Electrolux EWG14550W Uživatelský manuál

Electrolux EWG14550W Uživatelský manuál
návod k použití
Pračka
EWG 14550 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Vlastní nastavení
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Prací programy
Čištění a údržba
2
4
5
8
8
8
12
13
15
Co dělat, když...
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Instalace
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
Vestavba
19
22
22
23
26
26
26
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro
další použití.
• Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá
průmyslovým normám a splňuje zákonné
požadavky na bezpečnost spotřebičů.
Nicméně se jako výrobci domníváme, že
je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod
k použití uschovali a mohli ho používat i v
budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat,
předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je
ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit
s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte
spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy
nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních
měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte
spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové
teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou
se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto
před použitím vždy zkontrolujte vnitřek
bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
• Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud
použijete větší množství než doporučené,
může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly
uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s
kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte
pračku od zdroje napájení a vypněte
přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
electrolux 3
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky.
Pokud se neodstraní, může se spotřebič i
jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
• Po ukončení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti,
kde je vystaven mrazu, přečtěte si část
"Nebezpečí zamrznutí".
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu
použití. Nesmí se používat pro jiné účely
než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené
prádlo a před praním odstraňte z prádla
skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy.
Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v prač-
ce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit
ještě před vložením do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec jsou poškozené
tak, že vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný –
nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu
dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Zajistěte, aby se děti nebo domácí zvířata
nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání
zavření dětí a domácích zvířat v bubnu.
Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava,
až je zářez vodorovně. V případě potřeby
můžete použít i minci.
Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka
dají opět zavřít.
4 electrolux
POPIS SPOTŘEBIČE
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje
úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.
1
2
3
4
5
6
1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky
electrolux 5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro prací prostředek používaná
pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo
pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze
odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací
prostředek pro předpírku a namáčení se
přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
Komora na práškový nebo tekutý prací
prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý
prací prostředek nalijte těsně před spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce
dávkovače pracího prostředku. Všechny
avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít
do komory ještě před spuštěním pracího
programu.
OVLÁDACÍ PANEL
Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm programový volič, tlačítka, kontrolka a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.
1
1 Volič programu
2 Tlačítko TEPLOTA
3 Tlačítko snížení rychlosti
ODSTŘEDĚNÍ
4 Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
5 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
Tlačítko ODLOŽENÝ START
Displej
Tlačítko START/PAUZA
Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
Tlačítka ČASOVÉHO MANAŽERA
6 electrolux
Volič programu
Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí
pračky anebo výběr programu.
de několik přídavných máchání. U bavlněných programů je maximální rychlost
odstředění snížena automaticky.
Teplota
Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení
prací teploty.
Extra máchání
Konstrukce tohoto spotřebiče umožňuje
úsporu energie. Jestliže je však nezbytné
máchat prádlo ve větším množství vody
(extra máchání), zvolte tuto funkci. Pračka
provede několik přídavných máchání. Tato
funkce se doporučuje hlavně pro osoby
alergické na prací prostředky a v oblastech
s měkkou vodou.
Sníž. rychlosti odstředění
Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit
otáčky odstřeďování zvoleného programu
nebo zvolit možnost Zastavení máchání
případně Bez odstřeďování.
Bez odstředění
Po volbě této možnosti jsou všechny fáze
odstřeďování zrušeny a nahrazeny odčerpáním vody, aby se prádlo nezmačkalo.
Doporučeno pro velmi jemné prádlo. U některých programů se máchání provádějí s
použitím většího množství vody.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se
prádlo nezmačkalo. Předtím, než otevřete
dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k
vypuštění vody jsou popsány v části "Na
konci programu".
Snadné žehlení
Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere
a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší.
Pračka navíc u některých programů prove-
Odložený start
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny,
a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.
Start/Pauza
Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.
Časový manažer
Tato tlačítka umožňují upravit délku programu automaticky navrženou pračkou.
Kontrolka Zablokovaná dvířka
Kontrolka 9 se rozsvítí, když program začne
a označuje, kdy je možné otevřít dvířka:
• svítí: dvířka nemůžeme otevřít. Pračka
pere nebo se zastavila s vodou v bubnu.
• nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Program
skončil, nebo je vypuštěná voda.
• bliká: dvířka se otevírají
Displej
7.4
7.3
Na displeji se objevují následující údaje:
7.1:
7.5
7.1
7.2
• Délka zvoleného programu
electrolux 7
•
•
•
•
Po volbě programu se na displeji zobrazí
jeho délka v hodinách a minutách
(například 2.05 ). Délka praní se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu
se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
Odložený start
Zvolené odložení nastavené pomocí
příslušného tlačítka se na několik vteřin
objeví na displeji, potom se znovu zobrazí
délka zvoleného programu.
Poplachové kódy
V případě provozních problémů se na
displeji mohou zobrazit některé poplachové kódy, např. E20 (viz část "Co dělat, když...").
Nesprávná volba možnosti
Jestliže zvolíte možnost, která není slučitelná se zvoleným programem, ve spodní
části displeje se na několik vteřin zobrazí
zpráva Err a příslušná červená kontrolka
tlačítka 8 začne blikat.
Konec programu
Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly, kontrolka 9 a kontrolka tlačítka
8 zhasne a dvířka se mohou otevřít.
Tabulka symbolů
Volič programu
Bavlna
Úsporný
+
Bavlna + Předpírka
+
Úsporný + předpírka
Syntetické
+
Syntetika + předpírka
Jemné
Vlna
Ruční praní
Dámské prádlo
Hedvábí
Máchání
Vypouštění
Odstředění
7.2: Ikony fáze pracího programu
• Praní
• Máchání
• Vypouštění
• Odstředění
Po zvolení pracího programu se dole na
displeji zobrazí ikony odpovídajícím různým
fázím daného pracího programu. Po stisknutí tlačítka 8 zůstane svítit pouze ikona
právě probíhajícího programu.
7.3: Fáze ohřevu
Během pracího cyklu se na displeji zobrazí
ikona teploty označující, že pračka začala
ohřívat vodu v bubnu.
7.4: Ikony stupně zašpinění
Po zvolení programu se na displeji zobrazí
ikona označující stupeň zašpinění, automaticky navržená pračkou:
• Intenzivní
• Normální/Denní
• Lehký/Krátký
• Extra krátký
7.5: Dětská bezpečnostní pojistka
Toto zařízení vám umožňuje ponechat pračku během provozu bez dohledu.
8 electrolux
Tlačítka a kontrolky
Studené praní
Teplota
Snížení rychlosti odstřeďování
Zastavení máchání
Bez odstředění
Snadné žehlení
Extra máchání
Odložený start
Řízení času
Dvířka
Dětská bezpečnostní pojistka
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny
k instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
• Nalijte 2 litry vody do komory pro
dávkovače pracího
hlavní praní
prostředku, abyste aktivovali ECO
ventil. Poté spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou
pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do
komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a
spusťte pračku.
VLASTNÍ NASTAVENÍ
Zvukové signály
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením,
které se rozezní v těchto případech:
• na konci cyklu
• při poruše.
Současným stisknutím tlačítka 4 a 5 po dobu přibližně 6 sekund dojde k vypnutí zvukového signálu (s výjimkou situací, kdy došlo k poruše). Dalším stisknutím těchto 2
tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.
Dětská pojistka
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku
bez dohledu a přitom bez obav, že se děti
zraní nebo spotřebič poškodí. Tato funkce
zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma
způsoby:
1. Před stisknutím tlačítka 8: pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka 8: nebude možné
změnit žádný program ani možnost.
K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka 5 a
6, dokud se na displeji neobjeví nebo ne.
zmizí ikona
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za
držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku
vody nebo poškození prádla.
electrolux 9
Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte požadované množství pracího
prostředku, nasypte ho do komory pro
, nebo do příslušné komory,
hlavní praní
pokud to zvolený program/možnost vyžaduje (viz další podrobnosti v části "Zásuvka
dávkovače pracích prostředků").
Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory
(použité množství nesmí
označené
přesáhnout značku "MAX" na dávkovači).
Zásuvku lehce zavřete.
Zvolte příslušný program otáčením
voliče programu (1)
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti
odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných
tlačítek. Zelená kontrolka tlačítka 8 začne
blikat.
Voličem programu můžete otáčet ve směru
doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy
.
Na konci programu je nutné pootočit
voličem programu do polohy
k vypnutí pračky.
Pozor Pokud voličem programu
otočíte za chodu spotřebiče na jiný
program, červená kontrolka tlačítka 8
3x zabliká a na displeji se objeví zpráva
Err na znamení špatného výběru.
Pračka nově zvolený program
neprovede.
Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 2
Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.
10 electrolux
Snižte rychlost odstřeďování pomocí
tlačítka 3
Po zvolení požadovaného programu
spotřebič automaticky nabídne maximální
rychlost odstředění pro daný program.
Opakovaným stisknutím tlačítka 3 můžete
změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo
odstředit s jinou rychlostí. Rozsvítí se
příslušná kontrolka.
Vyberte dostupnou možnost pomocí
tlačítek 3, 4 a 5
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti ještě před stisknutím tlačítka 8. Po volbě možnosti se rozsvítí
příslušná kontrolka.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká
červená kontrolka tlačítka 8 a na displeji se
na několik vteřin zobrazí zpráva Err.
Povolené kombinace pracích programů
a možností viz kapitola "Prací programy".
Zvolte Odložený start stisknutím
tlačítka 6
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko 6
k volbě požadovaného odkladu. Rozsvítí se
příslušná kontrolka.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20
hodin) se na několik vteřin objeví na displeji,
potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení
programu a před stisknutím tlačítka 8.
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je
možné kdykoliv před stisknutím tlačítka 8.
Volba odloženého startu:
1. Zvolte program a požadované možnosti.
2. Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka
6.
3. Stiskněte tlačítko 8:
– pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
– Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka 8:
1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka 8.
2. Stiskněte tlačítko 6 jednou, až se zobrazí symbol 0'.
3. Stiskněte opět tlačítko 8 ke spuštění
programu.
Důležité Zvolenou dobu odložení můžete
změnit jen po opětovné volbě pracího
programu.
Odložený start nemůžete zvolit u programu VYPOUŠTĚNÍ.
Spusťte program stisknutím tlačítka 8
Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka
8 , příslušná zelená kontrolka 8 přestane
blikat.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka 8: zelená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko 8.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně
vybrané funkci 3x zabliká červená kontrolka tlačítka 8 a na displeji se na několik
vteřin zobrazí zpráva Err.
Zvolte možnost Časový manažer
stisknutím tlačítka 10
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo
zkrátit. Na displeji se objeví ikona stupně
zašpinění, která udává zvolený stupeň zašpinění. Tato možnost je k dispozici pouze
u programů Bavlna , Syntetika a Jemné.
Typ pracího
cyklu
Ikona
stupně
znečištění
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Lehký
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz tabulka Prací
programy).
electrolux 11
Důležité Časový manažer nemůže být
zvolen u Úsporný (Eco) .
Nabídka těchto ikon stupně znečištění se liší podle druhu tkaniny, viz následující tabulka.
Tkanina
Stupeň zašpinění
Bavlna
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
Syntetika
Jemné prádlo
Změna možnosti nebo probíhajícího
programu
Každou funkci je možné změnit ještě před
jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte
uvést pračku do stavu PAUZA a stisknout
tlačítko 8 (jestliže si přejete změnit funkci
Časový manažer), musíte zrušit probíhající
program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná
pouze jeho resetováním. Otočte voličem
, a potom na nově
programu do polohy
zvolený program. Spusťte nový program
opětovným stisknutím tlačítka 8. Voda z
pračky se nevypustí.
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko 8 k přerušení probíhajícího
programu, příslušná zelená kontrolka začne
blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k restartování
programu.
Zrušení programu
Otočte voličem programu do polohy
zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.
ke
Otevření dvířek
Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu
PAUZY stisknutím tlačítka 8.
Po několika minutách kontrolka 9 zhasne a
můžete dvířka otevřít.
Jestliže kontrolka stále svítí a dvířka jsou zablokovaná, znamená to, že pračka již
ohřívá, nebo že hladina vody je příliš vysoko. V žádném případě neotvírejte dvířka silou!
Jestliže nemůžete dvířka otevřít, ale nutně
to potřebujete, vypněte pračku otočením
voliče programu do polohy O. Po několika
minutách můžete dvířka otevřít (Pozor na
hladinu vody a teplotu!).
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko 8.
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví. Na displeji
se objeví tři blikající 0.00 a kontrolka tlačítka
8 zhasne. Zazní několik zvukových signálů.
Pokud nastavíte program nebo funkci, která
končí s nevypuštěnou vodou v bubnu,
dvířka zůstanou zablokovaná. Tím je uživatel upozorněn, že před otevřením dvířek je
nejdříve nutné vypustit vodu.
Před vypuštěním vody se buben otáčí v
pravidelných intervalech.
Vodu vypustíte následujícím postupem:
1. Otočením voliče programu na O.
2. Zvolte program vypouštění nebo
odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost
odstředění pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko 8.
Na konci programu se dvířka uvolní a lze je
otevřít. Otočením voliče programů na O vypněte spotřebič.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod
vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
12 electrolux
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jaké-
hokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu;
a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Svažte všechny
pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou
a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a
skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku.
Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi
používaný za studena. U starých rezavých
skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina
by se mohla proděravět.
1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:navlhčete acetonem 1), položte oděv na
měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě, a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte.
Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího
prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem 1), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle
ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým
nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým
čisticím prostředkem.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.),
barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny
běžně dostupné prací prostředky, určené
pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin
• práškové prostředky pro jemné tkaniny
(max. 60 °C) a vlnu
electrolux 13
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max.
60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek,
musíte zvolit program bez předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku.
Množství pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla
• prádlo je lehce zašpiněné
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni
tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti
zjistíte u místního vodárenského podniku,
nebo na místním úřadě. Pokud má voda
střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy
však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud
je voda měkká, upravte množství čistícího
prostředku.
PRACÍ PROGRAMY
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstřeďování
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA
90 °C – studená
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg 1)
Bílá a barevná bavlna (normálně znečištěné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ŘÍZENÍ ČASU
BAVLNA ÚSPORNÝ
90° - 40°
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna.
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně
znečištěné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého výsledku
praní a ušetříte energii.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA + PŘEDPÍRKA
90 °C – studená
Předpírka – Hlavní praní – Máchání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg 1)
Bílá nebo barevná bavlna s předpírkou (velmi znečištěné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ŘÍZENÍ ČASU
Komora pracího
prostředku
2)
14 electrolux
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstřeďování
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA ÚSPORNÝ + PŘEDPÍRKA
90 °- 40°
Předpírka – Hlavní praní – Máchání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg
Bílá nebo barevná bavlna s předpírkou.
Tento program je vhodný pro normálně znečištěné
bavlněné prádlo se skvrnami. Teplota bude nižší a doba praní bude delší.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
SYNTETICKÉ
60 °C – studená
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 900 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Syntetické nebo směsové tkaniny, normálně znečištěné prádlo.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ŘÍZENÍ ČASU
SYNTETIKA + PŘEDPÍRKA
60 °C – studená
Předpírka – Hlavní praní – Máchání
Maximální rychlost odstřeďování 900 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Syntetické nebo směsové tkaniny s předpírkou
(velmi znečištěné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ŘÍZENÍ ČASU
JEMNÉ
40 °C – studená
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 700 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Jemné tkaniny, normálně znečištěné jemné prádlo.
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ŘÍZENÍ ČASU
VLNA
40 °C – studená
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 900 ot/min
Max. náplň 2 kg
Prací program pro vlnu, kterou lze prát v pračce, i pro
vlněné a jemné tkaniny, u kterých se doporučuje praní
v ruce.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Při praní jediného nebo objemného kusu může
být spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede závěrečné odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte
program odstředění.
RUČNÍ PRANÍ
40 °C – studená
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 900 ot/min
Max. náplň 2 kg
Speciální program pro jemné tkaniny se symbolem
péče „ruční praní“.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Komora pracího
prostředku
2)
2)
electrolux 15
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstřeďování
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
DÁMSKÉ PRÁDLO
40°
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 900 ot/min
Max. náplň 1 kg
Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo jako
dámské prádlo, podprsenky, spodní prádlo apod.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
HEDVÁBÍ
30°
Hlavní praní – máchání
Maximální rychlost odstřeďování 700 ot/min
Max. náplň 1 kg
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené
syntetické prádlo.
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
MÁCHÁNÍ
Máchání
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně.
Pračka provede tři máchání a závěrečné dlouhé
odstředění. Rychlost odstřeďování lze snížit.
ODSTŘEDĚNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
SNADNÉ ŽEHLENÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
Komora pracího
prostředku
VYPOUŠTĚNÍ
Vypuštění vody
Max. náplň 6 kg
Pro vypuštění vody z posledního máchání u programů
se zvolenou možností ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ nebo
BEZ ODSTŘEDĚNÍ.
ODSTŘEDĚNÍ
Vypouštění a dlouhé odstředění
Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
Max. náplň 6 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech se zapnutou možností ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ a BEZ ODSTŘEDĚNÍ. Rychlost odstřeďování
můžete zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle
druhu prádla, které má být odstředěno.
ODSTŘEDĚNÍ
O=VYPNUTO
Pro zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí
spotřebiče.
1) Zvolíte-li stisknutím tlačítka 10 funkci Extra krátký, doporučujeme snížit maximální množství prádla podle uvedených
pokynů. (Sníž. náplň = snížená náplň). Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění Před každou údržbou
nebo čištěním musíte spotřebič odpojit
od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Doporučujeme proto pravidelně používat v
16 electrolux
pračce práškový změkčovač vody. Tento
postup provádějte samostatně, nikoliv při
praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř
spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Propláchněte ji pod vodovodem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného
prášku.
Aby čištění bylo snazší, je třeba vrchní díl
komory na přísady vyjmout. Všechny části
omyjte vodou.
Důležité K čištění vnějších ploch
nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je
nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na
prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vyndejte zásuvku tak, že stlačíte úchytku
směrem dolů a vytáhněte ji ven.
Komoru zásuvky dávkovače očistěte kartáčkem.
electrolux 17
• spotřebič nevypouští vodu nebo neodstřeďuje;
• je spotřebič během čerpání vody neobvykle hlučný, což je způsobeno předměty,
jako jsou zavírací špendlíky, mince apod.,
které blokují čerpadlo;
• nastal problém s vypouštěním vody (další
podrobnosti viz část „Co dělat, když...“).
Upozornění Před odšroubováním
krytu čerpadla vypněte spotřebič a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Prací buben
V bubnu se může usazovat rez z rezavých
částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.
Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte
kyselé odvápňovací prostředky, drsné
čisticí prostředky obsahující chlor, železné
nebo ocelové drátěnky.
1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou
ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez
prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.
Program: Zvolte program pro bavlnu s
maximální teplotou a přidejte asi 1/4
odměrky pracího prostředku.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění
dvířek a odstranit případné cizí předměty,
které se do něj mohly zachytit.
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno
pravidelně a zejména, jestliže:
Postupujte následovně:
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Je-li to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
A
B
3. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
4. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku
(B), vložte ji do nádoby a odšroubujte
uzávěr.
18 electrolux
5. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla (A) otáčením směrem proti směru hodinových ručiček a
vyjměte filtr. V případě potřeby použijte
kleště. Připravte si hadr na utírání vody,
která by mohla při odmontování krytu
vytéct.
Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny zbytky vláken.
6. Odstraňte nečistoty a zachycená vlákna
ze sedla filtru a z oběžného kola čerpadla.
Opatrně zkontrolujte, jestli se oběžné
kolo čerpadla otáčí (otáčí se trhaně).
Pokud se neotáčí, kontaktujte místní
autorizované servisní středisko.
7. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte ji na původní
místo.
8. Vraťte filtr zpět do čerpadla – musíte jej
správně zasunout do speciálních drážek. Otáčením po směru hodinových
ručiček pevně našroubujte kryt čerpadla.
Upozornění
Jestliže je spotřebič v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v čerpadle
horká voda.
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy počkejte, až spotřebič
skončí cyklus a je prázdný. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně
dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda
a malé děti ho nemohly odšroubovat.
Čištění filtrů přívodu vody
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu
než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není
zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem
se štětinami.
electrolux 19
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
5. Přívodní hadici pak odšroubujte od
pračky. Připravte si hadr, protože může
vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým
kartáčkem nebo hadříkem.
7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a
zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření:
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici.
3. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
4. Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku
vraťte po nasazení uzávěru zpět na její
místo.
5. Když budete chtít pračku znovu uvést
do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota
prostředí vyšší než 0°C.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte
ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
4. položte na podlahu nádobu a vložte do
ní konec nouzové vypouštěcí hadičky.
Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče
sama do nádoby. Když je nádoba plná,
uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
5. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů.
6. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr
a vraťte ji zpět;
7. zašroubujte opět čerpadlo.
Důležité Pokaždé, když vypustíte vodu z
pračky pomocí nouzové vypouštěcí
hadičky, musíte nalít 2 l vody do komory
dávkovače pracích prostředků pro hlavní
praní a zapnout vypouštěcí program. Tím
se zprovozní ECO ventil , který zabrání
tomu, aby při následujícím praní zůstala
část pracího prostředku nevyužitá.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Některé problémy jsou způsobeny pouze
zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a
můžete je snadno odstranit sami bez volání
do servisu. Před zavoláním do servisního
střediska proveďte nejprve níže uvedené
kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne
blikat červená kontrolka tlačítka 8 , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na
displeji se zobrazí jeden z následujících po-
plachových kódů na znamení, že pračka
nefunguje:
•
: problém s přívodem vody.
•
: problém s vypouštěním vody.
•
: otevřená dvířka.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko 8
k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte
do místního servisního střediska.
20 electrolux
Problém
Pračka nezačne prát:
Možná příčina/Řešení
Dvířka nejsou zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko 8.
• Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 8.
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start.
Je zapnutá dětská pojistka.
• Vypněte dětskou pojistku.
Vodovodní kohout je zavřený.
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá.
Zařízení se neplní vodou:
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Je zanesený filtr v přívodní hadici nebo filtr
přívodního ventilu.
• Vyčistěte filtry přívodu vody (další podrobnosti
viz "Čištění filtrů na přívodu vody").
Dvířka nejsou správně zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části "Vypouštění vody".
Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje:
Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá.
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Došlo k ucpání vypouštěcího filtru.
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou v bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze.
• Vypněte tuto možnost.
• Zvolte program Vypouštění nebo Odstředění.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
electrolux 21
Problém
Možná příčina/Řešení
Na podlaze je voda:
Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné
tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Vypouštěcí hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět kryt filtru, nebo jste filtr špatně
po vyčištění zašroubovali.
• Nasaďte kryt na filtr, nebo úplně zašroubujte
filtr.
Prádlo není dobře vyprané:
Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním nijak
ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí
prostředky na skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Dejte do bubnu méně prádla.
Dvířka nejdou otevřít:
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte, až zhasne kontrolka 9.
V bubnu je voda.
• Zvolte program vypouštění nebo odstředění k
vypuštění vody.
Pračka během odstředění vibruje nebo je
hlučná:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené.
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu
rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, než
nerovnováha zmizí, a může se dokončit normální odstředění. V případě, že ani po uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně rozloženo
v bubnu, pračka prádlo neodstředí.
• Rozložte znovu prádlo.
22 electrolux
Problém
Možná příčina/Řešení
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává
ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk.
Nový motor zajišťuje měkčí začátek a rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění, a
také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádná voda:
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi
úsporně s menší spotřebou vody při zachování
stejného výkonu.
Pokud problém nemůžete určit nebo
vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní
středisko. Dříve než budete telefonovat do
servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky. Servisní
středisko se na tyto údaje bude dotazovat.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
60 cm
85 cm
54 cm
Připojení k elektrické síti
Napětí - celkový výkon - pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém
štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prádla
Bavlna
6 kg
Otáčky odstřeďování
Maximální
1400 ot/min
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Program1)
Spotřeba energie (kWh)2)
Spotřeba vody (litry)2)
Bílá bavlna 90 °C
2.1
57
Bavlna 60 °C
1.2
53
Bavlna 40 °C
0.7
53
Syntetika 40 °C
0.5
40
Jemné 40 °C
0.55
56
Vlna / Ruční praní 30 °C
0.25
58
1) Délku programu naleznete na displeji.
2) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla,
teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.
Standardní programy s hodnotami
spotřeby uvedenými na energetickém
štítku
Bavlna úsporný 60 °C a bavlna úsporný 40
°C jsou standardní programy pro běžně
znečištěné bavlněné prádlo. Tyto programy
jsou vhodné pro praní běžně znečištěného
bavlněného prádla a představují nejúspornější programy v oblasti kombinované
spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla.
Splňují normu EN60456.
electrolux 23
Skutečná teplota vody se může od
uvedené teploty cyklu lišit.
INSTALACE
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít
při případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.
3. Vyšroubujte tři šrouby.
2
1
4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.
2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí
hadici.
5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové
krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.
24 electrolux
Důležité Tento spotřebič musí být
připojen k přívodu studené vody.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím
úhlového spoje. Neumisťujte přívodní
hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.
35°
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku
a pohybu pračky během provozu.
Pozor Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním
kartónu, dřeva nebo podobných
materiálů pod spotřebič. Po vyrovnání
spotřebiče utáhněte pojistné matice.
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod
vody nepoužívejte hadice z předchozího
spotřebiče.
45°
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič
nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského
nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo
snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte
správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče.
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby
neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s
3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je
příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici, která je
speciálně určená pro tento účel.
electrolux 25
Bezpečnostní zařízení k zastavení
úniku vody
Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním zařízením k zastavení úniku vody, které
chrání před škodami způsobenými únikem
vody z hadice, jež může být způsobeno jejím přirozeným stárnutím. Tato porucha je
signalizována červeným polem v okně "A".
Zjistíte-li tuto poruchu, zavřete přívod vody
a zavolejte do servisního střediska se žádostí o výměnu hadice.
A
Vypouštění vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit
třemi různými způsoby.
• Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla. Důležité je, aby koleno se zahnutou
částí hadice nemohlo při vypouštění
sklouznout z umyvadla. Upevněte ho pro-
to šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na
zdi.
• Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem
tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
• Přímo do odpadního potrubí , které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního potrubí musí
byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice nesmí být nikde
zkroucená.
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.
26 electrolux
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Informace o připojení k elektrické síti jsou
uvedeny na typovém štítku na vnitřním
okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod
unese maximální požadované zatížení i
případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na zásuvku s
uzemněním.
zdraví a za škody na majetku, k
nimž došlo v důsledku nedodržení
výše uvedených pokynů.
Přívodní kabel musí být po instalaci
spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit
přívodní kabel, musí výměnu
provést naše servisní středisko.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za možné poškození
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
cyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
jsou re-
VESTAVBA
Tento spotřebič je připraven pro vestavbu
mezi skříňky kuchyňské linky. Mezera mezi
skříňkami, do které se spotřebič zasune,
musí mít rozměry jako na obrázku A.
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít
k jejich druhotnému využití.
Ekologické rady
Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k
ochraně životního prostředí, doporučujeme
řídit se následujícími radami:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát
bez předpírky, ušetříte prací prostředek,
vodu i čas (a ochráníte tak i životní
prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete
před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší
teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti
vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
electrolux 27
A
C
Příprava a montáž dveřního panelu
Spotřebič je připravený k instalaci dveřního
panelu s otvíráním zprava doleva.
V tomto případě stačí přišroubovat ke
spotřebiči v příslušné výšce závěsy (1) a na
dveřní panel protimagnet (6), které se dodávají se spotřebičem (obr. B).
b) Závěsy
K montáži závěsů je nutné vyvrtat dva otvory (prům. 35 mm, hloubka 12,5-14 mm
podle hloubky dveří skříněk) na vnitřní straně dveřního panelu. Vzdálenost mezi středy
upevňovacích otvorů musí být 416 mm.
Vzdálenost (B) měřená od horního okraje
dveřního panelu ke středu otvoru závisí na
rozměrech okolních skříněk.
Požadované rozměry jsou uvedeny na obrázku C.
Závěsy připevněte ke dveřím pomocí šroubů na dřevo (2-obr. B), které se dodávají se
spotřebičem.
c) Montáž dveří
Ke dveřím připevněte závěsy (1) pomocí
šroubů M 5x15 (3-obr. B). Závěsy je možné
nastavit tak, aby vyrovnávaly rozdílnou
tloušťku dveřního panelu.
K dokonalému vyrovnání dveřního panelu je
nezbytné uvolnit šroub (3-obr. B), seřídit
dveře a opět šroub utáhnout.
d) Protimagnet (6)
Spotřebič je připravený na magnetické zavírání dveřního panelu.
Na vnitřní stranu dveřního panelu je k tomuto účelu nutné na vnitřní stranu dveřního
panelu našroubovat protimagnet (6) (ocelový kotouček + gumový kroužek). Poloha
protimagnetu musí odpovídat magnetu (4)
na spotřebiči (viz obrázek D).
B
6
1
4
7
5
3
2
a) Dveřní panel
Rozměry dveřního panelu musí být:
- šířka 595-598 mm
- tloušťka 16-22 mm
Výška (C- obr. C) závisí na výšce podstavce
okolních skříněk.
28 electrolux
magnet (6) a závěsy (1) namontujte podle
dříve uvedeného postupu.
D
E
6
6
4
4
5
7
1
3
Pokud chcete, aby se dveře otvíraly zleva
doprava,změňte polohu destiček (7), magnetu (4) a destičky (5) (obr. B a E). Proti-
2
electrolux 29
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
132959231-A-202011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement