Aeg-Electrolux LS72840 Használati utasítás

Aeg-Electrolux LS72840 Használati utasítás

LAVAMAT LS 70840 - LS 72840

Használati útmutató Mosógép

2 Tartalomjegyzék

Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása

érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.

Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá.

Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!

TARTALOMJEGYZÉK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Általános biztonság

Üzembe helyezés

Használat

Gyermekbiztonság

TERMÉKLEÍRÁS

Mosószertartó

KEZELŐPANEL

SZIMBÓLUMTÁBLÁZAT

ELSŐ HASZNÁLAT

SZEMÉLYRESZABÁS

Hangjelzések

Gyermekzár

NAPI HASZNÁLAT

A ruhanemű behelyezése

A mosószer és az öblítőszer adagolása

Fordítsa a programkapcsolót (1) a kívánt programra 11

A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása

(2 gomb)

A centrifugálási sebesség, az

ÉJSZAKAI PROGRAM vagy az

ÖBLÍTŐSTOP opció kiválasztása (3

12 gomb)

Programopció gombok

ELŐMOSÁS opció

FOLT opció

ÉRZÉKENY opció

EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további

öblítés)

9

9

10

10

10

10

12

12

13

13

13

13

7

9

3

5

5

6

6

3

3

4

4

Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb) 14

A START/SZÜNET gomb (7-es gomb) kiválasztása 14

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása 14

Opció vagy futó program módosítása

Program megszakítása

Program törlése

Az ajtó nyitása a program indítása után

A program végén

MOSÁSI PROGRAMOK

15

15

15

15

16

16

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

21

A mosnivaló szétválogatása

Teendők a ruhaneműk behelyezése

21 előtt

Foltok eltávolítása

21

22

Mosószerek és adalékanyagok

A felhasznált mosószer mennyisége

22

Vízkeménységi fok

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Vízkőtlenítés

Minden mosás után

Karbantartási mosás

Külső tisztítás

Mosószertartó

Mosódob

Az ajtó tömítése

Vízleeresztő szivattyú

A vízbevezető szűrők tisztítása

23

23

24

24

23

23

23

23

24

25

25

27

Víz kiürítése szükség esetén

Fagyveszély

MIT TEGYEK, HA...

MŰSZAKI ADATOK

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kicsomagolás

Biztonsági információk 3

28

28

29

33

34

35

35

35

Elhelyezés és vízszintezés

Vízellátás

Aquastop eszköz

Vízkivezetés

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 40

37

37

39

39

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

Csomagolóanyagok

Környezetvédelmi tanácsok

40

41

41

A változtatások jogát fenntartjuk

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártó‐ ként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.

• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék műkö‐ désével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.

• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐ vasnia a biztonsági szabályokat.

• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐ léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.

• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:

Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.

Általános biztonság

• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.

• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon hozzá.

• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐ nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.

4 Biztonsági információk

• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐ bad azokat a gépbe tenni.

• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐ jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó men‐ nyiségi ajánlásait.

• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.

• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.

• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐ nálat, tisztítás és karbantartás után.

• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly mű‐ ködési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.

Üzembe helyezés

• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.

• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.

• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐ gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó feje‐ zetét.

• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyó‐ csövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektro‐ mos tápvezetéket a falnak.

• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.

• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok csatlakozásainál a beszerelés után.

• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a

"Fagyveszély" c. fejezetet.

• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.

• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐ kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégez‐ nie.

Használat

• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire való.

• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐ neműn feltüntetett mosási útmutatót.

• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.

Termékleírás 5

• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zár‐ va vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltar‐ tókat TILOS mosógépben mosni.

• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzinter‐ mékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,

ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.

• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.

• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐ badon hozzáférhető.

Gyermekbiztonság

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy

(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék haszná‐ latára vonatkozóan.

• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐ mekektől.

• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.

• Ügyeljen rá, hogy a gyermekek vagy a háziállatok ne tudjanak bemászni a mosógép dobjába. A mosógépbe egy külön funkció került beépítésre, hogy meggátolja a gyermekek vagy háziál‐ latok bezáródását a dobba. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásá‐ hoz (lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óra‐ mutató járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges, használjon egy

érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával el‐ lenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba kerül.

TERMÉKLEÍRÁS

Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.

A gömb szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mérték‐ ben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.

6 Kezelőpanel

2

1

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Mosószertartó

Kezelőpanel

Ajtófogantyú

Adattábla

Vízleeresztő szivattyú

Szabályozható lábak

Mosószertartó

Rekesz az előmosás mosószere és a folteltávolító számára.

Az előmosási mosószer a mosási program kezdetén kerül beadagolásra.

A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító fázisa alatt kerül beadagolásra.

Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐ por vagy folyékony mosószer számára.

Rekesz a folyékony adalékok számára

(öblítőszer, keményítő).

Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmu‐ tatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő

"MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell

önteni a mosási program elindítása előtt.

KEZELŐPANEL

Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, va‐ lamint a gombok és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő ol‐ dalakon.

9

Szimbólumtáblázat 7

1 2 3 4 5

3

4

5

1

2

6

7

8

9

Programkapcsoló

HŐMÉRSÉKLET gomb

CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb

OPCIÓK gomb

OK gomb

IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb

START/SZÜNET gomb

KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

Kijelző

SZIMBÓLUMTÁBLÁZAT

Programok szimbólumai

PAMUT/LENVÁSZON

40–60 MIX

HIGIÉNIA

40-60 KEVERTSZÁLAS

SZÖVETEK

FARMER

6

MŰSZÁL

VASALÁSKÖNNYÍTŐ

KÉNYES ANYAGOK

VISZKÓZ – 3 KG

7 8

CENTRIFUGÁLÁS

PAPLAN

GYAPJÚ (KÉZI MO‐

SÁS)

FEHÉRNEMŰ (KÉZI

MOSÁS)

SELYEM (KÉZI MO‐

SÁS)

SPORTDZSEKI

INTENZÍV SPORT

20 Min.- 3 KG

8 Kijelzés

KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK

SZIVATTYÚZÁS

Nyomógombok szimbólumai

HŐMÉRSÉKLET

CENTRIFUGÁLÁS

OPCIÓ

IDŐ

START/SZÜNET

IDŐKÉSLELTETÉS

Gyermekbiztonsági zár

KIJELZÉS

9.1

9.2

9.3

9.9

INTENZÍV GYORS

9.4

9.5 9.6 9.7 9.8

9.1 - Hőmérsékletjelzés és HIDEG szimbólum

9.2 - Centrifugálási sebesség kijelzése, ÖBLÍTŐSTOP , HALK CIKLUS szimbólumok

9.3 – Programfutás-kijelző: ELŐMOSÁS , FŐMOSÁS , ÖBLÍTÉS ,

CENTRIFUGÁLÁS , ÜRÍTÉS , TÚLADAGOLÁS

• A programfutás-kijelző a kiválasztott program mosási fázisát mutatja.

• A mosási ciklus alatt egy fekete vonal villog a futó program mosási fázisának jele alatt. Minden egyes mosási fázis végén a megfelelő jel alatti vonal folya‐ matossá válik.

Ha a TÚLADAGOLÁS jel világítani kezd a program végén, ez azt jelzi, hogy túl sok mosószer került felhasználásra.

9,4 – Kiegészítő funkciók: ELŐMOSÁS

RA ÖBLÍTÉS

9.5 - AJTÓ - szimbólum (ajtó zárva)

• Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:

, FOLT , ÉRZÉKENY , EXT‐

– a szimbólum világít: az ajtó nem nyitható. A készülék mosási programot hajt végre.

– a szimbólum villog: az ajtó nyitása folyamatban van

– a szimbólum nem világít: az ajtó nyitható. A mosási program befejeződött.

9.6 - IDŐMEGTAKARÍTÁS - funkció szimbóluma

Első használat 9

9.7 – A kijelzőn a következő információk láthatók:

• A beállított program időtartama

– A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutat‐ ja a gép (például . Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén a javasolt maximális terhelhetőség alapján.

– A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.

• Késleltetett indítás

– A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb. 3 másodpercig megjelenik a kijelzőn (például ’), majd a korábban kivá‐ lasztott program időtartama jelenik meg.

– A KÉSLELTETETT INDÍTÁS jel megjelenik a kijelzőn.

– A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken, majd amikor 1 óránál kevesebb van hátra, minden percben csökken.

• Helytelen opcióválasztás

– Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err üzenet jelenik meg körülbelül 2 másodpercig, és a 7 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd.

• Riasztási kódok

– Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelen‐

(lásd a «Mit tegyek, ha...» c. fejezetet).

hetnek meg, például

• Amikor a program véget ért

– Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, az AJTÓ jel eltűnik, és az ajtó kinyitható.

9.8 - KÉSLELTETETT INDÍTÁS - szimbólum

9.9 - GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR - szimbólum

ELSŐ HASZNÁLAT

• Győződjön meg róla, hogy az elektromos- és a vízcsatlakozások megfelel‐ nek-e az üzembe helyezési útmutatásoknak.

• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

• Töltsön 2 liter vizet a mosogatószer-adagoló főmosási rekeszébe, és akti‐ válja az ECO szelepet. Utána futtasson le ruhanemű behelyezése nélkül egy pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból és az

üstből a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket.

Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa el a gépet.

SZEMÉLYRESZABÁS

Hangjelzések

A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő ese‐ tekben szólal meg:

• A ciklus végén

• Működési problémák esetén.

10 Napi használat

A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hangjel‐ zés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E két gomb ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.

Gyermekzár

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben.

Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.

Ennek az opciónak a bekapcsolásához (vagy kikapcsolásához) tartsa egyszer‐ re kb. 6 másodpercig lenyomva az 4 és 5 gombot, amíg a Gyermekzár jel meg‐ jelenik a kijelzőn (illetve eltűnik a kijelzőről).

Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:

• Mielőtt megnyomja a 7-es gombot: nem lehetséges a gép elindítása.

• miután megnyomta a 7 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen progra‐ mot vagy opciót megváltoztatni.

NAPI HASZNÁLAT

A ruhanemű behelyezése

1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óva‐ tosan nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosó‐ gép dobjába, és amennyire csak lehet, terítse szét őket.

2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy kattanást a bezáródás alatt.

VIGYÁZAT

Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐ mifoglalat közé.

A mosószer és az öblítőszer adagolása

Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és a mosószer-felhasználást.

1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐ tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐ solt mosószermennyiséget, öntse azt a főmosási rekeszbe, és ha olyan programot kíván végezni, mely tartalmaz előmosás fázist,

öntse a mosószert jelzésű re‐ keszbe.

Ha végre kívánja hajtani a folt funkciót, öntse a folteltávolítót a kék nyíllal jelölt rekeszbe.

2. Szükség esetén öntsön öblítőszert a jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐ nált mennyiség nem lépheti túl a rekeszben lévő MAX jelzést).

Óvatosan tolja be a rekeszt.

Napi használat 11

Fordítsa a programkapcsolót (1) a kívánt programra

A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd "Mosási progra‐ mok") bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐ tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.

A 7 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtarta‐ ma látható.

A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐ het forgatni.

Állás = Program törlése/Gép kikapcsolása.

Miután a program véget ért, a gép kikapcsolásához a programkapcsolót ál‐ lásba kell fordítani.

12 Napi használat

Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra, amikor a gép éppen üzemel, a 7 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, és az Err

üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.

A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása (2 gomb)

Amikor kiválaszt egy programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott program alapértelmezett hőmérsékletét.

Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a gombot.

A hideg mosás jele a következőnek felel meg: - - ( ).

A mosóvíz rendelkezésre álló minimális és maximális hőmérsékleteit lásd a

"Mosási programok" címszó alatt.

A centrifugálási sebesség, az ÉJSZAKAI PROGRAM vagy az

ÖBLÍTŐSTOP opció kiválasztása (3 gomb)

Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz ajánlott maximális centrifugálási sebességet.

Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhane‐ műt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja meg ezt a gombot.

ÖBLÍTŐSTOP: ha ezt a beállítást választja, a készülék nem ereszti le az utolsó

öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A program végén a

és az ÖBLÍTŐSTOP jel jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ jel világít, a 7-es gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet ki kell üríteni.

ÉJSZAKAI CIKLUS: Ennek az opciónak a választásakor a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és vá‐ lasztható az éjszakai órákra, vagy amikor az áram ára alacsonyabb. Egyes programok esetén az öblítéseket a készülék nagyobb mennyiségű víz felhasz‐ nálásával végzi. A program végén a és az ÖBLÍTŐSTOP jel jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ jel világít, a 7-es gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet ki kell üríteni.

A víz leeresztéséhez olvassa el „A program végén” c. részt.

Programopció gombok

A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.

VIGYÁZAT

Nem minden opció kombinációja kompatibilis. Az össze nem egyeztethető op‐ ciók jelei eltűnnek.

Napi használat 13

Azonban ha egy olyan opció kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztethe‐ tő a beállított mosási programmal vagy más opcióval, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 7 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd.

Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy meg‐ nyomná a 7 gombot. Nyomja meg a 4-es gombot: Az összes opciójel megjele‐ nik a kijelzőn.

A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az 4 gombot. A kijelzőn megjelenik a megfelelő jel, és villogni kezd.

Nyomja meg a 5 gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez. Egy fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy ez az opció be lett

állítva. Nyomja meg ugyanazt a gombot az opció aktiválásának megszünteté‐ séhez.

Az opciók kiválasztása után várjon néhány másodpercet, amíg a kijelző vissza‐ tér az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijelzőn.

Az opciók és mosási programok a összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.

ELŐMOSÁS opció

Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30 °C-os elő‐ mosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú és a műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz leereszté‐ se történik meg.

A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.

Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.

FOLT opció

Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztító‐ val való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal). A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel.

Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐ volítót a nyíllal jelölt folteltávolító rekeszbe.

ÉRZÉKENY opció

Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy

öblítéssel többet végez pamut és műszálas programok esetén. A kijelzőn meg‐ jelenik a vonatkozó jel.

Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.

Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐ lott.

EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további öblítés)

Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon

érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet ar‐ ra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra öblí‐ tés). A kijelzőn megjelenik a vonatkozó jel, és ez az opció aktív a kiválasztott mosási programnál.

14 Napi használat

Ha aktiválni szeretné ezt az opciót állandó jelleggel, tartsa lenyomva egyszerre a 2 és a 3 gombot néhány másodpercig: a kijelzőn megjelenik a megfelelő jel.

Ha szeretné elvetni az opciót, nyomja meg ugyanazokat a gombokat, amíg a jel el nem tűnik.

Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)

Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan ja‐ vasolt mosási időtartamot.

Ennek a gombnak a benyomásával az alábbi opciókat tudja kiválasztani:

NAPI: A 6 gomb egyszeri megnyomására a megfelelő jel megjelenik a kijelzőn,

és a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásá‐ nak megfelelően. A csökkentett mosási idő látható a kijelzőn.

SZUPERGYORS: A 6 gomb kétszer történő megnyomására a megfelelő jel to‐ vább világít a kijelzőn, a mosás időtartama pedig lecsökken az enyhén szen‐ nyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosásá‐ nak megfelelően. A csökkentett mosási idő látható a kijelzőn.

A START/SZÜNET gomb (7-es gomb) kiválasztása

A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő pi‐ ros jelzőfény nem villog tovább.

Az AJTÓ szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezd‐ te az üzemelést, és az ajtó zárva van.

Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot: a megfelelő pi‐ ros jelzőfény villogni kezd.

A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra a 7 gombot. Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.

Ha helytelen opciót választott, a 7 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása

Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.

A kijelzőn megjelenik a megfelelő jel. Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel -

90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.

A kiválasztott késleltetési időtartam értéke jelenik meg a kijelzőn kb. 3 másod‐ percig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.

Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná az 7 gombot.

A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a 7 gomb meg‐ nyomása előtt.

Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg a 7-es gombot a készülék szüneteltetéséhez. Amikor az Ajtó jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót.

Tegye be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és nyomja meg a 7 gombot ismét.

A késleltetett indítás választása.

• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.

Napi használat 15

• Válassza ki a késleltetett indítást.

• Nyomja meg a 7 gombot: A készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐ lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.

A késleltetett indítás törlése

• A 7-es gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;

• Nyomja meg a 8 gombot, amíg a ' jel meg nem jelenik a kijelzőn;

• A program elindításához nyomja meg ismét az 7 gombot.

A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztá‐ sa után módosítható.

A Késleltetett indítás opció nem állítható be a Vízleeresztés programmal.

Opció vagy futó program módosítása

Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azokat.

Bármilyen változtatás előtt először a 7 gomb megnyomásával le kell állítani a mosógépet.

Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.

Fordítsa a programkapcsolót állásba, majd az új programnak megfelelő ál‐ lásba. Indítsa el az új programot a 7 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.

Program megszakítása

Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő jel‐ zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.

Program törlése

Forgassa a programkapcsolót állásba a folyamatban lévő program törlésé‐ hez. Most már kiválaszthat egy új programot.

Az ajtó nyitása a program indítása után

A mosógép dolgozik, és a késleltetési idő alatt az ajtó zárva van. Ha bármilyen okból muszáj kinyitnia az ajtót, először állítsa szünet helyzetbe a mosógépet a

7 gomb megnyomásával.

• Ha az AJTÓ szimbólum villog, és néhány másodpercen belül eltűnik, az ajtó kinyitható;

• Ha az AJTÓ jel nem tűnik el, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fá‐ zisban van, vagy hogy a víz szintje túl magas. Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki;

• Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót

állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az aj‐ tót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!);

Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot, majd meg kell nyomnia a 7 gombot.

16

A program végén

A készülék automatikusan leáll, és a 7 gomb jelzőfénye kialszik. A villog a kijelzőn, és néhány percig hangjelzés hallható.

Ha olyan programot vagy opciót választott, amely a dobban maradó vízzel feje‐ ződik be, kövesse az alábbi utasításokat a víz kiürítéséhez. A víz leeresztéséig a dob rendszeres időközönként továbbra is mozog.

A víz kiürítéséhez:

• forgassa a programkapcsolót állásba

• válassza az ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot

• ha szükséges, a megfelelő gombbal csökkentse a centrifugálási sebességet

• nyomja meg a 7 gombot

• amikor a program véget ért, a kijelzőn egy villogó látható. Az AJTÓ szim‐ bólum eltűnik a kijelzőről. Az ajtó nyitható.

Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt állásba a mosógép kikapcsolásá‐ hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót a penész vagy a kellemetlen szagok képeződésének megelőzéséhez.

Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.

MOSÁSI PROGRAMOK

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

PAMUT/LENVÁSZON

95° – hideg

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet 6 kg - Csökkentett töltet 3 kg

Fehér és színes pamut (közepesen szennye‐ zett ruhadarabok).

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

1)

KÍMÉLŐ MOSÁS

EXTRA ÖBLÍTÉS

IDŐMEGTAKARÍ‐

TÁS

2)

Mosószer-

Adagoló

3)

Mosási programok 17

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

HIGIÉNIA

60°

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 6 kg

Mosási program fehér pamuthoz. Ez a prog‐ ram a 60°C-on történő mosásnak és egy to‐ vábbi öblítésnek köszönhetően eltávolítja a mikroorganizmusokat. Így a mosási művelet hatékonyabb. Tegyen a folteltávolítási rekesz‐ be speciális fertőtlenítő adalékanyagot, és vá‐ lassza a Folteltávolítás opciót.

40 - 60 MIX

40°

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 6 kg

Fehér és színes pamut Ez a program olyan ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐ lön 40°C-on, illetve 60°C-on kellene kimosni.

A dobba maximális töltet helyezhető, hogy energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐ mál programmal 60°C-on.

FARMER

60° - Hideg

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 3 kg

Ezzel a programmal farmer ruhadarabokat (pl.

nadrágok, ingek vagy dzsekik), valamint dzsörzéből készült ruhákat moshat. (A készü‐ lék automatikusan bekapcsolja az Extra öblí‐ tés opciót.)

MŰSZÁLAS

60° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet 3 kg - Csökkentett töltet 1,5 kg

Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóne‐ műk, színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

1)

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

KÍMÉLŐ MOSÁS

EXTRA ÖBLÍTÉS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

1)

KÍMÉLŐ MOSÁS

EXTRA ÖBLÍTÉS

IDŐMEGTAKARÍ‐

TÁS

2)

Mosószer-

Adagoló

3)

3)

3)

3)

18 Mosási programok

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

VASALÁSKÖNNYÍTŐ PLUSZ

60° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 1,5 kg

Műszálas szövetek, amelyek kímélő mosást

és centrifugálást igényelnek. Ennek a prog‐ ramnak a kiválasztása után a ruhaneműt kí‐ mélően mossa és centrifugálja a készülék, ne‐ hogy meggyűrődjön. Ez megkönnyíti a vasa‐ lást is. Ezenkívül a készülék további öblítése‐ ket végez.

KÉNYES ANYAGOK

40° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 3 kg – csökkentett töltet: 1,5 kg

Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.

VISZKÓZ

40° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 3 kg

Különleges kímélő program olyan szövetek‐ hez, mint a viszkóz, cupro (réz-oxid szál), lyo‐ cell. A tisztítási műveletet intenzívebb módon hajtja végre, mint a kézi mosásos programok esetében.

KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK

Öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 6 kg

Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centri‐ fugálni a finom, kézzel kimosott ruhaneműket.

A készülék néhány öblítést végez, ezt pedig egy utolsó centrifugálás követi.

SZIVATTYÚZÁS

Víz leeresztése

Max. töltet: 6 kg

Az ÖBLÍTŐSTOP és az ÉJSZAKAI PROG‐

RAM opció kiválasztásakor az utolsó öblítővíz leeresztésére szolgál.

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ELŐMOSÁS

EXTRA ÖBLÍTÉS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

1)

EXTRA ÖBLÍTÉS

IDŐMEGTAKARÍ‐

TÁS

2)

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

1)

EXTRA ÖBLÍTÉS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

EXTRA ÖBLÍTÉS

Mosószer-

Adagoló

3)

3)

3)

Mosási programok 19

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

CENTRIFUGÁLÁS

Vízleeresztés és hosszú centrifugálás maxi‐ mális sebességgel

Max. töltet: 6 kg

Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruha‐ neműk számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az ÖBLÍTŐSTOP és

ÉJSZAKAI PROGRAM opciót. A program ki‐ választása előtt a programkapcsolót állás‐ ba kell forgatni. A megfelelő gomb megnyo‐ másával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfe‐ lelő centrifugálási sebességet.

BATTANIYE

40° - 30°

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás 800 ford./percen

Max. töltet: 2 kg

Mosási program egyetlen műszálas takaró‐ hoz, ágyterítőhöz stb.

GYAPJÚ PLUSZ (KÉZI MOSÁS)

40° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 2 kg

Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási program. Megjegyzés: A túl ke‐ vés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kie‐ gyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a ké‐ szülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálá‐ si fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze el újra a töltetet kézzel, majd válas‐ sza ki a centrifugálási programot.

FEHÉRNEMŰ (KÉZI MOSÁS)

40° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 1 kg

Ez a program nagyon kényes darabok, példá‐ ul fehérnemű, melltartó és alsónemű stb. mo‐ sására alkalmas.

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

CENTRIFUGÁLÁS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

Mosószer-

Adagoló

20 Mosási programok

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

SELYEM (KÉZI MOSÁS)

30° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 1 kg

Kímélő mosási program, amely selyem és ke‐ vertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.

SPORTDZSEKI

40° - Hideg

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás 800 ford./percen

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 2 kg

Speciális program sportruházathoz. Ennek a programnak a választásakor ne használjon semmilyen adalékanyagot.

INTENZÍV SPORT

40° - Hideg

Előmosás – főmosás – öblítések – rövid centri‐ fugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 2,5 kg

Erősen szennyezett sportruházati darabok mosására alkalmas speciális program. A mo‐ sógép automatikusan hozzáad egy előmosási ciklust a főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sá‐ ros foltokat. Azt javasoljuk, hogy NE tegyen mosószert a mosószertartó jelzésű reke‐ szébe.

20 PERC – 3 KG

30°

Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 3 kg

Ez a program sportruházati darabok, illetve enyhén szennyezett vagy egyszer viselt pa‐ mut- vagy műszálas darabok gyors mosásá‐ hoz használható.

INTENZÍV GYORS

60° - 40°

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 5 kg

Gyors mosási program, amely enyhén szen‐ nyezett fehér/színtartó pamut ruhadarabokhoz alkalmas.

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

EXTRA ÖBLÍTÉS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

EXTRA ÖBLÍTÉS

CENTRIFUGÁLÁS

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

EXTRA ÖBLÍTÉS

Mosószer-

Adagoló

Hasznos javaslatok és tanácsok 21

Program – maximális és minimális hőmérsék‐ let – ciklus leírása – maximális ruhatöltet – anyag fajtája

TAKARÉKOS PAMUT

60°

Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás

Maximális centrifugálási sebesség

Max. töltet: 6 kg

Fehér és színtartó pamut.

Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz válasz‐ tható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghos‐ szabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási haté‐ konyság elérését jó energiatakarékosság mel‐ lett.

Kiegészítő funkci‐

ók

CENTRIFUGÁLÁS

ÖBLÍTŐSTOP

ÉJSZAKAI PROG‐

RAM

ELŐMOSÁS

FOLTELTÁVOLÍ‐

TÁS

KÍMÉLŐ MOSÁS

EXTRA ÖBLÍTÉS

Mosószer-

Adagoló

3)

= KI

Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐ hez vagy a készülék kikapcsolásához.

1) A Folteltávolítás opció csak 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.

2) Ha a 6-os gomb megnyomásával a Szupergyors beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet a jelzett értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így nem lesz tökéletes.

3) Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

A mosnivaló szétválogatása

Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mo‐ sási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, szí‐ nes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.

Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt

Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során el‐ veszíthetik "fehérségüket".

A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.

Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐ csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.

Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.

A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐ zsölje át.

A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa őket.

22 Hasznos javaslatok és tanácsok

Foltok eltávolítása

Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel el‐ távolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.

Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.

Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.

Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.

Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már meg‐ támadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.

Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.

Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal

(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).

, majd puha ruhára Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal

1) helyezve itassa fel; ismételje meg.

Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohol‐ lal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.

Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezel‐ je a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.

Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal

1)

, majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklo‐ rittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.

Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐ gén tisztítópasztával dörzsölje át.

Mosószerek és adalékanyagok

A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.

Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐ talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.

A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.

Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:

• mosópor valamennyi anyagtípushoz

• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz

• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐ gáló speciális mosószerek.

A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.

Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.

1) műselymet ne tisztítson acetonnal

Ápolás és tisztítás 23

A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhaszná‐ lását teszi lehetővé.

Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmu‐ tatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott

"MAX" jelölést.

A felhasznált mosószer mennyisége

A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.

Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztá‐ sánál.

A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:

• kevés ruhaneműt mos

• a ruhanemű csak kissé szennyezett

• a mosás során nagy hab képződik.

Vízkeménységi fok

A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐ kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kér‐ ni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok ala‐ csony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármi‐ lyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.

Vízkőtlenítés

A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐ ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhane‐ mű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.

Minden mosás után

Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kel‐ lemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.

Karbantartási mosás

Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő marad‐ ványlerakódások eltávolítása.

Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.

Karbantartási mosás futtatása:

• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.

• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.

24 Ápolás és tisztítás

• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.

Külső tisztítás

A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan szárazra.

A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hason‐ ló terméket.

Mosószertartó

A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.

1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.

2. Vegye ki a kondicionáló betétet a középső rekeszből.

3. Mossa le az összes részt vízzel.

4. Nyomja vissza a kondicionáló be‐ tétet, amennyire lehet, hogy szilár‐ dan a helyén legyen.

5. Tisztítsa meg kefével a mosógép

összes alkatrészét, különösen a mosókamra felső részén található fúvókákat.

6. Illessze a mosószertartót a vezető‐ sínekre, és tolja be.

Mosódob

Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív ha‐ tású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.

Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐ szerrel vagy acélgyapottal.

1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.

2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐ tószerek esetleges maradványait.

Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.

Az ajtó tömítése

Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,

és vegye ki a mélyedésbe beragadt tárgya‐ kat.

Ápolás és tisztítás 25

Vízleeresztő szivattyú

A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha

• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,

• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető sziv‐ attyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,

• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a

"Mit tegyek, ha..." című részt).

VIGYÁZAT

A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő dugót a konnektorból.

A következők szerint járjon el:

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.

2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.

3. Nyissa ki a szivattyú ajtaját.

4. Eltávolításhoz húzza előre a fede‐ let.

5. Helyezzen egy edényt a szivattyú közelébe, amelybe a gépből távo‐ zó víz folyhat.

6. Húzza ki a szivattyú tartalék lee‐ resztő csövét, tegye az edénybe,

és vegye le róla a dugót.

26 Ápolás és tisztítás

7. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja le a szivattyú fedelét az

óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, és vegye ki a szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy ron‐ gyot, amivel felitathatja a vizet, amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.

Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden szöszt.

8. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat és szöszöket.

9. Óvatosan ellenőrizze, hogy a sziv‐ attyú lapátkereke forog-e (akadoz‐ va forog). Ha nem forog, forduljon a Márkaszervizéhez.

10. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék kivezető csövére, majd he‐ lyezze vissza a helyére a csövet.

11. Helyezze vissza a szűrőt a szivat‐ tyúba, ügyelve a megfelelő beil‐ lesztésre. Jól csavarja vissza a szivattyú fedelét az óramutató já‐ rásával megegyező irányba forgat‐ va.

12. Illessze vissza a fedelet, és csukja be a szivattyú ajtaját.

VIGYÁZAT

Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a szivattyúban.

Ápolás és tisztítás 27

Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fede‐ lét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és kis‐ gyermekek nem tudják azt eltávolítani.

A vízbevezető szűrők tisztítása

Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb sárgán villog vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg

(további információkért lásd a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.

A vízbevezető szűrők tisztítása:

1. Zárja el a vízcsapot.

2. Csavarja le a csövet a csapról.

3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy kemény sörtéjű kefével.

4. Csavarja vissza a csövet a csapra.

Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás szoros legyen.

5. Csavarja le a csövet a gépről.

Tartson a közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.

6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.

28 Ápolás és tisztítás

7. Csavarja vissza a csövet a gépre,

és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐ zás szoros legyen.

8. Nyissa ki a vízcsapot.

Víz kiürítése szükség esetén

Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.

2. Zárja el a vízcsapot.

3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.

4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.

5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.

Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Ami‐ kor az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt.

Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.

6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.

7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;

8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.

Fagyveszély

Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:

1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;

2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;

3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.

Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerül‐ hető a jégképződés és így a készülék károsodása.

Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.

Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell

önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az

ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a kö‐ vetkező mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.

Mit tegyek, ha...

29

MIT TEGYEK, HA...

Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.

Előfordulhat, hogy a gép működése közben yellowa 7 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a

• gép nem működik:

: baj van a vízellátással

: baj van a víz elvezetésével

: nyitott ajtó

: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt

A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 7 gombot a program új‐ raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.

Hibajelenség Lehetséges ok / megoldás

A mosógép nem működik:

Az ajtó nincs becsukva.

• Csukja be jól az ajtót.

A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoztatva a háló‐ zati aljzatba.

• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.

Nincs feszültség a hálózati aljzatban.

• Ellenőrizze lakásában az elektromos hálózatot.

Kiégett a főbiztosíték.

• Cserélje ki a biztosítékot.

A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem nyomta meg a 7 gom‐ bot.

• Forgassa el a programkapcsolót, és nyomja meg ismét a 7 gombot.

Késleltetett indítás van beállítva.

• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.

A gyermekzár be van kapcsolva.

• Kapcsolja ki a gyermekbiztonsági zá‐ rat.

30 Mit tegyek, ha...

A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is

üríti:

Hibajelenség

A készülék nem szív be vizet:

A készülék nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál:

Lehetséges ok / megoldás

A vízcsap el van zárva.

• Nyissa ki a vízcsapot.

A befolyócső összenyomódott vagy meg‐ tört.

• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐ sát.

Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep szűrője.

• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket

(további részletekért lásd „A vízbeve‐ zető szűrők tisztítása” című részt).

Az ajtó nincs jól becsukva.

• Csukja be jól az ajtót.

A kifolyócső vége túl alacsonyan van.

• Olvassa el „A víz leeresztése” c. rész vonatkozó bekezdését.

Összenyomódott vagy megtört a kifolyó‐ cső.

• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.

A lefolyószűrő eldugult.

• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.

Olyan opciót vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fá‐ zist mellőzi.

• Válassza a szivattyúzás vagy a centri‐ fugálás programot.

A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.

• Rendezze át a ruhaneműt.

Hibajelenség

Víz van a padlón:

A mosás eredménye nem kielégítő:

Nem nyílik ki az ajtó:

Mit tegyek, ha...

31

Lehetséges ok / megoldás

Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert (túl sok hab keletkezik) hasz‐ nált a mosáshoz.

• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.

Ellenőrizze, hogy a befolyócső valame‐ lyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le; ellenőrizze, hogy nedves-e.

• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐ sát.

Megsérült a befolyócső vagy a kifolyó‐ cső.

• Cserélje ki egy újjal.

A vészleeresztő csőre nem tették vissza a dugót, vagy a szűrőt nem megfelelően csavarták be a tisztítás után.

• Tegye vissza a kupakot a vészleeresz‐ tő csőre, vagy csavarja be teljesen a szűrőt.

Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐ szert használt.

• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.

Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐ kat.

• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapható terméke‐ ket.

Nem a megfelelő hőmérsékletet válasz‐ totta ki.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐ sékletet választotta-e.

Túl sok ruhát tett a készülékbe.

• Csökkentse a töltet mennyiségét.

A program még mindig fut.

• Várja meg a mosási ciklus végét.

Az ajtózár még nem oldott ki.

• Várjon, amíg a 9.5 jel ki nem alszik.

Víz van a dobban.

• A víz kiürítéséhez válassza a szivat‐ tyúzás vagy a centrifugálás programot.

32 Mit tegyek, ha...

A készülék vibrál vagy zajos:

Későn indul a centrifugálás, illetve a ké‐ szülék egyáltalán nem centrifugál:

A készülék szokatlan zajt bocsát ki:

Nem látható víz a dobban:

A kijelzőn a

Hibajelenség

riasztási kód látható:

Lehetséges ok / megoldás

Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást.

• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.

Nem állította be megfelelően a lábakat

• Ellenőrizze, hogy a készülék vízszint‐ ben áll-e.

A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.

• Rendezze át a ruhaneműt.

Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a dobban.

• Helyezzen be több ruhát.

Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ru‐ hanemű eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A ruhanemű egyenletes elo‐ sztása a dob ellenkező irányba való for‐ gatásával történik. Az egyensúly helyre‐

állításához és a megfelelő centrifugálás beindításához lehet, hogy ezt többször meg kell ismételni. Ha néhány perc eltel‐ tével sem oszlik el megfelelően a ruha‐ nemű, akkor a készülék nem végzi el a centrifugálást.

• Lehetséges, hogy a ruhatöltet túl kicsi

– tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet, majd válas‐ sza ki a centrifugálás programot.

A készülékbe szerelt motor a hagyomá‐ nyos motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb in‐ dítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyen‐ letesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor a készülék szá‐ mára fokozott stabilitást nyújt.

A modern technológián alapuló mosógé‐ pek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a teljesítményüket nem befolyásolja.

A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.

• Húzza ki a készülék hálózati vezeté‐ két, zárja el a vízcsapot, és forduljon a szervizhez.

Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐ roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐ hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐ pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.

Műszaki adatok 33

MŰSZAKI ADATOK

Méretek

Elektromos csatlakoztatás

Hálózati víznyomás

Maximális töltet

Centrifugálási sebesség

Szélesség

Magasság

Mélység

60cm

85cm

45cm

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találha‐ tók.

Minimum

Maximum

Pamut

Maximum

0,05 MPa

0,8 MPa

6 kg

1000 fordulat/perc (LS

70840)

1200 fordulat/perc (LS

72840)

MŰSZAKI ADATOK

Márkajelzés

Forgalmazó neve

Modellnév

Energiaosztály

Energiafogyasztás kWh-ban, normál, 60° C-os pamut program használatával

AEG-Electrolux

Electrolux Lehel Kft

1142 Budapest

Erzsébet kir.-né útja 87.

Mértékegység

(tartomány: A – G, ahol A – leghatékonyabb és G – leg‐ kevésbé hatékony)

(a tényleges energiafo‐ gyasztás a készülék hasz‐ nálati módjától függ)

LS 70840

Értékek

A

LS 72840

1,02

34 Fogyasztási értékek

Mosási teljesítmény

Centrifuga szárítási teljesít‐ ménye

Fennmaradó nedvesség 60°

C-os pamut programnál

Maximális centrifugálási se‐ besség 60° C-os pamut programnál

Mosási töltet normál, 60° Cos pamut program esetében

Vízfogyasztás normál, 60°

C-os pamut program eseté‐ ben

Programidő normál, 60° Cos pamut program esetében

Átlagos éves energia- és vízfogyasztás 200 mosás esetében, 60° C-os pamut programmal

Mosóprogram zajszintje nor‐ mál, 60° C-os pamut prog‐ ram esetében

Centrifuga zajszintje normál,

60° C-os pamut program esetében

(tartomány: A – G, ahol A – magasabb teljesítmény G – alacsonyabb teljesítmény)

(tartomány: A – G, ahol A – jobb, G – gyengébb)

% ford./perc kg liter perc kW liter

(becsült évi fogyasztás 4-ta‐ gú család esetében) dB/A dB/A

A

C

60

1000

54

76

6

45

155

204

9000

A

B

53

1200

54

76

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

Program

Fehér pamut 95°C

Pamut 60°C

Pamut 40°C

1)

Energiafogyasztás

(KWh)

2)

1.95

1.15

0.75

Vízfogyasztás (li‐ ter)

62

58

58

2)

Műszál 40°C

Kímélő 40°C

0.5

0.5

50

58

Gyapjú/Kézi mosás 30°C 0.28

42

1) A programidőt a kijelzőn ellenőrizheti.

2) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és fajtájától, a vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.

Üzembe helyezés 35

Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára

A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az átlagosan szennyezett pamut ruha‐ nemű mosásához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, és a leghatékonyabb programok, ami a pamut ru‐ hanemű mosására vonatkozó energia- és vízfogyasztást illeti.

Az EN60456-nak felelnek meg.

A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kicsomagolás

A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.

Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi szállítások idejére.

1. Miután eltávolított minden csoma‐ golást, óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és távolítsa el a mo‐ sógép alján található polisztirol blokkot.

36 Üzembe helyezés

2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartók‐ ból.

3. Csavarja ki a három csavart a ké‐ szülékhez mellékelt kulccsal.

4. Csúsztassa ki az ott található műa‐ nyag távtartókat.

5. Dugaszolja be a kisebb felső lyu‐ kat és a két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet tartalmazó zacskóban vannak.

Üzembe helyezés 37

Elhelyezés és vízszintezés

A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐

ületen kell elhelyezni.

Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb.

Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy gumiszőnyeget.

Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padló‐ zat esetleges egyenetlenségeit, hogy a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagokat he‐ lyez.

Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐ tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐ elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia borít‐ ja.

A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.

A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐ záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.

Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavará‐ sával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.

Vízellátás

Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.

A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.

Ne használjon más, korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezeték‐ hez való csatlakozásra.

38 Üzembe helyezés

1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.

2. Csatlakoztassa a csövet a csatla‐ kozóelemmel a mosógéphez.

Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.

A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra vezesse el.

3. A szorítógyűrű meglazításával ál‐ lítsa be helyesen a csövet. Miután beállította a befolyócsövet, ügyel‐ jen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások mege‐ lőzése érdekében.

4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csap‐ hoz. Mindig a készülékhez mellék‐ elt csövet használja.

A befolyócsövet nem szabad meghos‐ szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.

Az üzembe helyezést a helyi vízügyi

és építési szabályozások előírásainak megfelelően kell elvégezni. Nézze meg a készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minimális víznyomást a

"Műszaki adatok" című fejezetben.

Üzembe helyezés 39

Aquastop eszköz

A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐ szerelve, amely védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás okozta károk ellen, amely szivárgások a cső természetes elöregedé‐ se miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát egy pi‐ ros szektor jelzi az "A" ablakban. Amennyi‐ ben ez történik, zárja el a vízcsapot, és for‐ duljon a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a csövet.

A

Vízkivezetés

A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:

1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével.

Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről.

Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).

2. A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához csatlakoztat‐ va. Ennek a leágazásnak a szagel‐ záró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

3. Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekö‐ tésnek legalább 60 és legfeljebb

90 cm magasan kell elhelyezked‐ nie.

A kifolyócső végének mindig levegőz‐ nie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.

A kifolyócsövön nem lehetnek törések.

40 Elektromos csatlakoztatás

A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐ lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.

Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.

VIGYÁZAT

A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!

VIGYÁZAT

A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.

VIGYÁZAT

Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáfér‐ hető.

VIGYÁZAT

Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐ geznie.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése

41 okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék

újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi

önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.

>PE<=polietilén

>PS<=polisztirol

>PP<=polipropilén

Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.

Környezetvédelmi tanácsok

Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:

• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert

így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).

• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.

• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség el‐ tüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.

• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.

42

43

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement