Electrolux EWF147540W Manuali i perdoruesit

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Electrolux EWF147540W Manuali i perdoruesit | Manualzz
udhëzimet për përdorim
Lavatriçe
EWF 147540 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në
www.electrolux.com
Përmbajtja
Të dhëna për sigurinë
Përshkrim i produktit
Paneli I kontrollit
Përdorimi i parë
Personalizimi
Përdorimi I përditshëm
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
Programet e larjes
2
4
5
8
8
8
12
13
Kujdesi dhe pastrimi
Si të veprojmë nëse…
Të dhëna teknike
Vlerat e konsumit
Instalimi
Lidhja elektrike
Probleme që lidhen me mjedisin
16
20
23
23
24
27
27
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Të dhëna për sigurinë
E rëndësishme Lexojeni këtë manual me
kujdes dhe ruajeni atë për t'iu referuar në të
ardhmen.
• Siguria e pajisjes Tuaj përputhet me
standardet industriale dhe me kriteret
ligjore në lidhje me sigurinë e pajisjeve.
Gjithsesi, ne si prodhues ndjejmë se është
detyra jonë t'ju informojmë me të dhënat e
mëposhtme për sigurinë.
• Është shumë e rëndësishme që këtë
manual përdorimi ta ruani bashkë me
pajisjen për t'iu referuar në të ardhmen.
Nëse pajisja do të shitet apo do t'i kalojë
një përdoruesi tjetër, ose nëse ndryshoni
shtëpi dhe e lini pajisjen në shtëpinë e
vjetër, sigurohuni gjithmonë që manuali i
përdorimit të jetë bashkë ma pajisjen, në
mënyrë që përdoruesi i ri të njihet me
funksionimin e pajisjes dhe paralajmërimet
përkatëse.
• DUHET t'i lexoni ato me kujdes para se të
lidhni ose të përdorni pajisjen.
• Përpara se ta vini pajisjen në punë për herë
të parë, kontrollojeni atë për ndonë
dëmtim të mundshëm si pasojë e
transportit. Mos vini kurrë në punë një
pajisje të dëmtuar. Nëse ka pjesë të
dëmtuara, kontaktoni shitësin tuaj.
• Nëse e merrni pajisjen gjatë muajve të
dimrit ku temperaturat janë të ulëta nën
zero: Lëreni lavatriçen të qëndrojë në
temperaturën e ambientit për 24 orë
përpara se ta përdorni për herë të parë.
Siguria e përgjithshme
• Është e rrezikshme të ndryshoni
specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni
këtë produkt në çdo mënyrë të
mundshme.
• Gjatë programeve të larjes me
temperaturë të lartë, dera xhami i derës së
pajisjes mund të nxehet. Mos e prekni!
• Sigurohuni që kafshët e vogla shtëpiake të
mos futen brenda në kazan. Për ta
parandaluar këtë, ju lutemi kontrolloni
kazanin përpara përdorimit.
• Çdo objekt, si monedha, paramane,
gozhdë, vidha, guriçka apo çdo material
tjetër i fortë dhe i mprehtë mund të
shkaktojë dëmtime të mëdha, kështu që
nuk duhet vendosur të pajisje.
• Përdorni vetëm sasitë e këshilluara të
zbutësit dhe detergjentit të rrobave. Nëse
e mbingarkoni lavatriçen me tesha, këto të
fundit mund të dëmtohen. Ndiqni këshillat
e prodhuesit sa i përket sasive.
• Teshat e vogla, si çorapet, lidhëset, rripat
e mesit që lahen, etj. në një qeskë për larje
ose në një këllëf jastëku, pasi këto tesha
mund të rrëshqasin midis kazanit dhe
legenit të brendshëm.
• Mos e përdorni lavatriçen për të larë tesha
të gomuara, tesha pa bordurë të kthyer
ose materiale të grisura apo të shqyera.
• Pas përdorimit, pastrimit dhe
mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
electrolux 3
elektrik dhe mbyllni çelësin e furnizimit me
ujë.
• Në asnjë rast mos u përpiqni të riparoni
pajisjen vetë. Riparimet e kryera nga
persona pa përvojë, do të shkaktojnë
plagosje ose keqfunksionim serioz.
Kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
Këmbëngulni gjithmonë në përdorimin e
pjesëve të këmbimit origjinale.
Instalimi
• Kjo pajisje është e rëndë. Duhet të bëni
kujdes kur e zhvendosni atë.
• Kur e shpaketoni pajisjen, kontrolloni që të
mos jetë e dëmtuar. Nëse dyshoni, mos e
përdorni dhe kontaktoni menjëherë
Qendrën e Shërbimit.
• Përpara përdorimit hiqni çdo mjet
paketues. Nëse nuk bëni kështu, produkti
dhe ambienti juaj do të dëmtohen rëndë.
Shikoni paragrafin përkatës në manualin e
përdorimit.
• Pasi të keni instaluar pajisjen, kontrolloni
që të mos ketë shkelur zorrën e furnizimit
me ujë dhe të kullimit, si dhe që plani i
sipërm të mos ketë shtypur kabllin e
ushqimit elektrik kundrejt murit.
• Nëse pajisja është vendosur mbi një
dysheme të shtruar, ju lutemi të rregulloni
këmbëzat në mënyrë të tillë që të
mundësoni qarkullimin e lirë të ajrit nën
pajisje.
• Sigurohuni gjithmonë që nuk ka rrjedhe uji
nga zorrët si dhe për lidhjet e tyre pas
instalimit.
• Nëse pajisja është instaluar në një vend të
ftohtë, ju lutemi lexoni kapitullin "rreziqet e
ngrirjes".
• Çdo ndërhyrje hidraulike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një hidraulik i kualifikuar ose nga një person
i aftë.
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një elektriçist i kualifikuar ose nga një
person i aftë.
Përdorimi
• Kjo pajisje është ndërtuar për përdorim
shtëpiak. Ajo nuk duhet përdorur për
qëllime të ndryshme nga ato për të cilat
është projektuar.
• Lani vetëm tesha që janë të përshtatshme
për t'u larë në lavatriçe. Ndiqni udhëzimet
në çdo etiketë mbi tesha.
• Mos e mbingarkoni pajisjen. Shihni
Tabelën e Programeve Larëse.
• Përpara larjes, sigurohuni që xhepat e
teshave të jenë bosh si dhe kopsat dhe
zinxhirët të jenë të mbërthyer. Shmangni
larjen në pajisje të teshave të ngrëna apo
të grisura si dhe trajtojini paraprakisht
njollat e tilla si bojë muri, bojë shkrimi,
ndryshk dhe barishte, përpara se t'i lani ato
në pajisje. Sutjenat me tela NUK duhet të
lahen në pajisje.
• Teshat që janë ndotur me nënprodukte të
naftës që avullojnë nuk duhet të lahen në
pajisje. Nëse përdorni lëngje pastruese të
avullueshme, duhet të bëni kujdes që
lëngu të mënjanohet nga tesha përpara se
ta fusni në pajisje këtë të fundit.
• Mos e tërhiqni kurrë kabllin ushqyes për të
hequr spinën nga priza; kapeni gjithmonë
nga vetë spina.
• Mos e përdorni kurrë pajisjen nëse kablli i
ushqimit, paneli i kontrollit, sipërfaqja ose
bazamenti i pajisjes janë të dëmtuara në
mënyrë të tillë që brendësia e lavatriçes
është lehtësisht e arritshme.
Siguria për fëmijët
• Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga
persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi
fizike, ndjesore ose mendore të
reduktuara, ose mungesë përvoje dhe
njohurish, përveçse kur këta mbikëqyren
ose janë udhëzuar nga personi përgjegjës
për sigurinë e tyre.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
• Materialet e paketimit (si p.sh. fletët
plastike, bukëpeshku) mund të jenë të
rrezikshme për fëmijët – ka rrezik asfiksimi!
Mbajini ato larg fëmijëve.
• Mbajini të gjithë detergjentet në një vend të
sigurt e të paarritshëm për fëmijët.
• Sigurohuni që fëmijët ose kafshët
shtëpiake të mos futen brenda në kazan.
Për t'i parandaluar fëmijët dhe kafshët që
të ngecen brenda kazanit kjo pajisje ka një
funksion të veçantë. Për ta aktivizuar këtë
funksion, rrotullojeni (pa e shtypur) në
drejtim orar butonin brenda derës, derisa
e thelluara të jetë në pozicion horizontal.
4 electrolux
Nëse është e nevojshme përdorni një
monedhë.
Për ta çaktivizuar këtë mekanizëm dhe për
ta mundësuar sërish mbylljen e derës,
rrotulloni butonin në drejtimin e kundër të
akrepave të orës, derisa e thelluara të
kthehet në pozicion vertikal.
Përshkrim i produktit
Pajisja juaj e re përputhem me gjithë kriteret bashkëkohore për trajtimin efektiv të teshave
me konsum të vogël uji, energjie dhe detergjenti. Sistemi i saj i ri larës ju mundëson
përdorimin e plotë të detergjentit dhe ul konsumin e ujit duke kursyer kështu energji.
1
2
3
4
5
6
1 Sirtari i detergjentit
2 Paneli i kontrollit
3 Doreza e derës
4 Pllakëza e parametrave
5 Pompa e kullimit
6 Këmbëzat e rregullueshme
electrolux 5
Sirtari shpërndarës i detergjentit
Dhomëza e detergjentit për fazat e
paralarjes dhe shpëlarjes ose për heqjen e
njollave që përdoret gjatë fazës së veprimit
kundër njollave (nëse është e pranishme).
Detergjenti i paralarjes dhe shpëlarjes
shtohet në fillim të programit të larjes. Heqësi
i njollave shtohet gjatë fazës së veprimit
kundër njollave.
Dhomëza e pluhurit larës ose detergjentit
të lëngshëm e përdorur për larjen kryesore.
Nëse përdorni detergjent të lëngshëm
derdheni pak përpara fillimit të programit.
Dhomëza për solucionet shtesë në trajtë
të lëngët (zbutës rrobash, ngrirësit).
Ndiqni rekomandimet e prodhuesit të
produktit për sasitë e përdorimit dhe mos
tejkaloni shenjën «MAX» në sirtarin
shpërndarës të detergjentit. Çdo zbutës
rrobash ose solucion ngrirës (kollë) duhet të
hidhet në dhomëzën përkatëse para se të
filloni programin e larjes.
Paneli I kontrollit
Më poshtë jepet një pamje e panelit të kontrollit. Në të shfaqet çelësi përzgjedhës i
programeve si dhe butonat, dritat treguese dhe ekrani. Këto paraqiten me numrat
përkatës në faqet e mëposhtme.
1
1
2
3
4
2
Çelësi përzgjedhës i programit
Ekrani
Butoni i TEMPERATURËS
Butoni i reduktimit të
CENTRIFUGIMIT
5 Butoni i PARALARJES
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
Butoni i SHPËLARJES SHTESË
Butoni i SHTYRJES SË FILLIMIT
Butoni i NISJES/NDËRPRERJES
Butonat e RREGULLUESIT TË
KOHËS
6 electrolux
Çelësi përzgjedhës i programit
Ky ju mundëson ndezjen dhe fikjen e pajisjes
dhe/ose përzgjedhjen e programeve.
Temperatura
Ky buton ju mundëson rritjen dhe uljen e
temperaturës së larjes.
teshat duke përdorur një sasi shtesë uji
(shpëlarje shtesë), zgjidhni këtë përzgjedhje.
Pajisja do të kryejë disa shtrydhje shtesë. Kjo
përzgjedhje këshillohet për njerëzit që janë
alergjikë ndaj detergjenteve si dhe për zonat
ku uji është shumë i butë.
Butoni i shtyrjes së fillimit të programit
Programi mund të shtyhet nga 30 min - 60
min - 90 min, 2 orë dhe më pas duke lëvizur
me hapa 1 orësh deri në një maksimum prej
20 orësh me anë të këtij butoni.
Butoni i Uljes së Rrotullimeve
Duke e shtypur këtë buton mund të
ndryshoni shpejtësinë e rrotullimeve për
programin e zgjedhur.
Paralarja
Duke zgjedhur këtë përzgjedhje, pajisja kryen
një cikël paralarjeje përpara fazës së larjes
kryesore. Koha e larjes do të zgjatet. Kjo
përzgjedhje këshillohet për teshat shumë të
ndotura.
Shpëlarja Shtesë
Kjo pajisje është ndërtuar për të kursyer
energji. Nëse është e nevojshme të shpëlani
Butoni Aktivizo Ndërprit
Ky buton ju mundëson aktivizimin ose
ndërprerjen e programit të përzgjedhur.
Butoni i Rregullimit të Kohës
Këta butona ju mundësojnë të modifikoni
kohëzgjatjen e programit që shfaqet
automatikisht në pajisje.
Ekrani
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
Në ekran shfaqen të dhënat e mëposhtme:
2.1: Vlerat e temperaturës
2.2: Ikona e temperaturës , E ftohtë
.
Gjatë ciklit të larjes, në ekran shfaqet ikona e
temperaturës e animuar, për të treguar se
pajisja ka nisur fazën e ngrohjes së ujit në
kazan.
2.3: Vlerat e rrotullimeve
2.4: Ikonat e vlerave të rrotullimeve.
• Pa shtrydhje
• Shpëlarje me pushim
• Cikli i natës
Gjatë fazës së shtrydhjes shenja e spirales
është e animuar.
Përzgjedhja Pa shtrydhje eliminon gjithë
fazat e shtrydhjes dhe rrit numrin e
shpëlarjeve për disa programe.
Shpëlarje me pushim: duke e zgjedhur
këtë opsion, uji i shpëlarjes së fundit nuk
zbrazet për të parandaluar zhubrosjen e
rrobave. Kur programi të ketë përfunduar, në
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
ekran do të shfaqet duke pulsuar
,
ikona 2.8 vazhdon të shfaqet, drita e butonit
8 fiket dhe dera bllokohet për të treguar që
uji duhet të zbrazet. Për të zbrazur ujin, ju
lutemi të lexoni paragrafin "Në përfundim të
programit".
Cikli i natës: duke e zgjedhur këtë
përzgjedhje, pajisja nuk do ta kullojë ujin e
shpëlarjes së fundit, për të mos zhubrosur
rrobat. Duke qenë se të gjitha fazat e
shtrydhjes janë mënjanuar, ky cikël larjeje nuk
ka zhurmë dhe mund të kryhet natën ose në
kohë të tilla ku energjia elektrike kushton më
pak. Në disa programe shpëlarjet do të
bëhen me më shumë ujë. Kur programi të
ketë përfunduar, në ekran do të shfaqet duke
pulsuar
, ikona 2.8 vazhdon të
shfaqet, drita e butonit 8 fiket dhe dera
bllokohet për të treguar që uji duhet të
zbrazet. Për të zbrazur ujin, ju lutemi të lexoni
paragrafin "Në përfundim të programit".
electrolux 7
2.5: Ikona e opsioneve : Shpëlarje Shtesë
ose Hekurosja e lehtë
.
2.6: Ikona e shtyrjes së programit
Shtyrja e përzgjedhur e programit me anë të
shtypjes së butonit përkatës, shfaqet në
ekran për pak sekonda, më pas shfaqet
kohëzgjatja e programit të përzgjedhur
paraprakisht. Ikona përkatëse ndizet. Vlera e
kohës së shtyrë zvogëlohet me nga një njësi
për çdo orë dhe më pas, kur mbetet vetëm
1 orë, koha zvogëlohet për çdo minutë.
2.7: Bllokimi për fëmijët
(shih kapitullin
"Personalizimi").
2.8: Ikona e derës së bllokuar
Pasi të keni shtypur butonin 8 dhe pajisja të
ketë filluar punën, kjo ikonë ndizet dhe
qëndron e ndezur vetëm ikona e fazës në
proces. Kur programi të ketë përfunduar,
) dhe kjo
shfaqen tre zero pulsuese (
ikonë zhduket.
2.9:
• Kohëzgjatja e programit të
përzgjedhur
Pasi të keni përzgjedhur një program,
kohëzgjatja shfaqet në orë dhe minuta (për
shembull
). Kohëzgjatja llogaritet
automatikisht në bazë të ngarkesës
maksimale të këshilluar për çdo lloj
materiali tekstil. Pasi të fillojë programi,
koha e mbetur do të përditësohet çdo
minutë.
• Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar shfaqen
tre zero pulsuese (
), ikona 2.8
zhduket dhe dera mund të hapet.
• Zgjedhja e një opsioni të gabuar
Nëse zgjidhet një opsion që nuk përputhet
me programin e përzgjedhur të larjes,
shfaqet mesazhi Err në fund të ekranit për
pak sekonda dhe drita e kuqe e integruar
e butonit 8 fillon të pulsojë.
• Kodet e alarmit
Nëse dalin probleme gjatë funksionimit,
mund të afishohen disa kode alarmi, për
shembull
(shihni paragrafin "Si të
veprojmë nëse...").
• Vlerat e shtyrjes së programit
2.10: Ikonat e nivelit të ndotjes
• Intensive
• Normale
• Të përditshmet
• Drita
• I shpejtë
• Shumë e shpejtë
• Rifreskim
• Super rifreskim
(shihni paragrafin "opsioni i përzgjedhjes së
rregulluesit të kohës").
2.11: Ikona e orës
Pasi të ketë nisur programi, në ekran shfaqet
kohëzgjatja dhe ikona e orës animohet.
2.12: Ikonat e fazës së programit të
larjes
Duke zgjedhur programin e larjes, ikonat e
fazës së programit të larjes përkatësisht të
fazave të ndryshme të programit, shfaqen në
pjesën e sipërme të ekranit. Pasi të keni
shtypur butonin 8 , qëndron e ndezur vetëm
ikona e fazës në proces:
• Paralarja
(kjo ikonë ndizet kur
përzgjidhet edhe butoni i opsionit
përkatës)
• Larja
• Shpëlarjet
• Kullimi
• Shtrydhja
Tabela e simboleve
Tabela e simboleve - Çelësi përzgjedhës i programit
= Të pambukta
= Sintetike
= Delikate
= Të leshta / Larje me dorë
= Të brendshme
= Shpëlarje
= Tharja
= Centrifugimi
= Programi i kursimit të
energjisë (Ekonomik)
= Batanijet
8 electrolux
= Foshnjat
= 14 minuta
= Sportive të lehta
= Cool clean
= Temperatura
= Paralarja
= Shpëlarje shtesë
= Shtyrja e programit
= Aktivizo/Ndërprit
= Butonat e rregullimit të kohës
+/-
Përdorimi i parë
• Sigurohuni që lidhjet elektrike dhe ato
hidraulike të jenë në përputhje me
udhëzimet e instalimit.
• Nxirrni kallëpin e bukëpeshkut dhe
çdo material tjetër nga kazani.
• Përpara larjes së parë, kryeni një cikël
të pambuktash në temperaturën më
të lartë të mundshme por pa futur
asnjë teshë në pajisje, për të
mënjanuar mbetjet e prodhimit nga
kazani dhe çikriku. Hidhni 1/2 e masës
së detergjentit në dhomëzën e larjes
kryesore dhe ndizni pajisjen.
Personalizimi
Sinjalet akustike
Pajisja është e pajisur me një sinjalizues
akustik, i cili tingëllon në rastet e mëposhtme:
• në përfundim të ciklit
• nëse ka defekt.
Duke shtypur butonat 5 dhe 6 njëkohësisht
për rreth 6 sekonda , sinjali akustik
çaktivizohet (përveçse kur ka defekt). Duke
shtypur përsëri këto dy butona, sinjali akustik
riaktivizohet
Mekanizmi i sigurisë për fëmijët
Ky mekanizëm ju lejon ta lini pajisjen vetëm,
pa u shqetësuar se fëmijët mund të lëndohen
Përdorimi I përditshëm
Futni rrobat në makinë
Hapeni derën me kujdes duke e tërhequr
dorezën e derës nga jashtë. Vendosini teshat
në kazan, një nga një, duke i përzier sa më
shumë të jetë e mundur. Mbylleni derën.
apo të dëmtojnë pajisjen. Ky funksion mbetet
aktiv edhe kur lavatriçja nuk është në punë.
Këtë opsion mund ta cilësoni në dy mënyra
të ndryshme:
1. Para se të shtypni butonin 8 : do të jetë e
pamundur të ndizni pajisjen.
2. Pasi të shtypni butonin 8 : do të jetë e
pamundur të ndryshoni çdo program ose
opsion tjetër.
Për ta aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion,
shtypni njëkohësisht, për rreth 6 sekonda,
të
butonat 6 dhe 7 derisa në ekran, ikona
shfaqet ose zhduket.
electrolux 9
Matni sasinë e duhur të detergjentit dhe
të zbutësit të rrobave
Tërhiqni jashtë sirtarin derisa të ndalojë.
Matni sasinë e detergjentit të nevojshëm,
hidheni atë në dhomëzën e larjes kryesore
ose në dhomëzën përkatëse nëse
programi/përzgjedhja e zgjedhur e kërkon
një gjë të tillë (për hollësi të mëtejshme
referojuni "Sirtari i detergjentit").
Nëse është e nevojshme, hidhni zbutës
(sasia
rrobash në dhomëzën me shenjën
e përdorur nuk duhet të tejkalojë shenjën
"MAX" në sirtar). Mbylleni sirtarin me ngadalë.
Zgjidhni programin e nevojshëm duke e
rrotulluar çelësin përzgjedhës të
programi (1)
Rrotullojeni çelësin e programit në programin
e kërkuar. Pajisja larëse do të shfaqë një
temperaturë dhe do të zgjedhë automatikisht
vlerën më të lartë të mundshme të
rrotullimeve për programin që keni zgjedhur.
Ju mund t'i ndryshoni këto vlera duke
shtypur butonat përkatës. Drita treguese
jeshile e butonit 8 do të fillojë të pulsojë.
Çelësi përzgjedhës mund të rrotullohet si në
drejtim orar ashtu edhe kundër-orar. Kthejeni
në pozicionin
për të rivendosur
programin/Fikur pajisjen.
Në fund të programit, çelësi përzgjedhës
duhet çuar në pozicionin
, për ta fikur
pajisjen.
Kujdes Nëse e rrotulloni çelësin
përzgjedhës të programeve tek në tjetër
program, ndërsa pajisja është në punë e
sipër, drita treguese e kuqe e butonit
8 do të pulsojë 3 herë dhe mesazhi Err
do të shfaqet në ekran për të treguar një
përzgjedhje të gabuar. Pajisja nuk do ta
ekzekutojë programin e ri të zgjedhur.
Përzgjidhni temperaturën duke shtypur
butonin 3
Duke përzgjedhur një program, pajisja
propozon automatikisht një temperaturë të
parazgjedhur.
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të rritur
ose ulur temperaturën, nëse dëshironi që
rrobat të lahen me temperaturë tjetër.
10 electrolux
Ulni shpejtësinë e rrotullimit duke
shtypur butonin 4
Kur programi i kërkuar është zgjedhur, pajisja
juaj automatikisht propozon shpejtësinë
maksimale të rrotullimit për atë program.
Shtypni butonin 4 vazhdimisht për të
ndryshuar shpejtësinë e rrotullimit, nëse doni
që rrobat të shtrydhen me shpejtësi tjetër.
Zgjidhni opsionet e disponueshme duke
shtypur butonat 4, 5 dhe 6
Në varësi të programit, ju mund të kombinoni
funksione të ndryshme. Këto funksione
duhen përzgjedhur pasi të keni zgjedhur
programin e dëshiruar dhe përpara se të
shtypni butonin 8 .
Kur shtypni këta butona, në ekran shfaqen
ikonat përkatëse. Kur shtypen sërish, ikonat
zhduken. Nëse përzgjidhet një opsion i
gabuar, drita e integruar e kuqe treguese e
butonit 8 pulson 3 herë dhe në ekran shfaqet
mesazhi Err për pak sekonda.
Për përputhshmërinë midis programeve
të larjes dhe opsioneve, shihni kapitullin
"Programet e larjes".
Zgjidhni Shtyrja e fillimit duke shtypur
butonin 7
Përpara se të nisni programin, nëse dëshironi
ta shtyni nisjen, shtypni butonin 7
vazhdimisht, to për të përzgjedhur shtyrjen e
dëshiruar. Ikona përkatëse 2.6 do të shfaqet
në ekran në pjesën e sipërme të ekranit.
Vlera e zgjedhur e shtyrjes së programit (deri
në 20 orë) do të shfaqet në ekran për pak
sekonda e më pas do të shfaqet sërish
kohëzgjatja e programit.
Duhet të zgjidhni këtë përzgjedhje pasi të
keni vendosur programin dhe përpara se të
shtypni butonin 8 .
Ju mund të anuloni apo ndryshoni shtyrjen e
fillimit të programit, përpara se të shtypni
butonin 8 .
Përzgjedhja e shtyrjes së fillimit të programit:
1. Zgjidhni programin dhe opsionet e
kërkuara.
2. Zgjidhni shtyrjen e fillimit duke shtypur
butonin 7 .
3. Shtypni butonin 8 :
– pajisja fillon numërimin e orëve nga lart.
– Programi do të fillojë pasi të ketë
përfunduar koha e shtyrë.
Anulimi i shtyrjes së fillimit të programit pasi
keni shtypur butonin 8 :
1. Vendoseni lavatriçen në PAUSE duke
shtypur butonin 8 .
2. Shtypni butonin 7 një herë derisa simboli
’ të shfaqet
3. Shtypni butonin 8 përsëri për të filluar
programin.
E rëndësishme Shtyrja e zgjedhur mund të
ndryshohet vetëm mbas zgjedhjes përsëri të
programit të larjes.
Shtyrja e fillimit nuk mund të përzgjidhet me
programin THARJA .
Nisni programin duke shtypur butonin 8
Për të nisur programin e zgjedhur, shtypni
butonin 8 , drita e gjelbër treguese e butonit
8 ndalon së pulsuari. Ikona 2.8 shfaqet në
ekran për të treguar që pajisja fillon
funksionimin dhe dera bllokohet.
Për të ndërprerë një program në proces,
shtypni butonin 8 : drita jeshile treguese fillon
të pulsojë.
Për të rifilluar programin nga momentin në të
cilin e ndërpretë, shtypni përsëri butonin 8
sërish . Nëse keni zgjedhur shtyrjen e fillimit
të programit, pajisja do të fillojë numërimin
mbrapsht.
Nëse përzgjidhet një opsion i gabuar, drita e
kuqe treguese e butonit 8 pulson 3 herë,
mesazhi Err shfaqet për pak sekonda.
Zgjidhni përzgjedhjen e Rregulluesit të
Kohës duke shtypur butonat 9
Duke shtypur këta butona disa herë,
kohëzgjatja e ciklit të larjes mund të zgjatet
ose të shkurtohet. Ikona 2.10 do të shfaqet
në ekran për të treguar nivelin e zgjedhur të
ndotjes. Ky opsion është i disponueshëm
vetëm me programet Të pambukta ,
Sintetike dhe Delikate .
Niveli i
ndotjes
Ikona
Lloji i tekstilit
Intensive
Për rrobat me ndotje
të madhe
Normale
Për rrobat me ndotje
normale
Të përditshme
Për rrobat me ndotje
të përditshme
E lehtë
Për rrobat me ndotje
të lehtë
E shpejtë
Për rrobat me ndotje
shumë të lehtë
electrolux 11
Niveli i
ndotjes
Ikona
Super e
shpejtë 1)
Lloji i tekstilit
Për rrobat e
përdorura ose të
veshura për një kohë
të shkurtër
Rifreskim 1)
2)
Vetëm për rifreskimin
e rrobave
Super
rifreskim 1)
2)
Vetëm për rifreskimin
e shumë pak rrobave
1) Ju këshillojmë të zvogëloni sasinë e ngarkesës (shihni
tabelën Programet e larjes).
2) Kur përzgjidhni këtë opsion ikona përkatëse shfaqet
vetëm për pak dhe më pas zhduket menjëherë.
Ndryshimi i një përzgjedhjeje ose një
programi në proces
Është e mundur të ndryshoni disa
përzgjedhje përpara se të aplikohen në
programin në proces.
Përpara se të bëni çdo ndryshim, duhet të
NDALONI procesin e lavatriçes duke shtypur
butonin 8 (nëse dëshironi të ndryshoni
përzgjedhjen e Rregulluesit të Minutave,
duhet të anuloni programin në proces dhe të
bëni sërish përzgjedhjen tuaj).
Ndryshimi i një programi në proces është i
mundur vetëm duke e rivendosur atë.
Rrotullojeni çelësin përzgjedhës të
programeve në
, e më pas tek pozicioni i
programit të ri. Filloni programin e ri duke
shtypur sërish butonin 8 . Uji larës në kazanin
e lavatriçes nuk do të zbrazet.
Ndërprerja e një programi
Shtypni butonin 8 për të ndërprerë një
program në proces, drita treguese përkatëse
jeshile do të fillojë të pulsojë.
Shtypni sërish butonin për të rifilluar
programin.
Anulimi i një programi
Rrotulloni çelësin përzgjedhës tek pozicioni
për të anuluar një program në proces.
Tani mund të zgjidhni një program të ri.
Hapja e derës
Pasi ka filluar programi (ose gjatë shtyrjes së
fillimit të programit) dera është e kyçur, nëse
Pezullim : pasi programi të kete përfunduar
pas pak minutash, do të aktivizohet sistemi i
kursimit të energjisë. Ndriçimi i ekranit është
doni ta hapni atë, vendoseni fillimisht pajisjen
në PAUSE duke shtypur butonin 8 .
Nëse ikona 2.8 zhduket pas disa minutash,
dera mund të hapet.
Nëse ikona 2.8 nuk fiket, do të thotë se
pajisja është duke u ngrohur ose që niveli i ujit
është tepër i lartë. Mos u përpiqni ta hapni
derën me forcë!
Nëse nuk mundeni ta hapni derën por ju
duhet ta bëni këtë, duhet të fikni pajisjen duke
rrotulluar çelësin përzgjedhës në pozicionin
. Pas pak minutash dera mund të hapet
(kushtojini vëmendje nivelit dhe
temperaturës së ujit!) .
Pasi të mbyllni derën, është e nevojshme të
përzgjidhni sërish programin dhe
përzgjedhjet e tij si dhe të shtypni butonin 8 .
Në fund të programit
Pajisja ndalon automatikisht. Tre zero
pulsuese (
) shfaqen në ekran dhe drita
treguese e butonit 8 fiket. Disa sinjale
akustike do të tingëllojnë për disa minuta.
Nëse është zgjedhur një program ose opsion
që mbaron me ujin e mbetur në kazan, ikona
2.8 mbetet e shfaqur për të treguar se uji
duhet të zbrazet përpara se të hapet dera.
Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për të
zbrazur ujin:
1. Rrotullojeni çelësin e funksionit në
.
2. Përzgjidhni programin e kullimit ose të
shtrydhjes.
3. Zvogëloni shpejtësinë e rrotullimeve nëse
është nevoja, duke shtypur butonin
përkatës.
4. Shtypni butonin 8 .
Në fund të programit, ikona 2.8 zhduket dhe
dera mund të hapet. Rrotullojeni çelësin e
funksionit në
për të fikur makinerinë.
Nxirrni rrobat nga kazani i lavatriçes dhe
kontrolloni që kazani të jetë bosh. Nëse nuk
keni ndërmend të kryeni një larje tjetër,
mbyllni rubinetin e ujit. Lini derën hapur për
të shmangur formimin e mykut dhe të erërave
të pakëndshme.
ulur. Duke shtypur çdo buton, pajisja do të
dalë nga statusi i kursimit të energjisë.
12 electrolux
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
Klasifikimi i teshave.
Ndiqni simbolet e kodeve të larjes mbi
etiketat e teshave si dhe udhëzimet e
prodhuesit për larjen. Klasifikojini teshat si më
poshtë: të bardha, me ngjyra, sintetike,
delikate, të leshta.
Përpara se të fusni brenda teshat
Mos i lani asnjëherë teshat e bardha dhe ato
me ngjyrë bashkë. Të bardhat mund të
humbasin "bardhësinë" gjatë larjes.
Teshat e reja me ngjyra mund të zbehen gjatë
larjes së parë; për këtë arsye ato duhen larë
veç e veç herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni zinxhirët,
tokëzat dhe sustat. Lidhni mirë fjongot dhe
shiritat e gjatë.
Njollat e vështira hiqini përpara se t'i lani në
lavatriçe.
Fërkojini zonat e ndotura shumë me një
detergjent të veçantë ose pastë detergjenti.
Trajtojini perdet me një kujdes të veçantë.
Hiqini tokëzat ose futini në një qeskë apo
rrjetë.
Heqja e njollave
Njollat kokëforta mund të mos hiqen thjesht
me ujë dhe detergjent. Për këtë arsye, është
e këshillueshme t'i trajtoni ato paraprakisht
përpara larjes në lavatriçe.
Gjak: trajtojini njollat e freskëta me ujë të
ftohtë. Për njollat e thara, lërini gjithë natën në
ujë me detergjent të posaçem më pas
fërkojini me ujin me sapun.
Bojëra vaji: njomini me heqës njollash me
bazë benzine, vendoseni teshën mbi një
copë të butë dhe lyejeni njollën; trajtojeni disa
herë.
Njolla yndyre të thara: njomini me heqën
terpentinë, vendoseni teshën mbi një
sipërfaqe të butë dhe lyejeni njollën me majat
e gishtërinjve dhe një copë pambuku;
Ndryshk: acid oksalik i shkrirë në ujë të
nxehtë ose një produkt që heq ndryshkun i
përdorur i ftohtë. Bëni kujdes me njollat e
ndryshkut që nuk janë të freskëta, pasi
struktura celuloze do të jetë dëmtuar tashmë
dhe në copë mund të krijohet një vrimë.
Njolla balte: trajtojini me zbardhues,
shpëlajini mirë (vetëm të bardhat dhe ato me
ngjyra që nuk e humbasin ngjyrën).
1) mos përdorni aceton mbi teshat prej mëndafshi artificial
Yndyrë: sapunisini lehtë dhe trajtojini me
zbardhues (vetëm të bardhat dhe ato me
ngjyra që nuk e humbasin ngjyrën).
Bojë stilolapsi dhe ngjitëse (zamk):
njomeni me aceton 1), vendoseni teshën mbi
një leckë të butë dhe lyejeni bojën.
Buzëkuq: njomeni me aceton si më sipër,
më pas trajtojini njollat me tretës boje. Çdo
shenjë të mbetur, trajtojeni më pas me
zbardhues.
Verë e kuqe: futeni në ujë me detergjent,
shpëlajeni dhe trajtojeni me acid acetik ose
citrik, e më pas shpëlajeni me ujë. Çdo shenjë
të mbetur, trajtojeni më pas me zbardhues.
Bojë shkrimi: në varësi të llojit të bojës,
lyejeni teshën fillimisht me aceton 1), e më pas
me acid acetik; trajtojini çdo shenja të
mbetura mbi teshat e bardha, me zbardhues
dhe më pas shpëlajini ato mirë.
Njolla zifti: trajtojini fillimisht me heqës
njollash, tretës boje ose benzinë, dhe më pas
fërkojeni me pastë detergjente.
Detergjentet dhe produktet
suplementare
Rezultatet e mira të larjes varen gjithashtu
edhe nga detergjenti i zgjedhur dhe përdorimi
i saktë i sasive, për të shmangur
shpërdorimin dhe për të mbrojtur ambientin.
Edhe pse shpërbëhen biologjikisht,
detergjentet përmbajnë substanca, të cilat
në sasi të mëdha mund të çrregullojnë
ekuilibrin delikat të natyrës.
Zgjedhja e detergjentit të përshtatshëm varet
edhe nga lloji i teshave (delikate, të leshta, të
pambukta, etj.), nga ngjyra, nga temperatura
e larjes si dhe nga shkalla e ndotjes.
Të gjitha detergjentet e disponueshme në
treg për larjen në lavatriçe, mund të përdoren
në këtë pajisje:
• detergjentet në trajtë pluhuri për të gjitha
llojet e teshave
• detergjentet në trajtë pluhuri për teshat
delikate (60°C maksimumi) dhe të leshtat
• detergjentet në trajtë lëngu, mundësisht
për programe me temperatura të ulëta
(60°C maksimumi) për të gjitha llojet e
teshave, ose të posaçme vetëm për të
leshtat.
Detergjenti dhe çdo produkt suplementar
duhet të vendoset në dhomëzën e posaçme
electrolux 13
të sirtarit, përpara se të filloni programin e
larjes.
Nëse përdorni detergjente të lëngët, duhet të
përzgjidhni një program pa paralarje.
Pajisja juaj përmban një sistem ri-qarkullimi
që mundëson përdorimin optimal të
detergjentit të përqendruar (koncentrat).
Ndiqni këshillat e prodhuesit të produktit
lidhur me sasitë e përdorimit dhe mos e
tejkaloni shenjën "MAX" në sirtarin e
dhomëzës së detergjentit .
Sasia e detergjentit që duhet përdorur
Lloji dhe sasia e detergjentit varen edhe nga
lloji i teshave, sasia e ngarkesës, nga shkalla
e ndotjes së teshave si dhe nga fortësia e ujit
të përdorur.
Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të produktit
lidhur me sasitë që duhet të përdorni.
Përdorni më pak detergjent, nëse:
• po lani një sasi të vogël teshash
• teshat nuk janë shumë të ndotura
• formohet shumë shkumë gjatë larjes.
Shkallët e fortësisë së ujit
Fortësia e ujit klasifikohet në "gradë" fortësie.
Të dhëna mbi fortësinë e ujit në zonën tuaj
mund të merrni pranë kompanisë së
ujësjellësit, ose nga autoritetet tuaja lokale.
Nëse shkalla e fortësisë së ujit është
mesatare ose e lartë ne u sugjerojmë të
shtoni zbutës uji duke ndjekur gjithmonë
udhëzimet e prodhuesit. Kur shkalla e
fortësisë është e butë, rirregulloni sasinë e
detergjentit.
Programet e larjes
Programi
Temperatura maksimale dhe minimale
Përshkrimi i ciklit
Shpejtësia maksimale e centrifugimit
Ngarkesa maksimale e rrobave
Lloji i rrobave
Opsionet
TË PAMBUKTA
90°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1400 rpm
Ngarkesa maks. 7 kg - Ngarkesa e reduktuar 3,5 kg 1)
Për të pambuktat e bardha dhe ato me ngjyra
(rroba me ndotje normale).
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, PARALARJA
2) , SHPËLARJE
SHTESË,
RREGULLUESI I
KOHËS
SINTETIKE
60°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 900 rpm
Ngarkesa maks. 3,5 kg - Ngarkesa e reduktuar 2 kg 1)
Tekstile sintetike ose të përziera: ndërresa, rroba
me ngjyra, këmisha që nuk hyjnë në ujë, bluza.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, PARALARJA
2), SHPËLARJE
SHTESË,
RREGULLUESI I
KOHËS
Dhomëza e
detergjentit
14 electrolux
Programi
Temperatura maksimale dhe minimale
Përshkrimi i ciklit
Shpejtësia maksimale e centrifugimit
Ngarkesa maksimale e rrobave
Lloji i rrobave
Opsionet
DELIKATE
40°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 700 rpm
Ngarkesa maks. 3,5 kg - Ngarkesa e reduktuar 2 kg 1)
Tekstile delikate: akrilike, viskoze, poliestër.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, PARALARJA
2), SHPËLARJE
SHTESË,
RREGULLUESI I
KOHËS
TË LESHTA
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS
40°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1000 rpm
Ngarkesa maks. 2 kg
Program larjeje për të leshtat e përshtatshme për larjen
në lavatriçe si dhe për rroba të leshta dhe delikate që
lahen me dorë dhe që kanë simbolin "larje me dorë".
Shënim : Një rrobë e vetme ose e rëndë mund të
shkaktojë çekuilibrim. Nëse pajisja nuk e kryen fazën
përfundimtare të centrifugimit, shtoni më shumë rroba,
rishpërndajeni ngarkesën me dorë dhe pastaj
përzgjidhni programin e centrifugimit.
TË BRENDSHME
40°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1000 rpm
Ngarkesa maks. 2 kg
Ky program është i përshtatshëm për rroba shumë
delikate, si rroba të brendshme grash, sytjena dhe të
brendshme. Shpejtësia maksimale e centrifugimit
reduktohet automatikisht.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS
SHPËLARJA
Shpëlarje – Centrifugim i gjatë
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1400 rpm
Ngarkesa maks. 7 kg
Me anë të këtij programi është e mundur të shpëlani dhe
të shtrydhni rrobat prej pambuku të cilat janë larë me
dorë. Për të shtuar veprimin e shpëlarjes, zgjidhni
opsionin SHPËLARJE SHTESË. Pajisja do të bëjë disa
shpëlarje shtesë.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, SHPËLARJE
SHTESË
THARJA
Zbrazja e ujit
Ngarkesa maks. 7 kg
Për zbrazjen e ujit të shpëlarjes së fundit në programet
me opsionin e zgjedhur PA SHTRYDHJE dhe CIKLI I
NATËS.
Dhomëza e
detergjentit
electrolux 15
Programi
Temperatura maksimale dhe minimale
Përshkrimi i ciklit
Shpejtësia maksimale e centrifugimit
Ngarkesa maksimale e rrobave
Lloji i rrobave
Opsionet
CENTRIFUGIMI
Zbrazje uji dhe centrifugim i gjatë
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1400 rpm
Ngarkesa maks. 7 kg
Shtrydhje e veçantë për teshat që lahen me dorë dhe
pas programeve me opsionin e zgjedhur PA
SHTRYDHJE dhe CIKLI I NATËS. Shpejtësinë e
centrifugimit mund ta zgjidhni duke shtypur butonin
përkatës për ta përshtatur me rrobat që do të
centrifugoni.
PAKËSIM I
SHTRYDHJEVE
EKONOMIK
90° -40°
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1400 rpm
Ngarkesa maks. 7 kg
Të pambukta të bardha dhe që nuk u ikën ngjyra
Ky program mund të përzgjidhet për rroba të pambukta
me ndotje të lehtë ose normale. Temperatura do të ulet
dhe koha e larjes do të zgjatet. Kjo ju mundëson larje të
efektshme, duke kursyer energji.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, PARALARJA
2), SHPËLARJE
SHTESË
BATANIJET
40°-30°
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 700 rpm
Ngarkesa maks. 2,5 kg
Program i veçantë për një batanije ose kuvertë sintetike
të vetme, që mund të lahet.
PAKËSIM I
SHTRYDHJEVE; PA
SHTRYDHJE
FOSHNJAT
40°- Ujë i ftohtë
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 700 rpm
Ngarkesa maks. 2 kg
Cikël ekstra delikat për rroba bebesh, të
shumëngjyrshme ose me thurje speciale.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM, CIKLI I
NATËS, PARALARJA
2), SHPËLARJE
SHTESË
14 MIN.
30°
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 700 rpm
Ngarkesa maks. 2 kg
Cikël i shkurtër larjeje, ideal për rroba që kanë nevojë
vetëm për rifreskim.
PAKËSIM TË
SHTRYDHJEVE, PA
SHTRYDHJE,
SHPËLARJE ME
PUSHIM
SPORTIVE TË LEHTA
30°
Larje kryesore – Shpëlarje
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 700 rpm
Ngarkesa maks. 2,5 kg
Program i shkurtër për rroba sportive me tekstile të
përziera, të ndotura pak.
PAKËSIM I
SHTRYDHJEVE; PA
SHTRYDHJE
Dhomëza e
detergjentit
16 electrolux
Programi
Temperatura maksimale dhe minimale
Përshkrimi i ciklit
Shpejtësia maksimale e centrifugimit
Ngarkesa maksimale e rrobave
Lloji i rrobave
Opsionet
Dhomëza e
detergjentit
PAKËSIM TË
COOL CLEAN
SHTRYDHJEVE, PA
Ujë i ftohtë
SHTRYDHJE,
Larje kryesore - Shpëlarje
SHPËLARJE ME
Shpejtësia maksimale e centrifugimit 1200 rpm
PUSHIM,
Ngarkesa maks. 3 kg
SHPËLARJE SHTESË
Program larjeje me ujë të ftohtë që shpenzon pak
energji, për rroba të ndotura pak, prej pambuku,
sintetike, ose me tekstile të përziera. Ky program kërkon
përdorimin e detergjenteve që janë aktive në ujë të
ftohtë. Këshillë : Në rast se temperatura e ujit në hyrje
është më e ulët se 6°C, lavatriçja do të kryejë një fazë
të shkurtër ngrohjeje. Detergjenti duhet të përdoret me
një mbajtëse të posaçme detergjenti (përdorni sasinë e
këshilluar nga prodhuesi i detergjentit)
/OFF
Për të anuluar programin në proces ose për ta fikur
pajisjen.
1) Nëse zgjidhni opsionin E shpejtë ose Shumë e shpejtë, duke shtypur butonin 9 , rekomandojmë që të reduktoni
ngarkesën maksimale siç tregohet. Gjithsesi, mund të përdorni edhe ngarkesën e plotë me rezultate disi më të dobëta
të larjes. Nëse zgjidhni opsionin Rifreskim ose Super Rifreskim, rekomandojmë ta lehtësoni më shumë ngarkesën e
rrobave.
2) Nëse përdorni detergjent të lëngshëm, duhet të zgjidhet një program pa PARALARJE.
Kujdesi dhe pastrimi
Paralajmërim Duhet të shkëputni
pajisjen nga ushqimi me energji, përpara
se ta pastroni atë apo të kryeni procese
mirëmbajtjeje.
Zbutja e ujit
Uji që përdorim normalisht përmban gëlqere.
Nuk do të ishte keq që herë pas herë të
përdorni në pajisje pluhur zbutës për ujin.
Bëjeni këtë veçmas procesit të larjes së
teshave, dhe duke ndjekur udhëzimet e
prodhuesit të pluhurit zbutës. Kjo do t'ju
ndihmojë të parandaloni formimin dhe
depozitimeve të gëlqeres.
Pas çdo larjeje
Lëreni derën hapur për pak kohë. Kjo
ndihmon në parandalimin e erërave të
pakëndshme që formohen brenda në pajisje.
Duke e mbajtur derën hapur pas çdo larjeje,
ju konsumoni më pak edhe guarnicionin e
derës.
Larja e mirëmbajtjes
Me përdorimin e larjeve me temperatura të
ulëta, është e mundur që brenda në kazan të
grumbullohen mbetje.
Ju këshillojmë që të kryeni rregullisht larje
mirëmbajtjeje.
Për të realizuar një larje mirëmbajtjeje:
• Kazani duhet të jetë pa tesha.
• Përzgjidhni programin më të nxehtë të
larjes së të pambuktave.
• Përdorni një masë normale detergjenti, i cili
duhet të jetë në trajtë pluhuri me përbërës
biologjikë.
Pastrimi i jashtëm
Pastroni pjesën e jashtme të pajisje vetëm
me ujë dhe sapun, dhe më pas thajeni atë
mirë.
E rëndësishme Mos përdorni tretës boje,
tretës ose produkte të ngjashme për të
pastruar mbulesën e pajisjes.
Pastrimi i sirtarit të detergjentit
Sirtari i dhomëzës së detergjentit duhet të
pastrohet rregullisht.
electrolux 17
Sirtari i pluhurit larës dhe i solucioneve shtesë
duhet të pastrohet rregullisht.
Nxirreni jashtë sirtarin duke shtypur kapësen
për poshtë dhe duke e tërhequr atë jashtë.
Lajeni duke e lënë në ujë të rrjedhshëm nën
një rubinet, për të hequr çdo mbetje të
grumbulluar pluhuri larës.
Për të ndihmuar pastrimin, pjesa e sipërme e
dhomëzës së produkteve suplementare
duhet të hiqet. Pastroni të gjitha pjesët me
ujë.
Kazani i larjes
Në kazan mund të formohen grumbullime
ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave
të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që
përmban hekur.
E rëndësishme Mos e pastroni kazanin me
agjentë zhgëlqerëzues acide, agjentë
gërryes që përmbajnë klor ose hekur apo me
lesh teli.
1. Hiqni çdo grumbullim ndryshku nga
kazani me një agjent pastrues të
posaçëm për inoks.
2. Kryeni një cikël larjeje pa tesha brenda,
për të pastruar mbetjet e mundshme të
agjentëve pastrues.
Programi: Programi i shkurtër i të
pambuktave në temperaturë maksimale
dhe shtoni afërsisht 1/4 e gotës matëse
me detergjent.
Guarnicioni i derës
Kontrollojeni herë pas here guarnicionin e
derës dhe shmangni objekte të mundshëm
që mund të ngecin në pjesën e palosur të tij.
Pastrojeni dhomëzën e sirtarit me një furçë.
18 electrolux
4. Vendosni një enë afër pompës për të
mbledhur rrjedhje të mundshme.
5. Nxirreni jashtë zorrën zbrazëse të
urgjencës, vendoseni në enë dhe hiqjani
tapën.
Pompa e zbrazjes
Pompa duhet të inspektohet rregullisht dhe
veçanërisht nëse:
• pajisja nuk zbraz ujin dhe/ose nuk
centrifugon;
• pajisja bën një zhurmë të pazakontë gjatë
kullimit, si pasojë e objekteve të tilla si
paramana, monedha, etj. që bllokojnë
pompën;
• ka një problem me zbrazjen e ujit (shihni
kapitullin "Si të veprojmë nëse..." për
hollësi të mëtejshme).
Paralajmërim Para se të hapni derën e
pompës, fikeni pajisjen dhe shkëputeni
nga priza.
Veproni si më poshtë:
1. Hiqni spinën nga priza.
2. Nëse është e nevojshme, prisni derisa uji
të jetë ftohur.
3. Hapni derën e pompës.
6. Kur nuk del më ujë jashtë, zhvidhosni
pompën duke e rrotulluar në drejtimin e
kundër të akrepave të orës, dhe hiqni
filtrin. Përdorni pinca, nëse është e
nevojshme. Mbani gjithmonë një leckë
pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë
heqjes së kapakut.
Pastrojeni filtrin me ujë të rrjedhshëm,
për të hequr papastërtitë.
7. Hiqni sendet e huaja dhe pushin nga
foleja e filtrit dhe helika e pompës.
8. Kontrolloni me kujdes nëse helika e
pompës rrotullohet (duhet të rrotullohet
me shkëputje). Nëse nuk rrotullohet, ju
lutemi kontaktoni me Qendrën e
Shërbimit.
electrolux 19
Paralajmërim
Kur pajisja është në përdorim dhe në varësi
të programit të përzgjedhur, mund të ketë ujë
të nxehtë në pompë.
Kështu, mos e çmontoni asnjëherë pompën
gjatë një cikli larjeje, por prisni gjithmonë
derisa pajisja të ketë përfunduar ciklin dhe të
jetë boshatisur. Kur vendosni sërish kapakun
e pompës, sigurohuni që të jetë shtrënguar
mirë për të shmangur rrjedhje si dhe që
fëmijët e vegjël të mos të arrijnë ta çmontojnë.
9. Vendoseni përsëri tapën në zorrën
zbrazëse të urgjencës dhe futeni zorrën
në folenë e vet.
10. Rivendoseni filtrin në pompë duke e futur
sipas drejtuesve të veçanta. Vidhoseni
kapakun e pompës fort duke e rrotulluar
në drejtimin e akrepave të orës.
Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit
Nëse vini re se pajisja kërkon më shumë kohë
për t'u mbushur, kontrolloni që filtri në tubin
e futjes së ujit të mos bllokohet.
1. Mbyllni rubinetin e ujit.
2. Zhvidhosni nga vendi tubin e hyrjes së ujit.
3. Pastroni filtrin në tub me një furçë me
qime të forta.
11. Mbyllni derën e pompës.
4. Vidhosni tubin përsëri te tapa.
5. Zhvidhosni tubin nga pajisja. Mbani një
shtrojë pranë pasi uji mund të rrjedhë
jashtë.
6. Pastroni filtrin në valvul me një furçë të
ashpër ose me një copë lecke.
20 electrolux
së gravitetit. Kur tasi është mbushur plot,
vendosni sërish kapakun në kapakun e
filtrit. Zbrazni tasin. Përsëriteni
procedurën derisa të mos derdhet më ujë
nga zorra;
6. pastrojeni pompën nëse është e
nevojshme në mënyrën e sipër
përshkruar;
7. vidhosni përsëri pompën dhe mbyllni
derën.
7. Vidhoseni sërish tubin në pajisje dhe
sigurohuni që lidhja të jetë bërë mirë.
8. Hapni rubinetin e ujit.
Zbrazja e emergjencës
Nëse uji nuk zbrazet, veproni si më poshtë
për të zbrazur pajisjen:
1. hiqni spinën nga priza e korrentit;
2. mbyllni rubinetin e ujit;
3. nëse është e nevojshme, prisni derisa uji
të jetë ftohur;
4. hapni derën e pompës;
5. vendosni një tas mbi dysheme. Nxirrni
kapakun e emergjencës nga filtri. Uji
duhet të kullojë në tas si pasojë e forcës
Parandalim i formimit të brymës
Nëse makina instalohet në një vend ku
temperatura mund të bjerë poshtë 0°C,
vazhdoni si më poshtë:
1. Hiqni spinën nga priza e korrentit.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Zhvidhosni tubin e hyrjes së ujit.
4. Vendoseni skajin fundor të tubit të hyrjes
së ujit mbi një enë të vendosur në
dysheme, hapni kapakun e zbrazjes së
emergjencës dhe lëreni ujin të rrjedhë.
5. Rividhosni sërish kapakun e zbrazjes së
emergjencës në filtër dhe vidhosni sërish
tubin e hyrjes së ujit.
6. Kur ta vini sërish në punë pajisjen,
sigurohuni që temperatura e ambientit të
jetë mbi 0°C.
Si të veprojmë nëse…
Probleme të tilla vijnë si pasojë e mungesës
së mirëmbajtjes së thjeshtë apo vëmendjes,
çka mund të zgjidhet lehtë pa qenë nevoja të
thërrisni një inxhinier. Përpara se të
kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit, ju
lutemi të kryeni kontrollet e mëposhtme.
Gjatë punës së pajisjes është e mundur që
drita treguese e kuqe e butonit 8 të pulsojë,
një nga kodet e mëposhtëm të alarmit
shfaqet në ekran dhe do të dëgjohen disa
sinjale akustike çdo 20 sekonda për të
treguar se pajisja nuk po punon:
•
: problem me furnizimin me ujë.
•
: problem me kullimin e ujit.
•
: dera është e hapur.
Pasi të jetë eliminuar problemi, shtypni
butonin 8 për të rifilluar programin. Nëse, pas
gjithë këtyre kontrolleve, problemi vazhdon,
kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
electrolux 21
Problemi
Shkaku i mundshëm/Zgjidhja
Lavatriçja nuk fillon punën:
Dera nuk është mbyllur.
• Mbylleni derën mirë.
Spina nuk është futur mirë në prizë.
• Vendoseni spinën mirë në prizë.
Priza nuk është e lidhur me rrjetin.
• Kontrolloni rrjetin elektrik të shtëpisë tuaj.
Siguresa kryesore ka rënë.
• Zëvendësoni siguresën.
Çelësi përzgjedhës nuk është vendosur si duhet dhe butoni 8 nuk
është shtypur.
• Rrotullojeni çelësin përzgjedhës dhe shtypni butonin 8 sërish.
Është përzgjedhur funksioni i vonimit të nisjes.
• Nëse do t'i lani rrobat menjëherë, anuloni funksionin e shtyrjes së
programit.
Bllokimi i sigurisë për fëmijët është aktivizuar.
• Çaktivizoni bllokimin e sigurisë për fëmijët.
Pajisja nuk mbushet me ujë:
Rubineti i ujit është i mbyllur.
• Hapeni rubinetin e ujit.
Zorra e hyrjes së ujit është shtypur ose përdredhur.
• Kontrolloni lidhjen e zorrës së hyrjes së ujit.
Filtri në zorrën e hyrjes së ujit është bllokuar.
• Pastroni filtrin në zorrën e hyrjes së ujit.
Dera nuk është mbyllur mirë.
• Mbylleni derën mirë.
Pajisja mbushet me ujë e më
pas zbrazet menjëherë:
Skaji fundor i zorrës së kullimit është vendosur shumë poshtë.
• Referojuni paragrafit përkatës në seksionin «Kullimi i ujit».
Pajisja nuk zbraz ujin dhe/
ose nuk centrifugon:
Zorra e zbrazjes së ujit është shtypur ose përdredhur.
• Kontrolloni lidhjen e zorrës zbrazëse të ujit.
Filtri në zbrazje është bllokuar.
• Pastroni filtrin në zbrazje.
Keni përzgjedhur një opsion ose program që mbaron me ujin akoma
në kazan ose që i mënjanon të gjitha fazat e centrifugimit.
• Përzgjidhni programin për zbrazje ose centrifugim.
Rrobat nuk janë shpërndarë njëtrajtësisht në kazan.
• Rishpërndani rrobat.
Në dysheme ka rrjedhur ujë:
Keni hedhur shumë detergjent ose po përdorni detergjent të
papërshtatshëm (që krijon shumë shkumë).
• Pakësoni sasinë e detergjentit ose përdorni një tjetër.
Kontrolloni nëse ka rrjedhje nga lidhjet e zorrës së hyrjes së ujit. Nuk
është gjithmonë e thjeshtë ta dalloni një gjë të tillë pasi uji rrjedh
poshtë nëpër zorrë; kontrolloni nëse zorra është e lagur.
• Kontrolloni lidhjen e zorrës së hyrjes të ujit.
Zorra e zbrazjes ose ajo e hyrjes së ujit është dëmtuar.
• Zëvendësojeni atë me një të re.
Tapa e zorrës zbrazëse të urgjencës nuk është vënë në vend, ose
filtri nuk është vidhosur si duhet mbas pastrimit.
• Rivendosni kapakun në zorrën e zbrazjes së urgjencës ose
vidhoseni filtrin plotësisht.
22 electrolux
Problemi
Shkaku i mundshëm/Zgjidhja
Rezultate të pakënaqshme
larjeje:
Është hedhur shumë pak detergjent ose përdorur detergjent i
papërshtatshëm.
• Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Njollat e vështira nuk janë trajtuar paraprakisht përpara larjes.
• Përdorni produkte të përshtatshme për të trajtuar njollat e vështira.
Nuk është zgjedhur temperatura e duhur.
• Kontrolloni nëse keni përzgjedhur apo jo temperaturën e duhur.
Keni futur shumë rroba.
• Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Dera nuk hapet:
Programi është ende duke u kryer.
• Prisni deri në përfundim të ciklit të larjes.
Nuk është zhbllokuar ende kyçi i derës.
• Prisni derisa simboli
të jetë fikur.
Në kazan ka ujë.
• Përzgjidhni programin e kullimit ose të centrifugimit për të zbrazur
ujin.
Pajisja dridhet dhe bën
zhurmë:
Nuk keni hequr bulonat e transportit dhe materialet e paketimit.
• Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull.
Këmbët mbështetëse nuk janë rregulluar
• Kontrolloni nëse pajisja është niveluar mirë.
Rrobat nuk janë shpërndarë njëtrajtësisht në kazan.
• Rishpërndani rrobat.
Ka mundësi që brenda në kazan të ketë shumë pak rroba.
• Futni më shumë rroba në pajisje.
Centrifugimi nis me vonesë
ose pajisja nuk centrifugon:
Është aktivizuar mekanizmi elektronik i dallimit të mungesës së
ekuilibrit, sepse rrobat nuk janë shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme në kazan. Teshat do të rishpërndahen duke u rrotulluar
kazani në kah të kundërt. Kjo mund të ndodhë disa herë, derisa
mungesa e ekuilibrit të mënjanohet dhe centrifugimi të mund të
rifillojë. Nëse, pas 10 minutave, rrobat nuk janë shpërndarë ende siç
duhet në kazan, pajisja nuk do ta kryejë centrifugimin. Në këtë rast,
rishpërndajini rrobat me dorë dhe përzgjidhni programin e
centrifugimit.
• Rishpërndani rrobat.
Ngarkesa është tepër e vogël.
• Shtoni më shumë rroba, rishpërndani ngarkesën me dorë dhe
pastaj përzgjidhni programin e centrifugimit.
Pajisja bën një zhurmë të
pazakontë:
Pajisja përdor një lloj motori që bën një zhurmë të pazakontë, në
krahasim me atë të motorëve të tjerë tradicionalë. Ky lloj i ri motori
siguron një fillim më të lehtë dhe një shpërndarje më të mirë të
rrobave në kazan gjatë centrifugimit, si dhe rrit qëndrueshmërinë e
pajisjes.
Në kazan nuk duket të ketë
ujë:
Pajisjet e bazuara në teknologjinë moderne punojnë në mënyrë
shumë ekonomike, duke përdorur shumë pak ujë, pa ndikuar
negativisht në rendiment.
electrolux 23
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Nëse nuk jeni në gjendje ta identifikoni apo
ta zgjidhni problemin, kontaktoni qendrën e
shërbimit. Përpara se të telefononi, shënoni
modelin, numrin e serisë dhe datën e blerjes
së pajisjes tuaj: Qendra e Shërbimit do t'jua
kërkojë këto të dhëna.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Të dhëna teknike
Përmasat
Gjerësia
Lartësia
Thellësia
60 cm
85 cm
63 cm
Lidhja elektrike
Tensioni - Fuqia e përgjithshme
- Siguresa
Të dhënat për lidhjen elektrike jepen në pllakën e specifikimeve në
buzën e brendshme të derës së pajisjes.
Presioni i furnizimit me ujë
Minimumi
Maksimumi
0,05 MPa
0,8 MPa
Ngarkesa maksimale
Pambuk
7 kg
Shpejtësia e centrifugës
Maksimumi
1400 r.p.m.
Vlerat e konsumit
Programi
Konsumi i energjisë
(KWh)
Konsumi i ujit (litra)
Të pambuktat e bardha
90°
2.10
62
Cottons 60°
1.35
58
1)
1.05
45
Të pambukta 40°
0.75
58
Sintetike 40°
0.55
51
Delikate 40°
0.55
63
Të leshta / Larje me
dorë 30°
0.25
58
Pambuk ECO 60°
Kohëzgjatja e
programit (minuta)
Për kohëzgjatjen e
programeve,
referojuni ekranit në
panelin e kontrollit.
1) "Cottons Eco" në 60°C dhe me një ngarkesë prej 7 kg është programi i referencës për të dhënat në etiketën e
energjisë, në përputhje me standardet EEC 92/75.
Të dhënat e konsumit të shfaqura në këtë tabelë duhet konsideruar thjesht si të përafërta,
pasi ato mund të varen nga sasia dhe lloji i teshave, nga temperatura e ujit që hyn në
pajisje dhe nga temperatura e ambientit.
24 electrolux
Instalimi
Shpaketimi
Të gjitha bulonat e transportimit dhe paketimi
duhet të hiqen para përdorimit të pajisjes.
Këshillohet që t'i mbani të gjitha pajisjet e
transportimit me qëllim që ato të jenë gati
nëse pajisja duhet të transportohet përsëri.
1. Mbas heqjes së paketimit, vendoseni me
kujdes pajisjen me pjesën e prapme për
të hequr bazamentin e polistirenës nga
pjesa e poshtme.
4. Rrëshqisni jashtë ndarësit plastik
përkatës.
2. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe
tubin e kullimit dhe hyrjes nga mbajtësit e
tubit në pjesën e prapme të pajisjes.
5. Hapni dritaren anësore dhe hiqni bllokun
e polistirenës të përshtatur në vulën e
derës.
3. Zhvidhosni të tre bulonat.
electrolux 25
Çdo rregullim i nevojshëm mund të bëhet me
një tra horizontal. Nivelimi i saktë parandalon
dridhjet, zhurmën dhe zhvendosjen e pajisjes
gjatë punës.
Kujdes Mos vendosni kurrë karton, dru
apo materiale të ngjashme nën pajisje
për të kompensuar një dysheme jo të
sheshtë.
6. Mbushni vrimën e sipërme më të vogël
dhe dy të mëdhatë me kapakët përkatës
plastik të spinës që vjen në çantën që
përmban broshurën me udhëzimet.
Tubi i hyrjes së ujit
Paralajmërim Kjo pajisje duhet të
furnizohet me ujë të ftohtë.
1. Lidheni zorrën e hyrjes së ujit që keni
marrë bashkë me pajisjen, në një rubinet
me një diametër 3/4". Përdorni gjithmonë
zorrën e marrë bashkë me pajisjen.
Pozicionimi i pajisjes
Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë
e të sheshtë. Sigurohuni që qarkullimi i ajrit
rreth e qark pajisjes së mos pengohet nga
tapete, qilima, etj. Kontrolloni që pajisja të
mos prekë murin apo njësi të tjera në
kuzhinë. Niveloni lavatriçen duke ngritur ose
ulur këmbëzat. Këmbëzat mund të
shtrëngohen për të rregulluar nivelin pasi
përmbajnë një dado vetë-mbërthyese, por
pajisja DUHET të jetë e niveluar dhe e
qëndrueshme. Nëse është e nevojshme,
kontrolloni përzgjedhjen me një nivelues.
E rëndësishme Mos përdorni zorrën e
pajisjes suaj të mëparshme për ta lidhur
pajisjen me rubinetin e ujit.
26 electrolux
2. Skaji tjetër i zorrës së hyrjes së ujit që
lidhet me pajisjen mund të kthehet siç
tregohet në figurë.
Mos e vendosni zorrën e hyrjes së ujit për
poshtë.
Anojeni zorrën majtas apo djathtas në
varësi të pozicionit të rubinetin tuaj të ujit.
3. Vendoseni zorrën saktë duke liruar dadon
rrethore. Pasi të keni pozicionuar mirë
zorrën e hyrjes së ujit, sigurohuni që të
shtrëngoni dadon rrethore sërish për të
parandaluar rrjedhje.
Zorra e hyrjes së ujit nuk duhet të zgjatet.
Nëse ajo është shumë e shkurtër dhe nuk
dëshironi të lëvizni rubinetin, do t'ju duhet të
blini një të re, më të gjatë dhe veçanërisht të
projektuar për këtë përdorim.
E rëndësishme Përpara se të lidhni pajisjen
me tubat e rinj ose me tubat që nuk janë
përdorur për disa kohë, lëshoni një sasi të
arsyeshme uji për të shpëlarë çdo mbetje që
mund të jetë mbledhur nëpër tuba.
Kullimi i ujit
Gryka e tubit të kullimit mund të lidhet në tre
mënyra.
• I kapur në skajin e një lavapjati duke
përdorur mekanizmin plastik të posaçëm
që keni marrë bashkë me pajisjen. Në këtë
rast, sigurohuni që gryka e tubit të mos
lirohet kur pajisja është duke u zbrazur. Kjo
mund të bëhet duke e lidhur atë me rubinit
me një copë spango ose duke e ngjitur atë
pas murit.
• Në mekanizmin e tubave kullues të
lavapjatit. Ky mekanizëm duhet të jetë
mbi lak në mënyrë që laku të jetë të paktën
60 cm mbi tokë.
• Direkt në tubin e kullimit në një lartësi jo
më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe
se 90 cm. Gryka e zorrës kulluese duhet të
ajroset gjithmonë, p.sh. diametri i
brendshëm i tubint të kullimit duhet të jetë
më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së
kullimit. Zorra e kullimit nuk duhet të
shtypet.
electrolux 27
Zorra e zbrazjes mund të zgjatet në një maksimum prej 4 metrash. Në Qendrën e Shërbimit
mund të merrni një zorrë zbrazjeje shtesë dhe një mekanizëm lidhës.
Lidhja elektrike
Të dhënat mbi lidhjen elektrike janë dhënë në
pllakëzën e parametrave që ndodhet në
pjesën e brendshme të derës së pajisjes.
Kontrolloni që instalimet elektrike të shtëpisë
tuaj mund të durojnë ngarkesën maksimale
e parashikuar, duke patur parasysh edhe
pajisje të tjera shtëpiake në përdorim.
Lidheni pajisjen me një prizë të
tokëzuar.
lëndime të shkaktuara si pasojë e
mosndjekjes së udhëzimeve të
mësipërme të sigurisë.
Kablloja e lidhjes me rrjetin duhet të
jetë lehtësisht e arritshme pas
instalimit të pajisjes.
Nëse kablloja e lidhjes me rrjetin
duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë
nga një Qendër Shërbimi.
Prodhuesi nuk mban asnjë
përgjegjësi për dëmtime ose
Probleme që lidhen me mjedisin
Materialet ambalazhuese
Materialet e shënuara me simbolin
janë të
riciklueshme.
>PE<=polietilen
>PS<=polistiren
>PP<=polipropilen
Kjo do të thotë se ato mund të riciklohen
duke i hedhur ato siç duhet të kazanët e
posaçëm të grumbullimit.
Këshilla ekologjike
Për të kursyer ujin, energjinë si dhe për të
ndihmuar në mbrojtjen e ambientit, ju
këshillojmë të ndiqni këto këshilla:
• Teshat me ndotje normale mund të lahen
pa paralarje, për të kursyer kështu
detergjentin, ujin dhe kohën (edhe
ambienti mbrohet gjithashtu!).
• Pajisja punon në mënyrë më ekonomike
nëse është e mbushur plot.
• Me një para-trajtim të përshtatshëm, njollat
dhe pisllëku mund të hiqen nga teshat; më
pas mund t'i lani teshat në një temperaturë
më të ulët.
• Llogarisni sasinë e detergjentit sipas
fortësisë së ujit, shkallës së ndotjes dhe
sasisë së teshave që do të lani.
www.electrolux.com
www.electrolux.com.al
132946010-00-052010

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement