Aeg-Electrolux L86950A3 User manual

Aeg-Electrolux L86950A3 User manual
LAVAMAT 86950 A3
Упатство за
ракување
Машина за перење
2
Содржина
Ви благодариме што одбравте еден од нашите висококвалитетни
производи.
За да обезбедите оптимална и редовна работа на Вашиот апарат,
внимателно прочитајте го ова упатство. Тоа ќе Ви овозможи да се
движите низ сите процеси совршено и најефикасно. За да се
консултирате со упатството секогаш кога Ви треба,
препорачуваме да го чувате на сигурно место. И, Ве молиме,
предајте го и на евентуалните идни сопственици на апаратот.
Ви пожелуваме големо задоволство со Вашиот нов апарат.
СОДРЖИНА
УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Општа безбедност
Инсталирање
Користење
Безбедност на децата
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Фиока на дозерот за детергент
3
3
4
4
5
5
6
8
КОНТРОЛНА ТАБЛА
8
ЕКРАН
9
Екранот ги прикажува следниве
информации:
10
Времетраење на избраната
програма
10
Екран за одвивање на програмата
10
Одложено почнување
10
Неправилно одбирање опција
10
Шифри за тревога
10
Крај на програма
10
ПРВА УПОТРЕБА
11
Поставување на јазикот
11
Местење на времето
11
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
11
Поставување на осветленоста
12
Поставување на контрастот
12
Поставување на звучниот сигнал
12
Враќање во главното мени
12
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
13
Отворање на вратата
13
Одберете ја саканата програма со
тркалцето на програматорот (1)
13
Сензор за тежина
13
Ставање алишта
14
Измерете детергент и омекнувач
14
Изберете ја температурата (копче
2)
15
Одбирање на брзината за
центрифугирање, опциите
Задржано плакнење или Ноќен
циклус (копче 3)
15
Опции за програмите (копче 4 )
16
Опција Претперење
16
Опција Дамки
17
Опција Чувствителни
17
Одбирање на опцијата
Дополнително плакнење
17
Одбирање на опцијата SAVE
MEMORY
17
Одбирање на опцијата
Заклучување за деца
18
Одбирање на опцијата ШТЕДЕЊЕ
ВРЕМЕ (копче 6)
18
Одбирање Старт/Пауза (копче 7)
19
Одбирање на одложеното
почнување (копче 8)
19
Менување опција или пуштена
програма
19
Прекинување програма
20
Откажување програма
20
Безбедносни информации
Отворање на вратата откако
програмата почнала
20
Kога ќе заврши програма
20
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
21
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
0
Сортирање на алиштата
0
Пред ставање на алиштата
0
Отстранување дамки
0
Детергенти и адитиви
0
Количество детергент што треба
да се користи
0
Степени на тврдост на водата
0
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
0
Отстранување бигор
0
По секое перење
0
Перење за одржување
0
Чистење однадвор
0
фиока на дозерот за детергент
0
Барабан за перење
0
3
Дихтунг на вратата
0
Одводна пумпа
0
Чистење на филтрите на доводот
за вода
0
Спречување замрзнување
0
Ургентно празнење
0
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
0
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
0
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
0
УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ
0
МОНТАЖА
0
Распакување
0
Поставување и нивелирање
0
Довод за вода
0
Уред за сопирање на водата
0
Одвод за вода
0
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
0
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
0
Амбалажа
0
Еколошки практични совети
0
Можноста за промени е задржана
УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
132942670-A-292010
Внимателно прочитајте и чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара на индустриските стандарди и
на законските барања за безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша должност е да ги дадеме
следниве безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде или пренесе на друг сопственик
или се преселите и го оставите уредот, внимавајте упатството
секогаш да биде со него, за да може новиот сопственик да се
запознае со функциите и со важните предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот. Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
4
Безбедносни информации
• Ако уредот се испорачува во зимските месеци, кога температурите се
под нулата: чувајте ја машината за перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да се менуваат спецификациите или да се вршат обиди за
какви и да било измени на производот.
• Во текот на програмите за перење со високи температури стаклото на
вратата може да се вжешти. Не допирајте го!
• Внимавајте мали галеничиња да не се качат во барабанот. За да го
избегнете ова, проверете го барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички, безопасни, шајки, шрафови, камења
или друг тврд, остар материјал, може да предизвикаат големо
оштетување и не смее да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани количества омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да предизвикате оштетување на ткаенината.
Погледнете ги количествата што ги препорачува производителот.
• Перете ги малите предмети како чорапи, врвки, колани и сл., во
вреќичка за перење или во навлака за перница, бидејќи е можно тие
да се протнат помеѓу кадата и внатрешноста на барабанот.
• Не користете го апаратот за перење предмети со фишбајн,
непорабен или искинат материјал.
• Секогаш исклучувајте го апаратот од струја и затворете ја славината
за довод на вода по употреба, при чистење или одржување.
• Апаратот е опремен со бело светло во барабанот. Тој е класа 1, во
согласност со стандардите IEC 60825-1:1993, A1:1997 и A2:2001.
Доколку светлото во барабанот на уредот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен центар.
• Во никој случај не би смееле да се обидувате сами да ја поправате
машината. Поправките изведени од страна на неискусни лица може
да предизвикаат повреда или сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот. Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не стои врз доводното или
одводното црево и капакот да не го притиска кабелот за напојување
со струја бо ѕидот.
• Доколку машината е поставена на обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи слободно струење на воздухот под уредот.
Безбедносни информации
5
• По монтажата, секогаш проверете дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место, кое е изложено на мраз,
прочитајте го поглавјето "опасности од замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за монтажа на овој уред, мора да
ги изведува квалификуван водоводџија или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за кои е наменет.
• Перете само ткаенини, кои се наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот. Погледнете ја табелата со програми за
перење.
• Пред перењето, проверете дали џебовите се празни и дали
патентите се затворени. Избегнувајте перење на изресени или
искинати предмети, и третирајте го дамките од боја, мастило, рѓа и
трева пред перењето. Градниците со жица НЕ смеат да се перат во
машина.
• Деловите од облеката, кои биле во допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во машина. Доколку користите
испарливи течности за чистење, треба да внимавате да ја отстраните
течноста од делот од облеката пред да го ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако кабелот за струја, контролната
табла, работната површина или основата се оштетени на начин, кој
овозможува слободен пристап во внатрешноста на уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи ги и децата)
со намалени физички, сензорски или ментални способности, или лица
без искуство и знаење, освен ако немаат надзор и упатување во
користење на уредот од страна на лицето, кое е одговорно за
нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр. пластична фолија, стиропор)
може да бидат опасни за децата – опасност од задушување! Чувајте
ги надвор од дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на безбедно место, надвор од дофат на
децата.
6
Опис на производот
• Погрижете се деца или
миленичиња да не се качауват во
барабанот. За да спречите децата
и миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена
со специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во
десно, додека жлебот не стои
хоризонтално. Ако е потребно,
употребете паричка. За да го
деактивирате овој уред и да ја вратите можноста за заклучување на
вратата, вртете го копчето налево додека жлебот не стои вертикално.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Вашиот нов апарат ги задоволува сите современи барања за ефикасна
обработка на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и
детергент.
Новиот JET SYSTEM овозможува целосно искористување на
детергентот и го намалува трошењето вода, со што се штеди енергија.
Опис на производот
2
1
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Фиока на дозерот за детергент
Контролна табла
Светло за барабанот
Рачка за отворање на вратата
Плочка со спецификации
Одводна пумпа
Ногарки за нивелирање
7
8
Контролна табла
Фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент што се
користи за претперење . Детергентот
за претперење се додава на почетокот
на програмата за перење.
Преграда за прашкаст или течен
детергент што се користи за главното
перење .
Преграда за течни адитиви
(омекнувачи, штирак).
Преграда за средства за
отстранување дамки што се користат
при главното перење со опцијата
Дамки .
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани
програматорот, копчињата и екранот. Тие се претставени со
соодветните броеви на следните страници.
9
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
Тркалце на програматорот
Копче за температура
Копче за намалување на центрифугата
Копче за ОПЦИИ
Копче ОК
Копче за штедење време
5
6
7
8
Екран
9
7 Копче Старт/Пауза
8 Копче за одложено почнување
9 Екран
Табела на симболи
Памук/Лен
Хигиена
Џинс
Синтетика
Лесно пеглање
Нежни
Ќебе
Нежни
плакнења
Црпење
Центрифу
га
Волна
Рачно
перење
Женска
долна
облека
Спортови на
отворено
20 мин. 3 кг
Брзо
интензивн
о
Температура
Намалување
центрифуга
Опции
Штедење
време
Старт/Пауза
Одложено
почнувањ
е
ЕКРАН
9.8
9.9
9.7
9.6
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.1 - Овде се прикажува температурата на водата за перењето
9.2 - Овде се прикажува одбраната брзина на центрифугата и
, Задржано плакнење
симболите за следниве опции: Ноќен циклус
9.3 - Симбол за Безбедносната брава за деца
(Секојдневно),
(Супер брзо)
9.4 - Опции за Штедење време:
9.5 - Симбол за одложеното почнување (Одложено почнување)
10
Екран
9.6 - Симболи за опциите: Претперење
, Дамки
, Чувствително
, Дополнително плакнење
9.7 - Крај на програма
9.8 - Траење на програмата за перење или одбројување за одложеното
почнување
9.9 - Информативно поле (неколку редови го покажуваат
напредувањето на програмата)
Екранот ги прикажува следниве информации:
Времетраење на избраната програма
По одбирањето програма, времетраењето на програмата за перење 9.8
и проценетото време за завршување на циклусот 9.7 се прикажуваат во
часови и минути (на пример 1.40).
Траењето се пресметува автоматски врз основа на максималното
препорачано полнење за секој вид ткаенина.
Откако ќе почне програмата, преостанатото време се ажурира секоја
минута.
Екран за одвивање на програмата
Откако ќе го притиснете копчето 7 , на екранот се прикажува тековната
фаза на програмата за перење 9.9 . На екранот може да видите и опис
на одбраниот вид ткаенини, анимирана лента што покажува колкав дел
од циклусот поминал и преостанатото време, времетраењето на
програмата за перење и завршувањето на циклусот.
Одложено почнување
Ако сте го одбрале копчето 8 , соодветниот симбол 9.5 се појавува на
екранот.
Откако ќе го притиснете копчето 7 , одбраното време на одложување
(макс. 20 часа) се појавува од десната страна на екранот со
соодветниот симбол.
Вредноста на времето на одложување се намалува секоја минута ( 9.8 ).
Неправилно одбирање опција
Ако се одбере погрешна опција, екранот известува дека не може да се
одбере.
Шифри за тревога
Во случај на проблеми во работата, може да се прикажат одредени
пораки за тревога, на пример: "Cannot fill water. Please check that the tap
is open and then press STAR/PAUSE" (Не може да се полни вода.
Проверете дали славината е отворена, па притиснете го копчето Старт/
Пауза - видете во поглавјето "Што треба да се направи ако...").
Крај на програма
Кога ќе заврши програмата, на екранот се појавува соодветна порака.
Контролната сијаличка на копчето 7 се гасне.
Прва употреба
11
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за монтажа.
• Отстранете го блокот од стиропор и сиот останат материјал од
барабанот.
• Пред првото перење вклучете циклус за памук на највисока
температура, без алишта во машината, за да ги отстраните
производните остатоци од барабанот и коритото. Всипете 1/2 мерка
детергент во главната преграда и стартувајте ја машината.
Поставување на јазикот
При првото вклучување на апаратот, со вртење на копчето на
програматорот 1 треба да го поставите саканиот јазик. Кога повторно ќе
го вклучите апаратот, сите пораки на екранот ќе бидат на тој јазик.
Ако на екранот не се појавуваат пораки во врска со поставувањето на
јазикот, апаратот веќе бил вклучен. Во тој случај, ако сакате да ги
смените поставките за јазикот, држете ги притиснати истовремено
копчињата 2 и 3 6 секунди за да го активирате менито за јазик.
Со притискање на копчето 4 може да ги листате сите достапни јазици.
Екранот бара да го притиснете копчето 5 за да го потврдите јазикот, а
потоа копчето 4 за да го смените изборот.
Притиснете го копчето 5 двапати за да го потврдите изборот.
Местење на времето
Откако ќе го поставите саканиот јазик, пред првото перење мора да го
поставите времето. Не заборавајте да го смените времето во
согласност со летното сметање на времето или со соларното време.
Поставката CLOCK за часовникот дозволува менување/поставување на
точното време. Важно е ова да се ажурира, бидејќи актуелното време
за КРАЈ на циклусот зависи од тоа.
За да го поставите времето, притискајте го копчето 4 повеќепати за да
го одберете менито за поставки ( Поставки ) и потврдете го изборот
притискајќи го копчето 5 .
Со едно кусо притискање на копчето 4 се менува часот.
Притиснете го копчето 5 за да потврдите. Повторете ја претходната
операција за да ги поставите минутите.
Ако апаратот веќе бил вклучен, видете го почетокот на поглавјето
"Персонализација".
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Апаратот е опремен со мени SETTINGS (Поставки) што овозможува
менување на фабричките поставки по желба.
12
Персонализација
Кога ќе ја вклучите машината, со вртење на тркалцето на
програматорот, притиснете го копчето 4 за да го активирате менито
OPTIONS (Опции). Со повторно притискање на истото копче може да се
движите низ сите достапни опции додека не го најдете менито
SETTINGS (Поставки). Притиснете го копчето 5 за да влезете во
менито. Повторно со копчето 4 листајте ги сите поставки и притиснете
го копчето 5 за да го потврдите изборот.
Поставување на осветленоста
Поставката за BRIGHTNESS (Осветленост) овозможува менување на
интензитетот на заднинското светло на екранот.
Со притискање на копчето 4 може да ја зголемувате и намалувате
осветленоста.
Може да бирате разни нивоа, од 0 до 9 (0 = мин. - 9 = макс.).
Притиснете го копчето 5 за да го потврдите изборот.
Поставување на контрастот
Поставката за CONTRAST (Контраст) овозможува менување на
оптичките карактеристики на екранот.
Со притискање на копчето 4 може да го зголемувате и намалувате
контрастот.
Може да бирате разни нивоа, од 0 до 9 (0 = мин. - 9 = макс.).
Притиснете го копчето 5 за да го потврдите изборот.
Поставување на звучниот сигнал
Машината е опремена со звучен уред што се огласува во следниве
случаи:
• кога ќе заврши програма
• во случај на проблеми во работењето
Ако сакате да го активирате звучниот уред, притиснете го копчето 4 за
да го одберете менито BUZZER (Звучен сигнал). Притиснете го копчето
5 за да го потврдите изборот. Линијата околу соодветниот симбол
почнува да трепка за да укаже дека може да се регулира.
Повторно притиснете го копчето 4 за да го вклучите или исклучите
звучниот сигнал.
Потоа притиснете го копчето 5 за да го потврдите изборот.
Враќање во главното мени
Оваа функција за поставување овозможува да се вратите во менито за
опции.
Најдете ја опцијата BACK (Назад) притискајќи го копчето 4 .
Притиснете го копчето 5 за да го потврдите изборот.
Секојдневна употреба
13
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Апаратот е опремен со сензор за тежина што дозволува мерење на
количеството алишта ставени во барабанот и ве советува колку
детергент треба да употребите. Пред да го вклучите апаратот,
проверете дали барабанот е празен. Ако не проверите, сензорот за
тежина нема да го регистрира перењето правилно. Видете во
поглавјето "Сензор за тежина".
Отворање на вратата
Отворете ја вратата со внимателно влечење на рачката нанадвор.
Одберете ја саканата програма со тркалцето на програматорот (1)
Машината е вклучена.
Може да ја одберете вистинската програма за секој вид алишта според
описите во табелата на програмите за перење (видете во "Програми за
перење").
Завртете го тркалцето на програматорот на саканата програма.
Програматорот го одредува видот циклус за перење (на пр.
количеството вода, движењето на барабанот, бројот плакнења) и
температурата за перење според видот алишта.
Сијаличката на копчето 7 почнува да трепка и на екранот се
прикажуваат името на програмата и нејзиното времетраење.
Програматорот може да се врти в десно или в лево.
е за исклучување на машината.
Положбата
На крајот од програмата програматорот мора да се заврти во
, за да се исклучи машината.
положбата
ВНИМАНИЕ
Ако го свртите програматорот на друга програма додека машината
работи, на екранот се појавува пораката "Please turn programme selector
in the last used position" (Свртете го програматорот во последната
претходна положба).
За да смените тековна програма, видете во "Менување опција или
пуштена програма".
Сензор за тежина
По неколку секунди по вклучувањето на апаратот, следните показатели
се појавуваат на екранот ако вратата е отворена:
• максималниот капацитет за полнење за одбраната програма (на пр. 8
кг за Памук; видете во "Програми за перење" за максималното
полнење за секоја програма),
• колку е наполнета машината, од 0,0 кг до максималното возможно
полнење за одбраната програма за перење. Полнења што тежат
помалку 0,5 кг не се прикажуваат,
• анимирана лента што се пополнува во чекори од 0,5 кг,
14
Секојдневна употреба
• количеството детергент препорачано за моменталното количество
алишта искажано во проценти.
Ако се ставени премногу алишта во машината, на екранот се прикажува
пораката "Over Loaded" (Претоварено). Во тој случај, извадете
соодветно количество алишта.
Притиснете кое било копче или затворете ја вратата за да дозволите на
екранот повторно да се прикажат информациите за програмата за
перење.
Ако не се одредат поставки неколку секунди при поставувањето
програми, на екранот се појавуваат информациите за полнењето кога
вратата е отворена.
Прикажаните тежина и количество детергент за секоја програма се
показатели и дозволуваат намалување на потрошувачката на детергент.
Екранот за тежина нема веќе да се појавува кога ќе се затвори вратата
и откако ќе се притисне копчето 7 за да почне програмата за перење.
Ставање алишта
1. Ставете ги алиштата во
барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги колку е можно
повеќе.
2. Цврсто затворете ја вратата.
Мора да чуете клик при
затворањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не пикајте ги алиштата меѓу
вратата и гумениот зглоб.
Измерете детергент и омекнувач
Вашиот нов апарат е конструиран за намалување на потрошувачката на
вода, енергија и детергент.
Секојдневна употреба
15
1. Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
всипете ја во главната преграда
и, доколку сакате да ја
пуштите фазата на претперење ,
всипете го детергентот во
.
преградата означена со
Ако сакате да ја изведувате
функцијата за дамки , всипете
средство за отстранување дамки
означена со
во преградата
стрелка.
2. Доколку е потребно, всипете
омекнувач во преградата
означена со (количината не
смее да ја надмине ознаката
MAX во фиоката).
Полека затворете ја вратата.
Изберете ја температурата (копче 2)
Притискајте го копчето повеќепати за да ја зголемите или намалите
температурата ако сакате алиштата да ви се перат на друга
температура од програмираната.
Максималната температура за секоја програма за перење може да се
провери во пасусот "Програми за перење".
.
Симболот за студено перење одговара на
Одбирање на брзината за центрифугирање, опциите Задржано
плакнење или Ноќен циклус (копче 3)
Кога ќе ја одберете саканата програма, апаратот автоматски ја
предлага максималната брзина за центрифугирање овозможена за таа
програма.
Притискајте го копчето повеќепати за менување на брзината на
центрифугата ако сакате алиштата да се вртат со брзина различна од
предложената.
16
Секојдневна употреба
Задржано плакнење: со одбирање на оваа опцијата водата од
последното плакнење не се црпи за да се спречи туткање на ткаенините.
Ноќен циклус: со одбирање на оваа опција машината нема да ја
испушти водата од последното плакнење за да не се истуткаат
алиштата. Бидејќи центрифугата е исклучена, овој циклус за перење е
бесшумен и може да се одбере за навечер или за периоди со поевтина
струја. За некои програми плакнењата ќе се извршат со повеќе вода.
За да ја исцрпите водата, прочитајте го делот "Кога ќе заврши
програма" во ова поглавје.
За компатибилност меѓу опциите и програмите за перење видете во
поглавјето "Програми за перење".
Опции за програмите (копче 4 )
Зависно од програмата, може да се комбинираат различни функции.
Не се сите опции меѓусебно соодветни. Симболите и пораките на
несоодветните опции не се прикажуваат.
Во секој случај, ако се одбере некоја опција што не е соодветна со
поставената програма за перење или некоја друга опција, ќе се прикаже
пораката "Not selectable" (Не може да се одбере).
Мора да ги одберете опциите откако ќе ја поставите програмата, но
пред да го притиснете копчето 7 . Притиснете го копчето 4 за да
влезете во менито OPTIONS (Опции).
За да ги листате достапните опции, притискајте го копчето 4 .
Соодветното име на програмата се појавува во рамка како показател
дека може да се одбере.
Притиснете го копчето 4 за да го активирате и потврдите изборот.
Соодветниот симбол се појавува од десната страна на екранот како
показател дека опцијата е поставена. Притиснете го истото копче за да
ја исклучите опцијата.
Откако ќе ги одберете опциите, почекајте околу 10 секунди додека
екранот не се врати на основниот приказ. Одбраните опции се
појавуваат на екранот.
За компатибилност меѓу опциите и програмите за перење видете во
поглавјето "Програми за перење".
Опција Претперење
Одберете ја опцијата ако сакате претперење на алиштата на 30°C пред
главното перење. Кај програмите за памук и синтетика претперењето
завршува со кратко центрифугирање, додека кај програмите за
чувствителна облека водата само се црпи.
Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта.
Секојдневна употреба
17
Опција Дамки
Одберете ја оваа опција за третирање на многу извалкани или
издамкани алишта со средство за отстранување дамки (продолжено
главно перење со временски оптимизирана фаза за отстранување на
дамките). Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција не е достапна за температурите под 40°C.
Ако сакате да пуштите програма со опцијата за дамки, турете средство
означена со стрелка.
за отстранување дамки во преградата
Опција Чувствителни
Со одбирање на оваа опција се намалува интензитетот на перењето.
Машината додава уште едно плакнење за програмите за памук и
синтетика. Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција не може да се одбере заедно со опцијата Дополнително
плакнење.
Опцијата се препорачува за алишта со непостојани бои што треба
почесто да се перат.
Одбирање на опцијата Дополнително плакнење
Апаратот е конструиран за штедење вода. Сепак, за луѓе со многу
чувствителна кожа (алергични на детергенти), може да биде потребно
плакнење на алиштата со дополнително количество вода (EXTRA
RINSE).
Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Одбирање на опцијата SAVE MEMORY
Програмите што често се користат може да се меморираат (на пр.
памук, 60°C, 1600 врт/мин, со Претперење и Дополнително плакнење.
Има 2 места во меморијата за оваа цел на последните 2 положби на
тркалцето на програматорот. Меморираната програма може да се
избере со програматорот како и секоја друга програма за перење.
Меморирање:
• одберете ги саканата програма и потребните опции
• притиснете го копчето 4 за да влезете во менито со опции
• притискајќи го копчето 4 , најдете ја опцијата SAVE MEMORY и
притиснете го копчето 5
• со притискање на копчето 4 одберете го бројот на MEMORY
(Меморија) (1-2) каде што сакате да ја меморирате својата
прилагодена програма.
• притиснете го копчето 5 за да ја меморирате одбраната програма. На
екранот се појавува нагласена порака "Saved" (Меморирано).
За да ја смените поставката за меморираната програма, повторете ја
поставката од почеток.
18
Секојдневна употреба
Ако местото во меморијата е веќе искористено од претходно одбрана
програма, на екранот ќе се прикаже пораката "Memory full. Press OK to
overwrite it. Press OPTION to cancel." (Меморијата е полна. Притиснете
ОК за да ја пребришете. Притиснете OPTION за да откажете.) Потоа
притиснете го копчето 5 за да ја меморирате новата програма. .
Програмите во MEMORY (Меморија) не може да се избришат, туку само
да се пребришат со други поставки за перење.
Одбирање на опцијата Заклучување за деца
Апаратот е опремен со Безбедна брава за деца што овозможува да го
оставите апаратот без надзор и да не се грижите дали децата ќе се
повредат или ќе го оштетат апаратот. Поставете ја оваа опција пред да
го притиснете копчето 7 и откако ќе ја одберете саканата програма за
перење.
Функцијата останува вклучена и кога апаратот не работи.
Поставување на опцијата за заклучување за деца:
• притиснете го копчето 4 за да влезете во менито со опции,
• притискајте го копчето 4 за да ја најдете опцијата CHILD LOCK ,
• притиснете го копчето 5 за да ја вклучите опцијата. На екранот се
појавуваат соодветниот симбол и пораката "Press OPTION and OK
together for 5 seconds to unlock machine" (Држете ги OPTION и ОК
притиснати заедно 5 секунди за да ја отклучите машината).
Ако притиснете кое било друго копче по почнување на програма, а
заклучувањето за деца е вклучено, на екранот ќе се прикаже пораката
"Machine is locked, use key combination to unlock it" (Машината е
заклучена, отклучете ја со комбинацијата на копчиња).
На крајот на програмата треба истовремено да се држат копчињата 4 и
5 5 секунди додека на екранот не се прикаже пораката "Machine
unlocked" (Машината е отклучена).
Функцијата останува постојано вклучена. За да ја исклучите, видете во
Поставување на опцијата за заклучување за деца .
Одбирање на опцијата ШТЕДЕЊЕ ВРЕМЕ (копче 6)
Фабричка поставка на апаратот е да предложи циклус за перење за
нормално извалкани алишта. Времето на циклусот за перење може да
се скуси со ова копче.
Оваа опција може да се одбере со програмите за перење Памук,
Синтетика и Нежни алишта.
Со едно притискање на копчето, соодветниот симбол и пораката DAILY
(Секојдневно) се појавуваат на екранот и ќе може да го скусите
времетраењето на перењето. На екранот ќе се прикаже покусото време
за перење. Да се користи за малку извалкани алишта.
Со две притискање на копчето, соодветниот симбол и пораката SUPER
QUICK (Супер брзо) се појавуваат на екранот и ќе може да го скусите
времетраењето на перењето. На екранот ќе се прикаже покусото време
за перење.
Да се користи само за многу малку извалкани алишта.
Секојдневна употреба
19
Одбирање Старт/Пауза (копче 7)
Притиснете го ова копче за да ја почнете одбраната програма.
Соодветната црвена контролна сијаличка престанува да трепка.
На екранот ќе се појават името и тековната фаза на одбраната
програма за да се укаже дека апаратот почнал да работи и дека
вратата е заклучена.
Притиснете го копчето 7 за да прекинете програма во тек: соодветната
црвена контролна сијаличка почнува да трепка, додека пораката
"PAUSED" (Паузирано) се појавува на екранот за да укаже дека
машината е паузирана.
За повторно почнување на програмата од точката кога била прекината,
притиснете го копчето 7 уште еднаш.
Ако сте избрале одложено почнување, машината ќе почне да одбројува.
Одбирање на одложеното почнување (копче 8)
Оваа опција овозможува почнувањето на програмите за перење да се
одложи 30, 60, 90 минути, 2 часа, а потоа по 1 час до 20 часа.
Одбирање на времето за одложување:
• Одберете ги програмата и потребните опции,
• Одберете го саканото одложување притискајќи го копчето 8 , на
екранот се прикажува времето на одложување и соодветниот симбол
9.8 .
Проценетото време за крај на програмата е прикажано во 9.7 .
• Притиснете го копчето 7 : машината го почнува одбројувањето
прикажано во 9.8 . Програмата ќе почне по истекувањето на
одбраното одложување.
Може да го откажете времето на одложување кога било пред да го
притиснете копчето 7 .
Откажување на одложено почнување:
• поставете го апаратот на ПАУЗА притискајќи го копчето 7 ,
не исчезне од екранот,
• држете го копчето 8 додека симболот
• притиснете го копчето 7 повторно за да ја почнете програмата.
Опцијата за одложено почнување не може да се одбере со програмите
Црпење или Центрифуга.
Менување опција или пуштена програма
Менувањето на некоја опција е можно пред програмата да ја изврши.
Пред да вршите некаква промена, мора да го паузирате апаратот
притискајќи го копчето 7 .
Менувањето на пуштена програма е можно само со нејзино
, а потоа на новата
ресетирање . Свртете го програматорот на
програмска положба. Притиснете го копчето 5 за да ја откажете
претходната програма за перење. Почнете ја новата програма
притискајќи го копчето 7 повторно. Водата за перење во кадата нема да
се испразни.
20
Секојдневна употреба
Прекинување програма
Притиснете го копчето 7 за да прекинете програма во тек, соодветното
светло почнува да трепка. Притиснете го истото копче повторно за да ја
почнете програмата одново.
Откажување програма
Свртете го програматорот на
, а потоа на новата програма.
Притиснете го копчето 5 за да ја откажете програмата во тек.
Сега притиснете го копчето 7 за да ја почнете новата програма.
Отворање на вратата откако програмата почнала
Првин поставете ја машината за перење на пауза притискајќи го
копчето 7 .
• Ако пораката "Paused" (Паузирано) е мирна на екранот, вратата може
да се отвори.
• Ако на екранот се прикажуваат наизменично пораките "Paused"
(Паузирано) и "Door locked" (Вратата е заклучена), значи дека
машината веќе се загрева, дека нивото на водата е над долниот раб
на вратата или дека барабанот се врти: во тој случај вратата не може
да се отвори
• Ако не можете да ја отворите вратата, а ви треба да ја отворите,
. По
треба да ја исклучите машината вртејќи го програматорот на
неколку минути вратата може да се отвори (внимавајте на нивото на
водата и температурата!) .
По затворањето на вратата, неопходно е повторно да се одбере
претходната програма и да се притисне копчето 7 , машината ќе ја
продолжи програмата од точката на прекинување.
Kога ќе заврши програма
Машината запира автоматски. Контролната сијаличка на копчето 7 се
се појавува на екранот, а звучниот сигнал се
гасне, статично
огласува неколку минути.
Ако е одбрана опцијата Задржано плакнење или Ноќен циклус ,
контролната сијаличка на копчето 7 се гасне, пораките "Door locked"
(Вратата е заклучена) и "Rinse hold" (Задржано плакнење) се појавуваат
на екранот, а вратата е блокирана како показател дека водата мора да
се исцрпи.
Постапете на следниов начин за да ја исцрпите водата:
• Свртете го програматорот на
/OFF,
• одберете ја програмата DRAINING (Црпење) или SPINNING
(Центрифуга) и потврдете ја притискајќи го копчето 5 ,
• доколку е потребно, намалете ја брзината на центрифугирање со
соодветното копче,
• притиснете го копчето 7 ,
• кога ќе заврши програмата, на екранот се прикажува неподвижно
и пораката "Finished" (Готово). Вратата може да се отвори.
21
Свртете го програматорот на
/OFF за да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и внимателно проверете дали
барабанот е празен.
Доколку немате намера да изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата подотворена за да спречите создавање
кондензација и непријатни миризби.
Подготвеност : штом ќе заврши програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија. Осветленоста на екранот се
намалува. Апаратот ќе излезе од состојбата за штедење енергија со
притискање на кое било копче.
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
ПАМУК/ЛЕН
90°- Студено
Главно перење - Плакнења – Долго
центрифугирање
Макс. полнење 8 kg – Намалено полнење
4 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1600 врт./мин.
За бел и трајно обоен памук (нормално
валкани предмети).
Опции
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ ДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ ЧУВСТВИТЕЛН
О - ШТЕДЕЊЕ
ВРЕМЕ 1)
Детергент
Преграда
22
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ХИГИЕНА
60°
Главно перење - Плакнења – Долго
центрифугирање
Макс. полнење 8 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1600 врт./мин.
Програма за перење бели памучни
алишта Оваа програма ги елиминира
микро-организмите со перење на 60°C и
дополнително плакнење На тој начин
дејството е поефикасно Ставете
специјален адитив за хигиена во
преградата за средства против дамки и
одберете ја опцијата Дамки
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
-ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ
40 - 60 МЕШАНИ
40°
Главно перење - Плакнења – Долго
центрифугирање
Макс. полнење 8 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1600 врт./мин.
Бели и обоени памучни алишта Оваа
програма може да се користи за алишта,
кои треба да се перат одделно на
40°C или 60°C. Значи, во барабанот може
да го ставите максималниот товар за да
заштедите енергија и вода. Ќе ги добиете
истите добри резултати како и при
нормална програма на 60°C.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ ЧУВСТВИТЕЛН
ОДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
ТЕКСАС
60° - студено
Главно перење - Плакнења – Долго
центрифугирање
Макс. полнење 8 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Со оваа програма може да се перат
панталони, кошули или јакни од тексас
платно, како и маици направени од
високотехнолошки материјали. (Опцијата
Дополнително плакнење ќе се активира
автоматски).
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ
Детергент
Преграда
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
СИНТЕТИКА
60° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 4 kg – Намалено полнење
2 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Синтетички или мешани ткаенини: долна
облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ ДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ ЧУВСТВИТЕЛН
О - ШТЕДЕЊЕ
ВРЕМЕ )
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 4 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Синтетички алишта, кои треба нежно да
се перат и да се центрифугираат. Со
избирање на оваа програма алиштата се
перат и се центрифугираат нежно за да
се избегне туткање. На тој начин
пеглањето е полесно. Покрај тоа,
машината ќе изведе и неколку
дополнителни плакнења.
НАМАЛУВАЊЕ
ЦЕНТРИФУГАЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење kg 2 – Намалено полнење
4 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ ДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ ШТЕДЕЊЕ
ВРЕМЕ )
23
Детергент
Преграда
24
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ЌЕБЕ
40°- 30°
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење kg 2.5
Максимална брзина на центрифугата од
800 врт./мин.
Програма за перење, за едно синтетичко
ќебе, прекривка за кревет итн.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРА
ЊЕ
НЕЖНИ ПЛАКНЕЊА
Плакнења – Кратко центрифугирање
Макс. полнење 4 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Со оваа програма е можно да се плакнат
и да се центрифугираат памучни делови
од облеката, кои се испрани на рака.
Машината изведува неколку плакнења, а
на крајот едно завршно центрифугирање.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ ДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕДЕЊЕ
Испуштање на водата
За испуштање на водата од последното
плакнење, кај програмите со избрана
опција Запирање плакнење.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Испуштање и долго центрифугирање
Макс. полнење 8 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1600 врт./мин.
Посебно центрифугирање за рачно
перени делови од облеката и по
програмите со опцијата Запирање
плакнење Пред избирање на оваа
програма, програматорот мора да се
заврти на
. Брзината може да ја
изберете со притискање на соодветното
копче за да се прилагоди за ткаенините
што треба да се центрифугираат.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРА
ЊЕ
Детергент
Преграда
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ВОЛНА ПЛУС - СВИЛА
30° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 2 kg; макс. полнење за
свила: 1 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Програма за перење волна што се пере
во машина, како и за волнени алишта и
нежни ткаенини што се перат на
рака. Напомена : Поединечен или
масивен предмет може да предизвика
неурамнотеженост. Ако апаратот не ја
извршува последната центрифуга
додадете повеќе алишта,
прераспределете го полнењето рачно и
тогаш одберете ја програмата за
центрифуга.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ДОЛНА ОБЛЕКА
40° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 1 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Програмата е погодна за многу нежни
алишта, како женска долна облека,
градници, гаќи и сл.
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
СПОРТСКИ ЈАКНИ
40° - студено
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 2.5 kg
Максимална брзина на центрифугата 800
врт./мин
Специјална програма за спортска облека
Не ставајте адитиви кога ќе ја одберете
оваа програма
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРА
ЊЕ- ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
25
Детергент
Преграда
26
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
20 МИН. -3 KG
30°
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 3 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Програмата може да се користи за брзо
перење спортска опрема или памучни или
синтетички алишта, малку извалкани или
носени еднаш.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРА
ЊЕ
БРЗО ИНТЕНЗИВНО
60° - 40°
Главно перење - Плакнења – Кратко
центрифугирање
Макс. полнење 5 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1200 врт./мин.
Брза програма за перење, се користи за
малку извалкани бели и брзо бојосани
памучни алишта, како и мешани ткаенини.
НАМАЛЕНО
ЦЕНТРИФУГИРА
ЊЕ- ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
СУПЕР ЕКО
НАМАЛЕНО
Студено
ЦЕНТРИФУГИРА
Главно перење - Плакнења – Кратко
ЊЕ- ЗАДРЖАНО
центрифугирање
ПЛАКНЕЊЕМакс. полнење 3 kg
ДОПОЛНИТЕЛН
Максимална брзина на центрифугата од
О ПЛАКНЕЊЕ
1200 врт./мин.
Мешани алишта (памук и синтетика).
Програма за студено перење што штеди
енергија, вода и време. Оваа програма е
за перење со детергенти што се ефикасни
при ниски температури Детергентот мора
да се употреби со приложениот или со
друг соодветен дозер (користете го
количеството детергент што го
препорачува производителот). Апаратот
автоматски вклучува кусо загревање на
водата само ако температурата на водата
е под 6°C
Детергент
Преграда
Помошни напомени и совети
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
ШТЕДЛИВО
60°-40°
Главно перење - Плакнења – Долго
центрифугирање
Макс. полнење 8 kg
Максимална брзина на центрифугата од
1600 врт./мин.
Бели и трајно обоени памучни алишта .
Оваа програма може да се избере за
малку или нормално валкани алишта.
Температурата ќе се намали, а времето
на перење ќе се продолжи. Ова
овозможува подобра ефикасност во
перењето но и штедење на енергија.
Опции
27
Детергент
Преграда
НАМАЛУВАЊЕ
НА
ЦЕНТРИФУГАТА
- НОЌЕН
ЦИКЛУС ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕПРЕТПЕРЕЊЕ ДАМКИ ЧУВСТВИТЕЛН
ОДОПОЛНИТЕЛН
О ПЛАКНЕЊЕ
/ИСКЛ.
За откажување на програмата што е во
тек, или за исклучување на машината.
1) Ако ја одберете опцијата СУПЕР БРЗО со притискање на копчето ШТЕДЕЊЕ ВРЕМЕ,
препорачуваме да го намалите максималното полнење како што е укажано. Можно е и
целосно полнење, но со послаби резултати на перење.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за перење на секој дел од облеката
и упатствата на производителот за перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја, синтетика, чувствителни, волнени.
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете заедно бели и шарени алишта. Белите би можеле
да ја изгубат својата "белина" при перењето.
Новите шарени алишта може да испуштат боја при првото перење;
затоа треба да се перат одвоено првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за перници, патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред перење.
Истријте ги особено извалканите места со специјален детергент или
паста.
Третирајте ги завесите со посебна грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа или мрежа.
28
Помошни напомени и совети
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со студена вода. Кај исушените
дамки, натопете преку ноќ во вода со специјален детергент, па потоа
истријте со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека крпа и тапкајте ја дамката;
повторете повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја дамката со памучна крпа на
врвовите од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура веќе е оштетена и ткаенината
може да се продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со белило (само за бели алишта
и алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон 1), положете го делот од
облеката на мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е опишано погоре, па потоа
третирајте ги дамките со метилни алкохоли. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Црвено вино: натопете во вода и детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па потоа исплакнете. Третирајте ги
сите преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта со белило, па потоа добро
исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перењето зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества за да се избегне непотребно
трошење и да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат, детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од типот на ткаенината
(чувствителна, волнена, памучна итн.), бојата, температурата на
перење и степенот на валканост.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Нега и чистење
29
Со овој апарат може да се користат сите вообичаено достапни
детергенти за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови ткаенини или специјални само
за волна.
Детергентот и адитивите мора да се ставаат во соодветните прегради
на фиоката на дозерот пред почнување на програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без
претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за кружење што овозможува
оптимално трошење на концентрираниот детергент.
Почитувајте ги препораките на произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте повеќе од ознаката "MAX" на
фиоката на дозерот за детергент .
Количество детергент што треба да се користи
Видот и количеството детергент зависи од видот ткаенина, полнењето,
степенот на извалканост и тврдоста на водата што се користи.
Следете ги упатствата на производителот на производот за
количествата што треба да се користат.
Користете помалку детергент ако:
• перете помалку алишта,
• алиштата не се многу извалкани,
• во текот на перењето се создаваат големи количества пена.
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во таканаречени "степени" на
тврдост. Информациите за тврдоста на водата во вашето подрачје
можете да ги добиете од одговорното претпријатие за водоснабдување
или од локалните служби. Ако степенот на тврдоста на водата е среден
или висок, препорачуваме да додадете омекнувач на вода секогаш
следејќи ги упатствата на производителот. Кога степенот на тврдост е
низок, приспособете го количеството детергент.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Пред да изведувате какви било работи на одржување или чистење,
уредот мора да го ИСКЛУЧИТЕ од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав за омекнување на водата.
Правете го ова посебно од перењето на алиштата и според упатствата
на производителот на омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне во
спречување на таложење на бигорот.
30
Нега и чистење
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина детергент, кој мора да биде во прав
и да има биолошки својства.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од куќиштето на уредот само со
сапуница, а потоа исушете го темелно.
Немојте за чистење на кабинетот да користете метилирани алкохоли,
растворувачи или слични производи.
фиока на дозерот за детергент
Фиоката на дозерот за детергент треба да се чисти редовно.
1. Извадете ја фиоката на дозерот за детергент извлекувајќи ја цврсто.
2. Извадете ја влошката за
омекнувач од средната преграда.
3. Измијте ги сите делови со вода.
4. Ставете го додатокот за
омекнувач колку што влегува, да
легне цврсто на своето место.
5. Со четка исчистете ги сите
делови од машината за перење,
посебно дизните во горниот дел
од комората за вмивање.
6. Вметнете ја фиоката на дозерот
за детергент во шините и
турнете ја внатре.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во перењето или поради тоа што
водата од водоводот содржи железо, во барабанот може да се јават
наслаги од рѓа.
Нега и чистење
31
Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со хлор или со железна или челична
жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со средство за чистење за челик
што не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте ја заптивката
од вратата и евентуално заглавените
предмети во превиткувањето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува и тоа особено ако:
• апаратот не испушта и/или не центрифугира;
• апаратот испушта невообичаени звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни, парички итн., кои ја блокираат
пумпата;
• се открие проблем со цедењето на водата (за повеќе детали, видете
поглавје „Што да сторите ако...“).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред отворање на вратата на пумпата, исклучете го апаратот од струја
и извлечете го штекерот од приклучницата.
Постапете како што следува:
1. Извлечете го апаратот од струја.
2. Доколку е потребно, почекајте додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата на пумпата.
4. Повлечете го крилцето
нанапред за да го извадите.
5. Ставете сад до пумпата за да
се собере истуреното.
32
Нега и чистење
6. Извлечете го цревото за итно
испуштање, ставете го близу
садот и извадете му го капачето.
7. Откако водата ќе престане да
тече, одвртете го капакот на
пумпата вртејќи го на лево и
извадете го филтерот.
Користете клешти, ако е
потребно. Секогаш држете
некаква крпа во близина за да
соберете истурена вода кога го вадите капакот.
Исчистете го филтерот под млаз вода, за да ги отстраните сите
влакненца.
8. Отстранете страни тела и
влакненца од лежиштето на
филтерот и роторот на пумпата.
9. Внимателно проверете дали
роторот на пумпата се врти
(ротира со тресење). Ако не се
врти, контактирајте со Вашиот
Сервисен центар.
10. Вратете го капакот од цревото
за итно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
Нега и чистење
33
11. Ставете го филтерот назад во
пумпата правилно ставајќи го
во специјалните водилки.
Цврсто стегнете ја пумпата
завртувајќи ја на десно.
12. Вратете го крилцето и
затворете ја вратата на
пумпата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога уредот работи, во зависност од избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода.
Никогаш не вадете го капакот од пумпата за време на циклус на
перење, секогаш почекајте апаратот да го заврши циклусот и да биде
празен. Кога го враќате капакот на пумпата на место, проверете дали е
цврсто затегнат за да спречите протекување и можност деца да го
одвртат.
Чистење на филтрите на доводот за вода
Ако апаратот не прима вода, долго време прима вода, копчето за
почнување трепка жолто или на екранот (ако го има) се прикажува
соодветниот аларм (видете подетално во поглавјето „Што да се прави
ако...“), проверете да не се блокирани филтрите на доводот за вода.
Чистење на филтрите на доводот за вода:
1. Затворете ја славината.
2. Одвртете го цревото од
славината.
3. Исчистете го филтерот во
цревото со груба четка.
4. Завртете го цревото назад на
славината. Проверете дали е
добро стегнато.
34
Нега и чистење
5. Одвртете го цревото од
машината. Имајте крпа при рака
бидејќи може да истече малку
вода.
6. Исчистете го филтерот во
вентилот со груба четка или со
крпа.
7. Завртете го цревото на
машината и проверете дали е
добро стегнато.
8. Отворете ја славината.
Спречување замрзнување
Ако машината е ставена на место каде што температурата може да
падне под 0°C, постапете вака:
1. затворете ја славината и одвртете го доводното црево од славината;
2. Ставете ги краевите од цревото за итно празнење и на доводното
црево во длабок сад на подот и пуштете ја водата да истече;
3. повторно завртете го доводното црево и вратете го на место
цревото за итно празнење откако ќе му го ставите капачето.
Така се празни сета вода од машината, со што се избегнува
формирање мраз и евентуално нејзино оштетување.
Кога ќе сакате повторно да ја користите машината, проверете дали
температура во просторијата е над 0°C.
Ургентно празнење
Доколку водата не е испуштена, постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете го штекерот од приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте додека водата не се излади;
4. отворете ја вратата од пумпата;
Што да сторите ако...
35
5. ставете длабок сад на подот и ставете крајот од цревото за ургентно
испуштање во него. Извадете го капакот. Водата треба да се исцеди
во садот по слободен пад. Откако садот ќе се наполни, вратете го
капакот на цревото. Испразнете го садот. Повторувајте ја
постапката, додека водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја пумпата на погоре опишаниот начин;
7. откако ќе го затворите со капакот, вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
8. зашрафете ја пумпата и затворете ја вратата.
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Можни се одредени проблеми поради несоодветно одржување или
превиди, што може лесно да се решат без викање сервисер. Пред да се
обратите во вашиот локален сервисен центар, прво изведете ги
следните проверки.
Додека машината работи, можно е жолтото контролно светло на
копчето 7 да трепка, една од следниве пораки да се појави на екранот и
истовремено да се огласуваат звучни сигнали секои 20 секунди за да се
укаже дека машината не работи:
• Проблем со доводот на вода: „ Не се прима вода. Проверете дали
славината е отворена, па притиснете Старт/Пауза. „
• Проблем со испуштањето вода: „ Не може да се исцрпи водата.
Проверете дали е чист филтерот, а потоа притиснете Старт/Пауза. „
• Вратата е отворена: „ “ (Проверете дали вратата е добро затворена,
па притиснете Старт/Пауза). „
• Активиран е системот против поплава: „ Активиран е системот за
заштита од поплавување. Проверете ги цевките за довод и одвод “
Откако ќе го решите проблемот, притиснете го копчето 7 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот локален сервисен центар.
36
Што да сторите ако...
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не стартува:
Вратата не е затворена. „ Проверете
дали вратата е добро затворена, па
притиснете Старт/Пауза. “
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во
приклучницата.
• Вметнете го штекерот во
приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната
електрична инсталација.
Прегорел главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е
правилно поставено и копчето 7 не е
притиснато
• Свртете го тркалцето на
програматорот и повторно
притиснете го копчето 7 .
Избран е одложен почеток.
• Доколку алиштата треба да се
перат веднаш, откажете го
одложениот старт.
Активирана е безбедносната брава
за деца.
• Исклучете го уредот.
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена. „ Не
се прима вода. Проверете дали
славината е отворена, па притиснете
Старт/Пауза „
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или
превиткано. „ Не се прима вода.
Проверете дали славината е
отворена, па притиснете Старт/Пауза
„
• Проверете го приклучокот на
доводното црево.
Филтрите во доводното црево или во
доводниот вентил се затнати.
• Исчистете ги филтрите во доводот
на вода. (Видете во „Чистење на
филтрите во доводот на вода“ за
повеќе информации)
Вратата не е правилно
затворена. „ Проверете дали вратата
е добро затворена, па притиснете
Старт/Пауза. “
• Добро затворете ја вратата.
Што да сторите ако...
Проблем
37
Веројатна причина/Решение
Машината зема вода и веднаш ја
испушта:
Крајот на одводното црево е
поставен премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус
во поглавјето „Испуштање вода“.
Машината не испушта и/или не
центрифугира:
Одводното црево е згмечено или
превиткано. „ Не може да се исцрпи
водата. Проверете дали е чист
филтерот, а потоа притиснете Старт/
Пауза „
• Проверете го приклучокот на
одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е
затнат. „ Не може да се исцрпи
водата. Проверете дали е чист
филтерот, а потоа притиснете Старт/
Пауза „
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што
завршува со вода во коритото или
која ги елиминира сите избрани фази
на центрифугирање.
• Изберете ја програмата за цедење
или центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се
рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или
несоодветен детергент (создава
премногу пена).
• Намалете ја количината на
детергент или употребете друг.
Проверете дали протекува од некој
од приклучоците на доводното црево.
Понекогаш е тешко да се забележи
дека по цревото тече вода;
проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот за вода
на доводното црево.
Приклучокот на одводното или
доводното црево е оштетен.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно
празнење не било вратено на место
или филтерот не бил правилно
зашрафен по чистењето.
• Одново ставете го капакот на
цревото за итно празнење или
докрај зашрафете го филтерот.
38
Што да сторите ако...
Проблем
Веројатна причина/Решение
Лоши резултати на перење:
Сте употребиле премалку детергент
или детергент што не одговара.
• Зголемете ја количината на
детергентот или употребете некој
друг.
Не сте ги третирале тврдокорните
дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи
за третирање на тврдокорните
дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале
соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете го полнењето со алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на
перење.
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или
центрифугирање за да ја
испуштите водата.
За отворање на вратата видете ги
пораките на екранот.
Машината вибрира или е премногу
бучна:
Транспортните клинови и
амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е
правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани.
• Проверете дали апаратот е
правилно нивелиран.
Алиштата во барабанот не се
рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во
барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Што да сторите ако...
Проблем
39
Веројатна причина/Решение
Центрифугирањето започнува доцна
или машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за
откривање на неурамнотеженост,
бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот.
Алиштата се прераспоредуваат со
вртење на барабанот. Ова може да
се повтори неколкупати, додека
неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално
центрифугирање. Доколку и по
неколку минути алиштата не се
рамномерно распоредени во
барабанот, машината нема да
центрифугира.
• Можеби нема доволно алишта додадете уште, прераспоредете ги
алиштата рачно, а потоа одберете
ја програмата за центрифугирање
Во барабанот не се гледа вода:
Машините, базирани на модерна
технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку
вода, без да се намалат
перформансите.
На екранот е прикажана пораката
« Активиран е системот за заштита од
поплавување. Проверете ги цевките
за довод и одвод »
„Активиран е системот против поплава
• Исклучете го апаратот од струја,
затворете ја славината и
контактирајте со сервисниот центар
Светлото на барабанот не работи
Обратете се во локалниот сервисен
центар
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
40
Технички податоци
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Широчина
Висина
Длабочина
Длабочина (севкупни
димензии)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Поврзување на струјата
Напон - вкупна моќност осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се
дадени на плочката од внатрешната страна на
вратата на апаратот.
Притисок на доводот за
вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памучни
8 kg
Брзина на
центрифугирање
Максимум
1600 врт./мин
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Бели памучни
алишта 95°
2.5
62
Памучни 60°
1.7
63
Програма за
памучни со
штедење енергија
60° 1)
1.03
57
Памучни 40°
0.97
62
Синтетика 40°
0.55
51
Нежни 40°
0.54
67
Волна/Рачно
перење 30°
0.3
64
Траење на
програмата
(минути)
Траењето на
програмата ќе го
видите на
екранот на
контролната
табла.
1) Програмата „Памучни со штедење енергија“ на 60°C, со полнење од 8 kg, е
референтна програма за податоците внесени на ознаката за енергетски вредности, во
согласност со стандардите на EEЗ 92/75.
Податоците за потрошувачка прикажани во оваа табела се сметаат за
чисто ориентациски бидејќи може да варираат зависно од количината и
типот на алиштата, од влезната температура на водата, како и од
температурата на околината.
Монтажа
41
УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ
МОНТАЖА
Распакување
Сите транспортни клинови и сета амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сиот прибор за транспорт, така што тој ќе
може одново да се монтира доколку уредот некогаш повторно се
транспортира.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете
ја машината на задната страна и
отстранете го стиропорот
одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревото за одвод од држачите
на задниот дел на апаратот.
42
Монтажа
3. Отшрафете ги трите шипки со
помош на клучот испорачан со
машината.
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
5. Отворете го прозорчето,
извадете го цревото за довод од
барабанот и извадете го блокот
стиропор наместен на дихтунгот
на вратата.
Монтажа
43
6. Затворете ги помалата горна
дупка и двете поголеми со
соодветните пластични затки,
испорачани во вреќичката со
упатството.
7. Поврзете го доводното црево за
вода како што е опишано во
пасусот „Довод на вода“.
Поставување и нивелирање
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под.
Уверете се дека струењето на воздухот
околу машината не е попречено од
теписи, черги итн.
Пред да ја поставите врз мали плочки,
ставете гумена облога.
Никогаш не обидувајте се да ги
поправате нерамнините на подот со
ставање парчиња дрво, картон или
сличен материјал под машината.
Доколку не е можно да се избегне
поставување на машината до плински
шпорет или до ќумбе на јаглен, помеѓу двата уреда мора да се постави
изолациона табла, обложена со алуминиумска фолија од страната на
шпоретот или ќумбето.
Машината не смее да се монтира во простории каде што
температурата може да падне под 0°C.
Доводното и одводното црево не смеат да се превиткуваат.
Внимавајте, по монтажата на апараото, тој да биде лесно достапен за
техничарите за случај на дефект.
Внимателно нивелирајте со завртување или одвртување на ногалките.
Никогаш не ставајте картон, дрво или сличен материјал под машината
за да ги израмните нерамнините на подот.
Довод за вода
Доводното црево е испорачано и се наоѓа во барабанот на машината.
Апаратот мора да се приклучи на довод за студена вода.
Не употребувајте го цревото од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
44
Монтажа
1. Отворете ја вратата и извадете
го доводното црево.
2. Приклучете го цревото на
машината со помош на
коленестиот приклучок.
Не поставувајте го доводното црево
надолу. Поставете го аголот на
цревото кон лево или кон десно,
зависно од положбата на славината
за вода.
3. Правилно наместете го цревото
со олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете
дали прстенестата навртка е
добро прицврстена за да
избегнете протекување.
4. Приклучете го доводното црево
на славина со навој од 3/4.
Секогаш користете го цревото
испорачано со уредот.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко
и ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално
наменето за овој тип на примена.
Монтажата треба да биде во
согласност со локалните служби за водоснабдување и со барањата на
градежните прописи. Проверете го минималниот потребен притисок на
водата за безбедна работа на апаратот во поглавјето "Технички
податоци".
Монтажа
45
Уред за сопирање на водата
Доводното црево е опремено со уред
за сопирање на водата, кој ја штити
машината од оштетувања,
предизвикани од протекување на
водата, до кои може да дојде поради
природно стареење на цревото. Овој
дефект е прикажан со црвено поле во
прозорецот "A" . Доколку дојде до ова,
затворете ја славината за вода и
обратете се во вашиот сервисен
центар за да ви го заменат цревото.
A
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се постави на три начини:
1. Закачено преку работ на мијалникот, со помош на пластичниот
држач, испорачан со машината.
Во овој случај, уверете се дека крајот нема да се откачи при
празнење на машината.
Ова може да се постигне со
негово врзување на славината
или со закачување на ѕидот.
2. Во огранок од одводната цевка
на мијалникот. Овој огранок
мора да биде над јамката, така
што кривината ќе биде најмалку
60 cm над подот.
3. Директно во одводна цевка , на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm.
Крајот на одводното црево секогаш
мора да биде вентилирано, т.е.
внатрешниот пречник на одводната
цевка мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на одводното
црево.
Одводното црево не смее да биде превиткано.
46
Поврзување на струјата
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри.
Дополнително одводно црево и елемент за поврзување можете да
набавите во вашиот локален сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на уредот.
Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го
носи потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид
и останатите користени уреди.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поврзете ја машината на заземјена приклучница.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производителот не прифаќа никаква одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
По монтажата на машината, кабелот за струја мора да биде лесно
достапен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку кабелот за струја на апаратот мора да се замени, тоа мора да
го направи сервисен центар.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред според прописите кои важат во
Вашето место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
47
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и време, нормално валканите
алишта можат да се перат и без претперење (со тоа се штити и
животната средина!).
• Машината работи поекономично ако е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места; алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта, што ќе се пере.
132942670-A-292010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement