Aeg-Electrolux L75270FL Használati utasítás

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux L75270FL Használati utasítás | Manualzz
L 75270 FL
L 75470 FL
HU Használati útmutató
SK Návod na používanie
2
35
2
www.aeg.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk
kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk
olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben
megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet
az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.aeg.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
3
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan ol‐
vassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzem‐
be helyezés vagy használat által okozott károkért nem
vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érde‐
kében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockáza‐
ta.
• A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, il‐
letve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék bizton‐
ságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás
esetén használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülék‐
kel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermek‐
ektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztí‐
tási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
4
www.aeg.com
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” cí‐
mű fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett sze‐
mélynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet áll‐
jon elő.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értéké‐
nek 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell
lennie
• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szel‐
lőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg
ne zárja el.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlő‐
készlet nem használható fel újra.
2.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és
a szállítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsava‐
rokat. Amikor ismét szállítani szeretné
a készüléket, a dobját rögzítenie kell.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is hasz‐
náljon sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van, vagy ahol ki van téve az idő‐
járásnak.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban foglal‐
takat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üze‐
meltetésének helyén a padló vízszin‐
tes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet
teljesen kinyitni.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körül‐
tekintő a mozgatásakor. Mindig visel‐
jen munkavédelmi kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a ké‐
szülék és a szőnyeg között rendelke‐
zésre álljon a szükséges hely.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán sze‐
replő elektromos adatok megfelelneke a háztartási hálózati áram paraméte‐
reinek. Amennyiben nem, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramü‐
tés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
MAGYAR
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és
a hálózati kábel épségére. Amennyi‐
ben a készülék hálózati vezetékét ki
kell cserélni, a cserét saját szervizünk‐
nél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati csatla‐
kozódugót a hálózati csatlakozóaljzat‐
ba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati du‐
gasz üzembe helyezés után is kön‐
nyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontásá‐
ra, soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a háló‐
zati kábelt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányel‐
veinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérü‐
lést a vízcsöveknek.
• A készülék vízhálózatra történő csatla‐
koztatásához használja a mellékelt, új
tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem
használható fel újra.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellen‐
őrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.2 Használat
VIGYÁZAT
Személyi sérülés, áramütés, tűz,
égési sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék mű‐
szaki jellemzőit.
5
• Tartsa be a mosogatószer csomagolá‐
sán feltüntetett utasításokat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tár‐
gyat a készülékbe, annak közelébe, il‐
letve annak tetejére.
• Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
• Ne tegyen a készülék alá edényt az‐
ért, hogy az esetleg a készülékből szi‐
várgó vizet összegyűjtse. A használat‐
ra javasolt felszerelésekkel kapcsolat‐
ban forduljon a márkaszervizhez.
2.3 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készü‐
lék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a ké‐
szüléket, és húzza ki a hálózati csatla‐
kozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
2.4 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlako‐
zását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és he‐
lyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy me‐
gakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
6
www.aeg.com
3. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Elektromos csatlakozta‐
tás:
Szélesség / magasság /
mélység
600 / 850 / 605 mm
Teljes mélység
640 mm
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burko‐
lat
Hálózati víznyomás
IPX4
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
7 kg
1200 ford./perc (L 75270
FL)
1400 ford./perc (L 75470
FL)
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Márkajelzés (logó)
AEG
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
A készülék azonosító jele
L 75270
FL
Mértékegység
L 75480
FL
Értékek
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán,
ahol az „A” a leghatéko‐
nyabb és „D” a legkevés‐
bé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti ská‐
lán, ahol „A” a legna‐
gyobb és „G” a legkisebb
teljesítményt jelenti)
A
A
Centrifugálási hatékony‐
ság
(az A és G közötti ská‐
lán, ahol „A” a leghatéko‐
nyabb, és „G” a legke‐
vésbé hatékony)
A
A
%
53
52
ford./perc
1200
1400
Maradék nedvesség
Maximális centrifugálási
sebesség
A+++
MAGYAR
Mosási töltet
kg
7
Átlagos éves energia- és
vízfogyasztás
kW
liter
164
9995
Mosóprogram zajszintje
normál, 60 °C-os pamut
program esetében
dB/A
51
51
Centrifuga zajszintje nor‐
mál, 60 °C-os pamut prog‐
ram esetében
dB/A
73
75
7
4. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Munkafelület
8 Kifolyócső
2 Mosószer-adagoló
3 Kezelőpanel
9 Vízbeömlő szelep
10 Hálózati csatlakozókábel
4 Ajtófogantyú
11 Szállítási rögzítőcsavarok
5 Adattábla
12 Készülék szintbe állítására szolgáló
6 Leeresztő szivattyú
7 Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
lábak
8
www.aeg.com
4.1 Tartozékok
1
2
4
3
1 Csavarkulcs
A szállítási rögzítőcsavarok kiszere‐
léséhez.
2 Műanyag sapkák
A szállítási rögzítőcsavarok kiszere‐
lése után a készülékház hátsó olda‐
lán található lyukak lefedésére szol‐
gálnak.
3 Visszatorlódás elleni befolyótömlő
Az esetleges szivárgás megakadá‐
lyozása érdekében
4 Műanyag tömlővezető
A kifolyócsőnek egy mosdó peremé‐
re akasztására szolgál.
4.2 Gyermekbiztonsági zár
• A zár zárt helyzetében nem lehet az
ajtót bezárni. Így a gyermekek vagy
kisállatok nem záródhatnak be a dob‐
ba. A zár zárására addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony. A zár nyitására addig fordítsa
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe
nem kerül a horony.
5. KEZELŐPANEL
1
2
3
ECO
SUPER ECO
20 Min. - 3 kg
10
1
Be/Ki gomb (On-Off)
9
8
7
6
5
4
MAGYAR
2
Programválasztó
3
Kijelzés
4
Start/Szünet gomb
5
Késleltetett indítás gomb
6
Időmegtakarítás gomb
7
Extra öblítés gomb
8
Folt gomb
9
Centrifugálási sebesség mérséklő gomb
9
Hőmérséklet gomb
10
5.1 Be/Ki gomb 1
Nyomja meg ezt a gombot a készülék kiés bekapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
AUTO Stand-by funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket, ha:
• Ne használja 5 percig a készüléket,
mielőtt a 4 gombot megnyomja.
– Törölve van az összes beállítás.
– A készülék ismételt bekapcsolásá‐
hoz nyomja meg az 1 gombot.
– Állítsa be ismét a mosóprogramot,
és valamennyi lehetséges beállítást.
• 5 perccel a mosóprogram befejezése
után. Lásd 'A program végén' című
rész.
5.2 Programválasztó gomb 2
Egy program beállítására fordítsa el e
gombot. A megfelelő program jelzőfénye
felgyullad.
5.3 Kijelző 3
A
B
C
A következőket mutatja a kijelző:
A
• A program maximális hőmérséklete.
B
• A program alapértelmezett centrifugálási sebessége.
• „Nincs centrifugálás”1) és „Öblítőstop” szimbólum.
C
• A kijelző szimbólumai.2)
Szimbólu‐
mok
Leírás
Mosási fázis
D
10 www.aeg.com
Öblítési fázisok
Centrifugálási fázis
Gyerekzár
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum
látható.
Csak a szimbólum eltűnése után nyithatja ki az ajtót.
Ha befejeződött a program, de a szimbólum látható marad:
• Víz van a dobban.
• Be van kapcsolva az Öblítőstop funkció.
Késleltetett indítás
D
• A program ideje
1 perces lépésekben csökken a program elindulása után az idő.
• Késleltetett indítás
Amikor megnyomja a késleltetett indítás gombot, a kijelzőn megjelenik
a késleltetett indítás ideje.
• Riasztási kódok
Ha a készülékben üzemzavar keletkezik, riasztási kód jelenik meg a ki‐
jelzőn. Lásd a „Hibaelhárítás” című részt.
• Err (hiba)
Néhány másodpercig ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha:
– Olyan funkciót állított be, mely a programban nem áll rendelkezésre.
– Működés közben megváltoztatja a programot.
•
Villog a Start/Szünet gomb 4 visszajelzője.
Miután a program véget ért.
1) Csak a centrifugálás/vízleeresztés programnál érhető el.
2) A szimbólumok a megfelelő fázis vagy funkció bekapcsolása esetén jelennek meg.
5.4 Start/Szünet 4 gomb
Nyomja meg a 4 gombot, a program in‐
dítására vagy megszakítására.
5.5 Késleltetett indítás gomb 5
Nyomja meg a 5 gombot egy program
30 perc és 20 óra közötti késleltetett in‐
dítására.
5.6 Idő mentése gomb 6
A 6 gombot nyomja meg a program
időtartamának csökkentéséhez.
• Napi szennyezettségű darabok eseté‐
ben egyszer nyomja meg a 'Rövidített
időtartam' beállítására.
• Alig szennyezett darabok esetében
kétszer nyomja meg az 'Extra gyors'
mosás beállítására.
Egyes programok csak az egyik
funkciót fogadják el.
5.7 Extra öblítés gomb 7
Nyomja meg a 7 gombot, és adjon öb‐
lítőfázisokat a programhoz.
Olyan személyek esetében használja e
funkciót, akik allergiásak a mosószerek‐
re, valamint olyan helyeken, ahol lágy a
víz.
MAGYAR
5.8 Folt gomb 8
Nyomja meg a 8 gombot, és adjon fol‐
teltávolító fázist a programhoz.
Erősen szennyezet ruhák esetén hasz‐
nálja e funkciót a szennyeződés eltávolí‐
tására.
Amikor e funkciót beállítja, akkor tegyen
rekeszbe.
folteltávolítót
E funkció megnöveli a program
időtartamát.
E beállítás 40°-nál alacsonyabb
hőmérséklet esetén nem áll ren‐
delkezésre.
5.9 Centrifuga gomb 9
A következőkért nyomja meg e gombot:
• A centrifugálási fázis maximális sebes‐
ségének csökkentésére, amikor beál‐
lítja a programot.
Csak a beállított programnál ren‐
delkező sebességeket jelzi ki a
kijelző.
• Kikapcsolja a centrifugálási fázist.
• Bekapcsolja az 'Öblítőstop' funkciót. E
funkciót az anyagok gyűrődésének
megakadályozására állítsa be. A prog‐
ram befejeztével nem engedi le a vizet
a készülék.
Centrifugálási fázis ki
van kapcsolva.
Be van kapcsolva az
'Öblítőstop' funkció.
5.10 Hőmérséklet gomb 10
Az alapértelmezett hőmérséklet módosí‐
tásához nyomja meg a 10 gombot.
--
= hideg víz
5.11 Hangjelzések funkció
Egy hangjelzés hallható, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
11
• Amikor megnyomja a gombokat.
• Amikor a program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolására, egyi‐
dejűleg 6 másodpercre nyomja meg a
8 és a 7 gombot.
Ha kikapcsolja a hangjelzéseket,
akkor csak akkor működnek,
amikor megnyomja a gombokat
ill. hibás a működés.
5.12 Gyermekzár funkció
E funkció megakadályozza a gyermek‐
eket abban, hogy játsszanak a kezelőpa‐
nellel.
• A funkció bekapcsolásához egyidejű‐
leg addig tartsa megnyomva a 10 és
a 9 gombot, amíg
szimbólum lát‐
ható a kijelzőn.
• A funkció kikapcsolásához egyidejűleg
addig tartsa megnyomva a 10 és a
9 gombot, amíg
szimbólum eltű‐
nik a kijelzőről.
Bekapcsolhatja a funkciót:
• Mielőtt megnyomja a 4 Start/Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
• Miután megnyomta a 4 Start/Szünet
gombot, az összes gomb és a prog‐
ramválasztó gomb le van tiltva.
5.13 Állandó extra öblítés
funkció
E funkcióval állandóan megtarthatja az
extra öblítés funkciót, amikor egy új
programot állít be.
• A funkció bekapcsolásához egyidejű‐
leg addig tartsa megnyomva a 6 és
a 5 gombot, amíg ki nem gyullad a
7 gomb jelzőfénye.
• A funkció kikapcsolásához egyidejűleg
addig tartsa megnyomva a 6 és a
5 gombot, amíg el nem alszik a 7
gomb jelzőfénye.
12 www.aeg.com
6. PROGRAMOK
Program
Hőmérséklet
Töltet típusa
maximális töltetsúly
Ciklus
leírás
Funkciók
Pamut
95° - Hideg
Normál szennyezett‐
ségű fehér és színes
pamut.
maximum 7 kg
Mosás
Öblítés
Hosszú centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Erősen szennyezett
fehér és színes pa‐
mut.
maximum 7 kg
Előmosás
Mosás
Öblítések
Hosszú centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Normál szennyezett‐
ségű fehér és színes
pamut.
maximum 7 kg
mosás
Öblítések
A víz a dobban
marad
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Normál szennyezett‐
ségű műszálas vagy
kevert anyagú dara‐
bok.
maximum 3.5 kg
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Erősen szennyezett
műszálas vagy ke‐
vert szálas darabok.
maximum 3.5 kg
Előmosás
Mosás
Öblítés
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Normál szennyezett‐
ségű műszálas szö‐
vetek.
maximum 3.5 kg
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Pamut+Előmo‐
sás
95° - Hideg
Különlegesen
halk
95° - Hideg
Műszál
60° - Hideg
Műszál + Elő‐
mosás
60° - Hideg
Vasaláskönnyí‐
tő 2)
60° – Hideg
MAGYAR
13
Program
Hőmérséklet
Töltet típusa
maximális töltetsúly
Ciklus
leírás
Funkciók
Kímélő mosás
40° - Hideg
Normál szennyezett‐
ségű kényes anyag‐
ok, pl. akril, viszkóz,
poliészter ruhanemű.
maximum 3 kg
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
FOLTELTÁVOLÍ‐
TÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
Gyapjú / Se‐
lyem
40° – Hideg
Gépben mosható
gyapjú. Kézzel mos‐
ható gyapjú és „kézi
mosás” jelzéssel el‐
látott kényes anyag‐
ok.
maximum 2 kg
Mosás
Öblítés
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
Valamennyi textília
A ruha fajtájától függ
a maximális ruhatöl‐
tet.
A víz leereszté‐
se
Maximális se‐
bességű centri‐
fugálási fázis.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
NINCS CENTRI‐
FUGÁLÁS
Centrifugálás/
Szivattyúzás 3)
Öblítés
Függönyök
40° – Hideg
Farmer
60° – Hideg
Kézzel mosott ruhák. Öblítés
CENTRIFUGÁLÁS
Hosszú centrifu‐ SEBESSÉGÉNEK
gálás
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍ‐
TÉS4)
Ezzel a programmal
függönyöket moshat.
A függönyben lévő
por eltávolítása érde‐
kében a készülék au‐
tomatikusan előmo‐
sást alkalmaz.
Az előmosás reke‐
szébe ne tegyen
semmilyen mosó‐
szert.
maximum 2 kg
Előmosás
Mosás
Öblítés
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Minden típusú farmer
ruházat. Dzsörzéből
készült ruhadarabok
különleges kiegészí‐
tőkkel.
maximum 7 kg
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐMEGTAKARÍ‐
TÁS1)
14 www.aeg.com
Program
Hőmérséklet
Töltet típusa
maximális töltetsúly
Ciklus
leírás
Funkciók
Gyors mosási prog‐
ram, amely enyhén
szennyezett fehér/
színtartó pamut vagy
kevertszálas ruhada‐
rabokhoz alkalmas.
maximum 5 kg
Mosás
Öblítések
Hosszú centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
20 Min. - 3 kg
30°
Enyhén szennyezett
vagy csupán egyszer
viselt pamut és mű‐
szálas darabok.
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
SUPER ECO5)
Hideg
Kevert szálas szöve‐
tek (pamut és mű‐
szálas darabok).
maximum 3 kg
Mosás
Öblítések
Rövid centrifu‐
gálás
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
ECO
Normál szennyezett‐
ségű fehér és szín‐
tartó pamut.
maximum 7 kg
Mosás
CENTRIFUGÁLÁS
Öblítés
SEBESSÉGÉNEK
Hosszú centrifu‐ CSÖKKENTÉSE
gálás
Gyors intenzív
60°-40°
6)
60° - 40°
1) ha kétszer megnyomja a 6 gombot (Extra gyors időtartam beállítva), javasoljuk a töltet
mennyiségének a csökkentését. Továbbra is megtarthatja a teljes töltetet, de a mosási
hatékonyság mérséklődik.
2) A mosási és centrifugálási fázis kímélőbb, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
3) Az alapértelmezett centrifugálási sebesség pamut ruhadarabokra vonatkozik. Állítsa be
a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Csak a
SZIVATTYÚZÁS program beállításához válassza ki a NINCS CENTRIFUGÁLÁS
lehetőséget.
4) Ezzel a funkcióval állíthat be további öblítéseket. Alacsony sebességen kímélő
öblítéseket és egy rövid centrifugálást végez a készülék.
5) Ez a program csökkenti a mosás időtartamát, valamint az energia- és vízfogyasztást.
Használjon alacsony hőmérsékletű mosáshoz való speciális mosóport.
6) STANDARD PROGRAMOK az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010
sz. jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak»
és a «Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb
programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást
és az energiafogyasztást illeti.
Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafogyasztás csökkentéséhez válassza
ezt a programot. A mosóprogram ideje hosszabb.
A mosási fázis tényleges hőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklet‐
től.
MAGYAR
15
7. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó idő‐
tartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan szá‐
mítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága kisebb a
maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Gyapjú 60°C, maximális töl‐
tet: 7 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet: 1 kg; a program
időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont villog.
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok
miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a kör‐
nyezeti hőmérséklet függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfo‐
Program
Fenn‐
gyasztás hozzáve‐ maradó
(liter)
tőleges nedves‐
időtarta‐
ség
ma
(%)1)
(perc)
L 75270
FL
Fenn‐
maradó
nedves‐
ség
(%)1)
L 75470
FL
Pamut 60 °C
7
1.1
60
180
53
52
Pamut 40 °C
7
0.9
60
160
53
52
Műszál 40 °C
3.5
0.7
50
100
35
35
Kímélő 40 °C
3
0.5
65
80
35
35
Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C
2
0.4
55
60
30
30
Szabványos pamut program
Szabványos
pamut 60 °C
7
0.91
49
207
53
52
Szabványos
pamut 60 °C
3.5
0.69
39
155
53
52
Szabványos
pamut 40 °C
3.5
0.46
39
150
53
52
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.48
0.48
A fenti táblázatokban szereplő adatok megfelelnek az EU 1015/2010 számú ta‐
nácsi rendelkezésének, mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1.
A leeresztő rendszer működtetésé‐
hez, öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosás rekeszébe.
2.
Tegyen egy kevés mosószert a mo‐
sószer-adagoló főmosás rekeszébe.
Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
16 www.aeg.com
egy pamut mosására szolgáló prog‐
ramot a legmagasabb hőmérsékle‐
ten. Ez minden szennyeződést eltá‐
volít a dobból és a tartályból.
9. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nyissa ki a vízcsapot
Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg az 1 gombot.
Tegye a ruhákat a készülékbe.
Megfelelő mennyiségű mosószert és
adalékokat használjon.
Állítsa be a töltet és a szennyeződés
típusának megfelelő mosóprogra‐
mot.
9.1 Helyezze be a mosnivalót
1.
2.
3.
Nyissa ki a készülék ajtaját.
Helyezze a ruhaneműt a dobba,
egyszerre egy darabot. Rázza meg
a ruhákat mielőtt a készülékbe he‐
lyezné. Ellenőrizze, hogy nem tett-e
túl sok ruhát a dobba.
Csukja be az ajtót.
Győződjön meg róla, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés közé nem szorult be
ruha. Ellenkező esetben a víz mosás
közben szivároghat vagy tönkremehet a
ruha.
9.2 A mosószer és adalékok betöltése
Az előmosási fázis mosószer-rekesze és az áztatási program.
A program indítása előtt töltse be az előmosáshoz és áztatás‐
hoz szükséges mosószert.
MAGYAR
17
A mosási fázis mosószer-rekesze.
Ha folyékony mosószert használ, akkor közvetlenül a program
indítása előtt töltse be azt.
Folyékony adalék rekesz (öblítőszer, keményítő).
A program indítása előtt töltse a terméket a rekeszbe.
Ez jelzi a folyékony adalékok maximális szintjét.
A folteltávolító rekesze.
A program indítása előtt töltse a terméket a rekeszbe, és állítsa
be a folteltávolító funkciót.
A por és folyadék állagú mosószerek kiválasztására szolgáló te‐
relőlap
A por vagy folyadék állagú mosószer használatához fordítsa
(fel- vagy lefelé) a megfelelő helyzetbe.
Mindig tartsa be a mosószer termékek csomagolásán található útmuta‐
tásokat.
A terelőlap helyzetének az ellenőrzése
1.
2.
3.
Üközésig húzza ki a mosószer-ada‐
golót.
Az adagoló kivételéhez nyomja lefe‐
lé a kart.
Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
18 www.aeg.com
4.
Folyékony állagú mosószer haszná‐
latához hajtsa le a terelőlapot.
Amikor LE helyzetben van a tere‐
lőlap:
– Ne használjon kocsonyás álla‐
gú vagy sűrű folyékony mosó‐
szereket.
– Ne töltsön be a tekerőlapon jel‐
zett maximumnál több folyé‐
kony mosószert.
– Ne állítsa be az előmosási fá‐
zist.
– Ne állítsa be a késleltetett indí‐
tás funkciót.
5.
6.
Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
Gondosan zárja be a mosogatószeradagolót. Ellenőrizze, hogy a terelő‐
lap nem akadályozza-e a fiók bezá‐
rását.
9.3 Program kiválasztása és
elindítása
1.
Fordítsa el a programválasztó gom‐
bot. A megfelelő program jelzőfénye
kigyullad.
2.
Piros színnel villog a 4 gomb jelző‐
fénye.
Az alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség jelenik meg
kijelzőn. A megfelelő gombokat
nyomja meg a hőmérséklet és/vagy
a centrifugálási sebesség változtatá‐
sához.
Állítsa be a rendelkezésre álló funk‐
ciókat. Kigyullad a beállított funkció
jelzőfénye, vagy a megfelelő szim‐
bólum jelenik meg a kijelzőn.
A program elindításához nyomja
meg a 4 gombot. Világít a 4
gomb jelzőfénye.
3.
4.
5.
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a ké‐
szülék vizet tölt be.
9.4 Program megszakítása
1.
Nyomja meg az 4 gombot. A jelző‐
fény villog.
2.
Nyomja meg ismét a 4 gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
9.5 Egy program törlése
1.
A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához az 1 gombot
nyomja meg.
2.
A készülék bekapcsolásához az 1
gombot nyomja meg. Most új mo‐
sóprogramot állíthat be.
A készülék nem engedi ki a vizet.
9.6 Egy funkció változtatása
Csak néhány funkciót állíthat be a műkö‐
dése megkezdése előtte.
1.
2.
Nyomja meg a 4 gombot. A jelző‐
fény villog.
Változtassa meg a beállított funkciót.
9.7 A késleltetett indítás
beállítása
1.
Annyiszor nyomja meg ismét az 5
gombot, amíg a kijelző percek vagy
órák számát nem jelzi ki. Megjelenik
a megfelelő szimbólum.
2.
Nyomja meg a 4 gombot, a készü‐
lék megkezdi a késleltetett indítás
visszaszámlálást.
Amikor a visszaszámlálás befejező‐
dött, automatikusan megkezdődik a
mosóprogram végrehajtása.
MAGYAR
Mielőtt a készülék indítására
megnyomja a 4 gombot töröl‐
heti vagy megváltoztathatja a be‐
állított késleltetett indítást.
Gőzprogram estén nem állíthat
be késleltetett indítást.
9.8 Törli a késleltetett indítást.
1.
2.
3.
Nyomja meg a 4 gombot. A megfe‐
lelő jelzőfény villog.
Annyiszor nyomja meg ismételten az
5 gombot, amíg 0’ nem jelenik meg
a kijelzőn.
Nyomja meg a 4 gombot. A prog‐
ram elindul
9.9 Nyissa ki az ajtót
A program vagy a késleltetett indítás mű‐
ködése közben a készülék ajtaja zárva
van.
A készülék ajtajának nyitásához:
1.
2.
3.
Nyomja meg a 4 gombot. Eltűnik a
kijelzőről az ajtózár szimbólum.
Nyissa ki a készülék ajtaját.
Zárja be a készülék ajtaját, majd
nyomja meg a 4 gombot. Folytató‐
dik a program vagy a késleltetett in‐
dítás végrehajtása.
Ha túl magas a hőmérséklet vagy
a dobban a víz szintje, akkor to‐
vábbra is látható az ajtózár szim‐
bólum, és nem tudja kinyitni az
ajtót. Az ajtó kinyitásához tegye
a következőket:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Várjon néhány percet.
3. Ellenőrizze, nincs-e víz a
dobban.
Ha kikapcsolja a készüléket, ak‐
kor ismét be kell a programot állí‐
tania.
9.10 Miután a program véget
ért
• A készülék automatikusan leáll.
19
• Hangjelzések hallhatóak.
• Kigyullad a
jelzőfény.
• Kialszik a Start/Szünet 4 gomb jelző‐
fénye.
• Eltűnik az ajtózár szimbólum.
• A készülék kikapcsolásához nyomja
meg az 1 gombot. A program lejárta
után öt perccel az energiatakarékos
funkció automatikusan kikapcsolja a
készüléket.
Amikor ismét bekapcsolja a ké‐
szüléket, akkor a kijelzőn a utol‐
jára beállított program kijelzése
látható. Forgassa el a program‐
választó gombot egy új mosó‐
program beállításához.
• Szedje ki a ruhákat a dobból. Ellen‐
őrizze, hogy a dob üres-e.
• Tartsa kissé nyitva az ajtót, hogy elke‐
rülje a penész vagy kellemetlen sza‐
gok keletkezését.
• Zárja el a vízcsapot.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
– Rendszeresen forog a dob, hogy me‐
gakadályozza a ruhák gyűrődését.
– Zárva marad az ajtó.
– Az ajtó kinyitásához le kell a vizet en‐
gednie.
A víz leengedéséhez:
Szükség esetén csökkentse a centri‐
fugálási sebességet.
2. Nyomja meg a Start/szünet gombot
4 . A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után eltűnik
az ajtózár szimbólum, kinyithatja az
ajtót.
4. Kapcsolja ki a készüléket.
1.
A készülék leereszti a vizet, és
körülbelül 18 óra elteltével auto‐
matikusan centrifugál.
20 www.aeg.com
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruha töltet
• A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas, ké‐
nyes és gyapjúruhák.
• Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin talál‐
hatóak.
• Ne mosson együtt fehér és színes da‐
rabokat.
• Egyes színes darabok elszíneződhet‐
nek az első mosásnál. Célszerű az el‐
ső mosásnál külön mosni a darabokat.
• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse össze
az öveket.
• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott da‐
rabokat.
• Távolítsa el a makacs szennyeződé‐
seket.
• Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
• Legyen körültekintő a függönyök ese‐
tében. Vegye ki az akasztókat vagy te‐
gye mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
• Ne mossa következőket a készülék‐
ben:
– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott
ruhák.
– Merevített melltartók.
– Használjon mosózsákot kis darabok
mosására.
• Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd indít‐
sa újra a centrifugálási fázist.
10.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak rendel‐
kezésre. Azt a különleges folteltávolítót
használja, mely megfelel a folt és az
anyag jellegének.
10.3 Mosószerek és
adalékanyagok
• Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat használ‐
jon
• Ne keverje a különböző fajtájú mosó‐
szereket.
• A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több mo‐
sószert.
• Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található útmutatáso‐
kat.
• Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a szen‐
nyezettség mértékének megfelelő ter‐
mékeket használja.
• Ha folyékony mosószereket használ,
akkor ne állítsa be az előmosási fázist.
• Ha a készüléke nem rendelkezik tere‐
lőlapos mosószer-adagolóval, akkor
adagoló labdába tegye a folyékony
mosószereket.
10.4 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan kör‐
zetekben, ahol alacsony a vízkemény‐
ség nem szüksége vízlágyító használa‐
ta.
A körzetében lévő vízkeménység megér‐
deklődéséhez a helyi vízellátó vállalat‐
hoz forduljon.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található útmutatásokat.
A vízkeménységet különböző mérté‐
kegységekkel mérik:
• Német fok (dH°)
• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkemény‐
ség nemzetközi mértékegysége).
• Clarke fok.
MAGYAR
21
Vízkeménységi táblázat
Polcma‐
gasság
Típus
Vízkeménység
°dH
°T.H.
mmol/l
Clarke
1
lágy
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
közepes
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
kemény
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
nagyon ke‐
mény
> 21
> 37
>3.7
>25
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Bontsa a készülék hálózati csatlakozá‐
sát tisztítás előtt.
11.1 Vízkőtelenítés
Vízkőképző anyagokat tartalmaz az álta‐
lunk használt víz. Ha szükséges, akkor a
vízkő eltávolítására használjon vízlágyí‐
tót.
Különleges, mosógépek számára ké‐
szült terméket használjon. Mindig tartsa
be a termékek csomagolásán található
gyártói útmutatásokat.
Ezt a ruhamosástól külön végezze.
11.2 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel tisztít‐
sa a készüléket. Hagyjon minden felüle‐
tet megszáradni.
FIGYELEM
Ne használjon alkoholt, oldósze‐
reket vagy vegyszereket.
11.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban. Rendszere‐
sen végezzen karbantartási mosást. Ezt
a következőképp végezze:
• Szedje ki a ruhákat a dobból.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmo‐
sási programot
• Megfelelő mennyiségű, biológiai tulaj‐
donságokkal rendelkező por alakú
mosóport használjon.
Minden mosás után hagyja egy ideig
nyitva az ajtót, hogy megakadályozza
penészképződét, és kiengedje a kelle‐
metlen szagokat.
11.4 Dob
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és rozsdaré‐
szecskék képződését.
Csak erre a célra szolgáló termékeket
használjon a rozsdarészecskék dobról
való eltávolítására.
Ennek elvégzéséhez:
• Rozsdamentes acélhoz készült ter‐
mékkel tisztítsa meg a dobot.
• Egy kevés mosószerrel, maximális hő‐
mérsékleten, pamut mosására szolgá‐
ló rövid programot indítson.
22 www.aeg.com
11.5 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
11.6 Mosószer-adagoló
A mosószer-adagoló tisztítása:
1
1.
2.
Nyomja meg a kart.
Húzza ki az adagolót.
3.
Szerelje ki a folyékony adalék re‐
kesz felső részét.
Tisztítsa le vízzel a részeit.
2
4.
5.
6.
11.7 Leeresztő szivattyú
Rendszeresen ellenőrizze a lee‐
resztő szivattyút, és ellenőrizze
annak tisztaságát.
A következő esetekben tisztítsa meg a
szivattyút:
Kefével tisztítsa ki az adagoló mé‐
lyedését.
Tegye vissza a mélyedésbe az ada‐
golót.
• A készülék nem engedi ki a vizet.
• Nem tud fordulni a dob.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztő szivattyú működésé‐
nek akadályozása miatt.
• Riasztási kód jelenik a kijelzőn, mivel
probléma van a vízleeresztéssel.
MAGYAR
23
VIGYÁZAT
1. Húzza ki a hálózati csatlako‐
zódugót a hálózati csatlako‐
zóaljzatból.
2. Ne vegye ki a szűrőt, amíg
működik a készülék. Ne tisz‐
títsa a leeresztő szivattyút,
ha forró a készülékben lévő
víz. A leeresztő szivattyú
tisztítása előtt hidegnek kell
a víznek lennie.
A leeresztő szivattyú tisztításhoz:
1.
Nyissa ki a leeresztő szivattyúnál lé‐
vő ajtót.
2.
Nyissa ki a lehajtható ajtót a kivétel‐
hez.
3.
A kifolyó víz felfogására tegyen egy
tartályt leeresztő szivattyú mélyedé‐
se alá.
Nyomja meg a két kart, és húzza
előrefelé kifolyócsövet, hogy kifoly‐
hasson a víz.
4.
1
5.
6.
2
Amikor megtelt vízzel a tartály, ak‐
kor tegye vissza kifolyócsövet, és
ürítse ki a tartályt. Addig ismételje a
4. és 5. lépést, amíg már nem folyik
ki több víz a leeresztő szivattyúból.
Húzza vissza a kifolyócsövet, és a
kivételhez fordítsa el a szűrőt.
24 www.aeg.com
2
1
11.8 A befolyócső és a
szelepszűrő
Akkor lehet szükség a szűrők megtisztí‐
tására, ha:
• A készülék nem tölt be vizet.
• Ha hosszú időt vesz igénybe a készü‐
lék vízzel való megtöltése.
7.
Távolítsa el a szöszöket és tárgya‐
kat a szivattyúból.
8.
Ellenőrizze, hogy el lehet fordítani a
szivattyú lapátkerekét. Ha nem sike‐
rül, forduljon szakszervizhez.
A vízcsap alatt tisztítsa meg a szű‐
rőt, majd tegye vissza a szivattyút a
vezetőibe.
10. Ellenőrizze, hogy megfelelően meg‐
húzta-e a szűrőt, hogy megelőzze a
szivárgásokat.
11. Hajtsa vissza a lehajtható ajtót,
majd csukja be a szivattyú ajtaját.
9.
• A 4 gomb visszajelzője villog, és ez‐
zel kapcsolatos riasztás látható a kijel‐
zőn. Olvassa el a „Hibaelhárítás” című
részt.
VIGYÁZAT
Húzza ki a hálózati csatlakozó‐
dugót a hálózati csatlakozóaljzat‐
ból.
A bemeneti vízszűrők tisztítása:
1.
2.
3.
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a befolyócsövet a csap‐
ról.
Tisztítsa meg a befolyócsőben lévő
szűrőt egy kemény sörtéjű kefével.
MAGYAR
4.
5.
6.
7.
20°
25
Vegye le a befolyócsövet a készülék
hátoldaláról.
Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével.
Szerelje vissza a befolyócsövet. A
vízszivárgás elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízcsatlakoztatá‐
sok szorosan meg vannak-e húzva.
Nyissa ki a vízcsapot.
45°
11.9 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze le a 'Lee‐
resztő szivattyú tisztításához' című rész
(1) - (6) lépéseiben leírtakat.
Szükség esetén, tisztítsa meg a szivatty‐
út.
Tegye vissza a kifolyócsövet, és zárja a
leeresztő szűrő lehajtható fedelét.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztő rendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószer-ada‐
goló főmosás rekeszébe.
2. A víz leeresztésére indítsa el a prog‐
ramot.
11.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék elhe‐
lyezve, ahol 0°C alatt lehet a hőmérsék‐
let, akkor engedje ki a megmaradt vizet
a befolyócsőből és a leeresztő szivattyú‐
ból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyócsövet
4. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
5. Ürítse ki a leeresztő szivattyút. Te‐
kintse át a vészleeresztési eljárást
6. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a befolyócsö‐
vet.
VIGYÁZAT
Ellenőrizze, hogy a magasabb-e
0 °C-nál a hőmérséklet, mielőtt
ismét használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az alacsony
hőmérsékletek miatt keletkező
károkért.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha nem si‐
kerül, forduljon szakszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik meg
a kijelzőn:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
26 www.aeg.com
•
•
•
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
- Nem megfelelően nyílik vagy
záródik a készülék ajtaja.
csolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a
készüléket.
- A túlcsordulás-gátló bekap‐
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A készülék nem
tölt be vizet.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső sérült.
Ügyeljen rá, hogy a vízbefolyótömlőn ne legyen sérülés.
Eltömődtek a befolyócső Tisztítsa meg a szűrőket. Nézze
szűrői.
meg az „Ápolás és tisztítás”
részt.
A készülék nem
engedi ki a vizet.
A vízcsap eltömődött
vagy vízköves.
Tisztítsa ki a vízcsapot.
A befolyócső csatlako‐
zása nem megfelelő.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
megfelelő legyen.
A víznyomás túl ala‐
csony.
Forduljon a helyi vízszolgáltató‐
hoz.
Megsérült a kifolyócső.
Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsö‐
vön ne legyen sérülés.
Eltömődött a leeresztő
szivattyú.
Tisztítsa meg a leeresztőszivat‐
tyú szűrőjét. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
A kifolyócső csatlakozá‐
sa nem megfelelő.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
megfelelő legyen.
Leeresztési szakasz
nélküli program van be‐
állítva.
Állítsa be a szivattyúzás progra‐
mot.
Be van kapcsolva az
Öblítés tartás funkció.
Állítsa be a szivattyúzás progra‐
mot.
Nem megfelelően
nyílik vagy záródik
a készülék ajtaja.
Zárja be megfelelően a készü‐
lék ajtaját.
A kifolyásgátló be‐
kapcsolt.
• Válassza le a készüléket a
hálózatról.
• Zárja el a vízcsapot.
• Lépjen kapcsolatba a szerviz‐
központtal.
A centrifugálási
szakasz nem mű‐
ködik.
A centrifugálási szakasz Állítsa be a centrifugálási prog‐
ki van kapcsolva.
ramot.
MAGYAR
Jelenség
A program nem
indul el.
Víz van a padlón.
27
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Eltömődött a leeresztő
szivattyú.
Tisztítsa meg a leeresztőszivat‐
tyú szűrőjét. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
Egyensúlyi problémák
vannak a töltettel.
Ilyen esetben kézzel rendezze
el a dobban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási sza‐
kaszt.
A hálózati csatlakozódu‐ Csatlakoztassa a hálózati veze‐
gó nincs megfelelően
téket.
csatlakoztatva a hálózati
csatlakozóaljzatba.
Az elektromos olvadó‐
biztosító kiégett.
Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.
Nem nyomta meg a 4
gombot.
Nyomja meg az 4 gombot.
Késleltetett indítás van
beállítva.
A program azonnali elindításá‐
hoz törölje a késleltetett indítást.
Be van kapcsolva a
Gyerekzár funkció.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkci‐
ót.
A vízcsövek csatlakozá‐
sai szivárognak.
Ellenőrizze, hogy meg vannak-e
húzva a csatlakozások.
A leeresztőszivattyú szi‐ Ellenőrizze, hogy szorosan il‐
várog.
leszkedik-e a leeresztőszivattyú
szűrője.
Nem lehet kinyitni
a készülék ajtaját.
A készülékből
szokatlan zajok
hallatszanak.
Megsérült a kifolyócső.
Ügyeljen rá, hogy a vízbefolyótömlőn ne legyen sérülés.
Aktív egy mosási prog‐
ram.
Várja meg, amíg a mosási prog‐
ram befejeződik.
Víz van a dobban.
Állítsa be a szivattyúzás vagy
centrifugálás programot.
Nincs szintbe állítva a
készülék.
Állítsa szintbe a készüléket. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezés”
című részt.
Nem távolította el a cso‐
magolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsava‐
rokat.
Távolítsa el a csomagolást és/
vagy a szállítási rögzítőcsavaro‐
kat. Olvassa el az „Üzembe he‐
lyezés” című részt.
A töltet túl kicsi.
Tegyen több ruhát a dobba.
A készülék megte‐ A kifolyócső vége túl
lik vízzel, majd
alacsonyan van.
azonnal leereszti
azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő
helyzetben van-e a kifolyócső.
28 www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A ciklus rövidebb, A készülék a töltet súlya Lásd a „Fogyasztási értékek” c.
mint a kijelzett idő. alapján kiszámítja az új fejezetet.
mosási időt.
A ciklus hos‐
szabb, mint a ki‐
jelzett idő.
A kiegyensúlyozatlan ru‐ Ez a készülék normális viseke‐
hatöltet megnöveli az
dése.
időtartamot.
Nem kielégítő a
mosás eredmé‐
nye.
Nem elegendő vagy
nem megfelelő mosó‐
szert használt.
Növelje a mosószer mennyisé‐
gét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt
A makacs foltok kezelésére
nem távolította el a ma‐ használjon a kereskedelemben
kacs szennyeződéseket. kapható termékeket.
Nem megfelelő hőmér‐
sékletet állított be.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hő‐
mérsékletet állított-e be.
Túl nagy a töltet.
Csökkentse a töltetet.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készülé‐
ket. A program a megszakítási ponttól
folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik,
forduljon a szervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot
mutat, forduljon a szervizhez.
13. ÜZEMBE HELYEZÉS
13.1 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos márkakereske‐
dőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja, he‐
lyezze a rögzítőlemezek közé.
Olvassa el a készlethez adott használati
utasítást.
13.2 A csomagolás eltávolítása
1.
Használjon kesztyűt. Távolítsa el a
külső fóliát. Ha szükséges, használ‐
jon vágószerszámot.
MAGYAR
29
2.
3.
Vegye le a felső kartonlemezt.
Távolítsa el a polisztirol csomago‐
lóanyagokat.
4.
Távolítsa el a belső fóliát.
5.
Nyissa ki az ajtót. Vegye ki a polisz‐
tirol darabot az ajtótömítésből, és
minden mást a dobból.
6.
A polisztirén csomagolóanyagok kö‐
zül egyet helyezzen a padlóra, a ké‐
szülék mögé. Óvatosan helyezze rá
a hátsó oldalával a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a tömlők.
30 www.aeg.com
7.
8.
Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
Állítsa függőleges helyzetbe a ké‐
szüléket.
9.
Vegye ki a hálózati kábelt és a kifo‐
lyócsövet a csőtartókból.
1
2
10. Csavarozza ki a három csavart. A
készülékhez mellékelt kulcsot hasz‐
nálja.
11. Húzza ki a műanyag távtartókat.
12. Helyezze a műanyag furatsapkákat
a furatokba. A furatsapkák a fel‐
használói kézikönyv zacskójában ta‐
lálhatóak.
MAGYAR
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése
előtt távolítson el minden csoma‐
golóanyagot és szállítási rögzítő‐
csavart.
31
Célszerű megőrizni a csomago‐
lást és a szállítási rögzítőcsava‐
rokat arra az esetre, amikor szál‐
lítja a készüléket.
13.3 Elhelyezés és vízszintbe állítás
• A készüléket kemény, egyenletes pad‐
lófelületen kell elhelyezni.
• Ellenőrizze, hogy szőnyeg nem akadá‐
lyozza a készülék alján a levegő kerin‐
gését.
• Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék
falhoz vagy máshoz
• A szintbe állításhoz lazítsa vagy húzza
meg a lábakat. A készülék megfelelő
beállítsa megakadályozza a készülék
működése közben a rezgést, zajt és a
készülék mozgását.
x4
• Szintben és szilárdan kell a készülék‐
nek állnia.
FIGYELEM
Ne tegyen a szintbe állítás érde‐
kében kartont, fát vagy ehhez
hasonló anyagokat a készülék
lábai alá.
32 www.aeg.com
13.4 A befolyócső
• Csatlakoztass a készülékhez a csövet.
Csak balra vagy jobbra fordítsa a be‐
folyócsövet. A megfelelő helyzet igazí‐
táshoz lazítsa meg a gyűrűs anyát.
20
O
45
O
• Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nincs-e a csat‐
lakozásoknál szivárgás.
Ne használjon hosszabbító töm‐
lőt, ha túl rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje érdekében
forduljon a szervizközponthoz.
Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a befo‐
lyócső. Ezen eszköz megakadályozza a
természetes öregedés miatt a csőben
előforduló vízszivárgásokat. Hibát jelez
az „A“ ablak piros része.
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsa‐
pot, és a cső cseréje érdekében fordul‐
jon a szervizközponhoz.
A
13.5 Vízleeresztés
Különböző módjai vannak a leeresztő
cső csatlakoztatásának:
MAGYAR
33
Műanyag tömlővezetővel.
• A mosdó szélén.
• Ellenőrizze, hogy a műanyag vezető
nem mozdulhat el, amikor a készülék
leeresztést végez. Rögzítse a vízcsap‐
hoz vagy a falhoz a vezetőt.
• Egy szellőzési lehetőséget biztosító ál‐
lócsőhöz.
Lásd az ábra. Közvetlenül a lefolyó
csőbe, 60 cm-nél nem kisebb, és 100
cm-nél nem nagyobb magasságba. A
lefolyó cső végének mindig levegőznie
kell, azaz a lefolyó csővezeték belső
átmérőjének nagyobbnak kell lennie,
mint a lefolyó cső külső átmérője.
Műanyag csővezető nélkül.
• Egy lefolyó szifonhoz.
Lásd az ábra. Dugja a lefolyó csövet a
szifonba, és egy kapoccsal rögzítse.
Ellenőrizze, hogy a ívet képez-e a cső,
hogy megakadályozza a szennyező‐
dések mosdóból a készülékbe jutását.
• Közvetlenül a helység falában lévő be‐
épített lefolyó csőhöz, és egy kapoc‐
csal rögzítse.
34 www.aeg.com
Maximum 400 cm-ig hosszabbít‐
hatja meg a kifolyó csövet. For‐
duljon a márkaszervizhez másik
kifolyó csőért vagy a hosszabbí‐
tásért.
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra: .
Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és
hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
SLOVENSKY
35
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTREBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
36
37
38
39
40
44
47
48
48
52
53
57
60
36 www.aeg.com
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nespráv‐
nou inštaláciou a používaním. Návod na používanie
uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalé‐
ho postihnutia.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 ro‐
kov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúse‐
ností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej
osoby, alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o
bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípad‐
ným rizikám.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiah‐
nite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
SLOVENSKY
37
• Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 7 kg
(pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise ale‐
bo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpe‐
čenstvu.
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k di‐
spozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
• Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
• Prepravné prvky uschovajte. Keď bu‐
dete spotrebič znova presúvať, musíte
zablokovať bubon.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte
na miestach, kde je teplota nižšia ako
0 °C alebo kde je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Dbajte na to, aby bol povrch, kde in‐
štalujete spotrebič, rovný, stabilný, te‐
plovzdorný a čistý.
• Spotrebič neinštalujte tam, kde dvier‐
ka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
• Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a kober‐
com.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpove‐
dajú parametrom elektrickej siete. Ak
nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalova‐
nú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elek‐
trický kábel nie sú poškodené. Ak na‐
pájací kábel spotrebiča treba vymeniť,
túto operáciu smie urobiť iba pracov‐
ník autorizovaného servisného stredi‐
ska.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístup‐
ný.
38 www.aeg.com
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel. Vž‐
dy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacie‐
ho kábla ani jeho zástrčky mokrými ru‐
kami.
• Tento spotrebič vyhovuje smerniciam
EHS.
Pripojenie na vodovodné
potrubie
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej
siete pomocou novej dodanej súpravy
hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú
opätovne použiť.
• Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontro‐
lujte, či nikde neuniká voda.
2.2 Použitie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
úrazu elektrickým prúdom, požia‐
ru, popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
te do spotrebiča, do jeho blízkosti ani
naň.
• Počas spusteného programu sa nedo‐
týkajte skla dvierok.Sklo môže byť ho‐
rúce.
• Uistite sa, že ste z odevov odstránili
všetky kovové predmety.
• Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie možných únikov vody.
Informácie o vhodnom príslušenstve
získate od servisného strediska.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zli‐
kvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka
Celková hĺbka
600 / 850 / 605 mm
640 mm
SLOVENSKY
Zapojenie do elektrickej
siete:
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiad‐
nu ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
39
IPX4
Minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna hmotnosť
náplne
Bavlna
7 kg
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
1200 ot./min. (L 75270 FL)
1400 ot./min. (L 75470 FL)
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
4. POPIS VÝROBKU
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Pracovná plocha
10 Elektrický prípojný kábel
2 Dávkovač pracieho prostriedku
11 Prepravné skrutky
3 Ovládací panel
12 Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
4 Rukoväť dvierok
5 Typový štítok
6 Vypúšťacie čerpadlo
7 Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
8 Hadica na vypúšťanie vody
9 Ventil prívodu vody
4.1 Bezpečnosť detí
• Keď zapnete túto poistku, nemôžete
zatvoriť dvierka. Tak zabránite tomu,
aby v bubne ostali zatvorené deti ale‐
bo domáce zvieratá. Túto poistku za‐
pnete tak, že ju otočíte v smere hodi‐
nových ručičiek, až kým drážka nebu‐
40 www.aeg.com
de vo vodorovnej polohe. Túto poistku
vypnete tak, že ju otočíte proti smeru
hodinových ručičiek, až kým drážka
nebude vo zvislej polohe.
4.2 Príslušenstvo
1
2
4
3
1 Maticový kľúč
Na odstránenie prepravných skru‐
tiek.
2 Plastové viečka
Na uzatvorenie otvorov v zadnej ča‐
sti spotrebiča po odstránení preprav‐
ných prvkov.
3 Prívodná hadica s ochranou proti vy‐
topeniu
Na ochranu pred možným únikom
vody
4 Plastové držadlo hadice
Na pripevnenie odtokovej hadice k
okraju umývadla.
5. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
ECO
SUPER ECO
20 Min. - 3 kg
10
1
Tlačidlo Zap./Vyp. (On-Off)
2
Ovládač programov
3
Displej
9
8
7
6
5
4
SLOVENSKY
4
Tlačidlo Štart/Prestávka
5
Tlačidlo Posunutý štart
6
Tlačidlo úspory času
7
Tlačidlo Extra plákanie
8
Tlačidlo Škvrny
9
Tlačidlo zníženia rýchlosti odstreďovania
41
Tlačidlo teploty
10
5.1 Tlačidlo Zap/Vyp 1
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo vy‐
pnúť, stlačte toto tlačidlo. Keď sa spotre‐
bič zapne, zaznie zvukový signál.
V snahe ušetriť energiu funkcia AUTO
Stand-by automaticky vypne spotrebič,
aby sa znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
• Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
4 nepoužívate 5 minút.
– Všetky nastavenia sa zrušia.
– Stlačením tlačidla 1 spotrebič zno‐
vu zapnete.
– Znovu nastavte prací program a
všetky ostatné voľby.
• Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu. Pozrite si časť „Na konci
programu“.
5.2 Ovládač programu 2
Otáčaním tohto ovládača nastavíte pro‐
gram. Rozsvieti sa ukazovateľ príslušné‐
ho programu.
5.3 Displej 3
A
B
C
Na displeji sa zobrazuje:
A
• Maximálna teplota daného programu.
B
• Predvolená rýchlosť odstreďovania daného programu.
• „Bez odstreďovania“1) a „Plákanie stop“.
C
• Symboly na displeji.2)
Symboly
Popis
Fáza prania
Fázy plákania
D
42 www.aeg.com
Fáza odstreďovania
Detská poistka
Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné otvoriť dvierka
spotrebiča.
Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď symbol zhasne.
Ak sa program skončil, ale symbol stále svieti:
• V bubne práčky je voda.
• Je zapnutá funkcia „Plákanie stop“.
Posunutý štart
D
• Čas programu
Po spustení programu sa tento čas znižuje po minútach.
• Posunutý štart
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas posu‐
nutého štartu.
• Poruchové kódy
Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazí poruchový kód. Pozrite
si kapitolu „Riešenie problémov“.
• Err
Displej zobrazí túto správu na niekoľko sekúnd v týchto prípadoch:
– Nastavili ste funkciu, ktorú nie je možné použiť pre daný program.
– Pokúsili ste sa zmeniť spustený program.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka 4 bliká.
•
Program sa skončil.
1) K dispozícii iba pre program Odstredenie/Vypustenie.
2) Symbol sa na displeji zobrazí po nastavení príslušnej fázy alebo funkcie.
5.4 Tlačidlo Štart/prestávka 4
Stlačením tlačidla 4 spustíte alebo pre‐
rušíte program.
5.5 Tlačidlo Posunutý štart 5
Stlačením tlačidla 5 odložíte spustenie
programu v rozsahu 30 minút až 20 ho‐
dín.
5.6 Tlačidlo Úspora času 6
Stlačením tlačidla 6 skrátite trvanie
programu.
• Pri bežne znečistenej bielizni jedným
stlačením nastavte možnosť „Skrátené
trvanie“.
• Pri veľmi mierne znečistenej bielizni
stlačte tlačidlo dvakrát. Nastaví sa
možnosť „Extra rýchly“.
Niektoré programy akceptujú iba
jednu z týchto funkcií.
5.7 Tlačidlo Extra plákanie 7
Stlačením tlačidla 7 pridáte do progra‐
mu fázy plákania.
Túto funkciu použite v prípade osôb aler‐
gických na pracie prostriedky a v obla‐
stiach s mäkkou vodou.
5.8 Tlačidlo Škvrny 8
Stlačením tlačidla 8 pridáte do progra‐
mu fázu odstraňovania škvŕn.
SLOVENSKY
Túto funkciu použite pri oblečení s odol‐
nými škvrnami.
Pri nastavovaní tejto funkcie pridajte do
odstraňovač škvŕn.
priehradky
Táto funkcia predĺži trvanie pro‐
gramu.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri
teplotách nižších ako 40°C.
43
• Program sa skončí.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové signá‐
ly, stlačte tlačidlo 8 a tlačidlo 7 sú‐
časne na 6 sekúnd.
Ak zvukové signály vypnete, bu‐
dú sa ozývať iba pri stlačení tla‐
čidiel, a ak nastane porucha.
5.9 Tlačidlo odstreďovania 9
5.12 Funkcia detskej poistky
Stlačením tohto tlačidla:
• Znížite maximálne otáčky fázy odstre‐
ďovania pri nastavovaní programu.
Táto funkcia zabraňuje deťom hrať sa s
ovládacím panelom.
• Ak chcete túto funkciu zapnúť, stlačte
tlačidlo 10 a tlačidlo 9 súčasne, až
kým sa na displeji nezobrazí symbol
.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte
tlačidlo 10 a tlačidlo 9 súčasne, až
kým na displeji nezhasne symbol
.
Funkciu môžete zapnúť:
• Pred stlačením tlačidla Štart/prestávka
4 : spotrebič sa nedá spustiť.
• Po stlačení tlačidla Štart/prestávka 4
, takže všetky tlačidlá a ovládač pro‐
gramov sú vypnuté.
Displej zobrazí iba otáčky do‐
stupné pre nastavený program.
• Vypnite fázu odstreďovania.
• Aktivujete funkciu „Plákanie stop“. Tú‐
to funkciu nastavte vtedy, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne. Spotrebič
po skončení programu nevypustí vo‐
du.
Fáza odstreďovania je
vypnutá.
Je zapnutá funkcia
„Plákanie stop“.
5.10 Tlačidlo teploty 10
Stlačením tlačidla 10 zmeníte nastave‐
nie na predvolenú teplotu.
--
= studená voda
5.11 Funkcia zvukových
signálov
Zvukový signál zaznie, keď:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
5.13 Funkcia Trvalé extra
plákanie
S touto funkciou môžete nechať funkciu
extra plákania trvalo zapnutú aj pri na‐
stavení nového programu.
• Ak chcete túto funkciu zapnúť, stlačte
tlačidlo 6 a tlačidlo 5 súčasne, až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ tlačidla
7 .
• Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte
tlačidlo 6 a tlačidlo 5 súčasne, až
kým ukazovateľ tlačidla 7 nezhasne.
44 www.aeg.com
6. PROGRAMY
Program
Teplota
Druh náplne
max. hmotnosť nápl‐
ne
Popis
cyklu
Funkcie
Biela a farebná bavl‐
na s bežným zneči‐
stením.
max. 7 kg
Pranie
Plákanie
Dlhé odstreďo‐
vanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Biela a farebná bavl‐
na s intenzívnym
znečistením.
max. 7 kg
Predpieranie
Pranie
Plákanie
Dlhé odstreďo‐
vanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Biela a farebná bavl‐
na s bežným zneči‐
stením.
max. 7 kg
Pranie
ŠKVRNY
Plákanie
EXTRA PLÁKANIE
Zastavenie s vo‐ ÚSPORA ČASU1)
dou v bubne
Syntetika alebo zme‐
sové tkaniny s bež‐
ným znečistením.
max. 3.5 kg
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Silno zašpinená syn‐
tetická alebo zmieša‐
ná bielizeň.
max. 3.5 kg
Predpieranie
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Syntetické tkaniny s
Jednoduché že‐ bežným znečistením.
max. 3.5 kg
hlenie 2)
60° – studená
voda
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Bavlna
95° – studená
voda
Bavlna + Pred‐
pieranie
95° – studená
voda
Extra Tichý
95° – studená
voda
Syntetika
60° – studená
voda
Syntetika +
Predpieranie
60° – studená
voda
SLOVENSKY
Program
Teplota
Jemná bielizeň
40° – studená
voda
Vlna/hodváb
40° – studená
voda
Druh náplne
max. hmotnosť nápl‐
ne
Popis
cyklu
Funkcie
Jemné tkaniny ako
akryl, viskóza, polye‐
ster s bežným zneči‐
stením.
max. 3 kg
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Vlna, ktorú je možné
prať v práčke. Vlne‐
né a jemné tkaniny s
označením ručného
prania «hand was‐
hing» na štítku.
max. 2 kg
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
Vypustenie vody
Fáza odstreďo‐
vania pri maxi‐
málnej rýchlosti.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
BEZ ODSTREĎO‐
VANIA
Ručne vypraná bieli‐
zeň.
Plákanie
Dlhé odstreďo‐
vanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKA‐
NIE4)
Tento program na‐
stavte na pranie zá‐
clon. Automaticky
pridá fázu predpiera‐
nia na odstránenie
prachu zo záclon.
Do priehradky na
predpranie nepridá‐
vajte žiadny prací
prostriedok.
max. 2 kg
Predpieranie
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
Všetky druhy odevov
z džínsoviny. Džersej
a moderné materiály.
max. 7 kg
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ČASU1)
Všetky tkaniny
Maximálna náplň bie‐
Odstredenie/Vy‐ lizne závisí od jej ty‐
pustenie3)
pu.
Plákanie
Záclony
40° – studená
voda
Džinsy
60° – studená
voda
45
46 www.aeg.com
Program
Teplota
Popis
cyklu
Funkcie
Rýchly prací pro‐
gram, používa sa na
Rýchly intenzív‐ mierne zašpinenú
ny
bielu/stálofarebnú
60°-40°
bavlnu a zmesové
tkaniny.
max. 5 kg
Pranie
Plákanie
Dlhé odstreďo‐
vanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
20 Min. - 3 kg
30°
Bavlnené a syntetic‐
ké tkaniny s miernym
znečistením alebo
iba jedenkrát nose‐
né.
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
SUPER ECO5)
Studená voda
Zmiešané tkaniny
(bavlna a syntetika).
max. 3 kg
Pranie
Plákanie
Krátke odstre‐
ďovanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ECO
Biela a farebná bavl‐
na, ktorá nepúšťa
farbu, s bežným zne‐
čistením.
max. 7 kg
Pranie
Plákanie
Dlhé odstreďo‐
vanie
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA
6)
60° - 40°
Druh náplne
max. hmotnosť nápl‐
ne
1) ak tlačidlo 6 stlačíte dvakrát (nastavená funkcia Extra rýchly), odporúčame znížiť
množstvo bielizne. Môžete vyprať aj celú náplň, ale účinnosť prania nemusí byť
najlepšia.
2) Fáza prania a odstreďovania je šetrná, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne. Spotrebič
pridáva dodatočné plákania.
3) Predvolená fáza rýchlosti odstreďovania sa vzťahuje na bavlnenú bielizeň. Nastavte
rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre vloženú bielizeň. Ak chcete zvoliť
iba program VYPÚŠŤANIE, nastavte funkciu BEZ ODSTREĎOVANIA.
4) Nastavením tejto funkcie pridáte plákania. Pri odstreďovaní s nízkymi otáčkami vykoná
spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.
5) Tento program nastavte, ak chcete skrátiť čas a znížiť spotrebu energie a vody. Použite
špeciálny prací prostriedok pre veľmi nízke teploty.
6) ŠTANDARDNÉ PROGRAMY pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej
účinnosti.Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí „štandardný
program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný program pre bavlnu pri 40 °C“. Sú to
najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z
hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Tento program nastavte vtedy, ak chcete dosiahnuť dobrú účinnosť prania a znížiť
spotrebu energie. Prací program sa predĺži.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený pro‐
gram.
SLOVENSKY
47
7. SPOTREBA
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maximál‐
nej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množstvo
bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maximálna náplň
7 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1 kg, trvanie pro‐
gramu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bodka.
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie (v
kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné
trvanie
progra‐
mu (mi‐
núty)
Zvyško‐
vá vlh‐
kosť
(%)1)
L 75270
FL
Zvyško‐
vá vlh‐
kosť
(%)1)
L 75470
FL
Bavlna 60 °C
7
1.1
60
180
53
52
Bavlna 40 °C
7
0.9
60
160
53
52
Syntetika 40
°C
3.5
0.7
50
100
35
35
Jemná bieli‐
zeň 40 °C
3
0.5
65
80
35
35
Vlna/ručné
pranie 30 °C
2
0.4
55
60
30
30
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný
program bavl‐
na 60 °C
7
0.91
49
207
53
52
Štandardný
program bavl‐
na 60 °C
3.5
0.69
39
155
53
52
Štandardný
program bavl‐
na 40 °C
3.5
0.46
39
150
53
52
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.48
0.48
Informácie v hore uvedených tabuľkách sú v súlade s nariadením Európskej
komisie 1015/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/EC.
48 www.aeg.com
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.
2.
Ak chcete zapnúť vypúšťací systém,
nalejte 2 litre vody do hlavnej prie‐
hradky dávkovača pracieho pro‐
striedku.
Do priehradky dávkovača pracieho
prostriedku pridajte malé množstvo
pracieho prostriedku. Nastavte a
spustite program pre bavlnu s naj‐
vyššou teplotou bez bielizne v bub‐
ne. Týmto odstránite eventuálne ne‐
čistoty z bubna a nádrže.
9. POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1.
2.
Otvorte vodovodný ventil.
Zástrčku spotrebiča zapojte do zá‐
suvky elektrickej siete.
3.
Stlačením tlačidla 1 spotrebič za‐
pnete.
Do spotrebiča vložte bielizeň.
Použite správne množstvo pracieho
prostriedku a prídavných prostried‐
kov.
Nastavte a spustite správny program
pre daný druh bielizne a stupeň jej
znečistenia.
4.
5.
6.
9.1 Vloženie bielizne
1.
2.
3.
Otvorte dvierka spotrebiča.
Bielizeň vkladajte do bubna po jed‐
nom. Bielizeň pred vložením do spo‐
trebiča vytraste. Uistite sa, že ste do
bubna nevložili príliš veľa bielizne.
Zatvorte dvierka.
Uistite sa, či medzi tesnením a dvierkami
nezostala zachytená bielizeň. Hrozí rizi‐
ko vytekania vody alebo poškodenia bie‐
lizne.
SLOVENSKY
9.2 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov
Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania a pro‐
gram namáčania.
Pridajte prací prostriedok na predpieranie a namáčanie pred
spustením programu.
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Ak používate tekutý prací prostriedok nalejte ho ešte pred spu‐
stením programu.
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob).
Produkt dajte do priehradky pred spustením programu.
Predstavuje maximálnu hladinu tekutých prídavných látok.
Priehradka na odstraňovač škvŕn.
Produkt dajte do priehradky a nastavte funkciu odstraňovania
škvŕn pred spustením programu.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok
Nastavte ju (nahor alebo) do správnej polohy na použitie prá‐
škového alebo tekutého pracieho prostriedku.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Kontrola poloha klapky
1.
2.
Vytiahnite dávkovač pracieho pro‐
striedku až na doraz.
Zatlačením páčky nadol odstránite
dávkovač.
49
50 www.aeg.com
3.
V prípade použitia práškového pra‐
cieho prostriedku otočte klapku na‐
hor.
4.
V prípade použitia tekutého pracie‐
ho prostriedku otočte klapku nadol.
Pri klapke v polohe NADOL:
– Nepoužívajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.
– Nepoužívajte viac tekutého
pracieho prostriedku, ako je li‐
mit označený na klapke.
– Nenastavujte fázu predpiera‐
nia.
– Nenastavujte funkciu odlože‐
ného štartu.
5.
6.
Pridajte prací a avivážny prostrie‐
dok.
Dôkladne zatvorte dávkovač umýva‐
cieho prostriedku. Dbajte na to, aby
klapka neprekážala pri zatvorení zá‐
suvky.
9.3 Nastavenie a spustenie
programu
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte ovládač programov. Rozsvieti
sa ukazovateľ príslušného progra‐
mu.
Ukazovateľ tlačidla 4 začne blikať
červenou farbou.
Na displeji sa zobrazí predvolená te‐
plota a rýchlosť odstreďovania. Ak
chcete zmeniť teplotu a/alebo rých‐
losť odstreďovania, stlačte príslušné
tlačidlá.
Nastavte dostupné funkcie. Rozsvie‐
ti sa ukazovateľ nastavenej funkcie
alebo sa na displeji zobrazí príslušný
symbol.
Stlačením tlačidla 4 spusťte pro‐
gram. Ukazovateľ tlačidla 4 svieti.
Odtokové čerpadlo môže byť v
prevádzke krátku dobu keď spo‐
trebič napúšťa vodu.
9.4 Prerušenie programu
1.
Stlačte tlačidlo 4 . Ukazovateľ bli‐
ká.
2.
Stlačte tlačidlo 4 znovu. Prací pro‐
gram pokračuje.
9.5 Zrušenie programu
1.
Stlačením tlačidla 1 zrušíte pro‐
gram a vypnete spotrebič.
2.
Opätovným stlačením tlačidla 1
spotrebič zapnete. Teraz môžete na‐
staviť nový prací program.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
9.6 Zmeniť funkciu
Len niekoľko funkcií môžete zmeniť ešte
ich spustením.
1.
Stlačte tlačidlo 4 . Ukazovateľ bli‐
ká.
SLOVENSKY
2.
Zmeňte nastavenú funkciu.
9.7 Nastavenie posunutého
štartu
1.
Opätovným stláčaním tlačidla 5 zo‐
brazíte na displeji číslo v minútach
alebo hodinách. Zobrazia sa prísluš‐
né symboly.
2.
Stlačte tlačidlo 4 . Spotrebič začne
odpočítavať posunutý štart.
Po skončení odpočítavania sa auto‐
maticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte stla‐
čením tlačidla 4 , môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený posunu‐
tý štart.
Posunutý štart nie je možné na‐
staviť pri parnom programe.
9.8 Zrušenie posunutého štartu
1.
Stlačte tlačidlo 4 . Príslušný ukazo‐
vateľ bliká.
2.
Opakovane stláčajte tlačidlo 5 ,
kým sa na displeji nezobrazí 0’.
3.
Stlačte tlačidlo 4 . Program sa spu‐
stí.
9.9 Otvorte dvierka
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo 4 . Symbol blokova‐
nia na displeji zhasne.
Otvorte dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvierka spotrebiča a stlačte
tlačidlo 4 . Program alebo odpočí‐
tavanie posunutého štartu bude ďa‐
lej pokračovať.
Ak je teplota a hladina vody v
bubne príliš vysoká, symbol blo‐
kovania bude svietiť a dvierka
nie je možné otvoriť. Ak chcete
otvoriť dvierka, postupujte nasle‐
dovne:
1. Vypnite spotrebič.
2. Počkajte niekoľko minút.
3. Uistite sa, že v bubne nie je
žiadna voda.
51
Ak spotrebič vypnete, bude po‐
trebné znovu nastaviť program.
9.10 Po skončení programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznejú zvukové signály.
• Na displeji sa zobrazí symbol
.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka 4
zhasne.
• Symbol blokovania zhasne.
• Stlačením tlačidla 1 spotrebič vypne‐
te. Päť minút po skončení programu
funkcia úspory energie automaticky
vypne spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete, na
displeji sa zobrazí indikácia ako
na konci naposledy zvoleného
programu. Otočením ovládača
programu nastavte nový cyklus.
• Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
• Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
• Zatvorte vodovodný ventil.
Prací program je skončený, ale v bubne
zostala voda:
– Bubon sa pravidelne otáča, aby sa za‐
bránilo pokrčeniu bielizne.
– Dvierka sú zablokované.
– Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vy‐
pustite vodu.
Vypustenie vody:
V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
1.
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka 4 .
Spotrebič vypustí vodu a začne od‐
streďovať.
Po skončení programu, keď symbol
blokovania zhasne, môžete dvierka
otvoriť
Vypnite spotrebič.
Spotrebič po 18 hodinách auto‐
maticky vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
52 www.aeg.com
10. TIPY A RADY
10.1 Vloženie bielizne
• Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na štít‐
koch odevov.
• Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
• Niektorá farebná bielizeň môže po pr‐
vom praní pustiť farbu. Nové farebné
odevy odporúčame prať prvýkrát oso‐
bitne.
• Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnaj‐
te.
• Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými obrázkami
prevráťte naruby.
• Odstránenie odolných škvŕn.
• Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi
pracími prostriedkami.
• Záclony si vyžaduje veľmi jemné zaob‐
chádzanie. Odstráňte háčiky alebo ich
vložte do pracieho vaku alebo oblieč‐
ky.
• V spotrebiči neperte:
– Neobrúbenú alebo roztrhanú bieli‐
zeň
– Podprsenky s kosticami.
– Malé kusy vložte do pracieho vaku.
• Veľmi malé kusy môžu spôsobiť pro‐
blémy s vyvážením vo fáze odstreďo‐
vania. V takom prípade odevy v bubne
ručne rozložte a znovu spustite fázu
odstreďovania.
10.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte
pred vložením odevu do práčky.
K dispozícii máte špeciálne odstraňova‐
če škvŕn. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a tkani‐
ny.
10.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
• Používajte len pracie prostriedky a prí‐
davné prostriedky určené špeciálne
pre práčky.
• Nemiešajte rôzne typy pracích pro‐
striedkov.
• Nepoužívajte viac pracieho prostried‐
ku, ako je potrebné, ochránite tak ži‐
votné prostredie.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na oba‐
le týchto produktov.
• Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
• Ak používate tekuté pracie prostried‐
ky, nenastavujte fázu predpierania.
• Ak spotrebič nie je vybavený dávkova‐
čom pracieho prostriedku so záklop‐
kou, nalejte tekuté pracie prostriedky
do dávkovacej gule.
10.4 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo stred‐
nou tvrdosťou vody, odporúčame použí‐
vať zmäkčovač vody pre práčky. V obla‐
stiach s mäkkou vodou nie je potrebné
používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu vodáren‐
skú spoločnosť.
Dodržiavajte pokyny uvedené na obale
týchto produktov.
Nasledujúce stupnice sa používajú na
meranie tvrdosti vody:
• Nemecké stupne (°dH).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter – medzinárod‐
ná jednotka tvrdosti vody).
• Clarkove stupne.
SLOVENSKY
53
Tabuľka tvrdosti vody
Úroveň
Typ
Tvrdosť vody
°dH
°T.H.
mmol/l
Clarke
1
mäkká
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
stredná
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
tvrdá
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
veľmi tvrdá
> 21
> 37
>3.7
>25
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred čistením spotrebiča ho odpojte zo
sieťovej zásuvky.
11.1 Odstraňovanie vodného
kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené mine‐
rálne látky, ktoré sa usadzujú vo forme
vodného kameňa. Ak to bude nutné,
používajte zmäkčovač vody na elimino‐
vanie tvorby vodného kameňa.
Používajte výrobok určený pre práčky.
Dodržiavajte pokyny výrobcov uvedené
na obale.
Robte to oddelene od prania bielizne.
11.2 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vo‐
dou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
POZOR
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťad‐
lá ani chemikálie.
11.3 Program prania na údržbu
práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pranie na údržby práčky vy‐
konávajte pravidelne. Postup je takýto:
• Vyberte bielizeň z bubna.
• Nastavte program prania bavlny pri
najvyššej teplote
• Použite správne množstvo pracieho
prášku s biologickými vlastnosťami.
Po každom praní nechajte dvierka chvíľu
otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní
a nepríjemného pachu.
11.4 Bubon
Pravidelne prezerajte bubon, aby nedo‐
šlo k vzniku vodného kameňa a čiastoč‐
kám hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze z
bubna používajte len špeciálne produkty.
Potrebné kroky:
• Bubon čistite špeciálnym prostriedkom
na nehrdzavejúcu oceľ.
• Spustite krátky program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým množ‐
stvom pracieho prostriedku.
54 www.aeg.com
11.5 Tesnenie dvierok
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky pred‐
mety.
11.6 Dávkovač pracieho prostriedku
Čistenie dávkovača:
1
1.
2.
Zatlačte páčku.
Vytiahnite dávkovač von.
3.
4.
Odstráňte vrchnú časť priehradky
na prídavný tekutý prostriedok.
Jednotlivé časti umyte vodou.
5.
6.
Dutinu dávkovača vyčistite kefou.
Dávkovač vložte späť do dutiny.
2
11.7 Vypúšťacie čerpadlo
Pravidelne kontrolujte vypúšťacie
čerpadlo a uistite sa, že je čisté.
Vyčistite čerpadlo, ak:
• Spotrebič nevypúšťa vodu.
• Bubon sa nemôže otáčať.
• Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z
dôvodu upchania vypúšťacieho čer‐
padla.
• Na displeji sa zobrazuje kód poruchy
pre problém s vypúšťaním vody.
SLOVENSKY
55
VAROVANIE
1. Vytiahnite zástrčku napája‐
cieho kábla zo zásuvky elek‐
trickej siete.
2. Filter nevyťahujte, kým je
spotrebič v prevádzke. Vypú‐
šťacie čerpadlo nečistite, ak
je voda v spotrebiči horúca.
Aby ste mohli vytiahnuť vy‐
púšťacie čerpadlo, musí byť
voda studená.
Čistenie vypúšťacieho čerpadla:
1.
Otvorte dvierka vypúšťacieho čer‐
padla.
2.
Klapku vytiahnete.
3.
Pod výklenok vypúšťacieho čerpad‐
la vložte nádobku, do ktorej bude
vytekať voda.
Zatlačte obidve páčky a potiahnite
dopredu odtokový kanálik, aby mo‐
hla voda vytiecť.
4.
1
5.
6.
2
Keď je nádoba plná vody, znova za‐
ložte odtokový kanálik späť a vy‐
prázdnite nádobu. Opätovne vyko‐
najte kroky 4 a 5, kým z vypúšťacie‐
ho čerpadla nebude vytekať žiadna
voda.
Potiahnite odtokový kanálik a otočte
filter, aby ste ho mohli vybrať.
56 www.aeg.com
2
1
7.
Odstráňte uvoľnené vlákna a pred‐
mety z čerpadla.
8.
Presvedčte sa, že sa lopatka čer‐
padla môže otáčať. Ak sa nemôže
otáčať, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Filter vyčistite pod tečúcou vodou a
založte ho späť do čerpadla do prí‐
slušných vodidiel.
10. Uistite sa, že ste filter dobre dotiahli,
aby ste zabránili unikaniu vody.
11. Vložte späť záklopku a zatvorte
dvierka vypúšťacieho čerpadla.
9.
11.8 Filter na prívodnej hadici a
filter ventilu
VAROVANIE
Vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej sie‐
te.
Možno bude potrebné vyčistiť filtre, keď:
• Do spotrebiča nepriteká voda.
• Spotrebič sa dlho napĺňa vodou.
• Ukazovateľ tlačidla 4 bliká a na di‐
spleji sa zobrazí príslušný alarm. Po‐
zrite si časť „Riešenie problémov“.
Čistenie filtrov v prívodnej hadici:
1.
2.
3.
Zatvorte vodovodný ventil.
Odpojte prívodnú hadicu z vodovod‐
ného kohútika.
Filter v prívodnej hadici vyčistite tvr‐
dou kefou.
SLOVENSKY
4.
5.
6.
7.
20°
57
Vyberte prítokovú hadicu za spotre‐
bičom.
Filter vo ventile vyčistite tvrdou ke‐
fou alebo utierkou.
Znovu pripojte prívodnú hadicu.
Skontrolujte, či sú prípojky utiahnu‐
té, aby sa predišlo úniku vody.
Otvorte vodovodný ventil.
45°
11.9 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(6) postupu uvedenom v časti „Čistenie
vypúšťacieho filtra“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.
Odtokovú rúrku dajte naspäť a zatvorte
záklopku vypúšťacieho čerpadla.
Keď vypustíte vodu v prípade núdzové‐
ho vypustenia, musíte znova zapnúť sy‐
stém vypúšťania:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej prie‐
hradky dávkovača pracieho pro‐
striedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu.
11.10 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste,
kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, od‐
stráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
odtokového čerpadla.
1. Vytiahnite zástrčku napájacieho káb‐
la zo zásuvky elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
3. Odstráňte prívodnú hadicu
4. Obidva konce prívodnej hadice vlož‐
te do nádoby a nechajte vodu od‐
tiecť z hadice.
5. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení
6. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE
Pred opätovným použitím spotre‐
biča sa uistite, že je teplota vyš‐
šia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný za
škody spôsobené nízkymi teplo‐
tami.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví
počas prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie ne‐
našli, obráťte sa na autorizované servis‐
né stredisko.
58 www.aeg.com
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa zobrazí
kód alarmu:
•
- Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
•
- Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu.
- Spotrebič nevypúšťa vodu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite
spotrebič.
- Dvierka spotrebiča sú otvorené
alebo sú nesprávne zatvorené.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Do spotrebiča ne‐
priteká voda.
Vodovodný ventil je za‐
tvorený.
Otvorte vodovodný ventil.
Prívodná hadica na vo‐
du je poškodená.
Skontrolujte, či na hadici nie sú
chyby.
Filtre v prívodnej hadici
sú upchané.
Vyčistite filtre. Pozrite si časť
„Ošetrovanie a čistenie“.
Vodovodný kohútik je
upchaný alebo zanese‐
ný vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
Nie je správne zapojená Skontrolujte, či je hadica správ‐
prívodná hadica.
ne zapojená.
Tlak vody je príliš nízky.
Spotrebič nevypu‐ Odtoková hadica je po‐
stí vodu.
škodená.
Obráťte sa na miestnu vodáren‐
skú spoločnosť.
Skontrolujte, či odtoková hadica
nie je poškodená.
Filter odtokového čer‐
padla je upchaný.
Vyčistite filter odtokového čer‐
padla. Pozrite si časť „Ošetrova‐
nie a čistenie“.
Odtoková hadica nie je
správne zapojená.
Skontrolujte, či je hadica správ‐
ne zapojená.
Je nastavený prací pro‐
gram bez fázy vypuste‐
nia.
Nastavte program vypustenia.
Je zapnutá funkcia Plá‐
kanie stop.
Nastavte program vypustenia.
Dvierka spotrebi‐
ča sú otvorené
alebo sú nespráv‐
ne zatvorené.
Dvierka riadne zatvorte.
Zaplo sa zariade‐
nie proti vytope‐
niu.
• Spotrebič odpojte od elektric‐
kej siete (zástrčku vytiahnite
zo zásuvky).
• Zatvorte vodovodný ventil.
• Obráťte sa na servisné stredi‐
sko.
Fáza odstreďova‐
nia nefunguje.
Fáza odstreďovania je
vypnutá.
Nastavte program odstreďova‐
nia.
SLOVENSKY
Problém
Program sa ne‐
spúšťa.
59
Možná príčina
Možné riešenie
Filter odtokového čer‐
padla je upchaný.
Vyčistite filter odtokového čer‐
padla. Pozrite si časť „Ošetrova‐
nie a čistenie“.
Problémy s vyvážením
náplne bielizne.
Ručne rozložte bielizeň v bubne
a znovu spustite fázu odstreďo‐
vania.
Sieťová zástrčka spotre‐ Zapojte zástrčku do sieťovej zá‐
biča nie je zasunutá do suvky.
sieťovej zásuvky.
Vyhodená poistka v do‐ Vymeňte poistky.
mácej skrini s poistkami.
Na podlahe je vo‐
da.
Nie je možné
otvoriť dvierka
spotrebiča.
Nestlačili ste tlačidlo 4
.
Stlačte tlačidlo 4 .
Je nastavený posunutý
štart.
Ak chcete program hneď spu‐
stiť, zrušte posunutý štart.
Je aktivovaná funkcia
Detská poistka.
Vypnite funkciu Detská poistka.
Z prípojok hadíc na vo‐
du presakuje voda.
Skontrolujte, či sú prípojky
utiahnuté.
Z odtokového čerpadla
presakuje voda.
Uistite sa, že je filter odtokové‐
ho čerpadla utiahnutý.
Odtoková hadica je po‐
škodená.
Skontrolujte, či na hadici nie sú
chyby.
Prebieha prací program. Počkajte na dokončenie pracie‐
ho programu.
V bubne práčky je voda. Nastavte program vypustenia
vody alebo odstreďovania.
Spotrebič vydáva
nezvyčajný zvuk.
Spotrebič nie je správne Spotrebič vyrovnajte do vodo‐
vyvážený.
rovnej polohy. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
Neodstránili ste obaly
alebo prepravné skrut‐
ky.
Odstráňte obaly alebo preprav‐
né skrutky. Pozrite si časť „In‐
štalácia”.
Veľmi málo bielizne.
Pridajte do bubna ďalšiu bieli‐
zeň.
Spotrebič napustí
vodu a hneď ju aj
vypustí.
Koniec odtokovej hadice Uistite sa, že je odtoková hadica
je príliš nízko.
v správnej polohe.
Cyklus je kratší
ako zobrazený
čas.
Spotrebič podľa množ‐
stva bielizne vypočíta
nový čas.
Pozrite si kapitolu „Spotreba“.
60 www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Cyklus je dlhší
ako zobrazený
čas.
Nevyvážená náplň bie‐
lizne zvyšuje trvanie
programu.
Je to normálne správanie spo‐
trebiča.
Neuspokojivé vý‐
sledky prania.
Používate nesprávny
prací prostriedok alebo
jeho nedostatočné
množstvo.
Zvýšte množstvo pracieho pro‐
striedku alebo použite iný.
Pred praním bielizne ste Na odolné škvrny použite špe‐
neodstránili veľmi odol‐ ciálne prostriedky.
né škvrny.
Bola nastavená ne‐
správna teplota.
Uistite sa, že ste nastavili správ‐
nu teplotu.
V bubne je príliš veľa
bielizne.
Odoberte nejakú bielizeň.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program
bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové
kódy, obráťte sa na autorizované servis‐
né stredisko.
13. INŠTALÁCIA
13.1 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
K dispozícii od autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími doštička‐
mi.
Postupujte podľa pokynov dodávaných
so súpravou.
13.2 Rozbalenie
1.
Použite rukavice. Odstráňte vonkaj‐
šiu fóliu. V prípade potreby použite
nôž.
SLOVENSKY
61
2.
3.
Odstráňte vrchný kartón.
Odstráňte polystyrénový obalový
materiál.
4.
Odstráňte vnútornú fóliu.
5.
Otvorte dvierka. Odstráňte polysty‐
rénový diel z tesnenia dvierok a
všetky položky z bubna.
6.
Jeden z polystyrénových obalových
prvkov položte na podlahu za spo‐
trebič. Spotrebič naň opatrne polo‐
žte zadnou stranou. Dbajte na to,
aby ste nepoškodili hadice.
62 www.aeg.com
7.
8.
Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
Nadvihnite spotrebič do kolmej polo‐
hy.
1
2
9.
Napájací kábel a odtokovú hadicu
uvoľnite z držiakov.
10. Odskrutkujte tri skrutky. Použite kľúč
dodaný so spotrebičom.
11. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
12. Plastové viečka vložte do otvorov.
Tieto viečka nájdete vo vrecku s ná‐
vodom na používanie.
SLOVENSKY
VAROVANIE
Pred montážou spotrebiča od‐
stráňte všetky obaly a prepravné
skrutky.
63
Odporúčame, aby ste si obaly a
prepravné skrutky odložili pre prí‐
pady, keď budete spotrebič pre‐
miestňovať.
13.3 Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
• Spotrebič nainštalujte na plochú a tvr‐
dú podlahu.
• Uistite sa, že koberec nebráni cirkulá‐
cii vzduchu pod spotrebičom.
• Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka
steny ani iného nábytku.
• Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek. Správnym nasta‐
vením spotrebiča zabránite vibráciám,
hluku a pohybu spotrebiča počas jeho
činnosti.
x4
• Spotrebič musí byť vyvážený a stabil‐
ný.
POZOR
Spotrebič nevyvažujte podlože‐
ním kartónu, drevených blokov
alebo podobných materiálov pod
spotrebič.
64 www.aeg.com
13.4 Prívodná hadica
• Pripojte hadicu k spotrebiču. Prívodnú
hadicu otočte len doľava alebo dopra‐
va. Uvoľnite prstencovú maticu a na‐
stavte správnu polohu.
20
O
45
O
• Prívodnú hadicu pripojte k vodovodné‐
mu kohútiku so studenou vodou s 3/4"
závitom.
POZOR
Uistite sa, že z prípojok nepresa‐
kuje voda.
Ak je prívodná hadica príliš krát‐
ka, nepoužívajte predlžovaciu
hadicu. Obráťte sa na servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
Zariadenie proti vytopeniu
Prívodná hadica obsahuje zariadenie
proti vytopeniu. Toto zariadenie zabraňu‐
je úniku vody z hadice v dôsledku priro‐
dzeného starnutia. Červená časť v okne
A upozorňuje na túto chybu.
V takom prípade zatvorte vodovodný ve‐
ntil a obráťte sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu hadice.
A
13.5 Vypúšťanie vody
Existujú rôzne postupy pripojenia odto‐
kovej hadice:
SLOVENSKY
65
Pomocou plastového vodidla hadice.
• Na okraj umývadla.
• Uistite sa, že plastové vodidlo sa ne‐
môže počas odčerpávania vody pohy‐
bovať. Pripojte vodidlo k vodovodné‐
mu ventilu alebo na stenu.
• K odpadovému potrubiu s vetracím
otvorom.
Pozri uvedený obrázok. Priamo do od‐
tokového potrubia vo výške minimálne
60 cm a maximálne 100 cm. Koniec
odtokovej hadice musí byť odvetraný,
t. j. vnútorný priemer odtokového po‐
trubia musí byť väčší než vonkajší
priemer odtokovej hadice.
Bez plastového vodidla hadice.
• Na vodovodný kohútik.
Pozri uvedený obrázok. Nasuňte odto‐
kovú hadicu na vodovodný kohútik a
utiahnite svorkou. Uistite sa, že odto‐
ková hadica vytvára slučku, aby sa
zvyšné čiastočky nedostali z umývadla
do spotrebiča.
• Priamo do zabudovaného odtokového
potrubia v stene miestnosti a utiahnite
ho svorkou.
66 www.aeg.com
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť
na dĺžku max. 400 cm. Ak potre‐
bujete inú odtokovú hadicu, prí‐
padne ju chcete predĺžiť, obráťte
na servisné stredisko.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
67
132938582-A-222013
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement