Electrolux EWW126410W Kasutusjuhend

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Electrolux EWW126410W Kasutusjuhend | Manualzz
kasutusjuhend
Інструкція
Pesumasin-kuivati
Пральна машина із сушкою
EWW 126410 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
Sisukord
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Esimene kasutamine
Personaliseerimine
Igapäevane kasutamine
Kasutamine - Kuivatamine
Vihjeid ja näpunäiteid
Näpunäiteid kuivatamiseks
2
4
5
8
8
8
11
13
14
Pesuprogrammid
15
Kuivatusprogrammid
17
Puhastus ja hooldus
18
Mida teha, kui...
23
Tehnilised andmed
25
Tarbimisväärtused
25
Paigaldamine
26
Elektriühendus
29
Jäätmekäitlus
30
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Tähtis Lugege tähelepanelikult & hoidke
tuleviku tarbeks alles.
• Teie masina ohutus on kooskõlas tööstusala standarditega ning masinate ohutust
puudutavate seadusandlike nõuetega.
Kuid tootjana loeme oma kohustuseks esitada järgmised ohutusalased märkused.
• Et kasutusjuhendit oleks võimalik tulevikus
konsulteerida, tuleb seda kindlasti säilitada
koos seadmega. Juhul kui seade peaks
müüdama või minema teise inimese
omandisse või kolite ja jätate seadme maha, siis kindlustage alati, et kasutusjuhised
antakse seadmega kaasa, sest siis saab
uus omanik ennast seadme kasutamise ja
ohutusega kurssi viia.
• Enne seadme paigaldamist või kasutamist
TULEB neid tähelepanelikult lugeda.
• Enne esimest käivitamist kontrollige masinat võimalike transpordivigastuste osas.
Ärge kunagi ühendage defektset masinat.
Kui mõni osa on defektne, pöörduge selle
tarnija poole.
• Kui seade tarnitakse talvekuudel, mil väljas
on miinustemperatuurid: Enne pesumasina esmakordset kasutamist hoidke seda
24 tundi toatemperatuuril.
Üldine ohutus
• Spetsifikatsioone muuta või püüda toodet
mingil viisil muuta on ohtlik.
• Kõrge temperatuuriga pesuprogrammide
ajal võib ukseklaas tuliseks minna. Ärge
puudutage seda!
• Veenduge, et väikeloomad trumlisse ei roniks. Selle vältimiseks kontrollige palun
trumlit enne kasutamist.
• Sellised objektid nagu mündid, haaknõelad, naelad, kruvid, kivid või mistahes kõvad, teravad esemed võivad põhjustada
masinale ulatuslikke kahjustusi, mistõttu
neid ei tohi masinasse panna.
• Loputusvahendite ja pesuainete puhul kasutage ainult soovitatud koguseid. Vastasel korral võib tagajärjeks olla kanga kahjustamine. Vt koguseid tootja soovitustest.
• Peske selliseid väikesi esemeid nagu sokid, pits, pestavad vööd jne, pesukotis või
padjapüüris, sest need võivad libiseda
trumli seina vahele.
• Ärge kasutage oma pesumasinat vaalakiust, ilma palistusteta või rebitud materjalist esemete pesemiseks.
• Pärast kasutamist tuleb masin voolu- ja
veevõrgust lahutada, puhastada ja hooldada.
• Mingil juhul ei tohi masinat ise parandada.
Kogenematute isikute poolt teostatud remont võib põhjustada vigastusi või tõsiseid
rikkeid. Võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega. Nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.
Paigaldamine
• Seade kaalub palju. Selle tõstmisel tuleb
ettevaatlik olla.
• Masinat lahti pakkides kontrollige, et see ei
oleks vigastatud. Kahtluse korral ärge kasutage masinat ja pöörduge teeninduskeskuse poole.
electrolux 3
• Enne kasutamist tuleb kogu pakend ja kõik
transpordipoldid eemaldada. Vastasel
korral võib sellega kaasneda toote tõsine
vigastamine ja materiaalne kahju. Vt kasutajajuhendi vastavat alalõiku.
• Pärast masina paigaldamist kontrollige, et
see ei seisaks vee sissevõtu ja väljalaske
voolikul ning et tööpind ei suruks toitekaablile.
• Kui masin asub ruumis, mille põrand on
kaetud vaipkattega, reguleerige palun jalgu võimaldamaks õhu vaba tsirkulatsiooni.
• Veenduge alati, et pärast paigaldamist ei
leki voolikutest ja nende ühenduskohtadest vett.
• Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur või langeda alla külmumispunkti,
lugege palun läbi peatükk "külmumisega
kaasnevad ohud".
• Kõik seadme paigaldamiseks vajalikud torulukksepatööd peab teostama kvalifitseeritud torulukksepp või pädev isik.
• Kõik masina paigaldamiseks vajalikud
elektritööd peab teostama kvalifitseeritud
elektrik.
Kasutamine
• See masin on ette nähtud koduseks kasutamiseks. Seda ei tohi mittesihipäraselt kasutada.
• Peske ja kuivatage ainult rõivaid, mis on
ette nähtud masinaga pesemiseks või kuivatamiseks. Järgige rõivaste etikettidel
olevaid juhiseid
• Ärge koormake masinat üle. Vt pesuprogrammide tabelit.
• Enne pesemist veenduge, et kõik taskud
on tühjad ning nööbid ja tõmblukud kinni.
Vältige kulunud või rebenenud esemete
pesemist ning töödelge plekke nagu värv,
tint, rooste ja rohi enne pesemist. Tugikaartega rinnahoidjaid EI tohi masinas
pesta.
• Rõivaid, mis on puutunud kokku lenduvate
bensiinitoodetega, ei tohi masinas pesta.
Kui kasutatakse lenduvaid puhastusvedelikke, tuleks jälgida, et vedelik oleks rõivastest eemaldatud, enne kui need masinasse
pannakse.
• Kuna mõnesid sule- ja udusuletekke tohib
nende suuruse tõttu pesta/kuivatada suurtes tööstuslikes masinates, palume küsida
•
•
•
•
•
nende esemete tootjatelt, enne kui pesete
neid koduses masinas.
Kasutajad peavad alati kontrollima, et ei
ole jätnud riietesse tulemasinaid (ühekordseid või korduvkasutatavaid).
Ärge kunagi kuivatage trummelkuivatis
esemeid, mis on puutunud kokku selliste
kemikaalidega nagu kuivpuhastusvedelik.
Kuna need ained on lenduvad, võivad
need põhjustada plahvatuse. Kuivatage
trummelkuivatis esemeid, mida on pesstud vees või mis vajavad õhutamist.
Kuivatustsükli ajaks ei tohi trumlisse jätta
plastmassist pesuaine jagajaid, sest kasutatud plastmass ei talu sellist kuumust. Kui
soovite pesta ja kuivatada katkematu protsessina, peate kasutama tavalist pesuaine
jagaja sahtlit.
Ärge kunagi eemaldage pistikut pistikupesast toitekaablist tõmmates; hoidke alati
kinni pistikust.
Ärge kunagi kasutage oma uut masinat,
kui toitekaabel, juhtpaneel, tööpind või
alus on vigastatud, nii et masina sisemusele võib juurde pääseda.
Lapseohutus
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks
füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
või kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh
lastele), kui nende ohutuse eest vastutavad isikud ei ole neid seadme kasutamise
osas juhendanud.
• Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Pakkematerjalid (plastkile, polüstüreen)
võivad olla lastele ohtlikud – lämbumisoht!
Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke pesuvahendeid kindlas ja lastele
kättesaamatus kohas.
• Veenduge, et lapsed ega lemmikloomad ei
ole seadmesse roninud. Pesumasinal on
spetsiaalne funktsioon, mis takistab laste
ja lemmikloomade kinnijäämist trumlisse.
Selle funktsiooni aktiveerimiseks keerake
ukse siseküljel olevat nuppu (ilma vajutamata) päripäeva, kuni selle sälk jääb horisontaalasendisse. Vajadusel kasutage
münti.
4 electrolux
Selle funktsiooni keelamiseks ja ukse sulgemise võimaldamiseks keerake nuppu
vastupäeva, kuni sälk jääb vertikaalasendisse.
Seadme kirjeldus
Teie uus masin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele pesu tõhusa käitlemise osas, kusjuures vee, energia ja pesuvahendi kulu on väike. Selle uus pesusüsteem võimaldab
pesuaine täielikult ära kasutada ja vähendab veekulu, säästes nii energiat.
1
2
3
4
5
6
1 Pesuaine dosaatori sahtel
2 Juhtpaneel
3 Ukse avamise käepide
4 Andmeplaat
5 Tühjenduspump
6 Reguleeritavad jalad
electrolux 5
Pesuvahendi dosaatori sahtel
Sahtel eelpesuaine ja leotusvahendi või
plekieemaldusfaasis kasutatava plekieemaldi jaoks (kui vastav faas on saadaval). Eelpesuaine ja leotusvahend lisatakse pesuprogrammi alguses. Plekieemaldi lisatakse plekieemaldusfaasi ajal.
Sahtel põhipesuks kasutatava pesupulbri
või vedela pesuaine jaoks. Vedela pesuaine
puhul lisage see vahetult enne pesuprogrammi algust.
Sahtel vedelate lisandite (kanga pehmendaja, tärgeldusvahendi) jaoks.
Järgige tootja soovitatud koguseid ja ärge
ületage pesuvahendi dosaatori sahtlis olevat
tähist «MAX» . Kanga pehmendaja või tärgeldusvahend tuleb sahtlisse kallata alati enne pesuprogrammi algust.
Programmikaart
Koos seadmega tarnitakse erinevates keeltes mitmesugused programmikaardid. Üks
on pesuaine jaoturi sahtli esiküljel ning teised
on kinnitatud kasutajajuhendi külge. Sahtlil
oleva kaardi saab kerge vaevaga välja vahetada: eemaldage kaart sahtlilt, tõmmates seda paremal ja sisestage vajaliku keelega
kaart.
Juhtpaneel
All on juhtpaneeli pilt. See näitab programmi valikuketast ning nuppe, märgutulesid ja
ekraani. Järgmistel lehekülgedel tähistavad neid vastavad numbrid.
1
2
1 Programmi valikunupp
2 TEMPERATUURI nupp
3 TSENTRIFUUGI pöörete vähendamisnupp
4 Nupp AUTOMAATKUIVATUS
5 Nupp KUIVATUSAEG
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
VIITKÄIVITUSE nupp
Digitaalne ekraan
Nupp START/PAUS
LISALOPUTUSE märgutuli
TIME MANAGER -nupud
6 electrolux
Sümbolite tabel
Programmi valikunupp
+
= Ajahalduri programmid
= Puuvillane
= Puuvillane + eelpesu
= Tehiskiud
= Õrnpesu
= Villane/käsitsipesu
= Siid
= Loputus
= Tühjendamine
= Tsentrifuugimine
= Eriprogrammid
+
= Tekk
= Energiasäästuprogramm (ökonoomne)
= Hõlbus triikimine
= Kuivatusprogrammid
Nupplülitid ja märgutuled
= Temperatuur
= Külm
= Piiratud tsentrifuugimine
= Öötsükkel
= Eelpesu
= Loputuse seiskamine
= Automaatne kuivatus
= Ekstrakuiv
= Kapikuiv
= Triikimiskuiv
= Kuivatusaeg
= Start/Paus
= Viitkäivitus
= Lapselukk
= Lisaloputus
= Ajahalduri nupud
+/-
Programmi valikuketas
Nii saab masina sisse/välja lülitada ja/või valida mõne programmi.
Temperatuur
See nupp lubab suurendada või vähendada
pesutemperatuuri.
Tsentrifuugi pöörete arvu vähendamine
Vajutades seda nuppu saate vähendada
maksimaalset tsentrifuugimiskiirust valitud
programmi jaoks või valida saadaolevate valikute seast sobiva(d).
Öine tsükkel
Kui valite selle funktsiooni, ei lase masin pärast viimast loputust vett välja ning tsentrifuugimisfaasid jäävad ära, vältides nii pesu
kortsumist. See pesutsükkel väga vaikne
ning selle võib valida öösel või elektri säästu-
hinna ajal. Mõnedes programmides toimub
loputamine suurema veehulgaga. Enne ukse
avamist tuleb vesi välja lasta. Vee väljalaskmiseks lugege palun peatükki "Pärast programmi lõppu".
Peatumisega loputus
Kui valite selle funktsiooni, ei lasta viimase loputuse vett välja, et vältida riiete kortsumist.
Enne ukse avamist tuleb vesi välja lasta. Vee
väljalaskmiseks lugege palun peatükki "Pärast programmi lõppu".
Automaatne kuivatus
Selle nupu vajutamisel võite valida puuvillase
ja segakiust riiete kuivatamise taseme:
• Ekstrakuiv (puuvillane)
• Kapikuiv (puuvillane ja segakiud)
• Triikimiskuiv (puuvillane)
electrolux 7
Süttib valitud kuivatustasemele vastav märgutuli.
2 tundi ja seejärel 1 tunni võrra kuni maksimaalselt 20 tunnini.
Kuivatusaeg
Kui soovite kasutada kindlaksmääratud ajaga kuivatusprogrammi, vajutage sellele klahvile, kuni soovitud kuivatusaeg kuvatakse
ekraanile olenevalt materjalist (puuvillane või
sünteetika), mida peate kuivatama. Puuvillase puhul saab valida kuivatusaja 10 minutist
kuni 250 minutini ( 4.10 ). Sünteetika puhul
saab valida kuivatusaja 10 minutist kuni 130
minutini (2.10). Iga vajutus sellele klahvile
suurendab kuivatusaega 5 minuti võrra.
Start Paus
See nupp lubab käivitada või katkestada valitud programmi.
Viitstart
Selle nupuga võib programmi käivitumist viivitada vahemikus 30 min - 60 min - 90 min,
Ajahaldur
Need nupud lubavad teil muuta programmi
masina poolt automaatselt soovitatud kestvust.
Lisaloputuse märgutuli
Kui seade teostab täiendavaid loputusi, põleb märgutuli 9 . Teavet lisaloputuse kohta
leiate jaotisest "Lisaloputuse valimine".
Digitaalne ekraan
7.3
7.4
7.1
7.2
Ekraanil kuvatakse järgmine teave:
7.1:
• Valitud programmi kestus
Pärast programmi valimist kuvatakse
ekraanil selle kestus tundides ja minutites
(näiteks 2.05 ). Kestus arvutatakse automaatselt iga pesutüübi maksimaalse soovitatava koguse põhjal. Kui programm on
käivitunud, uuendatakse järelejäänud aja
näitu iga minuti järel.
• Valitud kuivatusaeg
Pärast kuivatusprogrammi valimist kuvatakse kuivatusaeg minutites või tundides ja
minutites (nt 130 minutit = 2.10 ). Kui pro-
gramm on käivitunud, uuendatakse järelejäänud aja näitu iga minuti järel.
• Viitkäivitus
Valitud viitkäivituse aeg, mida saab määrata vastavaid nuppe vajutades, ilmub
ekraanile mõneks sekundiks ning seejärel
kuvatakse taas valitud programmi kestus.
• Häirekoodid
Kui seadme töös esineb tõrkeid, võidakse
ekraanil kuvada mõningad häirekoodid,
näiteks E20 (vt jaotist "Mida teha, kui...").
• Valitud on vale funktsioon
Kui määrate mõne funktsiooni, mida valitud programmi puhul kasutada ei saa, kuvatakse mõneks sekundiks ekraani alao-
8 electrolux
sas teade Err ja nupu 8 juurde kuuluv punane tuli hakkab vilkuma.
• Programmi lõpp
Kui programm on lõppenud, kuvatakse
ekraanil kolm vilkuvat nulli, märgutuli 9 ja
nupu 8 märgutuli kaovad ja ukse saab jälle
avada.
7.2: Pesuprogrammi faaside ikoonid
• Pesemine
• Loputuskorrad
• Nõrgumine
• Tsentrifuugimine
• Kuivatamine
Pesuprogrammi valimisel ja selle edenemisel
kuvatakse ekraani alaosas parasjagu käimasoleva programmifaasi ikoon. Pärast nupu 8
vajutamist jääb põlema üksnes käimasoleva
faasi ikoon.
7.3: Määrdumisastme ikoonid
• Intensiivpesu
• Tavaline pesu
• Igapäevane
• Valgus
• Kiirpesu
• Eriti kiire
• Värskendamine
• Tugev värskendamine
Programmi valimisel kuvatakse ekraanil
ikoon, mis näitab masina poolt automaatselt
pakutavat määrdumisastet.
7.4: Lapselukk
(vt jaotist "Lapselukk").
Esimene kasutamine
• Veenduge, et elektri- ja veeühendus
oleks vastavuses paigaldusjuhistega.
• Eemaldage trumlist polüstüreenplokk
ja mistahes muu materjal.
• Soovitame valada 2 liitirt vett pesuaine
, et aktisahtli põhipesu vahesse
veerida ÖKO klapp. Seejärel käivitage
trumlist ja paagist tootmisjääkide eemaldamiseks tühjas masinas maksimaalsel temperatuuril puuvillase tsükkel. Valage 1/2 mõõtu pesuainet dosaatori sahtlisse ja käivitage masin.
Personaliseerimine
Helisignaalid
Masin on varustatud heliseadmega, mis kõlab järgmistel juhtudel:
• tsükli lõpus
• kui esineb rike.
Vajutades 4 ja 5 nuppudele samaaegselt umbes 6 sekundi vältel , lülitub helisignaal välja
(v.a. rikke korral). Vajutades uuesti neile 2 nupule, lülitub helisignaal uuesti sisse.
Lapselukk
See seade võimaldab jätta masin järelvalveta
ilma et tarvitseks muretseda, et lapsed või-
Igapäevane kasutamine
Pange pesu masinasse
Tõmmake ukse käepidet ettevaatlikult väljapoole ja avage uks. Pange pesu trumlisse,
üks ese korraga, raputades neid seejuures
võimalikult hästi välja. Sulgege uks.
vad viga saada või masinad vigastada. See
funktsioon jääb sisselülitatuks ka siis, kui pesumasin ei tööta.
Selle variandi määramiseks on kaks erinevat
viisi:
1. Enne vajutamist nupule 8 : masina käivitamine on võimatu.
2. Pärast vajutamist nupule 8 : on võimatu
valida muud programmi või varianti.
Selle variandi sisse või välja lülitamiseks vajutage umbes 6 sekundi vältel samaaegselt
nuppudele 5 ja 6 , kuni ekraanile ilmub või
sealt kustub ikoon
.
electrolux 9
Mõõtke välja pesuaine ja loputusvahend
Tõmmake dosaatori sahtel lõpuni välja.
Mõõtke välja vajalik pesuaine kogus, valage
seda põhipesu vahesse
või vastavasse
vahesse, kui valitud programm/variant seda
nõuab (vt rohkem üksikasju alalõigust "Pesuaine jagaja sahtel").
Valige vajalik programm programmi
valikunupu abil (1)
Keerake programmi valikunupp vajalikule
programmile. Pesumasin soovitab temperatuuri ja valib automaatselt maksimaalse
tsentrifuugi kiiruse teie poolt valitud programmi jaoks. Neid väärtusi saab vastavate nuppude abil muuta. Roheline märgutuli nupul
8 hakkab vilkuma.
Valikunuppu võib keerata nii päri- kui vastupäeva. Keerake asendisse
programmi
lähtestamiseks/ masina väljalülitamiseks.
Programmi lõpus tuleb valikuketas masina väljalülitamiseks keerata asendisse
.
Ettevaatust Kui keerate programmi
valikunupu teisele programmile ajal, mil
masin töötab, vilgub punane märgutuli
nupul 8 3 korda ja ekraanile kuvatakse
teade Err , mis osutab valele valikule.
Masin ei hakka töötama uuel valitud
programmil.
Vajadusel valage loputusvahendit vahesse,
mille on tähis
(kasutatav kogus ei tohi ületada sahtlil olevat tähist "MAX"). Sulgege
sahtel ettevaatlikult.
Programmi variantide nupud
Olenevalt programmist võib kombineerida
erinevaid funktsioone. Need tuleb valida pärast soovitud pesuprogrammi valimist ning
enne vajutamist nupule 8 .
Valige temperatuur, vajutades nupule 2
Programmi valides soovitab masin automaatselt vaiketemperatuuri.
Vajutage seda nuppu korduvalt, et temperatuuri suurendada või alahdada, kui soovite
pesta pesu erineval temperatuuril.
10 electrolux
Tsentrifuugi kiiruse vähendamiseks
vajutage nuppu 3
Programmi valides pakub masin automaatselt välja selle programmi jaoks võimaliku
maksimaalse tsentrifuugi kiiruse.
Tsentrifuugi kiiruse muutmiseks vajutage
korduvalt nupule 3 , kui soovite tsentrifuugida
pesu erineval kiirusel. Vastav tuli süttib.
Valige pakutavad variant, vajutades
nuppudele 3, 4 ja 5
Olenevalt valitud programmist võib enne nupule 8 vajutamist kombineerida erinevaid
funktsioone. Kui valitakse mõni variant, süttib
vastav märgutuli.
Kui valitakse vale variant, vilgub integreeritud
punane märgutuli nupul 8 3 korda ja ekraanile kuvatakse mõneks sekundiks teade Err .
Pesuprogrammide ja variantide ühilduvuse kohta vt peatükist "Pesuprogrammid".
Lisaloputuse valimine
See seade on konstrueeritud vee säästmise
vajadust silmas pidades. Kuid on võimalik, et
väga tundliku nahaga (allergia pesuvahendite
suhtes) inimestel tekib vajadus pesu loputamiseks, kasutades täiendavat veekogust (lisaloputust). Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage mõne sekundi jooksul korraga
nuppe 4 ja 6 . Märgutuli 9 põleb. See funktsioon jääb pidevalt sisselülitatuks. Selle
funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti
nuppe 4 ja 6 , kuni märgutuli 9 kustub.
Viitstardi valimiseks vajutage nupule 6
Kui soovite programmi käivitumist edasi lükata, vajutage enne programmi käivitamist
korduvalt nupule 6 , et valida soovitud viivitusaeg. Vastav märgutuli süttib.
Valitud viivitusaeg (kuni 20 tunid) kuvatakse
mõneks sekundiks ekraanile, seejärel kuvatakse uuesti programmi kestvus.
Selle variandi peate valima pärast seda, kui
olete määranud programmi ning enne kui vajutate nupule 8 .
Viivituse aja võib igal ajal tühistada või muuta,
enne kui vajutate nupule 8 .
Viitstardi valimine:
1. Valige programm ja vastavad variandid.
2. Valige viitstart, vajutades nupule 6 .
3. Vajutage nupule 8 :
– masin käivitab tunniajalise mahaloendamise.
– Programm käivitub pärast valitud aja
möödumist.
Viitstardi tühistamine pärast vajutamist nupule 8 :
1. määrake pesumasin PAUSILE, vajutades
nupule 8 .
2. Vajutage nupule 6 üks kord, kuni kuvatakse sümbol 0'
3. Programmi käivitamiseks vajutage uuesti
nupule 8 .
Tähtis Valitud viivitust saab muuta ainult
pärast pesuprogrammi uuesti valimist.
Viitstarti ei saa valida NÕRUTUS -programmiga.
Käivitage programm, vajutades nupule 8
Valitud programmi käivitamiseks vajutage
nupule 8 , roheline märgutuli nupul 8 lakkab
vilkumast.
Käimasoleva programmi katkestamiseks vajutage nupule 8 : roheline märgutuli hakkab
vilkuma.
Programmi taaskäivitamiseks hetkest, mil
see katkestati, vajutage uuesti npulule 8 . Kui
olete valinud viivitusega stardi, alustab masin
mahalugemist. Kui valitakse vale variant, vilgub punane märgutuli nupul 8 3 korda ja
ekraanile kuvatakse mõneks sekundiks teade Err .
Ajahalduri valimine nupuga 10
Selle nupu korduv vajutamine võimaldab pesutsüklit pikendada või lühendada. Ekraanile
ilmub määrdumisastme ikoon, tähistamaks
valitud määrdumisastet. See valik on saadaval ainult programmidega Puuvillane , Tehiskiud ja Õrnpesu .
Määrdumisaste
Ikoon
Kanga tüüp
Intensiivpesu
Tugevalt määrdunud
esemetele
Tavaline
Tavaliselt määrdunud esemetele
Igapäevane
Igapäevaselt määrdunud esemetele
Kerge
Kergelt määrdunud
esemetele
Kiirpesu
Väga kergelt määrdunud esemetele
Eriti kiire 1)
Esemetele, mida on
kantud lühikest aega
electrolux 11
Määrdumisaste
Ikoon
Kanga tüüp
Värskendamine 1)
2)
Ainult riiete värskendamiseks
Tugev värskendamine 1)
2)
Ainult üksikute esemete värskendamiseks
1) Soovitame vähendada pesu kogust (vt
pesuprogrammide tabelit).
2) Selle valiku puhul ilmub lühiajaliselt vastav ikoon, mis
seejärel kiiresti kaob.
Variandi või käimasoleva programmi
muutmine
Mõningaid variante saab muuta, enne kui
programm need teostab.
. Enne kui muudate midagi, tuleb pesumasin
PEATADA, vajutades nupule 8 (kui soovite
muuta ajahalduri varianti, tuleb tühistada käimasolev programm ja teha valik uuesti).
Käimasoleva programmi muutmine on võimalik ainult selle lähtestamise teel. Keerake
programmi valikuketas asendisse
ja seejärel uue programmi asendisse. Käivitage
uus programm, vajutades uuesti nuppu 8 .
Pesuvett ei lasta paagist välja.
Programmi katkestamine
Käimasoleva programmi katkestamiseks vajutage nupule 8 , vastav roheline märgutuli
hakkab vilkuma.
Programmi uuesti käivitamiseks vajutage
uuesti nupule.
Programmi tühistamine
Käimasoleva programmi tühistamiseks keerake valikuketas asendisse
.
Nüüd võite valida uue programmi.
Ukse avamine
Programmi töösoleku ajal ja kogu viivitusaja
kestel on uks lukustatud. Kui mingil põhjusel
Ooterezhiim : kui programm on lõppenud,
hakkab mõne minuti möödudes tööle masina
energiasäästu süsteem. Väheneb ekraani
on vaja ust avada, siis tuleb kõigepealt masin
SEISATA, vajutades nuppu 8 .
Mõne minuti pärast saate ukse avada.
Kui uks ei avane, siis tähendab see, et seade
on juba kuumutusfaasis või on vee tase liialt
kõrge. Ärge kunagi ust jõuga avage!
Kui ust on vaja avada, kuid see ei õnnestu,
siis lülitage seade välja, keerates valikunupu
asendisse O . Mõne minuti pärast saate ukse
avada (pöörake tähelepanu vee tasemele
ja temperatuurile!) .
Pärast ukse sulgemist tuleb programm ja
muud funktsioonid uuesti valida ning vajutada nuppu 8 .
Pesuprogrammi lõpus
Masin peatub automaatselt. Ekraanil vilgub
kolm korda näit 0.00 ja nupu 8 märgutuli kustub. Kõlavad mõned helisignaalid.
Kui valitud on programm või funktsioon, mille
lõpus jääb vesi paaki, siis jääb uks lukustatuks, mis tähendab, et vesi tuleb enne ukse
avamist seadmest eemaldada.
Vee eemaldamiseks järgige alltoodud juhiseid:
1. Keerake programmi valikunupp asendisse O .
2. Valige nõrgumis- või tsentrifuugimisprogramm.
3. Vajadusel vähendage pöörete kiirust, vajutades vastavat nuppu.
4. Vajutage nuppu 8 .
Programmi lõpus uks vabastatakse ja selle
saab avada. Keerake programmi valikunupp
asendisse O , et pesumasin välja lülitada.
Võtke pesu masinast välja ja kontrollige hoolikalt, kas trummel on tühi. Kui te järgmist pesukorda ei alusta, sulgege veekraan. Jätke
uks lahti, et vältida niiskuse ja ebameeldivate
lõhnade tekkimist.
heledus. Masin väljub energiasäästurežiimist
kui vajutate mistahes nuppu.
Kasutamine - Kuivatamine
Ainult kuivatamine
Hoiatus
Soovitatav kogus on 3 kg puuvillaste ja linaste esemete ja 2 kg sünteetiliste esemete kuivatamisel.
12 electrolux
Vajutades nuppu Kuivatusaeg saab kuivatada ka kuni 4 kg puuvillaseid esemeid
(vt tabelit "Kuivatusprogramm").
7. Keerake valikunupp asendisse O , et masin välja lülitada.
8. Võtke pesu välja.
Hoiatus
Automaatne pesemine ja kuivatamine
(NON-STOP programm)
NON-STOP programmides on soovitatav
pesukogus 3 kg puuvillaste ja 2 kg sünteetiliste esemete pesemisel.
Veekraan peab olema avatud ja väljalaskevoolik tuleb paigutada kraanikaussi
või ühendada äravoolutorusse.
1. Pange pesu masinasse.
2. Valige pesuliigi jaoks lubatud maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, et tagada parimad kuivatustulemused.
3. Valige valikunupu kuivatussektoris puuvillastele või sünteetilistele esemetele
mõeldud kuivatusprogramm.
4. Kui soovite valida ajastatud kuivatuse, siis
vajutage nuppu 5 kuni soovitud aeg kuvatakse ekraanil (vt tabelit "Kuivatusprogramm"). Iga kord, kui seda nuppu vajutate, suureneb kuivatusaeg 5 minuti võrra.
Märkus!
Programmi kestus pikeneb automaatselt
mõne minuti võrra.
5. Vajutage uuesti nuppu 8 , et programm
käivitada.
Kui programm on käivitunud, uuendatakse järelejäänud aja näitu iga minuti järel.
Märkus!
Erinevat tüüpi puuvillased esemed (käterätikud, linad, särgid jms) või pesuesemed võivad tsentrifuugimisfaasis rulli
keerduda, jäädes paiguti niiskeks. Kui
tsükli lõpus jääb pesu erandlikult veidi
niiskeks, soovitame rulli keerdunud esemed lahti voltida ja trumlis ühtlaselt laiali
laotada ning valida täiendav kuivatustsükkel kestusega 20-30 minutit.
6. Kuivatusprogrammi lõpus kostab helisignaal ja ekraanil vilgub näit " 0.00 ". Uks on
lukustatud.
Kuivatustsükli viimased 10 minutit vastavad kortsumisvastasele faasile. Selle aja
jooksul on uks lukustatud ja ekraanil vilgub näit " 0.00 ».
Kui soovite avada ukse enne või pärast
kortsumisvastase faasi läbimist või selle
funktsiooni katkestada, siis vajutage suvalist nuppu või keerake programmi valikunupp ükskõik millise programmi
asendisse (välja arvatud O ).
Vajutades ainult nuppu Kuivatusaeg,
saab kuivatada kuni 4 kg puuvillaseid
esemeid (vt tabelit "Kuivatusprogramm").
Ettevaatust Pesu- või
kuivatusprogrammi rakendamisel
ärge kasutage doseerimiskuuli.
1. Pange pesu masinasse.
2. Lisage pesuvahend ja kanga pehmendaja.
3. Lülitage masin sisse, keerates valikunupu
soovitud pesuprogrammi/kanga kohale.
4. Valige vajalikud funktsioonid, vajutades
vastavaid nuppe.
Võimaluse korral ärge valige seadme
poolt soovitatust madalamat tsentrifuugimiskiirust, et vältida liiga pikka kuivatusaega ja säästa energiat.
Igal juhul on tsentrifuugimiskiiruse vähendamine võimalik ainult pärast kuivatamise
valimist.
Madalaimad väärtused, mida saab valida, on järgmised:
– 900 p/min puuvillaste ja sünteetiliste
esemete puhul, kasutades elektroonilise kuivatuse funktsiooni;
– 900 p/min puuvillaste esemetele ja 700
p/min esemetele, kasutades ajastatud
kuivatuse funktsiooni.
5. Valige kuivatusaeg, vajutades nuppu 5 .
Ekraanil kuvatakse pesutsükli ja valitud
kuivatustsükli kogukestus.
6. Käivitage programm, vajutades nuppu 8 .
Kui programm on käivitunud, uuendatakse järelejäänud aja näitu iga minuti järel.
7. Programmi lõpus keerake valikunupp
asendisse O , et masin välja lülitada.
8. Võtke pesu välja.
electrolux 13
Vihjeid ja näpunäiteid
Pesu sorteerimine
Järgige pesukoodi sümboleid rõivaste etikettidel ja tootjate pesujuhiseid. Sorteerige pesu
järgmisel viisil: valge, värviline, sünteetiline,
õrn, villane.
Temperatuurid
• Sünteetika: trummel mitte rohkem kui
poolenisti täis;
• Õrnad kangad ja villane: trummel mitte
rohkem kui üks kolmandik täis.
Maksimaalse pesukoguse pesemine tagab
kõige tõhusama vee ja energia kasutamise.
Väga musta pesu puhul vähendage kogust.
95° või 90°
normaalse määrdumusega valge puuvillase ja linase jaoks (nt
köögirätikud, käterätikud, laualinad, voodilinad...)
Pesu kaalud
Järgmised kaalud on orientiiriks:
hommikumantel
60°/50°
normaalse määrdumusega värvikindlad rõivad (nt särgid, öörõivad, pid˛aamad...) linasest,
puuvillasest või sünteetilisest
materjalist ja kergelt määrdunud valgest puuvillasest (nt
aluspesu)
õrnadele esemetele (nt võrkkardinad), segapesule, sh sünteetilisest kiust ja villasest esemed
etiketiga "puhas uus vill, masinas pestav, ei lähe kokku"
40°-30°külm
Enne pesu masinasse panemist
Ärge kunagi peske valget ja värvilist pesu
koos. Valge pesu võib oma "valge" värvi pesus kaotada.
Uued värvilised esemed võivad esimeses pesus värvi anda; seetõttu tuleks neid esimest
korda eraldi pesta.
Veenduge, et pesu hulka ei jääks metallist esemeid (nt juukseklambrid, haaknõelad, nõelad).
Nööpige padjapüürid kinni, sulgege tõmblukud, haagid ja trukid. Siduge kokku vööd või
pikad paelad.
Eemaldage enne pesemist rasked plekid.
Hõõruge eriti määrdunud kohti spetsiaalse
pesuvahendi või -pastaga.
Käsitlege kardinaid eriti ettevaatlikult. Eemaldage konksud või siduge need kotti või võrku.
Maksimumkoormused
Soovitatud kogused on ära toodud pesuprogrammi tabelites.
Üldised reeglid:
• Puuvillane, linane: trumlitäis, kuid mitte
liiga tihedalt koos;
Järgmised kaalud on orientiiriks:
1200 g
voodikate
700 g
meeste töösärk
600 g
lina, meeste pidžaamad
500 g
laualina
250 g
padjapüür, froteerätik, öösärk,
meestesärk
200 g
köögirätik, naiste aluspüksid,
slavrätik, pluus, meeste aluspüksid
100 g
Plekkide eemaldamine
Raskete plekkide eemaldamiseks ei tarvitse
veest ja pesuainest piisata. Seetõttu on soovitav neid enne pesemist käsitleda.
Veri: töödelge värskeid vereplekke külma
veega. Kuivanud plekkide puhul leotage öö
otsa vees, millele on lisatud spetsiaalset puhastusainet, seejärel hõõruge seebi ja veega.
Õlivärv: niisutage plekieemaldusbensiiniga,
asetage rõivas pehmele rätikule ja tupsutage
plekki; korrake mitu korda.
Kuivanud rasvaplekid: niisutage tärpentiniga, pange rõivas pehmele pinnale ja tupsutage plekki sõrmeotste ja vatitupsuga.
Rooste: oblikhape lahustatuna kuumas
vees või rooste-eemaldus vahend kasutatuna külmalt. Olge vanade roosteplekkidega
ettevaatlik, sest tselluloosistruktuur on juba
rikutud ja materjal kipub augustuma.
Hallitusplekid: käsitlege pleegitusvahendiga, loputage korralikult (ainult valge ja värvikindel pesu).
Rohi: seebitage kergelt ja töödelge pleegitusvahendiga (ainult valge ja värvikindel pesu).
14 electrolux
Pastapliiats ja liim: niisutage atsetooniga
1), asetage rõivas pehmele rätikule ja tupsutage plekki.
Huulepulk: niisutage atsetooniga ülaltoodud viisil, siis töödelge plekke metüülalkoholiga. Töödelge järelejäänud plekke pleegitusvahendiga.
Punane vein: leotage vees ja pesuvahendis,
loputage ja töödelge äädik- või sidrunhappega, seejärel loputage. Töödelge järelejäänud
plekke pleegitusvahendiga.
Tint: olenevalt tindi tüübist niisutage kangast
esmalt atsetooniga 1) , seejärel äädikhappega; töödelge järelejäänud plekke valgetel
kangastel pleegitusvahendiga ja seejärel loputaga põhjalikult.
Tõrvaplekid: kõigepealt töödelge plekieemaldiga, meüülalkoholi või bensiiniga, seejärel hõõruge puhastuspastaga.
Pesuained ja lisandid
Head pesemistulemused sõltuvad ka pesuaine valikust ja õigete koguste kasutamisest,
et vältida raiskamist ja kaitsta keskkonda.
Kuigi bioloogiliselt lagundatavad, sisaldavad
pesuvahendid selliseid aineid, mis suurtes
kogustes võivad rikkuda looduse õrna tasakaalu.
Pesuaine valik sõltub kanga tüübist (õrn, villane, puuvillane jne), värvist, pesutemperatuurist ja määrdumisastmest.
Selles masinas võib kasutada kõiki üldiselt
kättesaadavaid pesumasinatele mõeldud
pesuaineid:
• pesupulbrid kõigile kangatüüpidele
• pesupulbrid õrnadele kangastele (60 °C
maks.) ja villasele
• vedelad pesuvahendid soovitavalt madalate temperatuuridega pesuprogrammidele (60 °C maks) igat tüüpi kangastele või
spetsiaalselt ainult villasele.
Pesuaine ja lisandid tuleb panna vastavatesse jagaja vahedesse, enne kui pesuprogramm käivitatakse.
Kui kasutatakse vedelaid pesuaineid, tuleb
valida ilma eelpesuta programm.
Teie masinal on ringlussüsteem, mis võimaldab kontsentreeritud pesuainet optimaalselt
kasutada.
Järgige tootja soovitusi kasutatavate koguste osas ning ärge ületage "MAX" tähist
pesuaine jagaja sahtlil .
Vee karedusastmed
Veekaredus jaotatakse nn kareduse "astmeteks. Infot teie piirkonna vee kareduse kohta
saate asjaomaselt veefirmalt või oma kohalikust omavalitsusest.
Vee pehmendusvahendit tuleb lisada,
kui vesi on keskmiselt kõrge karedusastmega (karedusaste II). Järgige tootja juhiseid. Pesuvahendi kogust saab alati
reguleerida vastavalt karedusastmele I
(= pehme).
Vee karedusastmed
Tase
Näitaja
Saksa
°dH
Prantsuse °T.H.
1
pehme
0-7
0-15
2
keskmine
8-14
16-25
3
kare
15-21
26-37
4
väga kare
> 21
> 37
Näpunäiteid kuivatamiseks
Kuivatustsükli ettevalmistamine
Kuivatina töötab masin kondensatsiooni põhimõttel.
Seetõttu peab veekraan olema avatud ja
väljalaskevoolik juhtima vee kraanikaussi või äravoolutorusse, isegi kuivatustsükli ajal.
Ettevaatust!
Enne kuivatusprogrammi käivitamist väehndage pestud pesu kogust, et tulemus oleks
parem.
1) ärge kasutage atsetooni kunstsiidil
Pesu ei sobi kuivatamiseks
• Väga õrnad esemed, nagu sünteetilised
kardinad, villased materjalid ja siid, metallfurnituuridega rõivad, nailonsukad, suured
rõivad nagu talvejakid, voodikatted, vatitekid, magamiskotid ja sulgtekid, ei sobi masinkuivatuseks.
• Vältige tumedate riiete kuivatamist koos
heledate ebemeliste esemetega nagu näiteks käterätikud, kuna need võivad ebemeid ligi tõmmata.
• Eemaldage pesu, kui seade on kuivatamise lõpetanud.
electrolux 15
• Selleks, et vältida staatiliste laengute tekkimist pärast kuivatamist, kasutage pesu
pesemisel kanga pehmendajat või loputusvahendit, eriti trummelkuivatite puhul.
• Rõivad, mis on polsterdatud vahtkummiga
või vahtkummile sarnase materjaliga, ei sobi masinkuivatuseks; need on tuleohtlikud.
• Masinkuivatuseks ei sobi ka kangad, mis
sisaldavad soengugeelide või juukselakkide, küünelaki lahustite või sarnaste lahuste
jääke, kuna need võivad tekitada kahjulikke aure.
Pesuaine ja lisandid tuleb panna vastavatesse jagaja vahedesse, enne kui pesuprogramm käivitatakse.
Kui kasutate vedelat pesuainet, tuleb valida
ilma eelpesuta programm.
Pesumasinal on ringlussüsteem, mis lubab
kasutada kontsentreeritud pesuainet optimaalselt.
Kasutatavate koguste osas järgige tootja
soovitusi ning ärge üleltage "MAX"-tähist
pesuaine jagajasahtlil .
•
•
•
•
= Võib kuivatada trummelkuivatis
= Kuivatamine kõrgel temperatuuril
= Kuivatamine alandatud temperatuuril
= Mitte kuivatada trummelkuivatis.
Kuivatustsükli kestsvus
Kuivatusaeg võib olla erinev olenevalt:
• viimase tsentrifuugimise kiirusest
• vajalikust kuivusastmest (triikimiskuiv, säilituskuiv)
• pesu tüüp
• täitekoguse kaalust.
Ajastatud kuivatamise keskmine kuivatusaeg
on ära toodud peatükis "Kuivatusprogrammid". Kogemus aitab teil kuivatada pesu sobivamal viisil vastavalt erinevatele kangastele. Jätke meelde juba läbitud tsüklite kuivatuskestvus.
Täiendav kuivatamine
Kui pesu on kuivatusprogrammi lõpus ikka
veel niiske, valige uuesti lühike kuivatustsükkel.
Rõivaste etiketid
Kuivatamisseks järgige tootja etikettidel toodud juhiseid:
Hoiatus Ärge ülekuivatage pesu,
vältimaks kangaste või rõivaste
kokkutõmbumist.
Pesuprogrammid
Programm - Maksimaalne ja minimaalne temperatuur - Tsükli kirjeldus - Maksimaalne pöörlemiskiirus - Maksimaalne pesukogus - Pesuliik
Valikud
Puuvill
90° – külm
Põhipesu – loputused
Tsentrifuugige maksimaalsel kiirusel
Maks. kogus 6 kg – vähendatud kogus 3 kg
Valge ja värviline puuvillane pesu (tavalise määrdumisega esemed).
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
AJAHALDUR 1)
Puuvillane + eelpesu
90° – külm
Eelpesu – põhipesu – loputused
Tsentrifuugige maksimaalsel kiirusel
Maks. kogus 6 kg – vähendatud kogus 3 kg
Valge või värviline puuvillane pesu eelpesuga (tugevalt määrdunud esemed).
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
AJAHALDUR 1)
Sünteetika
60° – külm
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 900 p/min
Maks. kogus 3 kg – vähendatud kogus 1.5 kg
Tehis- või segakiust kangad: aluspesu, värvilised riideesemed, mitte-kokkutõmbuvad särgid, pluusid.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
AJAHALDUR 1)
Pesuvahendi
sahtlipesa
2)
16 electrolux
Programm - Maksimaalne ja minimaalne temperatuur - Tsükli kirjeldus - Maksimaalne pöörlemiskiirus - Maksimaalne pesukogus - Pesuliik
Valikud
Õrnpesu
40° – külm
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 700 p/min
Maks. kogus kg 3 – vähendatud kogus kg 1.5
Õrnad kangad: akrüül, viskoos, polüester.
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
AJAHALDUR 1)
Käsitsipesu
40° – külm
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 900 p/min
Maks. pesukogus 2 kg
Pesuprogramm masinpestavate villaste esemete ning
käsitsipestavate villaste ja õrnade materjalide jaoks.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
Silk (siid)
30° – külm
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 700 p/min
Maks. kogus 1 kg
Õrn pesuprogramm, mis sobib siidist ja sega-tehiskiust
esemetele.
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
Loputamine
Loputus – pikk tsentrifuugimine
Tsentrifuugige maksimaalsel kiirusel
Maks. kogus 6 kg
See programm võimaldab loputada ja tsentrifuugida
eelnevalt käsitsi pestud puuvillaseid esemeid. Loputuse
tõhustamiseks võite valida funktsiooni LISALOPUTUS.
Sel juhul lisatakse mõned loputuskorrad.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
Nõrgumine
Veetühjendus
Maks. kogus 6 kg
Viimase loputusvee eemaldamiseks programmides,
kus kasutatakse valikut, mille lõpus jääb vesi paaki.
Tsentrifuugimine
Tühjendamine ja pikk tsentrifuugimine
Tsentrifuugige maksimaalsel kiirusel
Maks. kogus 6 kg
Käsitsipestavate esemete eraldi tsentrifuugimiseks ja
pärast programme, mille lõpus jääb vesi trumlisse. Võite
valida tsentrifuugitavate esemete jaoks sobiva pöörlemiskiiruse, vajutades vastavat nuppu.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
Puuvillase ökonoomne pesu
90° - 40°
Põhipesu – loputused
Tsentrifuugige maksimaalsel kiirusel
Maks. kogus 6 kg
Valge ja püsiva värviga puuvillane pesu .
See programm sobib kerge või tavalise määrdumisega
puuvillaste esemete pesemiseks. Temperatuur on madalam ja pesemise aeg pikem. See võimaldab tõhusat
pesemist, säästes energiat.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
ÖÖTSÜKKEL
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
Pesuvahendi
sahtlipesa
electrolux 17
Programm - Maksimaalne ja minimaalne temperatuur - Tsükli kirjeldus - Maksimaalne pöörlemiskiirus - Maksimaalne pesukogus - Pesuliik
Valikud
Pesuvahendi
sahtlipesa
Tekk
40° - 30°
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 700 p/min
Maks. kogus 2 kg
Üksikult pestava sünteetilisest materjalist teki või suleteki jaoks.
Hõlbus triikimine
60° – külm
Põhipesu – loputused
Maks. tsentrifuugimiskiirus 900 p/min
Maks. kogus 1 kg
Selle programmi puhul pestakse ja tsentrifuugitakse pesu õrnalt, et ära hoida kortsumist. Nii on triikimine lihtsam. Lisaks tehakse mõned täiendavad loputused.
PIIRATUD TSENTRIFUUGIMINE
LOPUTUSE SEISKAMINE
LISALOPUTUS
Kuivatamine - sünteetika
Sünteetiliste esemete kuivatusprogramm. Seda saab
kasutada ajastatud kuivatusega või automaatse kuivatusega (kuivusaste: säilituskuiv).
Kuivatamine - puuvillane
Puuvillase pesu kuivatusprogramm. Seda saab kasutada ajastatud kuivatusega või automaatse kuivatusega
(kuivusaste: ekstrakuiv, säilituskuiv, triikimiskuiv).
O = VÄLJAS
Käimasoleva programmi tühistamiseks või masina väljalülitamiseks.
1) Kui valite režiimi Eriti kiire, vajutades nuppe 10 , on soovitatav maksimaalset pesukogust vähendada, nagu tabelis
näidatud. Täiskoguse pesemine on võimalik, kuid pesutulemus võib olla veidi kehvem. Kui valite värskendamise või
tugeva värskendamise, soovitame pesukogust veelgi vähendada.
2) Vedela pesuaine kasutamisel tuleb valida ilma EELPESUTA programm.
Kuivatusprogrammid
Automaatprogrammid
Pesutüüp
Maks. kogus
ERITI KUIV
Ideaalne froteest kangastele
Kuivusaste
Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilinad jms)
3 kg
SÄILITUSKUIV
Sobiv esemetele, mis ei vaja triikimist
Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilinad jms)
3 kg
SÄILITUSKUIV
Sobiv esemetele, mis ei vaja triikimist
Sünteetilised ja segakiust
kangad (džemprid, pluusid,
aluspesu, linad)
2 kg
TRIIKIMISKUIV
Sobiv triikimiseks
Puuvillane ja linane (linad,
laudlinad, särgid jms)
3 kg
18 electrolux
Ajastatud programmid
Pesutüüp
Kuivatatav
kogus
Pöörlemiskiirus
Soovitatav
kuivatusaeg minutites
ERITI KUIV
Ideaalne froteest kangastele
Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilinad jms)
4 kg
3 kg
1.5 kg
1200
160-180
95-105
55-65
SÄILITUSKUIV
Sobiv esemetele, mis ei vaja triikimist
Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilinad jms)
4 kg
3 kg
1.5 kg
1200
150-170
85-95
45-55
SÄILITUSKUIV
Sobiv esemetele, mis ei vaja triikimist
Sünteetilised ja
segakiust kangad
(džemprid, pluusid,
aluspesu, linad)
2 kg
1 kg
900
70-80
35-45
Puuvillane ja linane (linad, laudlinad,
särgid jms)
4 kg
3 kg
1.5 kg
1200
120-140
70-80
40-50
Kuivusaste
TRIIKIMISKUIV
Sobiv triikimiseks
Vastavalt EÜ direktiivile EN 50229 peab
andmeplaadil esitatud puuvillase viitpro-
grammi andmed olema saadud nii, et maksimaalne pesukogus on jagatud kaheks
võrdseks osaks ja mõlemad on kuivatatud
sama KUIVATUSAJAGA.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne mistahes puhastus- ja
hooldustöid tuleb masin vooluvõrgust
LAHTI ÜHENDADA.
Katlakivi eemaldamine
Tavaliselt sisaldab kasutatav vesi lupja. Oleks
hea aegajalt masinas veepehmenduspulbrit
kasutada. Tehke seda pesupesemisest eraldi, järgides pehmenduspulbri tootja juhiseid.
See aitab vältida katlakivi moodustumist.
Pärast iga pesu
Jätke uks natukeseks ajaks lahti. See aitab
vältida hallitust ja ebameeldiva lõhna tekkimist masinas. Samuti aitab ukse praokile jätmine pärast pesu säästa uksetihendit.
Hoolduspesu
Kui kasutatakse madala temperatuuriga pesemist, võivad trumlisse ladestuda pesemisjäägid.
Soovitame regulaarsete ajavahemike tagant
viia läbi hoolduspesu.
Hoolduspesu tegemiseks:
• Trummel peab olema pesust tühi.
• Valige kõige kuumem puuvillase pesuprogramm.
• Kasutage normaalsel määral pesupulbrit,
mis peab olema bioloogiliste omadustega.
Välispinna puhastamine
Puhastage masina väliskülge ainult seebi ja
veega ning kuivatage põhjalikult.
Tähtis ärge kasutage metüülalkoholi,
lahusteid või sarnaseid tooteid pesumasina
puhastamiseks.
Jagajasahtli puhastamine
Pesuvahendi dosaatori sahtlit tuleb regulaarsete ajavahemike tagant puhastada.
Pesupulbri ja lisandite jagajasahtlit tuleks regulaarselt puhastada.
Võtke sahtel välja, surudes riivi allapoole ja
tõmmake see välja.
electrolux 19
Loputage seda kraani all, et eemaldada kogunenud pulbri jäägid.
Puhastamise hõlbustamiseks tuleks lisandite
vahe ülemine osa ära võtta. Puhastage kõiki
osi veega.
Pesutrummel
Trumlisse võib ladestuda roostet tingituna
roostetavatest võõrkehadest pesemisel või
rauda sisaldavast kraaniveest.
Tähtis Ärge puhastage trumlit happeliste
katlakivieemaldus vahenditega, kloori
sisaldavate küürimisainetega ega raud- või
terasvillaga.
1. Eemaldage trumlis olev ladestunud rooste roostevabale terasele mõeldud puhastusvahendiga.
2. Käivitage ilma pesuta pesutsükkel, et vabaneda puhastusvahendi jääkidest.
Programm: Lühike puuvillaste rõivaste
programm maksimaalsel temperatuuril ja
lisage umbes 1/4 mõõtetopsitäit pesuvahendit.
Puhastage jagajasahtli pesa harjaga.
Uksetihend
Kontrollige aeg-ajalt ukse tihendit ja kõrvaldage võimalikud objektid, mis võivad olla voltide vahele kinni jäänud.
20 electrolux
4. Asetage veekandik madalama küljega
pumba poole, et sellesse saaks koguneda väljavalguv vesi.
Äravoolupump
Pumpa tuleks regulaarselt kontrollida, eriti
aga siis, kui:
• seade ei tühjene veest ja/või ei tsentrifuugi;
• seade teeb vee eemaldamisel imelikku
häält, kuna seadmesse on sattunud pumpa ummistavad esemed nagu kirjaklambrid, mündid jne;
• vee eemaldamisega seotud probleem tuvastatakse (lisateavet leiate jaotisest "Mida
teha, kui...").
5. Tõmmake näpitsate abil filtri kattest välja
avariivooliku kork.
Hoiatus Enne pumba ukse avamist
lülitage seade välja ja eemaldage
toitepistik vooluvõrgust.
Toimige järgmiselt.
1. Lülitage seade välja.
2. Vajadusel oodake, kuni vesi on maha
jahtunud.
3. Avage pumba uks, keerates käepideme
sälku mündi abil (või muu sobiva tööriistaga, mille leiate olenevalt mudelist juhendi juurde kuuluvast kotist).
6. Kui vett enam välja ei voola, keerake näpitsate abil vastupäeva lahti pumba kate
ja eemaldage filter. Katte eemaldamisel
hoidke vee ärapühkimiseks alati käepärast mõni lapp.
Puhastage kraani all olev filter, et eemaldada sellelt kõik ebemed.
2
1
2
1
electrolux 21
7. Eemaldage pumba pesast ja tiivikult kõik
võõrkehad ja ebemed.
10. Paigutage avariivooliku kork filtri kattele
ja keerake korralikult kinni.
8. Kontrollige hoolikalt, kas pumba tiivik
pöörleb (see pöörleb jõnksudes). Kui see
ei pöörle, võtke ühendust teeninduskeskusega.
9. Paigutage filter pumpa tagasi, sisestades selle õigesti vastavatesse juhikutesse. Keerake pumba kate päripäeva korralikult kinni.
11. Sulgege pumba uks.
22 electrolux
Hoiatus Sõltuvalt seadme kasutamisest
ja valitud programmist võib pumbas olla
kuuma vett. Ärge kunagi eemaldage
pumba katet pesutsükli ajal! Oodake
alati, kuni pesutsükkel on lõppenud ja
seade on tühi. Pumba katte
tagasiasetamisel kinnitage see piisavalt
tugevasti, et vältida lekkeid ja takistada
selle eemaldamist laste poolt.
Vee sissevoolu filtri puhastamine
Kui märkate, et masina täitumiseks veega
kulub rohkem aega kui tavaliselt, kontrollige,
kas vee sisselaske vooliku filter ei ole blokeeritud.
1. Sulgege veekraan.
2. Kruvige vee sissevõtuvoolik lahti.
3. Puhastage filtrit voolikus, kasutades tugevate harjastega harja.
4. Kruvige voolik kraani külge tagasi.
5. Kruvige voolik masina küljest lahti. Hoidke
läheduses lappi, sest vett võib maha voolata.
6. Puhastage ventiili filtrit tugevate harjastega harjaga või lapiga.
7. Kruvige voolik masina külgle tagasi ja
veenduge, et ühendus ei lekiks.
8. Keerake veekraan lahti.
Avariitühjendus
Kui vesi ei voola välja, toimige masina tühjendamiseks järgmiselt:
1. tõmmake toitepistik vooluvõrgust välja;
2. Sulgege veekraan;
3. vajadusel oodake, kuni vesi on jahtunud;
4. avage pumba uks;
5. pange põrandale kauss. Eemaldage filtrilt
avarii-tühjenduskork. Vesi peaks raskusjõu mõjul kaussi voolama. Kui kauss on
täis, pange kork filtrikattele tagasi. Valage
kauss tühjaks. Korrake protseduuri, kuni
vett enam ei tule;
6. puhastage vajadusel pumpa nagu ülalpool kirjeldatud;
7. kruvige pump uuesti kohale ja pange uks
kinni.
Ettevaatusabinõud külma vastu
Kui masin on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda allapoole 0°C, toimige
järgmiselt:
1. Tõmmake toitepistik vooluvõrgust välja.
2. Sulgege veekraan.
3. Kruvige sisselaske voolik lahti.
4. Pange sissevõtuvooliku ots põrandale
asetatud kaussi, avage filtri avarii-tühjenduskork ja laske veel välja voolata.
5. Pange avarii-tühjenduskork uuesti filtrile
ja keerake vee sissevõtuvoolik kohale tagasi
6. Kui kavatsete masina uuesti käivitada,
veenduge, et ruumi temperatuur on üle
0°C.
electrolux 23
Tähtis Iga kord, kui eemaldate seadmest
vee hädatühjendusvooliku abil, peate valama
põhipesuks mõeldud pesuaine sahtlisse 2
liitrit vett ja käivitama seejärel
tühjendusprogrammi. See aktiveerib
funktsiooni ECO Valve , mis tagab, et
järgmisel pesukorral ei jää osa pesuainest
kasutamata.
Mida teha, kui...
Mõned probleemid on tingitud lihtsate hooldustööde tegematajätmisest või hooletusest, ning neid on kerge lahendada ilma tehnikut välja kutsumata. Enne kui pöördute kohalikku teeninduskeskusse, palume kontrollida järgmist.
Masina töö käigus on võimalik, et punane
märgutuli nupul 8 vilgub, ekraanile kuvatakse
üks järgmistest alarmkoodidest ja iga 20 sekundi tagant kostab helisignaal osutamaks,
et masin ei tööta:
Probleem
•
: veevarustuse probleem.
•
: probleem vee väljalaskmisel.
•
: uks on lahti.
Kui probleem on lahendatud, vajutage nupule 8 programmi uuesti käivitamiseks. Kui pärast kontrollimist püsib probleem endiselt,
pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Võimalik põhjus/lahendus
Pesumasin ei käivitu:
Uks ei ole kinni. E40
• Sulgege uks korralikult.
Pistik ei ole korralikult pistikupesas.
• Ühendage pistik vooluvõrku.
Pistikupesas ei ole voolu.
• Palun kontrollige oma kodust elektrisüsteemi.
Peakaitse on väljas.
• Vahetage kaitse välja.
Valikuketas ei ole õiges asendis ja nupule 8 ei ole vajutatud.
• Palun keerake valikuketast ja vajutage uuesti nupule 8 .
Valitud on viitstart.
• Kui pesu tuleb kohe pesta, tühistage viitstart.
Lapselukk on sisse lülitatud.
• Lülitage lapselukk välja.
Masin ei täitu veega:
Veekraan on kinni. E10
• Avage veekraan.
Sissevõtuvoolik on kokku surutud või murtud. E10
• Kontrollige vee sissevõtuvooliku ühendust.
Sissevõtuvooliku filter on blokeeritud. E10
• Puhastage vee sissevõtuvooliku filtrit.
Uks ei ole korralikult kinni. E40
• Sulgege uks korralikult.
Masin täitub veega, siis tüh- Äravooluvooliku ots on liiga madalal.
jeneb kohe:
• Vt vastavat paragrahvi alalõigust "vee väljalaskmine".
Äravooluvoolik on kokku surutud või murtud. E20
• Kontrollige vee äravooluvooliku ühendust.
Äravoolufilter on ummistunud. E20
• Puhastage äravoolufiltrit.
Masin ei tühjene veest ja/või
Valitud on programm, mille lõpus jääb vesi trumlisse või mille puhul
tsentrifuugi:
pole tsentrifuugimist ette nähtud.
• Valige nõrutus- või tsentrifuugprogramm.
Pesu ei ole trumlis ühtlaselt jaotunud.
• Jaotage pesu ümber.
24 electrolux
Probleem
Võimalik põhjus/lahendus
Põrandal on vett:
Kasutati liiga palju pesuvahendit või sobimatut pesuvahendit (liiga
palju vahtu).
• Vähendage pesuvahendi kogust või kasutage mõnda teist pesuvahendit.
Kontrollige, kas mõnest sissevõtuvooliku ühenduskohast lekib. Alati
ei ole lihtne seda märgata, sest vesi voolab voolikut pidi alla; kontrollige, kas see on niiske.
• Kontrollige vee sissevõtuvooliku ühendust.
Äravooluvoolik või sissevõtuvoolik on vigastatud.
• Vahetage see uue vastu.
Avariivooliku kork ei ole filtrisse tagasi pandud või filtrit ei ole pärast
puhastamist korralikult tagasi keeratud.
• Paigutage avariivooliku kork tagasi filtrisse või keerake filter täielikult sisse.
Ebarahuldavad pesemistulemused:
Liiga vähe pesuvahendit või sobimatu pesuvahend.
• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage mõnda teist pesuvahendit.
Raskeid plekke ei töödeldud enne pesemist.
• Kasutage raskete plekkide eemaldamiseks kaubanduses saadaolevaid tooteid.
Valiti vale temperatuur.
• Kontrollige, kas olete valinud õige temperatuuri.
Liiga palju pesu.
• Vähendage pesukogust.
Uks ei avane:
Programm töötab veel.
• Oodake pesutsükli lõpuni.
Ukse lukk ei avanenud.
• Oodake mõni minut, kuni ukse lukk avaneb.
Trumlis on vett.
• Valige nõrutus- või tsentrifuugprogramm vee väljalaskmiseks.
Masin vibreerib või teeb müra:
Transpordipolte ja pakendit ei ole eemaldatud.
• Kontrollige, kas masin on õigesti paigaldatud.
Tugijalad on reguleerimata.
• Kontrollige, kas masin on loodis.
Pesu ei ole trumlis ühtlaselt jaotunud.
• Jaotage pesu ümber.
Võibolla on trumlis väga vähe pesu.
• Pange masinasse rohkem pesu.
Tsentrifuugimine käivitub
hilja või ei tsentrifuugi masin
üldse:
Sekkus elektrooniline tasakaalutuse avastamise seade, sest pesu ei
ole trumlis ühtlaselt jaotunud. Pesu on trumli tagurpidi pöörlemise
tõttu ümber jaotunud. Seda võib juhtuda mitu korda, enne kui tasakaalustamatus kaob ja tavaline tsentrifuugimine vjõib jätkuda. Kui 10
minuti pärast ei ole pesu trumlis ikka veel ühtlaselt jaotunud, siis masin ei tsentrifuugi. Sel juhul tuleb pesu käsitsi ümber jaotada ja valida
tsentrifuugimisprogramm.
• Jaotage pesu ümber.
Pesukogus on liiga väike.
• Lisage rohkem pesu, jagage pesu käsitsi ümber ja valige siis
tsentrifuugimisprogramm.
Masinast kostab ebatavalist
müra:
Masin on varustatud sellise mootoriga, mis põhjustab ebatavalist
müra võrreldes tavaliste mootoritega. See uus mootor tagab pehmema stardi ja ühtlasema pesu jaotuse trumlis tsentrifuugimisel ning
masina suurema stabiilsuse.
Trumlis ei ole näha vett:
Moodsal tehnoloogial põhinevad masinad töötavad väga ökonoomselt ja kasutavad väga vähe vett, ilma et see mõjutaks tulemuslikkust.
electrolux 25
Probleem
Võimalik põhjus/lahendus
Masin ei kuivata või ei kuivata korralikult:
Kuivatusaega või kuivuse astet ei ole valitud.
• Valige kuivatusaeg või kuivuse aste.
Veekraan ei ole lahti keeratud E10 .
• Avage veekraan.
Tühjendusfilter on ummistunud E20 .
• Puhastage äravoolufiltrit.
Masin on üle koormatud.
• Vähendage pesukogust trumlis.
Valitud kuivatusprogramm, aeg või kuivuse aste ei sobinud pesu
jaoks.
• Valige pesu jaoks sobiv kuivatusprogramm, aeg või kuivuse aste.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke
ühendust meie teeninduskeskusega. Enne
helistamist kirjutage üles oma pesumasina
mudel, seerianumber ja ostmise kuupäev.
Neid andmeid läheb teeninduskeskusel vaja.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius
Kõrgus
Sügavus
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriühendus
Pinge - Üldine võimsus - Kaitse
Info elektriühenduse kohta on toodud masina ukse siseserval oleval
tüübisildil.
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimaalne pesukogus
Puuvillane
6 kg
Maksimaalne kuiva pesu kogus
Puuvillane
Puuvillase suur mahutavus
Sünteetika
3 kg
4 kg
2 kg
Tsentrifuugi kiirus
Maksimaalne
1200 p/min
Tarbimisväärtused
Programm
Energiatarve (kWh)
Veekulu (liitrid)
Programmi kestus
(minutid)
Valged puuvillased esemed 90°
2.0
61
Programmide kestuste kohta saate
26 electrolux
Programm
Energiatarve (kWh)
Veekulu (liitrid)
Puuvillane 60°
1.3
58
Puuvillaste esemete
energiasäästuprogramm 60° 1)
1.02
46
Puuvillane 40°
0.7
58
Sünteetika 40°
0.5
50
Õrn 40°
0.55
60
Villane/käsipesu 30°
0.25
53
Programmi kestus
(minutid)
teavet juhtpaneelil
asuvalt ekraanilt.
1) Standardi EMÜ 92/75 kohaselt on energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks "Puuvillase pesu
energiasäästuprogramm" temperatuuril 60 °C pesukogusega 6 kg.
Sellel kaardil ära toodud tarbimisandmeid tuleb mőista orientiiridena, sest need vőivad
erineda olenevalt pesu kogusest ja tüübist, sissevőetava vee temperatuurist ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.
Paigaldamine
Lahtipakkimine
Kõik transpordipoldid ja kogu pakend tuleb
enne seadme kasutamist eemaldada.
Soovitatakse kõik transpordivahendid alles
hoida, et neid saaks uuesti kasutada, kui masinat tuleb kunagi jälle transportida.
1. Pärast kogu pakendi eemaldamist asetage masin ettevaatlikult tagaküljele, et eemaldada polüstüreenist alus põhja alt.
3. Kruvige lahti kolm polti.
2. Eemaldage toitekaabel ja sissevooluning tühjendusvoolik seadme tagaküljel
olevatest voolikuhoidikutest.
electrolux 27
4. Tõmmake välja plastmassist seibid.
6. Täitke väiksem ülemine auk ja kaks suurt
auku vastavate plastmassist korkidega,
mis asuvad kasutusjuhendit sisaldavas
kotis.
5. Avage uks ja eemaldage polüstüreenist
plokk, mis on kinnitatud ukse tihendi külge.
Paigutamine
Paigaldage masin tasasele stabiilsele pinnale. Veenduge, et õhuringlust masina ümber ei
takistaks põrandatekstiil, vaibad jne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina ega
köögimööblit. Loodige pesumasin välja, tõstes või langetades jalgu. Jalgu võib olla raske
reguleerida, sest need sisaldavad iselukustuvat mutrit, kuid masin PEAB olema loodis
ja stabiilne. Vajadusel kontrollige seadet vesiloodiga. Võtmega saab teha kogu vajaliku
reguleerimise. Õige väljaloodimine hoiab ära
28 electrolux
vibratsiooni, müra ja masina asukoha muutumise töö ajal.
Seadke voolik vasakule või paremale olenevalt teie veekraani asukohast.
Ettevaatust Ärge kunagi pange masina
alla põranda ebatasasuste
kompenseerimiseks pappi, puitu või
muid sarnaseid materjale.
3. Seadke voolik õigesse asendisse, vabastades mutri. Pärast sissevoolu vooliku kohalepanekut ärge unustage mutrit uuesti
kinni keerata, et vältida lekkeid.
Sissevõtu voolikut ei tohi pikendada. Kui see
on liiga lühike ja te ei soovi kraani liigutada,
tuleb osta uus, pikem voolik, mis on spetsiaalselt seda tüüpi kasutuseks ette nähtud.
Vee sissevõtt
Hoiatus See seade tuleb ühendada
külmavee varustusega.
1. Ühendage koos masinaga tarnitud vee
sissevooluvoolik 3/4" keermega kraaniga. Kasutage alati seadmega kaasas olnud voolikut.
Tähtis Ärge kasutage oma eelmise
masina voolikut veeühenduseks.
2. Sissevooluvooliku teist otsa, mis ühendatakse masinaga, võib keerata nagu joonisel kujutatud.
Pöörake voolik vasakule või paremale
olenevalt teie veekraani asukohast.
Tähtis Enne masina ühendamist uue
torustikuga või torustikuga, mida ei ole
mõnda aega kasutatud, laske joosta vajalik
kogus vett, et uhtuda välja praht, mis võib olla
torudesse kogunenud.
Vee väljalaskmine
Väljalaskevooliku otsa võib paigutada kolmel
viisil.
• Haagitud kraanikausi serva taha, kasutades koos masinaga tarnitud plastikust
voolikuhoidjat. Sel juhul veenduge, et ots
ei saaks masina tühjenemise ajal lahti tulla.
Seda saab teha, sidudes selle nööriga
kraani külge või kinnitades seinale.
electrolux 29
• Kraanikausi äravoolutoru harusse.
See haru peab olema sifoonist kõrgemal,
nii et kaar oleks vähemalt 60 cm maapinnast kõrgemal.
• Otse väljavoolutorusse vähemalt 60
cm, kuid mitte rohkem kui 90 cm kõrgusel.
Väljavooluvooliku ots peab alati olema
õhutatud, s.t. tühjendustoru sisemine läbimõõt peab olema suurem kui tühjendusvooliku väline läbimõõt. Äravooluvoolik ei
tohi olla murtud.
Äravooluvoolikut võib pikendada maksimaalselt 4 meetrini. Kohalikust teeninduskeskusest
võib saada täiendava äravooluvooliku ja ühendusdetaili.
Elektriühendus
Kõik seadme paigaldamisega seotud elektritööd tuleb teostada kvalifitseeritud elektriku või kompetentse isiku poolt.
Info elektriühenduse kohta on toodud masina
ukse siseserval oleval tüübisildil.
Kontrollige, kas teie kodune elektrisüsteem
kannatab maksimaalset nõutavat koormust,
arvestades ka muude kasutuses olevate
seadmetega.
Ühendage seade maandatud
pistikusse.
Tootja ütleb lahti mis tahes
vastutusest kahjustuste või
vigastuste eest, mis on tingitud
eelnimetatud ohutusmeetmete
eiramisest.
Pärast seadme paigaldamist peab
toitejuhe jääma kergesti
ligipääsetavaks.
Kui seadme toitekaabel tuleb välja
vahetada, siis pöörduge
teeninduskeskusse.
30 electrolux
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjal
Materjalid, mis on tähistatud sümboliga
on korduvkasutatavad
>PE<=polüetüleen
>PS<=polüstüreen
,
>PP<=polüpropüleen
See tähendab, et neid saab suunata korduvkasutusse, utiliseerides need nõuetekohaselt
vastavatesse kogumiskonteineritesse.
Keskkonnaalaseid märkusi
Vee ja energia säästmiseks ning keskkonna
kaitsmiseks soovitame teil järgida allpooltoodud näpunäiteid:
• Tavaliselt võib musta pesu pesta ilma eelpesuta, et säästa pesuvahendit, vett ja aega (kaitstes ka keskkonda).
• Masin töötab ökonoomsemalt, kui on pesu
täis.
• Sobiva eeltöötlusega saab plekid ja osa
mustusest; seejärel saab pesu pesta madalamal temperatuuril.
• Mõõtke välja pesuvahendi kogus vastavalt
vee karedusele, määrdumise astmele ja
pestava pesu kogusele.
electrolux 31
Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
Зміст
Інформація з техніки безпеки
Опис виробу
Панель керування
Перше користування
Персоналізація
Щоденне користування
Експлуатація — сушіння
Корисні поради
Підказки щодо сушіння
31
33
35
38
38
39
42
43
45
Програми прання
46
Програми сушіння
49
Догляд та чистка
50
Що робити, коли ...
54
Технічні дані
57
Показники споживання
58
Установка
58
Підключення до електромережі
62
Охорона довкілля
62
Може змінитися без оповіщення
Інформація з техніки безпеки
Важливо! Уважно прочитайте і
зберігайте цю інструкцію для звертання
до неї в майбутньому.
• З погляду безпеки придбаний вами
прилад відповідає галузевим стандар‐
там та законодавчим вимогам щодо
безпеки побутових приладів. Однак як
виробники ми вважаємо своїм обов'яз‐
ком надати деякі рекомендації з техні‐
ки безпеки.
• Дуже важливо зберегти цю інструкцію,
щоб можна було в майбутньому звер‐
татися до неї. Якщо прилад буде про‐
даний чи переданий іншій особі або як‐
що ви переїдете на інше місце, зали‐
шивши машину, неодмінно подбайте
про те, щоб передати цю книжку разом
із приладом, аби новий власник міг діз‐
натися, як функціонує машина, і оз‐
найомитися з відповідними застере‐
женнями.
• Ви ПОВИННІ уважно прочитати ін‐
струкцію, перш ніж встановлювати ма‐
шину і починати нею користуватися.
• Перш ніж запускати машину в перший
раз, перевірте, чи не була вона ушкод‐
жена під час транспортування. Ніколи
не під'єднуйте ушкоджену машину до
мережі. Якщо щось було ушкоджене,
зверніться до постачальника.
• Якщо машину придбали взимку, коли
температура нижче нуля: Перш ніж по‐
чинати користуватися машиною, дай‐
те їй постояти при кімнатній темпера‐
турі впродовж 24 годин.
Загальні правила безпеки
• Змінювати технічні характеристики
або намагатися внести будь-які моди‐
фікації у цей прилад небезпечно.
• Під час прання при високих темпера‐
турах скло на дверцятах може нагріва‐
тися. Не торкайтеся його!
• Переконайтеся, що в барабан не за‐
лізла маленька тварина. Щоб уникнути
цього, перевіряйте барабан перед ви‐
користанням.
• Будь-які предмети, такі як монети, ан‐
глійські булавки, цвяхи, гвинтики, ка‐
мінці або будь-які інші тверді, гострі
предмети можуть спричинити значні
ушкодження. Необхідно стежити, щоб
вони не потрапляли в машину.
• Чітко дотримуйтеся рекомендацій що‐
до кількості миючого засобу або
пом'якшувача. Перевищення рекомен‐
дованих доз може призвести до пош‐
кодження тканини. Щоб дізнатися, яку
кількість порошку слід застосовувати,
зверніться до рекомендацій виробни‐
ка.
• Маленькі предмети, такі як шкарпетки,
мереживо, ремені (які можна прати) то‐
що періть у спеціальній сітці або наво‐
лочці, бо такі предмети можуть опини‐
тися між баком та внутрішнім бараба‐
ном.
32 electrolux
• Не користуйтеся пральною машиною
для прання корсетних виробів з кито‐
вим вусом, непідрублених або розірва‐
них виробів.
• Завжди виймайте вилку з розетки та
перекривайте водопостачання по за‐
кінченні прання, при чищенні машини
та догляді за нею.
• За жодних обставин не намагайтеся ві‐
дремонтувати машину самостійно. Ре‐
монт, виконаний недосвідченими осо‐
бами, може призвести до травм і се‐
рйозних поломок. Звертайтеся в міс‐
цевий центр технічного обслуговуван‐
ня. Завжди наполягайте на тому, щоб
використовувалися лише оригінальні
запасні частини.
Встановлення
• Цей прилад важкий. Пересувати його
слід обережно.
• Розпаковуючи прилад, перевірте, чи
не пошкоджений він. За наявності сум‐
нівів не користуйтеся ним і зверніться
у Центр технічного обслуговування.
• Перш ніж починати користуватися ма‐
шиною, необхідно видалити всі паку‐
вальні матеріали та гвинти, які були
вставлені на час транспортування. Як‐
що цього не зробити, виникає ризик се‐
рйозних пошкоджень приладу та май‐
на. Ознайомтеся з відповідним розді‐
лом інструкції.
• Встановивши прилад, переконайтеся,
що він не стоїть на шлангах для води
та зливу, а робоча поверхня не прити‐
скає електричний кабель живлення до
стіни.
• Якщо машина стоїть на підлозі, вкритій
килимом, відкоригуйте її висоту, щоб
забезпечити вільну циркуляцію повіт‐
ря.
• Після встановлення неодмінно пере‐
конайтеся, що зі шлангів та в місцях їх
під'єднання до машини не підтікає во‐
да.
• Якщо машина встановлена в місці, де
можливий мороз, будь ласка, прочи‐
тайте розділ "Небезпека дії морозу".
• Будь-які сантехнічні роботи, які необ‐
хідно виконати, щоб встановити цей
прилад, мають виконуватися кваліфі‐
кованим сантехніком або іншою ком‐
петентною особою.
• Будь-які електротехнічні роботи, які
необхідно виконати для встановлення
цього приладу, мають виконуватися
кваліфікованим електриком або іншою
компетентною особою.
Експлуатація
• Цей прилад призначений для застосу‐
вання у домашніх умовах. Його не слід
використовувати для цілей, для яких
він не призначений.
• Періть і сушіть вироби лише з тканин,
призначених для машинного прання
чи сушіння. Дотримуйтеся вказівок на
етикетках до кожного виробу
• Не завантажуйте в машину надто ба‐
гато білизни. Див. таблицю програм
прання.
• Перш ніж починати прання, вивільніть
усі кишені, застібніть усі ґудзики та
"блискавки". Намагайтеся не прати в
машині зношений або рваний одяг.
Перш ніж прати, обробіть плями від
фарби, чорнила, іржі, трави. Бюстгаль‐
тери на кісточках з дроту НЕ МОЖНА
прати в машині.
• Одяг, який перебував у контакті з лет‐
кими речовинами з нафти, не слід пра‐
ти в машині. Якщо застосовуються
леткі рідини для чищення, слід подба‐
ти про те, щоб рідина була видалена з
одягу, перш ніж він буде завантажений
у машину.
• Оскільки деякі пухові та стьобані ков‐
дри надто великі і їх можна прати/су‐
шити лише у великих машинах, при‐
значених для промислового застосу‐
вання, то перш ніж прати їх у побутовій
машині, спитайте у виробника, чи мож‐
на це робити.
• Завжди перевіряйте кишені, щоб пере‐
конатися, що в речах не залишилася
газова запальничка (одноразова чи
неодноразова).
• Ніколи не сушіть у барабані речі, які
перебували в контакті з хімічними реч‐
овинами, такими як рідина для хіміч‐
ного чищення. Вони можуть зайнятися
і спричинити вибух. Сушіть у барабані
лише предмети, випрані водою або які
необхідно освіжити.
• Пластикові дозатори миючих засобів
не слід залишати в барабані під час
циклу сушіння, оскільки цей пластик не
electrolux 33
витримує нагрівання до високих тем‐
ператур. Якщо ви хочете виконати по‐
вний цикл прання і сушіння, то слід ко‐
ристуватися звичайним дозатором
для миючих засобів, яким оснащена
машина.
• Виймаючи штепсель із розетки, ніколи
не тягніть за кабель; завжди тримайте
сам штепсель.
• Ніколи не користуйтеся вашим новим
приладом при пошкодженні кабелю
електроживлення, панелі керування,
робочої поверхні або основи (внаслі‐
док чого відкрився доступ до середини
приладу).
Безпека дітей
• Цей прилад не призначений для екс‐
плуатації особами (зокрема, дітьми) з
обмеженими фізичними або психічни‐
ми можливостями, а також особами
без достатнього досвіду та знань, ок‐
рім випадків, коли такі особи при кори‐
стуванні приладом перебувають під
наглядом або виконують вказівки від‐
повідальної за їх безпеку людини.
• Необхідно наглядати за дітьми, щоб
вони не гралися з цим приладом.
• Упаковка (наприклад, поліетиленова
плівка і полістирол) може бути небез‐
печною для дітей. Існує ризик заду‐
шення! Тримайте її у недоступному
для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід зберігати в без‐
печному, недоступному для дітей міс‐
ці.
• Не дозволяйте дітям або домашнім
тваринам залізати в барабан Машина
оснащена спеціальним пристроєм, що
запобігає замиканню дітей та домаш‐
ніх тварин у барабані. Щоб його акти‐
візувати, поверніть кнопку (не нати‐
скаючи на неї) на внутрішньому ободі
дверцят за годинниковою стрілкою, по‐
ки паз не прийме горизонтальне поло‐
ження. Для цього можна використову‐
вати монету.
Щоб вимкнути цей пристрій (дверцята
знову можна буде закрити), поверніть
кнопку проти годинникової стрілки, по‐
ки паз не стане вертикально.
Опис виробу
Ваш новий прилад відповідає всім сучасним вимогам до ефективного прання
білизни при низькому споживанні води, електроенергії та порошка. Нова система
сприяє повному використанню закладеного порошка і зменшує споживання во‐
ди, що сприяє заощадженню електроенергії.
34 electrolux
1
2
3
4
5
6
1 Дозатор миючих засобів
2 Панель керування
3 Ручка для відкривання дверцят
Дозатор миючих засобів
Відділення для миючого засобу, який
використовується під час фази попе‐
реднього прання або замочування, чи
для плямовивідника, що застосовується
під час фази виведення плям (якщо така
є). Порошок для фази попереднього
прання та замочування додається до по‐
чатку виконання програми прання. Пля‐
мовивідник додається під час фази ви‐
ведення плям.
Відділення для порошку або рідкого
миючого засобу, який використовується
для основного прання. При використанні
рідкого миючого засобу заливайте його
безпосередньо перед запуском програ‐
ми.
Відділення для рідких добавок
(пом'якшувача, підкрохмалювача).
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів. Пом'якшувачі або під‐
крохмалювачі необхідно наливати до
відділення перед запуском програми
прання.
4 Табличка з технічними даними
5 Зливна помпа
6 Ніжка регульованої висоти
electrolux 35
Таблиця програм
З приладом постачаються карточки про‐
грам різними мовами. Одна з них вміще‐
на на передній стороні дозатора миючих
засобів, а інші прикріплені до Інструкції.
Карточку на дозаторі можна легко замі‐
нити: видаліть карточку з дозатора, по‐
тягнувши її праворуч, і вставте карточку
на тій мові, яка вам потрібна (якщо наяв‐
не ).
Панель керування
Нижче зображена панель керування. На малюнку показана ручка перемикання
програм, а також кнопки, індикатори та дисплей. Цим кнопкам відповідають ци‐
фри, значення яких пояснюється на наступних сторінках.
1
2
1 Перемикач програм
2 Кнопка настройки температури
3 Кнопка зменшення швидкості віджи‐
мання
4 Кнопка автоматичного сушіння
5 Кнопка настройки тривалості сушін‐
ня
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
Кнопка відкладеного запуску
Дисплей
Кнопка «Пуск/пауза»
Індикатор додаткового полоскання
TIME MANAGER (кнопки)
Таблиця символів
Перемикач програм
+
= Програми управління часом
= Бавовна
= Бавовна + попереднє прання
= Синтетика
= Делікатні тканини
= Вовна/ручне прання
= Шовк
= Полоскання
= Злив
= Віджимання
= Спеціальні програми
= Ковдра
+
= Енергозберігаюча (економ‐
на) програма
= Полегшення прасування
36 electrolux
= Програми сушіння
Кнопки й індикатори
= Температура
= Холодне прання
= Зниження швидкості віджиман‐
ня
= Нічний цикл
= Попереднє прання
= Полоскання без зливу
= Автоматичне сушіння
= Додаткове сушіння
= Сушіння для зберігання
= Сушіння для прасування
= Тривалість сушіння
= Пуск/пауза
= Відкладений запуск
= Захист від доступу дітей
= Додаткове полоскання
Перемикач програм
Дозволяє вмикати/вимикати прилад та/
або вибирати програму.
Температура
Ця кнопка дозволяє збільшувати і змен‐
шувати температуру прання.
Зниження швидкості віджимання
Натисканням цієї кнопки можна зменши‐
ти максимальну швидкість віджимання
для встановленої програми чи вибрати
доступні функції.
Нічний цикл
При виборі цієї функції машина не зли‐
ватиме воду, що була залита для оста‐
ннього полоскання, і всі фази віджиму не
виконуватимуться - це дозволяє запобіг‐
ти утворенню зморшок на білизні. Цей
цикл прання виконується безшумно і ним
зручно користуватися вночі або в періо‐
ди, коли доцільно заощаджувати викори‐
стання електроенергії. При виконанні
деяких програм полоскання виконувати‐
меться із застосуванням більшої кілько‐
сті води. Перш ніж відкривати дверцята
необхідно злити воду. Щоб дізнатися, як
злити воду, див. розділ "По завершенні
виконання програми".
Полоскання без зливу
При виборі цієї функції вода, що була за‐
лита для останнього полоскання, не зли‐
+/-
= Кнопки управління часом
вається - у такий спосіб можна запобігти
утворенню зморшок на білизні. Перш ніж
відкривати дверцята необхідно злити во‐
ду. Щоб дізнатися, як злити воду, див.
розділ "По завершенні виконання про‐
грами".
Автоматичне сушіння
Натискаючи цю кнопку, ви можете вибра‐
ти необхідний ступінь сушіння синтетич‐
них і бавовняних виробів.
• Додаткове сушіння (бавовна)
• Сушіння для зберігання (бавовна і син‐
тетика)
• Сушіння для прасування (бавовна)
Загориться індикатор, який відповідає
обраному ступеню сухості.
Час сушіння
Якщо ви хочете виконати програму су‐
шіння, запрограмувавши машину на пев‐
ний час, натисніть цю кнопку і утримуйте,
доки на дисплеї з'явиться потрібний вам
час сушіння з урахуванням типу волокон
(бавовна чи синтетика), з яких виробле‐
на білизна, яку вам треба висушити. Для
бавовни ви можете вибрати тривалість
сушіння від 10 до 250 хвилин (4 год.10
хв.). Для синтетики ви можете вибрати
тривалість сушіння від 10 до 130 хвилин
(2 год.10 хв.). Щоразу, коли ви натискає‐
те на цю кнопку, час збільшується на 5
хв.
electrolux 37
Відкладений пуск
За допомогою цієї кнопки запуск програ‐
ми прання можна відкласти на 30 - 60 - 90
хв., 2 години, а потім додавати ще по 1
годині - максимум до 20 годин.
Індикатор додаткового полоскання
Коли прилад виконує додаткове поло‐
скання, горить індикатор 9 . Щоб встано‐
вити додаткове полоскання, див. розділ
«Настройка додаткового полоскання».
Кнопка "Пуск/Пауза"
Ця кнопка дозволяє запустити або пере‐
рвати виконання обраної програми.
Управління часом
Ці кнопки дозволяють змінювати трива‐
лість прання, яка автоматично пропо‐
нується машиною.
Дисплей
7.3
7.4
7.1
7.2
На дисплеї відображається наступна ін‐
формація.
7.1:
• Тривалість обраної програми
Після вибору програми на дисплеї ві‐
добразиться тривалість її виконання в
годинах і хвилинах (наприклад, 2.05 ).
Тривалість обчислюється автоматич‐
но на основі максимального рекомен‐
дованого завантаження для кожного
типу тканини. З моменту запуску про‐
грами час на дисплеї оновлюється що‐
хвилини.
• Встановлена тривалість сушіння
Після вибору програми сушіння трива‐
лість сушіння відображається у хвили‐
нах або годинах і хвилинах (макс. 130
хвилин = 2.10 ). З моменту запуску про‐
грами час на дисплеї оновлюється що‐
хвилини.
• Відкладений запуск
На дисплеї на кілька секунд з’явиться
тривалість затримки запуску, встано‐
влена за допомогою відповідної кноп‐
ки, а потім відобразиться тривалість
виконання попередньо обраної про‐
грами.
• Коди попереджень
У разі збою в роботі машини на дисплеї
можуть з’являтися коди попереджень,
наприклад, E20 (див. розділ «Що роби‐
ти, коли ...»).
• Неправильний вибір функції
При виборі функції, несумісної зі вста‐
новленою програмою прання, в нижній
частині дисплея на декілька секунд
38 electrolux
з’явиться повідомлення Err і почине
блимати червоний індикатор кнопки 8 .
• Завершення програми
Після завершення програми на дисп‐
леї блиматимуть три нулі, індикатор 9
та індикатор кнопки 8 згаснуть і двер‐
цята можна відкривати.
7.2: Символи фаз програми прання
• Прання
• Полоскання
• Злив
• Віджимання
• Сушіння
Коли ви встановлюєте програму прання,
у нижній частині дисплея з’являються
символи, що відповідають різним фазам
програми. Після натискання кнопки 8 на
дисплеї залишається лише символ по‐
точної фази.
7.3: Символ ступеня забруднення
• Інтенсивний
• Середній
• Щоденний
• Незначний
• Швидко
• Супершвидко
• Освіження
• Супер освіження
При встановленні програми на дисплеї
з’являється символ, що вказує ступінь
забруднення, автоматично запропоно‐
ваний машиною.
7.4: Захист від доступу дітей
(див. роз‐
діл «Захист від доступу дітей»).
Перше користування
• Переконайтеся, що під'єднання до
систем електроживлення та водо‐
постачання виконане відповідно
до інструкцій, наведених у розділі
"Встановлення".
• Вийміть з барабана полістироль‐
ний блок та будь-які матеріали.
• Налийте 2 літри води до відділен‐
ня дозатора для
основного
прання, щоб активізувати клапан
ECO . Потім запустіть цикл для
прання виробів при найвищій тем‐
пературі без наповнення машини
білизною, щоб видалити з бараба‐
на та бака будь-які залишки реч‐
овин, які використовувалися у про‐
цесі виробництва. Налийте 1/2 мі‐
ри миючого засобу у відділення
для основного прання і запустіть
машину.
Персоналізація
Звукові сигнали
Машина має акустичний пристрій, який
видає звукові сигнали в таких випадках:
• після завершення виконання циклу
• у разі несправності.
Натиснувши кнопки 4 та 5 одночасно і ут‐
римуючи їх впродовж близько 6 секунд ,
можна деактивізувати акустичний сигнал
(за винятком випадків, якщо сталася по‐
милка). Ще раз натиснувши ці 2 кнопки,
можна знову активізувати звуковий сиг‐
нал.
Пристрій для забезпечення безпеки
дітей
Завдяки цьому пристрою ви можете за‐
лишити машину без нагляду, не побоюю‐
чись, що діти можуть травмуватися або
пошкодити машину. Ця функція діє і тоді,
коли машина не працює.
Є два різні способи налаштувати цю
функцію:
1. До того, як буде натиснута кнопка 8 :
буде неможливо запустити машину.
2. Після натиснення кнопки 8 : буде не‐
можливо змінити будь-яку іншу про‐
граму чи функцію.
Щоб активізувати або деактивізувати цю
функцію, натисніть одночасно і утримуй‐
те впродовж близько 6 секунд кнопки 5 та
6 доки на дисплеї не з'явиться або не
зникне символ
.
electrolux 39
Щоденне користування
Завантаження білизни
Відкрийте дверцята, обережно потягнув‐
ши за ручку назовні. Покладіть білизну в
барабан, по одному предмету, стряхую‐
чи їх, щоб максимально розправити. За‐
крийте дверцята.
Відмірювання порошка та пом'якшувача
Витягніть дозатор якнайдалі, поки він не
зупиниться. Відміряйте потрібну кіль‐
кість миючого засобу, помістіть його у
відділення для основного праня
або у
відповідне відділення, якщо обрана про‐
грама / опція потребує цього (докладні‐
ше див. у розділі "Дозатор порошка").
ку MAX у дозаторі). Обережно закрийте
дозатор.
Встановлення потрібної програми за
допомогою ручки вибору програм (1)
Поверніть перемикач програм на відпо‐
відну програму. Пральна машина авто‐
матично вибирає температурний режим
і максимальну швидкість віджиму, пере‐
дбачені для вибраної вами програми. Ви
можете змінити ці значення, послуговую‐
чись відповідними кнопками. Зелений ін‐
дикатор кнопки 8 почне блимати.
Перемикач можна повертати або за го‐
динниковою стрілкою, або проти. Повер‐
ніть перемикач в положення
, щоб ски‐
нути програму або вимкнути машину.
Після завершення виконання програми
перемикач потрібно поставити в поло‐
ження
, щоб вимкнути машину.
Обережно! Якщо ви повернете ручку
на іншу програму під час роботи
машини, червоний індикатор кнопки
8 мигне 3 рази, а на дисплеї
з'явиться повідомлення Err ,
вказуючи на помилку при виборі.
Машина не виконуватиме нову
обрану програму.
У разі необхідності налийте пом'якшувач
до відділення, позначеного
(його кіль‐
кість не повинна перевищувати познач‐
Кнопки функцій програми
Залежно від програми існує можливість
поєднання різних функцій. Функції по‐
трібно обирати після встановлення про‐
грами, але до натискання кнопки 8 .
40 electrolux
Встановіть температуру, натиснувши
кнопку 2
Встановлюючи програму, ви автоматич‐
но встановлюєте температуру, передба‐
чену програмою.
Якщо ви хочете прати білизну при вищій
або нижчій температурі, ніж запропоно‐
вана пральною машиною, натисніть цю
кнопку необхідну кількість разів.
Зниження швидкості віджиму за
допомогою кнопки 3
При встановленні програми прилад ав‐
томатично запропонує максимальну
швидкість віджиму для даної програми.
Натисніть кнопку 3 кілька разів, щоб змі‐
нити швидкість віджиму, якщо ви хочете,
щоб ваша білизна віджималася з іншою
швидкістю. При цьому засвітиться відпо‐
відний індикатор.
Вибір наявних опцій натисканням на
кнопки 3, 4 та 5
Залежно від програми можна поєднувати
різні функції. Це треба робити перед тим,
як буде натиснута кнопка 8 . При встано‐
вленні опції загоряється відповідний ін‐
дикатор.
Якщо вибрано неправильну функцію, ін‐
тегрований червоний індикатор кнопки
8 блимне 3 рази, а на дисплеї на кілька
секунд з'явиться повідомлення Err .
Щоб дізнатися, з якими програмами
прання можна застосовувати які
функції, зверніться до розділу "Про‐
грами прання".
Настройка додаткового полоскання
Цей прилад витрачає воду ощадно. Од‐
нак у людей із дуже чутливою шкірою
(алергія на миючі засоби) може виникну‐
ти потреба прополоскати білизну в біль‐
шій кількості води (додаткове полоскан‐
ня). Щоб активувати цю функцію, одно‐
часно натисніть кнопки 4 і 6 й утримуйте
їх декілька секунд. Індикатор 9 засвітить‐
ся. Функція залишається увімкненою по‐
стійно. Щоб її вимкнути , знову натисніть
кнопки 4 і 6 , поки індикатор 9 не згасне.
Встановлення відкладеного пуску
програми за допомогою кнопки 6
Перш ніж запускати програму, якщо ви
хочете відкласти пуск, натисніть кілька
разів кнопку 6 , і в такий спосіб оберіть
час, на який ви хочете відкласти пуск. За‐
гориться відповідний індикатор.
На дисплеї з'явиться обране значення
тривалості затримки пуску (до 20 годин),
це триватиме кілька секунд, а потім знову
з'явиться цифра, що вказує тривалість
виконання програми.
Цю функцію необхідно вибрати після
встановлення програми і до натискання
кнопки 8 .
Ви можете скасувати або змінити час за‐
тримки пуску програми в будь-який мо‐
мент, перш ніж натиснете кнопку 8 .
Як встановити відкладений пуск:
1. Оберіть програму і відповідні функції.
2. Встановлення відкладеного пуску
програми за допомогою кнопки 6 .
3. Натисніть кнопку 8 :
– машина почне зворотний відлік ча‐
су з годинними інтервалами.
– Виконання програми розпочнеться,
коли обраний час затримки пуску
завершиться.
Скасування відкладеного пуску після на‐
тискання кнопки 8 :
1. Поставте пральну машину в режим
ПАУЗИ, натиснувши кнопку 8 .
2. Натисніть кнопку 6 один раз і утри‐
муйте, доки на дисплеї на з'явиться
символ 0
3. Натисніть кнопку 8 знову, щоб запу‐
стити програму.
Важливо! Обрану тривалість
відкладення пуску можна змінити лише
після того, коли знову буде обрана
програма прання.
Відкладений пуск не можна вибрати, ко‐
ли встановлена програма "ЗЛИВ" .
Старт програми за допомогою кнопки 8
Щоб запустити обрану програму, натис‐
ніть кнопку 8 , зелений індикатор кнопки
8 перестане блимати.
Щоб перервати виконання поточної про‐
грами, натисніть кнопку 8 : зелений інди‐
катор почне блимати.
Щоб знову запустити програму з того мо‐
менту, на якому її виконання було пере‐
рване, натисніть кнопку 8 знову . Якщо
ви обрали відкладений пуск, машина
розпочне зворотний відлік часу. Якщо
обрана неправильна функція, червоний
індикатор кнопки 8 блимне 3 рази, а на
electrolux 41
дисплеї на кілька секунд з'явиться пові‐
домлення Err .
Вибір функції «Управління часом» за
допомогою кнопок 10
Натискаючи кнопки «Управління часом»,
можна збільшувати чи зменшувати три‐
валість циклу прання. Символ рівня за‐
брудненості з'явиться на дисплеї, вка‐
зуючи обраний рівень забрудненості. Ця
функція доступна лише з програмами
Бавовна , Синтетика і Делікатні тканини .
Рівень за‐
брудненості
Сим‐
вол
Тип тканини
Інтенсивний
Для значно забруд‐
неної білизни
Середній
Для білизни се‐
реднього рівня за‐
брудненості
Щоденний
Для щоденного
прання
Незначний
Для злегка забруд‐
неної білизни
Швидко
Для майже чистої
білизни
Дуже швидко
Для речей, які ви‐
користовувалися
недовго
1)
Освіження 1)
2)
Лише для освіжен‐
ня речей
Поліпшене
освіження 1)
2)
Лише для освіжен‐
ня зовсім невели‐
кої кількості речей
1) Радимо зменшити завантаження (див. таблицю
«Програми прання»).
2) При виборі цієї функції відповідна піктограма
з'являється на короткий час, а потім відразу
зникає.
Зміна опції або програми, що
виконується
До початку виконання програми деякі оп‐
ції можна змінити.
Перш ніж вносити будь-які зміни, необ‐
хідно перевести прилад в режим ПАУЗА,
натиснувши кнопку 8 (якщо потрібно змі‐
нити функцію "Управління часом", необ‐
хідно скасувати поточну програму і по‐
вторити вибір).
Зміна програми, що виконується, можли‐
ва лише шляхом її скасування. Поверніть
перемикач програм в положення
,а
потім поставте його на нову програму.
Запустіть нову програму, знову натис‐
нувши кнопку 8 . Вода, яка перебуває в
баку, не зливатиметься.
Переривання виконання програми
Натисніть кнопку 8 , щоб перервати ви‐
конання поточної програми, відповідний
індикатор почне блимати.
Натисніть кнопку ще раз, щоб перезапу‐
стити програму.
Скасування програми
Поверніть перемикач програм у поло‐
ження
, щоб скасувати виконання по‐
точної програми.
Тепер ви можете обрати нову програму.
Відкривання дверцят
Після запуску програми та поки йде відлік
часу відкладеного запуску дверцята бло‐
куються. Щоб їх відчинити, спершу пере‐
ведіть машину в режим паузи, натиснув‐
ши кнопку 8 .
Через декілька хвилин дверцята можна
буде відкрити.
Якщо дверцята не відкриваються, зна‐
чить машина розпочала нагрівання або
рівень води надто високий. У жодному
разі не намагайтеся відкрити дверцята
силоміць.
Якщо дверцята не відкриваються, а вам
конче необхідно це зробити, то вимкніть
машину, повернувши перемикач про‐
грам у положення O . Через декілька хви‐
лин дверцята можна буде відкрити.
Зверніть увагу на рівень води та її тем‐
пературу!
Після закривання дверцят слід заново
вибрати програму і функції, а потім на‐
тиснути кнопку 8 .
Завершення програми
Машина зупиняється автоматично. Три
0.00 , що мигтять, з'являються на дисп‐
леї, а індикатор кнопки 8 згасає. Лунають
звукові сигнали.
Якщо встановлено програму чи функцію
без зливу води з бака, дверцята залиша‐
тимуться заблокованими. Це свідчить
про необхідність злити воду, перш ніж
відкривати дверцята.
Щоб злити воду, виконайте наведені
нижче дії.
42 electrolux
1. Поверніть перемикач програм у поло‐
ження O .
2. Встановіть програму зливу або віджи‐
мання.
3. За потреби зменшіть швидкість від‐
жимання за допомогою відповідної
кнопки.
4. Натисніть кнопку 8 .
Після завершення програми дверцята
розблокуються, і їх можна буде відчини‐
ти. Поверніть перемикач програм у по‐
ложення O , щоб вимкнути машину.
Вийміть білизну з барабана і ретельно
перевірте, чи повністю він порожній. Як‐
що ви не плануєте відразу починати нове
прання, перекрийте водопровідний кран.
Щоб уникнути утворення плісняви та не‐
приємного запаху, залишіть дверцята
відчиненими.
Режим очікування : через кілька хвилин
після закінчення роботи програми вми‐
кається система енергозбереження. Яс‐
кравість дисплея зменшиться. Якщо на‐
тиснути будь-яку кнопку, прилад вийде з
режиму економії енергії.
Експлуатація — сушіння
Тільки сушіння
Попередження!
Рекомендоване завантаження: 3 кг для
бавовни й льону і 2 кг для синтетики.
Натиснувши кнопку настройки три‐
валості сушіння, також можна вису‐
шити до 4 кг виробів із бавовни (див.
таблицю «Програми сушіння»).
Попередження!
Водопровідний кран має бути відкритий,
а кінець зливного шланга слід під’єднати
до каналізації або помістити у раковину.
1. Завантажте білизну.
2. Щоб отримати найкращий результат
сушіння, встановіть максимальну
швидкість віджимання, дозволену
для даного типу білизни.
3. За допомогою перемикача програм
виберіть у секторі сушіння програму
сушіння для бавовни або синтетики.
4. Щоб обрати режим сушіння із зада‐
ною тривалістю, натискайте кнопку 5
до появи на дисплеї бажаної трива‐
лості (див. таблицю «Програми сушін‐
ня»). При кожному натисканні кнопки
тривалість збільшується на 5 хвилин.
Примітка
Тривалість програми автоматично
збільшиться на кілька хвилин.
5. Натисніть кнопку 8 для запуску про‐
грами.
З моменту запуску програми час на
дисплеї оновлюється щохвилини.
Примітка
Можливе неповне висихання у разі
завантаження різнотипних бавовня‐
них речей (рушники, простирадла, со‐
рочки тощо) або скручування речей
під час віджимання. Якщо наприкінці
циклу білизна залишається злегка во‐
гкою, радимо розгорнути речі, що
скрутилися, рівномірно перерозподі‐
лити їх в барабані і встановити додат‐
ковий цикл сушіння тривалістю 20-30
хвилин.
6. Після завершення програми лунає
звуковий сигнал, а на дисплеї блима‐
ють три нулі « 0.00 ». Дверцята за‐
блоковані.
На протязі останніх 10 хвилин циклу
сушіння відбувається розправлення
зморшок. В цей час дверцята зали‐
шаються заблокованими, а на дисп‐
леї блимає « 0.00 ».
Щоб відкрити дверцята до/під час
фази розправлення зморшок або пе‐
рервати цю фазу, натисніть будь-яку
кнопку чи поверніть перемикач про‐
грам у будь-яке положення (крім O ).
7. Поверніть перемикач програм у поло‐
ження O , щоб вимкнути машину.
8. Вийміть білизну.
Автоматичне прання і сушіння
(програма NON-STOP)
Рекомендоване завантаження для про‐
грам NON-STOP: 3 кг для бавовни і 2 кг
для синтетики.
electrolux 43
Натиснувши тільки кнопку настройки
тривалості сушіння, можна висушити
до 4 кг виробів із бавовни (див. та‐
блицю «Програми сушіння»).
Обережно! Не користуйтеся
кульковим дозатором при виконанні
програми прання і сушіння.
1. Завантажте білизну.
2. Додайте миючий засіб та пом’якшу‐
вач.
3. Увімкніть прилад, встановивши пере‐
микач програм на потрібну програму
прання/тип тканини.
4. Відповідними кнопками виберіть ба‐
жані функції.
Щоб не затягувати сушіння і заоща‐
дити електроенергію, уникайте вста‐
новлювати нижчу швидкість віджи‐
мання, ніж пропонує прилад.
У будь-якому разі знизити швидкість
віджимання можна лише після вибору
режиму сушіння.
5.
6.
7.
8.
Діють наступні мінімальні значення
швидкості віджимання.
– 900 обертів на хвилину для бавов‐
ни і синтетики у режимі електрон‐
ного регулювання сушіння.
– 900 обертів на хвилину для бавов‐
ни та 700 обертів на хвилину для
інших тканин у режимі сушіння із за‐
даною тривалістю.
Встановіть тривалість сушіння, натис‐
нувши кнопку 5 . На дисплеї відобра‐
жатиметься сукупна тривалість пран‐
ня та обраного циклу сушіння.
Запустіть програму, натиснувши
кнопку 8 . З моменту запуску програ‐
ми час на дисплеї оновлюється що‐
хвилини.
Після завершення програми повер‐
ніть перемикач програм у положення
O , щоб вимкнути машину.
Вийміть білизну.
Корисні поради
Сортування білизни
Дотримуйтеся вказівок у вигляді симво‐
лів коду догляду на кожному виробі та
рекомендацій виробника щодо прання.
Посортуйте білизну таким чином: біле,
кольорове, синтетика, делікатні вироби,
вовна.
Вдома
95° або 90°
для бавовняних або льняних
виробів середнього ступеня
забруднення (напр., чайні
серветки, рушники, скатер‐
ки, простирадла..)
60°/50°
для кольорових виробів се‐
реднього ступеня забруд‐
нення (напр., сорочки, нічні
сорочки, піжами...), вигото‐
влених з льняних, бавовня‐
них або синтетичних вол‐
окон, та для несильно за‐
бруднених бавовняних виро‐
бів (напр., нижня білизна)
40°-30°- хо‐
лод
для делікатних виробів
(напр., фіранок), білизни із
змішаних тканин, які містять
синтетичні та вовняні волок‐
на, з позначкою на етикетці
"чиста нова вовна, для ма‐
шинного прання, не сідає"
Перш ніж завантажувати білизну
Ніколи не періть білу білизну разом із
кольоровою. Біла білизна може втратити
свою "білизну" в процесі прання.
Нові кольорові речі під час першого
прання можуть полиняти; тому перший
раз їх слід прати окремо.
Подбайте про те, щоб у білизні не зали‐
шалося металевих предметів (напр., за‐
колок, англійських булавок, шпильок).
Наволочки застебніть на ґудзики, застеб‐
ніть "блискавки", крючки та кнопки. Ре‐
мінці та довгі стрічки зв'яжіть.
Перш ніж прати, видаліть непіддатливі
плями.
Потріть особливо сильно забруднені ді‐
лянки спеціальним миючим засобом або
пастою.
44 electrolux
Фіранки слід прати особливо обережно.
Крючки відпоріть або покладіть фіранки
у наволочку чи сітку.
Максимальне завантаження
Рекомендоване завантаження вказане в
таблицях програм прання.
Загальні правила:
• Бавовна, льон: барабан повний, але не
дуже туго напакований;
• Синтетика: барабан слід наповнювати
не більш як наполовину;
• Делікатні та вовняні вироби: барабан
слід наповнювати максимум на трети‐
ну.
Вода та енергія використовуються на‐
йбільш ефективно при максимальному
завантаженні.
У разі сильного забруднення білизни зав‐
антаження слід зменшити.
Вага білизни
Нижче наведена приблизна вага різних
виробів:
Нижче наведена приблизна вага різних ви‐
робів:
купальний халат
1200 г
стьобана ковдра
700 г
чоловіча робоча сорочка
600 г
простирадло, чоловіча пі‐
жама
500 г
скатерка
250 г
наволочка, рушник, нічна
сорочка, чоловіча сорочка
200 г
скатерка, жіночі труси, сер‐
ветка, блуза, чоловічі труси
100 г
Видалення плям
Непіддатливі плями неможливо видали‐
ти за допомогою самої лише води та
миючого засобу. Тому радимо обробити
їх, перш ніж прати.
Кров: свіжі плями слід обробити холод‐
ною водою. Якщо пляма засохла, замо‐
чіть на ніч у воді із спеціальним миючим
засобом, а потім потріть милом та водою.
Олійні фарби: змочіть плямовивідником
на основі бензину, покладіть виріб на
м'яку тканину та постукайте по плямі; об‐
робку повторіть кілька разів.
Засохлі жирні плями: змочіть скипида‐
ром, покладіть виріб на м'яку поверхню і
постукайте по плямі кінчиками пальців
через бавовняну серветку.
Іржа: обробіть щавлевою кислотою, роз‐
чиненою у гарячій воді, або плямовивід‐
ником, який виводить плями іржі. Його
слід застосовувати в холодному вигляді.
Будьте обережні із застарілими плямами
іржі, бо структура целюлози може вияви‐
тися вже пошкодженою, і тоді може утво‐
ритися дірка.
Плями від плісняви: обробіть відбілюва‐
чем, добре прополощіть (тільки для білих
виробів та стійких до відбілювання коль‐
орових виробів).
Трава: злегка намильте та обробіть від‐
білювачем (тільки для білих виробів та
стійких до відбілювання кольорових ви‐
робів).
Чорнила з кулькової ручки та клей: змо‐
чіть ацетоном 2), покладіть виріб на м'яку
тканину і промокніть пляму.
Губна помада: змочіть ацетоном, як ска‐
зано вище, потім обробіть плями дена‐
туратом. Залишки плям обробіть відбі‐
лювачем.
Червоне вино: замочіть у воді з поро‐
шком, прополощіть та обробіть оцтовою
або лимонною кислотою, потім прополо‐
щіть. Залишки плям обробіть відбілюва‐
чем.
Чорнила: залежно від типу чорнил змо‐
чіть тканину ацетоном 2) , а потім оцто‐
вою кислотою; будь-які залишки плям на
білих тканинах обробіть відбілювачем, а
потім ретельно прополощіть.
Плями від смоли: спершу обробіть пля‐
мовивідником, денатуратом або бензи‐
ном, потім потріть пастоподібним мию‐
чим засобом.
Миючі засоби та добавки
Результати прання залежать від вибору
миючого засобу та застосування пра‐
вильної його кількості, щоб уникнути за‐
йвого витрачання та нанесення шкоди
навколишньому середовищу.
Миючі засоби піддаються мікробіологіч‐
ному розкладу, але вони містять речови‐
ни, які, будучи у великих кількостях, мо‐
жуть порушити делікатний баланс у при‐
роді.
Вибір миючого засобу залежатиме від
типу волокна (делікатні вироби, вовна,
2) не застосовуйте ацетон, якщо виріб зроблено із штучного шовку
electrolux 45
бавовна тощо), кольору, температури
прання та ступеню забруднення.
У цій машині можна застосовувати всі
миючі засоби, розраховані на викори‐
стання у пральних машинах:
• пральні порошки для всіх типів вол‐
окон
• пральні порошки для делікатних (макс.
60°C) та вовняних виробів
• рідкі миючі засоби, бажано для низь‐
котемпературних програм прання
(макс. 60°C) для всіх типів волокон або
спеціально лише для вовни.
Миючий засіб та всі добавки необхідно
класти у відповідні відділення дозатора
до початку запуску програми прання.
У разі використання рідких миючих засо‐
бів слід обирати програми без попе‐
реднього прання.
У машині встановлена система рецирку‐
ляції, яка дозволяє оптимізувати викори‐
стання концентрованих миючих засобів.
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів .
Інформацію про жорсткість води у вашо‐
му регіоні можна отримати від компанії,
яка здійснює водопостачання, або від
місцевих органів влади.
Пом'якшувач води слід додавати, як‐
що вода має середній ступінь жорст‐
кості (починаючи від II). Дотримуйте‐
ся інструкцій виробника пом'якшува‐
ча. Кількість миючого засобу завжди
можна скоригувати таким чином,
щоб ступінь жорсткості води став I (=
м'яка).
Рівень
Характе‐
ристика
Ступінь жорсткості
води
Німецькі
°dH
Фран‐
цузькі
°T.H.
1
м'яка
0-7
0-15
2
середня
8-14
16-25
3
жорстка
15-21
26-37
4
дуже
жорстка
> 21
> 37
Ступінь жорсткості води
Жорсткість води класифікується відпо‐
відно до так званих "градусів" жорсткості.
Підказки щодо сушіння
Підготовка циклу сушіння
Як сушилка машина працює за принци‐
пом конденсації.
Тому навіть під час циклу сушіння кран
водопостачання має бути відкритим, а кі‐
нець зливного шланга повинен знаходи‐
тися у ємності, з якої є зливання, або бути
під'єднаним до каналізації.
Увага!
Щоб отримати добрі результати, перш
ніж запускати програму сушіння, вийміть
частину випраної білизни.
Речі, які не підходять для сушіння
• Особливо делікатні речі, такі, як син‐
тетичні занавіски, вовняні чи шовкові
речі з металевими вставками, нейло‐
нові колготки, громіздкі речі, такі, як
куртки типу «Аляска», покривала, ватні
стебновані ковдри, спальні мішки та
•
•
•
•
•
пухові ковдри сушити в машині не мож‐
на.
Не сушіть темнозабарвлені речі разом
із світлими кольоровими пухнастими
речами (напр., рушниками), оскільки
вони притягують ворсинки.
Після завершення сушіння вийміть бі‐
лизну з барабана.
Щоб уникнути утворення статичного
заряду по завершенні сушіння, засто‐
совуйте пом'якшувач під час прання
або спеціальний кондиціонер для су‐
шильних барабанів.
Одяг на поролоні або матеріалах, схо‐
жих на поролон, сушити в машині не
можна — вони вогненебезпечні.
Крім того, щоб уникнути утворення
шкідливих випаровувань, не сушіть в
машині речі, що містять залишки лось‐
йонів для укладання, лаків для волос‐
46 electrolux
ся, рідин для зняття лаку з нігтів та ін‐
ших подібних речовин.
Миючий засіб та всі добавки необхідно
класти у відповідні відділення дозатора
до початку запуску програми прання.
У разі використання рідких миючих засо‐
бів слід обирати програми без попе‐
реднього прання.
У пральній машині встановлена система
рециркуляції, яка дозволяє оптимізувати
використання концентрованих миючих
засобів.
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів .
Позначки на одязі
При сушінні дотримуйтесь вказівок ви‐
робника, вміщених на етикетці виробу:
•
= Можна сушити в барабані
•
= Сушіння при високій температурі
•
= Сушіння при зниженій температу‐
рі
•
= Не можна сушити в барабані.
Тривалість циклу сушіння
Час сушіння може змінюватися, залежно
від:
• швидкості останнього віджиму
• необхідного ступеню сухості (для пра‐
сування, для зберігання)
• типу білизни
• ваги завантаженої білизни.
Середній час сушіння для запрограмова‐
ної тривалості сушіння вказаний у розділі
"Програми сушіння". Досвід допоможе
вам сушити білизну так, як це вам більше
підходить, з урахуванням типу волокон, з
яких виготовлені речі. Занотовуйте три‐
валість уже виконаних циклів сушіння.
Додаткове сушіння
Якщо по завершенні виконання програ‐
ми білизна все ще волога, налаштуйте
машину на короткий цикл сушіння знову.
Попередження! Не пересушуйте
білизну, щоб уникнути утворення
зморшок або зсідання речей.
Програми прання
Програма/максимальна і мінімальна температура/
опис циклу/максимальна швидкість віджимання/
максимальне завантаження/тип білизни
Функції
Бавовна
90° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Віджимання на максимальній швидкості
Максимальне завантаження 6 кг - зменшене зав‐
антаження 3 кг
Білі й кольорові бавовняні речі (середній ступінь
забруднення).
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
УПРАВЛІННЯ ЧА‐
СОМ 1)
Бавовна + попереднє прання
90° - холодне прання
Попереднє прання - основне прання - полоскання
Віджимання на максимальній швидкості
Максимальне завантаження 6 кг - зменшене зав‐
антаження 3 кг
Білі чи кольорові бавовняні речі з фазою попе‐
реднього прання (високий ступінь забруднення).
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
УПРАВЛІННЯ ЧА‐
СОМ 1)
Відділення для
миючого засобу
2)
electrolux 47
Програма/максимальна і мінімальна температура/
опис циклу/максимальна швидкість віджимання/
максимальне завантаження/тип білизни
Функції
Синтетика
60° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 3 кг - зменшене зав‐
антаження 1.5 кг
Вироби з синтетичних і змішаних волокон: спідня
білизна, кольорові речі, сорочки, що не збігаються,
блузи.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
УПРАВЛІННЯ ЧА‐
СОМ 1)
Делікатні тканини
40° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 3 кг - зменшене зав‐
антаження 1.5 кг
Делікатні вироби: з акрилу, віскози, поліестеру.
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
УПРАВЛІННЯ ЧА‐
СОМ 1)
Ручне прання
40° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 2 кг
Програма для виробів із вовни, які можна прати у
машині, а також вовняних і делікатних виробів із
символом «ручне прання» на етикетці.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
Шовк
30° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 1 кг
Делікатна програма прання для шовку та змішаних
синтетичних волокон.
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
Полоскання
Полоскання - тривале віджимання
Віджимання на максимальній швидкості
Максимальне завантаження 6 кг
За допомогою цієї програми можна прополоскати
й віджати бавовняні вироби, які були випрані вруч‐
ну. Щоб посилити полоскання, виберіть функцію
«Додаткове полоскання». Прилад виконає декіль‐
ка додаткових циклів полоскання.
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
Злив
Зливання води
Максимальне завантаження 6 кг
Для зливу води після останнього полоскання в про‐
грамах з використанням функцій, що завершують‐
ся без зливу води з баку.
Відділення для
миючого засобу
48 electrolux
Програма/максимальна і мінімальна температура/
опис циклу/максимальна швидкість віджимання/
максимальне завантаження/тип білизни
Віджимання
Злив і тривале віджимання
Віджимання на максимальній швидкості
Максимальне завантаження 6 кг
Окреме віджимання для випраних вручну речей, а
також після виконання програм з функціями, що
завершуються без зливу води з баку. За допомо‐
гою кнопки можна обрати швидкість віджимання з
урахуванням типу волокон, з яких виготовлені ви‐
роби, що будуть віджиматися.
Економна програма для бавовни
90° - 40°
Основне прання - полоскання
Віджимання на максимальній швидкості
Максимальне завантаження 6 кг
Білі й кольорові бавовняні вироби (стійке фарбу‐
вання) .
Програма призначена для бавовняних виробів
легкого або середнього ступеня забруднення.
Температура знижується, а час прання подо‐
вжується. Завдяки цьому досягається висока
ефективність прання та економія енергії.
Функції
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
Ковдра
40° - 30°
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 2 кг
Програма для прання однієї синтетичної або пухо‐
вої ковдри, яку можна прати.
Полегшення прасування
60° - холодне прання
Основне прання - полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 обертів
на хвилину
Максимальне завантаження 1 кг
Якщо вибрати цю програму, то прання і віджиман‐
ня білизни будуть виконуватися обережно, щоб
уникнути утворення зморшок. Завдяки цьому бі‐
лизну буде легше прасувати. Крім того, машина
додасть декілька полоскань.
Сушіння синтетичних виробів
Програма для сушіння синтетичних виробів. Може
використовуватися у режимі сушіння із заданою
тривалістю та в режимі автоматичного сушіння
(ступінь сухості: сушіння для зберігання).
Сушіння бавовняних виробів
Програма для сушіння бавовняних виробів. Може
використовуватися у режимі сушіння із заданою
тривалістю та в режимі автоматичного сушіння
(ступінь сухості: додаткове сушіння, сушіння для
зберігання, сушіння для прасування).
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
Відділення для
миючого засобу
electrolux 49
Програма/максимальна і мінімальна температура/
опис циклу/максимальна швидкість віджимання/
максимальне завантаження/тип білизни
Відділення для
миючого засобу
Функції
O = ВИМК
Для скасування програми, що виконується, або
вимкнення машини.
1) Якщо ви вибираєте функцію «Супершвидко» шляхом натискання кнопок 10 , то зменште максимальне
завантаження, як вказано у цій таблиці. У випадку повного завантаження результати прання будуть трохи
гіршими. При виборі функції «Освіження» або «Супер освіження» рекомендується знизити завантаження
ще більше.
2) У разі використання рідкого миючого засобу слід обирати програми без попереднього прання.
Програми сушіння
Автоматичні програми
Тип тканини
Максимальне зав‐
антаження
ДОДАТКОВЕ СУШІННЯ
Для рушників та інших подібних виробів
Бавовна і льон (купальні ха‐
лати, махрові рушники то‐
що)
3 кг
СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Для речей, які не будуть прасуватися
Бавовна і льон (купальні ха‐
лати, махрові рушники то‐
що)
3 кг
Вироби із синтетичних або
змішаних тканин (джемпе‐
ри, блузи, спідня білизна,
побутові вироби з льону)
2 кг
Бавовна і льон (простирад‐
ла, скатертини, сорочки то‐
що)
3 кг
Ступінь сушіння
СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Для речей, які не будуть прасуватися
СУШІННЯ ДЛЯ ПРАСУВАННЯ
Для речей, які будуть прасуватися
Програми із заданою тривалістю
Швидкість
віджимання
Рекомендо‐
ваний час
сушіння у
хвилинах
Ступінь сушіння
Тип тканини
Заванта‐
ження
ДОДАТКОВЕ СУШІННЯ
Для рушників та інших подіб‐
них виробів
Бавовна і льон (ку‐
пальні халати, ма‐
хрові рушники то‐
що)
4 кг
3 кг
1.5 кг
1200
160-180
95-105
55-65
СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Для речей, які не будуть пра‐
суватися
Бавовна і льон (ку‐
пальні халати, ма‐
хрові рушники то‐
що)
4 кг
3 кг
1.5 кг
1200
150-170
85-95
45-55
Вироби із синте‐
тичних або зміша‐
них тканин (джем‐
пери, блузи, спід‐
ня білизна, побу‐
тові вироби з льо‐
ну)
2 кг
1 кг
900
70-80
35-45
СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Для речей, які не будуть пра‐
суватися
50 electrolux
Ступінь сушіння
Тип тканини
Заванта‐
ження
СУШІННЯ ДЛЯ ПРАСУВАН‐
НЯ
Для речей, які будуть прасу‐
ватися
Бавовна і льон
(простирадла, ска‐
тертини, сорочки
тощо)
4 кг
3 кг
1.5 кг
Згідно з Директивою ЄС EN 50229 , стан‐
дартна програма для бавовни для даних,
вказаних на ярлику енергоспоживання,
Швидкість
віджимання
Рекомендо‐
ваний час
сушіння у
хвилинах
1200
120-140
70-80
40-50
має бути апробована шляхом розділення
максимальної партії завантажуваної бі‐
лизни на дві рівні частини та сушіння кож‐
ної з них за допомогою функції "Час су‐
шіння".
Догляд та чистка
Попередження! Перш ніж проводити
будь-які роботи з чищення або
технічного обслуговування приладу,
ви повинні від'єднати його від
електромережі.
Видалення накипу
Вода, яку ми використовуємо, зазвичай
містить солі кальцію. Тому доцільно пе‐
ріодично застосовувати порошок для
пом'якшення води в машині. Робіть це
окремо від прання білизни, дотримую‐
чись інструкцій виробника порошку для
пом'якшення води. Це дозволить попе‐
редити утворення вапняного накипу.
Після кожного прання
Залиште дверцята відкритим на певний
час. Завдяки цьому ви уникнете появи
плісняви та неприємних запахів усереди‐
ні приладу. Крім того, якщо тримати
дверцята відкритими після прання, це
сприятиме збереженню ізоляції дверцят.
Холосте прання
Якщо машина пере при низькій темпера‐
турі, усередині барабана може відкла‐
стися осад.
Ми рекомендуємо регулярно проводити
холосте прання.
Щоб виконати холосте прання:
• Барабан має бути порожнім (без білиз‐
ни).
• Оберіть програму для бавовни з на‐
йвищою температурою.
• Завантажте звичайну кількість миючо‐
го засобу, це має бути порошок з біо‐
логічними властивостями.
Чищення ззовні
Для чищення машини ззовні застосовуй‐
те лише мило і воду; після миття ретель‐
но висушіть прилад.
Важливо! для чищення корпусу не можна
застосовувати метильовані спирти,
розчинники або аналогічні хімікати.
Чищення дозатора
Дозатор для миючих засобів необхідно
регулярно чистити.
Слід регулярно чистити відділення дя
прального порошку і добавок.
Вийміть дозатор, натиснувши донизу
фіксатор і обережно потягнувши дозатор
до себе.
Промийте його водою під краном, щоб
видалити будь-які залишки порошку, що
накопичились.
electrolux 51
Щоб було легше чистити дозатор, зніміть
верхню частину відділення для добавок.
Промийте всі частини водою.
1. Відкладення заліза видаляйте з бара‐
бана за допомогою чистячих засобів
для виведення плям з неіржавіючої
сталі.
2. Щоб звільнити машину від залишків
засобу, виконайте цикл прання без бі‐
лизни.
Програма: Коротка програма для ба‐
вовни при максимальній температурі
з доданням прибл. 1/4 мірної чашки
порошка.
Ізоляція дверцят
Час від часу необхідно перевіряти ізоля‐
цію дверцят та усувати предмети, які мо‐
гли потрапити у складки.
Нішу дозатора чистіть щіткою.
Барабан
На барабані можуть утворитися відкла‐
дення іржі через іржавіння сторонніх
предметів, які потрапили з білизною під
час прання, а також через користування
водопровідною водою, що містить залі‐
зо.
Важливо! Не чистіть барабан
кислотовмісними речовинами проти
вапняних відкладень, а також засобами,
що містять хлор чи залізо, і металевими
мочалками.
Зливний насос
Необхідно регулярно перевіряти стан на‐
соса, а особливо це важливо робити, як‐
що:
• машина не зливає воду і/або не пра‐
цює віджим;
• машина видає незвичайні звуки під час
зливання через те, що якісь предмети
(шпильки, монети тощо) заблокували
насос;
• виявлено проблему із зливанням води
(див. розділ «Що робити, якщо...» для
отримання детальної інформації).
Попередження! Перед відкриванням
кришки насоса, вимкніть машину і
витягніть вилку з розетки.
Дійте у такий спосіб.
1. Витягніть вилку з розетки.
2. У разі необхідності почекайте, поки
вода охолоне.
52 electrolux
3. Відкрийте кришку насоса, підважив‐
ши з боку виїмки монетою (або під‐
ходящим інструментом, який ви мо‐
жете знайти в пакеті з інструкцією
(залежно від моделі)).
6. Коли вода перестане витікати, за до‐
помогою плоскогубців відкрутіть
кришку насоса, повертаючи її проти
годинникової стрілки, і вийміть
фільтр. Увесь час тримайте напого‐
тові ганчірку, щоб витирати воду, ко‐
ли зніматимете кришку.
Промийте фільтр під краном, щоб
змити увесь ворс.
1
2
2
4. Поставте ємність для води з невисо‐
кими бортиками поряд із насосом і
зберіть у неї всю воду, що виллється.
5. Витягніть аварійну заглушку з криш‐
ки фільтра за допомогою плоскогуб‐
ців.
1
7. Видаліть всі сторонні предмети і ворс
з гнізда насоса та крильчатки насоса.
8. Обережно перевірте, чи обертається
крильчатка насоса (вона обертаєть‐
ся ривками). Якщо вона не обер‐
тається, будь ласка, зверніться до
сервісного центру.
electrolux 53
9. Встановіть фільтр в насос, вставив‐
ши його правильно у спеціальні на‐
прямні. Міцно закрутіть кришку насо‐
са, повертаючи її за годинниковою
стрілкою.
Попередження! Коли прилад
працює, то, залежно від обраної
програми, у насосі може бути гаряча
вода. Ніколи не відкривайте кришку
насоса під час виконання машиною
циклу прання, доки прилад не
завершить виконання циклу і не буде
порожнім. Ставлячи на місце кришку,
подбайте про те, щоб вона безпечно
закріпилася, з тим щоб попередити
витікання води і щоб діти не могли її
зняти.
10. Вставте аварійну заглушку у фільтр і
зафіксуйте її, щоб вона стояла міцно.
11. Закрийте кришку насоса.
Чищення фільтрів наливного шланга
Якщо ви помітили, що на наповнення ма‐
шини йде більше часу, перевірте, чи не
заблокувався фільтр наливного шланга.
1. Перекрийте кран, через який пода‐
ється вода.
2. Відкрутіть наливний шланг від крана.
3. Прочистіть фільтр шланга за допомо‐
гою жорсткої щітки.
54 electrolux
4. Знову прикрутіть шланг до крана.
5. Відкрутіть шланг від машини. Тримай‐
те напоготові ганчірку, бо частина во‐
ди може вилитися.
6. Прочистіть фільтр шланга за допомо‐
гою жорсткої щітки або шматка ткани‐
ни.
7. Прикрутіть шланг знову до машини і
подбайте про те, щоб з'єднання було
надійним.
8. Відкрийте кран подачі води.
Звільнення машини від білизни в
аварійних ситуаціях
Якщо вода не зливається, а вам необхід‐
но звільнити машину від білизни, зробіть
так:
1. витягніть вилку з розетки;
2. перекрийте кран, через який подаєть‐
ся вода;
3. у разі необхідності зачекайте, поки
вода охолоне;
4. відкрийте кришку помпи;
5. поставте на підлогу таз. Зніміть ава‐
рійну заглушку з фільтра. Вода має
злитися в ємність під дією сили тяжін‐
ня. Коли ємність заповниться, закрий‐
те фільтр кришкою. Вилийте воду з
ємності. Повторіть ці дії, поки вода не
перестане виливатися;
6. у разі необхідності прочистіть помпу,
як описано вище;
7. знову прикрутіть помпу і закрийте
кришку.
Небезпека дії морозу
Якщо машина стоїть у місці, де темпера‐
тура може опускатися нижче 0°C, дійте
так:
1. Витягніть вилку з розетки.
2. Перекрийте кран, через який пода‐
ється вода.
3. Відкрутіть наливний шланг.
4. Поставте на підлогу таз, покладіть у
нього кінець наливного шланга, зні‐
міть аварійну заглушку фільтра і дай‐
те воді стекти.
5. Поставте аварійну заглушку на місце
у фільтр і прикрутіть назад наливний
шланг.
6. Перш ніж почати користуватися ма‐
шиною знову, переконайтеся, що
температура навколишнього середо‐
вища вища від 0°C.
Важливо! Щоразу, коли ви зливаєте воду
через шланг аварійного зливу, необхідно
налити 2 літри води у відділення для
основного прання у лотку дозатора
миючих засобів, а потім запустити
програму зливу. У такий спосіб буде
активовано пристрій ЕКО-Клапан , що
дозволяє запобігти ситуаціям, в яких під
час наступного прання частина миючого
засобу залишається невикористаною.
Що робити, коли ...
Деякі проблеми виникають через неви‐
конання простих заходів з технічного об‐
слуговування або через недогляд; їх
можна вирішити, не викликаючи майс‐
тра. Перш ніж телефонувати до місцево‐
го Центру технічного обслуговування,
electrolux 55
будь ласка, спробуйте виконати описані
нижче дії.
Під час роботи машини може статися, що
червоний індикатор кнопки 8 почне мига‐
ти і на дисплеї з'явиться один із кодів по‐
передження, а одночасно з цим кожні 20
секунд лунатимуть звукові сигнали, вка‐
зуючи на те, що машина не працює:
•
: проблема з подачею води.
Проблема
•
: проблема із зливанням води.
•
: дверцята відкриті.
Після усунення проблеми натисніть
кнопку 8 , щоб знову запустити програму.
Якщо ви все перевірили, а проблема не
усунена, зверніться до місцевого Центру
технічного обслуговування.
Можлива причина/спосіб усунення
Пральна машина не запу‐
скається:
Не закриті дверцята. Е40
• Щільно закрийте дверцята.
Вилка не вставлена в розетку належним чином.
• Вставте вилку в розетку.
У розетці немає струму.
• Перевірте справність домашньої електропроводки.
Перегорів запобіжник.
• Замініть запобіжник.
Перемикач програм встановлено неправильно, і кнопка 8 не
натиснута.
• Поверніть ручку і знову натисніть кнопку 8 .
Обрано функцію "Відкладений пуск".
• Якщо білизну необхідно попрати негайно, скасуйте "Відкла‐
дений пуск".
Активований пристрій для безпеки дітей.
• Деаткивізуйте опцію "Безпека дітей".
Машина не наповнюється
водою:
Кран подачі води закритий. Е10
• Відкрийте кран подачі води.
Наливний шланг перетиснутий або перекручений. Е10
• Перевірте під'єднання наливного шланга.
Заблокований фільтр наливного шланга. Е10
• Прочистіть фільтр наливного шланга.
Дверцята не закриті належним чином. Е40
• Щільно закрийте дверцята.
Машина заповнюється во‐
дою, і вода відразу зливаєть‐
ся:
Машина не зливає воду і/або
не працює віджим:
Кінець зливного шланга розташований надто низько.
• Зверніться до відповідного місця у розділі "Зливання води".
Зливний шланг перетиснутий або перекручений. Е20
• Перевірте правильність під'єднання зливного шланга.
Засмітився фільтр зливу. Е20
• Почистіть фільтр.
Вибрана функція чи програма, після завершення якої вода за‐
лишається в баку або яка пропускає усі фази віджимання.
• Встановіть програму зливу або віджиму.
Білизна нерівномірно розподілена по барабану.
• Перерозподіліть білизну вручну.
56 electrolux
Проблема
Можлива причина/спосіб усунення
На підлозі – вода:
Використовується забагато миючого засобу або миючий засіб
не підходить (утворюється забагато піни).
• Зменшіть кількість миючого засобу або використовуйте ін‐
ший.
Перевірте, чи не підтікають кріплення наливного шланга. Це
не завжди легко побачити, оскільки вода тече шлангом вниз;
перевірте, чи шланг не вологий.
• Перевірте під'єднання наливного шланга.
Пошкоджено зливний або наливний шланг.
• Замініть шланг.
Кришка аварійного зливного шланга не була встановлена на
місце або фільтр не був правильно пригвинчений після чи‐
щення.
• Встановіть кришку аварійного зливу або повністю прикрутіть
фільтр.
Незадовільні результати
прання:
Використовується надто мало миючого засобу або миючий
засіб не підходить.
• Збільшіть кількість миючого засобу або застосовуйте інший.
Непіддатливі плями не були оброблені до початку прання.
• Обробляйте непіддатливі плями плямовивідником.
Встановлено неправильний температурний режим.
• Перевірте, чи правильну температуру ви встановили.
Завантажено забагато білизни.
• Зменшіть завантаження білизни.
Дверцята не відкриваються:
Виконання програми ще не завершилося.
• Зачекайте, поки завершиться цикл прання.
Замок дверцят ще не розблокувався.
• Зачекайте кілька хвилин, доки розблокуються дверцята.
У барабані – вода.
• Щоб злити воду, запустіть програму зливу або віджиму.
Машина надто сильно вібрує
або шумить:
Не видалені гвинти, що застосовувалися під час транспорту‐
вання, та пакувальний матеріал.
• Перевірте правильність установки машини.
Неправильно відрегульовані опорні ніжки.
• Перевірте, чи правильно вирівняно машину.
Білизна нерівномірно розподілена по барабану.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Можливо, білизни у барабані замало.
• Закладіть більше білизни.
Спрацював електронний прилад виявлення незбалансовано‐
сті через те, що білизна нерівномірно розподілена по бараба‐
ну. Білизна перерозподіляється шляхом обертання барабана
у зворотному напрямі. Це може повторюватися кілька разів,
доки дисбаланс не зникне і нормальний віджим не розпоч‐
Віджим розпочинається з за‐ неться знову. Якщо через 10 хвилин білизна все ще розподі‐
тримкою або машина не від‐ лена у барабані нерівномірно, машина не віджиматиме її. У
жимає:
цьому випадку перерозподіліть білизну вручну і запустіть про‐
граму віджиму.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Завантаження занадто мале.
• Додайте більше білизни, перерозподіліть білизну вручну і
запустіть програму віджиму.
electrolux 57
Проблема
Можлива причина/спосіб усунення
Машина видає незвичайний
шум:
Машина оснащена двигуном нового типу, який видає не зви‐
чайний шум, якщо його порівнювати з традиційними двигуна‐
ми. Цей новий двигун забезпечує більш м'який запуск та рів‐
номірніший розподіл білизни у барабані при віджимі, а також
підвищену стабільність машини.
У барабані не видно води:
Машини, виготовлені за сучасними технологіями, працюють
дуже економічно, використовуючи невелику кількість води, що
не впливає негативно на їхню продуктивність.
Машина не сушить або не су‐
шить належним чином:
Не встановлений час сушіння або рівень сухості.
• Встановіть час сушіння або рівень сухості.
Не відкритий кран подачі води E10 .
• Відкрийте кран подачі води.
Засмітився фільтр зливу E20 .
• Почистіть фільтр.
У машину завантажено надто багато білизни.
• Зменште кількість білизни у барабані.
Встановлені програма сушіння, час або рівень сухості не під‐
ходять для даного типу білизни.
• Встановіть підходящу програму сушіння, час або рівень су‐
хості.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Якщо ви не можете ідентифікувати чи
усунути проблему, зверніться до сервіс‐
ного центру. Перш ніж телефонувати,
занотуйте модель, серійний номер та да‐
ту придбання машини — ця інформація
необхідна сервісному центру.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технічні дані
Розміри
Ширина
Висота
Глибина
60 см
85 см
63 см
Підключення до електроме‐
режі
Напруга - Загальна потуж‐
ність - Запобіжник
Інформація про електричні характеристики наведена на та‐
бличці з технічними даними, розташованій на внутрішньому
ободі дверцят машини.
Тиск у системі водопостачан‐
ня
Мінімум
Максимум
0,05 МПа
0,8 МПа
Максимальне завантаження
Бавовна
6 кг
58 electrolux
Максимум завантаження для
сушіння
Бавовна
Бавовна - підвищений обсяг
Синтетика
3кг
4 кг
2 кг
Швидкість віджиму
Максимум
1200 обертів на хвилину
Показники споживання
Програма
Споживання елек‐
троенергії (кВт/год)
Споживання води (л)
Біла бавовна 90°
2.0
61
Бавовна 60°
1.3
58
Програма «Бавовна
Еко» 60° 1)
1.02
46
Бавовна 40°
0.7
58
Синтетика 40°
0.5
50
Делікатні тканини 40°
0.55
60
Вовна/ Ручне прання
30°
0.25
53
Тривалість програми
(хв)
Тривалість виконан‐
ня програм відобра‐
жається на дисплеї
на панелі керування.
1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі 60°C із завантаженням 6
кг — це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на ярлику енергоспоживання.
Наведені в цій таблиці дані щодо споживання слід вважати суто довідковими,
оскільки споживання може змінюватися, залежно від кількості та типу білизни,
температури води, що подається, і температури навколишнього середовища.
Установка
Розпаковування
Перш ніж починати користуватися маши‐
ною, необхідно видалити всі гвинти, що
використовувалися під час транспорту‐
вання, і пакувальні матеріали.
Радимо зберігати всі пристосування, які
використовувалися під час транспорту‐
вання, щоб їх можна було знову встано‐
вити, якщо машину коли-небудь дове‐
деться знову перевозити.
1. Видаливши все пакування, обережно
покладіть машину на задню стінку,
щоб зняти полістирольну підставку з
її нижньої частини.
2. Зніміть електричний кабель і зливний
шланг з фіксаторів на задній стінці ма‐
шини.
electrolux 59
5. Відкрийте дверцята, зніміть полісти‐
рольний блок, припасований до ізо‐
ляції дверцят.
3. Відкрутіть три гвинти.
4. Витягніть відповідні пластикові роз‐
пірки.
6. Вставте в невеликий верхній отвір та
у два більші отвори відповідні заглуш‐
ки, які постачаються у кульку, в якому
лежала інструкція.
60 electrolux
Встановлення
Встановіть машину на рівну тверду під‐
логу. Подбайте про те, щоб повітря мог‐
ло вільно циркулювати довкола машини,
щоб цьому не заважали килими, доріжки
тощо. Перевірте, чи не стикається маши‐
на зі стіною або іншими частинами кухні.
Вирівняйте пральну машину, змінюючи
висоту ніжок. Висоту ніжок може бути
складно коригувати, бо вони мають са‐
моблокувальну гайку, але машину НЕ‐
ОБХІДНО вирівняти, щоб вона стояла
стабільно. Якщо потрібно, перевірте за
допомогою спиртового рівня. Коригуван‐
ня можна виконувати за допомогою гаєч‐
ного ключа. Точне вирівнювання попе‐
реджає вібрацію, шум та переміщення
машини під час роботи.
Подача води
Попередження! Машину необхідно
під'єднати до труби холодного
водопостачання.
1. Під'єднайте наливний шланг, що вхо‐
дить в комплект машини, до крана за
допомогою різьби на 3/4 дюйма. Зав‐
жди використовуйте шланг, який по‐
стачається разом із машиною.
Обережно! Ніколи не підкладайте під
машину картон, дерево або інші
аналогічні матеріали, щоб вирівняти
нерівності підлоги.
Важливо! Не користуйтеся з метою
під'єднання приладу до водопроводу
шлангом від вашої попередньої машини.
2. Інший кінець наливного шланга, який
під'єднується до машини, можна по‐
вернути, як показано на малюнку.
Наливний шланг не повинен іти дони‐
зу.
Поверніть шланг у правий або лівий
бік, залежно від місцерозташування
водопровідного крана.
electrolux 61
плект поставки машини. У цьому разі
подбайте про те, щоб кінець не міг ви‐
пасти, коли машина зливатиме воду.
Цього можна досягти, прив'язавши йо‐
го до крана за допомогою мотузки або
прикріпивши до стіни.
3. Встановіть шланг у правильне поло‐
ження, ослабивши кругову гайку.
Встановивши наливний шланг, не за‐
будьте знову затягнути кругову гайку,
щоб попередити підтікання води.
Наливний шланг нарощувати неможна.
Якщо він закороткий і ви не хочете пере‐
сувати кран, вам слід придбати новий до‐
вший шланг, спеціально розрахований
на таке застосування.
Важливо! Перш ніж під'єднувати машину
до нових труб або труб, якими впродовж
деякого часу не користувалися, злийте
певну кількість води, щоб звільнити
трубу від будь-якого сміття, яке могло в
ній зібратися.
Злив
Кінець зливного шланга можна розташо‐
вувати трьома способами.
• Його можна повісити на край раковини
за допомогою пластикового спрямо‐
вуючого пристрою, що входить у ком‐
• Його можна вставити у відгалуження
сифона раковини. Це відгалуження
має розташовуватися вище сифона.
Висота місця підключення має бути не
менше 60 см від підлоги.
• Його можна під'єднати безпосередньо
до зливної труби на висоті не менше
60 см і не більше 90 см. Кінець злив‐
ного шланга має завжди вентилювати‐
ся, тобто внутрішній діаметр зливної
труби має бути більшим від зовнішньо‐
го діаметра зливного шланга. Зливний
шланг не можна перегинати.
62 electrolux
Довжину зливного шланга можна нарощувати максимум до 4 метрів. Додатковий
зливний шланг і з'єднувальну деталь можна придбати у місцевому Центрі техніч‐
ного обслуговування.
Підключення до електромережі
Будь-які електротехнічні роботи, які
необхідно виконати для встановлен‐
ня цього приладу, мають виконува‐
тися кваліфікованим електриком або
іншою компетентною особою.
Інформація про електричні характери‐
стики наведена на табличці з технічними
даними, розташованій на внутрішньому
ободі дверцят машини.
Переконайтеся в тому, що електропро‐
водка, встановлена у вас удома, витри‐
мує максимальне необхідне наванта‐
ження, враховуючи також інші прилади,
якими ви користуєтеся.
Підключіть машину до заземленої
розетки.
Виробник не відповідає за
ушкодження чи травми, викликані
недотриманням цього правила
техніки безпеки.
Необхідно забезпечити вільний
доступ до кабелю живлення після
встановлення машини.
Якщо кабель живлення необхідно
замінити, звертайтеся до фахівців
нашого сервісного центру.
Охорона довкілля
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Пакувальні матеріали
Матеріали, позначені символом
лягають вторинній переробці.
>PE<=поліетилен
>PS<=полістирол
>PP<=поліпропілен
, під‐
Це означає, що вони можуть бути від‐
правлені на переробку, якщо їх утилізу‐
вати належним чином і зібрати у відпо‐
відні контейнери.
Екологічні рекомендації
Щоб заощадити воду, електроенергію та
задля збереження довкілля, рекомен‐
дуємо дотримуватися таких порад:
• Білизну з середнім ступенем забруд‐
неності можна прати без попереднього
прання; завдяки цьому ви заощадите
миючий засіб, воду та час (і це сприя‐
тиме також захисту довкілля!).
• Машина працює економічніше, коли її
завантажують повністю.
• Застосувавши відповідну попередню
обробку, можна видалити плями та
деякі забруднення; після цього білизну
можна прати у низькотемпературному
режимі.
• Відмірюйте порошок з урахуванням
жорсткості води, ступеню забруднено‐
сті та кількості білизни, яка пратиметь‐
ся.
electrolux 63
www.electrolux.com
www.electrolux.ee
www.electrolux.ua
132945250-00-082010

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement