Zanussi | ZWS7128 | User manual | ZANUSSI ZWS7108 Instrukcja obsługi

PL
Instrukcja obsługi
Pralka
ZWS 7108
ZWS 7128
2
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dopasowanie ustawień _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ 11
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
16
19
20
20
23
25
25
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Instrukcję należy uważnie
przeczytać i zachować do wykorzystania w
przyszłości.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeń‐
stwa urządzeń gospodarstwa domowego.
Jednakże jako producenci czujemy się zo‐
bowiązani do przedstawienia następują‐
cych wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję ob‐
sługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić
w przyszłości sprawdzenie informacji. W
razie sprzedaży lub przekazania urządze‐
nia innemu użytkownikowi, bądź w razie
przeprowadzki i pozostawienia go na
miejscu, należy pamiętać o przekazaniu
nowemu użytkownikowi niniejszej instruk‐
cji, aby umożliwić mu zapoznanie się z
funkcjonowaniem urządzenia i zasadami
bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpie‐
niem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urzą‐
dzenia należy sprawdzić urządzenie pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powsta‐
łych w transporcie. Nie wolno podłączać
uszkodzonego urządzenia do zasilania. W
przypadku uszkodzenia elementów urzą‐
dzenia należy skontaktować się z dostaw‐
cą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone pod‐
czas miesięcy zimowych przy ujemnych
2
temperaturach: Przed pierwszym użyciem
należy przechowywać pralkę w tempera‐
turze pokojowej przez 24 godziny.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperatu‐
rach drzwi pralki mogą się nagrzewać. Nie
wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domo‐
we nie weszły do bębna. W tym celu nale‐
ży przed użyciem sprawdzić zawartość
bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamie‐
nie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodzenie
i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu. Uży‐
cie zbyt dużych ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o odpo‐
wiednich ilościach środków piorących
znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznuro‐
wadła, paski itp. należy włożyć do specjal‐
nej torebki lub poszewki na poduszkę, po‐
nieważ mogą się one dostać do wnętrza
pralki.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbina‐
mi, materiałów o nieobszytych lub rozdar‐
tych brzegach.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i kon‐
serwacji należy zawsze odłączać urządze‐
nie od źródła zasilania i zamknąć dopływ
wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmo‐
wać samodzielnych prób naprawy. Napra‐
wy wykonywane przez osoby niedoświad‐
czone mogą spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia. Należy
skontaktować się z lokalnym punktem ser‐
wisowym. Należy zawsze domagać się
użycia oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy spraw‐
dzić, czy pralka nie została uszkodzona. W
przypadku wątpliwości nie należy urucha‐
miać pralki, lecz skontaktować się z serwi‐
sem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas trans‐
portu. W przeciwnym wypadku może dojść
do poważnego uszkodzenia pralki i ubrań.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji obsłu‐
gi.
• Po zainstalowaniu pralki należy spraw‐
dzić, czy nie stoi na wężu dopływowym lub
wężu odpływowym, oraz czy blat nie przy‐
cisnął przewodu zasilającego do ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować wysokość w taki spo‐
sób, aby zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejs‐
cu narażonym na temperatury poniżej ze‐
ra, należy przeczytać rozdział "Niebezpie‐
czeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane w
celu zainstalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez wykwalifikowane‐
go hydraulika albo inną kompetentną oso‐
bę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z in‐
stalacją urządzenia powinny być przepro‐
wadzone przez uprawnionego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
• Pralka jest przeznaczona do użytku w gos‐
podarstwie domowym. Urządzenie należy
używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opró‐
żnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszyst‐
kie guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub podartych
ubrań. Przed praniem należy zaprać pla‐
my z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce
NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbina‐
mi.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi po‐
chodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przy‐
padku użycia lotnych płynów do czyszcze‐
nia należy usunąć je z ubrania przed umie‐
szczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze chwy‐
cić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli prze‐
wód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób,
że widoczne jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczo‐
ne do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną po‐
instruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
3
• Elementy opakowania (np. folia, styropian)
mogą stanowić zagrożenie dla dzieci - nie‐
bezpieczeństwo uduszenia się! Należy je
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci
• Detergenty należy przechowywać w miejs‐
cu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bęb‐
nie.
Aby uruchomić ten
mechanizm, należy
obrócić pokrętło
(bez jego naciska‐
nia) znajdujące się
wewnątrz drzwi w
kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w poło‐
żeniu poziomym
Można w tym celu
użyć monety.
Aby wyłączyć me‐
chanizm oraz przy‐
wrócić możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić po‐
krętło w kierunku
przeciwnym do ru‐
chu wskazówek ze‐
gara, aż nacięcie
znajdzie się w poło‐
żeniu pionowym
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
Szuflada na detergenty
Panel sterowania
Uchwyt otwierania drzwi
Tabliczka znamionowa
Pompa opróżniająca
Regulowane nóżki
1
2
3
4
5
6
4
Szuflada na detergenty
Komora na detergent używany do prania
wstępnego lub namaczania bądź na odpla‐
miacz używany w fazie odplamiania (jeśli do‐
tyczy). Detergent do prania wstępnego i na‐
maczania jest dozowany na początku pro‐
gramu prania. Odplamiacz jest dozowany w
fazie odplamiania.
Komora na detergent w proszku lub pły‐
nie wykorzystywany do prania zasadnicze‐
go. W przypadku stosowania detergentu w
płynie należy go dodać bezpośrednio przed
uruchomieniem programu.
Komora na dodatkowe środki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego
w szufladzie na detergent. Płyn zmiękczają‐
cy lub krochmal należy dodać do komory
przed rozpoczęciem programu.
Panel sterowania
Poniżej znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło wyboru pro‐
gramów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Oznaczone zostały one odpowiednimi
cyframi na kolejnych stronach.
10
3
1
2
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
3 Przycisk OPCJE
3
4
4
5
6
7
5
6
7
8
Przycisk PRANIE WSTĘPNE
Przycisk ŁATWE PRASOWANIE
Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
Przycisk START/PAUZA
5
8 Przycisk OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE
10 Wyświetlacz
Tabela symboli
Bawełniane
Tkaniny syntetyczne
Pranie w zimnej wodzie
Delikatne
Programy specjalne
Pranie ręczne
Tkaniny wełniane
Dżins
Namaczanie
Płukania
Odpompowanie
Wirowanie
Bez wirowania
Stop z wodą
Opcje
Ekonomiczne
Super szybkie
Pranie wstępne
Łatwe prasowanie
Dodatkowe płukanie
Start/Pauza
Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Drzwi
Pokrętło wyboru programów, przycisk prędkości wirowania i dostępne
opcje
Pokrętło wyboru programów
Służy do włączenia/wyłączenia urządzenia i/
lub do wyboru programu.
Zmniejszenie prędkości wirowania
Naciskając ten przycisk można zmienić pręd‐
kość wirowania w wybranym programie.
Dostępne opcje:
Bez wirowania
Wybranie tej opcji spowoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania (pralka jedynie od‐
pompuje wodę), aby nie pognieść bielizny.
Zalecane w przypadku bardzo delikatnych
tkanin. W niektórych programach płukanie
jest wykonywane z większą ilością wody.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego
płukania nie jest odprowadzana co zapobie‐
6
ga wygnieceniu prania. Przed otwarciem
drzwi należy odpompować wodę. W celu od‐
pompowania wody należy przeczytać infor‐
macje podane w rozdziale "Po zakończeniu
programu".
Ekonomiczne
Tylko dla lekko i średnio zabrudzonych rze‐
czy bawełnianych lub syntetycznych pranych
w temperaturze 40°C lub wyższej. Czas pra‐
nia zostanie wydłużony, a jego temperatura
zmniejszona. Opcję tę można wybrać w celu
wyprania średnio zabrudzonych rzeczy z jed‐
noczesnym zaoszczędzeniem energii.
Super szybkie
Krótki cykl prania dla rzeczy lekko zabrudzo‐
nych, które wymagają jedynie odświeżenia.
Zalecamy wkładanie mniejszej ilości rzeczy
do prania.
Pranie wstępne
10 Wyświetlacz
Wybranie tej opcji powoduje, że pralka wy‐
kona cykl prania wstępnego przed rozpoczę‐
ciem prania zasadniczego. Czas prania zos‐
tanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana dla
mocno zabrudzonych rzeczy.
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej funkcji pranie jest delikatnie
prane i wirowane tak, aby uniknąć jego za‐
gniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowa‐
nie. Ponadto w niektórych programach pral‐
ka kilka razy dodatkowo wykona cykl płuka‐
nia. W przypadku programów do prania ba‐
wełny maksymalna prędkość wirowania zos‐
taje zmniejszona automatycznie.
Dodatkowe płukanie
Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o
oszczędzaniu energii. Jeżeli niezbędne jest
płukanie przy użyciu większej ilości wody
(dodatkowe płukanie), należy wybrać tę op‐
cję. Wykonane zostaną dodatkowe płukania.
Opcja ta jest zalecana dla osób, które są
uczulone na detergenty oraz w miejscowoś‐
ciach, gdzie woda w instalacji domowej jest
bardzo miękka.
Start/Pauza
Ten przycisk umożliwia przerwanie wybra‐
nego programu.
Opóźnione uruchomienie
Rozpoczęcie programu prania można opó‐
źnić w zakresie od 30 min - 60 min - 90 min,
2 godziny, a następnie co godzinę aż do
maks. 20 godzin za pomocą naciśnięcia tego
przycisku.
Kontrolka "Drzwi zablokowane"
Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu pro‐
gramu i wskazuje, czy można otworzyć
drzwi.
• kontrolka włączona: nie można otworzyć
drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z
wodą pozostającą w bębnie.
• kontrolka wyłączona: można otworzyć
drzwi. Program został zakończony lub wo‐
da została odpompowana.
10.1
10.2
Wyświetlacz pokazuje następujące informa‐
cje:
10.1: Blokada uruchomienia przez dzieci
Mechanizm ten pozwala na pozostawienie
pracującego urządzenia bez nadzoru.
10.2:
• Długość wybranego programu
Po wybraniu programu na wyświetlaczu w
godzinach i minutach pokazywany jest
czas trwania programu (na przykład
2.05 ). Długość programu obliczana jest
automatycznie na podstawie maksymal‐
nego ciężaru prania, jaki jest zalecany dla
każdego typu tkaniny. Po rozpoczęciu pro‐
gramu pozostały czas uaktualniany jest co
minutę.
• Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wybrany czas opóźnienia ustawiony za
pomocą odpowiedniego przycisku pojawi
się na wyświetlaczu na kilka sekund, a na‐
stępnie ponownie pojawi się komunikat o
długości wybranego programu. Czas opó‐
źnienia rozpoczęcia programu będzie się
zmniejszać co godzinę, a następnie, gdy
do uruchomienia pozostanie już tylko 1 go‐
dzina, co minutę.
• Kody alarmowe
W wypadku problemów z funkcjonowa‐
niem urządzenia na wyświetlaczu mogą
pojawić się kody alarmowe, np. E20 (patrz
rozdział "Co zrobić, gdy...").
• Nieprawidłowy wybór opcji
W przypadku wybrania opcji niezgodnej z
wybranym programem przez kilka sekund
w dolnej części wyświetlacza pojawi się
komunikat Err i zacznie migać czerwona
kontrolka przycisku 7 .
7
• Koniec programu
Po zakończeniu programu na wyświetla‐
czu widoczne są trzy migające zera, lamp‐
ka kontrolna 9 oraz lampka przycisku 7
wyłączają się i można otworzyć drzwi.
Pierwsze użycie
• Sprawdzić, czy podłączenia elek‐
tryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna blok styropianowy i wszel‐
kie inne materiały.
• Wlać 2 litry wody do komory prania zasad‐
w szufladzie na detergenty w
niczego
celu zamknięcia zaworu ECO . Następnie
wybrać program do prania tkanin baweł‐
nianych w najwyższej temperaturze bez
wkładania ubrań do pralki. Pozwala to usu‐
nąć z bębna ewentualny kurz lub inne za‐
brudzenia pochodzące z procesu produk‐
cji. Wsypać 1/2 dawki detergentu do ko‐
mory prania zasadniczego i włączyć pral‐
kę.
Dopasowanie ustawień
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł emitu‐
jący sygnały akustyczne, które sygnalizują
następujące operacje:
• zakończenie cyklu
• wystąpienie awarii.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków 4 i 5 i
przytrzymanie ich przez około 6 sekund wy‐
łącza sygnał akustyczny (oprócz sygnalizacji
awarii). Po ponownym wciśnięciu tych dwóch
przycisków sygnał akustyczny zostaje przy‐
wrócony.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
ka doznania obrażeń przez dzieci lub uszko‐
dzenia urządzenia. Funkcja ta jest również
aktywna, gdy pralka nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
1. Przed naciśnięciem przycisku 7 : nie bę‐
dzie możliwe uruchomienie pralki.
2. Po naciśnięciu przycisku 7 : nie będzie
możliwa zmiana programu lub opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 6 sekund przyciski 2 i 3 , aż ikona
odpowiednio pojawi się na wyświetlaczu lub
z niego zniknie.
Niniejsze urządzenie umożliwia pozostawie‐
nie bez nadzoru, bez obawy z powodu ryzy‐
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
Ostrożnie otworzyć
drzwi, delikatnie po‐
ciągając za uchwyt.
Pranie należy wkła‐
dać do bębna poje‐
dynczo, wytrząsając
dokładnie każdą
sztukę. Zamknąć
drzwi.
8
Odmierzanie ilości detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladę na deter‐
genty. Odmierzyć odpowiednią ilość deter‐
gentu, wlać/wsypać go do komory prania
lub do odpowiedniej ko‐
zasadniczego
mory, jeśli wymaga tego wybrany program/
opcja (bardziej szczegółowe informacje
znajdują się w rozdziale "Szuflada na de‐
tergenty").
Można również dodać płyn zmiękczający
(nie
do tkanin do komory oznaczonej
przekraczać oznaczenia "MAX" na komo‐
rze). Delikatnie zamknąć szufladę.
Wybór żądanego programu za pomocą
pokrętła wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgod‐
nie z wybranym programem.
Zielona lampka kontrolna przycisku 7 zacz‐
nie pulsować. Pokrętło wyboru programów
można obracać zarówno w kierunku zgod‐
nym z ruchem wskazówek zegara, jak i w
kierunku przeciwnym.
Obrócić pokrętło wyboru programów na O ,
aby anulować program/wyłączyć urządze‐
nie.
Po zakończeniu programu należy obrócić
pokrętło wyboru programów do pozycji "O"
aby wyłączyć pralkę.
Ważne! Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka kontrolna przycisku 7 włączy się 3
razy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Err sygnalizujący niewłaściwe ustawienie.
Pralka nie wykona nowego programu.
Wybór prędkości wirowania przyciskiem
2
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną
prędkość wirowania dla danego programu.
(Aby uzyskać informacje na temat maksy‐
malnej dopuszczalnej prędkości wirowania,
patrz rozdział "Programy prania").
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić
prędkość wirowania, w przypadku, gdy pra‐
nie ma być w odwirowanie z inną prędkością.
Zapali się odpowiednia kontrolka.
Wybór dostępnych opcji przyciskami 3,
4, 5 lub 6
W zależności od wybranego programu moż‐
na ustawiać jednocześnie różne funkcje.
Funkcje należy wybierać po ustawieniu wy‐
branego programu prania ale przed jego uru‐
chomieniem. Po wciśnięciu tych przycisków
włączą się odpowiadające im lampki kontrol‐
ne. Po ponownym wciśnięciu lampki kontrol‐
ne wyłączą się. Jeśli wybrano niewłaściwą
opcję, zintegrowana czerwona lampka kon‐
trolna przycisku 7 włączy się 3 razy.
Aby uzyskać informacje na temat dostępnoś‐
ci opcji w poszczególnych programach pra‐
nia, patrz rozdział "Programy prania" .
Uruchamianie programu za pomocą
przycisku 7
Aby rozpocząć wybrany program, należy na‐
cisnąć ten przycisk; odpowiednia zielona
lampka kontrolna przestanie migać.
Włącza się lampka kontrolna 9 oznaczająca,
że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, urządzenie rozpocznie odliczanie
czasu.
Ważne! Jeśli wybrano nieprawidłową opcję,
na kilka sekund wyświetlony zostanie
komunikat Err , a czerwona kontrolka tego
przycisku zamiga 3 razy.
Wybór opcji Delay Start przyciskiem 8
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem
wówczas przed uruchomieniem programu
należy przy użyciu tego przycisku ustawić
odpowiednie opóźnienie.
Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka
sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a na‐
stępnie ponownie pojawi się czas trwania
programu.
Funkcję tę należy wybrać po ustawieniu pro‐
gramu, ale przed jego uruchomieniem.
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie, przed wciśnięciem
przycisku 7 .
9
Wybór opcji delay start :
1. Wybrać dany program i wymagane funk‐
cje.
2. Ustawić czas opóźnienia rozpoczęcia
programu za pomocą przycisku 8 .
3. Nacisnąć przycisk 7 :
- pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinnym).
- pranie rozpocznie się po upływie usta‐
wionego czasu.
Anulowanie funkcji Delay Start po urucho‐
mieniu programu:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 7 .
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk 8 . Na wy‐
świetlaczu pojawi się "0'".
3. Ponownie nacisnąć przycisk 7 , aby uru‐
chomić program.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić jedy‐
nie po ponownym wybraniu programu pra‐
nia.
• Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Jeśli zajdzie potrzeba otwar‐
cia drzwi, należy włączyć tryb PAUZA na‐
ciskając przycisk 7 , a następnie odczekać
kilka minut przed otwarciem drzwi. Po za‐
mknięciu drzwi ponownie wcisnąć ten sam
przycisk.
Ważne! Funkcji Delay Start nie można
wybrać wraz z programem DRAIN .
Zmiana funkcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany niektórych funkcji,
zanim taka funkcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany należy przerwać
pracę pralki naciskając przycisk 7 .
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Na‐
leży przekręcić pokrętło wyboru programów
w położenie " O ", a następnie ustawić je no‐
wy program. Uruchomić nowy program po‐
przez kolejne naciśnięcie przycisku 7 .
Woda z prania pozostaje w pralce.
10
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 7 . Odpowiednia kontrolka
zacznie migać. Aby wznowić program, nale‐
ży ponownie nacisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program, należy
ustawić pokrętło wyboru programów w pozy‐
cji " O ". Teraz można wybrać nowy program.
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić tryb PAUZA, wcis‐
kając w tym celu przycisk 7 .
Jeśli lampka kontrolna 9 miga i w ciągu kilku
minut zostaje wyłączona, można otworzyć
drzwi.
Jeśli lampka kontrolna 9 pozostaje zapalona,
oznacza to, że urządzenie już się nagrzewa
lub że poziom wody jest zbyt wysoki. W żad‐
nym przypadku nie wolno próbować otwierać
drzwi na siłę!
. Jeżeli mimo to zachodzi konieczność ot‐
warcia drzwi należy wyłączyć pralkę obraca‐
jąc pokrętło do pozycji " O ". Po upływie kilku
minut można otworzyć drzwi
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!)
Po zamknięciu drzwi należy ponownie usta‐
wić program oraz opcje, a następnie wcisnąć
przycisk 7 .
Zakończenie programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie. Na wy‐
świetlaczu pojawią się trzy migające zera
0.00 i zgasną kontrolki przycisków 7 i 9 .
Jeśli wybrano program lub funkcję, które
kończą się zatrzymaniem wody w bębnie,
lampka kontrolna 9 pozostanie włączona, a
drzwi zablokowane, aby przypomnieć o po‐
trzebie odpompowania wody przed otwar‐
ciem drzwi.
W celu odpompowania wody należy postę‐
pować zgodnie z poniższymi poleceniami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na
O.
2. Wybrać program odpompowania lub wi‐
rowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 7 .
Po zakończeniu programu drzwi zostaną od‐
blokowane i można będzie je otworzyć. Aby
wyłączyć pralkę, należy ustawić pokrętło wy‐
boru programów na O .
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest pusty. Gdy nie zamierzamy więcej
prać, należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec po‐
wstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapa‐
chów.
Tryb czuwania : Jeśli pranie nie zostanie wy‐
jęte w ciągu 10 minut po zakończeniu pro‐
gramu, wyświetlacz zgaśnie i włączy się sys‐
tem oszczędzania energii. Migać będzie je‐
dynie kontrolka przycisku 7 , aby przypom‐
nieć, że należy wyłączyć urządzenie. Wciś‐
nięcie dowolnego przycisku spowoduje wyj‐
ście z trybu oszczędzania energii oraz po‐
zwoli ustawić inny program prania lub wyłą‐
czyć urządzenie.
Przydatne rady i wskazówki
Sortowanie prania
Należy przestrzegać umieszczonych na met‐
kach zaleceń producenta odzieży dotyczą‐
cych prania. Ubrania posortować w następu‐
jący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełniane.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić swoją
"biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać
poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamki błys‐
kawiczne. Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczegól‐
nej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamer‐
ki i żabki lub umieścić je w woreczku bądź
siatce do prania.
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się ich
usunięcie przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej wo‐
dzie przez noc z detergentem, a następnie
zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do
wywabiania plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność po‐
wtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć ter‐
pentyną, położyć tkaninę na suchej powierz‐
chni i usunąć plamę poklepując tkaninę
opuszkami palców przy użyciu bawełnianej
ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek
do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać
na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują
one uszkodzenie struktury celulozy oraz ma‐
ją tendencję do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy użyciu
wybielacza (tylko tkaniny białe i kolorowe o
trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i ko‐
lorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: przetrzeć aceto‐
nem 1), położyć tkaninę na suchej ściereczce
i usunąć plamę przez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a na‐
stępnie użyć spirytusu skażonego. Pozosta‐
łości plam należy usunąć przy pomocy wy‐
bielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wo‐
dzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub prze‐
trzeć kwasem octowym lub cytrynowym i
1) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
11
spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu,
zwilżyć tkaninę acetonem 1), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na bia‐
łych tkaninach należy usunąć przy pomocy
wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić środkiem
odplamiającym, spirytusem skażonym lub
benzyną, a następnie wyczyścić proszkiem
do prania.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wy‐
branego detergentu oraz jego ilości (tak, aby
unikać jego marnowania i chronić środowi‐
sko naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biode‐
gradacji zawierają w swoim składzie sub‐
stancje, które w zbyt dużych ilościach szko‐
dzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależ‐
niony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, weł‐
niana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury
prania i stopnia zabrudzenia ubrań przezna‐
czonych do prania.
Do prania w pralce można używać wszyst‐
kich dostępnych detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich ro‐
dzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikat‐
nych (maksymalnie 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, preferowane do pro‐
gramów prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do wszystkich rodza‐
jów tkanin lub specjalne detergenty tylko
do tkanin wełnianych.
Programy prania
12
Detergenty i płyn zmiękczający należy umie‐
szczać we właściwych komorach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w pły‐
nie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego
w szufladzie na detergenty .
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twar‐
dości wody.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy;
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopień twardości wody
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od właści‐
wych władz lokalnych. Jeśli stopień twardoś‐
ci wody jest średni lub wysoki, zalecamy do‐
dawanie zmiękczacza wody, przestrzegając
przy tym zawsze zaleceń producenta. Jeśli
woda jest miękka, należy dostosować ilość
detergentu.
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
BAWEŁNIANE
90°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg - Zmniejsz. wsad 3 kg 1)
Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (normalnie
zabrudzone).
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
TRYB EKONO‐
MICZNY2), SUPER
SZYBKIE, PRANIE
WSTĘPNE 3), ŁAT‐
WE PRASOWANIE
4), DODATKOWE
PŁUKANIE
SYNTETYCZNE
60°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr./min
Maks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg 1)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna,
ubrania kolorowe, niezbiegające się koszule,
bluzki.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
TRYB EKONO‐
MICZNY2), SUPER
SZYBKIE, PRANIE
WSTĘPNE 3), ŁAT‐
WE PRASOWA‐
NIE4), DODATKO‐
WE PŁUKANIE
DELIKATNE
40°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 700 obr./min
Maks. wsad kg 3 - Zmniejsz. wsad kg 1,51)
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
SUPER SZYBKIE,
PRANIE WSTĘP‐
NE 3), DODATKO‐
WE PŁUKANIE
PRANIE RĘCZNE
30°- pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 2 kg
Specjalny program dla tkanin delikatnych ozna‐
czonych symbolem "Prać ręcznie".
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ
Komora
na detergent
13
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
WEŁNIANE
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 900 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 2 kg
Program prania dla rzeczy wełnianych nadają‐
cych do prania w pralce oraz rzeczy wełnianych i
tkanin delikatnych do prania ręcznego. Uwaga :
Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o dużej objętości
mogą powodować brak wyważenia prania. Jeśli
urządzenie nie przeprowadza końcowej fazy wi‐
rowania, należy dodać więcej rzeczy i rozłożyć
pranie w bębnie, a następnie wybrać program wi‐
rowania.
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ
DŻINS
40°
Pranie zasadnicze - Płukania
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 3 kg
Ten program umożliwia pranie dżinsowych spod‐
ni, koszul lub kurtek oraz swetrów wykonanych z
najnowszych materiałów. (Funkcja "Dodatkowe
płukanie" zostanie uruchomiona automatycznie).
WIROWANIE,
STOP Z WODĄ,
PRANIE WSTĘP‐
NE 3), ŁATWE
PRASOWANIE 4)
14
Komora
na detergent
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
Komora
na detergent
NAMACZANIE
30°
Pranie wstępne - Namaczanie przez ok. 40 minut
- Zatrzymanie wody w bębnie
Maks. wsad 6 kg
Specjalny program do mocno zabrudzonego pra‐
nia. Pralka wykonuje program namaczania w
temp. 30°C. Po zakończeniu namaczania pralka
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje
w bębnie.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy
opróżnić bęben z wody poprzez:
• Tylko odpompowanie : ustawić pokrętło wybo‐
ru programów na program odpompowania.
(Nacisnąć przycisk 7 ).
• Odpompowanie i odwirowanie : Ustawić po‐
krętło wyboru programu na program Wirowa‐
nie, zmniejszyć prędkość wirowania przycis‐
kiem 2 , a następnie wcisnąć przycisk 7 .
Uwaga! Z programu nie można korzystać w celu
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jed‐
wabnych lub wełnianych. Wsypać detergent dla
programu namaczania do odpowiedniej komory.
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu
wody) można wybrać program prania (najpierw
ustawić pokrętło wyboru programów na O , a na‐
stępnie na żądany program i nacisnąć przycisk
7 ).
PŁUKANIA
WIROWANIE,
Płukania
STOP Z WODĄ,
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ŁATWE PRASO‐
ZWS 7108
WANIE 4), DODAT‐
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
KOWE PŁUKANIE
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg
Ten program służy do płukania i wirowania ubrań
uprzednio wypranych ręcznie. Pralka wykona 3krotne płukanie z końcowym długim wirowaniem.
Prędkość wirowania można zmniejszyć.
15
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalna waga wsadu
Rodzaj tkanin
Opcje
Komora
na detergent
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 6 kg
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna
po ostatnim płukaniu, gdy wybrana została opcja
"Stop z wodą".
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min
ZWS 7108
Maksymalna prędkość wirowania 1200 obr/min
ZWS 7128
Maks. wsad 6 kg
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z opcją "Stop z wodą". Prędkość wi‐
rowania można ustawić używając odpowiedniego
przycisku, aby dostosować ją do tkanin, które
mają być odwirowywane.
WIROWANIE
O = WYŁ.
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia pralki.
1) Po wybraniu opcji "Super Szybkie" za pomocą przycisku 3 zalecane jest zredukowanie maksymalnego
wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, lecz wyniki prania będą nieco mniej
zadowalające.
2) Ta opcja nie jest dostępna z temperaturą niższą niż 40°C.
3) W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez PRANIA
WSTĘPNEGO.
4) Maksymalna masa bielizny dla opcji łatwe prasowanie wynosi 1 kg
Co zrobić, gdy …
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnie‐
nia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez koniecz‐
ności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy urządzenia może zacząć mi‐
gać czerwona lampka kontrolna przycisku
7 , na wyświetlaczu może pojawić się jeden
z następujących kodów alarmów i rozlegać
16
się mogą sygnały dźwiękowe z częstotliwoś‐
cią co 20 sekund - oznacza to, że urządzenie
nie działa.
• E10: problem z dopływem wody.
• E20: problem z odpływem wody.
• E40: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie uru‐
chomić program wciskając w tym celu przy‐
cisk 7 . Jeżeli po sprawdzeniu nadal wystę‐
pują nieprawidłowości, należy skontaktować
się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka nie rozpoczyna pra‐
cy:
Drzwi nie zostały zamknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo włożona do gniazdka zasi‐
lania.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka.
W gniazdku nie ma prądu.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się bezpiecznik główny.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właś‐
ciwej pozycji i przycisk 7 nie został naciśnięty.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacis‐
nąć przycisk 7 .
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy wyłączyć
funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
Włączono blokadę uruchomienia przez dzieci.
• Wyłączyć blokadę uruchomienia przez dzieci.
Pralka nie pobiera wody:
Zamknięty zawór wody. E10
• Odkręcić zawór wody.
Przygnieciony bądź zgięty wąż dopływowy. E10
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Filtr węża dopływowego jest zablokowany. E10
• Wyczyścić filtr węża dopływowego.
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Pralka nie odprowadza wo‐
dy i/lub nie wiruje:
Wąż odpływowy jest przygnieciony lub zagięty. E20
• Sprawdzić podłączenie węża odpływowego.
Filtr odpływowy jest zatkany. E20
• Oczyścić filtr odpływowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawie‐
niem wody w bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
17
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wyciek wody na podłodze:
Użyto zbyt dużo lub niewłaściwej jakości detergentów (po‐
wodują nadmierne pienienie się).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z moco‐
wań węża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo spraw‐
dzić, gdyż woda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż jest
wilgotny.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż odpływowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na wężu awaryjnego spustu nie została ponownie
założona lub filtr nie został prawidłowo przykręcony po czy‐
szczeniu.
• Założyć z powrotem zatyczkę na wąż awaryjnego spustu
lub dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające wyniki
prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Uporczywe plamy nie zostały odpowiednio potraktowane
przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam stosować pro‐
dukty dostępne na rynku.
Nie wybrano właściwej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Nie można otworzyć drzwi:
Program nie dobiegł do końca.
• Odczekać do końca cyklu prania.
Niezwolniona blokada drzwiowa.
• Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9 .
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby od‐
prowadzić wodę.
Wibracje lub głośna praca
pralki:
Nie usunięto blokad transportowych i opakowania.
• Sprawdzić poprawność instalacji urządzenia.
Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypozio‐
mowane.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
18
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka wydaje dziwne
dźwięki:
Pralka jest wyposażona w nowy rodzaj silnika, który wydaje
inne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Dzięki
nowemu silnikowi uzyskujemy delikatniejszy start bębna, a
pranie jest lepiej rozłożone w bębnie podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się stabilność pralki.
W bębnie nie widać wody:
Pralki opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych tech‐
nologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele
mniej wody bez uszczerbku dla parametrów pracy.
...
...
No.
..
Ser.
...
...
...
...
Mod
Prod . ...
. No.
Jeśli nie da się usunąć problemu we włas‐
nym zakresie, należy skontaktować się z au‐
toryzowanym punktem serwisowym. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy za‐
notować model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje
te są wymagane przez serwis w celu zapew‐
nienia sprawnej obsługi.
...
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała wirowanie,
gdyż pranie jest niewłaściwie rozmieszczone w bębnie. Pral‐
ka samodzielnie rozmieszcza pranie w bębnie, obracając go
w tym celu w przeciwnych kierunkach. Czynność ta może
zostać powtórzona kilka razy, dopóki bęben nie uzyska rów‐
nowagi i nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie nadal nie jest równomiernie rozło‐
żone w bębnie, pralka nie będzie wirować. W takim przypad‐
ku należy ręcznie ułożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Ilość prania jest zbyt mała.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie
wybrać program wirowania.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
60 cm
85 cm
44 cm
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują
się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej
krawędzi drzwi urządzenia.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
6 kg
19
Prędkość wirowania
Maksimum
1000 obr/min (ZWS 7108)
1200 obr/min (ZWS 7128)
Parametry eksploatacyjne
Program
Pobór energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
Tkaniny bawełniane
białe 90°
2.1
62
Bawełniane 60°
1.3
59
Bawełniane + TRYB
EKONOMICZNY 60°
1.02
45
Bawełniane 40°
0.75
59
Syntetyczne 40°
0.5
45
Delikatne 40°
0.55
55
Wełniane/Pranie
ręczne 30°
0.3
50
1)
Czas trwania progra‐
mu (minuty)
Informacja na temat
czasu trwania pro‐
gramu pojawia się na
wyświetlaczu na pa‐
nelu sterowania.
1) Program "Bawełniane + Tryb ekonomiczny" w temperaturze 60°C i przy wsadzie 6 kg jest programem
referencyjnym dla danych umieszczonych na etykiecie efektywności energetycznej zgodnie z
Dyrektywą EWG 92/75.
nia.
Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one
zależne od ilości i rodzaju prania, temperatury wody dopływającej i temperatury otocze‐
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środ‐
ka zmiękczającego wodę. Należy to robić po‐
za praniem ubrań i stosować się do zaleceń
producenta środka zmiękczającego. Pozwoli
to zapobiec osadzaniu się kamienia.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wy‐
trzeć.
20
Czyszczenie szuflady na detergenty
Szufladę na detergenty i dodatki należy re‐
gularnie czyścić.
1
2
Aby ułatwić czy‐
szczenie, można
zdjąć górną część
przegródki na do‐
datki.
Wyjąć szufladę na‐
ciskając blokadę do
dołu i pociągając do
siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą,
aby usunąć wszel‐
kie pozostałości na‐
gromadzonego
proszku.
Umieścić w pobliżu
pompy naczynie o
niskich ściankach,
do którego spłynie
woda.
Za pomocą kombi‐
nerek wyciągnąć za‐
tyczkę otworu awa‐
ryjnego odprowa‐
dzania wody z po‐
krywy filtra.
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę przy użyciu
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozosta‐
łości proszku zosta‐
ły usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Włożyć szufladę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania jakichkol‐
wiek ubrań do bębna.
Pompa opróżniająca
Pompę należy regularnie sprawdzać, a w
szczególności jeśli:
• pralka nie odprowadza wody i/lub nie wi‐
ruje
• podczas odprowadzania wody z pralki wy‐
dobywa się nienaturalny dźwięk spowodo‐
wany obecnością ciał obcych, takich jak
agrafki, monety itp., które blokują pompę.
Należy postępować w następujący sposób:
• odłączyć urządzenie od zasilania.
• Jeśli zachodzi taka konieczność, odcze‐
kać, aż woda się ochłodzi.
Otworzyć klapkę po‐
mpy, podważając
rowek monetą (lub
odpowiednim narzę‐
dziem, które znajdu‐
je się w komplecie w
woreczku z instruk‐
cją, w zależności od
modelu).
2
1
Gdy cała woda spły‐
nie, odkręcić pokry‐
wę pompy za pomo‐
cą kombinerek i wy‐
jąć filtr. Dobrze jest
mieć w pobliżu
szmatkę do wyciera‐
nia wody wyciekają‐
cej podczas odkrę‐
cania pokrywy.
Obracając wirnikiem
pompy wyjąć ewen‐
tualne ciała obce.
21
Zakręcić zawór wo‐
dy. Odłączyć wąż
dopływowy. Oczyś‐
cić filtr szczotką o
twardym włosiu.
Starannie dokręcić
wąż dopływowy.
Ponownie umieścić filtr w pompie, uważa‐
jąc, aby zamontować go prawidłowo. Na‐
stępnie mocno go dokręcić.
Umieścić zatyczkę
otworu awaryjnego
odprowadzania wo‐
dy z powrotem w po‐
krywie filtra i dobrze
zamocować.
Zamknąć klapkę po‐
mpy.
Ostrzeżenie! W trakcie pracy
urządzenia i w zależności od wybranego
programu w pompie może się znajdować
gorąca woda. Nie wolno odkręcać pokrywy
pompy w trakcie cyklu prania. Należy
zaczekać, aż urządzenie zakończy cykl i
będzie puste. Zakładając pokrywę pompy,
należy upewnić się, że jest dobrze
dokręcona, aby zapobiec przeciekom i
uniemożliwić zdjęcie jej przez dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda lub
zawiera kamień, filtr dopływowy może się za‐
tkać. W związku z tym należy go okresowo
czyścić.
22
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na tempera‐
tury poniżej 0°C, należy podjąć pewne środki
ostrożności:
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• odkręcić wąż dopływowy;
• umieścić naczynie o niskich ściankach w
pobliżu pompy na wypadek wycieku z
węża awaryjnego odprowadzania wody.
Umieścić jeden koniec węża dopływowe‐
go w naczyniu znajdującym się na podło‐
dze i pozwolić, aby woda wyciekła;
• z powrotem przykręcić wąż dopływowy i
umieścić zatyczkę otworu awaryjnego od‐
prowadzania wody w pokrywie filtra;
• jeśli urządzenie ma być ponownie urucho‐
mione, należy sprawdzić, czy temperatura
w pomieszczeniu wynosi ponad 0°C.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została auto‐
matycznie odpompowana, należy postąpić
według poniższych wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• jeśli zachodzi taka konieczność, odczekać
aż woda się ochłodzi;
• otworzyć osłonę dostępu do pompy za po‐
mocą śrubokrętu;
• umieścić naczynie o niskich ściankach w
pobliżu pompy na wypadek wycieku. Wy‐
ciągnąć zatyczkę otworu awaryjnego od‐
prowadzania wody z pokrywy filtra.Woda
sama powinna spłynąć do naczynia. Po
napełnieniu naczynia umieścić zatyczkę z
powrotem w pokrywie filtra.Wylać wodę z
naczynia. Powtórzyć czynność, aż cała
woda zostanie odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę zgod‐
nie z uprzednio podanymi instrukcjami;
• umieścić filtr z powrotem w pompie i moc‐
no dokręcić, jak opisano wcześniej;
• z powrotem zamontować zatyczkę otworu
awaryjnego odprowadzania wody z po‐
wrotem w pokrywie filtra i zamknąć osłonę
dostępu do pompy.
Ważne! Za każdym razem, gdy woda jest
usuwana przez awaryjny wąż spustowy,
należy wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego w szufladzie na detergenty i
uruchomić program odpompowania wody.
Spowoduje to uruchomienie zaworu ECO ,
który zapewnia pełne zużycie detergentu.
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady trans‐
portowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elemen‐
tów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia
urządzenia.
Odkręcić trzy śruby. Wyciągnąć plastiko‐
we rozpórki.
Po zdjęciu opako‐
wania ostrożnie po‐
łożyć urządzenie na
tylnej ściance, aby
usunąć styropiano‐
wą podstawę.
Zdjąć przewód zasi‐
lający oraz wąż do‐
pływowy i odpływo‐
wy z uchwytów znaj‐
dujących się z tyłu
urządzenia.
Do małego górnego otworu i dwóch więk‐
szych otworów włożyć odpowiednie plasti‐
kowe zaślepki dostarczone w torebce za‐
wierającej instrukcję obsługi.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dooko‐
ła urządzenia nie jest utrudniona przez wy‐
kładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy urzą‐
dzenie nie dotyka ściany lub urządzeń ku‐
chennych. Wypoziomować pralkę odpowied‐
23
nio regulując nóżki. Regulacja nóżek może
sprawiać trudności, ponieważ zamocowano
w nich samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i
stać stabilnie.
Wszelkie konieczne regulacje można wyko‐
nać przy użyciu klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wi‐
bracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nigdy nie podkładać
pod urządzenie kartonu, drewna lub podob‐
nych materiałów w celu wyrównania ewen‐
tualnych nierówności posadzki.
W razie koniecznoś‐
ci sprawdzić usta‐
wienie przy użyciu
poziomicy.
Podłączenie węża dopływowego wody
Ostrzeżenie! Urządzenie należy
podłączyć do instalacji z zimną wodą
Uwaga! Jeżeli rury wodociągowe, do
których podłączana jest pralka są nowe
lub nie korzystano z nich od dłuższego
czasu, zaleca się spuścić odpowiednio dużo
wody tak, aby wypłukać ewentualne
zanieczyszczenia, które mogły zebrać się w
rurach
Uwaga! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego urządzenia.
Podłączyć wąż do
zaworu wody ze
standardowym
gwintem 3/4''. Nale‐
ży zawsze używać
węża dostarczone‐
go w komplecie.
24
35°
45°
Drugi koniec węża dopływowego, od strony
urządzenia, można ukierunkować w spo‐
sób pokazany na rysunku.
Nie kierować końcówki węża dopływowego
w dół. Skierować wąż w lewo lub w prawo
w zależności od położenia zaworu dopływu
wody. Ustawić wąż we właściwej pozycji,
poluzowując nakrętkę wieńcową. Po uło‐
żeniu węża dopływowego dokręcić nakręt‐
kę, aby nie doszło do wycieków.
Uwaga! Nie wolno przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie
przeznaczony do tego celu.
Podłączenie węża odprowadzającego
wodę
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zle‐
wozmywaka za po‐
mocą plastikowego
kolanka dostarczo‐
nego wraz z urzą‐
dzeniem.
Wąż należy zabezpieczyć, aby podczas
odpływu wody końcówka węża nie ześlizg‐
nęła się. Można go przywiązać sznurkiem
do zaworu lub przymocować do ściany.
Do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka .
Rozgałęzienie to musi znajdować się nad
syfonem, zaś zakrzywiona część węża ma
się znaleźć na poziomie nie niższym niż 60
cm od posadzki.
Bezpośrednio do węzła sanitarnego na wy‐
sokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej
niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić wen‐
tylację końcówki węża odpływowego, tzn.
wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej
musi być większa niż zewnętrzna średnica
węża odpływowego. Wąż odpływowy nie
może być zagięty.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycz‐
nego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi
drzwi pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne obcią‐
żenie pralki, biorąc pod uwagę również ko‐
rzystanie z innych urządzeń gospodarstwa
domowego.
Uwaga! Podłączyć pralkę do gniazdka
z uziemieniem.
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Uwaga! Po zainstalowaniu pralki
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
Uwaga! Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w punkcie serwisowym.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiały opakowaniowe
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wy‐
korzystane, muszą być gromadzone w wy‐
znaczonych miejscach (lub pojemnikach).
25
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elek‐
trycznej a tym samym przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzega‐
nie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być
prana bez prania wstępnego. W ten spo‐
sób oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę środowi‐
ska!).
26
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całko‐
wicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich powierz‐
chni; następnie można wykonać cykl pra‐
nia z zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna za‐
leżeć od poziomu twardości wody, stopnia
zabrudzenia bielizny i jej ilości.
27
www.zanussi.com
132958220-00-122008
Download PDF

advertising