Aeg-Electrolux L70670FL Brukermanual

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux L70670FL Brukermanual | Manualzz
L 70470 FL
L 70670 FL
NO Bruksanvisning
2
www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FORBRUKSVERDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BRUKE PRODUKTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i
sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Overhold maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet
"Programskjema").
• Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den
kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
4
www.aeg.com
• Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det
nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må
ikke brukes på nytt.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasjen og transportboltene.
• Ta vare på transportboltene. Du må
blokkere trommelen når du flytter produktet.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for været.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig
og rent.
• Ikke monter produktet et sted hvor
døren på produktet ikke kan åpnes
helt.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
• Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på type-
•
•
•
•
•
•
•
skiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Dersom strømkabelen til dette produktet må skiftes,
må dette gjøres av et autorisert serviceverksted.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
NORSK
2.2 Bruk
5
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Risiko for personskade, elektrisk
støt, brannskader, eller skade på
produktet.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten
av produktet.
• Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan være varmt.
• Pass på å fjerne alle metallgjenstander
fra tøyet som skal vaskes.
• Ikke sett en beholder under produktet
for å samle opp mulig vannlekkasje.
Kontakt kundeservicen for å foresikre
deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
ADVARSEL
Fare for personskade eller skade
på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
2.4 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Elektrisk tilkopling:
Bredde/høyde/dybde
Total dybde
540 mm
Elektrisk spenning
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet
Vanntilførselstrykk
600 / 850 / 522 mm
Minimum
Maksimum
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,08 MPa)
Kaldt vann
Vanntilførsel 1)
Maksimal tøymengde
Bomull
Sentrifugehastighet
Maksimum
7 kg
1400 o/min. (L 70470 FL)
1600 o/min. (L 70670 FL)
6
www.aeg.com
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
7
12
1 Topplate
7 Føtter for vatring
2 Vaskemiddelbeholder
8 Vannavløpsslange
3 Betjeningspanel
4 Dørhåndtak
9 Vanninntaksslange
10 Nettkabel
5 Typeskilt
11 Transportsikringer
6 Tømmepumpe
12 Føtter
4.1 Tilbehør
1
4
2
3
1 Skiftenøkkel
For å fjerne transportsikringene.
2 Plasthetter
For å lukke hullene på baksiden av
kabinettet etter at transportsikringene er fjernet.
3 Inntaksslange med lekkasjebeskyttelse
For å forhindre mulige lekkasjer
4 Plastslangeføring
For å koble til avløpsslangen på kanten av vasken.
NORSK
7
5. BETJENINGSPANEL
1
2
3
Bomull
Eco
Super Eco
Koke-/Kulørt
+ Forvask
20 Min. - 3 kg
Ekstra Stille
Intensiv, kort
Lettstelt
Jeans
+ Forvask
Gardiner
Strykelett
Skylling
Sentr./
Tømming
Finvask
Sentrif.
Flekker
Ekstraskyll
Spar
Tid
Tidsforvalg
Start/Pause
9
8
7
6
5
4
Ull/Silke
On/Off
Temp.
10
1 På/Av-knapp ( On/Off)
9 Knapp for redusert sentrifugehastig-
AUTO Stand-by-funksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:
• Du ikke bruker produktet i 5 minutter
før du trykker på knappen 4 .
– Alle innstillinger blir kansellert.
– Trykk på knappen 1 for å slå på
produktet igjen.
– Velg vaskeprogram på nytt samt
eventuelle tilvalg.
• Når det har gått 5 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig. Se "Når
programmet er slutt".
10 Temperaturknapp ( Temp.)
5.2 Programvelger 2
5.1 På/Av-knapp 1
Vri på denne knappen for å velge et program. Den tilhørende programindikatoren vil tennes.
2 Programvelger
3 Display
4 Start Pause-knapp ( Start/Pause)
5 Knapp for starttidsforvalg ( Tidsfor-
valg)
6 Knapp for korttidsprogram ( Spar
Tid)
7 Knapp for ekstra skylling ( Ekstraskyll)
8 Flekk-knapp ( Flekker)
het ( Sentrif.)
Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av. Et lydsignal høres når
produktet slås på.
5.3 Display 3
A
B
Displayet viser:
A
• Programmets maksimale temperatur.
C
D
8
www.aeg.com
B
• Programmets standard sentrifugehastighet.
• "Ingen sentrifugering"1) og "Skyllestopp"-symboler.
C
• Display-symboler.2)
Symboler
Beskrivelse
Vaskefase
Skyllefaser
Sentrifugeringsfase
Barnesikring
Du kan ikke åpne produktets dør når symbolet lyser.
Du kan ikke åpne produktets dør når symbolet blinker. Vent
noen minutter før du åpner døren.
Du kan åpne døren når symbolet slukkes.
Hvis programmer er ferdig, men symbolet fortsetter å
lyse:
• Det er vann i trommelen.
• "Skyllestopp"-funksjonen aktivert.
Starttidsforvalg
D
• Programtiden
Når programmet starter reduseres tiden i trinn på 1 minutt.
• Starttidsforvalget
Når du trykker på knappen for starttidsforvalg vil displayet vise det utsatte starttidspunktet.
• Alarmkoder
Hvis produktet har en feil vil displayet vise alarmkoder. Se kapittelet
"Feilsøking".
• Err
Displayet viser denne meldingen i noen sekunder:
– Du har valgt en funksjon som ikke kan brukes sammen med programmet.
– Du endret på programmet mens det var i bruk.
Indikatoren for Start/Pause-knappen 4 blinker.
•
Når programmet er ferdig.
1) Kun tilgjengelig for sentrifugering/utpumpings-programmer.
2) Symbolene vil kun vises på displayet når den tilhørende fasen eller funksjonen er valgt.
5.4 Start/Pause-knapp 4
Trykk på knappen 4 for å starte eller
avbryte et program.
5.5 Knapp for starttidsforvalg
5
Trykk på knappen 5 for å utsette starten på et program mellom 30 minutter
og 20 timer.
NORSK
5.6 Kortprogramknapp 6
Trykk på knappen 6 for å redusere programmets varighet.
• Trykk én gang for å velge "Redusert
varighet" for plagg som er normalt
skitne.
• Trykk to ganger for å velge "Ekstra
kort" for plagg som nesten ikke er
skitne.
Noen programmer godtar bare
en av de to funksjonene.
5.7 Knapp for ekstra skylling
7
Trykk på knappen 7 for å legge til skyllefaser i et program.
Bruk denne funksjonen for personer som
er allergiske samt i områder hvor vannet
er bløtt.
5.8 Flekk-knapp 8
Trykk på 8 -knappen for å legge en
flekkfase til et program.
Bruk denne funksjonen til klesvask med
flekker det er vanskelig å fjerne.
Når du velger denne funksjonen må du
-kammeret.
helle flekkfjerner i
Denne funksjonen vil øke programmets varighet.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved temperaturer under
40° C.
5.9 Sentrifugeringsknapp 9
Trykk på denne knappen for å:
• Redusere den maksimale hastigheten
for en sentrifugeringsfase, når du velger et program .
Displayet vise kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det valgte programmet.
• Deaktiver sentrifugeringsfasen.
• Aktiver Skyllestopp-funksjonen. Velg
denne funksjonen for å unngå krøller.
Produktet tømmes ikke for vann etter
at programmet er ferdig.
9
Sentrifugeringsfasen er
av.
Skyllestopp-funksjonen
er aktivert.
5.10 Temperaturknapp 10
Trykk på 10 -knappen for å endre standard temperatur.
--
= kaldt vann
5.11 Lydsignal-funksjon
Du vil høre et lydsignal når:
• Du slår på produktet.
• Du slår av produktet.
• Du trykker på knappene.
• Programmet er ferdig.
• Det er en feil på produktet.
For å deaktivere/aktivere lydsignalet
må du trykke på 8 -knappen og 7 knappen samtidig og holde de inne i 6
sekunder.
Hvis du deaktiverer lydsignalene
vil de fortsatt høres når du trykker på knappene og hvis det
oppstår en feil.
5.12 Barnesikring
Denne funksjonen hindrer at barn leker
med betjeningspanelet.
• Du aktiverer funksjonen ved å trykke
på knappen 10 og knappen 9 samtidig til displayet viser symbolet
.
• Du deaktiverer funksjonen ved å trykke på knappen 10 og knappen 9
samtidig til symbolet
slokker.
Du kan aktivere funksjonen:
• Før du trykker på Start/Pause-knappen
4 : produktet kan ikke starte.
• Etter at du har trykket på Start/Pauseknappen 4 deaktiveres alle knappene og programvelgeren.
10 www.aeg.com
5.13 Permanent ekstra
skyllefunksjon
Med denne funksjonen kan du beholde
den ekstra skyllefunksjonen permanent
aktivert når du velger et nytt program.
• Du aktiverer funksjonen ved å trykke
på knappen 6 og knappen 5 samtidig til indikatoren til knappen 7 lyser.
• Du deaktiverer funksjonen ved å trykke på knappen 6 og knappen 5
samtidig til indikatoren til knappen 7
slokker.
6. PROGRAMMER
Program
Temperatur
Type klesvask
maks. vekt per
vask
Syklus
beskrivelse
Funksjoner
Koke-/Kulørt
95° - kald
Normalt skitne
plagg i hvitt og farget bomull.
maks 7 kg
Vask
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
FLEKK
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Koke-/Kulørt +
Forvask
95° - kald
Svært skitne plagg i
hvit og farget bomull.
maks 7 kg
Forskylling
Vask
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Ekstra Stille
95° - kald
Normalt skitne
plagg i hvitt og farget bomull.
maks 7 kg
Avslutter med
vann i trommelen
Skyllinger
Lang sentrifugering
FLEKK
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Lettstelt
60° - kald
Normalt skitne syntetiske eller blandingstekstiler.
maks 3.5 kg
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
FLEKK
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
NORSK
Program
Temperatur
Type klesvask
maks. vekt per
vask
Syklus
beskrivelse
Funksjoner
Lettstelt + Forvask
60° - kald
Veldig skitne syntetiske tekstiler eller
blandingstekstiler.
maks 3.5 kg
Forskylling
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Strykelett2)
60° - kald
Normalt skitne syntetiske plagg.
maks 3.5 kg
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Finvask
40° - kald
Normalt skitne ømfintlige plagg som
akryl, viskose og polyester.
maks 3.5 kg
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
FLEKK
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Maskinvaskbar ull.
Ull som skal håndvaskes og ømfintlige
stoffer med "håndvask"-symbol.
maks 2 kg
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
Sentr. / Tømming3)
Alle stoffer
Maksimal tøymengde er avhengig av
typen klesvask.
Å pumpe ut vannet
Sentrifugeringsfase ved maksimal
hastighet.
REDUSERT SENTRIFUGERING
INGEN SENTRIFUGERING
Skylling
Håndvaskede
plagg.
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
Gardiner
40° - kald
Velg dette programmet til å vaske gardiner. Det legger
automatisk til en
forvask for å fjerne
støv fra gardinene.
Ikke tilsett vaskemiddel i forvaskkammeret.
maks 2 kg
Forskylling
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING4)
Ull / Silke
40° - kald
11
12 www.aeg.com
Program
Temperatur
Type klesvask
maks. vekt per
vask
Syklus
beskrivelse
Funksjoner
Jeans
60° - kald
Alle plagg i jeansstoff. Jersey-plagg
laget av hi-tech-materialer.
maks 7 kg
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
HURTIGPROGRAM1)
Intensiv, kort
60° - 40°
Kort vaskeprogram
for lett skittent hvitt
eller fargeekte tøy
av bomull og blandede tekstiler.
maks 5 kg
Vask
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
20 Min. - 3 kg
40° - 30°
Plagg av bomull eller syntetiske plagg
som er lett skitne eller brukt én gang.
Vask
Skyllinger
Kort sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
Super Eco5)
Kald
Blandingsstoffer
(bomullsplagg og
syntetiske plagg).
maks 3 kg
Vask
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
EKSTRA SKYLLING
Bomuld
Eco6)
60° - 40°
Normalt skitne
plagg i hvitt og fargeekte bomull.
maks 7 kg
Vask
Skyllinger
Lang sentrifugering
REDUSERT SENTRIFUGERING
INGEN SENTRIFUGERING
SKYLLESTOPP
FLEKK
EKSTRA SKYLLING
1) hvis du trykker på knappen 6, to ganger (med funksjonen Super Quick valgt), anbefaler
vi at du legger inn mindre tøy. Det er mulig å beholde hele tøymengden, men
vaskeresultatene vil ikke bli like gode.
2) Dette programmets vaske- og sentrifugeringsfaser er skånsomme for å forhindre at
tekstilene blir skrukkete. Produktet legger til ekstra skyllinger.
3) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. For kun å velge TØMMEprogrammet må du velge funksjonen INGEN SENTRIFUGERING.
4) Velg denne funksjonen for å legge til skyllinger. Med en lav sentrifugehastighet utfører
produktet skånsomme skyllinger og en kort sentrifugering.
5) Velg dette programmet for å redusere tiden og vann- og energiforbruket.
6) STANDARDPROGRAMMER for energimerkede forbruksverdier. I henhold til
regulering 1061/2010 er disse programmene, hver for seg, “standard 60 °Cbomullsprogram” og “standard 40 °C-bomullsprogram”. De er de mest effektive
programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske
normalt, skittent bomullstøy.
Velg dette programmet for gode vaskeresultater og redusert energiforbruk. Tiden til
vaskeprogrammet er forlenget.
NORSK
13
Vasketemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt
for det valgte programmet.
7. FORBRUKSVERDIER
Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i
displayet.
Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor
grad reduseres hvis lasten er mindre enn den maksimale lasten (f.eks Bomull
60 °C, maksimal lastekapasitet 7 kg, programvarigheten overskrider 2 timer;
faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).
Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal
lastekapasitet.
Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres av
ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.
Programmer
Bomull 60 °C
Tøy- Energifor- Vannformengbruk
bruk (lide
(kWh)
ter)
(kg)
7
OmGjenGjentrentlig væren- værenprode fuk- de fukgramva- tighet
tighet
righet
(%)1)
(%)1)
(minut- L 70470 L 70670
ter)
FL
FL
1.3
62
157
52
44
Bomull 40 °C
7
0.8
62
154
52
44
Syntet 40 °C
3.5
0.53
45
127
35
35
Finvask 40 °C
3.5
0.57
53
100
35
35
Ull/håndvask
30 °C
2
0.25
45
56
30
30
Standard bomullsprogrammer
Standard 60
°C bomull
7
0.86
52
240
52
44
Standard 60
°C bomull
3.5
0.74
41
215
52
44
Standard 40
°C bomull
3.5
0.52
41
210
52
44
1) Når sentrifugeringsfasen er slutt.
Av-modus (W)
Forblitt på-modus (W)
0.48
0.48
Opplysningene i tabellene ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens regulering 1015/2010 implementere direktivet 2009/125/EC.
14 www.aeg.com
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
Ha 2 liter vann i hovedkammeret i
vaskemiddelbeholderen for å aktivere tømmesystemet.
2. Ha i en mindre mengde vaskemiddel
i vaskemiddelbeholderen. Velg og
start et bomullsprogram på høyest
mulig temperatur med tom maskin.
For å fjerne smuss fra trommelen og
kammeret.
1.
9. BRUKE PRODUKTET
1.
2.
3.
Åpne vannkranen.
Sett støpselet i stikkontakten.
Trykk på knappen 1 for å slå på
produktet.
4. Legg tøyet inn i produktet.
5. Bruk riktig mengde vaskemiddel og
eventuelle tilsetningsmidler.
6. Velg og start riktig program for den
aktuelle typen tøy og smussgrad.
2.
Legg tøyet i trommelen, plagg for
plagg. Rist plaggene før du legger
dem inn i produktet. Sørg for at du
ikke legger for mye tøy inn i trommelen.
3. Lukk døren.
9.1 Ilegging av tøyet
1.
Åpne døren til produktet.
Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det
oppstå lekkasje eller skade på tøyet.
NORSK
15
9.2 Fylle vaskemiddel og tilsetningsmidler
Vaskemiddelskuff for forvaskfasen, bløtleggingsprogram og for
flekkfunksjonen.
Ha i vaskemiddel for forvask, bløtlegging og flekkfjerner før du
starter programmet.
Vaskemiddelkammer for forvask.
Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før
du starter programmet.
Kammer for flytende tilsetningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.
Det er et maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsstoffer.
Klaff for pulver eller for flytende vaskemiddel
Vri den (opp eller ned) i rett posisjon for å bruke pulver eller flytende vaskemiddel.
Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.
Kontroller flappens posisjon
Trekk vaskemiddelskuffen helt ut, til
den stopper.
2. Trykk spaken ned for å fjerne skuffen.
1.
16 www.aeg.com
3.
Vri flappen opp for å bruke vaskepulver.
4.
Vri flappen ned for å bruke flytende
vaskemiddel.
Med flappen i NED-posisjon:
– Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
– Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn vist på flappen.
– Ikke velg forvask.
– Ikke velg starttidsforvalg.
5.
6.
Mål opp riktig mengde vaskemiddel
og skyllemiddel.
Lukk vaskmiddelbeholderen ordentlig. Sørg for at flappen ikke lager en
blokkering når du lukker beholderen.
9.3 Stille inn og starte et
program
1.
Produktet justere syklusens
tid automatisk etter vasken
du har lagt inn i trommelen,
for perfekte vaskeresultater
på kortest mulig tid. Etter
omtrent 15 minutter fra du
startet programmet vil displayet vise den nye tidsverdien.
Drei programvelgeren. Den tilhørende programindikatoren vil tennes.
2.
Indikatoren for 4 -knappen vil blinke rødt.
3. Displayet viser standard temperatur
og sentrifugehastighet. Trykk på de
relaterte knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
4. Velg tilgjengelige funksjoner. Indikatoren for den valgte funksjonen vil
lyse eller displayet vil vise det relaterte symbolet.
5.
Trykk på 4 -knappen for å starte
programmet. Indikatoren til 4 knappen er på.
Tømmepumpen kan brukes i en
kort periode når produktet fylles
med vann.
9.4 Stoppe et program
midlertidig
1.
Trykk på knappen 4 . Indikatoren
blinker.
2.
Trykk på knappen 4 igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.
9.5 Avbryte et program
1.
Trykk på knappen 1 for å avbryte
programmet og slå av produktet.
NORSK
2.
Hvis temperaturen og vannivået
inne i trommelen er for høyt, vil
dørens låsesymbol fortsatt lyse
og det vil ikke være mulig å åpne
døren. For å åpne døren må du
gjøre følgende:
1. Slå av produktet.
2. Vente i noen minutter.
3. Sørg for at det ikke er noe
vann inne i trommelen.
Trykk på knappen 1 igjen for å slå
på produktet. Du kan nå stille inn et
nytt vaskeprogram.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
9.6 Endre en funksjon
Noen funksjoner kan endres før de starter.
1.
Trykk på knappen 4 . Indikatoren
blinker.
2. Endre den innstilte funksjonen.
9.7 Velg tidspunkt for starttid
1.
Trykk på 5 -knappen gjentatte ganger til displayet viser antall minutter
eller timer. Relatert symbol vil lyse.
2.
Trykk på 4 -knappen slik at produktet kan starte nedtellingen til start.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk.
Før du trykker på 4 -knappen
for å starte produktet, kan du avbryte eller endre starttidspunktet.
9.8 Avbryte starttidsforvalget
1.
Trykk på knappen 4 . Den tilhørende indikatoren blinker.
2.
Trykk på knappen 5 gjentatte ganger, til displayet viser 0’.
3.
Trykk på knappen 4 . Programmet
starter.
9.9 Åpne døren
Produktets dør vil være lukket mens et
program, eller starttidsforvalget, er i
bruk.
Åpne produktets dør:
1.
Hvis du slår av produktet må du
velge programmet på nytt.
9.10 Når programmet er slutt
• Produktet stopper automatisk.
• Lydsignalene vil høres.
•
vises på displayet.
• Indikatoren for Start/Pause-knappen
4 vil slukke.
• Dørens låsesymbol vil slukke.
• Trykk på 1 -knappen for å slå av produktet. Etter fem minutter etter at
vaskprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.
Når du slår på produktet igjen vil
displayet vise slutten på forrige
valgte program. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.
• Ta klesvasken ut av produktet. Sørg
for at trommelen er tom.
• La døren stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt.
• Steng vannkranen.
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
– Trommelen går begge veier for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
– Døren forblir låst.
– Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne døren.
Trykk på knappen 4 . Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet.
1.
3.
2.
Lukk produktets dør og trykk på 4 knappen. Programmet eller starttidsforvalget fortsetter.
17
For å tømme ut vannet:
Hvis nødvendig, må du senke sentrifugehastigheten.
Trykk på Start/Pause-knappen 4 .
Produktet vil tømmes for vann og
sentrifugere.
3. Du kan åpne døren når programmet
er fullført og låsesymbolet slukkes
18 www.aeg.com
4.
Slå av produktet.
Produktet tømmes og sentrifugeres automatisk etter omtrent 18
timer.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Vasketøy
• Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
• Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.
• Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
• Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
• Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt
belter.
• Tøm lommer og brett plaggene ut.
• Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
• Fjern vanskelige flekker.
• Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
• Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en
vaskepose eller et putevar.
• Må ikke vaskes i produktet:
– Tøy uten sømmer eller tøy med kutt
– BH-er med spiler.
– Bruk en vaskepose til små plagg.
• Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer,
må du justere plaggene manuelt i
trommelen og starte sentrifugeringen
igjen.
10.2 Gjenstridige flekker
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene
før du legger plaggene i produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg
for den aktuelle flekken og stoffet.
10.3 Vaskemidler og
tilsetningsmidler
• Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner.
• Ikke bland ulike typer vaskemidler.
• For å ta vare på miljøet bør du ikke
bruke mer vaskemiddel enn nødvendig.
• Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse produktene.
• Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
• Ved bruk av flytende vaskemiddel må
du ikke velge forvask.
• Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende
vaskemiddelet fylles i en vaskeball.
10.4 Vannhardhet
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en vannmykner beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke vannmykner.
Kontakt det lokale vannverket for å få
greie på vannhardheten der du bor.
Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
Tilsvarende skalaer måler vannhardheten:
• Tyske grader (°dH).
• Franske grader (°TH).
• mmol/l (millimol pr. liter - internasjonal
enhet for vannhardhet).
• Clarke-grader.
NORSK
19
Tabell over vannhardhet
Nivå
Type
Vannhardhet
°dH
°T.H.
mmol/l
Clarke
1
bløtt
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
middels
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
hardt
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
meget
hardt
> 21
> 37
>3.7
>25
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du rengjør produktet.
11.1 Avkalking
Vannet vi bruker, inneholder kalkavleiringer. Bruk om nødvendig en vannmykner
til å fjerne kalkavleiringer.
Bruk et spesialprodukt beregnet på vaskemaskiner. Følg anvisningene fra produsenten, som du finner på emballasjen.
Ikke gjør dette med tøy i maskinen.
11.3 Vedlikeholdsvask
Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli
værende igjen i trommelen. Foreta en
vedlikeholdsvask med jevne mellomrom.
Slik gjør du det:
• Ta tøyet ut av trommelen.
• Velg det varmeste vaskeprogrammet
for bomull
• Bruk riktig mengde vaskemiddel i pulverform, med biologiske egenskaper.
Etter hver vask lar du døren være åpen
en stund for å hindre mugg og la ubehagelig lukt slippe ut.
11.2 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med såpe og varmt
vann. Tørk alle overflater nøye.
OBS
Ikke bruk alkohol, løsemidler eller kjemiske produkter.
11.4 Dørpakning
Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den
indre delen.
11.5 Trommel
Rengjør trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.
Bruk spesialmiddel når du fjerner rust fra
trommelen.
For å gjøre dette:
20 www.aeg.com
• Rengjør trommelen med et spesialprodukt egnet for rustfritt stål.
• Start et kort bomullsprogram med
maksimal temperatur og litt vaskemiddel.
11.6 Vaskemiddelskuffen
Å rengjøre skuffen:
1
1.
2.
Trykk på spaken.
Trekk skuffen ut.
3.
Fjern den øverste delen fra kammeret for flytende tilsetningsmidler.
Rengjør alle delene med vann.
2
4.
5.
6.
11.7 Tømmepumpe
Undersøk tømmepumpen regelmessig og sørg for at den er ren.
Rengjør pumpen dersom:
• Produktet tømmer ikke ut vannet.
• Trommelen ikke roterer.
• Produktet lager uvanlige lyder som
skyldes blokkering av avløpspumpen.
• Displayet viser en alarmkode fordi det
er et problem med vannutløpet.
Rengjør sporene for skuffen med en
børste.
Plasser vaskemiddelskuffen i sporene.
ADVARSEL
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk. Ikke rengjør
avløpspumpen hvis vannet i
produktet er varmt. Vannet
må være kaldt før du kan
rengjøre avløpspumpen.
NORSK
21
For å rengjøre avløpspumpen:
1.
Åpne døren til avløpspumpen.
2.
Sett en beholder under rennen i avløpspumpen for å samle opp vannet
som renner ut.
Trykk på de to spakene og trekk avløpskanalen forover, slik at vannet
renner ut.
Hvis beholderen blir full av vann,
setter du avløpskanalen på plass
igjen for å stoppe vannet og tømme
beholderen. Gjenta trinn 3 og 4 helt
til det ikke renner ut mer vann fra
avløpspumpen.
3.
4.
1
5.
Trekk avløpskanelen tilbake og drei
på filteret for å fjerne det.
6.
Fjern lo og gjenstander fra pumpen.
7.
Kontroller at pumpehjulet kan dreie
fritt. Hvis ikke, ta kontakt med servicesenteret.
2
22 www.aeg.com
8.
1
9.
2
Rengjør filteret og sett det tilbake i
pumpen, inn i føringene.
Pass på å stramme filteret ordentlig
for å hindre lekkasjer.
10. Lukk døren til avløpspumpen.
11.8 Inntaksslanges filter og
ventilfilteret
• Indikatoren for 4 -knappen blinker
og displayet viser en alarm. Se Feilsøking.
Det kan være nødvendig å rengjøre filtrene når:
• Produktet ikke tar inn vann.
• Produktet over lengre tid er fylt med
vann.
ADVARSEL
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Rengjøre filteret i vanninntaksslangen:
1.
2.
Steng vannkranen.
Skru vanninntaksslangen av vannkranen.
3. Rengjør filteret i inntaksslangen med
en stiv børste.
4.
5.
Fjern inntaksslangen på produktets
bakside.
Rengjør filteret i ventilen med en
stiv børste eller et håndkle.
NORSK
6.
7.
20°
23
Monter inntaksslangen på nytt. Påse
at koplingene er tette for å hindre
lekkasjer.
Åpne vannkranen.
45°
11.9 Nødtømming
Produktet kan ikke tømme ut vannet på
grunn av en feil.
Hvis det oppstår utfør steg (1) til (6) av
'Rengjøring av avløpspumpen'.
Rengjør pumpen om nødvendig.
Sett på plass avløpskanalen og lukk klaffen til avløpspumpen.
Når du tømmer ut vannet ved hjelp av
nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:
1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i
vaskemiddelbeholderen.
2. Start programmet for å tømme ut
vannet.
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslangen
4. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
5. Tøm utløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren
6. Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
ADVARSEL
Pass på at temperaturen er over
0 °C før du bruker produktet
igjen.
Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som skyldes frost.
11.10 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0 °C, må du
12. FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, ta kontakt
med servicesenteret.
•
- Produktet tømmer ikke ut
vann.
•
Ved noen feil avgir maskinen
lydsignaler og displayet viser en
alarmkode:
•
- Produktet tar ikke inn vann.
- Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket.
ADVARSEL
Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Produktet tar ikke
inn vann.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Vanninntaksslangen er
skadet.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er skadet.
Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filtrene. Se kapitlet
"Stell og rengjøring".
24 www.aeg.com
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Vannkranen er tilstoppet eller full av kalk.
Rengjør vannkranen.
Vanninntaksslangen er
ikke korrekt tilkoplet.
Forsikre deg om at koplingen er
korrekt.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket.
Produktet tømmer Vannavløpsslangen er
ikke ut vannet.
skadet.
Avløpspumpens filter er
blokkert.
Rengjør avløpspumpens filter.
Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Vannavløpsslangen er
ikke korrekt tilkoplet.
Forsikre deg om at koplingen er
korrekt.
Et vaskeprogram uten
tømmefase er valgt.
Still inn tømmeprogrammet.
"Skyllestopp"-funksjonen aktivert.
Still inn tømmeprogrammet.
Døren til produktet er åpen eller
ikke ordentlig lukket.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke.
Programmet starter ikke.
Kontroller at vannavløpsslangen
ikke er skadet.
Lukk døren.
Sentrifugeringsfasen er
av.
Still inn sentrifugeringsprogrammet.
Avløpspumpens filter er
blokkert.
Rengjør avløpspumpens filter.
Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Tøyet fordeler seg
ujevnt i trommelen.
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen
på nytt.
Støpselet er ikke satt inn Sett støpslet i stikkontakten.
i stikkontakten.
Sikring har gått i sikringsskapet.
Skift sikring.
Du har ikke trykket på
knappen 4 .
Trykk på knappen 4 .
Du har valgt starttidsfor- Avbryt startfortidsvalg for å starvalg.
te programmet umiddelbart.
Det er vann på
gulvet.
Barnesikringen er aktivert.
Deaktiver barnesikringen.
Lekkasje fra vannslangens koplinger.
Sørg for å stramme koplingene
ordentlig.
Lekkasje fra avløpspumpen.
Sørg for at avløpspumpens filter
er skrudd godt til.
NORSK
Feil
Du kan ikke åpne
produktets dør.
25
Mulig årsak
Mulig løsning
Vannavløpsslangen er
skadet.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er skadet.
Vaskprogrammet er
igang.
La vaskeprogrammet bli ferdig.
Det er vann i trommelen.
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet.
Produktet lager en Produktet har feil nivå.
uvanlig lyd.
Sette produktet i vater. Se
"Montering".
Du fjernet ikke emballasjen og/eller transportboltene.
Fjern emballasjen og/eller transportboltene. Se "Montering".
Ileggsmengden er veldig liten.
Legg mer klesvask inni trommelen.
Produktet fylles
Enden på avløpsslangen Kontroller at avløpsslangen ligmed vann og tøm- ligger for lavt nede.
ger i korrekt posisjon.
mes umiddelbart.
Vaskeresultatet er
ikke tilfredsstillende.
Vaskemiddelet du brukte var ikke tilstrekkelig
eller korrekt.
Øk mengden vaskemiddel eller
bruk et annet vaskemiddel.
Du fjernet ikke vanskelige flekker fra tøyet før
du vasket det.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene.
Feil temperatur var
valgt.
Sørg for at du velger riktig temperatur.
For mye klesvask.
Redusert mengden klesvask.
Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Ta kontakt med servicesenteret hvis displayet viser andre alarmkoder.
13. MONTERING
13.1 Festeplatesett
(4055171146)
Er å få kjøpt hos din autoriserte forhandler.
Hvis du montere produktet på en sokkel,
må du sikre produktet med festeplaten.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med settet.
26 www.aeg.com
13.2 Pakke ut maskinen
1.
Bruk hansker. Fjern den utvendige
plasten. Bruk en kniv om nødvendig.
2.
3.
Ta av den øverste kartongen.
Fjern isoporemballasjen.
4.
Fjern den innvendige plasten.
5.
Åpne døren og tøm trommelen.
NORSK
27
6.
Legg litt av isoporemballasjen på
gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned, men baksiden på
forstykket. Sørg for at slangene ikke
skades.
7.
8.
Fjern isoporbeskyttelsen fra bunnen.
Reis produktet opp i stående stilling.
9.
Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderene.
1
2
10. Skru ut de tre boltene. Bruk nøkke-
len som fulgte med produktet.
11. Trekk ut avstandsstykkene i plast.
28 www.aeg.com
12. Sett plasthettene i hullene. Du vil
finne hettene i posen sammen med
brukerhåndboken.
– Vi anbefaler at du oppbevarer
pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet
senere.
– Hvis produktet leveres i vintermånedene når det er minusgrader. Oppbevares i romtemperatur i 24 timer før det brukes for første gang.
13.3 Plassering og vatring
• Plasser produktet på et plant, fast
gulv.
• Sørg for at tepper ikke hindrer luftsirkulasjon under produktet.
• Sørg for at produktet ikke berører veggene eller øvrige enheter
• Løsne eller stram føttene for å justere
nivået. Riktig justering av produktet vil
forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.
x4
• Produktet må stå plant og stabilt.
NORSK
29
OBS
Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.
13.4 Vanninntaksslangen
• Kople slangen til produktet. Vri inntaksslangen til høyre eller venstre. Løsne ringmutteren for å plassere den i
riktig posisjon.
20
O
45
O
• Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.
OBS
Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.
Ikke bruk inntaksslangen dersom
den er for kort. Kontakt et serviceverksted for å erstatte inntaksslangen.
Vannstoppmekanisme
Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slangen hvis feil oppstår. Den
røde delen i vindu "A" viser denne feilen.
Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte et serviceverksted for å
erstatte slangen.
A
30 www.aeg.com
13.5 Vannavløp
Det er flere måter å koble til avløpsslangen på:
Ved hjelp av plastslangeføringen.
• På kanten av en vask.
• Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet.
Fest føringen til vannkranen eller veggen.
• Til et vertikalt rør med luftehull.
Se figuren. Direkte i et avløpsrør i en
høyde på ikke mindre enn 60 cm og
ikke mer enn 100 cm. Enden av avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs.
den innvendige diameteren må være
større enn den utvendige diameteren
på avløpsslangen.
Uten plastslangeføringen.
• Til vannlåsen ujnder vasken.
Se figuren. Plasser avløpsslangen til
rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen
ikke kan komme inn i produktet.
NORSK
31
• Direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og festet med en klemme.
Avløpsslangen kan forlenges til
maks. 400 cm. Kontakt servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
14. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
132932521-B-082013
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement