Electrolux EWF10771W User manual

Electrolux EWF10771W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење
EWF 10771 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за миење
2
4
6
9
9
9
13
15
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
20
23
26
26
27
30
31
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на
секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста на
уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен ако немаат
надзор и упатување во користење на
уредот од страна на лицето, кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
4 electrolux
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го копчето (без
притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не
стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
1 фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
4 Одводна пумпа
5 Ногалки за нивелирање
6 electrolux
фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја има).
Детергентот за претперење и киснење
се додава на почетокот од програмата
за перење. Средството за отстранување
дамки се додава во текот на фазата на
дејство против дамките.
Преградата за детергент во прав или
за течен детергент се користи за
главното перење. Ако користите течен
детергент, сипете го непосредно пред
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката "MAX" во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се всипат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
Контролна табла
Подолу имате слика на контролната табла. На неа се прикажани бирачот на
програми, како и копчињата, контролните сијалици и екранот. Тие се прикажани
со соодветни броеви на следните страници.
1
1 Бирач на програми
2 Копче ТЕМПЕРАТУРА
2
3
4
5
6
7
8
9
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
4 Копче за ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
electrolux 7
изведе и дополнителни плакнења. Кај
програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање се намалува
автоматски.
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
6 Копче за ОДЛОЖЕН СТАРТ
7 Екран
8 Копче СТАРТ/ПАУЗА
9 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Бирач на програми
Ви овозможува да го вклучувате/
исклучувате уредот или да изберете
програма.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
центрифугирање на избраната
програма.
Лесно пеглање
Со избирање на оваа опција, алиштата
нежно се перат и се центрифугираат за
да се избегне секакво туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на
тоа, кај некои програми машината ќе
Дополнително плакнење
Уредот е конструиран за штедење
струја. Доколку е потребно да ги
плакнете алиштата со помош на
дополнителна количина вода
(дополнително плакнење), изберете ја
оваа опција. Ќе се изведат неколку
дополнителни плакнења. Оваа опција се
препорачува за лица, кои се алергични
на детергенти, како и во подрачја со
многу мека вода.
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Екран
7.12
7.11
7.10
7.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1:Вредност на температура
7.2: Икони за температурата , Студено
.
Во текот на циклусот на перење екранот
ја прикажува анимираната икона за
температурата, укажувајќи на тоа дека
7.6
7.7
7.8
уредот започнал со фазата на
загревање на водата во коритото.
7.3: Вредност на центрифугирање
7.4: Икони за брзината на
центрифугирање.
• Без центрифуга
• За запирање на плакнењето
• Ноќен циклус
8 electrolux
За време на фазата на центрифугирање,
спиралата е анимирана.
Опцијата Без центрифуга ги елиминира
сите фази на центрифугирање и кај
некои програми го зголемува бројот на
плакнења.
Запирање на плакнењето: со избирање
на оваа опција, водата од последното
плакнење не се празни за да се избегне
туткање на алиштата. Кога програмата
ќе заврши, на екранот се прикажуваат
три трепкави 0,00, иконата 7,10 се уште
се гледа, светлото од копчето 8 е
исклучено, а вратата е заклучена,
укажувајќи на тоа дека водата мора да се
испразни. За да ја испуштите водата,
прочитајте го пасусот "На крајот од
програмата".
Ноќен циклус: со избирање на оваа
опција, машината нема да ја испушта
водата од последното плакнење, за да
не се истуткаат алиштата. Бидејќи сите
фази на центрифугирање се сопрени,
овој циклус на перење е многу тивок и
може да се избере ноќе или во
периодите на евтина струја. Кај некои
програми, плакнењата ќе се изведуваат
со повеќе вода. Кога програмата ќе
заврши, на екранот се прикажуваат три
трепкави 0,00, иконата 7,10 се уште се
гледа, светлото од копчето 8 е
исклучено, а вратата е заклучена,
укажувајќи на тоа дека водата мора да се
испразни. За да ја испуштите водата,
прочитајте го пасусот "На крајот од
програмата".
7.5: Икони за опции.
• Дополнително плакнење ,
• Лесно пеглање ,
• Чувствителна
(доколку ја има).
7.6: Безбедносна блокада за деца
(види пасус "Прво користење")
7.7: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално/секојдневно
• Лесно/брзо
• Супер брзо
7.8:
• Траење на избраната програма
По бирање на програмата, траењето е
прикажано во часови и во минути (на
пример 2.05). Траењето се пресметува
автоматски врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Крај на програмата
Откако програмата ќе заврши, се
прикажуваат три трепкави нули,
иконата 7.10 исчезнува, а вратата
може да се отвори.
• Погрешно бирање опција
Доколку се избере некоја опција што
не одговара на нагодената програма
за перење, во долниот дел од екранот
се прикажува пораката Err, во траење
од неколку секунди, а црвената
сијаличка вградена во копчето 8
почнува да трепка.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во работењето
може да се прикажат некои шифри за
тревога, на пример Е20 (види пасус
"Што да сторите ако...").
• Вредност на времето за одложување
7.9: Икона за часовникот
Откако некоја програма ќе стартува, се
прикажува траењето, а иконата за
часовникот е анимирана.
7.10: Икона за заклучена врата
Откако ќе го притиснете копчето 8 и
машината ќе стартува, оваа икона ќе
светне, а останува вклучена само
иконата за фазата на работење. Откако
програмата ќе заврши, се прикажуваат
три трепкави нули ( 0.00) а оваа икона
исчезнува.
7.11: Икони за фазите на програмата за
миење
• Претперење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
горниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од програмата.
Откако ќе го притиснете копчето 8,
останува вклучена само иконата за
тековната фаза.
7.12: Икона за одложување
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
electrolux 9
неколку секунди, па потоа се прикажува
траењето на претходно избраната
програма. Соодветната икона свети.
Вредноста на времето на одложување
се намалува за една единица секој час,
па потоа, откако ќе остане само уште
час, времето се намалува секоја минута.
Табела на симболи
= Памук,
= Програма за штедење
енергија (Економично),
=
Претперење,
= Синтетика,
=
Чувствителни,
= Волна,
= Рачно,
= Долна облека,
= Свила, =
Фармерки,
= Киснење,
=
Плакнење,
= Цедење,
=
Центрифугирање,
= Чувствително
центрифугирање, = Температура,
=
Лесно пеглање,
= Дополнително
плакнење,
= Безбедносна блокада за
деца,
= Одложен старт,
=
Временски управувач
Прва употреба
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата е во
согласност со упатствата за
монтажа.
• Отстранете го блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Пред првото перење вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и коритото. Всипете 1/2
мерка детергент во главната
преграда и стартувајте ја
машината.
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред,
кој се огласува во следните случаи:
• на крајот од циклусот
• кога има грешка.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 во траење од околу 6
секунди, звучниот сигнал се дезактивира
(освен во случај на грешка). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучниот
сигнал одново се активира.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
Секојдневна употреба
Полнење алишта
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8:
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8:
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
10 electrolux
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
потребен детергент, всипете ја во
главната преграда
или во
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Бирачот може да се врти и во лево и во
десно. Завртете го во положбата " O" за
да ја ресетирате програмата/исклучите
машината.
На крајот од програмата бирачот мора
да се заврти во положбата O, за да се
исклучи машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
electrolux 11
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Намалете ја брзината на
центрифугирање со притискање на
копчето 3
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага максимална брзина
на центрифугирање, предвидена за таа
програма..
Доколку сакате да ги центрифугирате
алиштата на друга брзина, притискајте
го копчето 3 повеќепати за да ја
зголемите или намалите брзината на
центрифугирање.
Изберете ја достапната опција со помош
на копчињата 3, 4 и 5.
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
саканата програма и пред притискање на
копчето 8.
Кога ќе ги притиснете овие копчиња, на
екранот ќе се појават соодветните икони.
Кога повторно ќе ги притиснете, иконите
исчезнуваат. Ако изберете погрешна
опција, вградената црвена контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати,
а на екранот ќе се прикаже пораката за
грешка Err во траење од неколку
секунди.
За компатибилноста на програмите
за миење и опциите, погледнете го
поглавјето "Програми за перење".
Изберете одложено стартување со
притискање на копчето 6
Доколку сакате да го одложите
стартувањето пред да ја стартувате
програмата, повеќепати притискајте го
копчето 6, за да го изберете саканото
одложување. Во горниот дел од екранот
ќе се појави соодветната икона 7.12.
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно се
прикажува траењето на програмата.
Оваа опција мора да ја изберете откако
ќе ја нагодите програмата и пред да го
притиснете на копчето 8.
Одложеното стартување можете да го
откажете во кое било време, пред да го
притиснете копчето 8.
Бирање на одложен старт:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Изберете го одложеното стартување
со притискање на копчето 6.
3. Притиснете го копчето 8:
– машината го започнува своето
часовно одбројување.
– Програмата ќе започне откако ќе
истече избраното одложување.
Откажување на одложеното стартување
по притискање на копчето 8:
1. Нагодете ја машината за перење на
ПАУЗА со притискање на копчето 8.
2. Еднаш притиснете го копчето 6,
додека не се прикаже симболот 0'
3. Повторно притиснете го копчето 8 за
да ја стартувате програмата.
ВАЖНО Избраното одложување може
да се менува само откако одново ќе ја
изберете програмата за перење.
Одложениот старт не може да се бира со
програмата ЦЕДЕЊЕ.
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната програма,
притиснете го копчето 8, зелената
контролна сијалица од копчето 8
престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8: зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8. Ако сте избрале
одложен старт, машината ќе почне да
одбројува. Ако сте избрале погрешна
опција, црвената контролна сијалица од
копчето 8 ќе трепне 3-пати и во траење
од неколку секунди ќе се прикаже
пораката за грешка Err.
Изберете ја опцијата Временски
управувач со притискање на копчето 10
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. На екранот
ќе се појави иконата 7.7., за да укаже на
избраниот степен на валканост. Оваа
12 electrolux
опција е достапна само со програмите
Памук, Синтетика и Чувствителни.
Ниво на
валканост
Икона
Вид на
материјалот
Интензивно
За силно валкани
предмети
Нормално
За нормално
валкани предмети
Секојдневно
За секојдневно
валкани предмети
Лесно
За малку валкани
предмети
Брзо
За многу малку
валкани предмети
Супер брзо 1)
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме да ја намалите количината
на полнење (погледнете ја табелата
Програми за перење).
ВАЖНО Временскиот управувач не
може да се бира со програмата
Економично.
Достапноста на овие икони за
валканоста се менува според типот на
материјалот, како што е прикажано на
следната табела.
Материјал
Ниво на валканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60℃/50℃
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Cold
(СТУДЕНО)
X
X
X
X
X
X
60℃/50℃
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30℃
X
X
X
X
Cold
(СТУДЕНО)
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
ни
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
. Пред да изведувате каква било
промена, мора да ја ПАУЗИРАТЕ
машината за перење со притискање на
копчето 8 (ако сакате да ја смените
опцијата Временски управувач, мора да
ја откажете програмата што е во тек и
одново да го изведете бирањето.
Менувањето на програма, која е во тек,
е можно само ресетирање на
програмата. Завртете го бирачот на
програми на O, па потоа на положбата на
новата програма. Стартувајте ја новата
програма со повторно притискање на
копчето 8. Водата во коритото од
перењето нема да се испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Завртете го бирачот на O за да ја
откажете програмата, која е во тек.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8.
Кога иконата 7.10 ќе исчезне од екранот,
вратата може да се отвори.
Ако иконата 7.10 не се изгасне, тоа значи
дека машината веќе загрева или дека
нивото на водата е премногу високо. Не
обидувајте се на сила да ја отворите
вратата!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O. По неколку минути вратата
може да се отвори (обратете внимание
на нивото и температурата на водата!).
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
electrolux 13
другите опции и да го притиснете
копчето 8.
Кога програмата ќе заврши
Машината запира автоматски. Три
трепкачки 0.00 се појавуваат на екранот,
а контролната сијалица од копчето 8 се
гаси. Некои звучни сигнали може да се
огласат на неколку минути.
Ако е избрана некоја програма или
опција, при која во коритото останува
вода, иконата 7.10 останува прикажана
за да укаже на тоа дека пред отворањето
на вратата прво мора да се испушти
водата.
Следете ги подолу наведените упатства
за испуштање на водата:
1. Завртете го бирачот на програми на
О.
2. Изберете ја програмата цедење или
центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање, со
помош на соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8.
На крајот од програмата, иконата 7.10 ќе
исчезне и вратата може да се отвори.
Завртете го бирачот на програми на О за
да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност: Ако не ги извадите
алиштата во рок од 10 минути по
завршување на програмата,
заднинското светло од екранот ќе се
исклучи и ќе се активира системот за
штедење енергија. Трепка само
контролната сијалица од копчето 8 за да
укаже дека уредот треба да се исклучи.
Уредот ќе излезе од статусот на
штедење енергија со притискање на кое
било копче и тогаш можете да нагодите
нова програма или да ја исклучите
машината.
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Температури
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
14 electrolux
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перење зависат и
од изборот на детергент и од
користењето на правилните количини за
да се избегне непотребно трошење и да
се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат супстанции кои,
во големи количини, можат га ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
electrolux 15
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Во овој уред може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• детергенти во прав за сите типови
ткаенина
• детергенти во прав за чувствителни
(60°C макс) и волнени ткаенини
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (60°C макс) за сите
типови ткаенини или специјални, кои
се само за волнени ткаенини.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
одберете програма без претперење.
Вашиот уред е опремен со систем за
рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не пречекорувајте
ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент.
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
Ниво
Карактер
истики
1
мека
2
3
4
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
0-7
0-15
средна
8-14
16-25
тврда
15-21
26-37
многу
тврда
> 21
> 37
Програми за миење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
ПАМУК
90°-студено
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg - ред. полнење 3 kg 1)
За бел и трајно обоен памук (нормално валкани
предмети).
ПАМУЧНИ ЕКОНОМИЧНО
90°-40°
Главно перење - плакнења
Опции
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
Детергент
Преграда
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg
Бел и трајно обоени памучни.
Оваа програма може да се избере за малку до
нормално валкани предмети. Температурата ќе се
намали, за времето на перење ќе се продолжи.
Ова овозможува постигнување на добра
ефикасност во перењето, а штеди струја.
Опции
Детергент
Преграда
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ПАМУЧНИ СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
90°-студено
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg - ред. полнење 3 kg 1)
За бел и трајно обоен памук со фаза на
претперење (многу валкани предмети).
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
2)
ПАМУЧНИ ЕКОНОМИЧНО СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
90°-40°
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg
За бел или обоен памук со фаза на претперење.
Оваа програма може да се избере за нормално
валкани предмети со дамки. Температурата ќе се
намали, за времето на перење ќе се продолжи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2)
SYNTHETICS (синтетика)
60°-студено
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 900
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg - ред. полнење 1,5 kg 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
обоени делови од облеката, здолништа кои не се
собираат, блузи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
60°-студено
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 900
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg - ред. полнење 1,5 kg 1)
Синтетички или мешани ткаенини со фаза на
претперење: долна облека, обоени делови од
облеката, здолништа кои не се собираат, блузи.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
2)
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
Детергент
Преграда
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
СИНТЕТИКА ЕКОНОМИЧНО
40°
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 900
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg
Оваа програма може да се избере за предмети од
синтетика или од мешан материјал. Ова
овозможува постигнување на добра ефикасност
во перењето, а штеди струја. Температурата на
перење е 40°C.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
СИНТЕТИКА ЕКОНОМИЧНО СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
40°
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 900
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg
Оваа програма може да се избере за предмети од
синтетика или од мешан материјал со дамки. Ова
овозможува постигнување на добра ефикасност
во перењето со штедење струја. Температурата
на перење е 40°C.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
2)
ЧУВСТВИТЕЛНИ СО ПРЕТПЕРЕЊЕ
40°-студено
Претперење - главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 700
вртежи/мин
Макс. полнење kg 3 - ред. полнење kg 1,5 1)
Чувствителни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестер, со фаза на претперење.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
2)
ЧУВСТВИТЕЛНИ
40°-студено
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 700
вртежи/мин
Макс. полнење kg 3 - ред. полнење kg 1,5 1)
Чувствителни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестер.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ,
ВРЕМЕНСКИ
УПРАВУВАЧ
ВОЛНА
40°-студено
Главно перење - плакнења
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИ-
18 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 2 kg
Програма за перење за волна што може да се пере
во машина, како и за волнени предмети и
чувствителни ткаенини што се перат на рака.
Забелешка : Поединечен или масивен предмет
може да предизвика неурамнотеженост. Доколку
уредот не ја изведува последната фаза на
центрифугирање, додадете повеќе предмети,
рачно прераспределите ги алиштата, па потоа
изберете ја програмата за центрифугирање.
Опции
ФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС
РАЧНО ПЕРЕЊЕ
40°-студено
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 2 kg
Специјална програма за чувствителни ткаенини со
симболот за одржување "рачно перење".
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС
ДОЛНА ОБЛЕКА
40°
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 900
вртежи/мин
Макс. полнење 1 kg
Оваа програма одговара за многу чувствителни
предмети, како дамска долна облека, градници,
долна облека итн.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС
СВИЛА
30°
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 700
вртежи/мин
Макс. полнење 1 kg
Чувствителна програма за перење, погодна за
свила и предмети од мешана синтетика.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС
ФАРМЕРКИ
40°
Главно перење - плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg
Со оваа програма можете да перете предмети
како пантолани, кошули или палта од тексас
платно, како и блузони од високо технолошки
материјали. (Опцијата за дополнително плакнење
се активира автоматски).
КИСНЕЊЕ
30°
Детергент
Преграда
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
2)
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Претперење - киснење околу 40 минути запирање со вода во коритото
Макс. полнење 6 kg
Специјална програма за многу валкани алишта.
Машината изведува киснење на 30°C. по истекот
на ова време, машината автоматски ќе запре со
вода во коритото.
Пред стартување на нова фаза на перење,
потребно е да се испушти водата со:
• Само цедење: завртете го бирачот на програми
на програмата за цедење. (Притиснете го
копчето 8).
• Цедење и центрифугирање: завртете го
бирачот на програми на Центрифугирање,
намалете ја брзината на центрифугирање со
копчето 2, па притиснете го копчето 8.
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу деликатни ткаенини, како свила или волна.
Всипете го детергентот за програмата киснење во
преградата означена со . На крајот од киснењето
(откако ќе ја испразните водата) можете да
изберете програма за перење. (Прво завртете го
бирачот на програми на O, па потоа на положбата
на новата програма и притиснете го копчето 8).
ПЛАКНЕЊА
Плакнења
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg
Со оваа програма е можно да се плакнат и да се
центрифугираат памучни делови од облеката, кои
претходно сте ги испрале на рака. Машината
изведува 3 плакнења, а на крајот едно долго
центрифугирање. Брзината на центрифугирање
може да се намали.
Опции
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ, БЕЗ
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ,
ЗАПИРАЊЕ
ПЛАКНЕЊЕ,
НОЌЕН ЦИКЛУС,
ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ,
ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
ЦЕДЕЊЕ
Цедење на водата
Макс. полнење 6 kg
За испуштање на водата од последното плакнење,
кај програмите со избрана опција Запирање
плакнење и Ноќен циклус.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Цедење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугирање 1000
вртежи/мин
Макс. полнење 6 kg
Посебно центрифугирање за рачно перени делови
од облеката и по програмите со избрана опција
Запирање плакнење и Ноќен циклус. Брзината на
центрифугирање можете да ја изберете со помош
на соодветното копче, за да ја прилагодите на
ткаенините што треба да се центрифугираат.
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Детергент
Преграда
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење според материјалот
Вид на алиштата
Опции
ЧУВСТВИТЕЛНО ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
Цедење и кусо центрифугирање
Максимална брзина на центрифугирање 700
вртежи/мин
Макс. полнење 3 kg
Одделно кусо центрифугирање за чувствителни,
синтетика, волна, свила и предмети за рачно
перење.
Детергент
Преграда
ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ
O/OFF
за откажување на програмата, што е во тек, или за
исклучување на машината.
1) Ако со притискање на копчето 9 ја изберете опцијата Супер брзо, препорачуваме да го
намалите максималното полнење како што е наведено. (Ред. полнење = редуцирано
полнење). Можно е и целосно полнење, но со послаби резултати на перење.
2) Ако користите течни детергенти, мора да одберете програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи
бигор. Препорачливо е, во машината
повремено да користите прав за
омекнување на водата. Правете го ова
посебно од перењето на алиштата и
според упатствата на производителот на
омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне
во спречување на таложење на бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја оставате
вратата отворена по перењето ќе го
сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• Во барабанот не треба да има алишта.
• Изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• Употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница, а
потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Чистење на фиоката на дозерот
фиоката од дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
1. Извадете ја фиоката од дозерот за
детергент, така што силно ќе ја
повлечете. Отстранете ги сите
трагови од наталожениот прашак. За
полесно чистење, горниот дел од
преградата за адитиви треба да се
извади.
electrolux 21
2. Извадете ја влошката за омекнувач
од средната преграда.
6. Вметнете ја фиоката од дозерот за
детергент во шините и вметнете ја.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата од
водоводот содржи железо, во барабанот
може да се јават наслаги од рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
3. Измијте ги сите делови со вода.
4. Турнете ја влошката за омекнувач
докрај, така што цврсто лежи на
своето место.
5. Со четка исчистете ги сите делови од
машината за перење, посебно
дизните во горниот дел од вмивање.
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што не
рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. ¼ мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот од
вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
22 electrolux
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата од пумпата.
4. Ставете некаков сад блиску до
пумпата за да ја соберете водата,
што евентуално ќе истече.
5. Ослободете го цревото за ургентно
испуштање, ставете го во садот и
извадете го капачето.
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете ја пумпата и извадете го.
Секогаш држете некаква крпа во
близина за да ја соберете
истурената вода, кога ја симнувате
пумпата.
7. Отстранете секакви предмети од
пропелерот на пумпата, така што ќе
го вртите.
8. Вратете го капакот од цревото за
ургентно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
9. Зашрафете ја пумпата до крај.
10. Затворете ја вратата од пумпата.
electrolux 23
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата може
да има жешка вода. Никогаш не вадете
го капакот од пумпата за време на циклус
на перење, секогаш почекајте уредот да
го заврши циклусот и да биде празен.
Кога го враќате капакот на место,
уверете се дека е цврсто затегнат за да
ги спречите протекување и можноста
децата да го одвртат.
Чистење на доводниот филтер за вода
Доколку забележите дека на машината и
треба повеќе време за полнење,
проверете да не затнат филтерот во
доводното црево.
1. Затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
Ургентно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете го штекерот од
приклучницата;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте додека
водата не се излади;
4. отворете ја вратата од пумпата;
5. ставете длабок сад на подот и
ставете крајот од цревото за ургентно
испуштање во него. Извадете го
капакот. Водата треба да се исцеди
во садот по слободен пад. Откако
садот ќе се наполни, вратете го
капакот на цревото. Испразнете го
садот. Повторувајте ја постапката,
додека водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
7. откако ќе ја го затворите со капакот,
вратете го цревото за ургентно
испуштање на своето место;
8. зашрафете ја пумпата и затворете ја
вратата.
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
• E10 : проблем со доводот на водата.
• E20 : проблем со испуштањето на
водата.
24 electrolux
• E40 : вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
Проблем
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
Можна причина/Решение
Машината за перење не
стартува:
Вратата не е затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Бирачот не е правилно поставен, а копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го бирачот и повторно притиснете го копчето 8.
Избран е одложен старт.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложениот старт.
Активирана е безбедносната блокада за деца.
• Дезактивирајте ја безбедносната блокада за деца.
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Машината зема вода и
веднаш ја испушта:
Крајот од одводното црево е поставен премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во поглавјето "испуштање
вода".
Машината не испушта и/или
не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Одводниот филтер е затнат. E20
• Исчистете го одводниот филтер.
Избрана е некоја опција или програма, која завршува со вода
во коритото или која ги исклучува сите фази на
центрифугирање.
• Изберете ја програмата цедење или центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
По чистењето, капакот на цревото за ургентно испуштање не
е вратен на место или филтерот не е правилно зашрафен.
• Одново ставете го капакот од цревото за ургентно
празнење или докрај зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте ставиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
electrolux 25
Проблем
Можна причина/Решение
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете ја количината на полнењето.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека не се исклучи симболот
.
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали уредот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали уредот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронски уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку,
по 10 минути, алиштата си уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да центрифугира.
Во тој случај, рачно прераспределете ги алиштата и изберете
ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор, кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
26 electrolux
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Ширина
Висина
Длабочина (вклучувајќи ја и
вратата)
60 cm
85 cm
63 cm
Поврзување на електриката
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на уредот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6 kg
Брзина на центрифугирање
Максимум
1000 вртежи/мин.
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачка на
струја (kWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Бели памучни 95°
2.1
52
Памучни 60°
1.3
48
Памук ECO 60° 1)
0.9
37
Памучни 40°
0.6
48
Синтетика 60°
0.85
45
Синтетика 40°
0.5
42
Чувствителни 40°
0.45
64
Волна / Рачно
перење 40°
0.4
54
Траење на
програмата (минути)
За траењето на
програмите,
погледнете го
екранот на
контролната табла.
1) "Памучни Eco" на 60°, со полнење од 6 kg, е референтна програма за податоците внесени
на ознаката за енергетски вредности, во согласност со стандардите на EEЗ 92/75.
electrolux 27
Податоците за потрошувачка, прикажани на оваа табела се сметаат за чисто
ориентациски, бидејќи може да варираат зависно од количината и типот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Ви советуваме да ја чувате сета
транспортна опрема, така што таа ќе
може одново да се монтира, доколку
уредот некогаш повторно ќе се
транспортира.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
3. Одвртете ги трите клина.
2. Симнете ги кабелот за струја и
одводното и доводното црево од
држачите на задната страна од
уредот.
4. Извлечете ги соодветните пластични
разделници.
28 electrolux
5. Отворете го прозорецот и извадете го
блокот од стиропор, монтиран на
дихтунгот од вратата.
6. Затворете ги помалата горна дупка и
двете поголеми со соодветните
пластични затки, испорачани во
вреќичката со упатството.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот на
работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
electrolux 29
Довод за вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој уред мора
да се приклучи на довод на студена
вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на славина
со навој од 3/4". Секогаш користете го
цревото испорачано со уредот.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа или
на мрежа која не е користена повеќе
време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се исперат
сите талози што се собрале во цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото од
старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може да
се заврти како што е прикажано на
сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
30 electrolux
• Закачено преку работ на мијалникот,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка, на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
electrolux 31
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
Доколку кабелот за струја на уредот
мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
www.electrolux.com
132961850-00-352008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement