Electrolux EWN148640W Упутство за коришћење

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Electrolux EWN148640W Упутство за коришћење | Manualzz
Упутство за употребу
Машина за прање рубља
EWN 148640 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
Садржај
Упутства о безбедности
Опис производа
Контролна табла
Прва употреба
Прилагођавање потребама корисника
Свакодневна употреба
Помоћне напомене и савети
2
4
5
6
6
8
14
Програми прања
Нега и чишћење
Шта учинити ако...
Технички подаци
Вредности потрошње
Инсталација
Прикључивање струје
Еколошка питања
16
18
23
25
26
26
30
30
Задржано право измена
Упутства о безбедности
ВАЖНО Прочитајте пажљиво и
сачувајте за будуће потребе.
• Сигурност Вашег уређаја је у складу је
са стандардима индустрије и са закон‐
ским захтевима у погледу сигурности
уређаја. Међутим, као произвођачи,
осећамо да су следеће сигурносне на‐
помене наша дужност.
• Веома је важно да ово Упутство за упо‐
требу сачувате са апаратом за будућу
употребу. Уколико апарат продајете
или дајете другом власнику, или уко‐
лико се селите и остављате апарат,
увек новом власнику предајте књижи‐
цу како би се он упознао са функцио‐
нисањем апарата и важним упозоре‐
њима
• МОРАТЕ пажљиво да их прочитате
пре инсталирања или употребе апара‐
та.
• Пре првог покретања проверите да се
машина није оштетила за време тран‐
спорта. Никада не прикључујте оште‐
ћену машину. Ако су неки делови
оштећени, контактирајте Вашег про‐
давца.
• Ако је уређај испоручен током зимских
месеци када су температуре испод ну‐
ле: Држите машину за прање на собној
температури 24 сата пре првог кориш‐
ћења.
Општа безбедност
• Мењање спецификација или покушај
модификације овог производа на било
који начин, је опасно по безбедност.
• За време програма прања на високим
температурама, стакло на вратима мо‐
же постати вруће. Немојте га додири‐
вати!
• Немојте дозволити малим кућним љу‐
бимцима да се попну у бубањ. Да би‐
сте то спречили, молимо погледајте у
бубањ пре употребе.
• Предмети као што су новчићи, зихер‐
надле, ексери, завртњи, камење и
остали тврди, оштри материјали могу
да проузрокују велику штету и не смеју
да се стављају у уређај.
• Употребљавајте само препоручене ко‐
личине омекшивача и детерџента.
Прекомерна количина може да оштети
тканине. Проверите количине које пре‐
поручује произвођач.
• Перите ситно рубље као што су чара‐
пе, чипке, периве појасева и сл. у малој
врећици за прање или јастучници, јер
ти предмети могу да склизну између
корита машине и бубња.
• Немојте употребљавати Вашу машину
за прање комада рубља са китовом ко‐
сти (стезници), непорубљене тканине,
или поцепане тканине.
• Увек извуците утикач уређаја из елек‐
тричне мреже и затворите довод воде
electrolux 3
после коришћења, одржавања и чиш‐
ћења.
• Ни у ком случају не трба да покушава‐
те да сами поправљате машину. По‐
правке које врше неискусна лица могу
изазвати повреде или озбиљне кваро‐
ве. Контактирајте Ваш локални Сер‐
висни центар. Увек инсистирајте на
оригиналним резервним деловима.
Инсталирање
• Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
• Када вадите уређај из амбалаже, про‐
верите да нема оштећења. Уколико
нисте сигурни, немојте је користити и
контактирајте Сервисни центар.
• Пре употребе треба уклонити сву ам‐
балажу и транспортне завртње. Непо‐
штовање тога може проузроковати те‐
шка оштећења на производу и на имо‐
вини. Прочитајте одговарајући одељак
у овом упутству за употребу.
• После инсталирања машине за прање,
проверите да не стоји на цреву за до‐
вод или за одвод воде и да радна по‐
вршина не притиска кабл за напајање
струјом према зиду.
• Уколико се уређај налази на поду пре‐
кривеним тепихом, подесите ножице
како бисте омогућили слободну цирку‐
лацију ваздуха испод уређаја.
• Проверите увек да црева и њихови
прикључци не пропуштају воду после
инсталирања.
• Уколико је машина постављена на ме‐
сту које је подложно замрзавању, мо‐
лимо Вас прочитајте одељак "опасно‐
сти од замрзавања".
• Све радове на водоводној инсталацији
који су потребни за инсталирање овог
апарата, треба да обави квалифико‐
ван водоинсталатер или стручна осо‐
ба.
• Све радове на електричној и на водо‐
водној инсталацији који су потребни за
инсталирање овог апарата, треба да
обави квалификовани електричар или
стручна особа.
Употреба
• Овај је уређај је намењен за употребу
у домаћинству. Не сме се користити у
•
•
•
•
•
•
било које друге сврхе за које није на‐
мењен.
Перите само тканине које су намењене
за прање у машини. Следите упутства
која су дата на свакој етикети на руб‐
љу.
Немојте претерано напунити уређај.
Видите Табелу програма прања.
Пре прања проверите да ли су сви џе‐
пови празни, сва дугмад закопчана и
затварачи повучени. Немојте прати из‐
лизане или поцепане комаде рубља и
третирајте мрље од боје, мастила, рђе
и траве пре прања. Грудњаци са ме‐
талним жицама НЕ смеју да се перу у
машини за прање.
Рубље које је било у контакту са испар‐
љивим нафтним производима не сме
да се пере у машини за прање. Уколи‐
ко користите испарљиве течности за
чишћење, потребно је да пазите да
течност буде уклоњена са рубља пре
његовог стављања у уређај.
Никада немојте повлачити за елек‐
трични кабл када вадите утикач из
утичнице; увек га држите за сам ути‐
кач.
Никада немојте да користите машину
за прање рубља ако су електрични
кабл, командна табла, радна површи‐
на или подножје оштећени тако да се
може доћи до унутрашњости машине
за прање.
Безбедност деце
• Овај уређај не могу да користе особе
(укључујући и децу) са смањеним фи‐
зичким, чулним или менталним спо‐
собностима, или за особе којима недо‐
стаје искуство и знање, уколико им се
не обезбеди надзор или им се не дају
упутства у вези употребе апарата од
стране особе која је задужена за без‐
бедност.
• Децу треба контролисати како се би не
би играли уређајем.
• Саставни делови паковања (нпр. пла‐
стична фолија, полистирол) могу да
буду опасни за децу – опасност од гу‐
шења! Чувајте их ван домашаја деце.
• Чувајте све детерџенте на сигурном
месту, изван домашаја деце.
4 electrolux
•
бањ. Како би се спречило да деца и
мали кућни љубимци остану затворе‐
ни у бубњу, уређај је опремљен специ‐
јалним механизмом. За активирање
овог механизма окрените дугме (без
притискања) унутар врата у смеру ка‐
заљке на сату док жлеб не буде у во‐
доравном положају. Уколико је потреб‐
но, употребите новчић. За деактиви‐
рање овог механизма, тако да поново
буде могуће затварање врата, окрени‐
те дугме у смеру супротном казаљки
на сату док жлеб не буде у вертикал‐
ном положају.
Немојте дозволити деци или малим
кућним љубимцима да се попну у бу‐
Опис производа
Ваш нови уређај задовољава све модерне захтеве ефикасног прања рубља уз
ниску потрошњу воде, струје и детерџента. Његов нови систем омогућује пот‐
пуно искоришћавање детерџента и смањује потрошњу воде, штедећи струју.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Одељак за детерџент
Контролна табла
Светло у бубњу
Ручица за отварање врата
5 Плочица са техничким карактеристи‐
кама
6 Пумпа за испуштање воде
7 Подесиве ножице
electrolux 5
Фиока дозатора детерџента
Одељак за детерџент који се користи
за фазу претпрања и потапања или за
средство за уклањање мрља које се ко‐
ристи у току фазе уклањања мрља (ако
постоји). Детерџент за претпрање и по‐
тапање додаје се на почетку програма
прања. Средство за уклањање мрља се
додаје у току фазе уклањања мрља.
Одељак за детерџент у праху или
течан детерџент, користи се за главно
прање. Ако користите течни детерџент
сипајте га пре самог покретања програ‐
ма.
Одељак за течне адитиве (средство
за омекшавање тканине, штирак).
Следите препоруке произвођача произ‐
вода што се тиче количина које требате
користити и немојте прекорачити ознаку
"MAX" у фиоци дозатора детерџента.
Све евентуалне омекшиваче или скроб‐
не адитиве морате сипати у одељак пре
покретања програма прања.
Контролна табла
Доле је слика командне табле. Приказује програматор, дугмад, контролне лам‐
пице и дисплеј. Представљени су одговарајућим бројевима на следећим стра‐
нама.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
Програматор
Дисплеј
Дугме за температуру
Дугме за смањену брзину центрифу‐
гирања
4
5.
6.
7.
8.
5
6
7
8
Дугмад за разне опције
Дугме за потврђивање
Дугме старт/пауза
Дугмад за управљање временом
6 electrolux
= Програми за управ‐
љање временом
= Памук
= Синтетика
= Осетљиво
= Вуна
= Ручно прање
= Доње рубље
= Свила
= Испирање
= Испуштање воде
= Центрифуга
1-2
ОК
+/-
+
= Уштеда енергије (еко‐
номично)
= 14 минута
= Прекривач
= Омиљени програми
= Температура
= Дугмад за опције
= Дугме ГОРЕ
= Дугме ДОЛЕ
= Блокада за безбед‐
ност деце
= Дугме за потврду
функције (програма)
= Старт/пауза
= Управљање време‐
ном
Прва употреба
• Уверите се да су повезивање стру‐
је и воде изведени према упут‐
ствима за инсталирање.
• Извадите блок од полистирола и
сав евентуални остали материјал
из бубња.
• Пре првог прања, обавите циклус
прања памука на највишој темпе‐
ратури без рубља у машини за
прање, како бисте уклонили евен‐
туалне фабричке остатке из буб‐
ња и корита машине. Сипајте 1/2
дозе детерџента у одељак за глав‐
но прање и покрените машину за
прање.
Прилагођавање потребама корисника
Одаберите језик
Кад први пут укључујете уређај окрета‐
њем програматора ( 1 ) морате да под‐
есите жељени језик. Када поново ук‐
ључите уређај, све поруке ће бити при‐
казане на том језику.
Важно!
Ако се на дисплеју не приказује ниједан
језик, онда је уређај већ био једном ук‐
ључен. У том случају, ако желите да про‐
мените подешени језик, притисните
истовремено дугмад 3 и 4 у току око 6
секунди да бисте активирали мени са је‐
зицима. Притисните дугмад 5 (Горе
или Доле
) да би листали доступне је‐
зике. Два пута притисните дугме 6 да би‐
сте потврдили избор.
Подешавање језика ( Time )
После подешавања жељеног језика, пре
првог прања морате да подесите време.
Не заборавите да промените подешено
време са летњег на зимско рачунање
времена и обратно.
Подешавање сата омогућује промену/
подешавање тачног времена. Важно је
да је увек ажуриран јер тренутно време
КРАЈА циклуса зависи од тога.
Једним кратким притиском дугмади 5 ,
време се мења минут по минут. Сталним
притиском истих дугмади време се мења
electrolux 7
10 по 10 минута. Притисните дугме 6 да
би одредили садашње време.
Важно!
Ако је уређај већ био укључен, притисни‐
те дугмад 5 да би активирали мени Оп‐
ције.
Ако поново притиснете иста дугмад мо‐
жете да се крећете кроз све расположи‐
ве опције, док не пронађете мени за под‐
ешавање ( Settings).
Притисните дугме 6 да уђете у мени.
Притисните дугмад 5 да бисте листали
све поставке све док се не појави поло‐
жај за подешавање времена, па прити‐
сните дугме 6 да бисте потврдили избор,
и онда подесите сат.
Прилагодите подешавања свог уређаја
Овај уређај је опремљен менијем за под‐
ешавање који Вам омогућује да према
жељи мењате фабричке поставке.
Када укључите уређај, окретањем про‐
граматора ( 1 ), притисните дугмад 5 да
би активирали мени Опције. Ако поново
притиснете иста дугмад можете да се
крећете кроз све расположиве опције,
док не пронађете мени за подешавање.
Притисните дугме 6 да уђете у мени.
Притисните поново дугмад 5 да бисте
прегледали сва подешавања а затим
притисните дугме 6 да потврдите избор.
Подешавање јачине звука ( Volume)
Подешење Јачина Вам омогућује да ме‐
њате јачину звука. Притисните дугмад 5
да би бирали између разних нивоа
јачине звука, од 0 до 9 (0 = без звука; 9 =
макс.).
Притисните дугме 6 да потврдите избор.
Укључивање блокаде за безбедност
деце ( Child Lock)
Ваш уређај је опремљен са БЛОКАДОМ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, која омогућује
да га оставите без надзора док су врата
затворена, без бриге да се деца могу по‐
вредити или оштетити уређај.
Подесите ову опцију пре него што при‐
тиснете дугме 7 и пошто сте изабрали
жељени програм прања.
Ова функција остаје укључена и када
уређај не ради.
Подешавање блокаде за децу:
• притисните дугмад 5 да би активирали
мени опција
• притисните дугмад 5 горе или доле да
би подесили блокаду за децу.
• притисните дугме 6 да би активирали
ову опцију. Дотична икона мења статус
из Искљученог у укључено, а дисплеј
вас упучује да истовремено 5 секунде
притискате
и
да би откључали
машину .
• притисните дугме 3 или 4 и дисплеј се
враћа на почетно стање.
Ако притиснете било које дугме када је
програм почео са укљученом блокадом
за децу, дисплеј ће приказати да је ма‐
шина закључена и предложиће да је от‐
кључате комбинацијом дугмади.
На крају програма треба истовремено
неколико секунди да притискате оба дуг‐
мета 5 , док дисплеј не прикаже да је ма‐
шина откључана за бирање новог про‐
грама.
Подешавање осветљености ( Brightness)
Подешење за осветљеност Вам омогу‐
ћује да мењате јачину позадинског свет‐
ла дисплеја.
Притисните дугмад 5 како бисте повећа‐
ли или смањили осветљеност.
Можете да изаберете неки од раз‐
личитих нивоа од 0 до 9 ( 0 = мин. - 9 =
макс.).
Притисните дугме 6 да потврдите избор.
Подешавање контраста ( Contrast)
Подешење за контраст Вам омогућује да
мењате оптичке карактеристике диспле‐
ја.
Притисните дугмад 5 како бисте повећа‐
ли или смањили контраст.
Можете да изаберете неки од раз‐
личитих нивоа од 0 до 9 ( 0 = мин. - 9 =
макс.).
8 electrolux
Ресетовање свих поставки ( Reset
settings)
Ова функција Вам омогућује да поново
примените фабричке поставке
Притисните дугме 6 да би активирали
ову функцију.
Притисните дугме 6 да потврдите избор.
Враћање у главни мени ( Back)
Да ви се вратили у главни мени, прона‐
ђите опцију "назад"
притискањем дуг‐
мади 5 .
Притисните дугме 6 да потврдите избор.
Звучни сигнали
Машина садржи уређај са звучним сиг‐
налом, који се оглашава у следећим
случајевима:
• након завршетка програма;
• у случају проблема током рада.
Уколико је потребно да искључите
звучне сигнале, осим за проблеме у ра‐
ду, погледајте претходно поглавље
„Подешавање јачине звука“.
Свакодневна употреба
Напуните рубље
Отворите врата пажљивим повлачењем
ручице на вратима према споља. Стави‐
те рубље у бубањ, комад по комад, стре‐
сајући га што је могуће више. Затворите
врата.
Измерите количину детерџента и омек‐
шивача
Извуците фиоку дозатора детерџента
док се не заустави. Измерите количину
потребног детерџента, сипајте је у оде‐
љак за главно прање
или у одговара‐
јући одељак ако то захтева изабрани
програм/опција (за више детаља видите
одељак "Фиока дозатора детерџента").
Ако је потребно, сипајте омекшивач у
(употребљена ко‐
одељак означен са
личина не сме да прекорачи ознаку
"МАX" у фиоци дозатора). Затворите не‐
жно фиоку.
electrolux 9
Изаберите жељени програм
Окрените програматор ( 1 ) на жељени
програм. Када се укључи неки уређај,
чује се симпатична мелодија и истовре‐
мено се на дисплеју приказује лого брен‐
да, а у доња два реда дислпеја се у тра‐
јању од неколико секунди приказују кра‐
так опис одабраног програма.
Пошто сте изабрали програм, уређај ће
Вам на дисплеју ( 2 ) предочити следеће
информације:
2.1 температура
2.2 брзина центрифуге
2.3 иконе за доступне опције
2.4 степен запрљаности 1)
2.5 трајање програма
2.6 предвиђено време завршавања ци‐
клуса прања
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
Дугме 7 почиње да трепће.
Дугме програматора може да се окреће
и у десно и у лево. Окрените дугме у по‐
ложај O да ресетујете програм / ис‐
кључите машину.
На крају програма програматор мора да
се окрене у положај О, да би сте ис‐
кључили машину.
ВАЖНО Ако окренете програматор на
неки други програм док машина ради,
дисплеј ће приказати да вратите
програматор у претходни положај.
Машина неће извршити нови изабрани
програм.
Дисплеј
ДИСПЛЕЈ се користи за подешава‐
ње великог броја функција и њиховог
међусобног комбиновања користећи
само неколицину командних елеме‐
ната (1 бирач програма и 8 дугмади).
Овај једноставан начин управљања
олакшан је захваљујући интерактив‐
ном дисплеју. Интерактивно значи
да се дисплеј уређаја мења како би
означио сваки корак који унесете. На
тај начин се обезбеђују само могућа
подешавања. Тренутна подешава‐
ња можете да видите у сваком тре‐
нутку на табли са информацијама и
у редовима са опцијама.
На дисплеју се приказују следеће инфор‐
мације:
• Трајање изабраног програма
Након бирања програма, трајање про‐
грама за прање ( 2,5 ) и предвиђени
завршетак програма ( 2,6 ) приказују се
у часовима и минутима (на пример,
20:33 ).
Трајање се рачуна аутоматски на
основу максималног препорученог оп‐
терећења за сваки тип тканине.
Након почетка програма, преостало
време се ажурира сваког минута.
• Дисплеј за праћење програма
Када притиснете дугме 7 , на дисплеју
се приказује фаза која је у току. На дис‐
плеју се види симбол за изабрану вр‐
сту тканине, тренутна фаза, трајање
програма за прање и завршетак про‐
грама. Када машина обавља фазу пра‐
ња на дисплеју се приказују и аними‐
рани мехурићи којима се симулира
кретање воде.
Погледајте слику у наставку:
• Одлагање
Изабрано време одлагања (највише
20 сати) приказује се на позицији 2,5 на
дисплеју (када уређај започне са ра‐
дом) у близини одговарајуће иконице
која светли. Време одлагања се
смањује сваког минута.
• Кодови упозорења
У случају проблема током рада, могу
да се прикажу неки кодови упозорења,
на пример „ Cannot fill water. Провери‐
те да ли је славина одврнута и прити‐
1) Само код програма Памук , Синтетика и Осетљиво .
10 electrolux
сните СТАРТ/ПАУЗА“ (погледајте оде‐
љак „Шта учинити ако...“).
• Крај програма
Када се програм заврши, на дисплеју
се види да су врата откључана однос‐
но да је завршен циклус прања. Врата
иконица и даље светли како би оз‐
начила да је циклус прања завршен и
да врата могу да се отворе.
Дугмад зa опције програма
У зависности од програма, могу се
комбиновати различите функције.
Оне морају да се изаберу после из‐
бора жељеног програма и пре при‐
тискања на дугме 7 .
ВАЖНО За компатибилност између
програма за прање и опција, погледајте
"Програми прања".
Изаберите температуру (дугме 3)
Више пута притискајте дугме 3 да би
повећали или снизили температуру,
ако желите да перете рубље на некој
другој температури од оне коју пред‐
лаже уређај (положај 2.1 на диспле‐
ју).
ВАЖНО Да бисте видели максималне и
минималне дозвољене температуре за
сваки програм прања, погледајте у
= хладно
одељку "Програми прања".
прање.
Одаберите брзину центрифугирања или
доступне опције (дугме 4)
Више пута притискајте дугме 4 да би про‐
менили брзину центрифугирања, ако же‐
лите да се рубље центрифугира другом
брзином од оне коју предлаже уређај.
ВАЖНО Максимална брзина
центрифугирања предвиђена за овај
програм појављује се на дисплеју ( 2.2 ).
Притискањем на дугме 4 можете да ода‐
берете и једну од следећих опција:
Без центрифуге : Опција елиминише
све фазе центрифугирања, а код неких
програма повећава број испирања.
Заустављено испирање ( Rinse Hold) :
избором ове опције машина неће изба‐
цити воду последњег испирања да би се
спречило гужвање рубља. Када програм
заврши, на дисплеју се приказују икона
одабраног програма и порука " Finished",
док се на дисплеју ( 2.5 и 2.6 ) појављују
крај циклуса и тренутно време. Зујалица
се оглашава кратком мелодијом (ако је
активирана), контролна лампица дугме‐
та 7 се гаси, а врата су блокирана како
би означила да треба испустити воду.
Да би испустили воду, прочитајте по‐
главље "На крају програма".
Ноћни циклус ( Night Cycle) : избором
ове опције машина неће испустити воду
последњег испирања да би се спречило
гужвање рубља.
Будући да су прескочене све фазе цен‐
трифугирања, овај циклус прања је врло
тих па може да се изабере ноћу или када
је струја јефтинија. У неким програмима,
испирања ће се обавити са више воде.
Када програм заврши, на дисплеју се
приказује икона одабраног програма, а
испод ње стоји порука " Finished", док се
на дисплеју ( 2.5 и 2.6 ) појављују крај ци‐
клуса и тренутно време. Контролна лам‐
пица дугмета 7 се гаси, а врата су бло‐
кирана како би означила да треба изба‐
цити воду.
Да би испустили воду, прочитајте по‐
главље "На крају програма".
Изаберите опције
У зависности од изабраног програма, на
располагању су само неке опције и при‐
казане су у току фазе избора на дисплеју
на позицијама ( 2.3 и 2.4 ).
Напомена: Нису све опције међусобно
компатибилне. Опције које нису доступ‐
не нису приказане.
ВАЖНО За компатибилност између
програма за прање и опција, погледајте
"Програми за прање".
Да би сте изабрали жељене опције, нај‐
пре окрените дугме програматора ( 1 ) на
жељени програм и немојте да притиска‐
те дугме 7 .
Притискањем на дугмад 5 , можете да
активирате мени опција. Помоћу дугмета
за Горе
или Доле
можете да се
крећете кроз све доступне опције.
На целом видљивом подручју дисплеја
приказаће се истакнуто осветљена иза‐
брана опција. На десној страни дисплеја
појавиће се одговарајући симбол, а од‐
electrolux 11
мах испод њега кратка порука описује
стање опције (искључена или укључена).
Погледајте доњи пример:
Притисните дугме 6 да бисте активирали
и потврдили Ваш избор, притисните га
поново да бисте деактивирали изабрану
опцију.
Пошто сте обавили избор опције, прити‐
сните дугмад 3 или 4 или једноставно
сачекајте 10 секунди да се дисплеј врати
на почетно стање.
Изабрани симболи ће се приказати на
дисплеју.
Фаза претпрања ( Prewash) : изабе‐
рите ову опцију уколико желите претпра‐
ње Вашег рубља пре главног прања.
Претпрање се завршава кратким центри‐
фугирањем при 650 обрт./мин код про‐
грама за памучне и синтетичке тканине,
док се у програму за осетљиве тканине
само избацује вода.
Лакше пеглање ( Easy Iron) : избором
ове опције рубље се нежно пере и цен‐
трифугира да би се спречило гужвање.
На тај начин пеглање је лакше. Осим то‐
га, машина ће обавити додатна испира‐
ња. Ако ову опцију одаберете ког програ‐
ма за памучно рубље, брзина центрифу‐
гирања ће се аутоматски смањити на 900
обрт./мин.
Допунско испирање ( Extra Rinse ) :
Ова опција се препоручује особама које
су алергичне на детерџенте и у подручји‐
ма где је вода веома мека. Машина обав‐
ља додатна испирања.
Одложени старт ( End Time) : овом оп‐
цијом можете да одложите стартовање
програма прања за 30 мин - 60 мин - 90
мин, 2 часа, те по 1 час све до 20 часова.
Одлагање које сте изабрали приказује се
на дисплеју. Време завршетка ће се по‐
већати како би Вам приказало изабрано
одлагање.
Морате да изаберете ову опцију пошто
сте подесили програм и пре него што
притисните дугме 7 .
Ако желите у току одложеног времена да
додате рубље у машину, притисните дуг‐
ме 7 да машина пређе на паузу.
Додајте рубље, затворите врата и поно‐
во притисните дугме 7 .
Време одлагања можете да поништите у
било ком тренутку, док не притиснете
дугме 7 .
Бирање одложеног стартовања
• Притискањем дугмета за Горе
или
, можете да се крећете кроз
Доле
мени опција све док не лоцирате од‐
ложено стартовање
• притисните дугме 6 да би активирали
ову опцију (визуелно приказано време
почиње да трепће)
• притискањем дугмета Горе
или До‐
ле
, можете да продужите или да
скратите време одлагања
• притисните дугме 6 да потврдите од‐
лагање.
• притисните дугмад 3 или 4 да би вра‐
тили дисплеј на почетно стање
• притисните дугме 7 да би стартовали
програм. Програм ће се покренути ка‐
да истекне изабрано одлагање старта
Отказивање одложеног старта
• притисните дугме 7 да би паузирали
уређај.
• притискајте дугме за Горе
или Доле
, да би се кретали кроз мени опција
све док не лоцирате одложено старто‐
вање
12 electrolux
• притисните дугме 6 да би активирали
ову опцију (визуелно приказано време
почиње да трепће)
• Притискањем дугмета Доле
, може‐
те да скратите одложено стартовање
на тренутно време.
• притисните дугме 6 да потврдите из‐
бор.
• притисните дугмад 3 или 4 да би вра‐
тили дисплеј на почетно стање
• притисните дугме 7 да би одмах стар‐
товали програм.
Одложено стартовање не може да се
бира заједно са програмом Испуштање
воде
.
Омиљени програми ( Favourite) :
Често коришћена подешавања програма
можете да меморишете (на пр. памук,
60°C, 1200 обрт./мин, са Претпрањем и
Додатним испирањем). У ту сврху имате
на располагању 2 меморијска места, на
2 задња положаја дугмета бирача про‐
грама ( 1 ). Меморисани програм може да
се изабере на исти начин као и сваки
други програм прања помоћу програма‐
тора.
Меморирање омиљеног програма:
• изаберите жељени програм и потреб‐
не опције
• притисните дугмад 5 да би активирали
мени опција
• притисните дугме Горе
или Доле
да би лоцирали положај за мемори‐
сање омиљене програмске ( Save Fa‐
vourite) опције и притисните дугме 6
• притисните дугме Горе
или Доле
да би одабрали један од положаја
за омиљене (1-2) за меморисање Ва‐
шег прилагођеног програма.
• притисните дугме 6 да би меморисали
одабрани програм. Меморисани про‐
грам стоји на дисплеју у истакнутом
режиму
• притискањем на дугме 3 или 4 и дис‐
плеј се враћа на почетно стање.
Да бисте променили меморисана под‐
ешавања програма, поновите поступак
испочетка.
Напомена
Ако је простор за меморију већ заузет
раније одабраним програмом, дисплеј ће
приказати да је тај положај заузет. При‐
тисните дугме 6 да би унели нови про‐
грам преко постојећег
или
да би
отказали, те притисните дугме 6 да би
меморисали нови програм.
Омиљени програми не могу да се бришу,
али преко њих можете унети нови про‐
грам.
Водич за прањe ( Wash Guide) : овај
уређај је опремљен менијем водича за
прање, који Вам омогућује да бирате нај‐
погоднију температуру, брзину центри‐
фугирања и опције за прање рубља.
У менију водича за прање можете да
нађете и водич за мрље ( Stain Guide),
који садржи важне информације о томе
како да се уклони већина најчешћих мр‐
ља, док је "Демо-режим" идеалан за де‐
монстрације у продајним салонима (није
за купце).
Одаберите водич за прање:
• притисните дугмад 5 да би активирали
мени опција
• притисните дугме Горе
или Доле
да би пронашли водич за прање
• притисните дугме 6 да би ушли у во‐
дич за прање
• притискањем дугмета Горе
или До‐
ле
можете да се крећете кроз разне
водиче ( Temperature Guide, Spin
Speed Guide, Demo Mode ...)
• притисните дугме 6 да би ушли у ода‐
брани водич, а притискањем дугмета
Горе или Доле можете прочитати
сва објашњења за одабрани водич.
• да би потражили неки други водич, мо‐
рате бирањем симбола "Назад"
да
се вратите у мени водича за прање и
да поновите поступак од 4-те тачке.
• притискањем на дугме 3 или 4 и дис‐
плеј се враћа на почетно стање.
Изаберите опцију „Управљање
временом“ (дугмад 8)
Time Manager
01:50
18:05
Притисните два пута дугме да бисте ак‐
тивирали опцију управљања временом.
Ова функција вам омогућава да проме‐
ните време прања које уређај предлаже
по аутоматизму. Притиском на „Управ‐
љање временом“ и дугмад „ +/- “ више
electrolux 13
пута, трајање програма за прање може
да се продужава или скраћује.
Опција управљања временом не може се
изабрати у економичном програму.
Иконица нивоа запрљаности
приказу‐
је се на дисплеју и мења се према иза‐
браном степену запрљаности.
Ниво запр‐
љаности
Иконица
Врста тканине
Интензивно
За веома запр‐
љане комаде
рубља
Нормално
За нормално за‐
прљане комаде
рубља
Дневно
За дневно запр‐
љане комаде
рубља
Лампица
За мало запрља‐
не комаде рубља
Брзо
За веома мало
запрљане кома‐
де рубља
Супер брзо 1)
Комади рубља
који су коришће‐
ни или ношени
кратко време
Освежавање
Само за освежа‐
вање
(Супер)
Освежавање
За освежавање
само малих ко‐
личина рубља
показује да је уређај у паузи. Да би поно‐
во стартовали наставак програма од
тачке у којој је прекинут, поново прити‐
сните дугме 7 .
Ако сте одабрали одложено стартовање,
уређај ће почети са одбројавањем.
Измена опције или програма у току
Притискањем на дугмад 5 ( Горе или До‐
ле ) можете да мењате само опције које
се виде на дисплеју и то пре него што их
програм изврши. Пре него шти изведете
неку промену морате да паузирате уре‐
ђај притискањем дугмета 7 .
Програм у току можете да мењате само
ако га ресетујете . Окрените програма‐
тор на О , па на нови положај програма,
те притисните дугме 6 да би отказали
претходни програм прања. Стартујте но‐
ви програм поновним притиском дугмета
7 . Вода од прања неће бити испражњена
из корита машине.
Прекидање програма
Притисните дугме 7 за прекид програма
у току, одговарајућа контролна лампица
почиње да трепће. Притисните дугме још
једном да бисте поново покренули про‐
грам.
1) Препоручујемо вам да смањите количину
рубља (погледајте табелу „Програми
прања“).
Обустављање програма
Окрените дугме бирача програма у по‐
ложај O а затим у положај новог изабра‐
ног програма. Притисните дугме 6 за
обустављање програма који је у току. Са‐
да притисните дугме 7 да би стартовали
нови програм.
Притисните дугме 7 да би стартовали
програм
Да бисте стартовали одабрани програм
притисните дугме 7 ; зелена контролна
лампица престаје да трепће.
На дисплеју ће се наизменично појављи‐
вати икона, и име и текућа фаза одабра‐
ног програма, да би указали да је уређај
почиње са радом и да су врата за‐
кључана.
За прекид програма у току, притисните
дугме 7 : зелена контролна лампица
почиње да трепће, на дисплеју се појав‐
љује икона одабраног програма и дис‐
плеј неколико секунди упућује да прити‐
снете дугме 7 да би наставили, а затим
Отварање врата после почетка
програма
Притисните дугме 7 да би паузирали ма‐
шину. На дисплеју ће се појавити одго‐
варајућа порука.
Ако врата не могу да се отворе, то значи
да је уређај већ почео да загрева и да је
ниво воде преко доњег руба врата.
У том случају врата се не могу отворити.
Ако не можете да отворите врата, а по‐
требно је да их отворите, морате да ис‐
кључите машину за прање тако што ћете
окренути дугме бирача програма у поло‐
жај O . После неколико минута можете
отворити врата ( пазите на ниво и тем‐
пературу воде! ).
1)
1)
14 electrolux
На крају програма
Машинa се аутоматски зауставља.
Ако сте одабрали опцију Rinse Hold или
Night Cycle , контролна лампица дугмета
7 ће се угасити, а на дисплеју ће се поја‐
вити порука " Finished" и врата ће остати
закључана да би указала на то да прво
морате да испустите воду, пре него што
их отворите.
Испуштање воде :
• одаберите програм за испуштање во‐
де или центрифугирање
• смањите брзину центрифуге ако је то
потребно, помоћу одговарајућег дуг‐
мета
• притисните дугме 7
• На крају програма, на екрану ће стаја‐
ти икона
(Врата) и наизменично ће
објављивати да су врата откључана и
да је програм завршио. Врата се могу
отворити.
Окрените програматор на О да би ис‐
кључили уређај. Извадите рубље из буб‐
ња и пажљиво проверите да ли је бубањ
празан.
Ако не намеравате да обавите још једно
прање, затворите славину за воду. Оста‐
вите врата отворена како бисте
спречили стварање буђи и непријатних
мириса.
Стање приправности : неколико минута
након завршавања програма укључује се
систем за штедњу енергије. Смањује се
осветљеност дисплеја. Притисните неко
дугме и уређај ће изаћи из стања штед‐
ње енергије.
Помоћне напомене и савети
Сортирање рубља
Следите симболе прања на етикети руб‐
ља и упутства за прање произвођача.
Сортирајте рубље на следећи начин: бе‐
ло рубље, рубље у боји, синтетика, осет‐
љиво, вунено.
Пре пуњења рубља
Никада не перите бело рубље и рубље у
боји заједно. Бело рубље може да изгуби
своју "белину" током прања.
Ново шарено рубље може да пусти боју
у првоме прању; зато га треба прати од‐
војено први пут.
Закопчајте јастучнице, повуците затва‐
раче, затворите кукице и дугмад. Заве‐
жите у чвор појасеве и дугачке траке.
Уклоните упорне мрље пре прања.
Трљајте нарочито прљава места специ‐
јалним детерџентом или детерџентом у
пасти.
Са посебном пажњом поступајте са за‐
весама. Скините кукице или их свежите
и ставите у врећицу или мрежицу.
Отклањање мрља
Упорне мрље се понекад не могу укло‐
нити само водом и детерџентом. Зато се
препоручује њихово третирање пре пра‐
ња.
Крв: свеже мрље оперите хладном во‐
дом. Код осушених мрља, потопите пре‐
ко ноћи у води са специјалним детерџен‐
том, затим трљајте водом и сапуном.
Боја на бази уља: поквасите средством
за уклањање мрља на бази бензола, по‐
ложите рубље на мекану крпу и тапкајте
мрљу; поновите више пута.
Осушене масне мрље: поквасите тер‐
пентином, положите рубље на мекану
површину и тапкајте мрљу врховима пр‐
стију и памучном тканином.
Рђа: оксална киселина растворена у вре‐
лој води или средство за уклањање рђе
коришћено хладно. Будите пажљиви са
мрљама од рђе које нису свеже јер је це‐
лулозна структура већ оштећена и тка‐
нина има тенденцију да се стварају рупе.
Мрље од буђи: третирајте избељивачем,
добро исперите (само бело и шарено
рубље отпорних боја).
Трава: насапуњајте мало и третирајте
избељивачем (само бело и шарено руб‐
ље отпорних боја).
Хемијске оловке и лепак: поквасите аце‐
тоном 2), положите рубље на мекану крпу
и тапкајте мрљу.
Кармин: поквасите ацетоном као што је
горе описано, затим третирајте мрље де‐
натурисаним алкохолом. Третирајте
2) (*) немојте употребљавати ацетон на вештачкој свили
electrolux 15
евентуалне преостале трагове избељи‐
вачем.
Црвено вино: потопите у води и детер‐
џенту, исперите и третирајте сирћетном
или лимунском киселином, затим испе‐
рите. Третирајте евентуалне преостале
трагове избељивачем.
Мастило: у зависности од врсте мастила,
навлажите тканину пре ацетоном 2), за‐
тим сирћетном киселином; третирајте
евентуалне преостале трагове са белих
тканина избељивачем и затим добро
исперите.
Мрље од катрана: прво третирајте сред‐
ством за уклањање мрља, денатуриса‐
ним алкохолом или бензолом, затим
трљајте детерџентом у пасти.
Детерџенти и адитиви
Добри резултати прања зависе такође и
од избора детерџента и од прописне ко‐
личине да би се спречило непотребно
трошење и заштитила околина.
Мада су биолошки разградиви, детер‐
џенти садрже супстанце које, ако су у ве‐
ликим количинама, могу да наруше осет‐
љиву равнотежу природе.
Избор детерџента зависиће од врсте
тканине (осетљиво, вуна, памук, итд.), од
боје, од температуре прања и од степена
прљавштине.
Са овим уређајем се могу употребљава‐
ти сви уобичајени детерџенти за машине
за прање рубља:
• детерџенти у праху за све врсте тка‐
нина
• детерџенти у праху за осетљиве тка‐
нине (макс. 60°C) и вуну
• течни детерџенти, по могућности за
програме прања на ниским температу‐
рама (макс. 60°C) за све врсте ткани‐
на, или специјални само за вуну.
Детерџент и сви адитиви морају да се
ставе у одговарајуће одељке у фиоци
дозатора детерџента пре покретања
програма прања.
Уколико употребљавате течне детер‐
џенте, онда се мора изабрати програм
без опције претпрање.
Машина за прање рубља има уграђени
систем за рециркулацију, који омогућује
оптималну употребу концентрованог де‐
терџента.
Следите препоруке произвођача произ‐
вода што се тиче количина које требате
користити и немојте прекорачити ознаку
"MAX" у фиоци дозатора детерџента .
Количина детерџента коју треба
употребити
Врста и количина детерџента зависиће
од врсте тканине, количине рубља, сте‐
пена прљавштине и тврдоће коришћене
воде.
Придржавајте се упутстава произвођача
о количинама које треба употребити.
Употребите мање детерџента:
• уколико перете мала пуњења
• уколико је рубље мало запрљано
• уколико се за време прања образују
велике количине пене.
Степени тврдоће воде
Тврдоћа воде је класификована на тако‐
зване "степене" тврдоће. Информације о
тврдоћи воде у Вашем подручју можете
добити код локалног предузећа за снаб‐
девање водом. Ако је степен тврдоће во‐
де средњи или висок, предлажемо Вам
да додате омекшивач воде придржава‐
јући се увек упутстава произвођача. Ако
је степен тврдоће воде мек, подесите по‐
ново количину детерџента.
16 electrolux
Програми прања
Програм
Максимална и минимална температура
Опис циклуса
Максимална брзина центрифуге
Максимална количина рубља
Врста рубља
Опције
COTTONS
90° - Хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 8 кг - Смањена количина
рубља 4 кг 1)
За бели и обојени памук (просечно упрљано руб‐
ље).
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE,
PREWASH2), EASY
IRON, EXTRA RIN‐
SE, УПРАВЉАЊЕ
ВРЕМЕНОМ
SYNTHETICS
60° - хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 4 кг - Смањена количина
рубља 2 кг 1)
Синтетички или мешани материјали: доње рубље,
шарено рубље, рубље које се не скупља, блузе.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE,
PREWASH2), EASY
IRON, EXTRA RIN‐
SE, УПРАВЉАЊЕ
ВРЕМЕНОМ
DELICATES
40° - хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 4 кг - Смањена количина
рубља 2 кг 1)
Осетљиви материјали: акрил, вискоза, полиестер.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE,
PREWASH2), EX‐
TRA RINSE, УПРАВ‐
ЉАЊЕ ВРЕМЕ‐
НОМ
WOOL / HANDWASH
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE
40° - хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 1000 о/мин
Макс. количина рубља 2 кг
Програм за прање вуне која се пере у машини, као
и вунених тканина које се перу ручно и осетљивих
тканина са ознаком „ручно прање“. Напомена : Са‐
мо један комад рубља или гломазан комад може
да доведе до неравнотеже. Уколико уређај не оба‐
ви последњу фазу испирања, додајте још одевних
предмета, руком их прераспоредите и изаберите
програм за центрифугирање.
Одељак за
Преграда
electrolux 17
Програм
Максимална и минимална температура
Опис циклуса
Максимална брзина центрифуге
Максимална количина рубља
Врста рубља
Опције
LINGERIE
40° - хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 1000 о/мин
Макс. количина рубља 1 кг
Програм је погодан за веома осетљив веш попут
доњег рубља, грудњака и поткошуља. Максимал‐
на брзина центрифуге смањује се аутоматски.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE
SILK
30° - хладно
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 1 кг
Програм за прање осетљивих тканина погодан је
за прање свилених и разних синтетичких матери‐
јала.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE
RINSE
Испирање - дуга центрифуга
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 8 кг
У овом програму се испирају и центрифугирају па‐
мучни одевни предмети који су опрани ручно. Да
бисте појачали испирање, изаберите опцију ДО‐
ДАТНО ИСПИРАЊЕ. Уређај обавља одређена до‐
датна испирања.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE, EA‐
SY IRON, EXTRA
RINSE
SPIN
Испуштање воде и дуго центрифугирање
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 8 кг
Одвојено центрифугирање ручно опраних одев‐
них предмета и након програма са изабраном оп‐
цијом задржавања испирања и ноћног циклуса
прања. Брзину центрифуге бирате притиском на
одговарајуће дугме како бисте је прилагодили тка‐
нини.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ
DRAIN
Испуштање воде
Макс. количина рубља 8 кг
За избацивање воде од последњег испирања у
програмима са изабраним опцијама Rinse Hold и
Night Cycle.
Одељак за
Преграда
18 electrolux
Програм
Максимална и минимална температура
Опис циклуса
Максимална брзина центрифуге
Максимална количина рубља
Врста рубља
Опције
COTTONS ECONOMY
90° -40°
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 1400 о/мин
Макс. количина рубља 8 кг
Бели и брзо бојени памук
Овај програм можете да изаберете за мало или
нормално прљаво памучно рубље. Температура
се смањује и продужава се време прања. На тај
начин обезбеђује се ефикасно прање и уштеда
струје.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD,
NIGHT CYCLE,
PREWASH2), EASY
IRON, EXTRA RIN‐
SE
14 MIN.
30°
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 2 кг
Идеално за рубље коме је потребно само освежа‐
вање.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ,
БЕЗ ЦЕНТРИФУГЕ,
RINSE HOLD
BLANKET
40° -30°
Главно прање - испирање
Максимална брзина центрифуге 900 о/мин
Макс. количина рубља 2,5 кг
За једно синтетичко ћебе или јорган који се пере.
СМАЊЕЊЕ БРЗИ‐
НЕ ЦЕНТРИФУГЕ
Одељак за
Преграда
/ИСКЉУЧЕНО
Да би се отказао програм који је тренутно у току
или да би се искључила машина.
1) Ако притиском на дугме изаберете опцију „Брзо“ или „Супер брзо“ 8 , препоручујемо да
смањите максималну количину рубља како је назначено. Можете и потпуно напунити
машину, али ће резултат прања бити мање успешан. Уколико изаберете опцију
„Освежавање“ или „Супер освежавање“, препоручујемо да још више смањите количину
рубља.
2) Уколико користите течне детерџенте, морате изабрати програм без ПРЕТПРАЊА.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Морате да искључите
уређај из електричне мреже за
напајање, пре обављања било
каквог одржавања или чишћења.
Отклањање каменца
Вода коју обично користимо садржи ка‐
менац. Препоручује се периодично ко‐
ришћење прашка за омекшавање воде у
машини. Учините то одвојено од било ког
прања рубља, и према упутствима про‐
извођача омекшивача воде. То ће помо‐
ћи у спречавању стварања наслага ка‐
менца.
После сваког прања
Оставите врата неко време отворена. То
помаже у спречавању стварања буђи и
устајалих мириса у уређају. Ако оставите
врата отворена после прања, то ће про‐
дужити век заптивке на вратима.
Прање ради одржавања
Коришћењем ниске температуре за пра‐
ње могуће је нагомилавање остатака
унутар бубња.
Препоручујемо да редовно обављате
прање ради одржавања.
За прање ради одржавања:
electrolux 19
• Бубањ мора бити празан.
• Изаберите најтоплији програм прања
памука.
• Користите нормалну количину детер‐
џента, а то мора да буде прашак са
биолошким својствима.
Спољно чишћење
Очистите спољно кућиште машине само
сапуном и водом, а затим га темељно
обришите.
ВАЖНО Немојте употребљавати
денатурисани алкохол, раствараче или
сличне производе за чишћење кућишта.
Чишћење фиоке дозатора детерџента
Треба редовно чистити фиоку дозатора
детерџента.
Треба редовно чистити фиоку дозатора
детерџента и адитива.
Извадите фиоку притиском бравице над‐
оле и извлачењем.
Исперите је под млазом текуће воде како
бисте уклонили све евентуалне трагове
нагомиланог прашка.
Ради лакшег чишћења, може се скинути
горњи део одељка за адитиве. Очистите
све делове водом.
Очистите комору дозатора четкицом.
Прање бубња
Талози рђе у бубњу могу да буду после‐
дица рђања страних тела приликом пра‐
ња или славине за воду која садржи
гвожђе.
ВАЖНО Немојте чистити бубањ
киселинама за скидање воденог
каменца, средствима за скидање рђе
која садрже хлор, као ни абразивном или
челичном вуном.
1. Уклоните талоге рђе на бубњу помо‐
ћу средства за чишћење нерђајућег
челика.
2. Обавите циклус прања без рубља, да
би уклонили остатке средства за чиш‐
ћење.
20 electrolux
Програм: Затим извршите кратак про‐
грам прања памучног рубља при мак‐
сималној температури и додајте око
1/4 мерице детерџента.
Заптивка врата
Проверите с времена на време заптивку
на вратима и уклоните евентуалне стра‐
не предмете који могу да се нађу у пре‐
гибу.
1
2
4. Ставите чинију са танком ивицом по‐
ред пумпе да бисте покупили воду
која цури.
Пумпа за испуштање воде
Пумпу треба редовно прегледати, а по‐
себно у следећим случајевима:
• уређај не избацује воду и/или не врти
бубањ;
• уређај прави неуобичајену буку током
цеђења због предмета попут чиода,
новчића и сл. који блокирају пумпу;
• откривен је проблем са цеђењем (ви‐
ше детаља потражите у одељку „Шта
учинити ако...“).
5. Извуците посуду за пражњење у ван‐
редним ситуацијама из поклопца
филтера, користећи клешта.
УПОЗОРЕЊЕ Пре отварања врата
пумпе, искључите уређај и
искључите кабл за напајање из
утичнице.
Урадите следеће:
1. Искључите уређај.
2. Уколико је потребно, сачекајте да се
вода охлади.
3. Отворите врата пумпе подизањем
жљеба помоћу новчића (или при‐
кладном алатком, коју ћете пронаћи
у торби са упутством за употребу, у
зависности од модела).
6. Када изађе још воде, одвијте покло‐
пац у смеру супротном од кретања
казаљки на сату, користећи клешта,
а затим уклоните филтер. Увек у бли‐
зини држите неку крпу и обришите
electrolux 21
воду која се просула приликом укла‐
њања поклопца.
Очистите филтер под млазом текуће
воде да бисте уклонили све наслаге
длака.
2
1
7. Уклоните страна тела и длаке из ле‐
жишта пумпе и пераја пумпе.
10. Замените посуду за пражњење у
ванредним ситуацијама у поклопцу
филтера и добро причврстите.
8. Пажљиво проверите да ли се пераја
пумпе окрећу (окрећу се уз трзаје).
Уколико се не окрећу, обратите се
сервисном центру.
11. Затворите врата пумпе.
9. Замените филтер у пумпи тако што
ћете га правилно наместити у посеб‐
не вођице. Чврсто заврните покло‐
пац пумпе у смеру кретања казаљки
на сату.
22 electrolux
5. Одврните црево са машине. Држите
крпу у близини јер би могло да дође
од истицања воде.
6. Очистите филтар у вентилу чврстом
четком или крпом.
УПОЗОРЕЊЕ Када уређај ради и у
зависности од изабраног програма, у
пумпи може да се налази врућа вода.
Никада немојте уклањати поклопац
пумпе током прања, увек сачекајте
да уређај заврши циклус, и да буде
празан. Када поново намештате
поклопац пумпе, проверите да ли је
безбедно и добро затворена, како не
би било цурења и како мала деца не
би могла да га уклоне.
Чишћење филтара на доводу воде
Ако приметите да машини за прање тре‐
ба више времена да се пуни, проверите
да филтер на цреву за довод није блоки‐
ран.
1. Затворите славину за воду.
2. Одврните црево за довод воде.
3. Очистите филтар у цреву чврстом и
оштром четком.
4. Наврните црево назад на славину.
7. Наврните црево назад на машину и
проверите да ли је прикључак запти‐
вен.
8. Отворите славину за воду.
Пражњење у хитним случајевима
Ако се вода не празни, поступите на сле‐
дећи начин да је избаците из машине:
1. извуците утикач из мрежне утичнице;
2. затворите славину за воду;
3. ако је потребно, сачекајте док се вода
не охлади;
4. отворите врата пумпе;
5. ставите посуду на под. Скините чеп
за пражњење у хитним случајевима
са филтра. Вода би требало да се
празни силом теже у посуду. Када се
посуда напуни, ставите затварач на‐
зад на филтар. Испразните посуду.
Поновите поступак док вода не пре‐
стане да излази;
6. очистите пумпу, ако је потребно, као
што је то горе описано;
7. поново наврните пумпу и затворите
врата.
Мере предострожности против мраза
Ако је машина за прање инсталирана на
месту где се температуре могу спустити
испод 0°C, поступите на следећи начин:
1. Извуците утикач из мрежне утичнице.
2. Затворите славину за воду.
3. Одврните црево за довод воде.
4. Ставите крај црева за довод воде у
посуду постављену на поду, отворите
electrolux 23
затварач за пражњење у хитним
случајевима на филтру и сачекајте да
се вода испразни.
5. Вратите затварач за пражњење у хит‐
ним случајевима на филтар и заврни‐
те доводно црево назад.
6. Када намеравате поново да покрене‐
те машину за прање, проверите да ли
је температура у просторији изнад
0°C.
Шта учинити ако...
Неки проблеми су последица недостатка
једноставног одржавања и превида, који
могу лако да се реше без позивања тех‐
ничара. Пре него што се обратите у ло‐
кални Сервисни центар, молимо Вас да
обавите доле наведене провере.
У току рада машине могуће је да црве‐
на контролна лампица дугмета 7 трепће,
да се на дисплеју појави нека од следе‐
ћих шифара за аларм и да се сваких 20
секунди огласи звучни сигнал, који ука‐
зује на то да машина не ради:
• Проблем са снабдевањем водом: "
Cannot fill water. Please check that the
tap is open and then press START/PAU‐
SE".
• Проблем са испуштањем воде: " Can‐
not drain the water. Please check that the
filter is clean and then press START/
PAUSE".
• Врата отворена: " Please check that the
door is closed properly and then press
START/PAUSE
".
Пошто сте отклонили проблем, прити‐
сните дугме 7 да бисте поново покренули
програм. Уколико и после свих ових про‐
вера, не можете да отклоните проблем,
обратите се у локални сервисни центар.
Проблем
Могући узрок/Решење
Машина за прање рубља не
стартује:
Врата нису затворена. (" Please check that the door is closed
properly and then press START/PAUSE")
• Добро затворите врата.
Утикач није правилно утакнут у мрежну утичницу.
• Утакните утикач у мрежну утичницу.
У утичници нема струје.
• Молимо проверите Вашу кућну електричну инсталацију.
Главни осигурач је прегорео.
• Замените осигурач.
Дугме бирача програма није правилно постављено и није при‐
тиснуто дугме 7 .
• Молимо Вас окрените дугме бирача програма и притисните
поново дугме 7 .
Изабран је режим одложеног старта.
• Уколико желите да одмах оперете рубље, откажите режим
одложеног старта.
Активирана је блокада за безбедност деце.
• Деактивирајте блокаду за безбедност деце.
24 electrolux
Проблем
Могући узрок/Решење
Машина не узима воду:
Славина за воду је затворена. (" Cannot fill water. Please that
the tap is open and then press START/PAUSE")
• Отворите славину за воду.
Црево за довод воде је савијено или пригњечено. (" Cannot fill
water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE")
• Проверите повезивање доводног црева.
Филтeр у цреву за довод воде је блокиран. (" Cannot fill water.
Please that the tap is open and then press START/PAUSE")
• Очистите филтeр у цреву за довод воде.
Врата нису добро затворена. (" Cannot fill water. Please that
the tap is open and then press START/PAUSE")
• Добро затворите врата.
Машина не избацује воду и/
или не центрифугира:
Црево за одвод воде је савијено или пригњечено. (" Cannot
drain the water. Please check that the filter is clean and then press
START/PAUSE")
• Проверите повезивање одводног црева.
Одводни филтер је запушен. (" Cannot drain the water. Please
check that the filter is clean and then press START/PAUSE")
• Очистите одводни филтер.
Изабрали сте опцију или програм који завршавају док је вода
још у кориту машине за прање или који прескачу све фазе
центрифугирања.
• Изаберите програм за испуштање воде или центрифугира‐
ње.
Рубље није равномерно распоређено у бубњу.
• Поново распоредите рубље.
Има воде на поду:
Употребљено је сувише много детерџента или неодговарају‐
ћи детерџент (ствара се сувише много пене).
• Смањите количину детерџента или користите неки други.
Проверите да ли пропушта неки од спојева црева за довод
воде. То није увек лако да се примети јер вода цури низ црево;
проверите да ли је влажно.
• Проверите повезивање доводног црева.
Одводно или доводно црево је оштећено.
• Замените га новим.
Затварач на филтру није враћен на своје место или филтер
није правилно заврнут после чишћења.
• Ставите затварач назад на црево за пражњење у хитним
случајевима или потпуно заврните филтер.
Незадовољавајући резулта‐
ти прања:
Детерџента је премало или уопште није стављен.
• Повећајте количину детерџента или користите неки други.
Упорне мрље нису биле третиране пре прања.
• Користите комерцијалне производе за третирање упорних
мрља.
Није изабрана прописна температура.
• Проверите да ли сте изабрали прописну температуру.
Машина је прекомерно напуњена рубљем.
• Смањите количину пуњења рубља.
Врата се не отварају:
Програм је још у току.
• Сачекајте крај циклуса прања.
Брава на вратима се још није откључала.
• Сачекајте да се појаве икона за врата
и одговарајућа
порука.
Има воде у бубњу.
• Изаберите програм за испуштање воде или за центрифуги‐
рање да бисте избацили воду.
electrolux 25
Проблем
Могући узрок/Решење
Машина вибрира или је
бучна:
Транспортни завртњи и амбалажа нису уклоњени.
• Проверите да ли је машина исправно инсталирана.
Ножице машине нису подешене
• Проверите да ли је машина исправно нивелисана.
Рубље није равномерно распоређено у бубњу.
• Поново распоредите рубље.
Можда је врло мало рубља у бубњу.
• Ставите више рубља.
Центрифугирање почиње
касно или машина не цен‐
трифугира:
Укључио се електронски уређај за откривање неуравнотеже‐
ности јер рубље није равномерно распоређено у бубњу. Руб‐
ље се поново распоређује обрнутим окретањем бубња. То се
може догодити више пута пре него што нестане неуравноте‐
женост и пре него што се настави нормално центрифугирање.
Ако после 10 минута рубље још није равномерно распоређено
у бубњу, машина неће центрифугирати. У том случају, распо‐
редите равномерно рубље ручно и изаберите програм цен‐
трифуге.
• Поново распоредите рубље.
Машина је сувише мало напуњена.
• Додајте још рубља, поново распоредите пуњење да би се
омогућило прописно и затим изаберите програм центрифу‐
гирања.
Машина производи нео‐
бичан звук:
Машина за прање је опремљена типом мотора који производи
необичан звук у односу на остале класичне моторе. Тај нови
мотор осигурава нежнији старт и равномерније распоређива‐
ње рубља у бубњу током центрифугирања, као и повећану
стабилност машине.
Не види се вода у бубњу:
Машине модерне технологије раде врло економично користе‐
ћи врло мало воде а да то не утиче на радне карактеристике.
Ако не можете да утврдите или решите
проблем, обратите се нашем Сервисном
центру. Пре него што телефонирате, за‐
бележите модел, серијски број и датум
куповине Ваше машине: ти подаци су по‐
требни Сервисном центру.
Технички подаци
Димензије
Ширина
Висина
Дубина
60 cm
85 cm
63 cm
26 electrolux
Електрично прикључивање
Напон – јачина струје - осигу‐
рач
Информације о електричном повезивању наведене су на
плочици са подацима, на унутрашњем рубу врата машине за
прање.
Притисак воде
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално пуњење
ПАМУК
8 kg
Брзина центрифуге
Максимум
1400 о/мин
Вредности потрошње
Програм
Потрошња енергије
(kWh)
Потрошња воде (у
литрима)
Бели памук 90°
2.50
62
Памук 60°
1.70
63
Памук ЕКО 60° 1)
1.36
64
Памук 40°
0.97
62
Синтетика 40°
0.55
52
Осетљиво 40°
0.53
68
Вуна 30°
0.32
64
Трајање програма (у
минутима)
За трајање програма,
упућујемо Вас на дис‐
плеј на командној та‐
бли.
1) Програм "Памук ЕКО" при 60°C са количином од 8 kg је програм на кога се односе подаци
наведени на енергетској налепници, у сагласности са стандардима EEC 92/75.
Подаци о потрошњи наведени у овој
табели служе само као оријентација,
јер могу да варирају у зависности од
количине и врсте рубља, од темпе‐
ратуре доводне воде и од темпера‐
туре околине.
Инсталација
Отпакивање
Сви навоји и паковање за транспорт мо‐
рају се уклонити пре коришћења уређаја.
Саветује се чување паковања за тран‐
спорт тако да машина може поново да се
упакује ако је потребно да се поново
транспортује.
1. Након уклањања паковања, пажљиво
положите машину на задњу страну
како бисте уклонили полистиренску
заштитну основу са доњег дела.
2. Извуците кабл за напајање и црево за
одвод из држача на задњој страни
уређаја.
electrolux 27
C
B
B
C
5. Уклоните подупирач D C и зашрафи‐
те шест мањих навоја .
3. Одговарајућим кључем одшрафите и
уклоните средишњи навој са задње
стране A . Извуците одговарајући
пластични раздвајач.
D
A
4. одшрафите и уклоните два велика
навоја са задње стране B C и шест
мањих навоја .
C
C
28 electrolux
6. Отворите окно, извадите доводно
црево из бубња и уклоните полисти‐
ренски блок са врата.
зид или друге кухињске елементе. Ниве‐
лишите машину за прање подизањем
или спуштањем подесивих ножица. Но‐
жице се можда тешко подешавају јер
имају самоблокирајућу навртку, али ма‐
шина МОРА да буде нивелисана и ста‐
билна. Ако је потребно, проверите да ли
је нивелисана помоћу либеле. Сва по‐
требна подешавања могу да се обаве
кључем. Исправно нивелисање
спречава вибрације, буку и померање
машине за време рада.
ПАЖЊА Никада немојте стављати
картон, дрво или сличне материјале
испод машине да бисте
компензирали евентуалну
неравнину пода.
7. У горњи мањи отвор као и у два већа,
поставите одговарајуће пластичне
капице које се налазе у кесици са
упутством за употребу.
Улаз воде
Уређај је опремљен доводним цревом
које се налази у бубњу машине за прање.
Немојте користити црево са Ваше прет‐
ходне машине за прикључивање на во‐
доводну мрежу.
ВАЖНО Уређај мора да се прикључи на
довод хладне воде.
Постављање
Поставите машину на раван тврди под.
Проверите да ли тепих, застирке итд. не
ометају циркулацију ваздуха око маши‐
не. Проверите да машина не додирује
1. Отворите врата и извадите црево за
довод воде.
2. Повежите црево са угаоним при‐
кључком на машину за прање. Немој‐
те ставити доводну црево окренуто
према доле. Закрените црево налево
или надесно у зависности од положа‐
ја Ваше славине за воду.
electrolux 29
35°
45°
во, дуже црево које је специјално изра‐
ђено за ову врсту коришћења.
Одвод воде
Крај одводног црева може да се постави
на три начина.
• Закачено преко руба судопере помоћу
пластичног држача испорученог са ма‐
шином. У том случају, проверите да се
крај не може откачити у току избаци‐
вања воде из машине. То се може
учинити тако да се причврсти траком
за славину, или за зид.
3. Наместите исправно црево тако што
ћете отпустити прстенасту навртку.
Пошто сте поставили доводно црево,
добро притегните прстенасту навртку
како би спречили цурење воде.
4. Повежите црево за довод воде на
славину са цевним навојем 3/4". Увек
користите црево које је испоручено са
машином.
Доводно црево не сме да се продужава.
Ако је сувише кратко, а не желите да по‐
мерите славину, мораћете да купите но‐
• У прикључни огранак на одводу слив‐
ника. Овај огранак мора да се налази
изнад сифона тако да се закривљење
налази најмање 60 cm изнад тла.
• Директно у одводни канал на висини
од најмање 60 cm и највише 90 cm.
Крај одводног црева мора увек да буде
проветраван, тј. унутрашњи пречник
одводног канала мора да буде шири
од спољног пречника одводног црева.
Црево за одвод воде не сме да буде
савијено.
30 electrolux
Одводно црево може да се продужи највише до 4 метра. Додатно одводно црево
и спојница могу да се добију од Вашег локалног Сервисног центра.
Прикључивање струје
Информације о електричном повезива‐
њу наведене су на плочици са подацима,
на унутрашњем рубу врата машине за
прање.
Проверите да Ваша кућна електрична
инсталација може да поднесе максимал‐
но потребно оптерећење, водећи рачуна
и о осталим уређајима у потреби.
Прикључите машину на уземљену
утичницу.
којих је дошло услед непоштовања
горе наведених сигурносних мера.
Електрични кабл за напајање мора
да буде лако доступан после
постављања машине.
Ако је потребно да се електрични
кабл замени, онда то мора да обави
овлашћени Сервисни центар.
Произвођач одбија сваку
одговорност за штету или озледе до
Еколошка питања
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Материјали за паковање
Материјали означени симболом
могу
да се рециклирају.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирол
>PP<=полипропилен
То значи да могу да се рециклирају ако
се правилно одложе у сабирне контејне‐
ре који су намењени за то.
Еколошки савети
Да бисте остварили уштеду воде и струје
и помогли у заштити средине, препо‐
ручујемо Вам да се придржавате следе‐
ћи савета и препорука:
electrolux 31
• Код нормално прљавог рубља не мо‐
рате да укључите претпрање, на тај
начин ћете уштедети детерџент, воду
и време (на тај начин штитите и сре‐
дину!).
• Машина ради економичније ако је пот‐
пуно напуњена.
• Одговарајућом припремом пре прања
можете да уклонити мрље, а донекле
и прљавштину; рубље се затим може
опрати при нижој температури.
• Одмерите детерџент у зависности од
тврдоћи воде, степена прљавштине и
количине рубља.
www.electrolux.com
132947040-00-532009

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement