Aeg-Electrolux | L85275XFL | User manual | Aeg-Electrolux L85275XFL Руководство пользователя

L 85275 XFL
(7 .DVXWXVMXKHQG
58 ̯͔͙͚͗͑͘͝͏͖͕͖͚͇͙͇ͦͤ͑͒͘͝͏͏
2
www.aeg.com
6,68.25'
2+8786,1)2
2+8786-8+,6('
7(+1,/,6('$1'0('
6($'0(.,5-(/'86
-8+73$1((/
352*5$00,'
7$5%,0,69††5786('
(11((6,0(67.$687$0,67
6($'0(.$687$0,1(
9,+-(,'-$1†381†,7(,'
38+$6786-$+22/'86
9($276,1*
3$,*$/'$0,1(
3$5,0$7(78/(0867(6$$987$0,6(.6
7¦QDPHWHLGVHOOH$(*WRRWHYDOLPLVHHHVW/·LPHWRRWHPLVWDJDEWHLOHDDVWDWHNVODLWPDWX
WRLPLPLVHQLQJOLVDVLPHWHLHHOXOLKWVDPDNVMDNHUJHPDNVPXXWYDLGLQQRYDDWLOLVLWHKQRORRJLDLGದ
RPDGXVLPLGDWHWDYDOLVWHVHDGPHWHMXXUHVHLSUXXJLOHLGD/HLGNHP·QLPLQXWDHJDQLQJ
OXJHJHNXLGDVVHDGPHJDSDULPDLGWXOHPXVLVDDYXWDGD
.¾ODVWDJHPHLHYHHELVDLWL
/HLDWHQ·XDQGHLGEURģ¾¾UHYHDRWVLQJXWHDYHWWHHQLQGXVHNRKWD
ZZZDHJFRP
9·LWHUHJLVWUHHULGDRPDWRRWHSDUHPDWHHQLQGXVHVDDPLVHNV
ZZZDHJFRPSURGXFWUHJLVWUDWLRQ
6DDWHRVWDOLVDVHDGPHLGWDUYLNXLGMDRULJLQDDOYDUXRVL
ZZZDHJFRPVKRS
./,(1',7((1,1'86
6RRYLWDPHDODWLNDVXWDGDRULJLQDDOYDUXRVL
7HHQLQGXVVHS¸¸UGXPLVHOSHDNVLGWHLOROHPDYDUXNVM¦UJPLVHGDQGPHG
$QGPHGOHLDWHDQGPHVLOGLOW0XGHOWRRWHQXPEHU31&VHHULDQXPEHU
+RLDWXVROXOLQHRKXWXVLQIR
žOGLQHLQIRMDQ·XDQGHG
.HVNNRQQDLQIR
-¦HWDNVH·LJXVWHKDPXXWXVL
((67,
3
2+8786,1)2
(QQHVHDGPHSDLJDOGDPLVWMDNDVXWDPLVWOXJHJHNDDVDಣ
VROHYMXKHQGW¦KHOHSDQHOLNXOWO¦EL7RRWMDHLYDVWXWDYDOH
SDLJDOGDPLVHY·LHED·LJHNDVXWXVHW·WWXWHNNLQXGYLJDVಣ
WXVWHMDNDKMXGHHHVW+RLGNHMXKHQGDOOHVHWVDDNVLWH
VHGDNDHGDVSLGLNDVXWDGD
/DVWHMDRKXVWDWXGLQLPHVWHWXUYDOLVXV
+2,$786
/¦PEXPLVHYLJDVWXVHY·LS¾VLYDNDKMXVWXVHRKW
ವ 6HGDVHDGHWY·LYDGNDVXWDGDY¦KHPDOWDDVWDVHG
ODSVHGQLQJI¾¾VLOLVHVHQVRRUVHY·LYDLPVHSXXGHJD
LQLPHVHGY·LNRJHPXVWHMDWHDGPLVWHWDLVLNXGMXKXO
NXLQHQGHWHJHYXVH¾OHRQM¦UHOYDOYHMDQHLGMXKHQGDಣ
WDNVHVHDGPHWXUYDOLVHNDVXWDPLVHRVDVQLQJQDG
P·LVWDYDGVHDGPHNDVXWDPLVHJDNDDVQHYDLGRKWH
ವ †UJHOXEDJHODVWHOVHDGPHJDP¦QJLGD
ವ +RLGNHSDNHQGLGODVWHOHN¦WWHVDDPDWXQD
ವ +RLGNHSXKDVWXVYDKHQGLGODVWHOHN¦WWHVDDPDWXQD
ವ +RLGNHODSVHGMDOHPPLNORRPDGVHDGPHXNVHVWHHಣ
PDONXLVHHRQDYDWXG
ವ .XLVHDGPHORQODSVHOXNNRQVRRYLWDWDYVHGDNDVXWDಣ
GD
ವ ,OPDM¦UHOYDOYHWDHLWRKLODSVHGVHDGHWSXKDVWDGDHJD
KRROGXVWRLPLQJXLGO¦ELYLLD
žOGLQHRKXWXV
ವ (QQHKRROGXVWO¾OLWDJHVHDGHY¦OMDMD¾KHQGDJHWRLWHಣ
SLVWLNSLVWLNXSHVDVWODKWL
ವ †UJHPXXWNHVHDGPHWHKQLOLVLRPDGXVL
ವ †UJH¾OHWDJHPDNVLPDDOVHWSHVXNRJXVWNJYWMDRಣ
WLVW3URJUDPPLWDEHO
4
www.aeg.com
ವ .XLWRLWHMXKHRQYLJDVWDWXGODVNHVHHRKXWXVHP·WWHV
Y¦OMDYDKHWDGDWRRWMDVHOOHYROLWDWXGKRROGHNHVNXVHV
Y·LOLKWVDOWNYDOLILWVHHULWXGLVLNXSRROW
ವ .DVXWDWDYYHHVXUYHPLQLPDDOQHMDPDNVLPDDOQH
SHDEROHPDYDKHPLNXVEDDUL03DNXQL
EDDUL03D
ವ 3·KMDOROHYDLGYHQWLODWVLRRQLDYDVLGNXLQHHGRQROHಣ
PDVHLWRKLYDLSNDWWHJDW·NHVWDGD
ವ 6HDGHWXOHEYHHYDUXVWXVHJD¾KHQGDGDNDDVDVROHYDಣ
WHXXWHYRROLNXNRPSOHNWLGHDELO9DQXYRROLNXNRPಣ
SOHNWHNDVXWDGDHLWRKL
2+8786-8+,6('
3DLJDOGDPLQH
ವ (HPDOGDJHSDNHQGMDWUDQVSRUWLPLVಣ
SROGLG
ವ -¦WNHWUDQVSRUWLPLVSROGLGDOOHV6HDGಣ
PHOLLJXWDPLVHOSHDWHWUXPOLILNVHHULಣ
PD
ವ .DKMXVWDWXGVHDGHWHLWRKLSDLJDOGDGD
HJDNDVXWDGD
ವ †UJHSDLJXWDJHVHDGHWNRKWDNXV
WHPSHUDWXXUM¦¦EDOODr&Y·LNRKWD
NXVVHHSXXWXENRNNXY¦OLV·KXJD
ವ -¦UJLJHVHDGPHJDNDDVDVROHYDLGSDLಣ
JDOGXVMXKLVHLG
ವ 9HHQGXJHHWS·UDQGNXKXWHVHDGPH
SDLJDOGDWHRQWDVDQHVWDELLOQHNXXಣ
PDNLQGHOMDSXKDV
ವ †UJHSDLJDOGDJHVHDGHWNRKWDNXV
VHOOHXVWHLVDDW¦LHOLNXOWDYDGD
ವ 2OJHVHDGPHWHLVHNRKWDYLLPLVHOHWWHಣ
YDDWOLNVHVWVHHRQUDVNH.DVXWDJH
DODWLNDLWVHNLQGDLG
ವ 9HHQGXJHHWVHDGPHMDS·UDQGDYDಣ
KHOROHNVWDJDWXG·KXULQJOXV
ವ 5HJXOHHULJHMDOJXHWVHDGPHMDYDLED
YDKHOHM¦¦NVSLLVDYDOWUXXPL
(OHNWUL¾KHQGXV
+2,$786
7XOHNDKMXMDHOHNWULO¸¸JLRKW
ವ 6HDGHSHDEROHPDPDDQGDWXG
ವ .RQWUROOLJHNDVDQGPHVLOGLOWRRGXG
HOHNWULOLVHGSDUDPHHWULGYDVWDYDGYRRಣ
OXY·UJXQ¦LWDMDWHOH9DVWDVHOMXKXOY·Wಣ
NH¾KHQGXVWHOHNWULNXJD
ವ .DVXWDJHDODWLQ·XHWHNRKDVHOWSDLJDOಣ
GDWXGRKXWXWSLVWLNXSHVD
ವ †UJHNDVXWDJHPLWPLNSLVWLNXLGHJDSLಣ
NHQGXVNDDEOHLG
ವ 9HHQGXJHHWWHHLYLJDVWDNVWRLWHSLVWLಣ
NXWHJDMXKHW.XLVHDGPHWRLWHNDDEHO
WXOHEY¦OMDYDKHWDGDVLLVS¸¸UGXJH
PHLHWHHQLQGXVNHVNXVVH
ವ žKHQGDJHWRLWHSLVWLNVHLQDNRQWDNWLDOಣ
OHVS¦UDVWSDLJDOGXVHO·SXOHYLLPLVW
9HHQGXJHHWS¦UDVWSDLJDOGDPLVWV¦Lಣ
OLEMXXUGHS¦¦VWRLWHSLVWLNXOH
ವ 6HDGHWY¦OMDO¾OLWDGHV¦UJHW·PPDNH
WRLWHNDDEOLVW+RLGNHDODWLNLQQLWRLWHSLVಣ
WLNXVW
ವ †UJHNDWVXJHWRLWHMXKHWHJDWRLWHSLVWLಣ
NXWP¦UJDGHN¦WHJD
ವ 6HHVHDGHYDVWDE(žGLUHNWLLYLGHOH
9HH¾KHQGXV
ವ 9HHQGXJHHWWHYHHYRROLNXLGHLYLJDVಣ
WDNV
ವ 6HDGHWXOHEYHHYDUXVWXVHJD¾KHQGDಣ
GDNDDVDVROHYDWHXXWHYRROLNXNRPಣ
SOHNWLGHDELO9DQXYRROLNXNRPSOHNWH
NDVXWDGDHLWRKL
((67,
ವ (QQHVHDGPH¾KHQGDPLVWXXWHWRUXGH
Y·LSLNDOWNDVXWDPDWDWRUXGHJDODVNH
QHLVWYHWWO¦ELYRRODWDNXQLYHVLM¦¦E
SXKWDNV
ವ 6HDGPHHVPDNRUGVHONDVXWDPLVHO
YHHQGXJHHWNXVDJLOHLROHNVOHNNHLG
.DVXWDPLQH
+2,$786
9LJDVWXVHHOHNWULO¸¸JLWXOHNDKMX
S·OHWXVWHY·LVHDGPHNDKMXVWDಣ
PLVHRKW
ವ .DVXWDJHVHGDVHDGHWDLQXOWNRGXVWHV
WLQJLPXVWHV
ವ †UJHPXXWNHVHDGPHWHKQLOLVLRPDGXಣ
VL
ವ -¦UJLJHSHVXDLQHSDNHQGLOROHYDLGNDಣ
VXWXVMXKLVHLG
ವ †UJHSDQJHV¾WWLYDLGY·LV¾WWLYDDLQHJD
P¦¦UGXQXGHVHPHLGVHDGPHVVHVHOOH
O¦KHGXVVHY·LSHDOH
ವ †UJHSXXGXWDJHSURJUDPPLW¸¸WDPLVHO
XNVHNODDVL.ODDVY·LEROODNXXP
ವ -¦OJLJHHWSHVXKXOJDVHLROHNVPHWDOಣ
OLVWHVHPHLG
ವ †UJHDVHWDJHY·LPDOLNXOHNNHYHHNRಣ
JXPLVHNVVHDGPHDOODQ·XVLG6RELYDಣ
WHWDUYLNXWHNRKWDVDDWHOLVDWHDYHWWHHಣ
QLQGXVNHVNXVHVW
5
+RROGXVMDSXKDVWXV
+2,$786
6HDGPHYLJDVWDPLVHY·LNDKMXVಣ
WDPLVHRKW
ವ (QQHKRROGXVWO¾OLWDJHVHDGHY¦OMDMD
¾KHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXSHVDVWODKಣ
WL
ವ †UJHNDVXWDJHVHDGPHSXKDVWDPLಣ
VHNVYHHY·LDXUXSLKXVWLW
ವ 3XKDVWDJHVHDGHWSHKPHQLLVNHODSLಣ
JD.DVXWDJHDLQXOWQHXWUDDOVHLGSXಣ
KDVWXVDLQHLG†UJHNDVXWDJHDEUDVLLYಣ
VHLGWRRWHLGN¾¾ULPLVģYDPPHODKXVಣ
WHLGHJDPHWDOOLVWHVHPHLG
-¦¦WPHN¦LWOXV
+2,$786
/¦PEXPLVY·LYLJDVWXVRKW
ವ (HPDOGDJHVHDGHYRROXY·UJXVW
ವ /·LJDNHWRLWHNDDEHOVHDGPHN¾OMHVW
ODKWLMDYLVDNH¦UD
ವ (HPDOGDJHVHDGPHXNVHWY¦OWLGD
ODVWHMDORRPDGHVHDGPHVVHO·NVXM¦¦ಣ
PLVW
7(+1,/,6('$1'0('
0··GXG
(OHNWUL¾KHQGXV
/DLXVN·UJXVV¾JDYXV
PP
3LQJH
žOGY·LPVXV
.DLWVH
6DJHGXV
9
:
$
+]
.DLWVHNDWHKRLDE¦UDWDKNHWHRVDNHVWHMDQLLVNXVH
MXXUGHS¦¦VXY¦OMDDUYDWXGNRKWDGHVNXVPDGDOSLQಣ
JHVHDGPHOSXXGXENDLWVHQLLVNXVHHHVW
9HHVXUYH
0LQLPDDOQH
0DNVLPDDOQH
9HHYDUXVWXV
PP
.RJXV¾JDYXV
,3;
EDDUL03D
EDDUL03D
.¾OPYHVL
6
www.aeg.com
0DNVLPDDOQHSHVXNRಣ
JXV
3XXYLOODQH
3¸¸UOHPLVNLLUXV
0DNVLPDDOQH
NJ
SPLQ
žKHQGDJHYHHVLVVHODVNHYRROLN
NHHUPHJDNUDDQLN¾OJH
6($'0(.,5-(/'86
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
7
1 7¸¸SLQG
2 3HVXDLQHMDRWXU
3 -XKWSDQHHO
4 8NVHN¦HSLGH
5 $QGPHSODDW
6 7¾KMHQGXVSXPS
7 -DODGVHDGPHORRGLPLVHNV
8 9HHY¦OMDODVNHYRROLN
9 9HHVLVVHY·WXYHQWLLO
10 7RLWHNDDEHO
11 7UDQVSRUWLPLVSROGLG
12 -DODGVHDGPHORRGLPLVHNV
/DSVHOXNN
ವ 6HOOHVHDGLVHDNWLYHHULPLVHOHLVDDXVW
VXOJHGD1LLKRLDWH¦UDY·LPDOXVHHW
12
ODSVHGY·LOHPPLNORRPDGWUXPOLVVH
NLQQLM¦¦YDG6HDGLVHDNWLYHHULPLVHNV
NHHUDNHVHGDS¦ULS¦HYDNXQLVRRQRQ
KRULVRQWDDOQH6HDGLVHGHDNWLYHHULPLಣ
VHNVNHHUDNHVHGDYDVWXS¦HYDNXQL
VRRQRQYHUWLNDDOQH
((67,
7DUYLNXG
1
0XWULY·WL
2
7UDQVSRUGLSROWLGHHHPDOGDPLVHNV
3ODVWNRUJLG
4
.RUSXVHWDJDN¾OMHOWUDQVSRUWLPLVSROಣ
WLGHHHPDOGDPLVHOWHNNLYDWHDXNXGH
VXOJHPLVHNV
žOHXMXWXVHYDVWDQHVLVVHY·WXYRROLN
9·LPDOLNHOHNHWHY¦OWLPLVHNV
3ODVWLVWYRROLNXMXKLN
9¦OMDODVNHYRROLNX¾KHQGDPLVHNV
NUDDQLNDXVL¦¦UHN¾OJH
3
-8+73$1((/
1
2
3
ECO
10
9
6LVVHY¦OMDQXSS$XWR2II
3URJUDPPLQXSS
(NUDDQ
6WDUWSDXVQXSS
9LLWN¦LYLWXVHQXSS
$MDV¦¦VWXQXSS
/LVDORSXWXVHQXSS
3OHNLHHPDOGXVHHHOSHVXQXSS
8
7
6
5
4
7
8
www.aeg.com
3OHNLHHPDOGXV
(HOSHVX
7VHQWULIXXJLQXSS
7HPSHUDWXXULQXSS
$XWRPDDWQH
Y¦OMDO¾OLWXVQXSS 9DMXWDJHVHGDQXSSXVHDGPHVLVVHY·L
Y¦OMDO¾OLWDPLVHNV.XLVHDGHY¦OMDO¾OLWDಣ
WDNVHNRVWDEKHOLVLJQDDO
)XQNWVLRRQ$8722))O¾OLWDEVHDGPH
DXWRPDDWVHOWY¦OMDHWNDWNHVWDGDHQHUಣ
JLDWDUELPLQHNXL
ವ VHDGHWHLNDVXWDWDPLQXWLMRRNVXOHQಣ
QHQXSX YDMXWDPLVW
ದ N·LNVHDGHGRQW¾KLVWDWXG
ದ VHDGPHXXHVWLVLVVHO¾OLWDPLVHNVYDಣ
MXWDJHQXSSX ದ YDOLJHXXHVWLSHVXSURJUDPPMDN·LN
Y·LPDOLNXGIXQNWVLRRQLG
ವ 3¦UDVWPLQXWLP¸¸GXPLVWSHVXSURಣ
JUDPPLO·SXVW9WMDRWLVW3HVXSURಣ
JUDPPLO·SXV
3URJUDPPLQXSS 3URJUDPPLYDOLPLVHNVNHHUDNHVHGD
QXSSX6¾WWLEYDOLWXGSURJUDPPLLQGLNDDಣ
WRU
(NUDDQ A
B
C
D
L
E
F
K
(NUDDQLONXYDWDNVH
9DOLWXGSURJUDPPLWHPSHUDWXXU
$
.¾OPYHVL
9DOLWXGSURJUDPPLS¸¸UOHPLVNLLUXV
%
,OPDWVHQWULIXXJLPLVHWDV¾PERO
/RSXWXVYHHKRLGPLQHV¾PERO
.¦WWHVDDGDYDLQXOWSURJUDPPL7VHQWULIXXJLPLQH7¾KMHQGXVSXKXO
G
J
H
I
((67,
9
(HOSHVXWV¾NNHO
3HVXWV¾NNHO
/RSXWXVWHWV¾NNHO
&
7VHQWULIXXJLPLVWV¾NNHO
7V¾NOLWHV¾PEROLG
ವ .XLSURJUDPPRQYDOLWXGV¾WWLYDGN·LNSURJUDPPLJDVHRWXGWV¾NOLWH
V¾PEROLG
ವ 3URJUDPPLN¦LYLWDPLVHOYLOJXEDLQXOWN¦LPDVROHYDWV¾NOLV¾PERO
ವ .XLSURJUDPPRQO·SSHQXGS·OHEYLLPDVHWV¾NOLV¾PERO
'
$XUXV¾PEROV¾WWLENXLYDOLWHDXUXSURJUDPPL
(
/LLJVHSHVXDLQHNRJXVHWXOLV¾WWLEWV¾NOLO·SXVNXLVHDGHWXಣ
YDVWDEHWSHVXDLQHWRQOLLJDSDOMX
.XLV¾PEROS·OHEHLVDDVHDGPHXVWDYDGD
8NVHVDDWHDYDGDDOOHVVLLVNXLV¾PERONXVWXE
)
*
.XLSURJUDPPRQO·SSHQXGNXLGV¾PEROM¦¦ES·OHPD
ವ /RSXWXVYHHKRLGPLVHIXQNWVLRRQRQVHHV
ವ 7UXPOLVRQYHWW
9LLWN¦LYLWXVHV¾PEROV¾WWLENXLYDOLWHYLLWN¦LYLWXVHIXQNWVLRRಣ
QL
ವ 3URJUDPPLDHJ
3URJUDPPLN¦LYLWXPLVHOKDNNDESURJUDPPLDHJY¦KHQHಣ
PDPLQXWLOLVWHVDPPXGHQD
ವ 9LLWN¦LYLWXV
.XLYDMXWDWHYLLWN¦LYLWXVHQXSSXNXYDWDNVHHNUDDQLOYLLWಣ
N¦LYLWXVHDHJ
+
ವ 9HDNRRGLG
.XLVHDGPHOLOPQHEULNHNXYDWDNVHHNUDDQLOYHDNRRGH
9WMDRWLVW9HDRWVLQJ
ವ (NUDDQLONXYDWDNVHP·QLVHNXQGVHGDWHDGHWM¦UJPLVWHO
MXKWXGHO
ದ 9DOLWHIXQNWVLRRQLPLVSURJUDPPLJDHLVREL
ದ 0XXGDWHSURJUDPPLVHOOHW¸¸VROHNXDMDO
ವ .XLSHVXSURJUDPPRQO·SSHQXG
,
/DSVHOXNXV¾PEROV¾WWLENXLVHDGHVLVVHO¾OLWDWDNVH
10 www.aeg.com
*UDDILOLVHGWXOEDG
7¾KLLQGLNDDWRUWXOSLOPXEDLQXOWVLLVNXLIXQNWVLRRQRQYDOLಣ
WXGSURJUDPPLSXKXON¦WWHVDDGDY
,QGLNDDWRUWXOSW¦LWXEYDVWDYDOWYDOLWXGIXQNWVLRRQLGHOH
.XLROHWHWHLQXGHEDVRELYDYDOLNXDQQDEWHDGH(
(UUP¦UNXHWVHHHLROH
Y·LPDOLN
$MDV¦¦VWXV¾PEROV¾WWLENXLYDOLWH¾KHM¦UJPLVWHVWSURಣ
JUDPPLNHVWXVWHVW
-
ವ /¾KHQGDWXGNHVWXV
ವ (NVWUDNLLUH
/LVDORSXWXVHV¾PEROV¾WWLENXLVHHIXQNWVLRRQRQVLVVHO¾OLಣ
WDWXG
.
9¦¦UWXVQ¦LWDEORSXWXVWHNRJXDUYX
,QGLNDDWRUWXOSRQW¦LHVWLW¦LVNXLYDOLWHPDNVLPDDOVHORSXಣ
WXVWHDUYX
3OHNLHHPDOGXVV¾PEROV¾WWLENXLO¾OLWDWHIXQNWVLRRQLVLVVH
(HOSHVXV¾PEROV¾WWLENXLO¾OLWDWHIXQNWVLRRQLVLVVH
/
,QGLNDDWRUWXOSHLROHS¦ULVW¦LVNXLYDOLWHDLQXOW¾KHIXQNWಣ
VLRRQL
,QGLNDDWRUWXOSRQW¦LHVWLW¦LVNXLYDOLWHNDNVIXQNWVLRRQL
1XSSVWDUWSDXV 3URJUDPPLN¦LYLWDPLVHNVY·LNDWNHVWDPLಣ
VHNVYDMXWDJHQXSSX 9LLWVWDUGLQXSS 9DMXWDJHQXSSX HWYLLYLWDGDSURಣ
JUDPPLN¦LYLWDPLVHJDPLQXWLWNXQL
WXQGL
$MDV¦¦VWXQXSS 3URJUDPPLNHVWXVHO¾KHQGDPLVHNVYDMXಣ
WDJHQXSSX
ದ ,JDS¦HYDVHOWP¦¦UGXQXGHVHPHWHSXಣ
KXOYDMXWDJH¾NVNRUGHWYDOLGD/¾ಣ
KHQGDWXGNHVWXV
ದ .HUJHOWP¦¦UGXQXGHVHPHWHSXKXOYDಣ
MXWDJHNDNVNRUGDHWYDOLGD(ULWLNLLಣ
UH
0·QHSURJUDPPLSXKXOVDDEYDOLಣ
GDDLQXOW¾KHY·LNDNVIXQNWVLRRಣ
QL
/LVDORSXWXVHQXSS 3URJUDPPLOHORSXWXVIDDVLGHOLVDPLVHNV
YDMXWDJHQXSSX .DVXWDJHVHGDIXQNWVLRRQLSHVXDLQHOH
DOOHUJLOLVWHLQLPHVWHSXKXOQLQJSHKPH
YHHJDSLLUNRQGDGHV
3OHNLHHPDOGXVH
HHOSHVXQXSS 9DMXWDJHQXSSX HWOLVDGDSURJUDPಣ
PLOHSOHNLHHPDOGXVMDY·LHHOSHVXWV¾Nಣ
NHO
žKHY·LNDKHYDOLNXVLVVHO¾OLWDPLVHNVYDಣ
MXWDJHQXSSXNRUGXYDOW(NUDDQLOHLOPXE
YDVWDYV¾PEROMDLQGLNDDWRUWXOS
((67,
3/(.,((0$/'86
ವ .DVXWDJHVHGDIXQNWVLRRQLUDVNHVWL
HHPDOGDWDYDWHSOHNNLGHJDSHVXSXKXO
6HOOHIXQNWVLRRQLYDOLPLVHOOLVDJHSOHಣ
NLHHPDOGXVYDKHQGLWODKWULVVH
6HOOHIXQNWVLRRQLYDOLPLQHVXXUHQGDE
SURJUDPPLNHVWXVW
)XQNWVLRRQHLROHVDDGDYDONXL
WHPSHUDWXXURQPDGDODPNXLr
&
((/3(68
ವ .DVXWDJHVHGDIXQNWVLRRQLSHVXSURಣ
JUDPPLOHHHOSHVXWV¾NOLOLVDPLVHNV6Hಣ
GDIXQNWVLRRQLRQVRRYLWDWDYNDVXWDGD
Y¦JDP¦¦UGXQXGHVHPHWHSXKXO
)XQNWVLRRQLYDOLPLQHVXXUHQGDE
SURJUDPPLNHVWXVW
7VHQWULIXXJLQXSS .DVXWDJHVHGDQXSSX
ವ 3URJUDPPLWVHQWULIXXJLPLVWV¾NOLPDNVLಣ
PDDOVHS¸¸UOHPLVNLLUXVHY¦KHQGDPLಣ
VHNV
(NUDDQLONXYDWDNVHDLQXOWSURಣ
JUDPPLSXKXOVDDGDROHYDGS¸¸Uಣ
OHPLVNLLUXVHG
ವ 7VHQWULIXXJLPLVWV¾NOLY¦OMDO¾OLWDPLVHNV
ವ )XQNWVLRRQL/RSXWXVYHHKRLGPLQH
VLVVHO¾OLWDPLVHNV9DOLJHVHHIXQNWVLಣ
RRQHWY¦OWLGDULLHWHNRUWVXPLVW6HDGH
HLW¾KMHQHYHHVWNXLSHVXSURJUDPP
RQO·SSHQXG
7HPSHUDWXXULQXSS 9DLNHWHPSHUDWXXULPXXWPLVHNVYDMXWDJH
QXSSX .XLHNUDDQLONXYDWDNVHV¾Pಣ
ERO HLNXXPXWDVHDGHYHWW
+HOLVLJQDDOLGHIXQNWVLRRQ
+HOLVLJQDDOLGN·ODYDGM¦UJPLVWHOMXKWXGHO
11
ವ 6HDGPHVLVVHO¾OLWDPLQH
ವ 6HDGPHY¦OMDO¾OLWDPLQH
ವ 1XSSXGHOHYDMXWDPLQH
ವ 3URJUDPPLO·SHWDPLQH
ವ 6HDGPHORQW·UJH
+HOLVLJQDDOLGHYY¦OMDVLVVHO¾OLWDPLVHNV
YDMXWDJHQXSSX MDQXSSX VDಣ
PDDHJVHOWVHNXQGLW
+HOLVLJQDDOLGHY¦OMDO¾OLWDPLVHO
W¸¸WDYDGQHHGHGDVLYDLGQXSSXಣ
GHOHYDMXWDPLVHOQLQJULNNHHVLQHಣ
PLVHNRUUDO
/DSVHOXNXIXQNWVLRRQ
6HHIXQNWVLRRQWDNLVWDEODVWHOMXKWSDQHHಣ
OLJDP¦QJLPLVW
ವ )XQNWVLRRQLVLVVHO¾OLWDPLVHNVYDMXWDJH
QXSSX MDQXSSX VDPDDHJVHOW
NXQLHNUDDQLONXYDWDNVHV¾PERO ವ )XQNWVLRRQLY¦OMDO¾OLWDPLVHNVYDMXWDJH
QXSSX MDQXSSX VDPDDHJVHOW
NXQLV¾PERO NDRE
)XQNWVLRRQLVDDWHVLVVHO¾OLWDGDM¦UJPLVಣ
WHOYLLVLGHO
ವ (QQHQXSXVWDUWSDXV YDMXWDPLVW
VHDGHHLN¦LYLWX
ವ 3¦UDVWQXSXVWDUWSDXV YDMXWDPLVW
N·LNQXSXGMDSURJUDPPLYDOLNXQXSS
GHDNWLYHHUXYDG
3¾VLY
OLVDORSXWXVIXQNWVLRRQ
6HOOHIXQNWVLRRQLYDOLPLVHORQOLVDORSXWXV
S¾VLYDOWVHHVNDLJDXXHSURJUDPPLYDOLಣ
PLVHO
ವ )XQNWVLRRQLVVLVVHO¾OLWDPLVHNVYDMXWDJH
VDPDDHJVHOWQXSSX MDQXSSX NXQLHNUDDQLONXYDWDNVHV¾PERO ವ )XQNWVLRRQLYY¦OMDO¾OLWDPLVHNVYDMXWDJH
VDPDDHJVHOWQXSSX MDQXSSX NXQLV¾PERO HNUDDQLOWNXVWXE
12 www.aeg.com
352*5$00,'
3URJUDPP
7HPSHUDWXXU
3HVXW¾¾S
0DNVLPDDOQHSHVXNRಣ
JXV
7V¾NOLNLUMHOGXV )XQNWVLRRQLG
3XXYLOODQH
rN¾OP
9DOJHMDY¦UYLOLQHSXXಣ
YLOODQHWDYDOLVHOWP¦¦Uಣ
GXQXGSHVX
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
3LNNWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
3/(.,((0$/ಣ
'86
/,6$/238786
$-$6††67
(ULWLYDLNQH
rN¾OP
9DOJHMDY¦UYLOLQHSXXಣ
YLOODQHWDYDOLVHOWP¦¦Uಣ
GXQXGSHVX
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/·SSHPLVHO
M¦¦EYHVLWUXPಣ
OLVVH
((/3(68
3/(.,((0$/ಣ
'86
/,6$/238786
$-$6††67
7HKLVNLXG
rN¾OP
7XJHYDOWP¦¦UGXQXG
WHKLVY·LVHJDNLXVW
HVHPHG
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
3/(.,((0$/ಣ
'86
/,6$/238786
$-$6††67
7DYDOLVHOWP¦¦UGXQXG
WHKLVNLXVWHVHPHG
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
7VHQWULIXXJLಣ
PLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
/,6$/238786
$-$6††67
7DYDOLVHP¦¦UGXPLಣ
VDVWPHJDHVHPHG·Uಣ
QDGHVWNDQJDVWHVWQDಣ
JXDNU¾¾OYLVNRRVSRಣ
O¾HVWHU
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
/,6$/238786
3/(.,((0$/ಣ
'86
$-$6††67
.HUJHWULLNLGD
r
—
—UQSHVX
r
((67,
3URJUDPP
7HPSHUDWXXU
13
3HVXW¾¾S
0DNVLPDDOQHSHVXNRಣ
JXV
7V¾NOLNLUMHOGXV )XQNWVLRRQLG
r
0DVLQSHVWDYDGYLOODVHG
HVHPHG.¦VLWVLSHVWDಣ
YDGYLOODVHGMD·UQDG
PDWHUMDOLGPLOOHORQ
N¦VLWVLSHVWDYDHVHಣ
PHV¾PERO
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
7HNLG
r
žNVWHKLVNLXVWWHNNVXಣ 3HVHPLQH
OHWHNNS¦HYDWHNNYPV /RSXWXVHG
PDNVNRJXVNJ
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
9DOJHGSXXYLOODVHG
HVHPHG
6HHSURJUDPPHHPDOಣ
GDEPLNURRUJDQLVPLG
W¦QXr&WHPSHUDWXXಣ
ULOHMDOLVDE¾KHORSXWXಣ
VH1LLPXXWXESHVHPLಣ
QHW·KXVDPDNV
/LVDJHHHOSHVXODKWULVಣ
VHVSHWVLDDOVHWK¾JLHHಣ
QLOLVWYDKHQGLWMDYDOLJH
SOHNLHHPDOGXVIXQNWVLಣ
RRQ
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
3LNNWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
3/(.,((0$/ಣ
'86
/,6$/238786
.·LNPDWHUMDOLG
0DNVLPDDOQHSHVXNRಣ
JXVV·OWXESHVXW¾¾ಣ
ELVW
7¾KMHQGDPLQH
YHHVW
7VHQWULIXXJLಣ
PLVWV¾NNHO
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
76(175,)88ಣ
*,0,6(7$
.·LNPDWHUMDOLG
PDNVNRJXVNJ
žNVORSXWXVOLಣ
VDDLQHJD
7VHQWULIXXJLಣ
PLVWV¾NNHO
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
/,6$/238ಣ
786
.·LNWHNVDNDQJDVWHVHಣ
PHG.·UJWHKQRORRJLಣ
OLVWHVWPDWHUMDOLGHVW
GŀHPSULG
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
/,6$/238786
9LOODQHVLLG
$OOHUJLDYDVWDQH
r
7
7VHQWULಣ
IXXJLPLQHW¾KMHQಣ
GXV
r
/RSXWXV
r
7HNVDG
rr
14 www.aeg.com
3URJUDPP
7HPSHUDWXXU
3HVXW¾¾S
0DNVLPDDOQHSHVXNRಣ
JXV
7V¾NOLNLUMHOGXV )XQNWVLRRQLG
PLQNJ
rr
3XXYLOODVHGMDWHKLVಣ
NLXVWNHUJHOWP¦¦UGXಣ
QXGY·L¾NVNRUGNDQಣ
WXGHVHPHG
PDNVNRJXVNJ
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
683(56††67ಣ
/,.
r
6HJDNLXGSXXYLOODQHMD 3HVHPLQH
WHKLVNLXG
/RSXWXVHG
PDNVNRJXVNJ
/¾KLNHWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
/,6$/238786
6††67/,.
rMDr
9DOJHMDY¦UYLNLQGHO
SXXYLOODQHWDYDOLVHOW
P¦¦UGXQXGSHVX
PDNVNRJXVNJ
3,,5$78'
76(175,)88ಣ
*,0,1(
/2387869((
+2,'0,1(
((/3(68
3/(.,((0$/ಣ
'86
/,6$/238786
$-$6††67
3HVHPLQH
/RSXWXVHG
3LNNWVHQWULಣ
IXXJLPLQH
.XLNDVXWDWHYHGHODWSHVXDLQHWYDOLJHLOPD((/3(687$SURJUDPP
3/(.,((0$/'86(IXQNWVLRRQHLROHVDDGDYDONXLWHPSHUDWXXURQDOODr&Y·LNXL
NDVXWDWH((/3(68IXQNWVLRRQL
.XLYDOLWHHULWLNLLUHSHVXDMDRQVRRYLWDWDYSHVXNRJXVWY¦KHQGDGD0DVLQDY·LENDW¦LHVWL
W¦LVSDQQDNXLGVHOMXKXOHLSUXXJLSHVXWXOHPXVHGN·LJHSDUHPDGROOD
3HVHPLVMDWVHQWULIXXJLPLVWV¾NOLGRQOHHEHWRLPHOLVHGHWY¦OWLGDSHVXNRUWVXPLVW6HDGH
OLVDEP·QHGORSXWXVHG
9DLNLPLVLRQS¸¸UOHPLVNLLUXVVHRWXGSXXYLOODVWHHVHPHWHWVHQWULIXXJLPLVHJD9DOLJH
S¸¸UOHPLVNLLUXV-¦OJLJHHWVHHVRELNVSHVXW¾¾ELJD$LQXOW7ž+-(1'86(YDOLPLVHNV
YDOLJHIXQNWVLRRQ76(175,)88*,0,6(7$
/RSXWXVWHOLVDPLVHNVYDMXWDJH/,6$/238786(QXSSX0DGDODS¸¸UOHPLVNLLUXVHSXKXO
VRRULWDEVHDGH·UQDGORSXWXVHGQLQJO¾KLNHVHWVHQWULIXXJLPLVH
9DOLJHVHHSURJUDPPSHVXDMDO¾KHQGDPLVHNVQLQJYHHMDHQHUJLDNXOXNDKDQGDPLVHNV
9¦JDPDGDODWHPSHUDWXXULSXKXONDVXWDJHVSHWVLDDOVHWSHVXDLQHW
6WDQGDUGSURJUDPPLGHQHUJLDNODVVLWDUELPLVY¦¦UWXVWHOH9DVWDYDOWP¦¦UXVHOH
RQQHHGSURJUDPPLGYDVWDYDOWSXXYLOODVHSHVXr&VWDQGDUGSURJUDPPMDSXXYLOODVH
SHVXr&VWDQGDUGSURJUDPP.RPELQHHULWXGHQHUJLDNDVXWXVWMDYHHWDUELPLVWVLOPDV
SLGDGHVRQQHHGN·LJHW·KXVDPDGSURJUDPPLGWDYDOLVHP¦¦UGXPLVDVWPHJDSHVX
SHVHPLVHNV
3HVXIDDVLYHHWHPSHUDWXXUY·LEHULQHGDYDOLWXGSURJUDPPLNRKWDHVLWDWXGWHPSHUDWXXಣ
ULVW
$858352*5$00,'
3URJUDPP
3HVXW¾¾S
0DNVNRಣ
JXV
((67,
$XU9
9¦UVNHQGDPLQH
6HHWV¾NNHOHHPDOGDESHVXOWO·Kಣ
QDG
15
3XXYLOODVHGMDWHKLVNLXVW
HVHPHG
NXQLNJ
3XXYLOODVHGMDWHKLVNLXVW
HVHPHG
NXQLNJ
$XUHLHHPDOGDORRPDGH
O·KQD
$XU.
.RUWVXPLVYDVWDQH
6HHWV¾NNHODLWDESHVXOWNRUWVHHHಣ
PDOGDGD
$XUXY·LENDVXWDGDNXLYDQXGSHVWXGY·L¾NVNRUGNDQWXGHVHPHWHSXಣ
KXO1HHGSURJUDPPLGY¦KHQGDYDGNRUWVHMDO·KQXQLQJWHHYDGSHVX
SHKPHPDNV
†UJHNDVXWDJHPLQJLWSHVXDLQHW9DMDGXVHOHHPDOGDJHSOHNLGSHVWHVY·L
NDVXWDJHSOHNLOSOHNLHHPDOGXVYDKHQGLW
$XUXSURJUDPPLGHLVLVDOGDK¾JLHHQLWV¾NOLW
†UJHYDOLJHDXUXSURJUDPPLM¦UJPLVWW¾¾SLHVHPHWHSXKXO
ವ U·LYDGPLOOHKRROGXVHWLNHWLOHHLROHP¦UJLWXGHVHPHVRELYXVWWUXPPHONXLYDWXಣ
VHNV
ವ HVHPHGPLOOHORQSODVWLVWPHWDOOLVWSXLGXVWYPVRVL
.XLYDOLWHNXLYDQXGSHVXMDRNVDXUXSURJUDPPLRQWV¾NOLO·SXVSHVXYHLGLQLLVNH5LLGHLG
RQVRRYLWDWDYKRLGDPLQXWLWY¦UVNH·KXN¦HVHWQLLVNXVNDRNV.XLSURJUDPPRQ
O·SSHQXGY·WNHSHVXPDVLQDVWNLLUHVWLY¦OMD3¦UDVWDXUXWV¾NOLWWXOHEULLGHLGYDKHOWULLNLGD
DJDVHHRQP¦UNVDNHUJHP
7$5%,0,69††5786('
3URJUDPPLN¦LYLWXPLVHONXYDWDNVHQ¦LGLNXOSURJUDPPLNHVWXVPDNVLPDDOVH
SHVXNRJXVHSXKXO
3HVXIDDVLDMDODUYXWDWDNVHSURJUDPPLNHVWXVDXWRPDDWVHOW¾OHQLQJVHGDY¦ಣ
KHQGDWDNVHMXKXONXLSHVXNRJXVM¦¦EPDNVLPDDOVHVWNRJXVHVWY¦LNVHPDNV
QW3XXYLOODVHr&SURJUDPPLSXKXONXLPDNVLPDDOQHSHVXNRJXVRQNJ
¾OHWDESURJUDPPLNHVWXVWXQGLNXLSHVXNRJXVRQNJM¦¦ESURJUDPPL
NHVWXVDOODWXQQL
.XLPDVLQDUYXWDESURJUDPPLWHJHOLNNXNHVWXVWYLOJXEQ¦LGLNXOW¦SS
6HOOHVWDEHOLVWRRGXGDQGPHGRQOLJLNDXGVHG$QGPHLGY·LYDGPXXWDHULQHಣ
YDGDVMDROXGSHVXNRJXVMDW¾¾SYHHMD¾PEULWVHYD·KXWHPSHUDWXXU
3URJUDPPLG
3HVX
NRJXV
NJ
(QHUJLDWDUಣ
YHN:K
9HHNXOXOLLಣ
WULG
3URJUDPPL
OLJLNDXGQH
NHVWXVPLಣ
QXWLG
-¦¦NQLLVಣ
NXV
3XXYLOODQH
r&
3XXYLOODQH
r&
16 www.aeg.com
3URJUDPPLG
3HVX
NRJXV
NJ
(QHUJLDWDUಣ
YHN:K
9HHNXOXOLLಣ
WULG
3URJUDPPL
OLJLNDXGQH
NHVWXVPLಣ
QXWLG
-¦¦NQLLVಣ
NXV
7HKLVNLXG
r&
—UQSHVX
r&
9LOON¦VLSHVX
r&
3XXYLOODVHVWDQGDUGSURJUDPPLG
3XXYLOODVH
r&VWDQGDUGಣ
SURJUDPP
3XXYLOODVH
r&VWDQGDUGಣ
SURJUDPP
3XXYLOODVH
r&VWDQGDUGಣ
SURJUDPP
7VHQWULIXXJLPLVIDDVLO·SXV
9¦OMDVUHŀLLP:
2RWHUHŀLLP:
7DEHOLWHVWRRGXGDQGPHGYDVWDYDG(/LNRPLVMRQLP¦¦UXVHUDNHQಣ
GXVGLUHNWLLYLOH(&
(11((6,0(67.$687$0,67
JHMDN¦LYLWDJHN·UJHLPDWHPSHUDಣ
WXXULJDSURJUDPPSXXYLOODVHOHLOPD
SHVXWD6HHHHPDOGDEN·LNY·LPDOLNX
PXVWXVHWUXPOLVWMDSDDJLVW
7¾KMHQGXVV¾VWHHPLDNWLYHHULPLVHNV
SDQJHNDNVOLLWULWYHWWSHVXDLQHMDRWXಣ
ULS·KLSHVXODKWULVVH
3DQJHY¦LNHNRJXVSHVXDLQHWSHVXಣ
DLQHMDRWXULS·KLSHVXODKWULVVH9DOLಣ
6($'0(.$687$0,1(
.HHUDNHYHHNUDDQODKWL
žKHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXSHVVD
9DMXWDJHQXSSX HWVHDGHVLVVH
O¾OLWDGD
3DQJHSHVXVHDGPHVVH
/LVDJH·LJHNRJXVSHVXDLQHWMDOLಣ
VDDLQHLG
0¦¦UDNHSHVXW¾¾ELOHMDP¦¦UGXPLಣ
VDVWPHOHYDVWDYSURJUDPP
3HVXSDQHPLQHPDVLQDVVH
$YDJHVHDGPHXNV
$VHWDJHSHVXHVHPHG¾NVKDDYDO
WUXPOLVVH5DSXWDJHHVHPHLGHQQH
((67,
VHDGPHVVHDVHWDPLVW-¦OJLJHHWWH
HLSDQHNVOLLJDSDOMXSHVXWUXPOLVVH
17
6XOJHJHXNV
9HHQGXJHHWSHVXHLM¦¦NVXNVHMDWLಣ
KHQGLYDKHOH9DVWDVHOMXKXORQYHHOHNಣ
NLPLVHMDSHVXNDKMXVWXVWHRKW
3HVXDLQHMDOLVDQGLWHOLVDPLQH
3HVXDLQHODKWHUHHOSHVXIDDVLOHOHRWDPLVSURJUDPPLOHMDSOHNLHHಣ
PDOGXVIXQNWVLRRQLOH
/LVDJHSHVXDLQHWHHOSHVXOHOHRWDPLVHOHMDSOHNLHHPDOGXVHOH
HQQHSURJUDPPLN¦LYLWDPLVW
3HVXDLQHODKWHUSHVXWV¾NOLOH
9HGHODWSHVXDLQHWNDVXWDGHVOLVDJHVHHYDKHWXOWHQQHSURJUDPಣ
PLN¦LYLWDPLVW
9HGHODWHOLVDDLQHWHVDKWHONDQJDSHKPHQGDMDW¦UJHOGXVYDಣ
KHQG
/LVDJHWRRGHODKWULVVHHQQHSURJUDPPLN¦LYLWDPLVW
0¦UNW¦KLVWDEYHGHODWHOLVDDLQHWHPDNVLPDDOVHWNRJXVW
.ODSSSHVXSXOEULY·LYHGHODSHVXDLQHMDRNV
.HHUDNHVHH¾OHVY·LDOOD·LJHVVHDVHQGLVVHSHVXSXOEULY·LYHಣ
GHODSHVXDLQHMDRNV
-¦UJLJHDODWLSHVXDLQHYDOPLVWDMDWHSDNHQGLWHOROHYDLGMXKLVHLG
18 www.aeg.com
.RQWUROOLJHNODSLDVHQGLW
7·PPDNHSHVXDLQHMDRWXUO·SXQL
Y¦OMD
6XUXJHKRREDDOODHWHHPDOGDGD
MDRWXU
3HVXSXOEULNDVXWDPLVHNVNHHUDNH
NODSS¾OHV
9HGHODSHVXDLQHNDVXWDPLVHNVNHHಣ
UDNHNODSSDOOD
.XLNODSSRQ$/80,6(6DVHQGLV
ದ ¦UJHNDVXWDJHŀHODWLLQLWDROLVL
Y·LSDNVHYHGHODLGSHVXDLQHLG
ದ ¦UJHOLVDJHYHGHODWSHVXDLQHW
¾OHNODSLOQ¦LGDWXGSLLUL
ದ ¦UJHYDOLJHHHOSHVXWV¾NOLW
ದ ¦UJHYDOLJHYLLWN¦LYLWXVHIXQNWಣ
VLRRQL
0··WNHY¦OMDYDMDOLNNRJXVSHVXDLಣ
QHWMDNDQJDSHKPHQGDMDW
6XOJHJHKRROLNDOWSHVXDLQHMDRWXU
9HHQGXJHVDKWOLWVXOJHGHVHWNODSS
HLWHNLWDNVWDNLVWXVW
3URJUDPPLYDOLPLQHMD
N¦LYLWDPLQH
.HHUDNHSURJUDPPLYDOLNXQXSSX
6¾WWLEYDOLWXGSURJUDPPLLQGLNDDWRU
1XSX LQGLNDDWRUYLOJXESXQDVHOW
(NUDDQLONXYDWDNVHYDLNHWHPSHUDಣ
WXXUS¸¸UOHPLVNLLUXVMDW¾KMDGLQGLಣ
NDDWRUWXOEDGVDDGDROHYDWHIXQNWVLRRಣ
QLGHMDRNV
7HPSHUDWXXULMDY·LS¸¸UOHPLVNLLUXVH
PXXWPLVHNVYDMXWDJHYDVWDYDLGQXSಣ
SH
9DOLJHVDDGDROHYDGIXQNWVLRRQLG
3URJUDPPLN¦LYLWDPLVHNVYDMXWDJH
QXSSX 1XSX LQGLNDDWRUS·ಣ
OHE
.XLVHDGHYHHJDW¦LWXEY·LEW¾Kಣ
MHQGXVSXPSO¾KLDMDOLVHOWW¸¸WDGD
((67,
+HDGHSHVXWXOHPXVWHVDDPLಣ
VHNVPLQLPDDOVHOWYDMDOLNX
DMDJDUHJXOHHULEVHDGHWUXPಣ
OLVVHSDQGXGSHVXS·KMDDXಣ
WRPDDWVHOWWV¾NOLNHVWXVW3¦ಣ
UDVWPLQXWLP¸¸GXPLVWSURಣ
JUDPPLDOJXVHVWNXYDWDNVH
HNUDDQLOXXVDHJ
3URJUDPPLNDWNHVWDPLQH
9DMXWDJHQXSSX ,QGLNDDWRUYLOಣ
JXE
9DMXWDJHXXHVWLQXSSX 3HVXಣ
SURJUDPPM¦WNXE
3URJUDPPLW¾KLVWDPLQH
9DMXWDJHQXSSX HWW¾KLVWDGD
SURJUDPPQLQJVHDGHY¦OMDO¾OLWDGD
YDMXWDJHQXSSX HWVHDGHVLVVH
O¾OLWDGD1¾¾GY·LWHYDOLGDXXHSHVXಣ
SURJUDPPL
6HDGHHLW¾KMHQHYHHVW
)XQNWVLRRQLPXXWPLQH
(QQHNDVXWDPLVWVDDEPXXWDYDLGP·Qಣ
GDIXQNWVLRRQL
9DMXWDJHQXSSX ,QGLNDDWRUYLOಣ
JXE
0XXWNHYDOLWXGIXQNWVLRRQL
19
9LLWVWDUGLW¾KLVWDPLQH
9DMXWDJHQXSSX 9DVWDYLQGLNDDಣ
WRUYLOJXE
9DMXWDJHNRUGXYDOW NXQLHNUDDಣ
ಬ
QLOHNXYDWDNVH
9DMXWDJHQXSSX 3URJUDPPN¦Lಣ
YLWXE
$YDJHXNV
3URJUDPPLY·LYLLWVN¦LYLWXVHW¸¸WDGHVRQ
VHDGPHXNVOXNXV
6HDGPHXNVHDYDPLVHNVWRLPLJH
M¦UJQHYDOW
9DMXWDJHQXSSX 8NVHOXNXV¾Pಣ
ERONDREHNUDDQLOW
$YDJHVHDGPHXNV
6XOJHJHVHDGPHXNVMDYDMXWDJH
QXSSX 3URJUDPPLY·LYLLWN¦LYLWXಣ
VHWHJHYXVM¦WNXE
.XLWHPSHUDWXXUMDYHHWDVHWUXPಣ
OLVRQOLLJDN·UJHGVLLVXNVHOXNX
V¾PEROHLNDRQLQJWHHLVDDXVW
DYDGD8NVHDYDPLVHNVWRLPLJH
M¦UJQHYDOW
/¾OLWDJHVHDGHY¦OMD
2RGDNHP·QLPLQXW
9HHQGXJHHWWUXPOLVHLROHNV
YHWW
6HDGPHY¦OMDO¾OLWDPLVHNRUUDOWXಣ
OHESURJUDPPXXHVWLYDOLGD
9LLWVWDUGLYDOLPLQH
3URJUDPPLO·SXV
9DMXWDJHNRUGXYDOWQXSXOH NXQL
HNUDDQLONXYDWDNVHPLQXWLWHY·LWXQಣ
GLGHDUY.XYDWDNVHYDVWDYV¾PERO
9DMXWDJHQXSXOH QLQJVHDGH
DOXVWDEYLLWVWDUGLS¸¸UGORHQGXVW
.XLS¸¸UGORHQGXVRQO·SSHQXGN¦Lಣ
YLWXESURJUDPPDXWRPDDWVHOW
ವ 6HDGHSHDWXEDXWRPDDWVHOW
ವ .·ODYDGKHOLVLJQDDOLG
ವ (NUDDQLONXYDWDNVH ವ 1XSXVWDUWSDXV LQGLNDDWRUNXVWXE
(QQHVHDGPHN¦LYLWDPLVWQXSXOH
YDMXWDPLVHJDVDDWHW¾KLVWDಣ
GDY·LPXXWDYLLWVWDUGLYDOLNXW
$XUXSURJUDPPLOHHLVDDYLLWVWDUWL
P¦¦UDWD
ವ 8NVHOXNXV¾PERONDRE
ವ 9DMXWDJHQXSSX HWVHDGHY¦OMDO¾ಣ
OLWDGD9LLVPLQXWLWS¦UDVWSURJUDPPL
O·SSXO¾OLWDEHQHUJLDV¦¦VWXIXQNWVLRRQ
VHDGPHDXWRPDDWVHOWY¦OMD
6HDGHWXXHVWLN¦LYLWDGHVQ¦HWH
HNUDDQLOYLLPDWLYDOLWXGSURJUDPPL
O·SSX.HHUDNHSURJUDPPLQXSSX
XXHWV¾NOLYDOLPLVHNV
ವ (HPDOGDJHVHDGPHVWSHVX9HHQGXಣ
JHHWWUXPPHORQW¾KL
20 www.aeg.com
ವ 1LLVNXVHMDO·KQDGHY¦OWLPLVHNVKRLGNH
XVWSDRNLO
ವ 6XOJHJHYHHNUDDQ
3HVXSURJUDPPRQO·SSHQXGNXLG
WUXPOLVRQYHVL
ದ 7UXPPHOS¸¸UOHEUHJXODDUVHOWHWWDNLVಣ
WDGDSHVXNRUWVXPLVW
ದ 8NVRQOXNXVWDWXG
ದ 8NVHDYDPLVHNVWXOHEYHVLW¾KMHQGDಣ
GD
9DMXWDJHQXSSXVWDUWSDXVQXSSX
6HDGHW¾KMHQHEYHHVWMDWVHQWULಣ
IXXJLE
.XLSURJUDPPRQO·SHWDQXGMDXNVHಣ
OXNXV¾PERONDGXQXGVDDWHDYDGD
XNVH
/¾OLWDJHVHDGHY¦OMD
6HDGHW¾KMHQHEYHHVWMDWVHQWULಣ
IXXJLEDXWRPDDWVHOWXPEHV
WXQQLS¦UDVW
9HHW¾KMHQGDPLVHNVWRLPLJHM¦UJPLVHOW
9DMDGXVHOY¦KHQGDJHS¸¸UOHPLVNLLಣ
UXVW
9,+-(,'-$1†381†,7(,'
3HVXDVHWDPLQH
PDVLQDVVH
ವ -DRWDJHSHVXYDOJHY¦UYLOLQHV¾QWHHಣ
WLOLQH·UQSHVXMDYLOODQHSHVX
ವ -¦UJLJHSHVHPLVMXKLVHLGPLVRQULLHWH
KRROGXVVLOWLGHO
ವ †UJHSHVNHNRUUDJDYDOJHLGMDY¦UYLOLVL
HVHPHLG
ವ 0·QHGY¦UYLOLVHGHVHPHGY·LYDGHVಣ
PDVHOSHVXORPDY¦UYLNDRWDGD6RRYLಣ
WDPHHVLPHVWHONRUGDGHOQHLGHVHPHLG
SHVWDHUDOGL
ವ 1¸¸SLJHNLQQLSDGMDS¾¾ULGVXOJHJHOXಣ
NXGKDDJLGMDWUXNLG3DQJHNLQQLULKಣ
PDG
ವ 7¾KMHQGDJHWDVNXGMDYROWLJHULLGHG
ODKWL
ವ .HHUDNHSDKXSLGLPLWPHNLKLOLVHGULLಣ
GHGYLOODVHGMDY¦UYLWXGULLGHG
ವ (HPDOGDJHWXJHYDGSOHNLG
ವ 3HVNHUDVNHWHOHSOHNNLGHOHVRELYDSHಣ
VXDLQHJD
ವ 2OJHNDUGLQDWHJDHWWHYDDWOLNXG(Hಣ
PDOGDJHNDUGLQDWHOWNODPEULGY·LDVHಣ
WDJHQHHGSHVXNRWWLY·LSDGMDS¾¾UL
ವ †UJHSHVNHVHDGPHV
ದ 3DOLVWDPDWDY·LNDWNLVHLGHVHPHLG
ದ 7XJLNDDUWHJDULQQDKRLGMDLG
ದ 9¦LNHVWHHVHPHWHSHVHPLVHNVNDಣ
VXWDJHSHVXNRWWL
ವ 9¦LNHSHVXNRJXVY·LEWHNLWDGDSURಣ
EOHHPHPDVLQDWDVDNDDOXJDY¦¦QDಣ
PLVIDDVLV.XLVHHMXKWXENRKHQGDJH
N¦VLWVLHVHPHLGWUXPOLVQLQJN¦LYLWDJH
WVHQWULIXXJLPLVWV¾NNHOXXHVWL
5DVNHVWLHHPDOGDWDYDG
SOHNLG
0·QHOHSOHNLOHHLSLLVDDLQXOWYHHVWMDSHಣ
VXDLQHVW
6RRYLWDPHQHHGSOHNLGHHPDOGDGDHQQH
HVHPHWHPDVLQDVVHSDQHPLVW
9DVWDYDGSOHNLHHPDOGDMDGRQROHPDV
.DVXWDJHSOHNLHHPDOGDMDWPLVRQYDVWDY
SOHNLW¾¾ELOHMDNDQJDOH
3HVXDLQHGMDOLVDQGLG
ವ .DVXWDJHDLQXOWSHVXPDVLQDWHMDRNV
YDOPLVWDWXGSHVXDLQHLGMDOLVDQGHLG
ವ †UJHVHJDJHHULQHYDLGSHVXDLQHLG
ವ /RRGXVHV¦¦VWPLVHNV¦UJHNDVXWDJH
SHVXDLQHWURKNHPNXLHWWHQ¦KWXG
ವ -¦UJLJHWRRGHWHSDNHQGLWHOROHYDLGMXಣ
KLVHLG
ವ .DVXWDJHNDQJDW¾¾ELOHMDY¦UYLOHSURಣ
JUDPPLWHPSHUDWXXULOHMDP¦¦UGXPLಣ
VDVWPHOHYDVWDYDLGWRRWHLG
ವ 9HGHODWHSHVXDLQHWHNDVXWDPLVHO¦UJH
YDOLJHHHOSHVXWV¾NOLW
ವ .XLVHDGPHOHLROHNODSLJDSHVXDLQH
GRVDDWRULWOLVDJHYHGHOSHVXDLQHGRಣ
VHHULPLVNXXOLJD
((67,
9HHNDUHGXV
.XLYHHNDUHGXVWHLHSLLUNRQQDVRQN·UJH
Y·LNHVNPLQHVRRYLWDPHSHVXPDVLQDWHV
NDVXWDGDYHHSHKPHQGDMDW0DGDODYHHಣ
NDUHGXVHJDSLLUNRQGDGHVHLROHWDUYLV
YHHSHKPHQGDMDWNDVXWDGD
9HHNDUHGXVHY¦OMDXXULPLVHNVY·WNH
¾KHQGXVWNRKDOLNXYHHHWWHY·WWHJD
-¦UJLJHWRRGHWHYDOPLVWDMDWHSDNHQGLWHO
ROHYDLGMXKLVHLG
21
9HHNDUHGXVHP··WPLVHNVNDVXWDWDYDG
VNDDODG
ವ 6DNVDNUDDGLGrG+
ವ 3UDQWVXVHNUDDGLGr7+
ವ PPROOPLOOLPRROLOLLWULNRKWDದUDKYXVಣ
YDKHOLQHYHHNDUHGXVH¾KLN
ವ &ODUNH
LNUDDGLG
9HHNDUHGXVHWDEHO
7DVDQG
/LLN
SHKPH
9HHNDUHGXV
rG+
r7+
PPROO
&ODUNH
L
NHVNPLQH
NDUH
Y¦JDNDUH
!
!
!
!
38+$6786-$+22/'86
+2,$786
(QQHSXKDVWDPLVWHHPDOGDJHVHDGH
YRROXY·UJXVW
.DWODNLYLHHPDOGDPLQH
0HLHNDVXWDWDYYHVLVLVDOGDENDWODNLYL
9DMDGXVHONDVXWDJHNDWODNLYLHHPDOGDPLಣ
VHNVYHHSHKPHQGDMDW
.DVXWDJHVSHWVLDDOVHOWSHVXPDVLQDWHOH
WHKWXGWRRGHW-¦UJLJHWRRGHWHSDNHQGLWHO
ROHYDLGMXKLVHLG
†UJHWHKNHVHGDNRRVSHVXSHVHPLVHJD
9¦OLVSLQQDSXKDVWDPLQH
3XKDVWDJHPDVLQDLQXOWVHHELMDVRRMD
YHHJD.XLYDWDJHW¦LHOLNXOWN·LNSLQQDG
(77(9$$7867
†UJHNDVXWDJHDONRKROLODKXVWHLG
HJDNHHPLOLVLDLQHLG
+RROGXVSHVX
0DGDODWHWHPSHUDWXXULGHJDSURJUDPPLಣ
GHSXKXORQY·LPDOLNHWRVDSHVXDLQHVW
M¦¦EWUXPOLVVH7HKNHUHJXODDUVHOWKRROಣ
GXVSHVXVLG6HOOHNV
ವ HHPDOGDJHWUXPOLVROHYDGHVHPHG
ವ YDOLJHN·LJHN·UJHPDWHPSHUDWXXULJD
SXXYLOODVHSHVXSURJUDPP
ವ NDVXWDJH·LJHWNRJXVWELROLVDQGLWHJD
SHVXSXOEULW
3¦UDVWLJDSHVXNRUGDKRLGNHXVWQDWXNH
DHJDODKWLHWY¦OWLGDKDOOLWXVWQLQJHWHEDಣ
PHHOGLYDGO·KQDGS¦¦VHNVLGY¦OMD
22 www.aeg.com
8NVHWLKHQG
.RQWUROOLJHUHJXODDUVHOWXNVHWLKHQGLWMD
HHPDOGDJHN·LNREMHNWLGVLVHRVDOW
7UXPPHO
.RQWUROOLJHUHJXODDUVHOWWUXPOLWHWY¦OWLGD
NDWODNLYLMDURRVWHM¦¦NH
5RRVWHM¦¦NLGHWUXPOLVWHHPDOGDPLVHNV
NDVXWDJHYDLGVSHWVLDDOVHLGWRRWHLG
6HOOHNVWRLPLJHM¦UJPLVHOW
ವ SXKDVWDJHWUXPPHOVSHWVLDDOVHOWURRVಣ
WHYDEDOHWHUDVHOHP·HOGXGWRRWHJD
ವ N¦LYLWDJHO¾KLNHSURJUDPPSXXYLOODVHOH
SHVXOHPDNVLPDDOVHOWHPSHUDWXXULOY¦ಣ
KHVHNRJXVHSHVXDLQHJD
3HVXDLQHMDRWXU
-DRWXULSXKDVWDPLQH
1
YDMXWDJHKRRYDOH
W·PPDNHMDRWXUY¦OMD
HHPDOGDJHYHGHODOLVDDLQHVDKWOL
¾OHPLQHRVD
SXKDVWDJHN·LNRVDGYHHJD
SXKDVWDJHMDRWXULV¾YHQGKDUMDJD
SDQJHMDRWXUWDJDVLV¾YHQGLVVH
2
((67,
7¾KMHQGXVSXPS
23
+2,$786
žKHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXಣ
SHVDVWODKWL
†UJHHHPDOGDJHILOWULWNXL
VHDGHW¸¸WDE†UJHSXKDVWDಣ
JHW¾KMHQGXVSXPSDNXLYHVL
VHDGPHVRQNXXP7¾KMHQಣ
GXVSXPEDSXKDVWDPLVHNV
SHDEYHVLROHPDN¾OP
.RQWUROOLJHUHJXODDUVHOWW¾KMHQಣ
GXVSXPSDQLQJYHHQGXJHVHOOH
SXKWXVHV
3XKDVWDJHSXPSDM¦UJPLVWHOMXKWXGHO
ವ 6HDGHHLW¾KMHQHYHHVW
ವ 7UXPPHOHLVDDS¸¸UHOGD
ವ 6HDGHWHHELPHOLNNXP¾UDW¾KMHQGXVಣ
SXPEDW·NHVWDWXVHW·WWX
ವ (NUDDQLONXYDWDNVHYHHW¾KMHQGXVHJD
VHRWXGSUREOHHPLK¦LUHNRRGL
7¾KMHQGXVSXPEDSXKDVWDPLQH
DYDJH¦UDYRROXSXPEDXNV
W·PPDNHNODSSY¦OMDHWVHHHHPDOಣ
GDGD
DVHWDJHW¾KMHQGXVSXPEDV¾YHQGL
DOODDQXPY¦OMXYDYHHNRJXPLVHNV
YDMXWDJHNDKHOHKRRYDOHMDW·PPDಣ
NH¦UDYRROXWRUXHWODVWDYHHOY¦OMD
YRRODWD
1
2
NXLDQXPRQYHWWW¦LVSDQJH¦UDYRRಣ
OXWRUXWDJDVLDOJVHVVHDVHQGLVVHMD
W¾KMHQGDJHDQXP6RRULWDJHVDPPH
MDXXHVWLQLQJXXHVWLNXQLW¾Kಣ
MHQGXVSXPEDVWHQDPYHWWHLWXOH
SDQJH¦UDYRROXWRUXWDJDVLDOJVHVVH
DVHQGLVVHMDNHHUDNHILOWULWHWVHH
HHPDOGDGD
24 www.aeg.com
2
1
6LVVHY·WXYRROLNXILOWHUMD
YHQWLLOLILOWHU
)LOWULWHSXKDVWDPLQHY·LEROODYDMDOLNM¦UJಣ
PLVWHOMXKWXGHO
ವ 6HDGHHLW¦LWXYHHJD
ವ 6HDGHW¦LWXEYHHJDDHJODVHOW
HHPDOGDJHSXPEDN¾OMHVWHEHPHG
MDSUDKW
YHHQGXJHHWSXPEDWLLYLNS¸¸UOHE
.XLVHGDHLMXKWXS¸¸UGXJHWHHQLQಣ
GXVNHVNXVVH
SXKDVWDJHILOWHUNUDDQLDOOMDSDQJH
VHHSXPSDWDJDVLVSHWVLDDOVHWHVVH
MXKLNXWHVVH
OHNHWHY¦OWLPLVHNVNHHUDNHILOWHUNRUಣ
UDOLNXOWNLQQL
SDQJHNODSSWDJDVLMDVXOJHJHW¾Kಣ
MHQGXVSXPEDXNV
ವ 1XSX LQGLNDDWRUYLOJXEMDHNUDDQLO
NXYDWDNVHVHRQGXYYHDNRRG9WMDRWLVW
9HDRWVLQJ
+2,$786
žKHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXSHಣ
VDVWODKWL
9HHVLVVHY·WXYRROLNXILOWULWHSXKDVWDPLQH
VXOJHJHYHHNUDDQ
HHPDOGDJHYHHVLVVHY·WXYRROLNYHHಣ
NUDDQLN¾OMHVW
SXKDVWDJHVLVVHY·WXYRROLNXVROHYILOಣ
WHUN·YDKDUMDJD
((67,
20°
25
HHPDOGDJHVLVVHODVNHYRROLNVHDGಣ
PHWDJDQW
SXKDVWDJHNODSLVROHYILOWHUN·YD
KDUMDJDY·LU¦WLNXJD
SDLJDOGDJHVLVVHODVNHYRROLNXXHVWL
/HNHWHY¦OWLPLVHNVYHHQGXJHHWOLLಣ
WHNRKDGROHNVLGN·YDVWLNLQQL
NHHUDNHYHHNUDDQODKWL
45°
9HHW¾KMHQGDPLQH
HULROXNRUUDV
5LNNHW·WWXHLW¾KMHQHVHDGHYHHVW
6HOOLVHOMXKXOVRRULWDJHWRLPLQJX7¾KMHQಣ
GXVSXPEDSXKDVWDPLQHVDPPXGದ
9DMDGXVHOSXKDVWDJHSXPSD
3DQJHY¦OMDODVNHILOWHUWDJDVLMDVXOJHJH
W¾KMHQGXVSXPEDNODSS
.XLWHVRRULWDWHDYDULLW¾KMHQGXVHSHDWH
W¾KMHQGXVV¾VWHHPLXXHVWLDNWLYHHULPD
3DQJHNDNVOLLWULWYHWWSHVXDLQHMDRWXಣ
ULS·KLSHVXODKWULVVH
.¦LYLWDJHSURJUDPPYHHW¾KMHQGDPLಣ
VHNV
žKHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXSHVDVW
ODKWL
VXOJHJHYHHNUDDQ
HHPDOGDJHYHHVLVVHY·WXYRROLN
DVHWDJHVLVVHY·WXYRROLNXRWVDGDQXಣ
PDVVHMDODVNHYHHOYRROLNXVWY¦OMD
YRRODWD
W¾KMHQGDJHW¾KMHQGXVSXPS9WK¦ಣ
GDROXNRUUDVYHHW¾KMHQGDPLVHWRLಣ
PLQJXW
NXLW¾KMHQGXVSXPSRQW¾KLSDLJDOGDಣ
JHVLVVHY·WXYRROLNXXHVWL
+2,$786
(QQHVHDGPHXXHVWLNDVXWDPLVW
YHHQGXJHHWWHPSHUDWXXUROHNV
¾OHr&
7RRWMDHLYDVWXWDPDGDODWHVWWHPಣ
SHUDWXXULGHVWWLQJLWXGNDKMXGH
HHVW
(WWHYDDWXVDELQ·XG
N¾OPXPLVHYDVWX
.XLVHDGHRQSDLJDOGDWXGNRKWDNXV
WHPSHUDWXXUY·LEODQJHGDDOODr&HHಣ
PDOGDJHDOOHVM¦¦QXGYHVLVLVVHY·WXYRROLಣ
NXVWMDW¾KMHQGXVSXPEDVW
9($276,1*
6HDGHWHL·QQHVWXN¦LYLWDGDY·LVHHM¦¦E
W¸¸N¦LJXVVHLVPD
3¾¾GNHHVPDOWOHLGDSUREOHHPLODKHQGXV
YWWDEHOLW.XLVHHHL·QQHVWXS¸¸UGXJH
WHHQLQGXVNHVNXVVH
0·QHSUREOHHPLNRUUDON·ODEKHOLVLJQDDO
QLQJHNUDDQLOHLOPXEK¦LUHNRRG
ವ
ದVHDGHHLW¦LWXYHHJD
ವ
ದVHDGHHLW¾KMHQHYHHVW
26 www.aeg.com
ವ
ವ
ದVHDGPHXNVRQODKWLY·LKDOಣ
YDVWLVXOHWXG
WDE
ದ¾OHXMXWXVHYDVWDQHVHDGHW¸¸ಣ
+2,$786
(QQHNRQWUROOLPDDVXPLVWO¾OLWDJH
VHDGHY¦OMD
3UREOHHP
9·LPDOLNS·KMXV
9·LPDOLNODKHQGXV
6HDGHHLW¦LWX
YHHJD
9HHNUDDQRQNLQQL
.HHUDNHYHHNUDDQODKWL
9HHY·WXYRROLNRQNDKಣ
MXVWDWXG
9HHQGXJHHWYHHY·WXYRROLNXO
SROHNDKMXVWXVL
9HHVLVVHY·WXYRROLNXILOಣ
WULGRQXPEHV
3XKDVWDJHILOWULG9WMDRWLVW3Xಣ
KDVWXVMDKRROGXV
9HHNUDDQRQXPPLVWXಣ
QXGY·LW¦LVNDWODNLYL
3XKDVWDJHYHHNUDDQ
9HHY·WXYRROLNRQYDOHVWL 9HHQGXJHHW¾KHQGXVRQ·LJH
¾KHQGDWXG
9HHVXUYHRQOLLJDPDಣ
GDO
9·WNH¾KHQGXVWNRKDOLNXYHHHWಣ
WHY·WWHJD
6HDGHHLW¾KMHQH
YHHVW
9HHY¦OMDODVNHYRROLNRQ
NDKMXVWDWXG
9HHQGXJHHWYHHY¦OMDODVNHಣ
YRROLNXOSROHNDKMXVWXVL
7¾KMHQGXVSXPEDILOWHU
RQXPEHV
3XKDVWDJHW¾KMHQGXVSXPEDILOಣ
WHU9WMDRWLVW3XKDVWXVMDKRROಣ
GXV
9HHY¦OMDODVNHYRROLNRQ
YDOHVWL¾KHQGDWXG
9HHQGXJHHW¾KHQGXVRQ·LJH
9DOLWXGRQLOPDW¾KMHQಣ
GDPLVHIDDVLWDSHVXSURಣ
JUDPP
9DOLJHW¾KMHQGDPLVHSURJUDPP
)XQNWVLRRQ/RSXWXVYHH 9DOLJHW¾KMHQGDPLVHSURJUDPP
KRLGPLQHRQVHHV
6HDGPHXNVRQ
ODKWLY·LKDOYDVWL
VXOHWXG
6XOJHJHXNVNRUUDOLNXOW
žOHXMXWXVHYDVWDಣ
QHVHDGHW¸¸WDE
ವ (HPDOGDJHVHDGHHOHNWULY·Uಣ
JXVW
ವ 6XOJHJHYHHNUDDQ
ವ 3¸¸UGXJHWHHQLQGXVNHVNXVಣ
VH
7VHQWULIXXJLPLVH
IDDVHLW¸¸WD
7VHQWULIXXJLPLVHIDDVRQ 9DOLJHWVHQWULIXXJLPLVHSURಣ
Y¦OMDV
JUDPP
7¾KMHQGXVSXPEDILOWHU
RQXPEHV
3XKDVWDJHW¾KMHQGXVSXPEDILOಣ
WHU9WMDRWLVW3XKDVWXVMDKRROಣ
GXV
3HVXNRJXVHVWWLQJLWXG
WDVDNDDOXSUREOHHPLG
.RKHQGDJHHVHPHLGSDDJLVN¦ಣ
VLWVLQLQJN¦LYLWDJHWVHQWULIXXJLಣ
PLVIDDVXXHVWL
((67,
27
3UREOHHP
9·LPDOLNS·KMXV
9·LPDOLNODKHQGXV
3URJUDPPHLN¦Lಣ
YLWX
7RLWHSLVWLNHLROHNRUUDOLಣ
NXOWSLVWLNXSHVVD¾KHQಣ
GDWXG
žKHQGDJHWRLWHSLVWLNSLVWLNXSHಣ
VDVVH
/¦ELS·OHQXGNDLWVHPDMD 9DKHWDJHNDLWVHY¦OMD
HOHNWULNLOELV
7HHLYDMXWDQXGQXSSX
9DMXWDJHQXSSX 9DOLWXGRQYLLWVWDUW
3URJUDPPLNRKHN¦LYLWDPLVHNV
W¾KLVWDJHYLLWVWDUW
/DSVHOXNNRQVLVVHO¾OLಣ
WDWXG
/¾OLWDJHODSVHOXNNY¦OMD
3·UDQGDORQYHWW
9HHYRROLNXWHOLLWPLNXG
OHNLYDG
9HHQGXJHHWOLLWPLNXGROHNVLG
WLKNHOWNLQQL
7¾KMHQGXVSXPSOHNLE
9HHQGXJHHWW¾KMHQGXVSXPED
ILOWHUROHNVNLQQL
9HHY¦OMDODVNHYRROLNRQ
NDKMXVWDWXG
9HHQGXJHHWYHHY·WXYRROLNXO
SROHNDKMXVWXVL
6HDGPHXVWHL
VDDDYDGD
3HVXSURJUDPPHLROH
O·SSHQXG
2RGDNHSHVXSURJUDPPLO·SSHಣ
PLVHQL
7UXPOLVRQYHVL
9DOLJHW¾KMHQGDPLVY·LWVHQWULಣ
IXXJLPLVSURJUDPP
6HDGHWHHELPHಣ
OLNNXK¦¦OW
6HDGHHLROHORRGLV
/RRGLJHVHDGH9WMDRWLVW3DLಣ
JDOGDPLQH
7HHLHHPDOGDQXGSDNಣ
NHPDWHUMDOHMDY·LWUDQVಣ
SRUGLSROWH
(HPDOGDJHSDNNHPDWHUMDOLGMD
Y·LWUDQVSRUGLSROGLG9WMDRWLVW
3DLJDOGDPLQH
3HVXNRJXVRQY¦JDY¦Lಣ
NH
/LVDJHWUXPOLVVHSHVX
6HDGHW¦LWXEYHHಣ
JDHQWW¾KMHQHE
NRKH
9¦OMDODVNHYRROLNXRWVRQ
OLLJDPDGDODO
9HHQGXJHHWY¦OMDODVNHYRROLN
ROHNV·LJHVDVHQGLV
3HVXWXOHPXVHG
RQHEDUDKXOGDಣ
YDG
3HVXDLQHNRJXVSROQXG
SLLVDYY·LSHVXDLQHROL
YDOH
6XXUHQGDJHSHVXDLQHNRJXVW
Y·LNDVXWDJHWHLVWSHVXDLQHW
7HHLHHPDOGDQXGW·UNಣ
VDLGSOHNNHHQQHSHVHಣ
PLVW
7·UNVDWHSOHNNLGHHHPDOGDPLಣ
VHNVNDVXWDJHVSHWVLDDOVHLG
WRRWHLG
7HPSHUDWXXUROLYDOH
9HHQGXJHHWYDOLWH·LJHWHPSHಣ
UDWXXUL
/LLJDVXXUSHVXNRJXV
3¦UDVWNRQWUROOLPLVWO¾OLWDJHVHDGHVLVVH
3URJUDPPM¦WNXENRKDVWNXVVHHNDWಣ
NHV
9¦KHQGDJHSHVXNRJXVW
.XLSUREOHHPLOPQHEXXHVWLS¸¸UGXJH
NRKDOLNNXWHHQLQGXVNHVNXVVH
.XLHNUDDQLORQWHLVHGYHDNRRGLGS¸¸Uಣ
GXJHWHHQLQGXVNHVNXVVH
28 www.aeg.com
3$,*$/'$0,1(
.LQQLWXVSODDGLNRPSOHNW
6DDGDYDOYROLWDWXGHGDVLP¾¾MDOW
.XLSDLJDOGDWHVHDGPHVRNOLOHNLQQLWDJH
VHHVSHWVLDDOVHWHNLQQLWXVSODDWLGHDELO
-¦UJLJHNRPSOHNWLJDNDDVDVROHYDLGMXKLಣ
VHLG
/DKWLSDNNLPLQH
.DVXWDJHNLQGDLG(HPDOGDJHNDWWHಣ
NLOH9DMDGXVHONDVXWDJHO·LNXULW
(HPDOGDJHSDSLVWNDWH
(HPDOGDJHSRO¾VW¾UHHQLVWSDNNHಣ
PDWHUMDO
(HPDOGDJHVLVHNLOH
((67,
29
$YDJHXNV(HPDOGDJHSRO¾VW¾UHHಣ
QLVWGHWDLOXNVHWLKHQGLOWMDN·LNHVHಣ
PHGWUXPOLVW
$VHWDJH¾NVSRO¾VW¾UHHQLVWSDNNHHಣ
OHPHQWVHDGPHWDKDS·UDQGDOH
$VHWDJHVHDGHVHOOHOHHWWHYDDWOLNXOW
VHOLOL-¦OJLJHHWWHHLYLJDVWDNVYRRಣ
OLNXLG
(HPDOGDJHS·KMDDOWSRO¾VW¾UHHQDಣ
OXV
7·VWNHVHDGHS¾VWDVHQGLVVH
1
2
(HPDOGDJHWRLWHNDDEHOMDY¦OMDODVಣ
NHYRROLNYRROLNXKRLGLNXWHN¾OMHVW
30 www.aeg.com
(HPDOGDJHNROPSROWL.DVXWDJH
VHDGPHJDNDDVDVROHYDWY·WLW
7·PPDNHY¦OMDSODVWYDKHSXNVLG
3DQJHSODVWLVWNRUJLGDXNXGHVVH
.RUJLGOHLDWHNDVXWXVMXKHQGLNRWLVW
+2,$786
(QQHVHDGPHSDLJDOGDPLVWHHಣ
PDOGDJHN·LNSDNNHPDWHUMDOLG
QLQJWUDQVSRUGLSROGLG
6RRYLWDPHSDNNHPDWHUMDOLGMD
WUDQVSRUGLSROGLGDOOHVKRLGDMXಣ
KXNVNXLVRRYLWHVHDGHWNROLGD
.RKDOHDVHWDPLQHMDORRGLPLQH
ವ 3DLJDOGDJHVHDGHODPHGDOHN·YDOH
S·UDQGDOH
ವ 9HHQGXJHHWYDLEDGHLWDNLVWDNV·KXಣ
ULQJOXVWVHDGPHDOO
ವ 9HHQGXJHHWVHDGHHLSXXGXWDNVVHLಣ
QDHJDPXLGHVHPHLG
ವ /RRGLPLVHNVNHHUDNHMDOJX6HDGPH
NRUUHNWQHORRGLPLQHKRLDE¦UDYLEUDWಣ
VLRRQLP¾UDMDOLLNXPLVWW¸¸WDPLVHDMDO
x4
((67,
31
ವ 6HDGHSHDEROHPDORRGLVMDVWDELLOQH
(77(9$$7867
†UJHDVHWDJHORRGLPLVHHHVP¦Uಣ
JLOVHDGPHMDOJDGHDOODSDSSL
SXLWXY·LVDUQDVHLGPDWHUMDOH
6LVVHODVNHYRROLN
ವ žKHQGDJHYRROLNVHDGPHN¾OJH.HHಣ
UDNHVLVVHODVNHYRROLNXWYDLGYDVDNXOH
Y·LSDUHPDOH—LJHDVHQGLVDDYXWDPLಣ
VHNVO·GYHQGDJHU·QJDVPXWULW
20
O
45
O
ವ žKHQGDJHYHHVLVVHODVNHYRROLN
NHHUPHJDN¾OPDYHHNUDDQLN¾OJH
(77(9$$7867
9HHQGXJHHWYRROLNXWHOLLWPLNXG
HLOHNL
†UJHNDVXWDJHSLNHQGXVYRROLNXW
NXLVLVVHODVNHYRROLNO¾KLNHVHNV
M¦¦E6LVVHODVNHYRROLNXDVHQGDಣ
PLVHNVS¸¸UGXJHWHHQLQGXVNHVಣ
NXVHSRROH
32 www.aeg.com
9HHW·NNHVHDGH
6LVVHY·WXYRROLNXORQYHHW·NNHVHDGH
6HHVHDGHKRLDE¦UDYRROLNXORRPXOLNXVW
YDQDQHPLVHVWWXOHQHYDGYHHOHNNHG6Hಣ
GDYLJDQ¦LWDESXQDQHVHNWRUDYDV$
6HOOHLOPQHPLVHOVXOJHJHYHHNUDDQMD
Y·WNH¾KHQGXVWWHHQLQGXVNHVNXVHJDHW
YRROLNDVHQGDGD
A
9HHY¦OMDODVH
7¾KMHQGXVYRROLNX¾KHQGDPLVHNVRQPLWX
Y·LPDOXVW
3ODVWLVWYRROLNXMXKLNXJD
ವ žOHYDODPX¦¦UH
ವ 9HHQGXJHHWYRROLNXMXKLNHLVDDNV
YHHW¾KMHQGDPLVHDMDOOLLNXGD.LQQLWDಣ
JHMXKLNNUDDQLY·LVHLQDN¾OJH
ವ 9HQWLODWVLRRQLDYDJD¦UDYRROXWRUXVVH
9WMRRQLVW2WVH¦UDYRROXWRUXVVHY¦KHಣ
PDOWFPN·UJXVHOWMDPLWWHN·UJHPDO
NXLFP†UDYRROXWRUXRWVSHDEROHಣ
PDYHQWLOHHULWXGVHHJDSHDE¦UDYRRಣ
OXWRUXVLVHPLQHO¦ELP··WROHPDVXXಣ
UHPNXLYRROLNXY¦OLPLQHO¦ELP··W
((67,
33
3ODVWLVWYRROLNXMXKLNXWD
ವ 9DODPX¦UDYRROXWRUXN¾OJH
9WMRRQLVW3DLJDOGDJHW¾KMHQGXVYRROLN
¦UDYRROXWRUXN¾OJHMDNLQQLWDJHNODPಣ
EULJD7¾KMHQGXVYRROLNSHDEPRRGXVಣ
WDPDNDDUHHWYDODPXVW¦UDYRROXWRUUX
VDWWXQXGVRGLHLVDWXNVSHVXPDVLQDVಣ
VH
ವ 2WVHVHLQDVDVXYDVVHVLVVHHKLWDWXG
¦UDYRROXWRUXVVHNLQQLWDJHNODPEULJD
7¾KMHQGXVYRROLNXWVDDESLNHQGDಣ
GDPDNVLPDDOVHOWSLNNXVHQL
FP7HLVHW¾KMHQGXVYRROLNXMDSLಣ
NHQGXVHVDDPLVHNVS¸¸UGXJH
WHHQLQGXVNHVNXVHSRROH
-††70(.†,7/86
6¾PEROLJD W¦KLVWDWXGPDWHUMDOLG
Y·LEULQJOXVVHVXXQDWD6HOOHNVYLLJH
SDNHQGLGYDVWDYDWHVVH
NRQWHLQHULWHVVH
$LGDNHKRLGDNHVNNRQGDMDLQLPHVWH
WHUYLVWMDVXXQDNHHOHNWULMD
HOHNWURRQLOLVHGM¦¦WPHGULQJOXVVH
†UJHYLVDNHV¾PEROLJD W¦KLVWDWXG
VHDGPHLGPXXGH
PDMDSLGDPLVM¦¦WPHWHKXOND9LLJH
VHDGHNRKDOLNNXULQJOXVSXQNWLY·L
S¸¸UGXJHDELVDDPLVHNVNRKDOLNNX
RPDYDOLWVXVVH
34 www.aeg.com
̸̵̷̴̧̫̬̭̯̬
̸̴̶̵̴̵̶̸̴̵̸̨̧̩̬̫̬̯̹̬̼̯̱̬̬̮̹̯͆
̴̶̵̵̶̸̴̵̸̧̧̨̧̺̱̮̯̬̮̹̯͆
̴̸̴̴̧̹̬̼̯̬̱̯̬̫̬̾͂
̵̶̸̴̧̯̯̬̯̮̫̬̲̯͆
̶̴̶̷̴̧̧̬̲̺̩̲̬̯̓͆
̶̷̵̷̧̪̳̳͂
̶̵̶̵̷̴̧̧̨̱̮̹̬̲̯̹̬̲̬̯͆
̶̷̶̷̸̶̵̵̴̧̬̬̫̬̩̳̯̲̮̩̯̬̳͂̓
̸̶̶̷̵̷̧̧̨̧̱̲̺̹̯̯̈́̽͆
̶̵̴̸̵̲̬̮̬̩̬̹͂͂
̵̵̸̧̺̼̫̯̯̹̱̾
̶̵̸̸̷̴̴̴̸̶̷̴̵̸̧̧̯̱̯̺̹̬̯̬̬̯̩̹̬̰
̸̴̵̧̧̺̹̩̱
̵̶̴̷̵̧̧̫̲̹̯̳̲̼̬̮̺̲̹̹̩͆̓͂̓
̨͇͕͇͒͊͋͗͏͓̩͇͎͇͉͈͕͇͔͔͕͕͖͕͚͙͇͗͋͊͗͋͑͘͢$(*͙͕͙͖͕͚͙͈͚͙͈͎͚͖͔͕̈́͗͋͑͋͌͌͗͌͞
͚͍͒͘͏͙̩͇͓͕ͣ͋͒͊͏͕͌͊͋͢ದ͉͓͕͎͇͌͋ͣ͋͒͘͢͏͕͖͕͓͕͌͊ͣͥ͘͠͏͔͔͕͉͇͝͏͕͔͔͙͔͕͕͌͒͊͢͜͜͏͐
͕͙͕͕͈͇͙̩͇͚͍͑͗͌͒͌͊͢͟͞͏͎͔ͣ͏͕͎͇͚͙͇͙͉͇͕͙͕̩͔͔͇͙͉͖͋͋͑͌͑͗͌͌͐͋͌͌͗͘͘͢͢͞͏͉͔͢͢͜͞
͖͗͏̶͈͕͇͕͙͇͙͙͔͓͔͕͕͉͓͔͗͗ͣ͌͌͊͗͌͌͜͏͔͇͙͔͌͞͏͙͕͈͖͕͚͌͒͢͞͞͏͙͓͇ͣ͑͘͏͓͇͔͚͖͕͎͚͒ͣͥ͒ͣ
͕͙͉͕͖͕͚͖͌͐͑͑͘͏
̴͇͔͇͓͉͈͇͙̩͓͕͍͙͌͌͐͌͌͌͘͘͟͢
̴͇͙͐͏͕͓͔͇͗͌͑͌͋͝͏͏͖͕͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͥ͏͎͋͌͒͏͚͕͉͕͙͉͇͖͕͖͚͇͙͇͐͗͑͋ͤ͑͒͘͘͝͏͏
͓͇͙͚͙͇͔͔͌͗͗͌͘͘͏͔ͦ͌͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔ͥ͌͜͏͕͓͕͈͚͍͌͑͒͘͘͞͏͉͇͔͏͏
ZZZDHJFRP
̮͇͗͌͊͏͙͗͘͏͕͉͇͙͉͕͗ͣ͌͘͏͎͋͌͒͏͚͚͔ͦ͋͒ͦ͒͌͟͞͏͕͈͚͍ͦ͒͘͏͉͇͔͏ͦ
ZZZDHJFRPSURGXFWUHJLVWUDWLRQ
̶͗͏͕͈͙͗͌͘͏͕͖͕͔͋͒͏͙͔͖͌͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͇͕͔͓͇͙͗͋͌͌͗͘͜͢͏͇͒͢͏
͛͏͓͔͔͎͇͖͇͔͇͙͗͌͌͌͘͘͢͢͞͏͉͕͕͖͋͒ͦ͌͊͗͘͏͈͕͇͗
ZZZDHJFRPVKRS
̶̵̷̶̵̷̸̷̸̴̵̧̨̫̫̬̭̱̹̬̯̹̬̲̬̰̯̬̩̯̬
̵̸̴̨̧̲̺̭̯̩̯̬
̳͕͓͔͚͓͗͌͑͌͋͌͢͏͖͕͎͕͉͇͙͕͒ͣͣ͗͘͏͊͏͔͇͔͎͇͖͇͙͒ͣ͌͘͢͞͏
̶͗͏͕͈͇͔͗͌͠͏͏͉͉͌͗͘͏͔͙͚͙͌͗͒͌͋͌͘͘͝͏͓͙͖͕͚͕͚͚͌ͣ͋͗͑͐͒͌͋ͥͥ͘͠͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͥ
̫͇͔͔͇ͦ͏͔͕͓͇͛͗͝͏͔͇͕ͦ͋͜͏͙͔͇͙͇͈ͦ͒͘͏͙͔͑͌͌͘͜͞͏͌͑͘͞͏͓͏͇͔͔͓͋͢͏̳͕͕͋͌͒ͣ͑͋
͏͎͋͌͒͏ͦ31&͌͗͘͏͔͔͕͓͐͐͌͗͢
̩͔͏͓͇͔͏̩͇͍͔͉͔͌͌͌͋͌͘͢͏͖͕͙͔ͦ͌͜͏͈͎͕͖͇͔͕͙͑͌͌͘͘͏
̵͈͇ͦ͠͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͦ͏͕͓͔͇͗͌͑͌͋͝͏͏
̯͔͕͓͇͛͗͝͏͖͕͎͇ͦ͠͏͙͕͚͍͇͌͑͗ͥ͌͐͗͌͋͘͢͠
̶͇͉͕͔͇͗͏͎͓͔͔͌͌͏͕͇͔͙ͦ͗ͦ͌ͦ͘͘͜
̷̸̸̺̱̯̰
35
̸̴̶̵̴̵̶̸̴̵̸̨̧̩̬̫̬̯̹̬̼̯̱̬̬̮̹̯͆
̶͚͙͇͔͕͉͕͌͗͌͋͑͐͘͏͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͖͌͐͗͏͈͕͇͉͔͗͏͓͇ಣ
͙͔͕͕͎͔͇͕͓͙͖͌͒ͣ͑ͣ͌ͣ͗͘͘͏͕͍͔͔͓͚͕͉͕͙͉͕͓͒͌͗͑͋͘͢
̶͕͗͏͎͉͕͋͏͙͔͔͙͕͙͉͙͙͉͔͔͕͙͎͇͙͇͉͓͌͒ͣ͌͌͌͌͌ͣ͗͘͘͘͢
͏͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͖͕͚͔͔͉͎͉͇͔͔͔͖͇͉ͦ͒͌͌͌͌͗͢͢͢͞͏͒ͣಣ
͔͕͚͙͇͔͕͉͕͐͑͐͘͏͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏̶͕͎͇͈͕͙͙͕͌͐ͣ͌ͣ͘
͙͕͓͙͕͈͇͔͔͕͚͕͉͕͙͉͕͈͕͚̩͇͖͕͚͋͌͗͑͋͒͋͗͘͘͢͢͞ಣ
͕͔͇͖͕͙͍͔͑͐͗ͦ͌͏͏͉͕͕͇͚͍͈͖͌͊͗͑͒͗͘͘͘͢͏͈͕͇͗
̨͎͕͖͇͔͕͙͙͌ͣ͋͌͌͐͘͘͏͒͏͕͇͔͊͗͘͝͏͔͔͓͌͢͞͏
͉͕͎͓͕͍͔͕͙͓ͦ͘͏
̴̴̧̩̯̳̯̬
̸͚͙͉͚͙͌͌͗͘͠͏͚͚͖͕͚͔͑͋ͣͦ͒͌͘͟͞͏͙͇͉͓ͦ͗͏͒͏
͙͕͐͑͘͏͔͇͚͔͗͌͜͟͏͔͙͚͕͖͕͕͈͔͕͙͐͌͗͋͘͘͘͏
ವ ̫͇͔͔͖͐͗͢͏͈͕͓͕͍͙͖͚͇͙͗͌ͤ͑͒͘͏͕͉͇͙͙͓͗ͣͦ͋͌ͣ͘͏
͙͇͙͗͌͒͌͘͟͏͒͏͇͓͝͏͕͇͔͊͗͘͏͔͔͓͌͢͞͏͛͏͎͏͌͞ಣ
͑͘͏͓͏͔͕͔͓͌͗͘͘͢͏͏͒͏͚͓͙͉͔͔͓͌͘͢͏͖͕͕͈͔͕͘͘ಣ
͙͓ͦ͘͏͏͔͕͙͇͙͕͔͓͕͖͙͕͓͌͋͘͘͢͢͞͏͒͏͎͔͇͔͏͓ͦ͏
͙͕͕͖͕͖͕͚͔͒ͣ͑͒͌͒͌͘͞͏͕͕͙͉͙͙͉͚ͦ͌ͥ͘͘͠͏͜͏͔ಣ
͙͚͗͑͘͝͏͖͕͎͉͕͐͒ͦͥ͠͏͜͏͓͈͎͕͖͇͔͕͖͚͇͙͌ͤ͑͒͘͘͏ಣ
͕͉͇͙͙͕͖͗ͣͤ͒͌͑͗͗͏͈͕͗͏͇͋ͥ͠͏͜͏͓͖͙͇͉͗͌͋͒͌͘ಣ
͔͏͕͈͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏͕͖͍͔͔͕͕͖͚͇͙͇͗ͦ͌͐͌͊ͤ͑͒͘͘͘ಣ
͝͏͌͐
ವ ̴͖͕͎͉͕͙͙͓͌͒ͦ͐͌͋͌ͦ͏͇͙͖͊͗ͣ͗͘͏͈͕͕͓͗
ವ ̼͇͔͗͏͙͉͚͖͇͕͉͕͔͓͇͙͌͌͑͌͌͗͘͢͞͏͇͉͔͕͇͒͌͋ͦ͊͌͘͢ಣ
͓͕͙͘͏͙͋͌͌͐
ವ ̼͇͔͗͏͙͉͙͉͇͙͌͌͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͘͏͗͑͏͉͔͕͇͓͕͌͋ͦ͊͌͘ಣ
͙͘͏͙͋͌͌͐
ವ ̴͖͕͖͚͇͙͙͌͋͑͐͌͋͌͌͐͘͏͕͓͇͔͋͟͏͍͜͏͉͕͙͔͑͢͜
͖͗͏͈͕͚͕͇͕͉͇͕͙͙͇͗͑͊͋͌͊͋͌͗͑͗͢͝
ವ ̬͒͘͏͖͗͏͈͕͕͔͇͔͚͙͕͙͉͕͓͎͇͗͌͗͐͘͘͘͠͠͏͙͕͙͋͌͢ಣ
͙͕͓͔͚͓̩͇͓͉͌͐͗͌͑͌͋͌͑͒ͥ͞͏͙͙͕͚͙͕͙͉͕ͣͤ͗͐͘͘
ವ ̵͞͏͙͇͑͘͏͕͙͚͖͔͕͖͕͎͕͉͇͙͙͔͋͌͒ͣ͌͒ͥ͌͘͜͏͕͌͑͌͘͞
͕͈͚͍͒͘͏͉͇͔͏͔͕͍͔͖͕͌͌͋͒͗͢͏͎͉͕͋͏͙͙͓ͣͦ͋͌ͣ͘͏
͈͎͖͌͗͏͓͕͙͇͗͘
36 www.aeg.com
̵͈͠͏͖͇͉͌͗͏͇͙͔͒͌͜͏͑͏͈͎͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏
ವ ̶͉͖͕͔͔͌͗͌͋͒͌͢͏͓͕͖͇͌͌͗͝͏͖͕͐͞͏͙͑͌͘͏͚͕͚͋͜
͉͑͒ͥ͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͗͏͏͎͉͒͌͑͏͙͉͌͏͚͙͉͕͕͒͑͌͌͊͘
͔͚͇͗͟͏͎͕͎͙͗͌͑͏
ವ ̴͌͏͎͓͔͙͖͇͇͓͙͇͔͔͕͕͖͌ͦ͐͌͗͌͗͋͊͗͢͏͈͕͇͗
ವ ̸͕͈͇͙͓͇͒ͥ͋͐͌͑͘͏͓͇͔͕͕͖͚͙͒ͣ͋͘͏͓͚͎͇͚͎͚͉ͥ͊͗͑
͓̪͇͉͚͑͊͒͘m̹͇͈͒͏͇͖͕͇͓͓͗͊͗͝}
ವ ̩͚͇͖͕͉͍͔͒͌͗͌͋͌͘͞͏͔͚͇͖ͦ͗͟͏͙͇͔͏͉͕ͦ͏͎͈͍͇͌ಣ
͔͏͔͇͙͔͕͕͚͇͕͔͕͍͔͈͙͎͇͓͔͔͌͌͊͒ͦ͋͒͌ͣ͌͌͘͘͘͢͞͞
͏͎͕͙͕͉͊͏͙͓͖͌͒͌͌͘͝͏͇͒͏͙͕͓͇͉͙͕͗͘͏͎͕͉͇͔͔͕͕͊
͉͌͗͘͏͔͕͕͔͙͇͊͌͗͘͝͏͒͏͖͌͘͝͏͇͒͏͙͕͓͇͉͔͕͎͔͇͗͘͘͞ಣ
͔͕͉͇͐͑͒͏͛͏͇͑͝͏͌͐
ವ ̷͇͈͕͇͉͔͌͌͋͒͌͞͏͉͕͓͌͋͢͏͔͏͓͇͔͕͒ͣ͌͏͓͇͑͘͏ಣ
͓͇͔͕͕͍͔͕͔͇͕͒ͣ͌͋͒͋͜͏͙͉͖͇͈͇ͣͦ͗͌͋͌͒͗͘͜
̶̳͇͏̶͈͇̳͇͗
ವ ̩͔͙͌͏͒ͦ͝͏͕͔͔͕͙͉͙͌͌͗͘͢͏͉͔ͦ͋͏͌͌͒͘͠͏͕͔͏
͖͚͓͕͙͔͕͔͙͚͗͌͋͗͌͑͗͑͘͘͢͝͏͔͕͍͔͖͌͐͌͋͒͌͗͌͢ಣ
͉͇͙͕͉͕͉͓͖͕͙͑͗ͣͦ͑͗͑͗͘͢͢͢͏͓͌
ವ ̶͗͏͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͏͖͗͏͈͕͇͉͕͕͖͕͉͕͚͕͍͔͗͑͋͗͋͋͒͢
͏͖͕͎͕͉͇͙͔͕͉͖͕͙͇͉͓͔͒ͣͣͦ͌͒ͦ͌͌͘͘͘͘͢͢͏͓͕͓͑ಣ
͖͙͇͔͕͉̯͖͕͎͕͉͇͙͙͇͕͓͖͙͒͌͑͒͊͒ͣͣ͗͌͑͒͌͑͘͘͢͟͢͢
͇͔͕͉͔͎͒͊͌͒ͣͦ͟
̴̶̵̵̶̸̴̵̸̧̧̨̧̺̱̮̯̬̮̹̯͆
̺͙͇͔͕͉͇͑͘
ವ ̺͇͋͒͏͙͉͚͖͇͕͉͚͌ͥ͑͑͘͏͙͇͔͖͕͙͗͗͘͏ಣ
͕͉͕͔͈͕͙͗͌͒͢͢͞
ವ ̹͇͔͖͕͙͗͗͘͏͕͉͕͔͈͕͙͚͙͗͌͒͒͌͋͌͘͢͢͞
͕͇͔͗͘͜͏̶͙ͣ͗͏͖͕͉͙͕͔͕͓͖͓͗͌͗͌͌ಣ
͔͌͠͏͏͖͗͏͈͕͇͚͙͎͇͈͕͗͒͌͋͌͒͑͘͏͕͗ಣ
͉͇͙͈͇͇͈͇͔ͣ͗
ವ ̴͚͙͇͔͇͉͌͒͘͏͉͇͙͐͌͏͔͖͕͇͌͋͑͒ͥ͐͞ಣ
͙͖͌͗͏͈͕͗͏͓͌ͥ͠͏͖͕͉͍͔͐͗͌͋͌͏ͦ
ವ ̴͚͙͇͔͇͉͌͒͘͏͉͇͙͐͌͏͔͌͏͖͕͎͚͒ͣ͐͘ಣ
͙͖͌͗͏͈͕͖͗͗͏͙͓͖͇͙͚͔͌͌͗͗͌͏͍͌
r&͇͙͇͍͉͓͙͇͕͔͓͕͍͙͑͌͌͊͋͌͌͘͜
ವ
ವ
ವ
ವ
͈͙͖͕͉͍͔͉͕͎͙͉ͣ͋͌͗͌͋͌͐͘͢͏͖͕ͥಣ
͕͔͚͕͉͊͋͒͘͢͜͏͐
̸͚͙͖͒͌͋͐͌͗͏͕͍͔͔͓͖͒͌͑͗͢͏͈͕͚͗
͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖͕͚͙͇͔͕͉ͦ͑͌͘
̺͈͌͋͏͙͙͕͖͕͔͇͓͙͚͙͇͌ͣ͒͌͌͘͘͘͞ಣ
͔͕͉͑͏͖͗͏͈͕͇͕͉͔͖͕͔͗͗͐͗͐͢͢͞͞͏ಣ
͙͐͘͢͏͔͈͕͌͏͙͔͇͉͇ͦ͊͗͌͘
̴͚͙͇͔͇͉͌͒͘͏͉͇͙͖͐͌͗͏͈͕͙͇͓͗͊͋͌
͕͉͚͈͚͙͔͉͕͎͓͕͍͔͕͖͕͌͊͋͌͗͋͌͌͒͝ಣ
͔͕͙͕͙͙ͣͥ͑͗ͣ͘͢
̶͗͏͈͕͗͏͓͙͈͕͕͉͕͈͌͌͒ͣ͐͌͒ͥ͘͘͟ಣ
͇͙͖͕͙͕͕͍͔͕͙͖͋͐͌͗͌͋͗ͣ͗͘͘͏͕͖͌͊͌ಣ
͓͔͗͌͌͌͠͏͏̩͇͌͊͋͘͏͖͕͎͚͙͎͇͒ͣ͐͌͘ಣ
͠͏͙͔͖͇͙͌͌͗͑͢͞͏
̷̸̸̺̱̯̰
37
ವ ̺͈͌͋͏͙͙͕͓͍͚͔͌ͣ͌͋͋͘͞͏͓͖͌͗͠͏ಣ
͈͕͇͗͏͖͕͕͓͒͏͓͙͕͙͇͙͕͔͇͌͌ͦ͋ͦ͘͘͞
͉͔͙͌͏͒ͦ͝͏ͦ
ವ ̫͕͈͖͔͒ͦ͌͌͌͘͞͏͔͕͈͕ͦ͌͋͜͏͓͕͕͊
͖͕͙͇͔͙͉͇͓͍͚͖͗͗͌͋͗͘͘͏͈͕͕͓͗͏͕͑ಣ
͉͕͉͓͖͕͙͗͑͗͢͢͏͓͕͙͚͌͗͌͊͒͏͚͙͗͐͌
͉͕͙͚͔͕͍͖͌͑͗͘͢͏͈͕͇͗
ವ ̶͖͕͔͌͗͌͋͋͑͒ͥ͌͞͏͓͖͌͗͏͈͕͇͔͕͗͑ಣ
͉͓͢͏͒͏͇͉͔͕͔͋͌͏͖͕͎͕͉͇͉͒ͣ͘͟͏͓ಣ
͙͚͈͇͓͇͙͉͕͙͖͕͇ͦ͗͋͐͌͋͌͌ͣ͑͘͘͞
͕͔͇͔͙͇͔͙͌͌͘͞͏͙͕͐͘
ವ ̶͖͉͓͌͗͌͋͌͗͢͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͖͌͗͏ಣ
͈͕͇͚͈͗͌͋͏͙͉͕͙͚͙͙͉͌ͣ͘͘͘͏͏͖͕͙͗͌ಣ
͌͑͞
̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͙͕͙͌͑ͤ͒͌͑͗͌͘͏
̯͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌
̴̴̧̩̯̳̯̬
̸͚͙͉͚͙͌͌͗͘͠͏͖͕͍͇͇͑͗͘͏͖͕ಣ
͇͍͔͗͌͏͙ͦͤ͒͌͑͗͏͌͑͘͞͏͓͙͕͕͓͑
ವ ̶͗͏͈͕͕͍͔͈͙͎͇͎͓͔͗͋͒͌ͣ͌͒͌͢
ವ ̺͈͌͋͏͙͙͕͖͇͇͓͙͙͕͌ͣ͗͌͗ͤ͒͌͑͗͘͢͞ಣ
͖͏͙͇͔͏͚͇͎͇͔͔͔͇͙͇͈ͦ͑͌͒͢͏͑͌͘͞
͙͔͌͜͏͌͑͘͞͏͓͏͇͔͔͓͋͢͏͕͕͙͉͙͌͘ಣ
͙͉͚͙͖͇͇͓͙͇͓͙͕͙ͥ͗͌͗ͤ͒͌͑͗͌͘͘͏̩
͖͕͙͗͏͉͔͕͓͚͇͉͎͕͉͒͌͘͢͞͏͙͙͌ͤ͒͌͑ಣ
͗͏͇͑
ವ ̩͇͙͖͑͒ͥ͐͌͗͞͏͈͕͙͕͕͉͚͙͇͔͕͗͒ͣ͑͘ಣ
͉͔͔͚͔͇͍͇͒͌ͥ͋͒͌͠͏͓͕͈͇͎͕͓͗
͙͕͕͎͙͚͎͇ͤ͒͌͑͗͗͌͑͘͠͏͙͔͓͕͔͙͇͑͑͢ಣ
͙͕͓
ವ ̴͖͕͎͚͙͙͕͔͌͒ͣ͐͌ͣ͗͐͘͏͇͓͑͏͏͚͋͒͏ಣ
͔͏͙͓͌͒ͦ͏
ವ ̸͒͌͋͏͙͎͇͙͓͙͕͈͔͖͕͉͌͌͌͗͌͢͞ಣ
͋͏͙͉ͣ͏͚͒͑͏͙͉͕͇͈̩͚͌͌͐͑͌͒ͣ͒͘͘ಣ
͇͔͕͈͕͌͌͋͜͞͏͓͕͙͘͏͎͇͓͔͙͉͕͌͌͌͘͢ಣ
͕͔͚͇͕͔͇͕͍͔͇͈͙͉͖͕͔͊͗͋͒ͣ͒͌͟͢͢ಣ
͔͇͔͇͟͏͓͉͌͗͘͏͔͓͔͙͕͓͌͗͘͢͝
ವ ̩͙͇͉͙͉͒ͦ͐͌͘͏͚͙͉͕͕͇͈͉͒͑͌͌͊͑͌͒ͦ͘
͕͎͙͚͙͕͕͉͕͕͔͚͙͇͔͕͉͗͌͑͒ͣ͑͑͌͑͘͝͏
͖͗͏͈͕͇̺͈͗͌͋͏͙͙͕͖͕͚͙͇͌ͣ͒͌͘͘͘͞ಣ
͔͕͉͑͏͏͓͙͕͙͚͖͉͌͌ͦ͋͑͘͘͏͒͑͌
ವ ̫͕͙͔͒ͦ͑͒ͥ͌͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͕͙͗ͤ͒͌͑ಣ
͙͕͙͗͌͘͏͔͙͔͌ͦ͏͙͎͇͇͈͌͑͌͒ͣͤ͒͌͑ಣ
͙͕͖͗͏͙͇͔͏̩͇͈ͦ͌͊͋͌͗͘͏͙͎͇͇͌ͣ͘͘ಣ
͓͚͉͏͚͒͑
ವ ̴͈͌͌͗͏͙͎͇͇͈͙͕͖͌ͣ͑͌͒ͣͤ͒͌͑͗͘͏͙͇ಣ
͔͏ͦ͏͒͏͎͇͕͉͌͊͏͚͓͕͓͒͑͑͗͢͏͚͇͗͑ಣ
͓͏
ವ ̫͇͔͔͖͐͗͢͏͈͕͕͕͙͉͙͙͉͚͙͗͌͌͋͘͘͏ಣ
͙͗͌͑͏͉͇͓((&
̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͉͕͕͖͕͉͕͚͌͑͋͗͋
ವ ̸͒͌͋͏͙͎͇͙͓͙͕͈͔͖͕͉͌͌͌͗͌͢͞ಣ
͋͏͙͇͔ͣ͒͊͟͏͉͕͋͒ͦ͋͢
ವ ̶͗͏͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͏͖͗͏͈͕͇͉͕͕͗͑͋ಣ
͖͕͉͕͚͕͍͔͗͋͋͒͢͏͖͕͎͕͉͇͙͔͕͒ͣͣͦ͘͘ಣ
͉͕͓͖͙͇͔͕͉͖͕͙͇͉͌͑͒͌͑͒͊͒ͦ͌͘͢͢͟ಣ
͓͔͌͘͢͏͓̯͖͕͎͕͉͇͙͙͇͒ͣͣ͗͌͘͘͢
͕͓͖͙͇͔͕͉͔͎͑͒͌͑͒͊͌͒ͣͦ͢͟
̴̴̧̩̯̳̯̬
̸͚͙͉͚͙͌͌͗͘͠͏͙͇͉͓͖͕͇͑͗͗͘͢ಣ
͍͔͌͏͙ͦͤ͒͌͑͗͏͌͑͘͞͏͓͙͕͕͓͑
͖͕͍͇͇͗͏͒͏͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͖ͦ͗͏ಣ
͈͕͇͗
ವ ̯͖͕͎͚͙͇͔͔͖͒ͣ͐͌͋͐͗͘͢͏͈͕͉͈͙͕͗͢ಣ
͉͖͕͓͔͌͌͢͜͠͏ͦ͜
ವ ̴͉͔͕͌͘͏͙͌͏͎͓͔͔͌͌͏͉͖͇͇͓͙ͦ͗͌͗͢
͇͔͔͕͕͖͋͊͗͏͈͕͇͗
ವ ̸͚͙͖͇͉͒͌͋͐͌͗͏͇͓͖͕͈͎͕͖͇͔͕͓͚͒͌͘
͕͈͇͔͗͌͠͏͖ͥ͗͏͉͔͔͓͔͇͚͖͇͌͋͌͢ಣ
͕͉͓͕͕͙͉͇͑͑͌ͥ͌͊͗͌͋͘͘͠
ವ ̴͖͕͓͇͙͔͇͖͌͌͐͌͗͠͏͈͕͕͓͗͗ͦ͋͘
͔͏͓͏͒͏͉͔͚͙͔͕͕͉͕͖͇͓͗ͣ͌͊͒͌͊͑͒͌͘ಣ
͔ͦͥ͠͏͉͙͉͇͌ͦ͌͌͘͘͠͏͒͏͏͎͋͌͒͏ͦ
͖͕͖͗͏͙͇͔͔͕͉͕͖͇͓͔͌͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͢͠͏ಣ
͓͏͉͙͉͇͓ͦ͌͌͘͘͠͏
ವ ̴͖͌͗͏͇͇͙͙͔͔͕͇͙͑͐͌ͣ͑͌͑͒ͦ͐͘͘͘͘͞͏
͉͉͕͉͓͇͈͕͙͖͕͇͓͋͌͗͗͌ͦ͗͗͊͗͢͢͝ಣ
͓͙͘͢͏͗͑͏̫͉͇͓͕͍͙͈͙͕͌͗͌ͣ͊͗ͦ͢͝ಣ
͌͐͞
ವ ̺͕͙͕͉͙͙͕͋͌͗ͣ͌ͣ͘͘͞͏͎͈͌͒ͣͦ͏͎ಣ
͉͔͉͓͙͇͒͌͌͌͌͒͒͘͢͞͏͌͑͘͞͏͖͌͗͌͋ಣ
͓͙͌͢
ವ ̴͖͕͓͇͙͖͕͖͌͌͐͌͋͗͠͏͈͕͕͔͙͗͑͌͐ಣ
͔͈͕͇͉͕͔͇͚͇͉͕͎͌͗͋͒ͦ͗͋͒͐͘͘͢͞ಣ
͓͕͍͔͕͖͕͙͐͌͌͗͌͑͞͏͙͕͈͚͎͔͇͙̾ͣ͢
͇͑͑͏͕͖͕͔͌͋͒͏͙͔͖͌͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͋͒͌ಣ
͔͕͙͘͏͓͕͚͙͊͏͖͕͎͕͉͇͙̩͇͒ͣͣͦ͘͘͘ಣ
͟͏͓͖͗͏͈͕͕͓͕͈͇͙͗͗͏͙͉͌ͣ͌͗͘͘ಣ
͉͏͔͔͙͐͌͗͘͢͝
̺͕͋͜͏͕͞͏͙͇͑͘
̴̴̧̩̯̳̯̬
͙͕͓͕͍͙͖̈́͌͗͏͉͙͌͘͏͖͕͉͑͗͌ಣ
͍͔͋͌͏͖ͥ͗͏͈͕͇͗͏͒͏͙͇͉͓͇͓͗
ವ ̶͉͖͕͔͔͌͗͌͋͒͌͢͏͓͕͖͇͌͌͗͝͏͖͕͐
͞͏͙͑͌͘͏͚͕͚͉͋͑͒ͥ͜͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͗͏
͏͎͉͒͌͑͏͙͉͌͏͚͙͉͕͕͔͚͇͒͑͌͌͊͗͘͟͏͎
͕͎͙͗͌͑͏
ವ ̴͌͏͖͕͎͚͙͕͒ͣ͐͌͋͒ͦ͘͞͏͙͑͘͏͖͗͏͈͕ಣ
͇͖͕͇͉͇͓͚͖͕͇͉͔͗͋͌ͥ͋͋͒͌͏͓͉͕͚͌͋
͏͒͏͖͇͗
38 www.aeg.com
ವ ̶͕͙͗͏͇͙͖͗͐͌͗͏͈͕͓͕͉͇͍͔͕͗ͦ͊͑͐͒͐
͙͖͕̯͖͕͎͚͙͙͕͕͔͗ͦ͑͐͒ͣ͐͌͒ͣ͑͌͘ಣ
͙͇͔͓͕͐͗͒ͣ͌ͥ͢͠͏̴͙͉͇͌͗͌͋͌͘͘
͏͖͕͎͚͙͇͈͇͎͒ͣ͐͌͗͘͏͉͔͙͉͇͌͗͌͋͘͘͢
͇͇͖͇͗ͥ͝͠͏͚͈͌͊͑͏͇͙͉͕͗͗͘͏͙͌͒͏
͏͒͏͓͙͇͌͒͒͏͌͑͘͞͏͖͓͙͌͗͌͋͌͢
̺͙͏͒͏͎͇͝͏ͦ
ವ ̵͙͑͒ͥ͞͏͙͖͌͗͏͈͕͕͙͙͗͌͘͏͙͕ͤ͒͌͑͗ಣ
͖͏͙͇͔͏ͦ
ವ ̵͙͍͙͇͈͙͕͖͗͌ͣ͌͑͌͒ͣͤ͒͌͑͗͏͙͇͔͏ͦ͏
͚͙͏͒͏͎͏͚͙͕͗͐͌͌͊
ವ ̺͇͋͒͏͙͎͇͚͉͙͕͈͌͌͒͑͋͌͗͢͢͠͝͞
͖͕͙͉͇͙͗͌͋͗͏͙ͣ͗͏͎͇͖͑͌͌͘͏͇͔͗͏͔͇ͦ
͚͇͒͐͌͒͘͘͞͏͉͔͚͙͗͏͖͗͏͈͕͇͕͇͗͑ಣ
͍͚͙͙ͦ͋͌͘͏͏͕͓͇͔͋͟͏͍͌͏͉͕͙͔͌͢
̴̴̧̩̯̳̯̬
̸͚͙͉͚͙͕͖͇͔͕͙͙͇͉͓͌͌ͣ͗͘͘͘͢͠
͏͒͏͚͚͋ͣͦ͟
̴̸̴̴̧̹̬̼̯̬̱̯̬̫̬̾͂
̪͇͈͇͗͏͙͔͇͎͓͌͗͌͗͢͢
̩͕͙͇̿͘͢͏͗͏͔͇̪͚͒ಣ
͈͏͔͇
͓͓
̵͈͇͚͈ͦ͊͒͠͏͔͇
̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͌͑ͤ͒͌͑ಣ
͙͕͙͗͌͘͏
͓͓
̴͇͖͍͔͗ͦ͌͏͌
̵͈͇͓͕͔͕͙ͦͣ͘͠͠
̶͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙͌͒ͣ
͇͙͕͙͇̾͘
̩
̩͙
$
̪͝
̮͇͠͏͙͇͕͙͖͕͔͗͏͔͕͉͔͑͌͏͙͉͇͙ͦ͌͗͋͘͢͜͞͏͝͏͉͇͒ಣ
͊͏͕͈͖͌͌͘͞͏͉͇͙͎͇͌ͦ͘͠͏͙͔͕͕̯͐͑͗͑͐͑͒ͥ͌͘͢͟͞ಣ
͔͏͔ͦ͏͎͕͉͕͙͔͕͕͈͕͚͕͉͇͔͑͒ͣ͌͗͋͏͔͌͌͏͓͙͎͇͌͌ಣ
͠͏͙͕͙͉͇͒͊͢͏
,3;
̫͇͉͔͒͌͏͉͉͕͕͖͕͌͋͗ಣ
͉͕͔͕͙͋͐͌͘͏
̳͏͔͏͓͚͓
̶͈͇̳͇͗
̳͇͑͘͏͓͚͓
̶͈͇̳͇͗
̩͕͕͔͇͈͍͔͋͌͘͏͌
̼͕͕͔͇͉͕͇͒͋ͦ͋
̳͇͑͘͏͓͇͔͇͎͇͚͎͒ͣͦ͊͗ಣ
͇͑
̼͕͖͕͒͑
̸͕͕͙͕͙͍͑͗ͣ͘͏͓͇
̳͇͑͘͏͓͚͓
͑͊
͕͈͓͏͔
̶͗͏͕͌͋͘͏͔͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͉͕͕͖͕͉͕͔͕͓͚͇͔͚͎͈͕͐͒͊͑͋͗͋͑͗͗͌ͣ͐͘͟
̷̸̸̺̱̯̰
39
̵̶̸̴̧̯̯̬̯̮̫̬̲̯͆
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
7
1 ̩͔͖͇͔͌͗ͦͦ͌͒ͣ͜
2 ̫͕͎͇͙͕͓͕͕͙͉͇͗ͥ͌͊͗͌͋͘͘͠
3 ̶͇͔͚͖͇͉͔͌͒ͣ͗͒͌͏ͦ
4 ̷͚͕͙͇͉͑ͦ͑͋͌͗͢͝
5 ̹͇͈͒͏͇͙͔͑͌͘͜͞͏͌͑͘͞͏͓͏͇͔͔͋͢ಣ
͓͏
6 ̸͒͏͉͔͕͔͇͕͐͘͘
7 ̴͕͍͑͏͉͇͉͔͋͒ͦ͗͢͏͉͇͔͏͖ͦ͗͏͈͕͇͗
8 ̸͒͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
9 ̩͕͔͕͇͖͇͔͖͕͕͋͐͑͒͋͌͋͘͜͏͔͔͌͏ͦ͑
͉͕͕͖͕͉͕͚͋͗͋
10 ̸͙͉͕͇͈͌͌͐͑͌͒ͣ
11 ̹͇͔͖͕͙͗͗͘͏͕͉͕͔͈͕͙͗͌͒͢͢͞
12 ̴͕͍͑͏͉͇͉͔͋͒ͦ͗͢͏͉͇͔͏͖ͦ͗͏͈͕͇͗
̺͙͕͙͉͕͎͇͗͐͘͘͠͏͙͕͙͢
͙͋͌͌͐
ವ ̬͒͘͏͇͔͔͕͚͙͕͙͉͕͉͔͕͋͌͗͐͑͒ͥ͌͘͘͞
͙͕͎͇͙͉͚͔͉͕͎͓͕͍͔͕͙͕͑͗ͣ͋͌͗͌̈́͢͝
12
͖͕͎͉͕͙͒ͦ͌͏͎͈͍͇͙͕͖͇͔͕͙͌ͣ͘͘͏͎͇ಣ
͖͏͇͔͗͏͉͉͚͇͖͕͖͇͇ͦ͋͌͗͒͌͋͘͢͝͞ಣ
͔͏͉͈͇͇͈͇͔͙ͦ͗͋͌͌͐͏͒͏͕͓͇͔͋͟͏͜
͍͏͉͕͙͔͙͕͈͉̾͑͒ͥ͢͜͢͞͏͙͇͔͔͕ͣ͋͌
͚͙͕͙͉͕͖͕͉͔͗͐͌͗͘͘͏͙͖͇͌͌͗͌͑͒ͥ͞ಣ
͙͖͕͇͕͉͕͙͙͇͙͕͈͌͒ͣ͐͗͌͒͑͌͑͘͘͢͞͞
͇͔͇͉͇͕͇͎͇͇͉͕͑͑͑͒ͣ͊͗͘͏͎͕͔͙͇͒ͣಣ
͔͕͓͖͕͕͍͔͒͌͏͏͙͕͈͉̾͑͒ͥ͢͢͞͏͙ͣ
͇͔͔͕͚͙͕͙͉͕͖͕͉͔͋͌͗͐͌͗͘͘͏͙͖͌͌͗͌ಣ
͇͙͖͕͙͑͒ͥ͌͒ͣ͗͞͏͉͇͕͉͕͙͐͗͌͒͑͘͘͞͏
͙͇͙͕͈͇͔͇͉͇͕͇͎͇͇͉͉͑͑͑͑͒ͣ͌͗͘͢͞ಣ
͙͏͇͔͕͓͖͕͕͍͔͑͒ͣ͒͌͏͏
40 www.aeg.com
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͖͌͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
1
2
4
3
̪͇͔͌͐͑͒ͥ͢͞͞
̶͔͇͎͔͇͔͔͙͗͌͋͌͋͒ͦͦ͘͞͏͙͇͔ͦ͗͘ಣ
͖͕͙͗͏͕͉͕͔͈͕͙͕͉͗͒͢͜͞
̶͇͙͓͇͕͉͎͇͚͒͌͊͒͑͘͘͘͢͟͏
̶͔͇͎͔͇͔͎͇͚͔͗͌͋͌͋͒ͦ͊͒͌͢͟͞͏ͦ
͕͙͉͙͌͗͘͏͇͖͕͕͍͔͔͔͇͎͇͐͗͒͌͋͘͢͜ಣ
͔͇͙͌͐͘͞͏͕͖͚͇͖͕͚͇͑͗͒͌͋͒͌͘͘ಣ
͔͏ͦ͏͎͔͏͙͇͔͖͕͙͗͗͘͜͏͕͉͕͔͗͢͜͞
͈͕͙͕͉͒
̴͇͒͏͉͔͕͇͔͎͇͐͒͊͘͟͠͏͙͕͕͙͖͐͌ಣ
͗͌͒͏͉͇
̶͔͇͎͔͇͔͖͕͙͉͇͗͌͋͌͋͒ͦ͗͌͋͗͌͞͠ಣ
͔͏͉͕͎͓͕͍͔͖͕͙ͦ͗͌͌͑͢͜͞
̶͇͙͓͇͕͉͇͔͇͖͇͉͇͒ͦ͗͒ͦͥͦ͘͘͘͠
͇͔͇͋͒ͦ͒͊͟
̶͔͇͎͔͇͔͇͚͙͇͔͕͉͗͌͋͌͋͒ͦ͑͘͞͏
͒͘͏͉͔͕͕͇͔͇͔͇͇͇͕͉͊͒͊͑͗͐͗͑͟͏ಣ
͔͢
̶̴̶̷̴̧̧̬̲̺̩̲̬̯̓͆
1
2
3
ECO
10
9
̱͔͕͖͇͑m̩̩͑͒͑͒͢}$XWR2II
̸͙͕͖͕͇͓͓͌͒͌͑͗͗͊͗
̫͏͖͒͌͐͘
̱͔͕͖͇͑m̶̶͚͇͚͎͇͑͘}
̱͔͕͖͇͕͙͕͑͗͑͘͞͏͖͚͇͑͘
8
7
6
5
4
̷̸̸̺̱̯̰
̱͔͕͖͇͑m͕͔͕͓̈́͑͏͉͓͔ͦ͗͌͌͏}
̱͔͕͖͇͕͖͕͔͑͋͒͏͙͔͕͕͖͕͕͇͔͌͒ͣ͊͒͑͘͏ͦ
41
̱͔͕͖͇͑m̩͉͔͌͋͌͢͏̶͖͙͔͉͇͌ͦ͌͗͌͋͗͏͙͔͇͙͌͒ͣͦ͘͏͇͗͑}
̩͉͔͌͋͌͢͏͖͙͔͌ͦ͌
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͙͌͒ͣͦ͘͏͇͗͑
̱͔͕͖͇͕͙͍͑͏͓͇
̱͔͕͖͇͉͈͕͇͙͓͖͇͙͚͑͗͌͌͗͗͢͢
̱͔͕͖͇͇͉͙͕͕͙͔͑͑͒ͥ͌͞͏ͦ
̸͚͍͒͏͙͉͔͋͒ͦ͑͒ͥ͌͞͏ͦ͏͒͏͉͑͒ͥ͌͢͞ಣ
͔͏͖ͦ͗͏̶͈͕͇͗͗͏͉͔͑͒ͥ͌͞͏͏͖͗͏͈͕͇͗
͉͇͙͎͉͚͕͉͕͋͌ͦ͑͐͘͘͢͏͔͇͊͒
̻͚͔͑͝͏ͦ$8722))͇͉͙͕͓͇͙͏͌͑͘͞͏
͉͇͙͖͑͒ͥ͌͗͢͞͏͈͕͖͇͔͗͋͒ͦ͗͌͑͗͌͠͏ͦ
͖͕͙͈͔͗͌͒͌͏͙͕͔ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͌͒͘͏
ವ ͖͗͏͈͕͔͗͌͏͖͕͎͚͙͉͙͔͒ͣ͌ͦ͌͌͘͘͞͏͌
͖͙ͦ͏͓͏͔͚͙͖͕͔͇͍͇͙͒͌͘͏͔͕͖ͦ͑͑͏
ದ ̩͚͙͇͔͕͉͌͑͘͘͏͖͗͏͙͕͓͈͇ͤ͗͘͘͢ಣ
͉͇͙ͥͦ͘
ದ ̸͔͕͉͇͔͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ͋͒ͦ
͖͕͉͙͕͔͕͕͉͔͗͊͑͒ͥ͌͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͗
ದ ̸͔͕͉͇͉͈͌͗͢͏͙͖͕͇͓͓͚͙͌͗͊͗͘͏͗ಣ
͑͏͏͉͔͕͈͕͌͌͋͘͜͏͓͚͔͌͛͑͢͝͏͏
ವ ̸͖͚͙͖͙͓ͦͦͣ͘͏͔͚͙͖͕͕͕͔͇͔͒͌͑͘͞͏ͦ
͖͕͇͓͓͙͗͊͗͘͢͏͗͑͏̸̶͓͇͎͕͗͋͌͒
͕͕͔͇͔͑͞͏͏͖͕͇͓͓͗͊͗͢
̸͙͕͖͕͇͓͓͌͒͌͑͗͗͊͗ ̸͙͕͚͍͌͒͌͑͗͒͘͏͙͉͈͕͇͖͕͋͒ͦ͗͗͢ಣ
̶͇͓͓͊͗͗͏͙͕͓͎͇͕͇͙ͤ͊͗͌ͦ͘͏͔͋͏͇͑ಣ
͙͕͕͕͙͉͙͙͉͚͖͕͇͓͓͗͌ͥ͌͐͗͊͗͘͘͢͠
̫͏͖͒͌͐͘ A
B
C
D
L
E
F
K
G
J
̫͏͖͒͌͐͘͏͖͕͎͚͙͕͙͕͈͇͍͔͒ͣ͌ͦ͋͒ͦ͗͌͘͘͏͚ͦ͒͌͋ͥ͘͠͏͉͔͌͋͌͘͜͏͐
̹͓͖͇͙͚͇͎͇͇͔͔͕͖͕͇͓͓͌͌͗͗͋͐͗͊͗͢
̧
%
̼͕͕͔͇͉͕͇͒͋ͦ͋
̸͕͕͙͕͙͍͑͗ͣ͘͏͓͇͎͇͇͔͔͕͖͕͇͓͓͋͐͗͊͗͢
H
I
42 www.aeg.com
̸͏̨͓͉͕͎͕͙͍͒͌͏͓͇
̸͏͓͉͕͕͙͇͔͕͉͒͑͘͏͉͕͕͉͈͇͋͐͑͌͘
̹͕͕͉͚͇͒ͣ͑͒͌͘͞͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏̵͖͕͇͓͓͙͍ͦ͗͊͗͏͓͏̸͒͏͉
͙͇͖͖͉͇̈́͗͌͋͗͏͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏
͙͇͖͙̈́͘͏͗͑͏
͙͇͖͖͕͕͇͔̈́͒͑͘͢͏͐
͙͇͖͕͙͍̈́͏͓͇
&
̸͏͓͉͕͙͇͖͕͉͒ͤ͢
ವ ̶͗͏͉͈͕͖͕͇͓͓͔͇͗͌͗͊͗͋͢͢͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͒͌͌͗ͥͦ͘͘͘͏͓͉͕͒͢
͉͙͇͖͕͉͉͈͇͔͔͕͖͕͇͓͓͌ͤ͗͐͗͊͗͘͜͢͢
ವ ̶͗͏͎͇͖͚͖͕͇͓͓͔͇͑͌͗͊͗͋͘͢͏͖͓͒͌͌͘͏͇͙͙͕͕͊͌͒ͣ͑͘͏͓͉͕͙͒͌ಣ
͚͕͙͇͖͇͖͕͇͓͓͑͌͊ͤ͗͊͗͢͠
ವ ̶͕͎͇͉͔͌͗͌͟͏͏͖͕͇͓͓͔͇͗͊͗͋͢͏͖͕͙͇͙͒͌͌͌ͦ͘͘͘͘͏͓͉͕͖͕͒ಣ
͔͕͙͇͖͇͖͕͇͓͓͒͌͋͌͊ͤ͗͊͗͘͢
'
̯͔͋͏͇͙͕͕͙͖͇͑͗͗͏͉͇͔͏͎͇͕͇͙͖ͦ͊͗͌ͦ͗͘͏͉͈͕͖͕͗͌͗͢ಣ
̵͇͓͓͙͖͇͊͗͗͢͏͉͇͔͏͌
(
̮͔͇͕͖͕͎͑͌͗͌͋͞͏͕͉͗͑͏͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͖͕͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͉͕͔͙͇͖͇͑͌ͤ͌͒͘͝͏͖͗͏͈͕͕͖͙͙͕͈͕͗͗͌͋͌͒ͦ͌͒͢͞͏͘ಣ
͖͕͎͕͉͇͔͕͒ͣ͒͘͏͕͓͓͔͕͕͙͉͇͙͑͊͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͟͏͗͑͏
)
*
̬͒͘͏͕͙͕͈͇͍͇͙͙͕͙͗͌ͦͤ͘͘͏͓͉͕͉͇͖͒͋͌͗͗͝͏͈͕͇͕͙͗ಣ
͙͔͉͕͎͓͕͍͔͕͑͗ͣ͌͢
̫͉͚͓͕͍͔͕͕͙͙͙͕͕͖͕͙͕͕͇͙͕͙͌͗͑͗ͣ͒ͣ͑͒͌͊͑͑ͤ͘͘͢͝͏͓ಣ
͉͕͖͕͖͇͙͒͗͋͌͋͘͏͖͒͌ͦ͘
̬͒͘͏͖͕͇͓͓͇͎͇͉͔͇͔͕͗͊͗͌͗͌͘͟͏͓͉͕͖͕͖͍͔͓͚͒͗͌͌
͉͙͌͘͏͙ͦ͘
ವ ͈͇͉͈͇͔͇͚͔͒͗͛͑͢͢͝͏̵͙͇͔͕͉͇͉͕͕͉͈͇ͦ͑͋͐͑͌͘͘
ವ ͉͈͇͇͈͇͔͙͉͕͇͗͌͌ͣ͋͘
̩͚͇͉͈͕͇͚͔͒͌͗͛͑͘͢͞͝͏͏͕͙͕͗͑͘͞͏͖͚͇͉͉͑͌͘͘͢͞͏͉͇͙͌ಣ
ͦ͘͘͏͓͉͕͕͙͕͒͗͑͘͞͏͖͚͇͑͘
ವ ̩͓͇͈͕͙͖͕͇͓͓͗͌ͦ͗͗͊͗͢͢
̶͕͎͇͖͚͇͖͕͇͓͓͉͓͇͈͕͙͖͕͇͓͓͒͌͑͗͊͗͗͌ͦ͗͗͊͗͘͘͢͢͢
͚͓͔͇͙͇͕͓͉͕͔͚͓͌ͣ͌ͦ͊͋͘͘͟͟͏͔͚͙͚
+
ವ ̵͙͕͇͖͚͇͗͑͑͘͘͞
̶͗͏͔͇͍͇͙͏͏͔͇͔͕͖͚͕͙͕͑͑͗͑͘͞͏͖͚͇͔͇͑͋͘͏͖͕͙͒͌͌͘ಣ
͕͈͇͍͇͙͉͓͕͙͕͗͌ͦ͗͌ͦ͗͑͘͘͞͏͖͚͇͑͘
ವ ̱͕͔͋͌͢͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘
̩͚͇͔͒͌͌͘͞͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏͖͗͏͈͕͇͔͇͗͋͏͖͕͙͕͈͇͒͌͌͗͘ಣ
͍͇͙͕͔͌ͦ͑͋͌͘͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏̸͓m̶͕͏͑͘͏͚͙͇͔͔͗͌͘͏͌
͔͌͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘}
̷̸̸̺̱̯̰
43
ವ ͙͕͕͕͈͔̈́͌͘͠͏͕͙͕͈͇͍͇͙͔͇͌͗͌ͦ͋͘͏͖͉͙͔͒͌͌͌͌͘͞͏͌
͔͕͌͑͒ͣ͑͘͏͚͔͌͑͋͌͒͘͘͜͏
ದ ͎͇͇͔͇͚͔͋͛͑͝͏͔͖ͦ͌͗͏͓͔͌͏͓͇͉͈͇͔͔͕͖͕ͦ͑͗͐͗͢ಣ
͇͓͓͊͗͌
ದ ͖͕͇͓͓͇͈͇͗͊͗͒͢͏͎͓͔͔͇͉͖͕͉͖͕͔͌͌͗͌͌͌͌͒͌͘͘͢͝ಣ
͔͏ͦ
ವ ͉͖͕͔͔͒͌͢͏͖͕͇͓͓͎͇͉͔͕͌͗͊͗͌͗͌͢͟
,
̬͒͘͏͈͇͉͔͇͚͔͒͑͒ͥ͌͛͑͢͞͝͏̮͇ͦ͠͏͙͇͕͙͙͔͇͋͌͌͐
͋͏͖͉͉͒͌͌͌͘͘͢͞͏͉͇͙͙͕͙͌ͦͤ͘͘͏͓͉͕͒
̪͇͗͛͏͌͑͘͞͏͖͕͕͌͒͑͘͏
̶͚͙͕͐͘͏͔͋͏͇͙͕͉͖͕͔͔͑͗͒͌͢͏͖͕͉͙͙͕͕͉͙͕͓ͦͦ͒ͦ͌ͦ͒ͣ͑͘
͚͇͒͌͌͒͘͘͞͏͕͕͙͉͙͙͉͚͇͚͔͌ͥͦ͛͑͘͘͠͝͏͖ͦ͗͏͓͔͌͏͓͇͑
͉͈͇͔͔͕͖͕͇͓͓͗͐͗͊͗͌͢
̯͔͋͏͇͙͕͑͗m͔͇͖͕͔͙͒ͦ͌ͦ͘}͉͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏͉͈͇͔͔͗͘͢͢ಣ
͓͏͚͔͛͑͝͏͓ͦ͏
̩͚͇͔͉͔͕͕͉͈͕͇͕͕͈͔͒͌͌͌͗͊͗͌͘͘͢͞͠͏͌(
(UUm̵͟͏͈͇͑}͖͕͇͎͉͇͙͑͌͢
͙͕͇͔͔͉͈͕͔͕͙͚͖͔͋͐͗͌͋͌͘͢͢͞
-
̸͏͓͉͕͕͔͕͓͒̈́͑͏͉͓͔ͦ͗͌͌͏͉͉͌͘͢͞͏͉͇͙͉͚͇͌ͦ͒͌͘͘͞
͌͒͘͏͈͇͎͇͇͔͇͕͔͇͒͋͋͢͏͎͚͒͌͋ͥ͘͠͏͖͕͕͍͗͋͒͜͏͙͌͒ͣಣ
͔͕͙͖͕͇͓͓͌͐͗͊͗͘͢
ವ ̸͕͇͔͔͕͉͓͙͑͗͌͌͗͌ͦ͘͠͏͗͑͏
ವ ̵͔͈͙͇͙͌ͣ͗ͦ͘͘͢͞͏͇͗͑
̩͚͇͉͈͕͇͕͖͕͔͒͌͗͋͒͘͢͞͏͙͔͕͕͙͇͖͇͖͕͕͇͔͌͒ͣ͊ͤ͒͑͘͏ͦ
͉͉͌͘͢͞͏͉͇͙͎͔͇͕͙͕͚͔͌ͦ͑ͤ͐͛͑͘͞͝͏͏
.
̾͏͕͉͕͎͔͇͔͒͌͌͘͞͏͕͙͇͍͇͙͕͈͌͗͌͌͌͠͞͏͕͖͕͕͇͔͒͒͑͘͘͏͐
̬͒͘͏͈͕͉͈͇͔͕͓͇͒͗͑͘͢͢͏͓͇͔͕͒ͣ͌͞͏͕͖͕͕͇͔͒͒͑͘͘͏͐
͏͔͋͏͇͙͕͎͇͖͕͔͙͑͗͒ͦ͌ͦ͌͒͘͝͏͕͓͑
̯͔͋͏͇͙͕͉͉͔͑͗͌͋͌͢͏͖͙͔͉͉ͦͦ͌͌͘͢͞͏͉͇͙͖͌ͦ͗͘͏͉͑͒ͥಣ
͔͌͞͏͏͇͔͔͕͚͔͋͐͛͑͝͏͏
/
̯͔͋͏͇͙͕͖͉͇͑͗͗͌͋͗͏͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏͉͉͌͘͢͞͏͉͇͙͖͌ͦ͗͘͏
͉͔͑͒ͥ͌͞͏͏͇͔͔͕͚͔͋͐͛͑͝͏͏
̶͗͏͉͈͕͇͕͗͌͑͑͐͒͢͏͈͕͕͔͕͚͔͋͐͛͑͝͏͏͏͔͋͏͇͙͕͎͇͑͗ಣ
͖͕͔͔͔͖͕͔͕͙͒͌͌͒ͣͥ͘
̶͗͏͉͈͕͕͈͗͌͌͢͏͚͔͛͑͜͝͏͐͏͔͋͏͇͙͕͎͇͖͕͔͔͖͕͔͕͑͗͒͌͒ಣ
͙ͣͥ͘
̶̶̱͔͕͖͇͚͇͚͎͇͑͑͘ ̱͔͕͖͇͕͙͕͑͗͑͘͞͏͖͚͇͑͘ ̫͎͇͖͚͇͒ͦ͑͘͏͒͏͖͗͏͕͙͇͔͕͉͑͘͏͖͕͗ಣ
͇͓͓͔͇͍͓͊͗͢͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ͌͒͘͏͙͈͚͙͗͌͌ಣ
͕͙͕ͦ͗͘͘͞͏͙͖͚͖͕͇͓͓͔͇͉ͣ͑͗͊͗͗͌͘͢ಣ
͓͕͙͓ͦ͏͔͚͙͕͇͕͉͋͘͞
44 www.aeg.com
̱͔͕͖͇͕͔͕͓͑̈́͑͏ͦ
͉͓͔͗͌͌͏ ̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͕͇͔͌͑͑͋͒ͦ͑͗͌͘͠͏ͦ
͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣ͘͏͖͕͇͓͓͗͊͗͢
ದ ̵͔͕͔͇͍͇͙͋͏͚͙͇͔͇͉͌͒͘͏͉͇͙͍͌͗͌͏͓
̸͕͇͔͔͕͉͓͙͑͗͌͌͗͌ͦ͘͠͏͗͑͏͋͒ͦ
͈͕͙͕͕͔͕͌͒ͣͦ͑͗͌͘͏͒͏͕͋͏͔͔͋͌ͣ
ದ ̫͉͇͔͇͍͇͙͏͚͙͇͔͇͉ͦ͒͘͏͉͇͙͍͌͗͌͏͓
̵͔͈͙͇͙͌ͣ͗ͦ͘͘͢͞͏͇͈͗͑͋͒ͦ͌͒ͣͦ
͕͔͓͇͕͙͖͔͌ͣ͒͐͌͌͘͞͏͎͇͎͔͔͔͕͊͗ͦ͌ಣ
͙͘͏
̴͕͙͕͖͕͇͓͓͖͕͎͉͕͌͑͗͌͗͊͗͢͢ಣ
͙͉͈͇͙͙͕͕͕͔͚͒ͦͥ͗ͣ͒ͣ͑͋͢͏͎
͙ͤ͏͉͚͚͔͋͛͑͜͜͝͏͐
̱͔͕͖͇͕͖͕͔͑͋͒͏͙͔͕͕͌͒ͣ͊
͖͕͕͇͔͒͑͘͏ͦ ̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ͕͈͇͉͋͒ͦ͋͒͌ಣ
͔͏͖͕͇͓͓͙ͦ͑͗͊͗͌͘͏͗͑͏͙͇͖͕͉͕͖͕ͤ͋͒ಣ
͔͏͙͔͕͕͖͕͕͇͔͌͒ͣ͊͒͑͘͏ͦ
̯͖͕͎͚͙͇͔͔͚͚͔͒ͣ͐͌͋ͥ͛͑͘͝͏͉͚ͥ͒͘ಣ
͇͇͌͒͒͌͗͊͞͏͏͔͇͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏
͏͒͏͌͒͘͏͉͕͇͉̩͇͓͋͌͗͌͊͟͏͕͔͕͙͌͒͏ಣ
͇͙͓͕͙͌ͦͦ͊͑ͣͥ͘͘͞
̱͔͕͖͇̩͉͔͑͌͋͌͢͏͌
̶͖͙͔͉͇ͦ͌͗͌͋͗͏͙͔͇͌͒ͣͦ
͙͘͏͇͗͑ ̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ͕͈͇͉͋͒ͦ͋͒͌ಣ
͔͏͖͕͇͓͓͙ͦ͑͗͊͗͌͘͏͗͑͏͙͇͖͇͉͉ͤ͌͋͌͢ಣ
͔͏͖͙͔ͦͦ͌͏͏͒͏͙͇͖͇͖͉͇ͤ͗͌͋͗͏͙͌͒ͣಣ
͔͕͙͐͘͏͗͑͏
̴͇͍͏͓͇͙͔͇͔͕͖͚͔͚͍͔͕͕͐͌͑͑͌͑͒͏͌͞ಣ
͙͉͕͇͎͙͕͈͉͗͑͒ͥ͘͢͞͞͏͙͕͔͚ͣ͋͏͒͏
͕͈͚͔͌͛͑͝͏͏̴͇͋͏͖͉͉͙͒͌͌͌͘͘͢͏͙ͦ͘
͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͐͘͏͓͉͕͒͏͏͔͋͏͇͑ಣ
͙͕͔͇͖͕͕͇͗ͦ͒͑͘
̴̶̴̩̩̬̫̬̯̬̹̬͂͆
ವ ̩͈͢͏͇͙͙͚͚͔͗͐͌ͤ͛͑͝͏͖ͥ͗͏͙͘͏͗͑͌
͈͕͙͕͌͒ͣͦ͐͑͘͘͏͓͏͖͙͔͇͓ͦ͏
̩͈͇͉͇͔͔͚͚͔͗͋ͥ͛͑͢͝͏͕͈͇͉͙ͥ͋ͣ͌
͙͉͕͉͗͌͋͋͒ͦ͘͘͢ಣ
͉͕͙͔͋͌͒͌͏͌
͉͔͌͋͌͏͖͙͔̫͇͔͔͇͚͔ͦͦ͌ͦ͛͑͝͏ͦ
͚͉͌͒͏͞͏͉͇͙͖͕͕͍͌͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘
͙͘͏͗͑͏
͙͇͚͔̈́͛͑͝͏͔͕͙͚͖͔͇͖ͦ͌͋͗͘͏
͙͓͖͇͙͚͙͌͌͗͗͌͘͏͗͑͏͔͏͍͌r&
̶̷̷̴̸̷̧̧̧̬̫̩̯̹̬̲̹̯̱̓͆
ವ ̻͚͔͑͝͏ͦ͏͖͕͎͚͙͕͈͇͉͒ͣ͌ͦ͋͒ͦ͋͒͌͘͘ಣ
͔͏͙͇͖͚͙ͦ͑ͤ͘͏͗͑͏͙͇͖͇͖͉͇ͤ͗͌͋͗͏ಣ
͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏̻͚͔͑͝͏͕͓͔ͥ͗͌͑͌ಣ
͚͙͋͌ͦ͘͏͖͕͎͕͉͇͙͉͚͇͉͕͒ͣͣ͒͌͘͘͘͢͞ಣ
͕͙͖͔͑͐͌͌͘͏͎͇͎͔͔͔͕͙͊͗ͦ͌͘͏͈͌͒ͣͦ
̩͈͕͙͕͚͔͗ͤ͐͛͑͢͝͏͏͚͉͌͒͏͞͏ಣ
͉͇͙͖͕͕͍͌͗͋͒͏͙͔͕͙͖͕͌͒ͣͣ͗͘ಣ
͇͓͓͊͗͢
̱͔͕͖͇͕͙͍͑͏͓͇ ̯͖͕͎͚͙͙͚͔͕͖͚͒ͣ͐͌ͤ͑͑͘
ವ ̫͚͓͔͔͒ͦ͌ͣ͌͟͏͓͇ͦ͑͘͏͓͇͔͕͕͒ͣ͐͑͘ಣ
͕͙͗͘͏͙͇͖͇͕͙͍ͤ͏͓͇͎͇͇͔͔͕͉͇͋͐͘ಣ
͓͕͖͕͇͓͓͐͗͊͗͌
̴͇͋͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͒͌͌͗͌ͦ͘͘
͙͕͕͔͇͈͕͕͕͙͕͙͍͒ͣ͑͗͑͗͌͐͘͘͏ಣ
͓͇͕͙͚͖͔͉͈͇͔͔͕͋͋͒ͦ͗͐͘͢͜͢
͖͕͎͕͉͇͙͓͖͕͇͓͓͒ͣ͌͒͌͗͊͗͢
͙͘͏͗͑͏
ವ ̵͙͔͑͒ͥ͌͞͏͙͇͖͇͕͙͍͌ͤ͏͓͇
ವ ̩͔͑͒ͥ͌͞͏͚͔͌͛͑͝͏͏̵͙͇͔͕͉͇͑͘͘
͉͕͕͉͈͇̩͈͋͐͑͌͢͏͇͙͇͔͔͚͗͐͌͋ͥ
͚͔͛͑͝͏͖͕͙͉͇͔ͥ͋͒ͦ͗͌͋͗͌͠͏͕͈ͦಣ
͇͎͕͉͇͔͗͏͇͕͔͇͙͇͔ͦ͑͒͋͑͑͘͏̶͗͏
͙͕͓͖͕͎͇͉͔ͤ͌͗͌͟͏͏͖͕͇͓͓͗͊͗͢
͖͗͏͈͕͔͗͌͒͘͏͉͇͙͉͕͚͌͋
̱͔͕͖͇͉͈͕͇͑͗͢
͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢ ̫͒ͦ͏͎͓͔͔͌͌͏͙͓͖͇͙͚͖͕͚͓͕ͦ͌͌͗͗͒͢ಣ
͇͔͞͏͔͇͍͓ͥ͏͙͔͕͖͚͌͑͑ ̱͕͇͔͇͊͋
͋͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͒͌͌͗͌ͦ͘͘ ͙͕͕͎͔͇ͤಣ
͇͙͙͕͖͌͗͞͞͏͈͕͔͈͚͙͖͕͕͗͌͋͌͋͊͗͌ಣ
͉͇͙͉͕͚ͣ͋
̮͉͚͕͉͇͑ͦ͘͏͔͇͊͒͏͎͇͝͏ͦ
̮͉͚͕͉͑͌͘͢͏͔͇͉͇͙͉͊͒͋ͥͦ͒͌͘͘͢͢ಣ
͚͋ͥ͠͏͚͇͒ͦ͘͜͜͞
ವ ͖͗͏͉͔͑͒ͥ͌͞͏͏͖͗͏͈͕͇͗
ವ ͖͗͏͉͔͑͒ͥ͌͢͞͏͏͖͗͏͈͕͇͗
ವ ͖͗͏͔͇͍͇͙͏͏͔͇͔͕͖͑͑͏
ವ ͖͕͎͇͉͔͌͗͌͟͏͏͇͈͕͙͖͕͇͓͓͗͗͊͗͢͢
ವ ͉͚͇͔͒͌͌͘͞͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏͖͗͏͈͕͇͗
̫͉͒ͦ
͉͔͑͒ͥ͌͢͞͏͉͔ͦ͑͒ͥ͌͞͏͎͉͚͕͉͕ͦ͑͐
͘͏͔͇͊͒͏͎͇͝͏͏͕͔͕͉͓͔͔͕͔͇͍͓͋͗͌͌͏͙͌
͔͇͔͕͖͑͑͏ ͏ ͏͚͍͋͌͗͏͉͇͙͐͌͏͉͜
͙͔͌͌͞͏͙͌͌͘͟͏͚͔͌͑͋͘
̷̸̸̺̱̯̰
̶͗͏͕͙͔͑͒ͥ͌͞͏͏͎͉͚͕͉͕͑͐͘͏͊ಣ
͔͇͒͏͎͇͝͏͏͘͏͔͇͉͇͙͊͒͋ͥͦ͘͢͢
͙͕͕͖͒ͣ͑͗͏͔͇͍͇͙͏͏͔͇͔͕͖͑͑͏
͇͙͇͍͖͑͌͗͏͉͕͎͔͏͔͕͉͔͑͌͏͏͔͌ಣ
͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏
̻͚͔͑͝͏̮͇ͦ͠͏͙͇͕͙
͙͋͌͌͐
̫͇͔͔͇͚͔ͦ͛͑͝͏͔͖͕͎͉͕͙͙͓ͦ͌͒ͦ͌͋͌ͦ
͏͇͙͖͇͔͚͖͇͉͔͊͗ͣͦ͌͒ͣͥ͗͒͌͘͘͏ͦ
ವ ̫͉͔͒ͦ͑͒ͥ͌͞͏͚͔ͦ͛͑͝͏͏͕͔͕͉͋͗͌ಣ
͓͔͔͕͔͇͍͓͌͏͙͔͇͔͕͖͌͑͑͏ ͏ ͏
͚͍͋͌͗͏͉͇͙͐͌͏͖͕͇͔͇͑͋͜͏͖͔͒͌͌͌͘
͖͕͉ͦ͏͙͎͔͇͕ͦ͑͘͞ ವ ̫͉͔͒ͦ͑͒ͥ͌͢͞͏͚͔ͦ͛͑͝͏͏͕͔͕͉͋͗͌ಣ
͓͔͔͕͔͇͍͓͌͏͙͔͇͔͕͖͌͑͑͏ ͏ ͏
͚͍͋͌͗͏͉͇͙͐͌͏͖͕͇͑͋͘͜͏͖͔͒͌ͦ͌͘
͏͎͔͙͎͔͇͕͌͌͑͘͞͞ ̻͚͔͑͝͏͓͕͍͔͕͉ͥ͑͒ͥ͞͏͙ͣ
ವ ̶͔͇͍͇͙͌͗͌͋͏̶͓͔͇͔͕͖͚͚͌͑͑͑͘
̶͇͚͎͇ ͉͙͕͓͚͇͖ͤ͒͌͗͘͞͏͈͕͗
͈͚͙͔͎͎͇͖͚͙͋͌͌͒ͣͦ͘͏͙ͣ
45
ವ ̶͕͔͇͍͇͙͒͌͘͏̶̶͔͇͔͕͖͚͚͇͚ͦ͑͑͑͘ಣ
͎͇ ͖͗͏͙͕͓͉͔͕͖ͤ͌͑͑͘͏͏͌͘ಣ
͙͕͖͕͇͓͓͖͙͇͔͚͙͇͒͌͑͗͗͊͗͌͗͌͗͌͊͘͏ಣ
͕͉͇͙͔͇͙͉͗ͣ͋͌͐͘͏͖͕͎͕͉͇͙ͦ͒ͣ͌͒ͦ
̶͕͙͕͔͔͕͉͔ͦ͌͑͒ͥ͌͘͞͏͌
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͕͖͕͕͇͔͌͒ͣ͊͒͑͘͏ͦ
̫͇͔͔͇͚͔ͦ͛͑͝͏͖͕͎͉͕͙͉ͦ͒ͦ͌͑͒ͥ͞͏͙ͣ
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͖͕͕͇͔͌͒ͣ͌͒͑͘͏͙͇͙͕͌͑͞ಣ
͈͕͔͕͉͇͕͈͇͉͕͖͌͊͋͋͒ͦ͒ͣ͗͘͘͢͏͉͈͕͢ಣ
͈͕͖͕͇͓͓͗͌͒ͥ͐͗͊͗͢
ವ ̫͉͒ͦ
͉͔͑͒ͥ͌͞͏͚͔ͦ͛͑͝͏͏͕͔͕͉͋͗͌ಣ
͓͔͔͕͔͇͍͓͌͏͙͔͇͔͕͖͌͑͑͏ ͏ ͏
͚͍͋͌͗͏͉͇͙͐͌͏͖͕͇͔͇͑͋͜͏͖͔͒͌͌͌͘
͖͕͉ͦ͏͙ͦ͘͘͏͓͉͕͒ ವ ̫͉͒ͦ
͉͔͑͒ͥ͌͢͞͏͚͔ͦ͛͑͝͏͏͕͔͕͉͋͗͌ಣ
͓͔͔͕͔͇͍͓͌͏͙͔͇͔͕͖͌͑͑͏ ͏ ͏
͚͍͋͌͗͏͉͇͙͐͌͏͖͕͇͑͋͘͜͏͖͔͒͌ͦ͌͘
͏͎͔͙͎͔͇͕͌͌͑͘͞͞ ̶̷̵̷̧̪̳̳͂
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͉͎͇͚͎͑͌͊͗͑͘͘͏
̵͖͏͇͔͘͏͌
͝͏͇͑͒
̷͍͌͏͓͢
̼͕͖͕͒͑
rದ̼͕͕͔͇͒͋ͦ
͙͘͏͇͗͑
̨͌͒͐͢͏͉͙͔͕͌͐͝
͕͖͕͕͈͔͕͙͒͑͐͌͘͜͢͞ಣ
͖͔͌͏͎͇͎͔͔͔͕͙͊͗ͦ͌͘͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̶͕͕͍͗͋͒͏ಣ
͙͔͕͙͌͒ͣ͐͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
46 www.aeg.com
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͉͎͇͚͎͑͌͊͗͑͘͘͏
̵͖͏͇͔͘͏͌
͝͏͇͑͒
̷͍͌͏͓͢
̵͔͙͌ͣ͞͏͕͜
rದ̼͕͕͔͇͒͋ͦ
͙͘͏͇͗͑
̨͌͒͐͢͏͉͙͔͕͌͐͝
͕͖͕͕͈͔͕͙͒͑͐͌͘͜͢͞ಣ
͖͔͌͏͎͇͎͔͔͔͕͙͊͗ͦ͌͘͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̵͙͇͔͕͉͇͑͘͘
͉͕͕͉͈͇͋͐͑͌
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
̸͏͔͙͙͌͏͇͑
rದ̼͕͕͔͇͒͋ͦ
͙͘͏͇͗͑
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͘͏͔͙͙͌͏ಣ
͌͑͘͞͏͜͏͒͏͓͕͉͌͘͘͢͜
͙͇͔͕͈͔͕͙͑͌͐͐͌͘͢͞ಣ
͖͔͌͏͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͏ͦ
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
̨͌͒ͣ͌͏͎͘͏͔͙͙͌͏͑͏
͕͈͔͕͙͖͔͐͌͌͘͢͞͏͎͇ಣ
͎͔͔͊͗ͦ͌͏ͦ
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
̲͇͇͍͇͌͊͑ͦ͊͒͑
r
̷̸̸̺̱̯̰
47
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͉͎͇͚͎͑͌͊͗͑͘͘͏
̵͖͏͇͔͘͏͌
͝͏͇͑͒
̷͍͌͏͓͢
̫͌͒͏͇͙͔͙͇͔͑͌͑͢͏
̫͌͒͏͇͙͔͙͇͔͑͌͑͢͏͏͎
͇͑͗͏͇͉͒͏͕͎͖͕͑͘͢ಣ
͒͏͙͇͕͈͔͕ͤ͌͗͐͘͢͞
͙͖͔͌͌͘͏͎͇͎͔͔͔͕͊͗ͦ͌ಣ
͙͘͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
͙͕͖͚͇̿͌͗ͣ͋͑ͥ͘͘ಣ
͇͓͇ͦ͟͠͏͔͔͚͙ͥ͘͏͗ಣ
͚͙͔͑̿͌͗ͦ͌͘͢͏͎͋͌ಣ
͒͏͕͖͚͇ͦ͋͑ͥ͘͠͏͌
͚͔͚͙͗ͥ͘͞͏͚͗͑͏͏͎ಣ
͋͌͒͏ͦ͏͎͋͌͒͏͇͙͔͑͢͜
͙͇͔͑͌͐͏͓͌ͥ͠͏͔͇͌
͙ͤ͏͙͑͌͑͌͘͏͓͉͕͒
m͚͔͇͙͗ͦ͘͞͏͇͗͑}
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̵͔͕͕͕͋͋͌ͦ͒͏͎͘͏͔ಣ
͙͙͌͏͑͏͕͔͕͙͇͋͌͊͘ಣ
͔͕͌͏͒͏͖͚͕͉͕͌͜
͕͕͖͕͉͇͕͋͌ͦ͒͑͗͒͢͏
͙͋
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
r
͙̿͌͗ͣ̿͌͒͑͘
r
̵͇͋͌ͦ͒
r
48 www.aeg.com
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͉͎͇͚͎͑͌͊͗͑͘͘͏
̵͖͏͇͔͘͏͌
͝͏͇͑͒
̷͍͌͏͓͢
̪͏͖͕͇͔͔͇͒͒͌͗͊͌ͦ
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͈͕͕͌͒͊
͕͖͇͒͑͜
̫͇͔͔͇͖͕͇͓͓͇ͦ͗͊͗
͚͇͙͓͋͒ͦ͌͏͕͕͇͑͗͗͊ಣ
͔͏͎͓͖͚͙͓͙͌͘͢͏͗͑͏
͖͗͏͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌
r&͏͕͈͇͉͔͋͒͌͏ͦ
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͕͖͕͌͒ͣ͊ಣ
͕͇͔͒͑͘͏͙͕ͦ̈́͋͌ಣ
͇͙͙͒͌͘͏͚͈͕͗͑͒͌͌
͙ͤ͛͛͌͑͏͉͔͕͐
̶͕͓͙͌͘͏͙͉͕͙͌͋͌͒͌ಣ
͔͏͕͎͇͙͕͇͌͋͗͋͒ͦ
͖͙͔͕͉͉͕ͦ͋͢͏͙͌͒ͦ
͖͌͘͝͏͇͔͚͒ͣͥ͊͏͖͕͇͒ಣ
͔͔͚͕͈͇͉͚͒͌͗͊͌ͥ͋͑͏
͉͈͌͗͢͏͙͕͖͕͔͌͋͒͏ಣ
͙͔͚͚͔͌͒ͣͥ͛͑͝͏ͥ
m̩͉͔͌͋͌͢͏͖͙͔͌ͦ͌}
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̩͙͇͔͌͑͘͏
̷͇͎͓͓͇͌͗͑͘͏͓͇͒ͣಣ
͔͕͎͇͚͎͐͊͗͑͏͈͌͒ͣͦ
͎͇͉͏͘͏͙͕͙͙͏͖͇͈͌ಣ
͒ͣͦ
̸͒͏͉͉͕͋͢
͙͇͖͕͙͍̈́͏͓͇
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̨̧̬̮̹̭̯̳
̩͙͇͔͌͑͘͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̵͔͕͖͕͕͋͒ಣ
͇͔͑͘͏͕͌͘
͙͉͕͓͗͌͋͘͘
͕͈͇͉͕͋͑͐
͙͇͖͕͙͍̈́͏͓͇
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̩͌͘͏͎͋͌͒͏ͦ͏͎
͍͋͏͔͕͉͕͙͇͔͐͑͘͏
̹͗͏͕͙͇͍͔͑͌͢͏͎͋͌ಣ
͒͏ͦ͏͎͕͉͓͔͔͗͌͌͘͢͜
͉͕͕͙͔͕͕͑͌͒͊͘͢͜͏͞ಣ
͔͓͇͙͌͗͢͜͏͇͕͉͒
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
r
̵
̵͙͍͏͓
̸͒͏͉
r
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
r
̫͍͏͔͘͢
rr
̷̸̸̺̱̯̰
49
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͉͎͇͚͎͑͌͊͗͑͘͘͏
̵͖͏͇͔͘͏͌
͝͏͇͑͒
̷͍͌͏͓͢
͓͏͔͑͊
rr
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͕͖͇͒͑͜͏͎
͘͏͔͙͙͌͏͑͏͕͙͕͑͗͌͢
͏͓͙͚͎͇͎͌ͥ͒͌͊͑ͥ͊͗ͦಣ
͔͔͔͕͙͌ͣ͘͏͒͏͈͒͢͏
͔͕͔͙͕͕͕͌͒ͣ͑͋͟͢͏͔
͇͎͗
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̸̶̷̵̴̵̺̬̱̳̈́
r
̸͓͕͉͙͇͔͌͌͑͘͢͏͏͎ಣ
͋͌͒͏ͦ͏͎͕͖͇͒͑͜͏
͘͏͔͙͙͌͏͑͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̨͙͕͙͗͐͘͢͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̈́
r&͏r&
̨͌͒͐͢͏͉͙͔͕͔͌͐͌͝ಣ
͒͏͔ͦͥ͠͏͕͖͕͐͒͑͜
͕͈͔͕͙͖͔͐͌͌͘͢͞͏͎͇ಣ
͎͔͔͔͕͙͊͗ͦ͌͘͏
̳͇͎͇͚͎͇͑͊͗͑͑͊͘
̸͙͏͇͗͑
̶͕͕͇͔͒͑͘͏͌
̶͕͕͍͗͋͒͏ಣ
͙͔͕͙͌͒ͣ͐͢ಣ
͍͏͓
̸̴̴̯̭̬̯̬
̸̵̷̵̸̱̹̯
̵̧̹̭̯̳
̵̸̴̵̧̧̹̩̱
̸̵̵̩̫̰̩
̨̧̱̬
̶̷̷̧̬̫̩̯ಣ
̴̧̹̬̲̓͆
̸̷̧̹̯̱
̴̩̩̬̫̬̯̬͂
̶̴̹̬͆
̵̶̵̴̫̲̯ಣ
̴̵̶̵̹̬̲̬̓ಣ
̵̸̴̧̲̱̯̬
̵̴̵̱̳̯̈́͆
̷̴̩̬̳̬̯
̩͚͇͒͌͘͞͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͍ͦ͏͕͕͙͉͇͙͋͑͊͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͉͈͢͏͇͙͖͕͇͓͓͚͈͎͗͐͌͗͊͗͌
͚͔͛͑͝͏͏m̶̷̷̴̸̷̧̧̧̬̫̩̯̹̬̲̹̯̱̓͆}
̻͚͔͑͝͏͉͉͔ͦ͌͋͌͢͏͖͙͔͔͕͙͚͖͔͇͖ͦͦ͌͌͋͗͘͏͙͓͖͇͙͚͙͌͌͗͗͌͘͏͗͑͏͓͔͌͌͌r&͇͙͇͍͑͌
͖͗͏͉͈͕͚͔͗͌͛͑͢͝͏͏m̶̷̷̴̸̷̧̧̧̬̫̩̯̹̬̲̹̯̱̓͆}
̶͗͏͉͈͕͍͗͌͗͌͢͏͓͇m̨͙͇͙͗ͦ͘͘͢͏͇͗͑}͕͓͔͚͙͚͓͔͗͌͑͌͋͌ͦ͌ͣ͘͟͏͙͎͇͚͎͚͈ͣ͊͗͑͌͒ͣͦ
̶͕͔͇͎͇͚͎͇͖͒ͦ͊͗͑͗͏͈͕͇͉͕͎͓͕͍͔͇͕͔͇͕͇͙͉͕͙͗͋͑͑͌͘͘͞͏͗͑͏͖͗͏͙͕͓͈͚͙ͤ͋͌
͖͕͔͏͍͔͕͌
͙͇͖͙̈́͘͢͏͗͑͏͏͕͙͍͏͓͇͉͖͕͔͙͈͍͔͙͕͈͖͕͙͉͇͙͒ͦͥͦ͌͗͌͌͌͗͌͋͗͘͢͢͞͏͙͕͈͇͎͕͉͇͔ͣ͗͏͌
̶͇͕͔͇͈͑͒͋͑͌͒ͣ͌͗͘͏͈͕͉͖͕͔͗͒͢͏͙͔͕͕͕͖͕͔͌͑͒ͣ͑͋͒͘͏͙͔͖͕͕͇͔͌͒ͣ͒͑͘͢͜͏͐
̶͕͚͓͕͇͔͒͞͏͕͕͙͕͙͍ͥ͑͗ͣ͘͘͏͓͇͇͗͘͘͞͏͙͇͔͇͔͇͏͎͋͌͒͏ͦ͏͎͕͖͇̮͇͇͙͒͑͋͐͌͜
͕͕͙͕͙͍͑͗ͣ͘͘͏͓͇̺͕͙͕͉͙͙͕͕͔͇͕͕͙͉͙͙͉͚͙͙͋͌͗ͣ͌ͣ͌͌͘͘͘͘͞͏͖͚͈̫͉͈͕͇͌͒ͣͦ͒ͦ͗͢
͙͕͕͖͕͇͓͓͒ͣ͑͗͊͗͢m̸̲̯̩}͉͈͌͗͢͏͙͚͔͌͛͑͝͏ͥm̵̨̧̬̮̹̭̯̳}
̴͇͍͓͏͙͔͕͖͚͌͑͑m̵̶̵̴̴̵̶̵̵̸̴̧̫̲̯̹̬̲̬̲̱̯̬̓}͕͈͇͉͔͋͒ͦ͋͒͌͏ͦ
͖͕͕͇͔͒͑͘͏̶͐͗͏͖͕͔͏͍͔͔͕͕͕͙͌͐͑͗͘͘͏͕͙͍͏͓͇͖͗͏͈͕͖͕͗͗͏͎͉͕͋͏͙͇͗ͦ͋͋ͦ͠͠͏͜
͖͕͕͇͔͒͑͘͏͐͏͕͕͙͑͗͑͏͕͙͍͐͏͓
50 www.aeg.com
̩͈͕͙͕͖͕͇͓͓͕͇͇͙͉͓͗ͤ͐͗͊͗͑͗͌͗͌ͦ͘͢͢͠͏͖͕͙͈͔͗͌͒͌͏͉͕͌͋͢͏͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏
̯͖͕͎͚͙͖͒ͣ͐͌͌͘͘͝͏͇͔͕͓͕͙͉͕͖͔͇͎͔͇͔͔͕͙͒ͣ͌ͥ͌͌͗͌͋͗͌͋͌͌͋͒ͦ͘͘͘͠͞͏͗͑͏͖͗͏
͕͔͔͌ͣ͞͏͎͕͙͓͖͇͙͚͑͐͌͌͗͗͌
m͔͕͈͇͇͖͕͇͓͓͇͕͖͇̈́͌͗͊͌͗͌͊ͥͦ͗͊͗͋͒ͦ͒͑͘͜͠}͖͗͏r&͏͎͇͚͎͉͙͊͗͑͌͑͊ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͙͇͕͔͔͕͖͕͇͓͓͕͇͙͇͇͔͔͚͇͎͇͔͔͔͇͙͇͈ͤ͒͐͗͊͗͐͋͒ͦ͗͌͋͑͒͘͢͜͢͜͞͏͑͌͞
͔͕͖͕͙͈͔ͤ͌͗͊͗͌͒͌͏͉͕͕͙͉͙͙͉ͦ͌͘͘͏͏͉͕͙͇͔͇͙͕͓͌͗͋͗͘͘((&
̶̷̵̷̸̸̶̵̵̴̶̷̧̧̧̧̪̳̳̯̲̮̩̯̬͂̓
̹͏͖͎͇͚͎͊͗͑͏
̳͇͎͇͑͘ಣ
͚͎͇͊͗͑
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͕͖͇͒͑͜͏͘͏͔ಣ
͙͙͌͏͑͏
͕͋͑͊
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͕͖͇͒͑͜͏͘͏͔ಣ
̶̧͇͗
̧͔͙͏͓͘͏͔͇͔͏̧͔͙͌͏ಣ ͙͙͌͏͑͏
͓͘͏͔͇͔͏͌
̫͇͔͔͙͇͖͖͕͓͕͇͙͐ͤ͊͌͢͏͎͈͇͉͏͙ͣಣ
͕͙͇͕͔͇͕͍ͦ͑͒͋͑͋͌͋͌͘͘
͕͋͑͊
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̶̵͇͗
̵͉͍͌͘͏̵͙͉͍ͣ͌͘͏͙ͣ
̫͇͔͔͐͢͝͏͑͒͏͖͕͎͚͙͙͕͒ͣ͌ͦ͘͘͞ಣ
͈͢͏͎͈͇͉͏͙͈͕͙͎͇͖͇͕͉ͣ͌͒ͣ͌͜
̵͙͖͇͗͏͉͇͔͏͔͚͇͙͌͌͋͒ͦ͌
͎͇͖͇͜͏͕͙͍͏͉͕͙͔͢͜
̵͙͖͇͗͏͉͇͔͏͓͕͍͔͕͖͕͉͇͙͚͚͉͙ͥ͋͌͗͊ͣͥ͘͘͜͢͏͇͔͔͚͕͍͚͗ͥ͋͌͋͏͒͏
͕͍͚͕͙͕͇͈͇͔͇͙͇͕͋͌͋͑͗ͦ͒͋͌͋͢͏͔͇͎͙͗̈́͏͖͕͇͓͓͓͕͚͙͗͊͗͊͢
͚͓͔͌ͣ͟͏͙͇ͣ͑͒͋͑͘͏͏͎͇͖͇͜͏͏͇͙͙͇͔͓͋͌͒ͣ͑ͣͦ͊͌͘͞
̴͌͏͖͕͎͚͙͇͒ͣ͐͌͑͑͘͏͈͙͕͔͌͢͏͈͕͙͉͇͙͒͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͢͏͗͑͏̶͗͏͔͌ಣ
͕͈͕͋͜͏͓͕͙͘͏͚͇͋͒͏͙͎͇͎͔͔͌͊͗ͦ͌͏͖͕͓͕͙ͦͣͥ͘͘͠͏͗͑͏͏͒͏͕͇͔͕͒͑͒ͣಣ
͕͉͉͔͊͌͋͌͢͏͖͙͔ͦͦ͌
̶͗͏͕͙͖͇͗͏͉͇͔͏͏͊͏͊͏͔͌͏͕͕͈͇͈͕͙͌͑͐͗͑͘͞͏͉͔͖͕͌͌͐͌͗͠͏͕͋͘͜͏͙
̴͌͏͖͕͎͚͙͖͕͇͓͓͚͒ͣ͐͌͗͊͗͘m̵͙͖͇͗͏͉͇͔͏͌}͕͚͒͌͋ͥ͘͘͠͏͓͏͙͏͖͇͓͏͈͌͒ͣͦ
ವ ͕͍͇͔͇͙͋͌͋ͤ͏͙͕͙͕͕͔͚͇͎͇͔͕͙͕͕͔͇͖͑͌͑͌͑͗͐͌͑͗͞͏͕͔͇͈͇͇͈͇͔͊͋͋͒ͦ͗ಣ
͔͕͚͐͑͘͟͏
ವ ͕͍͇͖͇͙͋͌͋͒͘͘͏͕͉͕͓͙͇͑͐͌͒͒͏͕͉͔͔͕͌͑͐͋͌͗͌ͦ͐͘͞͏͒͏͇͔͇͕͒͊͏͔͕͐͞
͚͔͛͗͏͙͚͕͗͐
̶͗͏͉͈͕͖͕͇͓͓͗͌͗͊͗͢͢m̵͙͖͇͗͏͉͇͔͏͌}͕͈͇͈͕͙͋͒ͦ͗͑͏͚͕͕͈͖͕͕͕͔͇͔͊͌͒ͣͦ͑͘͜͞͏ͥ
͝͏̷͇͈͈͚͙͉͇͍͔͓͔͇͕͚͖͕͓͔͚͙͕͙͇͉͑͒͌͒ͣ͌͋͌͒ͣ͌͑͌͋͌ͦ͘͘͢͠͏͙͈͔͇͉͕͎͚ͣ͌͒ͣ͌͋͌͜
͖͗͏͓͔͕͔͇͓͌͗͏͔͚͙͋͒ͦ͏͖͇͔͗͌͘͏͕͙͇͙͕͉͉͇ͦ͑͒͊͘͏̶͕͎͇͉͔͌͗͌͟͏͏͖͕͇͓͓͗͊͗͢
͈͙͕͗͘͢͏͎͉͒͌͑͏͙͈͌͌͒ͣ͌͏̶͎͈͇͇͈͇͔͇͕͕͕͔͇͔͗͑͞͏͏͝͏͇͕͙͖͇͑͒͗͏͉͇͔͏͕͍͚ͦ͋͌͋
͉͕͎͓͕͍͔͕͉͇͉͔͕͖͌͗͗͘͏͙͖͕͇͋͌ͦ͊͒͋͘͏͙͔͕͙͕͕͖͕͙͈͚͙͓͔ͣ͋͒ͦͤ͊͗͌͌ͦ͌ͣ͌͘͟
͚͘͏͒͏͐
̷̸̸̺̱̯̰
51
̶̵̶̵̷̴̧̧̨̱̮̹̬̲̯̹̬̲̬̯͆
̶͗͏͎͇͖͚͖͕͇͓͓͔͇͑͌͗͊͗͋͘͢͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͖͕͕͍͒͌͌͗͌ͦ͗͋͒͘͘͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘
͖͕͇͓͓͚͙͕͓͓͇͗͊͗͌͑͘͘͢͞͏͓͇͔͕͎͇͚͎͒ͣ͐͊͗͑͏
̩͕͙͇͖͇͙͋͌ͤ͘͜͏͗͑͏͖͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͖͕͇͓͓͉͌͒ͣͣ͗͊͗͘͢͢͞͏͙͇͉͙͕͒ͦ͌ͦ͘͘ಣ
͓͇͙͏͌͑͘͞͏͕͔͇͓͕͍͙͎͔͇͌͞͏͙͔͕͚͓͔͌͒ͣ͌ͣ͟͏͙ͣͦ͌͒͘͘͏͎͇͚͎͇͔͊͗͑͏͍͌
͓͇͑͘͏͓͇͔͕͔͇͖͒ͣ͐͗͏͓͖͕͇͓͓̼͕͖͕͌͗͋͒ͦ͗͊͗͒͑͢r&͖͗͏͓͇͑͘͏͓͇͒ͣಣ
͔͕͎͇͚͎͉͖͕͕͍͐͊͗͑͌͗͋͒͏͙͔͕͙͖͕͇͓͓͖͉͇͙͇͇͉͙͕͌͒ͣͣ͗͊͗͗͌͌͘͘͢͢͟͞
͉͓͇͖͗͌ͦ͑͑͗͏͇͙͛͑͏͕͎͇͚͎͉͖͕͕͍͌͑͐͊͗͑͌͑͊͗͋͒͘͞͏͙͔͕͙͖͕͇͓͌͒ͣͣ͗͊͗͘ಣ
͓͔͖͉͌͗͌͘͢͢͏͙͕͔͕͕͇͇͋͊͘͞
̩͙͕͉͓͇͖͗͌ͦ͑͑͗͏͈͕͉͗͢͞͏͙͇͙͒ͦ͌͛͑͘͏͚͖͕͕͍͌͑ͥ͗͋͒͘͞͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘
͖͕͇͓͓͔͇͗͊͗͋͢͏͖͓͒͌͌͘͏͇͙͙͕͇͊͌͑͞
̶͕͇͓͓͇͗͊͗
̶͕͙͈͔͗͌͒͌͏͌
͔ͤ͌͗͊͏͏̩͙͑y͞
̶͕͙͈͔͗͌͒͌͏͉͕͌ಣ ̶͕͕͍͗͋͒͏͙͌͒ͣಣ
͋͒͢͏͙͗͢
͔͕͙͖͕͇͓͓ͣ͗͊͗͘͢
͓͏͔͚͙͢
̼͕͖͕͒͑r̸
̼͕͖͕͕͔͕͓͒͑̈́͑ದ
͔͕͈͇̈́͌͗͊͌͗͌͊ͥ͘ಣ
͇͖͕͇͓͓͇ͦ͗͊͗͠
͕͖͇͋͒ͦ͒͑͜
r
̼͕͖͕͒͑r̸
̸͏͔͙͙͌͏͇͑r̸
̫͌͒͏͇͙͔͙͇͑͌͑͢ಣ
͔͏r̸
̷͙͚͔͇̿͌͗ͣͦ͘͞
͙͘͏͇͗͑r̸
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͌͒ͣಣ
͔͕͙͖͕͇͓͓ͣ͗͊͗͘
͕͙͕͈͇͍͇͙͔͇͗͌ͦ͘
͋͏͖͇͖͕͒͌͌͗͘͘ಣ
͕͍͔͔͕͓͔͇͖͇͒͌ಣ
͔͌͒͏͚͖͇͉͗͒͌ಣ
͔͏ͦ
m͔͕͈͇͇͖͕͇͓͓͇͕͖͇̈́͌͗͊͌͗͌͊ͥͦ͗͊͗͋͒ͦ͒͑͘͜͠}͖͗͏r&͏͎͇͚͎͉͙͊͗͑͌͑͊ͦ͒ͦ͌ͦ͘
͙͇͕͔͔͕͖͕͇͓͓͕͇͙͇͇͔͔͚͇͎͇͔͔͔͇͙͇͈ͤ͒͐͗͊͗͐͋͒ͦ͗͌͋͑͒͘͢͜͢͜͞͏͑͌͞
͔͕͖͕͙͈͔ͤ͌͗͊͗͌͒͌͏͉͕͕͙͉͙͙͉ͦ͌͘͘͏͏͉͕͙͇͔͇͙͕͓͌͗͋͗͘͘((&
̩͕͙͔͔͕͓͕͙͕͔͑͒ͥ͌ͦ͘͘͞͏͏̩͙
̶͗͏͕͙͇͉͔͒͌͘͏͏͉͕͉͔͔͕͓͕͑͒ͥ͌͘͞ಣ
͙͕͔ͦ͘͏͏̩͙
̯͔͕͓͇͛͗͝͏͖ͦ͗͏͉͔͔͇͉͙͇͈͌͋͌ͦ͒͏͇͉͕͕͙͉͙͙͉͚͙͖͕͙͇͔͕͉͌͌͌͒͌͘͘͘͜͢͟͝ಣ
͔͏͕͓ͥ͑͏͘͘͏͏̸̬͕͋͏͙͗͌͑͏͉͕͉͉͔͌͌͋͌͏͏͉͙͉͋͌͐͘͏͌
(&
̶͗͏͉͔͔͉͇͔͔͕͙͇͈͌͋͌͌͋͐͒͢͏ಣ
͇͔͔͖͕͇͕͚͉͙͌͋͌͗͋ͦ͒ͦͥ͘͢͜͝ಣ
ͦ͘͏͑͒ͥ͘͞͏͙͔͕͕͌͒ͣ͗͏͔͙͌͏͕͗ಣ
͉͕͔͓͢͞͏͙͇͇͕͔͑͑͑͏͓͕͚͙͊͏͎ಣ
͓͔͙͉͎͇͉͌ͦͣͦ͘͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͕͑ಣ
͒͏͙͉͇͌͘͞͏͙͏͖͇͈͙͓͖͌͒ͣͦ͌͌ಣ
͇͙͚͉͕͕͖͕͉͕͔͕͉͕͗͗͋͗͋͐͋͢͢͏
͙͓͖͇͙͚͕͚͍͇͌͌͗͗͑͗ͥ͌͐͗͌͘͢͠ಣ
͋͢
52 www.aeg.com
̶̷̶̷̸̶̵̵̴̧̬̬̫̬̩̳̯̲̮̩̯̬̳͂̓
͙͕͈͇͙̾͑͢͏͉͏͕͉͇͙͗ͣ͘͏͙͓͚͌͒͘͘͏ಣ
͉͇͎͇͙͒͌͐͌͒͏͙͇͉͕͉͕͙͗͋͋͌͢ಣ
͔͒͌͏͕͎͇͙͕͇͓͕͕͌͋͗ͥ͌͊͗͌͋͘͠ಣ
͙͉͇͕͔͕͉͔͕͙͋͒ͦ͐͘͘͘͏͗͑͏
̶͕͓͙͌͘͏͙͉͕͙͔͌͋͌͒͌͏͕͎͇͙͕͇͌͋͗
͓͕͕͙͉͇͕͔͕͉͔͕ͥ͌͊͗͌͋͋͒ͦ͐͘͘͘͠
͙͘͏͗͑͏͔͈͕͕͕͌͒ͣ͌͑͒͟͏͙͉͕͌͘͞
̴͓͕͕͙͉͇͎͇͚͍͇͉ͥ͌͊͗͌͋͌͊͗ͦ͘͘͠
͖͗͏͈͕͈͉͈͗͌͒ͣͦ͌͗͢͏͙͌͏͎͇͖͚ಣ
͙͘͏͙͖͕͇͓͓͚͙͌͗͊͗͋͒ͦ͘͏͗͑͏͏͎͋͌ಣ
͒͏͐͏͎͕͖͇͙͕͈͚͓͇͍͔͙͇͔͒͑͌͐͜͢͜͞
͖͗͏͓͇͑͘͏͓͇͔͕͙͓͖͇͙͚̩͒ͣ͐͌͌͗͗͌
͎͚͙͇͙͙͕͕͖͇͗͌͒ͣ͌ͤ͐͌͗͝͏͏͏͎͈͇ಣ
͇͈͇͔͇͗͏͈͇͇͈͚͚͙͚͇͔͉͑͋͋͒͌͌͘͢
͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͏ͦ
̸̶̶̷̵̷̧̧̨̧̱̲̺̹̯̯̈́̽͆
̵͙͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͇͔͑͗͐͌͋͗͋͐͑͗͢
̩͙͇͉͙͉ͣ͌͘͏͚͙͉͕͕͇͈͉͒͑͌͌͊͑͌͒ͦ͘
͕͎͙͚͗͌͑
̩͑͒ͥ͞͏͙͖͌͗͏͈͕͔͇͍͇͙͗͏͓͔͇͌
͔͕͖͚͑͑ ̶͕͓͙͌͘͏͙͉͌͌͠͏͉͖͗͏͈͕͗
̶͇͉͗͏͔͕͉͈͒ͣ͌͗͢͏͙͕͎͌͋͏͕͉͚͗͑
͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͏͕͈͇͉͕͋͑
̩͈͌͗͢͏͙͖͕͕͚͖͕͇͓͓͚͌͋͋ͦͥ͗͊͗͜͠
͙͘͏͗͑͏͉͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏͙͘͏͖͕͓
͕͍͋͌͋͢͏͙͖͔͎͇͎͔͔͌͌ͣͥ͌͌͊͗ͦ͌͘ಣ
͔͕͙͘͏
̮͇͚͎͇͈͊͗͑͌͒ͣͦ
̵͙͕͙͉͚͖͑͗͐͌͋͌͗͗͝͏͈͕͇͗
̶͕͕͍͒͏͙͈͉͈͇͇͈͇͔͖͕͕͌͌͒ͣ͌͗͋ಣ
͔͕͉͐͌͠͏̩͙͔͗ͦ͘͜͏͙͉͌͌͠͏͖͌͗͌͋
͙͓͇͖͕͓͇͙͌͑͑͌ͣ͠͏͉͖͗͜͏̴͈͕͗͌
͖͉͇͙͔͕͓͚͎͇͚͎͗͌͐͌͗͊͗͑͢͟͏͖͗͏
͚͇͈͉͈͇͇͈͇͔͑͒͋͑͌͌͒ͣͦ͗
̮͇͕͙͉͚͑͗͐͌͋͌͗͝
̺͈͌͋͏͙͙͕͈͔͎͇͍͇͙͕͓͍͌ͣ͌͒ͣ͌͌͌͘͞ಣ
͚͚͖͕͙͔͋͒͏͙͓͌͒͌͏͉͙͕͓͕͋͌͗͌͐̈́͝ಣ
͍͙͖͌͗͏͉͙͌͘͏͖͕͙͑͗͌͑͌͞͏͒͏͖͕͉͗͌ಣ
͍͔͋͌͏͈ͥ͌͒ͣͦ
̷̸̸̺̱̯̰
53
̫͕͈͇͉͔͒͌͏͙͉͇͙͌͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͏͕͈͇͉͕͋͑
̵͙͔͋͌͒͌͏͕͎͇͙͕͇͓͕͌͋͗ͥ͠͏͙͉͖͔͇͎͔͇͔͔͕͗͌͋͗͌͋͌͌͘͘͜͞
͙͇͖͇͖͉͇͋͒ͦͤ͗͌͋͗͏͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏͖͕͇͓͓͎͇͓͇͗͊͗͢͞͏͉͇ಣ
͔͏ͦ͏͖͕͇͓͓͉͉͔͗͊͗͌͋͌͢͢͏͖͙͔ͦͦ͌
̫͕͈͇͉͙͓͕͙͉͕͖͉͇ͣ͌ͥ͌͌͗͌͋͋͒ͦ͗͌͋͗͘͘͠͏͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏
͎͇͓͇͞͏͉͇͔͏ͦ͏͉͉͔͌͋͌͢͏͖͙͔͕͖͚͇͖͕͇͓͓ͦͦ͌͋͑͗͊͗͘͢
̵͙͔͋͌͒͌͏͕͎͇͙͕͇͙͉͙͌͋͗͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͖͔͇͎͔͇͔͔͕͗͌͋͌͌͞
͙͇͖͇͙͋͒ͦͤ͘͏͗͑͏
̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͍͏͕͕͓͕͕͙͉͇͕͈͇͉͙͋͑͊ͥ͌͊͗͌͋͋ͣ͌͘͘͠
͕͉͕͎͇͙͕͔͖͕͙͉͔͔͕͖͖͚͕͓͖͕͇͓͓͌͊͋͗͌͗͌͋͌͌͗͌͋͑͗͊͗͘͘͘͢
̵͙͔͋͌͒͌͏͍͌͋͒ͦ͏͋͑͏͕͈͇͉͕͕͔͋͑͑͋͜͏͝͏͕͔͇͙͇͔͌͗͋͒ͦ͑͌͐
͙͉͇͖͕͇͓͇͗͌͋͋͒ͦ͋͑͗͒͘͘͜͏͉͇͔͏ͦ
̫͕͈͇͉͙͕͕͙͉͙͙͉͚ͣ͌͌ͥ͘͘͠͏͖͕͚͙͉͕͎͇͙͕͕͖͚͇͖͕͐͗͋͑͋͗͋͑͗͘ಣ
͇͓͓͊͗͢
̫͇͔͔͇͕͙͓͙͇͕͎͔͇͇͙͓͇ͦ͌͑͌͑͘͞͏͓͇͔͚͕͉͔͍͒ͣ͐͗͌ͣ͢͏͋͑͏͕͋͜ಣ
͈͇͉͕͑
̮͇͕͔͇͖͕͕͕͉͕͕͒͑͋͒ͦ͗͑͊͘͟͏͒͏͍͏͕͕͓͕͕͙͉͇͋͑͊ͥ͌͊͗͌͋͘͘͠
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͎͇͕͔͚͉͕͕͙͉͙͙͉͚͖͕͕͍͔͌͒͑͌ͥ͌͌͒͌͘͘͘͠͏͉͌͌͗͜ಣ
͔͌͌͏͒͏͔͏͍͔͉͎͇͉͌͌͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͙͏͖͇͏͖͕͎͚͓͕͕͓͕͒ͣ͌͊ͥ͘ಣ
͕͙͉͇͖͕͕͕͉͕͕͌͊͗͌͋͗͑͊͘͘͟͠͏͒͏͍͏͕͕͋͑͊
̩͇͚͙͌͊͋͒͌͋͐͌͘͘͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖ͦ͗͏͉͔͔͓͔͇͚͖͇͕͉͙͉͌͋͌͑͑͌͗͌͋͘͘͢
͙͋͒ͦ͘͏͗͑͏
̶͕͉͙͖͇͉͗͌͗ͣ͌͗͏͔͕͙͖͕͕͍͔͒ͣͣ͒͌͘͏͎͇͕͔ͦ͒͑͘͏
̶͕͙͔ͦ͏͙͕͎͇͙͕͓͕͌͋͗ͥ͠͏͜
͙͉͔͇͈͕͚͖͕͇͗͌͋͌ͦ͋͗͘͘͘
̴͇͍͓͏͙͔͇͎͇͚͙͕͈͌͌͒͑͢͠͞͏͎ಣ
͉͕͎͇͙͕͒͌ͣ͋͗͞
54 www.aeg.com
̫͒ͦ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͖͕͕͕͉͕͕ͦ͗͑͊͟
͓͕͕͙͉͇͚͙͇͔͕͉ͥ͌͊͗͌͋͘͘͘͠͏͙͎͇͌ಣ
͕͔͚͉͉͔͖͕͕͍͔͒͑͌͗͌͌͒͌͘͜͏͌
̫͒ͦ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͍ͦ͏͕͕͓͕͋͑͊ͥಣ
͕͙͉͇͚͙͇͔͕͉͌͊͗͌͋͘͘͘͠͏͙͎͇͕͔͌͒͘ಣ
͚͉͔͑͏͍͔͖͕͕͍͔͌͌͒͌͏͌
̬͒͘͏͎͇͕͔͇͚͙͇͔͕͉͔͇͉͒͑͒͌͘͘
̴̴̯̭̬̬͖͕͕͍͔͒͌͏͌
ದ ̴͌͏͖͕͎͚͙͕͈͇͎͒ͣ͐͌͊͌͒͌͗͘ಣ
͔͌͢͏͒͏͚͙͍͊͌͘͢͏͋͑͏͓͕͌ͥಣ
͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
ದ ̴͕͈͇͉͙͍͌͋͒ͦ͐͌͏͕͕͓͕͋͑͊ͥಣ
͕͙͉͇͉͖͌͊͗͌͋͌͗͌͋͘͘͢͟͠ಣ
͔͕͕͚͕͉͔͚͇͎͇͔͔͕͕͌͒ͣ͊͗ͦ͑͊
͔͇͎͇͕͔͒͑͌͘
ದ ̴͌͏͖͕͎͚͙͙͇͖͖͉͇͒ͣ͐͌ͤ͗͌͋͘ಣ
͗͏͙͔͕͙͌͒ͣ͐͘͏͗͑͏
ದ ̴͌͏͖͕͎͚͙͚͔͒ͣ͐͌͛͑͘͝͏͎͇ͥಣ
͍͋͌͗͑͏͖͚͇͑͘
̵͙͓͙͕͌͗ͣ͌͑͒͏͙͉͕͓͕͕͌ͥ͌͊͘͞͠
͙͉͇͗͌͋͘͘͏͕͔͑͋͏͝͏͕͔͇͙͇͌͗͋͒ͦ͑ಣ
͔͌͐
̵͙͕͕͍͔͕͎͇͕͙͕͎͇͙͕͗͑͗͐͌͋͗͘
͓͕͕͙͉͇̺͈ͥ͌͊͗͌͋͌͋͘͘͠͏͙͌ͣ͘
͙͕͎͇͕͔͇͔͖͖͙͙͉͚͙͎͇͒͑͌͗͌ͦ͌͘͘͞ಣ
͉͇͔͑͗͢͏ͥͦ͠͏͇͑͞
̴͇͙͕͇͗͐͑͘͏͎͇͖͚͑͘
͖͕͇͓͓͗͊͗͢
̶͕͉͔͌͗͏͙͙͕͖͕͇͓͓͌͌͒͌͑͗͗͊͗͘
̶͗͏͙͕͓͎͇͕ͤ͊͗͏͙ͦ͘͏͔͋͏͇͙͕͕͑͗͘ಣ
͕͙͉͙͙͉͚͖͕͇͓͓͌ͥ͌͐͗͊͗͘͢͠
̯͔͋͏͇͙͕͔͕͖͑͗͑͑͏ ͎͇͓͏͇͙͊͌
͇͔͓͑͗͘͢
̴͇͋͏͖͕͙͕͈͇͎͒͌͌͗͘͏͙͙͓͖͇ͦ͌͌͗͘ಣ
͙͚͇͖͕͚͓͕͇͔͗͒͞͏͕͕͙͕͙ͥ͑͗ͣ͘͘ಣ
͍͏͓͇͏͖͚͙͌͘͢͏͔͋͏͇͙͕͕͑͗͋͢ಣ
͙͚͖͔͕͖͕͔͋͒͘͢͜͏͙͔͚͔͌͒ͣ͛͑͢͜ಣ
͝͏͐
̫͒ͦ͏͎͓͔͔͌͌͏͙͓͖͇͙͚ͦ͌͌͗͗͢͏͒͏
͕͕͙͑͗͘͘͏͕͙͍͏͓͇͔͇͍͓͏͙͔͇͕͕͙͌͘ಣ
͉͙͙͉͚͌ͥ͘͠͏͔͕͖͌͑͑͏
̩͈͌͗͢͏͙͚͔͌͛͑͝͏͏͏͎͖͘͏͇͕͑͋͘ಣ
͙͚͖͔͇͔͔͕͖͕͇͓͓͋͒ͦ͋͐͗͊͗͘͢͜͢
͚͔͛͑͝͏͐
̴͇͍͓͏͙͔͕͖͚͌͑͑ ͎͇͖͚͇͋͒ͦ͑͘
͖͕͇͓͓̮͇͕͗͊͗͊͗͢͏͙ͦ͘͏͔͋͏͇͙͕͑͗
͔͕͖͑͑͏ ̩͕͔͇͈͕͇͖͋͌͗͗͜͏͈͕͕͓͉͕͗͋͢
͔͇͕͕͙͕͉͓͓͕͍͙͉͑͗͑͌͗͌ͦ͌͑͒ͥಣ
͞͏͙ͣͦ͒͘͘͏͉͔͕͔͇͕͐͘͘
̶͗͏͈͕͇͉͙͕͓͇͙͗͏͌͑͘͞͏͗͌ಣ
͚͊͒͏͚͙͉͓͗͌͗͌ͦ͝͏͇͉͎͇͑͒ಣ
͉͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͙͏͖͇͎͇͚͊͗ಣ
͍͔͔͕͕͈͕͈͖͌͊͌͒ͣͦ͋͒ͦ͌͌͘ಣ
͔͌͞͏͓͇ͦ͑͘͏͓͇͔͕͕͇͒ͣ͊͑͌͞ಣ
͙͉͇͙͘͘͏͗͑͏͉͙͔͌͌͞͏͓͌͏͔͏ಣ
͓͇͔͕͕͖͒ͣ͊͌͗͏͕͇͉͓͔͋͗͌͌͏
̶͗͏͓͔͕͎͓͌͗͌͗͌͞͏͔͚͙
͖͕͖͚͇͖͕͇͓͓͔͇͒͌͑͗͊͗͘͘͢
͋͏͖͕͙͕͈͇͎͒͌͌͗͘͏͙͔͕͉͕ͦ͌͘
͎͔͇͔͌͞͏͉͓͔͌͗͌͌͏
̷̸̸̺̱̯̰
̶͗͏͕͙͇͔͕͉͇͖͕͇͓͓͑͗͊͗͘͢
̵͙͓͔͇͎͇͍͌͋͌͗͑͏͖͚͇͑͘
̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̮͇͓͏͇͙͊͌
͏͔͋͏͇͙͕͑͗
̸͔͕͉͇͔͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̶͕͇͓͓͙͗͊͗͘͢͏͗͑͏͖͕͕͍͗͋͒͏͙͇͗ಣ
͈͕͙͚
̵͙͓͔͇͖͕͇͓͓͌͗͊͗͢
̫͕͙͓͔͖͕͇͓͓͒ͦ͌͗͊͗͢͢͏͉͑͒ͥ͢ಣ
͔͌͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͔͇͍͓͗͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑
̫͉͔͒ͦ͑͒ͥ͌͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͔͕͉͇͔͇͗͘ಣ
͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̹͖͓͕͍͌͌͗ͣಣ
͔͕͉͈͇͙͔͕͉͚͖͕͇͓͓͚͗ͣͥ͗͊͗͢
͙͘͏͗͑͏
̶͗͏͈͕͔͗͌͒͘͏͉͇͙͉͕͚͌͋
̯͎͓͔͔͌͌͏͉͈͇͔͔͕͌͗͐͢
͚͔͛͑͝͏͏
̷͚͔ͦ͋͛͑͝͏͓͕͍͔͕͐͏͎͓͔͌͏͙͕͙͕͕ͣ͋͊
͇͕͔͑͑͏͈͚͚͙͎͇͖͚͔͋͌͢͠
̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̮͇͓͏͇͙͊͌
͏͔͋͏͇͙͕͑͗
̯͎͓͔͌͏͙͉͈͇͔͔͚͇͔͚͔͌͗ͥ͗͌͌͛͑͢ಣ
͝͏ͥ
̺͙͇͔͕͉͇͕͙͕͑͗͑͘͘͞͏͖͚͇͑͘
̴͇͍͏͓͇͙͔͇͔͕͖͚͐͌͑͑ ͕͙͋͌͜
͖͕͖͕͇͔͇͗͑͋͏͖͔͕͙͕͈͇͒͌͌͌͗͘ಣ
͎͏͙͔͚͍͔͕͕ͦ͌͑͒͘͏͙͉͕͇͕͉͌͘͘͞͞
̶͗͏͙͕͓͉͉͙ͤ͌͘͢͏͙͕͕͙͉͙ͦ͌͘͘ಣ
͙͉͚ͥ͘͠͏͐͘͏͓͉͕͒
̴͇͍͓͏͙͔͕͖͚͌͑͑ ̶͗͏͈͕͔͇͗ಣ
͔͙͕͈͇͙͔͕͙͙͉͓͔͌͗͐͌͗͌͌͘͢͞͞͏͕͋
͖͚͇͑͘
̶͕͎͇͉͔͒͌͌͗͌͘͟͏͕͈͇͙͔͕͕͕͙ͦ͗͊ಣ
͙͇͖͕͌͗͘͞͏͎͕͙͇͉͙͕͓͇͙͐͋͌͏͌͑͘͞͏͐
͎͇͖͚͖͕͇͓͓͑͗͊͗͘͢
̶͔͇͍͇͙͌͗͌͋͏͓͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ͎͇͖͚͇͖͑ͥ͌͐͗͘͠͏͈͕͓͕͍͔͕͗
͕͙͓͔͌͏͙ͣ͏͒͏͏͎͓͔͌͏͙͉͓ͣ͗͌ͦ
͕͙͕͗͑͘͞͏͖͚͇͑͘
̵͙͖͇ಣ
̶͗͏̵͉͈͕͖͕͇͓͓͗͌͗͊͗͢͢
͗͏͉͇͔͏͚͔͌͛͑͝͏͕͙͕ͦ͗͑͘͞͏͖͚͘ಣ
͇͔͕͙͚͖͔͇͑͌͋͘
55
̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̮͇͓͏͇͙͊͌
͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͐͏͔͋͏͇͙͕͑͗
̳͔͕͕͇͙͔͓͔͇͍͇͙͊͑͗͢͏͓͔͕͖͌͑͑͏
͕͈͙͕͙͕͈͇͍͔͋͌͐͌ͣ͗͌͘͏͔͇ͦ
͋͏͖͎͔͇͇͒͌͌͑͘͞
̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̴͇͔͙͌ͦ͘͞
͉͖͕͔͔͒͌͢͏͖͕͇͓͓͌͗͊͗͢
̵͙͕͙͉͚͑͗͐͌͋͌͗͝
̩͕͉͓͉͖͕͔͔͗͌ͦ͒͌͢͏͖͕͇͓͓ͦ͗͊͗͢͏͒͏
͕͙͙͇͉͓͔͌͗͌͌͘͞͏͖͗͏͕͙͕͖͚͇͗͑͌͑͘͘͞
͉͇͖͋͌͗͗͝͏͈͕͇͕͙͇͙͎͇͈͕͗͌ͦ͒͑͘͘͏͕͗ಣ
͉͇͔͔͕͐
͙͕͈͕͙͙͉͚͖̾͑͗ͣ͋͌͗͗͢͢͝͏͈͕͇͗
̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̶͗͏͙͕͓ͤ
͘͏͓͉͕͈͕͒͒͑͏͕͉͗͑͏͉͖͕͖͇͋͌͗͗͢͝ಣ
͙͋͌͋͘͏͖͒͌ͦ͘
̵͙͕͙͉͚͖͑͗͐͌͋͌͗͗͝͏͈͕͇͗
̮͇͕͙͉͚͖͑͗͐͌͋͌͗͗͝͏͈͕͇͗͏͔͇ಣ
͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̩͖͕͔͔͒͌͢͏͌
͖͕͇͓͓͗͊͗͢͏͒͏͕͙͙͇͉͓͔͌͗͌͌͘͞͏
͕͙͕͗͑͘͞͏͖͚͇͖͕͕͍͑͗͋͒͘͏͙ͦ͘
̬͒͘͏͎͔͇͔͌͞͏͙͓͖͇͙͚͌͌͌͗͗͢
͏͒͏͚͕͉͔͉͕͉͈͇͇͈͇͔͗͌ͦ͋͗͌͢
͒͘͏͕͓͉͕͕͎͔͇͕͈͕͑͑͌͑͒͘͟͢͞ಣ
͑͏͕͉͗͑͏͉͔͖͕͖͇͙͋͌͗͌͗͋͌͘͢͝
͋͏͖͒͌ͦ͘͏͉͚͔͎͈͚͋͌͗͌͒ͣͦ͝ಣ
͙͕͙͙͙͕͈͕͙͙͋͌͑͗ͣ̾͑͗ͣ͢͢͢
͉͚͉͖͕͔͋͌͗͒͢͝͏͙͚͌͒͌͋ͥ͘͠͏͌
͙͉͋͌͐͘͏ͦ
̩͑͒ͥ͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͗
̶͕͕͍͋͋͏͙͔͕͕͓͌͌͑͒ͣ͑͘͏ಣ
͔͚͙
̺͈͌͋͏͙͙͕͉͈͇͇͈͇͔͌ͣ͗͌͘͞
͔͙͉͕͌͋͢
̶͕͉͔͒͌͑͒ͥ͌͘͢͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͔͗͌ಣ
͕͈͕͋͜͏͓͕͎͇͔͕͉͕͎͇͇͙͖͕͋ͣ͗ಣ
͇͓͓͚͊͗
̵͕͔͇͔͑͞͏͖͕͇͓͓͌͗͊͗͢
ವ ̶͗͏͈͕͇͉͙͕͓͇͙͗͏͌͑͘͞͏͖͇͙͗͌͑͗͏͙
͇͈͕͙͚͗
ವ ̶͕͎͉͚͗͞͏͙͎͉͚͕͉͕͑͐͘͏͔͇͊͒
ವ ̴͇͋͏͖͉͉͙͒͌͌͌͘͘͢͏͙ͦ͘ ವ ̯͔͋͏͇͙͕͑͗ ͉͙͕͔͔͉͔͕͖͚͗͌͐͑͑͘͢
̶̶͚͇͚͎͇͖͕͇͔͙͑͊͌͘͘
ವ ̮͔͇͕͈͕͑͒͑͞͏͕͉͗͑͏͉͖͕͖͇͋͌͗͗͢͝ಣ
͙͋͌͋͘͏͖͒͌ͦ͘
56 www.aeg.com
ವ ̩͑͒ͥ͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͔͇͍͇͙͗͏͓͔͇͌
͔͕͖͚͑͑ ͎͖͙͓̾͌͗͌ͦͣ͏͔͚͙͖͕͒͌͘
͕͕͔͇͔͑͞͏͖͕͇͓͓͙ͦ͗͊͗͘͢͏͗͑͏͚͔͛͑ಣ
͝͏͔͕͖͕͙͈͔ͦͤ͌͗͊͗͌͒͌͏͇͉͙͕͓͇͙ͦ͏͌͞ಣ
͑͘͏͉͑͒ͥ͢͞͏͙͖͗͏͈͕͗
̶͗͏͖͕͉͙͕͔͕͓͉͔͗͑͒ͥ͌͞͏͏͖͗͏ಣ
͈͕͇͔͇͗͋͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͒͌͌͗͌ͦ͘͘
͖͕͔͉͈͇͔͔͇͖͕͇͓͒͌͋ͦͦ͗ͦ͗͊͗͘͢ಣ
͓͇̫͉͈͕͇͔͕͉͕͖͕͇͓͒ͦ͗͐͗͊͗͢ಣ
͓͙͘͢͏͗͑͏͉͕͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌ͣ͌͘͘͘ಣ
͙͕͕͓͖͕͇͓͓͒͌͑͗͗͊͗
ವ ̩͔͙͈ͣ͌͌͒ͣ͌͢͏͎͖͗͏͈͕͇̺͈͗͌͋͏ಣ
͙͙͕͈͇͇͈͇͔͖͚͙͌ͣ͗͘͘͞
ವ ̵͙͇͉͙͉͚͖ͣ͌͋͌͗͗͘͝͏͕͙͙͕͑͗͐͋͒ͦ͢
͖͕͙͉͇͔͗͌͋͗͌͠͏͕͈͇͎͕͉͇͔ͦ͗͏͖ͦ͒͌ಣ
͔͌͘͏͏͔͖͌͗͏͙͔͎͇͖͇͕͉ͦ͢͜͜
ವ ̮͇͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͉͔͙͑͗͐͌͋͗͋͐͌͢͏͒ͣ
̶͕͇͓͓͇͙͗͊͗͘͏͗͑͏͎͇͉͔͇͔͕͉͌͗͌͟
͈͇͇͈͇͔͔͇͕͗͌͋͜͏͙͉͕͇ͦ͋͘
ದ ͈͇͇͈͇͔͚͔͕͕͉͇͙͉͇͗͗͌͊͒ͦ͗͌͗͌͗͘͟ಣ
͔͌͠͏͖͕͙͉͇͔ͦ͋͒ͦ͗͌͋͗͌͠͏͕͈͇͎ͦ͗ಣ
͕͉͇͔͏͇͕͔͇͈ͦ͑͒͋͑͌͒ͣ͌͘
ದ ͉͇͕͙͇͙͎͇͈͕͋͌͗͌ͦ͒͑͘͘͝͏͕͉͇͔͔͕͗͐
ದ ͙͕͈͕͙͙͉͚͔͕͈͕̾͑͗ͣ͋͌͗͌͋͢͢͜͝͏͓͕
͒͘͏͙͉͕͚ͣ͋
̫͒ͦ͒͘͏͉͇͉͕͋͢
̶͗͏͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙͘͏͖͕͔͏͎͙͕ͣ͌͑͘ಣ
͕͙͕͙͍͗ͣ͘͏͓͇
̴͇͍͓͏̸̶͙͔͇͔͕͖͚͙͇͙͇͚͎͇͌͑͑͗
̶͗͏͈͕͖͕͗͗͏͎͉͙͌͋͌͒͘͏͉͉͕ಣ
͋͢͏͕͙͍͏͓
̶͕͕͕͔͇͔͑͞͏͏͖͕͇͓͓͗͊͗͘͢͏͓͉͕͒
͈͕͒͑͏͕͉͗͑͏͉͖͕͖͇͙͋͌͗͗͋͌ͤ͑͘͢͝ಣ
͇͔͇͗͏͉͚͓͕͍͔͕͈͚͙͕͙͋͌͗͋͌͝ಣ
͙͑͗ͣ͢
̩͑͒ͥ͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͗
̶͗͏͈͕͇͉͙͕͓͇͙͗͏͌͑͘͞͏͖͕͗͏͎ಣ
͉͙͌͋͌͒͘͏͉͉͕͋͢͏͕͙͍͏͓͖͗͏ಣ
͈͒͏͎͏͙͔͕͎͇͕͉͌͒ͣ͌͗͌͘͞͞
̶̵̴̸̵̲̬̮̬̩̬̹͂͂
̮͇͚͎͇͈͊͗͑͌͒ͣͦ
ವ ̷͇͎͋͌͒͏͙͈͔͇͈͕͈͌͌͒ͣ͌͌͒͌͌͒ͣ͌
͉͙͔͕͈͌͌͌͒ͣ͌͘͝͏͔͙͙͌͏͚͙͕͔͕͑͑͌
͋͌͒͏͇͙͔͕͈͑͌͌͒ͣ͌͏͏͎͋͌͒͏ͦ͏͎
͙͌͗͘͟͏
ವ ̸͚͙͒͌͋͐͌͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖ͦ͗͏͉͔͌͋͌ಣ
͔͓͔͇͇͉ͦ͗͒͑͌͌͐͘͢͢͜͠͏͔͕͓͇͛͗ಣ
͝͏͖͕͚͕͚͎͇͔͌͐͋͜͏͓͏
ವ ̴͙͌͘͏͇͙͕͔͕͉͓͔͔͕͈͕͗͐͌͋͗͌͌͌͒͌͏
͉͙͔͕͈͌͌͌͒ͣ͌͝
ವ ̴͕͙͕͉͙͔͉͌͑͗͌͌͌͌͢͢͝͠͏͓͕͚͙͊͒͏ಣ
͔͙͖ͦͣ͗͏͖͉͕͙͌͗͐͘͏̷͕͓͔͗͑͌͌͑͌ಣ
͚͙͉͖͉͇͎͙͋͌ͦ͌͗͐͗͘͘͢͏͇͙͗ͣ͏͕͙͜ಣ
͔͕͋͌͒ͣ
ವ ̮͇͙͔͌͊͘͏͙͔͇͉͕͕͌͒͑͞͏͎͇͕͙͑͗͐͌
͓͕͔͒͏͏͎͇͖͌͝͏͙͌͑͗ͥ͑͞͏͎͇͌͒͠ಣ
͔͑͏͙͔͕͖͌͑͑͏̮͇͉͍ͦ͏͙͓͌͗͌͌͑͟͏
ವ ̩͔͙ͣ͌͢͏͎͇͓͇͔͕͉͉͑͗͌͘͏͕͋͌͗͘͜ಣ
͍͏͓͕͌͏͇͖͇͉͙͉͗͗ͣ͌͌͘͠͏
ವ ̩͉͔͌͗͢͏͙͓͔͕͕͕͔͌͊͒͐͌͘͢͏͎͋͌͒͏ͦ
͏͎͋͌͒͏ͦ͏͎͙͌͗͘͟͏͏͉͌͠͏͇͖͖͒͘͏ಣ
͇͑͝͏͓ͦ͏
ವ ̩͉͌͋͢͏͙͙͕͌͐͑͘͏͖͙͔͇͌ͦ
ವ ̶͗͏͖͕͓͕͠͏͖͌͘͝͏͇͔͕͕͙͉͇͒ͣ͊͗͌͋͘͘
͙͋͒ͦ͘͏͗͑͏͕͙͙͘͏͇͙͗͐͌͘͏͔͕͎͇͒ͣಣ
͎͔͔͔͓͙͇͊͗ͦ͌͌͌͘͢
ವ ̸͕͈͇͙͕͙͕͕͍͔͕͙͖͒ͥ͋͐͌͗ͣ͗͘͘͏͕͈ಣ
͇͔͗͌͠͏͏͎͇͔͇͉͇͓͌͑͘͘͏̺͇͋͒͏͙͌
͑͗ͥ͑͞͏͏͒͏͖͕͓͙͌͘͏͙͎͇͔͇͉͌͌͑͘͏͉
͓͕͙͌͑͋͒ͦ͘͟͏͗͑͏͏͒͏͔͇͉͕͕͚͒͑͞
ವ ̴͙͌͘͏͇͙͉͖͗͐͌͗͏͈͕͗͌
ದ ͈͔͕͈͇͈͕͙͇͔͔͓͌͒ͣ͌͌͗͘͢͏͇͓͑͗ͦ͏
͏͒͏͇͎͎͇͓͗͗͌͏
ದ ͈͙͇͙͔͇͕͙͕͇ͥ͊͒ͣ͌͗͑͑͘͘͢͜͞
ದ ͖͕͓͇͙͔͈͕͌͐͌͌͒ͣ͟͠͏͉͌͌͠͏͉
͓͕͙͌͑͋͒ͦ͘͟͏͗͑͏
ವ ̶͗͏͇͔͓͇͕͎͇͚͎͔͇͙͇͖͑͗͐͌͒͐͊͗͑͌ͤ͌
͕͙͍͏͓͇͓͕͍͙͌͏͓͙͓͙͕͌ͣ͌͋͘͏͈͇͘ಣ
͇͔̩͙͕͓͚͇͉͚͔͚͇͒ͤ͒͌͗ͥ͗͘͘͘͞͞ಣ
͖͗͌͋͌͒͏͙͉͌͌͠͏͉͈͇͇͈͇͔͗͌͏͔͕͉͇͘
͎͇͖͚͙͘͏͙͙͇͖͕͙͍͌ͤ͏͓͇
̸͙͕͐͑͏͖͙͔͇͌ͦ
̩͕͇͋͏͙͉͕͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͓͕͚͙͔͊͌
͖͇͉͗͘͏͙͔͕͙͕͓ͣͦ͌͑͗͘͘͢͏͖͙͔͇͓ͦ͏
̹͇͑͏͎͇͎͔͔͌͊͗ͦ͌͏͕͓͔͚͙ͦ͗͌͑͌͋͌ͦ͘
͚͇͙͕͎͇͚͎͋͒ͦͣ͋͊͗͑͏͕͍͉͖͋͌͋͗͢͏͈͕͗
̷̸̸̺̱̯̰
̩͖͕͇͍͗͋͌͏͓͙͖͌ͥͦ͌͘͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͗ಣ
͔͙͉͇͉͉͔͌͗͌͋͋͒ͦ͌͋͌͘͘͢͢͏͖͙͔ͦͦ͌
̯͖͕͎͚͙͖͙͔͕͉͉͕͒ͣ͐͌ͦ͋͘͢͏͙͌͒͏͖͕͕͋͜ಣ
͋ͦ͠͏͕͔͙͔͕͓͚͙͌͑͑͑͗͌͏͖͚͖͙͔ͦ͌͏͙͇͑ಣ
͔͏
̸͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͏͗͑͏͏
͕͈͇͉͋͑͏
ವ ̯͖͕͎͚͙͙͕͕͙͉͇͒ͣ͐͌͒ͣ͑͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘
͙͘͏͗͑͏͏͕͈͇͉͋͑͏͖͔͇͎͔͇͔͔͗͌͋͌͌͢͞
͖͌͘͝͏͇͔͕͙͒ͣ͋͒ͦ͘͏͇͔͓͇͗͒ͣ͢͜͟͏͔
ವ ̴͓͌͌͘͟͏͉͇͙͇͎͔͙͉͇͐͌͗͌͗͌͋͘͘͢
͙͋͒ͦ͘͏͗͑͏
ವ ̩͕͇͔͔͌͒ͦ͗͌͘͜͜͝͏͕͚͍͇ͦ͑͗ͥ͌͐͠
͔͗͌͋͌͘͢͏͖͕͎͚͙͙͉͇͒ͣ͐͌͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘
͙͘͏͗͑͏͉͕͑͒͏͙͉͇͖͉͇͌͗͌ͥ͘͜͢͟͞ಣ
͠͏͔͕͈͕͌͋͜͜͏͓͌͢
ವ ̸͚͙͒͌͋͐͌͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖ͦ͗͏͉͔͌͋͌ಣ
͔͓͔͇͚͖͇͕͉͇͔͔͙͉͑͑͌͋͗͌͋͘͘͢͢͜
ವ ̩͈͢͏͇͙͙͉͇͖͕͕͗͐͌͗͌͋͋͋ͦ͘͘͜͠͏͌
͙͋͒ͦ͏͖͇͏͉͙͇͕͔͙͔͕͙͇͔͌͑͑͗͌͐͑͝͏
͙͓͖͇͙͚͖͕͇͓͓͙͌͌͗͗͗͊͗͘͢͢͏͗͑͏͏
͚͕͉͔͎͇͎͔͔͔͕͙͗ͦ͊͗ͦ͌͘͏
ವ ̩͚͇͒͌͘͞͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͍ͦ͏͋͑͏͜
͙͉͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͔͌͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͚͙͌͒ͣͥ͘͏͚͗͑
ವ ̬͒͘͏͉͖͗͏͈͕͕͙͚͙͙͉͚͙͕͎͇͙͕͗͌͌͋͗͘͘
͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͏͗͑͏͎͇͕͔͕͒͑͐͘͘
57
͕͈͇͉͙͍͋͒ͦ͐͌͏͋͑͏͙͉͇͌͗͌͋͋͒ͦ͘͘
͙͘͏͗͑͏͖͗͏͖͕͓͕͠͏͕͎͋͏͚͕͗ͥ͌͊͠
͇͗͟͏͇͑
̭͙͕͙͉͕͌͑ͣ͋͘͘͢
̬͒͘͏͉͕͇͉̩͇͓͋͌͗͌͊͟͏͕͔͌͏͓͙͉͌͌͢ಣ
͕͕͑ͥ͘͏͒͏͔͍͙͕͙͕͗͌͋ͥͥ͌͑ͣ͗͌͑͘͘͘ಣ
͓͔͚͙͌͋͌ͦ͘͏͖͕͎͕͉͇͙͖͔͇͎͔͇͒ͣͣ͗͌͋͘ಣ
͔͔͙͌͌͋͒ͦ͘͢͞͏͇͔͓͇͗͒ͣ͢͜͟͏͔͓ͦ͊͘ಣ
͞͏͙͌͒͏͉͕̩͋͒ͦ͋͗͌͊͢͏͕͔͇͉͕͇͊͋͌͋͜
͏͓͙͔͌͌͏͎͚͍͙͕͙͑ͥ͌͑ͣ͘͘͏͖͕͎͕͉͇͒ͣ͘ಣ
͔͏͓͌ͦ͊͘͞͏͙͉͕͔͙͈͚͙͌͒ͦ͋͒ͦ͋͌͗͌͌͢ಣ
ͦ͘
͙͕͈͚͎͔͇͙͚͕͉͔͍͙͕͙̾ͣ͗͌ͣ͌͑͘͘͢͏͉͕͋͢
͉̩͇͓͌͗͌͊͟͏͕͔͕͈͇͙͌͗͏͙͓͙͔͚͌ͣ͌ͥ͘͘
͚͍͈͚͕͔͙͕͉͕͕͔͇͈͍͔͒͑͗͒ͦ͋͌͘͘͏ͦ
̸͚͙͒͌͋͐͌͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖ͦ͗͏͉͔͔͓͌͋͌͢
͔͇͚͖͇͕͉͇͔͔͙͉͑͑͌͋͗͌͋͘͘͢͜
̬͋͏͔͏͢͝͏͎͓͔͌͗͌͏͍͙͕͙ͦ͌͑͘͘͏͉͕͋͢
ವ ͇͚͖͕͔͓͕͓͚͙͇͔͇͙͚͊͗͋͌͌͑͋͗͘͘͢͝
rG+
ವ ͇͚͖͕͇͔͚͎͕͓͚͙͇͔͇͙͚͊͗͋͛͗͑͋͗͘͘͘͢͝
r7+
ವ ͓͓͕͓͒ͣ͒͏͒͒͏͓͕͔͇͒ͣ͒͏͙͗ಧ
͓͍͚͔͇͕͔͇͌͋͗͋ͦ͌͋͏͔͏͇͍͙͕͙͌͑͘͘͝͏
͉͕͋͢
ವ ͇͚͖͕͇̱͇͇͊͗͋͑͒͌͒͗͑͘͢͟
̹͇͈͒͏͇͍͙͕͙͌͑͘͘͝͏͉͕͋͢
̭͙͕͙͉͕͌͑ͣ͋͘͘͢
̺͕͉͔͗͌ͣ
̹͏͖
rG+
r7+
͓͓͕͒ͣ͒
͇͚͊͗͋͘͢
̱͇͇͒͗͑
͓͇ͦ͊͑ͦ
͔͗͌͋͌͐͘
͍͙͕͙͌͑͘͘͏
͍͙͇͌͑ͦ͘
͕͔͌ͣ͞
͍͙͇͌͑ͦ͘
!
!
!
!
̵̵̸̧̺̼̫̯̯̹̱̾
̴̴̧̩̯̳̯̬
̶͕͌͗͌͋͞͏͙͕͖͑͐͗͘͏͈͕͇͉͔͙͉͗ͣ͌͢͏͚͒͑
͙͉͕͕͇͈͌͌͊͑͌͒ͦ͘͏͎͕͎͙͗͌͑͏
̺͇͔͋͒͌͏͔͇͌͑͏͖͏
̩͕͇͕͍͋͋͌͗͘͏͙͓͏͔͇͔͕͌͗͒ͣ͌͒͘͢͏
̶͗͏͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙͘͏͚͇͔͋͒͌͏͔͇ͦ͑͏͖͏
͏͖͕͎͚͙͓͒ͣ͐͌ͦ͊͘͘͞͏͙͉͕͌͒ͣ͋͒ͦ͋͢
58 www.aeg.com
̯͖͕͎͚͙͙͉͇͖͒ͣ͐͌͗͌͋͌͘͘͘͘͝͏͇͔͕͒ͣ
͖͔͇͎͔͇͔͔͙͗͌͋͌͌͋͒ͦ͘͢͞͏͇͔͓͇͗͒ͣ͢͜ಣ
͟͏̸͔͚͙͒͌͋͐͌͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖͕ͦ͗͏͎͉͕ಣ
͋͏͙͖͌͒ͦ͗͏͉͔͔͓͔͇͚͖͇͕͉͌͋͌͑͑͌͢
͇͔͔͙͉͋͗͌͋͘͘͢͜
̫͇͔͔͚͕͖͇ͥ͌͗͝͏͚͙͖͕ͥ͒͌͋͌͗͘͏͎͉͕ಣ
͋͏͙͕͙͔͕͕͙͙ͣ͋͌͒ͣ͘͏͗͑͏͈͌͒ͣͦ
̾͏͙͇͔͇͚͍͔͑͗͘͢͜
͖͕͉͔͕͙͌͗͌͐͘͜
̫͕͒ͦ͞͏͙͑͘͏͖͗͏͈͕͇͗͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
̴͙͕͕͙͖͚͉͕͚͓͕͓͇͚͕͒ͣ͑͌͒ͥ͋͒͘͘͢͜
͉͙͗͢͏͙͉͖͕͉͔͕͙͌͌͌͗͘͘͜͏
̶̷̶̷̴̬̫̺̬̭̫̬̯̬
̴͌͏͖͕͎͚͙͕͙͇͉͔͇͕͒ͣ͐͌͘͘͘͘͢ಣ
͔͕͉͖͌͘͏͙͇͇͙͉͕͗͗͗͘͏͙͌͒͌͐
͏͒͏͜͏͓͏͌͑͘͞͏͉͙͉͌͌͘͜͠
͓͕͚͙͎͇͍͊͋͌͗͏͉͇͙͕͙͇͙ͣͦ͑͘͘͏͗͌͋͘ಣ
͙͉͇͙͋͒ͦ͘͘͏͗͑͏̷͚͔͕͖͕͌͊͒ͦ͗͗͏͎͉͕ಣ
͋͏͙͖͕͌͗͛͏͇͙͒͑͏͚͙͌͑ͥ͘͘͞͏͚̫͗͑͒ͦ
͙͕͙͖͕͇͙͚ͤ͗͋͌͒͐͌͒͌͋ͥ͌͌͘͠
ವ ͉͔͙͈ͣ͌͌͒ͣ͌͢͏͎͈͇͇͈͇͔͇͗
ವ ͉͈͌͗͢͏͙͖͕͇͓͓͚͙͌͗͊͗͘͏͗͑͏͕͖͇͒͑͜
͔͇͘͏͈͕͉͕͕͙͓͖͇͙͚͕͒͌͌͑͐͌͌͗͗͐͘͢
ವ ̯͖͕͎͚͙͔͇͍͇͕͒ͣ͐͌͋͒͌͌͌͑͒͘͠͏͌͞ಣ
͙͉͕͙͘͘͏͇͔͕͕͖͕͕͇͈͗͒ͣ͊͗͑͘͟͏͕͕͋ಣ
͈͇͉͇͓͑͏
̶͕͇͍͕͙͒͌͑͋͐͘͘͏͗͑͏͕͙͇͉͙͒ͦ͐͌͘
͉͚͕͙͙͕͔͇͕͖͔͔͕͋͌͗͑͗͐͗͌͋͌͒͌͌͢͝
͉͓͉͕͗͌ͦ͏͎͈͍͇͔͌͏͕͈͇͎͕͉͇͔͌͗͏͖ͦ͒͌ಣ
͔͌͘͏͏͉͉͙͌͗͢͏͉͇͔͏͔͖ͦ͌͗͏͙͔͎͇ͦ͢͜ಣ
͖͇͕͉͜
̶͕͗͛͏͇͙͒͑͏͇͌͑ͦ͘͞
͙͘͏͇͗͑
̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͖͕͇͓͓͙͗͊͗͘͏͗͑͏
͖͗͏͔͏͎͕͙͓͖͇͙͚͉͈͇͇͈͇͔͑͐͌͌͗͗͌͗͌
̺͖͕͙͔͒͏͙͉͌͒ͣ͋͌͗͢͝
̷͚͔͕͖͕͉͙͕͙͕͔͌͊͒ͦ͗͗͌͗ͦ͐͌ͦ͘͘͏͌
͚͖͕͙͔͒͏͙͌͒ͦ͏͚͇͙͉͖͓͙͋͒ͦ͐͌͌͗͌͋͌͘͢
͕͉͔͚͙͔͔͙͕͕͔͌͊͗͌͌͐͗͘͘͢
̨͇͇͈͇͔͗
̷͚͔͕͖͕͉͙͕͙͕͔͌͊͒ͦ͗͗͌͗ͦ͐͌ͦ͘͘͏͈͇͌ಣ
͇͈͇͔͇͉͕͗͏͎͈͍͇͔͌͏͕͈͇͎͕͉͇͔͌͗͏͌
͔͇͑͏͖͏͏͇͙͘͞͏͍͇͉͌͑͗͞͞͏͔͢
̫͚͇͔͒ͦ͋͒͌͏͇͙ͦ͘͞͏͍͇͉͌͑͗͞͞͏͔͢͏͘ಣ
͖͕͎͚͙͙͕͕͖͒ͣ͐͌͒ͣ͑͌͘͝͏͇͔͒ͣ͌͗͌͋͘͢ಣ
͙͉͇͘
̫͙͕͕͉͖͕͔͒ͦͤ͊͒͢͏͙͚͌͒͌͋ͥ͘͠͏͕͖͌͌ಣ
͇͗͝͏͏
ವ ̵͞͏͙͘͏͙͈͇͇͈͇͔͖͕͓͕͖͌͗ͣͥ͌͘͘͠ಣ
͝͏͇͔͕͕͙͉͇͒ͣ͊͗͌͋͋͒ͦ͘͘͞͏͙͑͘͏
͖͓͙͕͉͗͌͋͌͏͎͔͍͇͉͙͇͌͗͌ͥ͌͐͒͘͠͏
ವ ̮͇͖͚͙͘͏͙͖͕͇͓͓͚͙͌͗͊͗͋͒ͦ͘͏͗͑͏͏͎ಣ
͋͌͒͏͐͏͎͕͖͇͙͕͈͚͓͇͍͔͕͙͇͔͒͐͑͜͞͏
͖͗͏͓͇͑͘͏͓͇͔͕͙͓͖͇͙͚͒ͣ͐͌͌͗͗͌͘
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͔͈͕͕͕͕͌͌͒ͣ͊͑͒͟͏ಣ
͙͉͇͓͕͕͙͉͇͌ͥ͌͊͗͌͋͘͘͘͞͠
̷̸̸̺̱̯̰
59
̫͕͎͇͙͕͓͕͕͙͉͇͗ͥ͌͊͗͌͋͘͘͠
̵͞͏͙͇͕͎͇͙͕͇͑͋͗͘
1
̴͇͍͓͏͙͔͇͎͇͚͌͌͒͑͠
̯͎͉͒͌͑͏͙͕͎͇͙͕͌͋͗
̸͔͏͓͏͙͉͔͇͙͕͙͇͌͌͗ͥͥͣ͌͑͘͘͜͞
͍͋͒ͦ͏͋͑͏͕͈͇͉͕͋͑͜
̶͕͓͕͙͉͕͕͉͙͇͗͐͌͋͐͌͋͌͒͘͏͕͎͇͋ಣ
͙͕͇͗
2
̸͒͏͉͔͕͔͇͕͐͘͘
̷͚͔͕͖͕͉͙͕͙͕͌͊͒ͦ͗͗͌͗ͦ͐͌ͦ͘͘ಣ
͔͏͌͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘͏͖͕͋͋͌͗ಣ
͍͏͉͇͙͕͉͐͌͌͊͞͏͙͕͓͕͙͕ͦ͘͘͘ಣ
͔͏͏
̩͖͕͔͒͢͏͙͕͌͞͏͙͚͔͇͕͇͑͌͒͘͘͘͘͏
ವ ̶͗͏͈͕͔͗͌͒͘͏͉͇͙͉͕͚͌͋
ವ ̨͇͇͈͇͔͔͖͕͉͕͇͗͌͗͗͞͏͉͇͙͌ͦ͘
ವ ̶͗͏͈͕͗͏͎͇͙͔͙͙͉͔͔͋͌͌͌͌͌͐͘͘͢
͎͉͚͉͎͉͇͔͔͈͕͑͐͒͑͢͢͏͕͉͇͔͗͏͓͌
͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
ವ ̴͇͋͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͕͔͒͌͌͗͌ͦ͑͋͌͘͘͏͘ಣ
͖͇͉͔͕͙͗͘͏͉͎͇͔͔͔͇͚ͦ͐͗͌͘͘͢͟ಣ
͔͏͓͚͔͌͛͑͝͏͏͒͘͏͉͇͉͕͋͢
̵͞͏͙͘͏͙͔͌͏͚͕͎͇͙͕͇͖͕͋͗͘͟ಣ
͓͕͙ͣͥ͌͑͠͠͏
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͕͎͇͙͕͕͈͇͙͔͕͉͔͌͋͗͗͏ಣ
͚͟
̴̴̧̩̯̳̯̬
̯͎͉͒͌͑͏͙͉͌͏͚͔͚͇͖͒͑͗͟͏ಣ
͙͇͔͏ͦ͏͎͕͎͙͗͌͑͏
̴͌͏͎͉͇͙͒͌͑͐͌͛͏͙͉͕͒ͣ͗
͉͓͇͈͕͙͖͗͌ͦ͗͗͢͏̴͈͕͇͗͌
͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙͕͌͞͏͙͚͑͒͘͘͏͉ಣ
͔͕͕͔͇͕͇͊͌͒͘͘͘͏͉͖͗͏͈͕ಣ
͔͇͕͗͌͋͜͏͙͕͇͉͕͇ͦ͊͗ͦͦ͋͘͞
̶͕͌͗͌͋͞͏͙͕͑͐͒͘͘͏͉͔͕͕͊
͔͇͕͇͚͈͌͋͘͘͏͙͙͕͉͕͇͌ͣ͋͘͞
͕͕͔͇͒͋ͦ͜
60 www.aeg.com
̵͞͏͙͇͑͒͘͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̵͙͕͙͉͚͑͗͐͌͋͌͗͒͘͝͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͕͙͔ͦ͏͙͚͔͇͈͌͑͗͑͌ͦ͘͢͟͏͔͘͏ಣ
͓͏͙͌͌͌
̶͕͙͇͉͙͖͕͋ͣ͌͋͒͘͘͏͉͒͘͏͉͔͕͕͔͇͊ಣ
͕͇͕͔͙͔͈͕͇͉͙͑͌͐͌͗͋͒ͦ͗͌͘͘͘͢ಣ
͇͉͕͑ͥ͌͐͋͢͠
̴͇͍͓͏͙͔͇͉͇͇͍͇͇͖͕͌͋͗͑͗͘͢͞ಣ
͕͍͔͔͔͇͒͌͌͒͘͢͏͉͔͕͙͚͈͐͗͑͌͏
͖͕͙͔ͦ͏͙͉͖͙͕͈͇͙͌͌͌͌͗͌͋͋ͣ͢͞
͉͕͙͔͇͚͍͚͋͌͌ͣ͗͘͞
1
2
̱͕͇͕͔͙͔͔͇͖͕͔͊͋͑͌͐͌͗͒͏͙͉͕ͦ͘ಣ
͕͚͙͇͔͕͉͋͐͘͏͙͌͒͘͏͉͔͚͙͚͈͚ͥ͗͑
͔͇͓͙͕͌͘͏͉͙͉͕͚͒͌͐͌͋͢͏͎͕͔͑ಣ
̶͙͔͇͕͉͙͕͌͐͌͗͗͏͙͙͚͕͖͇͌ͤ͌͗͝͏ͥ
͏͒͏͇͎͕͙͖͕͗͋͌͗͜͏͎͒͘͏͉͔͕ಣ
͕͔͇͕͇͔͖͙͇͔͙͉͙͇͙͊͌͌͗͌͌͌͑ͣ͘͘͘͢
͉͕͇͋
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͌͒͘͏͉͔͚͙͚͈͚͔͇͓ͥ͗͑͌ಣ
͙͕͎͇͙͓͖͕͉͔͌͌͗͘͏͙͌͛͏͙͒ͣ͗͏͏͎ಣ
͉͒͌͑͏͙͕͌͌͊͏͎͖͗͏͈͕͇͗
̺͇͋͒͏͙͉͕͌͗͘͏͔͑͏͏͖͕͙͕͕͔͔͗͘͏͌
͖͓͙͗͌͋͌͢͏͎͔͇͕͇͘͘
̺͈͌͋͏͙͙͕͇͙͇͔͇͕͇͌ͣ͑͗͒ͣ͑͘͘͘͢͞͞
͉͕͈͕͔͕͉͇͇͙̬͋͗͌ͦ͒͘͘͘͠͏͔͙͙͕͌
͕͈͇͙͗͏͙͉͉͌ͣ͌͗͘͘͏͔͔͙͐͌͗͘͢͝
̷̸̸̺̱̯̰
61
̵͞͏͙͘͏͙͌͛͏͙͔͇͕͒ͣ͗͋ͦ͜͠͏͐ͦ͘
͖͕͉͕͕͖͕͉͕͔͓͉͔͙͋͋͗͋͌͢͏͓͒͌͏
͉͙͇͉͙͕͕͈͇͙͔͕͉͔͇͕͖͕ͣ͌͌͊͗͘͘͘
͖͌͘͝͏͇͔͓͔͇͖͇͉͒ͣ͗͒ͦͥ͢͠͏͓
̺͈͌͋͏͙͙͕͌ͣ͛͘͞͏͙͖͕͙͔͕͎͇͒ͣ͗͒ಣ
͙͔͚͙͉͕ͦ͏͎͈͍͇͔͌͏͖͕͙͌͗͌͌͑͞
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͔͇͓͙͕͚͌͌͑͗͑͘͢͟͏͎͇ಣ
͕͙͉͚͑͗͐͌͋͌͗͒͘͝͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
2
1
̻͏͙͔͇͒ͣ͗͒͢͏͉͔͕͕͊
͇͔͇͒͊͟͏͔͇͒͏͉͔͕͕͇͖͇͔͇͊͑͒
̩͕͎͓͕͍͔͕͖͕͙͈͚͙͕͗͌͌ͦ͘͞͏͙͇͑͘
͛͏͙͕͉͉͚͒ͣ͗͒͌͋ͥ͘͠͏͚͇͒ͦ͘͜͜͞
ವ ̩͖͗͏͈͕͔͖͕͙͚͖͇͙͉͕͇͗͌͌͋͘
ವ ̶͗͏͈͕͔͇͖͕͔͙͉͕͕͗͒ͦ͌ͦ͋͐͒͘͘͏͟ಣ
͕͓͕͕͑͋͒͊
ವ ̯͔͋͏͇͙͕͔͕͖͑͗͑͑͏ ͔͇͞͏͔͇͙͓͌͏ಣ
͇͙͇͔͇͊ͣ͋͏͖͉͉͒͌͌͌͘͘͢͞͏͉͇͙͌ͦ͘
͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͖͚͖͍͇͐͗͌͋͗͌͋ͥಣ
͠͏͐͘͏̸͓͉͕͓͒m̶͕͏͑͘͏͚͙͇͔͗͌͘ಣ
͔͏͔͌͌͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘}
̴̴̧̩̯̳̯̬
̯͎͉͒͌͑͏͙͉͌͏͚͔͚͇͖͒͑͗͟͏͙͇ಣ
͔͏ͦ͏͎͕͎͙͗͌͑͏
̵͞͏͙͇͑͛͘͏͙͕͉͔͇͒ͣ͗͒͏͉͔͕͕͇͔͇͊͒͊͟
̮͇͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͉͔͙͑͗͐͌͋͗͋͐͌͢͏͒ͣ
̸͔͏͓͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͇͔͇͐͒͊͑͗͘͟
̶͕͗͞͏͙͘͏͙͌͛͏͙͇͔͇͍͙͒ͣ͗͒͊͌͘͟ಣ
͕͙͕͑͐͌͑͐͠
̸͔͏͓͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͖͕͐͒͊͋͟ಣ
͔͔͖͑͒ͥ͌͐͑͗͢͞͏͈͕͚͎͇͗͋͘͏
̶͕͗͞͏͙͘͏͙͌͛͏͙͔͇͒ͣ͗͒͏͉͔͕͕͊
͇͖͇͔͇͍͙͕͙͕͑͒͌͑͐͌͑͐͘͠͏͒͏͖͕ಣ
͕͙͔͓͒͌͌͝
20°
̶͕͕͋͌͋͘͏͔͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
͕͈͇͙͔͕̩͕͗͏͎͈͍͇͔͌͏͚͙͉͕͌͌͌͑͞ಣ
͖͕͉͙͓͙͋͗͌͗ͣ͌͊͌͗͌͢͏͔͕͙͉ͣ͌͘͘͜͞
͊͏͇͉͋͗͒͏͌͑͘͞͏͕͌͋͘͜͏͔͔͌͏͐
̵͙͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͇͔͑͗͐͌͋͗͋͐͑͗͢
45°
͙͔͔̈́͑͗͌͐͒͘͘͢͏͉
̩͎͚͙͇͙͔͗͌͒ͣ͌͌͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏͖͗͏͈͕͗
͔͌͒͘͏͉͇͙͉͕͚͌͋
̩͙͕͓͚͇͉͖͕͔ͤ͒͌͒͘͢͞͏͙͙͉͌͋͌͐͘͏ͦ
͇͕͉͊͟ಧ͕͖͏͇͔͔͉͇͎͌͗͋͌͒͌͘͢
̵͞͏͙͇͑͒͘͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͗͏͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙͘͏͕͞͏͙͘͏͙͔͇͕͌͘͘
62 www.aeg.com
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͌͒͘͏͉͔͚͙͚͈͚͔͇͓͙͕ͥ͗͌͘͏
͎͇͕͙͚͑͗͐͌͑͗͑͒͘͢͟͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͕͉͖͕͔͔͒͌͒͌͘͢͏͕͖͇ͦ͌͗͝͏͙͔͐ͤ͑͗͌͘ಣ
͔͕͕͊͒͘͏͉͇͉͕͔͕͈͕͋͌͋͢͜͏͓͕͖͕͉͙͕͗ಣ
͔͕͇͙͑͏͉͏͕͉͇͙͗ͣ͘͏͙͓͚͌͒͘͘͏͉͇
̮͇͙͒͌͐͌͒͏͙͇͉͕͉͕͙͗͋͌͑͋͒ͦ͘͢
͕͎͇͙͕͇͓͕͕͙͉͇͕͋͗ͥ͌͊͗͌͋͘͘͘͠ಣ
͔͕͉͔͕͙͐͘͏͗͑͏
̮͇͖͚͙͘͏͙͖͕͇͓͓͚͙͕͈͌͗͊͗͒͘͢͞͏͙ͣ
͉͕͚͋
̮͇͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͉͔͙͑͗͐͌͋͗͋͐͌͢͏͒ͣ
̵͙͕͌͋͘͏͔͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
̶͕͓͙͌͘͏͙͕͈͇͕͔͇͔͇͌͑͒͝͏͉͔͕͕͊
͇͔͇͉͕͔͙͔͒͊͑͌͐͌͗͟͏͇͙͉͕͋͐͌͋͌
͉͙͌ͣ͢͞͏͎͇͔͇͒͊͟
̸͙͉͕͚͒͌͐͌͋͏͎͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̸͓͕͖͇͌͗͝͏͏͉͖͕͔͓͒ͦ͌͌͋͒ͦ͢͢
͙͔͔͕͕ͤ͑͗͌͊͒͘͘͏͉͇͉͕͋͢
̶͕͒͌͒͘͘͏͉͇͉͕͋͢͏͎͒͘͏͉͔͕͕͔͇͊ಣ
͕͇͖͕͋͑͒ͥ͘͘͞͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
̴̴̧̩̯̳̯̬
̶͉͕͎͕͈͔͕͉͔͌͗͌͋͒͌͏͓͌͏͘ಣ
͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͏͖ͦ͗͏͈͕͇͚͈͗͌͋͏ಣ
͙͙͕͙͓͖͇͙͚͇͖͉͌ͣ͌͌͗͗͗͌͘͢͞ಣ
͇͙͌͟r&
̶͕͗͏͎͉͕͋͏͙͔͔͙͕͙͉͙͌͒ͣ͌͌͌͌͘ಣ
͙͉͔͔͕͙͌͘͘͏͎͇͚͈͉͎͉͇͔͌͗͢͠ಣ
͔͔͐͢͏͎͑͏͓͏͙͓͖͇͙͚͇͓͌͌͗͗͏
̳͖͕͙͌͗͗͢͏͉
͎͇͓͎͇͔͌͗͏ͦ
̬͒͘͏͖͗͏͈͕͚͙͇͔͕͉͔͉͓͙͗͒͌͌͌͊͋͌͘͘
͙͓͖͇͙͚͇͓͕͍͙͕͖͚͇͙͔͌͌͗͗͌͑ͣͦ͘͘͏͍͌
r&͚͇͋͒͏͙͌͏͎͔͇͒͏͉͔͕͕͇͔͇͊͒͊͟͏
͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͕͙͇͉͚͙͇͓͉͕͊ͥͦ͘͘͘͘͟ಣ
͚͋
̯͎͉͒͌͑͏͙͉͌͏͚͔͚͇͖͒͑͗͟͏͙͇͔͏ͦ͏͎
͕͎͙͗͌͑͏
̶̵̸̸̷̴̴̴̸̶̷̴̵̸̧̧̯̱̯̺̹̬̯̬̬̯̩̹̬̰
̶͗͏͈͕͔͎͇͖͚͇͙͗͌͑͌ͦ͘͘͏͒͏͕͙͇͔͇͘ಣ
͉͒͏͉͇͙͉͕͉͓͇͈͕͙͌ͦ͗͌ͦ͗͘͢
̸͔͇͇͇͖͕͖͙͇͙͔͇͙͒͐͌ͣ͐͘͢͞͏͔͗͌͌͟͏͌
͖͕͈͓͓͙͇͈͗͒͌͒͘͢͏͚̬͒͘͝͏͗͌͌͟ಣ
͔͏͔͔͇͔͕͕͈͇͙͌͌͐͋͌͗͏͙͉͉͌ͣ͌͗͘͘͏͘ಣ
͔͔͙͐͌͗͢͝
ವ
̶͗͏͈͕͔͗͌͒͘͏͉͇͙͉͕͚͌͋
ವ
̫͉͇͖͌͗͗͝͏͈͕͇͕͙͙͇͗͑͗͢͏͒͏
͔͎͇͙͇͇͚͙͌͑͗͑͑͒͌͋͌͘͢
ವ
̸͇͈͕͙͇͇͗͒͘͏͙͓͇͎͇͌͘͠͏͙͢
͕͙͖͌͗͌͒͏͉͇
̩͚͇͇͖͕͈͓͖͒͌͗ͦ͋͗͒͌͗͘͞͏͈͕͕͓͗
͓͕͚͙͉͇͉͇͙͎͉͚͕͉͊͋ͣͦ͑͌͘͘͢͢͏͔͇͇͊͒͢
͔͇͋͏͖͉͉͒͌͌͌͘͘͢͞͏͉͇͙͕ͣͦ͑͋͘͢
͕͟͏͈͕͑
ವ
̩͖͗͏͈͕͔͖͕͙͚͖͇͙͉͕͇͗͌͌͋͘
̴̴̧̩̯̳̯̬
̶͉͖͕͔͔͌͗͌͋͒͌͢͏͓͖͕͉͌͗͌͗͑͏
͉͑͒ͥ͢͞͏͙͖͌͗͏͈͕͗
̴͌͏͖͇͉͔͕͙͗ͣ͘͘
̩͕͎͓͕͍͔͇͖ͦ͗͏͞͏͔͇
̩͕͎͓͕͍͔͕͔͌͗͌͌͟͏͌
̩͖͗͏͈͕͔͖͕͗͌ಣ
͙͚͖͇͙͉͕͇͌͋͘
̮͇͙͉͕͕͖͕͉͕͑͗͋͗͋͢ಣ
͔͇͔͐͑͗͢
̵͙͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͑͗͐͌͋͗͋͐͢
͇͔͑͗
̶͕͉͍͔͔͇͗͌͋͌͒͏͉͔͕͐
͇͔͒͊͟
̺͈͌͋͏͙͙͕͔͇͌ͣ͒͘͞͏͉͔͕͐
͇͔͔͖͕͉͍͔͒͊͌͗͌͋͌͟
̮͇͕͔͗͌͛͘͢͏͙͉͒ͣ͗͢
͔͇͒͏͉͔͕͓͇͔͒͊͌͟
̶͕͗͏͎͉͌͋͏͙͌͞͏͙͚͑͛͘͏͙͒ͣಣ
̸͕͉͓̺͕͗͋͜͏͕͞͏͙͇͑͘
̩͕͕͖͕͉͕͔͉͔͋͗͋͐͌͢ಣ
͙͏͎͇͈͒ͣ͏͙͎͊͗ͦͣͥ͏͒͏
͔͇͑͏͖ͣͥ
̶͕͗͞͏͙͘͏͙͉͕͕͖͕͉͕͔͌͋͗͋͐͢
͇͔͑͗
̴͖͇͉͌͗͏͔͕͖͕͒ͣ͋͑͒ͥಣ
͔͔͇͌͒͞͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
̺͈͌͋͏͙͉͖͇͉͌ͣ͗͘͏͔͕͙͒ͣ͘͏
͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͇͔͇ͦ͒͊͟
̷̸̸̺̱̯̰
63
̴͌͏͖͇͉͔͕͙͗ͣ͘͘
̩͕͎͓͕͍͔͇͖ͦ͗͏͞͏͔͇
̩͕͎͓͕͍͔͕͔͌͗͌͌͟͏͌
̫͇͉͔͒͌͏͉͕͌͋͒͘͢͏͟ಣ
͕͓͔͑͏͎͕͑͌
̵͈͇͙͗͏͙͉͓͙͔͚͚͍͈͚͌ͣ͌ͥ͒͘͘͘
͉͕͕͔͇͈͍͔͋͌͘͏ͦ
̶͗͏͈͕͔͗͌͒͘͏ಣ
͉͇͙͉͕͚͌͋
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͒͘͏͉͔͕͐
͇͔͒͊͟
̺͈͌͋͏͙͙͕͌ͣ͒͘͘͞͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
͔͖͕͉͍͔͌͗͌͋͌
̮͇͕͗͘͏͒ͦ͛͘͏͙͒ͣ͗
͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͕͗͞͏͙͘͏͙͌͛͏͙͒ͣ͗͒͘͏͉͔͕͕͊
̸͔͇͕͇͓̺͕͋͘͘͜͏͕͞͏͙͇͑͘
̴͖͇͉͌͗͏͔͕͖͕͒ͣ͋͑͒ͥಣ
͔͌͒͘͞͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
̺͈͌͋͏͙͉͖͇͉͌ͣ͗͘͏͔͕͙͒ͣ͘͏
͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͇͔͇ͦ͒͊͟
̨͇͉͈͇͔͇͖͕͒͗͗͢͢ಣ
̮͇͇͙͖͕͇͓͓͚͋͐͌͗͊͗͒͘͏͉͇
͇͓͓͇͙͊͗͘͏͗͑͏͈͎͙͇͌ͤಣ
͖͇͒͘͏͉͇͉͕͋͢
̨͇͉͈͇͔͇͚͔͒͗͛͑͢͢ಣ
͝͏̵͙͇͔͕͉͇͉͕ͦ͑͘͘ಣ
͕͉͈͇͋͐͑͌
̮͇͇͙͖͕͇͓͓͚͋͐͌͗͊͗͒͘͏͉͇
̫͉͇͖͌͗͗͝͏͈͕͇͗
͕͙͙͇͑͗͢͏͒͏͔͌
͎͇͙͇͇͑͗͑͑͒͌͘͢ಣ
͚͙͋͌
̶͕͙͔͕͎͇͕͙͉͚͒͑͗͐͌͋͌͗͝
̸͇͈͕͙͇͇͗͒͘͏ಣ
͙͓͇͎͇͌͘͠͏͙͕͙͢
͖͌͗͌͒͏͉͇
ವ ̵͙͑͒ͥ͞͏͙͖͌͗͏͈͕͕͙͗ͤ͒͌͑ಣ
͙͕͙͗͌͘͏
ವ ̮͇͕͙͉͕͕͖͕͉͕͔͑͗͐͌͋͗͋͐͢
͉͔͙͌͏͒ͣ
ವ ̵͈͇͙͗͏͙͉͉͌ͣ͌͗͘͘͏͔͐͘͢
͔͙͌͗͝
̴͖͕͌͗͏͎͉͕͋͏͙ͦ͘
͕͙͍͏͓
͙͇͖͕͙͍̈́͏͓͇͕͙͑͒ͥಣ
͔͌͞
̮͇͇͙͖͕͇͓͓͚͕͙͍͋͐͌͗͊͗͏͓͇
̮͇͕͗͘͏͒ͦ͛͘͏͙͒ͣ͗
͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͕͗͞͏͙͘͏͙͌͛͏͙͒ͣ͗͒͘͏͉͔͕͕͊
̸͔͇͕͇͓̺͕͋͘͘͜͏͕͞͏͙͇͑͘
̯͓͙͓͙͕͌͌͌͋͘͏͈͇͘ಣ
͇͔͖͒͗͘͏͕͙͍͏͓͌
̷͇͖͗͌͋͌͒͘͏͙͉͌͌͠͏͉͈͇͇͈͇͗ಣ
͔͉͚͔͚͌͗ͥ͞͏͔͕͉͇͎͇͖͚͙͘͘͏͙͌
͙͇͖͕͙͍ͤ͏͓͇
̶͕͇͓͓͇͔͎͇͗͊͗͌ಣ ̩͏͇͙͉͕͕͔͚͇͒͑͌͌͊͗͘͟
͖͚͇͙͑͌ͦ͘͘
͔͉͙͇͉͔͇͉͕͎͙͌͒͌͗͌͘ಣ
͚͑
̩͙͇͉͙͉ͣ͌͘͏͚͉͕͎͙͚͒͑͗͌͑
̶͕͖͕͇͌͗͌͊͗͌͒͗͌͋͗͜ಣ
͔͏͙͔͇͕͓͇͔͓͌͒ͣ͋͌͟
͇͖͗͗͌͋͌͒͘͏͙͔͕͓͌͒ͣ
͠͏͙͌
̮͇͓͔͌͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͌͒ͣ
̴͈͇͔͇͍͇͙͇͔͕͖͌͒͑͢ಣ
͇͑ ̴͇͍͓͏͙͔͇͔͕͖͚͌͑͑ ̮͇͇͔͇͕͙͕͇͖͚͋͗͑͘͘͞ಣ
͇͑
͙͕͈͔͓͔͔͕͔͇͇͙͉̾͌͌͋͒͌ͣ͢͢͞ಣ
͖͕͔͔͒͌͏͖͕͇͓͓͕͙͓͔͌͗͊͗͌͢͏ಣ
͙͕͙͕͚͖͚͇͌͗͑͑͘͘͞
64 www.aeg.com
̴͌͏͖͇͉͔͕͙͗ͣ͘͘
̩͕͎͓͕͍͔͇͖ͦ͗͏͞͏͔͇
̩͕͎͓͕͍͔͕͔͌͗͌͌͟͏͌
̩͔͇͚͔͑͒ͥ͌͛͑͞͝͏ͦ
̮͇͠͏͙͇͕͙͙͋͌͌͐
̵͙͑͒ͥ͞͏͙͚͔͌͛͑͝͏̮͇ͥ͠͏͙͇
͕͙͙͋͌͌͐
̩͕͇͔͇͖͕͚͋͒
̯͓͙͓͙͕͖͕͙͌ͥ͌͗͌͑͘͞͏ ̶͕͉͙͓͙͗͌͗ͣ͌͊͌͗͌͏͔͕͙ͣ͘͞
͉͓͙͇͖͕͕͌͋͌͋͘͘͜͏͔͌ಣ ͉͌͊͘͜͏͇͉͋͗͒͏͌͑͘͞͏͕͌͋͘͜͏͔͌ಣ
͔͏͇͔͕͉͉͕ͦ͒͊͋͒ͦ͋͟͢ ͔͏͐
̯͓͙͓͙͕͖͕͙͇͌͌͌͗͌͑͘͞
͏͎͒͘͏͉͔͕͕͔͇͕͇͊͘͘
̶͕͉͙͓͙͗͌͗ͣ͌͊͌͗͌͏͔͕͙͚ͣ͘͘͞ಣ
͙͇͔͕͉͑͏͛͏͙͇͒ͣ͗͒͘͏͉͔͕͕͔͇͊ಣ
͕͇͘͘
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͒͘͏͉͔͕͐
͇͔͒͊͟
̺͈͌͋͏͙͙͕͔͇͌ͣ͒͘͞͏͉͔͕͐
͇͔͔͖͕͉͍͔͒͊͌͗͌͋͌͟
̴͉͕͎͓͕͍͔͕͕͙͌ಣ
͙͉͚͑͗ͣ͋͌͗͢͝
͖͗͏͈͕͇͗
̷͇͈͕͙͇͙͖͕͇͓͓͇͌͗͊͗
͙͘͏͗͑͏
̶͕͕͍͋͋͏͙͖͕͇͔͎͇͉͌͑͌͌͗͟͏͙ಣ
͖͕͇͓͓͇͙ͦ͗͊͗͘͘͏͗͑͏
̩͈͇͇͈͇͔͙͉͕͇͗͌͌ͣ͋͘
̩͈͌͗͢͏̸͙͖͕͇͓͓͚͌͗͊͗͒͏͉
͏͒͏̵͙͍͏͓
̶͗͏͈͕͗͏͎͇͙͋͌
͔͕͈͔͚͓͌͐͢͢͟͞
̶͗͏͈͕͔͉͕͉͔͔͗͌͗͌͢
͇͚͙͑͑͒͌͋͌͘
̵͙͚͗͌͊͒͏͚͙͖͕͕͍͔͗͐͌͒͌͏͌
͖͗͏͈͕͇͖͕͕͗͊͗͏͎͕͔͙͇͒͏̸͓
̺͙͇͔͕͉͇͑͘
̴͈͌͒͢͏͚͇͔͋͒͌ͤ͒͌͢ಣ
͓͔͙͚͖͇͕͉͌͑͑͢͏͏͒͏
͙͇͔͖͕͙͗͗͘͏͕͉͕͔͗͌͢͞
͈͕͙͒͢
̺͇͋͒͏͙͚͖͇͕͉͚͌͑͑͏͙͇͔͖͕͗͗͘ಣ
͙͏̸͕͉͕͔͈͕͙͓̺͙͇͗͌͒͘͢͢͞ಣ
͔͕͉͇͑
̮͇͚͎͇͊͗͑͒͘͏͕͓͓͇͑͟ಣ
͇͒
̫͕͈͇͉͙͉͈͇͇͈͇͔͈ͣ͌͗͌͌͌͠ಣ
͒ͣͦ
̶͗͏͈͕͔͇͈͗͏͇͙͗͌ ̱͕͔͌͒͘͝͏͉͔͕͕͇͔͊͒͟ಣ
͉͕͚͋͏͙͚͙͍͌
͇͇͖͕͕͍͔͊͗͒͌͒͘͘͏͟ಣ
͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙͌͌
͕͓͔͑͏͎͕͑
͒͘͏͉
̺͕͙͕͉͙͙͕͋͌͗ͣ͌ͣ͒͘͘͘͞͏͉͔͕͐
͇͔͔͇͕͒͊͋͟͜͏͙͉͔͚͍͔͕͓͖͕ͦ͘ಣ
͕͍͔͒͌͏͏
̷͎͚͙͇͙͙͌͒ͣ͘͢͏͗ಣ ̸͙͉͇͙͗͌͋͋͒ͦ͘͘͏͗͑͏
͑͏͔͚͕͉͙͉͕͌͋͒͌ಣ ͔͕͙͇͙͕͔͕͓͔͕͕͌͋͊͘͞
͗͏͙͔͌͒ͣ͢
͏͒͏͕͔͕͉͈͇͔͕͔͗͌͢ಣ
͉͔͕͌͗
̺͉͌͒͏͙͕ͣ͌͑͒͞͏͙͉͕͓͕͌ͥ͘͞ಣ
͕͙͉͇͌͊͗͌͋͘͘͠͏͒͏͏͖͕͎͚͒ͣ͐͘ಣ
͙͚͕͓͕͙͉͕͌͋͗͊͌ͥ͌͌͗͌͋͘͘͠
̶͙͌͗͌͋͘͏͕͈͗͑͐͌͒ͣͦ
͔͈͌͒͢͏͉͉͔͌͋͌͢͢
͙͕͐͑͘͏͖͙͔͇͌ͦ
̫͉͉͔͒ͦ͌͋͌͢͏͙͕ͦ͐͑͘͏͖͙͔ͦ͌͜
͏͖͕͎͚͙͖͒ͣ͐͌͌͘͘͝͏͇͔͒ͣ͌͢
͙͉͇͗͌͋͘͘
̨͇͔͉͔͕͎͇͇͔͇͒͌͌͗͋͢
͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̺͈͌͋͏͙͉͖͇͉͌ͣ͗͘͏͔͕͙͒ͣ͘͏͉͢ಣ
͈͇͔͔͕͙͓͖͇͙͚͗͐͌͌͗͗͢
̶͉͔͇͔͕͓͇͎͇͗͌͌͗͢͟ಣ
͚͎͊͗͑͏
̺͓͔͌ͣ͟͏͙͎͇͚͎͚͈͌͊͗͑͌͒ͣͦ
̶͕͖͕͉͒͌͗͌͗͑͘͏͉͑͒ͥ͞͏͙͖͌͗͏͈͕̩͗͢ಣ
͖͕͔͔͒͌͏͖͕͇͓͓͖͕͕͍͌͗͊͗͗͋͒͢͏͙ͦ͘͘
͙͕͕͓͕͓͔͙͇͔͇͕͙͕͕͓͕͔͇͈͇͊͌͑͗͒͢
͖͉͇͔͇͗͌͗
̬͒͘͏͔͌͏͖͇͉͔͕͙͖͕͉͗ͣͦ͘͘͏͙͔͕͉͇ͦ͘͘
͕͈͇͙͗͏͙͉͉͌ͣ͌͗͘͘͏͔͔͙͐͌͗͘͢͝
̬͒͘͏͔͇͋͏͖͕͙͕͈͇͍͇͙͚͒͌͌͗ͥͦ͋͗͘͘ಣ
͊͏͕͕͌͑͋͢͟͏͈͕͕͈͇͙͑͗͏͙͉͌ͣ͌͗͘͘ಣ
͉͏͔͔͙͐͌͗͘͢͝
̷̸̸̺̱̯̰
65
̸̴̵̧̧̺̹̩̱
̴͇͈͕͖͍͔͗͑͗͌͌͢͜
͔͇͇͕͑͒͋͑
̯͓͙͉͖͕͇͍͉͈͌͌ͦ͗͋͌͒͘͏͍͇͓͇͉͐͌͟ಣ
͙͕͗͏͎͕͉͇͔͔͕͓͓͇͇͎͊͏͔͌
̶͗͏͚͙͇͔͕͉͖͑͌͗͘͏͈͕͇͔͇͕͕͎͇͗͑͒͌͝ಣ
͖͑͗͌͏͙͖͌͗͏͈͕͖͍͔͓͗͑͗͌͌͢͏͔͇͇͑͒͋ಣ
͇͓͑͏
̸͚͙͒͌͋͐͌͏͔͙͚͗͑͘͝͏͓͖ͦ͗͏͇͇͓͓͒͊͌͢
͕͓͖͙͚͑͑͒͌͑
̷͇͖͇͕͉͇͑͑͘
̯͖͕͎͚͙͖͇͙͒ͣ͐͌͌͗͑͘͞͏̸͔͏͓͏͙͌
͎͇͉͇͚͖͑͗ͥͥ͗͢͠͏̶͈͕͖͔͚͗͒͌͑͗͏
͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙͘͏͉͕͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌ͣ͘͘
͍͚͗͌͠͏͓͏͔͙͚͓͔͙͕͓͗͌͘
̺͇͋͒͏͙͇͙͕͔͔͉͌͑͗͐͌͗͢͜
̺͇͋͒͏͙͚͖͇͕͉͕͔͓͔͙͌͑͌ͤ͒͌͌͢͢͞
͏͎͖͕͒͏͙͘͏͕͇͗͒
̸͔͏͓͏͙͉͔͚͙͔͔͖͔͚͌͗͌ͥͥ͒͌͑
66 www.aeg.com
̵͙͕͙͉͚̺͇͑͗͐͌͋͌͗͋͒͝͏͙͌͘
͚͖͕͙͔͒͏͙͉͚͖͇͕͉͕͔͌͒ͦ͋͌͗͑͐͢͢͝͞
͓͇͙͌͗͏͇͒͏͎͖͕͒͏͙͘͏͕͇͇͙͇͍͗͒͑͌
͉͖͓͙͔͇͕͌͗͌͋͌͋ͦ͘͢͜͠͏͉͈͇͌ͦ͘ಣ
͇͈͇͔͗͌
̶͕͕͍͒͏͙͕͌͋͏͔͏͎͖͕͒͏͙͘͏͕͗͒ͣಣ
͔͓͔͙͕͉͚͖͇͕͉ͤ͒͌͌͑͑͢͜͏͔͇͖͕͒
͖͕͎͇͋͏͖͗͏̵͈͕͇͙͕͕͍͔͕͖͕͕͗͗͒͘ಣ
͍͏͙͔͇͔͕͖͌͌͊͗͏͈͕͎͇͔͙͕͗͋͌͐͘ಣ
͕͔͕͉͔͗͐͏̨͎͚͙͕͙͕͕͍͔͋ͣ͌͗͘͢
͙͕͈͔͖͕͉͌͗͌͋͢͞͏͙͇͔ͣ͒͊͟͏
̺͇͋͒͏͙͎͇͌͠͏͙͚͏͎͖͕͒͏͙͘͏͕͇͗͒͘
͖͗͏͈͕͇͗
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͖͌͗͏͈͕͉͉͙͗͌͗͏͇͑͒ͣಣ
͔͕͖͕͕͍͔͌͒͌͏͌
1
2
̵͙͕͌͋͘͏͔͏͙͔͚͖͌͗͟͏͙͇͔͏ͦ͏
͒͘͏͉͔͕͇͔͕͙͍͇͙͐͒͊͋͌͗͌͒͌͐͋͒ͦ͟
͇͔͕͉͒͊͟
̷̸̸̺̱̯̰
67
̩͉͢͏͔͙͏͙͙͌͗͏͈͕͙͇̫͙͕͕͒͒ͦͤ͊
͏͖͕͎͚͙͉͕͒ͣ͐͌͑͒ͥ͋ͦ͘͜͞͠͏͉͐
͕͓͖͙͖͕͙͇͉͑͒͌͑͑͘͏͖͗͏͈͕͇͗
̺͇͋͒͏͙͖͇͙͓͇͕͉͇͈͌͒͌͐͘͘͘͢͟͢
̩͙͇͉͙͉͕͙͉͙ͣ͌͌͗͘͘͏͖͇͙ͦ͒͘͏͕͑ಣ
͉͎͇͚͌͊͒͑͢͟͏̮͇͚͊͒͑͟͏͔͇͕͋͜͏͙ಣ
͉͖͇͙ͦ͑͌͌͘͘͏͔͙͚͗͑͘͝͏͖͕͌͐
͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏
̴̴̧̩̯̳̯̬
̶͚͙͇͔͕͉͕͖͌͗͌͋͑͐͗͘͏͈͕͇͗
͚͇͋͒͏͙͉͚͖͇͕͉͚͌ͥ͑͑͘͏͉͉͢͏͔ಣ
͙͏͙͉͙͇͔͖͕͙͌͌͗͗͘͘͏͕͉͕͔͗͌͢͞
͉͏͔͙͢
̷͕͓͔͚͙͕͇͔͌͑͌͋͌ͦ͗͘͘͜͏͙͚͖͇ͣಣ
͕͉͚͑͑͏͙͇͔͖͕͙͗͗͘͏͕͉͕͔͗͌͢͞
͈͕͙͔͇͚͇͒͒͐͌͒͘͘͢͞͏͖͗͏͙͋͌ಣ
͖͉͕͎ͦ͌͗͌͘͏͙͖ͣ͗͏͈͕͗
̷͇͎͓͔͌͌͠͏͌͏͉͇͉͔͗͢͏͉͇͔͏͌
x4
ವ ̺͙͇͔͕͉͘͏͙͖͌͗͏͈͕͔͇͕͉͔͙͉͗͗͐͌͗͢ಣ
͖͕͋͐͒͢
ವ ̺͈͌͋͏͙͙͕͕͉͕͉͖͕͙͌ͣ͑͗͌͑͗͘͢͢͞͏ͦ
͔͖͖͙͙͉͚͙͌͗͌ͦͥ͘͝͏͚͗͑͒ͦ͝͏͏͉͕͎͚͋ಣ
͇͖͕͖͋͗͜͏͈͕͕͓͗
ವ ̺͈͌͋͏͙͙͕͖͌ͣ͗͘͞͏͈͕͔͇͇͙͗͌͑͌ͦ͘͘
͙͔͌͘͏͒͏͚͋͗͊͏͖͓͙͕͉͗͌͋͌͜
ವ ̩͚͑͗͞͏͉͇ͦ͏͒͏͉͚͑͗͢͞͏͉͇͔͕͍ͦ͑͏
͚͙͇͔͕͉͘͏͙͖͌͗͏͈͕͙͕͕͖͕͕͗͗͊͊͗͘͏ಣ
͎͕͔͙͇͒͏̴͇͍͇͉͇͉͔͋͒͌͌͌͗͢͠͏͉͇ಣ
͔͏͖͌͗͏͈͕͇͖͕͕͗͊͗͏͎͕͔͙͇͒͏͖͕͙͗͌͋ಣ
͉͇͇͙͖͕͉͔͗͌ͦ͒͌͠͏͉͌͏͈͇͗͝͏͏͚͓͇͟
͏͖͓͔͌͗͌͌͌͠͏͖͌͗͏͈͕͇͉͕͉͓͗͗͌ͦ
͇͈͕͙͗͢
68 www.aeg.com
ವ ̶͗͏͈͕͕͍͔͙͕͙͕͉͔͕͗͋͒͌ͦͣ͗͘͏͚͘ಣ
͙͕͐͞͏͉͕
̶̷̶̷̴̬̫̺̬̭̫̬̯̬
̴͉͇͉͔͌͗͢͏͉͇͙͖͐͌͗͏͈͕͖͚͗ಣ
͙͓͖͕͇͉͇͔͌͋͑͒͋͢͏͖͕͔͕͍ͦ͋͑͏
͖͗͏͈͕͇͚͕͗͑͑͘͞͏͇͙͕͔͇͑͗͋͌͗͌ಣ
͉͇͏͚͋͗͊͏͖͕͕͈͔͓͇͙͋͌͗͜͢͜͏͇ಣ
͕͉͒
̴͇͒͏͉͔͕͇͔͐͒͊͟
ವ ̶͕͕͋͌͋͘͏͔͏͙͇͔͖͌͒͊͑͗͟͏̶͈͕͚͕͗ಣ
͉͕͇͗͞͏͉͇͙͔͇͐͌͒͏͉͔͕͇͔͙͕͕͐͒͊͒ͣ͑͟
̵͉͇͔͇͖͇͉͕͇͈͙͎͇͍͒͌͗͒ͣ͌͘͘͏͓͔͚ͥ
͇͚͊͐͑͏͇͖͕͕͍͗͒͘͏͙͕͔͚͍͔͓͕͈͌͌͊͢ಣ
͇͎͕͓͗
20
O
45
O
ವ ̶͗͏͕͌͋͘͏͔͏͙͔͇͌͒͏͉͔͕͇͔͉͕͐͒͊͑͟ಣ
͕͖͕͉͕͔͕͓͚͇͔͚͕͕͔͕͉͕͋͗͋͑͗͒͋͐͋͜͢
͎͈͕͓͇͗͌ͣ͐͋ͥ͐͘
̶̷̶̷̴̬̫̺̬̭̫̬̯̬
̶͕͉͙͉͕͗͌͗ͣ͌͌͌͋͘͘͏͔͔͌͏͔͇ͦ
͖͓͙͚͙͗͌͋͌͌͌͑͞
̬͒͘͏͋͒͏͔͇͔͇͔͉͇͙͇͙͒͊͌͌͢͟͜
͔͌͏͖͕͎͚͙͚͒ͣ͐͌͋͒͘͏͔͏͙͌͒ͣ
̵͇͔͇͈͇͙͒͊͗͟͏͙͉͉͌ͣ͌͗͘͘͏͘ಣ
͔͔͙͎͇͓͔͔͇͐͌͗͋͒ͦ͌͒͢͢͝͏͉ಣ
͔͕͕͇͔͇͊͒͊͟
̷̸̸̺̱̯̰
69
̺͙͕͙͉͕͎͇͗͐͋͒ͦ͘͘͠͏͙͕͙͖͕͙͉͕͗͌͌͑͋͢͢͞
A
̴͇͒͏͉͔͕͇͔͕͔͇͔͚͙͕͐͒͊͌͗͐͘͘͟͠ಣ
͙͉͕͓͎͇͋͒ͦ͘͠͏͙͕͙͖͕͙͉͕͗͌͌͑͋͢͢͞
͙͕͚͙͕͙͉͕͖͕͙͉͇͇͙͖͕̈́͗͐͗͌͋͗͌͗͘͘͠ಣ
͙͌͑͞͏͕͙͕͓͕͚͙͑͗͌͊͢͏͓͙͓͙͕͖͕͌ͣ͌͘
͖͗͏͞͏͔͙͙͉͔͔͕͕͙͇͔͌͌͌͌͊͗͌͘͘͘͏ͦ
̵͇͔͇͉͕͎͔͒͊͟͏͔͕͉͔͑͌͏͏͙͇͕͔͑͐͌͏͘ಣ
͖͇͉͔͕͙͗͘͏͖͚͖͍͇͙͖͕͉͔͗͌͋͗͌͋͌ͦ͒͌͏͌
̧͇͔͕͕͙͕͇͉͕͔͑͗͊͌͑͗͑͌͘͘
̩͖͕͕͈͔͕͓͚͇͎͇͕͙͉͕͕͖͕͋͒͌͑͗͐͌͋͗͘͞ಣ
͉͕͔͉͔͙͋͐͌͢͏͒ͣ͏͕͈͇͙͗͏͙͉͌ͣ͌͗͘͘ಣ
͉͏͔͔͙͎͇͓͔͇͔͇͐͌͗͋͒ͦ͌͒͊͘͢͢͟͝
̸͒͏͉͉͕͋͢
̬͙͔͕͕͖͕͕͈͕͉͖͕͕ͣ͌͑͒ͣ͑͋͌͋͘͘͘͘͘͏͔͌ಣ
͔͏ͦ͒͘͏͉͔͕͕͇͔͇͊͒͊͟
̶͗͏͖͕͓͕͠͏͖͇͙͒͘͏͕͉͕͔͇͖͇͉͇͔͇͑͐͗͒ͦͥ͌͐͋͒ͦ͒͊͟͠
ವ ̶͚͙͓͚͙͇͔͕͉͌͑͘͏͇͔͇͔͇͇͇͒͊͑͗͐͗͟ಣ
͕͉͑͏͔͢
ವ ̺͈͌͋͏͙͙͕͖͇͙͌ͣ͒͘͘͞͏͕͉͇͔͇͖͇͉͑ͦ͗ಣ
͇͔͓͇͙͕͇͖͒ͦͥͦ͌͌͌ͦ͑͊͋͗͘͘͠͠͏ಣ
͈͕͖͕͗͗͏͎͉͕͋͏͙͒͘͏̶͉͉͕͋͗͢͏͉ͦಣ
͍͏͙͔͇͖͇͉͚͉͕͕͖͕͉͕͌͗͒ͦͥͥ͑͋͗͋͠ಣ
͔͕͓͚͉͔͙͌͏͒ͥ͏͒͏͖͗͏͖͑͗͌͏͙͌͌͌͑
͙͔͌͌͘
ವ ̶͚͙͓͖͕͔͌͋͑͒ͥ͌͞͏͙͕͚͉͖͚ͦ͑ͦ͑͘͘͘ಣ
͔͓͕͙͉͙͑͌͗͘͢͏͓͌
̸͓͗͏̴͚͔͕͖͕͙͉͔͔͕͑͌͗͌͋͌͑͘͘͘
͒͘͏͉͔͕͙͚͈͔͇͉͕͙͔͓͔͐͗͌͌͌͌͌͌͘͢
͓͘͏͔͈͕͌͒͌͌F͓̱͕͔͌͝
͒͘͏͉͔͕͕͇͔͇͉͇͕͍͔͊͒͊͌͊͋͋͒͌͘͟
͉͔͙͌͏͒͏͕͉͇͙͙͉͔͚͙͔͔͗ͣͦ͌͗͌͘͏͐
͋͏͇͓͙͌͗͒͘͏͉͔͕͙͚͈͕͍͔͐͗͋͒͌͢
͈͙͈͕͉͔͔͕ͣ͒ͣ͌͌͌͊͋͢͟͟͏͇͓͙͇͌͗
͒͘͏͉͔͕͕͇͔͇͊͒͊͟
70 www.aeg.com
̨͎͖͕͓͕͌͠͏͖͇͙͒͘͏͕͉͕͔͇͖͇͉͇͔͇͑͐͗͒ͦͥ͌͐͋͒ͦ͒͊͟͠
ವ ̱͉͖͚͔͕͓͚͕͙͉͙͑͌͗͘͘͏ͥ͒͘͏͉͔͕͙͚͐͗ಣ
͈͢
̸͓͗͏͚͔͕̩͙͇͉͙͑ͣ͌͒͘͘͘͏͉͔͕͐
͇͔͉͒͊͒͘͟͏͉͔͚͙͚͈͚ͥ͗͏͎͇͖͑͗͌͏͙͌
̵͓͚͙͕͈͎͇͙͔͕͕͔͛͐ͦ͌͒ͣ͊͘͏͙͌͒͘͏͉ಣ
͔͕͇͔͉͕͓͖͙͐͒͊͛͗͌͌͒͟͏͙͕͈͢͞
͖͕͙͉͇͙͗͌͋͗͏͙͖͕͖͇͇͔ͣ͋͏͕͍͌͋͌͗͘͏ಣ
͓͕͕͊͒͘͏͉͇͏͎͇͕͉͗͑͏͔͕͈͇͙͔͕͉͗͢
͖͗͏͈͕͗
ವ ̴͖͕͙͉͔͔͕͌͗͌͋͌͑͑͒͘͘͘͏͉͔͕͙͚͈͐͗͌
͉͙͕͔͔͕͉͙͔͚͖͕͓͔͗͌͐͌͌͌͘͘͠͏ͦ
͉͙͇͉͙͇͔ͣ͌͒͊͘͟͏͎͇͖͑͗͌͏͙͓͚͙͕͌͛͐
̮͇͖͇͙͚͗͌͌ͦ͋͒͘͠͏͔͙ͦͣ͒͘͏͉ಣ
͔͕͇͔͈͕͓͕͐͒͊͒͌͌͌͋͟͞
͓̫͎͇͓͔͒ͦ͌͒͘͘͢͏͉͔͕͕͊
͇͔͇͒͊͟͏͕͚͌͊͋͒͏͔͔͌͏͕͈͇ͦ͗ಣ
͇͙͉͉͐͌ͣ͌͗͘͘͠͏͔͔͙͐͌͗͘͢͝
̵̷̴̵̷̸̷̧̧̧̼̱̺̭̬̰̬̫̀͂ͅ
̳͇͙͌͗͏͇͒͘͘͢͏͓͉͕͕͓͒ ͚͙͒͌͋͌͘
̶͇͉͇͙͔͇͖͇͈͕͙͚͕͕͍͋ͣ͌͗͌͗͑͒͘͏͙͌
͚͖͇͕͉͚͉͕͕͙͉͙͙͉͚͑͑͌ͥ͘͘͠͏͌
͕͔͙͔͈͕͇͉͙͕͑͌͐͌͗͋͒ͦ͗͗͘͢͏͔͕͕͊͞
͗ͣͦ͘͢
̶͗͏͔͏͓͇͚͇͙ͦ͘͞͏͉͖͇͈͕͙͌͌͗͌͗͑͌
͙͇͕͕͙͕͈͙͕͉͕͕͗͊ͤ͒͌͑͗͊͘͢
͕͈͕͚͕͉͇͔͗͋͏̩͖͕͓͕͇͙ͦ͊͌͌͢
͎͇͠͏͙͏͙͕͚͍͇͚͚ͣ͑͗ͥͥ͗͌͋͘͠͏
̴͎͕͕͉͕͉͇͋͗ͣ͌͌͒͌͑͌͞
͉͈͇͉͇͙͉͓͙͈͙͕͉͓͗͐͌͌͌͘͘͘͢͢͢͢͏
͕͙͕͇͓͋͜͏͈͙͕͉͚͙͔ͥ͌͢͜͏͚͑
͖͕͓͔͔͚͌͌ͥ͘͞͏͓͉͕͕͓͒ ̫͕͙͇͉͙ͣ͌͘͏͎͋͌͒͏͔͇͓͙͔͕͌͌͌͘
͖͖͗͌͋͗͏͙ͦ͏͖͕͖͇͈͕͙͌͌͗͌͗͑͌
͉͙͕͗͏͔͕͕͊͗ͣͦ͘͢͞͏͒͏͕͈͇͙͗͏͙͌ͣ͘
͉͉͕͓͚͔͌͘͏͝͏͖͇͔͕͒ͣ͌
͚͖͇͉͔͗͒͌͏͌
.͇͔͕͖͕͙͈͔͒ͤ͌͗͊͗͌͒͌͘͘͏ͦ$
͙͕̮͇͔͚̈́͒͌͑͗͒ͥ͑͘͘͘͏̸̧͖̼͇͚͕͖͖͇͔͒͋̈́͒͐͌͘͘͜͏͎͇͈͛͗͏̶͇͕͑͗͞͏ͦ
͕͕̲͑͗͘͏͔͕̮͇͔͚͘͘͏̶͕͗͞͏̶̴ͦ
̯͙͇͒͏ͦ
̷̸̸̺̱̯̰
71
132927872-A-202014
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising