Electrolux EWS12470W, EWS10470S, EWS10470W User manual

Electrolux EWS12470W, EWS10470S, EWS10470W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење
EWS 10470 W - EWS 12470 W - EWS 10470 S
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за перење
2
4
6
9
9
9
13
15
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
20
24
27
27
28
31
32
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на
секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста на
уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен ако немаат
надзор и упатување во користење на
уредот од страна на лицето, кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
4 electrolux
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го копчето (без
притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не
стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
Фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергентот што се
користи за претперење и киснење или за
средство за отстранување дамки што се
користи за време на фазата за дамки
(ако ја има). Детергентот за претперење
и киснење се додава на почетокот на
програмата за перење. Средството за
отстранување дамки се додава за време
на фазата за дамки.
Преграда за прашкаст или течен
детергент што се користи за главното
перење. Ако користите течен детергент,
турете го токму пред да почне
програмата.
Преграда за течни адитиви
(омекнувач, штирак).
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на фиоката на
дозерот за детергент. Омекнувачите и
адитивите за штиркање мора да се
ставаат во преградата пред
почнувањето на програмата за перење.
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
Табела со програми
Со апаратот се испорачуваат разни
табели со програми на разни јазици.
Една е на предната страна на фиоката
на дозерот за детергент, а другите се
приложени со упатството за употреба.
Табелата на фиоката може лесно да се
замени: извадете ја табелата од
фиоката влечејќи ја надесно и ставете ја
табелата со саканиот јазик.
Контролна табла
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
2
1 Тркалце на програматорот
2 Копче за температура
3 Копче за намалување на
центрифугата
4 Копче за лесно пеглање
5 Копче за дополнително плакнење
6 Копче за одложено почнување
7 Екран
8 Копче старт/пауза
9 Контролна сијаличка за заклучена
врата
10 Копчиња за управување со времето
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
3
4
5
6
7
8
9 10
центрифугирање на избраната
програма.
Ноќен циклус
Со одбирање на оваа функција
машината нема да ја испушти водата од
последното плакнење и сите фази за
центрифугирање се исклучени за да не
се истуткаат алиштата. Овој циклус за
перење е многу тивок и може да се
одбере за навечер или за периоди со
поевтина струја. За некои програми
плакнењата ќе се извршат со повеќе
вода. Пред да ја отворите вратата,
неопходно е да се испушти водата. За да
ја испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
electrolux 7
Лесно пеглање
Со избирање на оваа опција, алиштата
нежно се перат и се центрифугираат за
да се избегне секакво туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на
тоа, кај некои програми машината ќе
изведе и дополнителни плакнења. Кај
програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање се намалува
автоматски.
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Дополнително плакнење
Апаратот е конструиран да штеди
енергија. Ако е потребно плакнење на
алиштата со дополнително количество
вода (дополнително плакнење),
изберете ја таа опција. Ќе се извршат
неколку дополнителни плакнења. Оваа
опција се препорачува за лица
алергични на детергенти, како и за
подрачја со многу мека вода.
Контролна сијаличка за заклучена врата
Контролната сијаличка 9 се пали кога ќе
почне програма и покажува дали вратата
може да се отвори:
• запалено: вратата не може да се
отвори. Машината работи или
престанала да работи, но има вода во
кадата.
• изгасено: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Екран
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следниве
информации:
7.1:
• Времетраење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето на програмата за
перење се прикажува во часови и
минути (на пример 2.05 ). Траењето се
пресметува автоматски врз основа на
максималното препорачано полнење
7.1
7.2
за секој вид ткаенина. Откако ќе почне
програмата, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложено почнување
Одбраното одложување поставено со
притискање на соодветното копче се
прикажува на екранот неколку
секунди, а потоа повторно се
прикажува времетраењето на
одбраната програма.
8 electrolux
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми со работата,
може да се прикажат одредени пораки
за тревога, на пример E20 (видете во
поглавјето "Што треба да се направи
ако...").
• Неправилно одбирање опција
Ако се одбере опција што не е
соодветна со поставената програма за
перење, се прикажува пораката Err на
дното на екранот неколку секунди и
вграденото црвено светло на копчето
8 почнува да трепка.
• Крај на програма
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гасат и вратата може да се отвори.
7.2: Икони за фазите на програмите за
перење
• Перење
• Плакнења
• Црпење
• Центрифуга
По одбирањето програма за перење,
иконите за фазите на програмата
соодветни на фазите од кои се состои
програмата се прикажуваат на долниот
дел на екранот. Откако ќе го притиснете
копчето 8 останува запалена само
иконата на фазата што е во тек.
7.3: Фаза на греење
За време на циклусот за перење на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за извалканоста
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски:
• Интензивно
• Нормално/Секојдневно
• Лесно/Брзо
• Супер брзо
7.5: Безбедносна брава за деца
Уредот овозможува да го оставите
апаратот без надзор додека работи.
Табела на симболи
+
= Памук
+
= Памук + Претперење
= Синтетика
+
= Синтетика + Претперење
= Нежни
+
= Нежни + Претперење
= Центрифуга
= Нежна центрифуга
= Штедливо (Програма за штедење
енергија)
= Температура
= Штедливо + Претперење
= Студено
= Волна
= Задржано плакнење
= Рачно перење
= Ноќен циклус
= Женска долна облека
= Лесно пеглање
= Свила
= Дополнително плакнење
= Џинс
= Одложено почнување
= Киснење
= Безбедносна брава за
деца
= Плакнење
= Заклучена врата
= Црпење
= Одредување на времето
electrolux 9
Прва употреба
• Проверете дали електричните и
водоводните поврзувања се
согласни со упатствата за
местење.
• Отстранете ги блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Истурете 2 литри вода во главната
преграда за перење на фиоката
на дозерот за да се активира
вентилот ECO . Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и кадата. Турете 1/2
мерка детергент во фиоката за
главно перење на дозерот и
вклучете ја машината.
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се дезактивира
(освен во случај на грешка). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучниот
сигнал одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8 :
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
Секојдневна употреба
Полнење алишта
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
10 electrolux
потребен детергент, всипете ја во
главната преграда
или во
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Програматорот може да се врти в десно
или в лево. Свртете го во положба
за
ресетирање на програмата/исклучување
на машината.
На крајот на програмата тркалцето на
програматорот мора да биде во
положбата
за да се исклучи
машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Намалете ја брзината на центрифугата
со притискање на копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со друга
брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата, може
да се комбинираат различни функции
пред да се притисне копчето 8 . По
одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на копчето
8 трепнува 3 пати и пораката Err се
појавува на екранот неколку секунди.
electrolux 11
За соодветноста на програмите за
перење и опциите, видете во
табелата "Програми за перење".
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате да
го одложите почнувањето, притискајте
го копчето 6 повеќепати за да го
одберете саканото одложување. Се
пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето на
програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да го
притиснете копчето 8 .
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8 .
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината почнува со
одбројувањето часови.
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8 :
1. Поставете ја машината за перење на
ПАУЗА притискајќи го копчето 8 .
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за да
се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно за
да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење .
Почнете ја програмата со притискање на
копчето 8
За да ја почнете одбраната програма,
притиснете го копчето 8 - зеленото
светло на копчето 8 престанува да
трепка.
Притиснете го копчето 8 за да прекинете
програма во тек: зеленото контролно
светло почнува да трепка.
За повторно почнување на програмата
од точката кога била прекината,
притиснете го копчето 8 уште еднаш .
Ако сте избрале одложено почнување,
машината ќе почне да одбројува. Ако се
одбере неправилна опција, црвеното
контролно светло на копчето 8 трепнува
3 пати и пораката за грешка Err се
прикажува неколку секунди.
Одберете ја опцијата Управување со
време притискајќи ги копчињата 10
Со повеќекратно притискање на овие
копчиња времетрањето на циклусот за
перење може да се зголеми или намали.
Иконата за нивото на извалканост ќе се
појави на екранот за да го прикаже
одбраното ниво на извалканост. Оваа
опција е достапна само со програмите
Cotton , Синтетика и Нежни .
Ниво на
извалканост
Икона
Вид на
материјалот
Интензивно
За многу
извалкани алишта
Нормално
За нормално
извалкани алишта
Секојдневно
За секојдневно
извалкани алишта
Лесно
За малку
извалкани алишта
Брзо
За многу малку
извалкани алишта
Супер брзо 1)
За алишта што се
користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме помало полнење на
машината со алишта (видете во Табелата
на програми за перење).
12 electrolux
ВАЖНО Управувањето со времето не
може да се одбере со програмите
Штедливо .
Достапноста на иконите за нивото на
извалканост се менуваат според видот
на ткаенините, како што е прикажано во
следнава табела.
Материјал
Ниво на извалканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
на облека
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
Пред да извршите каква било промена,
мора да го ПАУЗИРАТЕ апаратот
притискајќи го копчето 8 (ако сакате да ја
смените опцијата Одредување на
времето, мора да ја откажете
програмата во тек и повторно да
одберете програма).
Менувањето на програма во тек е можно
само со нејзино ресетирање. Свртете го
програматорот на
, а потоа на новата
програмска положба. Почнете ја новата
програма притискајќи го копчето 8
повторно. Водата за перење во кадата
нема да се испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Свртете го тркалцето на програматорот
на
за да ја откажете пуштената
програма.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако ќе почне програма (или додека
трае времето на одлужување), вратата е
заклучена. Ако треба да ја отворите,
првин поставете ја машината на ПАУЗА
притискајќи го копчето 8 .
Сијаличката 9 се гасне веднаш и може да
се отвори вратата.
Ако сијаличката остане запалена и
вратата е заклучена, тоа значи дека
машината веќе се загрева или дека
нивото на водата е превисоко. Како и да
е, не обидувајте се да ја отворите
вратата на сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, треба да ја
исклучите машината вртејќи го
тркалцето на програматорот на O . По
неколку минути вратата може да се
отвори (внимавајте на нивото на водата
и на температурата!) .
По затворањето на вратата, неопходно е
повторно да се одберат програмата и
опциите и да се притисне копчето 8 .
Кога ќе заврши програма
Машината запира автоматски. Три
трепкави 0.00 се палат на екранот и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гаснат. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако е одбрана програма или опција што
завршуваат со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Постапете на следниов начин за да ја
исцрпите водата:
1. Свртете го тркалцето на
програматорот на O .
2. Одберете програма за испуштање
вода или центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8 .
electrolux 13
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
кондензација и непријатни миризби.
Подготвеност : Ако не ги извадите
алиштата во рок од 10 минути по
завршување на програмата,
заднинското светло од екранот ќе се
исклучи и ќе се активира системот за
штедење енергија. Само контролната
сијаличка на копчето 8 трепка да укаже
дека апаратот треба да се исклучи.
Уредот ќе излезе од статусот на
штедење енергија со притискање на кое
било копче и тогаш можете да поставите
нова програма за перење или да ја
исклучите машината.
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
14 electrolux
Следните тежини се ориентациски
вредности:
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перењето зависат
и од изборот на детергент и од
користењето на правилните количества
за да се избегне непотребно трошење и
да се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат материи што во
големи количества можат да ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Со овој апарат може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• прашоци за перење за сите видови
ткаенини
• прашоци за перење за чувствителни
ткаенини (до 60°C) и волна
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60°C) за сите видови
ткаенини или специјални само за
волна.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради на
фиоката на дозерот пред почнување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
се одбере програма без претперење.
electrolux 15
Вашиот апарат е опремен со систем за
кружење што овозможува оптимално
трошење на концентрираниот
детергент.
Почитувајте ги препораките на
произведувачот за количествата што
треба да се употребуваат и не ставајте
повеќе од ознаката "MAX" на фиоката на
дозерот за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
Ниво
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу
тврда
> 21
> 37
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
Програми за перење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Памук
90°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг - Нам. полнење 3 кг 1)
Бел и шарен памук (нормално извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Памук со претперење
90°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг - Нам. полнење 3 кг 1)
Бели и шарени памучни алишта со претперење
(многу извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Преграда за
детергент
2)
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Синтетика
60°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 кг - Нам. полнење 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Синтетика со претперење
60°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 кг - Нам. полнење 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани алишта со претперење:
долна облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи (многу извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Нежни
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 3 кг - Нам. полнење 1,5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Нежна облека со претперење
40°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 3 кг - Нам. полнење 1,5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски, со претперење.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Одредување на
времето
Памук, штедливо
90°-40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг
Бели и брзо обоени памучни алишта .
Оваа програма може да се избере за малку или
нормално извалкани памучни алишта.
Температурата ќе се намали, а времето на
перење ќе се продолжи. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Преграда за
детергент
2)
2)
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Памук, штедливо, со претперење
90°-40°
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг
За бели или шарени памучни алишта со
претперење.
Оваа програма може да се избере за нормално
извалкани памучни алишта со дамки.
Температурата ќе се намали, а времето на
перење ќе се продолжи.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Синтетика, штедливо
40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта. Ова овозможува постигнување
на добра ефикасност во перењето со штедење
струја. Температурата за перење е 40°C.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Синтетика, штедливо, со претперење
40°
Претперење - Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта со дамки. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја. Температурата за перење е
40°C.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Волна
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
(EWS 12470 W)
Макс. полнење 2 кг
Програма за перење волна што се пере в машина,
како и волнени алишта и нежни ткаенини што се
перат на рака. Напомена : Поединечен или
масивен предмет може да предизвика
неврамнотеженост. Ако не се вклучува
последната центрифуга, додадете уште алишта,
прераспределете го товарот рачно, а потоа
одберете ја програмата за центрифугирање.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Преграда за
детергент
2)
2)
18 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Рачно перење
40°-Студено
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
(EWS 12470 W)
Макс. полнење 2 кг
Специјална програма за чувствителни ткаенини со
симболот "рачно перење".
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Женска долна облека
40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 900 врт/мин
Макс. полнење 1 кг
Програмата е погодна за многу нежни алишта,
како женска долна облека, градници, гаќички и сл.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Свила
30°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 1 кг
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Џинс
40°
Главно перење - Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 3 кг
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и жерсе
во комбинација со високотехнолошки материјали.
(Опцијата Дополнително плакнење ќе се активира
автоматски).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање
Преграда за
детергент
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Киснење
30°
Претперење - Киснење околу 40 минути Сопирање со вода во кадата
Макс. полнење 6 кг
Специјална програма за многу извалкани алишта.
Машината ги кисне алиштата на 30°C. На крајот на
програмата машината ќе сопре автоматски со
вода во кадата.
Пред да почне нова фаза на перењето, неопходно
е да се исцрпи водата со:
• Само црпење : завртете го програматорот на
програмата Црпење. притиснете го копчето 8 ,
• Црпење и центрифугирање : завртете го
програматорот на програмата Центрифуга,
намалете го центрифугирањето со копчето 2 ,
па притиснете го копчето 8 .
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу нежни ткаенини како свила или волна.
Истурете детергент за програмата за киснење во
соодветната преграда. На крајот на киснењето
(откако ќе се испразни водата) може да одберете
програма за перење (првин свртете го тркалцето
на програматорот на O , потоа на програмата, па
притиснете го копчето 8 ).
Плакнења
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг
Со оваа програма може да се плакне и
центрифугира памучна облека претходно испрана
на рака. Машината изведува 3 плакнења, а на
крајот едно долго центрифугирање. Брзината на
центрифугата може да се намали.
Црпење
Црпење на водата
Макс. полнење 6 кг
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со опциите Задржано плакнење и
Ноќен циклус.
Преграда за
детергент
2)
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Центрифуга
Црпење и долга центрифуга
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт/
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт/
мин (EWS 12470 W)
Макс. полнење 6 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Задржано
плакнење и Ноќен циклус. Брзината може да ја
изберете со притискање на соодветното копче за
да се прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
Преграда за
детергент
Центрифуга
Нежна центрифуга
Црпење и кратко центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 700 врт/мин
Макс. полнење 3 кг
Посебно кратко центрифугирање за нежни
алишта, синтетика, волна, свила и алишта перени
на рака.
O = Искл.
За откажување на програмата што е во тек или за
исклучување на машината.
1) Ако ја одберете опцијата Супер брзо со притискање на копчињата 10 , препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е укажано. (Нам. полнење = намалено полнење).
Можно е и целосно полнење, но со послаби резултати на перењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи
бигор. Препорачливо е, во машината
повремено да користите прав за
омекнување на водата. Правете го ова
посебно од перењето на алиштата и
според упатствата на производителот на
омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне
во спречување на таложење на бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја оставате
вратата отворена по перењето ќе го
сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• во барабанот не треба да има алишта.
• изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
electrolux 21
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница, а
потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Чистење на фиоката на дозерот
Фиоката на дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
Фиоката на дозерот за прашок за перење
и за омекнувач треба да се чисти
редовно.
Извадете ја фиоката така што резето ќе
го притиснете надолу и ќе ја извлечете.
Исплакнете ја под чешма за да
отстранете секакви трагови од
наталожен прашок.
За полесно чистење, горниот дел на
преградата за омекнувач треба да се
извади. Исчистете ги сите делови со
вода.
Исчистете ја комората на фиоката на
дозерот со четка.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата од
водоводот содржи железо, во барабанот
може да се јават наслаги од рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што не
рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
22 electrolux
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. 1/4 мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот од
вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
1
2
4. Ставете низок сад до пумпата за да
се собере истуреното.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Откачете го апаратот од струја.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата на пумпата
притискајќи со паричка во жлебот
(или, зависно од моделот, со
соодветната алатка што можете да
се најдете во ќесичката со сместено
упатството).
5. Извлечете го капачето за итно
празнење од капакот на филтерот со
клешти.
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвијте го капакот на пумпата со
клешти и извадете го филтерот.
Секогаш држете некаква крпа во
близина за да ја соберете
electrolux 23
истурената вода кога го вадите
капакот.
2
1
7. Отстранете ги предметите од
елисата на пумпата вртејќи ја.
9. Вратете го капачето за итно
празнење на капакот на филтерот и
стегнете го.
10. Затворете ја вратата на пумпата.
8. Вратете го филтерот на пумпата,
внимавајќи да го вметнете правилно.
Откако ќе го направите тоа, завијте
го цврсто.
24 electrolux
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Доколку
уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата
може да има жешка вода. Никогаш
не вадете го капакот од пумпата за
време на циклус на перење, секогаш
почекајте апаратот да го заврши
циклусот и да биде празен. Кога го
враќате капакот на место, проверете
дали е цврсто затегнат за да
спречите протекување и можност
деца да го одвртат.
Чистење на доводниот филтер за вода
Ако забележите дека на машината и'
треба подолго време да се наполни,
проверете да не е затнат филтерот во
цревото за довод на вода.
1. затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
Итно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте водата
да се излади;
4. отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете длабок сад на подот.
Извадете го капачето за итно
празнење од филтерот. Водата треба
да се исцеди во садот по слободен
пад. Откако садот ќе се наполни,
вратете го капачето на филтерот.
Испразнете го садот. Повторувајте ја
постапката додека водата не
престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
7. навртете ја пумпата и затворете ја
вратичката.
Спречување замрзнување
Ако машината е ставена на место каде
што температурата може да падне под
0°C, постапете вака:
1. Извлечете го приклучникот од
штекерот.
2. Затворете ја славината.
3. Одвртете го доводното црево.
4. Ставете го крајот на доводното црево
во длабок сад на подот, отворете го
капачето за итно празнење на
филтерот и пуштете ја водата да
истече.
5. Вратете го капачето за итно
празнење на филтерот и навртете го
доводното црево на место.
6. Кога ќе сакате повторно да ја
користите машината, проверете дали
температура во просторијата е над
0°C.
ВАЖНО Секогаш кога ќе ја испуштите
водата со цревото за итно празнење
мора да истурите 2 литра вода во
главната преграда на фиоката за
детергент, а потоа да ја пуштите
програмата за црпење. Тоа ќе го
активира уредот со вентил ECO што
спречува дел од детергентот да остане
неупотребен при следното перење.
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
electrolux 25
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
•
: проблем со доводот на вода.
•
: проблем со испуштањето вода.
Проблем
•
: вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
Веројатна причина/Решение
Машината не почнува да
работи:
Вратата не е затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Приклучокот не е правилно вметнат во штекерот.
• Вметнете го приклучокот во штекерот.
Во штекерот нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е правилно поставено и
копчето 8 не е притиснато.
• Свртете го програматорот и повторно притиснете го
копчето 8 .
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложеното почнување.
Активирана е безбедносната брава за деца.
• Исклучете ја безбедносната брава за деца.
Машината не се полни со
вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Машината не испушта вода
и/или не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат. E20
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
кадата или што е без центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање вода или
центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
26 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете го количеството детергент или употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Приклучокот на одводното или доводното црево е оштетен.
• Заменете со ново.
Капачето за итно празнење не било вратено во филтерот или
филтерот не бил правилно завртен по чистењето.
• Вратете го капачето за итно празнење на место или докрај
завртете го филтерот.
Незадоволителни резултати
на перењето:
Премалку детергент или е ставен несоодветен детергент.
• Зголемете го количеството детергент или употребете друг.
Не сте ги обработиле тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за вадење тврдокорни
дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Извадете алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште трае.
• Почекајте до крајот на циклусот за перење.
Бравата на вратата не е ослободена.
• Почекајте да се изгасне контролното светло 9 .
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за црпење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно наместен.
Ногарките за нивелирање не се приспособени
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неврамнотеженост бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со обратно вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати додека неврамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку
и по 10 минути алиштата не се рамномерно распоредени во
барабанот, машината нема да центрифугира. Во тој случај,
рачно прераспределете ги алиштата и изберете ја
програмата за центрифугирање.
• Прераспоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Ставете уште алишта, рачно прераспоредете ги, па
одберете ја програмата за центрифугирање.
electrolux 27
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината испушта
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор што испушта
невообичаени звуци во споредба со традиционалните
мотори. Овој нов мотор овозможува помеко почнување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините направени со современа технологија работат
многу штедливо и користат многу малку вода без да се
намалат перформансите.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Широчина
Височина
Длабочина
60 см
85 см
44 см
Поврзување на електриката
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на апаратот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6 кг
Брзина на центрифугата
Максимум
1000 врт/мин (EWS 10470 W/
S)
1200 врт/мин (EWS 12470 W)
Потрошувачки вредности
Програма
Бели памучни
алишта 90°
Памук 60°
Памук ECO 60°
1)
Потрошувачка на
енергија (KWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Траење на
програмата (минути)
2.1
62
1.3
59
1.02
52
За траењето на
програмите
погледнете на
екранот на
контролната табла.
28 electrolux
Програма
Потрошувачка на
енергија (KWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Памук 40°
0.75
59
Синтетика 40°
0.5
45
Нежни 40°
0.55
55
Волна/ Рачно перење
30°
0.3
50
Траење на
програмата (минути)
1) Програмата "Памук Eco" на 60°C со полнење од 6 кг е референтна програма за податоците
внесени на енергетската етикета, во согласност со стандардите од EEC 92/75.
Податоците за потрошувачка прикажани во табелата се сметаат за чисто
ориентациски, бидејќи може да варираат зависно од количеството и видот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
3. Отшрафете ги трите шрафови.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревата за одвод и довод од
држачите на задниот дел на
апаратот.
electrolux 29
4. Извлечете ги соодветните пластични
разделници.
5. Затворете ги помалото горно дупче и
двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со упатството
за употреба.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот на
работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
30 electrolux
Довод за вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој уред мора
да се приклучи на довод на студена
вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на славина
со навој од 3/4". Секогаш користете го
цревото испорачано со уредот.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа или
на мрежа која не е користена повеќе
време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се исперат
сите талози што се собрале во цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото од
старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може да
се заврти како што е прикажано на
сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
electrolux 31
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
32 electrolux
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
Доколку кабелот за струја на уредот
мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
electrolux 33
34 electrolux
electrolux 35
www.electrolux.com
132959521-00-392009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement