Electrolux EWX14550W User manual

Electrolux EWX14550W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење-сушење
EWF 14550 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Користење - сушење
Користење - перење и сушење
Помошни напомени и совети
Корисни совети за сушење
2
4
6
9
10
10
14
14
15
17
Програми за миење садови
18
Програми за сушење
21
Нега и чистење
21
Што да сторите ако...
25
Технички податоци
28
Потрошувачки вредности
28
Монтажа
28
Потрошувачки вредности
32
Поврзување на струјата
34
Еколошки прашања
34
Можноста за промени е задржана
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред
одговара на индустриските
стандарди и на законските барања за
безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша
должност е да ги дадеме следниве
безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да
остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде
или пренесе на друг сопственик или
се преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот.
Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени
делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
• Ако уредот се испорачува во
зимските месеци, кога температурите
се под нулата: чувајте ја машината за
перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја
користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека мали миленичиња и
деца нема да се качат во барабанот.
За да го избегнете ова, проверете го
барабанот пред употреба.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување
и не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака
за перница, бидејќи е можно тие да
се протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
electrolux 3
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете
внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се
во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде
до сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да
не стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи
слободно струење на воздухот под
уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење
во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за
кои е наменет.
• Перете и сушете само ткаенини, кои
се наменети за перење или сушење
во машина. Следете ги упатствата на
етикетата на секое парче од облеката
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење
на изресени или искинати предмети,
и третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите
испарливи течности за чистење,
треба да внимавате да ја отстраните
течноста од делот од облеката пред
да го ставите во машината.
• Бидејќи некои обични и перјани
јоргани поради својата големина
треба да се перат/сушат во големи
комерцијални машини, проверете кај
производителот на предметот, пред
да го перете во машина за
домаќинство.
• Корисниците секогаш треба да
проверуваат да не ги заборавиле
запалките (без оглед дали за една
употреба или не) во облеката.
• Никогаш не сушете предмети, кои
биле во допир со хемикалии, како
средство за хемиско чистење. Тие се
испарливи и може да предизвикаат
експлозија. Сушете само предмети,
кои се перени во вода или на кои им
треба проветрување.
• Пластичните дозери за детергент не
треба да останат во барабанот за
4 electrolux
време на сушењето, бидејќи
користената пластика не е отпорна на
топлината. Ако сакате да перете-и-дасушите, треба да ја користите
вообичаената фиока на дозерот за
детергент.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го новиот уред
ако кабелот за струја, контролната
табла, работната површина или
основата се оштетени на начин, кој
овозможува слободен пристап во
внатрешноста на уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
во користење на уредот од страна на
лицето, кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и
да ја вратите можноста за
заклучување на вратата, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во лево,
додека жлебот не стои вертикално.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот
систем за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја
намалува потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
Фиока за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја
има). Детергентот за претперење и
киснење се додава на почетокот од
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава во
текот на фазата на дејство против
дамките.
Преградата за детергент во прав
или за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
1 Бирач на програми
2 Копче ТЕМПЕРАТУРА
2
3
4
5
6
7
8
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
9
10
electrolux 7
4 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
5 Копче за ТРАЕЊЕ НА СУШЕЊЕТО
6 Копче за ОДЛОЖЕН СТАРТ
7 Екран
8 Копче СТАРТ/ПАУЗА
9 Контролна сијалица за заклучена
врата
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
центрифугирање на избраната
програма.
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Без центрифуга
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат
алиштата. Се препорачува за многу
чувствителни ткаенини. За некои
програми плакнењата ќе се извршат со
повеќе вода.
Дополнително плакнење
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
Траење на сушењето
Ако сакате да изведувате темпирана
програма на сушење, притискајте го ова
копче, додека на екранот не се појави
саканото траење на сушењето, во
зависност од ткаенината (памук или
синтетика) што треба да ги сушите. За
памучни можете да изберете траење на
сушењето од 10 минути до 250 минути
(4.10). За синтетика можете да
изберете траење на сушењето од 10
минути до 130 минути (2.10). Со секое
притискање на ова копче, траењето на
сушењето се зголемува за 5 мин.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Контролна сијалица за заклучена врата
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
8 electrolux
Екран
7.3
7.4
7.1
7.2
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По бирање на програмата, траењето
е прикажано во часови и во минути
(на пример 2.05 ). Траењето се
пресметува автоматски врз база на
максималното препорачано полнење
за секој вид на материјал. Откако
програмата ќе стартува,
преостанатото време се ажурира
секоја минута.
• Избрано траење на сушењето
По бирање на програма за сушење,
траењето е прикажано во минути или
во часови и минути (на пр. 130 мин =
2.10 ). Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута..
• Одложен старт
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно
се прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во
работењето може да се прикажат
некои шифри за тревога, на пример
Е20 (види пасус "Што да сторите
ако...").
• Погрешно бирање опција
Доколку се избере некоја опција што
не одговара на нагодената програма
за перење, во долниот дел од
екранот се прикажува пораката Err ,
во траење од неколку секунди, а
црвената сијаличка вградена во
копчето 8 почнува да трепка.
• Крај на програмата
Кога програмата ќе заврши, се
прикажува трепкава нула,
контролната сијалица 9 и
контролната сијалица на копчето 8 се
гаси и вратата може да се отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата за
перење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
• Сушење
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од
програмата. Откако ќе го притиснете
копчето 8 , останува вклучена само
иконата за тековната фаза.
7.3: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално/секојдневно
• Лесно/брзо
• Супер брзо
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
electrolux 9
7.4: Безбедносна брава за деца
(видете во „Персонализација“).
СИМБОЛИ НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА
Бирање програма
= памучни
+
= памук + претперење
= синтетика
= чувствителни
= лесно пеглање
= центрифугирање
= цедење
= плакнење
= специјални програми
= свила
= рачно перење
= волна
+
= програма за штедење енергија (памук штедливо)
= програми за сушење
Копчиња и контролни сијалици
= Температура
= Студено перење
= Запирање на плакнењето
= Без центрифуга
= дополнително плакнење
= Траење на сушењето
= безбедносно заклучување за деца
= Одложен почеток
= сијалица за заклучена врата
= Копчиња на временскиот управувач
ПРВА УПОТРЕБА
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Отстранете го блокот од
стиропор и сиот останат
материјал од барабанот.
• Пред првото перење вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
10 electrolux
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и коритото. Всипете
1/2 мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се
дезактивира (освен во случај на
грешка). Со повторно притискање на
овие 2 копчиња, звучниот сигнал
одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
невозможно е машината да работи.
2. Откако да го притиснете копчето 8 :
невозможно е да ја промените која
било друга програма или опција.
За да се вклучи или исклучи оваа
опција, континуирано околу 6 секунди
притискајте ги копчињата 5 и 6 додека
на екранот не се појави или исчезне
знакот
.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор.
Ставете ги алиштата во барабанот,
едно по едно, протресувајќи ги што е
можно повеќе. Затворете ја вратата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
всипете ја во главната преграда
или
во соодветната преграда, ако тоа го
бара избраната програма/опција
(повеќе детали ќе најдете во "Фиока на
дозерт за детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
electrolux 11
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата
на друга температура, притискајте го
ова копче повеќепати за да ја
зголемите или намалите температурата.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8
почнува да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за ресетирање на програмата/
исклучување на машината.
На крајот на програмата,
програматорот мора да биде свртен во
положба
, за да ја исклучите
машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите
бирачот на некоја друга програма,
додека машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Намалете ја брзината на центрифугата
со притискање на копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со
друга брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата,
може да се комбинираат различни
функции пред да се притисне копчето
8 . По одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на
копчето 8 трепнува 3 пати и пораката
Err се појавува на екранот неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за перење“.
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате
да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето 6 повеќепати за
да го одберете саканото одложување.
Се пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето
на програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да
го притиснете копчето 8 .
12 electrolux
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8 .
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8 :
1. Поставете ја машината за перење
на ПАУЗА притискајќи го копчето 8 .
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за
да се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно за
да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење .
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната
програма, притиснете го копчето 8 ,
зелената контролна сијалица од
копчето 8 престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8 : зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8 . Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати
и во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err .
Одберете ја опцијата Управување со
време притискајќи ги копчињата 10
Со повеќекратно притискање на овие
копчиња времетрањето на циклусот за
перење може да се зголеми или
намали. Иконата за нивото на
извалканост ќе се појави на екранот за
да го прикаже одбраното ниво на
извалканост. Оваа опција е достапна
само со програмите Cotton , Синтетика
и Нежни .
Ниво на
извалканост
Икона
Вид на
материјалот
Интензивно
За многу
извалкани алишта
Нормално
За нормално
извалкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
извалкани алишта
Лесно
За малку
извалкани алишта
Брзо
За многу малку
извалкани алишта
Супер брзо 1)
За алишта што се
користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме помало полнење на машината
со алишта (видете во Табелата на програми за
перење).
ВАЖНО Управувањето со времето не
може да се одбере со програмите
Штедливо .
Достапноста на иконите за нивото на
извалканост се менуваат според видот
на ткаенините, како што е прикажано во
следнава табела.
Материјал
Ниво на извалканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
на облека
electrolux 13
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да
ја смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е
можно само со нејзино ресетирање.
Свртете го програматорот на
,а
потоа на новата програмска положба.
Почнете ја новата програма притискајќи
го копчето 8 повторно. Водата за
перење во кадата нема да се испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да
ја одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Свртете го тркалцето на програматорот
на
за да ја откажете пуштената
програма.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8 .
По неколку минути контролната
сијалица 9 се гаси и вратата може да се
отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината
веќе се загрева или дека нивото на
водата е превисоко. Како и да е, не
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
обидувајте се да ја отворите вратата на
сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O . По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата
на водата!) .
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8 .
Кога програмата ќе заврши
Машината запира автоматски. Три
трепкачки нули (
)се појавуваат
на екранот, а контролната сијалица од
копчето 8 се гаси.
Ако е одбрана програма или опција што
завршуваат со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Постапете на следниов начин за да ја
исцрпите водата:
1. Завртете го програматорот на
.
2. Одберете програма за испуштање
вода или центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8 .
На крајот од програмата, вратата се
отклучува и може да се отвори.
Завртете го програматорот на
за да
ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на
кое било копче.
14 electrolux
КОРИСТЕЊЕ - СУШЕЊЕ
Само сушење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Препорачаната тежина на полнењето
изнесува 3 kg за памучни и ленени
алишта, и 2 kg за синтетички алишта.
Може да сушите и до 4 kg памучни
алишта (види табела „Програма за
сушење“)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Славината за вода мора да биде
отворена, а одводното црево поставено
во мијалникот или приклучено на
одводна цевка.
1. Полнење алишта.
2. За да добиете најдобри резултати
на сушење, изберете циклус на
центрифугирање со максималната
брзина дозволена за типот на
алиштата.
3. Во одделот за сушење, на бирачот
на програми, изберете ја програмата
за сушење за памук или синтетика.
4. Поставете временски одредено
сушење : притискајте го копчето 5 сè
додека на екранот не се појави
саканото време (погледнете ја
табелата „Програма за сушење“). Со
секое притискање на ова копче,
траењето на сушењето се зголемува
за 5 минути.
Забелешка!
Траењето на програмата автоматски
ќе се зголеми за неколку минути.
5. Притиснете го копчето 8 за да почне
програмата. Преостанатото време
се ажурира секоја минута.
6. На крајот на програмата, се
огласува зујалката. На екранот се
прикажуваат три нули што трепкаат
« 0.00 ».
Во последните 10 минути од
циклусот на сушење се изведува
фазата против туткање. Во текот на
овој период вратата е заклучена.
Свети сијаличката за заклучена
врата. На екранот се појавуваат три
нули што светкаат « 0,00 ».
Ако сакате да ја отворите вратата
пред или за време на фазата
против туткање или ако сакате да ја
прекинете, притиснете кое било
копче или завртете го бирачот на
програми на која било програма
(освен О ).
7. Завртете го бирачот на програми на
О за да ја исклучите машината.
8. Извадете го вешот од барабанот.
Забелешка!
Различните видови памучни предмети
(пешкири, чаршафи, кошули и така
натака) или замотувањето на алиштата
во текот на фазата на центрифугирање,
можат да предизвикаат нерамномерно
сушење. Така, во исклучителни случаи,
при кои на крајот од циклусот алиштата
остануваат по малку влажни,
предлагаме да ги исправите
замотаните предмети, рамномерно да
ги распоредите алиштата во барабанот
и да изберете дополнителен циклус на
сушење од 20-30 минути.
КОРИСТЕЊЕ - ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ
Програма НОН-СТОП - перење и
временски одредено сушење
Препорачаната тежина на полнењето
изнесува 3 kg за памучни и 2 kg за
синтетички алишта.
Може да сушите и до 4 kg памучни
алишта (види табела „Програма за
сушење“)
ВНИМАНИЕ Не користете уред/
топче за дозирање, кога изведувате
програма на перење и сушење.
1. Ставете го вешот и додадете
детергент и омекнувач.
2. Вклучете ја машината со вртење на
бирачот на избраната програма за
перење/ткаенина.
electrolux 15
3. Одберете ја саканата опцијата со
притискање на соодветните копчиња.
По можност, не одбирајте брзина на
центрифугирање помала од онаа
што ја предлага уредот за да
избегнете предолго траење на
сушењето, со што ќе заштедите
струја.
Во секој случај, намалувањето на
брзината на центрифугирање е
можно откако ќе го одберете
сушењето.
Најниските вредности што можете
да ги изберете се 900 врт./мин. за
памучни и синтетички ткаенини и
700 врт./мин. за нежни ткаенини.
4. Одберете го траењето на сушењето
со притискање на копчето 5 . На
екранот се прикажуваат целокупното
траење на перењето и одбраниот
циклус на сушење.
5. Почнете ја програмата со
притискање на копчето 8 . На
екранот преостанатото време се
ажурира секоја минута.
6. На крајот од програмата, завртете го
програматорот во положбата O за
да ја исклучите машината и да го
извадите вешот.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани
делови од облеката, со
постојани бои (на пр.
кошули, ноќници, пижами...)
од памучни или синтетични
влакна и за лесно валкани
бели памучни (на пр. долна
облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта,
вклучувајќи ги оние со
синтетични и волнени
влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова
волна, се пере во машина,
не се собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при
првото перење да пуштаат; поради тоа,
тие треба првиот пат да се перат
одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите
ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа
или мрежа.
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење
се наведени во табелите за програми
за перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
16 electrolux
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите
од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи
студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура
веќе е оштетена и ткаенината може да
се продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со
белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Трева: насапунете малку и третирајте
со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перењето
зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот
на валканост.
Со овој апарат може да се користат
сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
electrolux 17
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да се одбере програма без претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на фиоката
на дозерот за детергент .
добиете од одговорното претпријатие
за водоснабдување, или од локалните
служби.
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
Ниво
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата
во вашето подрачје можете да ги
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу
тврда
> 21
> 37
КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА СУШЕЊЕ
Подготвување на циклусот на сушење
Како машина за сушење, уредот работи
на принципот на кондензација.
Оттаму, славината за вода мора да
биде отворена, а одводното црево
поставено во мијалникот или
приклучено на одводна цевка, дури и во
текот на циклусот на сушење.
Внимание!
Пред стартување на програма за
сушење, намалете ја количината на
алиштата за да постигнете добри
резултати.
Алиштата не се погодни за сушење
• Особено чувствителните предмети,
како синтетички завеси, волнени и
свилени делови од облеката, како и
оние со метални детали, најлон
чорапи, гломазни делови од
облеката, како јакни, прекривки,
јоргани, вреќи за спиење и перјани
јоргани, не смеат да се сушат
машински.
• Избегнувајте сушење темни алишта
заедно со светли бушави предмети,
како пешкири, бидејќи овие ги
привлекуваат влакненцата.
• Извадете ги алиштата откако уредот
ќе заврши со сушењето.
• За да избегнете статичко полнење,
откако сушењето ќе заврши, при
перењето користете или омекнувач
или специјално средство за
омекнување, за машина за сушење.
• Деловите од облеката, обложени со
сунѓер или материјали слични на
сунѓер, не смеат да се сушат
машински; постои опасност од пожар.
• Исто така, ткаенините кои содржат
остатоци од зацрвстувачи или
спреови за коса, ацетон или слични
раствори, не смеат да се сушат
машински, за да се избегне
создавање на штетни испарувања.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување
на програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да одберете програма без претперење.
Машината за перење е опремена со
систем за рециркулација, кој
18 electrolux
овозможува оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката "MAX" во
фиоката на дозерот за детергент .
Етикети на деловите од облеката
За сушење, следете ги податоците на
етикетите од производителот:
•
= може да се суши во машина
•
= сушење на висока температура
•
= сушење на намалена
температура
•
= не може да се суши во машина.
• вид на алиштата
• тежина на полнењето .
Просечното траење на сушењето за
темпирано сушење е наведено во
поглавјето "Програми за сушење".
Искуството ќе ви помогне да ги исушите
алиштата на најсоодветен начин, во
зависност од различните ткаенини.
Прибележете го траењето на сушењето
за веќе изведувани циклуси.
Дополнително сушење
Ако алиштата се уште се влажни на
крајот од програма за сушење, одново
изберете некое кусо сушење.
Траење на циклусот на сушење
Траењето на сушењето може да варира
во зависност од:
• брзината на последното
центрифугирање
• потребниот степен на сушење (суво
за пеглање, суво за во плакар)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не
пресушувајте ги алиштата за да
избегнете туткање на ткаенините
или собирање на деловите од
облеката.
ПРОГРАМИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
ПАМУК
90°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg - Нам. полнење 3 kg1)
За бел и трајно обоен памук (нормално валкани
предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ПАМУЧНИ СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
90°-Студено
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg - Нам. полнење 3 kg1)
За бел и трајно обоен памук со фаза на
претперење (многу валкани предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
Преграда за
детергент
2)
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
СИНТЕТИКА
60°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 kg - Нам. полнење 1,5 kg1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 3 kg - Нам. полнење kg 1,51)
Чувствителни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА ЗА ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 1 kg
Оваа програма може да се избере за предмети
од синтетика или од мешан материјал што ќе се
пеглаат. Алиштата нежно се перат и се
центрифугираат за да се избегне секакво
туткање. На тој начин пеглањето е полесно.
Згора на тоа, машината ќе изведе и неколку
дополнителни плакнења.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Цедење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Посебно центрифугирање за рачно перени
делови од облеката и по програмите со избрана
опција Запирање плакнење и Ноќен циклус.
Брзината на центрифугирање можете да ја
изберете со помош на соодветното копче, за да
ја прилагодите на ткаенините што треба да се
центрифугираат.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЦЕДЕЊЕ
Цедење на водата
Макс. полнење 6 kg
За испуштање на водата од последното
плакнење, кај програмите со избрана опција
Запирање плакнење.
Преграда за
детергент
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
ПЛАКНЕЊА
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката,
кои претходно сте ги испрале на рака. Машината
изведува 3 плакнења, а на крајот едно долго
центрифугирање. Центрифугирањето може да се
намали со притискање на соодветното копче.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
СВИЛА
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 1 kg
Чувствителна програма за перење, погодна за
свила и предмети од мешана синтетика.
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 2 kg
Специјална програма за чувствителни ткаенини
со симболот "рачно перење".
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ВОЛНА
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 2 kg
Програма за перење за волна што може да се
пере во машина, како и за волнени предмети и
чувствителни ткаенини што се перат на
рака. Забелешка : Поединечен или масивен
предмет може да предизвика неурамнотеженост.
Доколку уредот не ја изведува последната фаза
на центрифугирање, додадете повеќе предмети,
рачно прераспределите ги алиштата, па потоа
изберете ја програмата за центрифугирање.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ПАМУЧНИ ЕКОНОМИЧНО
90°-40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Бел и трајно обоени памучни.
Оваа програма може да се избере за малку до
нормално валкани предмети. Температурата ќе
се намали, а времето на перење ќе се продолжи.
Ова овозможува постигнување на добра
ефикасност во перењето, а штеди струја.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Преграда за
детергент
electrolux 21
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Преграда за
детергент
Опции
O = ИСКЛУЧЕНО
за откажување на програмата, што е во тек, или
за исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Брзо, препорачуваме да го намалите
максималното полнење како што е наведено. (Нам. полнење = редуцирано полнење). Можно е и
целосно полнење, но со послаби резултати на перење.
2) Ако користите течни детергенти, мора да одберете програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
ПРОГРАМИ ЗА СУШЕЊЕ
Вид на ткаенината
Макс.
полнење:
Брзина на
центрифуг
ата
Предложен
о траење
на
сушењето
во минути
МНОГУ СУВИ
Идеално за фротиски
материјали
Памучни и ленени
алишта (бањарки,
пешкири, итн)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
200-220
125-135
75-85
СУВИ ЗА ВО ПЛАКАР1)
Погодно за сместување на
предметите без пеглање
Памучни и ленени
алишта (бањарки,
пешкири, итн)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
190-210
115-125
65-75
СУВИ ЗА ВО ПЛАКАР
Погодно за сместување на
предметите без пеглање
Синтетички или
мешани ткаенини
(џемпери, блузи,
долна облека,
постелнина и
чаршафи)
2 kg
1 kg
900
115-125
40-50
СУВО ЗА ПЕГЛАЊЕ
Погодни за пеглање
Памучни и ленени
алишта (чаршафи
за кревет,
чаршафи за маса,
кошули, итн)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
160-180
95-105
55-65
Степен на сушење
1) Во согласност со Директивата на ЕЗ EN 50229, референтната програма за памук мора да биде
тестирана, за податоците внесени во енергетската етикета, со поделба на максималното полнење на
два еднакви дела и нивно одделно сушење со ТРАЕЊЕ НА СУШЕЊЕТО.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично
содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав
за омекнување на водата. Правете го
ова посебно од перењето на алиштата
и според упатствата на производителот
на омекнувачот на водата. Тоа ќе
помогне во спречување на таложење на
бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја
22 electrolux
оставате вратата отворена по
перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Чистење на фиоката на дозерот
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за
перење и за омекнувач треба да се
чисти редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во
барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
electrolux 23
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што
не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се
проверува и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
A
B
3. Ставете некаков сад блиску до
пумпата за да ја соберете водата,
што евентуално ќе истече.
4. Извлечете го цревото за ургентно
испуштање ( В ), ставете го во садот
и извадете го капачето.
5. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете го капакот од пумпата ( А )
и симнете го. Секогаш држете
некаква крпа во близина за да ја
соберете истурената вода кога ја
вадите пумпата.
6. Отстранете секакви предмети од
пропелерот на пумпата, така што ќе
го вртите.
24 electrolux
протекувањето и можноста децата да
го одвртат.
Чистење на доводниот филтер за вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото
со тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
7. Вратете го капакот од цревото за
ургентно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
8. Зашрафете ја пумпата целосно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата може
да има жешка вода. Никогаш не вадете
го капакот од пумпата за време на
циклус на перење, секогаш почекајте
уредот да го заврши циклусот и да биде
празен. Кога го враќате капакот на
место, уверете се дека е цврсто
затегнат за да ги спречите
Спречување замрзнување
Кога машината е монтирана на место,
каде што температурата може да падне
под 0°C, постапете на следниот начин:
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. ставете го крајот од цревото за
ургентно празнење и на доводното
црево во длабок сад на подот и
пуштете ја водата да истече.
4. Повторно зашрафете го доводното
црево и вратете го на место цревото
за ургентно празнење, откако ќе го
ставите капакот.
5. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, уверете се
дека температура во просторијата е
над 0°C.
Ургентно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
electrolux 25
1. извлечете го штекерот од
приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади;
4. ставете длабок сад на подот и
ставете крајот од цревото за
ургентно испуштање во него.
Извадете го капакот. Водата треба
да се исцеди во садот по слободен
пад. Откако садот ќе се наполни,
вратете го капакот на цревото.
Испразнете го садот. Повторувајте
ја постапката, додека водата не
престане да тече;
5. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
6. откако ќе го затворите со капакот,
вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
7. повторно зашрафете ја пумпата.
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без
викање сервисер. Пред да се обратите
во вашиот локален сервисен центар,
прво изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од
копчето 8 да трепка, на екранот да се
појави некоја од следните шифри за
тревога и на секои 20 секунди да се
огласува звучен сигнал, за да укажат
дека машината не работи:
Проблем
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот
локален сервисен центар.
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не
почнува да работи:
Вратата не е затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Прегорел главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е правилно поставено и
копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го бирачот на програми и повторно притиснете
го копчето 8 .
Избран е одложен почеток.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложениот старт.
Активирана е безбедносната блокада за деца.
• Исклучете ја безбедносната блокада за деца.
Машината не прима вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
26 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината не испушта и/или
не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат. E20
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
кадата или која ги елиминира сите избрани фази на
центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање на водата или за
центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергент или употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека
по цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот за вода на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не било вратено на
место или филтерот не бил правилно зашрафен по
чистењето.
• Одново ставете го капакот на цревото за итно празнење
или докрај зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте употребиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете го полнењето со алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте да се изгасне контролната сијаличка 9 .
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани.
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата во барабанот не се рамномерно распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
electrolux 27
Проблем
Веројатна причина/Решение
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање.
Доколку, по 10 минути, алиштата сè уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да
центрифугира. Во тој случај, рачно прераспределете ги
алиштата и изберете ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
Машината воопшто не суши
или не суши како што треба:
Времето на сушење е е избрано.
• Изберете време на сушење.
Славината за вода е затворена. (E10)
• Отворете ја славината.
Филтерот за испуштање вода е затнат. (E20)
• Исчистете го филтерот.
Машината е преполнета.
• Намалете го полнењето со алишта.
Избраното време на сушење не одговара на алиштата.
• Изберете време на сушење што подговара на алиштата.
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот
во текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност
на машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
28 electrolux
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Ширина
Висина
Длабочина
60cm
82cm
54cm
Поврзување на електриката
Напон - вкупна снага осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на уредот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6kg
Максимално полнење за
сушење
Памук
Памук, голем капацитет
Синтетика
3 Kg
4 Kg
2 Kg
Брзина на центрифугирање
Максимум
1400 врт./мин.
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
2.1
57
Памучни 60°
1.2
53
Програма за
памучни со штедење
енергија 60° 1)
1.02
42
Памучни 40°
0.7
53
Синтетика 40°
0.5
40
Нежни 40°
0.55
56
Волна/Рачно перење
30°
0.25
58
Бели памучни
алишта 90°
Траење на
програмата (минути)
Траењето на
програмата ќе го
видите на екранот на
контролната табла.
1) Програмата „Памучни со штедење енергија“ на 60°C, со полнење од 6 kg, е референтна програма за
податоците внесени на ознаката за енергетски вредности, во согласност со стандардите на EEЗ 92/75.
Податоците за потрошувачка прикажани во оваа табела се сметаат за чисто
ориентациски бидејќи може да варираат зависно од количината и типот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
МОНТАЖА
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
electrolux 29
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревото за одвод од држачите на
задниот дел на апаратот.
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
5. Затворете ги помалото горно дупче
и двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со
упатството за употреба.
3. Отшрафете ги трите завртки.
30 electrolux
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот. Откако ќе до
нивелирате уредот, прицврстете ги
навртките за заклучување.
ВАЖНО Овој уред мора да се приклучи
на довод на студена вода.
1. Отворете ја вратата и извадете го
доводното црево.
2. Приклучете го цревото на машината
со помош на коленестиот приклучок.
Не поставувајте го доводното црево
надолу. Нагодете го аголот на
цревото кон лево или кон десно,
зависно од положбата на славината
за вода.
35°
Точното нивелирање спречува
вибрации, бучава и поместување на
машината во текот на работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
45°
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување.
Довод за вода
Доводното црево е испорачано и се
наоѓа во внатрешноста на барабанот од
машината. Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
electrolux 31
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
4. Приклучете го доводното црево на
славина со навој од 3/4". Секогаш
користете го цревото испорачано со
уредот.
A
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и
ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално наменето за
овој тип на примена.
Уред за сопирање на водата
Доводното црево е опремено со уред за
сопирање на водата, кој ја штити
машината од оштетувања,
предизвикани од протекување на
водата, до кои може да дојде поради
природно стареење на цревото. Овој
дефект е прикажан со црвено поле во
прозорецот "A" . Доколку дојде до ова,
затворете ја славината за вода и
обратете се во вашиот сервисен центар
за да ви го заменат цревото.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна
со негово врзување на славината или
со закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
биде над јамката, така што кривината
ќе биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm. Крајот на одводното
црево секогаш мора да биде
вентилирано, т.е. внатрешниот
пречник на одводната цевка мора да
биде поголем од надворешниот
дијаметар на одводното црево.
32 electrolux
Одводното црево не смее да биде
превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Овој уред е наменет за вградување во
кујнскиот мебел. Отворот треба да ги
има димензиите прикажани на слика А.
B
A
6
1
4
7
5
3
2
Подготовка и монтажа на вратата
Машината е првобитно подготвена за
монтирање на врата, којашто ќе се
отвора од десно кон лево.
Во овој случај е доволно, шарките (1) и
контра-магнетот (6), испорачани со
уредот, да се зашрафат на соодветното
ниво (сл. В).
a) Врата
Димензиите на вратата треба да бидат:
- ширина 595-598 mm
- дебелина 16-22 mm
Висината (С-сл. С) зависи од висината
на основата на соседниот мебел.
electrolux 33
C
За да овозможите правилно затворање
на овој уред, контра-магнетот (6)
(челичен диск + гумен прстен) треба да
го зашрафите во внатрешната страна
од вратата. Неговата положба мора да
одговара на магнетот (4) на уредот
(види слика D).
D
6
4
b) Шарки
За да ги монтирате шарките, потребно
е да издупчите две дупки. (преч. 35 mm,
длабочина 12,5-14 mm, зависно од
длабочината на вратата на мебелот) од
внатрешната страна на вратата.
Растојанието помеѓу центрите на
дупките за фиксирање мора да
изнесува 416 mm.
Растојанието (В) од горниот раб на
вратата, до центарот од дупката,
зависи од димензиите на соседниот
мебел.
Потребните димензии се дадени во
сликата С.
Шарките ќе се прицврстат на вратата со
помош на шрафови за дрво (2-сл. В),
испорачани со уредот.
c) Монтажа на вратата
Прицврстете ги шарките (1) на
машината со помош на шрафовите М
5х15 (3-сл. В). Шарките може да се
регулираат за да се надомести за
евентуална нерамномерна дебелина на
вратата.
За совршено порамнување на вратата
треба да ги олабавите шрафовите (3сл. В), да ја нагодите вратата и
повторно да затегнете шрафовите.
d) Контра-магнет (6)
Уредот е подготвен за магнетно
затворање на вратата.
Ако вратата треба да се отвора од лево
кон десно, поставете ги плочките (7),
магнетот (4) и плочката (5) од
спротивната страна (сл. В и Е).
Монтирајте ги контра-магнетот (6) и
шарките (1) како што е опишано погоре.
E
6
4
5
7
1
3
2
34 electrolux
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го
носи потребното максимално
оптоварување, притоа земајќи ги
предвид и останатите користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
оштетувања или повреди,
настанати поради непочитување на
горенаведените безбедносни мерки.
По монтажата на машината,
кабелот за струја мора да биде
лесно достапен.
Доколку кабелот за струја на
апаратот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен
центар.
Производителот не прифаќа
никаква одговорност за
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако
е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 35
www.electrolux.com/shop
132959171-00-192010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement