Aeg-Electrolux L14950A User manual

Aeg-Electrolux L14950A User manual
Lavamat 14950 A
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Biztonsági információk
Általános biztonság
Üzembe helyezés
Használat
Gyermekbiztonság
Termékleírás
Mosószertartó
Kezelőpanel
Szimbólumok a kezelőpanelen
Első használat
Személyreszabás
Hangjelzések
Gyermekbiztonsági zár
Napi használat
Helyezze be a ruhaneműt
Csak mosás
Mérje ki a mosó- és öblítőszert
Válassza ki a kívánt programot a
programkapcsoló segítségével (1)
3
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
A centrifugálási sebesség, ÉJSZAKAI
CIKLUS vagy ÖBLÍTŐSTOP opció
kiválasztása (2 gomb)
12
Programopció gombok
12
ELŐMOSÁS opció
13
FOLTTISZTÍTÁS opció
13
KÍMÉLŐ MOSÁS opció
13
NAPI opció
13
SZUPERGYORS opció
13
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további
öblítés)
14
A START/PAUSE (INDÍTÁS/
SZÜNETELTETÉS) (7 gomb)
kiválasztása
14
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb)
kiválasztása
14
Opció vagy futó program módosítása
15
Program megszakítása
15
Program törlése
15
Az ajtó nyitása a program indítása
után
15
A program végén
15
Használat – Szárítás
16
Csak szárítás
16
Automatikus mosás és szárítás (NONSTOP program)
17
Mosási programok
18
Szárítóprogramok
22
Automatikus programok
22
Időzített programok
23
Hasznos javaslatok és tanácsok
23
A mosnivaló szétválogatása
23
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
23
Foltok eltávolítása
24
Mosószerek és adalékanyagok
24
A felhasznált mosószer mennyisége
25
Vízkeménységi fok
25
Szárítási tanácsok
25
A szárítási ciklus előkészítése
25
Szárításra nem alkalmas ruhaneműk
25
Ruhanemű kezelési címkéje
26
Biztonsági információk
A szárítási ciklus időtartama
További szárítás
Ápolás és tisztítás
Vízkőtlenítés
Minden mosás után
Karbantartási mosás
Külső tisztítás
Mosószertartó
Mosódob
Az ajtó tömítése
Vízleeresztő szivattyú
A vízbevezető szűrők tisztítása
Fagyveszély
Víz kiürítése szükség esetén
Mit tegyek, ha...
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
30
31
31
32
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
36
36
37
37
37
39
40
41
41
42
42
43
43
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
132951360-00-022010
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
4
Biztonsági információk
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Biztonsági információk
5
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra és szárításra alkalmas termékeket mosson vagy szárít‐
son. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• Mivel bizonyos paplanok és dunyhák moshatók/száríthatók nagy kereske‐
delmi gépekben, azok tömege miatt, kérjük, ellenőrizze a darab gyártójánál,
mielőtt egy háztartási gépben kimosná.
• A felhasználók mindig ellenőrizzék, hogy nem hagytak-e gázöngyújtókat
(eldobható vagy tölthető) a ruházatukban.
• Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek olyan vegy‐
szerekkel érintkeztek, mint például a szárazon tisztító folyadékok. Ezek az
anyagok illékony természetűek, és robbanást okozhatnak. Csak olyan ru‐
hadarabokat szárítson a szárítógépben, amelyeket előzőleg vízben kimo‐
sott, vagy amelyek szellőztetést igényelnek.
• Műanyag mosószer-adagolók nem maradhatnak a dobban a szárítási ciklus
alatt, mivel a használt műanyag nem olyan, ami ellenáll a hőnek. Ha folya‐
matos mosás-szárítási folyamatot szeretne, akkor a hagyományos mosó‐
szer-adagolót kell használnia.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős
személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék hasz‐
nálatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
6
Termékleírás
• Ügyeljen rá, hogy a gyermekek vagy a
háziállatok ne tudjanak bemászni a
mosógép dobjába. A mosógépbe egy
külön funkció került beépítésre, hogy
meggátolja a gyermekek vagy háziál‐
latok bezáródását a dobba. Ennek a
biztonsági funkciónak az aktiválásá‐
hoz (lenyomás nélkül) forgassa el az
ajtó belsejében lévő gombot az óra‐
mutató járásával megegyező irányban
addig, amíg a vájat vízszintesbe nem
kerül. Ha szükséges, használjon egy
érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezárásának
lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával el‐
lenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
5
Kezelőpanel
7
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a
folteltávolító számára.
Az előmosási mosószer a mosási program
kezdetén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító
fázisa alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő
"MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell
önteni a mosási program elindítása előtt.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő
oldalakon.
9
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Programkapcsoló
CENTRIFUGÁLÁSI sebességet mérséklő gomb
AUTOMATA SZÁRÍTÁS gomb
SZÁRÍTÁSI IDŐ gomb
OPCIÓK gomb
OK gomb
7
8
8
Kijelző
7 INDÍTÁS/A MOSÁS MEGSZAKÍTÁSA gomb
8 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
9 Kijelző
Szimbólumok a kezelőpanelen
= Hideg mosás
= Kézi mosás
Kijelző
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.8
9.5
9.6 9.7
9.1 – Centrifugálási sebesség kijelző, ÖBLÍTŐSTOP
, ÉJSZAKAI CIKLUS
– szimbólumok
9.2 – Szárítási fokozat kijelző, a beállított program által megengedett: VASA‐
, SZEKRÉNY-SZÁRAZ és EXTRA SZÁRAZ
– szimbó‐
LÓ-SZÁRAZ
lumok, a gomb megnyomásával választhatóak 3 ; AUTOMATIKUS jelzés, a
szárítóprogramhoz kapcsolódik és a 4 gombhoz.
, FŐMOSÁS
, ÖBLÍTÉS
,
9.3 – Programfutás-kijelző ELŐMOSÁS
, TÚLADAGOLÁS
, EXTRA ÖBLÍTÉS
, SZÁRÍ‐
CENTRIFUGÁLÁS
TÁS , SZÁRÍTÁS GYŰRŐDÉSGÁTLÓ fázis – szimbólumok,
A programfutás-kijelző a kiválasztott program mosási vagy szárítási fázisait
mutatja. A ciklus alatt egy fekete vonal villog a futó program fázisának jele alatt.
Minden egyes fázis végén a megfelelő jel alatti vonal folyamatossá válik.
Ha a TÚLADAGOLÁS jel felgyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy túl sok
mosószer került felhasználásra.
– jel (ajtó zárva)
9.4 – AJTÓ
• Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:
– a szimbólum világít: az ajtó nem nyitható. A készülék mosási vagy szárí‐
tási programot hajt végre.
– a szimbólum villog (jelzi azt, hogy mire van állítva): néhány perc múlva ki
lehet nyitni az ajtót.
– a szimbólum nem világít: az ajtó nyitható. A mosási vagy szárítási program
befejeződött.
, FOLTTISZTÍTÁS
,KÍMÉLŐ MOSÁS
,
9.5 – Opciók: ELŐMOSÁS
,SZUPERGYORS
– szimbólumok
NAPI
9.6 – GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR – szimbólum
9.7 – A kijelzőn a következő információk láthatók:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja
). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, min‐
a gép (például
Első használat
9
den ruhatípus esetén, a javasolt maximális terhelhetőség alapján. A prog‐
ram megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gomb megnyomásával beállított késleltetés (max. 20 óra) né‐
), majd az előzőleg
hány másodpercig megjelenik a kijelzőn (például
kiválasztott program időtartama jelenik meg.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS jel megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtar‐
tam értéke óránként egy egységgel csökken, majd, amikor 1 óránál keve‐
sebb van hátra, minden percben csökken.
• Kiválasztott szárítási időtartam
A szárítási program kiválasztása után a szárítási időtartam percben és/vagy
órában (max. 250 perc) látható a kijelzőn.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy olyan opciót kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztethető a
beállított mosási programmal, az Err(Error =hiba) üzenet jelenik meg néhány
másodpercre, és a 7-es gomb sárga fénnyel villog.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási üzenetek je‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." címú fejezetben).
lenhetnek meg, például:
• A program vége
Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó nulla jelenik meg az
AJTÓ jel eltűnik, és az ajtó kinyitható.
9.8 – SZÁRÍTÁSI IDŐTARTAM – szimbólum
– szimbólum
9.9 – KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Az első mosás előtt, futtasson le maximális hőmérsékleten egy pamutciklust
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávo‐
lítson a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden eset‐
leges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és
indítsa be a gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
10
Napi használat
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E két gomb ismé‐
telt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 7 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 7 gombot: nem lehet a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa nyomva
egyszerre kb. 6 másodpercig a 4 és 5 gombokat, amíg a 9.6 szimbólum meg‐
jelenik vagy eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
Helyezze be a ruhaneműt
1. Az ajtófogantyút óvatosan kifelé
húzva nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, szétterítve, amennyire
csak lehet..
2. Zárja be jól az ajtót. Az ajtó akkor
van jól bezárva, ha hall egy katta‐
nást a bezáródáskor.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐
miperem közé.
Csak mosás
Mérje ki a mosó- és öblítőszert
Az Ön új készüléke arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, energia- és
a mosószer-felhasználást.
Napi használat
11
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, és ön‐
, vala‐
tse a főmosási rekeszbe
mint, ha előmosási fázist vagy folt‐
tisztítást is akar végezni, öntse a
mosószert vagy folttisztítót a meg‐
.
jelölt rekeszbe
2. Ha szükséges, töltsön öblítőszert a
megjelölt rekeszbe (a használt
mennyiség ne haladja meg a re‐
keszben található MAX jelölést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
Válassza ki a kívánt programot a programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd «Mosási prog‐
ramok») bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések
száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A program kiválasztásával a kijelzőn megjelennek a programfutás-kijelző
szimbólumai, valamint a beállított program által megengedett szárítási foko‐
zatnak megfelelő szimbólumok.
A jelzőfény a 7 gombon villogni kezd, és a kijelzőn a program időtartama lát‐
ható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
het forgatni.
állás törli a programot/Kikapcsolja
Pozíció a hideg mosásnak felel meg, a
a gépet.
pozícióba kell fordítani a gép ki‐
A program végén a programkapcsolót a
kapcsolásához.
12
Napi használat
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a 7-es gomb sárga jelzőfénye a 7 3-szor felvillan és az Err (Error
= hiba) üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
A centrifugálási sebesség, ÉJSZAKAI CIKLUS vagy ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a mosó-szárítógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a
ruhaneműt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja
meg ezt a gombot.
ÖBLÍTŐSTOP: ha ezt az opciót választja, a gép nem ereszti le az utolsó öb‐
lítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A program végén a
villog és az ÖBLÍTŐSTOP szimbólum jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ szim‐
bólum (ajtó zárva) világít, és a 7-es gomb jelzőfénye kialszik. Az ajtó zárva
marad, jelezve, hogy a vizet még le kell ereszteni.
ÉJSZAKAI CIKLUS: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le
az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi
el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és választható
az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram ára alacsonyabb. Egyes
programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhaszná‐
lásával végzi. A program végén a villog és az ÖBLÍTŐSTOP szimbólum
jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ szimbólum világít, és a 7-es gomb jelzőfénye
kialszik. Az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet még le kell ereszteni.
Az ÖBLÍTŐSTOP vagy ÉJSZAKAI CIKLUS opció nem választható NONSTOP programmal együtt (lásd a Szárítás c. részt).
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el «A program végén» c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.
VIGYÁZAT
Nem minden opció kombinációja kompatibilis egymással. Az össze nem
egyeztethető opciók szimbólumai eltűnnek.
Azonban ha egy olyan opciót kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztet‐
hető a beállított mosási programmal vagy más opcióval, az Err (Error=hiba)
üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 7-es gomb sárga fénnyel villog.
Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani, de még azelőtt, hogy
megnyomná a 7-es gombot. Nyomja meg a 5 gombot: az összes szimbólum
megjelenik a kijelzőn.
Napi használat
13
A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az 5-ös gombot. A ki‐
jelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum, és villogni kezd.
Nyomja meg a 6-os gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez.
Egy fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy ez az opció
be lett állítva. Nyomja meg ugyanezt a gombot az opció aktiválásának meg‐
szüntetéséhez.
Az opciók kiválasztása után várjon néhány másodpercet, amíg a kijelző vis‐
szatér az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijel‐
zőn.
Az opciók és mosási programok összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a «Mosási programok» c. fejezetet.
ELŐMOSÁS opció
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30 °C-os
előmosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú és
a műszálas anyagoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz leeresz‐
tése történik meg.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.
FOLTTISZTÍTÁS opció
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folttisztító opcióval kíván végrehajtani, öntse a folttisztítót a
.
megfelelő rekeszbe
KÍMÉLŐ MOSÁS opció
Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez pamut és műszálas programok esetén. A kijelzőn
megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.
Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐
lott.
NAPI opció
Ennek az opciónak a kiválasztásával le lehet csökkenteni a mosás időtartamát
a napi szennyezettségű ruhaneműknek megfelelően.
A kijelzőn a megfelelő szimbólum és a csökkentett mosási idő látható.
A napi szennyezettségű ruhaneműk esetében használatos.
SZUPERGYORS opció
Ennek az opciónak a kiválasztásával le lehet csökkenteni a mosás időtartamát
az enyhén szennyezett ruhaneműknek megfelelően.
14
Napi használat
A kijelzőn a megfelelő szimbólum és a csökkentett mosási idő látható. Csak
nagyon enyhén szennyezett ruhaneműk esetében használatos. Ezért azt ja‐
vasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további öblítés)
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
öblítés). A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum, és ez az opció aktív a
kiválasztott mosási programnál.
Ha állandó jelleggel szeretné aktiválni ezt az opciót , tartsa lenyomva egy‐
szerre a 2 és 3 gombokat néhány másodpercre: a megfelelő szimbólum meg‐
jelenik a kijelzőn. Ha szeretné elvetni az opciót, tartsa lenyomva ugyanazokat
a gombokat, amíg a jel el nem tűnik.
A START/PAUSE (INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS) (7 gomb)
kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény villogása megszűnik.
Az AJTÓ szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék meg‐
kezdte az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a programot, nyomja meg újra
a. 7 gombot. Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a vissza‐
számlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 7-es gomb sárga jelzőfénye a 7 3-szor felvillan
és az Err (Error=hiba) üzenet jelenik meg néhány másodpercre.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása
A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum. Ezzel a gombbal 30 perccel - 60
perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával
késleltetheti a mosási programot.
Mielőtt elindítaná a programot , ha az indítást késleltetni szeretné, ezt a gombot
nyomja meg ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A késleltetési időtartam értéke jelenik meg a kijelzőn kb. 3 másodpercig, majd
ismét a program időtartama jelenik meg. A kiválasztott szimbólum megjelenik
a kijelzőn.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná a 7 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a 7 gomb meg‐
nyomása előtt.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ruhaneműt kíván
betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg a 7 gombot a
készülék szüneteltetéséhez. Amikor az Ajtó jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót.
Tegye be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és nyomja meg ismét a 7 gombot.
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
Napi használat
15
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 7 gombot: a készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• Állítsa SZÜNETELTETÉS üzemmódba a mosógépet a 7 gomb megnyomá‐
sával.
• Nyomja meg a 8 gombot, amíg a kijelzőn a jelenik meg.
• Nyomja meg a 7 gombot ismét a program elindításához.
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható a szivattyúzás programmal.
Opció vagy futó program módosítása
Bizonyos opciók megváltoztathatók a program végrehajtása előtt. Bármilyen
változtatás előtt először le kell állítani a mosógépet a 7 gombbal.
Egy futó programot csak újrabeállítással lehet megváltoztatni. . Forgassa a
pozícióba, majd az új program pozíciójába. Indítsa el az
programkapcsolót
új programot a 7 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Nyomja meg a 7 gombot egy futó program félbeszakításához, a megfelelő jel‐
zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt
a gombot.
Program törlése
A futó program törléséhez forgassa a programkapcsolót
már kiválaszthat egy új programot.
pozícióba. Most
Az ajtó nyitása a program indítása után
Amikor a mosógép késleltetési idő alatt működik, az ajtó zárva van. Ha bár‐
milyen okból muszáj kinyitnia az ajtót, először állítsa szünetelés helyzetbe a
mosógépet a 7 gomb megnyomásával.
• Ha az AJTÓ jel eltűnik a kijelzőről, ki lehet nyitni az ajtót.
• Ha az AJTÓ szimbólum továbbra is látható, és az ajtó zárva marad, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl ma‐
gas. Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót
(ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat,
majd meg kell nyomnia a 7 gombot.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. A 7-es gomb jelzőfénye 7 kialszik és egy vil‐
logó jelenik meg a kijelzőn. Néhány percig hangjelzés hallható.
16
Ha olyan programot vagy opciót választott, amely a dobban maradó vízzel
fejeződik be, kövesse az alábbi utasításokat a víz kiürítéséhez:
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• nyomja meg a 7 gombot
• amikor a program befejeződött, a kijelzőn a . villog. Az AJTÓ szimbólum
eltűnik. Az ajtó most már nyitható.
állásba a gép kikapcsolásához. Szedje ki a
Forgassa a programkapcsolót
ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely
gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Használat – Szárítás
Csak szárítás
Az ajánlott töltet pamut és vászon esetén 4 kg, műszálas darabok esetén 3 kg.
A szárítási idő gombbal lehetőség van legfeljebb 6 kg pamut ruhanemű szá‐
rítására (lásd a "Szárítóprogram" c. táblázatot).
A vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsövet egy mosdókagylóba kell
helyezni, vagy a csatornavezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. A legjobb szárítási teljesítmény elérése érdekében válasszon ki a ruhane‐
mű típusa számára megengedett maximális centrifugálási sebességű cent‐
rifugálási ciklust.
3. Válassza ki a szárítóprogramot a Pamut vagy a Műszál számára a prog‐
ramkapcsoló Szárítási szektorában. A programot alkotó fázisoknak meg‐
felelő SZÁRÍTÁS és GYŰRŐDÉSGÁTLÓ szimbólumok megjelennek a ki‐
jelzőn. Ezzel egy időben a beállított program/szövet által megengedett
szárazsági foknak megfelelő szimbólumok és az «AUTO» felirat világít.
4. – Válassza az automatikus szárítást a 3 gomb megnyomásával .
Ezzel a gombbal kiválaszthatja az elektronikus szárítással elérendő szá‐
razsági fokot. A készülék automatikusan hozzáigazítja a szárítási ciklus
időtartamát a kiválasztott szárazsági fokhoz. Ha megnyomja ezt a gom‐
bot , egy fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy
egy fok be lett állítva. Az «AUTO» üzenet eltűnik. A kijelzőn a szárítási
ciklus időtartama látható. A 7-es gomb jelzőfénye 7 villogni kezd. Ezután
Használat – Szárítás
17
nyomja meg a 7 gombot a program elindításához. Egy fekete vonal villog
a SZÁRÍTÁS szimbólum alatt.
– Válassza az időzített szárítást a 4 gomb megnyomásával.
Ezzel a gombbal lehetősége van kiválasztani a szárítási ciklus időtarta‐
mát 10 és 250 perc között, a szövet típusának (pamut vagy műszál)
megfelelően. Addig nyomkodja ezt a gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt idő. A gomb minden újabb megnyomásával a szárítási
idő 5 perccel növekszik. A SZÁRÍTÁSI IDŐTARTAM szimbólum néhány
másodpercig megjelenik a kijelzőn az időtartam értéke mellett. Ezután
nyomja meg a 7 gombot a program elindításához. Egy fekete vonal villog
a SZÁRÍTÁS szimbólum alatt.
Megjegyzés
A program időtartama néhány perccel automatikusan megnő.
5. Nyomja meg a 7 gombot a program elindításához.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Megjegyzés
A különböző pamuttípusok (törülközőanyagok, lepedők, ingek és így to‐
vább) vagy bármilyen ruhadarab feltekeredése a centrifugálási fázis alatt
részleges szárazságot eredményezhet. Ezért az olyan kivételes esetben,
amikor a ciklus végén a ruhanemű még enyhén nedves, azt javasoljuk,
hogy terítse ki a feltekeredett darabokat, ossza szét egyenletesen a ruha‐
neműt a dobban, és válasszon egy 20-30 perces kiegészítő szárítási cik‐
lust.
6. A szárítóprogram végén hangjelzés hallható. Egy villogó « 0 » jelenik meg
a kijelzőn. Ezen a ponton elkezdődik egy gyűrődésgátló fázis, amely kb. 10
percig tart. Ez alatt az idő alatt a GYŰRŐDÉSGÁTLÓ szimbólum látható a
kijelzőn. Az AJTÓ szimbólum továbbra is világít. Az ajtó nem nyitható.
Ha ki szeretné nyitni az ajtót a gyűrődésgátló fázis előtt vagy alatt, illetve ha
meg szeretné szakítani azt, nyomja meg bármelyik gombot, vagy forgassa a
programkapcsolót tetszőleges állásba (kivéve O ), az ajtó típustól függően
azonnal vagy néhány perc múlva nyitható. (Semmiképpen se próbálja meg
kinyitni az ajtót, ha az zárva van!) .
7. Forgassa a programkapcsolót O állásba a gép kikapcsolásához.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
Automatikus mosás és szárítás (NON-STOP program)
A NON-STOP programoknál az ajánlott töltet pamut esetén 4 kg, műszálas
ruhaneműk esetén 3 kg.
A szárítási idő gombbal lehetőség van legfeljebb 6 kg pamut ruhanemű szá‐
rítására (lásd a "Szárítóprogram" c. táblázatot).
FIGYELEM
Ne használjon adagolóeszközt/labdát, amikor mosási és szárítóprogramot hajt
végre.
18
Mosási programok
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. Töltse be a mosószert és az öblítőszert.
3. A programkapcsolót a kiválasztott mosási programra/anyagtípusra forgat‐
va kapcsolja be a készüléket.
4. Válassza ki a megfelelő gombok segítségével a szükséges opciókat.
Ha lehetséges, ne válasszon a készülék által ajánlott centrifugálási sebesség‐
nél alacsonyabbat, hogy elkerülje a túl hosszú szárítási ciklusokat, és így
energiát takarítson meg.
A centrifugálási sebesség csökkentése minden esetben csak a szárítás
kiválasztása után lehetséges.
A legalacsonyabb választható értékek a következők:
– 900 ford./perc pamut és műszál esetében elektronikus szárítással,
– 900 ford./perc pamut esetében és 700 ford./perc szövetek esetén időzí‐
tett szárítással.
5. Válassza ki a szárítási időtartamot a 4 gomb megnyomásával vagy válas‐
sza ki a szárítási fokozatot az 3 gomb megnyomásával. A kijelzőn a mosási
és a kiválasztott szárítási ciklus teljes időtartama látható.
6. Indítsa el a programot a 7 gomb megnyomásával. A program megkezdése
után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
7. A program végén kövesse a megfelelő korábbi fejezetben megadott uta‐
sításokat.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
PAMUT/LENVÁSZON
95° és 60°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg – Féltöltet: 4 kg 1)
Fehér pamut (erősen vagy közepesen szen‐
nyezett ruhadarabok).
Opciók
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPERGYORS
1)
Mosószer-ada‐
goló
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
MIX 40-60
40°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Fehér és színes pamut Ez a program olyan
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
lön 40 °C-on, illetve 60 °C-on kellene kimosni.
A maximális töltet helyezhető a dobba, hogy
energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan
jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐
mál programmal 60 °C-on.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT/LENVÁSZON
60° - 40° - 30°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 4 kg
Fehér és színes pamut (közepesen vagy eny‐
hén szennyezett ruhadarabok)
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
3)
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPERGYORS
1)
MŰSZÁL
60° - 50° - 40° - 30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
1200 fordulat/perccel
Max. töltet: 4 kg – Féltöltet: 2 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, mérettartó ingek,
blúzok.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
3)
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPERGYORS
1)
19
Mosószer-ada‐
goló
20
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ezáltal megkönnyíti a
vasalást. Ezenkívül a mosógép további öblí‐
téseket végez.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉNYES ANYAGOK
40° - 30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet:: 4 kg – Féltöltet: 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
3)
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPERGYORS
1)
GYAPJÚ PLUSZ (KÉZI MOSÁS)
30° – Hideg
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és ké‐
nyes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyedüli
vagy nagy tömegű ruhadarabok kiegyensú‐
lyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék
nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fá‐
zist, tegyen be további darabokat, vagy ossza
el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a
centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
Mosószer-ada‐
goló
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
SELYEM
30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és ke‐
vertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések – Rövid centrifugálás 1200 ford./
percen
Max. töltet: 8 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és cent‐
rifugálni a kézzel mosott ruhaneműket. A gép
néhány öblítést végez, ezt pedig egy utolsó
centrifugálás követi.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 8 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos
olyan opcióval rendelkező programok eseté‐
ben, melyeknél a víz a dobban marad.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás maxi‐
mális centrifugálási sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára, és olyan opcióval rendel‐
kező programok esetében, melyeknél a víz a
dobban marad. A program kiválasztása előtt
a programkapcsolót
állásba kell forgatni. A
megfelelő gomb megnyomásával kiválaszt‐
hatja a szövet számára alkalmas centrifugá‐
lási sebességet.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
20 PERC – 3 KG
30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
21
Mosószer-ada‐
goló
22
Szárítóprogramok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
GYORS INTENZÍV
60° - 40°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 5 kg
Gyors mosási program, amely enyhén szen‐
nyezett fehér/színtartó pamut vagy kevertszá‐
las ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
ENERGIATAKARÉKOS
60°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Fehér és színtartó pamut .
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamut ruhadarabokhoz válasz‐
tható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten
történik, a mosás időtartama pedig meghos‐
szabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási ha‐
tékonyság elérését energiatakarékosság mel‐
lett.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer-ada‐
goló
= OFF (KI)
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha a Szupergyors opciót választja a 5 gomb megnyomásával, javasoljuk, hogy a táblázat
alapján csökkentse a maximális töltetet. A teljes töltetet is választhatja, de a tisztítási eredmény
mérsékelt lesz.
2) Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
3) A Folt opció csak 40 °C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
Szárítóprogramok
Automatikus programok
Szárítási fokozat
Anyag fajtája
Max. töltet
EXTRA SZÁRÍTÁS
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Pamut és vászon (fürdő‐
köpenyek, fürdőtörülkö‐
zők, stb.)
4 kg
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Pamut és vászon (fürdő‐
köpenyek, fürdőtörülkö‐
zők, stb.)
4 kg
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Műszálas és kevertszá‐
las szövetek (ruhák, blú‐
zok, alsónemű, háztartá‐
si lenvászon)
3 kg
Hasznos javaslatok és tanácsok
Szárítási fokozat
VASALÓ-SZÁRAZ
Vasaláshoz alkalmas
23
Anyag fajtája
Max. töltet
Pamut és vászon (lepe‐
dők, asztalterítők, ingek,
stb.)
4 kg
Időzített programok
Centrifu‐
gálási se‐
besség
Javasolt
szárítási
idő (perc‐
ben)
Szárítási fokozat
Anyag fajtája
Szárítási
töltet
EXTRA SZÁRÍTÁS
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
Pamut és vá‐
szon (fürdőköpe‐
nyek, fürdőtörül‐
közők, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
200-220
125-135
75-85
SZEKRÉNY-SZÁRAZ 1)
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
Pamut és vá‐
szon (fürdőköpe‐
nyek, fürdőtörül‐
közők, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
190-210
115-125
65-75
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
Műszálas és ke‐
vertszálas szö‐
vetek (ruhák,
blúzok, alsóne‐
mű, háztartási
lenvászon)
3 kg
1 kg
1200
105-115
40-50
Pamut és vá‐
szon (lepedők,
asztalterítők, in‐
gek, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
160-180
95-105
55-65
VASALÓ-SZÁRAZ
Vasaláshoz alkalmas
1) Az EK EN 50229 sz. irányelvének megfelelően az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok pamut referenciaprogramját úgy kell tesztelni, hogy a maximális mosási töltetet két
egyenlő részre osztják, és SZÁRÍTÁSI IDŐ alkalmazásával szárítják mindkettőt.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
24
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Szárítási tanácsok
25
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasz‐
tásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön
be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok
alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
Szárítógépként a készülék kondenzációs elven működik.
Ezért a vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsőnek a vizet egy mosdó‐
kagylóba vagy a csatornavezetékbe kell vezetnie még a szárítási ciklus alatt
is.
Figyelem!
A szárítóprogram elindítása előtt csökkentse a mosott ruhanemű mennyiségét,
hogy jó eredményeket érjen el.
Szárításra nem alkalmas ruhaneműk
• A különösen kényes darabok, mint például a műszálas függönyök, a gyapjú
és a selyem, a fémbetétes ruhadarabok, nejlonharisnyák, nagy tömegű da‐
rabok, mint anorákok, ágytakarók, paplanok, hálózsákok és ágyterítők nem
száríthatók szárítógépben.
26
Szárítási tanácsok
• Ne szárítsa a sötét ruhadarabokat együtt világos színű, szöszös darabokkal
(pl. törölközők), mivel ezek magukhoz vonzhatják a szöszöket.
• Szedje ki a ruhaneműt, amikor a készülék befejezte a szárítást.
• A szárítás befejeződése után kialakuló sztatikus feltöltődés megelőzése ér‐
dekében használjon vagy öblítőszert a ruha mosása során, vagy kifejezetten
szárítógépek számára kifejlesztett szövetkondicionálót.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabo‐
kat tilos a készülékben szárítani, tűzveszélyt jelentenek.
• Hasonlóképpen, a veszélyes gőzök kialakulásának elkerülése miatt tilos a
szárítógépben szárítani olyan szöveteket, amelyek dauervíz vagy hajspray,
körömlakklemosó vagy hasonló anyagok maradványait tartalmazzák.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
Ruhanemű kezelési címkéje
A szárításhoz kövesse a gyártó címkéjén megadott utasításokat:
= Gépben szárítható
•
= Szárítás magas hőmérsékleten
•
= Szárítás csökkentett hőmérsékleten
•
= Gépben nem szárítható.
•
A szárítási ciklus időtartama
A szárítási idő a következőktől függően változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• A kívánt szárazsági fok (vasaló-száraz, szekrény-száraz)
• az anyag fajtája
• a töltet mérete (súlya).
Időzített szárításhoz az átlagos szárítási időt a "Szárítóprogramok" c. fejezet
tartalmazza. A tapasztalatok majd segítségére lesznek abban, hogy a ruha‐
neműket - különféle szövetek szerint - megfelelőbb módon szárítsa. Jegyezze
fel a szárítási időtartamot a már végrehajtott ciklusok esetében.
További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy
rövid szárítási ciklust.
VIGYÁZAT
Ne szárítsa túl a ruhaneműket, hogy megelőzze a szövet gyűrődését, illetve
azt, hogy a ruhadarab összemenjen.
Ápolás és tisztítás
27
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
28
Ápolás és tisztítás
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető sziv‐
attyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,
• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a
"Mit tegyek, ha..." című részt).
VIGYÁZAT
A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő
dugót a konnektorból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
Ápolás és tisztítás
29
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyú ajtaját.
4. Eltávolításhoz húzza előre a fede‐
let.
5. Helyezzen egy edényt a szivattyú
közelébe, amelybe a gépből távo‐
zó víz folyhat.
6. Húzza ki a szivattyú tartalék lee‐
resztő csövét, tegye az edénybe,
és vegye le róla a dugót.
7. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja le a szivattyú fedelét az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva, és vegye ki a
szűrőt. Szükség esetén használ‐
jon egy fogót. Tartson kéznél egy
rongyot, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden
szöszt.
8. Távolítsa el a szivattyúházból és a
szivattyú lapátkerekéről az idegen
tárgyakat és szöszöket.
9. Óvatosan ellenőrizze, hogy a sziv‐
attyú lapátkereke forog-e (akadoz‐
va forog). Ha nem forog, forduljon
a Márkaszervizéhez.
10. Tegye vissza a dugót a szivattyú
tartalék kivezető csövére, majd he‐
lyezze vissza a helyére a csövet.
30
Ápolás és tisztítás
11. Helyezze vissza a szűrőt a szivat‐
tyúba, ügyelve a megfelelő beil‐
lesztésre. Jól csavarja vissza a
szivattyú fedelét az óramutató já‐
rásával megegyező irányba for‐
gatva.
12. Illessze vissza a fedelet, és csukja
be a szivattyú ajtaját.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg
a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fed‐
elét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és
kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
sárgán villog vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg
(további információkért lásd a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze a víz‐
bevezető szűröket dugulás szempontjából.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. A csőben lévő szűrőt tisztítsa meg
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
Ápolás és tisztítás
31
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető
a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
32
Mit tegyek, ha...
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben yellow a 7 gomb sárga jelzőfénye
villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és
ezzel egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a
gép nem működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 7 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Hibajelenség
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs
megfelelően csatlakoztatva a hálózati
aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos
hálózatot.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programkapcsoló nincs a megfelelő
pozícióban és a nem nyomta meg a 7
gombot.
• Forgassa el a programkapcsolót, és
nyomja meg a ismét 7 gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kap‐
csolva.
• Kapcsolja ki a gyermekbiztonsági zá‐
rat.
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
33
Lehetséges ok/Megoldás
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő
vagy a bemenő szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket
(további részletekért lásd "A vízbeve‐
zető szűrők tisztítása" című részt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el «A víz leeresztése» fejezet
idevonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője.
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan opciót vagy programot választott,
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem melynek végén a víz a dobban marad,
centrifugál:
vagy amely az összes centrifugálási fá‐
zist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centri‐
fugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
34
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert (túl sok hab keletkezik) hasz‐
nál a mosáshoz .
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valame‐
lyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt nem
mindig lehet könnyen meglátni, mivel a
víz a csövön folyik le; ellenőrizze, hogy
nem párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészleeresztő csőre nem tették vissza
a dugót, vagy a szűrőt nem megfelelően
csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő
csőre, vagy csavarja be teljesen a szű‐
rőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• A makacs foltok kezelésére használ‐
jon a kereskedelemben kapható ter‐
mékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet válasz‐
totta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a
dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtó szimbólum 9.4 ki‐
alszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivat‐
tyúzás vagy a centrifugálás programot.
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
35
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be megfelelően a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemű eloszlása a dobban nem volt
egyenletes. A ruhanemű egyenletes elo‐
sztása a dob ellenkező irányba való for‐
gatásával történik. Az egyensúly helyre‐
állításához és a megfelelő centrifugálás
beindításához lehet, hogy ezt többször
meg kell ismételni. Ha néhány perc eltel‐
tével sem oszlik el megfelelően a ruha‐
nemű, akkor a gép nem végzi el a cent‐
rifugálást.
• Rendezze át a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb in‐
dítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyen‐
letesebben osztja el centrifugálás köz‐
ben a dobban, ugyanakkor a készülék
számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami a
teljesítményüket nem befolyásolja.
A kijelzőn riasztási kód látható
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Húzza ki a csatlakozót a konnektorból,
zárja el a vízcsapot, és forduljon Már‐
kaszervizhez.
:
36
Műszaki adatok
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
82cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség – Összteljesít‐
mény – Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
8 kg
Maximális szárítási töltet
Pamut
Pamut – Nagy befogadó‐
képesség
Műszál
4 kg
6 kg
3 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 ford./perc
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(KWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Fehér pamut 95°
2.5
62
Pamut 60°
1.7
63
Pamut energiata‐
karékos program
60° 1)
1.36
60
Pamut 40°
0.97
62
Műszál 40°
0.55
51
Program időtarta‐
ma (perc)
A programok idő‐
tartamára vonatko‐
zóan, kérjük, nézze
meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
Üzembe helyezés
Program
Energiafogyasztás
(KWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Kényes anyagok
40°
0.53
67.7
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.32
64
37
Program időtarta‐
ma (perc)
1) A "Pamut energiatakarékos program" 60°C-on, 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén
szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és
a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
38
Üzembe helyezés
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarja ki a három csavart a mo‐
sógéphez mellékelt kulccsal.
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
Üzembe helyezés
39
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
40
Üzembe helyezés
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használjon más, korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízveze‐
tékhez való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki
a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és
nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Üzembe helyezés
41
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. Nézze meg a készülék biztonságos üzemelteté‐
séhez szükséges minimális víznyomást a "Műszaki adatok" című fejezetben.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát
egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsa‐
pot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
42
Elektromos csatlakoztatás
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
43
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
www.electrolux.com
132951360-00-022010
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement