Electrolux EWX14550W User manual

Electrolux EWX14550W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење-сушење
EWF 14550 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Користење - сушење
Помошни напомени и совети
Корисни совети за сушење
Програми за миење
2
4
6
9
9
9
13
14
16
18
Програми за сушење
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Вградување
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
20
21
24
27
28
28
32
33
33
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
electrolux 3
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете и сушете само ткаенини, кои се
наменети за перење или сушење во
машина. Следете ги упатствата на
етикетата на секое парче од облеката
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Бидејќи некои обични и перјани
јоргани поради својата големина
треба да се перат/сушат во големи
комерцијални машини, проверете кај
производителот на предметот, пред
да го перете во машина за
домаќинство.
• Корисниците секогаш треба да
проверуваат да не ги заборавиле
запалките (без оглед дали за една
употреба или не) во облеката.
4 electrolux
• Никогаш не сушете предмети, кои
биле во допир со хемикалии, како
средство за хемиско чистење. Тие се
испарливи и може да предизвикаат
експлозија. Сушете само предмети,
кои се перени во вода или на кои им
треба проветрување.
• Пластичните дозери за детергент не
треба да останат во барабанот за
време на сушењето, бидејќи
користената пластика не е отпорна на
топлината. Ако сакате да перете-и-дасушите, треба да ја користите
вообичаената фиока на дозерот за
детергент.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го новиот уред
ако кабелот за струја, контролната
табла, работната површина или
основата се оштетени на начин, кој
овозможува слободен пристап во
внатрешноста на уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен ако немаат
надзор и упатување во користење на
уредот од страна на лицето, кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го копчето (без
притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не
стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја има).
Детергентот за претперење и киснење
се додава на почетокот од програмата
за перење. Средството за отстранување
дамки се додава во текот на фазата на
дејство против дамките.
Преградата за детергент во прав или
за течен детергент се користи за
главното перење. Ако користите течен
детергент, сипете го непосредно пред
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката "MAX" во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се всипат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
Контролна табла
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
1 Бирач на програми
2 Копче ТЕМПЕРАТУРА
2
3
4
5
6
7
8
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
9
10
electrolux 7
4 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
5 Копче за ТРАЕЊЕ НА СУШЕЊЕТО
6 Копче за ОДЛОЖЕН СТАРТ
7 Екран
8 Копче СТАРТ/ПАУЗА
9 Контролна сијалица за заклучена
врата
10 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
центрифугирање на избраната
програма.
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Без центрифуга
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат алиштата.
Се препорачува за многу чувствителни
ткаенини. За некои програми
плакнењата ќе се извршат со повеќе
вода.
Дополнително плакнење
Уредот е конструиран за штедење
струја. Доколку е потребно да ги
плакнете алиштата со помош на
дополнителна количина вода
(дополнително плакнење), изберете ја
оваа опција. Ќе се изведат неколку
дополнителни плакнења. Оваа опција се
препорачува за лица, кои се алергични
на детергенти, како и во подрачја со
многу мека вода.
Траење на сушењето
Ако сакате да изведувате темпирана
програма на сушење, притискајте го ова
копче, додека на екранот не се појави
саканото траење на сушењето, во
зависност од ткаенината (памук или
синтетика) што треба да ги сушите. За
памучни можете да изберете траење на
сушењето од 10 минути до 250 минути
(4.10). За синтетика можете да изберете
траење на сушењето од 10 минути до
130 минути (2.10). Со секое притискање
на ова копче, траењето на сушењето се
зголемува за 5 мин.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Контролна сијалица за заклучена врата
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
8 electrolux
Екран
7.3
7.4
7.1
7.2
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:
• Траење на избраната програма
По бирање на програмата, траењето е
прикажано во часови и во минути (на
пример 2.05 ). Траењето се
пресметува автоматски врз база на
максималното препорачано полнење
за секој вид на материјал. Откако
програмата ќе стартува,
преостанатото време се ажурира
секоја минута.
• Избрано траење на сушењето
По бирање на програма за сушење,
траењето е прикажано во минути или
во часови и минути (на пр. 130 мин =
2.10 ). Откако програмата ќе стартува,
преостанатото време се ажурира
секоја минута..
• Одложен старт
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно се
прикажува траењето на избраната
програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во работењето
може да се прикажат некои шифри за
тревога, на пример Е20 (види пасус
"Што да сторите ако...").
• Погрешно бирање опција
Доколку се избере некоја опција што
не одговара на нагодената програма
за перење, во долниот дел од екранот
се прикажува пораката Err , во траење
од неколку секунди, а црвената
сијаличка вградена во копчето 8
почнува да трепка.
• Крај на програмата
Кога програмата ќе заврши, се
прикажува трепкава нула, контролната
сијалица 9 и контролната сијалица на
копчето 8 се гаси и вратата може да се
отвори.
7.2: Икони за фазите на програмата за
перење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
• Сушење
Со бирање на програма за перење,во
долниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од програмата.
Откако ќе го притиснете копчето 8 ,
останува вклучена само иконата за
тековната фаза.
7.3: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално/секојдневно
• Лесно/брзо
• Супер брзо
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски.
7.4: Безбедносна блокада за деца
(види пасус "Прво користење")
electrolux 9
Табела на симболи
= памук,
= претперење,
=
синтетика,
= чувствителни,
= лесно
пеглање,
= центрифугирање,
=
= плакнење,
= специјални
цедење,
програми,
= свила,
= рачно
перење,
= волан,
= програма за
штедење енергија (економична),
=
програми за сушење, = температура,
= ладно перење,
= запирање на
плакнењето,
= без центрифугирање,
= дополнително плакнење,
=
траење на сушењето,
= блокада за
деца,
= одложен старт,
= вратата
е заклучена,
= временски управувач
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Отстранете го блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Пред првото перење вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и коритото. Всипете 1/2
мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
Прва употреба
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред,
кој се огласува во следните случаи:
• на крајот од циклусот
• кога има грешка.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се дезактивира
(освен во случај на грешка). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучниот
сигнал одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
Секојдневна употреба
Полнење алишта
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8 :
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
10 electrolux
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
потребен детергент, всипете ја во
главната преграда
или во
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Бирачот може да се врти и во лево и во
десно. Завртете го во положбата " O " за
да ја ресетирате програмата/исклучите
машината.
На крајот од програмата бирачот мора
да се заврти во положбата O, за да се
исклучи машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
electrolux 11
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Намалете ја брзината на центрифугата
со притискање на копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со друга
брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата, може
да се комбинираат различни функции
пред да се притисне копчето 8 . По
одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на копчето
8 трепнува 3 пати и пораката Err се
појавува на екранот неколку секунди.
За соодветноста на програмите за
перење и опциите, видете во
табелата "Програми за перење".
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате да
го одложите почнувањето, притискајте
го копчето 6 повеќепати за да го
одберете саканото одложување. Се
пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето на
програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да го
притиснете копчето 8 .
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8 .
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8 :
1. Поставете ја машината за перење на
ПАУЗА притискајќи го копчето 8 .
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за да
се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно за
да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење .
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната програма,
притиснете го копчето 8 , зелената
контролна сијалица од копчето 8
престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8 : зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8 . Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати и
во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err .
Одберете ја опцијата Управување со
време притискајќи ги копчињата 10
Со повеќекратно притискање на овие
копчиња времетрањето на циклусот за
перење може да се зголеми или намали.
Иконата за нивото на извалканост ќе се
појави на екранот за да го прикаже
одбраното ниво на извалканост. Оваа
опција е достапна само со програмите
Cotton , Синтетика и Нежни .
Ниво на
извалканост
Интензивно
Икона
Вид на
материјалот
За многу
извалкани алишта
12 electrolux
Ниво на
извалканост
Икона
Вид на
материјалот
Нормално
За нормално
извалкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
извалкани алишта
Лесно
За малку
извалкани алишта
Брзо
За многу малку
извалкани алишта
За алишта што се
користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме помало полнење на
машината со алишта (видете во Табелата
на програми за перење).
Супер брзо 1)
ВАЖНО Управувањето со времето не
може да се одбере со програмите
Штедливо .
Достапноста на иконите за нивото на
извалканост се менуваат според видот
на ткаенините, како што е прикажано во
следнава табела.
Материјал
Ниво на извалканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
на облека
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
. Пред да изведувате каква било
промена, мора да ја ПАУЗИРАТЕ
машината за перење со притискање на
копчето 8 (ако сакате да ја смените
опцијата Временски управувач, мора да
ја откажете програмата што е во тек и
одново да го изведете бирањето.
Менувањето на програма, која е во тек,
е можно само ресетирање на
програмата. Завртете го бирачот на
програми на O , па потоа на положбата
на новата програма. Стартувајте ја
новата програма со повторно
притискање на копчето 8 . Водата во
коритото од перењето нема да се
испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Завртете го бирачот на O за да ја
откажете програмата, која е во тек.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8 .
По неколку минути контролната сијалица
9 се гаси и вратата може да се отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината веќе
се загрева или дека нивото на водата е
превисоко. Како и да е, не обидувајте се
да ја отворите вратата на сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O . По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата на
водата!) .
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8 .
electrolux 13
Кога ќе заврши програма
Машината запира автоматски. Три
трепкави 0.00 се палат на екранот и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гаснат. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако е одбрана програма или опција што
завршуваат со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Постапете на следниов начин за да ја
исцрпите водата:
1. Свртете го тркалцето на
програматорот на O .
2. Одберете програма за испуштање
вода или центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8 .
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
кондензација и непријатни миризби.
Подготвеност : Ако не ги извадите
алиштата во рок од 10 минути по
завршување на програмата,
заднинското светло од екранот ќе се
исклучи и ќе се активира системот за
штедење енергија. Само контролната
сијаличка на копчето 8 трепка да укаже
дека апаратот треба да се исклучи.
Уредот ќе излезе од статусот на
штедење енергија со притискање на кое
било копче и тогаш можете да поставите
нова програма за перење или да ја
исклучите машината.
Користење - сушење
Само сушење
Препорачаната тежина на полнењето
изнесува 3 kg за памук и лен, и 2 kg за
синтетика.
Забелешка! Може да сушите и до 4 kg
памучни предмети (види табела за
"Програма за сушење").
Славината за вода мора да биде
отворена, а одводното црево поставено
во мијалникот или приклучено на
одводна цевка.
1. Полнење алишта.
2. За да добиете најдобри резултати на
сушење, изберете циклус на
центрифугирање со максималната
дозволена брзина за типот на
алиштата.
3. Во одделот за сушење, на бирачот на
програми, изберете ја програмата за
сушење за памук или синтетика.
4. Ако сакате да изберете темпирано
сушење, притискајте го копчето 5 си
додека на екранот не се појави
саканото време (погледнете ја
табелата "Програми за сушење"). Со
секое притискање на ова копче,
траењето на сушењето се зголемува
за 5 минути.
Забелешка!
Траењето на програмата автоматски
ќе се зголеми за неколку минути.
5. Притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата.
Откако програмата ќе стартува,
преостанатото време се ажурира
секоја минута.
Забелешка!
Различните видови памучни
предмети (пешкири, чаршафи,
кошули и така натака) или
замотувањето на алиштата во текот
на фазата на центрифугирање,
можат да предизвикаат
нерамномерно сушење. Така, во
исклучителни случаи, при кои на
крајот од циклусот алиштата
остануваат по малку влажни,
предлагаме да ги исправите
замотаните предмети, рамномерно
да ги распоредите алиштата во
барабанот и да изберете
дополнителен циклус на сушење од
20-30 минути.
6. На крајот од програмата се огласува
ѕунење и на екранот се појавуваат
14 electrolux
три "0.00" што трепкаат. Контролната
сијалица 9 е вклучена за да укаже
дека вратата е заклучена.
Последните 10 минути од циклусот на
сушење одговараат на фазата
против туткање. За ова време
вратата е заклучена, а на екранот
стојат трите нули што трепкаат "0.00".
Забелешка!
Ако сакате да ја отворите вратата
пред или за време на фазата против
туткање или ако сакате да ја
прекинете, притиснете кое било
копче или завртете го бирачот на
положбата на која било програма
(освен О ), со што вратата може да се
отвори по неколку минути
(контролната сијалица 9 се гаси).
7. Завртете го бирачот на програми на
О за да ја исклучите машината.
8. Извадете ги алиштата.
Автоматско перење и сушење (НОНСТОП програма)
За НОН-СТОП програмите се
препорачува тежина на полнењето од 3
kg за памук и лен, и 2 kg за синтетика.
Забелешка! Може да сушите и до 4 kg
памучни предмети (види табела за
"Програма за сушење").
Не користете уред/топче за дозирање,
кога изведувате програма на перење и
сушење.
1. Полнење алишта.
2. Додајте детергент и омекнувач.
3. Вклучете ја машината со вртење на
бирачот на избраната програма за
перење/ткаенина.
4. Изберете ја саканата опцијата со
притискање на соодветните копчиња.
Забелешка!
По можност, не избирајте брзина на
центрифугирање помала од онаа што
ја предлага уредот за да избегнете
предолго траење на сушењето, со
што ќе заштедите струја.
Во секој случај, намалувањето на
брзината на центрифугирање е
можна откако ќе го изберете
сушењето.
Најниските вредности, што можете да
ги изберете, се следниве:
- 900 врт/мин за памучни и 700 врт/
мин за синтетични ткаенини со
темпирано сушење
5. Изберете го траењето на сушењето
со притискање на копчето 5 . На
екранот се прикажуваат целокупното
траење на перењето и на избраниот
циклус на сушење.
6. Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8 . Откако
програмата ќе стартува,
преостанатото време се ажурира
секоја минута.
7. На крајот од програмата бирачот
мора да се заврти во положбата O ,
за да се исклучи машината.
8. Извадете ги алиштата.
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
electrolux 15
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Следните тежини се ориентациски
вредности:
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
16 electrolux
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перење зависат и
од изборот на детергент и од
користењето на правилните количини за
да се избегне непотребно трошење и да
се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат супстанции кои,
во големи количини, можат га ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Во овој уред може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• детергенти во прав за сите типови
ткаенина
• детергенти во прав за чувствителни
(60°C макс) и волнени ткаенини
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (60°C макс) за сите
типови ткаенини или специјални, кои
се само за волнени ткаенини.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
одберете програма без претперење.
Вашиот уред е опремен со систем за
рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не пречекорувајте
ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
Ниво
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу
тврда
> 21
> 37
Корисни совети за сушење
Подготвување на циклусот на сушење
Како машина за сушење, уредот работи
на принципот на кондензација.
Оттаму, славината за вода мора да биде
отворена, а одводното црево поставено
во мијалникот или приклучено на
одводна цевка, дури и во текот на
циклусот на сушење.
Внимание!
Пред стартување на програма за
сушење, намалете ја количината на
алиштата за да постигнете добри
резултати.
electrolux 17
Алиштата не се погодни за сушење
• Особено чувствителните предмети,
како синтетички завеси, волнени и
свилени делови од облеката, како и
оние со метални детали, најлон
чорапи, гломазни делови од облеката,
како јакни, прекривки, јоргани, вреќи за
спиење и перјани јоргани, не смеат да
се сушат машински.
• Избегнувајте сушење темни алишта
заедно со светли бушави предмети,
како пешкири, бидејќи овие ги
привлекуваат влакненцата.
• Извадете ги алиштата откако уредот
ќе заврши со сушењето.
• За да избегнете статичко полнење,
откако сушењето ќе заврши, при
перењето користете или омекнувач
или специјално средство за
омекнување, за машина за сушење.
• Деловите од облеката, обложени со
сунѓер или материјали слични на
сунѓер, не смеат да се сушат
машински; тие претставуваат
опасност од пожар.
• Исто така, ткаенините кои содржат
остатоци од зацрвстувачи или спреови
за коса, ацетон или слични раствори,
не смеат да се сушат машински, за да
се избегне создавање на штетни
испарувања.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
одберете програма без претперење.
Машината за перење е опремена со
систем за рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не пречекорувајте
ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент .
Етикети на деловите од облеката
За сушење, следете ги податоците на
етикетите од производителот:
•
= може да се суши во машина
•
= сушење на висока температура
•
= сушење на намалена
температура
•
= не може да се суши во машина.
Траење на циклусот на сушење
Траењето на сушењето може да варира
во зависност од:
• брзината на последното
центрифугирање
• потребниот степен на сушење (суво за
пеглање, суво за во плакар)
• вид на алиштата
• тежина на полнењето .
Просечното траење на сушењето за
темпирано сушење е наведено во
поглавјето "Програми за сушење".
Искуството ќе ви помогне да ги исушите
алиштата на најсоодветен начин, во
зависност од различните ткаенини.
Прибележете го траењето на сушењето
за веќе изведувани циклуси.
Дополнително сушење
Ако алиштата се уште се влажни на
крајот од програма за сушење, одново
изберете некое кусо сушење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не
пресушувајте ги алиштата за да
избегнете туткање на ткаенините
или собирање на деловите од
облеката.
18 electrolux
Програми за миење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
ПАМУК
90°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg - Нам. полнење 3 kg1)
За бел и трајно обоен памук (нормално валкани
предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ПАМУЧНИ СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
90°-Студено
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg - Нам. полнење 3 kg1)
За бел и трајно обоен памук со фаза на
претперење (многу валкани предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА
60°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 kg - Нам. полнење 1,5 kg1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 3 kg - Нам. полнење kg 1,51)
Чувствителни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА ЗА ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
60°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 1 kg
Оваа програма може да се избере за предмети од
синтетика или од мешан материјал што ќе се
пеглаат. Алиштата нежно се перат и се
центрифугираат за да се избегне секакво туткање.
На тој начин пеглањето е полесно. Згора на тоа,
машината ќе изведе и неколку дополнителни
плакнења.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Преграда за
детергент
2)
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Цедење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Посебно центрифугирање за рачно перени делови
од облеката и по програмите со избрана опција
Запирање плакнење и Ноќен циклус. Брзината на
центрифугирање можете да ја изберете со помош
на соодветното копче, за да ја прилагодите на
ткаенините што треба да се центрифугираат.
Опции
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЦЕДЕЊЕ
Цедење на водата
Макс. полнење 6 kg
За испуштање на водата од последното плакнење,
кај програмите со избрана опција Запирање
плакнење.
ПЛАКНЕЊА
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката, кои
претходно сте ги испрале на рака. Машината
изведува 3 плакнења, а на крајот едно долго
центрифугирање. Центрифугирањето може да се
намали со притискање на соодветното копче.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
СВИЛА
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 1 kg
Чувствителна програма за перење, погодна за
свила и предмети од мешана синтетика.
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 2 kg
Специјална програма за чувствителни ткаенини со
симболот "рачно перење".
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
Преграда за
детергент
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Преграда за
детергент
Опции
ВОЛНА
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 2 kg
Програма за перење за волна што може да се пере
во машина, како и за волнени предмети и
чувствителни ткаенини што се перат на рака.
Забелешка : Поединечен или масивен предмет
може да предизвика неурамнотеженост. Доколку
уредот не ја изведува последната фаза на
центрифугирање, додадете повеќе предмети,
рачно прераспределите ги алиштата, па потоа
изберете ја програмата за центрифугирање.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ПАМУЧНИ ЕКОНОМИЧНО
90°-40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт/
мин
Макс. полнење 6 kg
Бел и трајно обоени памучни.
Оваа програма може да се избере за малку до
нормално валкани предмети. Температурата ќе се
намали, а времето на перење ќе се продолжи. Ова
овозможува постигнување на добра ефикасност
во перењето, а штеди струја.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
O = ИСКЛУЧЕНО
за откажување на програмата, што е во тек, или за
исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Брзо, препорачуваме да го намалите
максималното полнење како што е наведено. (Нам. полнење = редуцирано полнење). Можно
е и целосно полнење, но со послаби резултати на перење.
2) Ако користите течни детергенти, мора да одберете програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Програми за сушење
Степен на сушење
Вид на
материјалот
Макс.
полнење:
Брзина на
центрифуг
ирање
Предложен
о траење на
сушењето
во минути
Погодно за сместување на
предметите без пеглање
Памук и лен
(бањарки,
пешкири, итн)
4kg
3kg
1,5kg
1400
150-170
100-110
65-75
Погодно за сместување на
предметите без пеглање
Синтетички или
мешани ткаенини
2kg
1kg
900
100-110
60-70
Погодни за пеглање
Памук и лен
(чаршафи за
кревет, чаршафи
за маса, кошули,
итн)
4 kg
3 kg
1,5 kg
1400
120-140
80-90
50-60
electrolux 21
Во согласност со Директивата на ЕЗ EN
50229 референтната програма за памук,
за податоците внесени во Енергетската
табела, мора да биде тестирана со
поделба на максималното полнење на
два еднакви дела и нивно одделно
сушење со ТРАЕЊЕ НА СУШЕЊЕТО.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи
бигор. Препорачливо е, во машината
повремено да користите прав за
омекнување на водата. Правете го ова
посебно од перењето на алиштата и
според упатствата на производителот на
омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне
во спречување на таложење на бигорот.
Чистење на фиоката на дозерот
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
1. Извадете ја фиоката на дозерот за
детергент извлекувајќи ја цврсто.
Отстранете ги сите трагови од
наталожениот прашак. За полесно
чистење, горниот дел од преградата
за адитиви треба да се извади.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја оставате
вратата отворена по перењето ќе го
сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
2. Извадете ја влошката за омекнувач
од средната преграда.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница, а
потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
3. Измијте ги сите делови со вода.
22 electrolux
4. Турнете ја влошката за омекнувач
докрај, така што цврсто лежи на
своето место.
5. Со четка исчистете ги сите делови од
машината за перење, посебно
дизните во горниот дел од комората
за вмивање.
6. Вметнете ја фиоката на дозерот за
детергент во шините и турнете ја
внатре.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата од
водоводот содржи железо, во барабанот
може да се јават наслаги од рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што не
рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот од
вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте додека
водата не се излади.
A
B
3. Ставете некаков сад блиску до
пумпата за да ја соберете водата,
што евентуално ќе истече.
4. Извлечете го цревото за ургентно
испуштање ( В ), ставете го во садот
и извадете го капачето.
electrolux 23
5. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете го капакот од пумпата ( А )
и симнете го. Секогаш држете
некаква крпа во близина за да ја
соберете истурената вода кога ја
вадите пумпата.
6. Отстранете секакви предмети од
пропелерот на пумпата, така што ќе
го вртите.
7. Вратете го капакот од цревото за
ургентно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
8. Зашрафете ја пумпата целосно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата може
да има жешка вода. Никогаш не вадете
го капакот од пумпата за време на циклус
на перење, секогаш почекајте уредот да
го заврши циклусот и да биде празен.
Кога го враќате капакот на место,
уверете се дека е цврсто затегнат за да
ги спречите протекувањето и можноста
децата да го одвртат.
Чистење на доводниот филтер за вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
24 electrolux
5. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, уверете се дека
температура во просторијата е над
0°C.
Спречување замрзнување
Кога машината е монтирана на место,
каде што температурата може да падне
под 0°C, постапете на следниот начин:
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. ставете го крајот од цревото за
ургентно празнење и на доводното
црево во длабок сад на подот и
пуштете ја водата да истече.
4. Повторно зашрафете го доводното
црево и вратете го на место цревото
за ургентно празнење, откако ќе го
ставите капакот.
Ургентно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете го штекерот од
приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте додека
водата не се излади;
4. ставете длабок сад на подот и
ставете крајот од цревото за ургентно
испуштање во него. Извадете го
капакот. Водата треба да се исцеди
во садот по слободен пад. Откако
садот ќе се наполни, вратете го
капакот на цревото. Испразнете го
садот. Повторувајте ја постапката,
додека водата не престане да тече;
5. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
6. откако ќе го затворите со капакот,
вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
7. повторно зашрафете ја пумпата.
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
• E10 : проблем со доводот на водата.
• E20 : проблем со испуштањето на
водата.
• E40 : вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
electrolux 25
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не
стартува:
Вратата не е затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Бирачот не е правилно поставен, а копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го бирачот и повторно притиснете го копчето 8 .
Избран е одложен старт.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложениот старт.
Активирана е безбедносната блокада за деца.
• Дезактивирајте ја безбедносната блокада за деца.
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Машината зема вода и
веднаш ја испушта:
Крајот од одводното црево е поставен премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во поглавјето "испуштање
вода".
Машината не испушта и/или
не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Одводниот филтер е затнат. E20
• Исчистете го одводниот филтер.
Избрана е некоја опција или програма, која завршува со вода
во коритото или која ги исклучува сите фази на
центрифугирање.
• Изберете ја програмата цедење или центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
По чистењето, капакот на цревото за ургентно испуштање не
е вратен на место или филтерот не е правилно зашрафен.
• Одново ставете го капакот од цревото за ургентно
празнење или докрај зашрафете го филтерот.
26 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
Лоши резултати на перење:
Сте ставиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете ја количината на полнењето.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте неколку минути додека вратата не се отклучи.
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали уредот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали уредот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронски уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку,
по 10 минути, алиштата се уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да центрифугира.
Во тој случај, рачно прераспределете ги алиштата и изберете
ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор, кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
electrolux 27
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината воопшто не суши
или не суши како што треба:
Не е избрано траење или степен на сушењето.
• Изберете траење или степен на сушењето.
Славината за вода не е отворена E10 .
• Отворете ја славината.
Одводниот филтер е затнат E20 .
• Исчистете го одводниот филтер.
Машината е преполнета.
• Ставајте помалку алишта во барабанот.
Избраната програма, траењето или степенот на сушењето не
одговараат за алиштата.
• Изберете програма, траење или степен на сушење, што
одговараат за алиштата.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Ширина
Висина
Длабочина
60cm
82cm
54cm
Поврзување на електриката
Напон - вкупна снага осигурувач
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на уредот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6kg
Максимално полнење за
сушење
Памук
Памук, голем капацитет
Синтетика
3 Kg
4 Kg
2 Kg
Брзина на центрифугирање
Максимум
1400 врт./мин
28 electrolux
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Бели памучни 90°
2.1
57
Памучни 60°
1.2
53
Памук ECO 60° 1)
1.02
42
Памучни 40°
0.7
53
Синтетика 40°
0.5
40
Чувствителни 40°
0.55
56
Волна / Рачно
перење 30°
0.25
58
Траење на
програмата (минути)
За траењето на
програмите,
погледнете го
екранот на
контролната табла.
1) "Памучни Eco" на 60°, со полнење од 6 kg, е референтна програма за податоците внесени
на ознаката за енергетски вредности, во согласност со стандардите на EEЗ 92/75.
Податоците за потрошувачка,
прикажани на оваа табела се
сметаат за чисто ориентациски,
бидејќи може да варираат зависно
од количината и типот на алиштата,
од влезната температура на водата,
како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сета
транспортна опрема, така што таа ќе
може одново да се монтира, доколку
уредот некогаш повторно ќе се
транспортира.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Симнете ги кабелот за струја и
одводното и доводното црево (ако е
монтирано) од држачите на задната
страна од уредот.
3. Отшрафете и извадете го
централниот транспортен клин А со
помош на испорачаниот клуч.
electrolux 29
Извлечете го соодветниот пластичен
разделник.
C
C
4. Отшрафете и извадете ги двата
големи задни клинови В , како и шесте
помали клинови С .
6. Затворете ги помалата горна дупка и
двете поголеми со соодветните
пластични затки, испорачани во
вреќичката со упатството.
C
B
B
C
5. Извадете го држачот D и прицврстете
ги шесте помали клинови С .
D
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
30 electrolux
цревото кон лево или кон десно,
зависно од положбата на славината
за вода.
35°
Точното нивелирање спречува
вибрации, бучава и поместување на
машината во текот на работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот. Откако ќе до
нивелирате уредот, прицврстете ги
навртките за заклучување.
45°
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
4. Приклучете го доводното црево на
славина со навој од 3/4". Секогаш
користете го цревото испорачано со
уредот.
Довод за вода
Доводното црево е испорачано и се
наоѓа во внатрешноста на барабанот од
машината. Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
ВАЖНО Овој уред мора да се приклучи
на довод на студена вода.
1. Отворете ја вратата и извадете го
доводното црево.
2. Приклучете го цревото на машината
со помош на коленестиот приклучок.
Не поставувајте го доводното црево
надолу. Нагодете го аголот на
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
electrolux 31
Уред за сопирање на водата
Доводното црево е опремено со уред за
сопирање на водата, кој ја штити
машината од оштетувања,
предизвикани од протекување на
водата, до кои може да дојде поради
природно стареење на цревото. Овој
дефект е прикажан со црвено поле во
прозорецот "A" . Доколку дојде до ова,
затворете ја славината за вода и
обратете се во вашиот сервисен центар
за да ви го заменат цревото.
A
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
32 electrolux
Вградување
Овој уред е наменет за вградување во
кујнскиот мебел. Отворот треба да ги
има димензиите прикажани на слика А.
A
Подготовка и монтажа на вратата
Машината е првобитно подготвена за
монтирање на врата, којашто ќе се
отвора од десно кон лево.
Во овој случај е доволно, шарките (1) и
контра-магнетот (6), испорачани со
уредот, да се зашрафат на соодветното
ниво (сл. В).
B
6
1
4
7
5
3
2
a) Врата
Димензиите на вратата треба да бидат:
- ширина 595-598 mm
- дебелина 16-22 mm
Висината (С-сл. С) зависи од висината
на основата на соседниот мебел.
C
b) Шарки
За да ги монтирате шарките, потребно е
да издупчите две дупки. (преч. 35 mm,
длабочина 12,5-14 mm, зависно од
длабочината на вратата на мебелот) од
внатрешната страна на вратата.
Растојанието помеѓу центрите на
дупките за фиксирање мора да
изнесува 416 mm.
Растојанието (В) од горниот раб на
вратата, до центарот од дупката, зависи
од димензиите на соседниот мебел.
Потребните димензии се дадени во
сликата С.
Шарките ќе се прицврстат на вратата со
помош на шрафови за дрво (2-сл. В),
испорачани со уредот.
c) Монтажа на вратата
Прицврстете ги шарките (1) на машината
со помош на шрафовите М 5х15 (3-сл. В).
Шарките може да се регулираат за да се
надомести за евентуална нерамномерна
дебелина на вратата.
За совршено порамнување на вратата
треба да ги олабавите шрафовите (3-сл.
В), да ја нагодите вратата и повторно да
затегнете шрафовите.
d) Контра-магнет (6)
Уредот е подготвен за магнетно
затворање на вратата.
За да овозможите правилно затворање
на овој уред, контра-магнетот (6)
electrolux 33
(челичен диск + гумен прстен) треба да
го зашрафите во внатрешната страна од
вратата. Неговата положба мора да
одговара на магнетот (4) на уредот (види
слика D).
D
магнетот (4) и плочката (5) од
спротивната страна (сл. В и Е).
Монтирајте ги контра-магнетот (6) и
шарките (1) како што е опишано погоре.
E
6
4
6
4
5
7
1
3
2
Ако вратата треба да се отвора од лево
кон десно, поставете ги плочките (7),
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Доколку кабелот за струја на уредот
мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
34 electrolux
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 35
www.electrolux.com
132961170-00-482008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement