Aeg-Electrolux L86950A User manual

Aeg-Electrolux L86950A User manual
LAVAMAT 86950 A
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
3
Biztonsági információk
3
Általános biztonság
3
Üzembe helyezés
4
Használat
5
Gyermekbiztonság
5
Termékleírás
6
Mosószertartó
8
Kezelőpanel
8
Kijelző
9
A kijelzőn a következő információk
láthatók:
10
A beállított program időtartama
10
Programfutás-kijelző
10
Késleltetett indítás
10
Helytelen opcióválasztás
10
Riasztási kódok
10
A program vége
10
Első használat
11
A nyelv beállítása
11
Az óra beállítása
11
Személyreszabás
11
A fényerő beállítása
12
A kontraszt beállítása
12
A hangjelzés beállítása
12
Visszatérés a főmenübe
12
Napi használat
12
Az ajtó nyitása
13
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló segítségével (1)
13
Súlyérzékelő
13
A ruhanemű behelyezése
14
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
A hőfok beállítása (2 gomb)
A centrifugálási sebesség, a Halk
ciklus vagy az Öblítőstop opció
kiválasztása (3 gomb)
Programopciók (4 gomb)
ELŐMOSÁS opció
FOLT opció
ÉRZÉKENY opció
Az EXTRA ÖBLÍTÉS opció
kiválasztása
A MEMÓRIAMENTÉS opció
kiválasztása
A Gyermekzár opció kiválasztása
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció
kiválasztása (6 gomb)
18
A START/SZÜNET gomb (7 gomb)
kiválasztása
18
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb)
kiválasztása
18
Opció vagy futó program módosítása
19
Program megszakítása
19
Program törlése
19
Az ajtó nyitása a program indítása
után
19
A program végén
19
Mosási programok
20
Hasznos javaslatok és tanácsok
25
A mosnivaló szétválogatása
25
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
26
Foltok eltávolítása
26
Biztonsági információk
Mosószerek és adalékanyagok
26
A felhasznált mosószer mennyisége
27
Vízkeménységi fok
27
Ápolás és tisztítás
27
Vízkőtlenítés
27
Minden mosás után
28
Karbantartási mosás
28
Külső tisztítás
28
Mosószertartó
28
Mosódob
28
Az ajtó tömítése
29
Vízleeresztő szivattyú
29
A vízbevezető szűrők tisztítása
31
Fagyveszély
32
Víz kiürítése szükség esetén
32
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
32
37
38
38
38
38
41
41
42
42
43
44
44
44
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
132950170-00-382009
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
4
Biztonsági információk
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a készüléket halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• A készülékben egy fehér dobvilágítás is található. Ez CLASS 1 besorolású
az IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 szabvánnyal összhangban.
Amennyiben a készülék dobvilágítását ki kell cserélni, azt egy szakszerviz‐
nek kell elvégeznie.
• Semmilyen körülmények között se kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
Biztonsági információk
5
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
6
Termékleírás
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdeké‐
ben, hogy gyermekek vagy háziállatok
bezáródjanak a dobba, a mosógép kü‐
lönleges funkcióval rendelkezik. A ké‐
szülék elindításához (lenyomás nél‐
kül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával meg‐
egyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szüksé‐
ges, használjon érmét. A készülék le‐
állításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében for‐
gassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
Termékleírás
2
1
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Mosószertartó
Kezelőpanel
Dobvilágítás
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
7
8
Kezelőpanel
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt mo‐
sószer számára. Az előmosási mosószer a
mosási program kezdetén kerül beadago‐
lásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltá‐
volító számára FOLT opció esetén.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő
oldalakon.
9
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Programkapcsoló
HŐMÉRSÉKLET gomb
CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
OPCIÓK gomb
OK gomb
IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
6
7
8
Kijelző
9
7 START/SZÜNET gomb
8 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
9 Kijelző
Szimbólumtáblázat
Pamut/
Lenvászon
Higiénia
Farmer
Műszál
Vasaláskönnyí‐
tő
Kímélő
Takaró
Kímélő öblíté‐
sek
Ürítés
Centrifugá‐
lás
Gyapjú
Kézi mosás
Fehérne‐
mű
Sportdzseki
20 PERC 3
KG
Gyors
Hőmérséklet
Centrifugálás
sebességé‐
nek csökken‐
tése
Opciók
Időmegtakarí‐
tás
Start/Szünet
Eltérő indí‐
tás
Kijelző
9.8
9.9
9.7
9.6
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.1 - Ez a pozíció a mosási ciklus vízhőmérsékletét mutatja
9.2 - Ez a pozíció a kiválasztott centrifugálási sebességet és a következő op‐
ciókat mutatja: HALK CIKLUS
, ÖBLÍTŐSTOP
9.3 - GYERMEKZÁR jel
9.4 - IDŐMEGTAKARÍTÁS opciók:
(NAPI),
(SZUPER GYORS)
10
Kijelző
9.5 - A késleltetett indítása jele (KÉSLELTETETT INDÍTÁS)
9.6 - Opciók jelei: ELŐMOSÁS
, FOLT
, ÉRZÉKENY
, EXTRA ÖB‐
LÍTÉS
9.7 - A program vége
9.8 - Mosási program időtartama vagy a késleltetett indítás visszaszámlálása
9.9 - Információs mező (néhány sor mutatja a program előrehaladását)
A kijelzőn a következő információk láthatók:
A beállított program időtartama
A program kiválasztása után a mosási program időtartama ( 9.8 ) és a ciklus
becsült befejezési ideje ( 9.7 ) jelenik meg órában és percben a kijelzőn (pél‐
dául 1.40).
Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a
javasolt maximális megterhelhetőség alapján.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Programfutás-kijelző
Miután megnyomta a 7 gombot, a kijelző a mosási program futó fázisát ( 9.9 )
mutatja. A kijelzőn látható a kiválasztott szövettípus leírása, egy animált sáv,
amely a végrehajtott, illetve a hátralévő ciklust mutatja, a mosási program idő‐
tartama és a program befejezési ideje.
Késleltetett indítás
Ha a 8 gombot választotta, a megfelelő jel ( 9.5 ) megjelenik a kijelzőn.
Miután megnyomta a 7 gombot, a kiválasztott késleltetési idő értéke (max. 20
óra) megjelenik a kijelző jobb oldalán, a megfelelő jellel együtt.
A késleltetési időtartam értéke percenként csökken ( 9.8 ).
Helytelen opcióválasztás
Ha rossz opciót választott ki, a kijelző közli, hogy az nem választható.
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási üzenetek jelen‐
hetnek meg, például: "Nem tudja betölteni a vizet. Ellenőrizze, a csap nyitva
van-e, nyomja meg a START/SZÜNET gombot" (lásd a "Mit tegyek, ha..." cím‐
szót).
A program vége
Amikor a program befejeződik, a megfelelő üzenet megjelenik a kijelzőn. A 7
gomb jelzőfénye kialszik.
Ha nem távolítja el a ruhaneműt a program befejeződését követő 10 percen
belül, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol, és az energiatakarékossági rendszer
aktivizálódik.
Csak a 7 gomb jelzőfénye villog, jelezve, hogy a készüléket ki kell kapcsolni.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból,
és beállíthat egy másik mosási programot, vagy kikapcsolhatja a készüléket.
Első használat
11
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Az első mosás előtt, futtasson le maximális hőmérsékleten egy pamutciklust
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávo‐
lítson a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden eset‐
leges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és
indítsa be a gépet.
A nyelv beállítása
Amikor Ön legelső alkalommal bekapcsolja a készüléket, a 1 programkapcsoló
elforgatásával be kell állítania a használni kívánt nyelvet. Amikor a készüléket
újra bekapcsolja, a kijelzőn megjelenő üzeneteket ezen a nyelven fogja látni.
Ha a kijelző semmilyen nyelvi képernyőt nem mutat, akkor a készülék koráb‐
ban már be volt kapcsolva. Ilyen esetben, ha módosítani kívánja a nyelv be‐
állítását, nyomja meg egyszerre a 2 és a 3 gombot 6 másodpercig, hogy akti‐
válja a nyelvválasztó menüt.
A 4 gomb megnyomásával végiggörgetheti a rendelkezésre álló nyelveket.
A kijelző közli, hogy nyomja meg az 5 gombot a nyelv megerősítéséhez, majd
a 4 gombot a választás módosításához.
A választás megerősítéséhez nyomja meg kétszer az 5 gombot.
Az óra beállítása
A kívánt nyelv után be kell állítani az időt, mielőtt az első mosást elvégezhetné.
Ne feledje el módosítani a beállított időt a nyári időszámítás kezdetekor és
végén.
Az ÓRA beállítása révén Ön be tudja állítani vagy módosítani tudja az aktuális
időt. Fontos, hogy mindig igazítsa a pontos idő után, hiszen ettől függ a Ciklus
VÉGE időpont.
Az idő beállításához a 4 gomb ismételt megnyomásával válassza ki a beállí‐
tások menüt (BEÁLLÍTÁSOK), majd nyomja meg az 5 gombot a választás
megerősítéséhez.
A 4 gomb egyszeri és rövid megnyomásával az órák értéke állítható be.
A megerősítéshez nyomja meg az 5 gombot. Ismételje meg a fenti műveletet
a percek értékének beállításához.
Ha a készülék már be volt egyszer kapcsolva, lapozza fel a "Személyreszabás"
c. fejezet elejét.
Személyreszabás
A készülék el van látva egy BEÁLLÍTÁSOK menüvel, ami lehetővé teszi a gyári
beállítások tetszés szerinti módosítását.
12
Napi használat
Amikor a programkapcsoló elforgatásával bekapcsolja a készüléket, nyomja
meg a 4 gombot az OPCIÓK menü aktiválásához. Ha ismét megnyomja ugya‐
nazt a gombot, végighaladhat a rendelkezésre álló opciókon egészen addig,
míg meg nem találja a BEÁLLÍTÁSOK menüt. A menü megnyitásához nyomja
meg az 5 gombot. Használja ismét a 4 gombot az összes beállítás végiggör‐
getéséhez, majd nyomja meg az 5 gombot a választás megerősítéséhez.
A fényerő beállítása
A FÉNYERŐ beállítás segítségével módosítani lehet a kijelző háttérfényének
erősségét.
A 4 gomb megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a fényerőt.
Különböző szintek közül lehet választani 0 és 9 között (0 = min., - 9 = max.).
A választás megerősítéséhez nyomja meg az 5 gombot.
A kontraszt beállítása
A KONTRASZT beállítás segítségével módosítani lehet a kijelző optikai jel‐
lemzőit.
A 4 gomb megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot.
Különböző szintek közül lehet választani 0 és 9 között (0 = min., - 9 = max.).
A választás megerősítéséhez nyomja meg az 5 gombot.
A hangjelzés beállítása
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• a program végén
• Működési problémák esetén
Ha aktiválni szeretné az akusztikus eszközt, a 4 gombot megnyomva válassza
ki a FIGYELMEZTETŐ HANG menüt. A választás megerősítéséhez nyomja
meg az 5 gombot. A megfelelő jel körül lévő vonal villogni kezd annak érde‐
kében, hogy jelezze, hogy a beállítás végrehajtható.
Nyomja meg ismét a 4 gombot a hangjelzés bekapcsolásához vagy kikapcso‐
lásához.
Majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az 5 gombot.
Visszatérés a főmenübe
Ez a beállítási funkció lehetővé teszi, hogy visszatérjen az Opciók menübe.
Keresse meg a VISSZA menüpontot a 4 gomb megnyomásával.
A választás megerősítéséhez nyomja meg a 5 gombot.
Napi használat
A készülék rendelkezik egy súlyérzékelővel, amely lehetővé teszi a dobba be‐
töltött ruhanemű mennyiségének lemérését, és tanácsot ad a felhasználandó
mosószermennyiségre vonatkozóan. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győ‐
ződjön meg arról, hogy a dob üres. Ha nem teszi, a súlyérzékelő a későbbiek‐
ben nem tudja helyesen rögzíteni a mosási mennyiséget. Lásd a "Súlyérzé‐
kelő" c. fejezetet.
Napi használat
13
Az ajtó nyitása
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az ajtót.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
A készülék most be van kapcsolva.
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel
kíséri a mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási
programok").
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma)
és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A 7 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program neve
és időtartama látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
het forgatni.
pozíció a gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikap‐
csolása érdekében.
FIGYELEM
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a "Forgassa a programkapcsolót az utoljára használt állásba"
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Egy futó program módosításához lapozza fel az "Opció vagy futó program
módosítása" címszót.
Súlyérzékelő
Néhány másodperccel azután, hogy bekapcsolta a készüléket, a következő
jelzések jelennek meg a kijelzőn, ha az ajtó nyitva van:
• a kiválasztott program maximális töltetkapacitása (pl. 8 kg Pamut esetén;
lásd a "Mosási programok" c. szakaszt az egyes programok maximális töl‐
tetére vonatkozóan),
• a tényleges töltet 0,0 KG és a kiválasztott mosási programnál lehetséges
maximális töltet között. 0,5 KG -nál kisebb töltet nem jelenik meg a kijelzőn,
• egy animált sáv, amely 0,5 KG-nak megfelelő lépésekkel töltődik fel.
• az aktuális töltethez ajánlott mosószermennyiség százalékban kifejezve.
Ha túl sok ruhaneműt töltött a mosógépbe, a "Túlterhelve" üzenet jelenik meg
a kijelzőn. Kérjük, ilyen esetekben szedjen ki megfelelő mennyiségű ruhát.
Ha megnyom bármilyen gombot, vagy ha becsukja az ajtót, a kijelző ismét a
mosási programra vonatkozó információkat mutatja.
Ha a programbeállítási folyamat során nem történik néhány másodpercig sem‐
milyen beállítás, a töltetinformáció megjelenik, amennyiben az ajtó nyitva van.
Az egyes programoknál megjelenő súly és mosószermennyiség irányérték, és
lehetővé teszi a mosószer-felhasználás csökkentését.
14
Napi használat
A súlyjelző képernyő nem jelenik meg többet, amikor az ajtó be van zárva, és
miután megnyomta a 7 gombot a mosási program elindításához.
A ruhanemű behelyezése
1. Helyezze a ruhaneműket egyenként
a mosógép dobjába, és amennyire
csak lehet, terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐
mifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
azt a főmosási
rekeszbe, és ha
olyan programot kíván végezni,
mely tartalmaz előmosás fázist, ön‐
tse a mosószert
jelzésű rekesz‐
be.
Ha végre kívánja hajtani a folt funk‐
ciót, öntse a folteltávolítót a kék nyíl‐
lal
jelölt rekeszbe.
Napi használat
15
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
a jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A hőfok beállítása (2 gomb)
Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest,
a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
Az egyes mosási programok esetében a maximális hőmérsékletek megtekint‐
hetők a "Mosási programok" címszó alatt.
A hideg mosás jele a következőnek felel meg:
.
A centrifugálási sebesség, a Halk ciklus vagy az Öblítőstop opció
kiválasztása (3 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a készülék ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhane‐
műt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja meg ezt
a gombot.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől.
HALK CIKLUS: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el
a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram ára alacsonyabb. Egyes
programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhaszná‐
lásával végzi.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. pontot ebben a
fejezetben.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
Programopciók (4 gomb)
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.
16
Napi használat
Nem minden opció kombinációja kompatibilis. Az össze nem egyeztethető op‐
ciók jelei és üzenetei nem jelennek meg a kijelzőn.
Azonban ha egy olyan opció kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztet‐
hető a beállított mosási programmal vagy más opcióval, a "Nem választható"
üzenet jelenik meg.
Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy meg‐
nyomná a 7 gombot. Nyomja meg a 4 gombot az OPCIÓK menü aktiválásához.
A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az 4 gombot. A meg‐
felelő programnév megjelenik a vonatkozó mezőben, jelezve, hogy ez a prog‐
ram választható ki.
Nyomja meg a 4 gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez. A
megfelelő szimbólum megjelenik a kijelző jobb oldalán, jelezve, hogy ez az
opció beállításra került. Nyomja meg ugyanazt a gombot az opció aktiválásá‐
nak megszüntetéséhez.
Az opciók kiválasztása után várjon kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző vissza‐
tér az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijelzőn.
A mosási programok és ezen opció összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
ELŐMOSÁS opció
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30 °C-os
előmosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú és
a műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz lee‐
resztése történik meg.
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.
FOLT opció
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐
volítót a kék nyíllal jelölt
folt rekeszbe.
ÉRZÉKENY opció
Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez pamut és műszálas programok esetén. A kijelzőn
megjelenik a vonatkozó jel.
Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.
Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐
lott.
Az EXTRA ÖBLÍTÉS opció kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet
Napi használat
17
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (EXTRA
ÖBLÍTÉS).
A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.
A MEMÓRIAMENTÉS opció kiválasztása
A gyakran használt programbeállításokat (pl. pamut, 60 °C, 1600 fordulat/perc,
ELŐMOSÁS és EXTRA ÖBLÍTÉS opcióval) el lehet menteni.
Erre a célra 2 memóriahely áll rendelkezésre a programkapcsoló utolsó 2 po‐
zíciójánál. Az elmentett program ugyanúgy kiválasztható a programkapcsoló
segítségével, mint bármilyen más mosási program.
A memória mentése:
• Válassza ki a kívánt programot és a szükséges opciókat
• Nyomja meg a 4 gombot az Opciók menü aktiválásához
• A 4 gombot megnyomva keresse meg a MEMÓRIAMENTÉS opciót, és
nyomja meg az 5 gombot
• A 4 gomb megnyomásával válassza ki a MEMÓRIA számát (1-2), ahová a
testreszabott programot tárolni kívánja.
• Nyomja meg az 5 gombot a kiválasztott program mentéséhez. A kijelzőn
megjelenik az "Elmentve" üzenet kiemelt módban.
A memóriába helyezett programbeállítás módosításához kezdje elölről az el‐
járást.
Ha a memóriahelyet egy más korábban kiválasztott program elfoglalja, a ki‐
jelzőn a következő üzenet jelenik meg: "Memória megtelt. Felülírás az OK
gombbal. Mégse: OPCIÓK gomb." Az új program memóriába tárolásához
nyomja meg az 5 gombot. .
A MEMÓRIA programok nem törölhetők, azonban felülírhatja azokat más mo‐
sási programbeállítással.
A Gyermekzár opció kiválasztása
A készülék fel van szerelve a GYERMEKZÁR funkcióval, amely lehetővé teszi,
hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a
gyermekek megsérülnek, vagy kárt okoznak a készülékben. Ezt az opciót a
7 gomb megnyomása előtt és a kívánt mosási program kiválasztása után kell
beállítani.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a készülék nem működik.
A Gyermekzár opció beállítása:
• nyomja meg a 4 gombot az Opciók menü aktiválásához,
• keresse meg a 4 gomb megnyomásával a GYERMEKZÁR opciót.
• Az opció bekapcsolásához nyomja meg az 5 gombot. A megfelelő szimbó‐
lum és "A gép lezárásának feloldásához 5 mp-ig nyomja meg az OPCIÓK
és az OK gombot" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Ha megnyom bármilyen gombot azután, hogy egy programot bekapcsolt
GYERMEKZÁR opció mellett elindított, a kijelzőn a következő üzenet jelenik
meg: "A gép zárolva, feloldáshoz használja a gombkombinációt."
18
Napi használat
A program végén szükséges, hogy egyszerre megnyomja a 4 és az 5 gombot
5 másodpercre, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő üzenet: "Gép
zárolása feloldva" .
Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. A kikapcsolásához lapozza
fel A Gyermekzár opció beállítása címszót.
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)
A készülék alapértelmezés szerint a normál mértékben szennyezett ruhanemű
mosási ciklusát kínálja fel. A mosási ciklus ideje ennek a gombnak a megnyo‐
másával lecsökkenthető.
Ez az opció a PAMUT, MŰSZÁL és KÍMÉLŐ mosási programokkal választható
ki.
Ennek a gombnak az egyszeri megnyomására a megfelelő jel és a "NAPI"
üzenet jelenik meg a kijelzőn, és le lehet csökkenteni a ciklus időtartamát. A
kijelzőn a lecsökkentett mosási idő látható. Enyhén szennyezett ruhaneműk
esetében használatos.
Ennek a gombnak a kétszeri megnyomására a megfelelő jel és a "SZUPER‐
GYORS" üzenet jelenik meg a kijelzőn, és le lehet csökkenteni a ciklus idő‐
tartamát. A kijelzőn a lecsökkentett mosási idő látható.
Csak nagyon enyhén szennyezett ruhaneműk esetében használatos.
A START/SZÜNET gomb (7 gomb) kiválasztása
Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program indításához. A megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A kiválasztott program neve és futó fázisa megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy
a készülék megkezdi az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 7 gombot: a megfelelő
piros jelzőfény villogni kezd, miközben a "SZÜNET" üzenet megjelenik a kijel‐
zőn, jelezve, hogy a gép működése szünetel.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja
meg újra a 7 gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása
Ez az opció lehetőséget ad arra, hogy a mosási program elindítását 30, 60, 90
perccel, 2 órával, majd egészen 20 óráig 1 órás lépésekkel késleltesse.
A késleltetési idő kiválasztása:
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat,
• A 8 gomb megnyomásával válassza ki a kívánt késleltetési időt, a kijelzőn
a késleltetés értéke és a megfelelő 9.8 jel látható.
A program befejezésének becsült időpontja a 9.7 területen jelenik meg.
• Nyomja meg a 7 gombot: a gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást a
9.8 területen. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti az 7 gomb megnyomása előtt.
A késleltetett indítás törlése:
• A 7 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a készüléket,
• Nyomja meg a 8 gombot, amíg a
jel meg nem jelenik a kijelzőn,
• A program elindításához nyomja meg ismét az 7 gombot.
Napi használat
19
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS opció nem választható az ÜRÍTÉS és a CENT‐
RIFUGÁLÁS programmal.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 7 gombbal szünet módba kell állítani a
készüléket.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt .
Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd az új programnak megfelelő
állásba. Nyomja meg az 5 gombot az előző mosási program törléséhez. Indítsa
el az új programot az 7 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz
nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 7 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt
a gombot.
Program törlése
Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd az új programnak megfelelő
állásba.
Nyomja meg az 5 gombot a folyamatban lévő program törléséhez.
Most nyomja meg a 7 gombot az új program indításához.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet Szünet üzemmódba az 7 gomb megnyomásával.
• Ha a "Szünet" üzenet folyamatosan látható a kijelzőn, az ajtó kinyitható.
• Ha a "Szünet" és az "Ajtó zárva" üzenet felváltva jelenik meg a kijelzőn, ez
azt jelenti, hogy a gép már melegítési fázisban van, vízszintje meghaladja
az ajtó alsó szélét, vagy hogy a dob éppen forog: ilyen esetben az ajtó nem
nyitható ki
• Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja
az ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!) .
Miután becsukta az ajtót, szükséges, hogy kiválassza ismét az előző progra‐
mot, és hogy megnyomja a 7 gombot, a mosógép ugyanazon a ponton folytatja
a programot, ahol az megszakadt.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. A 7 gomb jelzőfénye kialszik, egy folyamato‐
san világító
jelenik meg a kijelzőn, és néhány percig hangjelzés hallható.
Ha az ÖBLÍTŐSTOP vagy a HALK CIKLUS opció ki van választva, a 7 gomb
jelzőfénye kialszik, az "Ajtó zárva" és az "Öblítőstop" üzenet jelenik meg a
kijelzőn, az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
• Forgassa a programkapcsolót
/KI állásba,
20
Mosási programok
• Válassza az ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot, és erősítse meg
az 5 gomb megnyomásával,
• Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges,
• Nyomja meg a 7 gombot,
• Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy állandó
és a "Befejez‐
ve" üzenet látható. Az ajtó nyitható.
Forgassa a programkapcsolót
/KI állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT/LENVÁSZON
CENTRIFUGÁLÁ‐
90°-Hideg
SI sebesség csök‐
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
kentése - HALK
Max. töltet 8 kg - Csökkentett töltet 4 kg
CIKLUS - ÖBLÍ‐
Maximális centrifugálási sebesség 1600 for‐
TŐSTOP - ELŐ‐
dulat/perc
MOSÁS - FOLT Fehér és színes pamuthoz (közepesen szen‐ EXTRA ÖBLÍTÉS
nyezett ruhadarabok).
- ÉRZÉKENY IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS 1)
FERTŐTLENÍTŐ
60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 8 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1600 for‐
dulat/perc
Mosási program fehér pamuthoz. Ez a prog‐
ram a 60 °C-on történő mosásnak és egy to‐
vábbi öblítésnek köszönhetően eltávolítja a
mikroorganizmusokat. Így a művelet hatéko‐
nyabb. Tegyen a Folt rekeszbe speciális fer‐
tőtlenítő adalékanyagot, és válassza a Folt
opciót.
CENTRIFUGÁLÁ‐
SI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
MIX 40-60
CENTRIFUGÁLÁ‐
40°
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás CSÖKKENTÉSE Max. töltet 8 kg
HALK CIKLUS Maximális centrifugálási sebesség 1600 for‐
ÖBLÍTŐSTOP dulat/perc
ELŐMOSÁS Fehér és színes pamut Ez a program olyan
FOLT - ÉRZÉ‐
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
KENY - EXTRA
lön 40 °C-on, illetve 60 °C-on kellene kimosni.
ÖBLÍTÉS
A maximális töltet helyezhető a dobba, hogy
energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan
jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐
mál programmal 60 °C-on.
FARMER
CENTRIFUGÁLÁ‐
60°- Hideg
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás CSÖKKENTÉSE Max. töltet 8 kg
HALK CIKLUS Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ÖBLÍTŐSTOP dulat/perc
ELŐMOSÁS
Ezzel a programmal lehetősége van farmer‐
ruhák (pl. farmernadrágok, -ingek és -dzse‐
kik), valamint jerseyből készült anyagok mo‐
sására. (Az Extra öblítés opció automatikusan
aktiválásra kerül.)
MŰSZÁL
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 4 kg - Csökkentett töltet 2 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, nem összemenő
ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁ‐
SI sebesség csök‐
kentése - HALK
CIKLUS - ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
- ÉRZÉKENY IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
21
Mosószer
Rekesz
22
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
CENTRIFUGÁLÁ‐
60°- Hideg
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
CSÖKKENTÉSE Max. töltet 2 kg
ÖBLÍTŐSTOP Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
ELŐMOSÁS dulat/perc
EXTRA ÖBLÍTÉS
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is kön‐
nyebb. Ezenkívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
KÍMÉLŐ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 4 kg - Csökkentett töltet 2 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁ‐
SI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE HALK CIKLUS ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT - EXTRA
ÖBLÍTÉS - IDŐ‐
MEGTAKARÍ‐
TÁS 1)
TAKARÓ
40°- 30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 2,5 kg
Maximális centrifugálási sebesség 800 fordu‐
lat/perc
Mosási program egy műszálas takaróhoz,
ágyterítőhöz stb.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
CENTRIFUGÁLÁ‐
Öblítések - Rövid centrifugálás
SI SEBESSÉG
Max. töltet 4 kg
CSÖKKENTÉSE Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
HALK CIKLUS dulat/perc
ÖBLÍTŐSTOP Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és cent‐ EXTRA ÖBLÍTÉS
rifugálni a kézzel mosott pamut ruhaneműket.
A gép néhány öblítést végez, ezt pedig egy
utolsó centrifugálás követi.
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
ÜRÍTÉS
Víz leeresztése
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos a ki‐
választott Öblítőstop opcióval rendelkező
programok esetében.
CENTRIFUGÁLÁS
Ürítés és hosszú centrifugálás
Max. töltet 8 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1600 for‐
dulat/perc
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára és olyan programokhoz,
amelyhez ki van választva az Öblítőstop op‐
ció. A program kiválasztása előtt a program‐
állásba kell forgatni Kiválaszt‐
kapcsolót
hatja a centrifugálási sebességet a megfelelő
gomb megnyomásával, hogy az megfeleljen a
centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
GYAPJÚ PLUSZ - SELYEM
CENTRIFUGÁLÁ‐
30°- Hideg
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
CSÖKKENTÉSE Max. töltet 2 kg; Max. töltet selyem esetében: HALK CIKLUS 1 kg
ÖBLÍTŐSTOP
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és ké‐
nyes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen
vagy nagy tömegű darabok kiegyensúlyozat‐
lanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajt‐
ja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen
be további darabokat, vagy ossza el újra a töl‐
tetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
FEHÉRNEMŰ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 1 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Ez a program nagyon kényes darabokhoz,
például fehérneműkhöz, melltartókhoz és al‐
sóneműkhöz stb. alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁ‐
SI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE HALK CIKLUS ÖBLÍTŐSTOP
23
Mosószer
Rekesz
24
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
SPORTDZSEKIK
CENTRIFUGÁLÁ‐
40°- Hideg
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
CSÖKKENTÉSE Max. töltet 2,5 kg
ÖBLÍTŐSTOP Maximális centrifugálási sebesség 800 fordu‐ EXTRA ÖBLÍTÉS
lat/perc
Speciális program sportruházathoz. Ennek a
programnak a választásakor ne használjon
semmilyen adalékanyagot.
20 PERC -3 KG
30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
dulat/perc
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
GYORS INTENZÍV
CENTRIFUGÁLÁ‐
60° - 40°
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
CSÖKKENTÉSE Max. töltet 5 kg
ÖBLÍTŐSTOP Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
EXTRA ÖBLÍTÉS
dulat/perc
Gyors mosási program, amely enyhén szen‐
nyezett fehér/színtartó pamut vagy kevertszá‐
las ruhadarabokhoz alkalmas.
Mosószer
Rekesz
Hasznos javaslatok és tanácsok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
25
Mosószer
Rekesz
SUPER ECO
CENTRIFUGÁLÁ‐
Hideg
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
CSÖKKENTÉSE Max. töltet 3 kg
ÖBLÍTŐSTOP Maximális centrifugálási sebesség 1200 for‐
EXTRA ÖBLÍTÉS
dulat/perc
Kevert szálas szövetek (pamut és műszál).
Hideg mosási program, melyet az energiával,
a vízzel és az idővel való takarékosságra fej‐
lesztettek ki. Ez a program alkalmas olyan
mosószerekhez, melyek alacsony hőmérsék‐
leten hatékonyak. A mosószert a mellékelt
vagy egy megfelelő mosószer-adagoló ku‐
pakkal kell használni (a mosószer gyártója ál‐
tal ajánlott mosószermennyiséget használja).
A készülék automatikusan lefuttat egy rövid
melegítési fázist, ha a víz hőmérséklete 6 °Cnál alacsonyabb.
ECO
CENTRIFUGÁLÁ‐
60°-40°
SI SEBESSÉG
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás CSÖKKENTÉSE Max. töltet 8 kg
HALK CIKLUS Maximális centrifugálási sebesség 1600 for‐
ÖBLÍTŐSTOP dulat/perc
ELŐMOSÁS Fehér és színeresztő pamut .
FOLT - ÉRZÉ‐
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
KENY - EXTRA
szennyezett pamutdarabokhoz választható. A
ÖBLÍTÉS
hőmérséklet csökken, a mosás időtartama pe‐
dig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiataka‐
rékosság mellett.
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha az IDŐMEGTAKARÍTÁS gombbal a SZUPERGYORS opciót választja, javasoljuk, hogy
csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. Azonban lehetséges a teljes töltet is
némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
26
Hasznos javaslatok és tanácsok
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Ápolás és tisztítás
27
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasz‐
tásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön
be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok
alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
28
Ápolás és tisztítás
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ápolás és tisztítás
29
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az edénybe, és vegye le róla a
dugófedelet.
30
Ápolás és tisztítás
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivat‐
tyú kiemelésekor távozhat a gép‐
ből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú meg‐
forgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhely‐
zetben ürítésre használt csőre,
majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus
alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
Ápolás és tisztítás
31
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem tölt be vizet, túl sokáig tart a víz betöltése, a start gomb
sárgán villog, vagy pedig a kijelzőn (ha van) erre vonatkozó figyelmeztetés
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet a további részletekért), ellenőrizze, hogy
a vízbevezető szűrők nem tömődtek-e el.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
32
Mit tegyek, ha...
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető
a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a 7 gomb sárga jelzőfénye villogni
kezd, és a következő üzenetek egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egy idő‐
ben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem mű‐
ködik:
• Baj van a vízellátással: "Nem tudja betölteni a vizet. Ellenőrizze, a csap
nyitva van-e, nyomja meg a START/SZÜNET gombot".
• Baj van a víz leeresztésével: "Nem tudja kiszivattyúzni a vizet. Ellenőrizze,
hogy a szűrő tiszta-e, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot".
• Nyitott ajtó: "Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva, és nyomja meg
a START/SZÜNET gombot"
• Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt: "Túlcsordulásgátló rendszer be‐
kapcs. Ellenőrizze a bemenő/leeresztő cső csatlakozását".
Mit tegyek, ha...
33
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 7 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva. "Ellenőrizze,
hogy az ajtó jól be van-e csukva, és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot"
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos há‐
lózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően
beállítva, és nem nyomta meg a 7 gom‐
bot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 7 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
A gyermekzár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva. "Nem tudja be‐
tölteni a vizet. Ellenőrizze, a csap nyitva
van-e, nyomja meg a START/SZÜNET
gombot"
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy
megtört. "Nem tudja betölteni a vizet. El‐
lenőrizze, a csap nyitva van-e, nyomja
meg a START/SZÜNET gombot"
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő
vagy a bevezető szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket.
(További részleteket lásd "A vízbeve‐
zető szűrők tisztítása" címszó alatt)
Az ajtó nincs jól becsukva. "Ellenőrizze,
hogy az ajtó jól be van-e csukva, és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot"
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
idevonatkozó bekezdését.
34
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört. "Nem tudja kiszivattyúzni a vizet. El‐
lenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e, és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot"
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője. "Nem tudja
kiszivattyúzni a vizet. Ellenőrizze, hogy a
szűrő tiszta-e, és nyomja meg a START/
SZÜNET gombot"
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
centrifugál:
Olyan opció vagy program került kivá‐
lasztásra, amely a dobban maradó vízzel
fejeződik be, vagy amely kihagyja az ös‐
szes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugá‐
lási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használ a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a be‐
folyócső valamelyik illesztéke. Nem min‐
dig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedvese a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a befolyócső vagy a kifolyó‐
cső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vis‐
sza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfe‐
lelően csavarták be.
• Illessze vissza a vészürítő dugaszt a
szűrőbe, vagy csavarja be teljesen a
szűrőt.
Mit tegyek, ha...
Probléma
35
Lehetséges ok/Megoldás
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• Használjon a kereskedelemben kap‐
ható termékeket a makacs foltok keze‐
léséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugá‐
lás programot a víz kiürítéséhez.
Az ajtó nyitásakor ellenőrizze a kijelzőn
lévő üzenetet.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a
lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhane‐
mű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
36
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemű egyenetlenül oszlott el a dob‐
ban. A ruhanemű a dob ellenkező irány‐
ba forgásával kerül egyenletes elosztás‐
ra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és ren‐
des centrifugálás induljon be. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelően
a ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a
centrifugálást.
• Lehetséges, hogy a ruhatöltet túl kicsi,
tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
indítást biztosít, a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor pedig fo‐
kozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
A kijelzőn a következő üzenet látható:
"Túlcsordulásgátló rendszer bekapcs. El‐
lenőrizze a bemenő/leeresztő cső csatla‐
kozását." :
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Válassza le a készüléket, és forduljon
a szervizhez
A dobvilágítás nem működik:
Kérjük, forduljon a szakszervizhez.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
37
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesít‐
mény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
8 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1600 fordulat/perc
Márkalogó
AEG-Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Modell megnevezése
Lavamat 86950A
Mértékegység
Energiaosztály
( A és G közötti skálán, ahol az A
a leghatékonyabb, a G a legkevés‐
bé hatékony)
Energiafogyasztás kWh-ban
(a tényleges energiafogyasztás
normál 60 °C-os pamut program függ a készülék használatától)
használata esetén
A
1.20
Mosási teljesítmény
( A és G közötti skálán, ahol az A
a legmagasabb, a G pedig a lega‐
lacsonyabb teljesítmény)
A
Centrifugálásos szárítási telje‐
sítmény
( A és G közötti skálán, ahol az A
a legjobb, a G pedig a legros‐
szabb)
A
Maradék nedvesség normál 60
°C-os pamut program esetén
%
43
Maximális centrifugálási sebes‐
ség normál 60 °C-os pamut
program esetén
fordulat/perc
1600
Mosási töltet normál 60 °C-os
pamut program esetén
kg
8
Vízfogyasztás normál 60 °C-os
pamut program esetén
liter
57
38
Fogyasztási értékek
Program időtartama normál 60
°C-os pamut program esetén
perc
160
200 mosás átlagos éves ener‐
kW
giafogyasztása normál 60 °C-os (egy 4 tagú háztartás becsült éves
pamut program esetén
fogyasztása)
240
200 mosás átlagos éves vízfo‐
gyasztása normál 60 °C-os pa‐
mut program esetén
liter
(egy 4 tagú háztartás becsült éves
fogyasztása)
11400
Mosási zajkibocsátás normál 60
°C-os pamut program esetén
dB/A
52
Centrifugálási zajkibocsátás
normál 60 °C-os pamut program
esetén
dB/A
77
Fogyasztási értékek
Program
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfelhaszná‐
lás
(liter)
Fehér pamut 95°
2.5
62
Pamut 60°
1.7
63
1)
1.20
57
Pamut 40°
0.97
62
Műszál 40°
0.55
51
Kímélő 40°
0.54
67
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.3
64
Pamut ECO 60°
Program időtartama
(perc)
A programok időtartamá‐
ra vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
1) A " Pamut Eco " 60 °C-on 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és
a csomagolóanyagot.
Üzembe helyezés
39
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarja ki a három csavart a mo‐
sógéphez mellékelt kulccsal.
40
Üzembe helyezés
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
Üzembe helyezés
41
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használja a korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki
a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
42
Üzembe helyezés
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és
nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és
építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. Nézze meg
a készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minimális víznyomást a
"Műszaki adatok" című fejezetben.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát
egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsa‐
pot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Elektromos csatlakoztatás
43
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
44
Környezetvédelmi tudnivalók
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
45
46
47
www.electrolux.com
132950120-00-382009
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement