Electrolux EWS106410S, EWS106410W, EWS126410W User manual

Electrolux EWS106410S, EWS106410W, EWS126410W User manual
EWS 106410 W
EWS 106410 S
EWS 126410 W
................................................ .............................................
MK МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Инструкции за безбедност
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
2
3
5
6
9
9
9
13
Програми за перење
Нега и чистење
Решавање на проблеми
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Еколошки прашања
15
19
23
26
26
27
29
Можноста за промени е задржана.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со апаратот
за идна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од задушување, повреда
или траен инвалидитет.
• Не дозволувајте апаратот да го користат лица,
вклучително и на деца со намалени физички сетила,
намалени ментални функции или недостаток на
искуство и знаење. Тие мора да бидат под надзор или
да добиваат упатства за ракување со апаратот од
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
• Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните миленичиња настрана
од вратата на апаратот кога е отворена.
• Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви
препорачуваме да го активирате.
electrolux 3
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
• Пред одржувањето, исклучете го апаратот и исклучете
го кабелот од штекерот за струја.
• Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
• Почитувајте ја максималната количина на полнење од
6 кг (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
• Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, негов сервисен
претставник или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.
• Работниот притисок на водата (минимум и максимум)
мора да биде меѓу 0,5 bar (0.05 MPa) и 8 bar (0,8 MPa)
• Отворите за проветрување во базата (ако ги има) не
смеат да бидат попречени од килим.
• Апаратот треба да се поврзе со довод на вода со
користење на приложените нови комплети црева.
Старите комплети црева не смеат да се користат пак.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
МОНТАЖА
• Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
• Задржете ги транспортните завртки.
Кога повторно ќе го преместувате
апаратот, мора да го блокирате
барабанот.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Не монтирајте го и не користете го
апаратот на места каде што
температурата е пониска од 0°C или
каде што е изложен на атмосферски
влијанија.
• Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
• Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и чист.
• Не монтирајте го апаратот на места
каде што вратата на апаратот не
може целосно да се отвори.
• Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
• Проверете дали има циркулација на
воздух меѓу апаратот и подот.
• Приспособете ги ногалките за да има
доволно простор меѓу апаратот и
килимот.
Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
пожар и струен удар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓа, контактирајте со електричар.
• Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на струјни
удари.
• Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
• Внимавајте да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
4 electrolux
•
•
•
•
Контактирајте со сервисот или со
електричар за да го заменат
оштетениот кабел за струја.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за
струја е пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја
за да го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
Поврзување на водата
• Потрудете се да не ги оштетите
цревата за вода.
• Апаратот треба да се поврзе со
довод на вода со користење на
приложените нови комплети на
црева. Не смеат повторно да се
користат старите комплети на црева.
• Пред да го поврзете апаратот со нови
цевки или цевки што не биле
користени подолго време, оставете
водата да тече додека не започне да
тече чиста вода.
• Кога за прв пат го користите
апаратот, проверете дали од некаде
протекува.
УПОТРЕБA
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
повреди, струен удар, пожар,
изгореници или оштетување на
апаратот.
• Користете го апаратот само во
домашни услови.
• Следете ги безбедносните упатства
дадени на пакувањето на
детергентот.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до, или на
апаратот.
• Не допирајте го стаклото на вратата
додека програмата е во функција.
Стаклото може да биде жешко.
• Погрижете се да ги тргнете сите
метални предмети од алиштата за
перење.
• Не ставајте сад под апаратот за
собирање на водата во случај на
протекување. Контактирајте со
сервисот за да проверите кои
додатоци можат да се користат.
ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
СЕРВИСИРАЊЕ
• Контактирајте го сервисот за
поправка на апаратот. Ви
препорачуваме да користите само
оригинални делови.
electrolux 5
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
ФИОКА ЗА ДЕТЕРГЕНТ
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја
има). Детергентот за претперење и
киснење се додава на почетокот од
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава во
текот на фазата на дејство против
дамките.
Преградата за детергент во прав
или за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
ВОДИЧ НА ПРОГРАМИТЕ
Водичот на програмите се наоѓа на
предниот дел од фиоката за детергент.
Други водичи на програми на различни
јазици се наоѓаат во торбата со
прирачникот за корисници. (Не мора да
значи дека сите уреди имаат повеќе од
еден водич за програми).
За да го замените водичот за програми:
1. Повлечете го соодветната страна и
извадете го.
2. Ставете го новиот водич за
програми.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
1 Селектор на програми
2 Копче за ТЕМПЕРАТУРА
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
Копче
за ПРЕТПЕРЕЊЕ
4
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Копче за ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
Екран
Копче СТАРТ/ПАУЗА
Контролна сијаличка за
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
6
7
8
9
ТАБЕЛА СО СИМБОЛИ
= Памучни
= Кебе
= Синтетика
= Температура
= Чувствителни
= Студено
= Волна
= Без центрифуга
= Свила
= Задржано плакнење
= Женска долна облека
= Предперење
= Киснење
= Дополнително плакнење
= Плакнење
= Одложен почеток
electrolux 7
ЕКО
= Цедење
= Старт/Пауза
= Центрифугирање
= Безбедносна блокада за деца
= Памучни економично
= Вратата е заклучена
= Лесно пеглање
= Time Manager
= Џинс
ТРКАЛЦЕ НА ПРОГРАМАТОРОТ
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање
програми.
ТЕМПЕРАТУРА
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНТРИФУГА
Со притискање на ова копче може да ја
смените брзината на
центрифугирањето на одбраната
програма или да ги одберете опциите
Задржано плакнење или Без
центрифуга.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат
алиштата. Се препорачува за многу
чувствителни ткаенини. За некои
програми плакнењата ќе се извршат со
повеќе вода.
ЗАДРЖАНО ПЛАКНЕЊЕ
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
ПРЕТПЕРЕЊЕ
Со одбирање на оваа опција машината
врши претперење пред главното
перење. Времето за перење ќе биде
подолго. Оваа опција се препорачува за
многу извалкани алишта.
ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
ОДЛОЖЕН СТАРТ
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
СТАРТ ПАУЗА
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
ВРЕМЕНСКИ УПРАВУВАЧ
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
КОНТРОЛНА СИЈАЛИЦА ЗА
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
8 electrolux
ЕКРАН
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето се прикажува во
).
часови и минути (на пример
Траењето се пресметува автоматски
врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложен почеток
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно
се прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во
работењето, може да се прикажат
некои шифри за тревога, на пример
(погледнете го пасусот „Што да
сторите ако...“).
• Неправилно одбирање на опција
Доколку некоја опција не е
компатибилна со нагодената
програма за перење, во долниот дел
од екранот на неколку секунди ќе се
прикаже пораката Err, а вградената
црвена сијалица на копчето 8 ќе
почне да трепка.
• Крај на програмата
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
7.1
7.2
контролната сијаличка на копчето 8
се гаснат и вратата може да се
отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата
за перење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од
програмата. Откако ќе го притиснете
копчето 8, останува вклучена само
иконата за тековната фаза.
7.3: Фаза на загревање
За време на циклусот за перење, на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално
• Секојдневно
• Лесно
• Брзо
• Супер брзо
• Освежување
• Супер освежување
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
electrolux 9
7.5: Безбедносно заклучување за
(видете пасус „Безбедносно
деца
заклучување за деца“).
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата се во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Проверете дали барабанот е
празен.
• Всипете 2 литри вода во главната
од фиоката за
преграда
детергент за да го активирате
вентилот ЕКО. Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и кадичката. Всипете
1/2 мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ЗВУЧНИ СИГНАЛИ
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се
дезактивира (освен во случај на
грешка). Со повторно притискање на
овие 2 копчиња, звучниот сигнал
одново се активира.
БЕЗБЕДНОСНА БЛОКАДА ЗА
ДЕЦАТА
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8:
невозможно е машината да работи.
2. Откако да го притиснете копчето 8:
невозможно е да ја промените која
било друга програма или опција.
За да се вклучи или исклучи оваа
опција, континуирано околу 6 секунди
притискајте ги копчињата 5 и 6 додека
на екранот не се појави или исчезне
.
знакот
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор.
Ставете ги алиштата во барабанот,
едно по едно, протресувајќи ги што е
можно повеќе. Затворете ја вратата.
Осигурете се дека нема алишта помеѓу
заштитната гума и вратата. Постои
опасност од протекување на вода или
оштетување на алиштата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
или
всипете ја во главната преграда
во соодветната преграда, ако тоа го
10 electrolux
бара избраната програма/опција
(повеќе детали ќе најдете во "Фиока на
дозерт за детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
во положба
машината.
, за да ја исклучите
ВНИМАНИЕ Ако го завртите
бирачот на некоја друга програма,
додека машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
КОПЧИЊА ЗА ОПЦИИТЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
саканата програма и пред притискање
на копчето 8.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ТЕМПЕРАТУРАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата
на друга температура, притискајте го
ова копче повеќепати за да ја
зголемите или намалите
температурата.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ПОТРЕБНАТА
ПРОГРАМА СО ВРТЕЊЕ НА
БИРАЧОТ НА ПРОГРАМИ (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8
почнува да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за ресетирање на програмата/
исклучување на машината.
На крајот на програмата,
програматорот мора да биде свртен
НАМАЛЕТЕ ЈА БРЗИНАТА НА
ЦЕНТРИФУГАТА СО ПРИТИСКАЊЕ
НА КОПЧЕТО 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со
друга брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
ОДБЕРЕТЕ ГИ ДОСТАПНИТЕ ОПЦИИ
ПРИТИСКАЈЌИ ГИ КОПЧИЊАТА 3, 4 И
5
Зависно од одбраната програмата,
може да се комбинираат различни
функции пред да се притисне копчето 8.
По одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
electrolux 11
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на
копчето 8 трепнува 3 пати и пораката
Err се појавува на екранот неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за
перење“.
ОДБЕРЕТЕ ГО ОДЛОЖЕНОТО
ПОЧНУВАЊЕ ПРИТИСКАЈЌИ ГО
КОПЧЕТО 6
Пред да почнете програма, ако сакате
да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето 6 повеќепати за
да го одберете саканото одложување.
Се пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето
на програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да
го притиснете копчето 8.
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8.
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното
почнување притискајќи го копчето 6.
3. Притиснете го копчето 8:
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8:
1. Поставете ја машината за перење
на ПАУЗА притискајќи го копчето 8.
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за
да се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно
за да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење.
ПОЧНЕТЕ ЈА ПРОГРАМАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 8
За да ја почнете одбраната програма,
притиснете го копчето 8 - зеленото
светло на копчето 8 престанува да
трепка.
Притиснете го копчето 8 за да
прекинете програма во тек: зеленото
контролно светло почнува да трепка.
За повторно почнување на програмата
од точката кога била прекината,
притиснете го копчето 8 уште еднаш.
Ако сте избрале одложено почнување,
машината ќе почне да одбројува. Ако се
одбере неправилна опција, црвеното
контролно светло на копчето 8
трепнува 3 пати и пораката за грешка
Err се прикажува неколку секунди.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ОПЦИЈАТА
ВРЕМЕНСКИ УПРАВУВАЧ СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 10
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. Иконата за
нивото на извалканост ќе се појави на
екранот за да го прикаже одбраното
ниво на извалканост. Оваа опција е
достапна само со програмите Памук,
Синтетика и Чувствителни.
Ниво на
валканост
Икона
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
1)
12 electrolux
Ниво на
валканост
Освежување
Икона
2)
Само за
освежување
алишта
2)
Само за
освежување многу
малку алишта
1)
Супер
освежување
1)
Вид на ткаенина
1) Препорачуваме да ја намалите количината на
полнење (погледнете ја табелата Програми за
перење).
2) Кога ќе ја изберете оваа опција, соодветната
икона ќе се појави само на кратко, а потоа
веднаш се губи.
МЕНУВАЊЕ ОПЦИЈА ИЛИ ПУШТАЊЕ
ПРОГРАМА
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да
ја смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е
можно само со нејзино ресетирање.
,а
Свртете го програматорот на
потоа на новата програмска положба.
Почнете ја новата програма притискајќи
го копчето 8 повторно. Водата за
перење во кадата нема да се испразни.
ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да
ја одново да ја стартувате
програмата.
ОТКАЖУВАЊЕ ПРОГРАМА
Свртете го тркалцето на програматорот
за да ја откажете пуштената
на
програма.
Сега можете да изберете нова
програма.
ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8.
По неколку минути контролната
сијалица 9 се гаси и вратата може да се
отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината
веќе се загрева или дека нивото на
водата е превисоко. Како и да е, не
обидувајте се да ја отворите вратата на
сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O. По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата
на водата!).
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8.
KОГА ЌЕ ЗАВРШИ ПРОГРАМАТА
Машината запира автоматски. Три 0.00
кои трепкаат се појавуваат на екранот,
а контролната сијалица на копчето 8 се
гасне. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако се избрани програма или опција
што завршуваат со зачувување на
водата во барабанот, тогаш вратата
останува заклучена за да укаже дека
водата мора да биде испуштена пред
да се отвори вратата.
Пред да ја испуштите водата,
барабанот продолжува да врти во
регуларни интервали се додека водата
не се исцеди.
Постапете на следниов начин за да ја
испуштите водата:
1. Завртете го програматорот на O.
2. Одберете програма за испуштање
водата или за центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Повторно притиснете го копчето 8.
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
electrolux 13
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност: откако ќе заврши
програмата, после неколку минути се
вклучува системот за штедење
енергија. Се намалува интензитетот на
осветлување на екранот. Апаратот ќе
излезе од статусот на штедење
енергија со притискање на кое било
копче.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
СОРТИРАЊЕ НА АЛИШТАТА
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
ПРЕД СТАВАЊЕ НА АЛИШТАТА
Никогаш не перете заедно бели и
шарени алишта. Белите би можеле да
ја изгубат својата "белина" при
перењето.
Новите шарени алишта може да
испуштат боја при првото перење;
затоа треба да се перат одвоено
првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите
ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа
или мрежа.
ОТСТРАНУВАЊЕ ДАМКИ
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите
од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи
студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура
веќе е оштетена и ткаенината може да
се продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со
белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте
со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што
е опишано погоре, па потоа третирајте
ги дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете
ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
14 electrolux
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
ДЕТЕРГЕНТИ И ДОДАТОЦИ
Добрите резултати на перењето
зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја нарушат
чувствителната рамнотежа на
природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителни,
волнени, памучни итн.), бојата,
температурата на перење и степенот
на валканост.
Со овој апарат може да се користат
сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почетокот на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да се одбере програма без
предперење.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕРГЕНТ ШТО
ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ
Видот и количеството детергент зависи
од видот ткаенина, полнењето,
степенот на извалканост и тврдоста на
водата што се користи.
Следете ги упатствата на
производителот на производот за
количествата што треба да се користат.
Користете помалку детергент ако:
• перете помалку алишта,
• алиштата не се многу извалкани,
• во текот на перењето се создаваат
големи количества пена.
СТЕПЕНИ НА ТВРДОСТ НА ВОДАТА
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата
во вашето подрачје можете да ги
добиете од одговорното претпријатие
за водоснабдување или од локалните
служби. Ако степенот на тврдоста на
водата е среден или висок,
препорачуваме да додадете омекнувач
на вода секогаш следејќи ги упатствата
на производителот. Кога степенот на
тврдост е низок, приспособете го
количеството детергент.
electrolux 15
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програмa
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
ПАМУЧНИ и ЛЕНЕНИ
90° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 кг - Намалено полнење 3 кг 1)
Бели и шарени памучни алишта (нормално
извалкани алишта).
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг - Намалено полнење 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна
облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
НЕЖНИ
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг - Намалено полнење 1,5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ВОЛНА
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 1 кг
Програма за перење за волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака со симболот
„рачно перење“. Напомена: Единечен или
покрупен предмет може да предизвика
неврамнотеженост. Ако не се вклучува
последната фаза на центрифугирањето,
додадете уште алишта, прераспределете ги
алиштата рачно, а потоа одберете ја програмата
за центрифугирање.
Детергент
Преграда
16 electrolux
Програмa
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
СВИЛА
30° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 1 кг
Програма за перење нежни алишта погодна за
свила и мешана синтетика.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ДОЛНА ОБЛЕКА
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 2 кг
Оваа програма одговара за многу чувствителни
предмети, како дамска долна облека, градници и
долна облека. Максималната брзина на
центрифугата се намалува автоматски.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
КИСНЕЊЕ
30°
Предперење - Киснење околу 40 минути Завршува со вода во коритото
Макс. полнење 6 кг
Специјална програма за многу валкани алишта.
Машината изведува киснење на 30°C. На крајот
на програмата, машината ќе сопре автоматски со
вода во коритото.
Пред да почне нова фаза на перење, потребно е
да се испушти водата со:
• Само цедење: завртете го програматорот на
програмата Цедење. (Притиснете го копчето 8.
• Цедење и центрифугирање: завртете го
програматорот на програмата Центрифуга,
намалете ја брзината на центрифугата со
копчето 3, а потоа притиснете го копчето 8.
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу нежни ткаенини како свила или волна.
Ставете детергент за програмата за киснење во
преградата означена со
. На крајот на
киснењето (откако ќе ја испразните водата)
можете да изберете програма за перење. (Прво
, потоа на
завртете го програматорот на
програмата, па притиснете го копчето 8).
Детергент
Преграда
electrolux 17
Програмa
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
ПЛАКНЕЊЕ
Плакнење – Долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 кг
Со оваа програма може да се плакнат и да се
центрифугираат памучни парчиња облека што се
испрани на рака. За поинтензивно плакнење,
изберете ја опцијата ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ. Апаратот ќе изведе неколку
дополнителни плакнења.
Опции
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕДЕЊЕ
Цедење на водата
Макс. полнење 6 кг
За цедење на водата од последното плакнење,
кај програмите кај кои е избрана опција при која
водата на крајот останува во коритото.
ЦЕНТРИФУГА
Цедење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со избрани опции Без
плакнење и Без центрифуга. Брзината на
центрифугата може да ја изберете со
притискање на соодветното копче за да се
прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
ПАМУЧНИ ШТЕДЛИВО
3)
ЕКО
90° - 40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 кг
Бели и трајно обоени памучни алишта
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално валкани памучни алишта.
Температурата ќе се намали, а времето на
перење ќе се продолжи. Ова овозможува
подобра ефикасност на перењето, но и штедење
енергија.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Детергент
Преграда
18 electrolux
Програмa
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
Макс. полнење 1 кг
Оваа програма може да се избере за алишта од
синтетика или од мешани материјали што ќе се
пеглаат. Алиштата можат нежно да се исперат и
центрифугираат за да се избегне секакво
туткање. На тој начин пеглањето е полесно.
Покрај тоа, машината ќе изведе и неколку
дополнителни плакнења.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЏИНС
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 3 кг
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и маици
направени од високотехнолошки материјали.
(Опцијата ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ ќе се
активира автоматски).
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕДПЕРЕЊЕ2)
Детергент
Преграда
КЕБЕ
40° -30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 2 кг
Специјална програма за единечно синтетичко
кебе или јорган кои се перат.
/ ИСКЛУЧЕНО
За откажување на програмата што е во тек или
за исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Супер брзо или Брзо, препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е наведено. Можно е и целосно полнење, но со малку
послаби резултати на перењето. Ако ги изберете опциите Освежување или Супер освежување,
препорачуваме уште повеќе да го намалите полнењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕДПЕРЕЊЕ.
3) Стандардни програми за вредности на потрошувачка со Енергетската етикета.
Според Регулативата 1061/2010, „Памучни Еко 60°C“ и „Памучни Eко 40°C“ се соодветни на
„стандардната програма за памучни алишта на 60°C“ и „стандардната програма за памучни
алишта на 40°C“. Тие се најефикасни програми во однос на комбинираната потрошувачка на
енергија и вода за перење на нормално извалкани памучни алишта.
Температурата во текот на перењето може биде различна од декларираната температура за
поставената програма.
electrolux 19
СЕРТИФИКАТ НА WOOLMARK
Циклусот за перење волна на оваа
машина е одобрен од The Woolmark
Company за перење на производи од
волна кои може да се перат во машина
под услов производите да се перат
според упатствата на етикетата на
облеката и оние издадени од
производителот на оваа машина за
перење. M1027
Во Обединетото Кралство, Ирска,
Хонгконг и Индија, симболот Woolmark
е сертифицирана трговска марка.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР
Водата што ја користиме обично
содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав
за омекнување на водата. Правете го
ова посебно од перењето на алиштата
и според упатствата на производителот
на омекнувачот на водата. Тоа ќе
помогне во спречување на таложење на
бигорот.
ПО СЕКОЕ ПЕРЕЊЕ
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по
перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
ПЕРЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во
внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има
алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
ЧИСТЕЊЕ ОДНАДВОР
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
ЧИСТЕЊЕ НА ФИОКАТА НА
ДОЗЕРОТ
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за
перење и за омекнувач треба да се
чисти редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
20 electrolux
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
БАРАБАН ЗА ПЕРЕЊЕ
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во
барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што
не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
ДИХТУНГ НА ВРАТАТА
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
ОДВОДНА ПУМПА
Редовно прегледувајте го одводниот
филтер и проверувајте дали е чист.
Редовно чистете го филтерот и/или ако:
• Апаратот не испушта вода.
• Барабанот не се врти.
• Апаратот испушта невобичаен звук
заради блокирање на одводната
пумпа.
• Се открие проблем кај системот за
одвод на водата (за повеќе детали,
погледнете го поглавјето "Што да
сторите ако...“).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
1. Извадете го приклучокот за
струја од штекерот.
2. Не го отстранувајте филтерот
кога апаратот работи. Не ја
чистете одводната пумпа ако
водата во апаратот е жешка.
Водата мора да биде ладна
пред да ја чистите одводната
пумпа.
Чистење на одводната пумпа:
1. Отворете ја вратата од пумпата.
2. Ставете сад под вдлабнатината на
одводната пумпа за да ја соберете
водата што истекува.
electrolux 21
3. Притиснете ги двете рачки и
извлечете ја одводната цевка за да
ја испуштите цевката.
8. Проверете дали работи моторот на
пумпата. Во случај да не работи,
контактирајте со сервисниот
центар.
4. Кога садот е полн со вода, вратете
ја одводната цевка назад и
испразнете го садот. Повторете ги
чекорите 3 и 4 уште еднаш се
додека не истече целата вода од
одводната пумпа.
9. Исчистете го филтерот под
славината и вратете го во пумпата
во соодветните водилки.
10. Проверете дали сте го прицврстиле
правилно филтерот за да спречите
истекување.
1
2
5. Извлечете ја одводната цевка.
6. Целосно одвртете го филтерот и
извадете го.
1
11. Затворете ја вратата од пумпата за
цедење.
2
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
7. Извадате ги влакненцата и
предметите од пумпата.
Никогаш не вадете го капакот од
пумпата за време на циклус на перење,
секогаш почекајте апаратот да го
заврши циклусот и да биде празен. Кога
го враќате капакот на пумпата на место,
проверете дали е цврсто затегнат за да
спречите протекување и можност деца
да го одвртат.
22 electrolux
ЧИСТЕЊЕ НА ДОВОДНИТЕ ФИЛТРИ
ЗА ВОДА
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. Исчистете го филтерот во цревото
со помош на четка со тврди влакна.
4. Зашрафете го цревото на
славината.
5. Отшрафете го цревото од
машината. Подгответе крпа, бидејќи
може да истече вода.
6. Исчистете го филтерот во вентилот
со тврда четка или со парче крпа.
7. Зашрафете го цревото на
машината и уверете се дека е
цврсто приклучено.
8. Отворете ја славината.
ИТНО ПРАЗНЕЊЕ
Доколку апаратот не може да испушти
вода, постапете на следниот начин за
да ја испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте
водата да се излади;
4. отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете сад на подот под
вдлабнатината од одводната пумпа;
6. притиснете ги двете рачки и
извлечете ја одводната цевка за да
ја испуштите цевката;
7. кога садот е полн со вода, вратете
ја одводната цевка назад и
испразнете го садот;
повторувајте ја постапката додека
водата не престане да тече;
8. ако е потребно исчистете ја
пумпата (видете во поглавјето
‘Пумпа за цедење’ );
9. затворете ја вратата од пумпата за
цедење.
Кога ја цедите водата со помош на
процедурата за итно цедење, мора да
го активирате повторно одводниот
систем:
1. Ставете 2 литри вода во главната
преграда за перење на дозерот за
детергент.
2. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата.
ЗАШТИТА ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ
Ако машината е монтирана во област
каде температурата е под 0°C,
отстранете ја преостаната вода од
доводното црево и од пумпата за
цедење.
1. извадете го приклучникот за струја
од штекерот.
2. затворете ја славината
3. одвртете го доводното црево за
вода од славината;
4. ставете ги краевите на доводното
црево во садот и оставете ја водата
да тече од цревото.
5. испразнете ја пумпата за цедење
како што е опишано во поглавјето
‘Итно цедење’ .
6. кога пумпата за цедење е празна,
вратете го доводното црево назад.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете дали температурата е
поголема од 0°C пред да го користите
повторно апаратот.
Производителот не е одговорен за
штетите направени од ниска
температура.
electrolux 23
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без
викање сервисер. Пред да се обратите
во вашиот локален сервисен центар,
прво изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвеното контролно светло на копчето
8 да трепка, една од следниве шифри
за тревога да се појави на екранот и
истовремено да се огласуваат звучни
сигнали на секои 20 секунди за да
укажат дека машината не работи:
Пречка
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сите овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот
локален сервисен центар.
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не стартува:
Вратата не е затворена.
• Цврсто затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во
приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична
инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Програматорот не е правилно поставен, а
копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го програматорот и повторно
притиснете го копчето 8.
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат
веднаш, откажете го одложениот старт.
Активирана е БЕЗБЕДНОСНАТА БЛОКАДА
ЗА ДЕЦА.
• Исклучете го уредот.
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена.
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на доводното
црево.
Филтрите во доводното црево или во
доводниот вентил се затнати.
• Исчистете ги филтрите на доводот на
вода (повеќе детали ќе најдете во
„Чистење на филтрите на доводот на
вода“).
Вратата не е правилно затворена.
• Цврсто затворете ја вратата.
Машината зема вода и веднаш ја
испушта:
Крајот на одводното црево е поставен
премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во
поглавјето „Испуштање вода“.
24 electrolux
Пречка
Веројатна причина/Решение
Одводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на одводното
црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат.
Машината не испушта и/или не
центрифугира:
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што
завршува со вода во кадата или која ги
елиминира сите избрани фази на
центрифугирање.
• Исклучете ја таа опција.
• Изберете ја програмата за цедење или
центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се рамномерно
распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен
детергент (создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергент или
употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од
приклучоците на доводното црево.
Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е
влажно.
• Проверете го приклучокот за вода на
доводното црево.
Одводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не
било вратено на место или филтерот не
бил правилно зашрафен по чистењето.
• Одново ставете го капакот на цревото за
итно празнење или докрај зашрафете го
филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте употребиле премалку детергент или
детергент што не одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот
или употребете некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки
пред перењето.
• Користете комерцијални производи за
третирање на тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале
соодветната температура.
Премногу алишта.
• Ставајте помалку алишта во барабанот.
electrolux 25
Пречка
Веројатна причина/Решение
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на
перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека контролната сијалица 9
не се изгасне.
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за цедење или
центрифугирање за да ја испуштите
водата.
Машината вибрира или е премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се
отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно
монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали апаратот е правилно
нивелиран.
Алиштата во барабанот не се рамномерно
распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во
барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за
откривање на неврамнотеженост бидејќи
алиштата не се рамномерно распоредени
во барабанот. Алиштата се
прераспоредуваат со вртење на барабанот.
Ова може да се повтори неколкупати
додека неврамнотеженоста не исчезне за
да може да се продолжи со нормално
центрифугирање. Доколку и по неколку
минути алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема
да центрифугира.
• Одново распоредете ги алиштата.
Машината прави невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор кој
прави невообичаени звуци во однос на
традиционалните мотори. Овој нов мотор
овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на
алиштата во барабанот во текот на
центрифугирањето, како и зголемена
стабилност на машината.
Во барабанот не се гледа вода:
Машините, базирани на модерна
технологија, работат многу економично,
користејќи многу малку вода, без да се
намалат перформансите.
26 electrolux
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Широчина / Висина /
Длабочина
60 / 85 / 44 мм
Поврзување на струја
Волтажа
Целосно напојување
Осигурувач
Фреквенција
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Притисок на водата
Минимум
Максимум
0,5 бари (0,05 MPa)
8 бари (0,8 MPa)
Ниво на заштита од влезни тврди честички и влажност
Водоснабдување
IPX4
Студена вода
1)
Максимално полнење
Памучни
6 kg
Брзина на центрифугата
Максимум
1000 вртежи/минута
(EWS106410W-S)
1200 вртежи/минута
(EWS126410W)
1) Приклучете го доводното црево на славина за вода со навој од 3/4''.
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Податоците во оваа табела се приближни. Податоците може да се променат
од различни причини: количината на алишта, водата и температурата на
околината.
Програми
Полне
ње
(kg)
Потрошувач
ка на
енергија
(kWh)
Потрошува
чка на вода
(литри)
Приближн
о траење
на
програмат
а (минути)
Преостан
ата
влажност
(%)1)
EWS1064
10W-S
Преостан
ата
влажност
(%)1)
EWS1264
10W
Памук 60°C
6
1.0
56
146
60
53
Памук 40°C
6
0.75
56
145
60
53
Синтетика
40°C
3
0.47
45
127
37
35
Нежни 40°C
3
0.65
62
100
37
35
Волна/Рачно
перење 30°C
2
0.25
55
56
32
30
Стандардни памучни програми
electrolux 27
Програми
Полне
ње
(kg)
Потрошувач
ка на
енергија
(kWh)
Потрошува
чка на вода
(литри)
Приближн
о траење
на
програмат
а (минути)
Преостан
ата
влажност
(%)1)
EWS1064
10W-S
Преостан
ата
влажност
(%)1)
EWS1264
10W
Стандардни
памучни на
60°C
6
1.0
49
155
60
53
Стандардни
памучни на
60°C
3
0.82
40
150
60
53
Стандардни
памучни на
40°C
3
0.66
40
145
60
53
1) На крајот на фазата на центрифугирање.
Исклучен режим (W)
Вклучен режим (W)
0.10
1.60
Информациите дадени во графиконите погоре се во согласност со регулативата на
Европската комисија 1015/2010 со која се имплементира директивата 2009/125/EC.
МОНТАЖА
РАСПАКУВАЊЕ
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревата за одвод и довод од
држачите на задниот дел на
апаратот.
3. Отшрафете ги трите шрафови.
2
1
28 electrolux
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
5. Затворете ги помалото горно дупче
и двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со
упатството за употреба.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
ДОВОД ЗА ВОДА
Доводното црево е испорачано и се
наоѓа во внатрешноста на барабанот од
машината Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
Апаратот мора да се приклучи на
довод за студена вода.
ПОСТАВУВАЊЕ ВО ПОЛОЖБА
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот
на работата.
1. Поврзете го цревото со коленскиот
приклучок на машината.
2. Не поставувајте го доводното црево
надолу. Нагодете го аголот на
цревото кон лево или кон десно,
зависно од положбата на славината
за вода.
45°
35°
3. Поставете го цревото правилно
олабавувајќи го прстенестиот
шраф. Откако ќе го наместите
доводното црево, затегнете ја
прстенестата навртка за да не
истекува вода.
electrolux 29
4. Приклучете го доводното црево на
славина со навој од 3/4. Секогаш
користете го цревото испорачано со
апаратот.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е прекусо и не сакате
да ја преместувате славината, ќе треба
да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој вид
примена.
ОДВОД ЗА ВОДА
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на
мијалникот, со помош на
пластичната водилка за црево,
испорачана со машината. Во овој
случај, уверете се дека крајот нема
да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна
со негово врзување на славината или
со закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
биде над јамката, така што кривината
ќе биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка, на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm. Крајот на одводното
црево секогаш мора да биде
вентилирано, т.е. внатрешниот
пречник на одводната цевка мора да
биде поголем од надворешниот
дијаметар на одводното црево.
Одводното црево не смее да биде
превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
АМБАЛАЖА
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
30 electrolux
ЕКОЛОШКИ ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако
е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
132946192-A-512012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement