Electrolux EWM126410W User manual

Electrolux EWM126410W User manual
Прирачник за корисникот
Машина за перење
EWM 126410 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Табла за сушење - како се суши
Помошни напомени и совети
2
4
5
9
9
9
13
16
Програми за перење
18
Нега и чистење
21
Што да сторите ако...
26
Технички податоци
29
Потрошувачки вредности
29
Монтажа
30
Поврзување на струјата
33
Еколошки прашања
34
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
electrolux 3
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на
секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста на
уредот.
Заклучување заради безбедност на
децата
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални способности,
или лица без искуство и знаење, освен
ако немаат надзор и упатување во
користење на апаратот од страна на
лицето, кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Децата треба да се под надзор за да
не си играат со апаратот.
4 electrolux
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата – опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го (без
притискање) копчето во внатрешноста
на вратата во десно, додека жлебот не
стои хоризонтално. Ако е потребно,
употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го (без притискање)
копчето во внатрешноста на вратата
во лево, додека жлебот не стои
вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
1
2
92 mm
3
8
4
5
6
1
2
3
4
фиока на дозерот за детергент
Контролна табла
Рачка за отворање на вратата
Плочка со спецификации
5
6
7
8
Одводна пумпа
Ногалки за нивелирање
Табла за сушење
Полица на извлекување
7
electrolux 5
Calima - Табла за сушење
Апаратот има вградена табла за сушење едноставна за употреба со полица на
извлекување, со којашто може да ги сушите испраните алишта, особено волнените
и најчувствителните, како што се женската долна облека, свилата итн.
Прочитајте ги внимателно безбедносните информации, советите и, се
разбира, редоследот за работа во поглавјето "Табла за сушење - како се суши".
Фиока за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја има).
Детергентот за претперење и киснење
се додава на почетокот од програмата
за перење. Средството за отстранување
дамки се додава во текот на фазата на
дејство против дамките.
Преградата за детергент во прав или
за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
Табела со програми
Со апаратот се испорачуваат разни
табели со програми на разни јазици.
Една е на предната страна на фиоката
на дозерот за детергент, а другите се
приложени со упатството за употреба.
Табелата на фиоката може лесно да се
замени: извадете ја табелата од
фиоката влечејќи ја надесно и ставете ја
табелата со саканиот јазик.
Контролна табла
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
6 electrolux
1
2
1 Селектор на програми
2 Копче за ТЕМПЕРАТУРА
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
4 Копче за ПРЕТПЕРЕЊЕ
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
3
4
5
6
7
8
9 10
6
7
8
9
Копче за ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
Екран
Копче СТАРТ/ПАУЗА
Контролна сијаличка за ЗАКЛУЧЕНА
ВРАТА
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Табела на симболи
Програматор
+
= копчиња на временскиот
управувач
= памучни
= синтетика
= чувствителни
= волна / рачно перење
= свила
= женска долна облека
= плакнење
= цедење
= центрифугирање
= програма за штедење енергија
(економично)
= лесно пеглање
= џинс
= спортска опрема,
интензивно
= спортска опрема, благо
Копчиња и контролна сијалица
= температура
= студено
= намалување на центрифугата
= без центрифуга
= претперење
= без плакнење
= дополнително плакнење
= сијалица за заклучена врата
electrolux 7
= одложен почеток
= старт/пауза
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче може да ја
смените брзината на центрифугирањето
на одбраната програма или да ги
одберете опциите Задржано плакнење
или Без центрифуга.
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Без центрифуга
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат алиштата.
Се препорачува за многу чувствителни
ткаенини. За некои програми
плакнењата ќе се извршат со повеќе
вода.
Претперење
Со одбирање на оваа опција машината
врши претперење пред главното
перење. Времето за перење ќе биде
подолго. Оваа опција се препорачува за
многу извалкани алишта.
= безбедносна блокада за
деца
+/-
= копчиња на временскиот
управувач
Дополнително плакнење
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Time Manager
Оваа опција ви овозможува да го
менувате времето на перење, кое
апаратот го предлага автоматски.
Контролна сијалица за заклучена врата
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
8 electrolux
Екран
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето се прикажува во
часови и минути (на пример 2.05 ).
Траењето се пресметува автоматски
врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложен почеток
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно се
прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во работењето,
може да се прикажат некои шифри за
тревога, на пример E20 (погледнете го
пасусот „Што да сторите ако...“).
• Неправилно одбирање на опција
Доколку некоја опција не е
компатибилна со нагодената програма
за перење, во долниот дел од екранот
на неколку секунди ќе се прикаже
пораката Err , а вградената црвена
сијалица на копчето 8 ќе почне да
трепка.
• Крај на програмата
7.1
7.2
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гаснат и вратата може да се отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата за
перење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од програмата.
Откако ќе го притиснете копчето 8 ,
останува вклучена само иконата за
тековната фаза.
7.3: Фаза на загревање
За време на циклусот за перење, на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално
• Секојдневно
• Лесно
• Брзо
• Супер брзо
• Освежување
• Супер брзо
electrolux 9
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
7.5: Безбедносно заклучување за деца
(видете пасус „Безбедносно
заклучување за деца“).
Прва употреба
• Проверете дали електричните и
водоводните поврзувања се
согласни со упатствата за
местење.
• Отстранете ги блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Истурете 2 литри вода во главната
преграда за перење на фиоката
на дозерот за да се активира
вентилот ECO . Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и кадата. Турете 1/2
мерка детергент во фиоката за
главно перење на дозерот и
вклучете ја машината.
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се дезактивира
(освен во случај на грешка). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучниот
сигнал одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
Секојдневна употреба
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8 :
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
10 electrolux
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
потребен детергент, всипете ја во
главната преграда
или во
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за
ресетирање на програмата/исклучување
на машината.
На крајот на програмата, програматорот
, за
мора да биде свртен во положба
да ја исклучите машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Копчиња за опциите на програмите
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
саканата програма и пред притискање на
копчето 8 .
electrolux 11
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Намалете ја брзината на центрифугата
со притискање на копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со друга
брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата, може
да се комбинираат различни функции
пред да се притисне копчето 8 . По
одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на копчето
8 трепнува 3 пати и пораката Err се
појавува на екранот неколку секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за перење“.
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате да
го одложите почнувањето, притискајте
го копчето 6 повеќепати за да го
одберете саканото одложување. Се
пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето на
програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да го
притиснете копчето 8 .
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8 .
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8 :
1. Поставете ја машината за перење на
ПАУЗА притискајќи го копчето 8 .
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за да
се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно за
да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење .
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната програма,
притиснете го копчето 8 , зелената
контролна сијалица од копчето 8
престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8 : зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8 . Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати и
во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err .
Изберете ја опцијата Временски
управувач со притискање на копчето 10
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. Иконата за
нивото на извалканост ќе се појави на
12 electrolux
екранот за да го прикаже одбраното ниво
на извалканост. Оваа опција е достапна
само со програмите Памук , Синтетика и
Чувствителни .
Ниво на
валканост
Икона
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За малку валкани
алишта
Брзо
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо 1)
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
Освежување
2)
Само за
освежување
алишта
Супер брзо 1)
2)
Само за
освежување многу
малку алишта
1)
1) Препорачуваме да ја намалите количината на
полнење (погледнете ја табелата Програми за
перење).
2) Кога ќе ја изберете оваа опција, соодветната
икона ќе се појави само на кратко, а потоа веднаш
се губи.
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да ја
смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е можно
само со нејзино ресетирање. Свртете го
програматорот на
, а потоа на новата
програмска положба. Почнете ја новата
програма притискајќи го копчето 8
повторно. Водата за перење во кадата
нема да се испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Свртете го тркалцето на програматорот
на
за да ја откажете пуштената
програма.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8 .
По неколку минути контролната сијалица
9 се гаси и вратата може да се отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината веќе
се загрева или дека нивото на водата е
превисоко. Како и да е, не обидувајте се
да ја отворите вратата на сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O . По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата на
водата!) .
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8 .
Kога ќе заврши програмата
Машината запира автоматски. Три 0.00
кои трепкаат се појавуваат на екранот, а
контролната сијалица на копчето 8 се
гасне. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако е одбрана програма или опција што
завршува со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Постапете на следниов начин за да ја
испуштите водата:
1. Завртете го програматорот на O .
2. Одберете програма за испуштање
водата или за центрифугирање.
electrolux 13
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Повторно притиснете го копчето 8 .
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Завртете го програматорот на O за да ја
исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
Табла за сушење - како се суши
Општа безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Пред да ја користите таблата за
сушење, ПРОВЕРЕТЕ дали
машината е исклучена. Таблата за
сушење и машината за перење НЕ
МОЖАТ да работат истовремено.
Користењето на таблата за
сушење автоматски ја исклучува
машината за перење.
• Ако ја активирате таблата за
сушење додека работи машината
за перење, перењето престанува
веднаш и машината се исклучува.
На крајот на програма за сушење,
откако ќе се притисне копчето
АКТИВИРАЈ или по 10 минути
(автоматско исклучување на
таблата за сушење), перењето
почнува одново од точката на
прекинување.
• Децата треба да се под надзор за
да не си играат со апаратот.
• Кога не е неопходно, НЕ
ОСТАВАЈТЕ ЈА полицата на
извлекување извлечена, за да не
се бесат децата на неа.
• НЕ потпирајте се на таблата и,
најважно, НЕ потпирајте се на
полицата кога е извлечена затоа
што може да се оштети.
14 electrolux
Ако дојде до оштетување на
таблата или полицата, НЕ
обидувајте се да ги поправите
сами. Обратете се во локалниот
сервисен центар.
• НЕ ставајте детергент, избелувач
или омекнувач за алишта
одозгора на апаратот. Тие може
да ги оштетат политурата или
командите.
•
•
•
•
• Течностите што случајно ќе
истечат внатре ќе се соберат во
апаратот и може да се испразнат
како што е објаснето во пасусот
„Одводна пумпа" или со одбирање
програма за црпење.
Избришете ја горната површина
со влажна крпа. НЕ користете
средства за чистење за
домаќинство.
Никогаш не сушете предмети, кои
биле во допир со хемикалии, како
средство за хемиско чистење. Тие
се испарливи и може да
предизвикаат експлозија. Сушете
само предмети, кои се перени во
вода или на кои им треба
проветрување.
Немојте на таблата од апаратот да
сушите алишта кои се дамкосани
или натопени во растително масло
или масло за готвење (опасност од
пожар).
Вклучувањето на таблата за
сушење може да предизвика
миризба, но таа исчезнува по
некое време.
Редослед на работење
Затворена полица (слика 1)
Отворена полица (слика 2)
Слика 3
Слика 4
electrolux 15
1.
2.
3.
4.
Копче за АКТИВИРАЊЕ
Копче за СТЕПЕН НА СУШЕЊЕ
Копче за ТРАЕЊЕ НА СУШЕЊЕТО
Копче за СТАРТ
4
3
2
1
min
1. Внимателно постелете ги испраните
алишта на таблата (видете слика 1).
Во овој случај, внимавајте полицата
да е сосема вовлечена.
Ако е неопходно, извлечете ја
полицата, на пр. за повеќе парчиња
облека или за големи крпи,
панталони, бањарка... (видете слика
2). Извлечете ја полицата како што е
прикажано на слика 3 и затворете ја
како што е прикажано на слика 4.
ВАЖНО За полесно сушење,
– НЕ ставајте ги алиштата едно врз
друго.
– УВЕРЕТЕ СЕ дека алиштата или
влажните предмети се исцедени на
максимално дозволената брзина на
центрифугирање за типот на
алиштата или дека се доволно рачно
исцедени.
– Дувањето од задниот дел на капакот е
постудено отколку на останатата
површина. Овој дел е подобар за
сушење крајно чувствителни алишта.
– Превртете ги алиштата на средина на
сушењето.
2. Притиснете го копчето за
АКТИВИРАЊЕ за да ја активирате
таблата за сушење. Вграденото
светло во копчето за СТАРТ почнува
да трепка.
3. Врз основа на видот ткаенина и
наводенетоста, одберете го степенот
на сушење со притискање на копчето
за СТЕПЕН НА СУШЕЊЕ додека не
се запали соодветното контролно
светло.
4. Одберете го саканото траење со
притискање на копчето за ТРАЕЊЕ
НА СУШЕЊЕТО додека не се запали
соодветното контролно светло. Ако
одберете 90 минути, сите контролни
светла за траењето светат.
За одбирање најпогоден степен и
температура на сушењето, видете ги
препорачаните поставки во „Табела
на програмите за сушење“.
5. Притиснете го копчето за СТАРТ за
да почне програмата за сушење.
Вграденото светло во копчето
престанува да трепка и останува
запалено. На капакот му требаат
околу 5 минути да се загрее.
6. За време на сушењето, контролните
светла за траењето се гасат едно по
едно и секогаш укажуваат на
преостанатото време (на пр. од 90 до
60, 30, и конечно 10 мин.).
7. На крајот на програмата, капакот
автоматски запира и сите контролни
светла почнуваат да трепкаат.
Притиснете го копчето за
АКТИВИРАЊЕ за да го исклучите
капакот. Ако не го притиснете
копчето, по десет минути капакот ќе
се исклучи автоматски.
Табела на програми за сушење
90 min
60 min
30 min
10 min
Силно
Средн
о
Слабо
Крпи
Бањарка
Патики
Тексас/Џинс
Џемпери
Блузи
Постелнина
Спортски јакни
Синтетика
Дресови
Чорапи
Маици
Вискоза
Кашмир
Пуловер
Долна облека
Шамии
Свила
10 min дополнително сушење
16 electrolux
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
electrolux 17
Следните тежини се ориентациски
вредности:
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перењето зависат
и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Со овој апарат може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
се одбере програма без претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
18 electrolux
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на фиоката на
дозерот за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
Ниво
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу
тврда
> 21
> 37
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ПАМУЧНИ
90° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин.
Макс. полнење 6 kg – Намалено полнење 3 kg 1)
За бел и трајно обоен памук (нормално валкани
предмети).
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА
60° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3 kg – Намалено полнење 1,5 kg 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 3 kg – Намалено полнење 1,5 kg 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
Преграда за
детергент
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
ВОЛНА / РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин.
Макс. полнење 2 kg
Програма за перење за волна што може да се пере
во машина, како и за волнени предмети и
чувствителни ткаенини што се перат на рака, кои
го носат симболот „рачно перење“. Забелешка :
Поединечен или масивен предмет може да
предизвика неврамнотеженост. Ако не се вклучува
последната центрифуга, додадете уште алишта,
прераспределете го товарот рачно, а потоа
одберете ја програмата за центрифугирање.
Опции
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
СВИЛА
30° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 1 kg
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ДОЛНА ОБЛЕКА
40° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин.
Макс. полнење 1 kg
Оваа програма одговара за многу чувствителни
предмети, како дамска долна облека, градници и
долна облека.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕДЕЊЕ
Испуштање на водата
Макс. полнење 6 kg
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со опциите Без плакнење и Ноќен
циклус.
Преграда за
детергент
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ПЛАКНЕЊЕ
Плакнење – Долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин.
Макс. полнење 6 kg
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката, кои
се испрани на рака. За поинтензивно плакнење,
изберете ја опцијата ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ. Апаратот ќе изведе неколку
дополнителни плакнења.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Испуштање и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин.
Макс. полнење 6 kg
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Без плакнење и
Ноќен циклус. Брзината може да ја изберете со
притискање на соодветното копче за да се
прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ПАМУЧНИ ЕКОНОМИЧНО
90° - 40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин.
Макс. полнење 6 kg
Бели и трајно обоени памучни алишта
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално валкани алишта. Температурата ќе се
намали, а времето на перење ќе се продолжи. Ова
овозможува подобра ефикасност во перењето но
и штедење на енергија.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 1 kg
Со избирање на оваа програма алиштата се перат
и се центрифугираат нежно за да се избегне
туткање. На тој начин пеглањето е полесно. Покрај
тоа, машината ќе изведе и неколку дополнителни
плакнења.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Преграда за
детергент
electrolux 21
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ТЕКСАС
60° - студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин.
Макс. полнење 3 kg
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од џинс, како и жерсеј во
комбинација со високотехнолошки материјали
(опцијата Дополнително плакнење се активира
автоматски).
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ПРЕТПЕРЕЊЕ 2)
ИНТЕНЗИВНО, СПОРТСКА ОПРЕМА
40° - студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 2,5 kg
Оваа програма е погодна за перење многу
извалкана спортска опрема. Машината
автоматски ќе додаде претперење без детергент
пред главното перење за да се исперат дамките
од кал.
ЗАБАВЕНО
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
БЕЗ ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
СПОРТСКА ОПРЕМА, БЛАГО
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 2,5 kg
Кратка програма за малку валкана спортска
облека од мешана ткаенина.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
Преграда за
детергент
/ИСКЛУЧЕНО
За откажување на програмата што е во тек, или за
исклучување на машината.
1) Ако ја изберете опцијата Брзо или Супер брзо со притискање на копчето 9 , препорачуваме да го намалите
максималното полнење како што е наведено. Можно е и целосно полнење, но со послаби резултати на
перење. Ако ги изберете опциите Освежување или Супер освежување, препорачуваме уште повеќе да го
намалите полнењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да одберете програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи
бигор. Препорачливо е, во машината
повремено да користите прав за
омекнување на водата. Правете го ова
посебно од перењето на алиштата и
според упатствата на производителот на
омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне
во спречување на таложење на бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
22 electrolux
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја оставате
вратата отворена по перењето ќе го
сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница, а
потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
Чистење на фиоката на дозерот
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за перење
и за омекнувач треба да се чисти
редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата од
водоводот содржи железо, во барабанот
може да се јават наслаги од рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
electrolux 23
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што не
рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот од
вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
3. Отворете ја вратата на пумпата
притискајќи со паричка во жлебот
(или, зависно од моделот, со
соодветната алатка што можете да ја
најдете во ќесичката со упатството).
1
2
4. Ставете низок сад до пумпата за да
се собере истурената течност.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• апаратот не испушта и/или не
центрифугира;
• апаратот испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата;
• откриен е проблем со испуштањето на
водата (за повеќе детали, видете го
поглавјето „Што да сторите ако...“)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред
отворањето на вратата на пумпата,
исклучете го апаратот и извадете го
кабелот за напојување од штекерот.
Постапете вака:
1. Извлечете го приклучникот од
штекерот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
5. Извлечете го со клешти капачето за
итно празнење од капакот на
филтерот.
24 electrolux
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете го капакот на пумпата
вртејќи го налево, користејќи клешти,
и извадете го филтерот. Секогаш
држете некаква крпа во близина за
да ја соберете истурената вода кога
го вадите капакот.
Исчистете го филтерот под славина
за да отстраните било какви траги од
влакна.
9. Вратете го филтерот во пумпата
правилно вметнувајќи го во
специјалните водилки. Зашрафете
го цврсто капакот на пумпата
свртувајќи го надесно.
2
1
7. Отстранете ги страните тела и
влакната од лежиштето на пумпата и
од пропелерот на пумпата.
10. Вратете го капачето за итно
празнење на капакот на филтерот и
стегнете го.
8. Проверете внимателно дали
пропелерот на пумпата се врти (се
врти испрекинато). Ако не се врти,
контактирајте со сервисниот центар.
11. Затворете ја вратата на пумпата.
electrolux 25
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Доколку
уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода. Никогаш
не вадете го капакот од пумпата за
време на циклус на перење, секогаш
почекајте апаратот да го заврши
циклусот и да биде празен. Кога го
враќате капакот на место, проверете
дали е цврсто затегнат за да
спречите протекување и можност да
го одвртат деца.
4. Зашрафете го цревото на славината.
5. Отшрафете го цревото од машината.
Подгответе крпа, бидејќи може да
истече вода.
6. Исчистете го филтерот во вентилот
со тврда четка или со парче крпа.
Чистење на доводните филтри за вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
помош на четка со тврди влакна.
7. Зашрафете го цревото на машината
и уверете се дека е цврсто
приклучено.
8. Отворете ја славината.
Итно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте водата
да се излади;
4. отворете ја вратичката на пумпата;
26 electrolux
5. ставете длабок сад на подот.
Извадете го капачето за итно
празнење од филтерот. Водата треба
да се исцеди во садот по слободен
пад. Откако садот ќе се наполни,
вратете го капачето на филтерот.
Испразнете го садот. Повторувајте ја
постапката додека водата не
престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
7. навртете ја пумпата и затворете ја
вратичката.
Спречување замрзнување
Ако машината е ставена на место каде
што температурата може да падне под
0°C, постапете вака:
1. Извлечете го приклучникот од
штекерот.
2. Затворете ја славината.
3. Одвртете го доводното црево.
4. Ставете го крајот на доводното црево
во длабок сад на подот, отворете го
капачето за итно празнење на
филтерот и пуштете ја водата да
истече.
5. Вратете го капачето за итно
празнење на филтерот и навртете го
доводното црево на место.
6. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, проверете дали
температура во просторијата е над
0°C.
ВАЖНО Секогаш кога ќе ја испуштите
водата со цревото за итно празнење
мора да истурите 2 литра вода во
главната преграда на фиоката за
детергент, а потоа да ја пуштите
програмата за црпење. Ова ќе го
активира ECO Вентил уредот, кој
спречува, при следното перење, дел од
детергентот да остане неупотребен.
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
electrolux 27
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не
почнува да работи:
Укажува дека е вклучена таблата за сушење.
• Исклучете ја таблата.
Вратата не е затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Приклучокот не е правилно вметнат во штекерот.
• Вметнете го приклучокот во штекерот.
Во штекерот нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е правилно поставено и
копчето 8 не е притиснато.
• Свртете го програматорот и повторно притиснете го
копчето 8 .
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложеното почнување.
Активирана е безбедносната брава за деца.
• Исклучете ја безбедносната брава за деца.
Машината не се полни со
вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Машината не испушта вода
и/или не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат. E20
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
кадата или што е без центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање вода или
центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете го количеството детергент или употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Приклучокот на одводното или доводното црево е оштетен.
• Заменете со ново.
Капачето за итно празнење не било вратено на филтерот или
филтерот не бил правилно завртен по чистењето.
• Вратете го капачето за итно празнење на филтерот или
докрај завртете го филтерот.
28 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
Незадоволителни резултати
на перењето:
Премалку детергент или е ставен несоодветен детергент.
• Зголемете го количеството детергент или употребете друг.
Не сте ги обработиле тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за вадење тврдокорни
дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Извадете алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште трае.
• Почекајте до крајот на циклусот за перење.
Бравата на вратата не е ослободена.
• Почекајте да се изгасне контролното светло 9 .
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за црпење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно наместен.
Ногарките за нивелирање не се приспособени
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неврамнотеженост бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со обратно вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати додека неврамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку
и по 10 минути алиштата не се рамномерно распоредени во
барабанот, машината нема да центрифугира. Во тој случај,
рачно прераспределете ги алиштата и изберете ја
програмата за центрифугирање.
• Прераспоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Ставете уште алишта, рачно прераспоредете ги, па
одберете ја програмата за центрифугирање.
Машината испушта
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор што испушта
невообичаени звуци во споредба со традиционалните
мотори. Овој нов мотор овозможува помеко почнување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините направени со современа технологија работат
многу штедливо и користат многу малку вода без да се
намалат перформансите.
Сушењето е
незадоволително.
Алиштата се премногу водени затоа што не се доволно
центрифугирани или цедени.
• Повторете на циклусот на сушење.
На таблата се ставени премногу предмети или предметите се
ставани еден врз друг.
• Сушете ги предметите одделно,така што целосно ќе ги
раширите, без да ги покривате еден со друг.
electrolux 29
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Широчина
Височина
Длабочина
Длабочина со извлечена
полица
60 cm
85 cm
60 cm
92 cm
Поврзување на електриката
Напон - вкупна снага осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на апаратот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6 kg
Брзина на центрифугирање
Максимум
1200 врт./мин
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
2.0
61
Памучни 60°
1.3
58
Програма за памучни
со штедење енергија
60° 1)
1.02
46
Памучни 40°
0.7
58
Синтетика 40°
0.5
50
Нежни 40°
0.55
60
Волна/Рачно перење
30°
0.25
53
Бели памучни
алишта 90°
Траење на
програмата (минути)
Траењето на
програмата ќе го
видите на екранот на
контролната табла.
1) Програмата „Памучни со штедење енергија“ на 60°C, со полнење од 6 kg, е референтна програма за
податоците внесени на ознаката за енергетски вредности, во согласност со стандардите на EEЗ 92/75.
30 electrolux
Податоците за потрошувачка прикажани во оваа табела се сметаат за чисто
ориентациски бидејќи може да варираат зависно од количината и типот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сета
транспортна опрема, така што таа ќе
може одново да се монтира, доколку
уредот некогаш повторно ќе се
транспортира.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
3. Одвртете ги трите клина.
2. Симнете ги кабелот за струја и
одводното и доводното црево од
држачите на задната страна од
уредот.
4. Извлечете ги соодветните пластични
разделници.
electrolux 31
5. Отворете го прозорецот и извадете го
блокот од стиропор, монтиран на
дихтунгот од вратата.
6. Затворете ги помалата горна дупка и
двете поголеми со соодветните
пластични затки, испорачани во
вреќичката со упатството.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот на
работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
32 electrolux
Довод за вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот мора
да се приклучи на довод за студена
вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на славина
со навој од 3/4". Секогаш користете го
цревото испорачано со уредот.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото од
старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може да
се заврти како што е прикажано на
сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа или
на мрежа која не е користена повеќе
време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се исперат
сите талози што се собрале во цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
electrolux 33
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Доколку кабелот за струја на
апаратот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен центар.
34 electrolux
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 35
www.electrolux.com
132945220-00-102010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement