Zanussi | ZWS7108 | User manual | ZANUSSI ZWS7128 Instrukcja obsługi

PL
Instrukcja obsługi
Pralka
ZWS 7108
ZWS 7128
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ 2
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dopasowanie ustawień _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ 11
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
19
20
20
24
26
26
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Instrukcję należy uważnie przeczytać
i zachować do wykorzystania w przyszłości.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń gospodarstwa domowego.
Jednakże jako producenci czujemy się zobowiązani do przedstawienia następujących wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić w
przyszłości sprawdzenie informacji. W razie sprzedaży lub przekazania urządzenia
innemu użytkownikowi, bądź w razie przeprowadzki i pozostawienia go na miejscu,
należy pamiętać o przekazaniu nowemu
użytkownikowi niniejszej instrukcji, aby
umożliwić mu zapoznanie się z funkcjonowaniem urządzenia i zasadami bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpieniem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych
w transporcie. Nie wolno podłączać uszkodzonego urządzenia do zasilania. W przypadku uszkodzenia elementów urządzenia
należy skontaktować się z dostawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone podczas miesięcy zimowych przy ujemnych
temperaturach: Przed pierwszym użyciem
2
należy przechowywać pralkę w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperaturach
drzwi pralki mogą się nagrzewać. Nie wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe
nie weszły do bębna. W tym celu należy
przed użyciem sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodzenie i
nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu. Użycie zbyt dużych ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o odpowiednich ilościach środków piorących znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp. należy włożyć do specjalnej torebki lub poszewki na poduszkę, ponieważ mogą się one dostać do wnętrza
pralki.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych lub rozdartych brzegach.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i konserwacji należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ
wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się
użycia oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy pralka nie została uszkodzona. W
przypadku wątpliwości nie należy uruchamiać pralki, lecz skontaktować się z serwisem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść
do poważnego uszkodzenia pralki i ubrań.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji obsługi.
• Po zainstalowaniu pralki należy sprawdzić,
czy nie stoi na wężu dopływowym lub wężu
odpływowym, oraz czy blat nie przycisnął
przewodu zasilającego do ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu
narażonym na temperatury poniżej zera,
należy przeczytać rozdział "Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez wykwalifikowanego
hydraulika albo inną kompetentną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub
inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
• Pralka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie należy
używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie należy
prać wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia
należy usunąć je z ubrania przed umieszczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze chwycić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób, że
widoczne jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
3
• Elementy opakowania (np. folia, styropian)
mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy je
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci
• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bębnie.
Aby uruchomić ten
mechanizm, należy
obrócić pokrętło (bez
jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym
Można w tym celu
użyć monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić pokrętło w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym
Opis urządzenia
1 Szuflada na detergenty
2 Panel sterowania
1
2
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
3
4
5
6
4
Szuflada na detergenty
Komora na detergent używany do prania
wstępnego lub namaczania bądź na odplamiacz używany w fazie odplamiania (jeśli dotyczy). Detergent do prania wstępnego i namaczania jest dozowany na początku programu prania. Odplamiacz jest dozowany w fazie
odplamiania.
Komora na detergent w proszku lub płynie
wykorzystywany do prania zasadniczego. W
przypadku stosowania detergentu w płynie należy go dodać bezpośrednio przed uruchomieniem programu.
Komora na dodatkowe środki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego
w szufladzie na detergent. Płyn zmiękczający
lub krochmal należy dodać do komory przed
rozpoczęciem programu.
Panel sterowania
Na następnej stronie znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło
wyboru programów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Zostały one oznaczone odpowiednimi cyframi na kolejnych stronach.
10
9
1
2
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
3 Przycisk wyboru OPCJI
3
4
5
6
7
8
4 Przycisk PRANIE WSTĘPNE
5 Przycisk ŁATWE PRASOWANIE
6 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
5
7 Przycisk START/PAUZA
8 Przycisk OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE
10 Wyświetlacz
Tabela symboli
Bawełniane
Bez wirowania
Tkaniny syntetyczne
Stop z wodą
Pranie w zimnej wodzie
Opcje
Delikatne
Ekonomiczne
Programy specjalne
Super szybkie
Pranie ręczne
Pranie wstępne
Tkaniny wełniane
Łatwe prasowanie
Dżins
Dodatkowe płukanie
Namaczanie
Start/Pauza
Płukania
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Odpompowanie
Wirowanie
Drzwi
Pokrętło wyboru programów, przycisk prędkości wirowania i
dostępne opcje
Pokrętło wyboru programów
Służy do włączenia/wyłączenia urządzenia i/
lub do wyboru programu.
Zmniejszenie prędkości wirowania
Naciskając ten przycisk można zmienić prędkość wirowania w wybranym programie.
Dostępne opcje:
Bez wirowania
Wybranie tej opcji spowoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania (pralka jedynie odpompuje wodę), aby nie pognieść bielizny.
Zalecane w przypadku bardzo delikatnych
tkanin. W niektórych programach płukanie
jest wykonywane z większą ilością wody.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzana co zapobiega
6
wygnieceniu prania. Przed otwarciem drzwi
należy odpompować wodę. W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje
podane w rozdziale "Po zakończeniu programu".
Ekonomiczne
Tylko dla lekko i średnio zabrudzonych rzeczy bawełnianych lub syntetycznych pranych
w temperaturze 40°C lub wyższej. Czas prania zostanie wydłużony, a jego temperatura
zmniejszona. Opcję tę można wybrać w celu
wyprania średnio zabrudzonych rzeczy z jednoczesnym zaoszczędzeniem energii.
Super szybkie
Krótki cykl prania dla rzeczy lekko zabrudzonych, które wymagają jedynie odświeżenia.
Zalecamy wkładanie mniejszej ilości rzeczy
do prania.
Pranie wstępne
Wybranie tej opcji powoduje, że pralka wykona cykl prania wstępnego przed rozpoczęciem prania zasadniczego. Czas prania zostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana dla
mocno zabrudzonych rzeczy.
10 Wyświetlacz
10.1
10.2
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej funkcji pranie jest delikatnie
prane i wirowane tak, aby uniknąć jego zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.
Ponadto w niektórych programach pralka kilka razy dodatkowo wykona cykl płukania. W
przypadku programów do prania bawełny
maksymalna prędkość wirowania zostaje
zmniejszona automatycznie.
Dodatkowe płukanie
To urządzenie zaprojektowano z myślą o
oszczędności energii. Opcję tę należy wybrać, jeśli konieczne jest płukanie prania w
większej ilości wody (Dodatkowe płukanie).
Pralka wykona dodatkowe cykle płukania.
Opcja ta jest szczególnie polecana dla osób,
które są uczulone na detergenty oraz do prania w bardzo miękkiej wodzie.
Start/Pauza
Ten przycisk umożliwia przerwanie wybranego programu.
Opóźnione uruchomienie
Rozpoczęcie programu prania można opóźnić w zakresie od 30 min - 60 min - 90 min,
2 godziny, a następnie co godzinę aż do
maks. 20 godzin za pomocą naciśnięcia tego
przycisku.
Kontrolka drzwi
Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć drzwi:
• kontrolka świeci się: nie można otworzyć
drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z
wodą pozostającą w bębnie.
• kontrolka nie świeci się: można otworzyć
drzwi. Program został zakończony lub woda została odpompowana.
• kontrolka miga: drzwi będzie można otworzyć za kilka minut.
Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:
10.1: Blokada uruchomienia
Mechanizm ten pozwala na pozostawienie
pracującego urządzenia bez nadzoru.
10.2:
• Czas trwania wybranego programu
Po wybraniu programu na wyświetlaczu
pokazywany jest czas trwania programu w
godzinach i minutach (na przykład
).
Czas trwania jest obliczany automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru prania, jaki zaleca się dla każdego rodzaju
tkaniny. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany co minutę.
• Wybrany czas suszenia
Po wybraniu programu suszenia czas suszenia jest pokazywany w minutach lub w
godzinach i minutach. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany
co minutę.
• Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wybrany czas opóźnienia ustawiony za pomocą odpowiedniego przycisku pojawia się
na wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie ponownie pojawia się komunikat o długości wybranego programu. Czas opóźnienia rozpoczęcia programu zmniejsza się co
godzinę, a następnie, gdy do uruchomienia
pozostaje już tylko 1 godzina, co minutę.
• Kody alarmowe
W wypadku problemów z działaniem urządzenia mogą być wyświetlane kody alar(patrz rozdział „Rozwiązymowe, np.
wanie problemów”).
• Nieprawidłowy wybór opcji
W przypadku wybrania opcji niezgodnej z
wybranym programem w dolnej części wy7
świetlacza pojawia się na kilka sekund komunikat Err i zaczyna migać czerwona
kontrolka przycisku 7.
• Koniec programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu
widoczna jest migająca cyfra zero ( ),
kontrolki przycisków 9 i 7 gasną i można
otworzyć drzwi.
Pierwsze użycie
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
• Wlać 2 litry wody do komory prania
w szufladzie na dezasadniczego
tergenty w celu zamknięcia zaworu
ECO. Następnie wybrać program do
prania tkanin bawełnianych w najwyższej temperaturze bez wkładania
ubrań do pralki. Pozwala to usunąć z
bębna ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzące z procesu produkcji. Wsypać 1/2 dawki detergentu
do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
Dopasowanie ustawień
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł emitujący sygnały akustyczne, które sygnalizują następujące operacje:
• zakończenie cyklu
• wystąpienie awarii.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków 4i5 przytrzymanie ich przez około 6 sekund wyłącza
sygnał akustyczny (oprócz sygnalizacji awarii). Po ponownym wciśnięciu tych dwóch
przycisków sygnał akustyczny zostaje przywrócony.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Funkcja ta umożliwia pozostawienie urządzenia bez nadzoru, bez obawy o ryzyko dozna-
8
nia obrażeń przez dzieci lub uszkodzenia
urządzenia. Funkcja pozostaje włączona również, gdy urządzenie nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
1. Przed naciśnięciem przycisku 7: nie będzie możliwe uruchomienie pralki.
2. Po naciśnięciu przycisku 7: nie będzie
możliwa zmiana programu lub opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 6 sekund przyciski 2 i 3 , aż ikona
odpowiednio pojawi się na wyświetlaczu lub z
niego zniknie.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
Ostrożnie otworzyć
drzwi, delikatnie pociągając za uchwyt.
Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając
dokładnie każdą
sztukę. Zamknąć
drzwi.
Należy upewnić się,
że nie doszło do
przytrzaśnięcia prania między drzwiami
a uszczelką. Mogłoby to skutkować wyciekiem wody lub
uszkodzeniem pranych rzeczy.
Odmierzanie ilości detergentu i płynu
zmiękczającego
Wybór żądanego programu za
pomocą pokrętła wyboru programów
(1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie
z wybranym programem.
Zielona lampka kontrolna przycisku 7 zacznie
pulsować. Pokrętło wyboru programów można obracać zarówno w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym.
,
Obrócić pokrętło wyboru programów na
aby anulować program/wyłączyć urządzenie.
Po zakończeniu programu należy obrócić
pokrętło wyboru programów do pozycji
aby wyłączyć pralkę.
Ważne! Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka kontrolna przycisku 7 Err włączy się
3 razy, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat sygnalizujący niewłaściwe
ustawienie. Pralka nie wykona nowego
programu.
Wybór prędkości wirowania
przyciskiem 2
Maksymalnie wysunąć szufladę na detergenty. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu, wlać/wsypać go do komory prania
lub do odpowiedniej kozasadniczego
mory, jeśli wymaga tego wybrany program/
opcja (bardziej szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale "Szuflada na detergenty").
Można również dodać płyn zmiękczający do
(nie przetkanin do komory oznaczonej
kraczać oznaczenia "MAX" na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną prędkość wirowania dla danego programu. (Aby
uzyskać informacje na temat maksymalnej
dopuszczalnej prędkości wirowania, patrz
rozdział "Programy prania").
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić
prędkość wirowania, w przypadku, gdy pranie
ma być w odwirowanie z inną prędkością. Zapali się odpowiednia kontrolka.
Wybór dostępnych opcji przyciskami
3, 4, 5 lub 6
W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje.
Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu prania, ale przed jego uruchomieniem. Po wciśnięciu tych przycisków
włączą się odpowiadające im kontrolki. Po
ponownym naciśnięciu kontrolki wyłączą się.
9
W przypadku wybrania niewłaściwej funkcji
mignie trzykrotnie czerwona lampka kontrolna przycisku 7 i przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat Err.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności opcji w poszczególnych programach prania, patrz rozdział "Programy prania".
Uruchomić program za pomocą
przycisku 7
Aby rozpocząć wybrany program, należy nacisnąć ten przycisk; odpowiednia zielona
lampka kontrolna przestanie migać.
Włącza się lampka kontrolna 9oznaczająca,
że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, urządzenie rozpocznie odliczanie
czasu.
Ważne! Jeśli wybrano nieprawidłową opcję,
na kilka sekund wyświetlony zostanie
komunikat Err, a czerwona kontrolka tego
przycisku zamiga 3 razy.
Wybrać funkcję opóźnienia
rozpoczęcia programu za pomocą
przycisku 8.
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem
wówczas przed uruchomieniem programu należy przy użyciu tego przycisku ustawić odpowiednie opóźnienie.
Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka
sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a następnie ponownie pojawi się czas trwania
programu.
Funkcję tę należy wybrać po ustawieniu programu, ale przed jego uruchomieniem.
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie, przed wciśnięciem
przycisku 7.
Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu:
1. Wybrać dany program i wymagane funkcje.
2. Ustawić czas opóźnienia rozpoczęcia
programu za pomocą przycisku 8.
3. Nacisnąć przycisk 7:
10
- pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinnym).
- pranie rozpocznie się po upływie ustawionego czasu.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po jego uruchomieniu:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 7.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk 8. Na wyświetlaczu pojawi się "0'".
3. Ponownie nacisnąć przycisk 7, aby uruchomić program.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie po ponownym wybraniu programu prania.
• Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Jeśli zajdzie potrzeba otwarcia
drzwi, należy włączyć tryb PAUZA naciskając przycisk 7, a następnie odczekać kilka
minut przed otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi ponownie wcisnąć ten sam przycisk.
Ważne! Opóźnienia rozpoczęcia programu
nie można wybrać z programem
odpompowania.
Zmiana funkcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany niektórych funkcji,
zanim taka funkcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany należy przerwać
pracę pralki naciskając przycisk 7.
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Należy przekręcić pokrętło wyboru programów w
, a następnie ustawić je nowy
położenie
program. Uruchomić nowy program poprzez
kolejne naciśnięcie przycisku 7.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 7. Odpowiednia kontrolka
zacznie migać. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program, należy
ustawić pokrętło wyboru programów w pozy. Teraz można wybrać nowy program.
cji
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić tryb PAUZA, wciskając w tym celu przycisk 7.
Jeśli lampka kontrolna miga i w ciągu kilku
minut zostaje wyłączona, można otworzyć
drzwi.
Jeśli kontrolka 9 świeci się, oznacza to, że
urządzenie już się nagrzewa lub że poziom
wody jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku
nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia drzwi,
należy wyłączyć pralkę, przestawiając pokręt. Po
ło wyboru programów w położenie 9
upływie kilku minut można otworzyć drzwi.
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!)
Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie wcisnąć
przycisk 7.
Zakończenie programu
Urządzenie zatrzymuje się automatycznie.
Na wyświetlaczu pojawia się migające ,
gaśnie kontrolka przycisku 7 oraz kontrolka 9.
Jeśli wybrano program lub funkcję, które kończą się zatrzymaniem wody w bębnie, kontrolka 9 pozostanie włączona, a drzwi zablo-
kowane, aby przypomnieć o potrzebie odpompowania wody przed otwarciem drzwi.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, obraca się on
w regularnych odstępach czasu do chwili jej
odpompowania.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w
.
położeniu
2. Wybrać program odpompowania lub wirowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 7.
Po zakończeniu programu drzwi zostaną odblokowane i będzie można je otworzyć. Usta, aby
wić pokrętło wyboru programów na
wyłączyć urządzenie.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy bęben jest pusty. Jeśli było to ostatnie
pranie, należy zamknąć zawór wody. Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Tryb czuwania: po upływie kilku minut od zakończenia programu włączy się system
oszczędzania energii. Wyświetlacz przygaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku urządzenia powoduje wyłączenie trybu energooszczędnego.
Przydatne rady i wskazówki
Sortowanie prania
Należy przestrzegać umieszczonych na metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Ubrania posortować w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełniane.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją
"biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać
poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamki błyskawiczne. Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamerki i żabki lub umieścić je w woreczku bądź
siatce do prania.
11
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się ich
usunięcie przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej wodzie przez noc z detergentem, a następnie
zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do
wywabiania plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć terpentyną, położyć tkaninę na suchej powierzchni i usunąć plamę poklepując tkaninę
opuszkami palców przy użyciu bawełnianej
ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek
do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać
na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują
one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają
tendencję do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy użyciu
wybielacza (tylko tkaniny białe i kolorowe o
trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: przetrzeć acetonem 1), położyć tkaninę na suchej ściereczce
i usunąć plamę przez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego. Pozostałości plam należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i
spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu,
zwilżyć tkaninę acetonem 1), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na białych tkaninach należy usunąć przy pomocy
wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić środkiem
odplamiającym, spirytusem skażonym lub
benzyną, a następnie wyczyścić proszkiem
do prania.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak, aby
unikać jego marnowania i chronić środowisko
naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubrań przeznaczonych do prania.
Do prania w pralce można używać wszystkich dostępnych detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych
(maksymalnie 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty tylko
do tkanin wełnianych.
Detergenty i płyn zmiękczający należy umieszczać we właściwych komorach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergenty.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
1) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
12
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy;
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od właściwych
władz lokalnych. Jeśli stopień twardości wody
jest średni lub wysoki, zalecamy dodawanie
zmiękczacza wody, przestrzegając przy tym
zawsze zaleceń producenta. Jeśli woda jest
miękka, należy dostosować ilość detergentu.
Stopień twardości wody
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
Programy prania
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
BAWEŁNIANE
90°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg - Zmniejsz. wsad 3 kg 1)
Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (normalnie
zabrudzone).
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
TRYB EKONOMICZNY2), SUPER
SZYBKIE, PRANIE
WSTĘPNE 3), ŁATWE PRASOWANIE
4), DODATKOWE
PŁUKANIE
SYNTETYCZNE
60°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr./min
Maks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg 1)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna,
ubrania kolorowe, niezbiegające się koszule, bluzki.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
TRYB EKONOMICZNY2), SUPER
SZYBKIE, PRANIE
WSTĘPNE 3), ŁATWE PRASOWANIE4), DODATKOWE PŁUKANIE
DELIKATNE
40°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 700 obr./min
Maks. wsad kg 3 - Zmniejsz. wsad kg 1,51)
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE,
PRANIE WSTĘPNE
3), DODATKOWE
PŁUKANIE
Komora
na detergent
13
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
PRANIE RĘCZNE
30°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 2 kg
Specjalny program dla tkanin delikatnych oznaczonych symbolem "Prać ręcznie".
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ
WEŁNIANE
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 2 kg
Program prania dla rzeczy wełnianych nadających
do prania w pralce oraz rzeczy wełnianych i tkanin
delikatnych do prania ręcznego. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o dużej objętości mogą powodować brak wyważenia prania. Jeśli urządzenie nie przeprowadza końcowej fazy wirowania,
należy dodać więcej rzeczy i rozłożyć pranie w
bębnie, a następnie wybrać program wirowania.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ
DŻINS
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 3 kg
Ten program umożliwia pranie dżinsowych spodni, koszul lub kurtek oraz swetrów wykonanych z
najnowszych materiałów. (Funkcja "Dodatkowe
płukanie" zostanie uruchomiona automatycznie).
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
PRANIE WSTĘPNE
3), ŁATWE PRASOWANIE 4)
14
Komora
na detergent
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
Komora
na detergent
NAMACZANIE
30°
Pranie wstępne - Namaczanie przez ok. 40 minut
- Zatrzymanie wody w bębnie
Maks. wsad 6 kg
Specjalny program do mocno zabrudzonego prania. Pralka wykonuje program namaczania w
temp. 30°C. Po zakończeniu namaczania pralka
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje
w bębnie.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy opróżnić bęben z wody poprzez:
• Tylko odpompowanie: ustawić pokrętło wyboru programów na program odpompowania. (Nacisnąć przycisk 7).
• Odpompowanie i odwirowanie: Ustawić pokrętło wyboru programu na program Wirowanie,
zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem 2,
a następnie wcisnąć przycisk 7.
Uwaga! Z programu nie można korzystać w celu
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych. Wsypać detergent dla
programu namaczania do odpowiedniej komory.
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu
wody) można wybrać program prania (najpierw
ustawić pokrętło wyboru programów na O, a następnie na żądany program i nacisnąć przycisk 7).
PŁUKANIA
Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg
Ten program służy do płukania i wirowania ubrań
uprzednio wypranych ręcznie. Pralka wykona 3krotne płukanie z końcowym długim wirowaniem.
Prędkość wirowania można zmniejszyć.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
ŁATWE PRASOWANIE 4), DODATKOWE PŁUKANIE
15
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
Komora
na detergent
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 6 kg
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna
po ostatnim płukaniu, gdy wybrana została opcja
"Stop z wodą".
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z opcją "Stop z wodą". Prędkość wirowania można ustawić używając odpowiedniego
przycisku, aby dostosować ją do tkanin, które mają być odwirowywane.
WIROWANIE
O = WYŁ.
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia pralki.
1) Po wybraniu opcji "Super Szybkie" za pomocą przycisku 3 zalecane jest zredukowanie maksymalnego
wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, lecz wyniki prania będą nieco mniej
zadowalające.
2) Ta opcja nie jest dostępna z temperaturą niższą niż 40°C.
3) W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.
4) Maksymalna masa bielizny dla opcji łatwe prasowanie wynosi 1 kg
Co zrobić, gdy…
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy urządzenia może zacząć migać czerwona lampka kontrolna przycisku 7,
na wyświetlaczu może pojawić się jeden z
następujących kodów alarmów i rozlegać się
mogą sygnały dźwiękowe z częstotliwością
16
co 20 sekund - oznacza to, że urządzenie nie
działa.
•
: problem z dopływem wody.
•
: problem z odpompowaniem wody.
•
: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk 7. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy skontaktować się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Problem
Prawdopodobna przyczyna/Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia
się:
Drzwi nie zostały zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczki nie włożono prawidłowo do gniazdka elektrycznego.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe elektrycznym.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się główny bezpiecznik.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwej pozycji i przycisk 7 nie został naciśnięty.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć przycisk 7.
Wybrano funkcję opóźnionego rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, wyłączyć funkcję
opóźnienia rozpoczęcia programu.
Włączono blokadę uruchomienia.
• Wyłączyć blokadę uruchomienia.
Pralka nie pobiera wody:
Zawór wody jest zamknięty.
• Otworzyć zawór wody.
Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Zatkany filtr w wężu dopływowym lub filtr w zaworze dopływu
wody w urządzeniu.
• Wyczyścić filtry dopływu wody. (Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Urządzenie nie odprowadza wody i/lub nie wiruje:
Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty.
• Sprawdzić podłączenie węża spustowego.
Filtr spustowy jest zatkany.
• Oczyścić filtr spustowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem
wody w bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
17
Problem
Prawdopodobna przyczyna/Rozwiązanie
Użyto zbyt dużo detergentu lub jego niewłaściwy rodzaj (tworzy się nadmierna ilość piany).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowań węża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż woda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest
wilgotny.
Wyciek wody na podłodze:
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na filtrze nie została ponownie założona lub filtr nie
został prawidłowo przykręcony po czyszczeniu.
• Włożyć z powrotem zatyczkę do otworu awaryjnego spustu
lub dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające efekty
prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trudne do usunięcia plamy nie zostały odpowiednio wywabione przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam należy stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano odpowiedniej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca programu prania.
Blokada drzwi nie została zwolniona.
Nie można otworzyć drzwi: • Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić wodę.
Wibracje lub głośna praca
urządzenia:
18
Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.
Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowane.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
Problem
Prawdopodobna przyczyna/Rozwiązanie
Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż
pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Zmiana
rozmieszczenia prania następuje poprzez obrót bębna w
przeciwnym kierunku. Czynność ta może powtórzyć się kilka
razy, aż bęben uzyska równowagę i rozpocznie normalne wiWirowanie rozpoczyna się rowanie. Jeżeli po upływie 10 minut pranie nadal nie jest rówz opóźnieniem bądź pralka nomiernie rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie wirować. W takim przypadku należy ręcznie rozłożyć pranie i wynie wiruje:
brać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt mała ilość prania.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie
wybrać program wirowania.
W bębnie nie widać wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o
wiele mniej wody bez wpływu na parametry pracy.
...
...
No.
..
Ser.
...
...
...
...
Mod
Prod . ...
. No.
Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zanotować model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje
te są wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
...
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk:
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje inne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnik zapewnia łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone w bębnie podczas wirowania. W konsekwencji
zwiększa się stabilność urządzenia.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość/wysokość/głębokość
60/85/45 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wo- Min.
dy
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci
IPX4
19
Zimna woda
Dopływ wody 1)
Maks. wsad
Bawełna
6 kg
Prędkość wirowania
Maks.
1000 obr/min (ZWS 7108)
1200 obr/min (ZWS 7128)
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
Parametry eksploatacyjne
Zużycie energii (kWh)2)
Zużycie wody (litry)2)
Białe tkaniny bawełniane 95°C
2.10
62
Bawełniane 60°C
1.30
59
Bawełniane 40°C
0.75
59
Syntetyczne 40°C
0.50
45
Delikatne 40°C
0.55
55
Wełniane/Pranie ręczne 30°C
0.30
50
Program1)
1) Czas trwania programu można sprawdzić na wyświetlaczu.
2) Informacje na temat zużycia przedstawione w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi. Mogą one różnić
się w zależności od ilości i typu prania, od temperatury wody oraz temperatury otoczenia.
Standardowe programy do określenia
parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej
Programy ekonomiczne 60°C i 40°C dla tkanin bawełnianych są standardowymi programami do prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych. Nadają się one do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i
są najbardziej wydajnymi programami pod
względem zużycia wody i energii dla tego typu prania.
Są one zgodne z normą EN60456.
Rzeczywista temperatura wody może
różnić się od deklarowanej dla programu.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środka
zmiękczającego wodę. Należy to robić poza
praniem ubrań i stosować się do zaleceń producenta środka zmiękczającego. Pozwoli to
zapobiec osadzaniu się kamienia.
20
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć.
Czyszczenie szuflady dozownika
detergentu
Należy regularnie czyścić szufladę na proszek do prania i dodatki.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
2. Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje. Nie czyścić pompy opróżniającej,
jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.
Przed rozpoczęciem czyszczenia pompy
opróżniającej woda musi ostygnąć.
Wyjąć szufladę, naciskając blokadę do
dołu i pociągając ją
do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą,
aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
Aby ułatwić czyszczenie, należy wyjąć górną część
przegródki na dodatki.
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę przy użyciu
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Włożyć szufladę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania jakichkolwiek ubrań do bębna.
Należy postępować w następujący sposób:
Otworzyć klapkę pompy.
Umieścić naczynie pod wnęką pompy opróżniającej, aby zebrać wypływającą wodę.
Nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć do
przodu przewód odpływowy, aby umożliwić
wypłynięcie wody.
Czyszczenie pompy
Należy regularnie sprawdzać pompę, a w
szczególności jeśli:
• urządzenie nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje,
• podczas odprowadzania wody z urządzenia wydobywają się nietypowe odgłosy
spowodowane obecnością obcych przedmiotów, takich jak agrafki, monety itp., które blokują pompę,
• wystąpił problem z odprowadzeniem wody
(więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”).
Gdy naczynie napełni się wodą, zamocować przewód odpływowy i opróżnić je. Powtarzać kroki 3 i 4 dopóki z pompy opróżniającej przestanie wypływać woda.
Ostrzeżenie!
21
1
2
Przesunąć do tyłu przewód odpływowy.
Odkręcić filtr i wyjąć go.
Usunąć zabrudzenia i obiekty z pompy.
Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się
obraca. Jeśli nie można go obrócić, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
1
2
Wyczyścić filtr pod bieżącą wodą i włożyć
go do pompy, wsuwając w specjalne prowadnice.
Upewnić się, że filtr jest dobrze dokręcony i
nie przecieka.
22
Zamknąć klapkę pompy.
Uwaga! Podczas pracy urządzenia, w
zależności od wybranego programu, w
pompie może znajdować się gorąca woda.
Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w trakcie
cyklu prania. Należy zaczekać, aż urządzenie
zakończy cykl i będzie puste. Zakładając
pokrywę pompy, należy upewnić się, że jest
dobrze dokręcona, aby zapobiec przeciekom
i uniemożliwić jej odkręcenie przez dzieci.
Czyszczenie filtrów dopływu wody
Ważne! Jeśli urządzenie nie napełnia się
wodą lub napełnia się zbyt długo, kontrolka
przycisku uruchomienia miga na żółto lub na
wyświetlaczu (jeśli występuje) widoczny jest
odpowiedni alarm (patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”, aby uzyskać
szczegółowe informacje), należy sprawdzić,
czy filtry dopływu wody nie są zatkane.
Czyszczenie filtrów dopływu wody:
• Zamknąć zawór
wody.
• Odkręcić wąż od
zaworu.
• Oczyścić filtr w
wężu szczotką o
twardym włosiu.
• Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
Upewnić się, że połączenie jest szczelne.
6. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.
Ostrzeżenie!
• Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wyciekającej wody.
• Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
35°
45°
• Przykręcić wąż z powrotem do urządzenia i upewnić się, że połączenie jest
szczelne.
• Otworzyć zawór wody.
Środki ostrożności w przypadku
mrozu
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej
0°C, należy usunąć pozostałą wodę z węża
dopływowego oraz z pompy opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
2. Zamknąć zawór wody.
3. Odkręcić wąż dopływowy od zaworu wody.
4. Umieścić dwa końce węża dopływowego
w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie
z węża.
5. Opróżnić pompę opróżniającą jak opisano w punkcie „Awaryjne odprowadzanie
wody”.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że temperatura wynosi
powyżej 0°C.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia
spowodowane niskimi temperaturami.
Awaryjne odprowadzanie wody
Jeśli urządzenie nie może odpompować wody, należy postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
1. wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego,
2. zamknąć zawór wody,
3. w razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie,
4. otworzyć klapkę pompy,
5. umieścić na podłodze naczynie pod wnęką pompy opróżniającej,
6. nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć do
przodu przewód odpływowy, aby umożliwić wypłynięcie wody,
7. gdy naczynie napełni się wodą, zamocować przewód odpływowy i opróżnić je,
powtarzać te czynności, aż cała woda
zostanie odprowadzona,
8. w razie potrzeby oczyścić pompę (patrz
punkt „Czyszczenie pompy”),
9. zamknąć klapkę pompy opróżniającej.
Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury
awaryjnej należy ponownie uruchomić układ
odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do głównej komory prania dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby odpompować
wodę.
23
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia
urządzenia.
Do małego górnego otworu i dwóch większych otworów należy włożyć odpowiednie
plastikowe zaślepki dostarczone w torebce
zawierającej instrukcję obsługi.
Ustawienie
Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć urządzenie na
tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
Zdjąć przewód zasilający i węże z uchwytów znajdujących
się z tyłu urządzenia.
Odkręcić trzy śruby.
Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń kuchennych. Wypoziomować pralkę odpowiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w
nich samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i
stać stabilnie.
Wszelkie konieczne regulacje można wykonać przy użyciu klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się pralki w
trakcie pracy. Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w celu wyrównania ewentualnych nierówności posadzki.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy użyciu
poziomicy.
24
Podłączenie węża dopływowego wody
Ostrzeżenie! Urządzenie należy
podłączyć do instalacji z zimną wodą
Uwaga! Jeżeli rury wodociągowe, do
których podłączana jest pralka są nowe
lub nie korzystano z nich od dłuższego
czasu, zaleca się spuścić odpowiednio dużo
wody tak, aby wypłukać ewentualne
zanieczyszczenia, które mogły zebrać się w
rurach
Uwaga! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego urządzenia.
Podłączyć wąż do
zaworu wody ze
standardowym gwintem 3/4''. Należy zawsze używać węża
dostarczonego w
komplecie.
35°
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie
przeznaczony do tego celu.
Podłączenie węża odprowadzającego
wodę
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka za pomocą plastikowego
kolanka dostarczonego wraz z urządzeniem.
Wąż należy zabezpieczyć, aby podczas odpływu wody końcówka węża nie ześlizgnęła
się. Można go przywiązać sznurkiem do zaworu lub przymocować do ściany.
45°
Drugi koniec węża dopływowego, od strony
urządzenia, można ukierunkować w sposób
pokazany na rysunku.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół. Skierować wąż w lewo lub w
prawo w zależności od położenia zaworu
dopływu wody. Ustawić wąż we właściwej
pozycji, poluzowując nakrętkę wieńcową.
Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
Do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka.
Rozgałęzienie to musi znajdować się nad
syfonem, zaś zakrzywiona część węża ma
się znaleźć na poziomie nie niższym niż 60
cm od posadzki.
Bezpośrednio do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża odpływowego,
tzn. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej musi być większa niż zewnętrzna średnica węża odpływowego. Wąż odpływowy
nie może być zagięty.
Uwaga! Nie wolno przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
25
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi
pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest
w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie
pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie
z innych urządzeń gospodarstwa domowego.
Uwaga! Podłączyć pralkę do gniazdka
z uziemieniem.
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Uwaga! Po zainstalowaniu pralki
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
Uwaga! Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w punkcie serwisowym.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
26
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą być gromadzone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej a tym samym przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzoną bieliznę można prać
bez prania wstępnego. W ten sposób
oszczędzamy detergent, wodę i czas (dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni.
Następnie można wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
• Należy dostosować ilość detergentu do
twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
27
132958221-A-262011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising