Electrolux EWS10470S User manual

Electrolux EWS10470S User manual
Упатство за ракување
Машина за перење
EWS 10470 W - EWS 12470 W - EWS 10470 S
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за миење
2
4
6
8
9
9
13
15
Нега и чистење
Што треба да се направи ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
20
22
24
25
25
28
29
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на
секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста на
уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен ако немаат
надзор и упатување во користење на
уредот од страна на лицето, кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
4 electrolux
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го копчето (без
притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не
стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја има).
Детергентот за претперење и киснење
се додава на почетокот од програмата
за перење. Средството за отстранување
дамки се додава во текот на фазата на
дејство против дамките.
Преградата за детергент во прав или
за течен детергент се користи за
главното перење. Ако користите течен
детергент, сипете го непосредно пред
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката "MAX" во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се всипат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
Табела со програми
Со апаратот се испорачуваат разни
табели со програми на разни јазици.
Една е на предната страна на фиоката
на дозерот за детергент, а другите се
приложени со упатството за употреба.
Табелата на фиоката може лесно да се
замени: извадете ја табелата од
фиоката влечејќи ја надесно и ставете ја
табелата со саканиот јазик.
Контролна табла
Подолу е слика на контролната табла. На неа се прикажани тркалцето на
програматорот, како и копчињата, контролната сијаличка и екранот. Тие се
претставени со соодветните броеви на следните страници.
1
2
1 Тркалце на програматорот
2 Копче за температура
3 Копче за намалување на
центрифугата
4 Копче за лесно пеглање
5 Копче за дополнително плакнење
6 Копче за одложено почнување
7 Екран
8 Копче старт/пауза
9 Контролна сијаличка за заклучена
врата
10 Копчиња за управување со времето
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
3
4
5
6
7
8
9 10
центрифугирање на избраната
програма.
Ноќен циклус
Со одбирање на оваа функција
машината нема да ја испушти водата од
последното плакнење и сите фази за
центрифугирање се исклучени за да не
се истуткаат алиштата. Овој циклус за
перење е многу тивок и може да се
одбере за навечер или за периоди со
поевтина струја. За некои програми
плакнењата ќе се извршат со повеќе
вода. Пред да ја отворите вратата,
неопходно е да се испушти водата. За да
ја испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
Задржано плакнење
Со одбирање на оваа функција водата
од последното плакнење не се црпи за
да се спречи туткање на ткаенините.
Пред да ја отворите вратата, неопходно
е да се испушти водата. За да ја
испуштите водата, прочитајте го
поглавјето "Кога ќе заврши програма".
electrolux 7
Лесно пеглање
Со избирање на оваа опција, алиштата
нежно се перат и се центрифугираат за
да се избегне секакво туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на
тоа, кај некои програми машината ќе
изведе и дополнителни плакнења. Кај
програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање се намалува
автоматски.
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Дополнително плакнење
Уредот е конструиран за штедење
струја. Доколку е потребно да ги
плакнете алиштата со помош на
дополнителна количина вода
(дополнително плакнење), изберете ја
оваа опција. Ќе се изведат неколку
дополнителни плакнења. Оваа опција се
препорачува за лица, кои се алергични
на детергенти, како и во подрачја со
многу мека вода.
Контролна сијаличка за заклучена врата
Контролната сијаличка 9 се пали кога ќе
почне програма и покажува дали вратата
може да се отвори:
• запалено: вратата не може да се
отвори. Машината работи или
престанала да работи, но има вода во
кадата.
• изгасено: вратата може да се отвори.
Програмата завршила или водата е
исцрпена.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
Екран
7.4
7.5
7.3
Екранот ги прикажува следниве
информации:
7.1:
• Времетраење на избраната програма
По одбирањето програма,
времетраењето на програмата за
перење се прикажува во часови и
минути (на пример 2.05 ). Траењето се
пресметува автоматски врз основа на
максималното препорачано полнење
7.1
7.2
за секој вид ткаенина. Откако ќе почне
програмата, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Одложено почнување
Одбраното одложување поставено со
притискање на соодветното копче се
прикажува на екранот неколку
секунди, а потоа повторно се
прикажува времетраењето на
одбраната програма.
8 electrolux
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми со работата,
може да се прикажат одредени пораки
за тревога, на пример E20 (видете во
поглавјето "Што треба да се направи
ако...").
• Неправилно одбирање опција
Ако се одбере опција што не е
соодветна со поставената програма за
перење, се прикажува пораката Err на
дното на екранот неколку секунди и
вграденото црвено светло на копчето
8 почнува да трепка.
• Крај на програма
Кога ќе заврши програма, се
прикажуваат три нули што трепкаат,
контролната сијаличка 9 и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гасат и вратата може да се отвори.
7.2: Икони за фазите на програмите за
перење
• Перење
• Плакнења
• Црпење
• Центрифуга
По одбирањето програма за перење,
иконите за фазите на програмата
соодветни на фазите од кои се состои
програмата се прикажуваат на долниот
дел на екранот. Откако ќе го притиснете
копчето 8 останува запалена само
иконата на фазата што е во тек.
7.3: Фаза на греење
За време на циклусот за перење на
екранот се прикажува икона за
температура што покажува дека
апаратот почнал со греењето на водата
во кадата.
7.4: Икони за извалканоста
Кога ќе се одбере програма, на екранот
се појавува икона што го прикажува
степенот на извалканост што машината
го предлага автоматски:
• Интензивно
• Нормално/Секојдневно
• Лесно/Брзо
• Супер брзо
7.5: Безбедносна брава за деца
Уредот овозможува да го оставите
апаратот без надзор додека работи.
Табела на симболи
= Памук,
+
= Памук +
= Синтетика,
+
=
Претперење,
Синтетика + Претперење,
=
Чувствителна облека,
+
=
Чувствителна облека + Претперење,
= Штедливо (Програма за штедење
+
= Штедливо +
енергија),
Претперење,
= Волна,
= Рачно
перење, = Женска долна облека,
=
Свила, = Џинс,
= Soak,
=
Плакнења,
= Црпење,
=
Центрифуга,
= Нежна центрифуга, =
Температура,
= Студено,
=
Задржување на плакнењето,
= Ноќен
= Лесно пеглање,
=
циклус,
Дополнително плакнење,
= Одложено
= Безбедносна брава за
почнување,
деца,
= Заклучена врата,
=
Управување со времето.
Прва употреба
• Проверете дали електричните и
водоводните поврзувања се
согласни со упатствата за
местење.
• Отстранете ги блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Истурете 2 литри вода во главната
преграда за перење на фиоката
на дозерот за да се активира
вентилот ECO . Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и кадата. Турете 1/2
мерка детергент во фиоката за
главно перење на дозерот и
вклучете ја машината.
electrolux 9
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред,
кој се огласува во следните случаи:
• на крајот од циклусот
• кога има грешка.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се дезактивира
(освен во случај на грешка). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучниот
сигнал одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8 :
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
Секојдневна употреба
Полнење алишта
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
потребен детергент, всипете ја во
главната преграда
или во
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
10 electrolux
Намалете ја брзината на центрифугата
со притискање на копчето 3
Кога ќе се одбере програма, апаратот
автоматски ја предлага максималната
брзина за центрифугирање овозможена
за таа програма.
Притискајте го копчето 3 повеќепати за
менување на брзината на центрифугата
ако сакате алиштата да се вртат со друга
брзина. Светнува соодветната
сијаличка.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Бирачот може да се врти и во лево и во
десно. Завртете го во положбата " O " за
да ја ресетирате програмата/исклучите
машината.
На крајот од програмата бирачот мора
да се заврти во положбата O, за да се
исклучи машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Одберете ги достапните опции
притискајќи ги копчињата 3, 4 и 5
Зависно од одбраната програмата, може
да се комбинираат различни функции
пред да се притисне копчето 8 . По
одбирањето опција, се пали
соодветната контролна сијаличка.
Ако се одбере неправилна опција,
вградената црвена сијаличка на копчето
8 трепнува 3 пати и пораката Err се
појавува на екранот неколку секунди.
За соодветноста на програмите за
перење и опциите, видете во
табелата "Програми за перење".
Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6
Пред да почнете програма, ако сакате да
го одложите почнувањето, притискајте
го копчето 6 повеќепати за да го
одберете саканото одложување. Се
пали соодветната сијаличка.
Одбраната вредност на времето за
одложување (до 20 часови) ќе се појави
на екранот неколку секунди, а потоа
повторно ќе се појави времетраењето на
програмата.
Мора да ја одберете оваа опција откако
сте ја поставиле програмата и пред да го
притиснете копчето 8 .
Може да го откажете или смените
времето на одложување кога било пред
да го притиснете копчето 8 .
Одбирање на одложеното почнување:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Одберете го одложеното почнување
притискајќи го копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината почнува со
одбројувањето часови.
electrolux 11
– Програмата ќе почне по
истекувањето на одбраното
одложување.
Откажување на одложеното почнување
откако ќе се притисне копчето 8 :
1. Поставете ја машината за перење на
ПАУЗА притискајќи го копчето 8 .
2. Притиснете го копчето 6 еднаш за да
се прикаже симболот 0'
3. Притиснете го копчето 8 повторно за
да ја почнете програмата.
ВАЖНО Одбраното одложување може
да се смени само после повторно
одбирање на програма за перење.
Одложеното почнување не може да се
одбере со програмата Црпење .
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната програма,
притиснете го копчето 8 , зелената
контролна сијалица од копчето 8
престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8 : зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8 . Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати и
во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err .
Одберете ја опцијата Управување со
време притискајќи ги копчињата 10
Со повеќекратно притискање на овие
копчиња времетрањето на циклусот за
перење може да се зголеми или намали.
Иконата за нивото на извалканост ќе се
појави на екранот за да го прикаже
одбраното ниво на извалканост. Оваа
опција е достапна само со програмите
Cotton , Синтетика и Нежни .
Ниво на
извалканост
Икона
Вид на
материјалот
Интензивно
За многу
извалкани алишта
Нормално
За нормално
извалкани алишта
Ниво на
извалканост
Икона
Вид на
материјалот
Секојдневно
За секојдневно
извалкани алишта
Лесно
За малку
извалкани алишта
Брзо
За многу малку
извалкани алишта
Супер брзо 1)
За алишта што се
користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме помало полнење на
машината со алишта (видете во Табелата
на програми за перење).
ВАЖНО Управувањето со времето не
може да се одбере со програмите
Штедливо .
Достапноста на иконите за нивото на
извалканост се менуваат според видот
на ткаенините, како што е прикажано во
следнава табела.
Материјал
Ниво на извалканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
на облека
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
. Пред да изведувате каква било
промена, мора да ја ПАУЗИРАТЕ
машината за перење со притискање на
копчето 8 (ако сакате да ја смените
12 electrolux
опцијата Временски управувач, мора да
ја откажете програмата што е во тек и
одново да го изведете бирањето.
Менувањето на програма, која е во тек,
е можно само ресетирање на
програмата. Завртете го бирачот на
програми на O , па потоа на положбата
на новата програма. Стартувајте ја
новата програма со повторно
притискање на копчето 8 . Водата во
коритото од перењето нема да се
испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Завртете го бирачот на O за да ја
откажете програмата, која е во тек.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако ќе почне програма (или додека
трае времето на одлужување), вратата е
заклучена. Ако треба да ја отворите,
првин поставете ја машината на ПАУЗА
притискајќи го копчето 8 .
Сијаличката 9 се гасне веднаш и може да
се отвори вратата.
Ако сијаличката остане запалена и
вратата е заклучена, тоа значи дека
машината веќе се загрева или дека
нивото на водата е превисоко. Како и да
е, не обидувајте се да ја отворите
вратата на сила!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, треба да ја
исклучите машината вртејќи го
тркалцето на програматорот на O . По
неколку минути вратата може да се
отвори (внимавајте на нивото на водата
и на температурата!) .
По затворањето на вратата, неопходно е
повторно да се одберат програмата и
опциите и да се притисне копчето 8 .
Кога ќе заврши програма
Машината запира автоматски. Три
трепкави 0.00 се палат на екранот и
контролната сијаличка на копчето 8 се
гаснат. Се огласуваат звучни сигнали.
Ако е одбрана програма или опција што
завршуваат со вода во кадата, вратата
останува заклучена како показател дека
водата мора да се испушти пред да се
отвори вратата.
Постапете на следниов начин за да ја
исцрпите водата:
1. Свртете го тркалцето на
програматорот на O .
2. Одберете програма за испуштање
вода или центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање
притискајќи го соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8 .
На крајот на програмата, вратата се
ослободува и може да се отвори.
Свртете го тркалцето на програматорот
на O за да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
кондензација и непријатни миризби.
Подготвеност : Ако не ги извадите
алиштата во рок од 10 минути по
завршување на програмата,
заднинското светло од екранот ќе се
исклучи и ќе се активира системот за
штедење енергија. Само контролната
сијаличка на копчето 8 трепка да укаже
дека апаратот треба да се исклучи.
Уредот ќе излезе од статусот на
штедење енергија со притискање на кое
било копче и тогаш можете да поставите
нова програма за перење или да ја
исклучите машината.
electrolux 13
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
14 electrolux
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перење зависат и
од изборот на детергент и од
користењето на правилните количини за
да се избегне непотребно трошење и да
се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат супстанции кои,
во големи количини, можат га ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Во овој уред може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• детергенти во прав за сите типови
ткаенина
• детергенти во прав за чувствителни
(60°C макс) и волнени ткаенини
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (60°C макс) за сите
типови ткаенини или специјални, кои
се само за волнени ткаенини.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
одберете програма без претперење.
Вашиот уред е опремен со систем за
рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не пречекорувајте
ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
electrolux 15
Ниво
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
Ниво
4
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
> 21
> 37
многу
тврда
Програми за миење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Памук
90°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 6 кг - Нам. товар 3 кг 1)
Бел и шарен памук (нормално извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Памук со претперење
90°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 6 кг - Нам. товар 3 кг 1)
Бели и шарени памучни алишта со претперење
(многу извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Синтетика
60°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Синтетика со претперење
60°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани алишта со претперење:
горна облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи (многу извалкани алишта).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Преграда за
детергент
2)
2)
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Чувствителна облека
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1.5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Чувствителна облека со претперење
40°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1.5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски, со претперење.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Памук, штедливо
90°-40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 6 кг
Бели и брзо обоени памучни алишта .
Оваа програма може да се избере за малку до
нормално извалкани памучни алишта.
Температурата ќе се намалува, а времето за
перење ќе се продолжи. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Памук, штедливо, со претперење
90°-40°
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 6 кг
За бели или шарени памучни алишта со
претперење.
Оваа програма може да се избере за нормално
извалкани памучни алишта со дамки.
Температурата ќе се намалува, а времето за
перење ќе се продолжи.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Преграда за
детергент
2)
2)
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Синтетика, штедливо
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта. Ова овозможува постигнување
на добра ефикасност во перењето со штедење
струја. Температурата за перење е 40°C.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Синтетика, штедливо, со претперење
40°
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта со дамки. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја. Температурата за перење е
40°C.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
ВОЛНА
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
(EWS 12470 W)
Макс. товар 2 кг
Програма за перење за волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака. Забелешка :
Поединечен или масивен предмет може да
предизвика неврамнотеженост. Ако не се
вклучува последната центрифуга, додадете уште
алишта, прераспределете го товарот рачно, а
потоа одберете ја програмата за
центрифугирање.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Рачно перење
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W/S)
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
(EWS 12470 W)
Макс. товар 2 кг
Специјална програма за чувствителни ткаенини со
симболот "рачно перење".
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Преграда за
детергент
2)
18 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Женска долна облека
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 1 кг
Програмата е погодна за многу нежни алишта,
како женска долна облека, градници, гаќи и сл.
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Свила
30°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 1 кг
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Џинс
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 3 кг
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и жерсе
во комбинација со високотехнолошки материјали.
(Опцијата Дополнително плакнење ќе се активира
автоматски).
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање
Преграда за
детергент
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Киснење
30°
Претперење - Киснење околу 40 минути Сопирање со вода во кадата
Макс. товар 6 кг
Специјална програма за многу извалкани алишта.
Машината ги кисне алиштата на 30°C. На крајот на
програмата машината ќе сопре автоматски со
вода во кадата.
Пред да почне нова фаза на перењето, неопходно
е да се исцрпи водата со:
• Само црпење : завртете го тркалцето
програматорот на програмата Црпење.
(Притиснете го копчето 8 ).
• Црпење и центрифугирање : завртете го
тркалцето на програматорот на програмата
Центрифуга, намалете го центрифуграњето со
копчето 2 , па притиснете го копчето 8 .
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу нежни ткаенини како свила или волна.
Истурете детергент за програмата за киснење во
соодветната преграда. На крајот на киснењето
(откако ќе се испразни водата) може да одберете
програма за перење (првин свртете го тркалцето
на програматорот на O , потоа на програмата, па
притиснете го копчето 8 ).
Плакнење
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг
Со оваа програма може да се плакне и
центрифугира памучна облека претходно испрана
на рака. Машината изведува 3 плакнења, а на
крајот едно долго центрифугирање. Брзината на
центрифугирање може да се намали.
Црпење
Црпење на водата
Макс. товар 6 кг
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со опциите Задржано плакнење и
Ноќен циклус.
Преграда за
детергент
2)
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Центрифуга
Црпење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10470 W-S)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12470 W)
Макс. товар 6 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Задржано
плакнење и Ноќен циклус. Брзината можете да ја
изберете со притискање на соодветното копче за
да се прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
Преграда за
детергент
Центрифуга
Нежна центрифуга
Црпење и кратко центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Посебно кратко центрифугирање за нежни
алишта, синтетика, волна, свила и алишта перени
на рака.
O = Искл.
За откажување на програмата што е во тек или за
исклучување на машината.
1) Ако ја одберете опцијата Супер брзо со притискање на копчињата 10 , препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е укажано. (Нам. полнење = намалено полнење).
Можно е и целосно полнење, но со послаби резултати на перењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Нега и чистење
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата од пумпата.
4. Ставете некаков сад блиску до
пумпата за да ја соберете водата,
што евентуално ќе истече.
electrolux 21
5. Ослободете го цревото за ургентно
испуштање, ставете го во садот и
извадете го капачето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете ја пумпата и извадете го.
Секогаш држете некаква крпа во
близина за да ја соберете
истурената вода, кога ја симнувате
пумпата.
7. Отстранете секакви предмети од
пропелерот на пумпата, така што ќе
го вртите.
8. Вратете го капакот од цревото за
ургентно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
9. Зашрафете ја пумпата до крај.
10. Затворете ја вратата од пумпата.
Доколку уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата може
да има жешка вода. Никогаш не вадете
го капакот од пумпата за време на циклус
на перење, секогаш почекајте уредот да
го заврши циклусот и да биде празен.
Кога го враќате капакот на место,
уверете се дека е цврсто затегнат за да
ги спречите протекување и можноста
децата да го одвртат.
Итно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте водата
да се излади;
4. Отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете длабок сад на подот и
ставете го крајот од цревото за итно
празнење во него. Извадете го
капачето од него. Водата треба да се
исцеди во садот по слободен пад.
Откако садот ќе се наполни, вратете
го капачето на цревото. Испразнете
го садот. Повторувајте ја постапката
додека водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
7. откако ќе го затворите со капачето,
вратете го цревото за итно празнење
на место;
22 electrolux
8. повторно зашрафете ја пумпата и
затворете ја вратичката.
Спречување смрзнување
Ако машината е ставена на место каде
што температурата може да падне под
0°C, постапете вака:
1. затворете ја славината и отшрафете
го цревото за довод на вода до
славината;
2. Ставете го крајот од цревото за итно
празнење и на доводното црево во
длабок сад на подот и пуштете ја
водата да истече;
3. повторно зашрафете го доводното
црево и вратете го на место цревото
за итно празнење откако ќе му го
ставите капачето.
Така се празни сета вода од машината,
со што се избегнува формирање мраз и
евентуално нејзино оштетување.
Кога ќе сакате повторно да ја користите
машината, проверете дали температура
во просторијата е над 0°C.
ВАЖНО Секогаш кога ќе ја испуштите
водата со цревото за итно празнење
мора да истурите 2 литра вода во
главната преграда на фиоката за
детергент, а потоа да ја пуштите
програмата за црпење. Тоа ќе го
активира уредот со вентил ECO што
спречува дел од детергентот да остане
неупотребен при следното перење.
Што треба да се направи ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
Проблем
Машината за перење не
почнува да работи:
• E10 : проблем со доводот на водата.
• E20 : проблем со испуштањето на
водата.
• E40 : вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
Веројатна причина/Решение
Вратата не е затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Приклучокот не е правилно вметнат во штекерот.
• Вметнете го приклучокот во штекерот.
Во штекерот нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Тркалцето на програматорот не е правилно поставено и
копчето 8 не е притиснато.
• Свртете го тркалцето на програматорот и повторно
притиснете го копчето 8 .
Избрано е одложено почнување.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложеното почнување.
Активирана е безбедносната брава за деца.
• Исклучете ја безбедносната брава за деца.
electrolux 23
Проблем
Веројатна причина/Решение
Машината не се полни со
вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• Исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Цврсто затворете ја вратата.
Машината не испушта вода
и/или не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Филтерот за испуштање вода е затнат. E20
• Исчистете го филтерот.
Одбрана е опција или програма што завршува со вода во
кадата или што е без центрифугирање.
• Одберете програма за испуштање вода или
центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете го количеството детергент или употребете друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на цревото за довод на вода.
Приклучокот на одводното или доводното црево е оштетен.
• Заменете го со ново.
Капачето на цревото за итно празнење не било вратено или
филтерот не бил правилно зашрафен по чистењето.
• Вратете го капачето на цревото за итно празнење или
правилно зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на
перењето:
Сте ставиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете го количеството детергент или употребете друг.
Не сте ги обработиле тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за вадење тврдокорни
дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Извадете алишта.
Вратата не се отвора:
Програмата уште трае.
• Почекајте до крајот на циклусот за перење.
Бравата на вратата не е ослободена.
• Почекајте да се изгасне контролната сијаличка 9 .
Во барабанот има вода.
• Изберете програма за црпење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира и е
бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали апаратот е правилно наместен.
Ногарките за нивелирање не се приспособени
• Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Прераспоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
24 electrolux
Проблем
Веројатна причина/Решение
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронскиот уред за откривање на
неврамнотеженост бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со обратно вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати додека неврамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку
и по 10 минути алиштата не се рамномерно распоредени во
барабанот, машината нема да центрифугира. Во тој случај,
рачно прераспределете ги алиштата и изберете ја
програмата за центрифугирање.
• Прераспоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Ставете уште алишта, рачно прераспоредете ги, па
одберете ја програмата за центрифугирање.
Машината испушта
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор што испушта
невообичаени звуци во споредба со традиционалните
мотори. Овој нов мотор овозможува помеко почнување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините направени со современа технологија работат
многу штедливо и користат многу малку вода без да се
намалат перформансите.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Широчина
Височина
Длабочина
60 см
85 см
44 см
Поврзување на електриката
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на апаратот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6 кг
electrolux 25
Брзина на центрифугирање
Максимум
1000 врт./мин (EWS 10470 W/
S)
1200 врт./мин (EWS 12470 W)
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачка на
енергија (KWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Бел памук 90°
2.1
62
Памук 60°
1.3
59
1.02
52
Памук 40°
0.75
59
Синтетика 40°
0.5
45
Чувствителни 40°
0.55
55
Волна/ Перење на
рака 30°
0.3
50
Памук ECO 60°
1)
Траење на
програмата (минути)
За траењето на
програмите
погледнете на
екранот на
контролната табла.
1) Програмата "Памук Eco" на 60°C со полнење од 6 кг е референтна програма за податоците
внесени на енергетската етикета, во согласност со стандардите од EEC 92/75.
Податоците за потрошувачка прикажани во табелата се сметаат за чисто
ориентациски, бидејќи може да варираат зависно од количеството и видот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревата за одвод и довод од
држачите на задниот дел на
апаратот.
26 electrolux
3. Отшрафете ги трите шрафови.
4. Извлечете ги соодветните пластични
разделници.
5. Затворете ги помалото горно дупче и
двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со упатството
за употреба.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
electrolux 27
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот на
работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
Довод за вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој уред мора
да се приклучи на довод на студена
вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на славина
со навој од 3/4". Секогаш користете го
цревото испорачано со уредот.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може да
се заврти како што е прикажано на
сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа или
на мрежа која не е користена повеќе
време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се исперат
сите талози што се собрале во цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото од
старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
28 electrolux
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
electrolux 29
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
Доколку кабелот за струја на уредот
мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
132959520-00-422008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement