Electrolux EWS14971W Uživatelský manuál

Electrolux EWS14971W Uživatelský manuál
návod k použití
Pračka
EWS 12971 W - EWS 14971 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Vlastní nastavení
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Prací programy
2
4
5
5
6
7
13
14
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Instalace
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
16
20
23
23
24
27
27
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro
další použití.
• Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá
průmyslovým normám a splňuje zákonné
požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je
naší povinností poskytnout vám následující
bezpečnostní upozornění.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod
k použití uschovali a mohli ho používat i v
budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat,
předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke
spotřebiči přiložen tento návod k použití,
aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče
si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte
spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy
nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních
měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte
spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové
teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou
se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před
použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a do spotřebiče proto nepatří.
• Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s
kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte
pračku od zdroje napájení a vypněte
přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění
nebo vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní
díly.
electrolux 3
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte
se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
• Po ukončení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká
z hadic ani z míst napojení voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti,
kde je vystaven mrazu, přečtěte si část
"Nebezpečí zamrznutí".
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené
prádlo a před praním odstraňte z prádla
skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ
prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí
kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě
před vložením do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha
nebo podstavec jsou poškozené tak, že
vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby odpovědné za
jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka
je vybavena speciální funkcí, která brání
zavření dětí a domácích zvířat v bubnu.
Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava,
až je zářez vodorovně. V případě potřeby
můžete použít i minci.
Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají
opět zavřít.
4 electrolux
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou
spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné
využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.
1
2
3
4
5
6
1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro prací prostředek používaná
pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro
odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací
prostředek pro předpírku a namáčení se
přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
Komora na práškový nebo tekutý prací
prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý
prací prostředek nalijte těsně před spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce
dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do
komory ještě před spuštěním pracího programu.
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky
electrolux 5
Ovládací panel
Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm volič programu, tlačítka, kontrolky
a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
Volič programu
Displej
Tlačítko Teplota
Tlačítko Snížení rychlosti odstředění
4
5.
6.
7.
8.
5
6
7
8
Tlačítka funkcí
Tlačítko Potvrzení
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítka Časového manažera
= Programy Časového
manažera
= Bavlna
= Syntetické
= Jemné
= Vlna
= Ruční praní
= Hedvábí
= Odstředění
= Čerpání
= Máchání
= Speciální programy
= 14 minut
= Deka
= Úspora energie (Úsporný)
= Oblíbené programy
= Teplota
= Tlačítka funkcí
= Start/Pauza
OK
+/-
Tlačítko Potvrzení
= Časový manažer
Při prvním použití
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý
další obalový materiál.
• Před prvním pracím cyklem spusťte
cyklus pro bavlnu na maximální teplo-
tu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky
pachů a mastnoty z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční
množství pracího prostředku a spusťte pračku,
6 electrolux
Vlastní nastavení
Nastavení jazyka
Před prvním použitím spotřebiče musíte otočením voliče programů ( 1 ) nastavit požadovaný jazyk. Když zapnete pračku znovu,
všechny zprávy se objeví v tomto jazyce.
Důležité!
Pokud se na displeji neobjeví žádný jazyk,
spotřebič už byl jednou zapnutý. Přejete-li si
změnit nastavení jazyka, stiskněte současně
tlačítka 3 a 4 na 6 vteřin k aktivaci nabídky
jazyka. Stiskněte tlačítka 5 (Nahoru
nebo
) k prohlídce všech dostupných jaDolů
zyků. Stiskněte dvakrát tlačítko 6 , abyste
potvrdili výběr.
Nastavení hodin
Po zvolení jazyka musíte před prvním praním
nastavit čas.
Nezapomeňte změnit nastavení času při
změně na letní čas a zpět.
Nastavení hodin umožňuje změnit/nastavit
aktuální čas. Správné nastavení hodin je velmi důležité, protože na něm záleží zvolený
čas konce cyklu.
Krátkým/jedním stisknutím tlačítka 5 se čas
mění po minutě. Trvalým stisknutím stejných
tlačítek se čas mění po 10 minutách. Stiskněte tlačítko 6 pro potvrzení aktuálního času.
Důležité!
Když už byl spotřebič jednou zapnutý, stiskněte tlačítka 5 k zapnutí nabídky Funkce.
Opětovným stisknutím stejných tlačítek můžete procházet všemi dostupnými funkcemi,
dokud nepřijdete na nabídku " Nastavení".
Stiskněte tlačítko 6 k otevření nabídky. Stiskněte tlačítka 5 , abyste mohli projít všechna
nastavení, až se objeví " Čas", stiskněte tlačítko 6 pro potvrzení své volby, a pak nastavte hodiny.
Vlastní nastavení spotřebiče
Tento spotřebič je vybaven nabídkou " Nastavení", která umožňuje měnit výrobní nastavení podle potřeby.
Když zapnete pračku otočením voliče programů ( 1 ), stiskněte tlačítka 5 k zapnutí nabídky Funkce. Opětovným stisknutím stejných tlačítek můžete procházet všemi dostupnými funkcemi, dokud nepřijdete na nabídku " Nastavení". Stiskněte tlačítko 6 k
otevření nabídky. Znovu použijte tlačítka 5 ,
abyste mohli projít všechna nastavení, a stiskněte tlačítko 6 pro potvrzení své volby.
Nastavte hlasitost
Nastavení " Hlasitost" umožňuje změnu hlasitosti zvuku. Stiskněte tlačítko 5 k výběru
stupně hlasitosti od 0 do 9 (0 = žádný zvuk;
9 = max.).
Stiskněte tlačítko 6 k potvrzení výběru.
Dětská pojistka
Tento spotřebič je vybaven DĚTSKOU POJISTKOU, která vám umožní nechat pračku
se zavřenými dvířky bez dozoru a přitom bez
obav, že se děti zraní nebo spotřebič poškodí.
Nastavte tuto funkci před stisknutím tlačítka
7 a po volbě požadovaného pracího programu.
Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka
zrovna nepere.
Nastavte " Dětská pojistka":
• stiskněte tlačítka 5 k aktivaci nabídky funkcí.
• stiskněte tlačítka 5 Nahoru nebo Dolů k
nastavení " Dětská pojistka"
• stiskněte tlačítko 6 k aktivaci této funkce.
Příslušná ikona změní stav z vypnuto na
zapnuto a na displeji se objeví tato zpráva:
" Stiskněte dohromady Nahoru a Dolů na
5 vteřin k odblokování spotřebiče. ".
• stiskněte tlačítko 3 nebo 4 k návratu displeje do výchozího nastavení.
Jestliže stisknete jakékoliv tlačítko po spuštění programu se zapnutou funkcí " Dětská
pojistka", na displeji se objeví zpráva "
Spotřebič je zablokovaný, použijte kombinaci tlačítek k odblokování".
Na konci programu stiskněte současně obě
tlačítka 5 na několik vteřin, dokud se na displeji neobjeví zpráva "Spotřebič je odblokovaný", pak je možné zvolit nový program.
electrolux 7
Nastavte jas
Nastavení " Jas" vám umožní upravit intenzitu podsvícení displeje.
Stiskněte tlačítka 5 k zesílení nebo zeslabení
jasu.
Můžete si vybrat mezi různými úrovněmi od
0 do 9 ( 0 = min. - 9 = max.).
Stiskněte tlačítko 6 k potvrzení výběru.
Nastavte kontrast
Nastavení " Kontrast" vám umožní upravovat
optické vlastnosti displeje.
Stiskněte tlačítka 5 k zesílení nebo zeslabení
kontrastu.
Můžete si vybrat mezi různými úrovněmi od
0 do 9 ( 0 = min. - 9 = max.).
Obnovit výchozí nastavení
Funkce " Obnovit výchozí nastavení" umožňuje znovu použít nastavení od výrobce.
K aktivaci této funkce stiskněte tlačítko 6 .
Stiskněte tlačítko 6 k potvrzení výběru.
Návrat k hlavní nabídce
Tato funkce nastavení vám umožní návrat k
nabídce funkcí.
Nastavte funkci " Zpět"
stisknutím tlačítka
5.
Stiskněte tlačítko 6 k potvrzení výběru.
Zvukové signály
Pračka je vybavena zvukovým zařízením,
které se zazní v následujících případech:
• při otočení programového voliče;
• stisknutím tlačítka 7 ;
• na konci cyklu;
• v případě provozních problémů.
Chcete-li vypnout zvukové signály s výjimkou
provozních problémů, řiďte se pokyny v
předchozí části "Nastavení hlasitosti".
Denní používání
Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do
bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho
protřepte. Zavřete dvířka.
Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory
označené
(použité množství nesmí
přesáhnout značku "MAX" na dávkovači).
Zásuvku lehce zavřete.
Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte požadované množství pracího
prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní
praní
, nebo do příslušné komory, pokud
to zvolený program/možnost vyžaduje (viz
další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").
8 electrolux
Sušička nově zvolený program neprovede.
Displej
DISPLEJ se používá k nastavení velkého
počtu funkcí a jejich kombinací s použitím pouze několika ovládacích prvků (1
programový volič a 8 tlačítek). Toto jednoduché ovládání je snadné díky interaktivnímu displeji. Interaktivní znamená,
že displej pračky se mění a reaguje tak
na každý zadaný krok. To zaručuje nastavení pouze uskutečnitelných nastavení. Aktuální nastavení můžete kdykoli
vidět na informačním panelu a v řádkách
funkcí.
Zvolte požadovaný program
Otočte programový volič ( 1 ) na požadovaný
program. Jestliže je spotřebič zapnutý, zazní
uvítací znělka, současně se na displeji objeví
logo značky a na několik vteřin se na posledních 2 řádkách displeje zobrazí krátký popis
zvoleného programu.
Po volbě programu spotřebič nabídne na displeji ( 2 ) následující informace:
2.1 teplotu
2.2 rychlost odstředění
2.3 ikony volitelných funkcí
2.4 stupeň zašpinění 1)
2.5 délka pracího programu
2.6 odhadovaný čas konce pracího cyklu
2.5
2.1
2.2
2.3
2.4
Na displeji se objevují následující údaje:
• Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí
délka praní( 2.5 ) a odhadovaný konec cyklu ( 2.6 ) v hodinách a minutách (například
20:33 ).
Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství
prádla pro každý druh tkaniny.
Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
• Ukazatel průběhu programu
Po stisknutí tlačítka 7 se na displeji zobrazí,
právě probíhající fáze programu. Na displeji vidíte také symbol zvoleného druhu
tkaniny, právě probíhající fázi, délku pracího programu a konec cyklu. Během prací
fáze se na displeji pračky zobrazí pohybující se bubliny naznačující pohyb vody.
Jako na tomto obrázku:
2.6
Tlačítko 7 začne blikat.
Voličem programu je možné otáčet doprava
i doleva. Poloha O slouží k resetování programu/vypnutí spotřebiče.
Na konci programu musíte pootočit voličem programu do polohy O, aby se
pračka vypnula.
Důležité Pokud voličem programu otočíte
za chodu spotřebiče na jiný program, na
displeji se objeví následující zpráva: " Otočte
prosím volič programu do poslední použité
polohy".
1) Jen s programy Bavlna , Syntetické a Jemné .
• Odložení
Zvolená hodnota odložení startu (až 20 hodin) se objeví v poloze 2.5 displeje (když
pračka začne prát) u příslušné svítící ikony
. Doba odloženého startu se snižuje po
minutách.
electrolux 9
• Poplachové kódy
V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit poplachové kódy,
např. " Nenapouští se voda. Zkontrolujte
prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte
Start/Pauza." (viz část "Co dělat, když...").
• Konec programu
Po skončení programu se střídavě zobrazují zprávy " Volná dvířka" a " Hotovo". Ikona dvířek
zůstane svítit na znamení, že
je prací cyklus hotový a dvířka je možné
otevřít.
Režim klidového stavu
Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10
minut po skončení programu, displej
zhasne a aktivuje se systém úspory
energie.
Bliká jen kontrolka tlačítka 7 a upozorňuje tak na nutnost vypnout pračku.
Stisknutím jakýchkoli tlačítek zrušíte
úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku
vypnout.
Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Ty musí být
zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka 7 .
Důležité Povolené kombinace pracích
programů a funkcí viz část "Prací programy".
Zvolte teplotu (tlačítko 3)
Opakovaným stisknutím tlačítka 3 můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li
prádlo vyprat s jinou teplotou, než je teplota navržená pračkou (poloha 2.1 na
displeji).
Důležité Maximální a minimální teploty
povolené pro každý prací program najdete v
= Studené praní.
části "Prací programy".
Zvolte funkci Rychlost odstředění nebo
Bez odstředění, nebo NOČNÍ CYKLUS
nebo ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 4).
Stiskněte opakovaně tlačítko 4 , abyste změnili rychlost odstřeďování, pokud si přejete,
aby se prádlo odstředilo jinou rychlostí, než
je rychlost nastavená pračkou.
Důležité Maximální rychlost odstředění
určená pro zvolený prací program se objeví
na displeji ( 2.2 ).
Stisknutím tlačítka 4 je také možné nastavit
jednu z následujících funkcí:
Bez odstřeďování : funkce zruší všechny fáze odstřeďování a zvýší počet máchání pro některé programy.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ : jestliže zvolíte
tuto funkci, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po
skončení programu se na displeji zobrazí ikona zvoleného programu a zpráva " Hotovo",
na displeji ( 2.5 a 2.6 ) se zobrazí konec cyklu
a aktuální čas. Zazní krátká znělka (je-li aktivovaná), kontrolka tlačítka 7 zhasne a dvířka
jsou zablokována na znamení, že je nutné
vypustit vodu.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
NOČNÍ CYKLUS : po volbě této funkce
pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy
zvolen pro praní v nočních hodinách nebo
tehdy, kdy je levný proud. V některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.
Po skončení programu se na displeji zobrazí
ikona zvoleného programu, pod ní je zpráva
" Hotovo" a na displeji ( 2.5 a 2.6 ) se zobrazí
konec cyklu a aktuální čas. Kontrolka tlačítka
7 je zhasnutá a dvířka jsou zablokovaná na
znamení, že se musí nejprve vypustit voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Zvolte funkce
V závislosti na zvoleném programu jsou dostupné jen některé funkce, které se zobrazí
ve fázi volby na displeji ( 2.3 a 2.4 ).
Poznámka : Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Ikony neslučitelných
funkcí zmizí.
Důležité Povolené kombinace pracích
programů a funkcí viz část "Prací programy".
Chcete-li zvolit požadované funkce, nejprve
otočte voličem programu ( 1 ) na požadovaný program, ale tlačítko nestiskněte. 7 .
10 electrolux
Stisknutím tlačítek 5 můžete zapnout nabídnebo
ku funkcí. Pomocí tlačítek Nahoru
Dolů
můžete procházet všemi dostupnými funkcemi.
Zvolená funkce se zobrazí zvýrazněně přes
celou pracovní plochu displeje. Příslušná ikona se objeví na pravé straně displeje a hned
pod ní krátká zpráva popisující stav funkce
("Off" - Vyp nebo "On" - Zap). Tady je obrázek
s příkladem:
Stiskněte tlačítko 6 k zapnutí a potvrzení volby, dalším stisknutím zvolenou funkci vypnete.
Po výběru funkcí stiskněte tlačítka 3 nebo 4 ,
nebo počkejte 10 vteřin k návratu displeje do
výchozího nastavení.
Zvolené ikony se zobrazí na displeji.
Předpírka zvolte tuto funkci, chcete-li
prádlo před hlavním praním ještě předeprat.
Předpírka končí krátkým odstředěním se 650
ot/min u programů pro bavlnu a syntetické
tkaniny, u programů pro jemné tkaniny se
voda pouze vypustí.
Snadné žehlení : jestliže zvolíte tuto
funkci, prádlo se vypere a odstředí šetrným
způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak
bude jednodušší. Pračka navíc provede
přídavná máchání. Jestliže tuto funkci zvolíte
pro bavlněné programy, rychlost odstředění
se automaticky sníží na 900 ot/min.
Extra máchání : tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací
prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Pračka provede několik přídavných máchání.
Konec (Odložený start) : tato funkce
umožňuje odložit spuštění pracího programu
o 30 min - 60 min. - 90 min., 2 hodiny a pak
po 1 hodině až do 20 hodin. Vybrané odložení se zobrazí na displeji. Čas konce se bude zvyšovat k zobrazení zvolené prodlevy.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka 7 .
Chcete-li do pračky přidat prádlo během odloženého startu, stiskněte tlačítko 7 k uvedení pračky do stavu pauzy.
Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte
opět tlačítko 7 .
Zrušit odložený start můžete kdykoliv před
stisknutím tlačítka 7 .
Volba odloženého startu
• stisknutím tlačítka Nahoru
nebo Dolů
můžete procházet nabídkou funkcí, dokud nenajdete " Konec"
• stiskněte tlačítko 6 k aktivaci této funkce(zobrazený čas začne blikat)
• stisknutím tlačítka Nahoru
nebo Dolů
můžete zvýšit nebo snížit čas odložení
• stiskněte tlačítko 6 k potvrzení odloženého
startu
• stiskněte tlačítka 3 nebo 4 k návratu displeje do výchozího nastavení
• stiskněte opět tlačítko 7 ke spuštění programu. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu
• stiskněte tlačítko 7 k zastavení pračky
• stiskněte tlačítko Nahoru
nebo Dolů
, pak můžete procházet nabídkou funkcí, dokud nenajdete " Konec"
• stiskněte tlačítko 6 k zapnutí této funkce
(zobrazovaný čas začne blikat)
• stisknutím tlačítka Dolů
můžete snížit "
Konec" až na aktuální čas.
• stiskněte tlačítko 6 , abyste potvrdili výběr
• stiskněte tlačítka 3 nebo 4 k návratu displeje do výchozího nastavení
• stiskněte tlačítko 7 k okamžitému spuštění
programu.
Odložený start
nelze zvolit u programu
Čerpání.
electrolux 11
OBLÍBENÉ : programová nastavení, která se často používají, lze uložit (např. bavlna,
60°C, 1200 ot/min, s předpírkou a extra mácháním). K tomuto účelu jsou k dispozici 2
paměťová místa na 2 posledních místech voliče programu ( 1 ). Uložený program lze zvolit stejným způsobem jako každý další prací
program pomocí voliče.
Uložení oblíbeného programu:
• zvolte vybraný program a požadované
funkce
• stiskněte tlačítka 5 k aktivaci nabídky funkcí
• stiskněte tlačítko Nahoru
nebo Dolů
k výběru funkce " Uložit oblíbené" a
stiskněte tlačítko 6
• stiskněte tlačítko Nahoru
nebo Dolů
k výběru jedné z oblíbených pozic (1-2)
k uložení vlastního programu
• stiskněte tlačítko 6 pro uložení zvoleného
programu. Na displeji se zobrazí podsvícená zpráva " Uloženo".
• stisknutím tlačítka 3 nebo 4 se na displeji
opět objeví výchozí nastavení.
Ke změně uloženého programového nastavení opakujte postup od začátku.
Poznámka
Jestliže je prostor paměti už používán dříve
vybraným programem, displej zobrazí zprávu
" Oblíbené již použito . Stiskněte Start/Pauza
k přepsání. Stiskněte Nahoru nebo Dolů ke
zrušení. ", pak stiskněte tlačítko 6 k uložení
nového programu.
Programy v paměti nemohou být vymazány,
ale můžete je přepsat jinými oblíbenými pracími programy.
Návod k praní : Tato pračka je vybavena
nabídkou "Návod k praní", která umožňuje
zvolit nejvhodnější teplotu, rychlost
odstředění a funkci pro praní prádla.
V nabídce "Návod k praní" lze také vyhledat
"Návod ke skvrnám", který obsahuje důležité
informace k odstraňování nejčastějších
skvrn, a "Režim Demo", který je ideální pro
předvádění v obchodech (není určen zákazníkům).
Zvolte "Návod k praní":
• stiskněte tlačítka 5 k aktivaci nabídky funkcí
• stiskněte tlačítko Nahoru
nebo Dolů
k výběru funkce "Návod k praní"
• stiskněte tlačítko 6 k otevření nabídky "Návod k praní"
• stisknutím tlačítek Nahoru
nebo Dolů
můžete procházet následující seznam:
Návod k teplotám, Návod k rychlosti
odstředění, Návod k funkcím, Návod ke
skvrnám a Režim Demo
• stiskněte tlačítko 6 k otevření zvoleného
návodu a stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů
si můžete přečíst všechny informace zvoleného návodu
• k přečtení informací z jiného návodu se
musíte vrátit do "Návodu k praní" volbou
symbolu "Zpět"
a opakovat postup od
4. bodu
• stisknutím tlačítka 3 nebo 4 se na displeji
znovu objeví výchozí nastavení.
Zvolte funkci "Časový manažer"
(tlačítka 8)
Pomocí této funkce můžete upravit délku
praní automaticky navrženou pračkou. Opakovaným stisknutím tlačítek "Časový manažer" " +/- " můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo zkrátit.
Funkce Časový manažer nemůže být zvolena s úsporným programem.
Na displeji se objeví ikona stupně znečištění
a mění se podle toho, jaký stupeň zvolíte.
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírný
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
12 electrolux
Stupeň zašpinění
Ikona
Extra krátký 1)
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Druh tkaniny
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz
tabulka "Prací programy").
Poznámka
Po spuštění programu již nelze funkci "Časový manažer" změnit.
Nabídka těchto ikon pro různé stupně znečištění se liší podle druhu tkaniny, jak je ukázáno v tabulce.
Tkanina
Stupeň zašpinění
Bavlna
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
Syntetické
Jemné
Stiskněte tlačítko 7 ke spuštění
programu.
Zvolený program spustíte tlačítkem 7 ; zelená
kontrolka přestane blikat.
Na displeji se zobrazí ikona a střídavě název
a probíhající fáze zvoleného programu na
znamení, že je spotřebič v provozu a dvířka
zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka 7 : zelená kontrolka začne
blikat a na displeji se objeví ikona zvoleného
programu, na několik vteřin se objeví zpráva
" Stiskněte
k pokračování" a pak zpráva "
Přerušení" k signalizaci, že je chod spotřebiče přerušen. K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět
tlačítko 7 . .
Změna funkce nebo probíhajícího
programu
Je možné změnit jen funkce zobrazené na
displeji stisknutím tlačítek 5 ( Nahoru nebo
Dolů ) ještě před jejich provedením programem. Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím
tlačítka 7 .
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním . Otočte programovým voličem do polohy O a potom na nově
zvolený program, stiskněte tlačítko 6 ke zrušení předchozího pracího programu. Spusťte
nový program opětovným stisknutím tlačítka
7 . Voda z pracího bubnu se nevypustí.
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko 7 k přerušení probíhajícího
programu, příslušná kontrolka začne blikat.
Stiskněte znovu toto tlačítko k restartování
programu.
Zrušení programu
Otočte programovým voličem do polohy O a
potom na nově zvolený program. Stiskněte
tlačítko 6 ke zrušení právě probíhajícího programu. Nyní stiskněte tlačítko 7 ke spuštění
nového programu.
Otevření dvířek po spuštění programu
Stiskněte tlačítko 7 k přerušení chodu
spotřebiče. Na displeji se objeví příslušná
zpráva.
Jestliže dvířka zůstávají zablokovaná, znamená to, že pračka již ohřívá, takže hladina
vody přesahuje spodní okraj dvířek.
V takovém případě nelze dvířka otevřít.
Jestliže nemůžete dvířka otevřít, ale nutně to
potřebujete, vypněte pračku otočením voliče
programu do polohy O . Po několika minutách můžete dvířka otevřít (dávejte pozor
na hladinu vody a na teplotu! ).
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví.
Jestliže zvolíte funkce ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ nebo NOČNÍ CYKLUS , kontrolka
tlačítka 7 zhasne, na displeji se objeví ikona
zvoleného programu a zpráva " Hotovo" a
dvířka zůstanou zablokovaná na znamení, že
vodu je nutné před otevřením dvířek vypustit.
Při vypouštění vody :
electrolux 13
• zvolte program Čerpání nebo Odstředění
• pokud je to třeba, snižte rychlost
odstředění pomocí příslušného tlačítka
• stiskněte tlačítko 7
• na konci programu se na displeji objeví
ikona (Dvířka) a střídají se zprávy " Volná
dvířka" a " Hotovo". Dvířka je možné
otevřít.
Otočením voliče programu na O se pračka
vypne. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě
zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže už nebudete pračku používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Užitečné rady a tipy
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu;
a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého
uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou
a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a
skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu
vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn
si počínejte opatrně, protože celulózová
2) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte
struktura bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem 2), položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě, a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte.
Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího
prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem 2), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle
ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
14 electrolux
V této pračce se mohou používat všechny
běžně dostupné prací prostředky, určené
pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin
• práškové prostředky pro jemné tkaniny
(max. 60 °C) a vlnu
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek,
musíte zvolit program bez předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku .
Množství pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla
• prádlo je lehce zašpiněné
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na
místním úřadě. Pokud má voda střední nebo
vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat
změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na
pokyny výrobce. Pokud je voda měkká,
upravte množství čistícího prostředku.
Prací programy
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA
90°-Studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min
Maximální rychlost odstředění 1400 ot/min
Max. množství 6 kg - snížená náplň 3 kg 1)
Pro bílou a barevnou bavlnu (normálně zašpiněné
prádlo).
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
PREWASH, SNADNÉ
ŽEHLENÍ, EXTRA
MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ
MANAŽER
SYNTETICKÉ
60°-studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 3 kg - sníž. náplň 1,5 kg 1)
Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní prádlo,
barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
PREWASH, EXTRA
MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ
MANAŽER
Prací prostředek
Přihrádka
electrolux 15
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
JEMNÉ
40°-Studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 3 kg - sníž. náplň 1,5 kg 1)
Jemné prádlo: akryl, viskóza, polyester.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
PREWASH, EXTRA
MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ
MANAŽER
VLNA
40°-Studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min
Max. náplň 2 kg
Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i
pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. Poznámka : Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede
fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program
odstředění.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
RUČNÍ PRANÍ
40°-Studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min
Max. náplň 2 kg
Speciální program pro jemné tkaniny se symbolem péče "ruční praní".
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
HEDVÁBÍ
30°-Studená
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 1 kg
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené
syntetické prádlo.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
ODSTŘEDĚNÍ
Čerpání a dlouhé odstředění
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min
Maximální rychlost odstředění 1400 ot/min
Max. množství 6 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech se zapnutou funkcí Zastavení máchání a
Noční cyklus. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být
odstředěno.
SNÍŽENÍ RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ
ČERPÁNÍ
Čerpání vody
Max. množství 6 kg
Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u
programů se zapnutou funkcí ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍa
NOČNÍ CYKLUS.
Prací prostředek
Přihrádka
16 electrolux
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
MÁCHÁNÍ
Máchání - dlouhé odstředění
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min
Maximální rychlost odstředění 1400 ot/min
Max. množství 6 kg
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně.
Pračka provede 3 máchání a závěrečné dlouhé
odstředění. Rychlost odstředění může být snížena.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
14 MIN
30°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 2 kg
Ideální pro prádlo, které potřebuje jen osvěžit.
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ
DEKA
40° -30°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 2,5 kg
Pro jednu syntetickou deku nebo přikrývku, kterou lze
prát v pračce.
SNÍŽENÍ RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ
COTTON ECO
90° -40°
Hlavní praní - máchání
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min
Maximální rychlost odstředění 1400 ot/min
Max. množství 6 kg
SNÍŽ. RYCHLOSTI
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
PREWASH, SNADNÉ
ŽEHLENÍ, EXTRA
MÁCHÁNÍ
Prací prostředek
Přihrádka
/VYP
Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí
pračky.
1) Zvolíte-li funkci Extra krátký stisknutím tlačítka 8 , doporučujeme snížit maximální množství prádla
podle uvedených pokynů. Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou trochu horší.
Čištění a údržba
Upozornění Před každou údržbou
nebo čištěním musíte spotřebič odpojit
od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Doporučujeme proto pravidelně používat v
pračce práškový změkčovač vody. Tento
postup provádějte samostatně, nikoliv při
praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže
zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř
spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu
mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
electrolux 17
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší
teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Důležité K čištění vnějších ploch
nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je
nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na
prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vytáhněte zásuvku ven tak, že stlačíte úchytku směrem dolů.
Propláchněte ji pod kohoutkem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor
na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.
Očistěte kartáčkem komory dávkovače pracího prostředku.
Prací buben
V bubnu se může usazovat rez z rezavých
částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.
Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte
kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí
prostředky obsahující chlor, železné nebo
ocelové drátěnky.
1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu
čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez
prádla, aby se odstranily všechny zbytky
čisticích prostředků.
18 electrolux
Program: Zvolte program pro bavlnu s
maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění
dvířek a odstranit případné cizí předměty,
které se do něj mohly zachytit.
1
2
4. K čerpadlu postavte plochou mísu na
vodu, která vyteče z pračky.
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno
pravidelně a zejména, jestliže:
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle
hlučná, což je způsobeno předměty, jako
jsou zavírací špendlíky, mince apod. které
blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla tak, že je odklopíte v místě prohlubně pomocí mince
(nebo k tomu určeného nástroje, který
naleznete podle modelu spotřebiče v
sáčku s návodem k použití).
5. Z krytu filtru vytáhněte pomocí kleští nouzový vypouštěcí uzávěr.
6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kleštěmi kryt čerpadla a vyjměte filtr.
Připravte si hadřík na utírání vody, která
by mohla vytéct při odmontování krytu.
electrolux 19
2
1
7. Vyjměte z rotoru čerpadla všechny
předměty, které se v něm zachytily tak,
ze jím budete rukou otáčet.
9. Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr do
krytu filtru a dobře upevněte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
8. Vraťte filtr zpět do tělesa čerpadla, dbejte
na jeho správné umístění. Po zasunutí ho
pevně zašroubujte.
20 electrolux
Upozornění Jestliže je pračka v
provozu, může být v závislosti na
vybraném programu v čerpadle horká
voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla
během pracího cyklu, vždy čekejte, až
pračka skončí cyklus, a je prázdná.
Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se,
že je bezpečně utažen tak, aby nemohla
prosakovat voda a malé děti ho nemohly
odšroubovat.
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než
se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve
šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. pod filtr postavte misku. Z filtru odstraňte
nouzový vypouštěcí uzávěr. Voda vyteče
sama do nádoby. Když je miska plná, vraťte na filtr kryt. Mísu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů.
7. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete
dvířka.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Vložte konec přívodní hadice do nádoby
umístěné na podlaze, otevřete nouzový
vypouštěcí uzávěr filtru a nechte vytéct
vodu z pračky.
5. Nouzový vypouštěcí uzávěr vraťte zpět
do filtru a přívodní hadici přišroubujte
zpět.
6. Když budete chtít spotřebič znovu uvést
do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota
prostředí vyšší než 0°C.
Co dělat, když...
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do
servisu. Než zavoláte do servisního střediska,
proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne
blikat červená kontrolka tlačítka 7 , každých
20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji
se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:
• Problém s přívodem vody: " Nenapouští se
voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout
otevřený a stiskněte Start/Pauza ".
• Problém s čerpáním vody: " Nečerpá vodu. Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý a
stiskněte Start/Pauza ".
• Otevřená dvířka: " Zkontrolujte, zda jsou
dvířka správně zavřená a pak stiskněte
Start/Pauza ."
Po odstranění problému stiskněte tlačítko 7
k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní servisní středisko.
electrolux 21
Problém
Možná příčina/Řešení
Pračka nezačala prát.
Dvířka nejsou zavřená. (" Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně
zavřená a pak stiskněte Start/Pauza.")
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko 7 .
• Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 7 .
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start.
Je zapnutá dětská pojistka.
• Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:
Vodovodní kohout je zavřený. (" Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte Start/Pauza.
")
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá. (" Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte
Start/Pauza. ")
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Filtr v přívodní hadici je zanesený. (" Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte Start/Pauza. ")
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřená. (" Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte Start/Pauza. ")
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka nevypouští vodu a/
nebo neodstřeďuje:
Čerpací hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. (" Nečerpá vodu.
Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý a stiskněte Start/Pauza.")
• Zkontrolujte připojení čerpací hadice.
Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. (" Nečerpá vodu. Zkontrolujte
prosím, zda je filtr čistý a stiskněte Start/Pauza.")
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou v
bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací
fáze.
• Zvolte program Čerpání nebo Odstředění.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
22 electrolux
Problém
Možná příčina/Řešení
Na podlaze je voda:
Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek
(dochází k nadměrné tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních
hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Přívodní hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky na filtr, nebo
jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali.
• Nasaďte uzávěr znovu na filtr, nebo filtr pevně zašroubujte.
Prádlo není dobře vyprané:
Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na
skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít.
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte, až se objeví ikona dvířek
a příslušná zpráva.
V bubnu je voda.
• Zvolte program Čerpání nebo Odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené.
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se
o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit
normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo
rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program.
• Rozložte znovu prádlo.
Příliš málo prádla.
• Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte
program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění, a také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu:
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší
spotřebou vody při zachování stejného výkonu.
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Dříve než budete telefonovat do servisu, po-
znamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na
tyto údaje bude dotazovat.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
electrolux 23
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
60 cm
85 cm
44 cm
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Tlak přívodu vody
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prádla
Bavlna
6 kg
Rychlost odstředění
Maximum
1200 ot/min (EWS 12971 W)
1400 ot/min (EWS 14971 W)
Údaje o spotřebě
Program
Spotřeba energie
(kWh)
Spotřeba vody (litry)
2.0
62
Bavlna 60°
1.2
59
Bavlna ECO 60° 1)
1.02
42
Bavlna 40°
0.75
59
Syntetické 40°
0.5
49
Jemné 40°
0.55
55
Vlna 30°
0.3
50
Bílá bavlna 90°
Délka programu (minuty)
Délku programů můžete vidět na displeji
ovládacího panelu.
1) "Bavlna Eco" při 60 °C s náplní 6kg je výchozí program pro údaje energetického štítku podle směrnice
EHS 92/75.
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce
jsou čistě orientační, protože se mohou
lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.
24 electrolux
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrénový podstavec
ze spodní části spotřebiče.
4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.
2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte
elektrický přívodní kabel a vypouštěcí hadici.
5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové
krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.
3. Vyšroubujte tři šrouby.
electrolux 25
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič
nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout
jen obtížně, protože je vybavena pojistnou
maticí, ale pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy
můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu
pračky během provozu.
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod
vody nepoužívejte hadice z předchozího
spotřebiče.
Důležité Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje. Neumisťujte přívodní hadici
směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního
kohoutku.
35°
45°
Pozor Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním
kartónu, dřeva nebo podobných
materiálů pod spotřebič.
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se
ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
26 electrolux
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s
3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.
Vypouštění vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit
třemi různými způsoby.
• Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí
hadice nemohlo při vypouštění sklouznout
z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke
kohoutku nebo k háčku na zdi.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je
příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici, která je
speciálně určená pro tento účel.
Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku
vody
Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním
zařízením k zastavení úniku vody, které chrání před škodami způsobenými únikem vody
z hadice, jež může být způsobeno jejím přirozeným stárnutím. Tato porucha je signalizována červeným polem v okně "A" . Zjistíte-li
tuto poruchu, zavřete přívod vody a zavolejte
do servisního střediska se žádostí o výměnu
hadice.
A
• Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem
tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
• Přímo do odpadního potrubí , které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt
širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
electrolux 27
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou
uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji
dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod
unese maximální požadované zatížení i
případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na zásuvku s
uzemněním.
zdraví a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených pokynů.
Přívodní kabel musí být po instalaci
spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit
přívodní kabel, musí výměnu
provést naše servisní středisko.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za možné poškození
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
klovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
jsou recy-
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných
sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich
druhotnému využití.
Ekologické rady
Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k
ochraně životního prostředí, doporučujeme
řídit se následujícími radami:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát
bez předpírky, ušetříte prací prostředek,
vodu i čas (a ochráníte tak i životní
prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete
před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší
teplotě.
28 electrolux
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti
vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
electrolux 29
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
132953640-00-272009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement