Zanussi ZWI1125 User manual

Zanussi ZWI1125 User manual
HU
SK
Használati útmutató
Návod na používanie
Mosógép
Práčka
ZWI 1125
2
28
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Mosási programok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ 10
Első használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fogyasztási értékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beépítés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
14
17
20
21
22
24
26
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék
működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
2
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során
az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
www.zanussi.com
A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani.
Súlyos károk keletkezhetnek a gépben
vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület
ne nyomja az elektromos tápvezetéket a
falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
www.zanussi.com
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje a
foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell arra, hogy
a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy
a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tárolja biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy háziállatok vagy gyermekek ne mászhassanak a mosógép dobjába. Annak elkerülése érdekében, hogy
3
gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak
a dobba, a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik.
Ennek a funkciónak
az aktiválásához
forgassa el az ajtó
belsején lévő gombot (annak lenyomása nélkül) az óramutató járásával megegyező irányba addig,
amíg a vájat vízszintes állásba nem kerül. Ha szükséges,
használjon egy érmét.
A funkció kikapcsolásához és az ajtó
bezárásának lehetővé tételéhez forgassa el a gombot az
óramutató járásával
ellenkező irányba
addig, amíg a vájat
függőleges állásba
nem kerül.
Termékleírás
1 Mosószer adagoló fiók
2 Kezelőpanel
1
2
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Leeresztő szivattyú
6 Állítható lábak
3
4
5
6
4
www.zanussi.com
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok és a jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
1 Programkapcsoló
2 CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
3 OPCIÓK gomb
5 START/SZÜNET gomb
6 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
7 Jelzőfények
4 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
www.zanussi.com
5
Szimbólumtáblázat
Programválasztó gomb
Pamut
Gyapjú (Kézi mosás)
Energiatakarékos program
Kímélő Mosás
Hideg mosás
Öblítés
Műszál
Vízleeresztés
Vasaláskönnyítő
Centrifugálás
Gombok
Jelzőfények
Centrifugálás
Öblítőstop
Funkciók
Előmosás
Extra öblítés
Szupergyors
Start / Szünet
Késleltetett indítás
Fázisjelző fények
/
Előmosás vagy főmosás
+
Öblítés vagy centrifugálás
Befejezés
Programválasztó gomb, centrifugálási sebesség gomb és
rendelkezésre álló opciók
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Rendelkezésre álló opciók:
Centrifugálás
A gomb megnyomásával megváltoztathatja a
kiválasztott program centrifugálási sebességét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop funkciót.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
6
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el a «Miután
a program véget ért» c. részt.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre. A
mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz
vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét.
www.zanussi.com
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges, hogy
a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel öblítse
ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A
mosógép néhány további öblítést hajt végre.
Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz
nagyon lágy.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Amikor egy mosási programot választ ki, a
A és a B jelzőfény egyaránt világít.
Miután megnyomta az 5 gombot, csak a futó fázisnak megfelelő jelzőfény világít tovább. A készülék elkezd üzemelni, és az ajtó zárva van.
A C jelzőfény világít a mosási ciklus végén.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót.
Ha a vízleeresztési programot választja, valamennyi fény felgyullad.
Eltérő indítás
A mosási program indítása 3, 6 vagy 9 órával
késleltethető a gomb segítségével.
Jelzőfény (7)
A
B
C
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
PAMUT
90° - 60°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg – Csökkentett töltet: 3 kg1)
Fehér pamut (erősen vagy közepesen szennyezett ruhadarabok).
www.zanussi.com
Funkciók
Mosószeradagoló
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
SZUPERGYORS
EXTRA ÖBLÍTÉS
7
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Funkciók
PAMUT + ECO
60°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
STANDARD PROGRAM az energiacímke fogyasztási értékei számára.
Fehér vagy színeresztő pamut (közepesen vagy enyhén szennyezett ruhadarabok).
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez jó mosási eredményt
biztosít fokozott energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT
60° – 40° – 30° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg – Csökkentett töltet: 3 kg1)
Fehér és színes pamut (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
SZUPERGYORS
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT + ECO
40°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
STANDARD PROGRAM az energiacímke fogyasztási értékei számára.
Fehér vagy nem színeresztő pamut (közepesen vagy
enyhén szennyezett ruhadarabok).
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez jó mosási eredményt
biztosít fokozott energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
8
Mosószeradagoló
www.zanussi.com
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Funkciók
MŰSZÁL
60° – 40° – 30° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Csökkentett töltet: 1.5 kg1)
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóneműk,
színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
SZUPERGYORS
EXTRA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek
A program kiválasztásával a gyűrődés elkerülése érdekében a készülék kímélően mossa és centrifugálja a
ruhaneműt. Ez megkönnyíti a vasalást is. Ezenkívül a
készülék további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉNYES ANYAGOK
40° – 30° – hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3 kg - Csökkentett töltet: 1.5 kg 1)
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS 2)
SZUPERGYORS
EXTRA ÖBLÍTÉS
GYAPJÚ/KÉZI MOSÁS
30° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási program. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak.
Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási
fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze el
újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
www.zanussi.com
Mosószeradagoló
9
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Funkciók
ÖBLÍTÉS
Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A centrifugálási sebesség csökkenthető.
Mosószeradagoló
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére szolgál, amikor Öblítőstop
beállítással rendelkező program van beállítva.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruhaneműk
számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop beállítást. A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő
centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
O = KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a készülék kikapcsolásához.
1) Ha a 3 gomb megnyomásával kiválasztja a Szupergyors opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így nem
lesz tökéletes.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A ruhanemű szétválogatása
Kövesse az egyes ruhákon található mosási
utasításokat és a gyártó cég mosási utasításait. A következők szerint különítse el a mosandó ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúnemű.
10
Teendők a szennyes behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat.
A fehér ruhák a mosás során elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni azokat.
www.zanussi.com
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos részeket dörzsölje át valamilyen speciális tisztítószerrel.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a csipeszeket, illetve zsákban
vagy hálóban mossa őket.
Távolítsa el a szennyeződést
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Ilyen esetben célszerű a mosás előtt külön
kezelni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ronggyal itassa fel. Ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve
az ujjbegye és egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsda: meleg vízben feloldott oxálsóval
vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Fűfolt: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított fehérítőszerrel. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal1), majd puha rongyra helyezve itassa fel.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat fehérítőszerrel tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat fehérítőszerrel tüntesse el.
Tinta: a tinta típusától függően, az anyagot
először áztassa acetonba1) majd ecetsavba,
a fehérneműn esetlegesen visszamaradó
nyomokat fehérítőszerrel tisztítsa meg, majd
alaposan öblítse át.
Kátrányfoltok: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától is függ. A helyes
adagolással elkerüli a pazarlást, és védi a
környezetét.
Annak ellenére, hogy a mosószerek lebomlanak, olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek
károsítják a természet kényes ökológiai
egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a
mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől is.
Ezzel a mosógéppel mindegyik forgalomban
lévő mosószer használható:
• univerzális mosópor;
• finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz való mosópor;
• valamennyi anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosási program kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe tölteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A mosógép keringető rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló fiókban látott «MAX» jelölést.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
www.zanussi.com
11
A felhasznált mosószer mennyisége
• a mosás során sok hab képződik.
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
A mosószer mennyiségének kiválasztásánál
kövesse a gyártó útmutatásait.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, ha:
• kevés ruhaneműt mos;
• a mosott holmik csak kissé szennyezettek;
Vízkeménység
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információkat a helyi vízműtől vagy az illetékes hatóságoktól lehet kérni. Ha víz keménységi foka
közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót (kövesse a termék gyártójának utasításait). Ha a víz keménységi foka
alacsony, állítsa be ennek megfelelően a mosószer mennyiségét.
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ECO szelepet. Utána futtasson le ruhanemű behelyezése nélkül egy pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból és az
üstből a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag
mosószert, és indítsa el a gépet.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót.
Helyezze a ruhákat
egyenként a mosógép dobjába szétterítve, amennyire
csak lehet. Csukja
be a készülék ajtaját.
Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés
közé nem szorult-e
be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz szivároghat
ki, vagy tönkremehet
a ruha.
12
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, önfőmosási rekeszbe vagy a
tse azt a
megfelelő rekeszbe, és ha a kiválasztott
program/opció megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
www.zanussi.com
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
A Késleltetett indítás kiválasztása a 6os gomb megnyomásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép automatikusan kiválasztja
az Ön által választott programhoz tartozó
centrifugálási értéket. Ez az érték a megfelelő
gomb használatával megváltoztatható. Az 5
gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
állásba a program törléséhez/a
Forgassa
gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása
érdekében.
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 6 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Az opciót a program beállítása után és a
program elindítása előtt kell kiválasztani.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a(z) 5 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett indítás választása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 6
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a(z) 5 gombot:
– a gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a program elindítása után:
1. A(z) 5 gomb megnyomásával állítsa
SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg egyszer a 6 gombot, a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény
kialszik
3. A program elindításához nyomja meg ismét a(z) 5 gombot.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, az 5 gomb piros jelzőfénye 3-szor
villog, jelezve a helytelen választást. A gép
nem hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.
A centrifugálási sebesség vagy az
Öblítőstop funkció kiválasztása a 2
gomb megnyomásával
A megfelelő visszajelző világít.
Amikor kiválaszt egy programot, az adott
programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességnek megfelelő jelzőfény világít.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 3 és 4 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Az ilyen funkciók a kívánt program kiválasztása után és a program
elindítása előtt állíthatók be.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a
megfelelő jelzőfények világítanak. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, az 5 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
www.zanussi.com
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt
zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót,
SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet
(az 5 gomb megnyomásával), majd várjon
néhány percig. Az ajtó becsukása után
nyomja meg ismét az 5 gombot.
A program indítása az 5 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
nem villog tovább. A futó fázisnak megfelelő
13
jelzőfény világít. A készülék elkezd üzemelni,
és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot: a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 5 gombot. Ha késleltetett indítást állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, az 5 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez. Most
már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
A program elindulása után az ajtó zárva van.
Ha bármilyen okból muszáj kinyitnia az ajtót,
először állítsa SZÜNET helyzetbe a mosógépet az 5 gomb megnyomásával. Néhány perc
múlva lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a
gép már a melegítési fázisban van, vagy
hogy a víz szintje túl magas. Semmi esetre
se próbálja meg erőltetni az ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem leállásba forhetséges, a programkapcsolót
gatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. Bár-
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia az 5 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Kialszik a 5
gomb jelzőfénye, valamint a befejezett mosási programnak megfelelő jelzőfény is.
A C jelzőfény világít. Néhány perc múlva ki
lehet nyitni az ajtót.
Ha olyan programot vagy opciót állított be,
amely a dobban maradó vízzel fejeződik be,
világít a C-as jelzőfény. Az ajtó zárva marad,
jelezve, hogy a vizet az ajtó kinyitása előtt
még le kell ereszteni. Ez idő alatt a víz leeresztéséig a dob rendszeres időközönként továbbra is mozog.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
3. Csökkentse a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg az 5 gombot.
Miután a program véget ért, az ajtózár kiold,
és az ajtó kinyitható. Forgassa a programállásba a mosógép
kapcsolót kikapcsolt
kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót a penész vagy a kellemetlen szagok képeződésének megelőzéséhez.
mely gombot megnyomva a készülék kilép az
energiatakarékos állapotból.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat LE KELL VÁLASZTANIA a
készüléket az elektromos hálózatról,
14
mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási
munkát végezne.
www.zanussi.com
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt
bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan szárazra.
A mosószer-adagoló fiók tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok tartórekeszeit rendszeresen tisztítani kell.
Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le
egy öblítési programot behelyezett ruhanemű nélkül.
A szivattyú tisztítása
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell, különösen, ha:
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál;
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint
biztosítótűk, érmék stb;
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a „Mit tegyek, ha...”
c. fejezetet).
Vigyázat A szivattyúajtó kinyitása előtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
A reteszt lefele
nyomva és a fiókot
kifelé húzva vegye ki
a mosószertartót.
Mossa le folyóvíz
alatt, hogy eltávolítsa az esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében
az adalékszereknek
fenntartott rekesz
felső része kivehető.
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a
helyén, egy kis kefe
segítségével tisztítsa
meg a helyét, gondoskodva arról, hogy
a nyílás felső és alsó
részéről is eltávolítson minden mosópormaradványt.
www.zanussi.com
A következők szerint járjon el:
• Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Szükség esetén várja meg, amíg a víz lehűl.
Helyezzen egy
edényt a szivattyú
(A) alá, amelybe a
gépből távozó víz
folyhat.
Húzza ki a vízelvezető csövet (B), tegye az edénybe, és
vegye le róla a dugót.
15
Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja
le a szivattyú fedelét az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva, és vegye ki a
szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyóvíz alatt, hogy
eltávolítson belőle minden szöszt.
Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről
az idegen tárgyakat
és szöszöket.
Figyelmesen ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (szaggatottan
forog). Ha nem forog, lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.
Tegye vissza a dugót a szivattyú vészleeresztő csövére,
majd helyezze vissza a helyére a csövet.
Helyezze vissza a
szűrőt a szivattyúba,
a speciális vezetősínekbe. Jól csavarja
vissza a szivattyú
fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva.
Figyelem Működés közben, illetve a
kiválasztott programtól függően forró víz
lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét a
mosási ciklus közben: mindig várja meg,
amíg a készülék befejezi a mosási ciklust, és
leereszti a vizet. Amikor visszahelyezi a
szivattyú fedelét, győződjön meg arról, hogy
megfelelően rászorította, nem szivárog, és
kisgyermekek nem tudják eltávolítani.
16
A vízbevezető szűrők tisztítása
Fontos Ha a készülék nem szív vizet, sokáig
tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
sárgán villog, vagy a kijelző (ha van) erre
vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg (további
információkért lásd a „Mit tegyek, ha...” című
fejezetet), ellenőrizze a vízbevezető szűröket
dugulás szempontjából.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a csövet a csapról.
• A csőben lévő
szűrőt tisztítsa
meg egy kemény
sörtéjű kefével.
• Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen arra, hogy cső szorosan csatlakozzon.
• Csavarja le a tömlőt a készülékről. Tartson a közelben egy törlőrongyot, mert
némi víz távozhat.
• Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt kemény sörtéjű kefével vagy egy ronggyal.
35°
45°
www.zanussi.com
• Csavarja vissza a tömlőt a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
• Nyissa ki a vízcsapot.
Fagy elleni óvintézkedések
Ha a mosógépet 0°C alatti hőmérsékleten
hagyják, bizonyos óvintézkedéseket meg kell
tenni.
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a befolyócsövet.
• Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető
csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre
szolgáló dugóval.
• Amikor újra használni kívánja a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
• Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le
róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény megtelik,
tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az
edényt. Addig ismételje ezt az eljárást,
amíg még folyik víz a gépből.
• Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
• Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a
kivezető csövet;
• Csavarja vissza a szivattyúfedelet, és
csukja be az ajtót.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy elővigyázatlanságok miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül
is könnyen orvosolhatók. Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben
az 5-ös gomb piros jelzőfénye villog jelezve,
hogy a készülék nem működik.
A meghibásodás típusa meghatározható az
5-ös gomb villogásának számából. Ha a villogások száma eltér az alábbiakban leírtaktól,
olyan hibáról van szó, melyet Ön nem tud
megoldani. Ilyen esetben forduljon a márkaszervizhez.
Tartsa nyomva néhány másodpercig a 4-es
és 5-ös gombokat. Az 5-ös gomb piros jelzőwww.zanussi.com
fénye az alábbiak szerint villog (a zöld villogást nem kell figyelembe venni):
• 4 villogás = „A mosógép nem indul el.”,
kövesse a „Lehetséges ok/Megoldás” részben felsorolt javaslatokat, és indítsa újra a
programot.
• 1 villogás = „A mosógép nem vesz fel
vizet.”, kövesse a „Lehetséges ok/Megoldás” részben felsorolt javaslatokat, és indítsa újra a programot.
• 2 villogás = „A mosógép nem ereszti le a
vizet és/vagy nem centrifugál.”, kövesse
a „Lehetséges ok/Megoldás” részben felsorolt javaslatokat, és indítsa újra a programot.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 5 gombot a program újraindításá17
hoz. Ha a probléma az összes ellenőrzés
után is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem
nyomta meg az 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg az 5 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett
indítást.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap zárva van (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb piros
jelzőfénye villog).
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője (az 5 gomb piros jelzőfénye
villog).
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket. (További részleteket
lásd "A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Zárja be jól az ajtót.
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört (az 5 gomb piros
jelzőfénye villog).
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője (az 5 gomb piros jelzőfénye villog).
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra, amely a dobban maradó vízzel fejeződik be, vagy amely kihagyja az összes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
18
www.zanussi.com
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a
mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e a
víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső vagy a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt
nem megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy csavarja
be teljesen a szűrőt.
A mosás eredménye nem
kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány másodpercet, mielőtt kinyitná az ajtót.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelőe.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
www.zanussi.com
19
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a
centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával kerül
egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha 10 perc elteltével sem oszlik el megfelelően a ruhanemű, akkor a gép
nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben kézzel rendezze el a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A készülékbe szerelt motor a hagyományos motortípusokhoz
képest szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el
centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem
befolyásolja a teljesítményüket.
Mod
Prod . ...
. No.
...
...
...
...
..
Ser.
No.
...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
54cm
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a kéFeszültség - összteljesítmény szülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
- biztosíték
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
20
www.zanussi.com
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
Zanussi
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
ZWI 1125
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az
A+++ - a leghatékonyabb és D - a
legkevésbé hatékony)
A+
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A jobb és G - rosszabb)
B
Maradék nedvesség
%
53
ford./perc
1200
Mosási töltet normál pamut program esetében
kg
6
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
192
Átlagos éves vízfogyasztás1)
liter
8699
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
53
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
70
Maximális centrifugálási sebesség
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás (KWh)1)
Vízfogyasztás
(liter)1)
Program időtartama (perc)1)
Fehér pamut 90°C
2.0
61
140
Pamut 60 °C
1.35
58
125
Pamut 40 °C
0.75
58
120
www.zanussi.com
21
Program
Energiafogyasztás (KWh)1)
Vízfogyasztás
(liter)1)
Program időtartama (perc)1)
Műszál 40°C
0.9
50
90
Kímélő 40°C
0.55
58
70
Gyapjú/Kézi mosás 30°C
0.25
58
60
1) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és
fajtájától, a vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos program. Alkalmasak
az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű
mosására, és a leghatékonyabb programok,
ami a pamut ruhanemű mosására vonatkozó
energia- és vízfogyasztást illeti.
Az EN60456-nak felelnek meg.
A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a
megadott program-hőmérséklettől.
Üzembe helyezés
A csomagolás eltávolítása
A készülék használata előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt tartozékot őrizzen meg, mert a későbbi
szállításoknál szükség lehet azokra.
Csavarja ki a három
csavart a mellékelt
csavarkulccsal.
Miután eltávolított
minden csomagolást, óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és távolítsa
el a mosógép alján
található polisztirol
blokkot.
Vegye ki a hálózati
tápkábelt és a csöveket a készülék
hátlapján lévő csőtartókból.
Csúsztassa ki az ott
található műanyag
távtartókat.
Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a két
nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal,
amelyek a kezelési kézikönyvet tartalmazó
zacskóban vannak.
Elhelyezés
A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Biztosítsa, hogy a készülék körül a levegő áramlását ne akadá22
www.zanussi.com
lyozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A készüléknek nem szabad fallal, bútorral vagy más
tárgyakkal érintkeznie.
Állítsa vízszintbe a
mosógépet a lábak
be- vagy kicsavarozásával. Lehetséges, hogy nehéz a
lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a
gépnek vízszintesen
és stabilan KELL állnia. Ha szükséges,
használjon vízmértéket a beállítás ellenőrzéséhez.
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni
Figyelem Ha új vagy hosszabb ideig
nem használt csővezetékre kell
csatlakoznia a készüléket, ajánlatos egy
bizonyos mennyiségű vizet átereszteni rajta,
mielőtt a befolyócsövet rákötné. Ily módon az
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Figyelem Ne használja a korábbi
készülékről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
Csatlakoztassa a
befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig
a készülékhez mellékelt csövet használja.
A szükséges állításokat csavarkulccsal
végezheti el.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartonpapírt, fát vagy hasonló anyagot a
padló szinteltéréseinek kiegyenlítésére. A
készülék kiszintezése után szorítsa meg a
záróanyákat.
A készülék emelése
A párnafákra helyezett fa padlók különösen
érzékenyek a rezgésre.
A rezgés csillapításához javasoljuk, hogy helyezzen a készülék alá egy legalább 15 mm
vastagságú, vízálló fa lapot, melyet legalább
két párnafához csavarozzon le. A lapnak az
elülső lábakon túl kell nyúlnia.
Amennyiben lehetséges, a készüléket a helyiség egyik sarkában helyezze el, ahol a
padló jóval stabilabb.
www.zanussi.com
35°
45°
A befolyócső másik vége, amely a készülékhez csatlakozik, elforgatható a képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra szögben vezesse el. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be helyesen a
csövet. Miután beállította a befolyócsövet,
ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a
szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
Figyelem A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid
lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni,
egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
23
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló
szélére helyezve a
géphez mellékelt
műanyag könyökcső segítségével.
A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított
része vízleeresztés közben ne csússzon le
a peremről. Ennek érdekében a csaphoz
vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
Beépítés
Ezt a készüléket konyhabútorba történő beépítésre tervezték. A mélyedésnek az „A” képen feltüntetett méretűnek kell lennie.
600
min.
560
596
555
min.
820
176,5
416
75
60
100
818
170
A
24
www.zanussi.com
A készülék konyhabútorba építésekor lehetőség szerint ügyeljen arra, hogy a tömlők a
készülék hátulján levő két mélyedés egyikébe kerüljenek.
Ez segít megelőzni a tömlők megtörését és
összenyomódását.
35 Ø 12,5-14 depth
16-22
B
C
416
6
22±1,5
1
7
5 4
3
B
2
8
Figyelem A 8 jelű csavart nem szabad
eltávolítani!
Az ajtó előkészítése és összeszerelése
A készülék eredetileg úgy van előkészítve,
hogy jobbról balra nyíló ajtóval kerül összeszerelésre.
Ebben az esetben elegendő, ha felcsavarozza a készülékhez mellékelt forgópántokat (1) és az ellenmágnest (6) a megfelelő
szintre (B ábra).
www.zanussi.com
C
595-598
• a) Ajtó
Az ajtó méretei a következő értékek között
legyenek:
- szélesség: 595-598 mm
- vastagság: 16-22 mm
A magasság (C - C. ábra) a szomszédos
bútorelem alapzatának magasságától függ.
• b) Forgópántok
A forgópántok felszereléséhez két (35 mm
átmérőjű, a bútorajtó vastagságától függően 12,5-14 mm mély) lyukat kell fúrni az ajtó belső felén. A furatok közötti távolságnak
416 mm-nek kell lennie.
Az ajtó felső szélétől a furat közepéig terjedő távolság (B) a szomszédos bútor méreteitől függ.
A szükséges méretek a C képen vannak
megadva.
A forgópántok ajtóra rögzítése a készülékhez mellékelt facsavarok (2 - B ábra) segítségével történik.
• c) Az ajtó felszerelése
Rögzítse a forgópántokat (1) a készülékhez
az M5x15 méretű csavarok (3 - B ábra) segítségével. A forgópántok beigazíthatók
úgy, hogy kompenzálják az ajtó esetleges
egyenetlen vastagságát.
Az ajtó tökéletes beigazításához meg kell
lazítani a csavart (3 - B ábra), majd igazítsa
be az ajtót, és húzza meg ismét a csavart.
25
6
4
6
4 5
8
1
7
3
D
Figyelem A 8 jelű csavart nem szabad
eltávolítani!
d) Ellenmágnes (6)
A készülék elő van készítve az ajtó mágneses zárásához.
Az eszköz megfelelő működésének biztosításához az szükséges, hogy felcsavarozza
az ellenmágnest (6) (fémkorong + gumigyűrű) az ajtó belső oldalára. Helyzete meg
kell, hogy feleljen a készüléken lévő mágnesnek (4) (lásd: D kép).
E
8
2
Figyelem A 8 jelű csavart nem szabad
eltávolítani!
Ha az ajtót balról jobbra kell nyitni, fordítsa
meg a lemezek (7), a mágnes (4) és a lemez (5) pozícióját (B és E ábra). Szerelje
fel az ellenmágnest (6) és a forgópántokat
(1) az előzőleg leírtak szerint.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
26
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatóak.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirén
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
www.zanussi.com
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben
védi a környezetet!).
www.zanussi.com
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és bizonyos szennyezések eltávolíthatóak, majd a
ruha alacsonyabb hőmérsékleten mosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
27
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pracie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prvé použitie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
30
30
33
35
36
37
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spotreba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zabudovanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
41
44
45
45
47
49
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie Pozorne si prečítajte tento
návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
• Váš spotrebič zodpovedá požiadavkám noriem a
právnym požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov.
Ako výrobcovia však považujeme za svoju povinnosť
poskytnúť vám nasledujúce poznámky k bezpečnosti.
• Je nanajvýš dôležité, aby ste si návod odložili a
mohli doň nahliadnuť aj v budúcnosti. Ak by ste spotrebič predali alebo prenechali inému používateľovi,
odovzdajte ho aj s návodom, aby sa nový vlastník
mohol oboznámiť s funkciami spotrebiča a príslušnými varovaniami.
• Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si návod MUSÍTE pozorne prečítať.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy poškodený. Nikdy nezapájajte
poškodený spotrebič. Ak je spotrebič poškodený, oznámte to čo najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič dodaný v zimných mesiacoch, keď
sú teploty pod nulou: Pred prvým použitím nechajte
spotrebič stáť 24 hodín v izbovej teplote.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo
akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať o zmeny na
tomto spotrebiči.
• Počas programov s vysokou teplotou sa sklo na
dvierkach môže veľmi zohriať. Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá a deti nevliezli do bubna. Ak tomu chcete predísť, pred použitím bubon skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene
alebo iné tvrdé a ostré predmety môžu spôsobiť váž28
•
•
•
•
•
ne poškodenie a preto sa nesmú dostať do vnútra
spotrebiča.
Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a
pracích prostriedkov. Nadmerné dávkovanie môže
spôsobiť poškodenie tkanín. Dodržiavajte množstvá
odporúčané výrobcom.
Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy, opasky a
pod. perte vo vrecku na pranie alebo v obliečke vankúša, pretože by sa mohli dostať do priestoru medzi
bubnom a vnútornou časťou práčky.
V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté odevy.
Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete,
zatvorte jeho prívodný vodovodný ventil a vyčistite
ho.
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané nezaškolenými osobami
môžu spôsobiť zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča. Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy
trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
Inštalácia
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte
veľký pozor.
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s predajcom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky
časti obalu a prepravné skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí vážne poškodenie spotrebiča a
iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť
návodu na použitie.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič nestojí na prívodnej alebo odtokovej hadici a či pracovwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
ná doska spotrebiča nestláča prívodný elektrický kábel.
Ak je spotrebič umiestnený na koberci, upravte nožičky tak, aby pod spotrebičom mohol voľne prúdiť
vzduch.
Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc neuniká voda a či sú správne zapojené.
Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste, kde by mohol byť vystavený mrazu, prečítajte si, prosím, kapitolu "nebezpečenstvo zamrznutia".
Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri inštalácii
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
Všetky elektrické zapojenia potrebné pri inštalácii
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
Použitie
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať iba na účely, pre ktoré
bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v práčke. Dodržiavajte pokyny na visačke.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite tabuľku s programami prania.
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky vrecká prázdne a či sú gombíky a zipsy zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané alebo natrhnuté kusy bielizne a škvrny od farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte ešte
pred praním. Podprsenky s kosticami sa NESMÚ
prať v práčke.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s prchavými ropnými látkami, sa nesmú prať v práčke. Pri použití
prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa
čistidlá z odevov odstránili, až potom ich vložte do
práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel; vždy držte zástrčku.
• Práčku nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jej prívodný elektrický kábel alebo je poškodený ovládací
www.zanussi.com
panel, pracovný povrch alebo základňa tak, že
umožňujú prístup k vnútru práčky.
Detská poistka
• Tento spotrebič nie je určený na použitie pre osoby
(vrátane detí) so zníženými mentálnymi, fyzickými
alebo senzorickými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča zo
strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo,
že sa nebudú hrať zo zariadením.
• Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu
byť pre deti nebezpečné, hrozí nebezpečenstvo udusenia! Odstráňte ich z dosahu detí
• Všetky pracie prostriedky skladujte na bezpečnom
mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Dbajte, aby deti ani domáce zvieratá neliezli do bubna. Aby sa predišli uviaznutiu detí alebo zvierat v
bubne práčky, je spotrebič vybavený špeciálnym zariadením.
Ak chcete toto zariadenie
aktivovať, otočte gombík
(bez stlačenia) vnútri
dvierok smerom vpravo
tak, aby bol zárez vo vodorovnej polohe. Ak je to
potrebné, použite mincu.
Ak chcete toto zariadenie
vyradiť, aby ste mohli
dvierka opäť zatvoriť,
otočte gombík smerom
vľavo, kým nebude zárez
vo vertikálnej polohe.
29
Popis výrobku
1 Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
2 Ovládací panel
1
2
3 Rukoväť na otvorenie dvierok
4 Typový štítok
5 Vypúšťacie čerpadlo
6 Nastaviteľné nožičky
3
4
5
6
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Priehradka na prací prostriedok používaný pri predpieraní a namáčaní alebo na odstraňovač škvŕn používaný počas fázy odstraňovania škvŕn (ak je k dispozícii).
Prací prostriedok na predpieranie a namáčanie sa pridáva na začiatku pracieho programu. Odstraňovač škvŕn
sa pridáva počas fázy odstraňovania škvŕn.
Priehradka na práškový alebo tekutý prací prostriedok používaný pri hlavnom praní. Pri použití kvapalných
pracích prostriedkov ich nalejte tesne pred spustením
programu.
Priehradka na tekuté prídavné látky (aviváž, škrob).
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a neprekračujte značku «MAX» v zásuvke na pracie prostriedky. Avivážny alebo škrobiaci prostriedok treba naliať do priehradky pred spustením pracieho programu.
Ovládací panel
Dolu je obrázok ovládacieho panelu. Je na ňom zobrazený programátor, tlačidlá a svetelné kontrolky. Na nasledujúcich stranách budú označené príslušnými číslicami.
30
www.zanussi.com
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
1 Programátor
2 Tlačidlo zníženia RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Tlačidlo
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
3
5 Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6 Tlačidlo POSUNUTÝ ŠTART
7 Svetelné kontrolky
4 Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
Tabuľka s popisom symbolov
Volič programov
Bavlna
Vlna (Ručné pranie)
Úsporný program
Jemná bielizeň
Studený cyklus
Plákanie
Syntetika
Odčerpanie vody
Jednoduché žehlenie
Odstreďovanie
Tlačidlá
Ukazovatele
Odstreďovanie
Plákanie Stop
Voliteľné funkcie
Predpieranie
Extra plákanie
Super rýchly
Štart/Prestávka
Posunutý štart
Ukazovatele fáz
/
Predpieranie alebo Pranie
+
Plákanie alebo odstreďovanie
Koniec
www.zanussi.com
31
Programátor, tlačidlo rýchlosti odstreďovania a voliteľné funkcie
Volič programu
Umožňuje zapnúť a vypnúť spotrebič a zvoliť program.
giou na pracie prostriedky a v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.
Možné nastavenia:
Štart/Pauza
Odstreďovanie
Stláčaním tohto tlačidla môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania zvoleného programu alebo nastaviť funkciu
bez odstreďovania.
Plákanie Stop
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie sa voda z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne. Pred otvorením dvierok treba najprv vypustiť vodu
z bubna. Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku «Po ukončení programu».
Predpieranie
Nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka vykoná cyklus predpierania pred hlavným praním. Doba prania sa
predĺži. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre veľmi
špinavú bielizeň.
Super rýchly
Krátky cyklus na pranie mierne špinavej bielizne, ktorú
treba iba osviežiť. Odporúčame vám vložiť menšiu náplň bielizne.
Extra plákanie
Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby šetril energiu. Ak
bude potrebné vyplákať bielizeň vo väčšom množstve
vody (extra plákanie), zvoľte túto funkciu. Pri tejto funkcii práčka vykoná niekoľko doplnkových cyklov plákania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre ľudí s aler-
32
Tlačidlo slúži na spustenie alebo prerušenie nastaveného programu.
Posunutý štart
Týmto tlačidlom sa dá spustenie programu posunúť o 3,
6 alebo 9 hodín.
Svetelná kontrolka (7)
A
B
C
Po výbere programu prania sa rozsvietia svetelné
ukazovatele A a B.
Ak ste stlačili tlačidlo 5, bude svietiť len svetelný ukazovateľ príslušnej fázy programu. Spotrebič začal
činnosť a dvierka sú zablokované.
Svetelný ukazovateľ C sa rozsvieti po ukončení cyklu
prania. Po niekoľkých minútach sa dvierka budú dať
otvoriť.
Ak je zvolený program odčerpania vody, rozsvieti sa ľubovoľný ukazovateľ.
www.zanussi.com
Pracie programy
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
BAVLNA
90° - 60°
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg – Znížená náplň 3 kg1)
Biela bavlna (silne alebo bežne znečistená bielizeň).
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
SUPER RÝCHLY
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA + ÚSPORNÝ PROGRAM
60°
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg
ŠTANDARDNÝ PROGRAM pre hodnoty spotreby podľa štítku
energetickej účinnosti.
Biela alebo stálofarebná bavlna (bežne alebo mierne znečistená
bielizeň)
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne znečistenú
bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba prania sa predĺži.
Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a úspora energie.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA
60° - 40° - 30° - Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg – Znížená náplň 3 kg1)
Biela a farebná bavlna (bežne znečistená bielizeň).
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
SUPER RÝCHLY
EXTRA PLÁKANIE
BAVLNA + ÚSPORNÝ PROGRAM
40°
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg
ŠTANDARDNÝ PROGRAM pre hodnoty spotreby podľa štítku
energetickej účinnosti.
Biela alebo nestálofarebná bavlna (bežne alebo mierne znečistená bielizeň).
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne znečistenú
bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa zníži a doba prania sa predĺži.
Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a úspora energie.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
EXTRA PLÁKANIE
www.zanussi.com
Priehradka
na prací prostriedok
33
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
SYNTETIKA
60° - 40° - 30° - Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min
Max. náplň 3 kg – Znížená náplň 1.5 kg1)
Syntetické alebo zmesové tkaniny: spodná bielizeň, farebné
odevy, nezrážavé košele, blúzky.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
SUPER RÝCHLY
EXTRA PLÁKANIE
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
40°
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min
Max. náplň 1 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny
Po zvolení tohto programu sa bielizeň vyperie a odstredí šetrným
spôsobom, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Uľahčí sa tým žehlenie.
Okrem toho spotrebič vykoná doplnkové plákania.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
EXTRA PLÁKANIE
JEMNÁ BIELIZEŇ
40° - 30° - Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 700 ot./min.
Max. náplň kg 3 - Znížená náplň kg 1.51)
Jemná bielizeň: akryl, viskóza, polyester.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PREDPIERANIE2)
SUPER RÝCHLY
EXTRA PLÁKANIE
VLNA/RUČNÉ PRANIE
30° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min
Max. náplň 2 kg
Program prania pre vlnu vhodnú na pranie v práčke a pre vlnené a
veľmi jemné tkaniny určené na ručné pranie. Poznámka: Jednotlivé alebo objemné kusy bielizne môžu spôsobiť nerovnováhu v bubne. Ak spotrebič nevykoná konečnú fázu odstreďovania, pridajte
niekoľko ďalších kusov alebo rozložte bielizeň v bubne ručne a potom nastavte program odstreďovania.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
PLÁKANIE
Plákanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg
S týmto programom môžete vyplákať a odstrediť kusy bielizne, ktoré ste vyprali ručne. Rýchlosť odstreďovania môžete znížiť.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
34
Priehradka
na prací prostriedok
www.zanussi.com
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
Priehradka
na prací prostriedok
ODČERPÁVANIE
Odčerpanie vody
Max. náplň 6 kg
Na odčerpanie vody po poslednom plákaní pri programoch s voliteľnou funkciou Plákane Stop.
ODSTREĎOVANIE
Odčerpanie vody a dlhé odstreďovanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./min
Max. náplň 6 kg
Samostatné odstreďovanie pre bavlnenú bielizeň vypranú ručne a
po programoch s voliteľnou funkciou PLÁKANE STOP. Rýchlosť
odstreďovania môžete zvoliť pomocou príslušného tlačidla v závislosti od druhu tkanín.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
O = VYP
Na zrušenie prebiehajúceho programu a na vypnutie práčky.
1) Pri nastavení voliteľnej funkcie Super Rýchly stlačením tlačidla 3 vám odporúčame znížiť maximálne náplne podľa pokynov.
Môžete vyprať aj plnú náplň bielizne, ale s nižšou účinnosťou prania.
2) Pri použití tekutých pracích prostriedkov musíte zvoliť program bez PREDPIERANIA.
Užitočné rady a tipy
Triedenie bielizne
Odstraňovanie škvŕn
Riaďte sa symbolmi na štítku na každom kuse bielizne
a pokynmi výrobcu. Bielizeň roztrieďte na tieto skupiny:
bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Odolné zájdené škvrny sa nedajú odstrániť iba vodou a
pracím prostriedkom. Odporúčame pokúsiť sa o ich odstránenie pred praním.
Krv:Čerstvé škvrny ošetrite studenou vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez noc namočené v špeciálnom
pracom prostriedku a potom ich vydrhnite mydlovou vodou.
Olejové farby: Navlhčte benzínovým čističom škvŕn,
položte odev na mäkkú tkaninu a škvrnu zľahka vytierajte. Postup zopakujte viackrát.
Zaschnuté mastné škvrny: Navlhčite terpentínom, položte na mäkkú tkaninu, škvrnu vytierajte bavlnenou
handričkou omotanou na konci prsta.
Hrdza: Rozpustite kyselinu šťaveľovú v horúcej vode
alebo použite odstraňovač hrdze za studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých škvŕn buďte opatrní, pretože štruktúra látky by už mohla byť narušená a pri čistení by sa mohla tkanina prederaviť.
Pred vložením bielizne
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň spoločne. Biela
bielizeň by mohla praním stratiť svoju belosť.
Nové farebné kusy môžu pri prvom praní pustiť farbu,
prvýkrát by sa preto mali prať osobitne.
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte
všetky opasky alebo stužky.
Pred praním odstráňte odolné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite špeciálnym
prostriedkom alebo čistiacou pastou.
Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám. Odstráňte háčiky alebo záclony zaviažte do vreca alebo sieťky.
www.zanussi.com
35
Plesňové škvrny: Ošetrite bielidlom, dobre vyplákajte
(iba biele a stálofarebné tkaniny).
Tráva: Mierne namydlite a ošetrite bielidlom (iba biele a
stálofarebné tkaniny).
Guľôčkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom2), položte odev na mäkkú tkaninu a škvrnu zľahka vytierajte.
Rúž: Navlhčite acetónom ako v prípade vyššie, potom
škvrnu ošetrite metylalkoholom. Zvyšné stopy odstráňte
bielidlom.
Červené víno: Namočte do vody s pracím prostriedkom, vyplákajte a ošetrite octom alebo kyselinou citrónovou, potom vyplákajte. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Atrament: V závislosti od typu atramentu navlhčite látku najprv acetónom2), potom kyselinou octovou. Zvyšné škvrny na bielej látke ošetrite bielidlom a potom dobre vyplákajte.
Škvrny od dechtu:Najprv ošetrite odstraňovačom
škvŕn, metylalkoholom alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania vhodných dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a chránilo sa životné prostredie.
Napriek tomu, že sú biologicky odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú látky, ktoré môžu narušiť citlivú rovnováhu v prírode.
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny
(jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.), farby, teploty prania a stupňa znečistenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky bežne dostupné pracie prostriedky:
• práškové pracie prostriedky pre všetky druhy tkanín
• práškové pracie prostriedky pre jemnú bielizeň (max.
60 °C) a vlnu
• tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy
tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky musíte nadávkovať do príslušných priehradiek zásuvky pred zapnutím programu prania.
Pri použití kvapalných pracích prostriedkov musíte zvoliť program bez predpierania
Práčka je vybavená recirkulačným systémom, ktorý
umožňuje optimálne využitie koncentrovaných pracích
prostriedkov.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a neprekračujte značku «MAX» v priehradke zásuvky.
Množstvo pracieho prostriedku potrebné na
pranie
Druh a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu
tkaniny, veľkosti náplne, stupňa znečistenia a tvrdosti
používanej vody.
Dodržiavajte pokyny výrobcu o množstve pracieho prostriedku pri praní
Menej pracieho prostriedku použite, ak:
• periete malé množstvo bielizne
• bielizeň je iba mierne zašpinená
• sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.
Stupne tvrdosti vody
Tvrdosť vody sa označuje tzv. stupňami tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti vám poskytne
príslušná vodárenská spoločnosť alebo miestny úrad.
Ak je tvrdosť vody stredná alebo vysoká, odporúčame
vám pridať zmäkčovač vody a vždy pritom dodržiavať
pokyny výrobcu. Ak je voda mäkká, prispôsobte tomu
množstvo pracieho prostriedku.
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Z vnútra bubna vyberte polystyrén a všetok
ostatný materiál.
• Vlejte 2 litre vody do priehradky na hlavné prav zásuvke na pracie prostriedky, aby sa
nie
2) na umelý hodváb nepoužívajte acetón
36
aktivoval EKO ventil. Potom spusťte cyklus
prania pre bavlnu pri najvyššej teplote bez bielizne v bubne, aby sa z bubna a nádrže odstránili prípadné zvyšky z výroby. Do priehradky na
hlavné pranie nadávkujte 1/2-množstvo pracieho prostriedku a spusťte práčku.
www.zanussi.com
Každodenné používanie
Vložte bielizeň
Otvorte dvierka opatrným
potiahnutím za ich rukoväť. Bielizeň vkladajte do
bubna po jednom a vždy
ju dôkladne vytraste. Zatvorte dvierka spotrebiča.
Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.
Hrozí riziko úniku vody
alebo poškodenia bielizne.
Pridajte prací a avivážny prostriedok
Koliesko voliča možno otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Otočením voliča do polohy
zrušíte program alebo vypnete práčku.
Po ukončení programu musíte otočiť volič progra, čím práčku vypnete.
mov do polohy
Pozor Ak programátor otočíte do polohy iného
programu, kým je spotrebič v činnosti, červená
kontrolka tlačidla 5 3-krát zabliká, čo indikuje
nesprávne nastavenie. Práčka nový nastavený program
nevykoná.
Rýchlosť odstreďovania alebo funkciu
Plákanie Stop nastavte stlačením tlačidla 2
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Po zvolení programu sa rozsvieti ukazovateľ zodpovedajúci maximálnej povolenej rýchlosti odstreďovania
pre daný program.
Nastavte voliteľnú funkciu, ktorá je k
dispozícii, stlačením tlačidiel 3 a 4
V závislosti od programu možno kombinovať rôzne
funkcie. Musíte ich nastaviť po voľbe želaného programu a pred spustením programu.
Po stlačení týchto tlačidiel sa rozsvietia príslušné kontrolky. Keď sa znova stlačia, kontrolka zhasne. Ak ste
nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu červená kontrolka
tlačidla 5 3-krát zabliká.
Možnosti voľby funkcií s určitými programami nájdete v kapitole "Programy prania".
Vytiahnite zásuvku až na doraz. Odmerajte potrebné
množstvo pracieho prostriedku, naplňte ním priehradalebo príslušnú priehradku podľa zvoleného
ku
programu/voliteľnej funkcie (podrobnosti vyhľadajte v
časti "Zásuvka na pracie prostriedky").
Podľa potreby nalejte aj avivážny prostriedok do prie(množstvo nesmie presiahnuť
hradky označenej
značku "MAX" v zásuvke). Zásuvku opatrne zatvorte.
Nastavte želaný program pomocou voliča
programu (1)
Otočte volič programov do polohy želaného programu.
Práčka automaticky zvolí maximálnu rýchlosť odstreďovania pre príslušný nastavený program. Túto hodnotu
môžete zmeniť príslušným tlačidlom. Zelená kontrolka
tlačidla 5 začne blikať.
www.zanussi.com
Nastavenie posunutého štartu stlačením
tlačidla 6
Ak chcete nastaviť posunutý štart, ešte pred spustením
programu, opakovane stláčajte tlačidlo 6, kým nezvolíte
požadovaný časový posun. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Túto funkciu musíte nastaviť po výbere programu a
pred spustením programu.
Pred stlačením tlačidla 5 môžete nastavený čas posunutého štartu kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť.
Voľba posunutého štartu:
1. Vyberte program a požadované funkcie.
2. Stláčaním tlačidla 6 nastavte posunutý štart.
3. Stlačte tlačidlo 5:
– spotrebič začína odpočítavanie po hodinách.
37
– Program sa spustí po uplynutí nastaveného času posunutia štartu.
Zrušenie posunutého štartu po spustení programu:
1. Najprv nastavte PRERUŠENIE programu práčky
stlačením tlačidla 5.
2. Raz stlačte tlačidlo 6, ukazovateľ príslušného nastaveného posunutia zhasne
3. Program znova spustíte stlačením tlačidla 5.
Posunutý štart sa nedá nastaviť pri programe ODČERPANIE VODY-
nosť spotrebiča stlačením tlačidla 5. Po niekoľkých minútach sa dvierka budú dať otvoriť.
Ak dvierka ostanú zablokované, znamená to, že spotrebič už ohrieva vodu alebo je hladina vody príliš vysoká.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte dvierka otvoriť silou!
Ak nemôžete dvierka otvoriť, ale potrebujete ich otvoriť,
musíte práčku vypnúť otočením voliča programu do po. Po niekoľkých minútach sa dvere dajú otvoriť
lohy
(pozor na úroveň vody a na teplotu!).
Po zatvorení dvierok bude nevyhnutné nastaviť program a voliteľné funkcie znovu a stlačiť tlačidlo 5.
Dôležité upozornenie Nastavené posunutie môžete
zmeniť iba opätovným nastavením programu prania.
Počas odpočítavania budú dvierka zablokované. Ak
potrebujete otvoriť dvierka, najprv musíte tlačidlom 5
prerušiť činnosť práčky a počkať niekoľko minút. Po
zatvorení dvierok stlačte tlačidlo 5 ešte raz.
Po ukončení programu
Zapnite program stlačením tlačidla 5
Ak chcete zapnúť nastavený program, stlačte tlačidlo 5,
príslušný zelený ukazovateľ prestane blikať. Rozsvieti
sa ukazovateľ prebiehajúcej fázy. Spotrebič sa spustil a
dvierka sú zablokované.
Ak chcete prerušiť prebiehajúci program, stlačte tlačidlo
5: začne blikať príslušný zelený ukazovateľ.
Ak chcete spustiť program od bodu, v ktorm bol prerušený, znovu stlačte tlačidlo 5. Ak ste nastavili posunutie
štartu, spotrebič začne odpočítavanie času.
Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu, červený
ukazovateľ tlačidla 5 trikrát zabliká.
Prerušenie programu
Stlačte tlačidlo 5, aby ste prerušili prebiehajúci program, začne blikať príslušná zelená kontrolka.
Opätovným stlačením tlačidla program znovu spustíte.
Zrušenie programu
Otočením programátora do polohy
zrušte prebiehajúci program. Teraz môžete nastaviť nový program.
Spotrebič sa zastaví automaticky. Ukazovateľ tlačidla 5
a ukazovateľ práve ukončenej fázy prania zhasnú.
Rozsvieti sa ukazovateľ C. Po niekoľkých minútach sa
dvierka budú dať otvoriť.
Ak ste nastavili program alebo voliteľnú funkciu, po
skončení ktorých zostane voda v bubne, rozsvieti sa
ukazovateľ C. Dvierka zostanú zablokované, čo znamená, že pred ich otvorením treba najprv vypustiť vodu z
bubna. Bubon sa zatiaľ bude otáčať v pravidelných intervaloch až do vypustenia vody.
Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Otočte volič programov do polohy
.
2.
Nastavte program odčerpávania alebo odstreďovania.
3. V prípade potreby znížte rýchlosť odstreďovania.
4. Stlačte tlačidlo 5.
Po skončení programu dvierka možno otvoriť. Otočte
, aby sa spotrebič vypol.
volič programu na
Vyberte bielizeň z bubna a pozorne skontrolujte, či je
bubon prázdny. Ak do bubna nechcete vložiť druhú náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
Otvorenie dvierok
Po spustení programu sa zablokujú dvierka. Ak je z nejakého dôvodu potrebné ich otvoriť, najprv prerušte činPohotovostný režim: niekoľko minút po dokončení programu sa aktivuje systém na úsporu
38
energie a rozsvietia sa kontrolky prevádzky. Stlačením
ľubovoľného tlačidla práčky sa úsporný režim zruší.
www.zanussi.com
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred každým čistením a údržbou
musíte odpojiť spotrebič od elektrického
napájania.
Čistenie výklenku na umiestnenie zásuvky
Po vybratí zásuvky použite na vyčistenie otvoru
malú kefku, dávajte pozor, aby ste odstránili
všetky zvyšky pracieho
prášku z hornej aj spodnej strany.
Odstraňovanie vodného kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne látky, ktoré
sa usadzujú vo forme vodného kameňa. Preto je dobrým pravidlom pravidelne používať zmäkčovací prostriedok. Robte tak nezávisle na praní, dodržiavajte pokyny výrobcu zmäkčovadla. Napomôže to predchádzať
tvorbe vodného kameňa.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Vráťte zásuvku na miesto a zapnite program plákania
bez bielizne v bubne.
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou so saponátom, potom ho dôkladne osušte.
Čistenie čerpadla
Čistenie zásuvky na pracie prostriedky
Zásuvku s priehradkami pre prací a avivážny prostriedok treba pravidelne čistiť.
Čerpadlo sa musí pravidelne kontrolovať a to predovšetkým, keď:
• sa voda zo spotrebiča neodčerpáva alebo spotrebič
neodstreďuje,
• práčka vydáva nezvyčajný zvuk kvôli sponkám, minciam a pod., ktoré blokujú čerpadlo,
• sa zistil problém s odčerpávaním vody (pozri kapitolu
„Čo robiť, keď...“).
Varovanie Pred otvorením dvierok čerpadla
vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku spotrebiča
zo sieťovej zásuvky.
Zásuvku vytiahnite stlačením západky nadol a
súčasným poriahnutím
zásuvky. Opláchnite ju
prúdom vody pod vodovodným kohútikom, aby
sa odstránili zvyšky nahromadeného prášku.
www.zanussi.com
Aby ste si čistenie uľahčili, môžete vybrať vrchný
diel priehradky na aviváž.
Postupujte takto:
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Ak je to potrebné, počkajte, kým voda nevychladne.
Pod čerpadlo umiestnite
nádobu (A), v ktorej sa
zachytí vytekajúca voda.
Vytiahnite pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku (B),
nasmerujte ju do nádoby
a odstráňte viečko.
39
Čistenie filtrov v prívodnej hadici
Dôležité upozornenie Ak sa do spotrebiča neprivádza
voda, ak napúšťanie vody trvá dlho, ak tlačidlo štartu
bliká žltým svetlom alebo sa na displeji (ak je k
dispozícii) zobrazuje príslušný poruchový kód
(podrobnejšie informácie nájdete v kapitole „Čo robiť,
keď..."), skontrolujte, či nie sú zablokované filtre v
prívodnej hadici.
Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte kryt čerpadla pootočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte filter. Použite kliešte, ak je to potrebné. Pri vyberaní krytu majte vždy poruke handru, aby ste mohli
utrieť vytečenú vodu.
Filter vyčistite pod prúdom vody, aby ste odstránili
textilné vlákna.
Z ložiska filtra a z obežného kolesa čerpadla odstráňte cudzie telesá a
vlákna.
Opatrne skontrolujte, či
sa otáča rotor čerpadla
(otáča sa trhavo). Ak sa
neotáča, obráťte sa na
autorizované servisné
stredisko.
Namontujte viečko späť
na pohotovostnú vypúšťaciu hadičku a vložte ju
na miesto.
Dbajte na správne vloženie filtra do čerpadla prostredníctvom špeciálnych
vodiacich líšt. Kryt čerpadla pevne naskrutkujte
otáčaním v smere hodinových ručičiek.
Pozor Počas používania spotrebiča a v závislosti
od nastaveného programu môže byť v čerpadle
horúca voda.
Kryt čerpadla nikdy nevyberajte počas cyklu prania,
vždy počkajte, kým spotrebič neukončí cyklus a kým sa
nevyprázdni. Po spätnom umiestnení krytu čerpadla
skontrolujte, či je pevne utiahnutý, aby sa predišlo
vytečeniu vody a aby ho nemohli vybrať malé deti.
40
Čistenie filtrov v prívodnej hadici:
• Zatvorte vodovodný
ventil.
• Odskrutkujte hadicu z
vodovodného ventilu.
• Filter v hadici vyčistite
tvrdou kefou.
• Hadicu naskrutkujte späť na vodovodný ventil.
Skontrolujte tesnosť pripojenia.
• Odskrutkujte hadicu z práčky. Majte nablízku pripravenú handru, pretože môže vytiecť trocha vody.
• Sitko ventilu vyčistite tvrdou kefkou alebo handrou.
35°
45°
• Priskrutkujte hadicu späť na práčku a ubezpečte
sa, že je vodotesne pripojená.
• Otvorte vodovodný kohútik.
www.zanussi.com
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0°C, treba urobiť
určité opatrenia.
• Zatvorte vodovodný ventil.
• Odskrutkujte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky a
koniec prívodnej hadice do vaničky položenej na
podlahe a nechajte vodu vytiecť.
• Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po vložení vypúšťacej hadičky nasaďte viečko na miesto.
• Keď chcete práčku znovu použiť, skontrolujte, či je
teplota v miestnosti vyššia ako 0°C.
Pohotovostné vypustenie vody
Ak sa voda nedá odčerpať, pri vypustení vody z práčky
postupujte nasledovne:
• vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
• zatvorte vodovodný ventil;
• ak je to potrebné, počkajte, kým voda nevychladne;
• otvorte dvierka čerpadla;
• na podlahu položte vaničku a koniec pohotovostnej
vypúšťacej hadičky nasmerujte do vaničky. Odstráňte viečko. Voda vytečie do vaničky. Keď je vanička
plná, naskrutkujte viečko späť na hadičku. Vyprázdnite vaničku. Zopakujte postup, kým voda neprestane vytekať;
• podľa potreby vyčistite čerpadlo podľa horeuvedených pokynov;
• po uzavretí vráťte pohotovostnú vypúšťaciu hadičku
na miesto;
• zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte dvierka.
Dôležité upozornenie Po každom vypustení vody
pomocou pohotovostnej vypúšťacej hadičky treba naliať
2 litre vody do priehradky na prací prostriedok pre
hlavné pranie a potom spustiť program odčerpania
vody. Tým sa aktivuje zariadenie EKO ventilu, aby sa
predišlo tomu, že časť pracieho prostriedku ostane pri
nasledujúcom praní nevyužitá.
Čo robiť, keď...
Niektoré problémy spôsobí nedodržanie jednoduchých
úkonov údržby alebo prehliadnutie a možno ich jednoducho odstrániť bez pomoci technika. Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prezrite si nižšie uvedený zoznam.
Počas činnosti práčky sa môže stať, že červený ukazovateľ tlačidla 5 začne blikať, čo znamená, že práčka nefunguje.
Chybu spotrebiča rozoznáte podľa počtu bliknutí tlačidla 5. Ak ide o iný počet bliknutí, než je uvedené nižšie,
potom ide o poruchu, ktorú nemôžete vyriešiť. V takomto prípade sa obráťte na miestne servisné stredisko.
Súčasne stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlá 4 a 5. Červené tlačidlo 5 bude chvíľu blikať tak, ako to je popísané (zelené blikanie neberte do úvahy):
www.zanussi.com
• 4 bliknutia = „Práčka sa nezapne“, postupujte podľa príslušných návrhov v stĺpci „Možná príčina/Riešenie“ a znovu spustite program.
• 1 bliknutie = „Do práčky nepriteká voda“, postupujte podľa príslušných návrhov v stĺpci „Možná príčina/Riešenie“ a znovu spustite program.
• 2 bliknutia = „Práčka sa nevyprázdňuje a/alebo
neodstreďuje“, postupujte podľa príslušných návrhov v stĺpci „Možná príčina/Riešenie“ a znovu spustite program.
Po odstránení problému stlačte tlačidlo 5, aby sa program znovu zapol. Ak problém pretrváva aj po všetkých
týchto kontrolách, zavolajte autorizované servisné stredisko.
41
Problém
Možná príčina/riešenie
Práčka sa nezapne:
Nezatvorili ste dvierka (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Pevne zatvorte dvierka.
Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
V zásuvke nie je elektrické napätie.
• Skontrolujte elektrické rozvody v domácnosti.
Vyhodená hlavná poistka.
• Nahoďte poistku.
Volič programu nie je v správnej polohe a nie je stlačené tlačidlo 5.
• Otočte volič programov a stlačte ešte raz tlačidlo 5.
Bol nastavený posunutý štart.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte posunutý štart.
Práčka nenapúšťa vodu:
Vodovodný kohútik je zatvorený (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Otvorte vodovodný ventil.
Prívodná hadica je zalomená alebo stlačená (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Upchané sitko v prívodnej hadici alebo filter prívodného ventilu (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Vyčistite prítokové filtre. (Podrobnosti nájdete v časti „Čistenie filtrov v
prívodnej hadici“).
Nezatvorili ste dvierka (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Pevne zatvorte dvierka.
Voda z práčky sa neodčerpáva
alebo práčka neodstreďuje:
Odtoková hadica je zalomená alebo stlačená (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Upchaný odtokový filter (bliká červený ukazovateľ tlačidla 5).
• Vyčistite odtokový filter.
Bola nastavená voliteľná funkcia alebo program, ktorý končí s vodou v bubne alebo neobsahuje fázu odstreďovania.
• Nastavte program odčerpávania alebo odstreďovania.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.
42
www.zanussi.com
Problém
Možná príčina/riešenie
Na podlahe je voda:
Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prací prostriedok (tvorba nadmerného množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný.
Skontrolujte, či voda neuniká z niektorej prípojky prívodnej hadice. Nie je to
vždy ľahké zistiť, pretože voda steká po hadici; skontrolujte, či nie je vlhká.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Odtoková alebo prívodná hadica je poškodená.
• Vymeňte ju za novú.
Po čistení ste nenasadili späť viečko núdzovej vypúšťacej hadice alebo ste
filter nezaskrutkovali správne na miesto.
• Viečko nasaďte na núdzovú vypúšťaciu hadicu alebo úplne zaskrutkujte
filter.
Neuspokojivé výsledky prania:
Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prací
prostriedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok.
Odolné škvrny neboli ošetrené pred praním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné na trhu.
Nebola nastavená správna teplota prania.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte menej bielizne.
Dvierka sa nedajú otvoriť:
Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Zámok dvierok sa neuvoľnil.
• Pred otvorením dvierok spotrebiča počkajte niekoľko minút.
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program odčerpávania alebo odstreďovania.
Práčka vibruje alebo je nadmerne hlučná:
Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Neboli správne nastavené nastaviteľné nožičky.
• Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.
Možno je v bubne málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.
www.zanussi.com
43
Problém
Možná príčina/riešenie
Odstreďovanie sa spúšťa s oneskorením alebo práčka vôbec
neodstreďuje:
Elektronický detektor nevyváženosti prerušil cyklus, pretože bielizeň nie je
v bubne rovnomerne rozložená. Bielizeň sa opätovne rozloží pri opačnom
otáčaní bubna. Môže sa to aj viackrát zopakovať, kým sa neodstráni nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne normálne odstreďovať. Ak sa bielizeň v
bubne nerozloží rovnomerne ani po 10 minútach, práčka nebude odstreďovať. V tomto prípade rozložte náplň ručne a nastavte program odstreďovania.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.
Príliš málo bielizne.
• Pridajte niekoľko kusov bielizne, bielizeň v bubne rozložte ručne a potom zvoľte program odstreďovania.
Práčka vydáva nezvyčajný zvuk:
Táto práčka má motor, ktorý má iný zvuk ako zvuk bežných motorov. Nový
motor sa jemnejšie rozbieha a rovnomernejšie rozloží bielizeň pri odstreďovaní. Navyše zvyšuje stabilitu práčky.
V bubne nevidno vodu:
Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi hospodárne, s minimálnym
množstvom vody bez zníženia ich účinnosti.
Mod
Prod . ...
. No.
...
...
...
...
..
Ser.
No.
...
...
...
Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť, zavolajte
naše servisné stredisko. Predtým, ako zavoláte, poznačte si model, sériové číslo a dátum nákupu práčky:
servisné stredisko bude tieto informácie vyžadovať.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
Zapojenie do elektrickej siete
Napätie – Celkový príkon – Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa
nachádza na vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Tlak prívodnej vody
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximálna náplň
Bavlna
6 kg
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
1200 ot./min.
44
60 cm
85 cm
54 cm
www.zanussi.com
Spotreba
Program
Spotreba energie
(kWh)1)
Spotreba vody (litre)1)
Dĺžka programu (minúty)1)
Biela bavlna 90 °C
2.0
61
140
Bavlna 60 °C
1.35
58
125
Bavlna 40 °C
0.75
58
120
Syntetika 40 °C
0.9
50
90
Jemná bielizeň 40 °C
0.55
58
70
Vlna/Ručné pranie 30 °C
0.25
58
60
1) Informácie o spotrebe uvedené v tabuľke sú orientačné. Môžu sa meniť v závislosti od množstva a typu bielizne, teploty vody a
okolitej teploty.
Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa
štítku energetickej účinnosti
Úsporné programy Bavlna 60 °C a Bavlna 40 °C sú
štandardné programy pre bavlnu na normálne znečistené bavlnené oblečenie. Sú vhodné na pranie normálne
znečisteného bavlneného oblečenia a sú to najúčinnej-
šie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pri praní tohto typu bavlneného oblečenia.
Sú v súlade s normou EN60456.
Skutočná teplota vody sa môže odlišovať od uvádzanej teploty cyklu.
Inštalácia
Rozbalenie
Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky
prepravné skrutky a obaly.
Odporúčame odložiť si všetky prepravné súčiastky, aby
ste ich v prípade nasledujúcej prepravy mohli namontovať.
Pomocou dodaného kľúča odskrutkujte tri skrutky .
Po kompletnom odstránení obalu opatrne uložte
zariadenie na zadnú stranu, aby ste mohli odstrániť polystyrénový podstavec, na ktorom je uložené
www.zanussi.com
Vysuňte príslušné plastové vymedzovacie vložky.
Uvoľnite napájací kábel a
vypúšťaciu hadicu z
úchytiek na zadnej strane
spotrebiča
Do malého horného otvoru a dvoch veľkých otvorov
vložte príslušné plastové kryty vložené vo vrecúšku
obsahujúcom návod na použitie.
45
Výber miesta
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu. Ubezpečte sa, že koberec, podlahová krytina a pod. nebráni
cirkulácii vzduchu. Skontrolujte, či sa práčka nedotýka
steny alebo kuchynského zariadenia.
Práčku vyrovnajte do vodorovnej polohy zvýšením alebo znížením nožičiek. Je možné, že nožičky sa budú nastavovať
ťažko, pretože sú vybavené samoblokovacou
maticou, ale spotrebič
MUSÍ byť vo vodorovnej
polohe. Podľa potreby
použite vodováhu.
V prípade potreby môžete nožičky nastaviť kľúčom.
Dôkladným vyrovnaním do vodorovnej polohy sa predchádza vibrácii, hluku a premiestňovaniu spotrebiča počas činnosti
Pozor Na vyrovnanie nerovností podlahy pod
práčku nikdy neklaďte lepenku, drevenú dosku a
podobný materiál. Po vyrovnaní spotrebiča do
vodorovnej polohy utiahnite matice.
Zvýšenie polohy spotrebiča
Plávajúce drevené podlahy sú obzvlášť náchylné na vibrácie.
Aby sa predišlo vibráciám, odporúčame vám pod spotrebič umiestniť minimálne 15 mm hrubý vodotesný drevený panel, zaistiť ho minimálne 2 podlahovými trámami so skrutkami, pričom musí drevený panel siahať až
za predné nožičky.
Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
Pozor Pred zapojením práčky k novému potrubiu
alebo k potrubiu, ktoré nebolo dlho používané,
najprv nechajte vytiecť dostatočné množstvo vody, aby
sa odstránili nečistoty, ktoré sa mohli usadiť v potrubí
Pozor Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu z
predošlej práčky.
Zapojte hadicu ku kohútiku so závitom 3/4´´. Vždy
používajte hadicu dodanú spolu so zariadením.
35°
45°
Druhý koniec prívodnej hadice, ktorý je pripojený k
práčke, môžete nasmerovať podľa obrázku.
Neumiestňujte prívodnú hadicu smerom dolu. Nasmerujte hadicu doľava alebo doprava v závislosti od
polohy vášho vodovodného kohútika. Nastavte správne hadicu povolením kruhovej matice. Po nastavení
prívodnej hadice do predpísanej polohy sa uistite, že
ste dostiahli maticu, aby ste zabránili úniku vody.
Pozor Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak
je veľmi krátka a nemožno premiestniť vodovodný
ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu hadicu, špeciálne
navrhnutú pre tento druh použitia.
Vypúšťanie vody
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť troma spôsobmi:
Prívod vody
Varovanie Tento spotrebič musí byť pripojený
k rozvodu studenej vody
46
www.zanussi.com
Zavesený cez okraj
umývadla použitím plastového ohybu, ktorý
sa dodáva spolu s
práčkou.
Do odtokového potrubia umývadla. Táto prípojka
musí byť nad sifónom, aspoň 60 cm nad podlahou.
Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň
60 cm a najviac 90 cm. Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t.j. vnútorný priemer odtokového potrubia musí byť väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice. Odtoková hadica nesmie byť zalomená.
V tomto prípade dávajte pozor, aby sa koniec nemohol pri vypúšťaní vody uvoľniť. Hadicu môžete upevniť kúskom špagátu ku kohútiku umývadla alebo k
stene.
Zabudovanie
Tento spotrebič je určený na zabudovanie do kuchynskej linky Rozmery otvoru musia mať rozmery uvedené
na obrázku A
Pri inštalácii spotrebiča do kuchynského nábytku
podľa možnosti zabezpečte, aby boli hadice umiestnené do jedného z dvoch otvorov na zadnej strane
spotrebiča.
Predídete tak ohnutiu alebo zachyteniu hadíc.
600
min.
560
596
555
6
min.
820
176,5
416
75
60
100
818
1
7
170
3
A
B
www.zanussi.com
5 4
2
8
47
Pozor Skrutku 8 nesmiete odskrutkovať!
Príprava a montáž dvierok
Práčka je pôvodne navrhnutá tak, aby sa dvierka
otvárali sprava doľava
V takom prípade stačí naskrutkovať do správnej výšky závesy (1) a opačný magnet (6), ktoré sa dodávajú so spotrebičom (obr. B).
35 Ø 12,5-14 depth
16-22
B
C
416
22±1,5
C
595-598
• a) Dvierka
Správne rozmery dvierok:
- šírka 595-598 mm
- hrúbka 16-22 mm
Výška (C-Obr. C) závisí od výšky priľahlého nábytku
• b) Závesy
Pred montážou závesov treba vyvŕtať dva otvory (s
priemerom 35 mm, hĺbkou 12,5-14 mm, v závislosti
od hrúbky dvierok nábytku) na vnútornej strane dvierok. Vzdialenosť medzi stredmi otvorov musí byť 416
mm.
Vzdialenosť (B) od horného okraja dvierok ku stredu
otvoru závisí od rozmerov priľahlého nábytku.
Potrebné rozmery sú uvedené na obrázku C.
Závesy budú upevnené ku dvierkam pomocou skrutiek do dreva (2-Obr. B), ktoré sa dodávajú so spotrebičom.
• c) Montáž dvierok
Závesy (1) namontujte na spotrebič pomocou skrutiek M 5x15 (3-obr. B). Závesy sa dajú upraviť, aby
kompenzovali prípadné nerovnosti hrúbky dvierok.
Aby ste dvierka dokonale zarovnali, uvoľnite skrutku
(3-obr. B), upravte dvierka a skrutku znovu utiahnite.
4
6
8
D
Pozor Skrutku nesmiete odskrutkovať 8 !
48
www.zanussi.com
d) Protimagnet (6)
Spotrebič je navrhnutý tak, aby sa dvierka zatvárali
pomocou magnetu.
Na vnútornú stranu dvierok treba preto namontovať
protimagnet (6) (oceľový kotúč + gumený krúžok),
aby bola zabezpečená správna funkčnosť zariadenia.
Jeho poloha musí zodpovedať polohe magnetu (4)
na spotrebiči (pozrite obrázok D).
Pozor Skrutku nesmiete odskrutkovať 8 !
Ak sa majú dvierka otvárať zľava doprava, obráťte
polohu platničiek (7), magnetu (4) a platničky (5) (obr.
B a E). Protimagnet (6) a závesy (1) namontujte podľa vyššie uvedeného popisu.
6
4 5
1
7
3
E
8
2
Ochrana životného prostredia
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na
použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke
www.envidom.sk.
Obalový materiál
www.zanussi.com
Materiály označené symbolom
sú recyklovateľné.
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že po ich vložení do príslušných zberných
nádob sa môžu recyklovať.
Ekologické tipy
V záujme úspory vody a energie, ako aj v záujme
ochrany životného prostredia odporúčame dodržiavať
niekoľko tipov:
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predpierania,
ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa
tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete odstrániť
škvrny a ohraničenú špinu; potom môžete bielizeň
vyprať pri nižšej teplote.
49
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od tvrdosti
vody, stupňa znečistenia a množstva bielizne, ktoré
treba vyprať.
50
www.zanussi.com
51
132963141-A-452011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement