Aeg-Electrolux L14950A User manual

Aeg-Electrolux L14950A User manual
Lavamat 14950 A
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor
szüksége van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék
esetleges jövőbeli tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Általános biztonság
Üzembe helyezés
Használat
Gyermekbiztonság
TERMÉKLEÍRÁS
Mosószertartó
KEZELŐPANEL
SZIMBÓLUMTÁBLÁZAT
ELSŐ HASZNÁLAT
SZEMÉLYRESZABÁS
Hangjelzések
Gyermekbiztonsági zár
NAPI HASZNÁLAT
Helyezze be a ruhaneműt
Csak mosás
Mérje ki a mosó- és öblítőszert
Válassza ki a kívánt programot a
programkapcsoló segítségével (1)
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
10
10
10
10
11
11
11
11
12
A centrifugálási sebesség, ÉJSZAKAI
CIKLUS vagy ÖBLÍTŐSTOP opció
kiválasztása (2 gomb)
12
Programopció gombok
13
ELŐMOSÁS opció
14
FOLTTISZTÍTÁS opció
14
KÍMÉLŐ MOSÁS opció
14
NAPI opció
14
SZUPERGYORS opció
14
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további
öblítés)
14
A START/PAUSE (INDÍTÁS/
SZÜNETELTETÉS) (7 gomb)
kiválasztása
15
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8
gomb) kiválasztása
15
Opció vagy futó program módosítása
16
Program megszakítása
16
Program törlése
16
Az ajtó nyitása a program indítása
után
16
A program végén
16
HASZNÁLAT – SZÁRÍTÁS
17
Csak szárítás
17
Automatikus mosás és szárítás (NONSTOP program)
18
MOSÁSI PROGRAMOK
19
SZÁRÍTÓPROGRAMOK
23
Automatikus programok
23
Időzített programok
24
HASZNOS JAVASLATOK ÉS
TANÁCSOK
24
A mosnivaló szétválogatása
24
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
24
Foltok eltávolítása
25
Mosószerek és adalékanyagok
25
A felhasznált mosószer mennyisége
26
Vízkeménységi fok
26
SZÁRÍTÁSI TANÁCSOK
26
A szárítási ciklus előkészítése
26
Szárításra nem alkalmas ruhaneműk
26
Biztonsági információk
Ruhanemű kezelési címkéje
A szárítási ciklus időtartama
További szárítás
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vízkőtlenítés
Minden mosás után
Karbantartási mosás
Külső tisztítás
Mosószertartó
Mosódob
Az ajtó tömítése
Vízleeresztő szivattyú
A vízbevezető szűrők tisztítása
Fagyveszély
Víz kiürítése szükség esetén
MIT TEGYEK, HA...
MŰSZAKI ADATOK
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
31
32
32
33
37
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
38
39
39
39
41
42
43
43
44
44
45
45
A változtatások jogát fenntartjuk
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
132951362-00-222010
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülé‐
kek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor
gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő bizton‐
sági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmuta‐
tót a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék
működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt
van: Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat
előtt.
4
Biztonsági információk
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik.
Ne nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kö‐
vek vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem
szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az
üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett
vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség ese‐
tén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el
kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési
tárgyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a leve‐
gő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
Biztonsági információk
5
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra és szárításra alkalmas termékeket mosson vagy szárít‐
son. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zár‐
va vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és
mosás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített mell‐
tartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat hasz‐
nált, ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt
a gépbe helyezné.
• Mivel bizonyos paplanok és dunyhák moshatók/száríthatók nagy kereske‐
delmi gépekben, azok tömege miatt, kérjük, ellenőrizze a darab gyártójá‐
nál, mielőtt egy háztartási gépben kimosná.
• A felhasználók mindig ellenőrizzék, hogy nem hagytak-e gázöngyújtókat
(eldobható vagy tölthető) a ruházatukban.
• Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek olyan vegy‐
szerekkel érintkeztek, mint például a szárazon tisztító folyadékok. Ezek az
anyagok illékony természetűek, és robbanást okozhatnak. Csak olyan ru‐
hadarabokat szárítson a szárítógépben, amelyeket előzőleg vízben kimo‐
sott, vagy amelyek szellőztetést igényelnek.
• Műanyag mosószer-adagolók nem maradhatnak a dobban a szárítási cik‐
lus alatt, mivel a használt műanyag nem olyan, ami ellenáll a hőnek. Ha
folyamatos mosás-szárítási folyamatot szeretne, akkor a hagyományos mo‐
sószer-adagolót kell használnia.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő sze‐
mély (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készü‐
lék használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehet‐
nek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a
gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
6
Termékleírás
• Ügyeljen rá, hogy a gyermekek vagy
a háziállatok ne tudjanak bemászni a
mosógép dobjába. A mosógépbe egy
külön funkció került beépítésre, hogy
meggátolja a gyermekek vagy háziál‐
latok bezáródását a dobba. Ennek a
biztonsági funkciónak az aktiválásá‐
hoz (lenyomás nélkül) forgassa el az
ajtó belsejében lévő gombot az óra‐
mutató járásával megegyező irány‐
ban addig, amíg a vájat vízszintesbe
nem kerül. Ha szükséges, használjon
egy érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezá‐
rásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató já‐
rásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása ré‐
vén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mérték‐
ben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következéskép‐
pen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
5
Kezelőpanel
7
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a
folteltávolító számára.
Az előmosási mosószer a mosási prog‐
ram kezdetén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító
fázisa alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lé‐
vő "MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekesz‐
be kell önteni a mosási program elindítása előtt.
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a követke‐
ző oldalakon.
9
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Programkapcsoló
CENTRIFUGÁLÁSI sebességet mérséklő gomb
AUTOMATA SZÁRÍTÁS gomb
SZÁRÍTÁSI IDŐ gomb
OPCIÓK gomb
OK gomb
7
8
8
Szimbólumtáblázat
7 INDÍTÁS/A MOSÁS MEGSZAKÍTÁSA gomb
8 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
9 Kijelző
SZIMBÓLUMTÁBLÁZAT
Pamut/Lenvá‐
szon
Kímélő öblítések
Centrifugálás se‐
bességének csök‐
kentése
Műszálas ru‐
haneműk
Szivattyúzás
Automatikus szárí‐
tás
Easy Iron
Plus (Vasa‐
láskönnyítő)
Centrifugálás
Szárítási idő
Kényes ruha‐
neműk
Műszálas szárítás
Beállítások
Gyapjú plusz
Pamut szárítás
Start/Szünet
20 PERC -3 KG
Késleltetett indítás
Kézi mosás
-3 KG
Selyem
Gyors intenzív
KIJELZŐ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.8
9.5
9.6 9.7
9.1 – Centrifugálási sebesség kijelző, ÖBLÍTŐSTOP
, ÉJSZAKAI CIKLUS
– szimbólumok
9.2 – Szárítási fokozat kijelző, a beállított program által megengedett: VASA‐
, SZEKRÉNY-SZÁRAZ és EXTRA SZÁRAZ
– szimbó‐
LÓ-SZÁRAZ
lumok, a gomb megnyomásával választhatóak 3 ; AUTOMATIKUS jelzés, a
szárítóprogramhoz kapcsolódik és a 4 gombhoz.
, FŐMOSÁS
, ÖBLÍTÉS
,
9.3 – Programfutás-kijelző ELŐMOSÁS
, TÚLADAGOLÁS
, EXTRA ÖBLÍTÉS
, SZÁRÍ‐
CENTRIFUGÁLÁS
TÁS , SZÁRÍTÁS GYŰRŐDÉSGÁTLÓ fázis – szimbólumok,
A programfutás-kijelző a kiválasztott program mosási vagy szárítási fázisait
mutatja. A ciklus alatt egy fekete vonal villog a futó program fázisának jele
alatt. Minden egyes fázis végén a megfelelő jel alatti vonal folyamatossá válik.
Ha a TÚLADAGOLÁS jel felgyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy túl
sok mosószer került felhasználásra.
9.4 – AJTÓ
– jel (ajtó zárva)
Kijelző
9
• Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:
– a szimbólum világít: az ajtó nem nyitható. A készülék mosási vagy szárí‐
tási programot hajt végre.
– a szimbólum villog (jelzi azt, hogy mire van állítva): néhány perc múlva
ki lehet nyitni az ajtót.
– a szimbólum nem világít: az ajtó nyitható. A mosási vagy szárítási prog‐
ram befejeződött.
, FOLTTISZTÍTÁS
,KÍMÉLŐ MOSÁS
,
9.5 – Opciók: ELŐMOSÁS
,SZUPERGYORS
– szimbólumok
NAPI
9.6 – GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR – szimbólum
9.7 – A kijelzőn a következő információk láthatók:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutat‐
). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép,
ja a gép (például
minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális terhelhetőség alapján. A
program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gomb megnyomásával beállított késleltetés (max. 20 óra) né‐
), majd az előzőleg
hány másodpercig megjelenik a kijelzőn (például
kiválasztott program időtartama jelenik meg.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS jel megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtar‐
tam értéke óránként egy egységgel csökken, majd, amikor 1 óránál keve‐
sebb van hátra, minden percben csökken.
• Kiválasztott szárítási időtartam
A szárítási program kiválasztása után a szárítási időtartam percben és/
vagy órában (max. 250 perc) látható a kijelzőn.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy olyan opciót kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztethető a
beállított mosási programmal, az Err(Error =hiba) üzenet jelenik meg né‐
hány másodpercre, és a 7-es gomb sárga fénnyel villog.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási üzenetek je‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." címú fejezetben).
lenhetnek meg, például:
• A program vége
Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó nulla jelenik meg
az AJTÓ jel eltűnik, és az ajtó kinyitható.
9.8 – SZÁRÍTÁSI IDŐTARTAM – szimbólum
– szimbólum
9.9 – KÉSLELTETETT INDÍTÁS
10
Első használat
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelel‐
nek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Az első mosás előtt, futtasson le maximális hőmérsékleten egy pamutcik‐
lust anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy el‐
távolítson a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden
esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosó‐
szert, és indítsa be a gépet.
SZEMÉLYRESZABÁS
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E két gomb ismé‐
telt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 7 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 7 gombot: nem lehet a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa nyomva
egyszerre kb. 6 másodpercig a 4 és 5 gombokat, amíg a 9.6 szimbólum meg‐
jelenik vagy eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
11
NAPI HASZNÁLAT
Helyezze be a ruhaneműt
1. Az ajtófogantyút óvatosan kifelé
húzva nyissa ki az ajtót. Helyezze
a ruhaneműket egyenként a mosó‐
gép dobjába, szétterítve, amennyi‐
re csak lehet..
2. Zárja be jól az ajtót. Az ajtó akkor
van jól bezárva, ha hall egy katta‐
nást a bezáródáskor.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐
miperem közé.
Csak mosás
Mérje ki a mosó- és öblítőszert
Az Ön új készüléke arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, energia- és
a mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, és ön‐
, vala‐
tse a főmosási rekeszbe
mint, ha előmosási fázist vagy folt‐
tisztítást is akar végezni, öntse a
mosószert vagy folttisztítót a meg‐
.
jelölt rekeszbe
12
Napi használat
2. Ha szükséges, töltsön öblítőszert a
megjelölt rekeszbe (a használt
mennyiség ne haladja meg a re‐
keszben található MAX jelölést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
Válassza ki a kívánt programot a programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd «Mosási prog‐
ramok») bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések
száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A program kiválasztásával a kijelzőn megjelennek a programfutás-kijelző
szimbólumai, valamint a beállított program által megengedett szárítási foko‐
zatnak megfelelő szimbólumok.
A jelzőfény a 7 gombon villogni kezd, és a kijelzőn a program időtartama lát‐
ható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
het forgatni.
a hideg mosásnak felel meg, a
állás törli a programot/Kikap‐
Pozíció
csolja a gépet.
pozícióba kell fordítani a gép ki‐
A program végén a programkapcsolót a
kapcsolásához.
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a 7-es gomb sárga jelzőfénye a 7 3-szor felvillan és az Err
(Error = hiba) üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A
gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
A centrifugálási sebesség, ÉJSZAKAI CIKLUS vagy ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a mosó-szárítógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a
ruhaneműt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja
meg ezt a gombot.
ÖBLÍTŐSTOP: ha ezt az opciót választja, a gép nem ereszti le az utolsó öb‐
lítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. A program végén a
Napi használat
13
villog és az ÖBLÍTŐSTOP szimbólum jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ szim‐
bólum (ajtó zárva) világít, és a 7-es gomb jelzőfénye kialszik. Az ajtó zárva
marad, jelezve, hogy a vizet még le kell ereszteni.
ÉJSZAKAI CIKLUS: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti
le az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és válasz‐
tható az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram ára alacsonyabb.
Egyes programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz fel‐
használásával végzi. A program végén a villog és az ÖBLÍTŐSTOP szim‐
bólum jelenik meg a kijelzőn, az AJTÓ szimbólum világít, és a 7-es gomb
jelzőfénye kialszik. Az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet még le kell
ereszteni.
Az ÖBLÍTŐSTOP vagy ÉJSZAKAI CIKLUS opció nem választható NONSTOP programmal együtt (lásd a Szárítás c. részt). A víz leeresztéséhez, kér‐
jük, olvassa el «A program végén» c. fejezetet.
Az ÖBLÍTŐSTOP vagy ÉJSZAKAI CIKLUS opció nem választható NONSTOP programmal együtt (lásd a Szárítás c. részt). A víz leeresztéséhez, kér‐
jük, olvassa el «A program végén» c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt.
VIGYÁZAT
Nem minden opció kombinációja kompatibilis egymással. Az össze nem
egyeztethető opciók szimbólumai eltűnnek.
Azonban ha egy olyan opciót kerül kiválasztásra, amely nem összeegyeztet‐
hető a beállított mosási programmal vagy más opcióval, az Err (Error=hiba)
üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 7-es gomb sárga fénnyel villog.
Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani, de még azelőtt, hogy
megnyomná a 7-es gombot. Nyomja meg a 5 gombot: az összes szimbólum
megjelenik a kijelzőn.
A rendelkezésre álló opciók görgetéséhez nyomja meg az 5-ös gombot. A ki‐
jelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum, és villogni kezd.
Nyomja meg a 6-os gombot a választás aktiválásához és megerősítéséhez.
Egy fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve, hogy ez az opció
be lett állítva. Nyomja meg ugyanezt a gombot az opció aktiválásának meg‐
szüntetéséhez.
Az opciók kiválasztása után várjon néhány másodpercet, amíg a kijelző vis‐
szatér az alapértelmezett állapotba. A kiválasztott opciók megjelennek a kijel‐
zőn.
Az opciók és mosási programok összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a «Mosási programok» c. fejezetet.
14
Napi használat
ELŐMOSÁS opció
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30 °C-os
előmosással kezelni. Az Előmosás rövid centrifugálással ér véget a gyapjú
és a műszálas anyagoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz lee‐
resztése történik meg.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.
FOLTTISZTÍTÁS opció
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázis‐
sal). A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folttisztító opcióval kíván végrehajtani, öntse a folttisztítót
.
a megfelelő rekeszbe
KÍMÉLŐ MOSÁS opció
Ennek az opciónak a választásával a mosási intenzitás csökken. A gép egy
öblítéssel többet végez pamut és műszálas programok esetén. A kijelzőn
megjelenik a megfelelő szimbólum.
Ez az opció nem választható együtt az Extra öblítés opcióval.
Ez az opció érzékeny színes darabok és gyakran mosott darabok esetén aján‐
lott.
NAPI opció
Ennek az opciónak a kiválasztásával le lehet csökkenteni a mosás időtarta‐
mát a napi szennyezettségű ruhaneműknek megfelelően.
A kijelzőn a megfelelő szimbólum és a csökkentett mosási idő látható.
A napi szennyezettségű ruhaneműk esetében használatos.
SZUPERGYORS opció
Ennek az opciónak a kiválasztásával le lehet csökkenteni a mosás időtarta‐
mát az enyhén szennyezett ruhaneműknek megfelelően.
A kijelzőn a megfelelő szimbólum és a csökkentett mosási idő látható. Csak
nagyon enyhén szennyezett ruhaneműk esetében használatos. Ezért azt ja‐
vasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
EXTRA ÖBLÍTÉS opció (további öblítés)
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban na‐
gyon érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség
lehet arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen
(extra öblítés). A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum, és ez az opció
aktív a kiválasztott mosási programnál.
Ha állandó jelleggel szeretné aktiválni ezt az opciót , tartsa lenyomva egy‐
szerre a 2 és 3 gombokat néhány másodpercre: a megfelelő szimbólum meg‐
jelenik a kijelzőn. Ha szeretné elvetni az opciót, tartsa lenyomva ugyanazo‐
kat a gombokat, amíg a jel el nem tűnik.
Napi használat
15
A START/PAUSE (INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS) (7 gomb)
kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 7 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény villogása megszűnik.
Az AJTÓ szimbólum megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék meg‐
kezdte az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 7 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a programot, nyomja meg új‐
ra a. 7 gombot. Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a vis‐
szaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 7-es gomb sárga jelzőfénye a 7 3-szor felvil‐
lan és az Err (Error=hiba) üzenet jelenik meg néhány másodpercre.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (8 gomb) kiválasztása
A kijelzőn megjelenik a megfelelő szimbólum. Ezzel a gombbal 30 perccel 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával
késleltetheti a mosási programot.
Mielőtt elindítaná a programot , ha az indítást késleltetni szeretné, ezt a gom‐
bot nyomja meg ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A késleltetési időtartam értéke jelenik meg a kijelzőn kb. 3 másodpercig,
majd ismét a program időtartama jelenik meg. A kiválasztott szimbólum meg‐
jelenik a kijelzőn.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná a 7 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor módosíthatja vagy törölheti a 7 gomb meg‐
nyomása előtt.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ruhaneműt kí‐
ván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg a 7 gom‐
bot a készülék szüneteltetéséhez. Amikor az Ajtó jel eltűnik, ki lehet nyitni az
ajtót. Tegye be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és nyomja meg ismét a 7
gombot.
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 7 gombot: a készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• Állítsa SZÜNETELTETÉS üzemmódba a mosógépet a 7 gomb megnyomá‐
sával.
• Nyomja meg a 8 gombot, amíg a kijelzőn a jelenik meg.
• Nyomja meg a 7 gombot ismét a program elindításához.
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható a szivattyúzás programmal.
16
Napi használat
Opció vagy futó program módosítása
Bizonyos opciók megváltoztathatók a program végrehajtása előtt. Bármilyen
változtatás előtt először le kell állítani a mosógépet a 7 gombbal.
Egy futó programot csak újrabeállítással lehet megváltoztatni. . Forgassa a
pozícióba, majd az új program pozíciójába. Indítsa el
programkapcsolót
az új programot a 7 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz
nem ürül ki.
Program megszakítása
Nyomja meg a 7 gombot egy futó program félbeszakításához, a megfelelő jel‐
zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt
a gombot.
Program törlése
A futó program törléséhez forgassa a programkapcsolót
már kiválaszthat egy új programot.
pozícióba. Most
Az ajtó nyitása a program indítása után
Amikor a mosógép késleltetési idő alatt működik, az ajtó zárva van. Ha bár‐
milyen okból muszáj kinyitnia az ajtót, először állítsa szünetelés helyzetbe a
mosógépet a 7 gomb megnyomásával.
• Ha az AJTÓ jel eltűnik a kijelzőről, ki lehet nyitni az ajtót.
• Ha az AJTÓ szimbólum továbbra is látható, és az ajtó zárva marad, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl ma‐
gas. Ebben az esetben az ajtó nem nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc múlva ki lehet nyitni az
ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat,
majd meg kell nyomnia a 7 gombot.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. A 7-es gomb jelzőfénye 7 kialszik és egy vil‐
logó jelenik meg a kijelzőn. Néhány percig hangjelzés hallható.
Ha olyan programot vagy opciót választott, amely a dobban maradó vízzel
fejeződik be, kövesse az alábbi utasításokat a víz kiürítéséhez:
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• nyomja meg a 7 gombot
• amikor a program befejeződött, a kijelzőn a . villog. Az AJTÓ szimbólum
eltűnik. Az ajtó most már nyitható.
állásba a gép kikapcsolásához. Szedje ki a
Forgassa a programkapcsolót
ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
17
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bár‐
mely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
HASZNÁLAT – SZÁRÍTÁS
Csak szárítás
Az ajánlott töltet pamut és vászon esetén 4 kg, műszálas darabok esetén 3 kg.
A szárítási idő gombbal lehetőség van legfeljebb 6 kg pamut ruhanemű szá‐
rítására (lásd a "Szárítóprogram" c. táblázatot).
A vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsövet egy mosdókagylóba kell
helyezni, vagy a csatornavezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. A legjobb szárítási teljesítmény elérése érdekében válasszon ki a ruhane‐
mű típusa számára megengedett maximális centrifugálási sebességű cent‐
rifugálási ciklust.
3. Válassza ki a szárítóprogramot a Pamut vagy a Műszál számára a prog‐
ramkapcsoló Szárítási szektorában. A programot alkotó fázisoknak meg‐
felelő SZÁRÍTÁS és GYŰRŐDÉSGÁTLÓ szimbólumok megjelennek a ki‐
jelzőn. Ezzel egy időben a beállított program/szövet által megengedett
szárazsági foknak megfelelő szimbólumok és az «AUTO» felirat világít.
4. – Válassza az automatikus szárítást a 3 gomb megnyomásával .
Ezzel a gombbal kiválaszthatja az elektronikus szárítással elérendő szá‐
razsági fokot. A készülék automatikusan hozzáigazítja a szárítási cik‐
lus időtartamát a kiválasztott szárazsági fokhoz. Ha megnyomja ezt a
gombot , egy fekete vonal jelenik meg a kiválasztott jel alatt, jelezve,
hogy egy fok be lett állítva. Az «AUTO» üzenet eltűnik. A kijelzőn a szá‐
rítási ciklus időtartama látható. A 7-es gomb jelzőfénye 7 villogni kezd.
Ezután nyomja meg a 7 gombot a program elindításához. Egy fekete
vonal villog a SZÁRÍTÁS szimbólum alatt.
– Válassza az időzített szárítást a 4 gomb megnyomásával.
Ezzel a gombbal lehetősége van kiválasztani a szárítási ciklus időtarta‐
mát 10 és 250 perc között, a szövet típusának (pamut vagy műszál)
megfelelően. Addig nyomkodja ezt a gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt idő. A gomb minden újabb megnyomásával a szárítási
idő 5 perccel növekszik. A SZÁRÍTÁSI IDŐTARTAM szimbólum né‐
hány másodpercig megjelenik a kijelzőn az időtartam értéke mellett. Ez‐
után nyomja meg a 7 gombot a program elindításához. Egy fekete vo‐
nal villog a SZÁRÍTÁS szimbólum alatt.
Megjegyzés
A program időtartama néhány perccel automatikusan megnő.
5. Nyomja meg a 7 gombot a program elindításához.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
18
Használat – Szárítás
Megjegyzés
A különböző pamuttípusok (törülközőanyagok, lepedők, ingek és így to‐
vább) vagy bármilyen ruhadarab feltekeredése a centrifugálási fázis alatt
részleges szárazságot eredményezhet. Ezért az olyan kivételes esetben,
amikor a ciklus végén a ruhanemű még enyhén nedves, azt javasoljuk,
hogy terítse ki a feltekeredett darabokat, ossza szét egyenletesen a ruha‐
neműt a dobban, és válasszon egy 20-30 perces kiegészítő szárítási cik‐
lust.
6. A szárítóprogram végén hangjelzés hallható. Egy villogó « 0 » jelenik
meg a kijelzőn. Ezen a ponton elkezdődik egy gyűrődésgátló fázis, amely
kb. 10 percig tart. Ez alatt az idő alatt a GYŰRŐDÉSGÁTLÓ szimbólum
látható a kijelzőn. Az AJTÓ szimbólum továbbra is világít. Az ajtó nem nyit‐
ható.
Ha ki szeretné nyitni az ajtót a gyűrődésgátló fázis előtt vagy alatt, illetve ha
meg szeretné szakítani azt, nyomja meg bármelyik gombot, vagy forgassa a
programkapcsolót tetszőleges állásba (kivéve O ), az ajtó típustól függően
azonnal vagy néhány perc múlva nyitható. (Semmiképpen se próbálja meg
kinyitni az ajtót, ha az zárva van!) .
7. Forgassa a programkapcsolót O állásba a gép kikapcsolásához.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
Automatikus mosás és szárítás (NON-STOP program)
A NON-STOP programoknál az ajánlott töltet pamut esetén 4 kg, műszálas
ruhaneműk esetén 3 kg.
A szárítási idő gombbal lehetőség van legfeljebb 6 kg pamut ruhanemű szá‐
rítására (lásd a "Szárítóprogram" c. táblázatot).
FIGYELEM
Ne használjon adagolóeszközt/labdát, amikor mosási és szárítóprogramot
hajt végre.
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. Töltse be a mosószert és az öblítőszert.
3. A programkapcsolót a kiválasztott mosási programra/anyagtípusra forgat‐
va kapcsolja be a készüléket.
4. Válassza ki a megfelelő gombok segítségével a szükséges opciókat.
Ha lehetséges, ne válasszon a készülék által ajánlott centrifugálási sebesség‐
nél alacsonyabbat, hogy elkerülje a túl hosszú szárítási ciklusokat, és így
energiát takarítson meg.
A centrifugálási sebesség csökkentése minden esetben csak a szárítás
kiválasztása után lehetséges.
A legalacsonyabb választható értékek a következők:
– 900 ford./perc pamut és műszál esetében elektronikus szárítással,
– 900 ford./perc pamut esetében és 700 ford./perc szövetek esetén időzí‐
tett szárítással.
Mosási programok
19
5. Válassza ki a szárítási időtartamot a 4 gomb megnyomásával vagy válas‐
sza ki a szárítási fokozatot az 3 gomb megnyomásával. A kijelzőn a mo‐
sási és a kiválasztott szárítási ciklus teljes időtartama látható.
6. Indítsa el a programot a 7 gomb megnyomásával. A program megkezdé‐
se után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
7. A program végén kövesse a megfelelő korábbi fejezetben megadott uta‐
sításokat.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT/LENVÁSZON
95° és 60°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg – Féltöltet: 4 kg 1)
Fehér pamut (erősen vagy közepesen szen‐
nyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPER‐
GYORS 1)
40-60 MIX
40°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Fehér és színes pamut Ez a program olyan
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
lön 40 °C-on, illetve 60 °C-on kellene kimos‐
ni. A maximális töltet helyezhető a dobba,
hogy energiát és vizet takarítson meg. Ugya‐
nolyan jó mosási eredményeket fog kapni,
mint normál programmal 60 °C-on.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer-ada‐
goló
20
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT/LENVÁSZON
60° - 40° - 30°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 4 kg
Fehér és színes pamut (közepesen vagy eny‐
hén szennyezett ruhadarabok)
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍ‐
TÁS 3)
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPER‐
GYORS 1)
MŰSZÁL
60° - 50° - 40° - 30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
1200 fordulat/perccel
Max. töltet: 4 kg – Féltöltet: 2 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, mérettartó ingek,
blúzok.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍ‐
TÁS 3)
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPER‐
GYORS 1)
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ezáltal megkönnyíti a
vasalást. Ezenkívül a mosógép további öblí‐
téseket végez.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer-ada‐
goló
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
KÉNYES ANYAGOK
40° - 30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet:: 4 kg – Féltöltet: 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
Opciók
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍ‐
TÁS 3)
EXTRA ÖBLÍTÉS
NAPI
SZUPER‐
GYORS 1)
GYAPJÚ PLUSZ (KÉZI MOSÁS)
30° – Hideg
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjú‐
hoz, valamint kézzel mosható gyapjúhoz és
kényes szövetekhez. Megjegyzés : Az egye‐
düli vagy nagy tömegű ruhadarabok kiegyen‐
súlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék
nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fá‐
zist, tegyen be további darabokat, vagy
ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza
ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
SELYEM
30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és ke‐
vertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések – Rövid centrifugálás 1200 ford./
percen
Max. töltet: 8 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és cent‐
rifugálni a kézzel mosott ruhaneműket. A
gép néhány öblítést végez, ezt pedig egy utol‐
só centrifugálás követi.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
21
Mosószer-ada‐
goló
22
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
Opciók
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 8 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos
olyan opcióval rendelkező programok eseté‐
ben, melyeknél a víz a dobban marad.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás maxi‐
mális centrifugálási sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára, és olyan opcióval rendel‐
kező programok esetében, melyeknél a víz a
dobban marad. A program kiválasztása előtt
a programkapcsolót
állásba kell forgatni.
A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszt‐
hatja a szövet számára alkalmas centrifugá‐
lási sebességet.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
20 PERC – 3 KG
30°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
GYORS INTENZÍV
60° - 40°
Főmosás – Öblítések – Rövid centrifugálás
1200 ford./percen
Max. töltet: 5 kg
Gyors mosási program, amely enyhén szen‐
nyezett fehér/színtartó pamut vagy kevertszá‐
las ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer-ada‐
goló
Szárítóprogramok
Program – Maximális és minimális hőmérsék‐
let – Ciklus leírása – Maximális ruhatöltet –
Anyag fajtája
ENERGIATAKARÉKOS
60°
Főmosás – Öblítések – Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet: 8 kg
Fehér és színtartó pamut .
Ez a program enyhén vagy normál mérték‐
ben szennyezett pamut ruhadarabokhoz vá‐
lasztható. A mosás alacsonyabb hőmérsékle‐
ten történik, a mosás időtartama pedig meg‐
hosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási
hatékonyság elérését energiatakarékosság
mellett.
Opciók
23
Mosószer-ada‐
goló
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
ÉJSZAKAI CIK‐
LUS
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
FOLTTISZTÍTÁS
KÍMÉLŐ MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
= OFF (KI)
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha a Szupergyors opciót választja a 5 gomb megnyomásával, javasoljuk, hogy a táblázat
alapján csökkentse a maximális töltetet. A teljes töltetet is választhatja, de a tisztítási
eredmény mérsékelt lesz.
2) Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
3) A Folt opció csak 40 °C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
SZÁRÍTÓPROGRAMOK
Automatikus programok
Szárítási fokozat
Anyag fajtája
Max. töltet
EXTRA SZÁRÍTÁS
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Pamut és vászon (fürdő‐
köpenyek, fürdőtörülkö‐
zők, stb.)
4 kg
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Pamut és vászon (fürdő‐
köpenyek, fürdőtörülkö‐
zők, stb.)
4 kg
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő darabokhoz al‐
kalmas
Műszálas és kevertszá‐
las szövetek (ruhák, blú‐
zok, alsónemű, háztartá‐
si lenvászon)
3 kg
Pamut és vászon (lepe‐
dők, asztalterítők, ingek,
stb.)
4 kg
VASALÓ-SZÁRAZ
Vasaláshoz alkalmas
24
Hasznos javaslatok és tanácsok
Időzített programok
Centrifu‐
gálási se‐
besség
Javasolt
szárítási
idő (perc‐
ben)
Szárítási fokozat
Anyag fajtája
Szárítási
töltet
EXTRA SZÁRÍTÁS
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
Pamut és vá‐
szon (fürdőköpe‐
nyek, fürdőtörül‐
közők, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
200-220
125-135
75-85
SZEKRÉNY-SZÁRAZ 1)
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
Pamut és vá‐
szon (fürdőköpe‐
nyek, fürdőtörül‐
közők, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
190-210
115-125
65-75
Műszálas és ke‐
vertszálas szö‐
vetek (ruhák,
blúzok, alsóne‐
mű, háztartási
lenvászon)
3 kg
1 kg
1200
105-115
40-50
Pamut és vá‐
szon (lepedők,
asztalterítők, in‐
gek, stb.)
6 kg
4 kg
2 kg
1400
160-180
95-105
55-65
SZEKRÉNY-SZÁRAZ
Vasalást nem igénylő da‐
rabokhoz alkalmas
VASALÓ-SZÁRAZ
Vasaláshoz alkalmas
1) Az EK EN 50229 sz. irányelvének megfelelően az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok pamut referenciaprogramját úgy kell tesztelni, hogy a maximális mosási töltetet két
egyenlő részre osztják, és SZÁRÍTÁSI IDŐ alkalmazásával szárítják mindkettőt.
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fe‐
hér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat,
vagy zsákban, hálóban mossa őket.
Hasznos javaslatok és tanácsok
25
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztas‐
sa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje
át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felület‐
re helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztító‐
val kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily mó‐
don csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorit‐
tal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhá‐
ra helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut
stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
26
Szárítási tanácsok
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lá‐
tott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasz‐
tásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön
be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok
alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
SZÁRÍTÁSI TANÁCSOK
A szárítási ciklus előkészítése
Szárítógépként a készülék kondenzációs elven működik.
Ezért a vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsőnek a vizet egy mosdó‐
kagylóba vagy a csatornavezetékbe kell vezetnie még a szárítási ciklus alatt
is.
Figyelem!
A szárítóprogram elindítása előtt csökkentse a mosott ruhanemű mennyisé‐
gét, hogy jó eredményeket érjen el.
Szárításra nem alkalmas ruhaneműk
• A különösen kényes darabok, mint például a műszálas függönyök, a gyap‐
jú és a selyem, a fémbetétes ruhadarabok, nejlonharisnyák, nagy tömegű
darabok, mint anorákok, ágytakarók, paplanok, hálózsákok és ágyterítők
nem száríthatók szárítógépben.
• Ne szárítsa a sötét ruhadarabokat együtt világos színű, szöszös darabok‐
kal (pl. törölközők), mivel ezek magukhoz vonzhatják a szöszöket.
• Szedje ki a ruhaneműt, amikor a készülék befejezte a szárítást.
• A szárítás befejeződése után kialakuló sztatikus feltöltődés megelőzése ér‐
dekében használjon vagy öblítőszert a ruha mosása során, vagy kifejezet‐
ten szárítógépek számára kifejlesztett szövetkondicionálót.
Ápolás és tisztítás
27
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabo‐
kat tilos a készülékben szárítani, tűzveszélyt jelentenek.
• Hasonlóképpen, a veszélyes gőzök kialakulásának elkerülése miatt tilos a
szárítógépben szárítani olyan szöveteket, amelyek dauervíz vagy hajsp‐
ray, körömlakklemosó vagy hasonló anyagok maradványait tartalmazzák.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lá‐
tott "MAX" jelölést .
Ruhanemű kezelési címkéje
A szárításhoz kövesse a gyártó címkéjén megadott utasításokat:
= Gépben szárítható
•
= Szárítás magas hőmérsékleten
•
= Szárítás csökkentett hőmérsékleten
•
= Gépben nem szárítható.
•
A szárítási ciklus időtartama
A szárítási idő a következőktől függően változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• A kívánt szárazsági fok (vasaló-száraz, szekrény-száraz)
• az anyag fajtája
• a töltet mérete (súlya).
Időzített szárításhoz az átlagos szárítási időt a "Szárítóprogramok" c. fejezet
tartalmazza. A tapasztalatok majd segítségére lesznek abban, hogy a ruha‐
neműket - különféle szövetek szerint - megfelelőbb módon szárítsa. Jegyez‐
ze fel a szárítási időtartamot a már végrehajtott ciklusok esetében.
További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy
rövid szárítási ciklust.
VIGYÁZAT
Ne szárítsa túl a ruhaneműket, hogy megelőzze a szövet gyűrődését, illetve
azt, hogy a ruhadarab összemenjen.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
28
Ápolás és tisztítás
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd töröl‐
je alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilár‐
dan a helyén legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Ápolás és tisztítás
29
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegye ki a mélyedésbe beragadt
tárgyakat.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető sziv‐
attyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,
• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a
"Mit tegyek, ha..." című részt).
VIGYÁZAT
A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő
dugót a konnektorból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
30
Ápolás és tisztítás
3. Nyissa ki a szivattyú ajtaját.
4. Eltávolításhoz húzza előre a fede‐
let.
5. Helyezzen egy edényt a szivattyú
közelébe, amelybe a gépből távo‐
zó víz folyhat.
6. Húzza ki a szivattyú tartalék lee‐
resztő csövét, tegye az edénybe,
és vegye le róla a dugót.
7. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja le a szivattyú fedelét az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva, és vegye ki a
szűrőt. Szükség esetén használ‐
jon egy fogót. Tartson kéznél egy
rongyot, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden
szöszt.
8. Távolítsa el a szivattyúházból és
a szivattyú lapátkerekéről az ide‐
gen tárgyakat és szöszöket.
9. Óvatosan ellenőrizze, hogy a sziv‐
attyú lapátkereke forog-e (akadoz‐
va forog). Ha nem forog, forduljon
a Márkaszervizéhez.
10. Tegye vissza a dugót a szivattyú
tartalék kivezető csövére, majd he‐
lyezze vissza a helyére a csövet.
Ápolás és tisztítás
31
11. Helyezze vissza a szűrőt a szivat‐
tyúba, ügyelve a megfelelő beil‐
lesztésre. Jól csavarja vissza a
szivattyú fedelét az óramutató já‐
rásával megegyező irányba for‐
gatva.
12. Illessze vissza a fedelet, és csuk‐
ja be a szivattyú ajtaját.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, for‐
ró víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivat‐
tyú fedelét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivá‐
rog, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indító‐
gomb sárgán villog vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jele‐
nít meg (további információkért lásd a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellen‐
őrizze, hogy nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
32
Ápolás és tisztítás
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát,
mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével
vagy egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyed‐
het, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a gépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető
a jégképződés, és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környe‐
zeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Ami‐
Mit tegyek, ha...
33
kor az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt.
Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások mi‐
att következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók.
Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellen‐
őrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben yellow a 7 gomb sárga jelzőfé‐
nye villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijel‐
zőn, és ezzel egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve,
hogy a gép nem működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 7 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon
a lakhelye szerinti szakszervizhez.
Hibajelenség
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs
megfelelően csatlakoztatva a hálózati
aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos
hálózatot.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programkapcsoló nincs a megfelelő
pozícióban és a nem nyomta meg a 7
gombot.
• Forgassa el a programkapcsolót, és
nyomja meg a ismét 7 gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mos‐
ni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kap‐
csolva.
• Kapcsolja ki a gyermekbiztonsági zá‐
rat.
34
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
Lehetséges ok/Megoldás
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő
vagy a bemenő szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket
(további részletekért lásd "A vízbeve‐
zető szűrők tisztítása" című részt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el «A víz leeresztése» feje‐
zet idevonatkozó bekezdését.
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy
nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője.
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan opciót vagy programot választott,
melynek végén a víz a dobban marad,
vagy amely az összes centrifugálási fá‐
zist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centri‐
fugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
35
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert (túl sok hab keletkezik) hasz‐
nál a mosáshoz .
• Csökkentse a mosószer mennyisé‐
gét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valame‐
lyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt
nem mindig lehet könnyen meglátni, mi‐
vel a víz a csövön folyik le; ellenőrizze,
hogy nem párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészleeresztő csőre nem tették vissza
a dugót, vagy a szűrőt nem megfelelően
csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő
csőre, vagy csavarja be teljesen a szű‐
rőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• A makacs foltok kezelésére használ‐
jon a kereskedelemben kapható ter‐
mékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet válasz‐
totta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a
dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtó szimbólum 9.4 ki‐
alszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivat‐
tyúzás vagy a centrifugálás programot.
36
Mit tegyek, ha...
Hibajelenség
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be megfelelően a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rend‐
szer megszakította a centrifugálást,
mert a ruhanemű eloszlása a dobban
nem volt egyenletes. A ruhanemű egyen‐
letes elosztása a dob ellenkező irányba
való forgatásával történik. Az egyensúly
helyreállításához és a megfelelő centri‐
fugálás beindításához lehet, hogy ezt
többször meg kell ismételni. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelő‐
en a ruhanemű, akkor a gép nem végzi
el a centrifugálást.
• Rendezze át a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb in‐
dítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyen‐
letesebben osztja el centrifugálás köz‐
ben a dobban, ugyanakkor a készülék
számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
a teljesítményüket nem befolyásolja.
A kijelzőn riasztási kód látható
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Húzza ki a csatlakozót a konnektor‐
ból, zárja el a vízcsapot, és forduljon
Márkaszervizhez.
:
Műszaki adatok
37
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
MŰSZAKI ADATOK
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
82cm
63cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesít‐
mény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
8 kg
Maximális szárítási töltet
Pamut
4 kg
Pamut - Nagy befogadóké‐ 6 kg
pesség
3 kg
Műszálas ruhák
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 ford./perc
Márkajelzés
AEG-Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
Lavamat 14950 A
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G , ahol A –a leg‐
hatékonyabb és G –a legkevésbé
hatékony)
B
Energiafogyasztás kWh-ban,
normál, 60°C-os pamut prog‐
ram használatával
(a tényleges energiafogyasztás a
készülék használati módjától függ)
1,36
38
Fogyasztási értékek
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leg‐
hatékonyabb G – a legkevésbé ha‐
tékony)
A
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leg‐
hatékonyabb, G – a legkevésbé
hatékony)
A
Maradék nedvesség normál
60°C-os pamut programnál.
%
44
ford./perc
1400
Mosási töltet normál, 60°C-os
pamut program esetében
kg
8
Vízfogyasztás normál, 60°C-os
pamut program esetében
liter
57
Programidő normál, 60°C-os pa‐
mut program esetében
perc
140
200 mosás átlagos éves ener‐
giafogyasztása normál, 60°C
hőmérsékletű pamut program
esetében
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 ta‐
gú család esetén)
272
200 mosás átlagos éves vízfo‐
gyasztása normál 60° C hőmér‐
sékletű pamut program eseté‐
ben
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 ta‐
gú család esetén)
12000
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program eseté‐
ben
dB/A
49
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program eseté‐
ben
dB/A
77
Maximális centrifugálási sebes‐
ség 60 C-os pamut programnál
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(KWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
2.5
62
Pamut 60°
1.7
63
Pamut energiata‐
karékos program
60° 1)
1.36
57
Pamut 40°
0.97
62
Műszál 40°
0.55
51
Fehér pamut 95°
Program időtarta‐
ma (perc)
A programok idő‐
tartamára vonatko‐
zóan, kérjük, néz‐
ze meg a kezelőpa‐
nel kijelzőjét.
Üzembe helyezés
Program
Energiafogyasztás
(KWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Kényes anyagok
40°
0.53
67.7
Gyapjú/Kézi mo‐
sás 30°
0.32
64
39
Program időtarta‐
ma (perc)
1) A "Pamut energiatakarékos program" 60°C-on, 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén
szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jelle‐
gűek, azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmér‐
sékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és
a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetle‐
ges későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet
a hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
40
Üzembe helyezés
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarja ki a három csavart a mo‐
sógéphez mellékelt kulccsal.
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
Üzembe helyezés
41
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolít‐
sa el a polisztirolelemet, amely az
ajtó tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektes‐
sen le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készü‐
42
Üzembe helyezés
lék közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia
borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padló‐
zat esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használjon más, korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízveze‐
tékhez való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki
a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csö‐
vet balra vagy jobbra vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet
egy 3/4"-os csavarmenetes csap‐
hoz. Mindig a készülékhez mellék‐
elt csövet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne,
és nem óhajtja a csapot áthelyezni,
egy másik, erre a célra szolgáló hos‐
szabb, komplett csövet kell venni.
Üzembe helyezés
43
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. Nézze meg a készülék biztonságos üzemelteté‐
séhez szükséges minimális víznyomást a "Műszaki adatok" című fejezetben.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hi‐
bát egy piros szektor jelzi az "A" ablak‐
ban. Amennyiben ez történik, zárja el a víz‐
csapot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
A
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyök‐
cső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben
ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy
a falhoz rögzítheti azt (például egy
darab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb
90 cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
44
Elektromos csatlakoztatás
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen
termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
45
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mos‐
ni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
46
47
132951362-00-222010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement