AEG | L87695WD | User manual | Aeg L87695WD Lietotāja rokasgrāmata

L 87695 WD
LV VEĻAS MAŠĪNA
LT SKALBYKLĖ
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
43
2
www.aeg.com
SATURS
4
6
7
7
8
13
18
19
19
22
23
25
27
30
34
37
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
PIEDERUMI
VADĪBAS PANELIS
PROGRAMMAS
PATĒRIŅA LIELUMI
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
IERĪCES LIETOŠANA – TIKAI MAZGĀŠANA
PROGRAMMAS BEIGĀS
IERĪCES LIETOŠANA – TIKAI ŽĀVĒŠANA
IERĪCES LIETOŠANA – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
PROBLĒMRISINĀŠANA
UZSTĀDĪŠANA
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
APMEKLĒJIET MŪSU MĀJAS LAPU, LAI IEPAZĪTOS AR:
- Izstrādājumiem
- Brošūrām
- Lietotāja rokasgrāmatām
- Problēmām un cēloņiem
- Informāciju par pakalpojumiem
www.aeg.com
PASKAIDROJUMI
Brīdinājums - Svarīga informācija par drošību.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu
veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko
neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos
rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams, lai visas jūsu AEG ierīces izskatītos
nevainojami un darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet plašu piederumu klāstu, kas izstrādāts
un veidots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, – sākot no traukiem ēdiena gatavošanai līdz
galda piederumu groziem, no pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Kad sazināties ar servisu, jums jābūt pieejamiem šādiem datiem. Informāciju var atrast uz
datu plāksnītes.
Modelis
Izstrādājuma Nr.
Sērijas numurs
4
www.aeg.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi
izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neat‐
bild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza
uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norā‐
dījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastā‐
vīgas invaliditātes risks.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp
bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐
dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci.
Cilvēkiem, kuri atbildīgi par šādām personām,
jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jās‐
niedz norādījumi par ierīces darbību.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem ne‐
pieejamā vietā.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties
ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, ie‐
sakām to aktivizēt.
BĒRNU DROŠĪBAS IERĪCE
• Kad šī ierīce aktivizēta, durvis aizvērt nav ie‐
spējams. Šādi bērni vai dzīvnieki nevarēs ie‐
sprūst veļas tilpnē. Lai aktivizētu ierīci, pagrie‐
ziet to pulksteņa rādītāja virzienā, līdz rieva
atrodas horizontāli. Lai deaktivizētu ierīci, pa‐
grieziet to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
līdz rieva atrodas vertikāli.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
• Neizmantojiet ierīci profesionālos nolūkos. Šī
ierīce paredzēta izmantošanai vienīgi māj‐
saimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas. Pastāv
risks savainoties un sabojāt ierīci.
• Ierīcē nedrīkst žāvēt nemazgātus apģērbus.
• Nelietojiet žāvēšanas programmu, ja veļas tīrī‐
šanai izmantojāt industriālas ķīmiskās vielas.
• Ieliekot ierīcē veļu, pārbaudiet, vai kabatās
nav nejauši palikušas šķiltavas vai sērkociņi.
• Mazgājiet karstā ūdenī ar papildu mazgāša‐
nas līdzekli, pirms žāvējat veļu ar traipiem no
pārtikas eļļas, acetona, benzīna, petrolejas,
traipu tīrītājiem, terpentīna, vaska un vaska
noņēmējiem.
• Nežāvējiet šajā ierīcē tādus priekšmetus kā
putu gumija (lateksa putas), dušas cepures,
ūdensdrošus audumus (ja ierīcei nav īpašas
žāvēšanas programmas), ar gumiju oderētus
priekšmetus un apģērbus vai spilvenus, kas
pildīti ar gumijas polsterējumu.
• Ar eļļu piesūkušies apģērbi var spontāni aiz‐
degties, it īpaši saskaroties ar karstuma avotu,
kā tas notiek žāvēšanas programmas laikā.
Apģērbi kļūst silti, izraisot oksidēšanās reakci‐
ju eļļā. Oksidēšanās izraisa karstumu. Ja kar‐
stums nenoplūst, apģērbi var kļūt pietiekami
karsti, lai aizdegtos. Ievietojot vai uzglabājot
ar eļļu piesūcinātus apģērbus ierīcē, karstums
var nenoplūst un izraisīt ugunsbīstamu situāci‐
ju.
Ja jums tomēr jāžāvē apģērbi, kas piesūcināti
ar dārzeņu eļļu, pārtikas eļļu vai produktiem,
kas satur matu kopšanas līdzekļus, vispirms
izmazgājiet tos karstā ūdenī ar papildu maz‐
gāšanas līdzekli. Tas samazinās risku, taču
nelikvidēs to pilnībā.
Žāvēšanas programmas beigu daļa notiek bez
karstuma (dzesēšanas cikls), tas nodrošina to,
ka visi priekšmeti paliek tādā temperatūrā, kā‐
dā tiek netiek bojāti.
• Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bī‐
dāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā
pusē, lai neierobežotu durvju pilnīgu atvērša‐
nu.
• Auduma mīkstinātājus vai līdzīgus izstrādāju‐
mus jālieto saskaņā ar veļas mīkstinātāja ra‐
žotāja norādēm.
LATVIEŠU
• Lai nepieļautu acu, mutes vai rīkles apdegu‐
mus, ievērojiet drošības norādījumus, kas
atrodami uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.
• Plastmasas priekšmeti nav karstumizturīgi.
– Izmantojot mazgāšanas līdzekļu bumbiņas,
pirms žāvēšanas programmas iestatīšanas
tās jāizņem.
– Ja tiek iestatīta nepārtrauktā programma,
mazgāšanas līdzekļu bumbiņas nedrīkst iz‐
mantot.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv sprādziena vai aizdegšanās
risks.
• Nenovietojiet ierīcē, blakus tai vai uz tās viegli
uzliesmojošus izstrādājumus vai izstrādāju‐
mus, kas ir mitri, jo tie piesūcināti ar viegli uz‐
liesmojošām vielām. Ja no tā tomēr nevar iz‐
vairīties, rūpīgi izskalojiet izstrādājumus, kas
apstrādāti ar viegli uzliesmojošām vielām, iz‐
mantojot papildu ūdeni.
• Lai novērstu aizdegšanās risku, nekādā gadī‐
jumā neapturiet žāvēšanas programmu pirms
žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus,
kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti,
lai karstums izvēdinātos.
BRĪDINĀJUMS
Var apdedzināties!
• Apstādinot žāvēšanas programmu, veļa un
veļas tilpne var būt karstas. Rūpīgi izņemiet
veļu.
• Nepieskarieties durvju stiklam, kamēr darbo‐
jas programma. Stikls var būt karsts.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu vai ierīces bojāju‐
mu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neiz‐
smidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
UZSTĀDĪŠANA
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
5
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur tem‐
peratūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐
nas norādījumus.
• Pārliecinieties, ka grīda, uz kuras uzstādāt ie‐
rīce, ir plakana, karstumizturīga un tīra.
• Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis ne‐
var atvērt līdz galam.
• Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot ierīci,
jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcim‐
dus.
• Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē
gaiss.
• Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepiecie‐
šamo atstarpi starp ierīci un paklāju.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens šļū‐
tenes.
• Izmantojiet tikai jaunas šļūtenes ierīces ūdens
padeves pieslēgšanai. Neizmantojiet jau lieto‐
tas šļūtenes atkārtoti.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām cauru‐
lēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļau‐
jiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties,
vai nav sūču.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kon‐
taktspraudņa.
• Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu
ar slapjām rokām.
6
www.aeg.com
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Elektrības padeves pieslēg‐
šana:
Platums / augstums / dziļums
Kopējais dziļums
640 mm
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma izplatīšanos,
kuru nodrošina aizsargpārsegs, izņemot gadījumus, kad zem‐
sprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma
Ūdens padeves spiediens
600 / 850 / 605 mm
Minimālais
Maksimālais
IPX4
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Auksts ūdens
Ūdens padeve 1)
Maksimālais veļas daudzums Kokvilna
9 kg
Maks. sausas veļas ielāde
7 kg
Kokvilna
Sintētika
Veļas izgriešanas ātrums
Maksimālais
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4” vītni.
3 kg
1600 apgr./min.
LATVIEŠU
7
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Darba virsma
7 Kājiņas ierīces līmeņa regulēšanai
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
8 Izplūdes caurule
3 Vadības panelis
4 Durvju rokturis
9 Ūdens ieplūdes vārsts
10 Strāvas kabelis
5 Datu plāksnīte
11 Transportēšanai paredzētās skrūves
6 Sūknis
12 Kājiņas ierīces līmeņa regulēšanai
PIEDERUMI
1
2
4
3
1 Uzgriežņu atslēga
Lai noņemtu transportēšanai nepieciešamās
skrūves.
2 Plastmasas vāciņi
Lai noslēgtu atveres korpusa aizmugurē pēc
transportēšanai paredzēto skrūvju izņemša‐
nas.
3 Pretplūdu ieplūdes šļūtene
Lai novērstu iespējamās noplūdes
4 Plastmasas šļūteņu stiprinātājs
Lai pieslēgtu aizplūdes cauruli izlietnes ma‐
lai.
8
www.aeg.com
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
11
10
1
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (On/Off)
2
Programmu izvēles pārslēgs
3
Ekrāns
9
8
4
Automātiskās žāvēšanas taustiņš
5
Žāvēšanas laika taustiņš
6
Taustiņš Ieslēgt Pauze
7
Atliktā starta taustiņš
8
Laika ietaupīšanas taustiņš
9
Papildskalošanas taustiņš
7
6
Traipu/Priekšmazgāšanas taustiņš:
10
Traipu tīrīšana
Mērcēšana
11
Apgriezienu samazināšanas taustiņš
12
Temperatūras taustiņš
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
TAUSTIŅŠ 1
Nospiediet šo taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivi‐
zētu ierīci. Pēc ierīces aktivizēšanas atskan ska‐
ņas signāls.
Funkcija AUTO Stand-by automātiski izslēdz ierī‐
ci, lai samazinātu enerģijas patēriņu, ja:
• ierīce netiek lietota piecas minūtes pirms tau‐
stiņa 6 piespiešanas;
– visi iestatījumi tiek atcelti;
– piespiediet taustiņu 1 , lai atkal ieslēgtu
ierīci;
– atkārtoti iestatiet mazgāšanas programmu
un visas nepieciešamās iespējas.
LATVIEŠU
• piecas minūtes pēc mazgāšanas programmas
beigām. Skatiet sadaļu "Programmas beigās".
9
PROGRAMMU PĀRSLĒGS 2
Pagrieziet šo pārslēgu, lai iestatītu programmu.
Iedegsies attiecīgās programmas indikators.
EKRĀNS 3
A
B
C
D
P
E
F
G H I
O
N
J
M
K
L
Displejs rāda:
Iestatītās programmas temperatūra
A
Auksts ūdens
Iestatītās programmas izgriešanas ātrums
B
Simbols Bez izgriešanas1)
Skalošanas pauzes simbols
1) Funkcija pieejama tikai programmai IZGRIEZT/IZSŪKNĒT ŪDENI.
Priekšmazgāšanas fāze
Mazgāšanas fāze
Skalošanas fāze
C
Izgriešanas fāze
Fāzes simboli
• Kad programma iestatīta, iedegas visi ar programmu saistīto fāžu simboli.
• Kad programma aktivizējas, mirgo tikai tobrīd darbojošās fāzes simbols.
• Kad programma pabeigta, deg pēdējās fāzes simbols.
D
Žāvēšanas simbols iedegas, kad iestatāt žāvēšanas programmu.
E
Tvaika simbols iedegas, kad iestatāt Tvaika programmu.
10 www.aeg.com
F
Pretburzīšanās simbols iedegas, kad iestatāt žāvēšanas program‐
mu.
Kad simbols deg, ierīces durvis atvērt nevar.
Durvis var atvērt tikai tad, kad simbols izdziest.
G
Ja programma beigusies, taču simbols vēl aizvien deg:
• aktivizēta "Skalošanas pauzes" funkcija;
• veļas tilpnē ir ūdens.
H
Bērnu drošības slēdža simbols iedegas, kad šī funkcija ir aktivizē‐
ta.
I
Atliktā starta simbols iedegas, kad jūs iestatāt atliktā starta funkci‐
ju.
• Programmas laiks (mazgāšanas un/vai žāvēšanas fāze)
Kad programma sāk darboties, programmas laiks samazinās ik
pēc vienas minūtes.
• Atliktais starts
Piespiežot atliktā starta taustiņu, displejs uzrāda atliktā starta
laiku.
J
• Brīdinājuma kodi
Ja ierīces darbībā radusies kļūme, displejā redzami brīdinājuma
kodi. Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".
• Šis paziņojums redzams displejā dažas sekundes, ja:
– Šo funkciju nevar iestatīt ar mazgāšanas programmu.
– Jūs mēģinājāt mainīt mazgāšanas programmu, ierīcei darbojo‐
ties.
• Kad mazgāšanas programma pabeigta.
Sausuma pakāpes simboli: iedegas, kad jūs iestatāt automātisko žāvēšanu
Īpaši sausās pakāpes simbols
K
Glabāšanai atbilstošās sausuma pakāpes simbols
Gludināšanai atbilstošās sausuma pakāpes simbols
L
Žāvēšanas laika simbols iedegas, kad iestatāt žāvēšanas pro‐
grammu.
M
Brīdinājuma simbols par pārmērīgu mazgāšanas līdzekļa daudz‐
umu iedegas cikla beigās, kad ierīce atklāj, ka tiek lietots pārāk
daudz mazgāšanas līdzekļa.
Grafiskās joslas
Tukša josla parādās tikai tad, ja saistītā funkcija darbojas ar iesta‐
tīto programmu.
LATVIEŠU
11
Indikatora josla piepildās saskaņā ar iestatītajām funkcijām.
Ja veicat nepareizu izvēli, paziņojums Err (kļūda) norāda, ka šī izvēle nav iespējama.
Laika ietaupīšanas simbols iedegas, kad iestatāt vienu no pro‐
grammas ilgumiem.
N
• Saīsināts laiks
• Īpaši ātra programma
Papildu skalošanas simbols iedegas tad, kad šī funkcija ir aktivizē‐
ta.
O
Vērtība norāda kopējo skalošanas reižu skaitu.
Indikatora josla ir pilna, kad jūs iestatāt maksimālo skalošanas rei‐
žu skaitu.
Traipu tīrīšanas simbols iedegas, aktivizējot šo funkciju.
P
Priekšmazgāšanas simbols iedegas tad, kad šī funkcija ir aktivizē‐
ta.
Indikatora josla ir nepilna, kad iestatāt tikai vienu no funkcijām.
Indikatora josla ir pilna, kad iestatāt divas funkcijas.
AUTOMĀTISKĀS ŽĀVĒŠANAS
TAUSTIŅŠ 4
Nospiediet šo taustiņu, lai iestatītu veļas sausu‐
ma pakāpi. Displejs rāda iestatītās pakāpes sim‐
bolu.
• Īpaši sausa
• Novietošanai drēbju skapī
• Gludināšanai
Katram auduma veidam nevar iestatīt
visas pakāpes.
ŽĀVĒŠANAS LAIKA TAUSTIŅŠ 5
Nospiediet šo taustiņu, lai iestatītu laiku, kas pie‐
mērots žāvējamajam audumam. Displejā būs re‐
dzama iestatītā vērtība.
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika vērtība
pieaug par 5 minūtēm.
Dažādiem audumu veidiem nevar iesta‐
tīt visas laika vērtības.
TAUSTIŅŠ SĀKT/PAUZE 6
Lai aktivizētu vai pārtrauktu programmu, nospie‐
diet taustiņu 6 .
ATLIKTĀ STARTA TAUSTIŅŠ 7
Nospiediet taustiņu 7 , lai atliktu programmas
startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.
LAIKA IETAUPĪŠANAS TAUSTIŅŠ
8
Piespiediet taustiņu 8, lai samazinātu mazgāša‐
nas programmas ilgumu.
– Piespiediet vienu reizi, lai iestatītu "Īsāku lai‐
ku" ikdienā valkātai veļai.
– Piespiediet divas reizes, lai iestatītu "Īpaši
ātro" programmu tikai nedaudz netīrai veļai.
Dažas programmas darbojas tikai ar
vienu no šīm divām funkcijām.
12 www.aeg.com
PAPILDU SKALOŠANAS TAUSTIŅŠ
9
Piespiediet taustiņu 9 , lai pievienotu program‐
mai papildu skalošanas fāzes.
Izmantojiet šo funkciju, mazgājot veļu personām,
kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, ra‐
jonos ar mīkstu ūdeni.
TRAIPU -PRIEKŠMAZGĀŠANAS
TAUSTIŅŠ 10
Piespiediet taustiņu 10 , lai pievienotu program‐
mai traipu attīrīšanas un/vai priekšmazgāšanas
fāzi.
Vairakkārt piespiediet taustiņu, lai aktivizētu vie‐
nu vai divas iespējas. Displejā iedegas attiecī‐
gais simbols un indikatora josla.
TRAIPU TĪRĪŠANA
• Izmantojiet šo funkciju veļai ar grūti notīrā‐
miem traipiem.
Iestatot šo funkciju, pievienojiet traipu attīrīša‐
. Šī funkcija pagari‐
nas līdzekli nodalījumā
na programmas ilgumu.
Šī funkcija nav pieejama temperatūrai,
kas zemāka par 40°.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
• Izmantojiet šo funkciju, lai aktivizētu priekš‐
mazgāšanas fāzi pirms mazgāšanas fāzes. Ie‐
sakām izmantot šo funkciju, mazgājot ļoti netī‐
ru veļu.
Iestatot šo funkciju, programmas ilgums
pagarināsies.
VEĻAS IZGRIEŠANAS TAUSTIŅŠ
11
Piespiediet šo taustiņu, lai:
• samazinātu programmas maksimālo izgrieša‐
nas ātrumu.
Displejā redzami tikai izgriešanas ātru‐
mi, kas darbojas ar iestatīto program‐
mu.
• Deaktivizējiet izgriešanas fāzi.
• Aktivizējiet "Skalošanas pauzes" funkciju. Ies‐
tatiet šo funkciju, lai novērstu auduma burzīša‐
nos. Kad programma pabeigta, ierīce neizsūk‐
nē ūdeni.
TEMPERATŪRAS TAUSTIŅŠ 12
Nospiediet taustiņu 12 , lai mainītu noklusējuma
temperatūru. Kad displejā redzams
- -, ierīce
nesilda ūdeni.
SKAŅAS SIGNĀLU FUNKCIJA
Skaņas signāls atskanēs, kad:
• ieslēdzat ierīci;
• izslēdzat ierīci;
• piespiežat taustiņus;
• programma tiek atcelta;
• ierīces darbībā radušies traucējumi.
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas signālus, vien‐
laikus piespiediet taustiņus 10 un 9 un turiet
tos piespiestus sešas sekundes.
Ja deaktivizējat skaņas signālus, tie at‐
skanēs tikai tad, kad piespiedīsiet tau‐
stiņus un kad notiks darbības traucēju‐
mi.
BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA
Šī funkcija neļauj bērniem spēlēties ar vadības
paneli.
• Lai aktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet
taustiņus 12 un 11 , līdz displejā parādās
simbols
.
• Lai deaktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet
iz‐
taustiņus 12 un 11 , līdz simbols
dziest.
Funkciju var aktivizēt:
• pirms taustiņa Sākt/Pauze 6 piespiešanas:
ierīce nesāks darboties;
• pēc taustiņa Sākt/Pauze 6 piespiešanas, vi‐
si taustiņi un programmu pārslēgs ir deaktivi‐
zēti.
PASTĀVĪGĀ PAPILDU
SKALOŠANAS FUNKCIJA
Izmantojot šo funkciju, jūs varat pastāvīgi izman‐
tot papildu skalošanas funkciju, iestatot jaunu
programmu.
• Lai aktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet
taustiņu 8 un taustiņu 7 , līdz displejā re‐
dzams simbols
.
• Lai deaktivizētu funkciju, vienlaikus piespiediet
taustiņu 8 un taustiņu 7 , līdz simbols
izdziest.
LATVIEŠU
13
PROGRAMMAS
Programma
Temperatūra
Veļas veids
Maksimālais veļas svars
Cikla
apraksts
Funkcijas
VEĻAS MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS
Balti un krāsaini kokvilnas audu‐ Mazgāšana
mi, kas ir ļoti netīri.
Skalošana
Kokvilna
maks. ielāde 9 kg
Ilglaicīga ve‐
95° – mazgāšana
ļas izgrieša‐
aukstā ūdenī
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA1)
/ TRAIPU APSTRĀDE2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA IETAUPĪŠANA 3)
Sintētikas vai jauktu audumu
apģērbi, kas ir vidēji netīri.
maks. ielāde 4 kg
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA1)
/ TRAIPU TĪRĪŠANA2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA IETAUPĪŠANA
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA1)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA IETAUPĪŠANA
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA1)
/ TRAIPU TĪRĪŠANA2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA IETAUPĪŠANA
Vilnas izstrādājumi, kurus drīkst
mazgāt veļas mašīnā, kā arī ar
Vilna / Zīds
rokām mazgājami vilnas izstrā‐
40° – mazgāšana dājumi un smalkveļa ar informa‐
aukstā ūdenī
tīvo uzlīmi “mazgāšana ar rok‐
ām".
maks. ielāde 2 kg
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
20 min. - 3 kg
40° - 30°
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
Sintētika
60° – mazgāšana
aukstā ūdenī
Sintētiski audumi. Šīs program‐
mas mazgāšanas un izgrieša‐
Viegli gludināt4) nas fāzes ir saudzīgas, lai nesa‐
60° – mazgāšana burzītu veļu. Ierīce veic papildus
aukstā ūdenī
skalošanas ciklus.
maks. ielāde 4 kg
Smalkveļa
40° – mazgāšana
aukstā ūdenī
Smalki audumi, tādi kā akrils,
viskoze, poliesters, vidēji netīri.
maks. ielāde 4 kg
Ātra sporta apģērbu vai ne‐
daudz netīru vai vienreiz valkātu
kokvilnas un sintētikas priekš‐
metu mazgāšana.
maks. ielāde 3 kg
14 www.aeg.com
Programma
Temperatūra
Skalošana
Mazgāšana
aukstā ūdenī
Veļas veids
Maksimālais veļas svars
Cikla
apraksts
Funkcijas
Visi audumi.
maks. ielāde 9 kg
Viena skalo‐
šanas reize
ar papildu iz‐
griešanas fā‐
zi
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PAPILDU SKALOŠA‐
NA5)
Ūdens izsūk‐
nēšana
Izgriešanas
fāze
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
Visi audumi.
Izgriešanas fāze pieņem iestatī‐
jumus kokvilnas izstrādājumiem.
Iestatiet izgriešanas ātrumu at‐
Izgriešana /
ūdens izsūknēša‐ bilstoši auduma veidam.
maks. ielāde 9 kg
na6)
ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS
Vilna
Sintētika
Vilnas izstrādājumi
maks. 1 kg
Tikai žāvēša‐
na ar laika
uzņemšanu
Sintētikas izstrādājumi
maks. 3 kg
Automātiskā
žāvēšana vai
žāvēšana ar
laika uzņem‐
šanu
Kokvilnas izstrādājumi maks. 7
kg
Automātiskā
žāvēšana vai
žāvēšana ar
laika uzņem‐
šanu
Veiciet programmu, kuru veido
mazgāšanas fāze un žāvēšanas
fāze, mazam veļas daudzumam,
kas sastāv no dažādiem audu‐
ma veidiem (kokvilnas un sintē‐
tikas izstrādājumiem).
maks. 1 kg
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
Automātiskā
žāvēšana
Kokvilna
Non Stop 60
Min.
40°
VEĻAS MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS
SUPER ECO
Mazgāšana
aukstā ūdenī
Jaukti audumi (kokvilnas un sin‐
tētikas drēbes). Šī programma
paredzēta elektroenerģijas,
ūdens un laika patēriņa samazi‐
nāšanai.7)
maks. ielāde 3 kg
Mazgāšana
Skalošana
Īslaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PAPILDU SKALOŠANA
LATVIEŠU
Programma
Temperatūra
Veļas veids
Maksimālais veļas svars
EKONOMI‐ Balti un nekrāsojoši krāsaini ko‐
kvilnas apģērbi, kas ir vidēji netī‐
SKĀ8)
ri.
60° - 40°
Iestatiet šo programmu, lai gūtu
labus rezultātus un samazinātu
enerģijas patēriņu. Mazgāšanas
programmas laiks tiek pagari‐
nāts.
maks. ielāde 9 kg
15
Cikla
apraksts
Funkcijas
Mazgāšana
Skalošana
Ilglaicīga ve‐
ļas izgrieša‐
na
APGRIEZIENU SKAITA
SAMAZINĀŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA1)
/ TRAIPU TĪRĪŠANA2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA IETAUPĪŠANA3)
1) Ja lietojat šķidro mazgāšanas līdzekli, lietojiet programmu bez PRIEKŠMAZGĀŠANAS.
2) Traipu apstrādes funkcija nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40° C.
3) Ja izvēlaties īpaši ātro ciklu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī ievietot
maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
4) Šī programma nav piemērota žāvēšanai.
5) Piespiediet taustiņu PAPILDU SKALOŠANA, lai pievienotu skalošanas reizes. Izvēloties zemu izgriešanas
ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
6) Lai iestatītu tikai ŪDENS IZSŪKNĒŠANAS programmu, iestatiet funkciju BEZ IZGRIEŠANAS.
7) Šī programma piemērota mazgāšanas līdzekļiem, kas kļūst efektīvi zemā temperatūrā.
8) Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60° un ar 9 kg veļas ielādi saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 92/75/EEK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
Programma1)
Veļas veids
Maks. veļas daudzums
TVAIKA PROGRAMMAS
Atsvaidzināšana
Pretburzīšanās
Kokvilnas un sintētikas drēbes
Šis cikls iznīcina smakas, kas iesūkušās veļā.
līdz 1.5 kg
Tvaiks nenovērš dzīvnieku smakas.
Kokvilnas un sintētikas drēbes
Šis cikls palīdz likvidēt krokas veļā.
līdz 1.5 kg
Tvaiku var izmantot izžāvētām, izmazgātām vai vienu reizi valkātām drēbēm. Šīs pro‐
grammas var samazināt burzīšanos un smakas un padarīt jūsu veļu gludāku.
Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nepieciešams, iztīriet traipus ar mazgāšanu vai
lokālo traipu tīrīšanu.
Tvaika programmas neveic higiēniskas funkcijas.
Neizmantojiet Tvaika programmu šādiem drēbju veidiem:
• apģērbiem, kuriem uz birkas nav norādīts, ka tie piemēroti žāvēšanai ar žāvētāju;
• apģērbiem, kas satur plastmasas, metāla, koka vai līdzīgas detaļas.
1) Iestatot Tvaika programmu sausai veļai, cikla beigās veļa ir mitra. Pēc tam ieteicams pavēdināt drēbes 10
minūtes svaigā gaisā, lai mitrums izzustu. Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no tilpnes. Pēc
tvaika cikla drēbes var arī gludināt, taču tam jāpatērē mazāk enerģijas!
16 www.aeg.com
WOOLMARK SERTIFIKĀTS
Šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu pārbaudī‐
ja un apstiprināja uzņēmums "Woolmark Company"
tiem apģērbiem, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jā‐
mazgā ar rokām, ar nosacījumu, ka šie apģērbi jāmaz‐
gā saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas
mašīnas ražotāja norādījumiem. M1144
AK, Īrijā, Honkongā un Indijā Woolmark simbols ir ser‐
tifikācijas zīme. ©The Woolmark Company Pty Ltd.
AUTOMĀTISKĀS ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS
Sausuma pakāpe
Auduma veids
Īpaši sausa
Dvieļu tipa audumiem
Kokvilnas un linu audumi
(halāti, vannas dvieļi, utt.)
līdz 7 kg
Kokvilnas un linu audumi
(halāti, vannas dvieļi, utt.)
līdz 7 kg
Sintētika un jaukti audumi
(džemperi, blūzes, apakšveļa, li‐
na izstrādājumi)
līdz 3 kg
Kokvilnas un linu audumi
(palagi, galdauti, krekli u.c.)
līdz 7 kg
Uzglabāšanai drēbju skapī
Veļai, kas nav jāgludina
Gludināšanai
Gludināšanai
Ielāde
LATVIEŠU
17
ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS AR LAIKA UZŅEMŠANU
Ielāde
(kg)
Veļas iz‐
griešanas Ieteicamais
ātrums
laiks
apgr./
(min.)
min.
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
Novietošanai drēbju
Kokvilnas un linu audumi
skapī1)
(halāti, vannas dvieļi, utt.)
Veļai, kas nav jāgludina
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Novietošanai drēbju
Sintētika un jaukti audumi
skapī
(džemperi, blūzes, apakšveļa,
Veļai, kas nav jāgludina lina izstrādājumi)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Žāvēšanas pakāpe
Auduma veids
Īpaši sausa
Dvieļu tipa audumiem
Kokvilnas un linu audumi
(halāti, vannas dvieļi, utt.)
Gludināšanai
Kokvilnas un linu audumi
Piemērota gludināšanai (palagi, galdauti, krekli u.c.)
Vilnas žāvēšana
Vilna (džemperi)
1) Ieteikumi pārbaude iestādei
Pārbaudes jauda saskaņā ar standartu EN 50229, jāveic ar PIRMO veļas žāvēšanas ielādi, kas sastāv no
6 kg (ielādes sastāvs: spilvendrānas un dvieļi), iestatot AUTOMĀTISKO kokvilnas programmu
IEVIETOŠANAI SKAPĪ.
OTRĀ žāvēšanai paredzētās veļas ielāde, kas sastāv no 3 kg (ielādes sastāvs: 3 palagi un dvieļi)
jāpārbauda, iestatot AUTOMĀTISKO kokvilnas programmu IEVIETOŠANAI SKAPĪ.
18 www.aeg.com
PATĒRIŅA LIELUMI
Programma
Elektroenerģijas
patēriņš
(KWh)
Ūdens patēriņš
(litri)
Baltā kokvilnas veļa 95°
2.5
73
Kokvilna 60°
1.60
69
Enerģijas taupības programma
kokvilnas mazgāšanai pie 60° 1)
1.05
63
Kokvilna 40°
1.0
69
Sintētika 40°
0.60
48
Smalkveļa 40°
0.70
58
Vilnas izstrādājumi / mazgāša‐
na ar rokām 30°
0.35
57
Programmas il‐
gums
(minūtes)
Skatiet informā‐
ciju par pro‐
grammu laiku
vadības paneļa
displejā.
1) "Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60° un ar 9 kg veļas ielādi saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 92/75/EEK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
Šajā tabulā minētie patēriņa dati ir tikai
informatīvi un var atšķirties atkarībā no
mazgājamās veļas veida un daudzuma,
piegādātā ūdens un apkārtējās vides
temperatūras.
LATVIEŠU
19
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1.
2.
najā nodalījumā. Iestatiet un iedarbiniet ko‐
kvilnas programmu ar augstāko temperatū‐
ru, neievietojot ierīcē veļu. Šādi no tilpnes
tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.
Lai aktivizētu noplūdes sistēmu, ielejiet di‐
vus litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa doza‐
tora galvenajā nodalījumā.
Ielieciet nelielu daudzumu mazgāšanas līdz‐
ekļa mazgāšanas līdzekļa dozatora galve‐
IERĪCES LIETOŠANA – TIKAI MAZGĀŠANA
1.
2.
3.
4.
5.
Atgrieziet ūdens krānu.
Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
6.
Piespiediet taustiņu 1 , lai ieslēgtu ierīci.
Ievietojiet veļu ierīcē.
Izmantojiet pareizo mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu daudzumu.
Iestatiet un aktivizējiet pareizu mazgāšanas
programmu atbilstoši ievietotajam veļas vei‐
dam un netīrības līmenim.
VEĻAS IEVIETOŠANA
1.
2.
Atveriet ierīces durvis.
Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru apģērba
gabalu atsevišķi. Izpuriniet drēbes, pirms ie‐
3.
liekat tās ierīcē. Nelieciet tilpnē pārāk daudz
veļas.
Aizveriet durvis.
Pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un
durvīm. Pretējā gadījumā var rasties ūdens no‐
plūdes un veļas bojājumi.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA UN PAPILDLĪDZEKĻU UZPILDĪŠANA
20 www.aeg.com
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums, kas paredzēts priekšmazgāšanas fāzei,
mērcēšanas programmai un traipu tīrīšanas funkcijai.
Pirms programmas sākuma uzpildiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāša‐
nas, mērcēšanas un traipu tīrīšanas fāzei.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei.
Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, uzpildiet to uzreiz pirms programmas sā‐
kuma.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātāja, cietinātāja) nodalījums.
Ielejiet izstrādājumu nodalījumā pirms programmas sākuma.
Šis ir maksimālais līmenis šķidrajiem veļas kopšanas līdzekļiem.
Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim
Pagrieziet to (uz augšu vai uz leju) pareizajā pozīcijā, lai lietotu pulveri vai
šķidro mazgāšanas līdzekli.
Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.
Pārbaudiet aizbīdņa pozīciju
1.
2.
Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru līdz
galam.
Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu dozato‐
ru.
3.
Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli,
pagrieziet aizbīdni uz augšu.
4.
Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pa‐
grieziet aizbīdni uz leju.
Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:
– nelietojiet želatīnveida vai biezus šķi‐
dros mazgāšanas līdzekļus;
– neuzpildiet vairāk šķidrā mazgāšanas
līdzekļa, nekā norādīts uz aizbīdņa;
– neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi;
– neiestatiet atliktā starta funkciju.
LATVIEŠU
5.
6.
21
Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinā‐
tāja iepildīšana.
Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa doza‐
toru. Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu, aiz‐
verot atvilktni.
PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA
1.
Pagrieziet programmu pārslēgu. Iedegsies
attiecīgās programmas indikators.
2.
Taustiņa 6 indikators mirgo sarkanā krā‐
sā.
Displejā redzama noklusējuma temperatūra,
izgriešanas ātrums un tukšas pieejamo
funkciju indikatora joslas.
Lai mainītu temperatūru un/vai izgriešanas
ātrumu, piespiediet attiecīgos taustiņus.
Iestatiet pieejamās funkcijas.
Lai aktivizētu programmu, nospiediet tausti‐
ņu 6 . Taustiņa 6 indikators ir iede‐
dzies.
3.
4.
5.
6.
Kad ierīce uzpilda ūdeni, uz neilgu laiku
var ieslēgties ūdens izsūknēšanas sūk‐
nis.
Ierīce automātiski noregulē cikla lai‐
ku atbilstoši tilpnē ievietotajai veļai,
lai jūs gūtu nevainojamus rezultātus
minimālā laikā. Aptuveni 15 minū‐
tes pēc programmas sākuma dis‐
plejā redzams jaunais laiks.
PROGRAMMAS PĀRTRAUKŠANA
FUNKCIJAS MAIŅA
Jūs varat mainīt tikai dažas funkcijas, pirms tās
sākušas darboties.
1.
2.
Nospiediet taustiņu 6 . Sāk mirgot indika‐
tors.
Nomainiet funkciju komplektu.
ATLIKTĀ STARTA IESTATĪŠANA
1.
Vairakkārt piespiediet taustiņu 7 , līdz dis‐
plejā redzams minūšu vai stundu skaits. Ie‐
degsies attiecīgie simboli.
2.
Nospiediet taustiņu 6 , ierīce uzsāk atliktā
starta atpakaļskaitīšanu.
Kad laiks ir pagājis, programma automātiski
aktivizējas.
Pirms piespiežat taustiņu 6 , lai iedar‐
binātu ierīci, jūs varat atcelt vai mainīt
iestatīto atlikto startu.
Atlikto startu nevar iestatīt ar Tvaika
programmu.
ATLIKTĀ STARTA ATCELŠANA
1.
Nospiediet taustiņu 6 . Sāk mirgot attiecī‐
gais indikators.
1.
Nospiediet taustiņu 6 . Sāk mirgot indika‐
tors.
2.
2.
Atkārtoti nospiediet taustiņu 6 . Mazgāša‐
nas programmas darbība turpinās.
Vairakkārt nospiediet taustiņu 7 , līdz dis‐
plejā redzams simbols 0’.
3.
Nospiediet taustiņu 6 . Programma sākas.
PROGRAMMAS ATCELŠANA
ATVERIET DURVIS
1.
Piespiediet taustiņu 1 , lai atceltu pro‐
grammu un izslēgtu ierīci.
Kad darbojas programma vai atliktais starts, ierī‐
ces durvis ir bloķētas.
2.
Atkārtoti piespiediet taustiņu 1 , lai ieslēg‐
tu ierīci. Tagad varat iestatīt jaunu mazgāša‐
nas programmu.
1.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Lai atvērtu ierīces durvis:
2.
3.
Nospiediet taustiņu 6 . Displejā redza‐
mais durvju bloķēšanas simbols izdziest.
Atveriet ierīces durvis.
Aizveriet ierīces durvis un piespiediet tausti‐
ņu 6 . Programma vai atliktais starts turpi‐
na darbību.
22 www.aeg.com
Ja temperatūra vai ūdens līmenis tilpnē
ir pārāk augsti, durvju bloķēšanas sim‐
bols paliek iedegts un jūs nevarēsiet at‐
vērt durvis. Lai atvērtu durvis, rīkojieties
šādi:
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Pagaidiet dažas minūtes.
3. Pārliecinieties, ka tilpnē nav ūdens.
PROGRAMMAS BEIGĀS
• Ierīces darbība apstājas automātiski.
• Atskan skaņas signāls.
• Displejā iedegas
.
• Sākt/ pauze taustiņa 6 indikators izdziest.
• Durvju bloķēšanas simbols izdziest.
• Piespiediet taustiņu 1 , lai izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas beigām
enerģijas taupīšanas funkcija funkcija automā‐
tiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat programmu, disple‐
jā redzamas pēdējās iestatītās program‐
mas beigas. Pagrieziet programmu pār‐
slēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.
• Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka
tvertne ir tukša.
• Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē neveidotos pe‐
lējums un smakas.
• Aizgrieziet ūdens krānu.
Mazgāšanas programma beigusies, taču tilpnē
vēl aizvien ir ūdens:
– tilpne regulāri griežas, lai novērstu veļas burzī‐
šanos;
– durvis paliek bloķētas;
– lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūde‐
ni.
Lai izsūknētu ūdeni:
1. Ja nepieciešams, samaziniet izgriešanas
ātrumu.
2.
3.
4.
Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze 6 . Ierīce
izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
Kad programmas darbība beigusies un
durvju bloķēšanas simbols ir izdzisis, jūs va‐
rat atvērt durvis
Deaktivizējiet ierīci.
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu au‐
tomātiski pēc aptuveni 18 stundām.
Ja jūs deaktivizējat ierīci, programmu
nepieciešams iestatīt no jauna.
LATVIEŠU
23
IERĪCES LIETOŠANA – TIKAI ŽĀVĒŠANA
BRĪDINĀJUMS
Atgrieziet ūdens krānu. Novietojiet ūdens izsūk‐
nēšanas šļūteni izlietnē vai pievienojiet to pie ka‐
nalizācijas caurules.
• Ievietojiet veļu.
• Pagrieziet programmu izvēles slēdzi tādas
programmas pozīcijā, kas piemērota veļas žā‐
vēšanai. Displejā redzama minimāla laika vēr‐
tība.
Iedegsies žāvēšanas simbols.
Iedegsies pretburzīšanās simbols.
Iedegsies žāvēšanas laika sim‐
bols.
Lai gūtu labākos žāvēšanas rezultātus,
veļas mazgāšanas laikā iestatiet iesta‐
tiet jūsu veļas veidam atbilstošo maksi‐
māli pieļaujamo veļas izgriešanas ātru‐
mu.
Veļu var žāvēt divējādi
Izmantojot automātisko žāvēšanu
• Vairakkārt piespiediet taustiņu 4 , līdz zem
viena žāvēšanas pakāpes simbola parādās
melna svītra:
Ieslēdzas īpaši sausā pakāpe.
Iestatītās pakāpes simbols vēl
aizvien ir redzams.
Pārējie pakāpes simboli izdziest.
Visas pakāpes nevar iestatīt visa veida
veļai.
Izmantojot žāvēšanu uz noteiktu laiku:
• Vairakkārt piespiediet taustiņu 5 , lai iestatī‐
tu laika vērtību (skatiet "Žāvēšanas program‐
mu" tabulu).
Iedegsies žāvēšanas simbols.
Iedegsies pretburzīšanās sim‐
bols.
Iedegsies žāvēšanas laika sim‐
bols.
Iestatiet laika vērtību
• Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika vērtība
pieaug par 5 minūtēm.
• Pēc dažām sekundēm iestatītā laika vērtība
mainīsies displejā: ierīce arī aprēķina pretbur‐
zīšanās un atdzesēšanas fāžu ilgumu.
Galīgā laika vērtība
• Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu
6 . Displejā katru minūti būs redzama jaunā
laika vērtība.
Ieslēdzas sausuma pakāpe, kas
piemērota glabāšanai skapī.
Žāvēšanas simbols sāk mir‐
got.
Ieslēdzas sausuma pakāpe, kas
piemērota gludināšanai.
Iedegas durvju bloķēšanas
simbols.
Žāvēšanas laika simbols izdziest.
• Displejā redzama laika vērtība, kas aprēķinā‐
ta, par pamatu ņemot noklusējuma veļas apjo‐
mu. Ja jūsu veļas daudzums ir lielāks vai ma‐
zāks par noklusējuma vērtību, ierīce automāti‐
ski koriģēs laika vērtību cikla laikā.
• Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu
6 .
Iedegas durvju bloķēšanas sim‐
bols.
Žāvēšanas simbols sāk mirgot.
Ja jūs iestatāt laika vērtību tikai uz 10
minūtēm, ierīce veiks tikai atdzesēša‐
nas fāzi.
Programmas beigās
• Ierīces darbība apstājas automātiski.
• Atskan skaņas signāls.
•
.
Displejā iedegas
• Sākt/ pauze taustiņa 6 indikators izdziest.
• Pēdējās žāvēšanas cikla minūtēs ierīce veic
pretburzīšanās fāzi.
Mirgo pretburzīšanās simbols.
24 www.aeg.com
Durvis joprojām būs bloķētas.
• Piespiediet taustiņu 1 , lai izslēgtu ierīci. Da‐
žas minūtes pirms programmas beigām ener‐
ģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivi‐
zēs ierīci.
•
iz‐
Kad durvju bloķēšanas indikators
dziest, jūs varat atvērt durvis.
• Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka
tvertne ir tukša.
• Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē neveidotos pe‐
lējums un smakas.
• Aizgrieziet ūdens krānu.
LATVIEŠU
25
IERĪCES LIETOŠANA – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA
NEPĀRTRAUKTA PROGRAMMA MAZGĀŠANA UN AUTOMĀTISKA
ŽĀVĒŠANA
UZMANĪBU
Neievietojiet veļas tilpnē plastmasas ie‐
rīci/bumbiņu ar mazgāšanas līdzekli.
• Piespiediet taustiņu 1 , lai ieslēgtu ierīci.
• Ievietojiet veļu.
• Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja
iepildīšana.
• Pagrieziet programmu pārslēgu mazgāšanas
programmas pozīcijā. Displejs rāda dažādo
mazgāšanas fāžu simbolus.
UZMANĪBU
Neiestatiet izgriešanas ātrumu zemāku
par iestatītās programmas automātisko
izgriešanas ātrumu.
• Iestatiet pieejamās iespējas.
• Piespiediet taustiņu 8 , līdz zem viena žāvē‐
šanas pakāpes simbola parādās melna svītra.
Ieslēdzas sausuma pakā‐
pe, kas piemērota gludi‐
nāšanai.
Ieslēdzas sausuma pakā‐
pe, kas piemērota glabā‐
šanai skapī.
Ieslēdzas īpaši sausā pa‐
kāpe.
Iedegsies žāvēšanas
simbols.
Iedegsies pretburzīšanās
simbols.
Displejā redzamā laika vērtība atbilst mazgā‐
šanas un žāvēšanas ciklu ilgumam, kas aprē‐
ķināti, par pamatu ņemot noklusējuma veļas
apjoma vērtību.
• Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu
6 .
Iestatītais sausuma pakāpes
simbols paliek iedegts.
Pārējie pakāpes simboli izdziest.
Iedegas durvju bloķēšanas sim‐
bols.
Displejā katru minūti būs redzama jaunā laika
vērtība.
Pēdējās žāvēšanas cikla minūtēs ierīce
veic pretburzīšanās un atdzesēšanas
fāzes.
• Kad programmas darbība beigusies, ierīce au‐
tomātiski izslēdzas.
• Atskan skaņas signāls.
•
, jūs varat at‐
Kad izdziest indikators
vērt durvis.
• Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka
tvertne ir tukša.
• Aizgrieziet ūdens krānu.
• Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē neveidotos pe‐
lējums un smakas.
NEPĀRTRAUKTA PROGRAMMA –
MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA AR
LAIKA KONTROLES FUNKCIJU
UZMANĪBU
Neievietojiet veļas tilpnē plastmasas ie‐
rīci/bumbiņu ar mazgāšanas līdzekli.
• Piespiediet taustiņu 1 , lai ieslēgtu ierīci.
• Ievietojiet veļu.
• Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja
iepildīšana.
• Pagrieziet programmu pārslēgu mazgāšanas
programmas pozīcijā. Displejs rāda mazgāša‐
nas ciklu dažādo fāžu simbolus.
Neiestatiet izgriešanas ātrumu zemāku par
iestatītās programmas automātisko izgrieša‐
nas ātrumu.
• Iestatiet pieejamās iespējas.
• Nospiediet taustiņu 5 , lai iestatītu žāvēša‐
nas laika vērtību.
Iedegsies žāvēšanas simbols.
Iedegsies pretburzīšanās sim‐
bols.
Iedegsies žāvēšanas laika
simbols.
• Displejā redzama iestatītā žāvēšanas laika
vērtība.
Iestatiet žāvēšanas laika
vērtību
• Pēc dažām sekundēm displejā redzams kopē‐
jais ciklu darbības laiks:
26 www.aeg.com
Galīgā laika vērtība (maz‐
gāšana + žāvēšana + pret‐
burzīšanās + atdzesēšanas
fāzes)
Ja iestatāt žāvēšanas laiku tikai uz 10
minūtēm, galīgā laika vērtība ietvers arī
pretburzīšanās un atdzesēšanas fāzes.
• Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu
6.
Durvis ir bloķētas
Displejā katru minūti būs redzama jaunā laika
vērtība.
• Kad programmas darbība beigusies, ierīce au‐
tomātiski izslēdzas.
• Atskan skaņas signāls.
•
iz‐
Kad durvju bloķēšanas simbols
dziest, jūs varat atvērt durvis.
• Izņemiet veļu no ierīces. Pārliecinieties, ka
tvertne ir tukša.
• Aizgrieziet ūdens krānu.
• Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē neveidotos pe‐
lējums un smakas.
APĢĒRBU PŪKAS
Mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikla laikā dažu
audumu izstrādājumiem kā, piemēram, vilnas iz‐
strādājumiem, sporta krekliem, veidojas pūkas.
Atdalījušās pūkas var pielipt veļas izstrādāju‐
miem nākamā cikla laikā.
Šī problēma palielinās ar tehniskajiem audu‐
miem.
Lai novērstu pūku veidošanos, iesakām:
• nemazgāt tumšus apģērbus pēc gaišu un krā‐
sainu audumu izstrādājumu (jauni sūkļi, vilnas
izstrādājumi, sporta krekli) mazgāšanas un
žāvēšanas un otrādi;
• šos audumu izstrādājumus žāvēt svaigā gai‐
sā, ja tie tiek mazgāti pirmo reizi;
• iztīrīt aizplūdes filtru;
• pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt tukšo veļas
tilpni un lūku ar mitru drānu.
Lai likvidētu pūkas veļas tilpnē, iestatiet īpašu
programmu:
• iztukšojiet veļas tilpni;
• iztīriet veļas tilpni, blīvi un durvis ar mitru drā‐
nu;
• iestatiet skalošanas programmu;
• Vienlaikus piespiediet taustiņus 9 un 11 ,
lai aktivizētu tīrīšanas funkciju, līdz displejā re‐
dzams CLE;
• nospiediet taustiņu 6 , lai aktivizējiet pro‐
grammu.
LATVIEŠU
27
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
VEĻAS ŠĶIROŠANA
• Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa,
sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
• Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju aprū‐
pes norādes.
• Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģēr‐
bus.
• Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā
mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atse‐
višķi dažas pirmās reizes.
• Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslē‐
dzējus, āķīšus un spiedpogas. Sasieniet jos‐
tas.
• Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
• Izgrieziet uz āru daudzslāņu audumus, vilnu
un drēbes ar uzkrāsotām ilustrācijām.
• Iztīriet nopietnus traipus.
• Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu mazgā‐
šanas līdzekli.
• Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Noņemiet
āķus vai ielieciet aizkarus mazgāšanas maisā
vai spilvendrānā.
• Nemazgājiet ierīcē:
– drēbes ar neapstrādātām vīlēm vai iegrie‐
zumiem;
– krūšturus ar metāla stīpiņām;
– mazgājot mazus veļas gabalus, izmantojiet
mazgāšanas maisu.
• Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsva‐
ra problēmas izgriešanas fāzes laikā. Ja tas
notiek, ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un ie‐
darbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.
NOPIETNI TRAIPI
Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli
nepietiks.
Mēs iesakām iztīrīt šos traipus, pirms ieliekat drē‐
bes ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Iz‐
mantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti
traipa un auduma veidam.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI UN
PIEDEVAS
• Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām pa‐
redzētos mazgāšanas līdzekļus un piedevas.
• Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu
veidus.
• Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par ne‐
pieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
• Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz šo pro‐
duktu iepakojuma.
• Izmantojiet auduma veidam un krāsai, pro‐
grammas temperatūrai un netīrības pakāpei
atbilstošus produktus.
• Lietojot šķidros mazgāšanas līdzekļus, neies‐
tatiet priekšmazgāšanas fāzi.
• Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar mazgāšanas
līdzekļa dozatoru ar aizbīdņa mehānismu, iele‐
jiet šķidro mazgāšanas līdzekli dozēšanas
bumbiņā.
ŪDENS CIETĪBA
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs
iesakām izmantot veļas mazgājamām mašīnām
paredzēto ūdens mīkstināšanas līdzekli. Rajo‐
nos, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajo‐
nā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes
uzņēmumu.
Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu
iepakojuma.
Ūdens cietību mēra ekvivalentās skalās:
• Vācu mērlielumi (°dH);
• Franču mērlielumi (°TH);
• mmol/l (milimols uz litru ūdens — starptauti‐
ska ūdens cietības mērvienība);
• Klārka grādi.
28 www.aeg.com
Ūdens cietības tabula
Ūdens cietība
°dH
Līmenis
°T.H.
Veids
mmol/l (starp‐
tautiska ūdens
cietības mēr‐
vienība - mili‐
molos)
Klārks
1
mīksts
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
vidēji ciets
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
ciets
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
ļoti ciets
> 21
> 37
>3.7
>25
IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI
Lai aizsargātu vidi un izmantotu mazāk ūdens un
enerģijas, ievērojiet šādas instrukcijas:
• iestatiet programmu bez priekšmazgāšanas
fāzes, lai mazgātu vidēji netīru veļu;
• vienmēr ieslēdziet mazgāšanas programmu,
kad veļas mašīna ir pilna;
• ja nepieciešams, izmantojiet traipu tīrīšanas
līdzekli, iestatot programmu ar zemu tempera‐
tūru;
• lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa
daudzumu, noskaidrojiet ūdens cietību savā
mājoklī.
IETEIKUMI ŽĀVĒŠANAI
Žāvēšanas cikla sagatavošana
• Atgrieziet ūdens krānu.
• Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtenes pie‐
slēgums ir pareizs. Lai iegūtu papildinformāci‐
ju, skatiet sadaļu par uzstādīšanu.
• Skatiet žāvēšanas programmas tabulā infor‐
māciju par atļauto maksimālo veļas daudzumu
žāvēšanas programmai.
Neiestatiet žāvēšanas programmu šādiem veļas
veidiem:
– Smalkiem apģērbiem.
– Sintētiska auduma aizkariem.
– Vilnas un zīda izstrādājumiem.
– Apģērba gabaliem ar metāla detaļām.
– Neilona zeķēm.
– Vatētām segām.
– Gultas pārklājiem.
– Segām.
– Siltām vējjakām.
– Guļammaisiem
– Audumiem, kas satur losjonu, matu laku, nagu
lakas notīrīšanas šķidrumu vai tamlīdzīgu šķi‐
drumu paliekas.
– Drēbēm, kurās ir putugumija vai citi līdzīgi ma‐
teriāli.
APĢĒRBU UZLĪMES
Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu ražotāja uzlī‐
mēs minēto informāciju:
•
= Izstrādājumu var žāvēt žāvētājā
•
•
•
= Žāvēšanas cikls augstā temperatūrā
rā
= Žāvēšanas cikls pazeminātā temperatū‐
= Izstrādājumu nedrīkst žāvēt žāvētājā.
ŽĀVĒŠANAS CIKLA ILGUMS
Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs no:
• veļas beigu izgriešanas ātruma
• sausuma pakāpes
• veļas veida
• ievietojamās veļas daudzuma
VISPĀRĪGI IETEIKUMI
"Žāvēšanas programmu" tabulās atrodama infor‐
mācija par vidējiem žāvēšanas laikiem.
Pieredze ļaus izžāvēt veļu vispiemērotākajā vei‐
dā. Pierakstiet jau veikto žāvēšanas ciklu laiku.
Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko izlādi:
• Mazgāšanas ciklā izmantojiet audumu mīksti‐
nātājus.
• Izmantojiet īpašus audumu mīkstinātājus žā‐
vēšanas tvertnēs.
Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no
tilpnes.
LATVIEŠU
PAPILDU ŽĀVĒŠANA
Ja veļa pēc žāvēšanas programmas pabeigša‐
nas vēl arvien ir mitra, papildus izvēlieties vēl
vienu īslaicīgu žāvēšanas ciklu.
BRĪDINĀJUMS
Nepāržāvējiet veļu, lai nepieļautu audu‐
mu burzīšanos vai saraušanos.
29
30 www.aeg.com
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
UZMANĪBU
Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķi‐
mikālijas.
Pirms tīrīšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
KATLAKMENS NOŅEMŠANA
Ūdens, kuru lietojam ikdienā, satur katlakmeni.
Ja tas nepieciešams, noņemiet katlakmeni ar
ūdens mīkstinātāja palīdzību.
Izmantojiet īpašu līdzekli, kas paredzēts veļas
mazgājamām mašīnām. Ievērojiet instrukcijas,
kas norādītas uz produktu iepakojuma.
To nedrīkst darīt tajā pašā laikā, kad tiek mazgā‐
ta veļa.
ĀRPUSES TĪRĪŠANA
Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā nosusi‐
niet visas virsmas.
APKOPES MAZGĀŠANA
Izmantojot programmas, kas lieto zemāku tem‐
peratūru, zināma daļa mazgāšanas līdzekļa pa‐
liek tilpnē. Tādēļ nepieciešams veikt regulāru ap‐
kopes mazgāšanu. Lai to izdarītu:
• izņemiet veļu no tilpnes;
• iestatiet kokvilnas mazgāšanas programmu ar
augstāko temperatūras iestatījumu;
• izmantojiet pareizu pulverveida mazgāšanas
līdzekļa ar bioloģiskajām īpašībām daudzumu.
Pēc katras mazgāšanas reizes kādu laiku turiet
durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidoša‐
nos un izvēdinātu nepatīkamas smakas.
DURVJU BLĪVĒJUMS
Regulāri pārbaudiet blīvējumu un izņemiet sveš‐
ķermeņus no iekšējām detaļām.
VEĻAS TILPNE
Regulāri pārbaudiet tilpni, lai novērstu katlak‐
mens un rūsas veidošanos.
Lai notīrītu rūsu no tilpnes, izmantojiet tikai tam
īpaši paredzētus izstrādājumus.
Lai to izdarītu:
• iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam
īpaši paredzētu līdzekli;
• aktivizējiet īsu kokvilnas programmu, iestatot
maksimālo temperatūru un izmantojot nelielu
mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS
Lai iztīrītu dozatoru:
1
2
1.
2.
Piespiediet sviru.
Izvelciet dozatoru.
LATVIEŠU
4.
Noņemiet šķidro piedevu nodalījuma aug‐
šējo daļu.
Nomazgājiet visas daļas ar ūdeni.
5.
6.
Iztīriet dozatora padziļinājumu ar suku.
Ievietojiet dozatoru padziļinājumā.
3.
SŪKNIS
Regulāri pārbaudiet sūkni un pārlieci‐
nieties, ka tas ir tīrs.
31
• displejā redzams brīdinājuma kods, kas sais‐
tīts ar ūdens izsūknēšanas problēmu.
BRĪDINĀJUMS
1. Atvienojiet kontaktdakšu no kon‐
taktligzdas.
2. Neizņemiet filtru, kamēr ierīce dar‐
bojas. Netīriet sūkni, ja ūdens ierī‐
cē ir karsts. Lai varētu tīrīt sūkni,
ūdenim jābūt aukstam.
Tīriet sūkni, ja:
• ierīce neizsūknē ūdeni;
• tilpne negriežas;
• no ierīces atskan neparasts troksnis, kuru ra‐
da aizsērējis sūknis;
Lai iztīrītu sūkni:
1.
Atveriet sūkņa nodalījuma durvis.
2.
Izvelciet atloku, lai to noņemtu.
32 www.aeg.com
3.
4.
5.
1
6.
Novietojiet konteineru zem sūkņa dobuma,
lai savāktu visu izplūstošo ūdeni.
Piespiediet divas sviras un pavelciet uz
priekšu noplūdes vadu, lai ļautu ūdenim iz‐
plūst.
Kad konteiners ir pilns, ievietojiet noplūdes
vadu atpakaļ un iztukšojiet konteineru. At‐
kārtojiet 4. un 5. soļus, līdz no sūkņa vairs
neplūst ūdens.
Pavelciet atpakaļ noplūdes cauruli un pa‐
grieziet filtru, lai to izņemtu.
2
2
1
IEPLŪDES ŠĻŪTENES FILTRS UN
VĀRSTA FILTRS
Filtrus var būt nepieciešams tīrīt, ja:
• ierīce nepiepildās ar ūdeni;
• ierīce piepildās ar ūdeni ļoti ilgi.
7.
Izņemiet no sūkņa pūkas un svešķerme‐
ņus.
8.
Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis grie‐
žas. Ja tas negriežas, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.
Notīriet filtru zem tekoša ūdens un ievieto‐
jiet to atpakaļ sūknī, izmantojot īpašās va‐
dotnes.
10. Pārliecinieties, ka filtrs ir pareizi piegriezts,
lai novērstu ūdens noplūdes.
11. Uzstādiet atpakaļ atloku un aizveriet sūkņa
durtiņas.
9.
• Taustiņa 6 indikators mirgo un displejā re‐
dzams atbilstošais brīdinājums. Skatiet sadaļu
"Problēmrisināšana".
BRĪDINĀJUMS
Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligz‐
das.
LATVIEŠU
33
Lai iztīrītu ūdens ieplūdes filtrus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20°
Aizgrieziet ūdens krānu.
Noņemiet ūdens ieplūdes šļūteni no ūdens
krāna.
Iztīriet ieplūdes šļūtenē esošo filtru ar cietu
suku.
Noņemiet ieplūdes šļūteni, kas atrodas ierī‐
ces aizmugurē.
Iztīriet vārstā esošo filtru ar cietu suku vai
dvieli.
Atkal uzstādiet ieplūdes šļūteni. Lai nepie‐
ļautu noplūdes, pārbaudiet, vai savienotāj‐
detaļas ir cieši pievilktas.
Atgrieziet ūdens krānu.
45°
AVĀRIJAS ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar izsūknēt
ūdeni.
Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Lai iztīrītu sūkni"
soļus no (1) līdz (6).
Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.
Uzstādiet aizplūdes kanālu atpakaļ un noslēdziet
sūkņa atloku.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas
procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal ne‐
pieciešams aktivizēt:
1. Ielejiet galvenajā mazgāšanas līdzekļa no‐
dalījumā divus litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.
AIZSARDZĪBA PRET SASALŠANU
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra
var būt zemāka par 0 °C, izlaidiet atlikušo ūdeni
no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3.
4.
5.
6.
Noņemiet ūdens ieplūdes cauruli.
Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus kon‐
teinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūte‐
nes.
Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens iz‐
vadīšanas procedūru
Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplū‐
des šļūteni.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka temperatūra ir aug‐
stāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas
radušies zemas temperatūras rezultātā.
34 www.aeg.com
PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce nesāk darboties vai arī apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu
(skatiet tabulu). Ja tas neizdodas, sazinieties ar
apkopes centru.
•
•
- ierīces durvis ir atvērtas vai nav aiz‐
vērtas pareizi.
dēm.
Dažu problēmu gadījumā atskan skaņas signāls
un displejā redzams brīdinājuma kods:
•
- ierīce nepiepildās ar ūdeni.
•
- aktivizējusies ierīce pret ūdens noplū‐
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizē‐
jiet ierīci.
- ierīce neizsūknē ūdeni.
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
ierīce nepiepildās ar
ūdeni;
Aizgriezts ūdens krāns.
Atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir bo‐ Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene
jāta.
nav bojāta.
Ierīce neizsūknē ūde‐
ni.
Ūdens ieplūdes šļūtenes filtri
ir nosprostojušies.
Iztīriet filtrus. Skatiet sadaļu "Kopšana
un tīrīšana".
Ūdens krāns ir nosprostojies
vai tajā ir izveidojies kaļķak‐
mens.
Notīriet ūdens krānu.
Nepareizs ūdens ieplūdes
šļūtenes pieslēgums.
Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
Ūdens spiediens ir pārāk
zems.
Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes
dienestu.
Ūdens izplūdes šļūtene ir bo‐ Pārliecinieties, vai ūdens aizplūdes
jāta.
šļūtene nav bojāta.
Sūkņa filtrs ir nosprostojies.
Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu
"Kopšana un tīrīšana".
Nepareizs ūdens izplūdes
šļūtenes pieslēgums.
Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
Iestatīta mazgāšanas pro‐
gramma bez ūdens izsūknē‐
šanas fāzes.
Iestatiet ūdens izsūknēšanas program‐
mu.
Aktivizēta funkcija Skaloša‐
nas pauze.
Iestatiet ūdens izsūknēšanas program‐
mu.
Ierīces durvis ir atvēr‐
tas vai nav aizvērtas
pareizi.
Pareizi aizveriet durvis.
Aktivizējusies ierīce
pret ūdens noplūdēm.
• Atvienojiet ierīci.
• Aizgrieziet ūdens krānu.
• Sazinieties ar servisa centru.
Izgriešanas fāze ne‐
darbojas.
Izgriešanas fāze ir izslēgta.
Iestatiet izgriešanas programmu.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Sūkņa filtrs ir nosprostojies.
Iztīriet sūkņa filtru. Skatiet sadaļu
"Kopšana un tīrīšana".
35
Veļa radījusi līdzsvara problē‐ Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un
mas.
iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma.
Programma neaktivi‐
zējas.
Kontaktspraudnis nav pareizi Pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
ievietots kontaktligzdā.
Izdedzis mājas drošinātājs.
Nomainiet drošinātāju.
Jūs nepiespiedāt taustiņu 6
Nospiediet taustiņu 6 .
Iestatīta atliktā starta funkci‐
ja.
Lai nekavējoties aktivizētu program‐
mu, atceliet atlikto startu.
Aktivizēta bērnu drošības
funkcija.
Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju.
Ūdens šļūteņu savienotājde‐
taļās radušās sūces.
Pārbaudiet, vai savienotājdetaļas ir
cieši pievilktas.
No sūkņa noplūst ūdens.
Pārliecinieties, ka sūkņa filtrs ir nosti‐
prināts cieši.
.
Uz grīdas ir ūdens.
Ūdens izplūdes šļūtene ir bo‐ Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene
jāta.
nav bojāta.
Ierīces durvis nevar
atvērt.
Mašīna rada nepara‐
stus trokšņus.
Darbojas mazgāšanas pro‐
gramma.
Nogaidiet, līdz mazgāšanas program‐
ma būs beigusies.
Veļas tilpnē ir ūdens.
Iestatiet ūdens izsūknēšanas vai iz‐
griešanas programmu.
Nepareizs ierīces līmeņo‐
jums.
Izlīmeņojiet ierīci. Skatiet sadaļu "Uz‐
stādīšana".
Jūs nenoņēmāt iesaiņojuma
materiālus un/vai transportē‐
šanai paredzētās skrūves.
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un/
vai transportēšanai paredzētās skrū‐
ves. Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
Tilpnē par maz veļas.
Ielieciet tilpnē vairāk veļas.
Ierīce piepildās ar
ūdeni un tad uzreiz to
izsūknē.
Ūdens izplūdes šļūtenes gals Pārliecinieties, ka aizplūdes šļūtene ir
atrodas pārāk zemu.
pareizā pozīcijā.
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Nepietiekams mazgāšanas
līdzekļa daudzums vai nepa‐
reizs mazgāšanas līdzeklis.
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudz‐
umu vai izmantojiet citu mazgāšanas
līdzekli.
Jūs neiztīrījāt grūti iztīrāmos Apstrādājiet traipus pirms mazgāšanas
traipus pirms veļas mazgāša‐ ar speciāli šim nolūkam paredzētiem
nas.
traipu tīrīšanas līdzekļiem.
Iestatīta nepareiza tempera‐
tūra.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu
temperatūru.
Tilpnē ir pārāk daudz veļas.
Samaziniet veļas daudzumu.
36 www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Ierīce nežāvē vai žāvē Aizgriezts ūdens krāns.
nepareizi.
Izmazgātā veļa ir pil‐
na ar dažādas krāsas
pūkām.
Iespējamais risinājums
Atgrieziet ūdens krānu.
Izplūdes filtrs nosprostojies.
Iztīriet izplūdes filtru.
Veļas tilpnē ievietots par
daudz veļas.
Samaziniet veļas daudzumu.
Iestatīta nepareiza sausuma
pakāpe vai žāvēšanas laiks.
Iestatīt papildu žāvēšanas laiku.
No iepriekšējā cikla laikā
mazgātām drēbēm atdalīju‐
šās dažādu krāsu pūkas.
• Žāvēšanas fāze palīdz likvidēt zinā‐
mu daļu pūku.
• Notīriet drēbes ar atpūkotāju.
Ja veļas tilpnē uzkrājies liels
pūku daudzums, atkārtojiet
šīs darbības vairākas reizes:
• iztīriet tukšo veļas tilpni, blīvi un dur‐
vis ar mitru drānu;
• iestatiet skalošanas ciklu;
• ielieciet veļas tilpnē vilnas vai pūkai‐
na auduma drānu;
• iestatiet žāvēšanas ciklu uz 10 mi‐
nūtēm;
• izņemiet veco vilnas drānu.
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma at‐
sāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu ap‐
kalpošanas centru.
Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, sazinieties
ar apkopes centru.
LATVIEŠU
37
UZSTĀDĪŠANA
MONTĀŽAS PLĀKŠŅU
KOMPLEKTS (405517114)
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.
Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet to ar
montāžas plāksnēm.
Ievērojiet ar komplektu kopā piegādātas instruk‐
cijas.
IZSAIŅOŠANA
1.
Izmantojiet cimdus. Noņemiet iepakojuma
plēvi. Ja nepieciešams, izmantojiet nazi.
2.
3.
Noņemiet kartona virsmu.
Noņemiet polistirola iepakojuma materiālus.
4.
Noņemiet iekšējo plēvi.
5.
Atveriet durvis. Izņemiet polistirola bloku no
durvju blīvējuma un visus priekšmetus no
veļas tilpnes.
38 www.aeg.com
6.
Novietojiet vienu no polistirola iepakojuma
daļām aiz ierīces uz grīdas. Rūpīgi novieto‐
jiet ierīci ar aizmugurējo pusi uz tās. Rīko‐
jieties uzmanīgi, lai nesabojātu šļūtenes.
7.
8.
Noņemiet no apakšas polistirola pamatni.
Paceliet ierīci vertikālā stāvoklī.
9.
Atvienojiet strāvas padeves kabeli un aiz‐
plūdes šļūteni no šļūteņu turētājiem.
1
2
10. Izskrūvējiet trīs skrūves. Izmantojiet ierīces
komplektācijā iekļauto atslēgu.
11. Izvelciet visas plastmasas starplikas.
LATVIEŠU
39
12. Ievietojiet plastmasas vāciņus atverē. Vāci‐
ņus var atrast lietotāja rokasgrāmatas mai‐
siņā.
BRĪDINĀJUMS
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet
transportēšanai paredzētās skrūves un
iesaiņojuma materiālus.
Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiā‐
lus un transportēšanai paredzētās skrū‐
ves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieto.
NOVIETOŠANA UN LĪMEŅOŠANA
• Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenas grīdas.
• Pārliecinieties, ka paklājs netraucē brīvai gai‐
sa cirkulācijai ierīces apakšā.
• Pārbaudiet, vai ierīce nepieskaras sienai vai
citām iekārtām.
• Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet kājiņas,
lai noregulētu līmeni. Pareizs ierīces līmeņo‐
jums novērš vibrācijas, troksni un ierīces pār‐
vietošanos, kad tā darbojas.
x4
• Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai.
UZMANĪBU
Izlīmeņojot ierīci, nenovietojiet zem tās
kājiņām kartonu, koku vai līdzīgus mate‐
riālus.
40 www.aeg.com
IEPLŪDES ŠĻŪTENE
• Pieslēdziet šļūteni ierīcei. Pagrieziet ieplūdes
šļūteni tikai pa kreisi vai pa labi. Atgrieziet gre‐
dzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā
pozīcijā.
20
O
45
O
• Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni aukstā
ūdens krānam ar 3/4” vītni.
UZMANĪBU
Pārliecinieties, ka savienotājdetaļās nav
sūces.
Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu, ja
ieplūdes šļūtene ir pārāk īsa. Sazinieties
ar servisa centru, lai saņemtu citu ieplū‐
des šļūteni.
Aizsardzības ierīce pret noplūdēm
Ieplūdes šļūtene aprīkota ar pretpārplūšanas aiz‐
sardzības ierīci. Šī ierīce novērš ūdens noplūdes
šļūtenē, kas var rasties, šļūtenei nolietojoties.
Sarkanais sektors "A" lodziņā norāda uz šo kļū‐
mi.
Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinie‐
ties ar servisa centru, lai nomainītu šļūteni.
A
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens aizplūdes šļūteni var pievienot dažādi
LATVIEŠU
41
Ar šļūtenes plastmasas stiprinātāja palīdzību.
• Uz izlietnes malas.
• Pārliecinieties, ka plastmasas stiprinātājs neiz‐
kustas, kad ierīce izsūknē ūdeni. Pieslēdziet
stiprinātāju ūdens krānam vai pie sienas.
• Stāvvadam, izmantojot ventilācijas atveri.
Skatiet attēlu. Tieši novadcaurulē ne zemāk
kā 60 cm un ne aukstāk kā 100 cm. Aizplūdes
šļūtenes galam vienmēr nepieciešama atbil‐
stoša ventilācija, t.i., novadcaurules iekšējam
diametram jābūt lielākam nekā ūdens aizplū‐
des šļūtenes ārējam diametram.
Bez šļūtenes plastmasas stiprinātāja palīdzības.
• Izlietnes sifonam.
Skatiet attēlu. Uzbīdiet izvades šļūteni uz sifo‐
na pieslēgvietas un nostipriniet ar savilci. Pār‐
liecinieties, ka aizplūdes šļūtene veido cilpu,
lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izliet‐
nē.
• Tieši pie iebūvētas novadcaurules istabas sie‐
nā, piestiprinot to ar savilci.
42 www.aeg.com
Jūs varat pagarināt noplūdes cauruli par
ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties ar ser‐
visa centru, lai saņemtu citu aizplūdes
šļūteni un pagarinājumu.
LIETUVIŲ
43
TURINYS
45
47
48
48
49
55
60
61
61
64
65
67
69
71
76
79
SAUGOS INFORMACIJA
TECHNINĖ INFORMACIJA
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIEDAI
VALDYMO SKYDELIS
PROGRAMOS
SĄNAUDOS
PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ
PRIETAISO NAUDOJIMAS – TIK SKALBIMAS
PROGRAMAI PASIBAIGUS
PRIETAISO NAUDOJIMAS – TIK DŽIOVINIMAS
PRIETAISO NAUDOJIMAS – SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮRENGIMAS
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite
šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLAPYJE, NORĖDAMI RASTI:
- Produktus
- Brošiūras
- Vartotojų vadovus
- Trikčių šalinimą
- Informacijos apie techninį aptarnavimą
www.aeg.com
LEGENDA
Įspėjimas – Svarbi saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
44 www.aeg.com
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį
metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi
funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų
nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas priedų, sukonstruotų ir
pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės
reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Keipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją. Informacija nurodyta
techninių duomenų plokštelėje.
Modelis
PNC
Serijos numeris
LIETUVIŲ
45
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas ne‐
atsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinka‐
mo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laiky‐
kite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte
ja pasinaudoti vėliau.
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti
neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskai‐
tant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir proto ne‐
galią arba stokojantiems patirties ir žinių. Juos
turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu
už jų saugą atsakingas asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų
užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
APSAUGOS NUO VAIKŲ
UŽRAKTAS
• Įjungus šį užraktą, durelių uždaryti nepavyks.
Taip apsaugosite vaikus arba gyvūnus, kad jie
neužsitrenktų būgne. Norėdami įjungti šį už‐
raktą, sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol
griovelis bus horizontalus. Norėdami išjungti šį
užraktą, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kol
griovelis bus vertikalus.
BENDRIEJI SAUGOS
REIKALAVIMAI
• Nenaudokite šio prietaiso komerciniais tiks‐
lais. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Ky‐
la pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Prietaise nedžiovinkite neskalbtų gaminių.
• Nenaudokite džiovinimo programos, jeigu ga‐
miniams valyti buvo naudotos pramoninės
cheminės medžiagos.
• Dėdami skalbinius, patikrinkite, ar į prietaisą
dedamų drabužių kišenėse netyčia neliko duji‐
nių žiebtuvėlių ar degtukų.
• Skalbinius, kurie buvo sutepti valgomuoju alie‐
jumi, acetonu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu,
terpentinu, vašku ar vaško valikliu, prieš džio‐
vinimą skalbinių džiovyklėje reikia išskalbti
karštu vandeniu ir naudojant daugiau skalbik‐
lio.
• Skalbinių džiovyklėje negalima džiovinti tokių
gaminių kaip porolonas (lateksas), dušo kepu‐
rėlės, vandeniui nepralaidūs audiniai (jeigu
nėra specialios džiovinimo programos), gu‐
muotų daiktų, drabužių ar pagalvių su porolo‐
no įdėklais.
• Tepalu sutepti skalbiniai gali savaime užsi‐
liepsnoti, ypač tada, kai jie nėra apsaugoti nuo
šilumos šaltinių, pavyzdžiui, džiovinimo pro‐
gramos. Skalbiniai sušyla ir dėl to prasideda
tepalo oksidacijos reakcija. Oksidacijos metu
išsiskiria šiluma. Jeigu šiluma negali išeiti,
skalbiniai įkaista tiek, kad to pakanka jiems
užsiliepsnoti. Alyva, aliejumi ar tepalu sutepti,
sukrauti arba sudėti į krūvas, skalbiniai gali
neleisti šilumai išeiti, ir dėl to kelia gaisro pa‐
vojų.
Jeigu audinius, kurie yra įmirkę augaliniu arba
kepimo aliejumi, ar sutepti plaukų priežiūros
produktais, būtinai turite dėti į elektrinį džiovin‐
tuvą, juos pirma reikia išskalbti karštame van‐
denyje, pridedant daugiau skalbimo priemo‐
nės – nors tai visiškai ir nepašalins gaisro pa‐
vojaus, tačiau bent jau sumažins jį.
Paskutinės džiovinimo programos dalies metu
kaitinimas nevyksta (atvėsinimo ciklas). Taip
užtikrinama, kad skalbiniai bus tokios tempe‐
ratūros, kuri nekenkia audiniui.
• Prietaiso negalima montuoti už užrakinamų,
slankiojamų durų ir durų, kurių lankstai yra
priešingoje prietaiso durų lankstų pusėje, nes
tai trukdo iki galo atidaryti dureles.
46 www.aeg.com
• Audinio minkštiklius ir kitas panašias priemo‐
nes naudokite vadovaudamiesi jų gamintojų
instrukcijomis.
• Tam, kad išvengtumėte akių, burnos ir gerklės
nudegimų, vadovaukitės ant skalbimo priemo‐
nės pakuotės pateikta saugos instrukcija.
• Karščiui neatsparūs plastikiniai daiktai.
– Jeigu naudojate skalbimo kamuoliuką, išim‐
kite jį prieš nustatydami džiovinimo progra‐
mą.
– Nenaudokite skalbimo kamuoliuko, jeigu
nustatote nepertraukiamą programą.
ĮSPĖJIMAS
Gali kilti sprogimas arba gaisras.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų. Jeigu to išvengti neįmanoma, degiomis
medžiagomis valytus skalbinius kruopščiai pa‐
pildomai išskalaukite.
• Norint išvengti užsiliepsnojimo pavojaus, drau‐
džiama išjungti džiovinimo programą nepasi‐
baigus džiovinimo ciklui; tai galima daryti tik
tuo atveju, jei skalbinius greitai išimsite ir iš‐
skleisite, kad išsisklaidytų karštis.
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti!
• Nutraukus džiovinimo programą, skalbiniai
būgne gali būti karšti. Skalbinius išimkite at‐
sargiai.
• Programai veikiant, nelieskite durelių stiklo.
Stiklas gali būti karštas.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti arba sugadinti prietai‐
są.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkški‐
te vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
ĮRENGIMAS
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys būtinai turi
būti lygios, tvirtos, atsparios šilumai ir švarios.
• Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių
negalima atidaryti iki galo.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų
oro cirkuliacija.
• Pareguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso ir kili‐
mo būtų reikiamas tarpas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens
žarnų.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami tik naujas žarnas. Nenaudokite
senų žarnų.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai
nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol
jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite,
ar nėra nuotėkio.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavyktų,
kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
LIETUVIŲ
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros kiš‐
tuko šlapiomis rankomis.
SENO PRIETAISO IŠMETIMAS
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
47
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Elektros prijungimas:
Plotis / aukštis / gylis
Bendrasis gylis
640 mm
Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygį užtikri‐
na apsauginis dangtis, išskyrus atvejus, kai žemos įtampos
įranga yra neapsaugota nuo drėgmės
Tiekiamo vandens slėgis
600 / 850 / 605 mm
Minimalus
Maksimalus
IPX4
0,5 barų (0,05 MPa)
8 barų (0,8 MPa)
Šaltas vanduo
Vandens tiekimas 1)
Maksimalus skalbinių kiekis
Medvilnė
9 kg
Maksimalus sausų skalbinių
kiekis
Medvilnė
7 kg
Sintetika
3 kg
Gręžimo greitis
Maksimalus
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
1600 aps./min
48 www.aeg.com
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Viršus
7 Kojelės prietaisui išlyginti
2 Skalbimo priemonių dalytuvas
8 Vandens išleidimo žarna
3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
9 Vandens įleidimo vožtuvas
10 Maitinimo kabelis
5 Techninių duomenų plokštelė
11 Pervežimo varžtai
6 Vandens išleidimo siurblys
12 Kojelės prietaisui išlyginti
PRIEDAI
1
2
1 Atsuktuvas
Vežimui skirtiems varžtams išsukti.
2 Plastikiniai gaubteliai
4
3
Skirtas uždengti korpuso gale esančias ang‐
as, kurios atsiveria išsukus vežimui skirtus
varžtus.
3 Vandens įleidimo žarna su apsauga nuo
nuotėkio
Skirta apsaugoti nuo galimo nuotėkio
4 Plastikinis žarnos kreiptuvas
Skirtas pakabinti vandens išleidimo žarną
ant kriauklės krašto.
LIETUVIŲ
49
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
11
1
Įjungimo / išjungimo mygtukas (On/Off)
2
Programų pasirinkimo rankenėlė
3
Ekranas
10
9
8
4
Automatinio džiovinimo mygtukas
5
Džiovinimo trukmės mygtukas
6
Paleidimo / pauzės mygtukas
7
Paleidimo atidėjimo mygtukas
8
Laiko taupymo mygtukas
9
Papildomo skalavimo mygtukas
7
6
Dėmių naikinimo/pradinio skalbimo mygtukas:
10
Dėmių naikinimas
Pirminis skalbimas
11
Gręžimo greičio mažinimo mygtukas
12
Temperatūros nustatymo mygtukas
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
MYGTUKAS 1
Spauskite šį mygtuką prietaisui įjungti arba iš‐
jungti. Įjungus prietaisą, pasigirsta garso signa‐
las.
Funkcija AUTO Stand-by automatiškai išjungia
prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, kai:
• Nenaudojate prietaiso 5 minutes prieš pa‐
spausdami mygtuką 6 .
– Visos nuostatos atšaukiamos.
– Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite
mygtuką 1 .
– Vėl nustatykite skalbimo programą ir visas
galimas parinktis.
50 www.aeg.com
• Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos
pabaigos. Žr. skyrių „Programos pabaigoje“.
PROGRAMŲ PASIRINKIMO
RANKENĖLĖ 2
Sukite šią rankenėlę, kad nustatytumėte progra‐
mą. Užsidegs atitinkamos programos indikato‐
rius.
EKRANAS 3
A
B
C
D
P
E
F
G H I
O
N
J
M
K
L
Ekrane rodoma:
Nustatytos programos temperatūra
A
Šaltas vanduo
Nustatytos programos gręžimo greitis
B
Gręžimo išjungimo simbolis1)
Skalavimo sulaikymo simbolis
1) Galima pasirinkti tik naudojant GRĘŽIMO / VANDENS IŠLEIDIMO programą.
Pirminio skalbimo fazė
Skalbimo fazė
Skalavimo fazė
C
Gręžimo fazė
Fazių simboliai
• Nustačius programą, ekrane rodomi visų su ta programa susijusių fazių sim‐
boliai.
• Kai programa paleidžiama, žybčioja tik vykdomos fazės simbolis.
• Pabaigus programą, ekrane rodomas paskutinės fazės simbolis.
D
Nustačius džiovinimo programą, užsidega džiovinimo simbolis.
LIETUVIŲ
51
E
Garų simbolis rodomas pasirinkus garinimo programą.
F
Nustačius džiovinimo programą, užsidega neglamžymo simbolis.
Šviečiant šiam ženklui, prietaiso durelių atidaryti neįmanoma.
Dureles atidaryti galėsite tik tuomet, kai šis ženklas užges.
Jeigu programa baigta, o šis ženklas vis dar šviečia:
• Veikia funkcija „Skalavimo sulaikymas“.
• Būgne yra vandens.
G
H
Apsaugos nuo vaikų užrakto simbolis rodomas tuomet, kai šis įtai‐
sas įjungtas.
I
Atidėto paleidimo simbolis rodomas nustačius atidėto paleidimo
funkciją.
• Programos trukmė (skalbimo ir (arba) džiovinimo fazė)
Paleidus programą, programos laikas mažinamas 1 minutės
padalomis.
• Atidėtas paleidimas
Paspaudus atidėto paleidimo mygtuką, ekrane rodomas atidėto
paleidimo laikas.
• Įspėjimų kodai
Sutrikus prietaiso veikimui, ekrane rodomi įspėjamieji kodai. Žr.
skyrių „Trikčių šalinimas“.
J
• Ekrane kelias sekundes rodomas šis pranešimas, jeigu:
– negalite nustatyti funkcijos su skalbimo programa;
– mėginate pakeisti vykdomą skalbimo programą.
• Pasibaigus programai.
Sausumo lygių simboliai: jie užsidega nustačius automatinį džiovinimą
Visiškai sausų skalbinių lygio simbolis
K
Sausų į spintą skalbinių lygio simbolis
Sausų lyginimui skalbinių lygio simbolis
L
Nustačius džiovinimo programą, užsidega džiovinimo trukmės
simbolis.
M
Ciklo pabaigoje rodomas skalbiklio perdozavimo simbolis, jeigu
prietaisas aptinka per didelį kiekį skalbiklio.
Grafiniai brūkšneliai
Tuščias langelis rodomas tik tuomet, kai atitinkamą funkciją gali‐
ma naudoti su nustatyta programa.
52 www.aeg.com
Indikatoriaus langelis užpildomas atsižvelgiant į nustatytas funkci‐
jas.
Pasirinkus netinkamą nuostatą, ekrane rodomas pranešimas Err (klaida), reiškiantis,
kad tokia parinktis negalima.
Laiko taupymo simbolis rodomas tuomet, kai pasirenkate vieną iš
programos trukmės nuostatų.
N
• Sutrumpinta trukmė
• Itin greita
Įjungus šią funkciją, užsidega papildomo skalavimo simbolis.
O
Rodoma reikšmė reiškia bendrą skalavimų skaičių.
Indikatoriaus langelis būna visiškai užpildytas, jeigu nustatomas
didžiausias skalavimų skaičius.
Įjungus šią funkciją, ekrane rodomas dėmių šalinimo simbolis.
Įjungus šią funkciją, užsidega pirminio skalbimo simbolis.
P
Nustačius tik vieną iš funkcijų, indikatoriaus langelis būna užpildy‐
tas nevisiškai.
Nustačius dvi funkcijas, indikatoriaus langelis būna užpildytas vi‐
siškai.
AUTOMATINIO DŽIOVINIMO
MYGTUKAS 4
PALEIDIMO / PRISTABDYMO
MYGTUKAS 6
Norėdami nustatyti savo skalbinių sausumo lygį,
paspauskite šį mygtuką. Ekrane rodomas nusta‐
tymo lygio simbolis.
• Labai sausi
• Sausi dėti į spintą
• Skalbiniai lyginimui
Norėdami paleisti arba pertraukti programą,
spauskite mygtuką 6 .
Visus lygius nustatyti galima ne visiems
audinių rūšims.
DŽIOVINIMO TRUKMĖS
MYGTUKAS 5
Paspauskite šį mygtuką, kai norite nustatyti džio‐
vinamiems audiniams tinkamą trukmę. Ekrane
rodoma nustatytoji reikšmė.
Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką, laiką pail‐
ginsite 5 minutėmis.
Visas laiko nuostatas nustatyti galima
ne visiems audinių rūšims.
ATIDĖTO PALEIDIMO MYGTUKAS
7
Paspauskite mygtuką 7 , norėdami atidėti pro‐
gramos paleidimą nuo 30 minučių iki 20 valandų.
LAIKO TAUPYMO MYGTUKAS 8
Norėdami sutrumpinti programos trukmę, pa‐
spauskite mygtuką 8.
– Skalbdami kasdien dėvimus drabužius, pa‐
spauskite vieną kartą, kad nustatytumėte pa‐
rinktį „Sutrumpinta trukmė“.
– Skalbdami mažai suteptus drabužius, pa‐
spauskite dukart, kad nustatytumėte parinktį
„Itin greita“.
Kai kuriose programose veikia tik viena
iš dviejų funkcijų.
LIETUVIŲ
53
PAPILDOMO SKALAVIMO
MYGTUKAS 9
TEMPERATŪROS NUSTATYMO
MYGTUKAS 12
Norėdami įtraukti į programą papildomą skalavi‐
mą, paspauskite mygtuką 9 .
Naudokite šią funkciją, skalbdami skalbimo prie‐
monėms alergiškų žmonių drabužius, arba tuo
atveju, jeigu vanduo yra minkštas.
Norėdami pakeisti numatytosios temperatūros
nuostatą, paspauskite mygtuką 12 . Jeigu ekra‐
ne rodoma
- -, prietaisas nešildo vandens.
DĖMIŲ ŠALINIMO–PRADINIO
SKALBIMO MYGTUKAS 10
Garso signalai girdimi:
• Įjungus prietaisą.
• Išjungus prietaisą.
• Spaudžiant mygtukus.
• Programai pasibaigus.
• Esant prietaiso veikimo sutrikimui.
Norėdami išjungti / įjungti garso signalus, vienu
metu paspauskite ir 6 sekundes palaikykite nus‐
paudę mygtukus 10 ir 9 .
Norėdami įtraukti į programą dėmių šalinimo ir
(arba) pradinio skalbimo etapą, paspauskite
mygtuką 10 .
Norėdami įjungti vieną arba dvi parinktis, kelis
kartus paspauskite šį mygtuką. Ekrane rodomas
atitinkamas simbolis ir indikatoriaus langelis.
DĖMĖS
• Naudokite šią funkciją skalbiniams su sunkiai
išvalomomis dėmėmis skalbti.
Naudodami šią funkciją, pripilkite dėmių vaik‐
. Ši funkcija pailgina programos
lio į skyrių
trukmę.
Šios funkcijos negalima pasirinkti skal‐
biant žemesnės nei 40° C temperatūros
vandenyje.
PRADINIS SKALBIMAS
• Naudokite šią funkciją, norėdami nustatyti pra‐
dinio skalbimo etapą prieš skalbimo etapą. Šią
funkciją rekomenduojama naudoti skalbiant
smarkiai suteptus skalbinius.
Nustačius šią funkciją, programa veikia
ilgiau.
GRĘŽIMO MYGTUKAS 11
Šiuo mygtuku galėsite:
• Nustačius programą, sumažinti maksimalų
gręžimo etapo greitį.
Ekrane rodomos tik pasirinktai progra‐
mai leistinos gręžimo greičio nuostatos.
• Išjungti gręžimo funkciją.
• Įjungti funkciją „Skalavimo sulaikymas“. Nus‐
tatykite šią funkciją, kad audiniai nesusiglam‐
žytų. Pabaigus programą, prietaisas neišlei‐
džia vandens.
GARSO SIGNALŲ FUNKCIJA
Išjungus garso signalus, jie veiks tik pa‐
spaudus šiuos mygtukus arba įvykus
veikimo sutrikimui.
SAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTO
FUNKCIJA
Šis funkcija neleidžia vaikams žaisti valdymo
skydeliu.
• Norėdami šią funkciją įjungti, vienu metu pa‐
spauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus 12
ir 11 , kol ekrane atsiras simbolis
.
• Norėdami šią funkciją išjungti, vienu metu pa‐
spauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus 12
ir 11 , kol simbolis
užges.
Šią funkciją galite įjungti:
• Prieš paspausdami paleidimo / pristabdymo
mygtuką 6 : prietaiso paleisti negalėsite.
• Paspaudę paleidimo / pristabdymo mygtuką
6 : visų mygtukų ir programų nustatymo ran‐
kenėlės funkcijos neveiks.
NUOLATINIO PAPILDOMO
SKALAVIMO FUNKCIJA
Naudojant šią funckiją, papildomas skalavimas
gali būti naudojamas nuolat, kai tik nustatoma
nauja programa.
• Norėdami šią funkciją įjungti, vienu metu pa‐
spauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus 8
ir 7 , kol ekrane atsiras simbolis
.
54 www.aeg.com
• Norėdami šią funkciją išjungti, vienu metu pa‐
spauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus 8
ir 7 , kol simbolis
užges.
LIETUVIŲ
55
PROGRAMOS
Programa
Temperatūra
Skalbinių tipas
Maks. skalbinių svoris
Ciklo aprašy‐ Funkcijos
mas
SKALBIMO PROGRAMOS
Medvilnė
95°–šaltas
Sintetika
60°–šaltas
Lengvas lygini‐
mas4)
60°–šaltas
Gležni skalbiniai
40°–šaltas
Smarkiai sutepti balti ir spalvoti
medvilniniai skalbiniai.
maks. svoris 9 kg
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PIRMINIS SKALBI‐
MAS1) / DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS2)
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
LAIKO TAUPYMAS3)
Vidutiniškai sutepti sintetiniai ar‐
ba mišraus pluošto audinių skal‐
biniai.
maks. svoris 4 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PRADINIS SKALBI‐
MAS1) / DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS2)
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
LAIKO TAUPYMAS
Sintetiniai audiniai. Nustačius
šią programą, skalbiama ir grę‐
žiama atsargiai, kad skalbiniai
nebūtų suglamžyti. Prietaisas
papildomai skalauja skalbinius.
maks. svoris 4 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PIRMINIS SKALBI‐
MAS1)
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
LAIKO TAUPYMAS
Vidutiniškai sutepti gležnų audi‐
nių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės,
poliesterio, skalbiniai.
maks. svoris 4 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PRADINIS SKALBI‐
MAS1) / DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS2)
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
LAIKO TAUPYMAS
56 www.aeg.com
Programa
Temperatūra
Skalbinių tipas
Maks. skalbinių svoris
Ciklo aprašy‐ Funkcijos
mas
Vilna / šilkas
40°–šaltas
Skalbykle skalbiamai vilnai bei
rankomis skalbiamiems vilno‐
niams gaminiams ir gležniems
audiniams su priežiūros simbo‐
liu „Skalbimas rankomis“.
maks. svoris 2 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
Sparčiojo skalbimo programa
sportiniams drabužiams arba
vienąkart dėvėtiems ir mažai su‐
teptiems medvilniniams ir sinte‐
tiniams drabužiams.
maks. svoris 3 kg
Skalbimas
GRĘŽIMO GREIČIO
Skalavimai
MAŽINIMAS
Trumpas grę‐
žimas
Visi audiniai.
maks. svoris 9 kg
Vienas skala‐
vimas, nau‐
dojant papil‐
domą gręži‐
mo etapą
20 min.– 3 kg
40° - 30°
Skalavimai
Šaltas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS5)
Visi audiniai.
Vandens iš‐ GRĘŽIMO GREIČIO
Gręžimo etapas numatytas
leidimas
MAŽINIMAS
medvilniams gaminiams. Nusta‐ Gręžimo fazė BE GRĘŽIMO
Gręžimas / van‐ tykite gręžimo greitį, atsižvelg‐
dami į audinių rūšį.
dens išleidimas6) maks. svoris 9 kg
DŽIOVINIMO PROGRAMOS
Vilna
Sintetika
Vilnoniai skalbiniai
maks. 1 kg
Tik „Džiovini‐
mo laikas“
Sintetiniai skalbiniai
maks. 3 kg
Automatinis
džiovinimas
arba džiovini‐
mo laikas
Medvilniniai skalbiniai maks.
svoris 7 kg
Automatinis
džiovinimas
arba džiovini‐
mo laikas
Visa programa, sudaryta iš skal‐
bimo fazės + džiovinimo fazės,
skirta mažam mišrių audinių
(medvilninių ir sintetinių skalbi‐
nių) kiekiui.
maks. 1 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
Automatinis
džiovinimas
Medvilnė
Non Stop 60
Min.
40°
SKALBIMO PROGRAMOS
LIETUVIŲ
57
Programa
Temperatūra
Skalbinių tipas
Maks. skalbinių svoris
Ciklo aprašy‐ Funkcijos
mas
SUPER ECO
Šaltas
Mišrūs audiniai (medvilniniai ir
sintetiniai skalbiniai). Ši pprogra‐
ma skirta energijai, vandeniui ir
laikui taupyti.7)
maks. svoris 3 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas grę‐
žimas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
EKO8)
60° - 40°
Vidutiniškai sutepti balti ir ne‐
blunkantys spalvoti medvilniniai
skalbiniai.
Nustatykite šią programą, norė‐
dami gerai išskalbti gaminius ir
suvartoti mažiau energijos. Il‐
gesnė skalbimo programos truk‐
mė.
maks. svoris 9 kg
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
SKALAVIMO SULAIKY‐
MAS
PRADINIS SKALBI‐
MAS1) / DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS2)
PAPILDOMAS SKALA‐
VIMAS
LAIKO TAUPYMAS3)
1) Jeigu naudojate skystą skalbiklį, nustatyktie programą be PIRMINIO SKALBIMO.
2) Skalbiant žemesnės nei 40 °C temperatūros vandenyje, negalima pasirinkti „Dėmių šalinimo“ funkcijos.
3) Jeigu pasirinksite parinktį „Itin greita“, rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galima skalbti ir
didžiausią skalbinių kiekį, tačiau pablogės skalbimo kokybė.
4) Ši programa su džiovinimu nesuderinama.
5) Norėdami įjungti papildomų skalavimų funkciją, paspauskite mygtuką „PAPILDOMAS SKALAVIMAS“.
Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.
6) Norėdami nustatyti vien tiktai programą „VANDENS IŠLEIDIMAS“, nustatykite funkciją „BE GRĘŽIMO“.
7) Ši programa tinka naudoti su skalbikliais, kurie tampa efektyvūs esant žemai temperatūrai.
8) Medvilnės skalbimo energijos taupymo programa“ 60 °C temperatūroje, skalbiant 9 kg skalbinių yra
atskaitos programa techniniams duomenims, nurodytiems energijos sunaudojimo etiketėje, ir atitinka
direktyvos 92/75/EEB normas.
Programa1)
Skalbinių tipas
Didž. svoris
GARŲ PROGRAMOS
Atšviežinimas
Neglamžymas
Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai
Šiuo ciklu iš skalbinių panaikinami kvapai.
iki 1.5 kg
Gyvūnų kvapai garinant nepanaikinami.
Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai
Šiuo ciklu ištiesinami susiglamžę skalbiniai.
iki 1.5 kg
Garinti galima sausus, išskalbtus arba sykį dėvėtus skalbinius. Naudojant šias progra‐
mas, skalbiniai tampa lygesni ir švelnesni, iš jų pašalinami nemalonūs kvapai.
Nenaudokite jokių skalbimo priemonių. Jeigu reikia, panaikinkite dėmes skalbdami ar‐
ba naudodami vietinius dėmių išėmiklius.
Garinimo programos neatlieka jokių higieninių ciklų.
Garinimo programos nereikėtų rinktis šių rūšių skalbiniams:
• gaminių, kurių priežiūros etiketėje nenurodyta, jog juos galima džiovinti džiovyklėje
• Skalbiniams, kuriuose yra plastikinių, metalinių, medinių arba panašių dalių.
58 www.aeg.com
1) Jeigu nustatysite sausų skalbinių garinimo programą, ciklo pabaigoje skalbiniai bus šiek tiek drėgni. Geriau
pakabinkite skalbinius atvirame ore maždaug 10 minučių, kad drėgmė išgaruotų. Programai pasibaigus,
nedelsdami išimkite skalbinius iš būgno. Po garinimo ciklo skalbinius vis viena galima lyginti, tačiau tai
padaryti bus daug lengviau!
„WOOLMARK“ SERTIFIKATAS
Bendrovė „The Woolmark Company“ patikrino ir patvir‐
tino, kaip ši skalbyklė skalbia vilną – gaminius, kurių
sudėtyje yra vilnos ir kurių etikėtėse nurodyta „skalbti
rankomis“, su sąlyga, kad tie gaminiai yra skalbiami
pagal nurodymus, pateiktus gaminio etiketėje, ir tuos
nurodymus yra pateikęs šios skalbyklės gamintojas.
M1144
JK, Šiaurės Airijoje, Honkonge ir Indijoje „Woolmark“
ženklas yra sertifikavimo prekės ženklas. ©„The Wool‐
mark Company Pty Ltd.“
AUTOMATINIO DŽIOVINIMO PROGRAMOS
Sausumo lygis
Audinio rūšis
Labai sausi
Tinka rankšluosčių audiniams
Medvilnė ir linas
(vonios chalatai, vonios rankš‐
luosčiai ir pan.)
iki 7 kg
Medvilnė ir linas
(vonios chalatai, vonios rankš‐
luosčiai ir pan.)
iki 7 kg
Sintetika ir mišrūs audiniai
(džemperiai, palaidinės, apatiniai
drabužiai, lininės šluostės)
iki 3 kg
Medvilnė ir linas
(paklodės, staltiesės, marškiniai
ir kt.)
iki 7 kg
Laikyti sausai
Skalbiniams atidėti
Skalbiniai lyginimui
Lyginimui
Skalbinių kiekis
LIETUVIŲ
59
DŽIOVINIMO LAIKO PROGRAMOS
Sausumo laipsnis
Audinio rūšis
Labai sausi
Tinka rankšluosčių au‐
diniams
Medvilnė ir linas
(vonios chalatai, vonios rankš‐
luosčiai ir pan.)
Sausi dėti į spintą1)
Skalbiniams atidėti
Medvilnė ir linas
(vonios chalatai, vonios rankš‐
luosčiai ir pan.)
Sausi dėti į spintą
Skalbiniams atidėti
Skalbinių Gręžimo
kiekis
greitis
(kg)
(apm)
Siūloma
trukmė
(min)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Sintetika ir mišrūs audiniai
3
(džemperiai, palaidinės, apati‐
niai drabužiai, lininės šluostės) 1
1200
135 - 145
1200
40 - 50
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Skalbiniai lyginimui
Tinkami lyginti
Medvilnė ir linas
(paklodės, staltiesės, marški‐
niai ir kt.)
Sausa vilna
Vilna (megztiniai)
1) Patarimai patikros institucijai
Pirmų 6 kg džiovinamų skalbinių kiekio (skalbiniai: užvalkalai ir rankšluosčiai) patikra pagal EN 50229 turi
būti atliekama: parinkus medvilnės programą AUTOMATINĖ, SAUSI DĖTI Į SPINTĄ.
ANTRAS 3 kg džiovinamų skalbinių kiekis (skalbiniai: 3 paklodės ir rankšluosčiai) turi būti tikrinamas
parinkus programą medvilnei AUTOMATINĖ, SAUSI DĖTI Į SPINTĄ.
60 www.aeg.com
SĄNAUDOS
Programa
Energijos sąnaudos Vandens sąnaudos
(kWh)
(litrai)
Balta medvilnė 95°
2.5
73
Medvilnė 60°
1.60
69
Medvilnės skalbimo energijos
taupymo programa 60° 1)
1.05
63
Medvilnė 40°
1.0
69
Sintetika 40°
0.60
48
Gležni 40°
0.70
58
Vilna / rankinis skalbimas 30°
0.35
57
Programos truk‐
mė
(minutės)
Programų truk‐
mė nurodoma
valdymo skyde‐
lio ekrane.
1) „Medvilnės skalbimo energijos taupymo programa“ 60 °C temperatūroje, skalbiant 9 kg skalbinių yra
atskaitos programa techniniams duomenims, nurodytiems energijos sunaudojimo etiketėje, ir atitinka
direktyvos 92/75/EEB normas.
Šioje lentelėje pateikti orientaciniai duo‐
menys; jie gali kisti priklausomai nuo
skalbinių tipo ir kiekio, įvadinio vandens
temperatūros ir aplinkos temperatūros.
LIETUVIŲ
61
PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ
1.
2.
rių. Nustatykite ir paleiskite programą med‐
vilnei skalbti, parinkę aukščiausią tempera‐
tūrą, bet skalbinių nedėkite. Taip iš būgno ir
korpuso bus pašalintas visas galimas pur‐
vas.
Norėdami įjungti vandens išleidimo sistemą,
įpilkite 2 litrus vandens į skalbiklio dalytuvo
pagrindinio skalbimo skyrių.
Pilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės į
skalbiklių dalytuvo pagrindinį skalbimo sky‐
PRIETAISO NAUDOJIMAS – TIK SKALBIMAS
1.
2.
3.
Atsukite vandens čiaupą.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į elektros tin‐
klo lizdą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite
mygtuką 1 .
4.
5.
6.
Sudėkite skalbinius į prietaisą.
Naudokite tinkamą skalbimo priemonių ir
priedų kiekį.
Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą,
atsižvelgdami į skalbinių rūšį ir nešvarumą.
SKALBINIŲ DĖJIMAS
1.
2.
Atidarykite prietaiso dureles.
Po vieną skalbinius įdėkite į būgną. Prieš
dėdami skalbinius į prietaisą, juos papurtyki‐
te. Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
3.
Uždarykite dureles.
Įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio
ir durelių. Tokiu atveju gali pratekėti vanduo arba
skalbiniai būti pažeisti.
SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDŲ PILDYMAS
62 www.aeg.com
Skalbimo priemonės skyrius pirminio skalbimo fazei, mirkymo programai ir
dėmių šalinimo funkcijai.
Prieš paleisdami pirminio skalbimo, mirkymo programą ir dėmių šalinimo pro‐
gramą, pripilkite skalbimo priemonės.
Skalbimo priemonių skyrius, skirtas skalbimo fazei.
Jeigu naudojate skystą skalbiklį, jo pilkite prieš pat paleisdami programą.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo) skyrius.
Įpilkite priemonių į skyrelį, prieš paleisdami programą.
Tai didžiausias skystų priedų lygis.
Sklendė milteliams arba skystam skalbikliui
Norėdami naudoti skalbimo miltelius arba skystą skalbiklį, pasukite ją (aukš‐
tyn arba žemyn), nustatydami tinkamą padėtį.
Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių pakuočių.
Patikrinkite sklendės padėtį
1.
2.
Traukite skalbiklio dalytuvą, kol jis sustos.
Norėdami ištraukti dalytuvą, paspauskite
svirtelę.
3.
Norėdami naudoti skalbimo miltelius, sklen‐
dę pakelkite.
4.
Norėdami naudoti skystą skalbiklį, sklendę
nuleiskite.
Kai sklendė yra NULEIDIMO padėtyje:
– nenaudokite želatinos pavidalo arba
tirštų skalbiklių;
– nepilkite skalbiklio daugiau, nei nuro‐
dyta ant sklendės;
– nenaudokite pirminio skalbimo fazės;
– nenustatykite paleidimo atidėjimo
funkcijos.
LIETUVIŲ
5.
6.
63
Pripilkite reikiamą skalbiklio ir audinių
minkštiklio kiekį.
Atsargiai uždarykite skalbiklio dalytuvą. Įsi‐
tikinkite, ar sklendė nestringa uždarant stal‐
čiuką.
PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS
1.
Pasukite programų nustatymų rankenėlę.
Užsidegs atitinkamas programos indikato‐
rius.
2.
Žybčioja raudona mygtuko 6 kontrolinė
lemputė.
Ekrane rodomos numatytosios temperatū‐
ros ir gręžimo greičio nuostatos bei tuščias
indikatoriaus langelis, reiškiantis, kad gali‐
ma pasirinkti papildomas funkcijas.
Norėdami pakeisti temperatūros ir (arba)
gręžimo greičio nuostatą, paspauskite atitin‐
kamus mygtukus.
Nustatykite tinkamas funkcijas.
Norėdami paleisti programą, spauskite myg‐
tuką 6 . Šviečia mygtuko 6 kontrolinė
lemputė.
3.
4.
5.
6.
FUNKCIJOS PAKEITIMAS
Galite pakeisti tik tam tikras, dar nevykdomas
funkcijas.
1.
2.
ATIDĖTO PALEIDIMO
NUSTATYMAS
1.
Kelis kartus paspauskite mygtuką 7 , kol
ekrane bus rodomas reikiamas minučių ar‐
ba valandų skaičius. Užsidega atitinkami
simboliai.
2.
Paspaudus mygtuką 6 , prietaisas prade‐
da atgalinį atidėto paleidimo laiko skaičiavi‐
mą.
Pasibaigus atgaliniam ilaiko skaičiavimui,
programa pradedama automatiškai.
Išleidimo siurblys trumpą laiką gali veik‐
ti, kai prietaisas pripildomas vandens.
Prietaisas automatiškai nustato cik‐
lo trukmę pagal į būgną sudėtų
skalbinių kiekį, kad skalbimo rezul‐
tatai būtų puikūs per minimalų būti‐
ną laiką. Maždaug po 15 minučių
nuo programos paleidimo ekrane
rodoma kita laiko reikšmė.
PROGRAMOS NUTRAUKIMAS
Paspauskite mygtuką 6 . Indikatorius žyb‐
čioja.
Pakeiskite nustatytą funkciją.
Prieš paspausdami mygtuką 6 prietai‐
sui paleisti, galite atšaukti arba pakeisti
atidėto paleidimo nuostatą.
Pasirinkus programą Garinimas, atidėto
paleidimo nustatyti negalima.
ATIDĖTO PALEIDIMO ATŠAUKIMAS
1.
1.
Paspauskite mygtuką 6 . Indikatorius žyb‐
čioja.
Paspauskite mygtuką 6 . Žybčioja atitin‐
kama kontrolinė lemputė.
2.
2.
Dar kartą paspauskite mygtuką 6 . Skalbi‐
mo programa tęsiama toliau.
Kelis kartus paspauskite mygtuką 7 , kol
ekrane bus rodoma funkcija 0’.
3.
Paspauskite mygtuką 6 . Programa palei‐
džiama.
PROGRAMOS ATŠAUKIMAS
1.
2.
Norėdami atšaukti programą ir išjungti prie‐
taisą, paspauskite mygtuką 1 .
Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite
mygtuką 1 . Dabar galite nustatyti naują
skalbimo programą.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
ATIDARYKITE DURELES
Programai arba atidėto paleidimo funkcijai vei‐
kiant, prietaiso durelės yra užrakintos.
Norėdami atidaryti prietaiso dureles:
1.
2.
Paspauskite mygtuką 6 . Durelių užrakto
simbolis užgęsta.
Atidarykite prietaiso dureles.
64 www.aeg.com
3.
Uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite
mygtuką 6 . Programa arba atidėto palei‐
dimo funkcija tęsiama toliau.
Jeigu išjungsite prietaisą, programą
teks nustatyti iš naujo.
Jeigu būgne esančio vandens tempera‐
tūra ir lygis yra per dideli, durelių užrak‐
to simbolis šviečia toliau ir durelių atida‐
ryti negalima. Kad atidarytumėte dure‐
les, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palaukite kelias minutes.
3. Įsitikinkite, ar būgne nėra vandens.
PROGRAMAI PASIBAIGUS
• Prietaisas sustoja automatiškai.
• Pasigirsta garso signalai.
• Ekrane užsidega
.
• Paleidimo / pristabdymo mygtuko 6 indika‐
torius užgęsta.
• Durelių užrakto simbolis užgęsta.
• Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite myg‐
tuką 1 . Pasibaigus programai, po penkių
minučių energijos taupymo funkcija automatiš‐
kai išjungia prietaisą.
Vėl įjungus prietaisą, ekrane rodoma
paskutinį kartą nustatytos programos
pabaiga. Norėdami nustatyti naują skal‐
bimo ciklą, pasukite programų pasirinki‐
mo rankenėlę.
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar
būgnas yra tuščias.
• Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų pe‐
lėsių ir nemalonių kvapų.
• Užsukite vandens čiaupą.
Plovimo programa baigta, bet būgne yra
vandens:
– Būgnas reguliariai pasukamas, kad skalbiniai
nesusiglamžytų.
– Durelės lieka užrakintos.
– Norėdami atidaryti dureles, privalote išleisti
vandenį.
Norėdami išleisti vandenį:
1. Jeigu reikia, sumažinkite gręžimo greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtu‐
ką 6 . Iš prietaiso išleidžiamas vanduo ir
atliekamas gręžimas.
3. Programai pasibaigus ir durelių užrakto sim‐
boliui užgęsus, galite atidaryti dureles
4. Išjunkite prietaisą.
Maždaug po 18 valandų prietaisas auto‐
matiškai išleidžia vandenį ir išgręžia
skalbinius.
LIETUVIŲ
65
PRIETAISO NAUDOJIMAS – TIK DŽIOVINIMAS
ĮSPĖJIMAS
Atsukite vandens čiaupą. Nuveskite vandens iš‐
leidimo žarną į kriauklę arba prijunkite ją prie nu‐
tekamojo vamzdžio.
• Sudėkite skalbinius.
• Pasukite programų nustatymo ratuką ties skal‐
biniams džiovinti tinkama programa. Ekrane
rodoma minimali laiko vertė.
Pasirodo džiovinimo simbolis.
Tebešviečia nustatymo lygio sim‐
bolis.
Kitų lygių simboliai užgęsta.
Visus lygius nustatyti galima ne visų rū‐
šių skalbiniams.
Naudojant džiovinimo laiko programą:
• Spaudinėkite mygtuką 5 , kad nustatytumė‐
te laiko vertę (žr. lentelę „Džiovinimo progra‐
ma“).
Užsidega neglamžymo simbolis.
Pasirodo džiovinimo simbolis.
Rodomas džiovinimo trukmės
simbolis.
Užsidega neglamžymo simbolis.
Norėdami, kad skalbiniai būtų išdžiovinti
geriausiai, skalbdami skalbinius nusta‐
tykite to tipo skalbiniams leidžiamą
maksimalų gręžimo greitį.
Skalbinius džiovinti galima dviem būdais:
Naudojant automatinį džiovinimą
• Spaudinėkite mygtuką 4 , kol ekrane po vie‐
nu iš sausumo lygių simboliu pasirodys juoda
linija:
Užsidega visiškai sausų skalbinių
lygio simbolis.
Užsidega sausų į spintą skalbinių
džiovinimo lygis.
Užsidega sausų lyginimui skalbi‐
nių lygio simbolis.
Džiovinimo trukmės simbolis už‐
gęsta.
• Ekrane rodoma laiko vertė, apskaičiuota pagal
numatytąjį skalbinių kiekį. Jeigu skalbinių kie‐
kis daugmaž atitinka numatytąjį kiekį, prietai‐
sas ciklo metu automatiškai pakoreguoja laiko
vertę.
• Norėdami paleisti programą, spauskite mygtu‐
ką 6 .
Užsidega durelių užrakto simbo‐
lis.
Pradeda žybčioti džiovinimo sim‐
bolis.
Rodomas džiovinimo trukmės
simbolis.
Nustatykite laiko vertę
• Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką, laiką
pailginsite 5 minutėmis.
• Po kelių sekundžių nustatyta laiko vertė ekra‐
ne pasikeičia: prietaisas taip pat apskaičiuoja
neglamžymo ir aušinimo fazių trukmę.
Galutinė laiko vertė
• Norėdami paleisti programą, spauskite mygtu‐
ką 6 . Ekrane kas minutę parodoma nauja
laiko vertė.
Pradeda žybčioti džiovinimo
simbolis.
Užsidega durelių užrakto sim‐
bolis.
Jeigu nustatote tik 10 minučių laiko ver‐
tę, prietaisas atlieka tik aušinimo fazę.
Programai pasibaigus
• Prietaisas sustoja automatiškai.
• Pasigirsta garso signalai.
•
.
Ekrane užsidega
• Paleidimo / pristabdymo mygtuko 6 indika‐
torius užgęsta.
• Iki džiovinimo ciklo pabaigos likus kelioms mi‐
nutėms, prietaisas atlieka neglamžymo fazę.
Žybčioja neglamžymo simbolis.
66 www.aeg.com
Durelės vis dar užrakintos.
• Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite myg‐
tuką 1 . Pasibaigus programai, po kelių mi‐
nučių energijos taupymo funkcija automatiškai
išjungia prietaisą.
•
užgęsus, du‐
Durelių užrakto lemputei
reles galima atidaryti.
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar
būgnas yra tuščias.
• Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų pe‐
lėsių ir nemalonių kvapų.
• Užsukite vandens čiaupą.
LIETUVIŲ
67
PRIETAISO NAUDOJIMAS – SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS
NEPERTRAUKIAMA PROGRAMA –
SKALBIMAS IR AUTOMATINIS
DŽIOVINIMAS
ATSARGIAI
Nedėkite į dūgną plastikinio indelio/ka‐
muoliukų su skalbimo priemonėmis.
• Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite mygtu‐
ką 1 .
• Sudėkite skalbinius.
• Pripilkite reikiamą skalbiklio ir audinių minkš‐
tiklio kiekį.
• Pasukite programų parinkties ratuką ties skal‐
bimo programa. Ekrane rodomi skirtingų skal‐
bimo fazių simboliai.
ATSARGIAI
Nenustatykite žemesnio gręžimo greičio
nei automatinis nustatytos programos
greitis.
• Pasirinkite galimas parinktis.
• Spaudinėkite mygtuką 8 , kol ekrane po vie‐
nu iš sausumo lygių simboliu pasirodys juoda
linija.
Užsidega sausų lyginimui
skalbinių lygio simbolis
Užsidega sausų į spintą
skalbinių džiovinimo ly‐
gis.
Užsidega visiškai sausų
skalbinių lygio simbolis.
Pasirodo džiovinimo sim‐
bolis.
Užsidega neglamžymo
simbolis.
Ekrane rodoma laiko vertė yra skalbimo +
džiovinimo ciklų trukmė, apskaičiuota pagal
numatytąjį skalbinių kiekį.
• Norėdami paleisti programą, spauskite mygtu‐
ką 6 .
Iki džiovinimo ciklo pabaigos likus ke‐
lioms minutėms, prietaisas atlieka ne‐
glamžymo ir aušinimo fazes.
• Programai pasibaigus, prietaisas išjungiamas
automatiškai.
• Pasigirsta garso signalai.
• Dureles atidaryti galėsite tik tuomet, kai užges
.
simbolis
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar
būgnas yra tuščias.
• Užsukite vandens čiaupą.
• Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų pe‐
lėsių ir nemalonių kvapų.
NEPERTRAUKIAMA PROGRAMA –
SKALBIMAS IR NUSTATOMOS
TRUKMĖS DŽIOVINIMAS
ATSARGIAI
Nedėkite į dūgną plastikinio indelio/ka‐
muoliukų su skalbimo priemonėmis.
• Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite mygtu‐
ką 1 .
• Sudėkite skalbinius.
• Pripilkite reikiamą skalbiklio ir audinių minkš‐
tiklio kiekį.
• Pasukite programų parinkties ratuką ties skal‐
bimo programa. Ekrane rodomi skirtingų skal‐
bimo ciklo fazių simboliai.
Nenustatykite žemesnio gręžimo greičio nei
automatinis nustatytos programos greitis.
• Pasirinkite galimas parinktis.
• Norėdami nustatyti džiovinimo laiką, spauskite
mygtuką 5 .
Pasirodo džiovinimo simbolis.
Užsidega neglamžymo simbo‐
lis.
Rodomas džiovinimo trukmės
simbolis.
Tebešviečia nustatyto sausumo
lygio simbolis.
Kitų lygių simboliai užgęsta.
• Ekrane rodomas nustatytasis džiovinimo lai‐
kas.
Užsidega durelių užrakto simbo‐
lis.
Nustatytasis džiovinimo lai‐
kas
Ekrane kas minutę parodoma nauja laiko ver‐
tė.
• Ekrane po kelių sekundžių rodoma bendra
ciklų trukmė:
68 www.aeg.com
Galutinė laiko vertė (skalbi‐
mo + džiovinimo + neglam‐
žymo + aušinimo fazės)
Jeigu nustatote tik 10 minučių trukmės
džiovinimo laiką, į galutinį laiką įtraukia‐
mos ir neglamžymo bei aušinimo fazės.
• Norėdami paleisti programą, spauskite mygtu‐
ką 6.
Durelės yra užrakintos
Ekrane kas minutę parodoma nauja laiko ver‐
tė.
• Programai pasibaigus, prietaisas išjungiamas
automatiškai.
• Pasigirsta garso signalai.
•
užgęsus, du‐
Durelių užrakto simboliui
reles galima atidaryti.
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar
būgnas yra tuščias.
• Užsukite vandens čiaupą.
• Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų pe‐
lėsių ir nemalonių kvapų.
PŪKAI ANT AUDINIŲ
Skalbimo ir (arba) džiovinimo fazės metu kai ku‐
rie audiniais (šluostės, vilna, megztiniai) gali ap‐
sipūkuoti.
Šie pūkai gali prilipti prie audinių kito ciklo metu.
Šis nepatogumas didėja skalbiant techninius au‐
dinius.
Norėdami apsaugoti skalbinius nuo apsipūkavi‐
mo, rekomenduojama:
• neplauti tamsių audinių drabužių po šviesių
spalvų audinių skalbimo ir džiovinimo (naujų
šluosčių, vilnos, megztinių) ir atvirkščiai;
• pirmą kartą išskalbus šios rūšies audinius,
juos džiovinti lauke;
• išvalyti vandens išleidimo filtrą;
• po džiovinimo fazės drėgnu skudurėliu išvalyti
tuščią būgną, tarpiklį ir dureles.
Norėdami pašalinti pūkus iš būgno, nustatykite
specialią programą:
• Ištuštinkite būgną.
• Drėgnu skudurėliu išvalykite būgną, tarpiklį ir
dureles.
• Nustatykite skalavimo programą.
• Norėdami įjungti valymo funkciją, vienu metu
paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus
9 bei 11 , kol ekrane pasirodys simbolis
CLE.
• Norėdami paleisti programą, spauskite mygtu‐
ką 6 .
LIETUVIŲ
69
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
SKALBINIŲ SUDĖJIMAS
• Suskirstykite skalbinius į: baltus, spalvotus,
sintetinius, gležnus ir vilnonius.
• Vadovaukitės skalbimo nurodymais, pateiktais
skalbinių priežiūros etiketėse.
• Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
• Kai kurie gaminiai pirmo skalbimo metu gali
šiek tiek išblukti. Pirmą kartą rekomenduoja‐
me juos skalbti atskirai.
• Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus,
užsekite kilpas ir spaustukus. Užriškite diržus.
• Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.
• Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir išmar‐
gintus gaminius išverskite.
• Išvalykite sunkiai įveikiamas dėmes.
• Sunkiai pašalinamoms dėmėms išskalbti nau‐
dokite specialią skalbimo priemonę.
• Būkite atsargūs, skalbdami užuolaidas. Nuim‐
kite kabliukus arba sudėkite užuolaidas į skal‐
bimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.
• Prietaise neskalbkite:
– Skalbinių be apsiuvų arba su įkirpimais.
– Liemenėlių su metalinėmis vielelėmis.
– Mažus gaminius sudėkite į skalbimo mai‐
šelį.
• Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali
kilti balanso problemų. Jeigu taip atsitiktų, ran‐
komis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo
paleiskite gręžimo etapą.
SUNKIAI ĮVEIKIAMOS DĖMĖS
Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo prie‐
mone pašalinti nepavyksta.
Tokias dėmes rekomenduojame pašalinti prieš
sudedant skalbinius į prietaisą.
Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Nau‐
dokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą
dėmių valiklį.
SKALBIKLIAI IR SKALBIMO
PRIEDAI
• Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus
skalbiklius ir priedus.
• Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
• Tausodami gamtą, naudokite tik tiek skalbik‐
lio, kiek reikia.
• Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais
ant šių priemonių pakuočių.
• Naudokite tinkamas priemonės, atsižvelgdami
į audinių rūšį ir spalvą, programos temperatū‐
rą ir nešvarumo lygį.
• Naudodami skystus skalbiklius, nesirinkite
pradinio plovimo etapo.
• Jeigu prietaise nėra skalbiklių dalytuvo su
sklendės įtaisu, skystą skalbiklį pilkite į skal‐
biklio dozavimo rutulį.
VANDENS KIETUMAS
Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vi‐
dutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skal‐
byklėms skirtą vandens minkštiklį. Vietovėse, kur
vanduo yra minkštas, vandens minkštiklio naudo‐
ti nebūtina.
Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietu‐
mą, susisiekite su vietos vandentiekio tarnyba.
Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais
ant šių priemonių pakuočių.
Vandens kietumas matuojamas šiais lygiaver‐
čiais matavimo vienetais:
• Vokiškais laipsniais (°dH).
• Prancūziškais laipsniais (°TH).
• mmol/l (milimoliais litre – tarptautinis vandens
kietumo matavimo vienetas).
• Klarko laipsniais.
Vandens kietumo lentelė
Vandens kietumas
Lygis
Tipas
°dH
°T.H.
mmol/l
Klarko laips‐
niais
1
minkštas
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
vidutinis
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
kietas
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
70 www.aeg.com
Vandens kietumas
Lygis
Tipas
°dH
°T.H.
mmol/l
Klarko laips‐
niais
4
labai kietas
> 21
> 37
>3.7
>25
EKOLOGINIAI PATARIMAI
DRABUŽIŲ ETIKETĖS
Norėdami padėti tausoti gamtą ir mažiau naudoti
vandens bei energijos, laikykitės šių nurodymų:
• Nesmarkiai suteptus skalbinius skalbkite pasi‐
rinkę programą be pradinio skalbimo fukcijos.
• Paleiskite plovimo programą tik tuomet, kai
surinksite maksimalų kiekį skalbinių.
• Nustatę skalbimo vėsiame vandenyje progra‐
mą, jeigu būtina, naudokite dėmių valiklį.
• Patikrinkite savo namų vandens tiekimo siste‐
mos vandens kietumą, kad atitinkamai naudo‐
tumėte reikiamą skalbimo priemonių kiekį.
Jeigu nežinote, ar drabužį džiovinti galima, vado‐
vaukitės gamintojo etiketėje pateiktais nurody‐
mais:
•
= Gaminį galima džiovinti skalbinių džiovy‐
klėje
•
= Džiovinimas aukštoje temperatūroje
DŽIOVINIMO PATARIMAI
Pasiruošimas džiovinimo ciklui
• Atsukite vandens čiaupą.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens iš‐
leidimo žarna. Daugiau informacijos rasite
skyriuje apie įrengimą.
• Džiovinimo programų maksimalų skalbinių
kiekį rasite džiovinimo programų lentelėje.
Nenaudokite džiovinimo programos šiems skalbi‐
niams:
– labai gležniems skalbiniams;
– sintetinėms užuolaidoms;
– vilnoniams ir šilkiniams skalbiniams;
– drabužiams su metalinėmis įdėtinėmis detalė‐
mis;
– nailoninėms kojinėms;
– antklodėms;
– lovų užtiesalams;
– pūkinėms antklodėms;
– striukėms;
– miegmaišiams;
– audiniams, kuriuose yra plaukų lako, nagų la‐
ko arba panašių medžiagų likučių;
– daiktams, turintiems savo sudėtyje porolono
arba medžiagos, panašios į poroloną.
•
= Džiovinimas žemesnėje temperatūroje
•
= Gaminio skalbinių džiovyklėje džiovinti
negalima.
DŽIOVINIMO CIKLO TRUKMĖ
Džiovinimo laikas gali kisti priklausomai nuo:
• paskutinio gręžimo greičio
• sausumo lygio
• skalbinių tipo
• skalbinių dydžio ir svorio
BENDRIEJI PATARIMAI
Vidutines džiovinimo trukmes rasite lentelėje len‐
telėje „Džiovinimo programos“.
Įgiję patirties, skalbinius galėsite džiovinti tinka‐
miau. Įsidėmėkite pirmiau atliktų džiovinimo ciklų
trukmę.
Norėdami išvengti statinės iškrovos džiovinimo
ciklo pabaigoje:
• Skalbdami naudokite audinių minkštiklį.
• Naudokite specialiai skalbinių džiovyklėms
skirtus audinių minkštiklius.
Džiovinimo programai pasibaigus, nedelsdami
išimkite skalbinius.
PAPILDOMAS DŽIOVINIMAS
Jei džiovinimo programai pasibaigus skalbiniai
vis dar yra drėgni, dar kartą pasirinkite trumpą
džiovinimo ciklą.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami, kad drabužių audiniai nesu‐
siglamžytų arba nesusitrauktų, neper‐
džiovinkite skalbinių.
LIETUVIŲ
71
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitini‐
mo tinklo.
KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS
Mūsų naudojamame vandenyje yra kalkių nuo‐
sėdų. Jeigu prireiktų, kalkių nuosėdoms šalinti
naudokite vandens minkštiklį.
Naudokite specialias, skalbyklėms skirtas prie‐
mones. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pa‐
teiktais ant gamintojų pakuočių.
Kalkių nuosėdų šalinimas atliekamas nededant į
būgną skalbinių.
IŠORĖS VALYMAS
Prietaisą valykite tik muilu ir šiltu vandeniu.
Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.
ATSARGIAI
Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių
arba cheminių priemonių.
TECHNINIS SKALBYKLĖS
PLOVIMAS
Naudojant žemos temperatūros programas, būg‐
ne gali likti šiek tiek skalbiklio. Reguliariai atlikite
techninį plovimą. Norėdami tai padaryti:
• Išimkite skalbinius iš būgno.
• Pasirinkite medvilnės skalbimo karščiausiame
vandenyje programą.
• Naudokite tinkamą skalbimo miltelių, turinčių
biologinių savybių, kiekį.
Po kiekvieno skalbimo kuriam laikui palikite dure‐
les praviras, kad nesusidarytų pelėsių ir pasiša‐
lintų nemalonūs kvapai.
DURELIŲ TARPIKLIS
Reguliariai tikrinkite tarpiklį ir pašalinkite iš vidi‐
nės dalies bet kokius daiktus.
BŪGNAS
Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų kal‐
kių nuosėdų ir rūdžių.
Rūdis iš būgno šalinkite tik specialiomis priemo‐
nėmis.
Norėdami tai padaryti:
• Išvalykite būgną nerūdijančiam plienui valyti
skirtu specialiu valikliu.
• Paleiskite trumpą programą medvilnei skalbti,
parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę ne‐
daug skalbiklio.
72 www.aeg.com
SKALBIKLIO DALYTUVAS
Norėdami išvalyti dalytuvą:
1
1.
2.
Paspauskite svirtelę.
Ištraukite dalytuvą.
3.
4.
Nuimkite viršutinę skyrelio skystiems prie‐
dams dalį.
Visas dalis išplaukite vandeniu.
5.
6.
Išvalykite dalytuvo ertmę šepetėliu.
Vėl įdėkite dalytuvą į ertmę.
2
VANDENS IŠLEIDIMO SIURBLYS
Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo
siurblį, ar jis švarus.
Išvalykite siurblį, jeigu:
• Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
• Būgnas negali suktis.
• Prietaisas kelia neįprastą triukšmą dėl užkimš‐
to vandens išleidimo siurblio.
• Ekrane rodomas įspėjimo kodas dėl vandens
išleidimo siurblio veikimo sutrikimo.
ĮSPĖJIMAS
1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
2. Neišimkite filtro prietaisui veikiant.
Nevalykite vandens išleidimo siur‐
blio, jeigu prietaise esantis vanduo
yra karštas. Prieš valant vandens
išleidimo siurblį, vanduo turi atvės‐
ti.
LIETUVIŲ
73
Norėdami išvalyti vandens išleidimo siurblį:
1.
Atidarykite vandens išleidimo siurblio dure‐
les.
2.
Norėdami jį ištraukti, nuimkite sklendę.
3.
Po vandens išleidimo siurblio išėma padėki‐
te indą, kad į jį subėgtų ištekėjęs vanduo.
Paspauskite dvi svirteles ir patraukite išlei‐
dimo lataką pirmyn, kad ištekėtų vanduo.
4.
1
5.
6.
Kai bakelis pilnas vandens, vėl įtaisykite iš‐
leidimo lataką ir išpilkite iš bakelio vandenį.
Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol iš vandens iš‐
leidimo siurblio nebetekės vanduo.
Patraukite išleidimo lataką ir pasukite filtrą,
kad jį išimtumėte.
2
7.
Išvalykite iš siurblio pūkelius ir pašalinius
daiktus.
8.
Patikrinkite, ar siurblio rotorius gali suktis.
Jeigu ne, kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
74 www.aeg.com
Išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu ir vėl
įtaisykite jį į specialias siurblio kreipiamą‐
sias.
10. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad ne‐
būtų nuotėkio.
11. Uždenkite sklendę ir uždarykite vandens iš‐
leidimo siurblio dureles.
9.
2
1
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS
FILTRAS IR VOŽTUVO FILTRAS
Filtrus gali prireikti išvalyti, kai:
• Prietaisas nepripildomas vandens.
• Prietaisas pripildomas vandens, bet tai trunka
labai ilgai.
• Žybčioja mygtuko 6 indikatorius ir ekrane
rodomas atitinkamas įspėjimas. Žr. skyrių
„Trikčių šalinimas“.
ĮSPĖJIMAS
Ištraukite kištuką iš elektros tinklo
Norėdami išvaldyti vandens įleidimo filtrus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20°
Užsukite vandens čiaupą.
Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo van‐
dens čiaupo.
Išvalykite vandens įleidimo žarnos filtrą kie‐
tu šepečiu.
Atjunkite vandens įleidimo žarną prietaiso
gale.
Išvalykite vožtuve esantį filtrą kietu šepečiu
arba rankšluosčiu.
Vėl prijunkite vandens įleidimo žarną. Įsiti‐
kinkite, ar vandens žarnų jungtys yra tinka‐
mai užveržtos, kad vanduo negalėtų prate‐
kėti.
Atsukite vandens čiaupą.
45°
AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS
Įvykus veikimo sutrikimui, prietaisas negali išleisti
vandens.
Jeigu taip atsitiktų, atlikite skyriuje „Norėdami iš‐
valyti vandens išleidimo siurblį“ aprašytus (1) –
(6) veiksmus.
Jeigu reikia, išvalykite siurblį.
LIETUVIŲ
Vėl įdėkite vandens išleidimo vamzdelį ir už‐
spauskite vandens išleidimo siurblio sklendę.
Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti
vandens išleidimo sistemą:
1. Pilkite 2 litrus vandens į skalbiklio dalytuvo
pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleis‐
tas.
APSAUGA NUO UŽŠALIMO
Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur tem‐
peratūra gali nukristi žemiau 0 °C, išleiskite van‐
dens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siur‐
blyje likusį vandenį.
1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite vandens įleidimo žarną
4. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į
indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žar‐
nos.
5. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. sky‐
rių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu
6. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl
prijunkite vandens įleidimo žarną.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsiti‐
kinkite, kad aplinkos temperatūra yra
aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą
dėl žemos temperatūros.
75
76 www.aeg.com
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas neįsijungia arba nesustoja skalbimo
programos metu.
Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą
rasti patys (žr. lentelę). Jeigu nepavyktų, kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
•
– Prietaiso durelės atidarytos arba ne‐
tinkamai uždarytos.
•
– Veikia apsaugos nuo vandens nuotė‐
kio įtaisas.
Esant tam tikroms problemoms, girdimi garso
signalai ir ekrane rodomi įspėjamieji kodai:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite
prietaisą.
– Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Į prietaisą nepatenka
vanduo.
Užsukta vandens sklendė.
Atsukite vandens čiaupą.
Pažeista vandens įleidimo
žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens
įleidimo žarna.
Užsikimšęs vandens įleidimo
žarnoje esantis filtras.
Valykite filtrus. Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Užsikimšęs arba kalkių nuo‐
sėdomis užkimštas vandens
čiaupas.
Išvalykite vandens čiaupą.
Netinkamai prijungta van‐
dens įvado žarna.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas tei‐
singai.
Per mažas vandens slėgis.
Susisiekite su vietos vandentiekio įmo‐
ne.
Pažeista vandens išleidimo
žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens iš‐
leidimo žarna.
Iš prietaiso neišlei‐
džiamas vanduo.
Užkimštas vandens išleidimo Išvalykite vandens išleidimo siurblio
siurblio filtras.
filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Netinkamai prijungta van‐
dens išleidimo žarna.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas tei‐
singai.
Nustatyta programa be van‐
dens išleidimo fazės.
Nustatykite vandens išleidimo progra‐
mą.
Veikia funkcija „Skalavimo
sulaikymas“.
Nustatykite vandens išleidimo progra‐
mą.
Prietaiso durelės ati‐
darytos arba netinka‐
mai uždarytos.
Tinkamai uždarykite dureles.
Veikia apsaugos nuo
vandens nutekėjimo
įtaisas.
• Atjunkite prietaisą.
• Užsukite vandens čiaupą.
• Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Skalbiniai negręžiami. Išjungta gręžimo funkcija.
Pasirinkite gręžimo programą.
Užkimštas vandens išleidimo Išvalykite vandens išleidimo siurblio
siurblio filtras.
filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
LIETUVIŲ
Problema
Programa nepalei‐
džiama.
77
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Skalbiniai susimetę.
Rankomis išskirstykite skalbinius būg‐
ne ir iš naujo paleiskite gręžimo fazę.
Maitinimo laido kištukas
neįjungtas į tinklo lizdą.
Įkiškite elektros laido kištuką.
Perdegė namo elektros sky‐
dinės saugiklis.
Pakeiskite saugiklį.
Nepaspaudėte mygtuko 6 . Paspauskite mygtuką 6 .
Ant grindų yra van‐
dens.
Nepavyksta atidaryti
prietaiso durelių.
Prietaisas kelia
neįprastą triukšmą.
Nustatytas atidėtas paleidi‐
mas.
Atšaukite atidėtą paleidimą, jei norite
iš karto paleisti programą.
Įjungta saugos nuo vaikų už‐
rakto funkcija.
Išjunkite saugos nuo vaikų užrakto
funkciją.
Nesandarios vandens žarnų
jungtys.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos jung‐
tys.
Nesandarus vandens išleidi‐
mo siurblys.
Patikrinkite, ar tvirtai įdėjote vandens
išleidimo siurblio filtrą.
Pažeista vandens išleidimo
žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens
įleidimo žarna.
Skalbimo programa dar tebe‐ Palaukite, kol skalbimo programa bus
vykdoma.
baigta.
Būgne yra vandens.
Nustatykite vandens išleidimo ar gręži‐
mo programą.
Prietaisas stovi nelygiai.
Išlyginkite prietaisą, kad jis stovėtų ly‐
giai. Žr. skyrių „Įrengimas“.
Nepašalinote pakavimo me‐
džiagų ir (arba) neišsukote
gabenimui skirtų varžtų.
Pašalinkite pakavimo medžiagas ir (ar‐
ba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. sky‐
rių „Įrengimas“.
Per mažas skalbinių kiekis.
Pridėkite į būgną daugiau skalbinių.
Prietaisas pripildomas Per žemai įrengtas išleidimo
vandens, bet jis tuoj
žarnos galas.
pat išleidžiamas.
Įsitikinkite, ar vandens išleidimo žarna
yra tinkamoje padėtyje.
Nepatenkinami skalbi‐ Per mažai skalbiklio arba ne‐ Naudokite daugiau skalbiklio arba kitą
mo rezultatai.
tinkamas skalbiklis.
skalbiklį.
Prietaisas nedžiovina
arba išdžiovina nepa‐
kankamai.
Prieš skalbdami skalbinius,
nepašalinote sunkiai įvei‐
kiamų dėmių.
Apdorokite sunkiai pašalinamas dė‐
mes specialiomis priemonėmis.
Buvo nustatyta netinkama
temperatūra.
Įsitikinkite, ar nustatėte tinkamą tem‐
peratūrą.
Pridėjote per daug skalbinių.
Sumažinkite skalbinių kiekį.
Užsuktas vandens čiaupas.
Atsukite vandens čiaupą.
78 www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Užsikimšo vandens išleidimo
filtras.
Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Būgne per daug skalbinių.
Sumažinkite skalbinių kiekį.
Nustatėte netinkamą sausu‐ Pailginkite džiovinimo laiką.
mo lygį arba džiovinimo laiką.
Skalbiniuose gausu
Nuo ankstesnio ciklo metu
skirtingų spalvų pūke‐ skalbtų audinių liko spalvotų
lių.
pūkelių.
• Dalis pūkelių pašalinama džiovini‐
mo etapo metu.
• Skalbkite skalbinius, naudodami pū‐
kelių šalinimo priemonę.
Jeigu būgne daug pūkų, dar
kartą pakartokite šią proce‐
dūrą:
• Drėgnu skudurėliu išvalykite tuščią
būgną, tarpiklį ir dureles.
• Nustatykite skalavimo ciklą
• Įdėkite į būgną vilnonį arba pūkuoto
audinio skudurėlį.
• Nustatykite 10 minučių trukmės
džiovinimo ciklą
• Išimkite panaudotą vilnonį skudu‐
rėlį.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiasi nuo
pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai, kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
LIETUVIŲ
79
ĮRENGIMAS
TVIRTINIMO PLOKŠTELIŲ
KOMPLEKTAS (405517114)
Galite užsisakyti iš įgaliotojo atstovo.
Jeigu prietaisą įrengiate ant grindjuostės, jį pri‐
tvirtinkite tvirtinimo plokštelėse.
Laikykitės su komplektu pateikiamų instrukcijų.
IŠPAKAVIMAS
1.
Mūvėkite pirštines. Nuimkite išorinę plėvelę.
Jeigu reikia, naudokite pjovimo įrankį.
2.
3.
Nuimkite kartoną nuo viršaus.
Nuimkite polistireno pakuotės medžiagas.
4.
Nuplėškite vidinę plėvelę.
5.
Atidarykite dureles. Išimkite iš durelių tar‐
piklio polistirolo dalį ir kitus daiktus iš būg‐
no.
80 www.aeg.com
6.
Dėkite vieną iš polistirolo pakavimo dalių
ant grindų už prietaiso. Atsargiai paguldyki‐
te ant jos prietaisą galine dalimi. Būkite at‐
sargūs, kad nepažeistumėte žarnų.
7.
8.
Nuimkite nuo apačios polistirolo apsaugą.
Pastatykite prietaisą vertikaliai.
9.
Nuimkite maitinimo kabelį ir vandens išleidi‐
mo žarną nuo žarnos laikiklių.
1
2
10. Išsukite tris varžtus. Naudokite su prietaisu
pateiktą raktą.
11. Ištraukite plastikinius tarpiklius.
LIETUVIŲ
81
12. Uždenkite skyles plastikiniais gaubteliais.
Gaubtelius rasite maišelyje, kartu su nau‐
dojimo instrukcija.
ĮSPĖJIMAS
Prieš įrengdami prietaisą, pašalinkite vi‐
sas pakavimo medžiagas ir gabenimui
skirtus varžtus.
Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir
gabenimui skirtus varžtus tam atvejui,
jeigu ateityje prietaisą tektų gabenti.
PASTATYMAS IR IŠLYGIAVIMAS
• Įrenkite prietaisą ant lygių ir kietų grindų.
• Įsitikinkite, ar kilimas netrukdo oro cirkuliacijai
po prietaisu.
• Patikrinkite, ar prietaisas nesiliečia prie sienos
arba kitų baldų
• Norėdami pareguliuoti lygį, atlaisvinkite arba
priveržkite kojeles. Lygiai pastačius prietaisą,
sumažėja vibracija, triukšmas ir veikiančio
prietaiso judėjimas.
x4
• Prietaisas turi stovėti lygiai ir tvirtai.
ATSARGIAI
Nedėkite po prietaiso kojelėmis kartono,
medinių kaladėlių ar panašių daiktų, no‐
rėdami, kad prietaisas stovėtų lygiai.
82 www.aeg.com
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNA
• Prijunkite žarną prie prietaiso. Sukite vandens
įleidimo žarną tik kairėn arba dešinėn. Atsukite
veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą pa‐
dėtį.
20
O
45
O
• Prijunkite vandens įvado žarną prie šalto van‐
dens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
ATSARGIAI
Patikrinkite, ar jungtys sandarios.
Nenaudokite ilginimo žarnų per trumpai
vandens įleidimo žarnai pailginti. Susi‐
siekite su techninio aptarnavimo centru,
kad vandens įleidimo žarna būtų pa‐
keista ilgesne.
Vandens atjungimo įtaisas
Vandens įleidimo žarnoje yra vandens atjujngimo
įtaisas. Šis įtaisas apsaugo nuo vandens nuotė‐
kio tuo atveju, jeigu žarna natūraliai nusidėvi.
Raudona sritis langelyje „A“ rodo gedimą.
Jeigu taip atsitiktų, užsukite vandens čiaupą ir
susisiekite su techninio aptarnavimo centru, kad
žarna būtų pakeista.
A
VANDENS IŠLEIDIMAS
Vandens išleidimo žarną galima prijungti keliais
būdais:
LIETUVIŲ
83
Naudojant plastikinį žarnos kreiptuvą.
• Pakabinant ant kriauklės krašto.
• Įsitikinkite, ar prietaisui išleidžiant vandenį,
plastikinis kreiptuvas negali pajudėti. Pritvirtin‐
kite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sie‐
nos.
• Prijungiant prie nuotėkų vamzdžio su alsuok‐
liu.
Žr. paveikslėlį. Nutiesiant tiesiai į kanalizacijos
vamzdį ne mažesniame nei 60 cm, bet ne di‐
desniame nei 100 cm aukštyje. Vandens išlei‐
dimo žarna visada privalo būti ventiliuojama,
t.y. vidinis vandens išleidimo žarnos skersmuo
privalo būti didesnis negu išorinis jos skers‐
muo.
Nenaudojant plastikinio žarnos kreiptuvo.
• Prijungiant prie kriauklės sifono.
Žr. paveikslėlį. Įstumkite vandens išleidimo
žarną į sifoną ir pritvirtinkite spaustuku. Van‐
dens išleidimo žarna būtinai turi sudaryti kilpą,
kad į prietaisą nepakliūtų dalelės iš kriauklės.
• Jungiant tiesiai į patalpos sienoje įrengtą kan‐
kalizacijos vamzdį ir pritvirtinant ją spaustuku.
84 www.aeg.com
Vandens išleidimo žarną galima pailginti
daugiausiai iki 400 cm. Jeigu reikia il‐
gesnės žarnos, susisiekite su techninio
aptarnavimo centru.
LIETUVIŲ
85
86 www.aeg.com
LIETUVIŲ
87
www.aeg.com/shop
132926181-A-242012
Download PDF

advertising