Electrolux EWG14550W User manual

Electrolux EWG14550W User manual
EWG 14550 W
................................................ .............................................
MK МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за перење
2
4
5
8
9
9
13
15
Нега и чистење
18
Што да сторите ако...
21
Технички податоци
24
Потрошувачки вредности
25
Монтажа
25
Поврзување на струјата
28
Еколошки прашања
28
Вградување
29
Можноста за промени е задржана.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред
одговара на индустриските стандарди
и на законските барања за
безбедноста на уредите. Сепак, како
производители, сметаме дека наша
должност е да ги дадеме следниве
безбедносни напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да
остане заедно со уредот за идни
потреби. Доколку уредот се продаде
или пренесе на друг сопственик или
се преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или
користите уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на
машината во текот на транспортот.
Никогаш не поврзувајте оштетена
машина. Доколку има оштетени
делови, обратете се кај Вашиот
продавач.
• Ако уредот се испорачува во
зимските месеци, кога температурите
се под нулата: чувајте ја машината за
перење 24 часа на собна
температура, пред првпат да ја
користите.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека мали миленичиња и
деца нема да се качат во барабанот.
За да го избегнете ова, проверете го
барабанот пред употреба.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување
и не смеат да се ставаат во
машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака
за перница, бидејќи е можно тие да
се протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
electrolux 3
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
ИНСТАЛИРАЊЕ
• Овој уред е тежок. Бидете
внимателни кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се
во сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде
до сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да
не стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги
ногалките за да се овозможи
слободно струење на воздухот под
уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
КОРИСТЕЊЕ
• Уредот е конструиран за користење
во домаќинството. Не смее да се
користи за други цели, освен оние за
кои е наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење
на изресени или искинати предмети,
и третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите
испарливи течности за чистење,
треба да внимавате да ја отстраните
течноста од делот од облеката пред
да го ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста
на уредот.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗАРАДИ
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦАТА
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
во користење на апаратот од страна
4 electrolux
•
•
•
•
на лицето, кое е одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да
не си играат со апаратот.
Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата – опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го (без
притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и
да ја вратите можноста за
заклучување на вратата, вртете го
(без притискање) копчето во
внатрешноста на вратата во лево,
додека жлебот не стои вертикално.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот
систем за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја
намалува потрошувачката на вода, со што штеди струја.
1
2
7
8
9
3
4
5
10
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
electrolux 5
ФИОКА ЗА ДЕТЕРГЕНТ
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја
има). Детергентот за претперење и
киснење се додава на почетокот од
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава во
текот на фазата на дејство против
дамките.
Преградата за детергент во прав
или за течен детергент се користи за
главното перење. Aко користите течен
детергент налејте го пред самото
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините што
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката „MAX“ во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се налеат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
6 electrolux
1 Тркалце на програматорот
2 Копче за температура
3 Копче за намалување на
центрифугата
Копче
за лесно пеглање
4
5 Копче за дополнително плакнење
6 Копче за одложено почнување
7 Екран
8 Копче старт/пауза
9 Контролна сијаличка за
заклучена врата
10 Копчиња за управување со
времето
ТРКАЛЦЕ НА ПРОГРАМАТОРОТ
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање
програми.
ТЕМПЕРАТУРА
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНТРИФУГА
Со притискање на ова копче може да ја
смените брзината на
центрифугирањето на одбраната
програма или да ги одберете опциите
Задржано плакнење или Без
центрифуга.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
Со избирање на оваа опција се
спречуваат сите фази на
центрифугирање и се заменуваат со
цедење, за да не се истуткаат
алиштата. Се препорачува за многу
чувствителни ткаенини. За некои
програми плакнењата ќе се извршат со
повеќе вода.
ЗАДРЖАНО ПЛАКНЕЊЕ
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
Со избирање на оваа опција, алиштата
нежно се перат и се центрифугираат за
да се избегне секакво туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на
тоа, кај некои програми машината ќе
изведе и дополнителни плакнења. Кај
програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање се
намалува автоматски.
ДОПОЛНИТЕЛНО ПЛАКНЕЊЕ
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
ОДЛОЖЕН СТАРТ
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
СТАРТ ПАУЗА
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
ВРЕМЕНСКИ УПРАВУВАЧ
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
КОНТРОЛНА СИЈАЛИЦА ЗА
ЗАКЛУЧЕНА ВРАТА
Контролната сијалица 9 се пали кога ќе
стартува програмата и укажува дали
вратата може да се отвори:
• свети: вратата не може да се отвори.
Машината работи или престанала да
работи, но има вода во кадата.
• не свети: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
• светлото трепка: вратата се отвора
electrolux 7
ЕКРАН
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следниве
информации:
7.1:
• Времетраење на избраната
програма
По одбирањето програма,
времетраењето на програмата за
перење се прикажува во часови и
минути (на пример 2.05). Траењето се
пресметува автоматски врз основа на
максималното препорачано полнење
за секој вид ткаенина. Откако ќе
почне програмата, преостанатото
време се ажурира секоја минута.
• Одложено почнување
Одбраното одложување поставено со
притискање на соодветното копче се
прикажува на екранот неколку
секунди, а потоа повторно се
прикажува времетраењето на
одбраната програма.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми со работата,
може да се прикажат одредени
пораки за тревога, на пример E20
(видете во поглавјето "Што треба да
се направи ако...").
• Неправилно одбирање опција
Ако се одбере опција што не е
соодветна со поставената програма
за перење, се прикажува пораката Err
на дното на екранот неколку секунди
и вграденото црвено светло на
копчето 8 почнува да трепка.
• Крај на програма
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
7.1
7.2
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8
се гасат и вратата може да се отвори.
7.2: Икони за фазите на програмите
за перење
• Перење
• Плакнења
• Црпење
• Центрифуга
По одбирањето програма за перење,
иконите за фазите на програмата
соодветни на фазите од кои се состои
програмата се прикажуваат на долниот
дел на екранот. Откако ќе го притиснете
копчето 8 останува запалена само
иконата на фазата што е во тек.
7.3: Фаза на греење
За време на циклусот за перење на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за извалканоста
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски:
• Интензивно
• Нормално/Секојдневно
• Лесно/Брзо
• Супер брзо
7.5: Безбедносна брава за деца
Уредот овозможува да го оставите
апаратот без надзор додека работи.
8 electrolux
ТАБЕЛА НА СИМБОЛИ
Бирање програма
Памучни
Еко
+
Памук + Претперење
+
Штедливо + Претперење
Синтетика
+
Синтетика + Претперење
Нежни
Волна
Рачно перење
Женска долна облека
Свила
Плакнења
Цедење
Центрифуга
Копчиња и светилка
Студено перење
Температура
Намалување на центрифуга
Задржано плакнење
Без центрифуга
Лесно пеглање
Дополнително плакнење
Одложен почеток
Одредување на времето
Врата
Безбедносна брава за деца
ПРВА УПОТРЕБА
• Проверете дали електричните и
водоводните поврзувања се
согласни со упатствата за
местење.
• Отстранете ги блокот од
стиропор и сиот останат
материјал од барабанот.
• Истурете 2 литри вода во
главната преграда за перење
на фиоката на дозерот за да се
активира вентилот ECO. Потоа
вклучете циклус за памук на
највисока температура, без
алишта во машината, за да ги
отстраните производните
остатоци од барабанот и кадата.
Турете 1/2 мерка детергент во
electrolux 9
фиоката за главно перење на
дозерот и вклучете ја машината.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ЗВУЧНИ СИГНАЛИ
Машината е опремена со звучен уред
кој се огласува во следните случаи:
• на крајот од циклусот
• ако има дефект.
Откако истовремено ќе ги притискате
копчињата 4 и 5 околу 6 секунди,
звучниот сигнал се исклучува (освен во
случај на дефект). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња,
звучните сигнали повторно се
вклучуваат.
БЕЗБЕДНОСНА БЛОКАДА ЗА
ДЕЦАТА
Овој уред Ви дозволува да го оставите
апаратот без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да го оштетат. Оваа
функција останува вклучена и кога
машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8:
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако да го притиснете копчето 8:
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За активирање или дезактивирање на
оваа опција притискајте ги истовремено
околу 6 секунди копчињата 5 и 6,
не се појави или
додека иконата
изгуби од екранот.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење на алиштата
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор.
Ставете ги алиштата во барабанот,
едно по едно, протресувајќи ги што е
можно повеќе. Затворете ја вратата.
Осигурете се дека нема алишта помеѓу
заштитната гума и вратата. Постои
опасност од протекување на вода или
оштетување на алиштата.
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот
додека не застане. Измерете ја
количината потребен детергент,
или
всипете ја во главната преграда
во соодветната преграда, ако тоа го
бара избраната програма/опција
(повеќе детали ќе најдете во "Фиока на
дозерт за детергент").
10 electrolux
зголемите или намалите
температурата.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ПОТРЕБНАТА
ПРОГРАМА СО ВРТЕЊЕ НА
БИРАЧОТ НА ПРОГРАМИ (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8
почнува да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за ресетирање на програмата/
исклучување на машината.
На крајот на програмата,
програматорот мора да биде свртен
, за да ја исклучите
во положба
машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите
бирачот на некоја друга програма,
додека машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
ИЗБЕРЕТЕ ЈА ТЕМПЕРАТУРАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата
на друга температура, притискајте го
ова копче повеќепати за да ја
НАМАЛЕТЕ ЈА БРЗИНАТА НА
ЦЕНТРИФУГАТА СО ПРИТИСКАЊЕ
НА КОПЧЕТО 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со
друга брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
ОДБЕРЕТЕ ГИ ДОСТАПНИТЕ ОПЦИИ
ПРИТИСКАЈЌИ ГИ КОПЧИЊАТА 3, 4 И
5
Зависно од одбраната програмата,
може да се комбинираат различни
функции пред да се притисне копчето 8.
По одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на
копчето 8 трепнува 3 пати и пораката
Err се појавува на екранот неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за перење и за опциите, погледнете
го поглавјето „Програми за
перење“.
ОДБЕРЕТЕ ГО ОДЛОЖЕНОТО
ПОЧНУВАЊЕ ПРИТИСКАЈЌИ ГО
КОПЧЕТО 6
Пред да почнете програма, ако сакате
да го одложите почнувањето,
притискајте го копчето 6 повеќепати за
да го одберете саканото одложување.
Се пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето
на програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да
го притиснете копчето 8.
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8.
electrolux 11
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното
почнување притискајќи го копчето 6.
3. Притиснете го копчето 8:
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8:
1. Поставете ја машината за перење
на ПАУЗА притискајќи го копчето 8.
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за
да се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно
за да ја почнете програмата.
да го прикаже одбраното ниво на
извалканост. Оваа опција е достапна
само со програмите Cotton, Синтетика
и Нежни.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење.
СТАРТУВАЈТЕ ЈА ПРОГРАМАТА СО
ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО 8
За да ја стартувате избраната
програма, притиснете го копчето 8,
зелената контролна сијалица од
копчето 8 престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8: зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8. Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати
и во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err.
ОДБЕРЕТЕ ЈА ОПЦИЈАТА
УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ
ПРИТИСКАЈЌИ ГИ КОПЧИЊАТА 10
Со повеќекратно притискање на овие
копчиња времетрањето на циклусот за
перење може да се зголеми или
намали. Иконата за нивото на
извалканост ќе се појави на екранот за
Вид на
циклус на
перење
Икона
за
ниво
на
извал
канос
т
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Светло
За лесно валкани
алишта
Брзо
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За алишта кои се
користени или
носени кратко
време
1)
1) Препорачуваме да ја намалите количината на
полнење (погледнете ја табелата со
Програми за перење).
12 electrolux
ВАЖНО Управувањето со времето не
може да се одбере со програмите
Штедливо (Еко).
Достапноста на иконите за нивото на
извалканост се менуваат според видот
на ткаенините, како што е прикажано во
следнава табела.
Материјал
Ниво на извалканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствите
лна облека
МЕНУВАЊЕ ОПЦИЈА ИЛИ ПУШТАЊЕ
ПРОГРАМА
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да
ја смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е
можно само со нејзино ресетирање.
Свртете го програматорот на
,а
потоа на новата програмска положба.
Почнете ја новата програма притискајќи
го копчето 8 повторно. Водата за
перење во кадата нема да се испразни.
ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да
ја одново да ја стартувате
програмата.
ОТКАЖУВАЊЕ ПРОГРАМА
Свртете го тркалцето на програматорот
за да ја откажете пуштената
на
програма.
Сега можете да изберете нова
програма.
ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8.
По неколку минути контролната
сијалица 9 се гаси и вратата може да се
отвора.
Ако контролната сијалица остане
запалена, тоа значи дека машината
веќе се загрева или дека нивото на
водата е превисоко. Како и да е, не
обидувајте се да ја отворите вратата на
сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O. По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата
на водата!).
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8.
КОГА ЌЕ ЗАВРШИ ПРОГРАМА
Машината запира автоматски. Три
трепкави 0.00 се палат на екранот и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гаснат. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако е одбрана програма или опција што
завршува со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Пред да ја испуштите водата,
барабанот продолжува да врти во
редовни интервали додека водата се
цеди.
Постапете на следниов начин за да ја
испуштите водата:
electrolux 13
1. Свртете го тркалцето на
програматорот на O.
2. Одберете програма за испуштање
вода или центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8.
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
СОРТИРАЊЕ НА АЛИШТАТА
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
ПРЕД СТАВАЊЕ НА АЛИШТАТА
Никогаш не перете заедно бели и
шарени алишта. Белите би можеле да
ја изгубат својата "белина" при
перењето.
Новите шарени алишта може да
испуштат боја при првото перење;
затоа треба да се перат одвоено
првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите.
Заврзете ги ремените или долгите
ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за
закачување или заврзете ги во вреќа
или мрежа.
ОТСТРАНУВАЊЕ ДАМКИ
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите
од прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи
студен. Внимавајте кај старите дамки
од рѓа, бидејќи целулозната структура
веќе е оштетена и ткаенината може да
се продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со
белило и добро исплакнете (само за
бели алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте
со белило (само за бели алишта и
алишта со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
14 electrolux
Кармин: натопете со ацетон, како што
е опишано погоре, па потоа третирајте
ги дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете
ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
ДЕТЕРГЕНТИ И АДИТИВИ
Добрите резултати на перењето
зависат и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот
на валканост.
Со овој апарат може да се користат
сите вообичаено достапни детергенти
за машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора
да се одбере програма без
претперење.
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на
фиоката на дозерот за детергент.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕРГЕНТ ШТО
ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ
Видот и количеството детергент зависи
од видот ткаенина, полнењето,
степенот на извалканост и тврдоста на
водата што се користи.
Следете ги упатствата на
производителот на производот за
количествата што треба да се користат.
Користете помалку детергент ако:
• перете помалку алишта,
• алиштата не се многу извалкани,
• во текот на перењето се создаваат
големи количества пена.
СТЕПЕНИ НА ТВРДОСТ НА ВОДАТА
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата
во вашето подрачје можете да ги
добиете од одговорното претпријатие
за водоснабдување или од локалните
служби. Ако степенот на тврдоста на
водата е среден или висок,
препорачуваме да додадете омекнувач
на вода секогаш следејќи ги упатствата
на производителот. Кога степенот на
тврдост е низок, приспособете го
количеството детергент.
electrolux 15
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
Преграда за
детергент
ПАМУЧНИ
90° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг – Нам. полнење 3 кг 1)
Бел и обоен памук (нормално извалкани
алишта).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ПАМУК ШТЕДЛИВО
90° - 40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг
Бели и трајно обоени памучни алишта.
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално валкани алишта. Температурата ќе се
намали, а времето на перење ќе се продолжи.
Ова овозможува подобра ефикасност во
перењето, но и штедење на енергија.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПАМУК + ПРЕТПЕРЕЊЕ
90° - Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг – Нам. полнење 3 кг 1)
Бели и шарени памучни алишта со фаза на
претперење (многу валкани предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
2)
ПАМУК ШТЕДЛИВО + ПРЕТПЕРЕЊЕ
90 °- 40°
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг
Бели или трајно обоени памучни алишта со
претперење.
Оваа програма може да се избере за нормално
извалкани памучни алишта со дамки.
Температурата ќе се намали, а времето на
перење ќе се продолжи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2)
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
СИНТЕТИКА
60° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг - Нам. полнење 1,5 кг 1)
Синтетика или мешани ткаенини нормално
извалкани алишта.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА + ПРЕТПЕРЕЊЕ
60° - Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 3 кг – Нам. полнење 1,5 кг 1)
Синтетика или мешани ткаенини со
претперење (многу извалкани алишта).
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење кг. 3 – Нам. полнење кг 1,51)
Нежни алишта нормално извалкани нежни
алишта.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ВОЛНА
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 2 кг
Програма за перење волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
Поединечен или масивен предмет може да
предизвика неврамнотеженост. Ако апаратот
не ја извршува последната центрифуга,
додадете повеќе алишта, прераспределете
го полнењето рачно и тогаш одберете ја
програмата за центрифуга.
РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40° - Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 2 кг
Специјална програма за чувствителни ткаенини
со симболот „рачно перење.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
Преграда за
детергент
2)
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на програмата
Максимална брзина на центрифугата
Максимално полнење со алишта
Вид на алишта
Опции
ДОЛНА ОБЛЕКА
40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./
мин.
Макс. полнење 1 кг
Програмата е погодна за многу нежни алишта,
како женска долна облека, градници, гаќи и сл.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
СВИЛА
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./
мин.
Макс. полнење 1 кг
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПЛАКНЕЊА
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката,
кои се испрани на рака. Машината изведува 3
плакнења, а на крајот едно долго
центрифугирање. Брзината на центрифугирање
може да се намали.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
БЕЗ ЦЕНТРИФУГА
ЗАДРЖАНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
Преграда за
детергент
ЦЕДЕЊЕ
Испуштање на водата
Макс. полнење 6 кг
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со опциите Задржано плакнење и
Без центрифуга.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Испуштање и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1400 врт./
мин.
Макс. полнење 6 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Задржано
плакнење и Без центрифуга Брзината може да ја
изберете со притискање на соодветното копче за
да се прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
ЦЕНТРИФУГИРАЊ
Е
O=Искл
За откажување на програмата што е во тек, или
за исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 10 ја изберете опцијата Супер брзо, препорачуваме да го намалите
максималното полнење како што е наведено. (Нам. полнење = намалено полнење). Можно е и
целосно полнење, но со послаби резултати на перење.
18 electrolux
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
ОТСТРАНУВАЊЕ БИГОР
Водата што ја користиме обично
содржи бигор. Препорачливо е, во
машината повремено да користите прав
за омекнување на водата. Правете го
ова посебно од перењето на алиштата
и според упатствата на производителот
на омекнувачот на водата. Тоа ќе
помогне во спречување на таложење на
бигорот.
ПО СЕКОЕ ПЕРЕЊЕ
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја
оставате вратата отворена по
перењето ќе го сочувате и дихтунгот.
ПЕРЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во
внатрешноста на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има
алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
ЧИСТЕЊЕ ОДНАДВОР
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница,
а потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
ЧИСТЕЊЕ НА ФИОКАТА НА
ДОЗЕРОТ
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за
перење и за омекнувач треба да се
чисти редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
1
2
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
electrolux 19
парички итн., кои ја блокираат
пумпата;
• се открие проблем кај системот за
одвод на водата (за повеќе детали,
погледнете го поглавјето "Што да
сторите ако...“).
БАРАБАН ЗА ПЕРЕЊЕ
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата
од водоводот содржи железо, во
барабанот може да се јават наслаги од
рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што
не рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
ДИХТУНГ НА ВРАТАТА
Повремено проверувајте го дихтунгот
од вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
ОДВОДНА ПУМПА
Пумпата треба редовно да се
проверува и тоа особено ако:
• апаратот не се празни и/или не
центрифугира;
• апаратот испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да ја
одвртите капакот на пумпата,
исклучете го апаратот и извадете го
штекерот од приклучокот за струја.
Постапете како што следува:
1. Извлечете го штекерот на апаратот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
A
B
3. Ставете сад до пумпата за да се
собере истуреното.
4. Ослободете го цревото за итно
празнање (В), ставете го во садот и
извадете го капачето
20 electrolux
5. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете го капакот на пумпата (А)
вртејќи го налево и извадете го
филтерот. Користете клешти, ако е
потребно. Секогаш држете некаква
крпа во близина за да ја соберете
истурената вода кога го вадите
капакот.
Исчистете го филтерот под млаз
вода за да ги отстраните сите
влакненца.
8. Вратете го филтерот во пумпата
вметнувајќи го правилно во
специјалните водилки. Зашрафете
го капакот од пумпата со вртење во
десно.
1
2
1
2
6. Отстранете ги страните тела и
влакненцата од лежиштето на
филтерот и роторот на пумпата.
Внимателно проверете дали
роторот на пумпата се врти (се врти
со прекини). Ако не се врти,
обратете се во локалниот сервисен
центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку апаратот работел, а зависно
од избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода.
Никогаш не вадете го капакот од
пумпата за време на циклус на перење,
секогаш почекајте апаратот да го
заврши циклусот и да биде празен. Кога
го враќате капакот на место, проверете
дали е цврсто затегнат за да спречите
протекување и можност деца да го
одвртат.
ЧИСТЕЊЕ НА ДОВОДНИТЕ ФИЛТРИ
ЗА ВОДА
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. Исчистете го филтерот во цревото
со помош на четка со тврди влакна.
7. Вратете го капакот од цревото за
итно празнење на место и вратете
го цревото во неговото лежиште.
4. Зашрафете го цревото на
славината.
5. Отшрафете го цревото од
машината. Подгответе крпа, бидејќи
може да истече вода.
electrolux 21
6. Исчистете го филтерот во вентилот
со тврда четка или со парче крпа.
7. Зашрафете го цревото на
машината и уверете се дека е
цврсто приклучено.
8. Отворете ја славината.
СПРЕЧУВАЊЕ ЗАМРЗНУВАЊЕ
Кога машината е монтирана на место,
каде што температурата може да падне
под 0°C, постапете на следниот начин:
1. затворете ја славината.
2. Одвртете го доводното црево.
3. ставете го крајот од цревото за
ургентно празнење и на доводното
црево во длабок сад на подот и
пуштете ја водата да истече.
4. Повторно зашрафете го доводното
црево и вратете го на место
цревото за ургентно празнење,
откако ќе го ставите капакот.
5. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, уверете се
дека температура во просторијата е
над 0°C.
1. извлечете го штекерот од
приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади;
4. ставете длабок сад на подот и
ставете крајот од цревото за
ургентно испуштање во него.
Извадете го капакот. Водата треба
да се исцеди во садот по слободен
пад. Откако садот ќе се наполни,
вратете го капакот на цревото.
Испразнете го садот. Повторувајте
ја постапката, додека водата не
престане да тече;
5. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот
начин;
6. откако ќе го затворите со капакот,
вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
7. повторно зашрафете ја пумпата.
ВАЖНО Секогаш кога ќе ја испуштите
водата со цревото за итно празнење
мора да истурите 2 литра вода во
главната преграда на фиоката за
детергент, а потоа да ја пуштите
програмата за црпење. Тоа ќе го
активира уредот со вентил ECO што
спречува дел од детергентот да остане
неупотребен при следното перење.
УРГЕНТНО ПРАЗНЕЊЕ
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без
викање сервисер. Пред да се обратите
во вашиот локален сервисен центар,
прво изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од
копчето 8 да трепка, на екранот да се
појави некоја од следните шифри за
тревога и на секои 20 секунди да се
огласува звучен сигнал, за да укажат
дека машината не работи:
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот
останува, контактирајте со својот
локален сервисен центар.
22 electrolux
Пречка
Веројатна причина/Решение
Машината за перење не стартува:
Вратата не е затворена.
• Цврсто затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во
приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична
инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Програматорот не е правилно поставен, а
копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го програматорот и повторно
притиснете го копчето 8.
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат
веднаш, откажете го одложениот старт.
Активирана е БЕЗБЕДНОСНАТА БЛОКАДА
ЗА ДЕЦА.
• Исклучете го уредот.
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена.
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на доводното
црево.
Филтрите во доводното црево или во
доводниот вентил се затнати.
• Исчистете ги филтрите на доводот на
вода (повеќе детали ќе најдете во
„Чистење на филтрите на доводот на
вода“).
Вратата не е правилно затворена.
• Цврсто затворете ја вратата.
Машината зема вода и веднаш ја
испушта:
Крајот на одводното црево е поставен
премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во
поглавјето „Испуштање вода“.
Одводното црево е згмечено или
превиткано.
• Проверете го приклучокот на одводното
црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат.
Машината не испушта и/или не
центрифугира:
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што
завршува со вода во кадата или која ги
елиминира сите избрани фази на
центрифугирање.
• Исклучете ја таа опција.
• Изберете ја програмата за цедење или
центрифугирање.
Алиштата во барабанот не се рамномерно
распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
electrolux 23
Пречка
Веројатна причина/Решение
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен
детергент (создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергент или
употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од
приклучоците на доводното црево.
Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е
влажно.
• Проверете го приклучокот за вода на
доводното црево.
Одводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не
било вратено на место или филтерот не
бил правилно зашрафен по чистењето.
• Одново ставете го капакот на цревото за
итно празнење или докрај зашрафете го
филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте употребиле премалку детергент или
детергент што не одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот
или употребете некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки
пред перењето.
• Користете комерцијални производи за
третирање на тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале
соодветната температура.
Премногу алишта.
• Ставајте помалку алишта во барабанот.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на
перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека контролната сијалица 9
не се изгасне.
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за цедење или
центрифугирање за да ја испуштите
водата.
Машината вибрира или е премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се
отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно
монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали апаратот е правилно
нивелиран.
Алиштата во барабанот не се рамномерно
распоредени.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во
барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
24 electrolux
Пречка
Веројатна причина/Решение
Центрифугирањето започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за
откривање на неврамнотеженост бидејќи
алиштата не се рамномерно распоредени
во барабанот. Алиштата се
прераспоредуваат со вртење на барабанот.
Ова може да се повтори неколкупати
додека неврамнотеженоста не исчезне за
да може да се продолжи со нормално
центрифугирање. Доколку и по неколку
минути алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема
да центрифугира.
• Одново распоредете ги алиштата.
Машината прави невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор кој
прави невообичаени звуци во однос на
традиционалните мотори. Овој нов мотор
овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на
алиштата во барабанот во текот на
центрифугирањето, како и зголемена
стабилност на машината.
Во барабанот не се гледа вода:
Машините, базирани на модерна
технологија, работат многу економично,
користејќи многу малку вода, без да се
намалат перформансите.
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина:
сервисниот центар ќе ги бара овие
податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Широчина / Висина /
Длабочина
60 / 85 / 54 мм
Поврзување на струја
Волтажа
Целосно напојување
Осигурувач
Фреквенција
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Притисок на водата
Минимум
Максимум
0,5 бари (0,05 MPa)
8 бари (0,8 MPa)
Ниво на заштита од влезни тврди честички и влажност
IPX4
Водоснабдување 1)
Студена вода
Максимално полнење
Памучни
6 kg
Брзина на центрифугата
Максимум
1400 врт./мин.
1) Приклучете го доводното црево на славина за вода со навој од 3/4''.
electrolux 25
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Потрошувачка на
енергија (KWh)2)
Потрошувачка на
вода (литри)2)
Бели памучни алишта 90°C
2.10
57
Памук 60 °C
1.20
53
Памук 40 °C
0.70
53
Синтетика 40°C
0.50
40
Нежни 40 °C
0.55
56
Волна/Рачно перење 30°C
0.25
58
Програма1)
1) Погледнете на екранот за програмското време.
2) Информацијата за потрошувачката прикажана на оваа табела е индикативна. Може да варира во
зависност од количината и видот на алиштата, температурата на доводот на водата и на
собната температура.
Стандардни програми за вредности
на потрошувачка со Енергетска
етикета.
Памучни 60°C штедливи и памучни
40°C штедливи се стандардните
програми за памук за нормално
извалкани памучни алишта. Тие се
погодни за чистење на нормално
извалкани памучни алишта и тие се
најефикасни програми во услови на
комбинирана потрошувачка на енергија
и вода за перење на тој тип на памучни
алишта.
Тие се во согласност со EN60456.
Вистинската температура на водата
може да се разликува од
објавената температура на
циклусот.
МОНТАЖА
РАСПАКУВАЊЕ
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревото за одвод од држачите на
задниот дел на апаратот.
26 electrolux
3. Отшрафете ги трите завртки.
2
1
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување.
4. Извлечете ги соодветните
пластични разделници.
Точното нивелирање спречува
вибрации, бучава и поместување на
машината во текот на работата.
5. Затворете ги помалото горно дупче
и двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со
упатството за употреба.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот. Откако ќе до
нивелирате уредот, прицврстете ги
навртките за заклучување.
ДОВОД ЗА ВОДА
Доводното црево е испорачано и се
наоѓа во внатрешноста на барабанот од
машината. Не употребувајте го цревото
од старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
ПОСТАВУВАЊЕ ВО ПОЛОЖБА
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
ВАЖНО Овој уред мора да се
приклучи на довод на студена вода.
1. Отворете ја вратата и извадете го
доводното црево.
electrolux 27
2. Приклучете го цревото на
машината со помош на коленестиот
приклучок. Не поставувајте го
доводното црево надолу. Нагодете
го аголот на цревото кон лево или
кон десно, зависно од положбата на
славината за вода.
УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ НА ВОДАТА
Доводното црево е опремено со уред за
сопирање на водата, кој ја штити
машината од оштетувања,
предизвикани од протекување на
водата, до кои може да дојде поради
природно стареење на цревото. Овој
дефект е прикажан со црвено поле во
прозорецот "A". Доколку дојде до ова,
затворете ја славината за вода и
обратете се во вашиот сервисен центар
за да ви го заменат цревото.
45°
35°
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
4. Приклучете го доводното црево на
славина со навој од 3/4". Секогаш
користете го цревото испорачано со
уредот.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и
ако не сакате да ја преместувате
славината, ќе треба да купите ново,
подолго црево, специјално наменето за
овој тип на примена.
A
ОДВОД ЗА ВОДА
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
• Закачено преку работ на
мијалникот, со помош на
пластичната водилка за црево,
испорачана со машината. Во овој
случај, уверете се дека крајот нема
да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна
со негово врзување на славината или
со закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да
28 electrolux
биде над јамката, така што кривината
ќе биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка, на
висина не помала од 60 cm и не
повеќе од 90 cm. Крајот на одводното
црево секогаш мора да биде
вентилирано, т.е. внатрешниот
пречник на одводната цевка мора да
биде поголем од надворешниот
дијаметар на одводното црево.
Одводното црево не смее да биде
превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈАТА
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го
носи потребното максимално
оптоварување, притоа земајќи ги
предвид и останатите користени уреди.
Поврзете ја машината на
заземјена приклучница.
Производителот не прифаќа
никаква одговорност за
оштетувања или повреди,
настанати поради непочитување
на горенаведените безбедносни
мерки.
По монтажата на машината,
кабелот за струја мора да биде
лесно достапен.
Доколку кабелот за струја на
апаратот мора да се замени, тоа
мора да го направи сервисен
центар.
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
АМБАЛАЖА
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
ЕКОЛОШКИ ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако
е целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
electrolux 29
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
ВГРАДУВАЊЕ
Овој уред е наменет за вградување во
кујнскиот мебел. Отворот треба да ги
има димензиите прикажани на слика А.
A
Висината (С-сл. С) зависи од висината
на основата на соседниот мебел.
C
16-22 mm
B
600 mm
min.
560 mm
596 mm
555 mm
C
Ø 35 mm
416
mm
min.
820 mm
176,5 mm
416 mm
75 mm
818 mm
60 mm
595-598 mm
170 mm
100 mm
Подготовка и монтажа на вратата
Машината е првобитно подготвена за
монтирање на врата, којашто ќе се
отвора од десно кон лево.
Во овој случај е доволно, шарките (1) и
контра-магнетот (6), испорачани со
уредот, да се зашрафат на соодветното
ниво (сл. В).
B
6
1
7
3
2
22±1,5 mm
14 mm
5 4
a) Врата
Димензиите на вратата треба да бидат:
- ширина 595-598 mm
- дебелина 16-22 mm
b) Шарки
За да ги монтирате шарките, потребно
е да издупчите две дупки. (преч. 35 mm,
длабочина 12,5-14 mm, зависно од
длабочината на вратата на мебелот) од
внатрешната страна на вратата.
Растојанието помеѓу центрите на
дупките за фиксирање мора да
изнесува 416 mm.
Растојанието (В) од горниот раб на
вратата, до центарот од дупката,
зависи од димензиите на соседниот
мебел.
Потребните димензии се дадени во
сликата С.
Шарките ќе се прицврстат на вратата со
помош на шрафови за дрво (2-сл. В),
испорачани со уредот.
c) Монтажа на вратата
Прицврстете ги шарките (1) на
машината со помош на шрафовите М
5х15 (3-сл. В). Шарките може да се
регулираат за да се надомести за
евентуална нерамномерна дебелина на
вратата.
За совршено порамнување на вратата
треба да ги олабавите шрафовите (3сл. В), да ја нагодите вратата и
повторно да затегнете шрафовите.
d) Контра-магнет (6)
30 electrolux
Уредот е подготвен за магнетно
затворање на вратата.
За да овозможите правилно затворање
на овој уред, контра-магнетот (6)
(челичен диск + гумен прстен) треба да
го зашрафите во внатрешната страна
од вратата. Неговата положба мора да
одговара на магнетот (4) на уредот
(види слика D).
Ако вратата треба да се отвора од лево
кон десно, поставете ги плочките (7),
магнетот (4) и плочката (5) од
спротивната страна (сл. В и Е).
Монтирајте ги контра-магнетот (6) и
шарките (1) како што е опишано погоре.
E
6
D
1
4
7
6
4 5
3
2
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
132959342-A-442011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement