Electrolux EWW1476WD User manual

Electrolux EWW1476WD User manual
EWW1476WD
RO
SR
Maşină de spălat rufe cu uscător
Машина за прање и сушење рубља
Manual de utilizare
Упутство за употребу
2
36
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 6
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................8
4. PANOUL DE COMANDĂ....................................................................................9
5. PROGRAME ....................................................................................................10
6. VALORI DE CONSUM......................................................................................15
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 16
8. SETĂRI.............................................................................................................17
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................18
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE...............................................18
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE.......................................22
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA....................................... 23
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 25
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 27
15. DEPANARE.................................................................................................... 31
16. DESCHIDEREA DE URGENŢĂ A UŞII..........................................................34
17. DATE TEHNICE............................................................................................. 34
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
4
www.electrolux.com
•
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Aparatul va fi instalat ca un produs independent sau
sub blatul de lucru al bucătăriei dacă cerinţele de
spaţiu permit acest lucru.
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Permiteţi accesul la ştecher
după instalare.
Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de
mochetă, covor sau orice alt material folosit la
acoperirea pardoselii.
AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat
de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator, şi nu trebuie conectat la un circuit care
este cuplat şi decuplat în mod regulat de reţea.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera în
care este instalat aparatul pentru a evita întoarcerea
în cameră a debitului de gaze nedorite de la aparatele
care folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără
deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la alte
aparate care ard gaz sau alţi combustibili.
Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord
la reţeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05
MPa) şi 8 bar (0,8 MPa).
Nu depăşiţi sarcina maximă de 7 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Aparatul trebuie conectat la reţeaua de apă folosind
noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de
furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei vegetal
sau mineral, acetonă, alcool, benzină, kerosen,
substanţe de scos petele, terebentină, ceară şi
substanţe de înlăturat ceara trebuie spălate separat în
apă fierbinte cu mult detergent înainte de a fi uscate în
maşina de spălat rufe cu uscător.
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
Nu uscaţi articole nespălate în maşina de spălat rufe
cu uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile şi
articolele şi hainele căptuşite cu cauciuc, precum şi
pernele care au pernuţe din spumă de cauciuc nu
trebuie uscate în maşina de spălat rufe cu uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
Nu opriţi niciodată maşina de spălat rufe cu uscător
înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara
cazului în care rufele sunt scoase imediat şi separate,
astfel încât căldura reziduală să fie disipată.
Partea finală a ciclului maşinii de spălat rufe cu
uscător se realizează fără căldură (ciclu de răcire)
6
www.electrolux.com
•
•
•
pentru a răci articolele la o temperatură care să nu le
deterioreze.
Nu folosiţi apă pulverizată cu presiune ridicată sau
abur pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
Instalarea trebuie să
respecte reglementările
naţionale corespunzătoare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în
locuri în care temperatura poate fi sub
0°C sau direct expus intemperiilor.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când este mutat.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
Suprafaţa podelei pe care aparatul va
fi instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
Păstraţi şuruburile de transport într-un
loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe
viitor, acestea trebuie fixate din nou
pentru a bloca tamburul şi pentru a-l
proteja de deteriorare.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Nu instalaţi aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a uşii
acestuia.
Pentru a obţine spaţiul necesar între
aparat şi podea, reglaţi picioarele
acestuia.
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Racordul de apă
•
•
•
Nu deterioraţi furtunurile de apă.
Înainte de conectarea la ţevi noi, ţevi
care nu au fost folosite mult timp, la
care s-au făcut lucrări de reparaţie
sau au fost montate noi dispozitive
(apometre, etc.), lăsaţi să curgă apa
până când aceasta devine curată şi
limpede.
Asiguraţi-vă că nu sunt pierderi
vizibile de apă în timpul şi după prima
utilizare a aparatului.
ROMÂNA
2.4 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi uşa de sticlă atunci când
funcţionează un program. Sticla poate
fi fierbinte.
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
Dacă rufele au fost spălate cu un
agent de îndepărtare a petelor,
efectuaţi un ciclu suplimentar de
clătire înainte de a începe un ciclu de
uscare.
Îndepărtaţi toate obiectele metalice
din rufe.
Poate usca doar ţesături care sunt
adecvate pentru uscare într-o maşină
de spălat rufe cu uscător. Respectaţi
instrucţiunile de curăţare de pe
eticheta articolului.
Obiectele din plastic nu sunt
rezistente la căldură.
7
– Dacă este folosită o bilă cu
detergent, scoateţi-o înainte de a
porni programul de uscare.
– Nu utilizaţi o bilă cu detergent
dacă setaţi un program fără
oprire.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în aparat haine din care apa
curge.
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
8
www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentarea aparatului
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Suprafaţă de lucru
Dozator pentru detergent
Panou de comandă
Mâner uşă
Plăcuţă cu date tehnice
Filtru de la pompa de evacuare
Picioare pentru aducerea la nivel a
aparatului
6
7
3.2 Activarea dispozitivului de
siguranţă pentru copii
Acest dispozitiv nu permite copiilor sau
animalelor să rămână captive în tambur.
Rotiţi dispozitivul spre dreapta până când
canelura este orizontală.
Nu puteţi închide uşa.
Pentru a închide uşa, rotiţi dispozitivul
spre stânga până când canelura este
verticală.
3.3 Set placă de fixare
(4055171146)
Disponibil la dealerul dvs. autorizat.
Dacă instalaţi aparatul pe o plintă, fixaţi-l
cu plăci de fixare.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
ROMÂNA
9
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Descrierea panoului de comandă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
8 Tastă pentru Prespălare
(Prespălare)
1 Buton Pornit Oprit
(On/Off)
2 Buton de selectare a programului
3 Tastă pentru Reducerea vitezei de
centrifugare
10
9 Tastă pentru Nivel de uscare
(Nivel de uscare)
(Centrifugare)
10 Tastă Start / Pauză
4 Tastă pentru Temperatură
(Temperatură)
5 Afişaj
(Start/Pauză)
11 Tastă Time Manager
Manager)
6 Tastă pentru Durata uscării
(Timp
de uscare)
7 Tastă pentru Pornirea cu întârziere
(Pornire cu întârziere)
4.2 Afişaj
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
G
A. Zona pentru Temperatură:
: Indicator temperatură
: Indicator Apă rece
B.
: Indicator Time Manager.
(Time
10
www.electrolux.com
C. Zona pentru timp:
H. Zona pentru centrifugare:
•
: durata programului
•
: pornirea cu întârziere
•
: coduri de alarmă
•
: mesajul erorii
•
: programul s-a încheiat.
D.
: Faza de spălare.
E.
: Faza cu abur.
: Opţiunea permanentă de Clătire
suplimentară.
G.
, , : Indicatoare pentru nivelul
de uscare.
: indicator pentru Viteza de
centrifugare
•
: indicator pentru Fără
centrifugare
•
I.
J.
F.
•
K.
: indicator pentru Clătire oprită
: Faza de spălare.
: Indicator pentru dispozitivul de
siguranţă pentru copii.
: Indicator pentru uşă blocată
5. PROGRAME
5.1 Tabelul programelor
Program
Încărcătură ma‐
Interval pentru tempera‐ ximă
tură
Viteză maximă de
centrifugare
Descriere program
(Tip de încărcătură şi de
murdărie)
Programele de spălare
7 kg
1400 rpm
Bumbac alb şi colorat. Nivel me‐
diu şi redus de murdărie.
7 kg
1400 rpm
Bumbac alb şi bumbac colorat
în culori rezistente. Nivel normal
de murdărie. Consumul de energie
scade şi durata programului de
spălare este extinsă.
1 kg
Spălare şi Uscare 60 Min. 1200 rpm
40°C - 30°C
Program complet alcătuit din faza
de spălare şi o fază de uscare pen‐
tru o încărcătură mică de ţesături
mixte (articole din bumbac şi sinte‐
tice).
3,5 kg
1200 rpm
Articole sintetice sau articole cu
ţesături mixte. Nivel normal de
murdărie.
3,5 kg
1200 rpm
Ţesături delicate cum ar fi acrili‐
ce, viscoză şi ţesături mixte care
necesită o spălare mai delicată.
Nivel normal de murdărie.
Bumbac
90°C - Rece
Bumbac Eco1)
60°C - 40°C
Sintetice
60°C - Rece
Delicate
40°C - Rece
ROMÂNA
Program
Încărcătură ma‐
Interval pentru tempera‐ ximă
tură
Viteză maximă de
centrifugare
Mătase
30°C
Lână/Spălare manuală
40°C - Rece
Pilotă
60°C - Rece
Centrifugare/Evacuare3)
Clătire
Rece
11
Descriere program
(Tip de încărcătură şi de
murdărie)
1 kg
1000 rpm
Program special pentru articole
din mătase şi sintetice mixte.
1,5 kg
1200 rpm
Ţesături din lână care pot fi
spălate în maşină, pot fi spălate
manual sau alte ţesături cu sim‐
bolul de îngrijire «spălare ma‐
nuală»2).
2 kg
800 rpm
Program special pentru o pătură
sintetică, pilotă, cuvertură etc.
7 kg
1400 rpm
Pentru a centrifuga rufele şi pentru
a evacua apa din tambur. Toate
ţesăturile, cu excepţia articolelor
din lână şi a celor din ţesături
delicate.
7 kg
1400 rpm
Pentru clătirea şi centrifugarea ru‐
felor. Toate ţesăturile, cu excepţia
articolelor din lână şi a celor din
ţesături foarte delicate. Reduce vi‐
teza de centrifugare în funcţie de
tipul de rufe.
1 kg
Program de uscare pentru articole
din lână.
2 kg
Program de uscare pentru articole
sintetice.
4 kg
Program de uscare pentru articole
din bumbac.
Programe de uscare
Uscare lână
Uscare sintetice
Uscare bumbac
12
www.electrolux.com
Program
Încărcătură ma‐
Interval pentru tempera‐ ximă
tură
Viteză maximă de
centrifugare
Descriere program
(Tip de încărcătură şi de
murdărie)
Programe cu abur4)
Aburul poate fi utilizat pentru rufe uscate, spălate sau purtate o singură dată. Aceste
programe pot reduce cutele şi mirosurile şi vă pot face hainele mai moi.
Nu folosiţi deloc detergent. Dacă este necesar, îndepărtaţi petele prin spălare sau
folosind un agent de îndepărtare localizată a petelor.
Programele care utilizează abur nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
Nu selectaţi un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole:
•
•
•
Articole care să fie spălate la o temperatură mai mică de 40°C.
Articolele care, conform etichetei, nu sunt potrivite pentru uscarea la uscător cu
tambur rotativ.
Toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau similar.
1,5 kg
Program cu abur pentru scoaterea
cutelor sau împrospătarea artico‐
lelor din bumbac şi sintetice.
Apăsaţi butoanele Time Manager
pentru a selecta unul dintre cicluri‐
le disponibile:
Abur
•
Anti-şifonare
(durata impli‐
cită a programului)
•
Împrospătare
a programului)
(durata scurtă
1) Programul de economisire a energiei pentru articole din bumbac. Acest program la tem‐
peratura de 60ºC cu o încărcătură de 7 kg este programul de referinţă pentru datele de pe
eticheta energetică, în conformitate cu standardele CEE 92/75. Selectaţi acest program
pentru a obţine rezultate bune la spălare şi pentru a reduce consumul de energie. Durata
programului de spălare va fi prelungită.
2) Pe durata acestui ciclu tamburul se roteşte încet pentru a asigura o spălare delicată.
Poate părea că tamburul nu se roteşte sau nu se roteşte corect, însă acest lucru este nor‐
mal la acest program.
3) Setaţi viteza de centrifugare. Asiguraţi-vă că este adecvată pentru tipul de ţesătură
spălată. Dacă setaţi opţiunea Fără centrifugare, va fi disponibilă doar faza de evacuare.
4) Dacă setaţi un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârşitul ciclului rufele pot fi ume‐
de. Este recomandat să expuneţi articolele la aer proaspăt timp de circa 10 minute pentru a
elimina umiditatea. La terminarea programului, scoateţi rapid rufele din tambur. După un ci‐
clu cu abur, articolele pot fi călcate cu un efort mult mai mic.
Compatibilitatea opţiunilor programelor
Program
Bumbac
■
■
■
■
■
■
ROMÂNA
13
Program
■
Bumbac Eco
■
■
■
■
■
■
Spălare şi Uscare 60 Min.
Sintetice
■
■
■
■
■
■
Delicate
■
■
■
■
■
■
Mătase
■
■
Lână/Spălare manuală
■
■
Pilotă
■
Centrifugare/Evacuare
1)
Clătire
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Setaţi viteza de centrifugare. Asiguraţi-vă că este adecvată pentru tipul de ţesătură
spălată. Dacă setaţi opţiunea Fără centrifugare, va fi disponibilă doar faza de evacuare.
5.2 Uscarea automată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Încărcătură
Super uscat
Pentru materiale pluşate
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
până la 4 kg
Uscate pentru a fi puse în
dulap1)
Pentru articole care urmează să
fie depozitate
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
până la 4 kg
Ţesături sintetice şi mixte până la 2 kg
(pulover, bluze, lenjerie in‐
timă, articole şi aşternuturi
din in)
Articole de mătase (bluze, până la 1 kg
cămăşi, haine..)
Articole din lână (pulovere până la 1 kg
din lână)
■
14
www.electrolux.com
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Încărcătură
Uscate pentru călcat
Pentru articole care vor fi călcate
Bumbac şi In
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
până la 4 kg
1) Recomandări pentru institutul de testare Realizarea testului, în conformitate cu EN
50229, trebuie efectuată cu o PRIMĂ încărcătură de uscare la capacitatea maximă decla‐
rată de uscare (compoziţia încărcăturii în conformitate cu EN 61121) prin setarea programu‐
lui USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru programul Bumbac Eco. A
DOUA încărcătură de uscare cu încărcătură reziduală trebuie testată setând programul US‐
CATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru programul Bumbac Eco.
5.3 Uscarea programată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Super uscat
Pentru materiale plu‐
şate
Bumbac şi In
(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)
Încărcăt Viteză
Durată su‐
ură (kg) de cen‐ gerată (mi‐
trifuga‐ nute)
re (rpm)
4
1400
200 - 215
2
1400
115 - 125
1
1400
60 - 70
Uscate pentru a fi
Bumbac şi In
puse în dulap
(halate de baie, prosoape
Pentru articole care
de baie, etc.)
urmează să fie depo‐
zitate
4
1400
190 - 205
2
1400
105 - 115
1
1400
50 - 60
Uscate pentru a fi
puse în dulap
Pentru articole care
urmează să fie depo‐
zitate
Ţesături sintetice şi mixte
(pulover, bluze, lenjerie in‐
timă, articole şi aşternuturi
din in)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
Lână
(pulovere din lână)
1
1200
80 - 100
Mătase
(bluze, cămăşi, haine etc)
1
1000
80
Bumbac şi In
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
4
1400
110 - 125
2
1400
65 - 75
1
1400
40 - 50
Uscate pentru
călcat
Pentru articole care
vor fi călcate
ROMÂNA
5.4 Woolmark Apparel Care Albastru
•
Ciclul de spălare al acestei maşini a
fost aprobat de The Woolmark
Company pentru spălarea articolelor
de îmbrăcăminte din lână care sunt
etichetate cu „spălare manuală”, cu
condiţia ca articolele să fie spălate în
6. VALORI DE CONSUM
Valorile declarate sunt obţinute în condiţii de laborator conform standar‐
delor corespunzătoare. Factori care pot conduce la modificarea datelor:
cantitatea şi tipul de rufe şi temperatura mediului ambiant. Presiunea
apei, tensiunea de alimentare şi temperatura apei de alimentare pot
afecta, de asemenea, durata programului de spălare.
Specificaţiile tehnice pot fi schimbate fără o notificare prealabilă pentru a
îmbunătăţi calitatea produsului.
La pornirea programului, afişajul prezintă durata programului pentru ca‐
pacitatea maximă de încărcare.
Pe durata fazei de spălare durata programului este calculată automat şi
poate fi redusă semnificativ dacă încărcătura de rufe este mai mică de‐
cât capacitatea maximă de încărcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea
maximă de încărcare 7 kg, durata programului depăşeşte 2 ore; la o
încărcătură efectivă de 1 kg, durata programului va fi mai mică de 1 oră).
Atunci când aparatul calculează durata reală a programului un punct cli‐
peşte pe afişaj.
Programe
Bumbac 60°C
Încărc
ătură
(kg)
7
15
conformitate cu instrucţiunile de pe
eticheta articolului şi cu cele ale
producătorului acestei maşini de
spălat rufe. M1380
• Programul de uscare al acestei maşini
a fost testat şi aprobat de The
Woolmark Company. Ciclul este
adecvat pentru a usca articole de
îmbrăcăminte din lână care sunt
etichetate cu „spălare manuală", cu
condiţia ca articolele de îmbrăcăminte
să fie spălate într-un ciclu de spălare
manuală aprobat de Woolmark şi
uscate conform cu instrucţiunile
furnizate de producător. M1381
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi
India simbolul Woolmark este o marcă
comercială de certificare.
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
1.25
70
146
16
www.electrolux.com
Programe
Încărc
ătură
(kg)
Consum Consum de Durata aproxima‐
de ener‐ apă (litri)
tivă a programului
gie (kWh)
(minute)
Bumbac Eco
Program economie ener‐
gie pentru articole din
bumbac la 60°C1)
7
0.98
52
238
Bumbac 40°C
7
0.78
70
161
Sintetice 40°C
3,5
0.47
50
171
Delicate 40°C
3,5
0.53
62
121
Lână/Spălare manuală
30°C
1,5
0.25
45
58
1) «Program economie energie pentru articole din bumbac» la 60°C cu o încărcătură de 7kg
este programul de referinţă pentru datele de pe eticheta energetică, în conformitate cu stan‐
dardele CEE 92/75.
7. OPŢIUNI
•
7.1 Temperatură
Setaţi această opţiune pentru a modifica
temperatura implicită.
Indicator
= apă rece.
Afişajul indică temperatura setată.
•
7.2 Centrifugare
Cu această opţiune puteţi reduce viteza
de centrifugare implicită.
Afişajul prezintă indicatorul pentru viteza
setată.
Opţiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fără centrifugare
•
•
•
Setaţi această opţiune pentru a anula
toate fazele de centrifugare.
Se setează pentru articolele foarte
delicate.
Faza de clătire utilizează mai multă
apă pentru anumite programe de
spălare.
• Pe afişaj apare indicatorul
Clătire oprită
•
Setaţi această opţiune pentru a
preveni şifonarea rufelor.
•
.
Programul de spălare se opreşte cu
apă în tambur. Tamburul se roteşte în
mod regulat pentru a preveni
şifonarea rufelor.
Uşa rămâne blocată. Trebuie să
evacuaţi apa pentru a debloca uşa.
Pe afişaj apare indicatorul
.
Pentru a evacua apa,
consultaţi „La terminarea
programului”.
7.3 Timp de uscare
Cu această opţiune puteţi seta durata
pentru ţesăturile pe care le uscaţi.
Afişajul indică valoarea setată.
De fiecare dată când apăsaţi pe această
tastă, valoarea pentru durată se măreşte
cu 5 minute.
Nu puteţi seta toate valorile
de timp pentru tipuri diferite
de ţesături.
7.4 Pornire cu întârziere
Cu această opţiune puteţi întârzia
pornirea unui program pornind de la 30
de minute şi până la 20 de ore.
ROMÂNA
Indicator
7.5 Prespălare
Cu această opţiune puteţi adăuga o fază
de prespălare la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru articole
foarte murdare.
Când setaţi această opţiune durata
programului va creşte.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.6 Nivel de uscare
Cu această opţiune puteţi seta un nivel
automat de uscare pentru rufe. Afişajul
indică simbolul pentru nivelul setat.
•
Nivelul foarte uscate pentru
articolele din bumbac
•
Nivelul uscate pentru a fi puse în
dulap pentru articolele din bumbac,
sintetice, mătase şi lână
•
Nivelul uscate pentru călcat
pentru articolele din bumbac
7.7 Reglarea duratei
Când setaţi un program de spălare,
afişajul indică durata implicită.
Apăsaţi
sau
pentru a reduce sau
creşte durata programului.
Indicator
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
■
■
■ 2)
3)
■5)
■
■3)
1) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea
rufelor.
2) Durata programului adecvată pentru îm‐
prospătarea rufelor.
3) Durata implicită a programului.
4) Cel mai lung: Creşterea duratei progra‐
mului scade gradual consumul de energie.
Faza optimizată de încălzire economiseşte
energia, iar durata prelungită menţine ace‐
leaşi rezultate la spălare (în special pentru
murdăria normală).
5) Durata implicită a programului adecvată
pentru protejarea rufelor la şifonare.
Bumbac Eco
Reglarea duratei este disponibilă doar cu
programele din tabel.
4)
17
Bumbac Eco
Afişajul prezintă indicatorul
corespunzător.
■
■
8. SETĂRI
8.1 Blocare acces copii
Cu această opţiune puteţi împiedica
copiii să se joace la panoul de comenzi.
•
Pentru a activa/dezactiva această
opţiune, apăsaţi simultan
şi
18
www.electrolux.com
până când indicatorul
se
aprinde/se stinge.
Puteţi activa această opţiune:
până când indicatorul
aprinde/se stinge.
•
După apăsarea
: opţiunile şi
butonul de selectare a programului
sunt blocate.
•
Înainte de a apăsa
poate fi pornit.
: aparatul nu
8.2 Clătire suplimentară
permanentă
8.3 Semnalele acustice
Sunt emise semnale acustice atunci
când:
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea
semnalelor acustice, apăsaţi simultan
butoanele
Cu această opţiune puteţi avea
permanent o clătire suplimentară când
setaţi un program nou.
•
şi
timp de 6 secunde.
Dacă dezactivaţi semnalele
acustice, acestea continuă
să funcţioneze când aparatul
are o defecţiune.
Pentru a activa/dezactiva această
opţiune, apăsaţi simultan
se
şi
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Deschideţi robinetul de apă.
3. Puneţi o cantitate redusă de
detergent în compartimentul pentru
faza de spălare.
4. Selectaţi şi porniţi un program pentru
articole din bumbac, la cea mai înaltă
temperatură, fără rufe.
Astfel este eliminată eventuala murdărie
acumulată pe cuvă şi tambur.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR CU SPĂLARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.1 Încărcarea rufelor
1. Deschideţi uşa aparatului
2. Scuturaţi rufele înainte de a le
introduce în aparat.
3. Introduceţi rufele în tambur, câte un
articol pe rând.
Asiguraţi-vă că nu introduceţi prea multe
rufe în tambur.
4. Închideţi uşa corect.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că nu sunt rufe
prinse între garnitură şi uşă.
Există riscul de scurgere a
apei sau de deteriorare a
rufelor.
ROMÂNA
3. Închideţi cu atenţie sertarul pentru
detergent
Spălarea petelor foarte
uleioase, pline de grăsime
poate deteriora piesele din
cauciuc ale maşinii de spălat
rufe.
10.2 Utilizarea detergentului şi
a aditivilor
1. Măsuraţi cantitatea de detergent şi
de balsam de rufe.
2. Puneţi detergentul şi balsamul de
rufe în compartimente.
10.3 Compartimentele pentru detergent
ATENŢIE!
Utilizaţi doar detergenţi specificaţi pentru maşina de spălat rufe.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe ambalajul detergenţilor.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
Compartimentul pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Clapeta pentru detergent pudră sau lichid.
10.4 Detergent lichid sau pudră
A
1.
2.
19
20
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Poziţia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
• Poziţia B pentru detergent lichid.
Când utilizaţi detergentul lichid:
• Nu utilizaţi detergenţi lichizi denşi sau gelatinoşi.
• Nu depăşiţi nivelul maxim când puneţi lichid.
• Nu selectaţi faza de prespălare.
• Nu setaţi pornirea cu întârziere.
10.5 Activarea aparatului
Apăsaţi butonul
pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul. La activarea
aparatului este emis un semnal sonor.
10.6 Setarea unui program
1. Rotiţi butonul pentru programe pentru
a seta programul:
• Se aprinde indicatorul
programului corespunzător.
se aprinde
Indicatorul pentru
intermitent.
• Afişajul indică nivelul pentru
Reglarea duratei, durata
programului şi indicatorii fazelor
programului.
2. Dacă este necesar, modificaţi
temperatura, viteza de centrifugare,
durata ciclului sau adăugaţi opţiunile
disponibile. Atunci când activaţi o
opţiune, indicatorul opţiunii setate se
aprinde.
•
Dacă setaţi ceva incorect,
afişajul prezintă mesajul
.
10.7 Pornirea unui program
fără întârziere
Apăsaţi
.
•
Indicatorul
nu se mai aprinde
intermitent şi rămâne pornit.
•
Indicatorul
începe să se
aprindă intermitent pe afişaj.
Programul începe, uşa se
blochează şi afişajul prezintă
•
•
.
indicatorul
Pompa de evacuare poate
funcţiona pentru o scurtă perioadă
de timp atunci când aparatul se
alimentează cu apă.
După aproximativ 15 minute
de la pornirea programului:
• Aparatul reglează
automat durata
programului în funcţie de
cantitatea de rufe.
• Afişajul indică noua
valoare.
10.8 Pornirea unui program cu
ajutorul pornirii cu întârziere
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Indicatorul aferent se aprinde pe afişaj.
ROMÂNA
2. Apăsaţi
:
• Aparatul începe numărătoarea
inversă.
• Uşa se blochează, afişajul
•
Înainte de a începe noul
program, aparatul poate
evacua apa. În acest caz,
asiguraţi-vă că mai aveţi
detergent în compartimentul
pentru detergent şi
completaţi dacă acesta
lipseşte.
prezintă indicatorul
.
Atunci când numărătoarea
inversă este încheiată, programul
porneşte automat.
Puteţi anula sau modifica
setarea pentru pornirea cu
întârziere înainte de a apăsa
10.11 Deschiderea uşii
ATENŢIE!
Dacă temperatura şi nivelul
apei din tambur sunt prea
mari şi tamburul încă se
învârte, nu puteţi deschide
uşa.
. Pentru a anula pornirea
cu întârziere:
•
Apăsaţi
pentru a
pune aparatul în
pauză.
•
Apăsaţi
până
când afişajul indică
•
Apăsaţi din nou
pentru a porni imediat
programul.
'.
10.9 Întreruperea unui program
şi modificarea opţiunilor
Puteţi schimba numai unele opţiuni,
înainte de a fi activate.
.
1. Apăsaţi
Indicatorul se aprinde intermitent.
2. Modificaţi opţiunile.
3. Apăsaţi din nou
.
Programul este reluat.
10.10 Anularea unui program
aflat în derulare
1. Pentru a anula un program şi a
dezactiva aparatul, apăsaţi butonul
timp de câteva secunde.
2. Apăsaţi din nou acelaşi buton pentru
a activa aparatul. Acum puteţi selecta
un alt program de spălare.
21
În timpul funcţionării unui program sau a
pornirii cu întârziere, uşa aparatului este
blocată şi afişajul prezintă indicatorul
.
Deschiderea uşii aparatului când
programul sau pornirea cu întârziere
este activă:
1. Apăsaţi
pentru pune aparatul în
pauză.
2. Aşteptaţi ca indicatorul pentru uşă
blocată
să se stingă.
3. Deschideţi uşa.
.
4. Închideţi uşa şi apăsaţi din nou
Programul sau pornirea cu întârziere
sunt în continuare active.
10.12 La terminarea
programului
•
•
Aparatul se opreşte automat.
Semnalele acustice funcţionează
(dacă sunt activate).
.
•
Pe afişaj apare
•
Indicatorul pentru
•
Indicatorul pentru uşă blocată
stinge.
Puteţi deschide uşa.
Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi
tamburul gol.
Închideţi robinetul de apă.
•
•
•
•
se stinge.
se
timp de câteva
Apăsaţi butonul
secunde pentru dezactiva aparatul.
22
www.electrolux.com
•
Ţineţi uşa întredeschisă pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
Programul de spălare este terminat,
dar tamburul mai conţine apă:
• Tamburul se roteşte în mod regulat
pentru a preveni şifonarea rufelor.
•
•
Indicatorul uşă blocată
este
pornit. Uşa rămâne blocată.
Trebuie să evacuaţi apa pentru a
deschide uşa.
Pentru a evacua apa:
. Aparatul evacuează apa
1. Apăsaţi
şi centrifughează.
2. Pentru ca aparatul să realizeze doar
faza de evacuare, setaţi
. Dacă
este necesar, reduceţi viteza de
centrifugare.
3. Atunci când se termină programul şi
indicatorul uşă blocată
puteţi deschide uşa.
se stinge,
4. Apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
10.13 Opţiunea Repaus AUTO
Funcţia Repaus AUTO dezactivează
automat aparatul pentru a reduce
consumul de energie dacă:
•
Nu utilizaţi aparatul timp de 5 minute
.
înainte de a apăsa
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
•
butonul .
După 5 minute de la încheierea
programului de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi
butonul .
Afişajul indică finalul ultimului program
setat.
Rotiţi butonul pentru programe pentru
a seta un ciclu nou.
Dacă setaţi un program sau
o opţiune care se termină cu
apă în tambur, funcţia
Repaus AUTO nu
dezactivează aparatul
pentru a vă reaminti să
evacuaţi apa.
Aparatul evacuează apa şi
centrifughează automat
după 18 ore (cu excepţia
programului pentru Lână).
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - DOAR PENTRU USCARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Acest aparat este o maşină
automată de spălat rufe cu
uscător.
11.1 Setarea nivelului de
uscare
AVERTISMENT!
Verificaţi dacă robinetul de
apă este deschis.
1. Apăsaţi On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcaţi rufele pe rând.
3. Rotiţi discul selector la programul
adecvat pentru rufele care trebuie
uscate. Pe afişaj apare indicatorul de
uscare
.
Pentru o performanţă bună
la uscare nu depăşiţi
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setaţi viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
11.2 Uscarea la nivelurile
automate
Rufele pot fi uscate la niveluri predefinite de uscare:
ROMÂNA
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac,
sintetice, mătase şi lână
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
• Afişajul indică în mod regulat o
nouă valoare a duratei.
•
•
pentru a porni programul.
2. Apăsaţi
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
. Indicatorul pentru uscare
să clipească.
începe
Nu puteţi seta toate
nivelurile de uscare pentru
orice tip de rufe.
11.3 Uscare programată
Rufele pot fi uscate şi cu o uscare
temporizată manual:
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a
seta valoarea pentru durată (vezi
tabelul «Programe de uscare
temporizată»).
• Afişajul indică 10 minute. De
fiecare dată când apăsaţi pe
această tastă, valoarea pentru
durată se măreşte cu 5 minute.
• Afişajul indică valoarea setată
•
.
pentru durată: de exemplu
După câteva secunde afişajul
indică noua valoare a duratei:
. Aparatul calculează şi durata
Indicatorul pentru uscare
începe să clipească.
Pe afişaj apare indicatorul uşă
blocată
.
Dacă selectaţi doar 10
minute pentru uscare,
aparatul efectuează doar o
fază de răcire.
Dacă rufele nu sunt suficient
de uscate, setaţi din nou o
durată mică pentru uscare.
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
Afişajul indică o valoare de timp calculată
pentru o greutate implicită a încărcăturii.
Dacă cantitatea de rufe este mai mare
sau mai mică decât greutatea implicită,
aparatul reglează automat valoarea
pentru durată pe durata ciclului.
11.4 Terminarea programului
de uscare
Aparatul se opreşte automat.
•
Semnalele acustice funcţionează
(dacă sunt activate).
•
Pe afişaj apare .
•
•
Indicatorul
se stinge.
În timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectuează o fază de
răcire şi de anti-şifonare. Uşa este în
continuare blocată.
Atunci când se stinge simbolul pentru
uşă blocată
de pe afişaj, puteţi să
deschideţi uşa.
1. Apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde pentru dezactiva aparatul.
După câteva minute de la încheierea
programului, funcţia de economisire a
energiei dezactivează automat aparatul.
2. Scoateţi rufele din aparat.
Lăsaţi tamburul gol.
3. Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
4. Închideţi robinetul de apă.
12. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
23
fazelor de anti-şifonare şi de
răcire.
Acest aparat este o maşină
automată de spălat rufe cu
uscător.
24
www.electrolux.com
12.1 Program Non-stop
1. Apăsaţi On/Off timp de câteva
secunde pentru a activa aparatul.
2. Încărcaţi rufele pe rând.
Pentru o performanţă bună
la uscare nu depăşiţi
încărcătura maximă
recomandată la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setaţi viteza de centrifugare
la o valoare mai mică decât
viteza automată a
programului setat.
3. Puneţi detergent şi aditivi în
compartimentele adecvate.
4. Rotiţi discul selector de programe la
programul de spălare.
Afişajul prezintă indicatorii pentru
diferitele faze de spălare.
5. Setaţi opţiunile disponibile.
12.2 Spălarea & Uscarea
automată
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
•
: Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CĂLCAT pentru
articolele din bumbac
•
: Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP
pentru articolele din bumbac,
sintetice, lână şi mătase
•
: Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac
Pe afişaj apare indicatorul . Valoarea
pentru durată de pe afişaj este pentru
durata ciclurilor de spălare + uscare,
calculate pentru o greutate implicită a
încărcăturii.
Pentru a avea o uscare
performantă, aparatul nu vă
permite să setaţi o viteză de
centrifugare prea scăzută
pentru articolele care
urmează a fi spălate şi
uscate.
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
Indicatorul nivelului de uscare setat
rămâne aprins pe afişaj.
Indicatorul uşă blocată
se aprinde.
Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
În timpul ultimelor minute din
ciclul de uscare aparatul
efectuează fazele antişifonare şi răcire.
12.3 Spălarea & Uscarea
programată
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru
articolele care urmează a fi spălate şi
uscate.
pentru a seta valoarea
1. Apăsaţi
pentru durata de uscare. Afişajul
indică 10 minute.
Indicatorul
se aprinde pe afişaj.
Afişajul indică valoarea setată pentru
durata de uscare: de exemplu
. După
câteva secunde afişajul indică valoarea
finală a duratei
, care este durata
totală pentru ciclurile de spălare şi
uscare (fazele de spălare + uscare +
anti-şifonare + răcire).
Dacă, după spălare, setaţi
doar 10 minute pentru
uscare, aparatul calculează
şi durata fazelor de antişifonare şi răcire.
2. Apăsaţi
pentru a porni programul.
se aprinde pe afişaj. Uşa
Indicatorul
este blocată. Afişajul indică în mod
regulat o nouă valoare a duratei.
12.4 Terminarea programului
Aparatul se opreşte automat. Semnalele
acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
„La terminarea programului de uscare”
din capitolul anterior.
1. Scoateţi rufele din aparat.
Lăsaţi tamburul gol.
ROMÂNA
2. Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului şi a
mirosurilor.
3. Închideţi robinetul de apă.
•
•
•
12.5 Scame în materialul textil
În timpul fazei de spălare şi/sau de
uscare, anumite tipuri de materiale
(pluşul, lâna sau flanelele din bumbac)
pot produce scame.
Scamele eliberate pot adera la materiale
în timpul următorului ciclu.
Pentru a preveni apariţia scamelor în
rufele dvs. vă recomandăm următoarele:
•
Nu spălaţi materiale închise la culoare
după spălarea şi uscarea materialelor
deschise la culoare (în special
materialele pluşate noi, lână, flanele
din bumbac) şi invers.
25
Uscaţi în aer liber aceste tipuri de
ţesături după prima spălare.
Curăţaţi filtrul de evacuare.
După faza de uscare, curăţaţi
tamburul gol, garnitura şi uşa cu o
lavetă umedă.
12.6 Eliminarea scamelor de la
haine
Pentru a scoate scamele din interiorul
tamburului, setaţi un program special:
1. Goliţi tamburul.
2. Curăţaţi tamburul, garnitura şi uşa cu
o lavetă umedă.
3. Setaţi programul de clătire.
4. Pentru a activa funcţia de curăţare
apăsaţi simultan
şi
până când
afişajul indică CLE.
5. Apăsaţi
pentru a porni programul.
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
13.1 Încărcătura de rufe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Împărţiţi rufele în: albe, colorate,
sintetice, delicate şi lână.
Respectaţi instrucţiunile de spălare de
pe etichetele rufelor.
Nu spălaţi articole albe şi colorate
împreună.
Unele articole colorate se pot
decolora la prima spălare.
Recomandăm ca primele spălări ale
acestora să fie făcute separat.
Închideţi nasturii feţelor de pernă,
închideţi fermoarele, găicile şi
capsele. Legaţi curelele.
Goliţi buzunarele şi depliaţi articolele.
Ţesăturile cu mai multe straturi,
articolele din lână şi cele cu
imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
Eliminaţi petele dificile cu un
detergent special.
Spălaţi şi pre-trataţi petele de
murdărie intensă înainte de a pune
articolele în tambur
Atenţie la perdele. Scoateţi inelele şi
puneţi perdelele într-un săculeţ de
spălare sau într-o faţă de pernă.
•
•
Nu spălaţi rufe fără tivuri sau cu
tăieturi. Folosiţi o plasă de spălare
pentru a spăla articolele mici şi/sau
delicate (de ex. sutiene fără sârmă,
curele, colanţi, etc.).
O încărcătură foarte mică poate
provoca probleme de echilibru în
timpul fazei de centrifugare. În acest
caz, aranjaţi manual articolele din
cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
13.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa şi
detergentul nu sunt suficiente.
Recomandăm pre-tratarea acestor pete
înainte de introducerea articolelor în
aparat.
Sunt disponibile substanţe speciale
pentru îndepărtarea petelor. Folosiţi
substanţa specială pentru îndepărtarea
petelor, corespunzătoare tipului de pată
şi ţesăturii.
13.3 Detergenţi şi aditivi
•
Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi
produşi special pentru utilizarea într-o
maşină de spălat rufe:
– detergenţi praf pentru toate
tipurile de ţesături,
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– detergenţi praf pentru ţesături
delicate (max. 40°C) şi lână,
– detergenţi lichizi, de preferat
pentru programe de spălare la
temperatură joasă (max. 60 °C)
pentru toate tipurile de ţesături
sau speciali, numai pentru lână.
Nu amestecaţi tipuri diferite de
detergenţi.
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizaţi o cantitate mai mare de
detergent decât cea corectă.
Respectaţi instrucţiunile de pe
ambalajul acestor produse.
Folosiţi produsele corespunzătoare
tipului şi culorii materialului,
temperaturii programului şi gradului
de murdărie.
Dacă aparatul pe care-l aveţi nu este
prevăzut cu dozator pentru detergent
lichid cu clapetă, adăugaţi detergenţii
lichizi cu bila de dozare (furnizată de
producătorul detergentului).
13.4 Recomandări ecologice
•
•
•
•
Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu
de murdărie folosiţi un program fără
prespălare.
Porniţi întotdeauna un program de
spălare cu cantitatea maximă permisă
de rufe.
Dacă este necesar, când setaţi un
program cu temperatură redusă,
utilizaţi o substanţă de scos petele.
Pentru utilizarea cantităţii optime de
detergent, verificaţi duritatea apei din
locuinţă. Consultaţi „Duritatea apei”.
13.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui dedurizator de apă pentru
maşini de spălat. În zonele în care apa
are o duritate redusă nu este necesară
utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în
care vă aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de
apă local.
Folosiţi o cantitate corectă pentru
dedurizatorul apei. Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalajul produsului.
13.6 Recomandări privind
uscarea
Pregătiţi ciclul de uscare
• Deschideţi robinetul de apă.
• Verificaţi dacă furtunul de evacuare
este conectat corect. Pentru mai
multe informaţii consultaţi capitolul
privind instalarea.
• Pentru încărcătura maximă de rufe la
programele de uscare, consultaţi
tabelul cu programele de uscare.
13.7 Articole care nu sunt
adecvate pentru uscare
Nu setaţi un program de uscare
pentru următoarele tipuri de rufe:
• Perdele sintetice.
• Articole de îmbrăcăminte cu accesorii
metalice.
• Dresuri de nailon.
• Plăpumi.
• Huse de pat.
• Pilote.
• Hanorace.
• Saci de dormit.
• Ţesături cu reziduuri de fixativ,
acetonă sau similar.
• Haine ce conţin spumă de cauciuc
sau materiale similare cu spuma de
cauciuc.
13.8 Etichetele de întreţinere
La uscarea rufelor, respectaţi
instrucţiunile de pe etichetele
producătorilor:
•
= Articolul poate fi uscat în uscător
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură înaltă
•
= Ciclul de uscare este la
temperatură redusă
•
= Articolul nu poate fi uscat în
uscător.
13.9 Durata ciclului de uscare
Durata ciclului de uscare se poate
schimba în funcţie de:
• viteza ultimei centrifugări
• nivelul de uscare
• tipul de rufe
• masa încărcăturii
ROMÂNA
13.10 Uscarea suplimentară
Dacă rufele încă mai sunt umede la
terminarea programului de uscare, setaţi
din nou un program scurt de uscare.
AVERTISMENT!
Pentru a evita şifonarea şi
intrarea la apă, nu uscaţi
în exces rufele.
13.11 Sfaturi generale
27
Experienţa vă va ajuta să uscaţi rufele
mai bine. Notaţi durata ciclurilor de
uscare anterioare.
Pentru a evita încărcarea electrostatică
la finalul ciclului de uscare:
1. Folosiţi balsam de rufe la ciclul de
spălare.
2. Folosiţi un balsam special pentru
uscătoare.
La finalizarea programului de uscare
scoateţi imediat rufele.
Consultaţi tabelul «Programe de uscare»
pentru a găsi duratele medii de uscare.
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
14.1 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă
caldă. Uscaţi complet toate suprafeţele.
ATENŢIE!
Nu folosiţi alcool, solvenţi
sau produse chimice.
14.2 Decalcifiere
14.3 Spălarea de întreţinere
Este posibil ca în cazul programelor cu
temperatură redusă anumiţi detergenţi să
rămână în tambur. Realizaţi regulat o
spălare de întreţinere. Pentru a face
acest lucru:
•
•
Scoateţi toate rufele din tambur.
Selectaţi programul pentru bumbac cu
cea mai ridicată temperatură şi o
cantitate redusă de detergent.
14.4 Garnitura uşii
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui produs de decalcifiere a
apei pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar şi
particulele de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină
utilizaţi doar produse speciale dedicate
maşinilor de spălat. Efectuaţi această
procedură separat faţă de spălarea
rufelor.
Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de pe
ambalajul produsului.
Verificaţi regulat garnitura şi scoateţi
toate obiectele din partea interioară.
28
www.electrolux.com
14.5 Curăţarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Curăţarea filtrului de evacuare
Nu curăţaţi filtrul de evacuare dacă apa din aparat este fierbinte.
Verificaţi regulat filtrul pompei de evacuare pentru vă asigura că este
curat.
Repetaţi paşii 2 şi 3 până când nu mai curge apă.
ROMÂNA
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
29
30
www.electrolux.com
Ţineţi întotdeauna o lavetă la
îndemână pentru a şterge
apa vărsată.
Asiguraţi-vă că elicea
pompei se poate roti. Dacă
nu se roteşte, adresaţi-vă
Centrului de service
autorizat. Pentru a preveni
scurgerile, filtrul trebuie, de
asemenea, strâns în mod
corect.
14.7 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul
robinetului
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Evacuarea de urgenţă
Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu
poate evacua apa.
În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1)
la (8) din secţiunea „Curăţarea filtrului de
evacuare”. Dacă este necesar, curăţaţi
pompa.
Atunci când evacuaţi apa prin procedura
de evacuare de urgenţă, trebuie să
activaţi din nou sistemul de evacuare:
1. Turnaţi 2 litri de apă în
compartimentul principal de spălare
al dozatorului pentru detergent.
2. Porniţi programul pentru a evacua
apa.
14.9 Măsuri de precauţie
împotriva îngheţului
Dacă aparatul este instalat într-o zonă
unde temperatura poate coborî sub 0°C,
eliminaţi apa rămasă în furtunul de
alimentare şi din pompa de evacuare.
1. Scoateţi ştecherul din priză.
ROMÂNA
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Puneţi cele două capete ale
furtunului de alimentare într-un
recipient şi lăsaţi apa să se scurgă
din furtun.
4. Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi
procedura de evacuare de urgenţă.
5. Când pompa de drenare este goală,
montaţi la loc furtunul de alimentare
cu apă.
31
AVERTISMENT!
Înainte de a reutiliza
aparatul, verificaţi dacă
temperatura este mai mare
de 0°C.
Producătorul nu este
responsabil de daunele
provocate de temperaturi
reduse.
15. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
15.1 Introducere
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în
timpul funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la
problemă (consultaţi tabelul). Dacă
problema persistă, contactaţi Centrul de
service autorizat.
În cazul anumitor probleme, sunt
activate semnalele acustice şi afişajul
indică un cod de alarmă:
•
- Aparatul nu se alimentează
corect cu apă. Porniţi din nou aparatul
apăsând butonul Start/Pauză. După
10 secunde uşa va fi deblocată.
•
- Aparatul nu evacuează apa.
•
- Uşa aparatului este deschisă
sau nu este închisă corect. Verificaţi
uşa!
•
- Sursa de alimentare nu este
stabilă. Aşteptaţi stabilizarea sursei
de alimentare.
•
- Nu există comunicare între
elementele electronice ale aparatului.
Opriţi şi porniţi din nou. Programul nu
s-a terminat adecvat sau aparatul s-a
oprit prea devreme. Dacă codul de
alarmă apare din nou, contactaţi
Centrul de service autorizat.
AVERTISMENT!
Dezactivaţi aparatul înainte
de a realiza verificările.
15.2 Defectări posibile
Problemă
Soluţie posibilă
•
•
•
Programul nu porneşte. •
•
•
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de sigu‐
ranţe.
Verificaţi dacă Start/Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea
sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
Dezactivaţi funcţia Blocare acces copii dacă este por‐
nită.
32
www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
•
•
Aparatul nu se alimen‐
tează corect cu apă.
•
•
•
•
•
Aparatul nu se umple
cu apă şi o evacuează
imediat.
•
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia co‐
rectă. Furtunul poate fi poziţionat prea jos. Consultaţi
capitolul „Instrucţiuni de instalare”.
•
•
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau în‐
doit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este rea‐
lizat corect.
Setaţi o opţiune de evacuare dacă aţi setat un program
fără faza de evacuare.
Setaţi o opţiune de evacuare dacă aţi setat o opţiune
care se termină cu apă în tambur.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă
este necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngriji‐
rea şi curăţarea”.
Dacă problema persistă, contactaţi Centrul de service
autorizat.
•
Aparatul nu evacuează
apa.
•
•
•
•
•
•
Faza de centrifugare nu
•
funcţionează sau ciclul
de spălare durează mai
mult decât este normal.
•
•
Pe jos este apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare cu
apă nu este prea mică. Pentru această informaţie, con‐
tactaţi compania locală de furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul su‐
papei nu sunt înfundate. Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau în‐
doit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă
este realizat corect.
Verificaţi dacă racordurile furtunurilor de alimentare cu
apă sunt realizate corect.
•
•
Setaţi opţiunea de centrifugare.
Setaţi o opţiune de evacuare dacă aţi setat o opţiune
care se termină cu apă în tambur.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă
este necesar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul „Îngriji‐
rea şi curăţarea”.
Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de
centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa
echilibrării.
Verificaţi dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etan‐
şe şi nu există nicio pierdere de apă.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare cu apă şi furtunul
de evacuare prezintă deteriorări.
Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea co‐
rectă.
ROMÂNA
Problemă
Soluţie posibilă
•
•
•
Nu puteţi deschide uşa
aparatului.
•
•
Aparatul face un zgo‐
mot neobişnuit.
•
•
•
Ciclul durează mai puţin
decât durata afişată.
33
•
Ciclul durează mai mult •
decât durata afişată.
•
Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
Setaţi o opţiune de evacuare sau de centrifugare dacă
există apă în tambur.
Aplicaţi procedura de evacuare de urgenţă. Consultaţi
„Măsuri de protecţie la îngheţ” (din capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”).
Asiguraţi-vă că aparatul este alimentat cu curent elec‐
tric.
Problema poate fi cauzată de o defecţiune a aparatului.
Contactaţi Centrul de service autorizat. Dacă trebuie să
deschideţi capacul, citiţi cu atenţie «Deschiderea de ur‐
genţă a uşii».
Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi
capitolul „Instrucţiuni de instalare”.
Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi / sau
buloanele folosite la transport. Consultaţi capitolul „In‐
strucţiuni de instalare”.
Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi
prea mică.
Aparatul calculează o nouă durată în funcţie de
încărcătura de rufe. Consultaţi capitolul „Valori de con‐
sum”.
O încărcătură dezechilibrată de rufe măreşte durata.
Acest comportament al aparatului este normal.
Rezultatele la spălare
nu sunt satisfăcătoare.
•
•
•
Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt deter‐
gent.
Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele per‐
sistente înainte de a spăla rufele.
Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Nu puteţi seta o opţiu‐
ne.
•
Verificaţi dacă aţi apăsat doar butoanele dorite.
•
•
•
•
Deschideţi robinetul de apă.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Verificaţi dacă aţi setat ciclul corect. Dacă este necesar,
setaţi din nou un scurt program de uscare.
Aparatul nu usucă sau
nu usucă corect.
Ţesăturile spălate la ciclul anterior au generat scame de o
culoare diferită:
Rufele sunt acoperite
• Faza de uscare ajută la eliminarea parţială a scamelor.
de scame de culori dife‐ • Curăţaţi hainele cu un dispozitiv de curăţare a scamelor.
rite.
În caz de cantitate excesivă de scame în tambur rulaţi pro‐
gramul special de curăţare a lor (pentru mai multe detalii
consultaţi capitolul „Scame în ţesături”).
34
www.electrolux.com
După verificare, activaţi aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi Centrul de service autorizat.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema
continuă să apară, contactaţi Centrul de service autorizat.
16. DESCHIDEREA DE URGENŢĂ A UŞII
În cazul unei pene de curent sau a
defectării aparatului, uşa aparatului
rămâne blocată. Programul de spălare
continuă când alimentarea cu curent este
restabilită. Dacă uşa rămâne blocată ca
urmare a defectării aparatului, uşa se
poate deschide folosind funcţia
deblocare de siguranţă.
Înainte de a deschide uşa:
Pentru deschiderea uşii, procedaţi după
cum urmează:
1. Apăsaţi butonul On/Off pentru a opri
aparatul.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
3. Deschideţi clapeta filtrului.
4. Trageţi în jos de dispozitivul de
deblocare şi, simultan, deschideţi uşa
aparatului.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că
temperatura apei nu este
prea ridicată şi rufele nu
sunt fierbinţi. Dacă este
necesar, aşteptaţi răcirea
acestora.
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că tamburul
nu se mai învârte. Dacă
este necesar, aşteptaţi
până când tamburul se
opreşte din învârtire.
5. Scoateţi rufele, după care închideţi
uşa aparatului.
6. Închideţi clapeta filtrului.
Asiguraţi-vă că nivelul
apei din interiorul
tamburului nu este prea
ridicat. Dacă este necesar,
efectuaţi o evacuare de
urgenţă (consultaţi
«Evacuarea de urgenţă»
din capitolul «Îngrijirea şi
curăţarea»).
17. DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adân‐ 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555
cime / Adâncime totală mm
Conexiunea electrică
Tensiune
Putere totală
Siguranţă fuzibilă
Frecvenţă
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
ROMÂNA
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particule‐ IPX4
lor solide şi a umidităţii asigurat de capacul de
protecţie, cu excepţia cazului în care echipamen‐
tul de joasă tensiune nu este deloc protejat îm‐
potriva umidităţii
Apă rece
Alimentarea cu apă 1)
Presiunea de alimen‐
tare cu apă
Minimă
Maximă
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Încărcătura maximă
pentru spălare
Bumbac
7 kg
Încărcătură maximă
pentru uscare
Bumbac
Sintetice
4 kg
2 kg
Viteză de centrifugare
Maximă
1400 rpm
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4'' .
18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
35
36
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................37
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................40
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................42
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................43
5. ПРОГРАМИ .....................................................................................................44
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ............................................................................ 49
7. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 50
8. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 51
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 52
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ............................................52
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ.........................................56
12. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ..................................58
13. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................59
14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................61
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 65
16. ХИТНО ОТВАРАЊЕ ВРАТА.........................................................................68
17. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 69
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
37
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
38
www.electrolux.com
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
Уређај ће бити инсталиран као самостојећи
производ или испод кухињске радне плоче
кухињске ако расположиви простор то дозвољава.
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
је уређај инсталиран како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Радни притисак воде на месту где вода улази из
излазног прикључка мора бити између 0,5 бара
(0,05 MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
Не прекорачујте максималну количину веша од 7 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу
новог комплета приложених црева или другог
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
новог комплета црева испорученог од стране
овлашћеног сервисног центра.
Старо црево се не сме поново користити.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
биљно или минерално уље, ацетон, алкохол,
бензин, керозин, средства за уклањање флека,
терпентин, восак и средства за уклањање воска
требало би да се засебно оперу у топлој води са
додатном количином детерџента пре сушења у
машини за прање и сушење веша.
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
прање и сушење веша.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали и комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени уметком од пенасте гуме
не смеју да се суше у машини за прање и сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за прање и
сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају
да то урадите, брзо уклоните све ствари и
раширите их тако да се топлота распореди.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш
достигао температуру која га неће оштетити.
Не чистите уређај распршивачима воде нити
паром под високим притиском.
Уређај очистите влажном крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
Инсталација мора да се
обави у складу са важећим
националним прописима.
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
0 °C или где је изложен временским
условима.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Држите транзитне завртње на
безбедном месту. Ако ће уређај у
будућности бити премештан,
завртњи морају бити монтирани да
би се блокирао бубањ и тако
спречила унутрашња оштећења.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
•
•
•
•
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Уређај немојте инсталирати на
месту на коме врата уређаја не
могу до краја да се отворе.
Подесите ножице како бисте
обезбедили простор између уређаја
и пода.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
СРПСКИ
•
•
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Прикључивање воде
•
•
•
Немојте оштетити црева за воду.
Пре прикључења на нове цеви, или
цеви које нису коришћене дуже
време, или где је вршена поправка
или монтирани нови уређаји
(водомери, итд.), пустите воду да
истече док не буде чиста и бистра.
Уверите се да не постоји видљиво
цурење воде током и након прве
употребе уређаја.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Немојте додиривати стакло на
вратима док је програм у току.
Стакло може бити вруће.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Ако веш је опран средством за
уклањање мрља, покрените
додатни циклус испирања пре него
што започнете циклус сушења.
•
•
•
41
Проверите да ли сте извадили све
металне предмете из веша.
Сушите искључиво тканине који су
погодне за сушење у машини за
прање и сушење веша. Пратите
инструкције за чишћење на етикети
на вешу.
Пластични предмети нису отпорни
на топлоту.
– Ако се користи детерџент у
лоптици, уклоните лоптицу пре
почетка програма сушења.
– Немојте користити лоптицу с
детерџентом када подешавате
неки нон-стоп програм.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У уређају немојте сушити мокар
веш из ког капље вода.
2.5 Одлагање
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
42
www.electrolux.com
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Приказ уређаја
1
2
Радна површина
Дозатор детерџента
Командна табла
Ручица на вратима
Плочица са техничким
карактеристикама
6 Филтер одводне пумпе
7 Ногице за нивелисање уређаја
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
3.2 Како активирати уређај за
безбедност деце
Овај уређај спречава да се деца или
кућни љубимци затворе у бубњу.
Окрећите уређај у смеру кретања
казаљке на сату, све док жлеб не дође
у хоризонталан положај.
Не можете да затворите врата.
Да бисте затворили врата, окрећите
уређај супротно смеру кретања
казаљки на сату, све док жлеб не
заузме вертикалан положај.
3.3 Опрема за постављање
плочица за фиксирање
(4055171146)
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
Ако инсталирате уређај на постоље,
причврстите уређај за плочице за
фиксирање.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
СРПСКИ
43
4. КОМАНДНА ТАБЛА
4.1 Опис командне табле
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Тастер за укључивање/
искључивање
(On/Off)
2 Дугме за избор програма
3 Дугме за смањење брзине
10
8 Сензорско дугме за претпрање
(Претпрање)
9 Сензорско дугме за ниво сушења
(Ниво сушења)
10 Сензорско дугме за почетак/паузу
(Старт/пауза)
11 Сензорско дугме за управљање
центрифуге
(Центрифуга)
Сензорско
дугме
за температуру
4
(Температура)
5 Дисплеј
6 Сензорско дугме за време сушења
временом
(Time Manager)
(Време сушења)
7 Сензорско дугме за одложени
(Одложени старт)
старт
4.2 Приказ
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A. Температура просторије:
G
: Индикатор температуре
44
www.electrolux.com
: Индикатор хладне воде
B.
: Индикатор за управљање
временом.
C. Зона времена:
•
•
: Трајање програма
: Одложени старт
•
: Шифре аларма
•
: Порука о грешци
•
, , : Индикатори нивоа
осушености.
H. Зона центрифуге:
G.
: Програм је завршен.
D.
: Фаза сушења.
E.
: Фаза излагања пари.
F.
: Опција за трајно додатно
испирање.
I.
J.
K.
•
: Индикатор брзине
центрифуге
•
: Индикатор опције без
центрифуге
•
: Индикатор задржавања
испирања
: Фаза прања.
: Индикатор функције блокаде за
безбедност деце.
: Индикатор закључаних врата
5. ПРОГРАМИ
5.1 Табела програма
Програм
Распон температуре
Maксимална ко‐
Опис програма
личина веша за
(Тип веша за прање и ниво за‐
прање
прљаности)
Максимална брзи‐
на центрифуге
Програми прања
7 кг
1400 о/мин
Бели памук и обојени памук.
Нормално и благо запрљани
веш.
7 кг
1400 о/мин
Бели и шарени памук постоја‐
них боја. Нормалан степен запр‐
љаности. Потрошња енергије се
смањује и време програма пра‐
ња је продужено.
1 кг
Прање и сушење 60 мин 1200 о/мин
40 °C - 30 °C
Комплетан програм који се са‐
стоји од фазе прања и фазе су‐
шења за малу количину мешаног
веша (памучни и синтетички
веш).
3,5 кг
1200 о/мин
Синтетика или веш од раз‐
личитих материјала. Нормалан
степен запрљаности.
Памучни веш
90 °C - Хладно
Еко памук1)
60 °C - 40 °C
Cинтетика
60 °C - Хладно
СРПСКИ
Програм
Распон температуре
Осетљиво
40 °C - Хладно
Cвила
30 °C
Bуна/ручно прање
40 °C - Хладно
Јорган
60 °C - Хладно
Центрифуга / испушта‐
ње воде3)
Испирање
Хладно
45
Maксимална ко‐
Опис програма
личина веша за
(Тип веша за прање и ниво за‐
прање
прљаности)
Максимална брзи‐
на центрифуге
3,5 кг
1200 о/мин
Осетљиве тканине као што су
акрил, вискоза и тканине од
мешовитих материјала које за‐
хтевају нежније прање. Норма‐
лан степен запрљаности.
1 кг
1000 о/мин
Специјални програм за свилу и
мешани синтетички веш.
1,5 кг
1200 о/мин
Вуна која може да се пере у
машини, вуна која има ознаку
да је само за ручно прање и
друге тканине са ознаком за не‐
гу „ручно прање“.2).
2 кг
800 о/мин
Специјални програм за један
синтетички прекривач, јорган,
прекривач за кревет и слично.
7 кг
1400 о/мин
За центрифугирање веша и за
испуштање воде из бубња. Све
тканине изузев вунених и осет‐
љивих материјала.
7 кг
1400 о/мин
За испирање и центрифугирање
веша. Све тканине, изузев вуне‐
них и веома осетљивих тканина.
Смањите брзину центрифуге та‐
ко да одговара врсти веша.
1 кг
Програм за сушење веша од ву‐
не.
2 кг
Програм за сушење синте‐
тичких тканина.
4 кг
Програм за сушење памучних
ствари.
Програми сушења
Сушење вуне
Сушење синтетике
Сушење памука
46
www.electrolux.com
Програм
Распон температуре
Maксимална ко‐
Опис програма
личина веша за
(Тип веша за прање и ниво за‐
прање
прљаности)
Максимална брзи‐
на центрифуге
Програми паре4)
Пара може да се користи за веш који је осушен, опран или ношен само једном.
Ови програми могу да умање наборе и непријатне мирисе, као и да учине оде‐
ћу мекшом.
Немојте да користите детерџент. По потреби, уклоните флеке прањем или ко‐
ришћењем средства за уклањање флека на тим местима.
Програми паре не врше хигијенске циклусе.
Програм са паром немојте да подешавате са овим типовима одеће:
•
•
•
Одевни предмети који се перу на температури нижој од 40 °C.
Веш на чијој етикети о одржавању није назначено да је погодан за сушење у
машини за сушење веша.
Сав веш са пластичним, металним, дрвеним и сличним деловима.
1,5 кг
Пара
Програм са паром који омогућа‐
ва да се изгужван веш од паму‐
ка и синтетике исправи или
освежи.
Притисните дугмад Time Mana‐
ger да бисте изабрали један од
доступних циклуса:
•
Против гужвања
(подразу‐
мевано трајање програма)
•
Освежавање
ње програма)
(кратко траја‐
1) програм за памук за уштеду енергије. Овај програм на 60 ºC са вешом од 7 кг је
програм на који се односе подаци наведени на енергетској налепници, у сагласности
са стандардима EEC 92/75. Подесите овај програм да би резултати прања били до‐
бри, а потрошња струје смањена. Време програма прања је продужено.
2) Током овог циклуса бубањ се полако окреће како би обезбедио нежно прање. Може
да изгледа као да се бубањ не окреће или као да се не окреће правилно, али је то
нормално за овај програм.
3) Подешавање брзине центрифуге. Водите рачуна да је погодно за врсту материјала
који се пере. Ако подесите опцију „Без центрифуге“, расположива је само фаза испу‐
штања воде.
4) Уколико изаберете програм паре са осушеним вешом, на крају циклуса веш може
бити влажан. Боље је да се веш изложи свежем ваздуху на једно 10 минута да би
влажност испарила. Када се програм заврши, брзо извадите рубље из бубња. Након
циклуса са паром, одећа ће вероватно морати да се пегла, али уз мање напора.
СРПСКИ
47
Компатибилност опција програма
Програм
Памучни веш
■
■
■
■
■
■
Еко памук
■
■
■
■
■
■
■
Прање и сушење 60 мин
Cинтетика
■
■
■
■
■
■
Осетљиво
■
■
■
■
■
■
Cвила
■
■
Bуна/ручно прање
■
■
Јорган
■
Центрифуга / испуштање воде
Испирање
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Подешавање брзине центрифуге. Водите рачуна да је погодно за врсту материјала
који се пере. Ако подесите опцију „Без центрифуге“, расположива је само фаза испу‐
штања воде.
5.2 Аутоматско сушење
Ниво осушености
Врста тканине
Количина веша
Екстра суво
За фротирске материјале
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири
за купање и сл.)
највише до 4 кг
Суво за орман1)
За одећу која се одлаже
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири
за купање и сл.)
највише до 4 кг
Синтетика и мешани ма‐ највише до 2 кг
теријали
(џемпери, блузе, доњи
веш, текстилни предмети
за домаћинство и посте‐
љина)
Свилени одевни пред‐
мети (блузе, кошуље,
одећа...)
највише до 1 кг
Вунени одевни предме‐
ти (вунени џемпери)
највише до 1 кг
48
www.electrolux.com
Ниво осушености
Врста тканине
Количина веша
Суво за пеглање
Погодно за пеглање
Памук и лан
(чаршави, столњаци, ко‐
шуље итд.)
највише до 4 кг
1) Савети за институт за тестирање Тестирање перформанси у складу са стандар‐
дом EN 50229, мора да се изврши количином веша за ПРВО сушење максималног на‐
значеног капацитета (састав веша у складу са EN 61121) подешавањем програма АУ‐
ТОМАТСКИ СУВО ЗА ОРМАН за Еко памук. Количина веша за ДРУГО сушење заоста‐
лог веша мора да се тестира подешавањем програма АУТОМАТСКИ СУВО ЗА ОР‐
МАН за Еко памук.
5.3 Временски ограничено сушење
Ниво осушености
Врста тканине
Екстра суво
За фротирске мате‐
ријале
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири
за купање и сл.)
Суво за орман
За одећу која се од‐
лаже
Суво за орман
За одећу која се од‐
лаже
Ко‐
личина
веша
(кг)
Брзина
центри‐
фуге
(о/мин)
Препо‐
ручено
трајање
(мин)
4
1400
200 - 215
2
1400
115 - 125
1
1400
60 - 70
4
1400
190 - 205
2
1400
105 - 115
1
1400
50 - 60
Синтетика и мешани ма‐
теријали
(џемпери, блузе, доњи
веш, текстилни предмети
за домаћинство и посте‐
љина)
2
1200
95 - 110
1
1200
45 - 55
Вуна
(вунени џемпери)
1
1200
80 - 100
Свила
(блузе, кошуље, одећа
итд.)
1
1000
80
4
1400
110 - 125
2
1400
65 - 75
1
1400
40 - 50
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири
за купање и сл.)
Суво за пеглање
Памук и лан
Погодно за пеглање (чаршави, столњаци, ко‐
шуље итд.)
СРПСКИ
5.4 Woolmark Apparel Care Плава
•
Циклус прања вуне у овој машини
одобрила је компанија The
Woolmark Company за прање
одевних предмета који садрже вуну
означених етикетом „ручно
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Наведене вредности су добијене у лабораторијским условима по
релевантним стандардима. Различити узроци могу да промене под‐
атке: количина и врста веша и амбијетална температура. Притисак
воде, напон напајања и температура доводне воде такође могу да
утичу на трајање програма за прање.
Техничке спецификације могу бити промењене без претходне нај‐
аве ради побољшања квалитета производа.
На почетку програма дисплеј приказује трајање програма за макси‐
малну количину веша за прање.
Током фазе прања, трајање програма се аутоматски израчунава и
може се знатно скратити уколико се у бубањ ставља количина веша
која је мања од максималне дозвољене количина веша (нпр. памук
60 °C, максимална количина веша за прање 7 кг, трајање програма
је дуже од 2 сата; стварна количина веша за прање 1 кг, трајање
програма је краће од 1 сата).
Када уређај израчунава стварно трајање програма, на дисплеју тре‐
пери тачка.
Програми
Памук 60 °C
Ко‐
личин
а веша
(кг)
7
49
прање“ уколико се одевни предмети
перу према упутствима на етикети и
оних које је издао произвођач ове
машине за прање рубља. M1380
• Циклус сушења вуне на овој
машини за сушење тестирала је и
одобрила компанија The Woolmark
Company. Овај циклус је погодан за
сушење одевних предмета од вуне
са ознаком „ручно прање“ под
условом да су одевни предмети
опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у
складу са произвођачким
упутством. M1381
У Великој Британији, Ирској, Хонгконгу
и Индији симбол Woolmark је
сертификовани заштитни знак.
Потрош‐ Потрошња Приближно траја‐
ња елек‐ воде (у ли‐ ње програма (у
тричне
трима)
минутима)
енергије
(kWh)
1.25
70
146
50
www.electrolux.com
Програми
Ко‐
личин
а веша
(кг)
Потрош‐ Потрошња Приближно траја‐
ња елек‐ воде (у ли‐ ње програма (у
тричне
трима)
минутима)
енергије
(kWh)
Еко памук
Програм за уштеду енер‐
гије при прању памучних
ствари на 60 °C1)
7
0.98
52
238
Памук 40 °C
7
0.78
70
161
Синтетика 40 °C
3,5
0.47
50
171
Осетљив веш 40 °C
3,5
0.53
62
121
Вуна/ручно прање 30 °C
1,5
0.25
45
58
1) Програм „Памук, уштеда енергије“ на 60 °C са количином веша од 7кг је програм на
кога се односе подаци наведени на енергетској налепници, у сагласности са стандар‐
дима EEC 92/75.
7. ОПЦИЈЕ
7.1 Температура
•
Подесите ову опцију да бисте
променили аутоматски подешену
температуру.
•
Индикатор
= хладна вода.
Дисплеј приказује подешену
температуру.
7.2 Центрифуга
Помоћу ове опције можете да
смањите аутоматски подешену брзину
центрифуге.
На дисплеју се приказује индикатор
подешене брзине.
Додатне опције центрифуге:
Без центрифуге
•
•
•
•
Изаберите ову опцију да бисте
уклонили све фазе центрифуге.
Подесите је за веома осетљиве
тканине.
Фаза испирања користи више воде
за неке програме прања.
На дисплеју се приказује индикатор
.
Задржавање испирања
•
•
Подесите ову опцију да бисте
спречили гужвање веша.
Програм прања се зауставља са
водом у бубњу. Бубањ наставља да
се правилно окреће да би се
спречило гужвање веша.
Врата остају закључана. Морате да
испустите воду да бисте их
откључали.
На дисплеју се приказује индикатор
.
За испуштање воде
погледајте одељак „На
крају програма“.
7.3 Време сушења
Уз помоћ ове опције можете да
подесите време за тканине које
желите да осушите. Дисплеј приказује
подешену вредност.
Сваки пут када притиснете ову
додирну плочицу време се повећава
за 5 минута.
Није могуће подесити било
које време за све врсте
тканина.
СРПСКИ
На дисплеју се приказује одговарајући
индикатор.
7.5 Претпрање
Овом опцијом можете додати фазу
претпрања неком програму прања.
1)
Еко памук
Притисните ову опцију да бисте
почетак програма одложили за 30
минута до 20 сати.
Индикатор
7.4 Одложени старт
■
■
Користите ову опцију за јако запрљано
рубље.
■
■
Када подесите ову опцију, повећава се
трајање програма.
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
Одговарајући индикатор почиње да
светли.
7.6 Ниво сушења
Уз помоћ ове опције можете да
подесите аутоматски ниво осушености
веша. На дисплеју се приказује симбол
подешеног нивоа.
•
Ниво Екстра суво за памучан
веш
•
Ниво Суво за орман за
памучне, синтетичке, свилене и
вунене одевне предмете
•
Ниво Суво за пеглање за
памучан веш
7.7 Управљање временом
Након што подесите програм прања,
на дисплеју се приказује његово
аутоматски подешено трајање.
4)
■
■
■
■ 2)
3)
■5)
■
■3)
1) Најкраће: за освежавање веша.
2) Трајање програма погодно за освежа‐
вање веша.
3) Аутоматски подешено трајање програ‐
ма.
4) Најдуже: Повећањем трајања програ‐
ма постепено се смањује потрошња
енергије. Оптимизована фаза загревања
штеди енергију, а дуже трајање задржа‐
ва исте резултате прања (посебно за
нормалну запрљаност).
5) Подразумевано трајање програма по‐
годно за спречавање гужвања веша.
Притисните
или
да бисте
скратили или продужили трајање
програма.
8. ПОДЕШАВАЊА
8.1 Блокада за безбедност
деце
Помоћу ове опције можете спречити
да се деца играју са командном
таблом.
51
Опција „Управљање
временом“ расположива је само са
програмима који се налазе у табели.
•
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
истовремено притисните
све док се индикатор
укључи/искључи.
не
и
52
www.electrolux.com
Ову опцију можете активирати:
•
•
Након што притиснете
: опције и
контролно дугме за програм се
закључавају.
Пре него што притиснете
:
уређај не може да се покрене.
8.2 Стално додатно испирање
Помоћу ове опције можете стално
имати додатно испирање, кад год
подесите неки нов програм.
•
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
истовремено притисните
и
све док се индикатор
укључи/искључи.
не
8.3 Звучни сигнали
Звучни сигнали се оглашавају када је:
• Програм је завршен.
• Уређај је покварен.
Да бисте деактивирали/aктивирали
звучне сигнале, истовремено
притисните
и
током 6 секунди.
Ако деактивирате звучне
сигнале, они ће наставити
да раде уколико дође до
квара на уређају.
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
1. Утакните мрежни утикач у зидну
утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Ставите малу количину детерџента
у преграду за детерџент за фазу
прања.
4. Подесите и започните програм за
памук при највишој температури
без веша.
Ово уклања сву могућу прљавштину из
бубња и каде.
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
10.1 Убацивање веша
1. Отворите врата уређаја.
2. Протресите веш пре него што га
ставите у уређај.
3. Ставите веш у бубањ, комад по
комад.
Проверите да нисте ставили превише
веша у бубањ.
4. Добро затворите врата.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да се веш
не закачи између заптивке
и врата. Постоји ризик од
цурења воде или
оштећења веша.
Прање веома науљених,
масних мрља може
проузроковати оштећење
гумених делова машине за
прање веша.
СРПСКИ
10.2 Употреба детерџента и
адитива
1. Измерите количину детерџента и
омекшивача веша.
2. Ставите детерџент и омекшивач
рубља у преграде.
3. Пажљиво затворите фиоку
детерџента
10.3 Преграде за детерџент
ОПРЕЗ
Користите само детерџенте намењене за машинско прање.
Увек се придржавајте упутстава која се налазе на паковању
производа детерџента.
Преграда за детерџент у фази претпрања.
Преграда за детерџент у фази прања.
Преграда за течне адитиве (омекшивач, штирак).
Клапна за прашак или течни детерџент.
10.4 Детерџент у прашку или
течни
A
1.
2.
53
54
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Положај A за детерџент у прашку (фабричко подешавање).
• Положај B за течни детерџент.
Када користите течни детерџент:
• Немојте користити желатинасте или густе течне детерџенте.
• Немојте стављати више од максималног нивоа.
• Не подешавајте фазу претпрања.
• Не подешавајте одложени старт.
10.5 Активирање уређаја
Притисните дугме
за активирање
или деактивирање уређаја. Када је
уређај активиран оглашава се звучни
сигнал.
10.7 Покретање програма без
одложеног старта
Притисните
.
•
10.6 Подешавање програма
Индикатор опције
престаје
да трепери и остаје укључен.
•
1. Окрените дугме за избор програма
и подесите програм:
• Приказује се индикатор
одговарајућег програма.
•
Индикатор опције
почиње
да трепери на дисплеју.
Програм почиње, врата се
закључавају а на дисплеју се
трепери.
Индикатор
На дисплеју се приказује ниво
опције Управљање временом,
трајање програма и индикатори
фаза програма.
2. По потреби, промените
темпертуру, брзину центрифуге,
трајање циклуса или додајте
расположиве опције. Након
активирања опције, индикатор
одговарајуће опције се укључује.
•
•
Ако подесите нешто
погрешно, на екрану се
приказује порука
.
•
.
приказује индикатор опције
Одводна пумпа може да ради
кратко када се уређај напуни
водом.
Након приближно 15
минута од почетка
програма:
• Уређај аутоматски
подешава трајње
програма у складу са
количином веша.
• Дисплеј приказује нову
вредност.
10.8 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Притискајте дугме
више пута
све док се на дисплеју не појави
СРПСКИ
време одлагања које желите да
подесите.
Одговарајући индикатор се појављује
на дисплеју.
2. Притисните
:
• Уређај почиње да одбројава
време.
• Врата се закључавају а на
дисплеју се приказује индикатор
•
.
Када се одбројавање заврши,
програм се аутоматски покреће.
Можете отказати или
променити подешено
време одлагања старта
пре него што притиснете
. Да бисте отказали
одложени старт:
•
•
Притисните
да
бисте паузирали
рад уређаја.
Притискајте дугме
док се на
дисплеју не прикаже
'.
•
Притисните
још
једном да бисте
одмах покренули
програм.
10.9 Прекидање програма и
мењање опција
Можете да промените само неколико
опција пре него што се активирају.
.
1. Притисните
Индикатор трепери.
2. Промените опције.
Пре покретања новог
програма уређај може да
испусти воду. У том
случају, уверите се да је
детерџент још увек у
прегради за детерџент, а
ако није, сипајте га поново.
10.11 Отварање врата
ОПРЕЗ
Ако су температура и ниво
воде у бубњу превисоки и
бубањ се још увек окреће,
не можете отворити врата.
Током одређеног програма или
одложеног старта, врата уређаја су
закључана и на дисплеју се приказује
индикатор
.
Отворите врата уређаја док је
активан програм или одложени
старт:
да бисте
1. Притисните
паузирали рад уређаја.
2. Сачекајте док се индикатор
закључаних врата
не искључи.
3. Отворите врата.
4. Затворите врата и поново
.
притисните
Наставља се рад програма или
одбројавање до одложеног старта.
10.12 На крају програма
•
•
Уређај се аутоматски искључује.
Звучни сигнал се оглашава
(уколико је активиран).
•
На дисплеју почиње да светли
3. Притисните
поново.
Програм се наставља.
•
•
Индикатор опције
се гаси.
Гаси се индикатор закључаних
10.10 Отказивање програма
•
•
1. Притисните дугме
на неколико
секунди да бисте отказали програм
и деактивирали уређај.
2. Поново притисните исто дугме да
бисте активирали уређај. Сада
можете да подесите нови програм
прања.
55
•
•
.
.
врата
Можете да отворите врата.
Извадите веш из уређаја.
Проверите да ли је бубањ празан.
Затворите славину за воду.
Притисните дугме
на неколико
секунди да бисте деактивирали
уређај.
56
www.electrolux.com
10.13 Аутоматски режим
приправности опција
•
Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
Програм прања је завршен, али у
бубњу има воде:
• Бубањ наставља да се окреће да
би се спречили набори на вешу.
Функција Аутоматски режим
приправности аутоматски деактивира
уређај како би се смањила потрошња
електричне енергије када:
•
•
•
Индикатор закључаних врата
светли. Врата остају блокирана.
Морате да испустите воду да бисте
отворили врата.
Да бисте испустили воду:
подесите
. По потреби,
смањите брзину центрифуге.
3. Када се програм заврши и угаси се
индикатор закључаних врата
можете да отворите врата.
него што притиснете
•
. Уређај испушта
1. Притисните
воду и покреће центрифугу.
2. Да бисте само осушили уређај,
,
4. Притисните дугме
на неколико
секунди да бисте деактивирали
уређај.
Уређај испушта воду и
покреће центрифугу
аутоматски након око 18
сати (осим код програма за
прање вуне).
Не користите уређај пет минута пре
.
Притисните дугме да бисте
поново активирали уређај.
Пет минута након завршетка
програма прања.
Притисните дугме да бисте
поново активирали уређај.
На дисплеју се приказује крај
последњег подшеног програма.
Окрените дугме за избор програма
да бисте подесили нови циклус.
Уклико сте подесили
програм или опцију која се
завршава са водом која
остаје у бубњу, Аутоматски
режим приправности
функција не деактивира
уређај да би вас подсетила
да испустите воду.
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Овај уређај је аутоматска
машина за сушење веша.
11.1 Подешавање сушења
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да ли је
славина одврнута.
1. Притисните дугме On/Off на
неколико секунди да бисте
активирали уређај.
2. Ставите рубље у машину комад по
комад.
3. Бирач програма пребаците на
одговарајући програм за рубље
које треба осушити. На дисплеју се
приказује индикатор сушења
Да бисте добили добар
учинак сушења немојте да
премашите максималну
количину рубља за
сушење која је
препоручена у упутству за
корисника. Немојте да
подесите нижу брзину
центрифуге од аутоматске
брзине за подешени
програм.
.
СРПСКИ
11.2 Сушење на аутоматским
нивоима
•
вредност времена:
. Уређај
такође израчунава трајање
фазе против гужвања и фазе
хлађења.
Веш може да се осуши на унапред
дефинисаним нивоима сушења:
све док се на
1. Притискајте
дисплеју не прикаже један од
индикатора нивоа осушености:
•
: Индикатор нивоа СУВО ЗА
ПЕГЛАЊЕ за памучни веш
•
: Индикатор нивоа СУВО ЗА
ОРМАН за памучне, синтетичке,
свилене и вунене одевне
предмете
2. Притисните
да бисте
покренули програм.
• На дисплеју се редовно
приказује нова вредност
времена.
•
•
•
: Индикатор нивоа ЕКСТРА
СУВО за памучан веш
На дисплеју се приказује време,
израчунато на основу подразумеване
количине веша. Ако је количина веша
већа или мања од подразумеване,
уређај ће аутоматски подешавати ово
време у току циклуса.
2. Притисните
да бисте
покренули програм.
На дисплеју се приказује индикатор
закључаних врата
. Индикатор
почиње да трепери.
сушења
Није могуће подесити
сваки ниво осушености за
све врсте веша.
11.3 Временски ограничено
сушење
Веш такође може да се осуши и ручно
подешеним временски ограниченим
сушењем:
1. Притискајте
да бисте подесили
вредност времена (погледајте
табелу „Програм за временски
ограничено сушење“).
• На дисплеју се приказује 10
минута. Сваки пут када
притиснете ову додирну
плочицу време се повећава за 5
минута.
• Дисплеј приказује подешену
вредност времена: на пример
.
57
Након неколико секунди, на
дисплеју се приказује нова
почиње
Индикатор сушења
да трепери.
На дисплеју се приказује
индикатор закључаних врата
.
Ако подесите само 10
минута фазе сушења,
уређај ће одрадити само
фазу хлађења.
Ако веш није довољно сув,
поново подесите краће
време сушења.
11.4 Крај програма сушења
Уређај се аутоматски зауставља.
•
Оглашавају се звучни сигнали
(уколико су активни).
•
На дисплеју почиње да светли .
.
Гаси се индикатор
Током последњих минута циклуса
сушења уређај обавља фазу
хлађења и фазу против гужвања.
Врата су још увек закључана.
Када се симбол за закључана врата
•
•
угаси на екрану, можете да
отворите врата.
1. Притисните дугме
на неколико
секунди да бисте деактивирали
уређај.
Неколико минута након завршетка
програма, функција за уштеду
електричне енергије аутоматски
деактивира уређај.
2. Извадите рубље из уређаја.
Проверите да ли је бубањ празан.
3. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
4. Затворите славину за воду.
58
www.electrolux.com
12. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Овај уређај је аутоматска
машина за сушење веша.
12.1 НОН-СТОП програм
1. Притисните дугме On/Off на
неколико секунди да бисте
активирали уређај.
2. Ставите рубље у машину комад по
комад.
Да бисте добили добар
учинак сушења немојте да
премашите максималну
количину рубља за
сушење која је
препоручена у упутству за
корисника. Немојте да
подесите нижу брзину
центрифуге од аутоматске
брзине за подешени
програм.
3. Сипајте детерџент и адитиве у
одговарајући одељак.
4. Бирач програма пребаците на
програм прања.
На дисплеју се приказују индикатори
за различите фазе прања.
5. Подесите расположиве опције.
представља трајање циклуса прања +
сушења, израчунато на основу
подразумеване количине веша.
Да би се веш добро
осушио, уређај вам не
дозвољава да подесите
сувише малу брзину
центрифуге за веш које се
пере и суши.
2. Притисните
да бисте
покренули програм.
На дисплеју, индикатор подешеног
нивоа осушености остаје упаљен.
Индикатор закључаних врата
светли.
На дисплеју се редовно приказује нова
вредност времена.
Током последњих минута
циклуса сушења уређај
обавља фазу против
гужвања и фазу хлађења.
12.3 Прање и време сушења
Да би се веш добро осушио, уређај
вам не дозвољава да подесите
сувише малу брзину центрифуге за
веш који се пере и суши.
1. Притисните
да бисте подесили
вредност времена сушења. На
дисплеју се приказује 10 минута.
12.2 Прање и Аутоматско
сушење
се појављује на
Индикатор
дисплеју. На дисплеју се приказује
подешена вредност за време сушења:
1. Притискајте
све док се на
дисплеју не прикаже један од
индикатора нивоа осушености:
. Након неколико
на пример
секунди на дисплеју се приказује
•
: Индикатор нивоа СУВО ЗА
ПЕГЛАЊЕ за памучан веш
•
: Индикатор нивоа СУВО ЗА
ОРМАН за памучне, синтетичке,
вунене и свилене одевне
предмете
•
: Индикатор нивоа ЕКСТРА
СУВО за памучан веш
На дисплеју се приказује индикатор
. Време приказано на дисплеју
коначно време
, односно укупно
трајање циклуса прања и сушења
(фазе прање + сушење + против
гужвања + хлађење).
Ако подесите само 10
минута сушења након
прања, уређај израчунава
и трајање фаза против
гужвања и хлађења.
2. Притисните
да бисте
покренули програм.
СРПСКИ
На дисплеју почиње да светли
индикатор
. Врата су закључана.
На дисплеју се редовно приказује нова
вредност времена.
12.4 Крај програма
Уређај се аутоматски искљчује.
Оглашавају се звучни сигнали
(уколико су активни).
Више информација потражите у
одељку „На крају програма сушења“ у
претходном поглављу.
1. Извадите рубље из уређаја.
Проверите да ли је бубањ празан.
2. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
3. Затворите славину за воду.
12.5 Длачице на тканини
Током фазе прања и/или сишења, неке
врсте тканина (мекане тканине, вуна,
дуксеви) могу да отпуштају длачице.
Отпуштене длачице могу да се залепе
на тканину у следећем циклусу.
Да бисте спречили отпуштање
длачица код рубља, препоручујемо:
•
•
•
•
59
Немојте да перете тамне тканине
након прања и сушења светло
обојених тканина (нове мекане
тканине, вуну и дуксеве) и обратно.
Овакве тканине после првог прања
сушите на отвореном ваздуху.
Очистите филтер за одвод воде.
Након фазе сушења, мокром крпом
очистите празан бубањ, заптивке и
врата.
12.6 Како да уклоните
отпуштене длачице у
одевним предметима
Да бисте отпуштене длачице уклонили
из бубња, подесите посебан програм:
1. Испразните бубањ.
2. Очистите мокром крпом бубањ,
заптивке и врата.
3. Подесите програм испирања.
и
4. Истовремено притискајте
да бисте активирали функцију
чишћења док се на дисплеју не
прикаже CLE.
да бисте покренули
5. Притисните
програм.
13. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Стављање рубља
•
•
•
•
•
•
Поделите рубље на: бело, у боји,
синтетику, осетљиво рубље и вуну.
Придржавајте се упутстава за
прање која се налазе на етикетама
за бригу о рубљу.
Немојте да перете заједно бели
веш и веш у боји.
Неко обојено рубље може да изгуби
боју током првог прања.
Препоручујемо вам да га по први
пут перете одвојено.
Закопчајте дугмад на јастучницама,
затворите рајсфершлусе, копче и
дрикере. Повежите каишеве.
Испразните џепове и размотајте
рубље.
•
•
•
•
•
•
Окрените наопачке вишеслојне
тканине, вуну и веш са насликаним
илустрацијама.
Упорне мрље отколните посебним
детерџентом.
Оперите и претходно третирајте
упорне мрље пре него што ставите
веш у бубањ
Будите пажљиви са завесама.
Уклоните кукице и ставите завесе у
торбу за прање или у јастучницу.
Немојте да перете одећу без
поруба или одећу са резовима.
Када перете мале и/или осетљиве
предмете, користите врећу за
прање (нпр. грудњаци са жицом,
каишеви, чарапе, итд.).
Веома мали унос рубља може да
изазове проблеме са балансом
током фазе центрифуге. Уколико се
ово догоди, ручно распоредите
60
www.electrolux.com
рубље у бубњу, а затим започните
поново фазу центрифуге.
13.2 Упорне флеке
13.4 Eколошки савети
•
За неке флеке, вода и детерџент нису
довољни.
•
Препоручујемо Вам да третирате ове
флеке пре него што ставите веш у
уређај.
•
Подесите програм без фазе
претпрања да бисте опрали веш
нормалне запрљаности.
Програм прања започињите увек са
максималном дозвољеном
количином веша.
По потреби, користите средство за
уклањање флека када подесите
програм са ниском температуром.
Да бисте користили одговарајућу
количину детерџента, проверите
тврдоћу воде доводног система у
вашем домаћинству. Погледајте
одељак „Тврдоћа воде“.
Доступна су посебна средства за
уклањање флека. Користите посебна
средства за уклањање флека која се
могу применити на тип флеке, као и на
тканину.
•
13.3 Детерџенти и адитиви
13.5 Тврдоћа воде
•
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
омекшивач воде за машину за прање
рубља. У подручјима где где је
тврдоћа воде блага није неопходно
користити омекшивач воде.
•
•
•
•
•
Користите искључиво детерџенте и
адитиве који су направљени
посебно за машину за прање
рубља:
– детерџенти у праху за све
типове материјала,
– детерџенти у праху за прање
осетљивог рубља (на
максимално 40°C) и вуне,
– течни детерџенти, по могућству
они за прање свих врста
материјала на нижим
температурама (до 60°C), или
специјални детерџенти за
прање вуне.
Немојте да мешате различите
типове детерџената.
Да бисте заштитили животну
средину, немојте да користите
више од прописане количине
детерџента.
Придржавајте се упутстава која се
налазе на паковању ових
производа.
Користите производе који
одговарају типу и боји тканине, као
и температури програма и нивоу
запрљаности.
Уколико уређај нема дозатор
детерџента са покретним
поклопцем, течни детерџент
додајте помоћу лоптице за
дозирање (испоручује произвођач
детерџента).
Да бисте сазнали о тврдоћи воде у
вашем подручју, обратите се локалној
управи за воду.
Користите одговарајућу количину
омекшивача воде. Придржавајте се
упутстава која се налазе на паковању
производа.
13.6 Савети у вези са
сушењем
Припрема циклуса сушења
• Одврните славину за воду.
• Проверите да ли је црево за
испуштање воде правилно
повезано. Детаљније информације
потражите у одељку о инсталацији.
• Максималне количине рубља за
програме сушења дате су у табели
програма сушења.
13.7 Веш који није погодан за
сушење
Немојте да подешавате програм
сушења за овау врсту предмета:
• Завесе од синтетике.
• Одевни предмети с металним
апликацијама.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Најлон чарапе.
Килтови.
Креветски прекривачи.
Јоргани.
Перјане јакне.
Вреће за спавање.
Тканине са заосталим флекама од
лака за косу, ацетона за нокте и
слично.
Одећа са деловима од пенасте
гуме или од сличних материјала.
13.8 Етикете на одећи
Приликом сушења рубља,
придржавајте се упутстава
произвођача означених на етикети:
•
= Може се сушити у бубњу
машине за веш
•
= Циклус сушења обавља се на
високој температури
•
= Циклус сушења обавља се на
сниженој температури
•
= Не може се сушити у бубњу
машине за веш.
13.9 Трајање циклуса сушења
Време сушења може да се мења у
зависности од:
• брзине последње центрифуге
• степена осушености
• врсте рубља
•
61
тежине убаченог рубља.
13.10 Додатно сушење
Ако је на крају програма сушења веша
и даље влажно, поново подесите
кратак циклус сушења.
УПОЗОРЕЊЕ!
Да бисте избегли
гужвање и скупљање
веша, немојте
прекомерно да га
сушите.
13.11 Општи савети
Погледајте табелу „Програми
сушења“ и у њој потражите просечна
времена сушења.
Искуство ће вам помоћи да рубље
осушите боље. Бележите времена
трајања претходно извршених циклуса
сушења.
Да бисте избегли стварање статичког
електрицитета на крају циклуса
сушења:
1. Користите омекшивач током
циклуса прања.
2. Користите специјалан омекшивач
за машине за сушење рубља.
Када се програм сушења заврши, брзо
извадите рубље из бубња.
14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
14.1 Спољашње чишћење
Уређај чистите искључиво сапуном и
топлом водом. У потпуности осушите
све површине.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
алкохол, растварач или
хемијске производе.
14.2 Уклањање каменца
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
производ за уклањање каменца из
воде за машину за прање рубља.
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање честица
каменца и рђе.
Да бисте уклонили честице рђе,
користите само производе посебно
намењене машинама за прање рубља.
Урадите ово одвојено од прања
рубља.
62
www.electrolux.com
14.4 Заптивка на вратима
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа.
14.3 Одржавање прањем
Код програма са ниским
температурама могуће је да у бубњу
остане нешто детерџента. Обављајте
редовно одржавање прањем. Да бисте
то урадили:
•
•
Редовно контролишите заптивку и
вадите све из унутрашњег дела.
Извадите сав веш из бубња.
Изаберите програм за прање
памука на највишој температури уз
употребу мале количине
детерџента.
14.5 Чишћење дозатора детерџента
1.
2.
1
2
3.
4.
СРПСКИ
14.6 Чишћење филтера за испуштање воде
Немојте да чистите одводни филтер ако је вода у уређају врућа.
Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.
Понављајте кораке 2 и 3 док вода не престане да истиче.
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
63
64
www.electrolux.com
7.
8.
1
2
Увек држите крпу у
близини како бисте
обрисали воду која се
евентуално проспе.
Водите рачуна о томе да
коло пумпе може да се
окреће. Уколико се не
окреће, контактирајте
овлашћени сервисни
центар. Такође проверите
да ли сте исправно затегли
филтер да бисте спречили
цурења.
14.7 Чишћење доводног црева и филтера вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
СРПСКИ
14.8 Хитно испуштање воде
Услед квара, уређај не може да
испушта воду.
Уколико се ово догоди, поновите
кораке (1) до (8) из одељка „Чишћење
одводног филтера“. Ако је потребно,
очистите пумпу.
Када испустите воду у складу са
процедуром за хитне случајеве,
морате поново да активирате систем
за одвод:
1. Сипајте два литра воде у преграду
за главно прање на дозатору за
детерџент.
2. Покрените програм за испуштање
воде.
65
буду ниже од 0°C, уклоните преосталу
воду из доводног црева и одводне
пумпе.
1. Искључите кабл из зидне
утичнице.
2. Затворите славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева
у посуду и пустите да вода истече
из црева.
4. Испразните одводну пумпу.
Прочитајте упутства за хитно
испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни,
поново монтирајте доводно црево.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да је
температура виша од 0°C
пре поновне употребе
уређаја.
Произвођач није одговоран
за оштећења која настану
услед ниских температура.
14.9 Мере опреза против
замрзавања
Уколико је уређај монтиран у
просторији где температуре могу да
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
15.1 Увод
Уређај неће да се покрене или се
зауставља у току рада.
Прво покушајте да пронађете решење
проблема (погледајте табелу). Уколико
се проблем настави, контактирајте
Овлашћени сервисни центар.
Код појаве неких проблема,
оглашавају се звучни сигнали и на
дисплеју се приказује шифра за
аларм:
•
- Уређај се не пуни водом како
треба. Поново покрените уређај
притиском на дугме Старт/пауза.
Након 10 секунди врата ће се
откључати.
•
- Уређај не одводи воду.
•
- Врата уређаја су отворена
или нису затворена како треба.
Проверите врата!
•
- Напајање је нестабилно.
Сачекајте док се напајање не
стабилизује.
•
- Нема комуникације између
електронских елемената уређаја.
Искључите и укључите уређај
поново. Програм није завршен како
треба или се уређај прерано
зауставио. Ако се шифра аларма
поново појави, обратите се
Овлашћеном сервисном центру.
УПОЗОРЕЊЕ!
Деактивирајте уређај пре
него што почнете да
проверавате у чему је
проблем.
66
www.electrolux.com
15.2 Могући кварови
Проблем
Могуће решење
•
Програм се не покре‐
ће.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај се не пуни во‐
дом како треба.
•
•
•
•
•
Уређај се не испуни
водом и одмах крене
да је испушта.
Уверите се да је славина за воду отворена.
Проверите да притисак воде није исувише низак.
Ове информације потражите у локалној надлежној
служби водовода.
Проверите да славина за воду није запушена.
Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер
на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега
и чишћење“.
Проверите да доводно црево није увијено или сави‐
јено.
Уверите се да је доводно црево за воду правилно
повезано.
Проверите да ли су прикључци доводних црева за
воду исправни.
•
Проверите да ли се одводно црево налази у правил‐
ном положају. Црево је можда постављено исувише
ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталира‐
ње“.
•
•
Проверите да сливник испод лавабоа није запушен.
Проверите да ли се одводно црево негде увило или
савило.
Проверите да ли је одводно црево правилно при‐
кључено.
Подесите опцију за испуштање воде ако сте прет‐
ходно подесили програм без фазе испуштања воде.
Подесите опцију испуштања воде ако сте претходно
подесили опцију која се завршава са водом у бубњу.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен.
Очистите филтер, уколико има потребе. Погледајте
одељак „Нега и чишћење“.
Уколико се проблем настави, контактирајте овлаш‐
ћени сервисни центар.
•
Уређај не одводи во‐
ду.
Проверите да ли је мрежни утикач прикључен у
мрежну утичницу.
Проверите да ли су врата на уређају затворена.
Проверите да у кутији са осигурачима није прегорео
неки осигурач.
Проверите да ли је притиснуто дугме Старт/Пауза.
Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање
или сачекајте да се заврши одбројавање.
Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце
ако је укључена.
•
•
•
•
СРПСКИ
Проблем
Могуће решење
•
•
Центрифуга не ради
•
или циклус прања тра‐
је дуже него обично.
•
•
На поду се појавила
вода.
•
•
•
•
•
Не можете да отвори‐
те врата уређаја.
Уређај производи не‐
уобичајен звук.
67
•
•
•
•
•
Подесите опцију центрифуге.
Подесите опцију испуштања воде ако сте претходно
подесили опцију која се завршава са водом у бубњу.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен.
Очистите филтер, уколико има потребе. Погледајте
одељак „Нега и чишћење“.
Ручно распоредите ствари у машини, а затим поново
укључите центрифугу. Овај проблем може бити про‐
узрокован проблемима са равнотежом.
Проверите да ли су спојнице на цревима за воду
чврсто притегнуте и да из њих не цури вода.
Уверите се да на доводном и одводном цреву за во‐
ду нема оштећења.
Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и ко‐
личину детерџента.
Проверите да ли је програм прања завршен.
Ако још има воде у бубњу, подесите опцију за испу‐
штање воде или центрифугу.
Обавите поступак хитног испуштања воде. Погледај‐
те „Мере опреза против замрзавања“ (у поглављу
„Нега и чишћење“).
Проверите да ли уређај добија електрично напајање.
Овај проблем може бити проузрокован кваром уре‐
ђаја. Обратите се Овлашћеном сервисном центру.
Уколико морате да отворите врата, пажљиво
прочитајте „Хитно отварање врата“.
Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте
одељак „Упутство за инсталирање“.
Проверите да ли су уклоњени сви делови пакета
и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак
„Упутство за инсталирање“.
Убаците још веша у бубањ. Машина можда није до‐
вољно напуњена.
Циклус је краћи од
•
времена које је прика‐
зано.
Уређај израчунава ново време на основу количине
веша. Погледајте одељак „Вредности потрошње“.
Циклус је дужи од вре‐ •
мена које је приказа‐
но.
Ако је веш неравномерно распоређен, прање ће тра‐
јати дуже. То је нормална појава код овог уређаја.
•
Нисте задовољни ре‐
зултатима прања.
•
•
•
Повећајте количину детерџента или користите неки
други.
Употребите специјална средства за скидање упор‐
них флека пре прања веша.
Проверите да ли сте подесили одговарајућу темпе‐
ратуру.
Смањите количину веша.
68
www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
Не можете да подеси‐ •
те опцију.
Уверите се да сте притиснули само жељене додирне
тастере.
•
•
Отворите славину.
Проверите да ли филтер за одвод воде није запу‐
шен.
Смањите количину веша у бубњу.
Уверите се да сте подесили исправан циклус. По по‐
треби, поново подесите краће време сушења.
Уређај не суши веш
или га не суши добро.
По вешу има пуно
длачица различитих
боја.
•
•
Материјали који су прани у претходном циклусу ослобо‐
дили су честице различитих боја:
• Фаза сушења помаже у елиминисању неких честица.
• Очистите одећу помоћу средства за уклањање
честица.
У случају да има сувише честица тканине у бубњу по‐
крените посебан програм да бисте га очистили (погле‐
дајте одељак „Честице на тканинама“ за више детаља).
Након провере, укључите уређај. Програм наставља да ради тамо где је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
Уколико се на дисплеју појаве друге шифре аларма, Дективирајте и активирајте
уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
16. ХИТНО ОТВАРАЊЕ ВРАТА
У случају нестанка струје или квара
приликом рада, врата уређаја остају
блокирана. Када се струја врати,
програм прања се наставља. Ако
врата остану блокирана због квара,
можете их отворити помоћу функције
за откључавање у хитним
случајевима.
Пре него што отворите врата:
ОПРЕЗ
Водите рачуна да
температура воде не
буде висока и да веш
није врео. Ако је
неопходно, сачекајте да
се веш охлади.
ОПРЕЗ
Уверите се да се бубањ
не окреће. Ако је
неопходно, сачекајте да
бубањ престане да се
окреће.
Водите рачуна да ниво
воде унутар бубња није
превисок. Ако је
неопходно, наставите
поступак одвођења воде
у случају нужде
(погледајте „Хитно
испуштање воде“ у
поглављу „Нега и
чишћење“).
Да бисте отворили врата, поступите на
следећи начин:
1. Притисните дугме On/Off да бисте
искључили уређај.
2. Искључите кабл из зидне
утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Окидач за хитно отварање
повуците надоле и задржите, док
истовремено отварате врата.
СРПСКИ
69
5. Извадите веш и затим затворите
врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.
17. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Ширина/висина/дуби‐
на/укупна дубина
600 мм/ 850 мм/ 522 мм/ 555 мм
Прикључење на
електричну мрежу
Напон
Укупна снага
Осигурач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво заштите од продирања чврстих честица IPX4
и влаге пружа заштитни омотач, изузев места
на којима опрема под ниским напоном нема
заштиту од влаге
Хладна вода
Довод воде 1)
Притисак довода во‐
де
Минимум
Максимум
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Максимална ко‐
личина веша за пра‐
ње
Памук
7 кг
Максимална ко‐
личина веша за су‐
шење
Памук
Синтетика
4 кг
2 кг
Брзина центрифуге
Максимум
1400 о/мин
1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4'' .
18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
70
www.electrolux.com
СРПСКИ
71
132927003-A-492017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement