Electrolux EWF148540W Brugermanual

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Electrolux EWF148540W Brugermanual | Manualzz
brugsanvisning
bruksanvisning
Vaskemaskine
Vaskemaskin
EWF 148540 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Tilpasning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vaskeprogrammer
2
4
5
7
7
8
11
12
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Forbrugsværdier
Installation
Tilslutning, el
Miljøhensyn
15
19
21
21
22
25
25
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Vigtigt Læs vejledningen grundigt
igennem, og gem den til senere brug.
• Sikkerhedsmæssigt overholder apparatet
gældende industrielle standarder og lovbestemmelser om maskinsikkerhed. Som
producenter føler vi os dog forpligtet til at
komme med følgende sikkerhedsbemærkninger.
• Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen
til maskinen gemmes, så den kan bruges
til at slå op i. Hvis maskinen skifter ejer enten fordi den sælges/overdrages til en
anden, eller fordi ejendommen sælges,
og maskinen bliver stående - skal vejledningen altid følge med maskinen, så den
nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan maskinen virker, og er bekendt med de tilhørende advarsler.
• De SKAL læses grundigt igennem, inden
maskinen installeres eller tages i brug.
• Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden det startes for første gang.
Tilslut aldrig et defekt apparat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele.
• Hvis maskinen leveres om vinteren, når
temperaturen er under frysepunktet. Lad
den stå i 24 timer ved stuetemperatur, inden den startes for første gang.
Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre maskinens specifikationer eller forsøge at ombygge den på
nogen måde.
• Ved vaskeprogrammer med høje temperaturer kan lugeglasset blive meget
varmt. Rør ikke ved det!
• Pas på, at husdyr ikke kravler ind i tromlen. Kontrollér derfor tromlen inden brug.
• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle,
søm, skruer, sten eller andre hårde,
skarpe ting kan medføre stor skade og
må ikke kommes i maskinen.
• Brug kun halvdelen af de anbefalede
mængder skylle- og vaskemiddel. Der
kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder for meget i. Se producentens anbefalinger angående mængder.
• Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da den slags
ting ellers kan komme ind mellem maskinens bundkar og tromlen.
• Maskinvask ikke tøj med stivere, eller
usømmede eller trevlede stoffer.
• Kobl altid maskinen fra strømforsyningen
og luk for vandet efter brug, samt inden
rengøring og vedligeholdelse.
• Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig fejlfunktion og
ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S.
Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.
Opstilling
• Denne maskine er tung. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af maskinen.
• Når maskinen pakkes ud, skal man kontrollere, om den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må man ikke tage den i anvendelse
men skal kontakte Electrolux Service A/S.
• Alle emballagedele og transportsikringer
skal fjernes før brug. Det kan medføre
electrolux 3
•
•
•
•
•
•
stor skade på maskinen og andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det pågældende afsnit i brugsanvisningen.
Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bordpladen.
Hvis maskinen står på et gulv med tæppe, skal benene justeres, så luften kan cirkulere frit under maskinen.
Se altid efter, at der ikke siver vand fra
slanger og slangekoblinger efter installationen.
Hvis apparatet installeres på et sted, hvor
der kan forekomme frost: Læs afsnittet
"Frostsikring".
Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med
installationen skal udføres af en faguddannet VVS-montør eller installatør.
Eventuelt elarbejde skal udføres af en
autoriseret installatør eller en anden fagkyndig person.
Brug
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Den må ikke anvendes til andre formål end det, den er beregnet på.
• Vask kun tøj, der er beregnet på at blive
maskinvasket. Følg instruktionerne på
hvert vaskemærke.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se tabellen Vaskeprogrammer.
• Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og alle lynlåse lukket. Undgå
at vaske trevlede eller forrevne tøjstykker,
og behandl pletter fra maling, blæk, rust
og græs før vask. Bh'er med metalbøjler
MÅ IKKE maskinvaskes.
• Tøjstykker, der har været i kontakt med
flygtige opløsningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er anvendt flydende rensevæsker, skal man sørge for, at væsken
er fjernet fra tøjet, før det kommes i maskinen.
• Træk aldrig i ledningen for at tage stikket
ud af stikkontakten; Tag altid fat i selve
stikket.
• Brug aldrig vaskemaskinen, hvis strømkablet, kontrolpanelet, toppladen eller
soklen er beskadiget, så der er fri adgang
til maskinens indre dele.
Børns sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med fysiske eller sensoriske handicaps eller med manglende erfaring og viden, med mindre de
er under opsyn af den, der har ansvaret
for deres sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets brug af den pågældende person.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke
kan lege med komfuret.
• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren)
kan være farlig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet utilgængeligt for
børn.
• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted
og utilgængeligt for børn.
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tromlen. Maskinen er udstyret med
en særlig funktion for at hindre, at børn
og kæledyr bliver lukket inde i tromlen. Anordningen aktiveres ved at dreje knappen
(uden at trykke på den) på indersiden af
lugen med uret, indtil kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt.
Anordningen deaktiveres, så lugen atter
kan lukkes, ved at dreje knappen mod
uret, indtil kærven er lodret.
4 electrolux
PRODUKTBESKRIVELSE
Den nye maskine lever op til alle moderne krav om effektiv behandling af vasketøj med
et lavt forbrug af vand, energi og vaskemidler. Dens nye vasketeknik betyder, at alt vaskemidlet udnyttes, og vandforbruget nedsættes, så der spares strøm.
1
2
3
4
5
6
1 Vaskemiddelskuffe
2 Betjeningspanel
3 Lugehåndtag
Vaskemiddelskuffe
Rum til vaskemiddel til forvask og iblødsætning eller til pletfjerner brugt under pletfjerning (afhængigt af model). Forvaskemidlet og iblødsætningsmidlet tilsættes i begyndelsen af vaskeprogrammet. Pletfjerningsmidlet tilsættes under pletfjerningsfasen.
Rummet til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal det hældes i, lige inden programmet startes.
Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid ikke "MAX" -mærket i vaskemiddelskuffen.
Eventuelt skyllemiddel eller stivelse skal påfyldes, inden vaskeprogrammet startes.
4 Typeplade
5 Udtømningspumpe
6 Justérbare ben
electrolux 5
BETJENINGSPANEL
Nedenfor vises en illustration af betjeningspanelet. Den viser programvælgeren, knapperne, kontrollamperne og displayet. De præsenteres med deres relevante numre på
de følgende sider.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
Programvælger
Display
Temperatur-knap
Knap til centrifugering ved nedsat
hastighed
Forvask-knap
Knap til ekstra skylning
Knap til senere start
Start/Pause-knap
Tid-knapper
4
5
6
7
8
9
den bliver forlænget. Denne funktion anbefales til meget snavset tøj.
Ekstra skyl
Denne maskine er designet til at spare på
vandet. Vælg denne funktion, hvis det er
nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning
(Ekstra skyl). Maskinen gennemløber ekstra
skyl. Denne funktion anbefales til folk med
vaskemiddelallergi samt på steder med meget blødt vand.
Programvælger
Bruges til at tænde/slukke for maskinen og/
eller vælge program.
Udskudt start
Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2 timer og
derefter 1 time ad gangen op til 20 timer.
Husholdningsbrug
Med denne knap kan du øge eller mindske
vasketemperaturen.
Start/Pause
Denne knap bruges til at starte programmet
eller midlertidigt afbryde det.
Centrifugering (nedsat hastighed)
Du kan ændre det valgte programs centrifugeringshastighed ved at trykke på denne
knap.
Tid
Med disse knapper kan du ændre den programvarighed, som er standard for programmet.
Forvask
Når denne funktion vælges, udfører maskinen en forvask før hovedvasken. Vasketi-
6 electrolux
Display
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
Displayet viser følgende oplysninger:
2.1: Temperatur (tal)
2.2: Temperatursymbol , kold
.
Under vaskeprogrammet bliver temperatursymbolet i displayet animeret for at vise, at
maskinen er begyndt at opvarme vandet i
maskinens bundkar.
2.3: Centrifugering (omdrejningstal)
2.4: Centrifugeringshastighed (symboler)
• Ingen centrifugering
• Skyllestop
• Natprogram
Under centrifugeringen er spiralsymbolet animeret.
Tilvalgsfunktionen Ingen centrifugering
udelader alle centrifugeringstrin og øger antallet af skylninger i nogle af programmerne.
Skyllestop: Med denne tilvalgsfunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste
skylning for at undgå, at tøjet krøller. Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende
, ikonet 2.8 vises fortsat, kontrollampen for knappen 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Se under "Ved programslut" for at
få oplysninger om udpumpning af vand.
Natprogram: Med denne tilvalgsfunktion
tømmes vandet ikke ud af maskinen efter
sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller.
Da al centrifugering er udelukket, er denne
vaskecyklus meget støjsvag, og den kan
vælges om natten eller på tidspunkter, hvor
prisen på strøm er lavere. I visse programmer sker skyllene med ekstra vand. Når programmet er færdigt, viser displayet et blinkende
, ikonet 2.8 vises fortsat, kontrollampen for knappen 8 er slukket, og lugen er låst for at vise, at vandet skal pumpes ud. Se under "Ved programslut" for at
få oplysninger om udpumpning af vand.
2.5: Symboler for tilvalgsfunktioner : Ekseller Strygelet
.
tra skylning
2.6: Symbol for senere start
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
Når der er valgt senere start (ved at trykke
på den tilhørende knap), vises symbolet i displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det allerede valgte program. Det tilhørende symbol lyser. Nedtællingen af den
valgte forsinkelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der
ned minutvis.
2.7: Børnesikring
(se under "Tilpasning").
2.8: Symbol for Luge låst
Når du har trykket på knappen 8 , og maskinen er startet, lyser dette symbol, og kun
symbolet for det igangværende programtrin
lyser fortsat. Når programmet er færdigt, vi),
ser displayet tre blinkende nuller (
og dette symbol forsvinder.
2.9:
• Det valgte programs varighed
Når der er valgt program, vises programmets varighed i timer og minutter (f.eks.
). Programmets varighed beregnes
automatisk ud fra den anbefalede maks.
tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er startet, opdateres resttiden
en gang i minuttet.
• Program slut
Når programmet er færdigt, viser displayet tre blinkende nuller (
), symbolet
2.8 forsvinder, og lugen kan åbnes.
• Forkert programtilvalg
Hvis der tilvælges en funktion, der ikke
kan bruges sammen med det indstillede
vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst i displayet i nogle sekunder, og den
røde kontrollampe for knappen 8 begynder at blinke.
• Alarmkoder
Ved fejlfunktion/driftsforstyrrelse kan der
blive vist nogle alarmkoder, f.eks.
(se under "Når der opstår fejl ...").
• Tid for udskudt start
2.10: Symboler for tilsmudsningsgrad
electrolux 7
• Intensiv
• Normal vask
• Daglig vask
• Lampe
• Hurtigvask
• Kvikvask
• Opfriskning
• Super Opfriskning
(se under "Valg af funktionen Tid").
2.11: Ur-symbol
Når programmet er startet, vises dets varighed, og ur-symbolet er animeret
2.12: Symboler for programtrin
Når et vaskeprogram vælges, vises symbolerne for de forskellige programtrin i øverste
del af displayet Når der er trykket på knappen 8 , er det kun symbolet for det igangværende programtrin, der fortsat lyser:
• Forvask
(dette symbol lyser, når den tilhørende tilvalgsknap også er valgt)
• Vask
• Skylninger
• Pumpe
• Centrifugering
Oversigt over symboler
Programvælger
= Tid
= Skylninger
= Tømning
= Centrifugering
Tilvalgsknapper og kontrollamper
= Børnesikring
+/-
= Tid-knapper
IBRUGTAGNING
• Sørg for, at tilslutningen af el og vand
er i overensstemmelse med installationsanvisningerne.
• Tag flamingoblokken og eventuelt andet materiale ud af tromlen.
• Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjer-
ne eventuelle belægninger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld 1/2
mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen.
TILPASNING
Lydsignaler
Maskinen har et lydmodul, der afgiver signal
i følgende situationer:
• Ved programslut
• Hvis der er en fejl
Ved at trykke på knapperne 5 og 6 på samme tid i ca. 6 sekunder , slås lydsignalet
fra (bortset fra hvis der er en fejl). Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2
knapper.
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra
maskinen uden at skulle tænke på, at børn
kan beskadige den eller selv komme til skade. Funktionen er stadig slået til, når maskinen er standset.
Funktionen kan indstilles på to måder:
1. Inden der trykkes på knap 8 : Det er ikke muligt at starte maskinen.
2. Efter at have trykket på knap 8 : Det er
ikke muligt at ændre noget andet program eller tilvalg.
For at slå dette tilvalg til eller fra skal du trykke samtidigt i ca. 6 sekunder på knapperne
6 og 7 , indtil symbolet
vises eller forsvinder fra displayet.
8 electrolux
DAGLIG BRUG
Ilægning af tøj
Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad. Læg tøjet i tromlen, et stykke ad
gangen, og sørg for at ryste det ud så godt
som muligt. Luk lugen.
Dosering af vaskemiddel og skyllemiddel
Træk vaskemiddelskuffen så langt ud, den
kan komme. Afmål den mængde vaskemiddel, der skal bruges, hæld det i rummet til
hovedvask
eller i det rum, der skal bruges til det valgte program/tilvalg (se yderligere oplysninger i "Vaskemiddelskuffe").
Vælg det ønskede program med
programvælgeren (1)
Drej programvælgeren til det ønskede program. Vaskemaskinen foreslår en temperatur og vælger automatisk den maksimale
centrifugeringshastighed for det valgte program. De forvalgte værdier kan ændres ved
at trykke på de tilhørende knapper. Den
grønne kontrollampe i knap 8 begynder at
blinke.
Vælgerknappen kan drejes i begge retninger. Sæt den på
for at nulstille programmet/slukke for maskinen.
Når programmet er slut, skal programfor at slukvælgeren sættes i stilling
ke for maskinen.
Bemærk Hvis du drejer
programvælgeren hen på et andet
program, mens maskinen kører, blinker
den røde kontrollampe i knap 8 3
gange, og displayet viser meddelelsen
Err , der betyder forkert valg. Maskinen
kører ikke det nye valgte program.
Efter behov hældes der skyllemiddel i rummet mærket
(mængden må ikke overstige mærket "MAX" i skuffen). Luk skuffen forsigtigt i.
Vælg temperatur ved at trykke på
knappen 3
Når der vælges program, foreslår maskinen
automatisk en standardtemperatur.
Tryk en eller flere gange på denne knap for
at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes ved en anden temperatur.
electrolux 9
Reducer centrifugeringshastigheden
ved at trykke på knappen 4
Når det ønskede program er valgt, foreslår
maskinen automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program.
Tryk på knappen 4 en eller flere gange for
at ændre omdrejningstal, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed.
Vælg de tilgængelige tilvalgsfunktioner
ved at trykke på knappen 4, 5 og 6
Afhængigt af det enkelte program kan der laves en kombination af forskellige funktioner.
De skal vælges, når det ønskede program
er valgt, men før der trykkes på knappen 8 .
Når der er trykket på disse knapper, lyser
de tilhørende symboler i displayet. Når der
trykkes på dem igen, forsvinder symbolerne
Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion,
blinker den røde kontrollampe for knappen
8 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet i nogle sekunder.
Se under "Vaskeprogrammer" for at få
flere oplysninger om de funktioner, der
kan tilvælges til de enkelte vaskeprogrammer.
Vælg senere start ved at trykke på
knappen 7
Hvis programmet først skal starte senere,
vælger du tid til start ved at trykke en eller
flere gange på knappen 7 , før du starter programmet. Det tilhørende symbol 2.6 vises i
øverste del af displayet.
Den valgte udsættelse af starten (op til 20 timer) vises i displayet i nogle sekunder, og
derefter vises programmets varighed igen.
Denne funktion skal vælges, når der er valgt
program, men før der trykkes på knappen 8 .
Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket på knappen 8 .
Valg af senere start:
1. Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
2. Vælg senere start ved at trykke på knappen 7 .
3. Tryk på knappen 8 :
– Maskinen starter nedtællingen, time
for time.
– Når den indstillede starttid nås, starter
programmet.
Annullering af udskudt start, efter der er trykket på knappen 8 :
1. Sæt maskinen på PAUSE ved at trykke
på knappen 8 .
2. Tryk på knappen 7 én gang, indtil symbolet ’ vises.
3. Tryk på knappen 8 igen for at starte programmet.
Vigtigt Den valgte tidsperiode kan kun
ændres, efter at man har valgt
vaskeprogrammet igen.
Du kan ikke vælge senere start sammen
med programmet Tømning .
Start programmet ved at trykke på
knappen 8
Tryk på knappen 8 for at starte det valgte
program. Den grønne kontrollampe for knappen 8 holder op med at blinke. Symbolet
2.8 vises i displayet for at angive, at maskinen går i gang, og lugen er låst.
Efter start kan et program afbrydes med et
tryk på knappen 8 : Den grønne kontrollampe begynder at blinke.
Programmet genstartes fra det punkt, hvor
det blev afbrudt, ved at trykke på knappen
8 igen . Hvis der er valgt senere start, starter maskinen nedtællingen.
Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion,
blinker den røde kontrollampe for knappen
8 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet i nogle sekunder.
Vælg tilvalgsfunktionen Tid ved at
trykke på knapperne 9
Vaskeprogrammet kan afkortes eller forlænges ved at trykke en eller flere gange på disse knapper. Symbolet 2.10 vises i displayet
for at angive den valgte grad af snavs. Denne tilvalgsfunktion er kun tilgængelig sammen med programmerne Bomuld , Syntetisk og Finvask .
Tilsmudsningsgrad
Symbol
Stoffets art
Intensiv
Til meget snavset tøj
Normal vask
Til normalt snavset
tøj
Daglig vask
Til tøj, der skiftes
hver dag
10 electrolux
Tilsmudsningsgrad
Symbol
Stoffets art
Lampe
Til let snavset tøj
Hurtigvask
Til meget let snavset
tøj
Kvikvask 1)
Til tøj, der kun har
været brugt i kort tid
Opfriskning 1)
2)
Kun til opfriskning af
tøj
Super Opfriskning 1)
2)
Til opfriskning af få
stykker tøj
1) Det anbefales at lægge mindre tøj i maskinen (se
tabellen over vaskeprogrammer).
2) Når denne funktion vælges, vises det relevante ikon et
øjeblik og forsvinder derefter.
Ændring af en funktion eller et
igangværende program
Det er muligt at ændre tilvalg, før programmet udfører dem.
Hvis du vil ændre et tilvalg, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på
knap 8 (hvis du vil ændre tilvalget Tid, skal
du først annullere det igangværende program og derefter indstille programmet igen).
Ændring af et igangværende program er
kun muligt ved at nulstille det. Drej programvælgeren på
og derefter hen på det nye
program. Start det nye program ved igen at
trykke på knap 8 . Vaskevandet i karret tømmes ikke ud.
Afbrydelse af et program
Tryk på knap 8 for at afbryde et igangværende program. Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke.
Tryk én gang til på knappen for at genstarte programmet.
Annullering af et program
for at annullere
Drej programvælgeren til
et igangværende program.
Nu kan der vælges et nyt program.
Åbning af lugen
Når programmet er startet (eller under nedtællingen), er lugen låst. Hvis det er nødvenStandby : når programmet er slut, aktiveres energisparefunktionen efter nogle minutter. Lysstyrken i displayet reduceres. Hvis
digt at åbne lugen, skal du først sætte maskinen på PAUSE ved at trykke på knappen
8.
Hvis symbolet 2.8 forsvinder efter nogle minutter, kan lugen åbnes.
Hvis symbolet 2.8 ikke slukkes, betyder
det, at maskinen allerede er begyndt at varme vandet, eller at vandstanden er for høj.
Forsøg ikke at tvinge lugen op!
Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for
maskinen ved at dreje programvælgen til
. Efter nogle minutter kan lugen åbnes
(pas på vandstanden og vandets temperatur!) .
Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalgsfunktioner igen, og tryk derefter på
knappen 8 .
Ved programmets afslutning
Maskinen stopper automatisk. Der vises tre
blinkende nuller (
) i displayet, og kontrollampen for knappen 8 slukkes. Der udsendes lydsignaler i nogle minutter
Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som slutter uden at pumpe vandet
ud, forbliver symbolet 2.8 tændt for at vise,
at vandet skal pumpes ud, inden lugen kan
åbnes.
Gør følgende for at tømme vandet ud:
1. Drej programvælgeren på
.
2. Vælg udtømning eller centrifugering.
3. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden med den relevante knap.
4. Tryk på knappen 8 .
Ved afslutningen af programmet forsvinder
symbolet 2.8 , og lugen kan åbnes. Drej programvælgeren på
for at slukke for maskinen.
Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er
helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke
skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben
for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt.
du trykker på en vilkårlig knap, forlader apparatet energisparetilstanden.
electrolux 11
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Sortering af vasketøj
Følg instruktionerne på hvert vaskemærke
samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet: i hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask, uld.
Før vasketøjet lægges i maskinen
Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen.
Hvidt tøj kan miste "hvidheden" i vasken.
Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første
vask; det skal derfor vaskes separat første
gang.
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter og lås tryklåse. Bind bælter eller lange
bændler.
Fjern genstridige pletter før vask.
Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel.
Behandl gardiner særligt forsigtigt. Fjern kroge, eller kom dem i en vaskepose.
Pletfjerning
Genstridige pletter kan muligvis ikke fjernes
med kun vand og vaskemiddel. Det er derfor tilrådeligt at behandle dem før vask.
Blod: behandl friske pletter med koldt
vand. Ved indtørrede pletter skal man lægge tøjet i blød natten over i et specialvaskemiddel og derefter gnubbe i sæbevandet.
Oliebaseret maling: fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud og dup på pletten; Gentages flere gange.
Indtørrede fedtpletter: fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup
pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud.
Rust: oxalsyre opløst i varmt vand eller et
rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget og tøjet
vil være blevet hullet.
Mugpletter: behandles med blegemiddel,
skyl grundigt (kun hvidt og farveægte tøj).
Græs: indsæb let, og behandl med blegemiddel (kun hvidt og farveægte tøj).
Kuglepen og lim: fugt med acetone 1),
læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup
pletten.
Læbestift: fugt med acetone som ovenfor,
og behandl pletten med husholdningssprit.
1) brug ikke acetone på kunstsilke
Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Rødvin: læg i blød i vand og vaskemiddel,
skyl, og behandl med eddikesyre eller citronsyre og skyl efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Blæk: afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med acetone 1) , derefter med eddikesyre; Fjern eventuelle resterende mærker
på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter.
Tjære: behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet.
Vaskemidler og tilsætningsmidler
Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den korrekte mængde for at undgå spild og beskytte miljøet.
Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan
skade den økologiske balance.
Valget af vaskemiddel afgøres af materialetypen (finvask, uld, bomuld osv.), farven, vasketemperaturen og graden af tilsmudsethed.
Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i denne vaskemaskine:
• vaskepulver til alle stoftyper
• vaskepulver til sarte stoffer (60°C maks.)
og uld
• flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (60°C
maks.) til alle stoftyper eller specialmiddel
kun til uld.
Vaskepulveret og eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Hvis der bruges flydende vaskemiddel, skal
der vælges et program uden forvask.
Vaskemaskinen har et recirkulationssystem,
der giver den optimale udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel.
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder, og overskrid
ikke "MAX" mærket i vaskemiddelskuffen .
12 electrolux
Mængde af vaskemiddel
Arten og mængden af vaskemiddel afgøres
af materialetypen, fyldningen, graden af tilsmudsethed og vandets hårdhed.
Følg anbefalingerne fra produktets producent vedrørende mængder.
Brug mindre vaskemiddel hvis:
• der vaskes mindre tøj
• tøjet kun er let snavset
• der dannes store mængder skum under
vasken.
Vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte
"grader" af hårdhed. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Hvis vandet er middelhårdt eller hårdt anbefales det at tilsætte
et blødgøringsmiddel. Følg altid vejledningen på pakken. Hvis vandet er blødt, skal
doseringen af vaskemiddel tilpasses efter
det.
VASKEPROGRAMMER
Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art
Tilvalgsfunktioner
Bomuld
90° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m
Maks. fyldning 8 kg - nedsat fyldning 4 kg
Hvid og kulørt bomuld (normalt snavset tøj)
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
FORVASK 1)
EKSTRA SKYLNING
TID 2)
Syntetisk
60° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m
Maks. fyldning 4 kg - nedsat fyldning 2 kg
Syntetiske eller blandede fibre: Undertøj, kulørt tøj,
krympefri skjorter, bluser.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
FORVASK 1)
EKSTRA SKYLNING
TID 2)
Finvask
40° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m
Maks. fyldning 4 - Nedsat fyldning, kg 2
Sarte stoffer: Akryl, viskose, polyester.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
FORVASK 1)
EKSTRA SKYLNING
TID 2)
Rum til vaskemiddel
electrolux 13
Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art
Uld/Håndvask
40° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m
Maks. fyldning 2 kg
Vaskeprogram til maskinvaskbar uld samt til uld og sarte stoffer til håndvask mærket med symbolet "håndvask".
Tilvalgsfunktioner
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj kan
skabe ubalance. Hvis maskinen ikke udfører den
sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i tromlen og derefter vælge
centrifugeringsprogrammet.
Lingerie
40° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 1000 o/m
Maks. fyldning 2 kg
Dette program er velegnet til vask af meget sart tøj,
f.eks. undertøj, bh'er osv. Maks. centrifugeringshastighed nedsættes automatisk.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
Skylning
Skylning - lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m
Maks. fyldning 8 kg
Med dette program kan man skylle og centrifugere
bomuldstøj, der vasket i hånden. Vælg tilvalgsfunktionen EKSTRA SKYLNING for at intensivere skylningen.
Desuden udfører maskinen nogle ekstra skylninger.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
EKSTRA SKYLNING
Pumpe
Udtømning af vand
Maks. fyldning 8 kg
Til udtømning af sidste hold skyllevand i programmer
med det valgte tilvalg, der slutter uden at pumpe vandet ud.
Centrifugering
Udtømning og lang centrifugering
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m
Maks. fyldning 8 kg
Separat centrifugering til håndvasket tøj og efter programmer med det valgte tilvalg, der slutter uden at
pumpe vandet ud. Med den tilhørende knap kan centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal
centrifugeres.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
Rum til vaskemiddel
14 electrolux
Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art
Tilvalgsfunktioner
Øko bomuld
90° - 40°
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 1400 o/m
Maks. fyldning 8 kg
Hvid og farveægte kulørt bomuld .
Dette program kan vælges til let eller normalt snavset
bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, mens vasketiden forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig
med at der spares energi.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
NATPROGRAM
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
FORVASK 1)
EKSTRA SKYLNING
Tæppe
40° - 30°
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 700 o/m
Maks. fyldning 2,5 kg
Til vask af vaskbar enkelt syntetisk tæppe eller dyne.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
Strygelet
60° - kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m
Maks. fyldning 1 kg
Når denne knap vælges, vaskes og centrifugeres tøjet
skånsomt for at undgå, at det krøller Det gør det lettere at stryge. Desuden udfører maskinen nogle ekstra
skylninger.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
FORVASK 1)
EKSTRA SKYLNING
14 min.
30°
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m
Maks. fyldning 2 kg
Et kort program, der er idéelt til vasketøj, som kun trænger til at blive frisket op.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
SKYLLESTOP
INGEN CENTRIFUGERING
5 Skjorter
30°
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 900 o/m
Maks. fyldning 1 kg
Et specialprogram til vask af let snavsede skjorter.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
INGEN CENTRIFUGERING
Cool clean
Kold
Hovedvask - skylninger
Maks. centrifugeringshastighed 1200 o/m
Maks. fyldning 3 kg
Meget energibesparende program til kold vask af let
snavset tøj af bomuld, syntetiske fibre eller blandingsfibre. Dette program kræver vaskemiddel, der allerede
begynder at virke i koldt vand.
CENTRIFUGERING
(nedsat hastighed)
INGEN CENTRIFUGERING
SKYLLESTOP
EKSTRA SKYLNING
Hvis temperaturen i ledningsvandet er under 6
°C, udfører maskinen en kort varmefase. Vaskemidlet skal doseres med den medfølgende eller
en egnet måleske eller hætte (følg doseringsvejledningen på vaskemidlets emballage).
Rum til vaskemiddel
electrolux 15
Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art
Tilvalgsfunktioner
Rum til vaskemiddel
O = SLUK
Til annullering af det igangværende vaskeprogram og
til at slukke for maskinen.
1) Hvis der anvendes flydende vaskemiddel, skal der vælges et program uden forvask.
2) Hvis du vælger funktionen Kvikvask ved at trykke på knappen 9 , anbefales det at reducere maks. fyldning som
angivet i dette skema. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat. Hvis du vælger
Opfriskning eller Super Opfriskning, anbefales det, at du reducere fyldningen yderligere.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Advarsel Maskinen skal kobles fra
lysnettet, før der må udføres nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse.
Afkalkning
Vores brugsvand indeholder normalt kalk.
Det er en god idé jævnligt at anvende et
blødgøringsmiddel i maskinen. Det skal gøres separat fra tøjvask og i henhold til anvisningerne fra producenten af midlet. Det vil
hjælpe med at hindre dannelse af kalkaflejringer.
Rengøring af vaskemiddelskuffen
Vaskemiddelskuffen bør rengøres jævnligt.
Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal
rengøres jævnligt.
Tag skuffen ud ved at trykke ned på tappen
og trække udad.
Efter hver vask
Lad lugen stå åben. Det hjælper med at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt i
maskinen. At holde lugen åben efter vask bidrager også til beskyttelse af lugens pakning.
Vedligeholdelsesvask
Når der vaskes ved lave temperaturer, kan
der ske akkumulering af restprodukter i tromlen.
Det anbefales, at der jævnligt foretages en
vedligeholdelsesvask.
Gå frem på følgende måde:
• Tromlen skal være helt tom.
• Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld.
• Brug en normal dosis vaskemiddel, der
skal være et pulver med biologiske egenskaber.
Udvendig rengøring
Rengør maskinen udvendigt med vand og
sæbe, og tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke husholdningssprit,
opløsningsmidler eller lignende produkter til
rengøring af kabinettet.
Skyl den under rindende vand for at fjerne
vaskemiddelrester.
Det er en hjælp af fjerne toppen på rummet
til tilsætningsmiddel. Skyl alle dele med vand.
16 electrolux
Lugens pakning
Kontrollér med mellemrum lugens pakning,
og fjern eventuelle genstande, der måtte have sat sig fast i folden.
Rengør rummet til vaskemiddelskuffen med
en børste.
Afløbspumpe
Pumpen skal efterses regelmæssigt, og
især hvis:
• maskinen ikke tømmer ud og/eller centrifugerer;
• maskinen laver en usædvanlig støj under
udtømning på grund af fremmedlegemer
som sikkerhedsnåle, mønter o.lign., der
blokerer pumpen.
• Der registreres et problem med udtømning af vandet (se under "Når der opstår
fejl" for at få flere oplysninger).
Advarsel Sluk for maskinen, og tag
stikket ud af kontakten, før
pumpelågen åbnes.
Tromle
Der kan aflejres rust i tromlen på grund af
rustne fremmedlegemer i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.
Vigtigt Rengør ikke tromlen med sure
afkalkningsmidler, klorholdige skuremidler,
skuresvampe af stål eller ståluld.
1. Fjern eventuelle rustaflejringer på tromlen med et rensemiddel til rustfrit stål.
2. Kør et vaskeprogram med tom maskine
for at fjerne eventuelle rester af rensemiddel.
Program: Kort bomuldsprogram ved
maks. temperatur, og tilsæt ca. 1/4 målebæger vaskemiddel.
Gør følgende:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Vent om nødvendigt, indtil vandet er kølet af.
3. Åbn lågen til pumpen.
electrolux 17
4. Sæt en skål tæt op til pumpen, så den
opfanger eventuelt spild.
5. Træk nødtømningsslangen ud, læg den
ned i beholderen, og fjern hætten.
6. Når der ikke kommer mere vand ud,
skrues pumpedækslet af mod uret, og
filteret tages ud. Brug om nødvendigt
en tang. Sørg altid for klude til optørring
af spildt vand, når dækslet fjernes.
Rens filteret under rindende vand for at
fjerne eventuelle fnugrester.
7. Fjern fremmedlegemer og fnug fra filteret og pumpehjulet.
8. Kontroller omhyggeligt, om pumpehjulet kan rotere (det roterer rykvist). Kontakt servicecentret, hvis det ikke kan rotere.
9. Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, og sæt slangen på plads.
10. Sæt filteret på plads i pumpen ved at
indsætte det i de specielle styr. Skru
pumpedækslet fast ved at dreje det
med uret.
18 electrolux
11. Luk lågen til pumpen.
Advarsel
Når maskinen er i brug, kan der afhængigt
af det valgte program være varmt vand i
pumpen.
Fjern aldrig pumpedækslet under en vask,
men vent altid, til maskinen er færdig med
en vask og er blevet tømt. Når pumpedækslet sættes på, skal det sikres, at det er
strammet helt, så der ikke kan lække vand
ud, og så mindre børn ikke kan tage det af.
4. Skru slangen på hanen igen.
5. Skru slangen af maskinen. Sørg for at have en karklud i nærheden, da der kan løbe vand ud.
6. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud.
Rengøring af filtrene i tilløbsslangen
Hvis det bemærkes, at maskinen er længere om at fyldes, skal det kontrolleres, om filteret i tilløbsslangen er blokeret.
1. Luk for vandhanen.
2. Skru tilløbsslangen af.
3. Rens filteret med en stiv børste.
7. Skru slangen på maskinen igen, og sørg
for, at tilslutningen er tæt.
8. Åbn for vandhanen.
Nødtømning
Hvis vandet ikke pumpes ud, gøres følgende for at tømme maskinen for vand:
1. Træk stikket ud af stikkontakten;
2. Luk for vandhanen;
3. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af;
4. Åbn lågen til pumpen;
5. sæt en skål på gulvet. Fjern filterets
prop til nødtømning. Vandet skal løbe
ud på grund af tyngdekraften. Når skålen er fuld, sættes proppen på filterdækslet igen. Tøm beholderen. Gentag pro-
electrolux 19
ceduren, til der ikke kommer mere vand
ud;
6. Rengør pumpen efter behov som tidligere beskrevet;
7. Skru pumpen i igen, og luk lågen.
Frostsikring
Hvis maskinen installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0°C, skal man
gøre som følger:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Skru tilløbsslangen af.
4. Læg enden af tilløbsslangen i en beholder på gulvet, åbn filterets nødtømningsprop, og lad vandet løbe ud.
5. Sæt proppen til nødtømning på plads i
filteret, og skru tilløbsslangen på igen.
6. Hvis maskinen skal startes igen, skal
man sikre sig, at rumtemperaturen er
over 0°C.
HVIS NOGET GÅR GALT
Visse problemer skyldes manglende almindelig vedligeholdelse eller forglemmelse, der
let kan afhjælpes uden tilkaldelse af en tekniker. Inden der tages kontakt til Electrolux
Service A/S, skal man foretage følgende kontroller.
Når maskinen er i gang, kan det ske, at den
røde lampe i knap 8 blinker, displayet viser
en af de følgende alarmkoder, og samtidig
lyder et signal hvert 20. sekund for at vise,
at maskinen ikke arbejder:
Fejl
•
: problem med vandtilførsel.
•
: problem med vandudtømning.
•
: luge åben.
Når problemet er afhjulpet, genstartes programmet med et tryk på knap 8 . Hvis problemet ikke forsvinder, efter at man har foretaget kontrollerne, kontaktes det lokale Servicecenter.
Mulig årsag/løsning
Vaskemaskinen starter ikke:
Lugen er ikke blevet lukket.
• Luk lugen godt til.
Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
• Sæt stikket i stikkontakten.
Strømmen til kontakten er afbrudt.
• Efterse husets elinstallationer.
Hovedsikringen er gået.
• Udskift sikringen.
Programvælgeren er ikke i korrekt position, og der er ikke trykket
på knappen 8 .
• Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 8 igen.
Der er valgt Senere start.
• Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal Senere start annulleres.
Børnesikring er aktiveret.
• Slå børnesikringen fra.
Maskinen tager ikke vand
ind:
Der er lukket for vandet.
• Åbn for vandhanen.
Tilløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Tilløbsslangens filter er tilstoppet.
• Rens tilløbsslangens filter.
Lugen er ikke lukket korrekt.
• Luk lugen godt til.
Apparatet tager vand ind,
men tømmer det straks ud
igen:
Enden af afløbsslangen sidder for lavt.
• Se det pågældende afsnit, under "Udtømning af vand".
20 electrolux
Fejl
Mulig årsag/løsning
Maskinen tømmer ikke ud
og/eller centrifugerer ikke:
Afløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller afløbsslangens tilslutning.
Afløbsfilteret er tilstoppet.
• Rens udtømningsfilteret.
Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering.
• Vælg udtømning eller centrifugering.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Der er vand på gulvet:
Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget).
• Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel.
Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger.
Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen.
Kontroller, om den er fugtig.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget.
• Udskift den.
Hætten er ikke sat på nødtømningsslangen, eller filteret er ikke
skruet korrekt i efter rengøringen.
• Sæt hætten tilbage på nødtømningsslangen, eller skru filteret
helt ind.
Utilfredsstillende vaskeresultater:
Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet.
• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type.
Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask.
• Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter.
Der blev ikke valgt korrekt temperatur.
• Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur.
Der er for meget tøj i maskinen.
• Reducer fyldningen.
Lugen vil ikke åbne:
Programmet kører stadig.
• Vent, indtil vaskeprogrammet er slut.
Lugens lås er ikke blevet udløst.
• Vent til symbolet
er slukket.
Der står vand i tromlen.
• Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud.
Maskinen vibrerer eller støjer:
Transportboltene og emballagen er ikke fjernet.
• Kontroller, om maskinen er korrekt installeret.
Benene er ikke blevet justeret.
• Kontroller, om maskinen står i vater.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Måske er der meget lidt tøj i maskinen.
• Læg mere vasketøj i.
Centrifugeringen er længe
om at starte, eller maskinen
centrifugerer slet ikke:
Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi
tøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere
tromlen. Det kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den
normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil maskinen slet ikke centrifugere. I så fald skal tøjet fordeles manuelt, og centrifugeringsprogrammet skal vælges.
• Omfordel vasketøjet.
Der er for lidt tøj i maskinen.
• Læg mere tøj i, fordel portionen manuelt, og vælg derefter centrifugeringsprogrammet.
electrolux 21
Fejl
Mulig årsag/løsning
Maskinen laver en anderledes lyd:
Maskinen har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere
brugte motorer. Den nye motor muliggør en roligere igangsætning
og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet.
Der er ikke synligt vand i
tromlen:
Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker vaskeresultatet.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Hvis det er umuligt at identificere eller afhjælpe problemet, kontaktes Electrolux Service
A/S. Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Højde
Dybde
Dybde (samlet mål)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Tilslutning, el
Spænding - samlet effekt - sikring
Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen.
Vandtilførslens tryk
Minimum
Maks.
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimal fyldning
Bomuld
8 kg
Centrifugeringshastighed
Maks.
1400 omdrejninger pr. minut
FORBRUGSVÆRDIER
Program
Energiforbrug (kWh)
Vandforbrug (liter)
Kogevask 90°
2.5
62
Bomuld 60°
1.7
63
Energispareprogram,
bomuld, 60° 1)
1.03
57
Bomuld 40°
0.97
62
Syntetisk 40°
0.55
51
Programvarighed
(Minutter)
Se displayet på kontrolpanelet for at få
oplysninger om programmernes varighed.
22 electrolux
Program
Energiforbrug (kWh)
Vandforbrug (liter)
Finvask 40°
0.53
68
Uld/håndvask 30°
0.32
64
Programvarighed
(Minutter)
1) "Energispareprogram, bomuld" ved 60°C med en fyldning på 8 kg er referenceprogram for de opgivne data i
energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i Direktiv 92/75/EØF.
Forbrugsværdierne i tabellen er kun vejledende, da de kan variere afhængigt af mængden og arten af vasketøj, ledningsvandets temperatur og den omgivende temperatur.
INSTALLATION
Udpakning
Alle transportbolte og emballage skal fjernes, før maskinen tages i anvendelse.
Det anbefales, at man gemmer alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis
maskinen nogensinde skal transporteres
igen.
1. Når al emballage er fjernet, lægges maskinen forsigtigt ned på bagsiden, så polystyrenbunden kan fjernes.
3. Skru de tre skruer ud.
2. Tag strømkablet, tilløbsslangen og afløbsslangen ud af holderne bag på maskinen.
4. Skub de tilhørende plaststykker ud.
electrolux 23
5. Åbn lugen, og fjern polystyrenblokken
på lugens pakning.
Opstilling
Installér maskinen på et plant, hårdt gulv.
Sørg for, at luftcirkulationen omkring maskinen ikke hindres af tæpper, løbere og lignende. Se efter, at maskinen ikke rører væggen
eller tilstødende skabselementer. Nivellér vaskemaskinen ved at hæve eller sænke benene. Benene kan være stramme at justere,
da de har en selvlåsende møtrik, men maskinen SKAL være i vater og stå stabilt. Om
nødvendigt kan indstillingen kontrolleres
med et vaterpas. Enhver nødvendig justering kan foretages med en skruenøgle. Nøjagtig nivellering forebygger rystelser og støj,
og at maskinen flytter sig under drift.
Bemærk Placer aldrig pap, træ eller
lignende materialer under maskinen for
at kompensere for ujævnheder i gulvet.
6. Prop det lille hul foroven og de to store
huller til med de plastpropper, der ligger
i posen med brugsanvisningen.
24 electrolux
Vandtilførsel
Advarsel Denne maskine skal
sluttes til en koldtvandsforsyning.
1. Slut den medfølgende tilløbsslange til en
hane med 3/4" gevind. Brug altid den
medfølgende slange.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den
er for kort, og man ikke kan flytte hanen,
skal der anskaffes en ny, længere slange
specifikt beregnet til denne slags formål.
Vigtigt Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller
rør, der ikke har været brugt i længere tid,
bør vandet løbe et passende stykke tid, så
eventuelt snavs i rørene bliver skyllet ud.
Udtømning af vand
Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på tre
måder.
• Hægtet på kanten af en vask ved
hjælp af den plastanordning, der leveres
med maskinen. I dette tilfælde skal man
sikre sig, at enden ikke kan løsrive sig,
mens maskinen tømmer vand ud. Det
kan gøres ved at binde slangen fast til
vandhanen med snor eller fastgøre den
på væggen.
Vigtigt Brug ikke slangerne fra den
gamle maskine ved tilslutning til
vandforsyningen.
2. Den anden ende af tilløbsslangen, der
sluttes til maskinen, kan drejes som vist
på illustrationen.
Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad.
Lad slangen have en vinkel enten mod
venstre eller højre afhængigt af placeringen af vandhanen.
3. Placer slangen korrekt ved at løsne ringmøtrikken. Når slangen er placeret, skal
ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip.
• Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og mindst 60 cm
over gulvet.
• Direkte til et afløbsrør i en højde på
mindst 60 cm og højst 90 cm. Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal
være bredere end afløbsslangens udvendige diameter. Afløbsslangen må ikke danne knæk.
electrolux 25
Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et
samlestykke hos Electrolux Service A/S.
TILSLUTNING, EL
Information om eltilslutning findes på typepladen indvendigt på lugen.
Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og
husk at tage andre anvendte apparater i betragtning.
Maskinen skal tilsluttes jvf.
gældende stærkstrømsreglement.
manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler.
Sørg for, at elkablet er let
tilgængeligt efter installationen af
maskinen.
Hvis der bliver behov for at udskifte
maskinens elkabel, skal det
udføres af Electrolux Service A/S.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballagemateriale
Materialer mærket med symbolet
genanvendes.
kan
>PE<=polyætylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Det betyder, at de kan genbruges ved at
bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede
affaldscontainere.
Råd om økologi
For at spare vand og energi og for at hjælpe
med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man
følger disse råd:
• Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og
tid (det beskytter også miljøet!).
• Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt.
• Med passende forbehandling kan pletter
og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet
kan vaskes ved en lavere temperatur.
26 electrolux
• Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj.
electrolux 27
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Egene innstillinger
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
Vaskeprogram
27
29
30
32
32
33
36
37
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Forbruksverdier
Montering
Elektrisk tilkopling
Miljøvern
40
44
46
46
47
50
50
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Viktig Må leses grundig og oppbevares for
fremtidig bruk.
• Sikkerheten til maskinen overholder bransjestandarder og lovmessige krav til sikkerhet av husholdningsmaskiner. Som
produsenter synes vi imidlertid det er vår
plikt å gi følgende sikkerhetsopplysninger
i tillegg.
• Det er svært viktig å oppbevare denne instruksjonsboken sammen med maskinen
for fremtidig referanse. Hvis maskinen selges eller overføres til en annen eier, eller
hvis du flytter fra boligen og lar maskinen
stå igjen, må du forsikre deg om at boken følger maskinen slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan den
fungerer og viktige advarsler og forholdsregler.
• Du MÅ lese dem nøye før du installerer eller bruker maskinen.
• Før du starter maskinen for første gang,
må du kontrollere den for eventuell transportskade. Du må aldri kople til en skadet
maskin. Kontakt forhandleren hvis du ser
tegn til skade.
• Hvis maskinen leveres i vintermånedene
når det er minusgrader. La vaskemaskinen stå i romtemperatur i 24 timer før du
bruker den for første gang.
Generelt om sikkerhet
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
prøve å endre dette produktet på noen
måte.
• Under vaskeprogrammer med høye temperaturer kan glasset i døren bli svært
varmt. Ikke ta på glasset!
• Pass på at kjæledyr ikke kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før du
bruker maskinen.
• Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler,
spiker, skruer, steiner eller andre harde,
spisse materialer kan skade maskinen alvorlig og må ikke følge plaggene inn i maskinen.
• Bruk kun anbefalt mengde tøymykner og
vaskemiddel. For mye vaskemiddel og tøymykner kan skade tøyet. Følg produsentens anvisninger angående mengder.
• Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putetrekk, slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet.
• Ikke vask plagg eller artikler med støttebøyler, som ikke har sømmer eller som er
meget slitt.
• Trekk alltid ut støpselet og steng vannkranen etter hver gangs bruk eller ved rengjøring eller vedlikeholdsarbeider.
• Du må ikke under noen omstendigheter
prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til skader eller alvorlige tekniske feil.
Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta
kontakt med et autorisert servicesenter.
Be om at det bare brukes originale reservedeler.
28 electrolux
Montering
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
• Når du pakker ut apparatet, må du kontrollere at det ikke er skadet. Hvis du er i
tvil, må du ikke bruke det, men kontakte
servicesenteret.
• All emballasje og all transportsikring må
fjernes før apparatet tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på apparatet og inventar i nærheten hvis ikke alle transportsikringene er fjernet. Se avsnittet om omhandler dette i bruksanvisningen.
• Når apparatet er montert, må det kontrolleres at det ikke står på inntaksslangen eller avløpsslangen og at den elektriske kabelen ikke ligger i klem.
• Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må de justerbare føttene innstilles slik at luften kan sirkulere fritt under apparatet.
• Kontroller nøye om det er vannlekkasjer
fra slanger og slangeforbindelser etter
monteringen.
• Hvis apparatet monteres på et sted der
det er fare for frost, ber vi deg lese kapitlet "Tiltak ved risiko for minusgrader.
• Alt rørleggerarbeid som er nødvendig for
å montere dette apparatet må utføres av
kvalifisert rørlegger eller fagperson.
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for
å montere dette apparatet, må utføres av
kvalifisert personell.
Bruk
• Denne maskinen er beregnet for bruk i
vanlig husholdning. Den må ikke brukes
til andre formål enn det den er konstruert
for.
• Vask bare tekstiler som tåler vask i vaskemaskin. Følg anvisningene på plaggets vaskeanvisning.
• Ikke overfyll maskinen. Se tabellen over
vaskeprogrammene.
• Før vask, kontroller at alle lommer er tomme og at alle glidelåser er lukket. Unngå
å vaske frynsete eller revne artikler, og behandle flekker av maling, blekk, rust og
gress før vask. BH-er med bøyler må IKKE vaskes i vaskemaskinen.
• Plagg som har vært i kontakt med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har vært
brukt til flekkfjerning, må de fjernes (skylt
med vann, fordampet) før de legges i maskinen.
• Trekk aldri i selve strømledningen for å ta
støpselet ut av stikkontakten; trekk alltid i
selve støpselet.
• Du må aldri bruke vaskemaskinen hvis
strømkabelen, betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet, at vaskemaskinens innside er tilgjengelig.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) som har redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring med eller kunnskaper
om bruken, med mindre de har fått innføring i eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må ikke få leke med apparatet, forsikre deg om at de ikke har mulighet til det.
• Emballasjematerialene (f.eks. plastfolie og
polystyren) kan være farlige for barn - kvelningsfare! Pass på at barn ikke kan få tak
i dem.
• Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert
sted utenfor barns rekkevidde.
• Pass på at barn eller kjæledyr ikke klatrer
inn i trommelen. Maskinen har en spesiell
innretning som skal forhindre at barn og
husdyr kan stenge seg selv inne i trommelen For å aktivere denne funksjonen, drei
bryteren (uten å trykke den inn) på innsiden av døren med urviseren til sporet står
horisontalt. Bruk en mynt om nødvendig.
For å deaktivere denne funksjonen og
igjen gjøre det mulig å lukke døren, drei
knappen mot urviserne til sporet står loddrett
electrolux 29
PRODUKTBESKRIVELSE
Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask
med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel. Det nye vaskesystemet sørger for
at vaskmiddelet brukes fullt ut og at vannforbruket reduseres, dermed spares det energi.
1
2
3
4
5
6
1 Vaskemiddelskuff
2 Betjeningspanel
3 Dørhåndtak
Vaskemiddelskuff
Kammer for vaskemiddel som brukes
ved forvask og bløtlegging, eller for flekkfjerner, som brukes under flekk-behandlingsfasen (hvis tilgjengelig). Vaskemiddelet for forvask eller bløtlegging tilsettes i begynnelsen
av vaskeprogrammet. Flekkfjerningsmiddelet tilsettes i løpet av flekk-behandlingsfasen.
Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis
du bruker flytende vaskemiddel, heller du
det i rett før du starter programmet.
Kammer for flytende tilsetningsstoffer
(skyllemiddel, stivelse).
Følg produsentens anvisninger for mengden som skal brukes, og ikke ha i mer enn
angitt av «MAX» -merket i vaskemiddelskuffen. Tøymykner eller stivelse må helles i kammeret før vaskeprogrammet startes.
4 Typeskilt
5 Tømmepumpe
6 Justerbare føtter
30 electrolux
BETJENINGSPANEL
Nedenfor ser du et bilde av betjeningspanelet. Det viser programvelgeren, knappene,
kontrollampene og displayet Disse tilsvarer et tall på de følgende sidene.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
Programvelger
Display
Knapp for TEMPERATUR
Knapp for REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
FORVASK-knapp
Knapp for EKSTRA SKYLLING
Knapp for starttidsforvalg
START/PAUSE-knapp
Knapp for TID
Programvelger
Med denne kan du slå på/av maskinen, og/
eller velge et program.
Temperatur
Bruk denne knappen til å øke eller redusere
vasketemperaturen.
Redusert sentrifugering
Ved å trykke på denne knappen kan du endre sentrifugehastigheten til det aktive programmet.
Forvask
Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvask før hovedvasken. Vasketi-
4
5
6
7
8
9
den vil forlenges. Dette tilvalget anbefales
for svært skitne plagg.
Ekstra skylling
Denne maskinen er laget med tanke på å
spare vann. Hvis det er nødvendig å skylle
tøyet med ekstra vann (ekstra skylling), velger du dette tilvalget. Maskinen utfører
noen ekstra skyllinger. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært
bløtt.
Starttidsforvalg
Vaskeprogrammet kan utsettes med 30 min
- 60 min - 90 min, 2 timer, og deretter med
trinn på 1 time, opptil maks 20 timer ved
hjelp av denne knappen.
Start Pause
Bruk denne knappen til å starte eller avbryte
det valgte programmet.
Time manager
Bruk disse knappene for å endre den programvarigheten som vaskemaskinen foreslår automatisk.
electrolux 31
Display
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
Displayet viser følgende informasjon
2.1: Temperaturangivelse
2.2: Temperatursymboler , Kald
.
Under vaskesyklusen vil displayet vise temperatursymbolet for å indikerer at maskinen
har startet oppvarmingsfasen av vannet i ytterbeholderen
2.3: Sentrifugehastighetsangivelse
2.4: Sentrifugehastighetsymboler.
• Ingen sentrifugering
• Skyllestopp
• Nattsyklus
Under sentrifugeringsfasen vil spiralbildet vises
Ingen sentrifugering -funksjonen sletter alle sentrifugefasene og øker antallet skyllinger for noen programmer
Skyllestopp Når denne funksjonen velges,
blir vasken liggende i det siste skyllevannet
for å hindre at tøyet blir krøllet Når programmet er slutt, vil displayet vise en blinkende
, vises fortsatt 2.8 symbolet, lampen
i knappen 8 er slukket og døren låst for å indikere at vannet må pumpes ut. For å pumpe ut vannet, les kapittel «Når programmet
er slutt».
Ekstra stille Når du velger dette tilvalget,
vil ikke maskinen tømme vannet fra siste skylling, for at ikke vasken skal bli krøllet Siden
alle sentrifugefasene utelates, er denne vaskesyklusen svært stillegående og kan velges for vask på tidspunkt når strømmen er
billigere For noen programmer utføres skyllingene med mer vann Når programmet er
slutt, vil displayet vise en blinkende
,
vises fortsatt 2.8 symbolet, lampen i knappen 8 er slukket og døren låst for å indikere
at vannet må pumpes ut. For å pumpe ut
vannet, les kapittel «Når programmet er
slutt».
eller Stryke2.5: Tilvalg : Ekstra skylling
lett
.
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
2.6: Starttidsforvalg
Starttidsforvalget som er stilt (maks. 20 timer) , vil vises på displayet i noen får sekunder. Deretter vises varigheten til programmet som ble valgt tidligere Tilhørende symbol lyser Utsettelsen reduseres med én enhet hver time, og deretter, når det bare er 1
time igjen, vil tiden reduseres hvert minutt
2.7: Barnesikring
(se kapittelet «Egne
innstillinger»).
2.8: Dør låst-symbol
Når du har trykt på knapp 8 og maskinen
har startet, tennes dette symbolet. Kun symbolet for den fasen som er i gang, blir værende på Når programmet er slutt, vil displayet vise tre blinkende nuller (
) og dette symbolet forsvinner.
2.9:
• Varighet på valgt program
Når du har valgt et program, vises varigheten i timer og minutter (for eksempel
). Varigheten vil automatisk beregnes på bakgrunn av maks. anbefalt tøymengde for hver tekstiltype. Etter at programmet har startet, vil gjenværende tid
oppdateres hvert minutt.
• Programslutt
Når programmet er slutt, vil displayet vise
tre blinkende nuller (
) symbolet
2.8 forsvinner og døren kan åpnes.
• Feil valg av tilvalg
Hvis et tilvalg ikke kan kombineres med
det valgte vaskeprogrammet, vises meldingen Err vises i noen sekunder nederst
på displayet og den integrerte røde lampen i knapp 8 begynner å blinke.
• Alarmkoder
I tilfelle driftsforstyrrelser kan noen alarmkoder vises, for eksempel
(se avsnittet "Hva må gjøres, hvis...").
• Starttidsforvalg
2.10: Grad av smuss-symboler
32 electrolux
• Intensiv
• Normal
• Daglig
• Lampe
• Hurtig
• Superkort
• Oppfriskning
• Super Oppfriskning
(se avsnittet "Velg tidsur-alternativ").
2.11: Klokke-symbol
Etter at programmet har startet, vises varigheten og klokkesymbolet beveger seg
2.12: Vaskeprogrammenes fasesymboler
Ved å velge vaskeprogram, kommer vaskeprogrammets fasesymboler til syne i den øvre delen av displayet Når du har trykt på
knapp 8 bare symbolet for fasen som er
igang:
• Forvask
(dette tegnet lyser når du også trykker på den tilhørende knappen)
• Hovedvask
• Skylling
• Tømme
• Sentrifugering
Symboloversikt
Programvelger
= Tidsstyringsprogrammer
= Skyllinger
= Utpumping
= Sentrifugering
Alternativ-knapper og lamper
= Barnesikring
+/-
= Tidsur-knapper
FØRSTE GANGS BRUK
• Forsikre deg om at elektriske koplinger og vanntilførselsforbindelser
stemmer overens med installasjonsanvisningen.
• Fjern polystyrenblokken og all emballasje fra trommelen.
• Kjør et program for bomull uten klær
i maskinen på høyeste temperatur for
å fjerne eventuelle produksjonsrester
fra maskinens trommel og kar, før du
vasker for første gang. Hell et 1/2 målebeger vaskemiddel i rommet for vaskemiddel til hovedvasken og start
maskinen.
EGENE INNSTILLINGER
Lydsignaler
Denne maskinen er utstyrt med et lydsignal
som høres i følgende tilfeller
• når syklusen er slutt
• hvis det er en feil
Ved å trykke på 5 og 6 -knappene samtidig
i ca. 6 sekunder , deaktiveres lydsignalet
(bortsett fra hvis det foreligger en feil). Ved å
trykke på de samme 2 knappene en gang
til, aktiveres lydsignalet igjen
Barnesikring
Barnesikringen gjør at du kan la vaskemaskinen være uten tilsyn uten at du trenger å være redd for at barn kan komme til skade av
eller skade maskinen Denne funksjonen er
aktiv selv når vaskemaskinen ikke er i bruk
Du kan aktivere denne funksjonen på to måter
1. Før du trykker på knappen 8 : Det vil ikke være mulig å starte maskinen
electrolux 33
2. Etter at du har trykket på knappen 8 :
Det vil være umulig å endre noen av programmene eller tilvalgene.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere dette alternativet, trykker du i ca. 6 sekunder samti-
dig på knappene 6 og 7 til symbolet
ses eller forsvinner.
vi-
DAGLIG BRUK
Legg tøy i maskinen
Åpne døren ved å trekke dørhåndtaket forsiktig utover. Legg vasken inn i trommelen,
ett plagg om gangen. Rist tøyet godt. Lukk
døren.
Mål opp riktig mengde vaskemiddel og
skyllemiddel
Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper. Mål opp nødvendig mengde vaskemideldel, hell det i kammeret for hovedvask
ler i det tilsvarende kammeret som hører til
valgt program/tilvalg (se nærmere detaljer i
"Vaskemiddelskuff").
Hvis nødvendig, heller du tøymykner i kammeret som er merket med
(mengden du
bruker må ikke være over "MAX"-merket i
skuffen). Lukk skuffen forsiktig.
Velge ønsket program ved å dreie
programvelgeren (1)
Vri programvelgeren til ønsket program. Vaskemaskinen vil foreslå en temperatur og au-
34 electrolux
tomatisk velge maks. sentrifugehastighet for
programmet du har valgt. Du kan endre disse verdiene ved hjelp av tilsvarende knapper. Den grønne kontrollampen på knapp
8 begynner å blinke.
Programvelgeren kan dreies både med og
mot urviseren. Drei til posisjon
for å tilbakestille programmet/slå av maskinen.
Ved programslutt må du dreie programfor å slå av mavelgeren til posisjon
skinen.
Obs Hvis du dreier programvelgeren til
et annet program mens maskinen er i
drift, blinker den røde kontrollampen
på knapp 8 3 ganger, og meldingen
Err lyser i displayet for å angi feil valg.
Maskinen utfører ikke det nye valgte
programmet.
Velg temperatur ved å trykke på knapp 3
Når du velger et program, foreslår maskinen
en standardtemperatur
Trykk på denne knappen gjentatte ganger
for å øke eller redusere temperaturen, hvis
du vil vaske ved en annen temperatur
Reduser sentrifugehastigheten om
nødvendig ved å trykke på knapp 4
Når det ønskede programmet er valgt, foreslår maskinen automatisk den største sentrifugehastigheten som er innstilt for dette.
Trykk på knapp 4 gjentatte ganger for å endre sentrifugehastigheten, hvis du vil bruke
en annen sentrifugehastighet.
Velge tilvalgene på denne maskinen
ved å trykke på knappene 4, 5 og 6
Avhengig av hvilket program du har valgt,
kan du kombinere ulike funksjoner. Disse
må velges etter at du har valgt det programmet du vil bruke og før du trykker på knapp
8.
Når du trykker på disse knappene, kommer
tilhørende symboler til syne i displayet Hvis
du trykker en gang til å dem, forsvinner symbolene Hvis et feil alternativ er valgt blinker
den røde pilotlampen på knapp 8 3 ganger
og Err -meldingen vises i displayet i noen få
sekunder.
For informasjon om hvilke tilvalg som
kan brukes med hvilke vaskeprogrammer, viser vi til avsnittet «Vaskeprogram».
Velg starttidsforvalg ved å trykke på
knapp 7
Før du starter programmet, hvis du vil utsette start, trykker du flere ganger på knapp 7
for å velge ønsket utsettelse. Tilsvarende
tegn 2.6 vises på displayet, på den øvre delen av displayet.
Den valgte utsettelsen (opptil 20 timer) vises
på displayet i noen få sekunder før programmets varighet vises igjen
Du må du velge dette tilvalget etter at du
har stilt inn programmet og før du trykker
på knapp 8 .
Du kan endre eller avbryte starttidsforvalget
til enhver tid, før du trykker på knapp 8 .
Velge starttidsforvalg:
1. Velg vaskeprogrammet og tilvalgene
som ønskes.
2. Velg starttidsforvalg ved å trykke på
knapp 7 .
3. Trykk på knapp 8 :
– Maskinen vil begynne nedtellingen time for time
– Programmet vil starte når den innstilte
utsettelsen er utløpt.
Avbryte starttidsforvalg etter å ha trykket på
knapp 8 :
1. Sett vaskemaskinen på PAUSE ved å
trykke på knapp 8 .
2. Trykk på knapp 7 når symbolet ’ vises
3. Trykk på knapp 8 én gang til for å starte
programmet.
Viktig Du kan bare endre den valgte
utsettelsen etter at du har valgt
vaskeprogrammet på nytt.
Starttidsforvalget kan ikke velges med
TØMMING -programmet.
Start programmet ved å trykke knapp 8
For å starte det valgte programmet, trykk
på knappen 8 , den grønne pilotlampen på
knappen 8 slutter å blinke. Symbolet 2.8 vises på displayet for å vise at maskinen starter og at døren er låst.
For å avbryte et program som er i gang, trykker du på knapp 8 : den grønne kontrollampen vil begynne å blinke.
For å starte programmet fra der det ble stoppet, trykk på knapp 8 på nytt. Hvis du har
valgt starttidsforvalg, vil maskinen begynne
nedtellingen
electrolux 35
Hvis et feil alternativ er valgt, blinker den røde pilotlampen på knapp 8 3 ganger og meldingen Err vises i noen sekunder.
Velge tilvalget Tidsstyring ved å trykke
på knapp 9
Ved å trykke på disse knappene gjentatte
ganger, kan du øke eller redusere vaskesyklusens varighet Symbolet 2.10 vil vises på
displayet og indikere valgt grad av smuss.
Dette alternativet finnes kun med programmene Bomull , Syntetisk og Skåne .
Grad av
smuss
Symbol
Tekstiltype
Intensiv
For svært skittent tøy
Normal
For normalt skittent
tøy
Daglig
For daglig skittent tøy
Lampe
For lett skittent tøy
Hurtig
For svært lite skittent tøy
Superkort 1)
For tøy som bare er
blitt brukt en kort
stund
Oppfriskning 1)
2)
Kun for å oppfriske
plagg
Super Oppfriskning 1)
2)
Bare for å oppfriske
noen få plagg
1) Vi anbefaler at du reduserer klesmengden (se
oversikten over Vaskeprogram
2) Når du velger dette alternativet, vises det relevante
tegnet i et øyeblikk og forsvinner deretter straks.
Endre et tilvalg eller et program som er
i gang
Du kan endre et tilvalg før det startes av programmet .
Før du foretar endringen, må du sette maskinen på PAUSE ved å trykke på knappen
8 (hvis du vil endre tilvalget Tidsstyring, må
du avbryte det programmet som er i gang
og foreta innstillingen på nytt).
Det er bare mulig å endre et program som
er i gang ved å tilbakestille det. Drei programvelgeren til
og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet
ved å trykke inn 8 én gang til. Vaskevannet
blir værende i karet.
Stoppe et program
Trykk på knapp 8 for å stoppe et program
som er i gang. Den tilsvarende grønne kontrollampen begynner å blinke.
Trykk på knappen på nytt for å starte programmet på nytt.
Avbryte et program
Drei programvelgeren til
for å avbryte et
program som er i gang.
Nå kan du velge et annet program.
Åpne døren
Etter at programmet har startet (eller under
starttidsnedtellingen) er døren låst. Hvis du
vil åpne den, setter du maskinen på PAUSE
ved å trykke på knapp 8 .
Hvis symbol 2.8 forsvinner etter noen minutter, kan døren åpnes.
Hvis symbol 2.8 ikke slukker, betyr det at
maskinen allerede varmer opp eller at vannstanden er for høy. Ikke forsøk å åpne døren med makt
Hvis du ikke kan åpne døren, men er nødt
til å åpne den, må du slå maskinen av ved å
dreie programvelgeren til
. Etter noen minutter kan døren åpnes (vær oppmerksom på vannivået og temperaturen!) .
Når du lukker døren må du velge programmet og tilvalgene på nytt og trykke på
knapp 8 .
Når programmet er slutt
Maskinen stopper automatisk ; Tre nuller
) vises på displayet og
som blinker (
pilotlampen på knapp 8 slukkes. Det høres
et lydsignal i noen minutter
Hvis det er valgt et program eller et alternativ som slutter med vann i beholderen, vises
fortsatt symbol 2.8 for å indikere at vannet
må tømmes før døren kan åpnes.
Følg instruksjonene under for å pumpe ut
vannet:
1. Drei programvelgeren til
.
2. Velg programmet for utpumping eller
sentrifugering.
3. Reduser sentrifugehastigheten om nødvendig ved hjelp av tilsvarende knapp
4. Trykk på knapp 8 .
Når programmet er slutt, forsvinner symbolet 2.8 forsvinner og døren kan åpnes. Drei
programvelgeren til
for å slå maskinen av.
36 electrolux
Ta ut tøyet fra trommelen og sjekk at trommelen er tom. Hvis du ikke skal vaske mer,
stenger du vannkranen. La døren stå på
gløtt for å hindre at det danner seg mugg
og ubehagelig lukt
Hvilemodus : når programmet er ferdig, aktiveres energisparesystemet etter et par minutter. Lysstyrken i displayet reduseres. Når
du trykker på en vilkårlig knapp, vil apparatet forlate energisparingsmodusen.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Sortere tøyet
Følg vaskesymbolene på hvert plagg og produsentens vaskeinstruksjoner. Sorter vasken slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask, ull.
Før du legger tøy i maskinen
Vask aldri hvitt og kulørt tøy sammen. Hvitt
tøy kan bli "grålig" etter vaskingen.
Nye, kulørte plagg kan farge av i første
vask. De bør derfor alltid vaskes separat
den første gangen.
Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt sammen
eventuelle belter eller lange snorer.
Fjern vanskelige flekker før vask.
Gni særlig flekkede områder inn med et flekkfjerningsmiddel eller vaskemiddelpasta.
Behandle gardiner særlig skånsomt. Fjern
hekter eller legg dem inn i en pose eller et
nett.
Flekkfjerning
Vanskelige flekker går kanskje ikke vekk
med bare vann og vaskemiddel. Derfor er
det lurt å behandle dem før vask.
Blod: behandle friske flekker med kaldt
vann. For tørkede flekker, legg i bløt over natten i vann med spesialmiddel, gni deretter
inn med vaskemiddel og vann.
Oljebasert maling: fukt med vaskebensin,
legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd; gjenta flere ganger.
Tørkede fettflekker: fukt med terpentin,
legg plagget på en myk overflate, og bearbeid flekken med fingertuppene og en bomullsklut.
Rust: oksalsyre oppløst i varmt vann eller et
rustfjerningsmiddel brukt kaldt. Vær forsiktig
med rustflekker som ikke er ferske, fordi cellulosestrukturen i tekstilene allerede kan være skadet og har nå en tendens til å bli hullet.
Muggflekker: behandles med blekemiddel, skylles godt (kun hvitt og fargeekte tøy).
2) Ikke bruk neglelakkfjerner på kunstsilke
Gress: gni lett inn med vaskemiddel og behandle med blekemiddel (kun hvitt og fargeekte tøy).
Kulepenn og lim: fukt med neglelakkfjerner 2), legg plagget på en myk klut og bearbeid flekken for hånd.
Leppestift: fukt med neglelakkfjerner som
over, behandle deretter flekken med metylsprit. Restflekker behandles med blekemiddel.
Rødvin: bløtlegg i vann og vaskemiddel,
skyll og behandle med eddiksyre eller sitronsyre, skyll. Restflekker behandles med blekemiddel.
Blekk: avhengig av blekktype, fukter du tøyet først med neglelakkfjerner 2) , så med eddiksyre; Behandle eventuelle restflekker på
hvitt tøy med blekemiddel og skyll grundig
til slutt.
Tjære: behandle først med flekkfjerner, metylsprit eller vaskebensin, gni deretter godt
inn med vaskemiddelpasta.
Vaskemidler og tilsetningsmidler
Gode vaskeresultater avhenger blant annet
av det vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde reduserer belastningene på miljøet.
Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen.
Valg av vaskemiddel avhenger av tekstiltype
(finvask, ull, bomull osv.), farge, vasketemperatur og hvor tilsmusset tøyet er.
Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen:
• vaskemiddel i pulverform for alle typer
tekstiler
• vaskemiddel i pulverform for ømfintlige
tekstiler (60°C maks) og ullplagg
• flytende vaskemiddel, først og fremst for
vaskeprogrammer ved lavere temperatu-
electrolux 37
rer (60°C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
Vaskemiddelet og eventuelle tilsetningsmidler må fylles i riktig rom i vaskemiddelskuffen før vaskeprogrammet startes.
Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du
velge et program uten forvask.
Vaskemaskinen er utstyrt med et resirkuleringssystem som gjør at den utnytter konsentrerte vaskemidler fullt ut.
Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten angående mengder og ikke fyll i
mer enn til "MAX"-merket i vaskemiddelskuffen .
Mengde vaskemiddel som skal brukes
Type og mengde vaskemiddel avhenger av
type tekstil, ilagt tøymengde, hvor skittent
tøyet er og hvor hardt vannet er der du bor.
Følg produsentens anvisninger angående
mengde.
Bruk mindre vaskemiddel hvis:
• du vasker en liten mengde tøy
• tøyet bare er litt skittent
• det danner seg mye skum under vask.
Grader av vannhardhet
Vannhardheten klassifiseres i såkalte hardhetsgrader. Hos det lokale vannverket eller
fra kommunen din kan du få mer informasjon om vannhardheten der du bor. Hvis
vannhardhetsgraden er middels eller høy,
anbefaler vi at du tilsetter vannavherder til
vannet, følg alltid produsentens anvisninger.
Hvis vannhardhetsgraden er for bløt, må du
justere mengden vaskemiddel.
VASKEPROGRAM
Program - Høyeste og laveste temperatur - Beskrivelse av syklus - Maksimal sentrifugehastighet - Maksimal ileggsmengde - Tøytype
Alternativer
Bomull
90° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 1400 o/min.
Maks. ileggsmengde 8 kg - Redusert ileggsmengde 4
kg
Hvit og kulørt bomull (normalt skitne plagg)
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
FORSKYLLING 1)
EKSTRA SKYLLING
TID 2)
Syntet
60° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 900 o/min.
Maks. ileggsmengde 4 kg - Redusert ileggsmengde 2
kg
Syntetiske eller blandingstekstiler: undertøy, farget tøy, krympefrie skjorter, bluser.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
FORSKYLLING 1)
EKSTRA SKYLLING
TID 2)
Finvask
40° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 700 o/min.
Maks. ileggsmengde 4 kg - Redusert ileggsmengde 2
kg
Ømfintlige tekstiler: akryl, viskose, polyester
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
FORSKYLLING 1)
EKSTRA SKYLLING
TID 2)
Vaskemiddelrom
38 electrolux
Program - Høyeste og laveste temperatur - Beskrivelse av syklus - Maksimal sentrifugehastighet - Maksimal ileggsmengde - Tøytype
Ull/Håndvask
40° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 1000 o/min.
Maks. ileggsmengde 2 kg
Vaskeprogram for maskinvaskbar ull og ullplagg som
må håndvaskes samt ømfintlige tekstiler som er merket med “håndvask” –symbolet
Alternativer
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
En enkel eller stor artikkel kan føre til ubalanse.
Hvis maskinen ikke starter den siste sentrifugefasen kan du legge i flere plagg, forandre på ileggsmengden manuelt og deretter velge sentrifugeprogrammet.
Lingerie
40° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 1000 o/min.
Maks. ileggsmengde 2 kg
Dette programmet passer for svært ømfintlige plagg,
som f.eks. dameundertøy som BH-er og truser. Maks.
sentrifugeringshastighet er automatisk redusert
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
Skyll
Skyllinger - Lang sentrifugering
Maksimal sentrifugehastighet ved 1400 o/min.
Maks. ileggsmengde 8 kg
Med dette programmet kan du skylle og sentrifugere
koke/kultørvask som du har håndvasket. Hvis du vil intensivisere skyllingen, velger du alternativet EKSTRA
SKYLLING. I tillegg vil maskinen utføre ekstra skyllinger.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
EKSTRA SKYLLING
Tømme
Tømmer ut vannet
Maks. ileggsmengde 8 kg
For utpumping av vannet fra siste skylling i programmer med valgt alternativ.
Sentrifugering
Tømming og lang sentrifugering
Maksimal sentrifugehastighet ved 1400 o/min.
Maks. ileggsmengde 8 kg
Separat sentrifugering for håndvaskede plagg og etter
programmer med valgt alternativ som slutter med
vann i trommelen. Du kan velge med den aktuelle knappen for å tilpasse sentrifugehastigheten .
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
Bomull øko
90° - 40°
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 1400 o/min.
Maks. ileggsmengde 8 kg
Hvit og fargeekte bomull .
Dette programmet kan velges for lett eller normalt skittent tøy av bomull. Temperaturen blir lavere, og vasketiden utvides. Dermed oppnås et godt vaskeresultat,
samtidig som du sparer på strømmen.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
EKSTRA STILLE
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
FORSKYLLING 1)
EKSTRA SKYLLING
Vaskemiddelrom
electrolux 39
Program - Høyeste og laveste temperatur - Beskrivelse av syklus - Maksimal sentrifugehastighet - Maksimal ileggsmengde - Tøytype
Alternativer
Teppe
40° - 30°
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 700 o/min.
Maks. ileggsmengde 2,5 kg
For ett enkelt vaskbart syntetisk teppe eller en dyne.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
Strykelett
60° - Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 900 o/min.
Maks. ileggsmengde 1 kg
Ved valg av dette tilvalget vil tøyet vaskes og sentrifugeres forsiktigere, slik at det ikke krøller seg Dermed
blir det enklere å stryke det. I tillegg vil maskinen utføre ekstra skyllinger
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
FORSKYLLING 1)
EKSTRA SKYLLING
14 min.
30°
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet 900 opm
Maks. ileggsmengde 2 kg
Kort vaskesyklus for tøy som bare må oppfriskes.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
SKYLLESTOPP
INGEN SENTRIFUGERING
5 Skjorter
30°
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 900 o/min.
Maks. ileggsmengde 1 kg
Et spesielt program for å vaske skjorter som ikke er så
skitne.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
INGEN SENTRIFUGERING
Cool clean
Kald
Hovedvask - Skyllinger
Maksimal sentrifugehastighet ved 1200 o/min.
Maks. ileggsmengde 3 kg
Meget effektivt kaldt vaskeprogram for lett skittent tøy
av bomull, syntetisk eller blandingstekstiler. Dette programmet krever bruk av et vaskemiddel som blir aktivt
allerede i kaldt vann.
REDUSERT SENTRIFUGEHASTIGHET
INGEN SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
Vaskemiddelrom
Hvis vanninntakstemperaturen er lavere enn 6
°C, vil maskinen utføre en kort oppvarmingsfase.
Vaskemiddelet må brukes med den medfølgende, eller en egnet, doseringsenhet for vaskemiddel (bruk den mengden som er anbefalt av produsenten).
O = AV
For å avbryte et vaskeprogram som er i gang eller slå
av maskinen.
1) Hvis du bruker flytende vaskemiddel, må du velge et program uten FORVASK.
2) Hvis du velger Superrask-alternativet ved å trykke på knappene 9 , anbefaler vi at du reduserer maksimal
tøymengde som angitt i denne tabellen. Maksimum tøymengde er mulig, men med noe redusert vaskeresultat.
Hvis du velger alternativet Oppfrisk eller Superoppfrisk, anbefaler vi at du reduserer tøymengden ytterligere.
40 electrolux
STELL OG RENGJØRING
Advarsel Du må kople maskinen fra
strømmen før du kan foreta
rengjørings- eller vedlikeholdarbeid.
Avkalkning
Vannet vårt inneholder kalk naturlig. Det er
lurt å bruke et avkalkningsmiddel i maskinen med jevne mellomrom. Gjør dette uten
tøy i maskinen og i samsvar med anvisningene fra produsenten. Dette vil forhindre kalkavleiringer.
Etter hver gangs vask
La døren stå åpen en stund. Dette forhindrer at det danner seg mugg og ubehagelig
lukt inni vaskemaskinen. Dessuten bevarer
du også dørpakningene bedre hvis du lar døren stå åpen etter vask.
Vedlikeholdsvask
Når du bruker vaskemaskinen ved lave temperaturer, kan det lett danne seg et belegg
inni trommelen.
Vi anbefaler at du gjennomfører en vanlig vaskesyklus som en vedlikeholdsvask.
Gå frem på følgende måte:
• Trommelen skal være tom for tøy.
• Velg det varmeste vaskeprogrammet for
bomull.
• Bruk vanlig mengde vaskemiddel. Det må
være et middel i pulverform med biologiske egenskaper.
Skyll den under springen for å fjerne alle rester etter oppsamlet vaskemiddel.
Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen. Vask alle deler med vann.
Utvendig rengjøring
Rengjør kabinettet utvendig kun med såpe
og vann, og tørk godt.
Viktig Bruk aldri denaturert sprit,
løsemiddel eller liknende produkter til å
rengjøre kabinettet.
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Vaskemiddelskuffen bør rengjøres jevnlig.
Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler
bør rengjøres regelmessig.
Ta ut skuffen ved å trykke låsen nedover,
og trekk skuffen ut.
Rengjør kammeret til vaskemiddelskuffen
med en børste.
electrolux 41
Tømmepumpe
Pumpen bør kontrolleres regelmessig og
særlig dersom:
• apparatet ikke pumper ut og/eller ikke sentrifugerer.
• maskinen lager uvanlige lyder når den tømmes, fordi fremmedlegemer som sikkerhetsnåler, mynter osv. blokkerer pumpen.
• om det er et problem med vannavløpet
(se kapittel "Hva må gjøres, hvis..." for
mer informasjon).
Advarsel Slå av maskinen og trekk
støpselet ut av stikkontakten før du
åpner pumpehuset.
Trommelen
Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegemer ruster
i vasken eller fordi vannet inneholder jern.
Bruk følgende fremgangsmåte:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten
2. Vent om nødvendig til vannet er avkjølt
3. Åpne døren til pumpen
Viktig Ikke bruk sure avkalkningsmidler,
slipende vaskemidler som inneholder klor
eller jern eller stålull for rengjøring av
trommelen.
1. Fjern ev. rust fra trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål.
2. Kjør et vaskeprogram uten tøy for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester.
Program: Kort bomullsprogram på maksimumstemperatur og legg til ca. 1/4 målebeger med vaskemiddel.
Dørpakning
Kontroller dørpakningen regelmessig og
fjern eventuelle fremmedlegemer som kan
ha samlet seg i bretten.
4. Sett en beholder nær pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl.
5. Trekk ut nødtømmingsslangen, plasser
den i beholderen og ta av slangehetten.
42 electrolux
6. Når det ikke renner ut mer vann, skrur
du av pumpedekselet ved å dreie det
mot urviseren og fjerner filteret. Bruk
tang ved behov. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner dekselet.
Rens filteret under springen for å fjerne
alle spor etter lo.
7. Fjern fremmedlegemer og lo fra filterholderen og fra pumpevingene.
9. Sett hetten tilbake på nødtømmeslangen, og sett slangen på plass igjen.
10. Sett filteret inn i pumpen ved å sette
det inn riktig i føringssporene. Skru på
pumpedekselet ved å dreie det med urviseren.
11. Lukk døren til pumpen
8. Sjekk grundig om pumpevingene kan rotere fritt (om den roterer rykkvis). Hvis
de ikke roterer, må du kontakte servicesenteret.
Advarsel
electrolux 43
Når vaskemaskinen er i bruk, og avhengig
av hvilket program som ble valgt, kan det
være varmt vann i pumpen
Du må aldri fjerne pumpedekselet når maskinen er igang, men alltid vente til programmet er ferdig og maskinen er tom Når du setter pumpedekselet på igjen, må du passe
på at du setter det skikkelig på plass og at
det er helt tett, slik at lekkasjer unngås og
små barn ikke klarer å åpne det.
Rengjøre filteret i vanninntaksslangen.
Hvis du synes at maskinen bruker lengre tid
på å fylles med vann, bør du kontrollere at
filteret i vanninntaksslangen ikke er blokkert.
1. Steng vannkranen.
2. Skru av vanninntaksslangen.
3. Rengjør filteret i slangen med en stiv børste.
4. Skru slangen tilbake på kranen.
5. Skru løs slangen fra maskinen. Ha en
klut i nærheten. Det kan renne ut litt vann.
6. Rengjør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klut.
7. Kople slangen til maskinen igjen, og forsikre deg om at tilkoblingen er tett.
8. Åpne vannkranen.
Nødtømming
Gjør som følger, hvis vannet ikke tømmes
på vanlig måte:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten;
2. steng vannkranen;
3. vent om nødvendig til vannet er avkjølt;
4. åpne luken til pumpen;
5. sett en beholder på gulvet. Fjern nødtømmingshetten fra filteret Vannet skal renne ned i bollen av seg selv. Når beholderen er full, settes hetten tilbake på filterdekselet igjen. Tøm bollen. Gjenta prosedyren til det ikke kommer ut mer vann;
6. Rengjør pumpen som beskrevet over;
7. Skru på pumpedekselet og lukk døren.
Forholdsregler ved frost
Gjør som følger, hvis maskinen skal installeres på et sted der temperaturen kan synke
til under 0°C:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru av vanninntaksslangen.
4. Sett en beholder på gulvet og legg vanninntaksslangen i den. Åpne nødtømmingshetten til filteret og la vannet renne
ut.
5. Fest nødtømmingshetten til filteret igjen
og skru vanninntaksslangen på plass.
6. Når du vil starte maskinen igjen, må du
passe på at romtemperaturen er over
0°C.
44 electrolux
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter nærmeste servicesenter, bør du gjennomføre
kontrollene som er oppført nedenfor.
Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hende at den røde kontrollampen på
knapp 8 blinker, en av følgende alarmkoder
kommer til syne i displayet og det høres et
Problem
lydsignal hvert 20. sekund for å angi at maskinen ikke fungerer:
•
: problem med vanntilførselen.
•
: problem med utpumping av vannet.
•
: dør åpen.
Når du har løst problemet, trykk på knappen 8 for å starte programmet igjen. Hvis
problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt lokale servicesenter.
Mulig årsak/løsning
Døren er ikke lukket skikkelig.
• Lukk døren godt igjen.
Støpselet er ikke satt skikkelig inn i kontakten.
• Sett støpselet skikkelig inn i kontakten.
Stikkontakten er ikke strømførende.
• Kontroller de elektriske installasjonene i huset der du bor.
Vaskemaskinen vil ikke star- Sikringen har gått.
• Skift sikring.
te:
Programvelgeren er ikke satt i riktig posisjon, og 8 det er ikke trykket på knappen.
• Drei programvelgeren og trykk på knappen 8 på nytt.
Det er valgt starttidsforvalg.
• Hvis tøyet skal vaskes med en gang, avbryter du tidsforvalget.
Barnesikringen er aktivert
• Deaktiver barnesikringen
Vaskemaskinen tar ikke inn
vann:
Maskinen tar inn vann og
tømmer det ut igjen med en
gang:
Maskinen pumper ikke ut
og/eller sentrifugerer ikke:
Vannkranen er stengt.
• Åpne vannkranen.
Det er knekk på vanninntaksslangen eller den ligger i klem
• Kontroller koplingene på vanninntaksslangen.
Filteret i inntaksslangen er blokkert
• Rengjør filteret i vanninntaksslangen
Døren er ikke skikkelig lukket
• Lukk døren godt igjen.
Enden på avløpsslangen ligger for lavt nede
• Les mer om dette i avsnittet om "vannavløp"
Det er knekk på vannavløpsslangen eller den er i klem
• Kontroller tømmeslangens forbindelser.
Avløpsfilteret er blokkert.
• Rengjør avløpsfilteret.
Det er valgt et alternativ eller et program som slutter med at det er
vann i maskinen eller som ikke sentrifugerer.
• Velg programmet for utpumping eller sentrifugering.
Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen.
• Fordel tøyet på nytt.
electrolux 45
Problem
Mulig årsak/løsning
Det er vann på gulvet:
Det ble brukt for mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel (danner for mye skum).
• Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
Kontroller om det er lekkasje fra en av koplingene på vanninntaksslangen. Det er ikke alltid enkelt å få øye på om det renner vann
ned langs slangen, sjekk om den er fuktig.
• Kontroller inntaksslangens forbindelser.
Tømme- eller inntaksslangen er skadet.
• Skift ut med en ny
Hetten på nødtømmeslangen er ikke satt riktig på plass eller filteret
er ikke skrudd korrekt på plass etter rengjøring.
• Sett hetten på plass igjen på nødtømmeslangen, og skru filteret
godt på plass.
Utilfredsstillende vaskeresultater:
Det ble brukt for lite vaskemiddel eller vaskemiddelet er ikke egnet.
• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel.
Vanskelige flekker ble ikke behandlet før vask.
• Bruk et vanlig tilgjengelig flekkfjerningsmiddel for å behandle de
vanskelige flekkene.
Det ble ikke valgt riktig temperatur.
• Kontroller om du valgte riktig temperatur.
For mye tøy i trommelen.
• Ta ut noe tøy
Døren lar seg ikke åpne:
Programmet er fremdeles i gang.
• Vent til vaskeprogrammet er slutt.
Dørlåsen er ikke frigjort ennå.
• Vent til symbolet
er slukket.
Det er vann i trommelen.
• Velg tømme- eller sentrifugeprogram for å tømme ut vannet.
Vaskemaskinen vibrerer eller lager mye støy:
Transportsikring og emballasje er ikke fjernet.
• Kontroller at vaskemaskinen er installert korrekt.
Justeringsføttene er ikke justert
• Kontroller at vaskemaskinen står helt i vater.
Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen.
• Fordel tøyet på nytt.
Det kan være svært lite tøy i trommelen
• Legg i mer tøy
Sentrifugeringen starter
sent eller vaskemaskinen
sentrifugerer ikke:
Balansekontrollen er aktivert fordi tøyet ikke ligger jevnt fordelt i
trommelen. Tøyet fordeles på nytt ved at trommelen reverserer Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og maskinen kan
starte vanlig sentrifugering. Hvis tøyet fremdeles etter 10 minutter
ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke maskinen sentrifugere I
så fall må du fordele tøyet manuelt og velge sentrifugeprogrammet
selv
• Fordel tøyet på nytt.
Tøymengden er for liten.
• Legg mer tøy i maskinen, endre ileggsmengden manuelt og velg
deretter sentrifugeringsprogrammet
Vaskemaskinen lager uvanlige lyder:
Denne vaskemaskinen er utstyrt med en motortype som lager en
litt annen lyd enn vanlige motorer Denne nye motoren sikrer en mykere start og jevnere fordeling av tøyet inni trommelen under sentrifugering, samtidig som maskinen er mer stabil
Det er ikke noe vann å se i
trommelen:
Vaskemaskiner som baserer seg på moderne teknologi arbeider
meget økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut
over vaskeresultatet.
46 electrolux
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Hvis du ikke kan finne eller løse problemet,
ta kontakt med servicesenteret vårt Før du
ringer, bør du notere deg modell, serienummer og datoen du kjøpte maskinen Servicesenteret vil be om denne informasjonen
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Høyde
Dybde
Dybde (Totalt mål)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Strømtilkopling
Spenning - Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten av døren finner du informasjon om strømtilkopling.
Vanntilførselstrykk
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maks. tøymengde
Bomull
8 kg
Sentrifugehastighet
Maksimum
1400 Omdreininger pr. minutt
FORBRUKSVERDIER
Program
Energiforbruk (KWh)
Vannforbruk (liter)
Hvit bomull 90°
2.5
62
Bomull 60°
1.7
63
Bomull energispareprogram 60° 1)
1.03
57
Bomull 40°
0.97
62
Syntetisk 40°
0.55
51
Finvask 40 °
0.53
68
Ull/ Håndvask 30°
0.32
64
Programmets varighet (minutter)
Du kan se programmets varighet på displayet på betjeningspanelet.
1) "Bomull energispareprogram" ved 60 °C med en tøymengde på 8 kg, er referanseprogrammet for dataene som er
oppført på energietiketten, i overenstemmelse med EØS 92/75 -standarder.
Forbruksdataene som er oppført i denne tabellen er kun ment som en veiledning, fordi
de kan variere avhengig av mengde og type tøy, temperaturen på inntaksvannet og
omgivelsestemperaturen.
electrolux 47
MONTERING
Pakke ut maskinen
Alle transportbolter og all emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk.
Det anbefales at du tar vare på alle transporsikringsdelene, slik at du kan montere dem
igjen hvis du en gang senere vil flytte vaskemaskinen.
1. Fjern all ytre emballasje. Legg maskinen
forsiktig om på ryggen når du fjerner polystyrensokkelen fra bunnen.
3. Skru ut de tre boltene.
4. Trekk ut det relevante avstandsstykket i
plast.
2. Fjern strømforsyningskabelen og vannavløpsslangen fra slangeholderne bak på
maskinen.
5. Åpne slangehullet og fjern polystyrenblokken som er festet på dørpakningene.
48 electrolux
skinen så den står nøyaktig i vater forhindres vibrasjoner, støy og at maskinen flytter
seg under drift.
Obs Du må aldri plassere papp,
planker eller liknende materialer under
maskinen for å utjevne eventuelle
ujevnheter i gulvet.
6. Sett plastpropper som ligger i vedlagte
plastpose sammen med bruksanvisningen, i det mindre hullet øverst og de to
litt større hullene.
Vanntilførsel
Advarsel Denne maskinen må
koples til kaldt vann.
1. Kople inntaksslangen, som fulgte med
maskinen, til en vannkran med gjenger
på 3/4". Bruk alltid den slangen som fulgte med maskinen.
Plassering
Plasser vaskemaskinen på et plant, fast
gulv. Pass på at luftsirkulasjonen rundt vaskemaskinen ikke hemmes av tepper, filleryer el.l. Kontroller at vaskemaskinen ikke berører veggen eller andre seksjoner. Sett maskinen i vater ved å skru justeringsføttene
opp eller ned. Det kan kanskje være litt vanskelig å skru på justeringsføttene, fordi de
er utstyrt med en selvlåsende mutter, men
vaskemaskinen MÅ være i vater og stabil.
Om nødvendig, bruk et vater for å stille den
i posisjon. Alle nødvendige justeringer kan
gjøres med en skrutrekker. Ved å justere ma-
Viktig Ikke bruk slanger som allerede
har vært brukt når du kopler til
vannforsyningen
2. Den andre enden av inntaksslangen,
som koples til maskinen, kan dreies
som vist på bildet.
electrolux 49
Ikke plasser tilførselsslangen slik at den
vender nedover.
Legg slangen enten mot venstre eller
mot høyre, avhengig av hvor vannkranen er plassert.
3. Plasser slangen korrekt ved å løsne ringmutteren. Når tilførselsslangen er plassert som den skal, må du huske å feste
ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer.
Inntaksslangen må ikke forlenges. Hvis den
er for kort og du ikke vil flytte vannkranen,
må du kjøpe en ny, lengre slange som er
spesialprodusert for denne typen bruk.
Viktig Før du kopler maskinen til et nytt
rørsystem, eller til et rørsystem som ikke har
vært brukt på en stund, lar du vannet renne
noen minutter for å spyle ut smuss som kan
ha samlet seg i rørene.
Vannavløpsslange
Avløpsslangens ende kan forbindes på tre
måter.
• Hektet over kanten på en vask med
slangeføringsstykket som fulgte med maskinen. I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen
tømmer. Dette kan gjøres ved at slangen
festes til kranen eller til veggen med en
snor.
• I en forgreningsforbindelse til vaskens avløpsrør. Dette forgreningsrøret
må være plassert over vannlåsen, slik at
slangens bue er minst 60 cm over gulvet.
• Direkte i et avløpsrør med en høyde på
ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn
90 cm. Enden på avløpsslangen må alltid
være ventilert, dvs. at innvendig diameter
på avløpsrøret må være større enn utvendig diameter på avløpsslangen. Avløpsslangen må ikke ligge i knekk.
Avløpsslangen kan forlenges inntil maksimum 4 meter. Ekstra avløpsslange og slangekopling kan bestilles fra vår serviceavdeling.
50 electrolux
ELEKTRISK TILKOPLING
På typeskiltet på kanten i døren finner du informasjon om den elektriske tilkoplingen.
Kontroller at den elektriske installasjonen i
huset der du bor kan tåle den maksimale belastningen som kreves medberegnet eventuelle øvrige elektriske apparater som er i bruk.
Vaskemaskinen skal koples til en
jordet stikkontakt.
Produsenten frasier seg ethvert
ansvar for materielle skader eller
personskader som er oppstått fordi
ovennevnte forholdsregler til
sikkerhet ikke er blitt fulgt.
Strømkabelen skal være lett
tilgjengelig etter at maskinen er
installert.
Hvis strømforsyningskabelen skal
skiftes, må dette gjøres av et
servicesenter.
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasje som er merket med symbolet
kan resirkuleres.
>PE<=polyetylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Dette betyr at de kan gjenvinnes hvis du sorterer dem i riktige innsamlingscontainere.
Miljøtips
For å spare vann og energi og for å være
med på å beskytte miljøet, anbefaler vi at
du følger disse tipsene:
• Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid
(dette skåner også miljøet!).
• Maskinen arbeider mye mer økonomisk
hvis du fyller den helt.
• Med riktig forbehandling kan flekker og avgrenset smuss fjernes; Deretter kan tøyet
vaskes på lavere temperatur.
• Mål opp vaskemiddel i forhold til vannhardheten, hvor skittent tøyet er og hvor
mye tøy du vil vaske.
electrolux 51
www.electrolux.com/shop
132941030-A-292010

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement