Electrolux EWS12470W, EWS10470S, EWS10470W User manual

Electrolux EWS12470W, EWS10470S, EWS10470W User manual
informaţii pentru utilizator
Maşină de spălat
EWS 10470 W - EWS 12470 W - EWS 10470 S
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Prima utilizare
Personalizarea
Utilizarea zilnică
Recomandări ajutătoare
Programe de spălare
2
4
5
8
8
9
12
14
Îngrijirea şi curăţarea
Ce trebuie făcut dacă...
Date tehnice
Valori despre consum
Instalarea
Conexiunea electrică
Protejarea mediului înconjurător
18
22
25
25
25
29
29
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii privind siguranţa
Important Citiţi cu atenţie şi păstraţi pentru
consultarea pe viitor.
• Siguranţa aparatului dv. este conformă cu
standardele din industrie şi cu cerinţele legilor privind siguranţa aparatelor. Cu toate
acestea, noi, ca producători, ne simţim
obligaţi să vă furnizăm următoarele recomandări referitoare la siguranţă.
• E important ca acest manual de instrucţiuni să fie păstrat împreună cu aparatul
pentru a fi consultat şi pe viitor. Dacă aparatul este vândut sau transferat altui proprietar, sau dacă vă mutaţi şi renunţaţi la
aparat, asiguraţi-vă totdeauna că manualul rămâne cu aparatul, astfel încât noul
proprietar să poată lua cunoştinţă de funcţionarea aparatului şi de respectivele
măsuri de precauţie.
• TREBUIE să le citiţi cu atenţie înainte de a
instala şi de a utiliza aparatul.
• Înainte de a începe, verificaţi dacă maşina
s-a deteriorat în timpul transportului. Nu
conectaţi niciodată o maşină deteriorată.
Dacă piesele sunt deteriorate, vă rugăm să
contactaţi furnizorul.
• Dacă aparatul e livrat iarna, când temperaturile sunt sub zero grade: Ţineţi maşina
de spălat la temperatura camerei timp de
24 de ore înainte de a o utiliza pentru prima
dată.
Siguranţa generală
• Este periculos să modificaţi specificaţiile
sau să încercaţi să modificaţi acest produs, în orice fel.
• În timpul programelor de spălare la temperatură foarte ridicată, geamul uşii se
poate înfierbânta. Nu îl atingeţi!
• Aveţi grijă ca animalele mici să nu intre în
tambur. Pentru a evita acest lucru, verificaţi tamburul înainte de utilizare.
• Obiecte precum monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile, pietrele sau orice
alte materiale tari şi ascuţite pot cauza deteriorarea gravă şi nu trebuie introduse în
maşină.
• Folosiţi numai cantităţile recomandate de
balsam pentru rufe şi detergent. Ţesăturile
se pot deteriora dacă puneţi prea mult detergent. Consultaţi recomandările fabricantului privind cantităţile.
• Spălaţi obiectele mici, de ex. şosetele,
panglicile, cordoanele etc., într-un săculeţ
de spălare sau într-o faţă de pernă, deoarece e posibil ca acestea să cadă între
cuvă şi tambur.
• Nu utilizaţi maşina de spălat pentru a spăla
articole cu balene, cu materiale netivite sau
sfâşiate.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză şi
închideţi robinetul de apă după utilizare,
curăţare şi operaţii de întreţinere.
electrolux 3
• În niciun caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot cauza
răniri sau defectări grave. Contactaţi Centrul de Asistenţă local. Insistaţi întotdeauna
să se utilizeze piese de schimb originale.
Instalarea
• Acest aparat este greu. Trebuie să aveţi
grijă când îl deplasaţi.
• După ce aţi despachetat aparatul, verificaţi
să nu fie deteriorat. Dacă aveţi dubii, nu-l
utilizaţi şi contactaţi Centrul de Asistenţă.
• Toate ambalajele şi buloanele pentru
transport trebuie să fie înlăturate înainte de
utilizare. Dacă aceste indicaţii nu sunt respectate, se poate produce deteriorarea
gravă a produsului şi a bunurilor. Vezi capitolul corespunzător din manualul utilizatorului.
• După instalarea aparatului, verificaţi să nu
fie aşezat pe furtunul de alimentare sau pe
furtunul de evacuare, iar suprafaţa de lucru
să nu apese cablul de alimentare de perete.
• Dacă maşina este amplasată pe o podea
mochetată, vă rugăm să reglaţi picioruşele
pentru a permite aerului să circule liber pe
sub aparat.
• Verificaţi întotdeauna să nu fie scurgeri de
apă de la furtunuri şi de la racordările lor,
după instalare.
• Dacă aparatul este instalat într-o încăpere
unde temperatura poate scădea sub zero,
vă rugăm să citiţi capitolul "pericolele îngheţului".
• Toate lucrările de instalare necesare pentru montarea acestui aparat trebuie efectuate de către un instalator calificat sau de
o persoană competentă.
• Toate lucrările electrice necesare pentru
instalarea acestui aparat trebuie efectuate
de către un electrician calificat sau de o
persoană competentă.
Utilizarea
• Acest aparat este proiectat pentru uz casnic. Nu trebuie folosit în scopuri diferite de
cele pentru care a fost proiectat.
• Spălaţi numai ţesături care sunt făcute
pentru a fi spălate în maşina de spălat.
Respectaţi instrucţiunile de pe eticheta
fiecărui articol.
• Nu supraîncărcaţi aparatul. Vezi Tabelul cu
programele de spălare.
• Înainte de spălare, verificaţi ca toate buzunarele să fie goale, iar nasturii şi fermoarele
să fie închise. Evitaţi să spălaţi articolele
destrămate sau sfâşiate şi trataţi petele de
vopsea, cerneală, rugină şi iarbă înainte de
spălare. Sutienele cu sârmă NU trebuie să
fie spălate la maşină.
• Hainele care au venit în contact cu produse volatile pe bază de benzină nu trebuie
spălate la maşină. Dacă se folosesc lichide
volatile de curăţare, trebuie să aveţi grijă ca
lichidul să fie îndepărtat din haine, înainte
de a fi introduse în maşină.
• Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză; ţineţi întotdeauna de ştecher.
• Nu folosiţi niciodată aparatul dacă sunt deteriorate cablul de alimentare, panoul de
control, suprafaţa de lucru sau baza, iar
interiorul maşinii de spălat este accesibil.
Siguranţa copiilor
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi senzoriale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau li s-au dat instrucţiuni în
legătură cu folosirea aparatului, de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa
lor.
• Materialele de ambalaj (de ex. peliculă de
plastic, polistiren) pot fi periculoase pentru
copii - pericol de sufocare! Nu le lăsaţi la
îndemâna copiilor.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur,
care să nu fie la îndemâna copiilor.
4 electrolux
• Atenţie: copiii sau animalele nu trebuie să
intre în tambur. Pentru a evita ca animalele
şi copiii să rămână blocaţi în tambur, maşina dispune de un dispozitiv special. Pentru a activa acest dispozitiv, rotiţi butonul
(fără a-l apăsa) din interiorul uşii în sens
orar, până când şănţuleţul este orizontal.
Folosiţi o monedă, dacă e nevoie.
Pentru a dezactiva acest dispozitiv şi a relua posibilitatea de a închide uşa, rotiţi butonul în sens anti-orar, până când şănţuleţul este vertical.
Descrierea produsului
Noul dv. aparat corespunde tuturor necesităţilor moderne de a spăla rufele eficient, cu
un consum scăzut de apă, energie şi detergent. Noul său sistem de spălare permite
folosirea completă a detergentului şi reduce consumul de apă, economisind astfel energia.
1
2
3
4
5
6
1 Sertarul-distribuitor pentru detergent
2 Panoul de comandă
3 Mânerul pentru deschiderea uşii
4 Plăcuţa cu datele tehnice
5 Pompa de evacuare
6 Picioruşe reglabile
electrolux 5
Sertarul-distribuitor pentru detergent
Compartiment pentru detergentul utilizat
pentru prespălare şi pentru faza de înmuiere
sau pentru substanţa de scos petele utilizată
în timpul fazei de îndepărtare a petelor (dacă
este disponibilă). Detergentul pentru
prespălare şi înmuiere se adaugă la începutul
programului de spălare. Substanţa de scos
petele se adaugă în timpul fazei de îndepărtare a petelor.
Compartiment pentru detergentul pulbere sau lichid utilizat pentru spălarea principală. Dacă folosiţi detergent lichid, turnaţi-l
imediat înainte de începerea programului.
Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Urmaţi recomandările fabricantului produsului referitor la cantităţile ce trebuie utilizate şi
nu depăşiţi marcajul "MAX" din sertarul-distribuitor pentru detergent. Balsamul pentru
rufe sau aditivii pentru apretare trebuie turnaţi în compartiment înainte de a începe programul de spălare.
Privire de ansamblu programe
O dată cu aparatul sunt furnizate mai multe
tabele cu programele, în limbi diferite. Unul
se află pe partea frontală a sertarului-distribuitor de detergent, iar celelalte sunt anexate
în manualul utilizatorului. Tabelul de pe sertar
poate fi înlocuit uşor: scoateţi tabelul de pe
sertar trăgându-l spre dreapta şi introduceţi
tabelul în limba dorită.
Panoul de comandă
Mai jos este o imagine a panoului de comandă. Prezintă discul selector de programe,
precum şi butoanele, beculeţul pilot şi afişajul. Acestea sunt prezentate cu numere relevante pe paginile următoare.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
6 electrolux
1 Disc selector de programe
2 Buton pentru TEMPERATURĂ
3 Buton pentru reducerea vitezei de
CENTRIFUGARE
4 Buton pentru CĂLCARE UŞOARĂ
5 Butonul CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
6 Butonul PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE
7 Afişajul
8 Buton START/PAUZĂ
9 Beculeţ pilot pentru UŞĂ BLOCATĂ
10 Butoane REGLARE DURATĂ
Disc selector de programe
Vă permite să porniţi/opriţi aparatul şi/sau să
selectaţi un program.
Temperatură
Acest buton vă permite să măriţi sau să micşoraţi temperatura de spălare.
Viteză redusă de centrifugare
Apăsând pe acest buton, puteţi modifica viteza de centrifugare a programului selectat.
Program nocturn
Prin selectarea acestei funcţii, maşina nu va
evacua apa de la ultima clătire şi toate fazele
de centrifugare vor fi eliminate, astfel încât
rufele să nu se şifoneze. Acest ciclu de spălare este foarte silenţios şi poate fi selectat pe
timp de noapte sau în intervalele orare când
electricitatea costă mai puţin. La unele programe, clătirea se va face cu mai multă apă.
Înainte de a deschide uşa, va fi necesar să
evacuaţi apa. Pentru a evacua apa, vă rugăm
să citiţi paragraful "La terminarea programului".
Clătire oprită
Când alegeţi această funcţie, apa de la ultima
clătire nu este evacuată, astfel încât rufele să
nu se şifoneze. Înainte de a deschide uşa, va
fi necesar să evacuaţi apa. Pentru a evacua
apa, vă rugăm să citiţi paragraful "La terminarea programului".
Călcare uşoară
Selectând această opţiune, rufele sunt spălate şi centrifugate delicat pentru a se evita şifonarea. Astfel, călcatul devine mai uşor. În
plus, maşina va efectua câteva clătiri suplimentare la unele programe. La programele
pentru bumbac, viteza maximă de centrifugare este redusă automat.
Clătire suplimentară
Acest aparat este proiectat pentru a economisi energia. Dacă este necesar să se
clătească rufele folosind o cantitate mai mare
de apă (clătire suplimentară), selectaţi
această opţiune. Vor fi efectuate câteva clătiri
suplimentare. Această opţiune e recomandată pentru persoanele care sunt alergice la
detergenţi şi în zonele în care apa este foarte
puţin dură.
Pornirea cu întârziere
Programul poate fi întârziat cu 30 min - 60
min - 90 min, 2 ore şi apoi cu câte 1 oră, până
la un maximum de 20 ore, cu ajutorul acestui
buton.
Start/Pauză
Acest buton vă permite să porniţi sau să întrerupeţi programul selectat.
Reglare durată
Aceste butoane vă permit să modificaţi durata programului, propusă automat de maşina de spălat.
Beculeţ pilot pentru "uşă blocată"
Beculeţul pilot 9 se aprinde când proframul
porneşte şi indică faptul că uşa poate fi deschisă.
• beculeţ stins: uşa nu poate fi deschisă.
Maşina funcţionează sau s-a oprit cu apă
rămasă în cuvă.
• beculeţ stins: uşa poate fi deschisă. Programul este terminat sau apa a fost evacuată.
electrolux 7
Afişajul
7.4
7.5
7.3
Afişajul arată următoarele informaţii:
7.1:
• Durata programului selectat
După ce aţi selectat un program, durata
este afişată în ore şi minute (de exemplu
2.05 ). Durata este calculată automat pe
baza încărcăturii maxime recomandate
pentru fiecare tip de ţesătură. După începerea programului, timpul rămas este actualizat după fiecare minut.
• Pornirea cu întârziere
Întârzierea selectată setată prin apăsarea
butonului corespunzător, apare pe afişaj
câteva secunde, apoi este afişată din nou
durata programului selectat.
• Coduri de alarmă
În caz de probleme în funcţionare, pot fi
afişate unele coduri de alarmă, de exemplu
E20 (vezi paragraful "Ce trebuie să faceţi
dacă… ").
• Selectarea unei opţiuni incorecte
Dacă s-a selectat o opţiune care nu este
compatibilă cu programul de spălare ales,
în partea de jos a afişajului apare mesajul
Err timp de câteva secunde, iar beculeţul
integrat roşu al butonului 8 începe să clipească intermitent.
• Terminarea programului
Când programul s-a terminat, pe afişaj
apar clipind trei de zero, beculeţul pilot 9 şi
beculeţul pilot al butonului 8 se sting iar
uşa poate fi deschisă.
7.1
7.2
7.2: Simbolurile pentru fazele programului de spălare
• Spălare
• Clătire
• Evacuare
• Centrifugare
Prin selectarea programului de spălare, simbolurile pentru etapele programului de spălare, care corespund diferitelor etape care formează programul, sunt indicate în partea de
jos a afişajului. După ce aţi apăsat pe butonul
8 , rămâne aprins numai simbolul pentru faza
din program efectuată în acel moment.
7.3: Faza de încălzire
În timpul ciclului de spălare, pe afişaj apare
un simbol pentru temperatură, care indică
faptul că aparatul a început etapa de încălzire
a apei din cuvă.
7.4: Simboluri pentru gradul de murdărie
Când selectaţi un program pe afişaj apare un
simbol care indică nivelul de murdărie propus
automat de maşină:
• Intensiv
• Normal/Zilnic
• Uşor/Rapid
• Super rapid
7.5: Dispozitiv de siguranţă pentru copii
Acest dispozitiv vă permite să lăsaţi aparatul
nesupravegheat pe durata funcţionării sale,
8 electrolux
Tabel cu simboluri
+
= Bumbac
+
= Bumbac + Prespălare
= Sintetice
+
= Sintetice + Prespălare
= Delicate
+
= Delicate + Prespălare
= Centrifugare
= Centrifugare delicată
= Economic (program cu economisirea
energiei)
= Temperatură
= Economic + Prespălare
= Rece
= Lână
= Oprire clătire
= Spălare manuală
= Program nocturn
= Lenjerie
= Călcare uşoară
= Mătase
= Clătire suplimentară
= Blugi
= Pornire cu întârziere
= Înmuiere
= Siguranţa pentru copii
= Clătire
= Uşă blocată
= Evacuare
= Reglare durată
Prima utilizare
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme cu instrucţiunile de instalare.
• Scoateţi blocul de polistiren şi celelalte
materiale din tambur.
• Turnaţi 2 litri de apă în compartimentul
principal de spălare
al sertarului
pentru detergent, pentru a activa val-
va ECO . După aceea efectuaţi un ciclu pentru bumbac la temperatura cea
mai mare, fără rufe în maşină, pentru
a înlătura de pe tambur şi din cuvă orice resturi rămase din fabricaţie. Turnaţi 1/2 măsură de detergent în compartimentul pentru spălarea principală
şi porniţi maşina.
Personalizarea
Semnale acustice
Maşina e dotată cu un dispozitiv acustic, care
sună în următoarele cazuri:
• la terminarea programului
• dacă apare o defecţiune.
Apăsând simultan pe butoanele 4 şi 5 timp
de circa 6 secunde , semnalul acustic se
dezactivează (cu excepţia cazului în care
apare o defecţiune). Apăsând din nou pe
aceste 2 butoane, semnalul acustic este activat din nou.
Dispozitiv de siguranţă pentru copii
Acest dispozitiv vă permite să lăsaţi aparatul
nesupravegheat fără a vă face griji pentru
faptul că s-ar putea răni copiii sau că ar putea
deteriora aparatul. Această funcţie rămâne
activată şi când maşina de spălat nu funcţionează.
Există două moduri diferite de a seta această
opţiune:
1. Înaintea de a apăsa pe butonul 8 : va fi
imposibil să se pornească maşina.
2. După apăsarea butonului 8 : va fi imposibil să se modifice orice alt program sau
opţiune.
Pentru a activa sau a dezactiva această opţiune apăsaţi simultan timp de circa 6 secunde butoanele 5 şi 6 până când simbolul
apare sau dispare pe afişaj.
electrolux 9
Utilizarea zilnică
Încărcarea rufelor
Deschideţi uşa trăgând delicat de mânerul
uşii spre în afară. Introduceţi rufele în tambur,
câte un articol pe rând, scuturându-le cât mai
bine. Închideţi uşa.
Măsurarea cantităţii de detergent şi de
balsam de rufe
Trageţi sertarul-distribuitor până când se
opreşte. Măsuraţi cantitatea de detergent
necesară, turnaţi-o în compartimentul pentru
spălarea principală
sau în compartimentul
adecvat, dacă programul/opţiunea selectate
necesită acest lucru (pentru detalii ulterioare,
vezi "Sertarul-distribuitor pentru detergent").
nul "MAX" din sertar). Închideţi sertarul cu
grijă.
Selectarea programului dorit cu ajutorul
discului selector de programe (1)
Rotiţi discul selector de programe pe programul dorit. Maşina de spălat va propune o
temperatură şi va selecta automat viteza de
centrifugare maximă corespunzătoare pentru programul pe care l-aţi ales. Puteţi modifica aceste valori cu ajutorul butoanelor corespunzătoare. Beculeţul pilot verde al butonului 8 începe să clipească intermitent.
Discul selector poate fi rotit în sens orar sau
antiorar. Rotiţi pe poziţia
pentru a reseta
programul/stinge maşina de spălat.
La terminarea programului, discul selector trebuie să fie rotit pe poziţia
, pentru a stinge maşina de spălat.
Atenţie Dacă rotiţi selectorul de
programe pe alt program când maşina
funcţionează, beculeţul pilot roşu al
butonului 8 va clipi intermitent de 3 ori,
iar mesajul Err va apărea pe afişaj pentru
a indica o selecţie greşită. Maşina nu va
efectua noul program selectat.
Dacă este necesar, turnaţi balsamul pentru
rufe în compartimentul marcat cu
(cantitatea utilizată nu trebuie să depăşească sem-
Selectaţi temperatura prin apăsarea
butonului 2
Când selectaţi un program, maşina de spălat
propune automat o temperatură implicită.
Apăsaţi pe acest buton de mai multe ori pentru a mări sau a micşora temperatura, dacă
doriţi ca rufele să fie spălate la o temperatură
diferită.
10 electrolux
Reduceţi viteza de centrifugare prin
apăsarea butonului 3
După selectarea programului dorit, aparatul
propune viteza maximă de centrifugare disponibilă pentru programul respectiv.
Apăsaţi butonul 3 de mai multe ori pentru a
modifica viteza de centrifugare, dacă doriţi ca
rufele să fie centrifugate la o viteză diferită. Se
va aprinde ledul corespunzător.
Selectaţi opţiunea disponibilă prin
apăsarea butoanelor 3, 4 şi 5
În funcţie de programul selectat, diferitele
funcţii pot fi combinate înainte de apăsarea
butonului 8 . Prin selectarea unei opţiuni, beculeţul pilot relevant se aprinde.
Dacă este selectată o opţiune incorectă, beculeţul pilot roşu integrat al butonului 8 clipeşte de 3 ori şi mesajul Err apare pe afişaj
câteva secunde.
Pentru compatibilitatea dintre programele de spălat şi opţiuni, vedeţi capitolul
"Programele de spălare".
Selectaţi Pornirea cu întârziere apăsând
pe butonul 6
Înainte de a începe programul, dacă doriţi să
înceapă cu întârziere, apăsaţi pe butonul 6 de
mai multe ori, pentru a selecta întârzierea dorită. Beculeţul pilot respectiv se aprinde.
Intervalul de timp selectat pentru întârziere
(până la 20 ore) va apărea pe afişaj timp de
câteva secunde, apoi durata programului va
apărea din nou.
Trebuie să selectaţi această opţiune după ce
aţi ales programul şi înainte de a apăsa pe
butonul 8 .
Puteţi anula oricând intervalul de timp până
la pornirea cu întârziere, înainte de a apăsa
pe butonul 8 .
Selectarea Pornirii cu întârziere:
1. Selectaţi programul şi opţiunile necesare.
2. Selectaţi Pornirea cu întârziere apăsând
pe butonul 6 .
3. Ppăsaţi pe butonul 8 :
– maşina începe numărătoarea inversă.
– Programul va porni după ce a trecut
intervalul programat.
Anularea pornirii cu întârziere după apăsarea
butonului 8 :
1. Puneţi maşina de spălat în PAUZĂ
apăsând butonul 8 .
2. Apăsaţi o dată butonul 6 până când apare simbolul 0'
3. Apăsaţi butonul 8 din nou, pentru a porni
programul.
Important Întârzierea aleasă poate fi
modificată numai după ce aţi selectat din nou
programul de spălare dorit.
Pornirea cu întârziere can not fi selectată cu
programul EVACUARE .
Porniţi programul apăsând pe butonul 8
Pentru a porni programul selectat, apăsaţi
butonul 8 , beculeţul-pilot verde al butonului
8 nu va mai clipi.
Pentru a întrerupe un program în curs de
desfăşurare, apăsaţi butonul 8 : beculeţulpilot verde începe să clipească intermitent.
Pentru a porni din nou programul, din punctul
în care a fost întrerupt, apăsaţi din nou butonul 8 . Dacă aţi selectat pornirea cu întârziere,
maşina începe numărătoarea inversă. Dacă
este selectată o opţiune incorectă, beculeţulpilot roşu al butonului 8 clipeşte de 3 ori,
iar mesajul Err este afişat câteva secunde.
Selectaţi opţiunea Reglare durată prin
apăsarea butoanelor 10
Prin apăsarea în mod repetat pe aceste butoane, durata ciclului de spălare poate fi
mărită sau redusă. Un simbol pentru nivelul
de murdărie va apărea pe afişaj pentru a indica nivelul de murdărie ales. Această opţiune este disponibilă numai cu programele
Bumbac , Sintetice şi Delicate .
Nivel
murdărie
Simbol
Tipul de ţesătură
Intensiv
Pentru articole foarte
murdare
Normal
Pentru articole normal murdare
Zilnic
Pentru articole purtate zilnic
Uşor
Pentru articole puţin
murdare
Rapid
Pentru articole foarte
puţin murdare
Super rapid 1)
Pentru articole folosite sau purtate foarte
puţin timp
1) Vă recomandăm să reduceţi dimensiunile
încărcăturii (consultaţi tabelul cu programele de
spălare).
electrolux 11
Important Opţiunea Reglare durată nu
poate fi selectată cu programul Economie .
Disponibilitatea acestor simboluri pentru nivelul de murdărie se schimbă în funcţie de
tipul de ţesătură, aşa cum se arată în următorul tabel.
Ţesături
Nivel murdărie
Bumbac
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Rece
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Rece
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Rece
X
X
X
X
Sintetice
Delicate
Modificarea unei opţiuni sau a unui
program în curs de desfăşurare
Unele opţiuni se pot modifica înainte ca programul să le efectueze
Înainte de a efectua orice modificare, trebuie
să puneţi maşina de spălat în PAUZĂ,
apăsând pe butonul 8 (dacă doriţi să schimbaţi opţiunea Reglare durată, trebuie să anulaţi programul în curs de desfăşurare şi să
efectuaţi din nou selecţia).
Modificarea unui program în curs de
desfăşurare se poate face numai prin resetarea sa. Rotiţi discul selector de programe
pe
şi apoi pe poziţia pentru noul program.
Porniţi noul program apăsând din nou pe butonul 8 . Apa de spălare din cuvă nu va fi
evacuată.
Întreruperea unui program
Apăsaţi pe butonul 8 pentru a întrerupe un
program în curs de desfăşurare, ledul martor
verde corespunzător va începe să clipească
intermitent.
Apăsaţi din nou pe buton pentru ca programul să pornească din nou .
Anularea unui program
Rotiţi discul selector de programe pe
pentru a anula un program în curs de desfăşurare.
Acum puteţi selecta un program nou.
Deschiderea uşii
După ce programul a pornit (sau pe durata
timpului de întârziere) uşa este blocată, dacă
trebuie să o deschideţi, setaţi mai întâi maşina pe PAUZĂ prin apăsarea butonului 8 .
Beculeţul pilot 9 se stinge imediat şi este posibilă deschiderea uşii.
Dacă beculeţul pilot rămâne aprins, înseamnă că maşina deja încălzeşte sau nivelulapei este prea mare. În oricare din cazuri,
nu încercaţi să forţaţi uşa!
Dacă nu puteţi deschide uşa, dar este necesar să faceţi acest lucru, trebuie să opriţi maşina rotind selectorul pe O . After a few minutes the door can be opened (pay attention to the water level and temperature!) .
După închiderea uşii, este necesar să selectaţi din nou programul şi opţiunile şi să
apăsaţi butonul 8 .
La terminarea programului
Maşina se opreşte automat. Trei de 0.00 clipind apar pe afişaj şi beculeţul pilot al butonului 8 se stinge. Se aude un semnal acustic.
Dacă a fost selectat un program cu opţiune
care se termină cu apă în cuvă, uşa rămâne
blocată pentru a indica faptul că apa trebuie
evacuată înainte de a deschide uşa.
Pentru a evacua apa, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1. Rotiţi discul selector de programe pe O .
2. Selectaţi programul de evacuare sau de
centrifugare.
3. reduceţi viteza de centrifugare dacă este
nevoie, cu ajutorul butonului corespunzător.
4. Apăsaţi pe butonul 8 .
La terminarea programului, uşa este eliberată
şi poate fi deschisă. Rotiţi discul selector de
programe pe O pentru a opri maşina.
Scoateţi rufele din tambur şi verificaţi cu atenţie ca tamburul să fie gol. Dacă nu doriţi să
mai spălaţi alte rufe, închideţi robinetul de
apă. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni
formarea mucegaiului şi a mirosurilor
neplăcute.
12 electrolux
Repaus : Dacă rufele nu sunt scoase în 10
minute după terminarea programului, lumina
de fundal a afişajului se stinge şi este activat
sistemul de economisire a energiei. Numai
beculeţul pilot al butonului 8 clipeşte pentru
a indica faptul că aparatul trebuie oprit.
Apăsând pe orice buton, aparatul va ieşi din
starea de economisire a energiei şi veţi putea
seta alt program de spălare sau veţi putea
opri aparatul.
Recomandări ajutătoare
Sortarea rufelor
Respectaţi simbolurile internaţionale de întreţinere de pe eticheta fiecărui articol şi instrucţiunile producătorului privind spălarea.
Sortaţi rufele astfel: albe, colorate, sintetice,
delicate, lână.
Temperaturi
95° sau 90°
pentru articole albe din bumbac
şi in, normal murdare (de ex.
şervete, prosoape, feţe de
masă, cearşafuri...)
60°/50°
pentru articole colorate, a căror
culoare nu iese, normal murdare (de ex. cămăşi, cămăşi de
noapte, pijamale...), din in,
bumbac sau fibre sintetice, şi
pentru articole albe din bumbac, puţin murdare (de ex. lenjerie)
40°-30°- Rece
pentru articole delicate (de ex.
perdele), articole amestecate,
inclusiv fibre sintetice şi lână cu
eticheta "lână pură nouă, poate
fi spălată la maşină, nu intră la
apă"
Înainte de a introduce rufele
Nu spălaţi niciodată articole albe şi colorate
împreună. Articolele albe îşi pot pierde "albeaţa" în timpul spălării.
La articolele colorate noi poate ieşi culoarea
la prima spălare; de aceea, prima dată ar trebui să fie spălate separat.
Controlaţi ca în rufe să nu rămână obiecte metalice (de ex. agrafe de păr, ace de
siguranţă, bolduri).
Închideţi nasturii feţelor de pernă, închideţi
fermoarele, găicile şi copcile. Legaţi centurile
sau cordoanele lungi.
Îndepărtaţi petele rezistente înainte de spălare.
Frecaţi zonele foarte murdare cu un detergent special sau cu o pastă de detergent.
Aveţi foarte mare grijă cu perdelele. Scoateţi
inelele sau legaţi-le, punându-le într-un săculeţ sau într-o plasă.
Încărcături maxime
Încărcăturile recomandate sunt indicate în tabelele cu programele de spălare.
Reguli generale:
• Bumbac, in: tamburul plin, dar nu foarte
îndesat;
• Sintetice: tamburul plin cel mult pe
jumătate;
• Ţesături delicate şi lână: tamburul plin
cel mult pe o treime.
Spălarea unei încărcături maxime utilizează în
modul cel mai eficient apa şi energia.
Pentru rufele foarte murdare, reduceţi
încărcătura.
Greutăţile rufelor
Următoarele greutăţi au caracter indicativ:
Următoarele greutăţi au caracter indicativ:
halat de baie
1200 g
cearşaf plic
700 g
cămaşă bărbătească de lucru
600 g
cearşaf, pijama bărbătească
500 g
faţă de masă
250 g
faţă de pernă, prosop, cămaşă
de noapte, cămaşă
bărbătească
200 g
faţă de masă mică, chiloţi de
damă, şervet, bluză, chiloţi
bărbăteşti
100 g
Scoaterea petelor
Petele rezistente nu pot fi îndepărtate doar cu
apă şi detergent. De aceea se recomandă să
fie îndepărtate înainte de spălare.
Sânge: petele proaspete se îndepărtează cu
apă rece. Pentru petele uscate, înmuiaţi peste noapte în apă cu un detergent special,
apoi frecaţi cu săpun şi apă.
Vopsea pe bază de ulei: umeziţi cu substanţă de scos petele pe bază de benzină,
întindeţi articolul pe o cârpă moale şi tamponaţi pata; repetaţi de mai multe ori.
Pete uscate de grăsime: umeziţi cu terebentină, întindeţi articolul pe o suprafaţă
electrolux 13
moale şi tamponaţi pata cu vârful degetelor
şi cu o cârpă de bumbac.
Rugină: acid oxalic dizolvat în apă fierbinte
sau un produs pentru îndepărtarea ruginii,
utilizat rece. Aveţi grijă cu petele de rugină
care nu sunt recente, deoarece structura de
celuloză a fost deja deteriorată, iar ţesătura
poate să se găurească.
Pete de mucegai: îndepărtaţi cu substanţă
de scos petele, clătiţi bine (numai articole albe şi colorate ale căror culori nu ies).
Iarbă: săpuniţi puţin şi îndepărtaţi cu substanţă de scos petele (numai articole albe şi
colorate ale căror culori nu ies).
Pix şi clei: umeziţi cu acetonă 1), întindeţi
articolul pe o cârpă moale şi tamponaţi pata.
Ruj: umeziţi cu acetonă ca mai sus, apoi trataţi petele cu alcool denaturat. Trataţi toate
urmele rămase cu înălbitor.
Vin roşu: înmuiaţi în apă cu detergent, clătiţi
şi trataţi cu acid acetic sau citric, apoi clătiţi.
Trataţi toate urmele rămase cu înălbitor.
Cerneală: în funcţie de tipul de cerneală,
umeziţi ţesătura mai întâi cu acetonă 1), apoi
cu acid acetic; trataţi toate urmele rămase pe
ţesăturile albe cu înălbitor şi apoi clătiţi bine.
Pete de smoală: trataţi mai întâi cu substanţă de scos petele, alcool denaturat sau
benzină, apoi frecaţi cu pastă de detergent.
Detergenţi şi aditivi
Rezultatele bune ale spălării depind, de asemenea, de alegerea detergentului şi de utilizarea cantităţilor corecte, pentru a evita risipa
şi pentru a proteja mediul înconjurător.
Deşi sunt biodegradabili, detergenţii conţin
substanţe care, în cantităţi mari, pot afecta
delicatul echilibru al naturii.
Alegerea detergentului va depinde de tipul de
ţesătură (delicate, lână, bumbac etc.), de culoare, de temperatura de spălare şi de gradul
de murdărie.
Toţi detergenţii pentru maşina de spălat disponibili în mod obişnuit pot fi folosiţi cu acest
aparat:
• detergenţi pulbere pentru toate tipurile de
ţesături
1) nu folosiţi acetonă pe mătase artificială
• detergenţi pulbere pentru ţesături delicate
(max. 60°C) şi lână
• detergenţi lichizi, de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă
(max. 60°C) pentru toate tipurile de ţesături, sau speciali, numai pentru lână.
Detergentul şi eventualii aditivi trebuie puşi în
compartimentele corespunzătoare ale sertarului-distribuitor înainte de a începe programul de spălare.
Dacă folosiţi detergenţi lichizi, trebuie selectat un program fără prespălare.
Maşina de spălat încorporează un sistem de
recirculare care permite o utilizare optimă a
detergentului concentrat.
Urmaţi recomandările fabricantului produsului referitor la cantităţile ce trebuie utilizate şi
nu depăşiţi marcajul "MAX" din sertaruldistribuitor pentru detergent .
Gradele de duritate a apei
Duritatea apei e clasificată în aşa-numite
"grade" de duritate. Informaţiile privind duritatea apei din zona dv. pot fi obţinute de la
compania respectivă de distribuire a apei potabile sau de la autorităţile locale.
Trebuie să se adauge un agent de dedurizare a apei când apa are un grad de
duritate mediu-mare (începând de la
gradul de duritate II). Respectaţi instrucţiunile producătorului. Cantitatea de detergent poate fi reglată în funcţie de gradul de duritate a apei I (= moale).
Nivel
Caracteristică
1
moale
2
3
4
Gradele de duritate a
apei
Germane
°dH
Franceze
°T.H.
0-7
0-15
medie
8-14
16-25
dură
15-21
26-37
foarte
dură
> 21
> 37
14 electrolux
Programe de spălare
Program
Temperatura maximă şi minimă
Descrierea ciclului
Viteza maximă de centrifugare
Încărcătura maximă de rufe
Tipul de rufe
Opţiuni
BUMBAC
90° - Rece
Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg - Încărc. redusă 3 kg 1)
Bumbac alb şi colorat (articole normal murdare).
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ,
REGLARE DURATĂ
BUMBAC CU PRESPĂLARE
90° - Rece
Prespălare - Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg - Încărc. redusă 3 kg 1)
Pentru bumbac alb şi colorat cu faza de prespălare
(articole foarte murdare).
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ,
REGLARE DURATĂ
SINTETICE
60° - Rece
Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 900 rpm
Încărcătură max. 3 kg - Încărc. redusă 1,5 kg 1)
Ţesături sintetice sau mixte: lenjerie de corp, articole
colorate, cămăşi care nu intră la apă, bluze.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ,
REGLARE DURATĂ
SINTETICE CU PRESPĂLARE
60° - Rece
Prespălare - Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 900 rpm
Încărcătură max. 3 kg - Încărc. redusă 1,5 kg 1)
Ţesături sintetice sau mixte cu faza de prespălare:
lenjerie de corp, articole colorate, cămăşi care nu intră
la apă, bluze (articole foarte murdare).
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ,
REGLARE DURATĂ
DELICATE
40° - Rece
Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 700 rpm
Încărcătură max. kg 3 - Încărc. reusă kg 1,5 1)
Ţesături delicate: acrilice, viscoză, poliester.
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ, REGLARE DURATĂ
DELICATE CU PRESPĂLARE
40° - Rece
Prespălare - Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 700 rpm
Încărcătură max. kg 3 - Încărc. reusă kg 1,5 1)
Ţesături delicate: acrilice, viscoză, poliester, cu faza
de prespălare.
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ, REGLARE DURATĂ
Compartimentul
pentru detergent
2)
2)
2)
electrolux 15
Program
Temperatura maximă şi minimă
Descrierea ciclului
Viteza maximă de centrifugare
Încărcătura maximă de rufe
Tipul de rufe
Opţiuni
BUMBAC ECONOMIC
90°-40°
Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg
Bumbac alb şi colorat din care nu iese culoarea .
Acest program poate fi selectat pentru articole din bumbac, puţin murdare sau normal murdare. Temperatura
se va reduce, iar durata ciclului de spălare se va mări.
Acest lucru vă permite să obţineţi o eficienţă bună a
spălării, cu economisirea energiei.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
BUMBAC ECONOMIC CU PRESPĂLARE
90°-40°
Prespălare - Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg
Pentru bumbac alb şi colorat cu faza de prespălare.
Acest program poate fi selectat pentru articole din bumbac normal murdare, cu pete. Temperatura se va reduce, iar durata ciclului de spălare se va mări.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
SINTETICE ECONOMIC
40°
Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 900 rpm
Încărcătură max. 3 kg
Acest program poate fi selectat pentru articole sintetice
şi mixte. Acest lucru vă permite să obţineţi o eficienţă
bună a spălării, cu economisirea energiei. Temperatura
de spălare este 40°C.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
SINTETICE ECONOMIC CU PRESPĂLARE
40°
Prespălare - Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 900 rpm
Încărcătură max. 3 kg
Acest program poate fi selectat pentru articole sintetice
şi mixte cu pete. Acest lucru vă permite să obţineţi o
eficienţă bună a spălării, cu economisirea energiei.
Temperatura de spălare este 40°C.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
Compartimentul
pentru detergent
2)
2)
16 electrolux
Program
Temperatura maximă şi minimă
Descrierea ciclului
Viteza maximă de centrifugare
Încărcătura maximă de rufe
Tipul de rufe
Opţiuni
LÂNĂ
40° - Rece
Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 900 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 2 kg
Program de spălare pentru lână care poate fi spălată la
maşină, precum şi pentru articole de lână care trebuie
spălate manual şi pentru ţesături delicate. Notă : Un
singur articol sau un articol voluminos poate cauza dezechilibrarea. Dacă aparatul nu efectuează faza finală
de centrifugare, mai adăugaţi rufe sau redistribuiţi
încărcătura manual, apoi selectaţi programul de centrifugare.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN
SPĂLARE MANUALĂ
40° - Rece
Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W/S)
Viteza maximă de centrifugare 900 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 2 kg
Program special pentru ţesături delicate, cu simbolul de
îngrijire "spălare manuală".
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN
LENJERIE
40°
Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 900 rpm
Încărcătură max. 1kg
Acest program este adecvat pentru articole foarte delicate, de ex. lenjerie, sutiene şi chiloţi etc.
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN
MĂTASE
30°
Spălare principală - Clătire
Viteză maximă de centrifugare 700 rpm
Încărcătură max. 1kg
Program de spălare delicată, adecvat pentru articole
din mătase şi sintetice mixte.
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN
Compartimentul
pentru detergent
electrolux 17
Program
Temperatura maximă şi minimă
Descrierea ciclului
Viteza maximă de centrifugare
Încărcătura maximă de rufe
Tipul de rufe
BLUGI
40°
Spălare principală - Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W-S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 3 kg
Cu acest program se pot spăla articole precum pantaloni, cămăşi sau jachete din pânză de blugi şi jerseuri
realizate din materiale de înaltă tehnologie. (Opţiunea
Clătire suplimentară va fi activată automat).
Opţiuni
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ
ÎNMUIERE
30°
Prespălare - Înmuiere aprox. 40 minute - Oprire cu apa
în cuvă
Încărcătură max. 6 kg
Program special pentru rufe foarte murdare. Maşina
efectuează o înmuiere la 30°C. La terminarea duratei de
înmuiere, maşina se opreşte automat cu apa în cuvă.
Înainte de a începe o nouă etapă de spălare, este necesar să evacuaţi apa în următorul mod:
• Numai evacuare : rotiţi discul selector de programe
pe programul Evacuare. (Apăsaţi butonul 8 ).
• Evacuare şi centrifugare : rotiţi discul selector de
programe pe programul Centrifugare, reduceţi viteza
de centrifugare apăsând butonul 2 , apoi apăsaţi butonul 8 .
Important! Acest program nu poate fi utilizat pentru
ţesăturile foarte delicate precum mătasea sau lâna. Turnaţi detergentul pentru faza de înmuiere în compartimentul corespunzător. La terminarea înmuierii (după ce
aţi evacuat apa), puteţi selecta programul de spălare
(mai întâi rotiţi discul selector de programe pe O , apoi
pe program şi apăsaţi butonul 8 ).
CLĂTIRE
Clătire
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W-S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg
Cu acest program se pot clăti şi centrifuga articole de
bumbac care au fost spălate manual. Maşina efectuează 3 clătiri, urmate de o centrifugare finală lungă.
Viteza de centrifugare poate fi redusă.
Compartimentul
pentru detergent
2)
CENTRIFUGARE,
CLĂTIRE OPRITĂ,
PROGRAM NOCTURN, CĂLCARE
UŞOARĂ, CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
18 electrolux
Program
Temperatura maximă şi minimă
Descrierea ciclului
Viteza maximă de centrifugare
Încărcătura maximă de rufe
Tipul de rufe
Opţiuni
Compartimentul
pentru detergent
EVACUARE
Evacuarea apei
Încărcătură max. 6 kg
Pentru a evacua apa de la ultima clătire, la programele
la care s-a selectat opţiunea Clătire oprită şi Program
nocturn.
CENTRIFUGARE
Evacuare şi centrifugare lungă
Viteza maximă de centrifugare 1000 rpm (EWS 10470
W-S)
Viteza maximă de centrifugare 1200 rpm (EWS 12470
W)
Încărcătură max. 6 kg
Centrifugare separată pentru articole spălate manual şi
după programele la care s-a selectat opţiunea Clătire
oprită şi Program nocturn. Puteţi alege viteza de centrifugare cu ajutorul butonului corespunzător, pentru a
o adapta la ţesăturile care trebuie centrifugate.
CENTRIFUGARE
CENTRIFUGARE DELICATĂ
Evacuare şi centrifugare scurtă
Viteză maximă de centrifugare 700 rpm
Încărcătură max. 3 kg
Centrifugare separată, scurtă, pentru ţesături delicate,
sintetice, lână, mătase şi articole spălate de mână.
O = OFF
Pentru a anula programul care se efectuează sau pentru a opri maşina.
1) Dacă selectaţi opţiunea Super rapid prin apăsarea butoanelor 10 , vă recomandăm să reduceţi
încărcătura maximă aşa cum se indică. (Înc. redusă = încărcătură redusă). Este posibilă şi încărcarea
la maximum, dar rezultatele spălării vor fi mai puţin bune.
2) Dacă utilizaţi detergenţi lichizi, trebuie selectat un program fără PRESPĂLARE.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Trebuie să deconectaţi
aparatul de la sursa de alimentare cu
electricitate, înainte de a efectua orice
operaţie de curăţare sau de întreţinere.
Îndepărtarea calcarului
Apa pe care o folosim în mod normal conţine
calcar. Este bine să folosiţi periodic o pulbere
pentru dedurizarea apei, în maşină. Faceţi
aceasta într-un ciclu separat, fără rufe, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului
pulberii de dedurizare. Acest lucru va preveni
formarea depunerilor de calcar.
După fiecare spălare
Lăsaţi uşa deschisă o vreme. Acest lucru
previne formarea mucegaiului şi a mirosurilor
neplăcute în interiorul aparatului. Ţinerea uşii
deschise după spălare va ajuta, de asemenea, la protejarea garniturii uşii.
Spălarea de întreţinere
Când se folosesc temperaturi reduse de
spălare, se pot acumula reziduuri în interiorul
tamburului.
Vă recomandăm să efectuaţi o spălare de întreţinere în mod regulat.
Pentru a efectua o spălare de întreţinere:
• Tamburul trebuie să fie gol, fără rufe.
electrolux 19
• Selectaţi programul de spălat bumbac, cu
temperatura cea mai mare.
• Folosiţi o măsură normală de detergent,
trebuie să fie o pulbere cu proprietăţi biologice.
Curăţarea externă
Curăţaţi exteriorul aparatului numai cu apă şi
săpun, apoi uscaţi bine.
Important Nu folosiţi alcool metilic, solvenţi
sau produse similare pentru a curăţa carcasa
maşinii.
Curăţarea sertarului-distribuitor
Sertarul-distribuitor pentru detergent trebuie
să fie curăţat în mod regulat.
Sertarul-distribuitor pentru detergentul pulbere şi pentru aditivi trebuie să fie curăţat în
mod regulat.
Scoateţi sertarul apăsând pe opritor în jos şi
trăgându-l afară.
Clătiţi-l sub un jet de apă, pentru a înlătura
toate urmele de pulbere acumulată.
Pentru a uşura curăţarea, partea de sus a
compartimentului pentru aditivi trebuie
scoasă. Curăţaţi toate piesele cu apă.
Curăţaţi compartimentul distribuitorului cu o
perie.
Tamburul
Pe tambur se pot forma depozite de rugină
datorită corpurilor străine care ruginesc în
timpul spălării sau datorită apei de la robinet,
dacă aceasta conţine fier.
Important Nu curăţaţi tamburul cu
substanţe acide pentru îndepărtarea
calcarului, agenţi abrazivi care conţin clor sau
bureţi de sârmă.
1. Îndepărtaţi depunerile de rugină de pe
tambur cu un agent de curăţare pentru
oţel inoxidabil.
2. Efectuaţi un ciclu de spălare fără rufe,
pentru a îndepărta toate resturile de
agenţi de curăţare.
20 electrolux
Program: Program scurt pentru bumbac,
la temperatura maximă, adăugaţi aprox.
1/4 pahar gradat de detergent.
Garnitura uşii
Verificaţi din când în când garnitura uşii şi îndepărtaţi eventualele obiecte care ar putea
rămâne blocate în pliuri.
1
2
4. Puneţi un recipient puţin adânc lângă
pompă, pentru a colecta apa care se
scurge.
Pompa de evacuare
Pompa trebuie verificată regulat, mai ales
dacă:
• maşina nu se goleşte şi / sau nu centrifughează
• maşina face un zgomot neobişnuit în timpul evacuării apei din cauza unor obiecte
precum ace de siguranţă, monede etc. care blochează pompa.
Procedaţi după cum urmează:
1. Deconectaţi aparatul.
2. Dacă este necesar, aşteptaţi până când
apa se răceşte.
3. Deschideţi uşiţa pompei introducând
sub clapetă o monedă (sau instrumentul
special, pe care îl puteţi găsi în punga cu
manualul de instrucţiuni, în funcţie de
model).
5. Scoateţi dopul de golire de urgenţă de
pe capacul filtrului, cu ajutorul unui patent.
6. Când nu se mai scurge apă, deşurubaţi
capacul pompei cu un patent şi înlăturaţi
filtrul. Ţineţi întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a şterge apa care se scurge, când scoateţi capacul.
electrolux 21
2
1
7. Scoateţi eventualele obiecte rămase în
elicea pompei rotind-o.
9. Puneţi la loc dopul de golire de urgenţă
în capacul filtrului şi fixaţi-l bine.
8. Puneţi la loc filtrul în pompă, având grijă
să-l introduceţi corect. După ce aţi terminat, înşurubaţi-l bine.
10. Închideţi uşiţa pompei.
22 electrolux
Avertizare Când aparatul a fost folosit,
şi în funcţie de programul selectat, în
pompă poate fi apă fierbinte. Nu scoateţi
niciodată capacul pompei în timpul unui
ciclu de spălare, aşteptaţi întotdeauna
până când aparatul a terminat ciclul şi
este gol. Când puneţi la loc capacul,
verificaţi să fie bine fixat, astfel încât să
nu existe scurgeri, iar copiii mici să nu-l
poată îndepărta.
Curăţarea filtrului de la alimentarea cu
apă
Dacă observaţi că maşina se umple mai
greu, verificaţi ca filtrul din furtunul de alimentare cu apă să nu fie blocat.
1. Închideţi robinetul de apă.
2. Deşurubaţi furtunul de pe robinet.
3. Curăţaţi filtrul din furtun cu o perie aspră.
4. Înşurubaţi furtunul la loc pe robinet.
Golirea de urgenţă
Dacă apa nu este evacuată, procedaţi după
cum urmează pentru a goli maşina:
1. scoateţi ştecherul din priza de curent;
2. închideţi robinetul de apă;
3. dacă este necesar, aşteptaţi până când
apa se răceşte;
4. deschideţi uşiţa pompei;
5. puneţi un recipient pe podea. Scoateţi
dopul de golire de urgenţă de pe filtru.
Apa ar trebui să se scurgă, din cauza gravitaţiei, în recipient. Când recipientul este
plin, puneţi la loc dopul în capacul filtrului.
Goliţi recipientul. Repetaţi operaţia până
când nu mai curge apă;
6. dacă este necesar, curăţaţi pompa aşa
cum s-a indicat mai sus;
7. înşurubaţi din nou pompa şi închideţi uşiţa.
Măsuri de precauţie împotriva îngheţului
Dacă maşina este instalată într-un loc în care
temperatura poate coborî sub 0°C, procedaţi
după cum urmează:
1. Scoateţi ştecherul din priza de curent.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Deşurubaţi furtunul de alimentare.
4. Puneţi capătul furtunului de alimentare cu
apă într-un recipient pus pe podea, scoateţi dopul de golire de urgenţă a filtrului şi
lăsaţi apa să se scurgă.
5. Puneţi la loc dopul de golire de urgenţă în
filtru şi înşurubaţi din nou furtunul de alimentare cu apă.
6. Când doriţi să utilizaţi maşina din nou,
asiguraţi-vă că temperatura din încăpere
este mai mare de 0°C.
Important De fiecare dată când evacuaţi
apa prin furtunul de golire de urgenţă, trebuie
să turnaţi 2 litri de apă în compartimentul
principal de spălare al sertarului pentru
detergent, iar apoi să porniţi programul de
evacuare a apei. În acest mod se va activa
valva ECO , evitându-se ca o parte a
detergentului să rămână neutilizat la
următoarea spălare.
Ce trebuie făcut dacă...
Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor omisiuni, şi pot fi
corectate uşor fără a apela la un reparator.
Înainte de a contacta Centrul de Asistenţă
local, vă rugăm să efectuaţi verificările indicate mai jos.
În timpul funcţionării maşinii este posibil ca
beculeţul pilot roşu al butonului 8 să clipească intermitent, pe afişaj apare unul din-
tre următoarele coduri de alarmă şi se aud
nişte semnale acustice o dată la 20 secunde,
pentru a indica faptul că maşina nu funcţionează:
•
: probleme cu alimentarea cu apă.
•
: problemă la evacuarea apei.
•
: uşă deschisă.
După ce problema a fost eliminată, apăsaţi
pe butonul 8 pentru a relua programul. Dacă,
electrolux 23
după toate verificările, problema persistă,
contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Problemă
Cauză posibilă/Soluţie
Maşina nu porneşte:
Uşa nu a fost închisă. E40
• Închideţi uşa bine.
Ştecherul nu este introdus bine în priză.
• Introduceţi ştecherul în priză.
Nu există electricitate la priză.
• Verificaţi instalaţia electrică din locuinţa dvs.
Siguranţa principală s-a ars.
• Înlocuiţi siguranţa.
Discul selector de programe nu este corect poziţionat şi butonul 8
nu a fost apăsat.
• Vă rugăm să rotiţi discul selector şi să apăsaţi din nou butonul 8 .
A fost selectată Pornirea cu întârziere.
• Dacă rufele trebuie spălate imediat, anulaţi pornirea cu întârziere.
A fost activată siguranţa pentru copii.
• Dezactivaţi siguranţa pentru copii.
Maşina nu se umple cu apă:
Robinetul de apă este închis. E10
• Deschideţi robinetul de apă.
Furtunul de alimentare cu apă este strivit sau răsucit. E10
• Verificaţi racordarea furtunului de alimentare cu apă.
Filtrul din furtunul de alimentare cu apă este blocat. E10
• Curăţaţi filtrul din furtunul de alimentare cu apă.
Uşa nu este închisă bine. E40
• Închideţi uşa bine.
Furtunul de evacuare este strivit sau răsucit. E20
• Verificaţi racordarea furtunului de evacuare.
Filtrul de evacuare este înfundat. E20
• Curăţaţi filtrul de evacuare.
Maşina nu se goleşte şi / sau
A fost selectat un program sau o opţiune care se termină cu apa în
nu centrifughează:
cuvă sau care elimină toate fazele de centrifugare.
• Selectaţi programul de evacuare sau de centrifugare.
Rufele nu sunt distribuite uniform în tambur.
• Redistribuiţi rufele.
Pe jos este apă:
S-a folosit prea mult detergent sau un detergent nepotrivit (care face
prea multă spumă).
• Reduceţi cantitatea de detergent sau folosiţi alt detergent.
Verificaţi dacă există scurgeri de la vreuna din garniturile furtunului
de alimentare cu apă. Nu este întotdeauna uşor să vedeţi acest lucru, deoarece apa curge prin furtun; verificaţi dacă este umed.
• Verificaţi racordarea furtunului de alimentare cu apă.
Furtunul de alimentare cu apă este deteriorat.
• Înlocuiţi-l cu unul nou.
Dopul filtrului nu a fost pus la loc sau filtrul nu a fost înşurubat corect
după curăţare.
• Puneţi la loc dopul de golire de urgenţă sau înşurubaţi filtrul până
la capăt.
Rezultatele spălării sunt nesatisfăcătoare:
S-a folosit prea puţin detergent sau un detergent nepotrivit.
• Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi alt detergent.
Petele rezistente nu au fost tratate înainte de spălare.
• Folosiţi produse din comerţ pentru a trata petele rezistente.
Nu a fost selectată temperatura corectă.
• Verificaţi dacă aţi ales temperatura corectă.
Încărcătură prea mare de rufe.
• Reduceţi încărcătura.
24 electrolux
Problemă
Cauză posibilă/Soluţie
Uşa nu se deschide:
Programul este încă în curs de desfăşurare.
• Aşteptaţi terminarea ciclului de spălare.
Dispozitivul de blocare al uşii nu a fost eliberat.
• Aşteptaţi ca beculeţul pilot 9 să se stingă.
În tambur este apă.
• Selectaţi programul de evacuare sau de centrifugare pentru a
evacua apa.
Maşina vibrează sau face
mult zgomot:
Nu au fost înlăturate buloanele pentru transport şi ambalajul.
• Verificaţi instalarea corectă a aparatului.
Picioruşele de sprijin nu au fost reglate
• Verificaţi nivelarea corectă a aparatului.
Rufele nu sunt distribuite uniform în tambur.
• Redistribuiţi rufele.
Este posibil ca în tambur să fie prea puţine rufe.
• Mai puneţi rufe.
Centrifugarea începe târziu
sau maşina nu centrifughează:
A intervenit dispozitivul electronic de detectare a dezechilibrării,
deoarece rufele nu sunt distribuite uniform în tambur. Rufele sunt
redistribuite prin rotirea în sens invers a tamburului. Acest lucru se
poate repeta de mai multe ori, până când dezechilibrarea dispare şi
poate fi reluată centrifugarea normală. Dacă, după 10 minute, rufele
tot nu sunt distribuite în mod uniform în tambur, maşina nu va centrifuga. În acest caz, redistribuiţi încărcătura manual şi selectaţi programul de centrifugare.
• Redistribuiţi rufele.
Încărcătura este prea mică.
• Mai adăugaţi rufe, redistribuiţi încărcătura şi apoi selectaţi programul de centrifugare.
Maşina face un zgomot neobişnuit:
Maşina este dotată cu un tip de motor care face un zgomot neobişnuit în comparaţie cu alte motoare tradiţionale. Acest motor nou asigură o pornire mai lină şi o distribuire mai uniformă a rufelor în tambur
în timpul centrifugării, precum şi o stabilitate mărită a maşinii.
Nu se vede apă în tambur:
Maşinile bazate pe tehnologie modernă funcţionează în mod foarte
economicos, folosind foarte puţină apă, fără ca performanţele să fie
afectate.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Dacă nu puteţi identifica sau rezolva problema, contactaţi Centrul nostru de Asistenţă.
Înainte de a telefona, notaţi modelul, numărul
de serie şi data de cumpărare a maşinii: Centrul de Asistenţă vă va cere aceste informaţii.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
electrolux 25
Date tehnice
Dimensiuni
Lăţime
Înălţime
Adâncime
60 cm
85 cm
44 cm
Racordarea electrică
Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate
pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe marginea interioară a uşii
aparatului.
Presiunea apei de alimentare
Minimă
Maximă
0,05 MPa
0,8 MPa
Încărcătură maximă
Bumbac
6 kg
Viteza de centrifugare
Maximă
1000 rpm (EWS 10470 W/S)
1200 rpm (EWS 12470 W)
Valori despre consum
Program
Consumul de energie
(KWh)
Consum de apă (litri)
Bumbac alb 90°
2.1
62
Bumbac 60°
1.3
59
1.02
52
0.75
59
Sintetice 40°
0.5
45
Delicate 40°
0.55
55
Lână/ Spălare manuală
30°
0.3
50
Bumbac ECO 60°
1)
Bumbac 40°
Durata programului
(minute)
Pentru durata programelor, vă rugăm
să consultaţi afişajul
de pe panoul de comandă.
1) "Bumbac Eco" la 60°C cu o încărcătură de 6 kg este programul de referinţă pentru datele de pe
eticheta referitoare la energie, în conformitate cu standardele CEE 92/75.
Datele referitoare la consumuri din acest tabel au caracter pur indicativ, deoarece pot
varia, în funcţie de cantitatea şi de tipul de rufe, de temperatura apei de alimentare şi de
temperatura încăperii.
Instalarea
Despachetarea
Toate buloanele pentru transport şi ambalajul
trebuie să fie înlăturate înainte de a folosi
aparatul.
Se recomandă să păstraţi toate materialele
de transport, astfel încât să poată fi reutilizate
în caz că maşina trebuie transportată din
nou.
1. După despachetare, culcaţi uşor maşina
pe spate pentru a scoate baza de polistiren din partea inferioară.
26 electrolux
2. Scoateţi cablul de alimentare şi furtunurile
de alimentare şi de evacuare din suporturile de pe spatele aparatului.
4. Scoateţi în afară distanţierele respective
de plastic.
5. Puneţi în orificiul mai mic de sus şi în cele
două orificii mai mari dopurile de plastic
corespunzătoare furnizate în punga cu
manualul de instrucţiuni.
3. Deşurubaţi cele trei buloane.
electrolux 27
Amplasarea
Instalaţi maşina pe o podea plată, tare. Verificaţi ca circulaţia aerului în jurul maşinii să nu
fie împiedicată de covoare, carpete etc. Verificaţi ca maşina să nu atingă peretele sau
alte mobile din bucătărie. Reglaţi poziţia orizontală a maşinii de spălat ridicând sau coborând picioruşele. Picioruşele se pot înşuruba pentru a fi reglate, deoarece au încorporată o piuliţă cu auto-blocare, dar maşina
TREBUIE să fie orizontală şi stabilă. Dacă e
necesar, verificaţi orizontalitatea cu o nivelă
cu bulă de aer. Toate reglările necesare pot
fi efectuate cu o cheie. Poziţionarea orizontală corectă previne vibraţiile, zgomotul şi deplasarea maşinii în timpul funcţionării.
Alimentarea cu apă
Avertizare Acest aparat trebuie
racordat la o sursă de alimentare cu
apă rece.
1. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă
furnizat împreună cu maşina la un robinet
cu filet de 3/4". Folosiţi întotdeauna furtunul furnizat împreună cu aparatul.
Atenţie Nu puneţi niciodată carton,
lemn sau alte materiale similare sub
maşină pentru a compensa denivelările
podelei.
Important Nu folosiţi furtunul de la
maşina de spălat anterioară pentru a vă
conecta la sursa de alimentare cu apă.
2. Celălalt capăt al furtunului de alimentare,
care se racordează la maşină, poate fi îndreptat aşa cum se arată în figură.
Nu poziţionaţi furtunul de alimentare spre
în jos.
Instalaţi furtunul spre dreapta sau spre
stânga, în funcţie de poziţia robinetului de
apă.
28 electrolux
verificaţi să nu se poată desprinde când se
evacuează apa din maşină. Acest lucru se
poate realiza legându-l de robinet cu o
sfoară sau fixându-l de perete.
3. Fixaţi furtunul corect, slăbind piuliţa inelară. După ce aţi poziţionat furtunul de alimentare, strângeţi din nou piuliţa inelară
pentru a preveni scurgerile.
Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi
prelungit. Dacă e prea scurt şi nu doriţi să
schimbaţi poziţia robinetului, va trebui să
cumpăraţi un furtun nou, mai lung, proiectat
special pentru acest tip de utilizare.
Important Înainte de a racorda maşina la o
instalaţie nouă sau la o instalaţie care n-a mai
fost folosită de multă vreme, lăsaţi să curgă
o cantitate rezonabilă de apă, pentru a
îndepărta toate reziduurile care s-au
acumulat în ţevi.
Evacuarea apei
Capătul furtunului de evacuare poate fi poziţionat în trei feluri.
• Agăţat de marginea unei chiuvete, folosind suportul de ghidare din plastic furnizat împreună cu maşina. În acest caz,
• Într-o ramificaţie cu o ţeavă de evacuare a unei chiuvete. Această ramificaţie trebuie să se afle deasupra sifonului,
astfel încât cotul să fie la cel puţin 60 cm
deasupra podelei.
• Direct într-o ţeavă de evacuare, la o
înălţime nu mai mică de 60 cm şi nu mai
mare de 90 cm. Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit,
adică diametrul interior al ţevii de evacuare
trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de
evacuare nu trebuie să fie răsucit.
Furtunul de evacuare poate fi întins pe maxim 4 metri. Un furtun de evacuare suplimentar
şi piesele necesare pentru îmbinare sunt disponibile de la Centrul de Asistenţă local.
electrolux 29
Conexiunea electrică
Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate pe plăcuţa cu datele
tehnice, situată pe marginea interioară a uşii
aparatului.
Verificaţi ca instalaţia electrică din locuinţa
dv. să poată suporta puterea maximă necesară, luând în considerare şi celelalte aparate
care funcţionează.
Maşina se va lega la o priză cu
împământare.
pentru leziunile provocate din cauza
nerespectării cerinţelor de
siguranţă de mai sus.
Cablul de alimentare trebuie să fie
uşor accesibil după instalarea
maşinii.
Dacă este necesar, cablul de
alimentare trebuie înlocuit numai de
către un Centru de Asistenţă.
Fabricantul nu-şi asumă nici o
responsabilitate pentru daunele sau
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele marcate cu simbolul
ciclabile.
>PE<=polietilenă
>PS<=polistiren
>PP<=polipropilenă
sunt re-
Aceasta înseamnă că pot fi reciclate dacă
sunt aruncate în mod corespunzător, în containerele speciale de colectare.
Recomandări ecologice
Pentru a economisi apă şi energie şi pentru
a contribui la protejarea mediului înconjurător, vă recomandăm să respectaţi aceste
indicaţii:
• Rufele normal murdare pot fi spălate fără
prespălare, pentru a economisi detergent,
apă şi timp (iar mediul înconjurător e protejat!).
• Maşina funcţionează mai economic dacă
are o încărcătură întreagă.
• Cu o pre-tratare corespunzătoare, petele
şi murdăria limitată pot fi îndepărtate; rufele
pot fi spălate apoi la o temperatură mai
joasă.
• Măsuraţi cantitatea de detergent în funcţie
de duritatea apei, de gradul de murdărie şi
de cantitatea de rufe care e spălată.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
www.electrolux.ro
132959561-00-392009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement