) Märkused testimisasutustele
Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testimine tuleb ESIMESEL korral läbi viia 5 kg kuivatatava pesuga
(pesu koostis: padjapüürid ja käterätikud), valides puuvillase pesu programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV.
TEISE kuivatatava pesu kogus on 3 kg (pesu koostis: 3 voodilina ja käterätikud), valides puuvillase pesu
programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Energiatarve
(kWh)
Veetarve
(liitrid)
Valged puuvillased esemed 90°
2.50
76
Puuvillane 60 °C
1.60
72
Puuvillaste esemete energia‐
säästuprogramm 60°1)
1.04
59
Puuvillane 40 °C
1.00
72
Tehiskiud 40°
0.60
50
Õrn pesu 40°
0.70
60
Villane/käsipesu 30°
0.35
57
Programmi kes‐
tus
(minutid)
Programmi
kestust
näete
juhtpaneelil asuval
ekraanil.
Programm
1) Standardi EMÜ 92/75 kohaselt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks "Puuvillase pesu
energiasäästuprogramm" temperatuuril 60 °C pesukogusega 8 kg.
EESTI
11
Selles tabelis toodud tarbimisväärtused
on ligikaudsed; need võivad muutuda
vastavalt pesukogusele ja -liigile, vee‐
varustuse vee temperatuurile ja ümbrit‐
sevale temperatuurile.
7. VALIKUD
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige see funkt‐
sioon.
= külm vesi.
Indikaator
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.
7.2 Tsentrifuugimine
Selle nupuga saate vähendada pöörlemiskiiruse
vaikeväärtust.
Süttib valitud kiiruse indikaator.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
• Valige see funktsioon, kui soovite tsentrifuugi‐
mistsüklid välja lülitada. Saadaval on ainult
tühjendustsükkel.
• Süttib vastav indikaator.
• Valige see funktsioon väga õrnade kangaste
puhul.
• Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi
puhul rohkem vett.
Loputusvee hoidmine
• Valige see funktsioon, et vältida pesu kortsu‐
mist.
• Süttib vastav indikaator.
• Trumlis on vett pärast programmi lõpetamist.
• Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pe‐
su kortsumist.
• Uks on lukustatud.
• Ukse lukust vabastamiseks tuleb seadmest
vesi välja lasta.
Vee väljalaskmiseks vt jaotist "Pesupro‐
grammi lõpus".
7.3 Kuivatusaeg
Selle funktsiooniga võite määrata esemete kuiva‐
tamise aja. Ekraanil kuvatakse määratud väär‐
tus.
Igakordsel puutenupu vajutamisel suureneb aeg
5 minuti võrra.
Erinevat tüüpi riietele ei saa kõiki aegu
valida.
7.4 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada programmi käi‐
vitamisega 30 minutit kuni 20 tundi.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator.
7.5 Lisaloputus
Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile lo‐
putustsükleid.
Kasutage seda programmi, kui kellelgi lähikond‐
lastest on pesuainete suhtes allergia või kui asu‐
te pehme veega piirkonnas.
Süttib vastav indikaator.
7.6 Automaatne kuivatus
Selle funktsiooniga võite valida pesu automaatse
kuivustaseme. Ekraanil kuvatakse valitud taseme
sümbol.
• Puuvillaste esemete eriti kuiv tase
• Puuvillaste ja tehiskiust esemete kapikuiv tase
• Puuvillaste esemete triikimiskuiv tase
7.7 Time Manager
Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil sel‐
le vaikekestus.
Programmi pikendamiseks või lühendamiseks
vajutage või .
Time Manager on saadaval ainult tabelis toodud
programmidega.
Indikaator
7.1 Temperatuur
1)
■
■
12 www.electrolux.com
Indikaator
• Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vaju‐
ja
, kuni indikaator
tage samaaegselt
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
vajutamist lukustuvad valikud ja
• Pärast
programminupp.
vajutamist ei saa seadet sisse lülita‐
• Enne
da.
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisa‐
loputus alati valituks.
• Selle valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks
ja
, kuni indi‐
vajutage samaaegselt
kaator
süttib/kustub.
■
■2)
7.9 Püsiv lisaloputus
■2)
1) Lühim: pesu värskendamiseks.
2) Programmi vaikekestus.
3) Pikim: programmi kestuse järk-järguline
pikendamine vähendab energiatarvet.
Optimeeritud kuumutusfaas säästab energiat ja
pikem kestus tagab samad pesutulemused
(tavalise määrdumisega pesu puhul).
7.10 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
• Programmi lõppemisel.
• Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/aktiveerimiseks
ja
6 sekundi vältel.
vajutage samaaegselt
Helisignaalide väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on rike.
7.8 Lapselukk
Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeli‐
ga mängimist.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1.
2.
Kallake 2 liitrit vett pesufaasi lahtrisse. See
lülitab tühjendussüsteemi sisse.
Kallake väike kogus pesuainet pesufaasi
lahtrisse.
3.
Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga
programm puuvillasele ilma pesuta. See ee‐
maldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja
paagist.
EESTI
13
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE
9.1 Pesu panemine masinasse
1.
2.
3.
Avage seadme uks.
Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.
Raputage esemeid enne seadmesse aseta‐
mist. Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
Sulgege uks.
ETTEVAATUST
Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja ti‐
hendi vahele. Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu kahjustamise oht.
9.2 Pesuaine ja lisandite kasutamine
• Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet ja kanga
pehmendajat.
• Sulgege pesuaine sahtel ettevaatlikult.
Pesuainelahter eelpesufaasi jaoks.
Pesuainelahter pesufaasi jaoks.
Lahter vedelate lisandite (pesupehmendaja, tärgeldusvahendi) jaoks.
Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.
14 www.electrolux.com
Vedel pesuaine või pesupulber
1.
2.
A
3.
4.
B
• Asend A pesupulbri jaoks (tehaseseade).
• Asend B vedela pesuaine jaoks.
Kui kasutate vedelat pesuainet:
– Ärge kasutage želatiinitaolist või paksu vedelat pesuainet.
– Ärge pange maksimumtasemest rohkem vedelat pesuainet.
– Ärge valige eelpesutsüklit.
– Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.
9.3 Seadme sisselülitamine
Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage
nuppu On/Off. Kui seade välja lülitatakse, kostab
helisignaal.
9.4 Programmi valimine
1.
Keerake programminuppu ja valige pesu‐
programm:
– Süttib valitud programmi indikaator.
-indikaator vilgub.
–
– Ekraanil kuvatakse Time Manager tase,
programmi kestus ja programmi faaside
indikaatorid
2.
Vajadusel muutke temperatuuri, pöörlemis‐
kiirust, tsükli kestust või lisage saadaolevaid
funktsioone. Funktsiooni aktiveerimisel süt‐
tib vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga, kuvatakse
ekraanil teade Err.
9.5 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
Vajutage
:
• Indikaator
ma.
• Indikaator
lõpetab vilkumise ja jääb põle‐
hakkab ekraanil vilkuma.
EESTI
• Programm käivitub, uks on lukustatud ja
ekraanil kuvatakse indikaator
.
• Kui seade veega täitub, võib tühjenduspump
lühiajaliselt töötada.
Umbes 15 minutit pärast programmi al‐
gust:
• Seade kohandab programmi kestuse
automaatselt pestava pesu koguse‐
ga.
• Ekraanil kuvatakse uus näit.
9.6 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
• Vajutage korduvalt
, kuni ekraanil kuvatak‐
se soovitud viitkäivitusaeg. Süttib vastav indi‐
kaator.
:
• Vajutage
– Seade alustab pöördloendust.
– Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Valitud viitkäivitust saab tühistada või
vajutamist.
muuta enne nupu
Viitkäivituse tühistamine:
1. Vajutage
, et peatada seade.
2.
Vajutage
, kuni ekraanil kuvatakse
’.
Vajutage uuesti
, et programm kohe käi‐
vitada.
9.7 Programmi katkestamine ja
seadete muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid mõnda
funktsiooni.
1. Vajutage
. Indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid.
3. Vajutage uuesti
. Pesuprogramm jätkab
tööd.
9.8 Programmi tühistamine
1.
2.
Vajutage mõni sekund nuppu
, et tühis‐
tada programm ning seade välja lülitada.
Vajutage uuesti sama nuppu, et seade sisse
lülitada. Nüüd võite valida uue pesupro‐
grammi.
Seade ei tühjene veest.
15
9.9 Ukse avamine
Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on
seadme uks lukustatud ja ekraanil on indikaator
.
ETTEVAATUST
Kui trumlis oleva vee temperatuur ja ta‐
se on liiga kõrged, ei saa te ust avada.
Viitkäivituse ajal seadme ukse avamiseks:
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
.
2.
Oodake, kuni ukseluku indikaator
kus‐
tub.
Avage uks.
Sulgege uks ja vajutage uuesti
. Viitkäi‐
vitus jätkab.
3.
4.
Programmi töötamise ajal ukse avamiseks:
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
2. Oodake mõni minut ja seejärel avage ette‐
vaatlikult uks.
3. Sulgege seadme uks.
4. Valige programm uuesti.
9.10 Programmi lõpus
• Seade peatub automaatselt.
• Kõlab helisignaal (kui see on aktiveeritud).
• Ekraanil süttib
.
kustub.
• Indikaator
• Ukseluku indikaator
kustub.
• Eemaldage seadmest pesu. Veenduge, et
trummel on tühi.
• Niiskuse ja lõhnade vältimiseks hoidke ust
paokil.
• Sulgege veekraan.
• Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
.
kundit nuppu
Pesuprogramm on lõppenud, kuid trumlis on
vesi.
– Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pe‐
su kortsumist.
– Ukseluku indikaator
põleb. Uks on lukus‐
tatud.
– Ukse avamiseks tuleb seadmest vesi välja
lasta.
Vee tühjendamiseks toimige järgmiselt.
Vajadusel vähendage pöörlemiskiirust.
Kui valite
, siis seade tühjeneb
veest.
1.
16 www.electrolux.com
2.
3.
4.
Vajutage
. Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib.
Kui programm on lõppenud ja ukseluku
indikaator
kustunud, saate avada
ukse.
Seadme väljalülitamiseks vajutage paar
sekundit nuppu
.
Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib
automaatselt umbes 18 tunni pärast
(välja arvatud villase pesu programm).
9.11 AUTO Stand-by-valik
• Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul enne nupu
vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage
nuppu
.
• Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõ‐
pust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage
.
nuppu
Ekraanil kuvatakse viimati valitud pesupro‐
grammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli valimi‐
seks.
Funktsioon AUTO Stand-by lülitab seadme auto‐
maatselt välja, et vähendada energiatarbimist,
kui:
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – KUIVATAMINE
HOIATUS
Keerake veekraan lahti. Asetage vee väljavoolu‐
toru kraanikaussi või ühendage äravoolutoruga.
• Seadme sisselülitamiseks vajutage paar se‐
.
kundit nuppu
• Pange esemed ükshaaval sisse.
• Keerake programmi valikunupp kuivatatavate‐
le esemetele sobivale programmile.
•
.
Ekraanile ilmub kuivatusindikaator
KUIVATAMINE AUTOMAATSETEL TASEME‐
TEL:
• Vajutage järjest
, kuni ekraanil kuvatakse
üks kuivusastmete indikaatoritest:
–
: puuvillaste esemete TRIIKIMISKUIV
tase
–
: puuvillaste ja tehiskiust esemete KA‐
PIKUIV tase
–
: puuvillaste esemete ERITI KUIV tase
• Ekraanil kuvatakse aeg, mida arvutatakse vai‐
kimisi määratud pesukoguse järgi. Kui teie pe‐
sukogus on vaikimisi määratud kogusega
enam-vähem sama, arvutab seade automaat‐
selt uue ajakulu pesutsükli ajal.
• Vajutage
, et programm käivitada.
Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse indikaator
. Kuivatusindikaator
hakkab vilkuma.
Igasuguse pesu puhul ei saa kõiki tase‐
meid valida.
AJASTATUD KUIVATUS:
• Vajutage järjest
, et valida ajaväärtus (vt
tabelit "Kuivatusprogramm").
• Ekraanil kuvatakse 10 minutit. Igakordsel puu‐
tenupu vajutamisel suureneb aeg 5 minuti võr‐
ra.
Ekraanil on valitud aja väärtus: näiteks –
.
• Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil uus
. Seade arvutab ka kortsumis‐
väärtus:
vastase- ja jahutustsükli kestuse.
• Vajutage
, et programm käivitada. Ekraa‐
nil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
hakkab vilkuma.
Kuivatusindikaator
Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse indikaator
.
Kui kuivatuse kestuseks on määratud
10 minutit, teostab seade ainult jahutus‐
faasi.
Kui pesu pole piisavalt kuiv, valige veel‐
kord lühike kuivatusaeg.
10.1 Kuivatusprogrammi lõpus
• Seade peatub automaatselt.
• Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeri‐
tud).
EESTI
• Ekraanil kuvatakse .
• Indikaator
kustub.
• Kuivatustsükli viimastel minutitel viiakse läbi
jahutus- ja kortsumisvastane faas. Uks on ikka
lukustatud.
• Kui lukustatud ukse sümbol
kustub, võite
ukse avada.
• Seadme väljalülitamiseks vajutage paar se‐
.
kundit nuppu
17
Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab
energiasäästu funktsioon seadme automaat‐
selt välja.
• Eemaldage seadmest pesu. Veenduge, et
trummel on tühi.
• Niiskuse ja lõhnade vältimiseks hoidke ust
paokil.
• Sulgege veekraan.
11. KASUTAMINE – PESU JA KUIVATAMINE
11.1 PEATUSTETA programm
11.3 Pesu ja ajastatud kuivatus
• Seadme sisselülitamiseks vajutage paar se‐
kundit nuppu
.
• Pange esemed ükshaaval sisse.
• Lisage õigetesse lahtritesse pesuaine ja lisan‐
did.
• Keerake programminupp pesuprogrammi ko‐
hale. Ekraanil kuvatakse erinevate pesufaasi‐
de indikaatorid.
• Valige saadaolevad valikud.
• Kuivatusaja valimiseks vajutage
kuvatakse 10 minutit.
11.2 Pesu ja automaatne kuivatamine
• Vajutage
, kuni ekraanil kuvatakse üks kui‐
vusastmete indikaatoritest.
–
: puuvillaste esemete TRIIKIMISKUIV tase
–
: puuvillaste ja tehiskiust esemete KAPI‐
KUIV tase
–
: puuvillaste esemete ERITI KUIV tase.
. Ekraanil ku‐
Ekraanil kuvatakse indikaator
vatav ajaväärtus on pesu- ja kuivatustsüklite kes‐
tus, mida arvutatakse vaikimisi määratud pesu‐
koguse järgi.
Heade kuivatustulemuste saamiseks ei
luba masin teil pestavate ja kuivatatava‐
te esemete jaoks valida liiga väikest
pöörlemiskiirust.
, et programm käivitada.
• Vajutage
Ekraanil jääb põlema valitud kuivusastme indi‐
kaator. Lukustatud ukse indikaator süttib.
Ekraanil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
Kuivatuse viimastel minutitel teostab
masin kortsumisvastase ja jahutustsükli.
. Ekraanil
.
Ekraanile ilmub indikaator
• Ekraanil kuvatakse valitud kuivatusaeg, näi‐
.
teks väärtus
• Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile lõplik
, mis on pesu- ja kuiva‐
ajaväärtus
tustsüklite kogukestus (pesemine + kuivatami‐
ne + kortsumisvastane + jahutusfaas).
Kui valite pärast pesu teostatava kuiva‐
tuse kestuseks ainult 10 minutit, arvutab
seade ka kortsumisvastase ja jahutus‐
faasi kestuse.
• Vajutage
, et programm käivitada.
Heade kuivatustulemuste saamiseks ei
luba masin teil pestavate ja kuivatatava‐
te esemete jaoks valida liiga väikest
pöörlemiskiirust.
• Ekraanile ilmub indikaator
. Uks on ava‐
tud. Ekraanil kuvatakse regulaarselt uus aeg.
11.4 Programmi lõpus
Seade peatub automaatselt. Kõlavad helisignaa‐
lid (kui need on aktiveeritud).
Lisateavet leiate eelmise peatüki jaotisest "Kui‐
vatusprogrammi lõpus".
11.5 Ebemed riietel
Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda
tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid,
dressid) eraldada ebemeid.
18 www.electrolux.com
Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järg‐
miste esemete külge kinni jääda.
Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.
Ebemete vältimiseks soovitame:
• Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate
esemete (eriti uute kohevate kangaste, villa
või dresside) pesemist ja kuivatamist ja vastu‐
pidi.
• Pärast selliste riiete esimest pesemist tuleks
need õhu käes kuivatada.
• Puhastage filtrit.
• Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihen‐
dit ja ust märja lapiga.
Trumlist ebemete eemaldamiseks valige spetsi‐
aalne programm:
• Trumli tühjendamine.
• Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapi‐
ga.
• Valige loputusprogramm.
• Puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage
ja
, kuni ekraanil kuvatakse
korraga
CLE.
, et programm käivitada.
• Vajutage
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
12.1 Pesu asetamine masinasse
• Jaotage pesu: valge, värviline, sünteetiline,
õrn pesu ja villane pesu.
• Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hool‐
dussiltidel.
• Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi ese‐
meid.
• Mõned värvilised esemed võivad esmasel pe‐
sul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel
kordadel neid esemeid pesta eraldi.
• Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud,
haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.
• Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
• Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villa‐
sed ja värvitud riided.
• Eemaldage tugevad plekid.
• Peske rasketele plekkidele sobiva pesuaine‐
ga.
• Olge kardinatega ettevaatlikud. Eemaldage
kardinatelt klambrid või asetage need pesu‐
kotti või padjapüüri.
• Ärge peske seadmes:
– Palistamata või katkiseid esemeid
– Tugikaartega rinnahoidjaid.
– Väikeste esemete pesemiseks kasutage
pesukotti.
• Väike pesukogus võib tekitada probleeme ma‐
sina tasakaaluga väänamisfaasis. Kui see juh‐
tub, kohendage käsitsi esemeid trumlis ning
käivitage tsentrifuugimistsükkel uuesti.
12.2 Raskestieemaldatavad plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.
Soovitame need plekid eemaldada enne eseme‐
te masinasse panemist.
Vastavad plekieemaldajad on olemas. Kasutage
plekieemaldajat, mis on vastav pleki tüübile ja
kangale.
12.3 Pesuained ja lisandid
• Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmista‐
tud pesuaineid ja lisandeid.
• Ärge segage erinevaid pesuaineid.
• Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuai‐
net rohkem, kui ette nähtud.
• Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.
• Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi
temperatuurile ja määrdumisastmele vasta‐
vaid tooteid.
• Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine dosaato‐
rit, lisage vedel pesuaine doseerimiskuuliga.
12.4 Ökoloogilised näpunäited
• Valige ilma eelpesuta programm, et pesta ta‐
valise määrdumisastmega pesu.
• Programmi käivitamisel sisestage alati maksi‐
maalne kogus pesu.
• Vajadusel kasutage madala temperatuuriga
pestes plekieemaldajat.
• Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrolli‐
ge oma kodust veekaredust.
12.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame pesumasinates kasutada
veepehmendajat. Madala veekaredusega piir‐
EESTI
kondades ei ole tarvis veepehmendajat kasuta‐
da.
Veekareduse väljauurimiseks võtke ühendust ko‐
haliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgi‐
ge toodete valmistajate pakenditel olevaid juhi‐
seid.
•
19
= rõivaeset võib trumlis kuivatada
•
= kuivatustsükkel toimub kõrgel tempera‐
tuuril
•
= kuivatustsükkel toimub alandatud tem‐
peratuuril
•
= rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada
12.6 Näpunäiteid kuivatamiseks
12.8 Kuivatustsükli kestus
Kuivatustsükli ettevalmistamine
Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:
• viimase tsentrifuugimise kiirusest;
• kuivusastmest;
• pesuliigist;
• pesukoguse kaalust.
ÜLDISED NÕUANDED
Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist "Kuivatuspro‐
grammid".
Kogemuse tekkides oskate pesu paremini kuiva‐
tada. Jätke meelde eelmised kuivatustsüklite
kestused.
Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:
• kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat;
• kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kan‐
gapehmendajat.
Pärast kuivatusprogrammi lõppemist eemaldage
pesu kiiresti.
• Keerake veekraan lahti.
• Kontrollige, kas väljalaskevooliku ühendus on
töökorras. Täiendavat teavet vt paigalduspea‐
tükist.
• Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesuko‐
guseid vt kuivatusprogrammide tabelist.
Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:
– väga õrnad esemed;
– tehiskiust kardinad;
– villased ja siidist esemed;
– metallosadega riideesemed;
– nailonsukad;
– vatitekid;
– voodikatted;
– sulgtekid;
– tuulepluusid;
– magamiskotid;
– kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemal‐
di- vms jäätmeid;
– vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga
riideesemed.
12.7 Rõivaetiketid
12.9 Täiendav kuivatamine
Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endi‐
selt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsük‐
kel.
HOIATUS
Kanga kortsumise ja riiete kokkutõmba‐
mise vältimiseks ärge kuivatage pesu
ülemäära.
Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etiketti‐
del.
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõr‐
gust.
13.1 Välispinna puhastamine
Puhastage masin ainult seebi ja sooja veega.
Kuivatage täielikult kõik pinnad.
ETTEVAATUST
Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega
keemilisi aineid.
13.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame pesumasinates kasutada
veepehmendajat.
20 www.electrolux.com
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida katlaki‐
vi- ja roostejääke.
Roosteplekkide eemaldamiseks kasutage ainult
pesumasinatele ette nähtud tooteid. Ärge tehke
seda koos pesupesemisega.
• Eemaldage trumlis olevad esemed.
• Valige puuvillase pesu programm kõige kõrge‐
ma temperatuuriga ning väikese koguse pe‐
suainega.
Järgige alati toodete valmistajate pa‐
kenditel olevaid juhiseid.
13.3 Hoolduspesu
Madalate temperatuuridega programmide puhul
on võimalik, et osa pesuainest jääb trumlisse.
Tehke regulaarselt hoolduspesusid. Selleks:
13.4 Uksetihend
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemalda‐
ge kõik objektid siseosalt.
13.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
1
2
3.
4.
EESTI
13.6 Tühjendusfiltri puhastamine
HOIATUS
Ärge puhastage tühjendusfiltrit, kui vesi
seadmes on kuum.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
21
22 www.electrolux.com
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.7 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine
1.
2.
1
2
3
EESTI
3.
23
4.
45°
20°
13.8 Vee tühjendamine eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises "Tühjenduspumba
puhastamine" kirjeldatud sammud (1) kuni (9).
Vajadusel puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjen‐
dussüsteemi uuesti aktiveerima.
1. Pange kaks liitrit vett pesuaine jaoturi põhi‐
pesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Sulgege veekraan.
Eemaldage vee sissevõtuvoolik.
Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse
ja laske veel voolikust välja voolata.
Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukor‐
ras vee tühjendamise toimingut.
Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sis‐
sevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS
Enne seadme uuesti kasutamist veen‐
duge, et temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest tempera‐
tuuridest tingitud kahjude eest.
13.9 Ettevaatusabinõud külmumise
vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur
võib langeda alla 0° C, eemaldage allesjäänud
vesi sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
14. VEAOTSING
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö käi‐
gus seisma.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt ta‐
belit). Kui see ei õnnestu, pöörduge teenindus‐
keskusse.
Mõne probleemi puhul kõlab helisignaal ning
ekraanil kuvatakse veateade:
•
- Seade ei täitu veega.
•
•
- Seadme uks on lahti või ei ole korrali‐
kult suletud. Kontrollige ust!
•
- Elektrivarustus on kõikuv. Oodake,
kuni elektrivarustus on taas püsiv.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage seade
välja.
- Seade ei tühjene veest.
Probleem
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
24 www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöörd‐
loenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sisse lülitatud.
Seade ei täitu veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe
saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistu‐
nud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.
Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhas‐
tage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tüh‐
jendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõ‐
pus jääb vesi trumlisse.
Seade ei tsentrifuugi või
Valige tsentrifuugimisprogramm.
kestab pesutsükkel kauem
kui tavaliselt.
Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhas‐
tage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugimist‐
sükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.
Põrandal on vett.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi
kuskilt ei leki.
Veenduge, et tühjendusvoolikul pole kahjustusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.
Seadme ust ei saa avada. Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm.
Seade teeb imelikku häält. Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist "Paigalda‐
mine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt
jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Seade täitub veega ning
tühjeneb koheselt.
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib olla lii‐
ga madalal.
EESTI
Probleem
Võimalik lahendus
Pesutulemused on ebara‐
huldavad.
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.
25
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugeva‐
mad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Seade ei kuivata või ei
kuivata korralikult.
Lülitage veekraan sisse.
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.
Vähendage pesukogust.
Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel valige täienda‐
valt lühike kuivatusaeg.
Pesul on rohkesti eri värvi
ebemeid.
Valige ebemete kõrvaldamiseks kuivatustsükkel.
Puhastage riided ebeme-eemaldajaga.
Trumlis on rohkesti ebe‐
meid.
Korrake seda toimingut korduvalt:
• Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
• Valige loputustsükkel.
• Pange trumlisse vana villane või muu vett imav riie.
• Määrake 10-minutiline kuivatustsükkel.
• Võtke vana riidetükk välja.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade
välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöör‐
duge teeninduskeskusse.
26 www.electrolux.com
15. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius/kõrgus/sügavus
Elektriühendus:
600/850/605 mm
Kogusügavus
640 mm
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepää‐
su, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
Veesurve
Minimaalne
IPX4
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Külm vesi
Veevarustus 1)
Maksimaalne pestava pesu
kogus
Puuvillane
8 kg
Maksimaalne kuivatatava pe‐ Puuvillane
su kogus
Tehiskiud
6 kg
Pöörlemiskiirus
3 kg
Maksimaalne
1400 p/min
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
ҚАЗАҚ
27
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - КЕПТІРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
31
32
33
37
37
39
39
43
44
45
47
51
53
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
28 www.electrolux.com
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс
орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат
алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып
қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім
жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша
берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе қолдануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
• Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны
іске қосуды ұсынамыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның
бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып,
ашасын розеткадан суырыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
29
• Егер қуат көзі сымына зақым келген болса, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет
көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
• Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар
(0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс
• Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса)
кілем кедергі жасамауға тиіс.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне
қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
2.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
• Орам материалдарының және тасымал
тетіктерінің барлығын алыңыз.
• Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғыны температурасы 0 °C градустан
төмен немесе ауа-райы әсер ететін
жерлерге орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын
болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі
тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
30 www.electrolux.com
Суға қосу
• Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым
келтірмеңіз.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын
пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі
түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
• Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ
уақыт қолданылмаған құбырларға
жалғамай тұрып, суын тазарғанша
ағызыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш
жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.2 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу, электр қатері, күйіп
қалу және өрт қаупі, құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш
зат салынған дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне
қоймаңыз.
• Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны
ыстық болуы мүмкін.
• Кірдегі темір заттардың барлығының
алынғанына көз жеткізіңіз.
• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру
циклының соңғы тұсында (суыту циклы)
қызу бөлінбейді.
Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу
алып, қызуды тарқатып жіберу үшін
олардың барлығын таратыңыз.
• Егер жуғыш зат, мата жұмсартқыш немесе
сол сияқты заттарды пайдалансаңыз, орам
материалындағы нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғының айналасына жиналып қалған
қыл-қыбырды тазалаңыз.
• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе
салынған, нұқсан келген заттарды
кептірмеңіз.
• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі
кезінде киюге арналған бас киім, су
өткізбейтін мата және резеңке астарлы
заттарды кептірмеңіз.
• Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
•
•
•
•
•
•
балауыз және балауыз тазалағыштар
тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер
алдында, қосымша жуғыш зат салынған
ыстық сумен жуыңыз.
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдарды
пайдаланып тазалаған заттарды
кептірмеңіз.
Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар
немесе оттықтардың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыда жуылмаған заттарды
кептірмеңіз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
құрылғыны іске қосар алдында қосымша
шаю циклын орындаңыз.
Пластик заттар қызуға төзімді емес.
– Егер жуғыш зат салынған шарикті
пайдалансаңыз, оны кептіру
бағдарламасын орнатпай тұрып алыңыз.
– Тоқтамайтын бағдарламаны орнатқан
кезде жуғыш зат шаригін
пайдаланбаңыз.
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз.
• Кірдің салмағын көрсетілген ең үлкен
салмақ мөлшерінен асырмаңыз.
• Суы сорғалап тұрған киімдерді құрылғыға
салып кептірмеңіз.
2.3 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
ҚАЗАҚ
2.4 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
31
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
1 Жұмыс алаңы
3
2 Жуғыш зат үлестіргіші
3 Басқару панелі
4 Есіктің тұтқасы
4
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Су төгетін сорғының сүзгісі
7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған
5
тірек
6
7
3.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы құралды іске қосқан кезде есікті жаба
алмайсыз. Бұл балалар немесе үй
жануарлары құрылғыға кіріп қамалып қалмас
үшін қажет. Құралды іске қосу үшін сағат
тілінің бағытымен кертігі көлденең келгенше
бұраңыз. Құралды сөндіру үшін сағат тілінің
бағытына қарсы кертігі тік қалыпқа келгенше
бұраңыз.
3.2 Орнатуға арналған тақтайша
жинағы (4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа орнатсаңыз,
құрылғыны орнату тақтайшасына бекіту керек.
Жинақпен бірге берілген нұсқауларды
орнатыңыз.
32 www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі
1 Қосу Өшіру түймешігі
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
2 Бағдарлама тетігі
3 Айналдыруды азайтатын сенсорлық
перне
9 Кептіру деңгейінің сенсорлық пернесі
10 Бастау үзіліс сенсорлық пернесі
4 Температура сенсорлық пернесі
11 Time Manager сенсорлық пернелері
5 Бейнебет
6 Кептіру уақытының сенсорлық пернесі
4.1 Бейнебет
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
B)
C)
G
Температура аумағы:
: Бағдарлама аяқталды.
: Температура индикаторы.
D)
: Кептіру циклы.
: Суық су индикаторы.
E)
: Бу циклы.
F)
: Тұрақты қосымша шаю параметрі.
: Time Manager индикаторы.
Уақыт аумағы:
–
: Бағдарламаның ұзақтығы.
–
–
: Кешіктіріп бастау.
–
: Ескерту кодтары.
–
: Ақаулық хабары.
G)
,
,
: Құрғақтық деңгейінің
индикаторлары.
H) Айналдыру аумағы:
–
: Айналдыру жылдамдығының
индикаторы.
ҚАЗАҚ
–
–
I)
: Айналдырмау индикаторы.
: Шаюды кідірту индикаторы.
: Жуу циклы.
J)
K)
33
: Бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Жуу бағдарламалары
Мақта мата
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қалыпты
және шамалы ластаған).
8 кг, 1400 мин/айн
Мақта мата+Алғашқы жуу
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қатты және
шамалы ластанған).
8 кг, 1400 мин/айн
Мақта мата Эко1)
60° C - 40° C
Ақ мақта мата және бояуы берік мақта мата. Қалыпты
кірленген.
8 кг, 1400 мин/айн
Синтетика
60° C - Суық
Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
Нәзік маталар
40 °C- Суық
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді нәзік матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
Жүн мата/Қолмен жуу
40 °C – Суық
«Қолмен жуылады» деген белгісі бар, машинада
жуылатын, қолмен жуылатын жүн тоқыма заттар және
нәзік матадан жасалған заттар.
2 кг, 1200 мин/айн
Көрпе
60 °C – Суық
Бір синтетика төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы
т.с.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.
3 кг, 800 мин/айн
Суық
Шаю
Айналдыру/Су төгу
Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық
маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге
арналған. Барлық маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Кептіру бағдарламалары
Жүн матаны кептіру
Синтетиканы кептіру
Мақта матаны кептіру
Бу бағдарламалары
Жүн матаны кептіру бағдарламасы
Синтетика заттарды кептіру бағдарламасы
Мақта мата заттарды кептіру бағдарламасы
34 www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Бу - Жаңарту
Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бу
бағдарламасы
Бұл цикл кірдің иісін кетіреді.
Бу - Бырыстырмау
Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бу
бағдарламасы.
Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі.
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін
жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
бар
алдын ала жуу циклы
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Егер Айналдырмау функциясын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
■
ҚАЗАҚ
5.1 Автоматты кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Extra Dry (Өте құрғақ)
Сүлгі материалдарына арналған
Мақта мата және зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
6кг-ға дейін
Мақта мата және зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
6кг-ға дейін
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш киімдер,
тұрмыста пайдаланылатын
жапқыштар)
3 кг-ға дейін
Мақта мата және зығыр мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер т.с.с.)
6кг-ға дейін
Cupboard dry (Шкафқа)
Жинап қойылатын заттарға
арналған
Iron dry (Үтіктеуге)
Үтіктеуге арналған
Салыным
35
36 www.electrolux.com
5.2 Уақыты қойылған кептіру бағдарламалары
Салыны
м
(Кг)
Айналды
ру
жылдамд
ығы
(мин/
айн)
Ұсынылат
ын
уақыттар
(минут)
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Extra Dry (Өте құрғақ)
Сүлгі
материалдарына
арналған
6
Мақта мата және зығыр мата
4
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
2
1400
225 - 245
1400
135 - 155
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
1400
125 - 145
1400
85 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Iron dry (Үтіктеуге)
Үтіктеуге жарамды
6
Мақта мата және зығыр мата
(ақжаймалар, үстел
4
жапқыштар, жейделер т.с.с.)
2
1400
185 - 205
1400
95 - 115
1400
75 - 85
Жүн матаны кептіру
Жүн мата(джемперлер)
1200
110 - 130
Cupboard dry
(Шкафқа)1)
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Cupboard dry
(Шкафқа)
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Мақта мата және зығыр мата
4
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
2
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш киімдер,
тұрмыста пайдаланылатын
жапқыштар)
1
1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер
EN 50229 стандартына сай сынақ бағдарламасын, 5 кг кірді ең ӘУЕЛІ кептірмей тұрып (жүктің
құрамы: жастықтың тыстары және сүлгілер) Мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын
орнатып орындау керек.
3 кг кірді ЕКІНШІ рет кептіру (жүктің құрамы: 3 ақжайма және сүлгілер) үшін, мақта матаға арналған
АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып орындау керек.
ҚАЗАҚ
37
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Қуатты тұтыну
(кВт)
Суды тұтыну
(литр)
Ақ мақта мата 90°
2.50
76
Мақта мата 60°
1.60
72
Қуатты үнемдейтін мақта мата
бағдарламасы - 60° 1)
1.04
59
Мақта мата 40°
1.00
72
Синтетика 40°
0.60
50
Нәзік мата 40°
0.70
60
Жүн мата/ Қолмен жуу 30°
0.35
57
Бағдарлама
ұзақтығы
(минут)
Бағдарламалардың
ұзақтығын
басқару панелінің
бейнебетінен
қараңыз.
Бағдарлама
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.
Бұл кестеде көрсетілген тұтыну
деректері тек жалпылама ұсыныс
ретінде ғана берілген, себебі бұл
мәндер кірдің мөлшері мен түріне,
құйылатын судың температурасы мен
бөлме температурасына байланысты
әр түрлі мүмкін.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
Әдепкі температураны өзгерту үшін осы
параметрді орнатыңыз.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
7.2 Айналдыру
Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру
жылдамдығын өзгертуге болады.
Орнатылған жылдамдықтың индикаторы
жанады.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
• Барлық айналдыру циклдарын болдырмау
үшін осы функцияны орнатыңыз. Су төгу
циклы ғана жұмыс істейді.
• Тиісті индикатор жанады.
• Бұл функцияны өте нәзік маталар үшін
орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
Шаюды кідірту
• Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
• Тиісті индикатор жанады.
• Бағдарлама аяқталған кезде барабан
ішінде су қалады.
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады.
• Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
7.3 Кептіру уақыты
Осы функцияның көмегімен матаны кептіретін
уақытты орнатуға болады. Бейнебетте
параметрдің орнатылған мәні көрсетіледі.
Осы сенсорлық түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.
Индикатор
38 www.electrolux.com
Әр түрлі маталарға арнап түрлі
уақыттарды орнату мүмкін емес.
7.4 Кешіктіріп бастау
Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30
минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға
болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.
7.5 Қосымша шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға
болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы
бар адамдар үшін және суы тым тұщы
жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Автоматты түрде кептіру
Осы функцияның көмегімен кірдің автоматты
құрғақтық деңгейін орнатуға болады.
Бейнебетте орнатылған деңгейдің белгішесі
көрсетіледі.
• Мақта мата заттарға арналған ерекше
құрғақ деңгей
• Мақта мата және синтетика заттарды
шкафқа салуға болатын құрғақтық деңгейі
• Мақта мата заттарды үтіктеуге болатын
құрғақтық деңгейі
7.7 Time Manager
Индикатор
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту немесе
көбейту үшін немесе түймешігін
басыңыз.
Time Manager функциясы кестеде көрсетілген
бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.
1)
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
2) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
3) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу
көбейткен кезде пайдаланылатын қуат
мөлшері азаяды. Оңтайландырылған қыздыру
циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(қалыпты кірлеген кірлер).
7.8 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар басқару
панелімен ойнауға жол бермейсіз.
• Осы функцияны іске қосу/сөндіру үшін
және
түймешіктерін бір уақытта
индикаторы жанғанша/сөнгенше басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
түймешігін басқаннан кейін функциялар
•
мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
түймешігін баспайынша: құрылғы іске
•
қосылмайды.
7.9 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама
орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты
орнатылып тұрады.
• Осы функцияны іске қосу/ажырату үшін
және
түймешіктерін
индикаторы
жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.
ҚАЗАҚ
7.10 Дыбыстық сигналдар
Егер дыбыстық сигналдарды
сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла қосыла
береді.
Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу үшін
және
түймешіктерін 6 секунд қатар
басыңыз.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1.
2.
3.
39
Жуу циклының жуғыш затына арналған
бөлікке 2 литр су құйыңыз. Бұл су төгу
жүйесін іске қосады.
Жуу циклына арналған бөлікке шамалы
жуғыш зат салыңыз.
Мақта матаға арналған бағдарламаны
орнатып, ең жоғары температураға қойып
ешбір кір салмай жуыңыз. Бұл цикл
барабан мен машинаның ішінде бар
болуы мүмкін кірлердің барлығын
кетіреді.
9. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ
9.1 Кірді салу
1.
2.
3.
Құрылғы есігін ашыңыз.
Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз. Барабанға тым көп кір
салынбағанына көз жеткізіңіз.
Есікті жабыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
40 www.electrolux.com
9.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану
• Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп
алыңыз.
• Жуғыш зат үлестіргішті абайлап жабыңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат
1.
2.
A
3.
4.
B
ҚАЗАҚ
41
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
– Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
– Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
– Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
– Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
9.3 Құрылғыны іске қосу
Бағдарлама басталғаннан кейін
шамамен 15 минуттан кейін:
• Құрылғы бағдарламаның
ұзақтығын автоматты түрде кірдің
ластану деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін On/Off
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске қосылған
кезде дыбыстық сигнал естіледі.
9.4 Бағдарламаны орнату
1.
2.
Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз.
– Тиісті бағдарламаның индикаторы
жанады.
индикаторы жыпылықтайды.
–
– Бейнебетте Time Manager деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары жыпылықтайды.
Қажет болса, температураны, айналдыру
жылдамдығын, циклдың ұзақтығын
өзгертіңіз немесе қолжетімді
параметрлерді қосыңыз. Параметрді
қосқан кезде орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып қойсаңыз,
бейнебетте Err көрсетіледі.
9.5 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз:
индикаторы жыпылықтауын тоқтатып,
•
жанған қалпы тұрады.
• Бейнебетте
индикаторы жыпылықтай
бастайды.
• Бағдарлама басталады да, есік
индикаторы
құлыпталып, бейнебетте
көрсетіледі.
• Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін
сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.
9.6 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
•
түймешігін бейнебетте орнатқыңыз
келген кешіктіріп бастау уақыты
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
түймешігін басыңыз:
•
– Құрылғы кері санай бастайды.
– Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
автоматты түрде басталады.
Орнатылған кері санақ мәнін
түймешігін баспай тұрып
болдырмауға немесе өзгертуге
болады.
Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау
үшін:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
түймешігін бейнебетте
’ пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны дереу бастау үшін
түймешігін қайта басыңыз.
9.7 Бағдарламаны кідірту және
параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай тұрып
өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз. Индикатор
жыпылықтайды.
2. Параметрді өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
42 www.electrolux.com
9.8 Бағдарламаны болдырмау
1.
2.
Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті
қайта басыңыз. Енді жаңа жуу
бағдарламасын орнатуға болады.
Құрылғыдан су ақпайды.
9.9 Есікті ашу
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс
істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітіліп,
индикаторы көрсетіліп
бейнебеттен
тұрады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Егер барабанның ішіндегі судың
деңгейі мен температурасы өте
жоғары болса, есікті аша алмайсыз.
Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
3.
4.
Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
Есікті ашыңыз.
Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы
жалғасады.
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
– Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
– Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып
тұр. Есік құлыпталып тұрады.
– Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
Қажет болса, айналдыру
жылдамдығын азайтыңыз. Егер
параметрін орнатсаңыз,
құрылғы тек суды ғана төгеді.
2.
түймешігін басыңыз. Құрылғы суды
төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы
индикаторы
көрінбей кеткенде
есікті ашуға болады.
1.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
бірнеше секунд басыңыз.
түймешігін
Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін
суды автоматты түрде төгеді және
айналдырады (Жүн мата
бағдарламаларынан басқа
бағдарламаларда).
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда құрылғы
есігін ашу:
9.11 AUTO Stand-by функциясы
1.
AUTO Stand-by параметрі қуатты аз қолдану
үшін келесі жағдайларда құрылғыны
автоматты түрде сөндіреді:
түймешігін басар алдында 5
• Құрылғыны
минут пайдаланбасаңыз.
2.
3.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан
кейін құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарламаны қайта орнатыңыз.
9.10 Бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы
тұрса).
• Бейнебетте
жанады.
индикаторы сөнеді.
•
• Есік құлпының
индикаторы сөнеді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
• Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5
минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін
бұраңыз.
ҚАЗАҚ
43
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - КЕПТІРУ
Назарыңызда болсын!
Су құятын шүмекті ашыңыз. Су төгетін түтікті
раковинаға салыңыз немесе су төгетін
құбырға жалғаңыз.
• Құрылғыны қосу үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
• Кірді бір-бірден салыңыз.
• Бағдарлама тетігін кірлерді кептіретін
бағдарламаға бұраңыз.
•
пайда
Бейнебетте кептіру индикаторы
болады.
АВТ. ДЕҢГЕЙЛЕРГЕ ДЕЙІН КЕПТІРУ:
• Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің
біреуінің индикаторы көрсетілгенше
түймешігін қайта-қайта басыңыз:
–
: Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ
болатын құрғақтық деңгейі
–
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға болатын
құрғақтық деңгейі
–
: Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ
етіп кептіретін құрғақтық деңгейі
• Бейнебетте әдепкі кір салынымы
салмағының негізінде есептелген уақыт
мәні көрсетіледі. Егер кірдің мөлшері әдепкі
мөлшерден көп немесе аз болса, цикл
орындалып тұрғанда құрылғы уақыт мәнін
автоматты түрде реттейді.
• Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін
басыңыз.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі. Кептіру
индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Кез келген кірдің түріне арнап,
барлық құрғақтық деңгейлерін орнату
мүмкін емес.
УАҚЫТЫ ҚОЙЫЛҒАН КЕПТІРУ ЦИКЛЫ:
• Уақыт мәнін орнату үшін
түймешігін
қайта-қайта басыңыз («Кептіру
бағдарламасы» кестесін қараңыз).
• Бейнебетте 10 минут көрсетіледі. Осы
сенсорлық түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.
Бейнебетте орнатылған уақыт мәні
.
көрсетіледі: мысалы –
• Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жаңа
. Құрылғы
уақыт мәні көрсетіледі:
мыжылып қалудан сақтау және салқындату
циклдарының уақыттарын да есептеп
шығарады.
• Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін
басыңыз. Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт
мәні көрсетіліп тұрады.
Кептіру индикаторы
бастайды.
жыпылықтай
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі.
Егер 10 минуттық кептіру циклын ғана
орнатсаңыз, құрылғы тек салқындату
циклын орындайды.
Кір жеткілікті түрде кеппесе, қайта
қысқа кептіру уақытын орнатыңыз.
10.1 Кептіру бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса)
естіледі.
• Бейнебетте жанады.
•
индикаторы сөнеді.
• Кептіру циклының соңғы минуттарында
құрылғы салқындату және мыжылудан
сақтау циклын орындайды. Есік әлі
құлыптаулы.
• Есік бекітулі белгісі
бейнебеттен
көрінбей кеткенде, есікті аша беруге
болады.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше
минут өткен соң, қуат үнемдеу функциясы
құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
44 www.electrolux.com
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
11.1 НОН-СТОП бағдарламасы
• Құрылғыны қосу үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
• Кірлерді бір-бірден салыңыз.
• Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
• Бағдарлама тетігін жуу бағдарламасына
бұраңыз. Бейнебетте әр түрлі жуу
циклдарының индикаторлары көрсетіледі.
• Қолжетімді функцияларды орнатыңыз.
11.2 Жуу және автоматты түрде
кептіру
• Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің
біреуінің индикаторы көрсетілгенше
түймешігін басыңыз.
–
: Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ
болатын деңгей
–
: Мақта мата және синтетика заттарды
ШКАФҚА салуға болатын деңгей
–
: Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ
етіп кептіруге болатын деңгей.
индикаторы пайда болады.
Бейнебетте
Бейнебетте көрсетілген уақыт мәні, кір
салынымының әдепкі салмағының негізінде
есептелген жуу циклының + кептіру
циклдарының ұзақтығынан тұрады.
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
түймешігін
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
Бейнебетте орнатылған құрғақтық деңгейі
көрсетіліп тұрады. Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып тұрады. Бейнебетте жиіжиі жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы мыжылудан
сақтау және салқындату циклдарын
орындайды.
11.3 Жуу және уақыты қойылған
циклмен кептіру
• Кептіру уақытының мәнін орнату үшін
түймешігін басыңыз. Бейнебетте 10 минут
көрсетіледі.
индикаторы жанады.
Бейнебетте
• Бейнебетте орнатылған кептіру уақытының
көрсетіледі.
мәні, мысалы
• Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жуу
және кептіру (жуу + кептіру + мыжылудан
сақтау + салқындату циклдары)
циклдарының уақытынан тұратын аяқтау
уақытының мәні
көрсетіледі.
Егер жуғаннан кейін 10 минут ғана
кептіру уақытын орнатсаңыз, құрылғы
мыжылудан сақтау және салқындату
циклдарын да қоса есептейді.
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
түймешігін
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
• Бейнебетте
индикаторы жанады. Есік
құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі жаңа
уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
11.4 Бағдарламаның соңы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса)
естіледі.
Қосымша ақпаратты алдыңғы тараудағы
"Кептіру бағдарламасының соңында"
тармағынан қараңыз.
11.5 Маталардың түгі
Жуу және/немесе кептіру циклы кезінде кейбір
кірлердің (мысалы, жөкенің, жүн матаның,
мақта мата жейденің) түгі шығуы мүмкін.
Осындай түк немесе мамық келесі цикл
кезінде кірге жабысып қалуы мүмкін.
Техникалық маталардың түктері бұдан да көп
шығады.
Кірге түк жабысып қалуға жол бермеу үшін
мына ұсыныстарды орындаңыз:
• Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке, жүн мата,
мақта-мата жейде) жуып-кептіріп болғаннан
ҚАЗАҚ
кейін, баран түсті маталарды, немесе
керісінше баран маталардан кейін ашық
түсті маталарды жумаңыз.
• Бұндай маталарды алғаш рет жуып
болғаннан кейін ашық ауаға шығарып
кептіру керек.
• Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
• Кептіру циклынан кейін бос барабанды,
тығыздағыш пен есікті дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды тазалау
үшін арнайы бағдарламаны орнатыңыз:
45
• Барабанды босатыңыз.
• Барабанды, тығыздағыш пен есікті дымқыл
шүберекпен тазалаңыз.
• Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
• Тазалау функциясын қосу үшін
және
түймешігін бейнебетте CLE пайда
болғанша қатар басыңыз.
түймешігін
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
12. АҚЫЛ-КЕҢЕС
12.1 Кір салу
• Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті,
синтетика, нәзік және жүн мата.
• Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын
орындаңыз.
• Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
• Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда
бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш
жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
• Жастық қаптарының түймесін салып,
тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен
батырма түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
• Қалталарды босатып, оралған заттарды
ашыңыз.
• Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет салынған
киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
• Қатты дақтарды кетіріңіз.
• Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен
жуыңыз.
• Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін
алыңыз немесе перделерді кір жуатын
торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
• Құрылғыны келесі заттарды жуу үшін
пайдаланбаңыз:
– Жиегі көмкерілмеген немесе жыртығы
бар заттарды жумаңыз
– Сым өткізілген төс тартқыштарды.
– Ұсақ заттарды кір жуатын торға салып
жуыңыз.
• Кір өте аз салынса, айналдыру циклі
кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе
орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын
алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
12.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат
жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ
пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ
кетіргішті қолданыңыз.
12.3 Жуғыш заттар мен үстемелер
• Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш
заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз.
• Әр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
жуғыш затты қажетті мөлшерден артық
пайдаланбаңыз.
• Осы заттардың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен кірдің
деңгейіне сай келетін құралдарды
қолданыңыз.
• Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде
мөлшерлегіш құрал болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
12.4 Қоршаған ортаға қатысты
ескерім
• Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі
жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
46 www.electrolux.com
• Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
• Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса
дақ кетіргішті қолданыңыз.
• Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану
үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың
кермектігін тексеріңіз
12.5 Судың кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы
тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін
су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
12.6 Кептіруге қатысты ақыл-кеңес
Кептіру циклын дайындаңыз
• Су құятын шүмекті ашыңыз.
• Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанын
тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Орнату
тарауынан қараңыз.
• Кептіру бағдарламаларымен кептіруге
болатын кірдің ең үлкен салмағын, кептіру
бағдарламалары кестесінен қараңыз.
Мына кірлер үшін кептіру бағдарламаларын
орнатпаңыз:
– Өте нәзік заттар үшін.
– Синтетика перделер.
– Жүн және жібек матадан жасалған заттар.
– Темір заттар тағылған киімдер.
– Нейлон шұлықтар.
– Көрпелер.
– Төсек жапқыштар.
– Сырма көрпе.
– Анорак.
– Саяхатқа арналған қап төсектер
– Шаш спрейі, тырнақ бояуын тазалағыш
немесе сол сияқты заттың қалдығы бар
маталар.
– Көбікті резеңке немесе сол сияқты бөліктері
бар киімдер.
12.7 Киімнің затбелгілері
Кірді кептірген кезде өндірушінің затбелгіде
көрсеткен нұсқауларын орындаңыз:
•
= Кептіргіш машинада кептіруге болады
•
= Жоғары температурада кептіру циклы
•
= Азайтылған температурада кептіру
циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
12.8 Кептіру циклының уақыты
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
• соңғы айналдыру циклының жылдамдығы
• құрғақтық деңгейі
• кірдің түрі
• кір салынымының салмағы
ЖАЛПЫЛАМА ҰСЫНЫСТАР
Орташакептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
Кірді барынша дұрыс кептіруге тәжірибе
көмектеседі. Бұрынғы кептіру циклдарының
уақыттарын жазып алыңыз.
Кептіру циклының соңында статикалық тоқ
болмас үшін:
• Жуу циклы кезінде мата жақсартқышты
пайдаланыңыз.
• Кір кептіргіш машиналарға арналған
арнайы мата жақсартқыштарды
пайдаланыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде кірді
жылдам алыңыз.
12.9 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін кір
әлі де дымқыл болса, қысқа кептіру циклын
қайта орнатыңыз.
Назарыңызда болсын!
Матаның қыжымданып немесе
киімнің отырып қалуына жол бермеу
үшін, кірді өте қатты кептірмеңіз.
ҚАЗАҚ
47
13. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын!
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш
машиналарға арналған арнайы құралдарды
ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда
орындаңыз.
Күтім көрсету алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
Бұйымның орамында көрсетілетін
нұсқауларды әрқашан орындаңыз.
13.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана
қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден
құрғатыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Спирт, еріткіш немесе химиялық
заттарды қолданбаңыз.
13.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк
және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
13.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат
қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету
үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
• Барабаннан кірді алыңыз.
• Мақта мата жууға арналған бағдарламаны,
шамалы жуғыш зат салып ең жоғары
температураға қойып орнатыңыз.
13.4 Есік тығыздағышы
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі
заттардың барлығын алыңыз.
13.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
48 www.electrolux.com
3.
4.
13.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні
тазалау
Назарыңызда болсын!
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу
жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
ҚАЗАҚ
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
49
50 www.electrolux.com
13.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Суды тосын жағдайда төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге
алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, "Су төгу сүзгісін
тазалау" тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі
қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен
төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске
қосу керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр су
құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны
бастаңыз.
13.9 Мұз қатуға қарсы сақтық
шаралары
Құрылғы температурасы 0° градустан төмен
түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі
45°
және су төгетін сорғыдағы қалдық суды
төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтікті алыңыз.
4. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды
төтенше жағдайда төгу қадамдарын
қараңыз.
6. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын
түтікті қайта орнына қойыңыз.
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны қайта іске қолданар
алдында температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне көз
жеткізіңіз.
Төмен температураға байланысты
орын алған ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
ҚАЗАҚ
51
14. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз
(кестеге қараңыз). Өзіңіз түзете алмасаңыз,
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар
қосылады және бейнебетте ескерту коды
пайда болады:
•
- Құрылғыға су құйылмай тұр.
•
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
•
- Құрылғының есігі ашық немесе
дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес. Электр
желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
Назарыңызда болсын!
Тексеріп көру алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай
тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Кідірту түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны
ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су құйылмай
тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен
емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су
ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыдан су ақпайды.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су
төгу бағдарламасын орнатыңыз.
52 www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
істемейді немесе жуу
циклы әдеттегіден
ұзаққа созылады.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге
байланысты орын алуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су
ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша
алмайсыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру
бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл Құрылғы деңгейінің теріс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату"
шығады.
тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының
алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған
болуы мүмкін.
Құрылғыға су құйылады
да, дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік
өте төмен болуы мүмкін.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты
пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса,
қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп жабысқан.
Қыл-қыбырдың біразын тазалау үшін кептіру циклын
орнатыңыз.
53
Кірді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабанға өте көп қылқыбыр жиналған.
Осы әрекетті қайта-қайта орындаңыз:
• Бос барабанды, тығыздағыш пен есікті дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
• Шаю циклін орнатыңыз.
• Барабанның ішіне жүн немесе шүберек сүрткіш салыңыз.
• 10 минуттық кептіру циклін орындаңыз.
• Ескі жүн матадан жасалған киімді алыңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске
қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары
көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске
қосыңыз. Ақаулық түзелмесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
15. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Электртоғына қосу:
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
Жалпы тереңдігі
640 мм
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы
қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты
заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
Сумен жабдықтау қысымы
600 / 850 / 605 мм
IPX4
Ең азы
0,5 бар (0,05 MПa)
Ең көбі
8 бар (0,8 MПa)
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Кірдің жууға болатын ең көп Мақта мата
мөлшері
8 кг
Ең аз құрғақ салмақ
Мақта мата
6 кг
Синтетика
3 кг
Айналдыру жылдамдығы
Ең көбі
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
1400 мин/айн
54 www.electrolux.com
16. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
55
132922851-A-502012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement