Aeg-Electrolux L74950A User manual

Aeg-Electrolux L74950A User manual
LAVAMAT 74950 A
Упатство за
ракување
Машина за перење
2
Содржина
Ви благодариме што одбравте еден од нашите висококвалитетни
производи.
За да обезбедите оптимална и редовна работа на Вашиот апарат,
внимателно прочитајте го ова упатство. Тоа ќе Ви овозможи да се
движите низ сите процеси совршено и најефикасно. За да се
консултирате со упатството секогаш кога Ви треба, препорачуваме
да го чувате на сигурно место. И, Ве молиме, предајте го и на
евентуалните идни сопственици на апаратот.
Ви пожелуваме големо задоволство со Вашиот нов апарат.
Содржина
Упатства за ракување
Безбедносни информации
Општа безбедност
Инсталирање
Користење
Безбедност на децата
Опис на производот
Фиока на дозерот за детергент
3
3
3
4
4
5
5
6
Контролна табла
6
Екран
8
Прва употреба
9
Персонализација
9
Звучни сигнали
9
Безбедносна брава за деца
10
Секојдневна употреба
10
Полнење алишта
10
Измерете детергент и омекнувач
10
Одберете ја саканата програма со
вртење на тркалцето на
програматорот (1)
11
Изберете ја саканата температура
(копче 2)
12
Одбирање на брзината за
центрифугирање, опциите
Задржано плакнење или Ноќен
циклус (копче 3)
12
Копчиња за опциите на програмите
12
Опција Претперење
13
Опција Дамки
13
Опција Чувствителни
13
Опција Дополнително плакнење
(уште едно плакнење)
14
Одбирање на опцијата Штедење
време (копче 6)
14
Одбирање Старт/Пауза (копче 7)
14
Одбирање на одложеното
почнување (копче 8)
14
Менување опција или пуштена
програма
15
Прекинување програма
15
Откажување програма
15
Отворање на вратата откако
програмата почнала
15
Кога ќе заврши програма
16
Програми за перење
16
Помошни напомени и совети
22
Сортирање на алиштата
22
Температури
22
Пред ставање на алиштата
22
Максимални полнења
23
Тежина на алиштата
23
Отстранување дамки
23
Детергенти и адитиви
24
Степени на тврдост на водата
24
Нега и чистење
25
Отстранување бигор
25
По секое перење
25
Перење за одржување
25
Чистење однадвор
25
фиока на дозерот за детергент
26
Барабан за перење
26
Безбедносни информации
Дихтунг на вратата
27
Одводна пумпа
27
Чистење на доводниот филтер за
вода
29
Спречување замрзнување
29
Ургентно празнење
29
Што да сторите ако...
30
Технички податоци
34
Потрошувачки вредности
35
Упатства за монтирање
35
Монтажа
Распакување
Поставување и нивелирање
Довод за вода
Уред за сопирање на водата
Одвод за вода
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
Амбалажа
Еколошки практични совети
3
35
35
38
38
39
39
40
41
41
41
Можноста за промени е задржана
Упатства за ракување
Безбедносни информации
132954820 - 00 -162009
Внимателно прочитајте и чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара на индустриските стандарди и
на законските барања за безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша должност е да ги дадеме следниве
безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде или пренесе на друг сопственик
или се преселите и го оставите уредот, внимавајте упатството секогаш
да биде со него, за да може новиот сопственик да се запознае со
функциите и со важните предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот. Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските месеци, кога температурите се
под нулата: чувајте ја машината за перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате спецификациите или да се обидувате да го
модификувате овој производ на кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња нема да се качат во барабанот.
За да го избегнете ова, проверете го барабанот пред користење.
4
Безбедносни информации
• Секакви предмети, како парички, безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може да предизвикаат големо
оштетување и не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да предизвикате оштетување на ткаенината.
Погледнете ги количините, кои ги препорачува производителот.
• Перете ги малите предмети, како чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за перница, бидејќи е можно тие да
се протнат помеѓу коритото и внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење на предмети со фишбајн,
непорабен или искинат материјал.
• По користење, при чистење и одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од страна на неискусен материјал
може да предизвикаат повреда или сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот. Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не стои врз доводното или
одводното црево и капакот да не го притиска кабелот за напојување со
струја бо ѕидот.
• Доколку машината е поставена на обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи слободно струење на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место, кое е изложено на мраз,
прочитајте го поглавјето "опасности од замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за кои е наменет.
• Перете само ткаенини, кои се наменети за перење во машина. Следете
ги упатствата на етикетата на секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот. Погледнете ја табелата со програми за
перење.
Опис на производот
5
• Пред перењето, проверете дали џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на изресени или искинати
предмети, и третирајте го дамките од боја, мастило, рѓа и трева пред
перењето. Градниците со жица НЕ смеат да се перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да внимавате да ја отстраните течноста од
делот од облеката пред да го ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако кабелот за струја, контролната
табла, работната површина или основата се оштетени на начин, кој
овозможува слободен пристап во внатрешноста на уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи ги и децата)
со намалени физички, сензорски или ментални способности, или лица
без искуство и знаење, освен ако немаат надзор и упатување во
користење на уредот од страна на лицето, кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр. пластична фолија, стиропор)
може да бидат опасни за децата - опасност од задушување! Чувајте ги
надвор од дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена
со специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во
десно, додека жлебот не стои
хоризонтално. Ако е потребно,
употребете паричка. За да го
дезактивирате овој уред, и да ја вратите можноста за заклучување на
вратата, вртете го копчето (без притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов апарат ги задоволува сите современи барања за ефикасна
обработка на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и
детергент.
6
Контролна табла
Системот NEW JET овозможува целосно искористување на детергентот
и го намалува трошењето вода, со што се штеди енергија.
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Фиока на дозерот за детергент
Контролна табла
Рачка за отворање на вратата
Плочка со спецификации
Одводна пумпа
Ногарки за нивелирање
Фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент што се
користи за претперење . Детергентот за
претперење се додава на почетокот на
програмата за перење.
Преграда за прашкаст или течен
детергент што се користи за главното
перење .
Преграда за течни адитиви
(омекнувачи, штирак).
Преграда за средства за
отстранување дамки што се користат
при главното перење со опцијата
Дамки .
Контролна табла
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани
програматорот, копчињата и екранот. Тие се претставени со соодветните
броеви на следните страници.
Контролна табла
7
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
Тркалце на програматорот
Копче за температура
Копче за намалување на центрифугата
Копче за опции
Копче ОК
Копче за штедење време
Копче Старт/Пауза
Копче за одложено почнување
Екран
Табела на симболи
Памук/Лен
Хигиена
Џинс
Синтетика
Лесно пеглање
Нежни
Вискоза
Нежни
плакнења
Црпење
Центрифу
га
Ќебе
Волна
Рачно
перење
Женска долна
облека
Спортови на
отворено
Интензивн
о,
спортска
опрема
20 мин. 3 кг
Брзо
интензивно
Температу
ра
Намалување
центрифуга
Опции
Штедење
време
Старт/Пауза
Одложено
почнување
8
Заклучува
ње за деца
Екран
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Показател на температурата и симбол за Студено
9.2 - Показател за брзината на центрифугата, Задржано плакнење
,
- симболи
Ноќен циклус
, Главно
9.3 - Приказ на одвивањето на програмата: Претперење
, Плакнење
, Центрифуга
, Црпење
, Предозирање
перење
• Приказот на одвивањето на програмата ги прикажува фазите на
перењето за одбраната програма.
• За време на перењето, црна линија трепка под симболот на фазата на
перењето на програмата во тек. На крајот на секоја фаза, линијата под
соодветниот симбол останува запалена.
Ако се запали симболот за Предозирање на крајот на програмата, тоа
покажува дека се употребило премногу детергент.
, Дамки , Чувствителни , Дополнително
9.4 - Опции: Претперење
плакнење
9.5 - Врата
- симбол (Заклучена врата)
• Симболот укажува дали вратата може да се отвори:
– симболот е запален: вратата не може да се отвори. Апаратот
извршува програма за перење.
– симболот е изгаснат: вратата може да се отвори. Програмата за
перење е завршена.
- симибол за опција
9.6 - Штедење време
9.7 - Екранот ги прикажува следниве информации:
• Времетраење на избраната програма
– По одбирањето програма, времетраењето на програмата за перење
. Траењето се
се прикажува во часови и минути (на пример
пресметува автоматски врз основа на максималното препорачано
полнење за секој вид ткаенина.
– Откако ќе почне програмата, преостанатото време се ажурира секоја
минута.
Прва употреба
9
• Одложено почнување
– Одбраното одложување (макс. 20 часа) поставено со соодветното
'), потоа
копче се појавува на екранот околу 3 секунди (на пример
се прикажува времетраењето на претходно одбраната програма.
– Симболот за одложено почнување се појавува на екранот.
– Вредноста на времето за одложено почнување се намалува по една
единица секој час, а потоа, кога ќе преостане 1 час, времето се
намалува секоја минута.
• Неправилно одбирање опција
– Ако се одбере опција што не е соодветна со поставената програма
за перење, се прикажува пораката Err околу 2 секунди и жолтото
светло на копчето 7 почнува да трепка.
• Шифри за тревога
– Во случај на проблеми со работата, може да се прикажат одредени
(видете во поглавјето "Што треба
пораки за тревога, на пример
да се направи ако...").
• Крај на програма
– Кога ќе заврши програма, се прикажува трепкачка нула , симболот
за врата се гаси и вратата може да се отвори.
Подготвеност :
Ако не ги извадите алиштата во рок од 10 минути по завршување на
програмата, заднинското светло на екранот ќе се исклучи и ќе се активира
системот за штедење енергија. Само контролната сијаличка на копчето
7 трепка да укаже дека апаратот треба да се исклучи. Апаратот ќе излезе
од статусот на штедење енергија со притискање на кое било копче и
тогаш можете да поставите нова програма за перење или да ја исклучите
машината.
- симбол
9.8 - Одложено почнување
9.9 - Безбедносна брава за деца - симбол
Прва употреба
• Уверете се дека приклучувањето на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за монтажа.
• Отстранете го блокот од стиропор и сиот останат материјал од
барабанот.
• Пред првото перење вклучете циклус за памук на највисока
температура, без алишта во машината, за да ги отстраните
производните остатоци од барабанот и коритото. Всипете 1/2 мерка
детергент во главната преграда и стартувајте ја машината.
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред што се огласува во следниве
случаи:
10
Секојдневна употреба
• на крај на циклус
• во случај на проблеми во работењето.
Со истовремено притискање на копчињата 3 и 4 околу 6 секунди, звучните
сигнали се исклучуваат (освен ако има проблеми при работата). Со
повторно притискање на овие две копчиња, звучните сигнали повторно
се вклучуваат.
Безбедносна брава за деца
Уредот овозможува да го оставите апаратот без надзор и да не се
грижите дека децата може да се повредат или да го оштетат апаратот.
Функцијата останува вклучена и кога машината не работи.
За да ја вклучите (или исклучите) оваа опција, притиснете ги истовремено
копчињата 4 и 5 околу 6 секунди додека не се појави (или не се изгасне)
симболот за Заклучување за деца од екранот.
Има два начина да се постави оваа опција:
• Пред да се притисне копчето 7 : нема да биде можно вклучување на
машината.
• по притискање на копчето 7 : нема да може да се смени програмата или
некоја опција.
Секојдневна употреба
Полнење алишта
1. Отворете ја вратата со
внимателно влечење на рачката
нанадвор. Ставете ги алиштата
во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги колку е можно
повеќе.
2. Цврсто затворете ја вратата.
Мора да чуете клик при
затворањето.
Внимание! Не пикајте ги алиштата меѓу вратата и гумениот зглоб.
Измерете детергент и омекнувач
Вашиот нов апарат е конструиран за намалување на потрошувачката на
вода, енергија и детергент.
Секојдневна употреба
11
1. Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
всипете ја во главната преграда
и, доколку сакате да ја пуштите
фазата на претперење , всипете
го детергентот во преградата
.
означена со
Ако сакате да ја изведувате
функцијата за дамки , всипете
средство за отстранување дамки
во преградата означена со сина
.
стрелка
2. Доколку е потребно, всипете
омекнувач во преградата
означена со (количината не
смее да ја надмине ознаката
MAX во фиоката).
Полека затворете ја вратата.
Одберете ја саканата програма со вртење на тркалцето на
програматорот (1)
Може да ја одберете вистинската програма за секој вид алишта според
описите во табелата на програмите за перење (видете во "Програми за
перење").
Завртете го тркалцето на програматорот на саканата програма.
Програматорот го одредува видот циклус за перење (на пр. количеството
вода, движењето на барабанот, бројот плакнења) и температурата за
перење според видот алишта.
Контролното светло на копчето 7 почнува да трепка и на екранот се
прикажува времетраењето на одбраната програма.
Програматорот може да се врти в лево или в десно. Свртете го во
за ресетирање на програмата/исклучување на машината.
положба
На крајот на програмата тркалцето на програматорот мора да биде во
за да се исклучи машината.
положбата
12
Секојдневна употреба
Ако го свртите програматорот на друга програма додека машината
работи, жолтото контролно светло на копчето 7 ќе трепне 3 пати и на
екранот ќе се прикаже пораката Err за да се укаже на погрешно одбирање.
Машината нема да ја изведе новоизбраната програма.
Изберете ја саканата температура (копче 2)
Кога се бира програма, апаратот автоматски ја предлага основната
температура предвидена за таа програма.
Притискајте го копчето повеќепати за да ја зголемите или намалите
температурата, ако сакате алиштата да ви се перат на друга температура
од програмираната.
).
Симболот за студено перење одговара на - - (
Максималните и минималните температури за перење ќе ги видите во
табелата "Програми за перење".
Одбирање на брзината за центрифугирање, опциите Задржано
плакнење или Ноќен циклус (копче 3)
Кога ќе ја одберете саканата програма, апаратот автоматски ја предлага
максималната брзина за центрифугирање овозможена за таа програма.
Притискајте го копчето повеќепати за менување на брзината на
центрифугата ако сакате алиштата да се вртат со брзина различна од
програмираната.
Задржано плакнење: со одбирање на оваа опцијата водата од
последното плакнење не се црпи за да се спречи туткање на ткаенините.
На крајот на програмата, на екранот се појавуваат и симболот за
Задржано плакнење, симболот за врата (Заклучена врата) продолжува
да свети, контролното светло на копчето 7 се гаси и вратата е блокирана
за да се укаже дека треба да се исцрпи водата.
Ноќен циклус: со одбирање на оваа опција машината нема да ја испушти
водата од последното плакнење за да не се истуткаат алиштата. Бидејќи
центрифугата е исклучена, овој циклус за перење е бесшумен и може да
се одбере за навечер или за периоди со поевтина струја. За некои
програми плакнењата ќе се извршат со повеќе вода. На крајот на
програмата, на екранот се појавуваат и симболот за Задржано
плакнење, симболот за врата продолжува да свети, контролното светло
на копчето 7 се гаси и вратата е блокирана за да се укаже дека треба да
се исцрпи водата.
За да ја исцрпите водата, прочитајте го поглавјето "Кога ќе заврши
програма".
Копчиња за опциите на програмите
Зависно од програмата, може да се комбинираат различни функции.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Секојдневна употреба
13
Не се сите опции меѓусебно соодветни. Симболите на несоодветните
опции се гасат.
Ако се одбере опција што не е соодветна со поставената програма за
перење или со некоја друга опција, ќе се прикаже пораката Err неколку
секунди и жолтото светло на копчето 7 почнува да трепка.
Мора да ги одберете опциите откако ќе ја поставите програмата, но пред
да го притиснете копчето 7 . Притиснете го копчето 4 : сите симболи за
опциите се појавуваат на екранот.
За да ги излистате сите достапни опции, притиснете го копчето 4 .
Соодветниот симбол се појавува на екранот и почнува да трепка.
Притиснете го копчето 5 за да го активирате и потврдите изборот. Под
одбраниот симбол се појавува црна линија за да се укаже дека опцијата
е поставена. Притиснете го истото копче за да ја исклучите опцијата.
Откако ќе ги одберете опциите, почекајте неколку секунди додека екранот
не се врати на основниот приказ. Одбраните опции се појавуваат на
екранот.
За соодветноста меѓу опциите и програмите за перење, видете во
поглавјето "Програми за перење".
Опција Претперење
Одберете ја опцијата ако сакате претперење на алиштата на 30°C пред
главното перење. Кај програмите за памук и синтетика претперењето
завршува со кратко центрифугирање, додека кај програмите за
чувствителна облека водата само се црпи.
Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта.
Опција Дамки
Одберете ја оваа опција за третирање на многу извалкани или издамкани
алишта со средство за отстранување дамки (продолжено главно перење
со временски оптимизирана фаза за отстранување на дамките).
Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција не е достапна за температурите под 40°C.
Ако сакате да пуштите програма со опцијата за дамки, турете средство
означена со сина стрелка.
за отстранување дамки во преградата
Опција Чувствителни
Со одбирање на оваа опција се намалува интензитетот на перењето.
Машината додава уште едно плакнење за програмите за памук и
синтетика. Соодветниот симбол ќе се појави на екранот.
Оваа опција не може да се одбере заедно со опцијата Дополнително
плакнење.
Опцијата се препорачува за алишта со непостојани бои што треба
почесто да се перат.
14
Секојдневна употреба
Опција Дополнително плакнење (уште едно плакнење)
Апаратот е конструиран за штедење вода. Сепак, за луѓе со многу
чувствителна кожа (алергични на детергенти), може да биде потребно
плакнење на алиштата со дополнително количество вода (дополнително
плакнење). Соодветниот симбол се појавува на екранот и оваа опција е
активна за одбраната програма за перење.
Ако сакате да ја активирате оваа опција трајно, притиснете ги
истовремено копчињата 2 and 3 неколку секунди: соодветниот симбол се
појавува на екранот. Ако сакате да ја откажете, држете ги истите копчиња
додека не се изгасне симболот.
Одбирање на опцијата Штедење време (копче 6)
Оваа опција ви овозможува да го смените времето на перење што
машината го предлага автоматски.
Со притискање на ова копче може да ги изберете следниве опции:
Секојдневно: со едно притискање на копчето 6 , се пали соодветното
контролно светло и времетраењето на перењето ќе се скуси за перење
на секојдневно извалкани алишта.
Супер брзо: со двојно притискање на копчето 6 , соодветното контролно
светло останува да свети, а времетраењето на перењето ќе се скуси за
перење на малку извалкани алишта или алишта што се користеле или
носеле кусо време. На екранот ќе се прикаже намаленото траење на
перењето.
Одбирање Старт/Пауза (копче 7)
За да ја почнете одбраната програма, притиснете го копчето 7 ,
соодветното црвено контролно светло престанува да трепка.
На екранот ќе се појави симболот за Врата за да се укаже дека апаратот
почнал да работи и дека вратата е заклучена.
Притиснете го копчето 7 за да прекинете програма во тек: соодветното
црвено контролно светло почнува да трепка.
За повторно почнување на програмата од точката кога била прекината,
притиснете го копчето 7 уште еднаш. Ако сте избрале одложено
почнување, машината ќе почне да одбројува.
Ако се одбере неправилна опција, жолтото контролно светло на копчето
7 трепнува 3 пати и пораката Err се прикажува неколку секунди.
Одбирање на одложеното почнување (копче 8)
Пред да почнете програма , ако сакате да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето повеќепати за да го одберете саканото
одложување.
Соодветниот симбол ќе се појави на екранот. Со ова копче, програмата
за перење може да се одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2 часа, па потоа
по 1 час се до најмногу 20 часа.
Одбраната вредност на времето за одложување ќе се појави на екранот
околу 3 секунди, а потоа повторно ќе се појави времетраењето на
програмата.
Секојдневна употреба
15
Мора да ја одберете оваа опција откако сте ја поставиле програмата и
пред да го притиснете копчето 7 .
Може да го смените или откажете времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 7 .
Вратата ќе биде заклучена во текот на целото време на одложување. Ако
сакате да додадете алишта во машината за време на одложувањето,
притиснете го копчето 7 или поставете ја машината во пауза. Кога ќе се
изгасне симболот за Врата, вратата може да се отвори. Додајте ги
алиштата, затворете ја вратата и притиснете го копчето 7 уште еднаш.
Одбирање на одложеното почнување.
• Одберете ги програмата и потребните опции.
• Одберете одложено почнување.
• Притиснете го копчето 7 : апаратот почнува со одбројувањето часови.
Програмата ќе почне по истекувањето на одбраното одложување.
Откажување на одложено почнување
• Поставете ја машината за перење на ПАУЗА притискајќи го копчето 7 ;
• Притискајте го копчето 8 додека не се појави симболот ';
• Притиснете го копчето 7 повторно за да ја почнете програмата.
Одбраното одложување може да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се одбере со програмата Црпење.
Менување опција или пуштена програма
Менувањето на некоја опција е можно пред програмата да ја изврши.
Пред да вршите некаква промена, мора да ја паузирате машината
притискајќи го копчето 7 .
Менувањето на пуштена програма е можно само со нејзино ресетирање .
, а потоа на новата
Свртете го тркалцето на програматорот на
програмска положба. Почнете ја новата програма притискајќи го копчето
7 повторно. Водата од перењето во коритото нема да се испразни.
Прекинување програма
Притиснете го копчето 7 за да ја прекинете пуштената програма,
соодветното светло почнува да трепка. Притиснете го копчето повторно
за да ја почнете програмата одново.
Откажување програма
Свртете го тркалцето на програматорот на за да ја откажете пуштената
програма. Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата откако програмата почнала
Вратата е заклучена кога машината работи и додека трае периодот на
одложено почнување. Ако поради нешто сакате да ја отворите вратата,
првин паузирајте ја машината притискајќи го копчето 7 .
• Ако се изгасне симболот за Врата, вратата може да се отвори.
16
Програми за перење
• Ако симболот за Врата не се изгасне, значи дека машината веќе ја
загрева водата или дека нивото на водата е премногу високо. Во тој
случај, вратата не може да се отвори;
• Ако не можете да ја отворите вратата, а ви треба да ја отворите, треба
да ја исклучите машината вртејќи го тркалцето на програматорот на
. По неколку минути вратата може да се отвори (внимавајте на
нивото на водата и на температурата!) ;
По затворањето на вратата, неопходно е повторно да се одбере
програмата и да се притисне копчето 7 .
Кога ќе заврши програма
Машината сопира автоматски, контролното светло на копчето 7 се гаси,
на екранот се појавува трепкава и се огласува звучниот сигнал неколку
минути.
Ако сте одбрале програма или опција што завршува со вода во коритото,
постапете според следниве упатства за да ја исцрпите водата:
• свртете го програматорот на
.
• одберете ја програмата Црпење или Центрифугирање
• доколку е потребно, намалете ја брзината на центрифугирање со
соодветното копче
• притиснете го копчето 7
• кога ќе заврши програма, на екранот се прикажува трепкава . На
екранот се гасне симболот за Врата и вратата може да се отвори.
за да ја исклучите
Свртете го тркалцето на програматорот на
машината. Извадете ги алиштата од барабанот и внимателно проверете
дали барабанот е празен.
Доколку немате намера да изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата подотворена за да спречите создавање
кондензација и непријатни миризби.
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Памук/Лен
95° - Студено
Главно перење - Плакнења - Долго
центрифугирање со максимална брзина
Макс. полнење 8 кг - Намалено полнење 4
кг 1)
Бел и шарен памук (нормално извалкани
алишта).
Опции
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки 3)
Чувствително
Дополнително
плакнење
Штедење време
1)
Преграда за
детергент
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Опции
Дезинфекција
60°
Главно перење - Плакнења - Долго
центрифугирање со максимална брзина
Макс. полнење 8 кг
Програма за перење бели памучни
алишта. Оваа програма ги елиминира
микро-организмите со перење на 60°C и
дополнително плакнење. На тој начин
дејството е поефикасно. Ставете
специјален адитив за хигиена во
преградата за средства против дамки и
одберете ја опцијата Дамки.
Центрифуга
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки
40 - 60 Мешани
40°
Главно перење - Плакнења - Долго
центрифугирање со максимална брзина
Макс. полнење 8 кг
Бел и шарен памук Програмата може да се
користи за алишта што треба да се перат
одделно на 40°C или 60°C. Значи, во
барабанот може да ставите максимално
полнење за да заштедите енергија и вода.
Ќе ги добиете истите добри резултати како
и при нормална програма на 60°C.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки
Чувствително
Дополнително
плакнење
Џинс
60° - Студено
Главно перење - Плакнења - Долго
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 4 кг
Со оваа програма може да се перат
панталони, кошули или јакни од тексас
платно, како и жерсе во комбинација со
високотехнолошки материјали. (Опцијата
Дополнително плакнење ќе се активира
автоматски).
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
17
Преграда за
детергент
18
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Синтетика
60° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 4 кг - Намалено полнење 2
кг
Синтетика или мешавини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат,
блузи.
Опции
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки 3)
Чувствително
Дополнително
плакнење
Штедење време
1)
Лесно пеглање
60° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 1,5 кг
Синтетика што треба нежно да се испере и
изврти. Со избирање на оваа програма
алиштата се перат и се центрифугираат
нежно за да се избегне туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на тоа,
машината ќе изведе и неколку
дополнителни плакнења.
Центрифуга
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дополнително
плакнење
Нежни
40° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење кг 4 - Намалено полнење кг
2
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки 3)
Дополнително
плакнење
Штедење време
1)
Вискоза
40° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење кг 4
Посебна нежна програма за ткаенини како
вискоза, купро, лиоцел. Го изведува
чистењето многу поинтезивно отколку
програмата за рачно перење.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки 3)
Дополнително
плакнење
Преграда за
детергент
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Нежни плакнења
Плакнења - Кусо центрифугирање на 1200
врт/мин
Макс. полнење 8 кг
Со оваа програма може да се плакне и
центрифугира памучна облека претходно
испрана на рака. Машината изведува
неколку плакнења, а на крајот едно
завршно центрифугирање.
Опции
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Дополнително
плакнење
Црпење
Црпење на водата
Макс. полнење 8 кг
За празнење на последната вода од
плакнењето во програмите со опциите
Задржано плакнење или Ноќен циклус.
Центрифуга
Црпење и долго центрифугирање со
максимална брзина
Макс. полнење 8 кг
Посебно центрифугирање за рачно перени
памучни алишта и по програмите со
опциите Задржано плакнење или Ноќен
циклус. Пред да ја одберете програмава,
програматорот мора да е на
O.
Брзината може да ја изберете со
притискање на соодветното копче за да се
прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
Центрифуга
Ќебе
40° - 30°
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 800 врт/мин
Макс. полнење 2 кг
Посебна програма за перење едно
синтетичко ќебе, јорган, покривка и сл.
Центрифуга
19
Преграда за
детергент
20
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Опции
Волна/ Рачно перење
40° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 2 кг; Свила: Макс. полнење
1 кг
Програма за перење волна што се пере в
машина, како и волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака.
Забелешка : Поединечен или масивен
предмет може да предизвика
неврамнотеженост. Ако не се вклучува
последната центрифуга, додадете уште
алишта, прераспределете го товарот
рачно, а потоа одберете ја програмата за
центрифугирање.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Женска долна облека / Рачно перење
40° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 1 кг
Програмата е погодна за многу нежни
алишта, како женска долна облека,
градници, гаќички и сл.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Спортски јакни
40° - Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 800 врт/мин
Макс. полнење 2 кг
Специјална програма за спортска облека.
Препорачуваме да не ставате адитиви кога
ќе ја одберете оваа програма.
Центрифуга
Задржано
плакнење
Дополнително
плакнење
Интензивно, спортска опрема
40° - Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења Кусо центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 2,5 кг
Посебна програма погодна за перење
многу извалкана спортска опрема.
Машината автоматски ќе додаде
претперење пред главното перење за да се
исперат дамките од кал. За оваа фаза
препорачуваме ДА НЕ СТАВАТЕ детергент
во преградата
на фиоката за детергент
за да можат алиштата да се исперат само
со вода.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Дополнително
плакнење
Преграда за
детергент
Програми за перење
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
20 мин. - 3 кг
30°
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 3 кг
Програмата може да се користи за брзо
перење спортска опрема или памучни или
синтетички алишта, малку извалкани или
носени еднаш.
Опции
Центрифуга
Брзо интензивно
60° - 40°
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 5 кг
Брза програма за перење, се користи за
малку извалкани бели и брзо шарени
алишта, како и мешани ткаенини.
Центрифуга
Задржано
плакнење
Дополнително
плакнење
Супер Еко
Студено
Главно перење - Плакнења - Кусо
центрифугирање на 1200 врт/мин
Макс. полнење 3 кг
Мешани алишта (памук и синтетика) .
Програма за студено перење што штеди
енергија, вода и време. Оваа програма е за
перење со детергенти што се ефикасни
при ниски температури. Детергентот мора
да се употреби со приложениот или со друг
соодветен дозер (користете го
количеството детергент што го
препорачува производителот). Апаратот
автоматски вклучува кусо загревање на
водата само ако температурата на водата
е под 6°C.
Центрифуга
Задржано
плакнење
Дополнително
плакнење
Памук, штедливо
60°
Главно перење - Плакнења - Долго
центрифугирање со максимална брзина
Макс. полнење 8 кг
Бели и брзо обоени памучни алишта .
Оваа програма може да се избере за малку
до нормално извалкани памучни алишта.
Температурата ќе се намали, а времето на
перење ќе се продолжи. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во
перењето со штедење струја.
Центрифуга
Ноќен циклус
Задржано
плакнење
Претперење 2)
Дамки
Чувствително
Дополнително
плакнење
21
Преграда за
детергент
22
Помошни напомени и совети
Програма - Максимална и минимална
температура - Опис на циклусот Максимално полнење - Вид алишта
Опции
Преграда за
детергент
= OFF
За откажување на програмата што е во тек
или за исклучување на машината.
1) Ако ја одберете опцијата Супер брзо со притискање на копчето 6 , препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е укажано. Можно е и целосно полнење, но со
послаби резултати на перењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без претперење.
3) Опцијата Дамки може да се одбере само за температури од 40°C нагоре.
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја, синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови од облеката, со
постојани бои (на пр. кошули, ноќници, пижами...) од
памучни или синтетични влакна и за лесно валкани
бели памучни (на пр. долна облека)
40°-30°- студено
за чувствителни предмети (на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат етикетата "чиста нова
волна, се пере во машина, не се собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и алиштата во боја. Белите би
можеле во перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото перење да пуштаат; поради тоа,
тие треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници, патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред перење.
Истријте ги особено извалканите места со специјален детергент или
паста.
Третирајте ги завесите со посебна грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Помошни напомени и совети
23
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се наведени во табелите за
програми за перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е најекономично за потрошувачката
на вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски вредности:
Следните тежини се ориентациски вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница, фротирски пешкир, ноќница,
машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса, дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со специјален детергент, па потоа истријте со
сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека крпа и тапкајте ја дамката;
повторете повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја дамката со памучна крпа на
врвовите од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен. Внимавајте кај старите дамки од
рѓа, бидејќи целулозната структура веќе е оштетена и ткаенината може
да се продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
24
Помошни напомени и совети
Пенкало и лепило: натопете со ацетон 1), положете го делот од облеката
на мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е опишано погоре, па потоа
третирајте ги дамките со метилни алкохоли. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Црвено вино: натопете во вода и детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на мастилото, прво натопете ја ткаенината со
ацетон 1), па потоа со ацетатна киселина; третирајте ги сите преостанати
трагови на белите алишта со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перење зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количини за да се избегне непотребно
трошење и да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат, детергентите содржат супстанции кои,
во големи количини, можат га ја разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата, температурата на перење и степенот на
валканост.
Во овој уред може да се користат сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• детергенти во прав за сите типови ткаенина
• детергенти во прав за чувствителни (60°C макс) и волнени ткаенини
• течни детергенти, претежно за програми за перење на ниски
температури (60°C макс) за сите типови ткаенини или специјални, кои
се само за волнени ткаенини.
Детергентот и адитивите мора да се ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да одберете програма без
претперење.
Вашиот уред е опремен со систем за рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на производителот за количините, кои треба да
се користат и не пречекорувајте ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во таканаречени "степени" на
тврдост. Информациите за тврдоста на водата во вашето подрачје
можете да ги добиете од одговорното претпријатие за водоснабдување,
или од локалните служби.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Нега и чистење
25
Кога водата има среден степен на тврдост (од степен на тврдост II) мора
да се додаде омекнувач на вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на тврдост I (= мека).
Степени на тврдост на водата
Ниво
Карактеристики
Германски °dH
Француски °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу тврда
> 21
> 37
Нега и чистење
Пред да изведувате какви било работи на одржување или чистење,
уредот мора да го ИСКЛУЧИТЕ од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав за омекнување на водата.
Правете го ова посебно од перењето на алиштата и според упатствата
на производителот на омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне во
спречување на таложење на бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина детергент, кој мора да биде во прав
и да има биолошки својства.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
Немојте за чистење на кабинетот да користете метилирани алкохоли,
растворувачи или слични производи.
26
Нега и чистење
фиока на дозерот за детергент
Фиоката на дозерот за детергент треба да се чисти редовно.
1. Извадете ја фиоката на дозерот за детергент извлекувајќи ја цврсто.
2. Извадете ја влошката за
омекнувач од средната преграда.
3. Измијте ги сите делови со вода.
4. Ставете го додатокот за
омекнувач колку што влегува, да
легне цврсто на своето место.
5. Со четка исчистете ги сите
делови од машината за перење,
посебно дизните во горниот дел
од комората за вмивање.
6. Вметнете ја фиоката на дозерот
за детергент во шините и турнете
ја внатре.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат киселина,
детергенти за стружење со хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со средство за чистење за челик што
не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Нега и чистење
27
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или центрифугира
• машината испушта невообичаени звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни, парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата од пумпата.
4. Ставете некаков сад блиску до пумпата за да ја соберете водата, што
евентуално ќе истече.
5.
Ослободете го цревото за
ургентно испуштање, ставете го
во садот и извадете го капачето.
28
Нега и чистење
6. Откако водата ќе престане да
тече, одвртете ја пумпата и
извадете ја. Секогаш држете
некаква крпа во близина за да ја
соберете истурената вода кога
ја вадите пумпата.
7.
Отстранете секакви предмети
од пропелерот на пумпата, така
што ќе го вртите.
8. Вратете го капакот од цревото
за ургентно празнење на место
и вратете го цревото во
неговото лежиште.
9. Зашрафете ја пумпата целосно.
10. Затворете ја вратата од пумпата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку уредот работел, а зависно од избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода. Никогаш не вадете го капакот од пумпата за
време на циклус на перење, секогаш почекајте уредот да го заврши
циклусот и да биде празен. Кога го враќате капакот на место, уверете се
дека е цврсто затегнат за да ги спречите протекување и можноста децата
да го одвртат.
Нега и чистење
29
Чистење на доводниот филтер за вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од
славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
Спречување замрзнување
Ако машината е ставена на место каде што температурата може да падне
под 0°C, постапете вака:
1. затворете ја славината и одвртете го доводното црево од славината;
2. Ставете ги краевите од цревото за итно празнење и на доводното
црево во длабок сад на подот и пуштете ја водата да истече;
3. повторно завртете го доводното црево и вратете го на место цревото
за итно празнење откако ќе му го ставите капачето.
Така се празни сета вода од машината, со што се избегнува формирање
мраз и евентуално нејзино оштетување.
Кога ќе сакате повторно да ја користите машината, проверете дали
температура во просторијата е над 0°C.
Ургентно празнење
Доколку водата не е испуштена, постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете го штекерот од приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте додека водата не се излади;
4. отворете ја вратата од пумпата;
5. ставете длабок сад на подот и ставете крајот од цревото за ургентно
испуштање во него. Извадете го капакот. Водата треба да се исцеди
во садот по слободен пад. Откако садот ќе се наполни, вратете го
капакот на цревото. Испразнете го садот. Повторувајте ја постапката,
додека водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја пумпата на погоре опишаниот начин;
7. откако ќе го затворите со капакот, вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
8. зашрафете ја пумпата и затворете ја вратата.
30
Што да сторите ако...
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради несоодветно одржување или
превиди, што може лесно да се решат без викање сервисер. Пред да се
обратите во вашиот локален сервисен центар, прво изведете ги следните
проверки.
Додека машината работи, можно е жолтата контролна сијалица од
копчето 7 да трепка, на екранот да се појави некоја од следните шифри
за тревога и истовремено на секои 20 секунди да се огласува звучен
сигнал, за да укажат дека машината не работи:
: проблем со доводот на водата
•
: проблем со испуштањето на водата
•
: вратата е отворена
•
: активиран е системот против поплава
•
Откако ќе го решите проблемот, притиснете го копчето 7 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот локален сервисен центар.
Проблем
Машината за перење не стартува:
Веројатна причина/Решение
Вратата не е затворена.
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во
приклучницата.
• Вметнете го штекерот во
приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната
електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Селекторот не е правилно поставен, а
копчето 7 не е притиснато.
• Завртете го селекторот и повторно
притиснете го копчето 7 .
Избран е одложен старт.
• Доколку алиштата треба да се перат
веднаш, откажете го одложениот
старт.
Активирана е безбедносната блокада
за деца.
• Исклучете го уредот.
Што да сторите ако...
Проблем
Машината не зема вода:
31
Веројатна причина/Решение
Славината за вода е затворена.
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на
доводното црево.
Филтерот во доводното црево е
затнат.
• Исчистете го филтерот во
доводното црево.
Вратата не е правилно затворена.
• Добро затворете ја вратата.
Машината зема вода и веднаш ја
испушта:
Крајот од одводното црево е поставен
премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во
поглавјето "Испуштање вода".
Одводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на
одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат.
Машината не испушта и/или не
центрифугира:
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што
завршува со вода во кадата или што е
без центрифугирање.
• Изберете ја програмата цедење или
центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
32
Што да сторите ако...
Проблем
Веројатна причина/Решение
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или
несоодветен детергент (создава
премногу пена).
• Намалете ја количината на
детергентот или употребете некој
друг.
Проверете дали протекува од некој од
приклучоците на доводното црево.
Понекогаш е тешко да се забележи
дека по цревото тече вода; проверете
дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на
доводното црево.
Одводното или доводното црево е
оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на филтерот не било
вратено или филтерот не бил
правилно зашрафен по чистењето.
• Вратете го капакот на филтерот или
докрај зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте ставиле премалку детергент или
детергент што не одговара.
• Зголемете ја количината на
детергентот или употребете некој
друг.
Не сте ги третирале тврдокорните
дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи
за третирање на тврдокорните
дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале
соодветната температура.
Премногу алишта.
• Извадете алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на
перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека не се исклучи
симболот 9.5 .
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или
центрифугирање за да ја испуштите
водата.
Што да сторите ако...
Проблем
33
Веројатна причина/Решение
Машината вибрира или е премногу
бучна:
Транспортните клинови и амбалажата
не се отстранети.
• Проверете дали уредот е правилно
монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали уредот е правилно
нивелиран.
Алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во
барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето започнува доцна
или машината не центрифугира:
Се активирал електронски уред за
откривање на неурамнотеженост,
бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата
се прераспоредуваат со вртење на
барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека
неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално
центрифугирање. Доколку и по
неколку минути алиштата не се
рамномерно распоредени во
барабанот, машината нема да
центрифугира.
• Можеби нема доволно алишта додадете уште, прераспоредете ги
алиштата рачно, а потоа одберете
ја програмата за центрифугирање.
Машината прави невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на
мотор, кој прави невообичаени звуци
во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко
стартување и порамномерно
распределување на алиштата во
барабанот во текот на
центрифугирањето, како и зголемена
стабилност на машината.
Во барабанот не се гледа вода:
Машините, базирани на модерна
технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку
вода, без да се намалат
перформансите.
34
Технички податоци
Проблем
Веројатна причина/Решение
На екранот е прикажана шифрата за
аларм
:
Се активирал системот за заштита од
поплавување.
• Исклучете го апаратот од струја и
контактирајте со сервисниот центар
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Технички податоци
Димензии
Широчина
Височина
Длабочина
60 см
85 см
63 см
Поврзување на
електриката
Напон - вкупна снага осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се
дадени на плочката од внатрешната страна на
вратата на апаратот.
Притисок на доводот за
вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
8 кг
Брзина на центрифугата
Максимум
1400 вртежи/мин
Потрошувачки вредности
35
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачк
а на енергија
(KWh)
Потрошувач
ка на вода
(литри)
2.5
62
1.7
63
1.20
57
Памук 40°
0.97
62
Синтетика 40°
0.55
51
Нежни 40°
0.54
67
Волна/ Рачно перење
30°
0.3
64
Бел памук 95°
Памук 60°
Памук Еко 60°
1)
Траење на програмата
(Минути)
За траењето на
програмите погледнете
на екранот на
контролната табла.
1) " Cotton Eco " на 60°C со 8 кг алишта е референтна програма за податоците внесени на
енергетската етикета, во согласност со стандардите пд EEC 92/75.
Податоците за потрошувачката прикажани во табелата се сметаат за
чисто ориентациски, бидејќи може да варираат зависно од количеството
и видот на алиштата, од влезната температура на водата, како и од
температурата на околината.
Упатства за монтирање
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сета транспортна опрема, така што таа ќе
може одново да се монтира, доколку уредот некогаш повторно ќе се
транспортира.
36
Монтажа
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете
ја машината на задната страна и
отстранете го стиропорот
одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревото за одвод од држачите на
задниот дел на апаратот.
3. Отшрафете ги трите шипки со
помош на клучот испорачан со
машината.
Монтажа
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
5. Отворете го прозорчето,
извадете го доводното црево од
барабанот и извадете го блокот
стиропор наместен на дихтунгот
на вратата.
6. Затворете ги помалата горна
дупка и двете поголеми со
соодветните пластични затки,
испорачани во вреќичката со
упатството.
7. Приклучете го доводното црево
како што е опишано во пасусот
"Довод на вода".
37
38
Монтажа
Поставување и нивелирање
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под.
Уверете се дека струењето на воздухот
околу машината не е попречено од
теписи, черги итн.
Пред да ја поставите врз мали плочки,
ставете гумена облога.
Никогаш не обидувајте се да ги
поправате нерамнините на подот со
ставање парчиња дрво, картон или
сличен материјал под машината.
Доколку не е можно да се избегне
поставување на машината до плински
шпорет или до ќумбе на јаглен, помеѓу двата уреда мора да се постави
изолациона табла, обложена со алуминиумска фолија од страната на
шпоретот или ќумбето.
Машината не смее да се монтира во простории каде што температурата
може да падне под 0°C.
Доводното и одводното црево не смеат да се превиткуваат.
Внимавајте, по монтажата на апараото, тој да биде лесно достапен за
техничарите за случај на дефект.
Внимателно нивелирајте со завртување или одвртување на ногалките.
Никогаш не ставајте картон, дрво или сличен материјал под машината за
да ги израмните нерамнините на подот.
Довод за вода
Доводното црево е испорачано и се наоѓа во барабанот на машината.
Апаратот мора да се приклучи на довод за студена вода.
Не употребувајте го цревото од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
1. Отворете ја вратата и извадете го
доводното црево.
2. Приклучете го цревото на
машината со помош на
коленестиот приклучок.
Не поставувајте го доводното црево
надолу. Нагодете го аголот на
цревото кон лево или кон десно,
зависно од положбата на славината
за вода.
Монтажа
39
3. Правилно наместете го цревото
со олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
4. Приклучете го доводното црево
на славина со навој од 3/4.
Секогаш користете го цревото
испорачано со уредот.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и
ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално наменето
за овој тип на примена.
Монтажата треба да биде во
согласност со локалните служби за водоснабдување и со барањата на
градежните прописи. Проверете го минималниот потребен притисок на
водата за безбедна работа на апаратот во поглавјето "Технички
податоци".
Уред за сопирање на водата
Доводното црево е опремено со уред за
сопирање на водата, кој ја штити
машината од оштетувања,
предизвикани од протекување на
водата, до кои може да дојде поради
природно стареење на цревото. Овој
дефект е прикажан со црвено поле во
прозорецот "A" . Доколку дојде до ова,
затворете ја славината за вода и
обратете се во вашиот сервисен центар
за да ви го заменат цревото.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се постави на три начини:
1. Закачено преку работ на мијалникот, со помош на пластичниот држач,
испорачан со машината.
40
Поврзување на струјата
Во овој случај, уверете се дека крајот нема да се откачи при празнење
на машината.
Ова може да се постигне со
негово врзување на славината
или со закачување на ѕидот.
2. Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
биде над јамката, така што
кривината ќе биде најмалку 60 cm
над подот.
3. Директно во одводна цевка , на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm.
Крајот на одводното црево секогаш
мора да биде вентилирано, т.е.
внатрешниот пречник на одводната
цевка мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на одводното
црево.
Одводното црево не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри.
Дополнително одводно црево и елемент за поврзување можете да
набавите во вашиот локален сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на уредот.
Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го
носи потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид
и останатите користени уреди.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поврзете ја машината на заземјена приклучница.
Еколошки прашања
41
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производителот не прифаќа никаква одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
По монтажата на машината, кабелот за струја мора да биде лесно
достапен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку кабелот за струја на уредот мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред според прописите кои важат во
Вашето место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење (со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места; алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта, што ќе се пере.
42
43
132954820 - 00 -162009
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement