Electrolux EWW1476WD User manual

Electrolux EWW1476WD User manual

EWW1476WD

SQ

Pajisje për Larje-Tharje Udhëzimet për përdorim

2 www.electrolux.com

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7

4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8

5. PROGRAMET ....................................................................................................9

6. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................... 14

7. OPSIONET....................................................................................................... 14

8. CILËSIMET.......................................................................................................16

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................17

10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................. 17

11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 21

12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................22

13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 23

14. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 25

15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 30

16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE.................................................33

17. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 33

MENDOJMË PËR JU

Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.

Mirë se vini në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e problemeve dhe për shërbimin:

www.electrolux.com/webselfservice

Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:

www.registerelectrolux.com

Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të këmbimit për pajisjen tuaj:

www.electrolux.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin

Informacion i përgjithshëm dhe këshilla

Informacion mjedisor

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

SHQIP

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të përhershëm.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.

Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.

Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.

Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.

Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.

Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.

Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një plani kuzhine me hapësirën e duhur.

3

4 www.electrolux.com

Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.

Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.

Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.

Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet të mos bllokohen nga tapeti.

Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret e hapur.

Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose karburante të tjera (nëse mund të aplikohet).

Presioni i punës i ujit (minimumi dhe maksimumi) duhet të jenë mes 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 8 bar (0,8

MPa).

Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 7 kg

(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").

Pajisja duhet të lidhet me rrjetin e furnizimit me ujë duke përdorur pajisjet e dhëna të zorrëve. Pajisjet e vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.

Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e

Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për të shmangur rreziqet.

Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.

Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentine, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahet në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.

SHQIP

Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për pastrim kimikate industriale.

Mos thani në makinën larëse dhe tharëse tesha të palara.

Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahen në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.

Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit.

Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët dhe shkrepset.

Mos e ndaloni kurrë makinën larëse dhe tharëse përpara përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.

Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse realizohet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një temperaturë që siguron që ato të mos dëmtohen.

Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar pajisjen.

Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.

Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.

Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,

çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.

5

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.

• Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura është më e ulët se 0 °C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.

• Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.

• Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.

6 www.electrolux.com

• Hiqni paketimin dhe bulonat e transportit.

• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e pastër e ta durojë nxehtësinë.

• Ruajini bulonat e transportit. Kur ta lëvizni pajisjen sërish duhet ta bllokoni kazanin.

• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë.

Përdorni gjithnjë doreza sigurie.

• Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.

• Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura është më e ulët se 0 °C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.

• Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.

• Rregullojini këmbëzat në mënyrë që mes pajisjes dhe tapetit të ketë hapësirë të mjaftueshme.

• Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi.

Nëse nuk është në ekuilibër, rregulloni këmbëzat derisa të nivelohet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditje elektrike.

• Pajisja duhet tokëzuar.

• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.

• Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabëll zgjatues.

• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablli elektrik.

Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e kapur nga spina.

• Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e rrymës me duar të lagura.

• Vetëm për Mbretërinë e Bashkuar dhe

Irlandën: Pajisja ka një spinë 13 A.

Nëse ju duhet ta ndërroni siguresën në spinë, përdorni një siguresë 13 A

ASTA (BS 1362).

• Kjo pajisje është në përputhje me direktivat E.E.C.

2.3 Lidhja e ujit

• Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e ujit.

• Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba të rinj ose në tuba që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, lëreni ujin të rrjedhë derisa ai të pastrohet.

• Herën e parë që do të përdorni pajisjen, sigurohuni që të mos ketë asnjë rrjedhje.

2.4 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

• Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis shtëpiak.

• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.

• Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.

• Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të jetë i nxehtë.

• Mos thani artikuj të dëmtuar që përmbajnë material mbushës.

• Nëse i keni larë rrobat me heqës njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të aktivizoni një cikël tharjeje.

• Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharje në tharësen e rrobave. Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.

• Sendet plastike nuk janë rezistuese ndaj të nxehtit.

– Nëse përdorni një top me detergjent, hiqeni përpara se të nisni programin e tharjes.

– Mos përdorni top me detergjent kur vendosni një program që nuk ndalon.

PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi ose dëmtim i pajisjes.

• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur.

• Mos thani në pajisje rroba të lagura që pikojnë ujë.

2.5 Eliminimi i mbeturinave

• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes

SHQIP

• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni atë.

• Hiqni kapësen e derës për të parandaluar bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.

7

1 2 3

4

5

1

Pjesa e sipërme

2

Kutia e detergjentit

3

Paneli i kontrollit

4

Doreza e derës

5

Pllakëza e specifikimeve

6

Filtri i pompës së shkarkimit

7

Këmbët për nivelimin e pajisjes

6

7

3.2 Mënyra e aktivizimit të mekanizmit të sigurisë për fëmijët

Kjo pajisje parandalon mbylljen e fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake brenda në kazan.

Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa kanali të jetë horizontalisht.

Ju nuk mund ta mbyllni derën.

Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në drejtim të kundërt të akrepave të orës derisa kanali të jetë vertikalisht.

3.3 Grupi i pllakës fiksuese

(4055171146)

I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.

Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë, sigurojeni në pllakat fiksuese.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.

8 www.electrolux.com

4. PANELI I KONTROLLIT

4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

1 2 3 4 5

I

K

J

1

Butoni i ndezjes/fikjes (On/Off)

2

Çelësi i programeve

3

Fusha me prekje e reduktimit të centrifugimit (Centrifugimi)

4

Fusha me prekje e temperaturës

(Temperatura)

5

Ekrani

6

Fusha me prekje e kohës së tharjes

(Koha e tharjes)

7

Fusha me prekje e shtyrjes së programit (Shtyrje e programit)

4.2 Ekrani

A B C

11 10

8

Fusha me prekje e shpëlarjes shtesë

(Shpëlarje shtesë)

9

Fusha me prekje e nivelit të tharjes

(Niveli i tharjes)

10

Fusha me prekje Nis/Ndërprit

(Nisje/Pauzë)

11 Blloqet e prekjes së menaxhuesit të kohës (Time Manager)

H G

D

E

F

A. Zona e temperaturës:

: Treguesi i temperaturës

: Treguesi i ujit të ftohtë

B.

: Treguesi i menaxhuesit të kohës.

C. Zona e kohës:

: kohëzgjatja e programit

: shtyrja e programit

: kodet e alarmit

: mesazhi i defektit

8

9

6

7

D.

• : programi ka përfunduar.

: Faza e larjes.

E.

F.

: Faza e avullit.

: Opsioni i përhershëm Shpëlarje shtesë.

G.

, , : Treguesit e nivelit të thatësisë.

H. Zona e centrifugimit:

• : treguesi i shpejtësisë së centrifugimit

SHQIP

I.

J.

K.

: treguesi i opsionit Pa centrifugim

: treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes

: Faza e larjes.

: Treguesi i bllokimit për fëmijët.

: Treguesi i derës së bllokuar

9

5. PROGRAMET

5.1 Tabela e programeve

Programi

Diapazoni i tempera‐ turës

Ngarkesa maksi‐ male

Shpejtësia maksi‐ male e rrotullimit

Programet e larjes

Cottons (Të pambukta)

90°C - Ujë i ftohtë

7 kg

1400 rpm

Cottons Eco (Të pambuk‐ ta Eko)1)

60°C - 40°C

7 kg

1400 rpm

1 kg

1200 rpm

Wash&Dry 60Min. (Larje dhe tharje 60 min.)

40°C - 30°C

Synthetics (Sintetike)

60°C - Ujë i ftohtë

3,5 kg

1200 rpm

Delicates (Delikate)

40°C - Ujë i ftohtë

3,5 kg

1200 rpm

Silk (Mëndafsh)

30°C

1 kg

1000 rpm

Përshkrimi i programit

(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)

Të pambuktat e bardha dhe me

ngjyra. Ndotje normale dhe e lehtë.

Të pambukta të bardha dhe të pambukta me ngjyra që nuk zbe‐

hen. Ndotje normale. Konsumi i energjisë ulet dhe koha e progra‐ mit të larjes zgjatet.

Program i plotë i përbërë nga faza e larjes dhe nga faza e tharjes për ngarkesë të vogël ose pëlhura të përziera (artikuj pambuku dhe sin‐ tetikë).

Artikuj sintetikë ose artikuj prej

materialesh të përziera. Ndotje normale.

Rroba delikate të tilla si akrilike,

viskoze, poliestër. Ndotje nor‐ male.

Program special për rroba mën‐

dafshi dhe sintetike të përziera.

10 www.electrolux.com

Programi

Diapazoni i tempera‐ turës

Wool/Handwash (Të lesh‐ ta / Larje me dorë)

40°C - Ujë i ftohtë

Ngarkesa maksi‐ male

Shpejtësia maksi‐ male e rrotullimit

1,5 kg

1200 rpm

Duvet (Jorgan)

60°C - Ujë i ftohtë

Spin/Drain (Centrifugim/

Shkarkim)3)

2 kg

800 rpm

7 kg

1400 rpm

Përshkrimi i programit

(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)

Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me

dorë dhe pëlhura delikate me simbolin e kujdesit "larje me dorë".2)

Program i posaçëm për një bata‐

nije sintetike, jorgan, mbulesë

krevati etj.

Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin në kazan. Të gji‐

tha pëlhurat.

Rinse (Shpëlarja)

Cold (Ujë i ftohtë)

7 kg

1400 rpm

Për të shpëlarë dhe për të centrifu‐ guar rrobat. Të gjitha pëlhurat, përveç të leshtave dhe pëlhurave shumë delikate. Reduktojeni shpej‐ tësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave.

Programet e tharjes

1 kg

Wool Drying (Tharja e të leshtave)

Synthetics Drying (Tharja e sintetikeve)

2 kg

4 kg

Cottons Drying (Tharje e të pambuktave)

Programi i tharjes për të leshtat.

Programi i tharjes për artikujt sin‐

tetikë.

Programi i tharjes për artikujt e

pambuktë.

SHQIP 11

Programi

Diapazoni i tempera‐ turës

Ngarkesa maksi‐ male

Shpejtësia maksi‐ male e rrotullimit

Përshkrimi i programit

(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)

Programet me avull4)

Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.

Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më të buta.

Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.

Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.

Mos e caktoni programin me avull me këto lloje artikujsh:

• artikuj që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me tharëse rrobash me rrotullim.

• të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.

Steam (Me avull)

40°C

1,5 kg Program me avull për të pambuk‐

tat dhe sintetiket. Ky cikël ndih‐ mon që rrobave t'u hiqen rrudhat.

1) Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky program në 60°C me një ngarkesë prej 7 kg është programi i referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në përputhje me standardet EEC 92/75. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.

2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket sikur kazani nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë program.

3) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e pëlhurave që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.

4) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma. Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për ta tharë lagështinë. Kur programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, rrobat mund të hekurosen, madje pa shumë mundim!

Përshtatshmëria e opsioneve të programit

Programi

Cottons (Të pambukta)

Cottons Eco (Të pambukta Eko)

Wash&Dry 60Min. (Larje dhe tharje 60 min.)

Synthetics (Sintetike)

12 www.electrolux.com

Programi

Delicates (Delikate)

Silk (Mëndafsh)

Wool/Handwash (Të leshta / Larje me dorë)

Duvet (Jorgan)

■ ■

Spin/Drain (Centrifugim/Shkarkim) 1)

■ ■ ■

Rinse (Shpëlarja)

■ ■ ■ ■

1) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e pëlhurave që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.

5.2 Tharje automatike

Niveli i tharjes

Ekstra i thatë

Për materialet prej peshqiri

Për në dollap1)

Për rrobat që vihen në dollap

Lloji i pëlhurës

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Materiale sintetike ose të përziera

(trikot, bluzat, të brendsh‐ met, shtrojat)

Ngarkesa

deri në 4 kg deri në 4 kg deri në 2 kg

Artikuj prej mëndafshi

(bluza grash, këmisha, veshje..)

Artikuj prej leshi (triko le‐ shi) deri në 1 kg deri në 1 kg

Tharje me hekurosje

E përshtatshme për hekurosje

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(çarçafë, mbulesat e tavo‐ linës, këmisha, etj) deri në 4 kg

1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes

(përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE

PËR DOLLAP për të pambukta. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për të pambukta.

SHQIP 13

5.3 Tharja e programuar

Niveli i tharjes

Ekstra i thatë

Për materialet prej peshqiri

Për në dollap

Për rrobat që vihen në dollap

Për në dollap

Për rrobat që vihen në dollap

Tharje me hekur‐ osje

E përshtatshme për hekurosje

Lloji i pëlhurës

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(rrobat e banjës, peshqirët, etj)

Materiale sintetike ose të përziera

(trikot, bluzat, të brendsh‐ met, shtrojat)

Të leshta

(triko të leshta)

Silk (Mëndafsh)

(bluza grash, këmisha, veshje etj.)

Të pambukta dhe pëlhura prej linoje

(çarçafë, mbulesat e tavo‐ linës, këmisha, etj)

4

2

1

2

1

4

2

1

Ngarke‐ sa (kg)

Shpej‐ tësia e centri‐ fugimit

(rpm)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1200

1200

1

1

4

2

1

1200

1000

1400

1400

1400

5.4 Woolmark Apparel Care -

Blu

• Cikli i larjes për të leshtat në këtë makinë larëse është miratuar nga The

Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën

"për larje me dorë" nëse rrobat lahen

Kohëzgjat‐ ja e reko‐ manduar

(min)

200 - 215

115 - 125

60 - 70

190 - 205

105 - 115

50 - 60

95 - 110

45 - 55

80 - 100

80

110 - 125

65 - 75

40 - 50 sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse.

Ndiqni udhëzimet e tharjes dhe proceseve të tjera të larjes në etiketën për kujdesin ndaj rrobave. M1380

• Cikli i tharjes për të leshtat në këtë lavatriçe është miratuar nga "The

Woolmark Company" për tharjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën

«për larje me dorë» nëse rrobat thahen sipas udhëzimeve të prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni etiketën e kujdesit për rrobat për udhëzime të tjera rreth tyre. M1381

Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,

Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"

është markë tregtare certifikimi.

14 www.electrolux.com

6. VLERAT E KONSUMIT

Të dhënat në këtë tabelë janë të përafërta. Shkaqe të ndryshme mund të ndikojnë te të dhënat: sasia dhe lloji i rrobave për larje, temperatura e ujit dhe e ambientit.

Në nisje të programit, ekrani tregon kohëzgjatjen e programit për kapaci‐ tetin maksimal të ngarkesës.

Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Cotton 60°C (Të pambuktat

60°C), kapaciteti maksimal i ngarkesës 7 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë; ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit do të jetë më pak se 1 orë).

Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në ekran pulson një pikë.

Programet Ngar‐ kesa

(kg)

Konsumi i ener‐ gjisë

(kWh)

Konsumi i ujit (litra)

Kohëzgjatja e përa‐ fërt e programit

(minuta)

Cottons 60 °C (Të pam‐ bukta 60 °C)

Cottons Eco (Të pambukta

Eko)

Programi me kursim ener‐ gjie për të pambukta

60°C 1)

Cottons 40 °C (Të pam‐ bukta 40 °C)

Synthetics 40 °C (Sintetike

40°C)

7

7

7

3,5

1.25

0.98

0.78

0.47

70

52

70

50

146

238

161

171

Delicates 40 °C (Delikate

40°C)

3,5 0.53

62 121

Wool/Handwash 30 °C (Të leshta / Larje me dorë 30

°C)

1,5 0.25

45 58

1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 7 kg është progra‐ mi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC 92/75.

7. OPSIONET

7.1 Temperatura

Vendosni këtë opsion për të ndryshuar temperaturën e parazgjedhur.

Treguesi = ujë i ftohtë.

Në ekran shfaqet temperatura e vendosur.

7.2 Centrifugimi

Me këtë opsion ju mund të ulni shpejtësinë e parazgjedhur të centrifugimit.

Ekrani tregon treguesin e shpejtësisë së vendosur.

Opsionet shtesë të centrifugimit:

Pa centrifugim

• Caktoni këtë opsion për të hequr të gjitha fazat e centrifugimit.

• Vendosni këtë për pëlhura shumë delikate.

• Faza e shpëlarjes përdor më shumë ujë për disa programe larjeje.

• Ekrani shfaq treguesin .

Ndërprerje e shpëlarjes

• Vendosni këtë opsion për të parandaluar rrudhat e rrobave.

• Programi i larjes ndalon me ujin në kazan. Kazani rrotullohet rregullisht për të parandaluar krijimin e rrudhave.

• Dera qëndron e bllokuar. Për të zhbllokuar derën duhet të shkarkoni ujin.

• Ekrani shfaq treguesin .

Për ta shkarkuar ujin, referojini kapitullit "Në përfundim të programit".

7.3 Koha e tharjes

Me këtë opsion ju mund të vendosni kohën për materialet që duhet të thani.

Në ekran shfaqet vlera e vendosur.

Sa herë që të shtypni këtë fushë me prekje, koha rritet me 5 minuta.

Ju nuk mund t'i vendosni të gjithë vlerat e kohës për lloje të ndryshme materialesh.

7.4 Shtyrje e programit

Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e programit nga 30 minuta në 20 orë.

Ekrani shfaq treguesin përkatës.

SHQIP

7.5 Shpëlarje shtesë

Me këtë opsion mund të shtoni disa shpëlarje te një program larjeje.

Përdoreni këtë opsion për njerëzit që janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në zonat ku uji është i butë.

Treguesi përkatës ndizet.

15

7.6 Niveli i tharjes

Me këtë opsion ju mund të vendosni një nivel automatik tharjeje për rrobat. Ekrani tregon simbolin e nivelit të vendosur.

Niveli Ekstra i thatë për artikujt e pambuktë

Niveli Tharje për dollap për artikuj të pambuktë, sintetikë, prej mëndafshi dhe prej leshi

Niveli Tharje për hekurosje për artikujt e pambuktë

7.7 Rregulluesi i kohës

Kur vendos një program larjeje, ekrani tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur.

Shtypni ose për të ulur ose rritur kohëzgjatjen e programit.

Opsioni Menaxheri i kohës është i disponueshëm vetëm me programet në tabelë.

2)

■ ■ ■

1) 1)

16 www.electrolux.com

1) 1) 1) 1)

3) 3)

■ ■

■ ■ ■

3)

8. CILËSIMET

8.1 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.

• Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë opsion, shtypni dhe njëkohësisht derisa treguesi

ndizet/të fiket.

Mund ta aktivizoni këtë opsion:

• Pasi të shtypni : opsionet dhe

çelësi i programit janë të bllokuar.

• Para se të shtypni : pajisja nuk mund të niset.

8.2 Shpëlarja e përhershme shtesë

Me këtë funksion mund të keni në mënyrë të përhershme një shpëlarje shtesë kur vendosni një program të ri.

4)

■ ■

3) 3)

3)

1) Nëse disponohet.

2) Më e shkurtra: për t'i freskuar rrobat.

3) Kohëzgjatja e parazgjedhur e programit.

4) Më e gjata: Rritja e kohëzgjatjes së pro‐ gramit ul gradualisht konsumin e energjisë.

Faza e optimizuar e ngrohjes kursen energji dhe kohëzgjatja më e gjatë ruan të njëjtat rezultate larjeje (veçanërisht për ndotje nor‐ male).

• Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë opsion, shtypni dhe njëkohësisht derisa treguesi

ndizet/të fiket.

8.3 Sinjalet akustike

Dëgjohen sinjalet akustike kur:

• Programi ka mbaruar.

• Pajisja ka keqfunksionim.

Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet akustike, shtypni njëkohësisht dhe për 6 sekonda.

Nëse çaktivizoni sinjalet akustike, ato vazhdojnë të punojnë kur pajisja ka keqfunksionim.

SHQIP 17

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

1. Vendosni një sasi të vogël me detergjent në ndarjen e fazës së larjes.

2. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba.

Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e mundshme nga tamburi dhe kazani.

10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE

10.1 Futja e rrobave në pajisje

1. Hapni derën e pajisjes

2. Vendosini artikujt në kazan, njërin pas tjetrit.

3. Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni ato brenda pajisjes.

Sigurohuni që të mos fusni në kazan më shumë rroba sesa duhet.

4. Mbylleni derën mirë.

10.2 Përdorimi i detergjenteve dhe aditivëve

1. Matni sasinë e duhur të detergjentit dhe të zbutësit të rrobave.

2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e rrobave te ndarjet.

3. Mbylleni me kujdes sirtarin e detergjentit

KUJDES!

Sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës.

Ekziston rreziku i rrjedhjes së ujit ose i dëmtimit të rrobave.

10.3 Ndarjet e detergjentit

KUJDES!

Përdorni vetëm detergjentë specifikë për makinën larëse.

Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit.

18 www.electrolux.com

Ndarja e detergjentit për fazën e paralarjes.

Ndarja e detergjentit për fazën e larjes.

Ndarja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave, ngrirësit).

Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.

10.4 Detergjenti pluhur ose i lëngshëm

A

1.

B

2.

3. 4.

• Pozicioni A për detergjentin pluhur (cilësimi nga fabrika).

• Pozicioni B për detergjentin e lëngshëm.

Kur përdorni detergjentin e lëngshëm:

• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.

• Mos vendosni më shumë se lëng se niveli maksimal.

• Mos e vendosni fazën e paralarjes.

• Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.

10.5 Aktivizimi i pajisjes

Shtypni butonin për të aktivizuar ose

çaktivizuar pajisjen. Dëgjohet një melodi kur aktivizohet pajisja.

10.6 Vendosja e një programi

1. Rrotullojeni çelësin e programit dhe vendosni programin:

• Treguesi përkatës i programit ndizet.

• Treguesi i pulson.

• Ekrani tregon nivelin e menaxhuesit të kohës, kohëzgjatjen e programit dhe treguesit e fazave të programit.

2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni temperaturën, shpejtësinë e centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose shtoni funksionet e disponueshme.

Kur aktivizoni një opsion, treguesi i opsionit të vendosur ndizet.

Nëse e vendosni diçka në mënyrë të pasaktë, ekrani tregon mesazhin .

10.7 Nisja e një programi pa shtyrje programi

Shtypni .

• Treguesi i ndalon së pulsuari dhe qëndron i ndezur.

• Treguesi fillon të pulsojë në ekran.

• Programi fillon, dera bllokohet dhe ekrani tregon treguesin .

• Pompa e shkarkimit mund të punojë për një kohë të shkurtër kur pajisja mbushet me ujë.

Pas rreth 15 minutash nga fillimi i programit:

• Pajisja rregullon automatikisht kohëzgjatjen e programit në përputhje me ngarkesën e rrobave.

• Në ekran shfaqet vlera e re.

SHQIP

10.8 Nisja e një programi me shtyrje programi

19

1. Shtypni vazhdimisht derisa ekrani të tregojë shtyrjen që dëshironi të vendosni.

Treguesi përkatës ndizet në ekran.

2. Shtypni :

• Pajisja fillon numërimin mbrapsht.

• Dera kyçet, ekrani shfaq treguesin

.

• Kur të përfundojë numërimi mbrapsht, programi fillon automatikisht.

Mund ta anuloni ose ta ndryshoni vendosjen e shtyrjes së programit përpara se të shtypni .

Për të anuluar shtyrjen e programit:

• Shtypni për ta vendosur pajisjen në pauzë.

• Shtypni derisa ekrani të tregojë '.

• Shtypni përsëri për ta filluar programin menjëherë.

10.9 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Ju mund të ndryshoni vetëm disa opsione përpara se të vihen në punë.

1. Shtypni .

Treguesi pulson.

2. Ndrysho opsionet.

3. Shtypni përsëri.

Programi vazhdon.

20 www.electrolux.com

10.10 Anulimi i një programi në vazhdim

1. Shtypni butonin për disa sekonda për të anuluar programin dhe për të

çaktivizuar pajisjen.

2. Shtypni sërish këtë buton për të riaktivizuar pajisjen. Tashmë mund të vendosni një program të ri larjeje.

Përpara nisjes së një programi të ri, pajisja mund të shkarkojë ujin. Në këtë rast, sigurohuni që në ndarjen e detergjentit të ketë ende detergjent, nëse jo, mbusheni sërish me detergjent.

10.11 Hapja e derës

KUJDES!

Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të lartë dhe kazani vazhdon të rrotullohet, dera nuk mund të hapet.

Kur një program ose shtyrje programi

është në punë, dera e pajisjes është e bllokuar dhe ekrani shfaq treguesin .

Hapja e derës së pajisjes kur programi ose shtyrja e programit është në punë:

1. Shtypni për ta ndërprerë pajisjen.

2. Prisni derisa të fiket treguesi i bllokimit të derës .

3. Hapni derën.

4. Mbyllni derën dhe shtypni sërish .

Programi ose shtyrja e programit vazhdon të funksionojë.

10.12 Në përfundim të programit

• Pajisja ndalon automatikisht.

• Sinjali akustik funksionon (nëse është aktiv).

• Në ekran ndizet .

• Treguesi i fiket.

• Treguesi i bllokimit të derës fiket.

• Ju mund ta hapni derën.

• Nxirrni nga pajisja rrobat. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

• Mbyllni rubinetin e ujit.

• Shtypni butonin për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

• Mbajeni derën paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe erërat e pakëndshme.

Programi i larjes ka përfunduar, por ka ende ujë në kazan:

• Kazani rrotullohet rregullisht për të parandaluar krijimin e rrudhave te rrobat brenda.

• Treguesi i bllokimit të derës është ndezur. Dera qëndron e bllokuar.

• Për të hapur derën duhet të shkarkoni ujin.

Për të shkarkuar ujin:

1. Shtypni . Pajisja shkarkon ujin dhe kryen centrifugimin.

2. Për ta bërë pajisjen që vetëm të shkarkojë, vendosni . Nëse

është e nevojshme, ulni shpejtësinë e centrifugimit.

3. Kur programi të ketë përfunduar dhe treguesi i bllokimit të derës të fiket, ju mund ta hapni derën.

4. Shtypni butonin për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Funksioni shkarkon ujin dhe kryen centrifugimin automatikisht pas afro 18 orësh (përveç programit Të leshta).

10.13 Opsioni Pritje

AUTOMATIKE

Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

• Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta përpara se të shtypni .

Shtypni butonin për ta aktivizuar pajisjen sërish.

• 5 minuta pas përfundimit të programit të larjes

SHQIP

Shtypni butonin për ta aktivizuar pajisjen sërish.

Ekrani tregon përfundimin e programit të fundit të vendosur.

Rrotullojeni çelësin e programit për të vendosur një cikël të ri.

Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni Pritje

AUTOMATIKE nuk

çaktivizon pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkuar ujin.

11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE

PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

11.1 Cilësimi i tharjes

PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

1. Shtypni On/Off për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.

3. Rrotulloni çelësin e programit te programi përkatës për tharjen e artikujve. Ekrani shfaq treguesin e tharjes .

Për të pasur një performancë të mirë në tharje mos tejkaloni ngarkesat maksimale të tharjes të rekomanduara në manualin e përdorimit. Mos vendosni shpejtësi centrifugimi më të ulët se shpejtësia automatike e programit të vendosur.

11.2 Tharja në nivele automatike

Rrobat mund të thahen në nivele të paracaktuara tharjeje:

1. Shtypni disa herë derisa ekrani të tregojë një nga treguesit e nivelit të tharjes:

• : Treguesi i nivelit THARJE

PËR HEKUROSJE për artikujt e pambuktë

21

• : Treguesi i nivelit THARJE

PËR DOLLAP për artikuj të pambuktë, sintetikë, prej mëndafshi dhe prej leshi

: Treguesi i nivelit EKSTRA TË

THATA për artikujt e pambuktë

Ekrani tregon një vlerë kohe, llogaritur në madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.

Nëse sasia e ngarkesës tuaj është më e vogël se madhësia e paracaktuar, pajisja rregullon automatikisht vlerën e kohës gjatë ciklit.

2. Shtypni për të nisur programin.

Ekrani shfaq treguesin e derës së bllokuar . Treguesi i tharjes fillon të pulsojë.

Ju nuk mund t'i vendosni të gjitha nivelet e tharjes për

çdo lloj rrobe.

11.3 Tharja e programuar

Rrobat mund të thahen me një tharje manuale të programuar:

1. Shtypni disa herë deri për të vendosur vlerën e kohës (shiko tabelën e "Programet me tharje të programuar").

• Ekrani shfaq 10 minuta. Sa herë që të shtypni këtë fushë me prekje, koha rritet me 5 minuta.

• Në ekran shfaqet vlera e vendosur e kohës: për shembull -

.

• Pas disa sekondash ekrani tregon një vlerë të re të kohës: .

Pajisja llogarit edhe kohëzgjatjen e fazave kundra-rrudhosjes dhe të ftohjes.

2. Shtypni për të nisur programin.

22 www.electrolux.com

• Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të kohës.

• Treguesi i tharjes fillon të pulsojë.

• Ekrani shfaq treguesin e derës së bllokuar .

PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

• Në ekran ndizet .

• Treguesi fiket.

• Gjatë minutave të fundit të ciklit të tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje dhe kundër-rrudhosjes. Dera është ende e bllokuar.

Nëse vendosni një tharje me vetëm 10 minuta, pajisja kryen vetëm një fazë ftohjeje.

Nëse rrobat nuk janë tharë sa duhet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.

11.4 Përfundimi i programit të tharjes

Pajisja ndalon automatikisht.

• Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

Kur dera e bllokuar fiket në ekran, mund të hapni derën.

1. Shtypni butonin për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e

çaktivizon automatikisht pajisjen.

2. Nxirrni nga pajisja rrobat.

Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe aromat e pakëndshme.

4. Mbyllni rubinetin e ujit.

12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE

12.2 Larja dhe tharja automatike

12.1 Programi Non-Stop

1. Shtypni On/Off për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.

Për të pasur një performancë të mirë në tharje mos tejkaloni ngarkesat maksimale të tharjes të rekomanduara në manualin e përdorimit. Mos vendosni shpejtësi centrifugimi më të ulët se shpejtësia automatike e programit të vendosur.

3. Vendosni detergjentin dhe produktet suplementare në ndarjen e duhur.

4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te programi i larjes.

Ekrani tregon treguesit e fazave të ndryshme të larjes.

5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.

1. Shtypni disa herë derisa ekrani të tregojë një nga treguesit e nivelit të tharjes:

• : Treguesi i nivelit THARJE

PËR HEKUROSJE për artikujt e pambuktë

• : Treguesi i nivelit THARJE

PËR DOLLAP për artikuj të pambuktë, sintetikë, prej leshi dhe prej mëndafshi

: Treguesi i nivelit EKSTRA TË

THATA për artikujt e pambuktë

Ekrani shfaq treguesin . Vlera e kohës në ekran është kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe tharjes, llogaritur në madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.

Për të pasur një tharje të mirë pajisja nuk ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi shumë të ulët për rrobat që do të lahen e thahen.

2. Shtypni për të nisur programin.

Në ekran treguesi i nivelit të vendosur të tharjes qëndron i ndezur.

Treguesi i bllokimit të derës ndizet.

Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të kohës.

Gjatë minutave të fundit të ciklit të tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje dhe kundërrrudhosjes.

12.3 Larja dhe tharja me kohë të caktuar

Për të pasur një tharje të mirë pajisja nuk ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi shumë të ulët për rrobat që do të lahen e thahen.

1. Shtypni për të vendosur kohën e tharjes. Ekrani shfaq 10 minuta.

Treguesi shfaqet në ekran. Ekrani tregon vlerën e kohës së caktuar të tharjes, për shembull: .Pas disa sekondash ekrani tregon vlerën e kohës finale , që është kohëzgjatja totale e cikleve të larjes dhe tharjes (fazat larje

+ tharje + kundra-rrudhosje + ftohje).

Nëse vendosni vetëm 10 minuta tharje pas larjes, pajisja llogarit edhe kohëzgjatjen e fazave kundra-rrudhosje dhe ftohje.

2. Shtypni për të nisur programin.

Në ekran ndizet treguesi . Dera është e kyçur. Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të kohës.

12.4 Përfundimi i programit

Pajisja ndalon automatikisht. Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

Për më shumë informacion shikoni "Në fund të programit të tharjes" në kapitullin e mëparshëm.

13. UDHËZIME DHE KËSHILLA

SHQIP 23

1. Nxirrni nga pajisja rrobat.

Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

2. Mbajeni derën paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe aromat e pakëndshme.

3. Mbyllni rubinetin e ujit.

12.5 Push në rroba

Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes, disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi, pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë push.

Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat gjatë ciklit tjetër të larjes.

Për të parandaluar pushin në rrobat tuaja, ju rekomandojmë që:

• Mos lani pëlhura të errëta pasi keni larë dhe tharë pëlhura me ngjyra të

çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra pambuku) dhe anasjelltas.

• Thajini këto lloje pëlhurash në tel jashtë kur lahen për herë të parë.

• Pastroni filtrin e shkarkimit.

• Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin bosh, guarnicionin dhe derën me një leckë të lagur.

12.6 Si të hiqni pushin në rroba

Për të hequr pushin brenda kazanit, vendosni një program të veçantë:

1. Zbrazni kazanin.

2. Pastroni kazanin, guarnicionin dhe derën me një leckë të lagur.

3. Vendosni programin e shpëlarjes.

4. Shtypni në të njëjtën kohë dhe për të aktivizuar funksionin e pastrimit derisa ekrani të tregojë

CLE.

5. Shtypni për të nisur programin.

PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

13.1 Ngarkesa e rrobave

• Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të leshta.

24 www.electrolux.com

• Zbatoni udhëzimet e larjes që ndodhen në etiketat e kujdesit te rrobat.

• Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.

• Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë gjatë larjes së parë. Rekomandojmë që ato të lahen më vete herën e parë.

• Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini rripat.

• Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.

• Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të leshtat dhe veshjet me stampa.

• Hiqini njollat e vështira.

• Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.

• Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset e tyre ose futini perdet në një qese për larje apo këllëf jastëku.

• Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një trastë larjeje për të larë rroba të vogla dhe/ose delikate

(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe etj.).

• Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit. Nëse ndodh kjo, rregulloni manualisht artikujt brenda tamburit dhe niseni sërish fazën e centrifugimit.

13.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash.

Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

13.3 Detergjentet dhe produktet suplementare

• Përdorni vetëm detergjente dhe shtesa të prodhuara posaçërisht për lavatriçe:

– detergjentet në trajtë pluhuri për të gjitha llojet e rrobave,

– detergjentet në trajtë pluhuri për rrobat delikate (40 °C maksimumi) dhe të leshtat,

– detergjentet në trajtë lëngu, mundësisht për programe me temperatura të ulëta (60 °C maksimumi) për të gjitha llojet e rrobave, ose të posaçme vetëm për të leshtat.

• Mos i përzieni llojet e ndryshme të detergjenteve.

• Për të ndihmuar mjedisin, mos përdorni më shumë detergjent sesa sasia e caktuar.

• Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i këtyre produkteve.

• Përdorni produktet e duhura për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës, programin, temperaturën dhe nivelin e ndotjes.

• Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti me ndarëse, shtojini detergjentet e lëngshme me një enë (jepet nga prodhuesi i detergjentit).

13.4 Këshilla ekologjike

• Vendosni një program pa fazën e paralarjes për të larë rroba me ndotje normale.

• Gjithmonë fillojeni një program larjeje me ngarkesën maksimale të lejuar të rrobave.

• Nëse është e nevojshme, përdorni një heqës njollash kur vendosni një program me temperaturë të ulët.

• Që të përdorni sasinë e duhur të detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit në sistemin hidraulik të shtëpisë suaj.

Referojuni paragrafit "Fortësia e ujit".

13.5 Fortësia e ujit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në zonat ku uji është i butë nuk nevojitet përdorimi i zbutësit të ujit.

Kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

13.6 Këshilla për tharjen

Përgatitja e ciklit të tharjes

• Hapeni rubinetin e ujit.

• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit

është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e instalimit për më shumë informacion.

• Për ngarkesë maksimale rrobash në programet e tharjes, shikoni tabelën e programeve të tharjes.

13.7 Artikuj të papërshtatshëm për tharje

Mos vendosni program tharjeje për këto rroba:

• Artikuj shumë delikatë.

• Perde sintetike.

• Copa që kanë pjesë metali të bashkëngjitura.

• Çorape najloni.

• Kuverta.

• Mbulesa krevati.

• Jorganë.

• Xhupa me kapuç.

• Dyshekë gjumi.

• Coha me mbetje të llakut të flokëve, produkte për lyerjen e thonjve ose gjëra të ngjashme.

• Artikuj me sfungjer të gomuar ose materiale të ngjashme me të.

13.8 Etiketat e veshjeve

Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në etiketat e prodhuesve:

= Artikulli mund të thahet

= Cikli i tharjes është në temperaturë të lartë

= Cikli i tharjes është në temperaturë të reduktuar

= Artikulli nuk mund të thahet.

13.9 Kohëzgjatja e ciklit të tharjes

Koha e tharjes mund të ndryshojë në varësi të:

14. KUJDESI DHE PASTRIMI

PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

SHQIP

• shpejtësisë së shtrydhjes përfundimtare

• nivelit të tharjes

• llojit të rrobave

• peshës së ngarkesës

13.10 Tharje shtesë

Nëse rrobat janë ende të njoma në përfundim të programit të tharjes, zgjidhni sërish një cikël të shkurtër tharjeje.

PARALAJMËRIM!

Për të shmangur rrudhat dhe hyrjen në ujë të rrobave, mos i lini ato të thahen më shumë sesa duhet.

25

13.11 Këshilla të përgjithshme

Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për të gjetur kohën mesatare të tharjes.

Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e cikleve që keni realizuar më parë.

Për të shmangur shkarkimin statik në përfundim të ciklit të tharjes:

1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e larjes.

2. Përdorni zbutës të veçantë për tharësit.

Kur programi i tharjes ka përfunduar, hiqni rrobat shpejt.

14.1 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

26 www.electrolux.com

KUJDES!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

14.2 Heqja e çmërsit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar çmërsin dhe grimcat e ndryshkut.

Për heqjen e grimcave të ndryshkut, përdorni vetëm produkte speciale për lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të larjes së rrobave.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

14.3 Larja e mirëmbajtjes

Me programet me temperaturë të ulët

është e mundur që në kazan të mbetet

14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

1.

2.

pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:

• Nxirrni rrobat nga kazani.

• Vendoseni programin e të pambuktave me temperaturën më të lartë, me një sasi të vogël detergjenti.

14.4 Guarnicioni i derës

Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe hiqni të gjitha objektet nga pjesa e brendshme.

1

2

SHQIP 27

3.

4.

14.6 Pastrimi i filtrit të shkarkimit

Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.

1.

2.

1 1

2

3.

4.

2

1

28 www.electrolux.com

5.

1

2

7.

6.

9.

8.

2

1

14.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës

SHQIP

1.

2.

1

29

2

3

3.

4.

45°

20°

14.8 Shkarkimi i emergjencës

Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin.

Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (9) të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".

Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të kutisë së detergjentit.

2. Nisni programin për të shkarkuar ujin

14.9 Parandalimi i formimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura është më pak se 0°

C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Shkëputeni spinën e pajisjes nga priza e rrjetit elektrik.

2. Mbyllni rubinetin e ujit.

3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.

4. Zbrazni pompën e shkarkimit.

Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.

5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

30 www.electrolux.com

15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

PARALAJMËRIM!

Drejtojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Hyrje

Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.

Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (referojuni tabelës). Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

Për disa keqfunksionime, dëgjohen sinjalet akustike dhe ekrani tregon një kod alarmi:

• ujë.

- Pajisja nuk mbushet mirë me

15.2 Defektet e mundshme

• - Pajisja nuk e shkarkon ujin.

- Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi kontrolloni derën!

- Furnizimi me rrymë është i paqëndrueshëm. Prisni derisa furnizimi me rrymë të bëhet i qëndrueshëm.

- Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes.

Fikeni dhe ndizeni sërish.

PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen para se të kryeni kontrollet.

Problemi

Programi nuk fillon.

Pajisja nuk mbushet mirë me ujë.

Zgjidhja e mundshme

Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.

Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.

Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë siguresë të prishur.

Sigurohuni që butoni Nisja/Pauza të jetë shtypur.

Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.

Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i ndezur.

Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase të ujësjellësit.

Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.

Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pas‐ trimi".

Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i përdredhur ose i përthyer.

SHQIP 31

Problemi

Pajisja nuk mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.

Pajisja nuk e shkarkon ujin.

Zgjidhja e mundshme

Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e saktë.

Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e du‐ hur. Zorra mund të jetë shumë poshtë.

Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur ose i përthyer.

Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse

është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit

"Kujdesi dhe pastrimi".

Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.

Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin pa fazën e shkarkimit.

Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion që përfundon me ujë në kazan.

Vendosni programin e centrifugimit.

Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë sesa zakonisht.

Ka rrjedhur ujë në dys‐ heme.

Dera e pajisjes nuk mund të hapet.

Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse

është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit

"Kujdesi dhe pastrimi".

Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga probleme ekuilibri.

Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë shtrën‐ guar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.

Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk ka dëmtime.

Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e duhur të tij.

Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.

Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan.

Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.

32 www.electrolux.com

Problemi

Pajisja bën një zhurmë të pazakontë.

Cikli është më i shkurtër sesa koha e afishuar.

Cikli është më i gjatë sesa koha e afishuar.

Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.

Ju nuk mund të ven‐ dosni një opsion.

Pajisja nuk than ose nuk than siç duhet.

Zgjidhja e mundshme

Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.

Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju du‐ het të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes "Hapja e derës në rast emergjence".

Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni kapi‐ tullin "Instalimi".

Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e transportit. Shihni kapitullin "Instalimi".

Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë tepër e vogël.

Pajisja llogarit kohë të re sipas ngarkesës së rrobave. Shih‐ ni kapitullin "Vlerat e konsumit".

Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky

është reagim normal i pajisjes.

Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.

Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira përpara se të lani rrobat.

Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.

Pakësoni ngarkesën e rrobave.

Sigurohuni që të shtypni vetëm butonin ose butonat e dë‐ shiruar.

Hapeni rubinetin e ujit.

Rrobat janë plot me push me ngjyra të tjera.

Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.

Pakësoni ngarkesën e rrobave.

Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse nevoji‐ tet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.

Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një ngjyre tjetër:

• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.

• Pastroni rrobat me një heqës pushi.

Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në rroba” për hollësi të mëtejshme).

Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.

Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

SHQIP

16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve të pajisjes, dera mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke përdorur veçorinë e shkyçjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

KUJDES!

Sigurohuni që temperatura e ujit dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin On/Off për të fikur pajisjen.

2. Hiqni spinën nga priza elektrike.

3. Hapni kapakun e filtrit.

4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të emergjencës të tërhequr poshtë dhe në të njëjtën kohë hapni derën e pajisjes.

33

KUJDES!

Sigurohuni që kazani të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazani të ndalojë së rrotulluari.

Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazan të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (referojuni

«Zbrazja e emergjencës» në kapitullin «Kujdesi dhe pastrimi»).

17. TË DHËNAT TEKNIKE

5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni derën e pajisjes.

6. Mbylleni kapakun e filtrit.

Përmasa

Lidhja elektrike

Gjerësia / Lartësia /

Thellësia / Thellësia to‐ tale

Tensioni

Fuqia totale

Siguresa

Frekuenca

Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë

Presioni i furnizimit me ujë

Minimumi

Maksimumi

600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555 mm

230 V

2200 vat

10 A

50 Hz

IPX4

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

34 www.electrolux.com

Ngarkesa maksimale e larjes

Ngarkesa maksimale e tharjes

Shpejtësia e centrifugi‐ mit

Cotton (Të pambukta)

Cotton (Të pambukta)

Synthetics (Sintetike)

Maksimumi

7 kg

4 kg

2 kg

1400 rpm

18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .

Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

*

SHQIP 35

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project