Electrolux EWS106410W, EWS126410W User manual

Electrolux EWS106410W, EWS126410W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење
EWS 106410 W
EWS 106410 S
EWS 126410 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за перење
2
4
5
8
9
9
12
14
Нега и чистење
Што треба да се направи ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
18
22
25
25
26
28
29
Можноста за промени е задржана
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред
одговара на индустриските стандарди
и на законските барања за
безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша
должност е да ги дадеме следниве
безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да
остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде
или пренесе на друг сопственик или
се преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот.
Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени
делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
• Ако уредот се испорачува во
зимските месеци, кога температурите
се под нулата: чувајте ја машината за
перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја
користите.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека мали миленичиња и
деца нема да се качат во барабанот.
За да го избегнете ова, проверете го
барабанот пред употреба.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување
и не смеат да се ставаат во
машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака
за перница, бидејќи е можно тие да
се протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
ИНСТАЛИРАЊЕ
• Овој уред е тежок. Бидете
внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се
во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде
до сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да
не стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи
слободно струење на воздухот под
уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
КОРИСТЕЊЕ
• Уредот е конструиран за користење
во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за
кои е наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење
на изресени или искинати предмети,
и третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите
испарливи течности за чистење,
треба да внимавате да ја отстраните
течноста од делот од облеката пред
да го ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста
на уредот.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗАРАДИ
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦАТА
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
во користење на апаратот од страна
на лицето, кое е одговорно за
нивната безбедност.
• Децата треба да се под надзор за да
не си играат со апаратот.
4 electrolux
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата – опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го (без
притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и
да ја вратите можноста за
заклучување на вратата, вртете го
(без притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во лево,
додека жлебот не стои вертикално.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот
систем за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја
намалува потрошувачката на вода, со што штеди струја.
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
electrolux 5
ФИОКА ЗА ДЕТЕРГЕНТ
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја
има). Детергентот за претперење и
киснење се додава на почетокот од
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава во
текот на фазата на дејство против
дамките.
Преградата за детергент во прав
или за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
ВОДИЧ НА ПРОГРАМИТЕ
Водичот на програмите се наоѓа на
предниот дел од фиоката за детергент.
Други водичи на програми на различни
јазици се наоѓаат во торбата со
прирачникот за корисници. (Не мора да
значи дека сите уреди имаат повеќе од
еден водич за програми).
За да го замените водичот за програми:
1. Повлечете го соодветната страна и
извадете го.
2. Ставете го новиот водич за
програми.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
6 electrolux
1
2
1 Селектор на програми
2 Копче за ТЕМПЕРАТУРА
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
4 Копче за ПРЕТПЕРЕЊЕ
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ТРКАЛЦЕ НА ПРОГРАМАТОРОТ
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање
програми.
ТЕМПЕРАТУРА
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНТРИФУГА
Со притискање на ова копче може да ја
смените брзината на
центрифугирањето на одбраната
програма или да ги одберете опциите
Задржано плакнење или Без
центрифуга.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат
алиштата. Се препорачува за многу
чувствителни ткаенини. За некои
програми плакнењата ќе се извршат со
повеќе вода.
3
4
5
6
7
8
9 10
Копче за ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
Екран
Копче СТАРТ/ПАУЗА
Контролна сијаличка за
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
6
7
8
9
ЗАДРЖАНО ПЛАКНЕЊЕ
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
ПРЕТПЕРЕЊЕ
Со одбирање на оваа опција машината
врши претперење пред главното
перење. Времето за перење ќе биде
подолго. Оваа опција се препорачува за
многу извалкани алишта.
ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
electrolux 7
ОДЛОЖЕН СТАРТ
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
СТАРТ ПАУЗА
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
ВРЕМЕНСКИ УПРАВУВАЧ
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
КОНТРОЛНА СИЈАЛИЦА ЗА
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
ЕКРАН
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето се прикажува во
).
часови и минути (на пример
Траењето се пресметува автоматски
врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложен почеток
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно
се прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
7.1
7.2
Во случај на проблеми во
работењето, може да се прикажат
некои шифри за тревога, на пример
(погледнете го пасусот „Што да
сторите ако...“).
• Неправилно одбирање на опција
Доколку некоја опција не е
компатибилна со нагодената
програма за перење, во долниот дел
од екранот на неколку секунди ќе се
прикаже пораката Err, а вградената
црвена сијалица на копчето 8 ќе
почне да трепка.
• Крај на програмата
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8
се гаснат и вратата може да се
отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата
за перење
8 electrolux
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од
програмата. Откако ќе го притиснете
копчето 8, останува вклучена само
иконата за тековната фаза.
7.3: Фаза на загревање
За време на циклусот за перење, на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално
• Секојдневно
• Лесно
• Брзо
• Супер брзо
• Освежување
• Супер освежување
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
7.5: Безбедносно заклучување за
(видете пасус „Безбедносно
деца
заклучување за деца“).
ТАБЕЛА СО СИМБОЛИ
= Памучни
= Ќебе
= Синтетика
= Температура
= Чувствителни
= Студено
= Волна
= Без центрифуга
= Свила
= Запирање на плакнењето
= Женска долна облека
= Претперење
= Киснење
= Дополнително плакнење
= Плакнење
= Одложен почеток
= Цедење
= Старт/пауза
= Центрифугирање
= Безбедносно заклучување за деца
= Штедење енергија
(економично)
= Вратата е заклучена
= Лесно пеглање
= Time Manager
= Џинс
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата се во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Проверете дали барабанот е
празен.
• Всипете 2 литри вода во главната
од фиоката за
преграда
детергент за да го активирате
вентилот ЕКО. Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
electrolux 9
производните остатоци од
барабанот и кадичката. Всипете
1/2 мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ЗВУЧНИ СИГНАЛИ
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се
дезактивира (освен во случај на
грешка). Со повторно притискање на
овие 2 копчиња, звучниот сигнал
одново се активира.
БЕЗБЕДНОСНА БЛОКАДА ЗА
ДЕЦАТА
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8:
невозможно е машината да работи.
2. Откако да го притиснете копчето 8:
невозможно е да ја промените која
било друга програма или опција.
За да се вклучи или исклучи оваа
опција, континуирано околу 6 секунди
притискајте ги копчињата 5 и 6 додека
на екранот не се појави или исчезне
.
знакот
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор.
Ставете ги алиштата во барабанот,
едно по едно, протресувајќи ги што е
можно повеќе. Затворете ја вратата.
Осигурете се дека нема алишта помеѓу
заштитната гума и вратата. Постои
опасност од протекување на вода или
оштетување на алиштата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
или
всипете ја во главната преграда
во соодветната преграда, ако тоа го
бара избраната програма/опција
(повеќе детали ќе најдете во "Фиока на
дозерт за детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
10 electrolux
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ТЕМПЕРАТУРАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата
на друга температура, притискајте го
ова копче повеќепати за да ја
зголемите или намалите
температурата.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ПОТРЕБНАТА
ПРОГРАМА СО ВРТЕЊЕ НА
БИРАЧОТ НА ПРОГРАМИ (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8
почнува да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за ресетирање на програмата/
исклучување на машината.
На крајот на програмата,
програматорот мора да биде свртен
, за да ја исклучите
во положба
машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите
бирачот на некоја друга програма,
додека машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
КОПЧИЊА ЗА ОПЦИИТЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
саканата програма и пред притискање
на копчето 8.
НАМАЛЕТЕ ЈА БРЗИНАТА НА
ЦЕНТРИФУГАТА СО ПРИТИСКАЊЕ
НА КОПЧЕТО 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со
друга брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
ОДБЕРЕТЕ ГИ ДОСТАПНИТЕ ОПЦИИ
ПРИТИСКАЈЌИ ГИ КОПЧИЊАТА 3, 4 И
5
Зависно од одбраната програмата,
може да се комбинираат различни
функции пред да се притисне копчето 8.
По одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на
копчето 8 трепнува 3 пати и пораката
Err се појавува на екранот неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за
перење“.
ОДБЕРЕТЕ ГО ОДЛОЖЕНОТО
ПОЧНУВАЊЕ ПРИТИСКАЈЌИ ГО
КОПЧЕТО 6
Пред да почнете програма, ако сакате
да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето 6 повеќепати за
да го одберете саканото одложување.
Се пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
electrolux 11
повторно ќе се појави времетраењето
на програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да
го притиснете копчето 8.
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8.
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното
почнување притискајќи го копчето 6.
3. Притиснете го копчето 8:
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8:
1. Поставете ја машината за перење
на ПАУЗА притискајќи го копчето 8.
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за
да се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно
за да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење.
СТАРТУВАЈТЕ ЈА ПРОГРАМАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 8
За да ја стартувате избраната
програма, притиснете го копчето 8,
зелената контролна сијалица од
копчето 8 престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8: зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8. Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати
и во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ОПЦИЈАТА
ВРЕМЕНСКИ УПРАВУВАЧ СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 10
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. Иконата за
нивото на извалканост ќе се појави на
екранот за да го прикаже одбраното
ниво на извалканост. Оваа опција е
достапна само со програмите Памук,
Синтетика и Чувствителни.
Ниво на
валканост
Икона
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
1)
Освежување
2)
Само за
освежување
алишта
2)
Само за
освежување многу
малку алишта
1)
Супер
освежување
1)
1) Препорачуваме да ја намалите количината на
полнење (погледнете ја табелата Програми за
перење).
2) Кога ќе ја изберете оваа опција, соодветната
икона ќе се појави само на кратко, а потоа
веднаш се губи.
МЕНУВАЊЕ ОПЦИЈА ИЛИ ПУШТАЊЕ
ПРОГРАМА
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да
ја смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
12 electrolux
Менувањето на програма во тек е
можно само со нејзино ресетирање.
,а
Свртете го програматорот на
потоа на новата програмска положба.
Почнете ја новата програма притискајќи
го копчето 8 повторно. Водата за
перење во кадата нема да се испразни.
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата
на водата!).
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8.
ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да
ја одново да ја стартувате
програмата.
KОГА ЌЕ ЗАВРШИ ПРОГРАМАТА
Машината запира автоматски. Три 0.00
кои трепкаат се појавуваат на екранот,
а контролната сијалица на копчето 8 се
гасне. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако се избрани програма или опција
што завршуваат со зачувување на
водата во барабанот, тогаш вратата
останува заклучена за да укаже дека
водата мора да биде испуштена пред
да се отвори вратата.
Пред да ја испуштите водата,
барабанот продолжува да врти во
регуларни интервали се додека водата
не се исцеди.
Постапете на следниов начин за да ја
испуштите водата:
1. Завртете го програматорот на O.
2. Одберете програма за испуштање
водата или за центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Повторно притиснете го копчето 8.
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
ОТКАЖУВАЊЕ ПРОГРАМА
Свртете го тркалцето на програматорот
за да ја откажете пуштената
на
програма.
Сега можете да изберете нова
програма.
ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8.
По неколку минути контролната
сијалица 9 се гаси и вратата може да се
отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината
веќе се загрева или дека нивото на
водата е превисоко. Како и да е, не
обидувајте се да ја отворите вратата на
сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O. По неколку минути
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
СОРТИРАЊЕ НА АЛИШТАТА
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
electrolux 13
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
ПРЕД СТАВАЊЕ НА АЛИШТАТА
Никогаш не перете заедно бели и
шарени алишта. Белите би можеле да
ја изгубат својата "белина" при
перењето.
Новите шарени алишта може да
испуштат боја при првото перење;
затоа треба да се перат одвоено
првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите
ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа
или мрежа.
ОТСТРАНУВАЊЕ ДАМКИ
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите
од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи
студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура
веќе е оштетена и ткаенината може да
се продупчи.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Дамки од мувла: третирајте ги со
белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте
со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што
е опишано погоре, па потоа третирајте
ги дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете
ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
ДЕТЕРГЕНТИ И АДИТИВИ
Добрите резултати на перењето
зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот
на валканост.
Со овој апарат може да се користат
сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
14 electrolux
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да се одбере програма без
претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на
фиоката на дозерот за детергент.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕРГЕНТ ШТО
ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ
Видот и количеството детергент зависи
од видот ткаенина, полнењето,
степенот на извалканост и тврдоста на
водата што се користи.
Следете ги упатствата на
производителот на производот за
количествата што треба да се користат.
Користете помалку детергент ако:
• перете помалку алишта,
• алиштата не се многу извалкани,
• во текот на перењето се создаваат
големи количества пена.
СТЕПЕНИ НА ТВРДОСТ НА ВОДАТА
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата
во вашето подрачје можете да ги
добиете од одговорното претпријатие
за водоснабдување или од локалните
служби. Ако степенот на тврдоста на
водата е среден или висок,
препорачуваме да додадете омекнувач
на вода секогаш следејќи ги упатствата
на производителот. Кога степенот на
тврдост е низок, приспособете го
количеството детергент.
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
ПАМУЧНИ и ЛЕНЕНИ
90° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 кг - Намалено полнење 3 кг 1)
Бел и обоен памук (нормално извалкани
алишта).
Опции
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
Детергент
Преграда
electrolux 15
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
СИНТЕТИКА
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг - Намалено полнење 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна
облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг - Намалено полнење 1,5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ВОЛНА
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 1 kg
Програма за перење за волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака со симболот
„рачно перење“. Напомена: Поединечен или
масивен предмет може да предизвика
неврамнотеженост. Ако апаратот не ја извршува
последната центрифуга, додадете повеќе
алишта, прераспределете го полнењето рачно и
тогаш одберете ја програмата за центрифуга.
СВИЛА
30° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 1 kg
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
Детергент
Преграда
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
ДОЛНА ОБЛЕКА
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 900 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 2 kg
Оваа програма одговара за многу чувствителни
предмети, како дамска долна облека, градници и
долна облека. Максималната брзина на
центрифугата се намалува автоматски.
Опции
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
КИСНЕЊЕ
30°
Предперење - Киснење околу 40 минути Сопирање со вода во кадата
Макс. полнење 6 kg
Специјална програма за многу валкани алишта.
Машината изведува киснење на 30°C. На крајот
на програмата, машината ќе сопре автоматски со
вода во кадата.
Пред стартување на нова фаза на перење,
потребно е да се испушти водата со:
• Само цедење: завртете го програматорот на
програмата за цедење. (Притиснете го копчето
8.
• Цедење и центрифугирање: завртете го
програматорот на програмата Центрифуга,
намалете ја брзината на центрифугата со
копчето 3, а потоа притиснете го копчето 8.
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу деликатни ткаенини, како свила или волна.
Ставете го детергентот за програмата киснење
во означената преграда. На крајот од киснењето
(откако ќе ја испуштите водата) можете да
изберете програма за перење. (Првин завртете
го програматорот на
, потоа на програмата, па
притиснете го копчето 8).
ПЛАКНЕЊЕ
Плакнење – Долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 kg
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката,
кои се испрани на рака. За поинтензивно
плакнење, изберете ја опцијата
ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ. Апаратот ќе
изведе неколку дополнителни плакнења.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Детергент
Преграда
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ЦЕДЕЊЕ
Испуштање на водата
Макс. полнење 6 kg
За испуштање на водата од последното
плакнење, кај програмите кај кои е избрана
опција при која водата на крајот останува во
барабанот.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Испуштање и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 kg
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со избрани опции Без
плакнење и Без центрифуга. Брзината може да ја
изберете со притискање на соодветното копче за
да се прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ПАМУК ШТЕДЛИВО
90° - 40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 6 kg
Бели и трајно обоени памучни алишта
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално валкани алишта. Температурата ќе се
намали, а времето на перење ќе се продолжи.
Ова овозможува подобра ефикасност во
перењето, но и штедење на енергија.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугирање: 900
врт./мин.
Макс. полнење 1 kg
Оваа програма може да се избере за алишта од
синтетика или од мешани материјали што ќе се
пеглаат. Алиштата можат нежно да се исперат и
центрифугираат за да се избегне секакво
туткање. На тој начин пеглањето е полесно.
Покрај тоа, машината ќе изведе и неколку
дополнителни плакнења.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Детергент
Преграда
18 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ЏИНС
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин. (EWS106410W-106410S)
Максимална брзина на центрифугата: 1200 врт./
мин. (EWS126410W)
Макс. полнење 3 kg
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и маици
направени од високотехнолошки материјали.
(Опцијата ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ ќе се
активира автоматски).
Детергент
Преграда
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ЌЕБЕ
40° -30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
Макс. полнење 2 kg
Специјална програма за единечно синтетичко
ќебе или јорган кои се перат.
/ ИСКЛУЧЕНО
За откажување на програмата што е во тек, или
за исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Супер брзо или Брзо, препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е наведено. Можно е и целосно полнење, но со послаби
резултати на перење. Ако ги изберете опциите Освежување или Супер освежување, препорачуваме
уште повеќе да го намалите полнењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕДПЕРЕЊЕ.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР
Водата што ја користиме обично
содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав
за омекнување на водата. Правете го
ова посебно од перењето на алиштата
и според упатствата на производителот
на омекнувачот на водата. Тоа ќе
помогне во спречување на таложење на
бигорот.
ПО СЕКОЕ ПЕРЕЊЕ
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по
перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
ПЕРЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во
внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има
алишта.
electrolux 19
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
ЧИСТЕЊЕ ОДНАДВОР
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
ЧИСТЕЊЕ НА ФИОКАТА НА
ДОЗЕРОТ
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за
перење и за омекнувач треба да се
чисти редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
БАРАБАН ЗА ПЕРЕЊЕ
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во
барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што
не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
ДИХТУНГ НА ВРАТАТА
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
20 electrolux
3. Притиснете ги двете рачки и
извлечете ја одводната цевка за да
ја испуштите цевката.
ОДВОДНА ПУМПА
Редовно прегледувајте го одводниот
филтер и проверувајте дали е чист.
Редовно чистете го филтерот и/или ако:
• Апаратот не испушта вода.
• Барабанот не се врти.
• Апаратот испушта невобичаен звук
заради блокирање на одводната
пумпа.
• Се открие проблем кај системот за
одвод на водата (за повеќе детали,
погледнете го поглавјето "Што да
сторите ако...“).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
1. Извадете го приклучокот за
струја од штекерот.
2. Не го отстранувајте филтерот
кога апаратот работи. Не ја
чистете одводната пумпа ако
водата во апаратот е жешка.
Водата мора да биде ладна
пред да ја чистите одводната
пумпа.
4. Кога садот е полн со вода, вратете
ја одводната цевка назад и
испразнете го садот. Повторете ги
чекорите 3 и 4 уште еднаш се
додека не истече целата вода од
одводната пумпа.
5. Извлечете ја одводната цевка.
6. Целосно одвртете го филтерот и
извадете го.
Чистење на одводната пумпа:
1. Отворете ја вратата од пумпата.
1
2
7. Извадате ги влакненцата и
предметите од пумпата.
2. Ставете сад под вдлабнатината на
одводната пумпа за да ја соберете
водата што истекува.
electrolux 21
8. Проверете дали работи моторот на
пумпата. Во случај да не работи,
контактирајте со сервисниот
центар.
ЧИСТЕЊЕ НА ДОВОДНИТЕ ФИЛТРИ
ЗА ВОДА
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. Исчистете го филтерот во цревото
со помош на четка со тврди влакна.
9. Исчистете го филтерот под
славината и вратете го во пумпата
во соодветните водилки.
10. Проверете дали сте го прицврстиле
правилно филтерот за да спречите
истекување.
1
2
4. Зашрафете го цревото на
славината.
5. Отшрафете го цревото од
машината. Подгответе крпа, бидејќи
може да истече вода.
6. Исчистете го филтерот во вентилот
со тврда четка или со парче крпа.
11. Затворете ја вратата од пумпата за
цедење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Никогаш не вадете го капакот од
пумпата за време на циклус на перење,
секогаш почекајте апаратот да го
заврши циклусот и да биде празен. Кога
го враќате капакот на пумпата на место,
проверете дали е цврсто затегнат за да
спречите протекување и можност деца
да го одвртат.
7. Зашрафете го цревото на
машината и уверете се дека е
цврсто приклучено.
8. Отворете ја славината.
ИТНО ПРАЗНЕЊЕ
Доколку апаратот не може да испушти
вода, постапете на следниот начин за
да ја испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте
водата да се излади;
4. отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете сад на подот под
вдлабнатината од одводната пумпа;
22 electrolux
6. притиснете ги двете рачки и
извлечете ја одводната цевка за да
ја испуштите цевката;
7. кога садот е полн со вода, вратете
ја одводната цевка назад и
испразнете го садот;
повторувајте ја постапката додека
водата не престане да тече;
8. ако е потребно исчистете ја
пумпата (видете во поглавјето
‘Пумпа за цедење’ );
9. затворете ја вратата од пумпата за
цедење.
Кога ја цедите водата со помош на
процедурата за итно цедење, мора да
го активирате повторно одводниот
систем:
1. Ставете 2 литри вода во главната
преграда за перење на дозерот за
детергент.
2. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата.
ЗАШТИТА ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ
Ако машината е монтирана во област
каде температурата е под 0°C,
отстранете ја преостаната вода од
доводното црево и од пумпата за
цедење.
1. извадете го приклучникот за струја
од штекерот.
2. затворете ја славината
3. одвртете го доводното црево за
вода од славината;
4. ставете ги краевите на доводното
црево во садот и оставете ја водата
да тече од цревото.
5. испразнете ја пумпата за цедење
како што е опишано во поглавјето
‘Итно цедење’ .
6. кога пумпата за цедење е празна,
вратете го доводното црево назад.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете дали температурата е
поголема од 0°C пред да го користите
повторно апаратот.
Производителот не е одговорен за
штетите направени од ниска
температура.
ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ АКО...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без
викање сервисер. Пред да се обратите
во вашиот локален сервисен центар,
прво изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од
копчето 8 да трепка, на екранот да се
појави некоја од следните шифри за
тревога и на секои 20 секунди да се
огласува звучен сигнал, за да укажат
дека машината не работи:
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот
локален сервисен центар.
electrolux 23
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не
почнува да работи:
Вратата не е затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучникот.
• Вметнете го штекерот во приклучникот.
Во приклучникот нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Прегорел главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е правилно поставено и
копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го бирачот на програми и повторно притиснете
го копчето8.
Избран е одложен почеток.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложениот почеток.
Активирано е Безбедносна брава за деца.
• Исклучете ја Безбедносна брава за деца.
Машината не прима вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтрите во доводното црево или во доводниот вентил се
затнати. E10
• Исчистете ги филтрите во доводот на вода (за повеќе
детали видете во „Чистење на филтрите за довод на
вода“).
Вратата не е правилно затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Машината не испушта и/
или не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат. E20
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
коритото или која ги елиминира сите избрани фази на
центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање на водата или за
центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергент или употребете
друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека
по цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот за вода на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не било вратено на
место или филтерот не бил правилно зашрафен по
чистењето.
• Одново ставете го капакот на цревото за итно празнење
или докрај зашрафете го филтерот.
24 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
Лоши резултати на
перење:
Сте употребиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете го полнењето со алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата на вратата не е отклучена.
• Почекајте да се изгасне контролната сијаличка 9 .
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани.
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не
центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање.
Доколку, по 10 минути, алиштата сè уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да
центрифугира. Во тој случај, рачно прераспоредете ги
алиштата и изберете ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот
во текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност
на машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
electrolux 25
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Широчина / Висина /
Длабочина
60 / 85 / 44 мм
Поврзување на струја
Волтажа
Целосно напојување
Осигурувач
Фреквенција
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Притисок на водата
Минимум
Максимум
0,5 бари (0,05 MPa)
8 бари (0,8 MPa)
Ниво на заштита од влезни тврди честички и влажност
Водоснабдување
IPX4
Студена вода
1)
Максимално полнење
Памучни
6 kg
Брзина на центрифугата
Максимум
1000 вртежи/минута
(EWS106410W-S)
1200 вртежи/минута
(EWS126410W)
1) Приклучете го доводното црево на славина за вода со навој од 3/4''.
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Потрошувачка на
енергија (KWh)2)
Потрошувачка на
вода (литри)2)
Бели памучни алишта 90°C
2.10
62
Памук 60 °C
1.30
59
Памук 40 °C
0.75
59
Синтетика 40°C
0.50
45
Нежни 40 °C
0.55
55
Волна/Рачно перење 30°C
0.30
50
Програма1)
1) Погледнете на екранот за програмското време.
2) Информацијата за потрошувачката прикажана на оваа табела е индикативна. Може да варира во
зависност од количината и видот на алиштата, температурата на доводот на водата и на
собната температура.
Стандардни програми за вредности
на потрошувачка со Енергетска
етикета.
Памучни 60°C штедливи и памучни
40°C штедливи се стандардните
програми за памук за нормално
извалкани памучни алишта. Тие се
погодни за чистење на нормално
извалкани памучни алишта и тие се
најефикасни програми во услови на
комбинирана потрошувачка на енергија
и вода за перење на тој тип на памучни
алишта.
Тие се во согласност со EN60456.
26 electrolux
Вистинската температура на водата
може да се разликува од
објавената температура на
циклусот.
МОНТАЖА
РАСПАКУВАЊЕ
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
3. Отшрафете ги трите шрафови.
2
1
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревата за одвод и довод од
држачите на задниот дел на
апаратот.
5. Затворете ги помалото горно дупче
и двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со
упатството за употреба.
ПОСТАВУВАЊЕ ВО ПОЛОЖБА
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
electrolux 27
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот
на работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
ДОВОД ЗА ВОДА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот
мора да се приклучи на довод за
студена вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на
славина со навој од 3/4". Секогаш
користете го цревото испорачано со
уредот.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете
на доводот на вода.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може
да се заврти како што е прикажано
на сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
45°
35°
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и
ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално наменето за
овој тип на примена.
28 electrolux
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа
или на мрежа која не е користена
повеќе време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се
исперат сите талози што се собрале во
цевките.
ОДВОД ЗА ВОДА
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на
мијалникот, со помош на
пластичната водилка за црево,
испорачана со машината. Во овој
случај, уверете се дека крајот нема
да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна
со негово врзување на славината или
со закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
биде над јамката, така што кривината
ќе биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка, на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm. Крајот на одводното
црево секогаш мора да биде
вентилирано, т.е. внатрешниот
пречник на одводната цевка мора да
биде поголем од надворешниот
дијаметар на одводното црево.
Одводното црево не смее да биде
превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го
носи потребното максимално
оптоварување, притоа земајќи ги
предвид и останатите користени уреди.
Поврзете ја машината на
заземјена приклучница.
electrolux 29
Производителот не прифаќа
никаква одговорност за
оштетувања или повреди,
настанати поради непочитување
на горенаведените безбедносни
мерки.
Доколку кабелот за струја на
апаратот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен
центар.
По монтажата на машината,
кабелот за струја мора да биде
лесно достапен.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
АМБАЛАЖА
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
ЕКОЛОШКИ ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако
е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
132946191-A-352011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement