Electrolux EWS10670W Uživatelský manuál

Electrolux EWS10670W Uživatelský manuál
návod k použití
Pračka
EWS 10670 W - EWS 12670 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Vlastní nastavení
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Mycí programy
2
4
5
7
7
7
11
12
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Instalace
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
16
20
23
23
24
27
27
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro
další použití.
• Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá
průmyslovým normám a splňuje zákonné
požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je
naší povinností poskytnout vám následující
bezpečnostní upozornění.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod
k použití uschovali a mohli ho používat i v
budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat,
předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke
spotřebiči přiložen tento návod k použití,
aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče
si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte
spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy
nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních
měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte
spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové
teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou
se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před
použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a do spotřebiče proto nepatří.
• Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s
kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte
pračku od zdroje napájení a vypněte
přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění
nebo vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní servisní
středisko. Vždy žádejte originální náhradní
díly.
electrolux 3
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte
se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
• Po ukončení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká
z hadic ani z míst napojení voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti,
kde je vystaven mrazu, přečtěte si část
"Nebezpečí zamrznutí".
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené
prádlo a před praním odstraňte z prádla
skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ
prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí
kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě
před vložením do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha
nebo podstavec jsou poškozené tak, že
vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby odpovědné za
jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka
je vybavena speciální funkcí, která brání
zavření dětí a domácích zvířat v bubnu.
Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava,
až je zářez vodorovně. V případě potřeby
můžete použít i minci.
Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají
opět zavřít.
4 electrolux
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou
spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné
využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.
1
2
3
4
5
6
1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora pro prací prostředek používaná
pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro
odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací
prostředek pro předpírku a namáčení se
přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
Komora na práškový nebo tekutý prací
prostředek použitý pro hlavní praní. Pokud
používáte tekutý prací prostředek, nalijte ho
těsně před spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce
dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do
komory ještě před spuštěním pracího programu.
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky
electrolux 5
Tabulka programů
Se spotřebičem jsou dodávány různé tabulky
programů v několika jazycích. Jedna je na
přední straně zásuvky dávkovače pracích
prostředků a ostatní jsou součástí návodu k
použití pro uživatele. Tabulku na zásuvce
dávkovače můžete snadno vyměnit: vyjměte
tabulku ze zásuvky posunutím směrem doprava a vložte tabulku v požadovaném jazyce.
Ovládací panel
Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm programový volič, tlačítka, kontrolky
a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.
1
2
1 Volič programu
2 Tlačítko TEPLOTA
3 Tlačítko Snížení rychlosti
ODSTŘEDĚNÍ
4 Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
5 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
6 Tlačítko ODLOŽENÝ START
7 Displej
8 Tlačítko START/PAUZA
9 Tlačítka ČASOVÉHO MANAŽERA
Volič programu
Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí
pračky anebo výběr programu.
Teplota
Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení
prací teploty.
Snížení rychlosti odstředění
Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění vybraného programu.
Snadné žehlení
Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere
a odstředí šetrným způsobem, aby se ne-
3
4
5
6
7
8
9
zmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší.
Pračka navíc u některých programů provede
několik přídavných máchání. U bavlněných
programů je maximální rychlost odstředění
snížena automaticky.
Extra máchání
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo
ve větším množství vody (extra máchání),
zvolte tuto funkci. Pračka provede několik
přídavných máchání. Tato možnost se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací
prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Odložený start
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny,
a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.
Start/Pauza
Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.
Časový manažer
Tato tlačítka umožňují upravit délku programu automaticky navrženou pračkou.
6 electrolux
Displej
7.12
7.11
7.10
7.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Na displeji se objevují následující údaje:
7.1: Hodnota teploty
.
7.2: Ikony teploty , studená
Během pracího cyklu se na displeji zobrazí
animovaná ikona teploty označující, že pračka začala ohřívat vodu v bubnu.
7.3: Hodnota odstředění
7,4: Ikony rychlosti odstředění.
• Bez odstředění
• Zastavení máchání
• Noční cyklus
Během fáze odstřeďování se animuje spirála.
Možnost Bez odstředění: zruší všechny fáze odstředění a zvýší počet máchání pro některé programy.
Zastavení máchání: jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po
skončení programu ukazuje displej tři blikající
0.00 , ikona 7.10 stále svítí, kontrolka tlačítka 8 je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná
na znamení, že se musí nejprve vypustit voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Noční cyklus: po volbě této možnosti pračka neodčerpá vodu z posledního máchání,
aby se prádlo nezmačkalo. Tento cyklus bez
odstředění je velmi tichý a může být tedy
zvolen pro praní v nočních hodinách nebo v
době, kdy je levnější sazba za elektrickou
energii. U některých programů se máchání
provádějí s použitím většího množství vody.
Po skončení programu ukazuje displej tři blikající 0.00 , ikona 7.10 stále svítí, kontrolka
tlačítka 8 je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit
7.6
7.7
7.8
voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
7,5: Ikony možností .
• Extra máchání
,
• Snadné žehlení
,
• Citlivý
(pokud je k dispozici).
7.6: Dětská bezpečnostní pojistka
(viz
část "Vlastní nastavení").
7.7: Ikony stupně zašpinění
• Intenzivní
• Normální/Denní
• Lehký/Krátký
• Extra krátký
7.8:
• Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí
jeho délka v hodinách a minutách
(například 2.05). Délka praní se vypočítává
automaticky na základě doporučeného
maximálního množství prádla pro každý
druh tkaniny. Po spuštění programu se
zbývající čas aktualizuje každou minutu.
• Konec programu
Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly, ikona 7.10 zhasne a dvířka je možné otevřít.
• Nesprávná volba možnosti
Jestliže zvolíte možnost, která není slučitelná se zvoleným programem, ve spodní
části displeje se na několik vteřin zobrazí
zpráva Err a příslušná červená kontrolka
tlačítka 8 začne blikat.
• Poplachové kódy
V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé poplachové
kódy, např. E20 (viz část "Co dělat,
když...").
electrolux 7
• Hodnota odloženého startu
7.9: Ikona hodin
Po spuštění programu se zobrazí délka praní
a animuje se ikona hodin.
7.10: Ikona zablokovaných dveří
Po stisknutí tlačítka 8 a spuštění pračky se
tato ikona rozsvítí a svítí pouze ikona probíhající fáze. Po skončení programu se zobrazí
tři blikající nuly ( 0.00 ) a tato ikona zmizí.
7.11: Ikony fází pracího programu Washing
programme phase icons
• Předpírka
• Praní
• Máchání
• Vypouštění
Tabulka symbolů
= Bavlna,
= Energeticky úsporný program (úspora),
= Předpírka,
= Syntetické,
= Jemné,
= Vlna,
= Ruční
praní, = Dámské prádlo,
= Hedvábí,
= Džíny,
= Namáčení,
= Máchání,
• Odstředění
Po zvolení pracího programu se nahoře na
displeji začnou zobrazovat ikony odpovídajícím různým fázím daného pracího programu.
Po stisknutí tlačítka 8 zůstane svítit pouze
ikona právě probíhajícího programu.
7.12: Ikona odložení
Zvolené odložení nastavené pomocí příslušného tlačítka se na několik vteřin objeví na
displeji, potom se znovu zobrazí délka dříve
zvoleného programu. Příslušná ikona se rozsvítí. Doba se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane pouze 1 hodina,
snižuje se čas každou minutu.
= Vypouštění,
= Odstředění,
= Jemné
odstředění, = Teplota,
= Snadné žehle= Extra máchání,
= Dětská bezpeční,
nostní pojistka,
= Odložený start,
=
Časový manažer
Při prvním použití
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý
další obalový materiál.
• Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavdávkovače pracích
ní praní
prostředků, abyste aktivovali ECO ve-
ntil. Potom spusťte cyklus pro bavlnu
na maximální teplotu s prázdnou
pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do
komory pro hlavní praní nalijte poloviční množství pracího prostředku a
spusťte pračku.
Vlastní nastavení
Zvukové signály
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením,
které se rozezní v těchto případech:
• na konci cyklu
• při poruše.
Současným stisknutím tlačítek 4 a 5 na asi 6
vteřin se zvukový signál vypne (s výjimkou
případu poruchy). Dalším stisknutím těchto 2
tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.
Dětská bezpečnostní pojistka
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez
dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní,
nebo poškodí spotřebič. Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma
způsoby:
1. Před stisknutím tlačítka 8 : pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka 8 : nebude možné
změnit žádný program ani možnost.
K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka 5 a
6 , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí ikona
.
Denní používání
Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do
8 electrolux
bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho
protřepte. Zavřete dvířka.
Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte požadované množství pracího
prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní
, nebo do příslušné komory, pokud
praní
to zvolený program/možnost vyžaduje (viz
další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").
Zvolte příslušný program otáčením
voliče programu (1)
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti
odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných
tlačítek. Zelená kontrolka tlačítka 8 začne
blikat.
Voličem programu můžete otáčet ve směru
doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy
.
Na konci programu je nutné pootočit vok vypnutí
ličem programu do polohy
pračky.
Pozor Pokud voličem programu otočíte
za chodu spotřebiče na jiný program,
červená kontrolka tlačítka 8 3x zabliká
a na displeji se objeví zpráva Err na
znamení špatného výběru. Pračka nově
zvolený program neprovede.
Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory
označené
(použité množství nesmí
přesáhnout značku "MAX" na dávkovači).
Zásuvku lehce zavřete.
Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 2
Když vyberete program, pračka automaticky
navrhne obvyklou teplotu pro tento program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.
Snižte rychlost odstřeďování pomocí
tlačítka 3
Po zvolení požadovaného programu
spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.
electrolux 9
Opakovaným stisknutím tlačítka 3 můžete
změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo
odstředit s jinou rychlostí.
Vyberte dostupné možnosti pomocí
tlačítek 3, 4 a 5
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny
po výběru požadovaného programu a před
stisknutím tlačítka 8 .
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající ikony. Opětovným stisknutím tlačítek
ikony zhasnou. Při nesprávně vybrané funkci
3x zabliká červená kontrolka tlačítka 8 a na
displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva
Err .
Povolené kombinace pracích programů
a možností viz kapitola "Prací programy".
Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka
6
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko 6
k volbě požadovaného odkladu. Příslušná
ikona 7.12 se objeví na displeji v jeho horní
části.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20
hodin) se na několik vteřin objeví na displeji,
potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka 8 .
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je
možné kdykoliv před stisknutím tlačítka 8 .
Volba odloženého startu:
1. Zvolte program a požadované možnosti.
2. Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka
6.
3. Stiskněte tlačítko 8 :
– pračka zahájí odpočítávání zbylé doby
po hodinách.
– Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka 8 :
1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka 8 .
2. Stiskněte tlačítko 6 , dokud se nezobrazí
symbol ' .
3. Stiskněte opět tlačítko 8 ke spuštění programu.
Důležité Zvolenou dobu odložení lze změnit
jen po opětovné volbě pracího programu.
Odložený start nemůže být zvolen u programu VYPOUŠTĚNÍ .
Spusťte program stisknutím tlačítka 8
Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka
8 , příslušná zelená kontrolka 8 přestane blikat. Na displeji se objeví ikona 7.10 na znamení, že pračka začala prát a dvířka jsou zablokovaná.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka 8 : zelená kontrolka začne
blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém
byl přerušen, stiskněte opět tlačítko 8 . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká červená kontrolka tlačítka 8 a na displeji se na
několik vteřin zobrazí zpráva Err .
Zvolte možnost Časový manažer
stisknutím tlačítka 9
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo
zkrátit. Na displeji se objeví ikona 7.7 a udává
zvolený stupeň znečištění. Tato možnost je k
dispozici pouze u programů Bavlna , Syntetika a Jemné .
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírný
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz
tabulka Prací programy).
10 electrolux
Důležité Časový manažer nemůže být
zvolen u úsporných programů .
Nabídka těchto ikon stupně znečištění se liší
podle druhu tkaniny, viz následující tabulka.
Tkanina
Stupeň zašpinění
Bavlna
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Studená
X
X
X
X
Syntetika
Jemné prádlo
Změna možnosti nebo probíhajícího
programu
Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte
uvést pračku do stavu PAUZA a stisknout
tlačítko 8 (jestliže si přejete změnit funkci Časový manažer), musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem pro, a potom na nově zvogramu do polohy
lený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka 8 . Voda z pračky
se nevypustí.
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko 8 k přerušení probíhajícího
programu, příslušná zelená kontrolka začne
blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k restartování programu.
Zrušení programu
Otočte voličem programu do polohy
zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.
ke
Otevření dvířek
Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění
programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZY
stisknutím tlačítka 8 .
Když ikona 7.10 zmizí z displeje, můžete
otevřít dvířka.
Jestliže ikona 7.10 nezhasne, znamená to,
že pračka již ohřívá, nebo že úroveň vody je
příliš vysoká. Dvířka neotvírejte silou!
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy je nutně
otevřít potřebujete, vypněte pračku otočením
. Po několika
voliče programu do polohy
minutách můžete dvířka otevřít (pozor na
hladinu vody a teplotu!) .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program
a funkce a stisknout tlačítko 8 .
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví; Na displeji se
) a kontrolka
objeví tři blikající nuly (
tlačítka 8 zhasne. Některé zvukové signály
zní několik minut.
Pokud jste zvolili program nebo možnost,
která končí s vodou v bubnu, ikona 7.10 zůstane svítit, na znamení, že se před otevřením
dvířek musí vypustit voda.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:
1. Otočte voličem programu do polohy
.
2. Zvolte program vypouštění nebo
odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění
pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko 8 .
Na konci programu ikona 7.10 zmizí a dvířka
lze otevřít. Otočením voliče programu na
se pračka vypne.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda buben zůstal prázdný. Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Klidový stav : Jestliže prádlo nevyjmete z
pračky do 10 minut po skončení programu,
podsvícení displeje zhasne a aktivuje se systém úspory energie. Bliká jen kontrolka tlačítka 8 a upozorňuje tak na nutnost vypnout
pračku. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.
electrolux 11
Užitečné rady a tipy
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo při prvním
praní pustit barvu; proto by se poprvé mělo
prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte zvlášť odolné skvrny.
Silně zašpiněné plochy je třeba promnout se
speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého
uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou
a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a
skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu
vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn
si počínejte opatrně, protože celulózová
struktura bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem 1), položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě, a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte.
Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího
prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem 1), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle
ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny
běžně dostupné prací prostředky, určené
pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin
• práškové prostředky pro jemné tkaniny
(max. 60 °C) a vlnu
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek,
musíte zvolit program bez předpírky.
12 electrolux
Tento spotřebič je vybaven systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku .
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla
• prádlo je lehce zašpiněné
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na
místním úřadě. Je-li stupeň tvrdosti vody
střední nebo vysoký, doporučujeme přidávat
podle návodu výrobce změkčovač vody. Odpovídá-li stupeň tvrdosti měkké vodě, upravte znovu množství pracího prostředku.
Mycí programy
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
BAVLNA
90°-Studená
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg 1)
Pro bílou a barevnou bavlnu (normálně zašpiněné
prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
BEZ ODSTŘEDĚNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
BAVLNA S PŘEDPÍRKOU
90°-Studená
Předpírka - Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg 1)
Pro bílou nebo barevnou bavlnu s předpírkou (velmi
zašpiněné prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
SYNTETIKA
60°-Studená
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní prádlo,
barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
Komora na
prací prostředek
2)
electrolux 13
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
SYNTETIKA S PŘEDPÍRKOU
60°-Studená
Předpírka - Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Syntetické nebo směsové tkaniny s předpírkou:
spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy
velmi špinavé prádlo).
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
JEMNÉ
40°-Studená
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Jemné prádlo: akryl, viskóza, polyester.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
JEMNÉ S PŘEDPÍRKOU
40°-Studená
Předpírka - Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg 1)
Jemné prádlo: akryl, viskóza, polyester, s předpírkou.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
EXTRA MÁCHÁNÍ,
ČASOVÝ MANAŽER
BAVLNA ÚSPORNÝ
90°-40°
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna .
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba
praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
BAVLNA ÚSPORNÝ S PŘEDPÍRKOU
90°-40°
Předpírka - Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg
Pro bílou nebo barevnou bavlnu s předpírkou.
Tento program je vhodný pro normálně zašpiněné bavlněné prádlo se skvrnami. Teplota bude nižší a doba
praní bude delší.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
Komora na
prací prostředek
2)
2)
2)
14 electrolux
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
SYNTETICKÉ ÚSPORNÝ
40°
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 3 kg
Tento program je vhodný pro syntetické a směsové
tkaniny. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii. Prací teplota je 40°C.
ODSTŘEDĚNÍ,BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
SYNTETIKA ÚSPORNÝ S PŘEDPÍRKOU
40°
Předpírka - Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 3 kg
Tento program je vhodný pro syntetické a směsové
tkaniny se skvrnami. S tímto programem dosáhnete
dobrého pracího výsledku a ušetříte energii. Prací teplota je 40°C.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
VLNA
40°-Studená
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min
Max. náplň 2 kg
Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i
pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. Poznámka : Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede
fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program
odstředění.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
RUČNÍ PRANÍ
40°-Studená
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min
Max. náplň 2 kg
Speciální program pro jemné tkaniny se symbolem
"ruční praní".
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
SPODNÍ PRÁDLO
40°
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 900 ot/min
Max. náplň 1 kg
Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo, jako
dámské prádlo, podprsenky apod.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
HEDVÁBÍ
30°
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 1 kg
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené
syntetické prádlo.
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS
Komora na
prací prostředek
2)
electrolux 15
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
DŽÍNY
40°
Hlavní praní - Máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 3 kg
S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný
čas jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej
vyrobený z hi-tech materiálů. (Možnost Extra máchání
se zapne automaticky).
Funkce
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ
NAMÁČENÍ
30°
Předpírka - namáčení asi 40 minut - zastavení s vodou
v bubnu
Max. náplň 6 kg
Speciální program pro velmi znečištěné prádlo. V pračce se namáčí prádlo při 30°C. Pračka se automaticky
zastaví po uplynutí doby namáčení s vodou v bubnu.
Před spuštěním nové prací fáze je nutné vodu odčerpat:
• Pouze vypouštění : otočte programovým voličem
na program vypouštění. (Stiskněte tlačítko 8 ).
• Vypouštění a odstředění : otočte voličem programu na program Odstředění, snižte rychlost odstředění pomocí tlačítka 2 , a potom stiskněte tlačítko 8 .
Důležité! Tento program nelze použít pro velmi jemné
tkaniny jako hedvábí nebo vlnu. Prací prostředek pro
namáčení nasypte do komory označené . Na konci namáčení (po odčerpání vody), můžete zvolit prací program. (Nejdřív otočte voličem programu na " O ", potom
na program a stiskněte tlačítko 8 ).
MÁCHÁNÍ
máchání
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné oblečení, které bylo vyprané ručně. Pračka
provede 3 máchání a závěrečné dlouhé odstředění. Rychlost odstředění může být snížena.
VYPOUŠTĚNÍ
Vypuštění vody
Max. náplň 6 kg
Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u
programů se zapnutou možností Zastavení máchání
nebo Noční cyklus.
Komora na
prací prostředek
2)
ODSTŘEDĚNÍ, BEZ
ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ,
NOČNÍ CYKLUS,
SNADNÉ ŽEHLENÍ,
EXTRA MÁCHÁNÍ
16 electrolux
Program
Maximální a minimální teplota
Popis cyklu
Maximální rychlost odstředění
Maximální množství prádla
Druh prádla
Funkce
ODSTŘEDĚNÍ
Vypouštění a dlouhé odstředění
Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10670
W)
Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670
W)
Max. náplň 6 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech se zapnutou možností Zastavení máchání
a Noční cyklus. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které
má být odstředěno.
ODSTŘEDĚNÍ
JEMNÉ ODSTŘEDĚNÍ
Vypouštění a krátké odstředění
Maximální rychlost odstředění 700 ot/min
Max. náplň 3 kg
Samostatné krátké odstředění pro jemné, syntetické,
vlněné a hedvábné a ručně prané prádlo.
ODSTŘEDĚNÍ
Komora na
prací prostředek
O = VYP
Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí
pračky.
1) Zvolíte-li možnost Extra krátký stisknutím tlačítka 9 , doporučujeme snížit maximální množství prádla
podle uvedených pokynů. (Sníž. náplň = menší množství prádla). Plná náplň prádla je možná, ale prací
výsledky budou trochu horší.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.
Čištění a údržba
Upozornění Před každou údržbou
nebo čištěním musíte spotřebič odpojit
od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Doporučujeme proto pravidelně používat v
pračce práškový změkčovač vody. Tento
postup provádějte samostatně, nikoliv při
praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže
zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř
spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu
mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší
teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Důležité K čištění vnějších ploch
nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je
nutné čistit pravidelně.
electrolux 17
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na
prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vytáhněte zásuvku ven tak, že stlačíte úchytku směrem dolů.
Prací buben
V bubnu se může usazovat rez z rezavých
částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.
Propláchněte ji pod vodovodem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor
na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.
Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte
kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí
prostředky obsahující chlor, železné nebo
ocelové drátěnky.
1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu
čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez
prádla, aby se odstranily všechny zbytky
čisticích prostředků.
Program: Zvolte program pro bavlnu s
maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění
dvířek a odstranit případné cizí předměty,
které se do něj mohly zachytit.
Komoru zásuvky dávkovače očistěte kartáčkem.
18 electrolux
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno
pravidelně a zejména, jestliže:
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle
hlučná, což je způsobeno předměty, jako
jsou zavírací špendlíky, mince apod. které
blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla tak, že je odklopíte v místě prohlubně pomocí mince
(nebo k tomu určeného nástroje, který
naleznete podle modelu spotřebiče v
sáčku s návodem k použití).
5. Z krytu filtru vytáhněte pomocí kleští nouzový vypouštěcí uzávěr.
6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kleštěmi kryt čerpadla a vyjměte filtr.
Připravte si hadřík na utírání vody, která
by mohla vytéct při odmontování krytu.
2
1
1
2
4. K čerpadlu postavte plochou mísu na
vodu, která vyteče z pračky.
7. Vyjměte z rotoru čerpadla všechny
předměty, které se v něm zachytily tak,
ze jím budete rukou otáčet.
electrolux 19
8. Vraťte filtr zpět do tělesa čerpadla, dbejte
na jeho správné umístění. Po zasunutí ho
pevně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
Upozornění Jestliže je pračka v
provozu, může být v závislosti na
vybraném programu v čerpadle horká
voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla
během pracího cyklu, vždy čekejte, až
pračka skončí cyklus, a je prázdná.
Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se,
že je bezpečně utažen tak, aby nemohla
prosakovat voda a malé děti ho nemohly
odšroubovat.
9. Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr do
krytu filtru a dobře upevněte.
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než
se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve
šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
20 electrolux
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů;
7. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete
dvířka.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. na podlahu dejte nádobu. Z krytu filtru
odstraňte nouzový vypouštěcí uzávěr.
Voda vyteče sama do nádoby. Když je
nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte na
kryt filtru. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Vložte konec přívodní hadice do nádoby
umístěné na podlaze, otevřete nouzový
vypouštěcí uzávěr filtru a nechte vytéct
vodu z pračky.
5. Nouzový vypouštěcí uzávěr vraťte zpět
do filtru a přívodní hadici přišroubujte
zpět.
6. Když budete chtít spotřebič znovu uvést
do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota
prostředí vyšší než 0°C.
Důležité Pokaždé, když vypustíte vodu z
pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky,
musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače
pracích prostředků pro hlavní praní a
zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje
ECO ventil , který zabrání tomu, aby při
následujícím praní část pracího prostředku
zůstala v pračce nevyužitá.
Co dělat, když...
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do
servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne
blikat červená kontrolka tlačítka 8 , každých
20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji
se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:
•
: problém s přívodem vody.
•
: problém s vypouštěním vody.
•
: otevřená dvířka.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko 8
k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte
do místního servisního střediska.
electrolux 21
Závada
Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:
Dvířka nejsou zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko 8 .
• Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 8 .
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start.
Je zapnutá dětská pojistka.
• Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:
Vodovodní kohout je zavřený.
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Filtr v přívodní hadici je zanesený.
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned
ji vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části "Vypouštění vody".
Pračka nevypouští vodu a/
nebo neodstřeďuje:
Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá.
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Došlo k ucpání vypouštěcího filtru.
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou v
bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací
fáze.
• Zvolte program vypouštění nebo odstředění.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:
Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek
(dochází k nadměrné tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních
hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Přívodní hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo jste filtr
špatně po vyčištění zašroubovali.
• Nasaďte uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo úplně zašroubujte filtr.
22 electrolux
Závada
Možná příčina/Řešení
prádlo není dobře vyprané:
Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na
skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít.
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte, až symbol
zhasne.
V bubnu je voda.
• Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se
o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit
normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo
rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program.
• Rozložte znovu prádlo.
příliš malé množství prádla.
• Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte
program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění a také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu:
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší
spotřebou vody při zachování stejného výkonu.
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na
tyto údaje bude dotazovat.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
electrolux 23
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
60 cm
85 cm
44 cm
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prádla
Bavlna
6 kg
Otáčky odstřeďování
Maximální
1000 rpm (EWS 10670 W)
1200 rpm (EWS 12670 W)
Údaje o spotřebě
Program
Spotřeba energie
(kWh)
Spotřeba vody (litry)
2.1
62
Bavlna 60 °C
1.3
59
Bavlna ECO 60 °C 1)
1.02
52
Bavlna 40 °C
0.75
59
Syntetika 40 °C
0.5
45
Jemné 40 °C
0.55
55
Vlna / Ruční praní 30 °C
0.3
50
Bílá bavlna °C95
Trvání programu (minuty)
Délku programů můžete vidět na displeji
ovládacího panelu.
1) "Bavlna Eco" při 60 °C s náplní 6kg je výchozí program pro údaje energetického štítku podle směrnice
EHS 92/75.
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit
podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.
24 electrolux
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrénový podstavec
ze spodní části spotřebiče.
4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.
2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte
elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a
přívodní hadici.
5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové
krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.
3. Vyšroubujte tři šrouby.
electrolux 25
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič
nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout
jen obtížně, protože je vybavena pojistnou
maticí, ale pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy
můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu
pračky během provozu.
Přívod vody
Upozornění Tento spotřebič musí
být připojen k přívodu studené vody.
1. Přívodní hadici, která se dodává se
spotřebičem, připojte ke kohoutku s 3/4"
závitem. Vždy použijte hadici dodávanou
s pračkou.
Pozor Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním
kartónu, dřeva nebo podobných
materiálů pod spotřebič.
Důležité Pro přívod vody nepoužívejte
hadice z předchozího spotřebiče.
2. Konec přívodní hadice na straně pračky
se může obrátit kterýmkoli směrem jako
na obrázku.
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů.
Zahněte hadici doleva nebo doprava
podle polohy vodovodního kohoutku.
26 electrolux
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí
hadice nemohlo při vypouštění sklouznout
z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke
kohoutku nebo k háčku na zdi.
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se
ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je
příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici, která je
speciálně určená pro tento účel.
Důležité Je-li potrubí, ke kterému připojujete
spotřebič nové, anebo už delší dobu
nepoužívané, nechte vodu před připojením
přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto
způsobem se vyplaví případné usazeniny
písku a rzi v potrubí.
Vypouštění vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit
třemi různými způsoby.
• Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.
• Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem
tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
• Přímo do odpadního potrubí , které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt
širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.
electrolux 27
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou
uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji
dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod
unese maximální požadované zatížení i
případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na zásuvku s
uzemněním.
zdraví a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených pokynů.
Přívodní kabel musí být po instalaci
spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit
přívodní kabel, musí výměnu
provést naše servisní středisko.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za možné poškození
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
klovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
jsou recy-
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných
sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich
druhotnému využití.
Ekologické rady
Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k
ochraně životního prostředí, doporučujeme
řídit se následujícími radami:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát
bez předpírky, ušetříte prací prostředek,
vodu i čas (a ochráníte tak i životní
prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete
před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší
teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti
vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
132960672-00-402009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement