Electrolux EWW12580W User manual

Electrolux EWW12580W User manual
manual pengguna
Mesin basuh-pengering
EWW 12580 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Kongsi lebih banyak pemikiran kami di www.electrolux.com
Kandungan
Maklumat keselamatan
Perihalan produk
Panel kawalan
Penggunaan pertama
Pemperibadian
Penggunaan harian
Penggunaan - Pengeringan
Petua berguna
Petua Pengeringan
Program membasuh
2
4
6
8
8
8
12
13
15
16
Program Pengeringan
19
Penjagaan dan pembersihan
19
Langkah yang harus diambil sekiranya...
23
Data teknikal
26
Nilai penggunaan
27
Pemasangan
27
Sambungan elektrik
30
Pertimbangan persekitaran
31
Tertakluk kepada perubahan tanpa notis
Maklumat keselamatan
Penting Baca dengan teliti & simpan untuk
rujukan masa hadapan.
ma 24 jam sebelum menggunakannya
untuk kali pertama.
• Keselamatan perkakas anda mematuhi
piawaian industri dan keperluan undangundang mengenai keselamatan perka‐
kas. Walau bagaimanapun, sebagai pe‐
ngilang, kami merasakan adalah menjadi
tanggungjawab kami untuk menyediakan
nota keselamatan berikut.
• Adalah paling penting bahawa buku ara‐
han ini disimpan bersama perkakas un‐
tuk rujukan masa hadapan. Sekiranya
perkakas ini dijual atau dipindahkan ke‐
pada pemilik lain, atau sekiranya anda
pindah rumah dan meninggalkan perka‐
kas ini, sila pastikan bahawa buku ini di‐
sediakan bersama perkakas supaya pe‐
milik barunya dapat mengenali kefungsi‐
an perkakas dan amaran yang berkaitan.
• Anda MESTI membacanya dengan teliti
sebelum memasang atau menggunakan
perkakas.
• Sebelum menghidupkannya untuk kali
pertama, periksa perkakas untuk seba‐
rang kerosakan yang mungkin berlaku
semasa pengangkutan. Jangan sam‐
bungkan perkakas yang rosak. Jika ada
bahagian yang rosak, hubungi pembekal
anda.
• Jika perkakas dihantar dalam bulan-bu‐
lan musim sejuk semasa terdapat suhu
minus. Simpannya pada suhu bilik sela‐
Keselamatan umum
• Adalah merbahaya untuk mengubah
spesifikasi atau cuba mengubah suai
produk ini dalam apa-apa cara sekali
pun.
• Semasa program basuh bersuhu tinggi,
kaca pintu boleh menjadi panas. Jangan
sentuh!
• Pastikan haiwan peliharaan tidak me‐
manjat masuk ke dalam dram. Untuk me‐
ngelak perkara ini daripada berlaku, sila
periksa dalam dram sebelum mengguna‐
kan alat ini.
• Apa-apa objek seperti duit syiling, pin da‐
wai, paku, skru, batu atau apa-apa benda
keras dan tajam boleh menyebabkan ke‐
rosakan yang besar dan tidak boleh di‐
masukkan ke dalam mesin.
• Hanya gunakan kuantiti pelembut fabrik
dan detergen yang disarankan. Kerosa‐
kan kepada fabrik boleh berlaku sekira‐
nya anda memuatnya secara berlebihan.
Rujuk cadangan kuantiti daripada pengi‐
lang.
• Basuh item kecil seperti sarung kaki, les,
tali pinggang boleh basuh dll dalam beg
basuh atau sarung bantal kerana item
sedemikian boleh termasuk ke dalam
ruang antara tab dan dram dalaman.
electrolux 3
• Jangan gunakan mesin basuh anda un‐
tuk membasuh item yang mempunyai tu‐
lang ikan paus, pakaian tanpa kelepet
atau kain yang telah koyak.
• Sentiasa cabut plag perkakas dan mati‐
kan bekalan air setelah digunakan, mem‐
bersih dan menyelenggara.
• Anda tidak boleh cuba memperbaiki alat
ini sendiri, walau dalam keadaan apa se‐
kali pun. Pembaikan yang dijalankan
oleh orang yang tidak berpengalaman
boleh menyebabkan kecederaan atau
malfungsi yang serius. Harap hubungi
Pusat Servis setempat. Sentiasa tegas‐
kan anda menghendaki alat ganti yang
tulen.
Pemasangan
• Perkakas ini berat. Hendaklah berjagajaga semasa memindahkannya.
• Apabila mesin dikeluarkan daripada
bungkusannya, harap periksa dan pasti‐
kan tidak ada kerosakan. Jika berasa ra‐
gu, jangan gunakannya dan hubungilah
Pusat Servis.
• Semua bolt pengangkutan dan bahan
pembungkusan mesti dikeluarkan sebe‐
lum penggunaan. Kerosakan serius bo‐
leh berlaku kepada produk dan kepada
harta jika tidak mematuhi perkara ini. Li‐
hat bahagian yang relevan dalam manual
pengguna ini.
• Setelah memasang perkakas ini, periksa
bahawa ia tidak berdiri di atas hos salur
masuk dan salur keluar dan permukaan
kerja tidak menekan kabel bekalan elek‐
trik pada dinding.
• Jika mesin diletakkan di atas lantai yang
berkarpet, sila laraskan kakinya untuk
membenarkan udara beredar dengan be‐
bas di bawah perkakas.
• Sentiasa pastikan, bahawa tiada air yang
bocor daripada hos dan sambungannya
setelah pemasangan.
• Jika perkakas dipasang di lokasi tempat
fros boleh terjadi, sila baca bab "bahaya
penyejukbekuan".
• Sebarang kerja perpaipan yang diperlu‐
kan untuk memasang alat ini hendaklah
dilakukan oleh tukang paip bertauliah
atau orang yang kompeten.
• Sebarang kerja elektrik yang diperlukan
untuk memasang perkakas ini hendaklah
dilakukan oleh juruelektrik bertauliah
atau orang yang kompeten.
Penggunaan
• Mesin ini direka untuk kegunaan di ru‐
mah sahaja. Jangan gunakan untuk tuju‐
an lain daripada yang dimaksudkan.
• Gunakan mesin hanya untuk membasuh
dan mengeringkan kain yang boleh diba‐
suh atau dikeringkan dengan mesin. Pa‐
tuhi arahan pada setiap label pakaian
• Jangan masukkan pakaian melebihi be‐
ban yang dibenarkan bagi mesin. Lihat
Jadual Program Membasuh.
• Sebelum membasuh, pastikan semua
poket dikosongkan dan butang serta zip
ditutup. Elakkan daripada membasuh
item yang berbulu atau koyak dan rawat
kotoran seperti cat, dakwat, karat dan ke‐
san rumput sebelum membasuh. Coli
berwayar bawah TIDAK boleh dibasuh
dengan mesin.
• Pakaian yang telah tercemar dengan
produk petrol yang mudah meruap tidak
boleh dibasuh dengan mesin. Jika cecair
pembersihan mudah meruap digunakan,
penjagaan hendaklah diambil untuk me‐
mastikan bahawa cecair tersebut dike‐
luarkan daripada pakaian sebelum dima‐
sukkan ke dalam mesin.
• Oleh kerana sesetengah duvet dan seli‐
mut bulu eider harus dibasuh/dikeringkan
dalam mesin komersil yang besar dise‐
babkan oleh saiznya yang besar, sila pe‐
riksa dengan pengilang item tersebut se‐
belum membasuhnya dalam mesin do‐
mestik.
• Pengguna hendaklah sentiasa memerik‐
sa bahawa mereka tidak meninggalkan
pemetik api (pakai buang atau sebalik‐
nya) dalam pakaian mereka.
• Jangan keringkan item yang telah ber‐
sentuhan dengan bahan kimia seperti ce‐
cair pencucian kering. Ini bersifat mudah
meruap dan boleh menyebabkan letu‐
pan. Hanya keringkan item yang telah di‐
basuh dengan air atau yang perlu diang‐
inkan.
4 electrolux
• Dispenser detergen plastik tidak boleh di‐
biarkan dalam dram semasa kitaran pe‐
ngeringan, kerana plastik yang diguna‐
kan tidak direka bentuk untuk tahan ha‐
ba. Jika anda hendak membasuh hingga
kering anda hendaklah menggunakan la‐
ci dispenser detergen yang konvensio‐
nal.
• Jangan sekali-kali tarik kabel bekalan
elektrik untuk mencabut palam dari so‐
ketnya; sentiasa pegang dan cabut pa‐
lam itu sendiri.
• Jangan gunakan perkakas baru anda jika
kabel bekalan kuasa, panel kawalan,
permukaan kerja atau tapak mesin rosak
sehinggakan bahagian dalam perkakas
dapat diakses ke dalam.
Keselamatan kanak-kanak
• Alat ini tidak dimaksudkan untuk diguna‐
kan oleh orang (termasuk kanak-kanak)
yang kurang upaya fizikal, deria atau ku‐
rang pengalaman dan pengetahuan, me‐
lainkan mereka telah diberi penyeliaan
atau arahan mengenai penggunaan per‐
kakas ini oleh orang yang bertanggung‐
jawab ke atas keselamatan mereka.
• Komponen pembungkusan (misalnya la‐
pik plastik, polistirena) boleh membaha‐
yakan kanak-kanak - bahaya kelemasan!
Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
• Simpan semua detergen di tempat yang
selamat jauh daripada capaian kanak-ka‐
nak.
• Pastikan kanak-kanak atau haiwan peli‐
haraan tidak memanjat masuk ke dalam
dram. Untuk mencegah kanak-kanak dan
haiwan peliharaan daripada terperang‐
kap di dalam dram, mesin ini mengandu‐
ngi satu ciri khas. Untuk mengaktifkan
peranti ini, putar butang (tanpa menekan‐
nya) di dalam pintu mengikut arah jam
sehingga alurnya mendatar. Jika perlu,
gunakan duit syiling.
Untuk menyahdayakan peranti ini dan
membolehkan pintu ditutup semula, pu‐
tar butang berlawanan arah jam sehing‐
ga alurnya menegak.
Perihalan produk
Perkakas baru anda memenuhi semua keperluan moden bagi pembasuhan kain yang
berkesan dengan penggunaan air, tenaga dan detergen yang sedikit. Sistem pem‐
basuhannya yang baru membolehkan detergen digunakan sepenuhnya dan mengu‐
rangkan penggunaan air dan dengan itu menjimatkan tenaga.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Laci dispenser detergen
2 Panel kawalan
3 Pemegang pembuka pintu
Laci dispenser detergen
Petak untuk detergen yang digunakan
untuk fasa prabasuh dan rendaman atau
untuk pengeluar kotoran yang digunakan
semasa fasa tindakan kotoran (jika terse‐
dia). Detergen prabasuh dan rendaman di‐
masukkan pada permulaan program pem‐
basuhan. Pengeluar kotoran dimasukkan
semasa fasa tindakan kotoran.
Petak untuk detergen serbuk atau cecair
yang digunakan untuk pembasuhan uta‐
ma. Jika menggunakan detergen cecair,
tuangkannya sejurus sebelum memulakan
program.
Petak untuk bahan tambah cecair (pe‐
lembut kain, kanji).
Patuhi saranan pengilang produk menge‐
nai jumlah untuk digunakan dan jangan
melebihi tanda "MAX" dalam laci dispenser
detergen. Mana-mana pelembut kain atau
bahan tambah kanji mesti dituangkan ke
dalam petak sebelum memulakan program
pembasuhan.
4 Plat Kadaran
5 Pam saliran
6 Kaki boleh laras
6 electrolux
Panel kawalan
Di bawah ini adalah rajah panel kawalan. Ia menunjukkan cakera pemilih program
dan juga butang, lampu pandu serta paparan. Ia diwakili oleh nombor yang berkaitan
pada halaman berikutnya.
1
1
2
3
4
5
2
Cakera pemilih program
Butang SUHU
Butang pengurangan PUTARAN
Butang AUTOKERING
Butang MASA PENGERINGAN
Cakera Pemilih Program
Ia membolehkan anda menghidupkan/me‐
matikan perkakas dan/atau untuk memilih
program.
Suhu
Butang ini membolehkan anda menaikkan
atau menurunkan suhu pembasuhan.
Putar
Dengan menekan butang ini anda boleh
menukar kelajuan putaran bagi program
yang dipilih atau untuk memilih Tahan Bi‐
las.
Tunda bilas
Dengan memilih fungsi ini, air dari bilasan
yang terakhir tidak disalirkan, untuk menge‐
lakkan kain daripada merenyuk. Sebelum
membuka pintu, air hendaklah disalirkan.
Untuk menyalirkan air keluar, sila baca pe‐
renggan "Di akhir program".
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
Butang MULA TUNDA
Paparan
Butang START/PAUSE
Lampu pandu BILAS TAMBAHAN
TIME MANAGER .
Pilih Kering Automatik
Dengan menekan butang ini, anda boleh
memilih takat pengeringan yang dikehen‐
daki untuk kain kapas dan sintetik:
• Ekstra kering (Kain kapas)
• Kering simpan (Kain kapas dan Sintetik)
• Kering seterika (Kain kapas)
Ikon takat pengeringan yang dipilih akan di‐
tandakan dengan garisan di atas dan di ba‐
wah takat pengeringan yang dipilih.
Masa Pengeringan
Jika anda hendak menjalankan program
pengeringan yang ditentukan masanya, te‐
kan butang ini sehingga masa pengeringan
yang anda kehendaki muncul pada papa‐
ran mengikut kain (kain kapas atau sintetik)
yang anda hendak keringkan. Bagi Kapas
dan Sintetik anda boleh memilih masa pe‐
ngeringan daripada 10 minit sehingga 130
minit (2.10). Setiap kali anda menekan bu‐
tang ini, masa pengeringan meningkat se‐
banyak 5 minit.
electrolux 7
Mula Tunda
Program boleh ditunda daripada 30 min - 60
min - 90 min, 2 jam dan kemudian sebanyak
1 jam sehingga maksimum 20 jam dengan
menekan butang ini.
Jeda Mula
Butang ini membolehkan anda untuk me‐
mulakan atau untuk mengganggu program
yang dipilih.
cadangkan oleh perkakas secara automa‐
tik.
Lampu pandu Bilas Tambahan
Apabila perkakas sedang menjalankan bi‐
las tambahan lampu pandu 9 menyala. Un‐
tuk menambah bilas tambahan, sila baca
"Pilih bilas tambahan".
Pengurus Masa
Butang-butang ini membolehkan anda
mengubah suai tempoh program yang di‐
Paparan
7.3
7.4
7.1
7.2
Paparan menunjukkan maklumat berikut:
7.1:
• Tempoh untuk program yang dipilih
Selepas memilih program, tempoh dipa‐
parkan dalam jam dan minit (sebagai
contoh 2.05 ). Tempohnya dikira secara
automatik berdasarkan beban maksi‐
mum untuk setiap jenis kain. Selepas
program dimulakan, baki masa dikemas
kini setiap minit.
• Masa pengeringan yang dipilih
Setelah memilih program pengeringan,
masa pengeringan dipaparkan dalam mi‐
nit atau dalam jam dan minit (cth. 130 min
= 2.10 ). Selepas program dimulakan,
baki masa dikemas kini setiap minit.
• Mula ditunda
Tunda yang dipilih yang ditetapkan de‐
ngan menekan butang yang berkenaan
muncul pada paparan selama beberapa
saat, kemudian tempoh program yang di‐
pilih dipaparkan sekali lagi.
• Kod penggera
Sekiranya masalah pengendalian berla‐
ku, beberapa kod penggera boleh dipa‐
parkan, sebagai contoh E20 (lihat pe‐
renggan "Langkah yang harus diambil
sekiranya...").
• Pemilihan opsyen yang salah
Jika pilihan yang tidak serasi dengan pro‐
gram pembasuhan yang ditetapkan dipi‐
lih, mesej Err dipaparkan di bahagian ba‐
wah paparan selama beberapa saat dan
lampu merah yang bersepadu 8 mula
berkelip.
• Tamat program
Apabila program telah selesai tiga sifar
berkelip dipaparkan, lampu pandu 9 dan
lampu pandu butang 8 mati dan pintu bo‐
leh dibuka.
8 electrolux
7.2: Ikon fasa program pembasuhan
• Basuh
• Bilas
• Salir
• Putar
• Kering
Dengan memilih program pembasuhan,
ikon fasa program pembasuhan yang se‐
padan dengan pelbagai fasa dalam pro‐
gram ditunjukkan di bahagian bawah papa‐
ran. Setelah menekan butang 8 hanya ikon
fasa jalan tetap menyala.
7.3: Ikon tahap kekotoran
• Intensif
• Biasa/Harian
• Ringan/Cepat
• Super Pantas
Apabila memilih program pada paparan,
ikon muncul menandakan tahap kekotoran
yang dicadangkan secara automatik oleh
mesin.
7.4: Pengunci keselamatan kanak-kanak
(lihat perenggan "Pengunci keselama‐
tan kanak-kanak").
Jadual Simbol
= Kapas,
= Sintetik,
= Halus,
=
Mudah Diseterika,
= Putar ,
= Salir,
= Bilas,
= Program Khas,
= Sutera,
= Bilas tangan,
= Wul,
= Program
Penjimatan Tenaga (Ekonomi),
= Pro‐
gram Pengeringan,
= Sejuk,
= Tahan
Bilas,
= Kering Seterika,
= Kering
Simpan,
=Kering Tambahan,
= Masa
Pengeringan,
= Kunci Keselamatan Ka‐
nak-Kanak,
= Mula Lengah,
= Bilas
Tambahan,
= Time Manager.
Penggunaan pertama
• Pastikan sambungan elektrik dan air
mematuhi arahan pemasangan.
• Keluarkan blok polistirena dan apaapa bahan daripada dram.
• Sebelum pembasuhan pertama, ja‐
lankan kitaran kain kapas pada suhu
tertinggi tanpa sebarang kain dalam
mesin, untuk mengeluarkan seba‐
rang sisa daripada dram dan tab. Tu‐
angkan 1/2 sukatan detergen ke da‐
lam petak basuhan utama dan jalan‐
kan mesin.
Pemperibadian
Isyarat akustik
Mesin disediakan dengan peranti akustik,
yang mengeluarkan bunyi dalam kes beri‐
kut:
• di akhir kitaran
• sekiranya terdapat kerosakan.
Dengan menekan butang 4 dan 5 serentak
selama lebih kurang 6 saat , isyarat akustik
dinyahaktifkan (kecuali jika terdapat kero‐
sakan). Dengan menekan 2 butang ini se‐
kali lagi, isyarat akustik diaktifkan semula.
Pengunci keselamatan kanak-kanak
Peranti ini membenarkan anda membiar‐
kan perkakas ini tak berjaga dan tidak perlu
risau bahawa kanak-kanak mungkin terce‐
dera atau menyebabkan kerosakan kepada
perkakas. Fungsi ini tetap didayakan wa‐
laupun mesin pembasuh tidak berjalan.
Terdapat dua cara untuk menetapkan pili‐
han ini:
1. Sebelum menekan butang 8 : mustahil
untuk memulakan mesin.
2. Setelah menekan butang 8 : mustahil
untuk menukar sebarang program atau
pilihan lain.
Untuk mendayakan atau menyahdayakan
pilihan ini tekan butang 5 dan 6 serentak
selama lebih kurang 6 saat sehingga ikon
muncul atau hilang pada paparan.
Penggunaan harian
Masukkan pakaian kotor
Buka pintu dengan menarik pemegang pin‐
tu perlahan-lahan ke luar. Masukkan pakai‐
an ke dalam dram, satu persatu, sambil
menggoncang-goncangkannya seberapa
banyak yang mungkin. Tutup pintu.
electrolux 9
Sukat detergen dan pelembut kain
Tarik laci detergen keluar sehingga ia ber‐
henti. Sukat amaun detergen yang diperlu‐
kan, tuangkannya ke dalam petak basuhan
utama
atau ke dalam petak yang sesuai
jika program/pilihan yang dipilih memerlu‐
kannya (lihat perincian lanjut dalam "Laci
dispenser detergen").
Jika diperlukan, tuang pelembut kain ke da‐
lam petak yang bertanda
(amaun yang
digunakan tidak boleh melebihi tanda
"MAX" dalam laci). Tutup laci perlahan-la‐
han.
Pilih program yang dikehendaki dengan
memutarkan cakera pemilih program (1)
Putar cakera pemilih program ke kedudu‐
kan program yang dikehendaki. Mesin ba‐
suh akan mengusulkan suhu dan secara
automatik memilih nilai putaran maksimum
yang diperuntukkan bagi program yang te‐
lah anda pilih. Anda boleh menukar nilai
tersebut dengan mengendalikan butang
yang sepadan. Lampu pandu hijau bagi bu‐
tang 8 mula berkelip.
Cakera pemilih boleh diputar sama ada me‐
ngikut arah jam atau melawan arah jam.
Putar ke kedudukan " O " untuk menetap‐
kan semula program/Mematikan mesin.
Di akhir program, cakera pemilih hendaklah
diputar ke kedudukan O, untuk mematikan
mesin.
Awas Jika anda memutarkan cakera
pemilih program ke program lain
apabila mesin sedang berjalan, lampu
pandu merah bagi butang 8 akan
berkelip 3 kali dan pesanan Err
dipaparkan untuk menunjukkan
pemilihan yang salah. Mesin tidak akan
menjalankan program yang baru
dipilih.
Butang Pilihan Program
Fungsi yang berlainan boleh digabungkan,
bergantung kepada program. Ia mesti dipi‐
lih selepas memilih program yang dikehen‐
daki dan sebelum menekan butang 8 .
10 electrolux
Pilih suhu dengan menekan butang 2
Dengan memilih program, perkakas men‐
cadangkan suhu lalai secara automatik.
Tekan butang ini berulang kali untuk me‐
naikkan atau menurunkan suhu, jika anda
hendakkan kain anda dibasuh pada suhu
lain.
Kurangkan kelajuan putaran dengan
menekan butang 3
Dengan memilih program, perkakas men‐
cadangkan kelajuan putaran maksimum
yang disediakan untuk program tersebut
secara automatik.
Tekan butang 3 berulang kali untuk menu‐
kar kelajuan putaran, jika anda hendakkan
kain anda diputarkan pada kelajuan lain.
Lampu yang berkenaan akan menyala.
Pilih pilihan yang tersedia dengan menekan
butang 3, 4 dan 5
Bergantung pada program yang dipilih,
fungsi yang berlainan boleh digabungkan
sebelum menekan butang 8 . Dengan
membuat sesuatu pilihan, lampu pandu
yang berkenaan menyala.
Jika pilihan tidak betul dipilih, lampu pandu
bersepadu yang red bagi butang 8 berkelip
3 kali dan mesej Err muncul pada paparan
selama beberapa saat.
Untuk keserasian antara program ba‐
suhan dan pilihan lihat bab "Program
Basuhan".
Pilih bilasan tambahan
Perkakas ini direka bentuk untuk menjimat‐
kan air. Walau bagaimanapun, bagi orang
yang mempunyai kulit terlalu halus (alah
detergen) ia mungkin perlu membilas kain
menggunakan kuantiti air tambahan (Bilas
Tambahan). Untuk mengaktifkan pilihan ini
tekan butang 4 dan 6 serentak selama be‐
berapa saat. Lampu pandu 9 menyala.
Fungsi ini akan tetap hidup. Untuk menge‐
luarkan nya tekan butang 4 dan 6 sekali lagi
sehingga lampu pandu 9 padam.
Pilih Mula Tunda dengan menekan butang
6
Sebelum anda memulakan program, jika
anda hendak menundakan permulaan pro‐
gram, tekan butang 6 berulang kali untuk
memilih tundaan yang dikehendaki. Lampu
pandu yang berkenaan menyala.
Nilai masa tunda yang dipilih (sehingga 20
jam) akan muncul pada paparan selama
beberapa saat, kemudian tempoh program
akan muncul semula.
Anda mesti membuat pilihan ini setelah an‐
da menetapkan program dan sebelum an‐
da menekan butang 8 .
Anda boleh membatalkan atau mengubah
masa tundaan pada bila-bila masa, sebe‐
lum anda menekan butang 8 .
Memilih permulaan yang ditunda:
1. Pilih programnya dan pilihan yang dike‐
hendaki.
2. Pilih permulaan ditunda dengan mene‐
kan butang 6 .
3. Tekan butang 8 :
– mesin mula pengiraan detik masa se‐
tiap jam.
– Program akan bermula selepas tunda
yang dipilih telah tamat.
Membatalkan permulaan ditunda setelah
menekan butang 8 :
1. Tetapkan mesin basuh pada JEDA de‐
ngan menekan butang 8 .
2. Tekan butang 6 sekali sehingga simbol
0' dipaparkan
3. Tekan butang 8 sekali lagi untuk memu‐
lakan program.
Penting Penundaan yang dipilih hanya
boleh diubah selepas memilih program
membasuh sekali lagi.
Mula Tunda tidak boleh dipilih bersama pro‐
gram SALIR .
Mulakan program dengan menekan butang
8
Untuk memulakan program yang dipilih, te‐
kan butang 8 , lampu pandu hijau bagi bu‐
tang 8 berhenti berkelip.
Untuk menghentikan program yang sedang
berjalan buat sementara waktu, tekan bu‐
tang 8 : lampu pandu hijau mula berkelip.
Untuk memulakan semula program dari
tempat ia dihentikan, tekan butang 8 sekali
lagi . Jika anda telah memilih mula ditunda‐
kan, mesin akan mula mengira detik. Jika
pilihan tidak betul dipilih, lampu pandu me‐
rah bagi butang 8 berkelip 3 kali dan mesej
Err dipaparkan selama beberapa saat.
Pilih pilihan Pengurus Masa dengan
menekan butang 10
Dengan menekan butang ini berulang kali,
tempoh kitaran basuh boleh dipanjangkan
electrolux 11
atau dikurangkan. Ikon tahap kekotoran
akan muncul pada paparan untuk menan‐
dakan tahap kekotoran yang dipilih. Pilihan
ini tersedia hanya bersama program Kain
kapas , Sintetik dan Bahan halus .
Tahap Keko‐
toran
Ikon
Jenis kain
Bilas
Untuk item yang sa‐
ngat kotor
Biasa
Untuk item kotoran
biasa
Harian
Untuk item kotoran
harian
Program
Untuk item yang se‐
dikit kotoran
Pantas
Untuk item yang se‐
dikit sangat kotoran
Super Pantas
Bagi item yang digu‐
na atau dipakai un‐
tuk masa yang sing‐
kat
1)
1) Kami mencadangkan anda mengurangkan
saiz muatan (lihat jadual Program basuhan).
Penting Pengurus Masa tidak boleh dipilih
bersama program Ekonomi .
Ketersediaan ikon tahap kotoran bertukar
mengikut jenis fabrik seperti yang ditunjuk‐
kan dalam carta berikut.
Fabrik
Tahap Kekotoran
Kapas
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Sejuk
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Sejuk
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Sejuk
X
X
X
X
Sintetik
Bahan halus
Meminda pilihan atau program yang
sedang berjalan
Menukar beberapa pilihan sebelum pro‐
gram menjalankannya boleh dibuat.
Sebelum anda membuat sebarang peruba‐
han, anda mesti JEDA perkakas dengan
menekan butang 8 (jika anda ingin menukar
pilihan Pengurus Masa, anda mesti mem‐
batalkan program yang berjalan dan mem‐
buat pilihan anda semula).
Menukar program yang berjalan hanya bo‐
leh dilakukan dengan menetapkannya se‐
mula. Putar cakera pemilihan program ke
dan kemudian kepada kedudukan pro‐
gram yang baru. Mulakan program baru de‐
ngan menekan butang 8 sekali lagi. Air ba‐
suhan di dalam tab tidak akan disalirkan.
Menghentikan program sebentar
Tekan butang 8 untuk menghentikan pro‐
gram yang sedang berjalan buat sementara
waktu, lampu pandu hijau yang sepadan
mula berkelip.
Tekan butang sekali lagi untuk memulakan
semula program.
Membatalkan program
Putar cakera pemilih ke kedudukan
un‐
tuk membatalkan program yang sedang
berjalan.
Anda boleh memilih program baru seka‐
rang.
Membuka pintu
Setelah program bermula (atau pada masa
tunda) pintu terkunci, jika anda perlu mem‐
bukanya, tetapkan mesin pada JEDA terle‐
bih dahulu dengan menekan butang 8 .
Setelah beberapa minit, lampu pandu 9 pa‐
dam dan pintu boleh dibuka.
Jika lampu pandu ini terus menyala, ini ber‐
makna mesin telah pun mula menjadi pa‐
nas atau tahap air sudah terlalu tinggi. Da‐
lam apa kes pun, jangan cuba paksakan
pintu buka!
Jika anda tidak boleh membuka pintu tetapi
anda perlu membukanya, anda hendaklah
mematikan mesin dengan memutar cakera
pemilih kepada O . Setelah beberapa minit
pintu boleh dibuka (perhatikan paras air
dan suhunya!) .
12 electrolux
Setelah menutup pintu, anda perlu memilih
program dan pilihan sekali lagi dan mene‐
kan butang 8 .
Pada akhir program
Mesin berhenti secara automatik. Tiga
0.00 yang berklip muncul pada paparan
dan lampu pandu butang 8 padam. Bebe‐
rapa bunyi isyarat akustik.
Jika sesuatu program atau pilihan yang ber‐
akhir dengan air yang ditinggalkan dalam
tab telah dipilih, pintu akan tetap terkunci
untuk menandakan air mesti disalirkan se‐
belum membuka pintu.
Ikut arahan di bawah untuk menyalirkan air
keluar;
1. Putar cakera pemilih program ke O .
2. Pilih program saliran atau putaran.
3. Kurangkan kelajuan putaran jika diper‐
lukan dengan menekan butang yang
berkenaan.
4. Tekan butang 8 .
Pada akhir program, pintu dilepaskan dan
boleh dibuka. Putar cakera pemilih program
ke kedudukan O untuk mematikan mesin.
Keluarkan pakaian dari dalam dram dan pe‐
riksa dengan berhati bahawa dramnya ko‐
song. Jika anda tidak berhasrat untuk mem‐
basuh lagi, tutup pilih air. Biarkan pintu ter‐
buka untuk mengelakkan daripada pem‐
bentukan kulapuk dan bau yang tidak me‐
nyenangkan.
Siap Sedia : Jika kain anda tidak dikeluar‐
kan dalam masa 10 minit setelah program
tamat, lampu belakang paparan dimatikan
dan sistem penjimatan tenaga akan dida‐
yakan. Hanya lampu pandu 8 berkelip un‐
tuk menandakan perkakas mesti dimatikan.
Dengan menekan sebarang butang perka‐
kas akan keluar daripada status penjimatan
tenaga dan anda boleh menetapkan pro‐
gram lain atau mematikan perkakas.
Penggunaan - Pengeringan
Pengeringan sahaja
Saiz muatan yang disyorkan ialah 3,5 kg
untuk kain kapas dan linen, dan 2 kg untuk
item sintetik.
Nota! Boleh juga untuk mengeringkan se‐
hingga 5 kg daripada item kapas (lihat ja‐
dual "Program Pengeringan").
Pili air mestilah dibuka dan hos saliran mes‐
ti diletakkan dalam sink atau disambungkan
ke paip saliran.
1. Muatkan kain kotor.
2. Pilih kitaran putaran pada kelajuan mak‐
simum yang dibenarkan untuk jenis kain
bagi mendapatkan prestasi pengeri‐
ngan yang terbaik.
3. Pilih program pengeringan untuk Kain
kapas atau Sintetik dalam sektor Pe‐
ngeringan pada cakera pemilih pro‐
gram.
4. Jika anda mahu memilih pengeringan
elektronik, tekan butang 4 sehingga
lampu pandu yang sepadan dengan
darjah kekeringan yang dikehendaki
menyala.
5. Jika anda mahu memilih pengeringan
yang bermasa, tekan butang 5 sehingga
masa yang anda mahukan muncul pada
paparan (lihat jadual "Program Penge‐
ringan"). Setiap kali anda menekan bu‐
tang ini, masa pengeringan meningkat
sebanyak 5 minit.
Nota!
Masa program akan dinaikkan seba‐
nyak beberapa minit secara automatik.
6. Tekan butang 8 untuk memulakan pro‐
gram.
Selepas program dimulakan, baki masa
dikemas kini setiap minit.
Nota!
Jenis kain kapas yang berlainan (tuala,
cadar, kemeja dan seterusnya) atau se‐
barang item kain yang tergulung sema‐
sa fasa putaran boleh menyebabkan
pengeringan separa. Dalam kes luar bi‐
asa di akhir kitaran di mana masih ter‐
dapat kain yang basah sedikit, kami
mencadangkan anda membuka item
yang tergulung, mengagihkannya se‐
mula dengan seimbang dalam dram
dan memilih kitaran pengeringan tam‐
bahan selama 20-30 minit.
7. Di akhir program, pembaz berbunyi dan
tiga "0.00" yang berkelip muncul pada
paparan.
10 minit terakhir kitaran pengeringan
sepadan dengan fasa anti kedut. Ketika
ini pintu dikunci dan paparan terus me‐
electrolux 13
nunjukkan tiga sifar "0.00" yang berke‐
lip.
Nota!
Jika anda hendak membuka pintu se‐
belum atau semasa fasa anti kedut atau
untuk menghentikannya, tekan seba‐
rang butang atau putar cakera pemilih
ke sebarang kedudukan program (ke‐
cuali O ), pintuk akan terbuka selepas
beberapa minit.
8. Putar cakera pemilih program ke kedu‐
dukan "O" untuk mematikan mesin.
9. Keluarkan pakaian.
Pembasuhan dan pengering automatik
(program TANPA HENTI)
Untuk program TANPA HENTI, saiz mua‐
tan yang disyorkan ialah 3,5 kg untuk kain
kapas dan 2 kg untuk sintetik.
Nota! Boleh juga untuk mengeringkan se‐
hingga 5 kg daripada item kapas (lihat ja‐
dual "Program Pengeringan").
Jangan gunakan peranti/bebola dos apabi‐
la menjalankan program pembasuhan &
pengeringan.
1. Muatkan kain kotor.
2. Tambah detergen dan pelembut kain.
3. Hidupkan mesin dengan memutarkan
cakera pemilih kepada program/fabrik
basuhan yang dipilih.
4. Pilih opsyen yang diperlukan dengan
menekan butang yang berkenaan.
Nota!
Jika boleh, jangan pilih kelajuan putaran
yang lebih rendah daripada yang diu‐
sulkan oleh perkakas untuk mengelak‐
kan masa pengeringan yang terlalu la‐
ma dengan itu menjimatkan tenaga.
Walau bagaimanapun pengurangan ke‐
lajuan putaran hanya boleh dilakukan
selepas memilih pengeringan.
Nilai terendah yang anda boleh pilih
adalah seperti berikut:
- 900 r.p.m. untuk kain kapas dan 700
r.p.m. untuk kain sintetik dengan penge‐
ringan bermasa
5. Pilih masa pengeringan dengan mene‐
kan butang 5 atau darjah kekeringan
dengan menekan butang 4 . Paparan
menunjukkan tempoh keseluruhan kita‐
ran pembasuhan dan pengeringan yang
dipilih.
6. Mulakan program dengan menekan bu‐
tang 8 . Selepas program dimulakan,
baki masa dikemas kini setiap minit.
7. Di akhir program putar cakera pemilih
ke kedudukan O untuk mematikan me‐
sin.
8. Keluarkan pakaian.
Petua berguna
Mengisih pakaian
Patuhi simbol kod basuh pada setiap label
pakaian dan arahan basuh pengilang. Isih
pakaian seperti berikut: putih, berwarna,
sintetik, bahan halus, bahan wul.
Suhu
95° atau 90°
bagi kain kapas dan linen yang
kotor biasa (contohnya alas
meja teh, tuala, alas meja, ca‐
dar...)
60°/50°
bagi pakaian kain berwarna ta‐
han luntur yang biasa kotoran‐
nya (contohnya kemeja, pakai‐
an tidur, baju tidur...) daripada
linen, kain kapas atau gentian
sintetik dan bagi kain kapas
putih yang ringan kotoran (cth.
pakaian dalam)
40°-30°- Se‐
juk
bagi item halus (cth. langsir
net), pakaian bercampur ter‐
masuk gentian sintetik dan wul
dengan label "wul baru tulen,
boleh dibasuh mesin, tidak
mengecut"
Sebelum memasukkan pakaian
Jangan basuh pakaian putih dan berwarna
bersama-sama. Pakaian putih boleh kehi‐
langan "keputihannya" dalam cucian.
Bahan berwarna yang baru mungkin luntur
ketika dibasuh buat kali pertama; pakaian
tersebut hendaklah dibasuh berasingan pa‐
da kali pertama.
Pastikan tiada benda logam yang tertinggal
di dalam pakaian (contohnya penyepit ram‐
but, pin, jarum).
Butangkan sarung bantal, tutup zip, cang‐
kuk dan butang ketap. Ikatkan tali pinggang
atau pita yang panjang.
14 electrolux
Hapuskan tanda kotor yang degil sebelum
membasuh.
Bahagian yang sangat kotor hendaklah di‐
gosokkan dengan detergen khas atau pes
detergen.
Langsir hendaklah diperlakukan dengan
cermat. Tanggalkan cangkuk atau ikatkan
di dalam kantung atau jaring.
Beban maksimum
Beban yang disarankan dinyatakan dalam
carta program pembasuhan.
Peraturan umum:
• Kapas, linen: dram penuh tetapi tidak ter‐
lalu padat;
• Sintetik: dram tidak lebih daripada sepa‐
ruh penuh;
• Fabrik halus dan wul: dram tidak lebih
daripada sepertiga penuh.
Membasuh pakaian dengan beban maksi‐
mum menghasilkan penggunaan air dan te‐
naga yang paling cekap.
Bagi pakaian yang sangat kotor, kurangkan
saiz muatan.
Berat pakaian
Berat berikut boleh dijadikan panduan:
Berat berikut boleh dijadikan panduan:
jubah mandi
1200 g
sarung kuilt
700 g
kemeja kerja lelaki
600 g
cadar, baju tidur lelaki
500 g
alas meja
250 g
sarung bantal, kain tuala, pa‐
kaian malam, kemeja lelaki
200 g
alas meja teh, seluar dalam
wanita, napkin, blaus, seluar
dalam lelaki
100 g
Menghapus tanda kotor
Tanda kotoran yang degil mungkin tidak da‐
pat dihapuskan hanya dengan air dan de‐
tergen. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk
merawatnya terlebih dahulu sebelum mem‐
basuh.
Darah: bersihkan kotoran yang masih baru
dengan air sejuk. Bagi kotoran yang sudah
kering, rendam semalaman dalam air de‐
ngan detergen khas, kemudian gosok de‐
ngan sabun dan air.
Cat berasaskan minyak: lembapkan de‐
ngan bahan penghapus kotoran benzin,
1) jangan gunakan aseton pada sutera buatan
bentangkan di atas kain lembut dan pedab‐
kan kotoran tersebut; lakukan beberapa ka‐
li.
Tanda gris yang telah kering: lembapkan
dengan turpentin, bentangkan pakaian ter‐
sebut di atas permukaan yang lembut dan
pedabkan tanda kotoran dengan hujung jari
dan sehelai kain kapas.
Karat: asid oksalik dilarutkan dalam air pa‐
nas atau produk penghapus karat diguna‐
kan ketika sejuk. Berhati-hati dengan tanda
karat yang sudah lama kerana struktur se‐
lulosanya telah pun rosak dan kain tersebut
mudah berlubang.
Tanda kulat: bersihkan dengan peluntur, bi‐
las dengan baik (kain putih dan kain ber‐
warna tahan luntur sahaja).
Rumput: letak sedikit sabun dan bersihkan
dengan peluntur (kain putih dan kain ber‐
warna tahan luntur sahaja).
Pena mata bola dan gam: lembapkan de‐
ngan aseton 1), bentangkan pakaian terse‐
but di atas kain lembut dan pedapkan tanda
kotoran itu.
Gincu: lembapkan dengan aseton seperti di
atas, kemudian bersihkan tanda kotoran
dengan spirit bermetil. Bersihkan sebarang
sisa tanda dengan peluntur.
Wain merah: rendam dalam air dan deter‐
gen, bilas dan rawat dengan asid asetik
atau sitrik, kemudian bilas. Rawat sebarang
sisa tanda dengan peluntur.
Dakwat: bergantung kepada jenis dakwat,
lembapkan kain terlebih dahulu dengan
aseton 1), kemudian dengan asid asetik;
bersihkan sisa tanda pada kain putih de‐
ngan peluntur dan kemudian bilas dengan
sebersih-bersihnya.
Tanda tar: bersihkan dengan penghapus
tanda kotoran dahulu, spirit bermetil atau
benzin, kemudian gosokkannya dengan
pes detergen.
Detergen dan perapi tambahan
Hasil cucian yang baik juga bergantung ke‐
pada pemilihan detergen dan penggunaan
jumlah detergen yang betul untuk menge‐
lakkan pembaziran dan melindungi alam
sekitar.
Meskipun detergen adalah biorosot, ia me‐
ngandungi bahan yang, dalam jumlah be‐
sar, boleh menjejaskan keseimbangan
alam.
electrolux 15
Pemilihan detergen akan bergantung kepa‐
da jenis kain (bahan halus, wul, kapas,
dsb), warna, suhu cucian dan takat kotoran.
Semua detergen mesin basuh yang biasa
didapati boleh digunakan pada perkakas
ini:
• detergen serbuk bagi semua jenis kain
• detergen serbuk bagi kain halus (60°C
maks) dan bahan wul
• detergen cecair, sebaiknya bagi program
basuh suhu rendah (60°C maks) bagi se‐
mua jenis kain, atau khas bagi bahan wul
sahaja.
Detergen dan perapi tambahan mesti diisi‐
kan ke dalam petak yang sesuai di laci dis‐
penser sebelum memulakan program ba‐
suh.
Jika menggunakan detergen cecair, pro‐
gram tanpa prabasuh mesti dipilih.
Perkakas ini menggabungkan sistem per‐
edaran semula yang membolehkan peng‐
gunaan optimum detergen pekat.
Patuhi saranan pengilang produk menge‐
nai jumlah untuk digunakan dan jangan
melebihi tanda "MAX" dalam laci dispenser
detergen .
mengenai kesadahan air di kawasan anda
boleh didapati dari syarikat bekalan air
yang berkenaan, atau dari pihak berkuasa
tempatan anda.
Pelembut air mesti ditambah apabila
air mempunyai darjah kesadahan yang
sederhana-tinggi(daripada kesadahan
air II). Ikut arahan pengilang. Kuantiti
detergen boleh seterusnya dilaraskan
hingga ke tahap kesadahan I (= lem‐
but).
Darjah kesadahan air
Tahap
Sifat
Jerman
°dH
Perancis
°T.H.
1
lembut
0-7
0-15
2
sederha‐
na
8-14
16-25
3
sadah
15-21
26-37
4
sangat sa‐
dah
> 21
> 37
Darjah kesadahan air
Kesadahan air diklasifikasikan menurut apa
yang disebut "takat" kesadahan. Maklumat
Petua Pengeringan
Menyediakan kitaran pengeringan
Sebagai pengering, perkakas ini berfungsi
dengan menggunakan prinsip kondensasi.
Oleh itu, pili air mesti dibuka dan hos saliran
mesti menyalirkan air ke dalam sink atau
paip saliran, walaupun semasa kitaran pe‐
ngeringan.
Perhatian!
Sebelum memulakan program pengeri‐
ngan, kurangkan muatan pakaian yang di‐
basuh, untuk mendapat prestasi yang baik.
Pakaian yang tidak sesuai dikeringkan
• Bahan yang sangat halus seperti langsir
sintetik, bahan wul dan sutera, pakaian
yang mengandungi bahan logam, stokin
nilon, pakaian tebal seperti anorak, alas
katil, beg tidur dan duvet tidak boleh di‐
keringkan di dalam mesin ini.
• Elak daripada mengeringkan pakaian ge‐
lap dengan item berbulu berwarna cerah
•
•
•
•
seperti tuala kerana ia boleh menarik be‐
bulu tersebut.
Keluarkan pakaian apabila perkakas te‐
lah selesai pengeringan.
Untuk mengelak daripada cas statik apa‐
bila pengeringan telah selesai, guna sa‐
ma ada pelembut fabrik semasa memba‐
suh pakaian atau perapi fabrik khusus
untuk mesin pengering.
Pakaian yang berlapik dengan getah bu‐
sa atau bahan yang serupa dengan ge‐
tah busa tidak boleh dikeringkan di dalam
mesin ini; ia boleh menyebabkan bahaya
kebakaran.
Begitu juga dengan kain yang mengan‐
dungi sisa losyen mengeset atau sembu‐
ran rambut, pelarut warna kuku atau la‐
rutan serupa tidak boleh dikeringkan di
dalam mesin, demi mengelakkan terben‐
tuknya wap yang berbahaya.
16 electrolux
Detergen dan perapi tambahan mesti diisi‐
kan ke dalam petak yang sesuai di laci dis‐
penser sebelum memulakan program ba‐
suh.
Jika menggunakan detergen cecair, pro‐
gram tanpa prabasuh mesti dipilih.
Perkakas anda ini menggabungkan sistem
peredaran semula yang membolehkan
penggunaan optimum detergen pekat.
Patuhi saranan pengilang produk menge‐
nai jumlah untuk digunakan dan jangan
melebihi tanda "MAX" dalam laci dispenser
detergen .
• kelajuan putaran terakhir
• takat pengeringan diperlukan (kering se‐
terika, kering simpan)
• jenis pakaian
• berat saiz muatan.
Masa pengeringan purata bagi pengeri‐
ngan bermasa ditunjukkan dalam bab "Pro‐
gram pengeringan". Pengalaman ini akan
membantu anda mengeringkan pakaian
anda dengan cara yang lebih sesuai, me‐
ngikut fabrik berlainan. Ambil perhatian ter‐
hadap tempoh masa pengeringan bagi ki‐
taran yang telah dijalankan.
Label pakaian
Untuk pengeringan, ikut penunjuk yang di‐
beri pada label pengilang:
•
= Boleh dikering balik kuang
•
= Mengering pada suhu tinggi
•
= Mengering pada suhu diturunkan
•
= Jangan keringkan balik kuang.
Pengeringan tambahan
Jika pakaian masih lembap di akhir pro‐
gram pengeringan, pilih kitaran pengeri‐
ngan yang pendek sekali lagi.
Amaran Jangan terlebih keringkan
pakaian untuk mengelakkan daripada
kedutan fabrik atau pengecutan kain.
Semasa tempoh kitaran
Masa pengeringan mungkin berbeza ber‐
gantung kepada:
Program membasuh
Program
Suhu Maksimum dan Minimum
Perihalan Kitaran
Kelajuan Putaran Maksimum
Muatan Fabrik Maksimum
Jenis pakaian
Pilihan
KAPAS
90°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 1200 rpm
Muatan maksimum 7 kg - Merah. muatan 3,5 kg 1)
Untuk [putih dan kain kapas berwarna (item kotoran
biasa).
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
TIME MANAGER
KAPAS DENGAN PRABASUH
90°-Sejuk
Prabasuh - Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 1200 rpm
Muatan maksimum 7 kg - Merah. muatan 3,5 kg 1)
Untuk putih atau kain kapas berwarna dengan fasa
prabasuh (item sangat kotor).
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
TIME MANAGER
SINTETIK
60°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 900 rpm
Muatan maksimum 3,5 kg - Merah. muatan 1,5 kg 1)
Sintetik atau fabrik campuran: pakaian dalam, pakai‐
an berwarna, kemeja tidak mengecut, blaus.
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
TIME MANAGER
Detergen
Petak
2)
electrolux 17
Program
Suhu Maksimum dan Minimum
Perihalan Kitaran
Kelajuan Putaran Maksimum
Muatan Fabrik Maksimum
Jenis pakaian
Pilihan
BAHAN HALUS
40°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 700 rpm
Kg. muatan maks 3,5 - kg muatan dikurangkan 1,51)
Fabrik halus: akrilik, viskos, poliester.
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
TIME MANAGER
SINTETIK MUDAH SETERIKA
60°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 900 rpm
Muatan maks. 1 kg
Apabila butang ini dipilih cucian akan dibasuh dan di‐
putar dengan lembut untuk menghindarkan daripada
kedutan. Cara ini memudahkan anda untuk menyete‐
rikanya. Lagi pun mesin akan menjalankan bilasan
tambahan.
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
PUTAR
Salir dan putaran panjang
Kelajuan putaran maksimum 1200 rpm
Muatan maks. 7 kg
Putaran berasingan bagi pakaian yang dibasuh de‐
ngan tangan dan setelah program dengan pilihan Ta‐
han Bilas dan Kitaran Malam dipilih. Anda boleh me‐
milih kelajuan putaran dengan menekan butang yang
berkenaan untuk menyesuaikannya dengan fabrik
yang hendak diputarkan.
PUTAR
SALIR
Penyaliran air
Muatan maks. 7 kg
Untuk menyalirkan keluar air bilasan terakhir dalam
program dengan pilihan Tahan Bilas dan Kitaran
Malam dipilih.
BILASAN
Bilas
Kelajuan putaran maksimum 1200 rpm
Muatan maks. 7 kg
Dengan program ini anda boleh membilas dan me‐
mutar pakaian kapas yang telah dibasuh dengan ta‐
ngan. Mesin menjalankan 3 bilasan, diikuti dengan
putaran terakhir yang panjang. Kelajuan putaran bo‐
leh dikurangkan.
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
SUTERA
30°
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 700 rpm
Muatan maks. 1 kg
Program pembasuhan halus sesuai untuk sutera dan
item sintetik campuran.
PUTAR
TAHAN BILAS
Detergen
Petak
18 electrolux
Program
Suhu Maksimum dan Minimum
Perihalan Kitaran
Kelajuan Putaran Maksimum
Muatan Fabrik Maksimum
Jenis pakaian
Pilihan
BASUHAN TANGAN
40°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 900 rpm
Muatan maks. 2 kg
Program khas untuk fabrik halus dengan simbol jaga‐
an "basuhan tangan"
PUTAR
TAHAN BILAS
WUL
40°-Sejuk
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 900 rpm
Muatan maks. 2 kg
Program pembasuhan untuk wul boleh dibasuh mesin
dan juga wul basuh tangan serta fabrik halus.
Nota! Satu item atau item besar boleh menyebabkan
ketidakseimbangan. Jika perkakas tidak menjalankan
fasa putaran terakhir, tambah lagi item, agihkan se‐
mula muatan secara manual dan kemudian pilih pro‐
gram putaran.
PUTAR
TAHAN BILAS
KAPAS EKONOMI
90°-40°
Basuh utama - Bilasan
Kelajuan putaran maksimum 1200 rpm
Muatan maks. 7 kg
Kain kapas putih dan warna tidak luntur .
Program ini boleh dipilih untuk item kapas yang kotor
sedikit atau kotor biasa. Suhu akan dikurangkan dan
masa pembasuhan akan dilanjutkan. Ini memboleh‐
kan pembasuhan yang tinggi kecekapan dicapai de‐
ngan itu menjimatkan tenaga.
PUTAR
TAHAN BILAS
BILAS TAMBAHAN
Detergen
Petak
O = MATI
Untuk membatalkan program yang sedang berjalan
atau untuk mematikan mesin.
SINTETIK KERING
Program pengeringan sintetik. Ia boleh digunakan de‐
ngan pengeringan bermasa atau dengan pengeri‐
ngan automatik (takat pengeringan: kering almari, ke‐
ring seterika).
KAPAS KERING
Program pengeringan sintetik. Ia boleh digunakan de‐
ngan pengeringan bermasa atau dengan pengeri‐
ngan automatik (takat pengeringan: kering almari, ke‐
ring seterika).
1) Jika anda memilih pilihan Super Pantas dengan menekan butang 10 , kami mencadangkan anda
mengurangkan muatan maksimum seperti yang ditunjukkan. (Red. load = muatan dikurangkan).
Muatan penuh boleh dibuat namun dengan hasil kebersihan yang agak berkurangan.
2) Jika menggunakan detergen cecair, program tanpa PRABASUH mesti dipilih.
electrolux 19
Program Pengeringan
Kelajuan
Putaran
Masa pe‐
ngeringan
dicadangkan
dalam Min
Takat Pengeringan
Jenis Fabrik
Muatan
Maks
Sempurna untuk bahan tuala
Kapas dan linen (ju‐
bah mandi, tuala
mandi, dsb)
5 kg
3,5 kg
1,5 kg
1200
195-215
105-115
55-65
Sesuai bagi bahan yang disim‐
pan tanpa diseterika
Kapas dan linen (ju‐
bah mandi, tuala
mandi, dsb)
5 kg
3,5 kg
1,5 kg
1200
185-205
95-105
45-55
Sesuai bagi bahan yang disim‐
pan tanpa diseterika
Sintetik dan fabrik
campuran
2 kg
1 kg
900
70-80
35-45
Sesuai untuk penyeterikaan
Kapas dan linen
(cadar, alas meja,
kemeja, dsb.)
5 kg
3,5 kg
1,5 kg
1200
155-175
75-85
40-50
Penjagaan dan pembersihan
Amaran Anda mesti memutuskan
sambungan perkakas daripada
bekalan elektrik, sebelum anda boleh
menjalankan apa-apa pembersihan
atau kerja penyelenggaraan.
Membuang kerak
Air yang biasa kita gunakan mengandungi
kapur. Adalah menjadi idea yang baik untuk
kadang kala menggunakan serbuk pelem‐
but air dalam mesin. Lakukan ini secara be‐
rasingan daripada pembasuhan pakaian
dan menurut arahan pengilang serbuk pe‐
lembut. Ini akan membantu mencegah
pembentukan mendapan kapur.
Setelah setiap basuhan
Biarkan pintu terbuka sebentar. Ini mem‐
bantu mencegah kulat dan bau lembap
yang terbentuk di dalam perkakas. Mem‐
biarkan pintu terbuka selepas pembasuhan
juga akan membantu memelihara kedap
pintu.
Pembasuhan penyelenggaraan
Dengan penggunaan pembasuhan suhu
rendah ada kemungkinan sisa termendap
di dalam dram.
Kami menyarankan pembasuhan penye‐
lenggaraan dijalankan secara tetap.
Untuk menjalankan pembasuhan penye‐
lenggaraan:
• Dram hendaklah kosong daripada pakai‐
an.
• Pilih program pembasuhan kapas yang
paling panas.
• Gunakan sukatan biasa detergen, ia
mesti serbuk yang mempunyai sifat bio‐
logi.
Membersihkan Bahagian Luar Mesin
Bersihkan badan luar perkakas dengan sa‐
bun dan air sahaja, dan keringkan dengan
teliti.
Penting jangan gunakan spirit bermetil,
pelarut atau produk yang serupa untuk
membersihkan badan mesin.
Membersihkan laci dispenser
Laci dispenser detergen hendaklah diber‐
sihkan secara tetap.
1. Keluarkan laci dispenser detergen de‐
ngan menariknya dengan kukuh. Ke‐
luarkan sebarang kesan serbuk yang te‐
lah terlonggok. Untuk memudahkan
pembersihan, bahagian atas petak ba‐
han tambahan hendaklah dikeluarkan.
20 electrolux
2. Keluarkan sisipan perapi dari petak
yang sewajarnya.
6. Masukkan laci dispenser detergen di
dalam rel adang dan tolaknya ke dalam.
Dram pembasuhan
Mendapan karat dalam dram boleh terjadi
disebabkan benda asing yang berkarat da‐
lam basuhan atau air paip yang mengan‐
dungi besi.
Penting Jangan bersihkan dram dengan
agen membuang kerak berasid, agen
penyental yang mengandungi klorin atau
besi atau sabut keluli.
3. Bersihkan semua bahagian dengan air.
4. Masukkan sisipan perapi sejauh mung‐
kin ke dalam supaya ia terletak dengan
kukuh pada tempatnya
5. Bersihkan semua bahagian mesin, te‐
rutamanya muncung di bahagian atas
ruang pembasuhan dengan berus.
1. Keluarkan sebarang mendapan karat
pada dram dengan agen pembersih un‐
tuk keluli tahan karat.
2. Jalankan kitaran pembasuhan tanpa se‐
barang basuhan untuk membersihkan
sebarang sisa agen pembersih.
Program: Program Kapas Ringkas pada
suhu maksimum dan tambah lebih ku‐
rang 1/4 cawan penyukat detergen.
Kedap pintu
Periksa kedap pintu dari semasa ke sema‐
sa dan keluarkan sebarang objek yang
mungkin terperangkap di pelipatannya.
electrolux 21
Pam saliran
Pam hendaklah diperiksa secara tetap dan
terutamanya jika:
• mesin tidak menyalirkan air dan/atau me‐
mutar
• mesin mengeluarkan bunyi luar biasa se‐
masa penyaliran disebabkan oleh objek
seperti pin baju, duit syiling dsb. yang
menghalang pam.
Lakukan seperti berikut:
1. Putuskan bekalan elektrik pada perka‐
kas.
2. Jika perlu, tunggu sehingga air telah
sejuk semula.
3. Buka pintu pam dengan mengumpil pa‐
da alur dengan duit syiling (atau de‐
ngan alat yang sesuai, yang boleh anda
dapati dalam beg yang mengandungi
buku petunjuk, bergantung kepada mo‐
del).
5. Tarik keluar tukup pengosongan kece‐
masan dari penutup turas, dengan
menggunakan playar.
6. Apabila tiada lagi air yang keluar, long‐
garkan skru penutup pam, dengan
menggunakan playar, dan tanggalkan
penuras. Sentiasa siapkan kain buruk
untuk mengesat air yang tumpah ketika
menanggalkan penutup.
2
1
1
2
4. Letakkan mangkuk yang mempunyai
sembir kecil berhampiran dengan pam
untuk menadah sebarang tumpahan.
7. Keluarkan apa-apa objek daripada
pam pendesak dengan memutarnya.
22 electrolux
8. Letakkan semula penuras ke dalam
pam dengan memberi perhatian agar ia
dimasukkan dengan betul. Apabila te‐
lah selesai, skrunya dengan ketat.
10. Tutup pintu pam.
Amaran Apabila perkakas sedang
diguna dan bergantung pada prgram
yang dipilih, air panas boleh terdapat di
dalam pam. Jangan sekali-kali
membuka penutup pam semasa
kitaran basuh, sentiasa tunggu
sehingga perkakas telah selesai
kitarannya, dan ia kosong. Apabila
memasang semula penutupnya,
pastikan ia diketatkan dengan rapi
untuk mengelakkan kebocoran dan
supaya tidak mudah dibuka oleh
kanak-kanak.
9. Gantikan tukup pengosongan kecema‐
san ke dalam penutup penuras dan pa‐
sangkannya semula dengan rapi.
Membersihkan penuras saluran masuk air
Jika anda mendapati mesin lambat mengisi
air, periksa untuk memastikan penuras da‐
lam hos saluran air tidak tersumbat.
1. Tutup pili air.
2. Longgarkan hos daripada pili air.
3. Bersihkan penuras dalam hos dengan
berus keras.
4. Pasang hos kembali pada pili air.
electrolux 23
da penuras. Air sepatutnya menyalir
mengikut tarikan graviti ke dalam mang‐
kuk. Apabila ia sudah penuh, pasang‐
kan kembali penutup pada hos penu‐
rasnya. Kosongkan mangkuk. Ulang la‐
gi prosedur sehingga air berhenti me‐
ngalir keluar;
6. bersihkan pam jika perlu seperti yang
dihuraikan sebelum ini;
7. ketatkan pam semula dan tutup pintu.
Penyaliran air kecemasan
Jika air tidak disalirkan, lakukan seperti be‐
rikut bagi menyalirkan keluar air dalam me‐
sin:
1. cabut palam dari soket bekalan elektrik;
2. tutup pili air;
3. jika perlu, tunggu sehingga air telah
menjadi sejuk semula;
4. buka pintu pam;
5. letak mangkuk di atas lantai. Tanggal‐
kan tukup pengosongan darurat daripa‐
Mengelakkan sejuk-beku
Jika suhu di tempat mesin ini dapat turun
sehingga di bawah 0°C, lakukan seperti be‐
rikut:
1. Cabut palam dari soket bekalan elektrik.
2. Tutup pili air.
3. Buka skru hos salur masuk.
4. Letakkan hujung hos alur masuk di da‐
lam mangkuk yang diletakkan di atas
lantai, buka cawan penyaliran darurat
penuras dan biarkan air disalir keluar.
5. Pasang semula cawan penyaliran daru‐
rat ke dalam penuras dan pasang serta
ketatkan kembali hos saliran air masuk
semula.
6. Apabila anda berhasrat untuk menggu‐
nakan mesin ini lagi, pastikan suhu bilik
berada di atas 0°C.
Langkah yang harus diambil sekiranya...
Sesetengah masalah tertentu adalah ber‐
punca daripada kurangnya penyelenggara‐
an yang mudah atau kesilapan yang boleh
diselesaikan dengan mudah tanpa meng‐
hubungi seorang jurutera. Sebelum meng‐
hubungi Pusat Servis tempatan anda, sila
jalankan pemeriksaan yang disenaraikan di
bawah.
Semasa pengendalian mesin, mungkin
lampu pandu merah butang 8 berkelip, sa‐
lah satu daripada kod penggera muncul pa‐
da paparan dan beberapa isyarat akustik
berbunyi setiap 20 saat untuk menunjukkan
bahawa mesin tidak berfungsi:
•
: masalah dengan bekalan air.
•
: masalah dengan penyaliran air.
•
: pintu terbuka.
Sebaik sahaja masalah tersebut telah dise‐
lesaikan, tekan butang 8 untuk memulakan
semula program. Jika setelah diperiksa se‐
muanya, masalah masih berlarutan, hubu‐
ngi Pusat Servis tempatan anda.
24 electrolux
Masalah
Kemungkinan sebab/Penyelesaian
Mesin basuh tidak boleh dimu‐
lakan:
Pintu tidak ditutup. E40.
• Tutup muatan dengan rapi.
Palam tidak dipasang dengan betul ke dalam soket kuasa.
• Masukkan palam ke dalam soket kuasa.
Tiada bekalan kuasa di soket.
• Sila periksa pemasangan elektrik domestik anda.
Fius utama terbakar.
• Gantikan fius.
Cakera pemilih tidak diletakkan pada kedudukan yang betul dan
butang 8 tidak ditekan.
• Sila putarkan cakera pemilih dan tekan butang 8 sekali lagi.
Mula tunda telah dipilih.
• Jika pakaian hendak dibasuh dengan segera, batalkan mula
tunda.
Pengunci Keselamatan Kanak-kanak telah diaktifkan.
• Nyahaktifkan Pengunci Keselamatan Kanak-kanak.
Mesin tidak mengisi air:
Pili air tertutup. E10
• Buka pili air.
Hos air masuk tertindih atau terpiuh. E10
• Periksa sambungan hos air masuk.
Penuras dalam hos air masuk tersumbat. E10
• Bersihkan penuras hos air masuk.
Pintu tidak ditutup dengan betul. E40.
• Tutup muatan dengan rapi.
Mesin mengisi kemudian terus Hujung hos saliran terlalu rendah.
menyalirkannya:
• Sila rujuk perenggan berkenaan di bahagian "penyaliran air".
Mesin tidak menyalirkan air
dan/atau tidak memutar:
Hos saliran tertindih atau terpiuh. E20
• Periksa sambungan hos penyaliran.
Penuras saliran tersumbat. E20
• Bersihkan penuras saliran.
Pilihan atau program yang berakhir dengan air masih tertinggal
dalam tab atau yang meninggalkan semua fasa putaran telah di‐
pilih
• Pilih program saliran atau putaran.
Pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram.
• Agihkan semula pakaian.
Terdapat air di atas lantai:
Terlalu banyak detergen atau detergen tidak sesuai digunakan
(mengeluarkan terlalu banyak busa).
• Kurangkan kuantiti detergen atau gunakan yang lain.
Periksa sama ada terdapat kebocoran dari salah satu pemasa‐
ngan hos air masuk. Kebocoran itu kadang kala sukar dilihat ke‐
rana air mengalir sepanjang hos; periksa sama ada hos itu lem‐
bap.
• Periksa sambungan hos air masuk.
Hos saliran atau air masuk rosak.
• Tukarkannya dengan yang baru.
Penutup pada hos saliran kecemasan tidak dipasang semula de‐
ngan betul atau penuras tidak diketatkan dengan betul selepas
tindakan pembersihan.
• Pasang semula tukup pengosongan kecemasan ke dalam pe‐
nuras atau skru penuras sepenuhnya ke dalam.
electrolux 25
Masalah
Kemungkinan sebab/Penyelesaian
Hasil cucian yang tidak me‐
muaskan:
Detergen tidak mencukupi atau tidak sesuai untuk digunakan.
• Tambah kuantiti detergen atau gunakan yang lain.
Tanda kotoran degil tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum
membasuh.
• Gunakan produk komersil untuk merawat kesan kotoran yang
degil.
Suhu yang betul tidak dipilih.
• Periksa sama ada anda telah memilih suhu yang betul.
Muatan pakaian berlebihan.
• Kurangkan muatan pakaian.
Pintu tidak dapat dibuka:
Programnya masih berjalan.
• Tunggu sehingga akhir kitaran pembasuhan.
Kunci pintu belum dilepaskan.
• Tunggu beberapa minit sehingga pengunci pintu dilepaskan.
Terdapat air di dalam dram.
• Pilih program salir atau putar untuk menyalirkan air keluar.
Bolt pengangkutan dan pembungkusan belum dikeluarkan.
• Periksa supaya pemasangan perkakas dibuat dengan betul.
Kaki penyokong belum dilaraskan lagi.
Mesin bergegar atau bunyinya • Periksa supaya pengarasan perkakas dibuat dengan betul.
bising:
Pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram.
• Agihkan semula pakaian.
Mungkin jumlah pakaian di dalam dram terlalu sedikit.
• Muatkan lebih banyak pakaian.
Putaran lambat dimulakan
atau mesin tidak berputar:
Peranti pengesan ketidakseimbangan elektronik telah menyela
kerana pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram. Pakaian
diagihkan semula melalui putaran balikan dram. Hal ini mungkin
berlaku beberapa kali sebelum ketidakseimbangan hilang dan pe‐
mutaran normal dapat disambungkan semula. Jika, selepas 10
minit, pakaian masih belum diagihkan sama rata di dalam dram,
mesin tidak akan berputar. Dalam kes sebegini, sebarkan semula
muatan secara manual dan pilih program putar.
• Agihkan semula pakaian.
Muatan terlalu sedikit.
• Tambah lagi item, agihkan semula muatan secara manual dan
kemudian pilih program putar.
Mesin mengeluarkan bunyi
yang luar biasa:
Mesin ini dilekapkan dengan sejenis motor yang membuat bunyi
ganjil berbanding dengan motor tradisional yang lain. Motor baru
ini memastikan permulaan yang lebih lembut dan pengagihan pa‐
kaian yang lebih rata di dalam dram semasa putaran, dan juga
kestabilan mesin yang dipertingkatkan.
Tiada air kelihatan di dalam
dram:
Mesin yang berasaskan teknologi moden beroperasi secara sa‐
ngat ekonomik dengan menggunakan jumlah air yang sangat se‐
dikit tanpa menjejaskan prestasi.
26 electrolux
Masalah
Kemungkinan sebab/Penyelesaian
Mesin tidak mengering atau ti‐
dak mengering dengan betul:
Jangka masa pengeringan atau takat pengeringan belum dipilih.
• Pilih masa pengeringan atau takat pengeringan.
Pili air tidak dipasang E10 .
• Buka pili air.
Penuras saliran tersumbat E20 .
• Bersihkan penuras saliran.
Mesin terlebih muatan.
• Kurangkan muatan pakaian di dalam dram.
Program pengeringan yang dipilih, masa atau takat pengeringan
tidak sesuai untuk pakaian.
• Pilih program pengeringan, masa atau takat pengeringan yang
sesuai untuk pakaian.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Jika anda tidak dapat mengenal pasti atau
menyelesaikan masalah, hubungi pusat
servis kami. Sebelum menelefon kami, ca‐
tatkan model, nombor siri dan tarikh pem‐
belian mesin basuh anda: Pusat Servis
akan memerlukan maklumat tersebut.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Data teknikal
Dimensi
Lebar
Tinggi
Kedalaman
60 cm
85 cm
63 cm
Sambungan elektrik
Voltan - Kuasa keseluruhan Fius
Maklumat mengenai sambungan elektrik tertera pada plat kada‐
ran, pada pinggir sebelah dalam pada pintu perkakas.
Tekanan Bekalan Air
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Muatan Maksimum
Kapas
7 kg
Muatan Kering Maksimum
Kapas
Kapasiti Kapas Besar
Sintetik
3,5 Kg
5 Kg
2 Kg
Kelajuan Putaran
Maksimum
1200rpm
electrolux 27
Nilai penggunaan
Program
Penggunaan tenaga
(KWh)
Penggunaan air (liter)
Kain kapas Putih 90°
2.2
65
Kapas 60°
1.4
62
Cotton ECO 60° 1)
1.19
57
Kapas 40°
0.75
62
Sintetik 40°
0.48
44
Bahan Halus 40°
0.55
58
Wul/ Basuhan tangan
30°
0.25
52
Tempoh program (Mi‐
nit)
Sepanjang tempoh
program, sila rujuk ke‐
pada paparan pada
panel kawalan.
1) " Cottons Eco" pada suhu 60°C dengan muatan sebanyak 7 kg adalah program rujukan bagi data
yang dimasukkan dalam label tenaga, mematuhi piawaian EEC 92/75.
Data penggunaan yang ditunjukkan pada carta ini dianggap sebagai penunjuk se‐
mata-mata, kerana ia boleh berbeza bergantung kepada kuantiti dan jenis pakaian,
pada suhu air masuk dan pada suhu ambien.
Pemasangan
Mengeluarkan mesin dari bungkusan
Semua bolt pengangkutan dan bahan pem‐
bungkusan mesti dikeluarkan sebelum
menggunakan perkakas.
Anda dinasihatkan supaya menyimpan se‐
mua peranti pengangkutan supaya dapat
dipasang semula jika mesin perlu diangkut
lagi nanti.
1. Selepas mengeluarkan semua bahan
pembungkusan, letakkan mesin dengan
berhati-hati pada bahagian belakang‐
nya untuk mengalihkan tapak polistire‐
na dari bahagian bawah.
2. Keluarkan kabel bekalan kuasa dan hos
saliran dan air masuk daripada peme‐
gang hos pada bahagian belakang per‐
kakas.
3. Longgarkan ketiga-tiga bolt.
28 electrolux
4. Luncur keluarkan peruang plastik yang
berkenaan.
6. Isikan lubang atas yang kecil dan dua
lubang besar dengan penutup plag
plastik sepadan yang dibekalkan di da‐
lam beg yang mengandungi buku pe‐
tunjuk ini.
5. Buka tingkap magun dan keluarkan blok
polistirena yang dipasang pada kedap
pintu.
Penempatan
Pasang mesin di atas lantai yang keras dan
datar. Pastikan peredaran udara di sekelil‐
ing mesin tidak terganggu oleh permaidani
dan sebagainya. Pastikan mesin tidak me‐
nyentuh dinding atau perkakas dapur yang
lain. Datarkan mesin basuh dengan me‐
naikkan atau menurunkan kakinya. Kakinya
mungkin ketat untuk dilaraskan kerana ia
menggabungkan nat kunci kendiri tetapi
mesin MESTI benar-benar datar dan stabil.
Jika perlu, periksa tetapan dengan penga‐
ras spirit. Sebarang pelarasan yang perlu
electrolux 29
boleh dibuat dengan menggunakan sepa‐
na. Pengarasan yang tepat mencegah ge‐
garan, hingar dan anjakan mesin semasa
pengendalian.
Awas Jangan letak kadbod, kepingan
kayu atau bahan lain yang serupa di
bawah mesin untuk meratakan
sebarang ketakrataan pada lantai.
Salur masuk air
Amaran Perkakas ini mesti
disambungkan dengan bekalan air
sejuk.
1. Sambungkan hos air masuk yang dibe‐
kalkan bersama mesin ke pili air yang
mempunyai ulir 3/4". Sentiasa gunakan
hos yang dibekalkan bersama perka‐
kas.
Penting Jangan gunakan hos daripada
mesin anda sebelum ini untuk
menyambung kepada bekalan air.
2. Penghujung hos air masuk yang satu la‐
gi iaitu yang bersambung dengan mesin
boleh diputarkan seperti yang ditunjuk‐
kan di dalam gambar.
Jangan letak hos air masuk ke bawah.
Miringkan hos ke kiri atau kanan ber‐
gantung kepada kedudukan pili air an‐
da.
3. Tetapkan hos dengan betul dengan me‐
longgarkan nat gelung. Setelah menen‐
tukan kedudukan hos air masuk, pasti‐
kan anda mengetatkan nat gelung se‐
kali lagi untuk mengelakkan kebocoran.
Hos air masuk tidak boleh dipanjangkan.
Jika ia terlalu pendek dan anda tidak mahu
mengalihkan pili air, anda perlu membeli
hos baru yang lebih panjang dan yang di‐
buat khusus untuk kegunaan seperti ini.
Penting Sebelum menyambungkan mesin
pada perpaipan baru atau perpaipan yang
sudah lama tidak digunakan, biarkan air
yang mencukupi mengalir dari pili bagi
mengeluarkan apa-apa kotoran yang
terkandung di dalam paip.
Penyaliran air
Hujung hos saliran boleh ditentukan kedu‐
dukannya dengan tiga cara.
30 electrolux
• Disangkutkan pada pinggir sink menggu‐
nakan panduan hos plastik yang disedia‐
kan bersama mesin. Dalam kes ini, pas‐
tikan hujung hos itu tidak dapat terlepas
apabila mesin menyalirkan air. Ini dapat
dilakukan dengan mengikatnya kepada
pili dengan tali atau dengan menyemat‐
kannya pada dinding.
• Dalam cabang paip saliran sink. Cabang
ini mesti berada di atas perangkap koto‐
ran paip dan keloknya berada sekurangkurangnya 60 cm di atas lantai.
• Langsung terus ke dalam paip saliran pa‐
da paras tidak kurang daripada 60 cm
dan tidak lebih daripada 90 cm. Hujung
hos saliran mesti sentiasa diudarakan,
iaitu, diameter dalam paip saliran mesti
lebih besar daripada diameter luar hos
saliran. Jangan biarkan hos saliran ter‐
piuh.
Hos saliran boleh dipanjangkan hingga ke 4 meter maksimum. Hos saliran tambahan
dan kepingan penyambung boleh didapati daripada Pusat Servis tempatan anda.
Sambungan elektrik
Sebarang kerja elektrik yang diperlu‐
kan untuk memasang perkakas ini hen‐
daklah dilakukan oleh juruelektrik ber‐
tauliah atau orang yang kompeten.
Maklumat mengenai sambungan elektrik
tertera pada plat kadaran, pada pinggir se‐
belah dalam pada pintu perkakas.
Periksa sama ada bekalan elektrik rumah
anda dapat menerima beban maksimum
yang diperlukan, dengan mengambil kira
sebarang perkakas elektrik lain yang digu‐
nakan.
Sambung mesin dengan soket yang
dibumikan.
electrolux 31
Pihak pengilang tidak
bertanggungjawab ke atas kerosakan
atau kecederaan yang disebabkan
oleh kegagalan dalam mematuhi
langkah-langkah keselamatan di atas.
Sekiranya kabel bekalan kuasa
perkakas perlu diganti, ia mesti
dilakukan oleh Pusat Servis.
Kabel bekalan kuasa mesti mudah
dicapai setelah mesin dipasang.
Pertimbangan persekitaran
Simbol
pada produk atau pada
pembungkusannya menandakan bahawa
produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai
bahan buangan rumah. Sebaliknya, ia
hendaklah dihantar ke pusat pungutan
yang sesuai untuk mengitar semula
perkakasan elektrik dan elektronik. Dengan
memastikan produk ini dilupuskan dengan
betul, anda akan membantu
menghindarkan berlakunya kemungkinan
akibat buruk terhadap alam sekitar dan
kesihatan manusia, yang boleh disebabkan
jika produk ini dilupuskan tidak dengan
sewajarnya. Untuk maklumat lanjut yang
terperinci mengenai kitaran semula produk
ini, sila hubungi majlis tempatan anda,
perkhidmatan pelupusan buangan isi
rumah anda atau kedai tempat anda
membeli produk ini.
Bahan pembungkusan
Bahan yang ditandakan dengan simbol
boleh dikitar semula.
>PE<=polietilena
>PS<=polistirena
>PP<=polipropilena
Hal ini bererti bahan tersebut boleh dikitar
semula dengan melupuskannya dengan
cara yang betul di dalam bekas pemungu‐
tan yang sesuai.
Petua ekologi
Demi menjimatkan air dan tenaga serta
membantu melindungi alam sekitar, kami
menyarankan agar petua berikut dipatuhi:
• Pakaian yang biasa kotornya boleh diba‐
suh tanpa prabasuh untuk menjimatkan
detergen, air dan masa (dan melindungi
alam sekitar juga!).
• Mesin ini lebih menjimatkan jika diisikan
beban penuh.
• Jika dibersihkan secukupnya sebelum di‐
basuh, tanda dan kotoran yang sedikit
boleh dihapuskan; seterusnya pakaian
dapat dibasuh pada suhu lebih rendah.
• Sukat detergen menurut takat kesada‐
han air, takat kekotoran dan jumlah pa‐
kaian yang hendak dicuci.
www.electrolux.com
www.electrolux.com.my
132961950-00-092009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement