Electrolux EWS12670W User manual

Electrolux EWS12670W User manual
Упатство за ракување
Машина за перење
EWS 10670 W - EWS 12670 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Безбедносни информации
Опис на производот
Контролна табла
Прва употреба
Персонализација
Секојдневна употреба
Помошни напомени и совети
Програми за миење
2
4
6
8
9
9
13
15
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Потрошувачки вредности
Монтажа
Поврзување на струјата
Еколошки прашања
20
24
26
27
27
30
31
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
ВАЖНО Внимателно прочитајте и
чувајте за идни потреби.
• Безбедноста на вашиот уред одговара
на индустриските стандарди и на
законските барања за безбедноста на
уредите. Сепак, како производители,
сметаме дека наша должност е да ги
дадеме следниве безбедносни
напомнувања.
• Многу е важно, ова упатство да остане
заедно со уредот за идни потреби.
Доколку уредот се продаде или
пренесе на друг сопственик или се
преселите и го оставите уредот,
внимавајте упатството секогаш да
биде со него, за да може новиот
сопственик да се запознае со
функциите и со важните
предупредувања.
• МОРА да ги прочитате внимателно
пред да го инсталирате или користите
уредот.
• Пред првото пуштање, проверете да
не дошло до оштетување на машината
во текот на транспортот. Никогаш не
поврзувајте оштетена машина.
Доколку има оштетени делови,
обратете се кај Вашиот продавач.
• Ако уредот се испорачува во зимските
месеци, кога температурите се под
нулата: чувајте ја машината за перење
24 часа на собна температура, пред
првпат да ја користите.
Општа безбедност
• Опасно е да ги менувате
спецификациите или да се обидувате
да го модификувате овој производ на
кој било начин.
• Во текот на програмите за миење со
високи температури, стаклото од
вратата може да стане жешко. Не
допирајте го!
• Уверете се дека малите миленичиња
нема да се качат во барабанот. За да
го избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
• Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камење
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смеат да се ставаат во машината.
• Користете само препорачани
количини омекнувач и детергент. Со
преполнување можете да
предизвикате оштетување на
ткаенината. Погледнете ги
количините, кои ги препорачува
производителот.
• Перете ги малите предмети, како
чорапи, врвки, колани итн., во
вреќичка за перење или во навлака за
перница, бидејќи е можно тие да се
протнат помеѓу коритото и
внатрешниот барабан.
• Не користете ја машината за перење
на предмети со фишбајн, непорабен
или искинат материјал.
electrolux 3
• По користење, при чистење и
одржување, секогаш исклучувајте го
уредот од напојувањето со струја и
затворете го доводот на вода.
• Во никој случај не треба да се
обидувате самите да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусен материјал може
да предизвикаат повреда или
сериозни грешки во работењето.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Секогаш инсистирајте на
оригинални резервни делови.
Инсталирање
• Овој уред е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сета амбалажа и транспортните
клинови мора да се отстранат пред
употребата. Доколку не се
придржувате кон ова може да дојде до
сериозно оштетување на уредот.
Погледнете го соодветното поглавје
во прирачникот.
• По монтажата, проверете уредот да не
стои врз доводното или одводното
црево и капакот да не го притиска
кабелот за напојување со струја бо
ѕидот.
• Доколку машината е поставена на
обложен под, регулирајте ги ногалките
за да се овозможи слободно струење
на воздухот под уредот.
• По монтажата, секогаш проверете
дали цревата и спојките добро
дихтуваат.
• Доколку уредот се монтира на место,
кое е изложено на мраз, прочитајте го
поглавјето "опасности од
замрзнување".
• Водоводџиските работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван водоводџија
или стручно лице.
• Електричните работи, потребни за
монтажа на овој уред, мора да ги
изведува квалификуван електричар
или стручно лице.
Користење
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Перете само ткаенини, кои се
наменети за перење во машина.
Следете ги упатствата на етикетата на
секое парче од облеката.
• Не преполнувајте го уредот.
Погледнете ја табелата со програми
за перење.
• Пред перењето, проверете дали
џебовите се празни и дали патентите
се затворени. Избегнувајте перење на
изресени или искинати предмети, и
третирајте го дамките од боја,
мастило, рѓа и трева пред перењето.
Градниците со жица НЕ смеат да се
перат во машина.
• Деловите од облеката, кои биле во
допир со производи од испарлива
нафта, не треба да се перат во
машина. Доколку користите испарливи
течности за чистење, треба да
внимавате да ја отстраните течноста
од делот од облеката пред да го
ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете штекерот од
приклучницата; секогаш фаќајте го
самиот штекер.
• Никогаш не користете го уредот ако
кабелот за струја, контролната табла,
работната површина или основата се
оштетени на начин, кој овозможува
слободен пристап во внатрешноста на
уредот.
Безбедност на децата
• Овој уред не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски или
ментални способности, или лица без
искуство и знаење, освен ако немаат
надзор и упатување во користење на
уредот од страна на лицето, кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги надвор од
дофатот на децата.
4 electrolux
• Чувајте ги сите детергенти на
безбедно место, надвор од дофат на
децата.
• Уверете се дека децата или
миленичињата нема да се качат во
барабанот. За да спречите децата и
миленичињата да се затворат во
барабанот, машината е опремена со
специјален додаток. За да го
активирате овој уред, вртете го
копчето (без притискање) во
внатрешноста на машината во десно,
додека жлебот не стои хоризонтално.
Ако е потребно, употребете паричка.
За да го дезактивирате овој уред, и да
ја вратите можноста за заклучување
на вратата, вртете го копчето (без
притискање) во внатрешноста на
машината во лево, додека жлебот не
стои вертикално.
Опис на производот
Вашиот нов уред ги задоволува сите современи барања за ефикасен третман
на алиштата со мала потрошувачка на вода, струја и детергент. Неговиот систем
за перење овозможува целосно искористување на детергентот и ја намалува
потрошувачката на вода, со што штеди струја.
electrolux 5
1
2
3
4
5
6
1 Фиока на дозерот за детергент
2 Контролна табла
3 Рачка за отворање на вратата
фиока на дозерот за детергент
Преграда за детергент, што се
користи во фазата на претперење или
киснење, или за средство за
отстранување дамки, во фазата на
дејство против дамките (доколку ја има).
Детергентот за претперење и киснење
се додава на почетокот од програмата
за перење. Средството за отстранување
дамки се додава во текот на фазата на
дејство против дамките.
Преградата за детергент во прав или
за течен детергент се користи за
главното перење. Ако користите течен
детергент, сипете го непосредно пред
стартување на програмата.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не
пречекорувајте ја ознаката "MAX" во
фиоката на дозерот за детергент. Сите
омекнувачи или адитиви за штиркање
мора да се всипат во преградата пред
самото стартување на програмата за
перење.
4 Плочка со спецификации
5 Одводна пумпа
6 Ногарки за нивелирање
6 electrolux
Табела со програми
Со апаратот се испорачуваат разни
табели со програми на разни јазици.
Една е на предната страна на фиоката
на дозерот за детергент, а другите се
приложени со упатството за употреба.
Табелата на фиоката може лесно да се
замени: извадете ја табелата од
фиоката влечејќи ја надесно и ставете ја
табелата со саканиот јазик.
Контролна табла
Подолу имате слика на контролната табла. На неа се прикажани бирачот на
програми, како и копчињата, контролните сијалици и екранот. Тие се прикажани
со соодветни броеви на следните страници.
1
2
1 Бирач на програми
2 Копче ТЕМПЕРАТУРА
3 Копче за намалување на
ЦЕНТРИФУГАТА
4 Копче за ЛЕСНО ПЕГЛАЊЕ
5 Копче за ДОПОЛНИТЕЛНО
ПЛАКНЕЊЕ
6 Копче за ОДЛОЖЕН СТАРТ
7 Екран
8 Копче СТАРТ/ПАУЗА
9 Копчиња на ВРЕМЕНСКИОТ
УПРАВУВАЧ
Тркалце на програматорот
Овозможува вклучување и исклучување
на апаратот, како и одбирање програми.
Температура
Ова копче ви овозможува да ја
зголемите или намалите температурата
на перење.
Намалување центрифуга
Со притискање на ова копче можете да
ја промените брзината на
3
4
5
6
7
8
9
центрифугирање на избраната
програма.
Лесно пеглање
Со избирање на оваа опција, алиштата
нежно се перат и се центрифугираат за
да се избегне секакво туткање. На тој
начин пеглањето е полесно. Згора на
тоа, кај некои програми машината ќе
изведе и дополнителни плакнења. Кај
програмите за памук, максималната
брзина на центрифугирање се намалува
автоматски.
Дополнително плакнење
Уредот е конструиран за штедење
струја. Доколку е потребно да ги
плакнете алиштата со помош на
дополнителна количина вода
(дополнително плакнење), изберете ја
оваа опција. Ќе се изведат неколку
дополнителни плакнења. Оваа опција се
препорачува за лица, кои се алергични
на детергенти, како и во подрачја со
многу мека вода.
electrolux 7
Одложен старт
Со ова копче, програмата може да се
одложи за 30 мин - 60 мин - 90 мин, 2
часа, па потоа по 1 час се до максимум
од 20 часа.
Временски управувач
Овие копчиња ви овозможуваат да го
менувате траењето на програмата.
Старт пауза
Ова копче ви овозможува да ја
стартувате или да ја прекинете
избраната програма.
Екран
7.12
7.11
7.10
7.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Екранот ги прикажува следните
информации:
7.1: Вредност на температура
7.2: Икони за температурата , Студено
.
Во текот на циклусот на перење екранот
ја прикажува анимираната икона за
температурата, укажувајќи на тоа дека
уредот започнал со фазата на
загревање на водата во коритото.
7.3: Вредност на центрифугирање
7.4: Икони за брзината на
центрифугирање.
• Без центрифуга
• За запирање на плакнењето
• Ноќен циклус
За време на фазата на центрифугирање,
спиралата е анимирана.
Опцијата Без центрифуга ги елиминира
сите фази на центрифугирање и кај
некои програми го зголемува бројот на
плакнења.
Запирање на плакнењето: со избирање
на оваа опција, водата од последното
плакнење не се празни за да се избегне
туткање на алиштата. Кога програмата
ќе заврши, на екранот се прикажуваат
7.6
7.7
7.8
три трепкави 0,00 , иконата 7,10 се уште
се гледа, светлото од копчето 8 е
исклучено, а вратата е заклучена,
укажувајќи на тоа дека водата мора да се
испразни. За да ја испуштите водата,
прочитајте го пасусот "На крајот од
програмата".
Ноќен циклус: со избирање на оваа
опција, машината нема да ја испушта
водата од последното плакнење, за да
не се истуткаат алиштата. Бидејќи сите
фази на центрифугирање се сопрени,
овој циклус на перење е многу тивок и
може да се избере ноќе или во
периодите на евтина струја. Кај некои
програми, плакнењата ќе се изведуваат
со повеќе вода. Кога програмата ќе
заврши, на екранот се прикажуваат три
трепкави 0,00 , иконата 7,10 се уште се
гледа, светлото од копчето 8 е
исклучено, а вратата е заклучена,
укажувајќи на тоа дека водата мора да се
испразни. За да ја испуштите водата,
прочитајте го пасусот "На крајот од
програмата".
7.5: Икони за опции .
• Дополнително плакнење
,
• Лесно пеглање
,
8 electrolux
• Чувствителна
(доколку ја има).
7.6: Безбедносна блокада за деца
(види пасус "Прво користење")
7.7: Икони за степен на валканост
• Интензивно
• Нормално/секојдневно
• Лесно/брзо
• Супер брзо
7.8:
• Траење на избраната програма
По бирање на програмата, траењето е
прикажано во часови и во минути (на
пример 2.05). Траењето се пресметува
автоматски врз база на максималното
препорачано полнење за секој вид на
материјал. Откако програмата ќе
стартува, преостанатото време се
ажурира секоја минута.
• Крај на програмата
Откако програмата ќе заврши, се
прикажуваат три трепкави нули,
иконата 7.10 исчезнува, а вратата
може да се отвори.
• Погрешно бирање опција
Доколку се избере некоја опција што
не одговара на нагодената програма
за перење, во долниот дел од екранот
се прикажува пораката Err , во траење
од неколку секунди, а црвената
сијаличка вградена во копчето 8
почнува да трепка.
• Шифри за тревога
Во случај на проблеми во работењето
може да се прикажат некои шифри за
тревога, на пример Е20 (види пасус
"Што да сторите ако...").
• Вредност на времето за одложување
7.9: Икона за часовникот
Откако некоја програма ќе стартува, се
прикажува траењето, а иконата за
часовникот е анимирана.
7.10: Икона за заклучена врата
Откако ќе го притиснете копчето 8 и
машината ќе стартува, оваа икона ќе
светне, а останува вклучена само
иконата за фазата на работење. Откако
програмата ќе заврши, се прикажуваат
три трепкави нули ( 0.00 ) а оваа икона
исчезнува.
7.11: Икони за фазите на програмата за
миење
• Претперење
• Перење
• Плакнења
• Цедење
• Центрифугирање
Со бирање на програма за перење,во
горниот дел од екранот се прикажуваат
иконите за фазите од програмата,
соодветни на разни фази од програмата.
Откако ќе го притиснете копчето 8 ,
останува вклучена само иконата за
тековната фаза.
7.12: Икона за одложување
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа се прикажува
траењето на претходно избраната
програма. Соодветната икона свети.
Вредноста на времето на одложување
се намалува за една единица секој час,
па потоа, откако ќе остане само уште
час, времето се намалува секоја минута.
Табела на симболи
= Памук,
= Програма за штедење
=
енергија (Економично),
Претперење,
= Синтетика,
=
Чувствителни,
= Волна,
= Рачно,
= Долна облека,
= Свила, =
= Киснење,
=
Фармерки,
Плакнење,
= Цедење,
=
Центрифугирање,
= Чувствително
центрифугирање, = Температура,
=
= Дополнително
Лесно пеглање,
плакнење,
= Безбедносна блокада за
деца,
= Одложен старт,
=
Временски управувач
Прва употреба
• Проверете дали електричните и
водоводните поврзувања се
согласни со упатствата за
местење.
electrolux 9
• Отстранете ги блокот од стиропор
и сиот останат материјал од
барабанот.
• Истурете 2 литри вода во главната
преграда за перење на фиоката
на дозерот за да се активира
вентилот ECO . Потоа вклучете
циклус за памук на највисока
температура, без алишта во
машината, за да ги отстраните
производните остатоци од
барабанот и кадата. Турете 1/2
мерка детергент во фиоката за
главно перење на дозерот и
вклучете ја машината.
Персонализација
Звучни сигнали
Машината е опремена со звучен уред
што се огласува во следниве случаи:
• со вртење на програматорот
• со притискање на копчињата
• при погрешно одбирање
• на крај на циклус
• ако има дефект.
Со истовремено притискање на
копчињата 4 и 5 околу 6 секунди ,
звучните сигнали се исклучуваат (освен
ако има дефект). Со повторно
притискање на овие 2 копчиња, звучните
сигнали повторно се вклучуваат.
Безбедносна блокада за децата
Овој уред ви дозволува да ја оставите
машината без надгледување и да не се
грижите за тоа дека децата може да се
повредат или да ја оштетат машината.
Оваа функција останува овозможена и
кога машината не работи.
Има два начина да се нагоди оваа
опција:
1. Пред да го притиснете копчето 8 :
стартувањето на машината е
невозможно.
2. Откако ќе го притиснете копчето 8 :
менувањето на која било друга
програма или опција е невозможно.
За да ја вклучите или исклучите оваа
опција, истовремено притиснете ги
копчињата 5 и 6 во траење од 6 секунди,
иконата
ќе се појави или ќе исчезне.
Секојдневна употреба
Полнење алишта
Отворете ја вратата со внимателно
влечење на рачката кон надвор. Ставете
ги алиштата во барабанот, едно по едно,
протресувајќи ги што е можно повеќе.
Затворете ја вратата.
Измерете детергент и омекнувач
Извлечете ја фиоката од дозерот додека
не застане. Измерете ја количината
потребен детергент, всипете ја во
или во
главната преграда
соодветната преграда, ако тоа го бара
избраната програма/опција (повеќе
детали ќе најдете во "Фиока на дозерт за
детергент").
10 electrolux
На крајот од програмата бирачот мора
да се заврти во положбата O, за да се
исклучи машината.
ВНИМАНИЕ Ако го завртите бирачот
на некоја друга програма, додека
машината работи, црвената
контролна сијалица од копчето 8 ќе
трепне 3-пати и ќе се прикаже
пораката за грешка Err за да укаже
на погрешното бирање. Машината
нема да ја изведува новата избрана
програма.
Доколку е потребно, всипете омекнувач
во преградата означена со
(количината не смее да ја надмине
ознаката "MAX" во фиоката). Полека
затворете ја вратата.
Изберете ја температурата со
притискање на копчето 2
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага зададена
температура.
Доколку сакате да ги перете алиштата на
друга температура, притискајте го ова
копче повеќепати за да ја зголемите или
намалите температурата.
Намалете ја брзината на
центрифугирање со притискање на
копчето 3
Со бирање на програма, уредот
автоматски прелага максимална брзина
на центрифугирање, предвидена за таа
програма..
Доколку сакате да ги центрифугирате
алиштата на друга брзина, притискајте
го копчето 3 повеќепати за да ја
зголемите или намалите брзината на
центрифугирање.
Изберете ја потребната програма со
вртење на бирачот на програми (1)
Завртете го бирачот на програми на
потребната програма. Машината за
перење ќе предложи температура и
автоматски ќе избере максимална
вредност на центрифугирање, достапна
за избраната програма. Овие вредности
можете да ги промените со притискање
на соодветните копчиња. Зелената
контролна сијалица од копчето 8 почнува
да трепка.
Бирачот може да се врти и во лево и во
десно. Завртете го во положбата " O " за
да ја ресетирате програмата/исклучите
машината.
Изберете ја достапната опција со помош
на копчињата 3, 4 и 5.
Зависно од програмата, може да се
комбинираат различни функции. Тие
мора да се избираат по одбирање на
саканата програма и пред притискање на
копчето 8 .
Кога ќе ги притиснете овие копчиња, на
екранот ќе се појават соодветните икони.
Кога повторно ќе ги притиснете, иконите
исчезнуваат. Ако изберете погрешна
опција, вградената црвена контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати,
а на екранот ќе се прикаже пораката за
грешка Err во траење од неколку
секунди.
electrolux 11
За компатибилноста на програмите
за миење и опциите, погледнете го
поглавјето "Програми за перење".
Изберете одложено стартување со
притискање на копчето 6
Доколку сакате да го одложите
стартувањето пред да ја стартувате
програмата, повеќепати притискајте го
копчето 6 , за да го изберете саканото
одложување. Во горниот дел од екранот
ќе се појави соодветната икона 7.12 .
Избраното одложување, нагодено со
притискање на соодветното копче, се
појавува на екранот во траење од
неколку секунди, па потоа повторно се
прикажува траењето на програмата.
Оваа опција мора да ја изберете откако
ќе ја нагодите програмата и пред да го
притиснете на копчето 8 .
Одложеното стартување можете да го
откажете во кое било време, пред да го
притиснете копчето 8 .
Бирање на одложен старт:
1. Одберете ги програмата и
потребните опции.
2. Изберете го одложеното стартување
со притискање на копчето 6 .
3. Притиснете го копчето 8 :
– машината го започнува своето
часовно одбројување.
– Програмата ќе започне откако ќе
истече избраното одложување.
Откажување на одложеното стартување
по притискање на копчето 8 :
1. Нагодете ја машината за перење на
ПАУЗА со притискање на копчето 8 .
2. Еднаш притиснете го копчето 6 ,
додека не се прикаже симболот 0'
3. Повторно притиснете го копчето 8 за
да ја стартувате програмата.
ВАЖНО Избраното одложување може
да се менува само откако одново ќе ја
изберете програмата за перење.
Одложениот старт не може да се бира со
програмата ЦЕДЕЊЕ .
Стартувајте ја програмата со
притискање на копчето 8
За да ја стартувате избраната програма,
притиснете го копчето 8 , зелената
контролна сијалица од копчето 8
престанува да трепка.
За да ја прекинете програмата што е во
тек, притиснете го копчето 8 : зелената
контролна сијалица почнува да трепка.
За да ја продолжите програмата од
точката каде што била прекината,
притиснете го копчето 8 . Ако сте
избрале одложен старт, машината ќе
почне да одбројува. Ако сте избрале
погрешна опција, црвената контролна
сијалица од копчето 8 ќе трепне 3-пати и
во траење од неколку секунди ќе се
прикаже пораката за грешка Err .
Изберете ја опцијата Временски
управувач со притискање на копчето 9
Со повторено притискање на ова копче,
траењето на циклусот на перење се
зголемува или се намалува. На екранот
ќе се појави иконата 7.7 ., за да укаже на
избраниот степен на валканост. Оваа
опција е достапна само со програмите
Памук , Синтетика и Чувствителни .
Ниво на
валканост
Икона
Вид на
материјалот
Интензивно
За силно валкани
предмети
Нормално
За нормално
валкани предмети
Секојдневно
За секојдневно
валкани предмети
Лесно
За малку валкани
предмети
Брзо
За многу малку
валкани предмети
Супер брзо 1)
За предмети, кои
се користени или
носени кратко
време
1) Препорачуваме да ја намалите количината
на полнење (погледнете ја табелата
Програми за перење).
ВАЖНО Временскиот управувач не
може да се бира со програмата
Економично .
Достапноста на овие икони за
валканоста се менува според типот на
материјалот, како што е прикажано на
следната табела.
Материјал
Ниво на валканост
Памук
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
12 electrolux
Материјал
Ниво на валканост
60℃/50℃
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Cold
(СТУДЕНО)
X
X
X
X
X
X
60℃/50℃
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30℃
X
X
X
X
Cold
(СТУДЕНО)
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Студено
X
X
X
X
Синтетика
Чувствител
ни
Менување опција или пуштање
програма
Менувањето на некои опции е можно
пред извршување на програмата.
. Пред да изведувате каква било
промена, мора да ја ПАУЗИРАТЕ
машината за перење со притискање на
копчето 8 (ако сакате да ја смените
опцијата Временски управувач, мора да
ја откажете програмата што е во тек и
одново да го изведете бирањето.
Менувањето на програма, која е во тек,
е можно само ресетирање на
програмата. Завртете го бирачот на
програми на O , па потоа на положбата
на новата програма. Стартувајте ја
новата програма со повторно
притискање на копчето 8 . Водата во
коритото од перењето нема да се
испразни.
Прекинување на програма
Повторно притиснете го копчето 8 за да
ја прекинете програмата, која е во тек,
соодветната зелена контролна сијалица
ќе почне да трепка.
Повторно притиснете го копчето за да ја
одново да ја стартувате програмата.
Откажување програма
Завртете го бирачот на O за да ја
откажете програмата, која е во тек.
Сега можете да изберете нова програма.
Отворање на вратата
Откако програмата ќе стартува (или во
текот на одложеното време) вратата е
заклучена, ако сакате да ја отворите,
прво ставете ја машината на ПАУЗА со
притискање на копчето 8 .
Кога иконата 7.10 ќе исчезне од екранот,
вратата може да се отвори.
Ако иконата 7.10 не се изгасне, тоа значи
дека машината веќе загрева или дека
нивото на водата е премногу високо. Не
обидувајте се на сила да ја отворите
вратата!
Ако не можете да ја отворите вратата, а
ви треба да ја отворите, ќе мора да ја
исклучите машината со вртење на
бирачот на O . По неколку минути
вратата може да се отвори (обратете
внимание на нивото и температурата на
водата!) .
Откако ќе ја затворите вратата, одново
ќе треба да ги нагодите програмата и
другите опции и да го притиснете
копчето 8 .
Кога програмата ќе заврши
Машината запира автоматски. Три
трепкачки 0.00 се појавуваат на екранот,
а контролната сијалица од копчето 8 се
гаси. Некои звучни сигнали може да се
огласат на неколку минути.
Ако е избрана некоја програма или
опција, при која во коритото останува
вода, иконата 7.10 останува прикажана
за да укаже на тоа дека пред отворањето
на вратата прво мора да се испушти
водата.
Следете ги подолу наведените упатства
за испуштање на водата:
1. Завртете го бирачот на програми на
О.
2. Изберете ја програмата цедење или
центрифугирање.
3. Доколку е потребно, намалете ја
брзината на центрифугирање, со
помош на соодветното копче.
4. Притиснете го копчето 8 .
На крајот од програмата, иконата 7.10 ќе
исчезне и вратата може да се отвори.
Завртете го бирачот на програми на О за
да ја исклучите машината.
Извадете ги алиштата од барабанот и
внимателно проверете дали барабанот
е празен. Доколку немате намера да
electrolux 13
изведувате друго перење, затворете ја
славината. Оставете ја вратата
подотворена за да спречите создавање
на мувла и непријатни миризби.
Подготвеност : Ако не ги извадите
алиштата во рок од 10 минути по
завршување на програмата,
заднинското светло од екранот ќе се
исклучи и ќе се активира системот за
штедење енергија. Трепка само
контролната сијалица од копчето 8 за да
укаже дека уредот треба да се исклучи.
Уредот ќе излезе од статусот на
штедење енергија со притискање на кое
било копче и тогаш можете да нагодите
нова програма или да ја исклучите
машината.
Помошни напомени и совети
Сортирање на алиштата
Следете ги шифрираните симболи за
перење на секој дел од облеката и
упатствата на производителот за
перење. Сортирајте ги алиштата на
следниот начин: бели, во боја,
синтетика, чувствителни, волнени.
Отстранете ги тврдокорните дамки пред
перење.
Истријте ги особено извалканите места
со специјален детергент или паста.
Третирајте ги завесите со посебна
грижа. Извадете ги куките за закачување
или заврзете ги во вреќа или мрежа.
Температури
Максимални полнења
Препорачаните количини за полнење се
наведени во табелите за програми за
перење.
Општи правила:
• Памук, лен: полн барабан, но не
премногу натиснат;
• Синтетика: не повеќе од половина
барабан;
• Чувствителни и волнени ткаенини: не
повеќе од третина барабан.
Перењето со максимално полнење е
најекономично за потрошувачката на
вода и струја.
За многу валкани алишта, намалете ја
количината на полнење.
95° или 90°
за нормално валкани бели
памучни и ленени алишта
(на пр. мали чаршафи за
маса, пешкири, чаршафи за
маса, постелнина...)
60°/50°
за нормално валкани делови
од облеката, со постојани
бои (на пр. кошули, ноќници,
пижами...) од памучни или
синтетични влакна и за
лесно валкани бели памучни
(на пр. долна облека)
40°-30°студено
за чувствителни предмети
(на пр. мрежести завеси),
мешани алишта, вклучувајќи
ги оние со синтетични и
волнени влакна, кои ја носат
етикетата "чиста нова волна,
се пере во машина, не се
собира"
Пред ставање на алиштата
Никогаш не перете ги заедно белите и
алиштата во боја. Белите би можеле во
перењето да ја изгубат својата "белина".
Новите алишта во моја можат при првото
перење да пуштаат; поради тоа, тие
треба првиот пат да се перат одвоено.
Уверете се дека во алиштата нема
останати метални предмети (на пр.
шноли за коса, безопасни, шпенадли).
Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Заврзете
ги ремените или долгите ленти.
Тежина на алиштата
Следните тежини се ориентациски
вредности:
Следните тежини се ориентациски
вредности:
бањарка
1.200 g
навлака за јорган
700 g
машка работна кошула
600 g
чаршав, машки пижами
500 g
чаршаф за маса
250 g
навлака за перница,
фротирски пешкир,
ноќница, машка кошула
200 g
14 electrolux
Следните тежини се ориентациски
вредности:
мал чаршаф за маса,
дамски килоти, салфета,
блуза, машки килоти
100 g
Отстранување дамки
Можно е, тврдокорните дамки да не
излезат само со вода и детергент.
Оттаму, препорачуваме да ги третирате
пред перењето.
Крв: третирајте ги свежите дамки со
студена вода. Кај исушените дамки,
натопете преку ноќ во вода со
специјален детергент, па потоа истријте
со сапун и вода.
Боја на база на масло: натопете со
бензински отстранувач на дамки,
положете го делот од облеката на мека
крпа и тапкајте ја дамката; повторете
повеќепати.
Исушени дамки од маст: натопете со
терпентин, положете го делот од
облеката на мека подлога и тапкајте ја
дамката со памучна крпа на врвовите од
прстите.
Рѓа: оксална киселина, растворена во
жешка вода или производ за
отстранување рѓа, кој се користи студен.
Внимавајте кај старите дамки од рѓа,
бидејќи целулозната структура веќе е
оштетена и ткаенината може да се
продупчи.
Дамки од мувла: третирајте ги со белило
и добро исплакнете (само за бели
алишта и алишта со трајни бои).
Трева: насапунете малку и третирајте со
белило (само за бели алишта и алишта
со трајни бои).
Пенкало и лепило: натопете со ацетон
1), положете го делот од облеката на
мека крпа и тапкајте ја дамката.
Кармин: натопете со ацетон, како што е
опишано погоре, па потоа третирајте ги
дамките со метилни алкохоли.
Третирајте ги сите преостанати трагови
со белило.
Црвено вино: натопете во вода и
детергент, исплакнете и третирајте со
ацетатна или лимонска киселина, па
потоа исплакнете. Третирајте ги сите
преостанати трагови со белило.
1) не употребувајте ацетон на вештачка свила
Мастило: зависно од типот на
мастилото, прво натопете ја ткаенината
со ацетон 1), па потоа со ацетатна
киселина; третирајте ги сите
преостанати трагови на белите алишта
со белило, па потоа добро исплакнете ги.
Дамки од катран: прво третирајте со
отстранувач на дамки, метилни
алкохоли или бензин, па потоа истријте
со детергент во паста.
Детергенти и адитиви
Добрите резултати на перење зависат и
од изборот на детергент и од
користењето на правилните количини за
да се избегне непотребно трошење и да
се заштити животната средина.
Иако биолошки се разградуваат,
детергентите содржат супстанции кои,
во големи количини, можат га ја
разнишаат чувствителната рамнотежа
на природата.
Изборот на детергентот ќе зависи од
типот на ткаенината (чувствителна,
волнена, памучна итн.), бојата,
температурата на перење и степенот на
валканост.
Во овој уред може да се користат сите
вообичаено достапни детергенти за
машини за перење:
• детергенти во прав за сите типови
ткаенина
• детергенти во прав за чувствителни
(60°C макс) и волнени ткаенини
• течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (60°C макс) за сите
типови ткаенини или специјални, кои
се само за волнени ткаенини.
Детергентот и адитивите мора да се
ставаат во соодветните прегради од
фиоката на дозерот пред стартување на
програмата за перење.
Ако користите течни детергенти, мора да
одберете програма без претперење.
Вашиот уред е опремен со систем за
рециркулација, кој овозможува
оптимално трошење на
концентрираниот детергент.
Следете ги препораките на
производителот за количините, кои
треба да се користат и не пречекорувајте
electrolux 15
производителот. Количината на
детергентот може секогаш да се
прилагодува кон степенот на
тврдост I (= мека).
ја ознаката "MAX" во фиоката на дозерот
за детергент .
Степени на тврдост на водата
Тврдоста на водата е класификувана во
таканаречени "степени" на тврдост.
Информациите за тврдоста на водата во
вашето подрачје можете да ги добиете
од одговорното претпријатие за
водоснабдување, или од локалните
служби.
Ниво
Кога водата има среден степен на
тврдост (од степен на тврдост II)
мора да се додаде омекнувач на
вода. Следете ги упатствата на
Карактер
истики
Степени на тврдост
на водата
Германск
и °dH
Француск
и °T.H.
1
мека
0-7
0-15
2
средна
8-14
16-25
3
тврда
15-21
26-37
4
многу
тврда
> 21
> 37
Програми за миење
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Памук
90°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг - Нам. товар 3 кг 1)
За бел и шарен памук (нормално извалкани
алишта).
Опции
Детергентска
преграда
Центрифуга,
Задржано
плакнење, Без
центрифуга, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Памук со претперење
90°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг - Нам. товар 3 кг 1)
За бели и шарени памучни алишта со претперење
(многу извалкани алишта).
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Синтетика
60°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани ткаенини: долна облека,
шарена облека, кошули што не се туткаат, блузи.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
2)
16 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Синтетика со претперење
60°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1,5 кг 1)
Синтетички или мешани алишта со претперење:
горна облека, шарена облека, кошули што не се
туткаат, блузи (многу извалкани алишта).
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Чувствителна облека
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1.5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Чувствителна облека со претперење
40°-Студено
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг - Нам. товар 1.5 кг 1)
Нежни ткаенини: акрилни, вискозни,
полиестерски, со претперење.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус,
Дополнително
плакнење,
Управување со
времето
Памук, штедливо
90°-40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг
Бели и брзо обоени памучни алишта .
Оваа програма може да се избере за малку до
нормално извалкани памучни алишта.
Температурата ќе се намалува, а времето за
перење ќе се продолжи. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Детергентска
преграда
2)
2)
electrolux 17
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Памук, штедливо, со претперење
90°-40°
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг
За бели или шарени памучни алишта со
претперење.
Оваа програма може да се избере за нормално
извалкани памучни алишта со дамки.
Температурата ќе се намалува, а времето за
перење ќе се продолжи.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Синтетика, штедливо
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта. Ова овозможува постигнување
на добра ефикасност во перењето со штедење
струја. Температурата за перење е 40°C.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Синтетика, штедливо, со претперење
40°
Претперење - Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Оваа програма може да се одбере за ситентички
и мешани алишта со дамки. Ова овозможува
постигнување на добра ефикасност во перењето
со штедење струја. Температурата за перење е
40°C.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
Волна
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин
Макс. товар 2 кг
Програма за перење за волна што се пере во
машина, како и за волнени алишта и нежни
ткаенини што се перат на рака. Забелешка :
Поединечен или масивен предмет може да
предизвика неврамнотеженост. Ако не се вклучува
последната центрифуга, додадете уште алишта,
прераспределете го товарот рачно, а потоа
одберете ја програмата за центрифугирање.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Детергентска
преграда
2)
2)
18 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Рачно перење
40°-Студено
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин
Макс. товар 2 кг
Специјална програма за чувствителни ткаенини со
симболот "рачно перење".
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Женска долна облека
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 900 врт./мин
Макс. товар 1 кг
Програмата е погодна за многу нежни алишта,
како женска долна облека, градници, гаќи и сл.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Свила
30°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 1 кг
Нежна програма за перење погодна за свила и
мешана синтетика.
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус
Џинс
40°
Главно перење - Плакнење
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 3 кг
Со оваа програма може да се перат панталони,
кошули или јакни од тексас платно, како и жерсе
во комбинација со високотехнолошки материјали.
(Опцијата Дополнително плакнење ќе се активира
автоматски).
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање
Детергентска
преграда
electrolux 19
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Киснење
30°
Претперење - Киснење околу 40 минути Сопирање со вода во кадата
Макс. товар 6 кг
Специјална програма за многу извалкани алишта.
Машината ги кисне алиштата на 30°C. На крајот на
програмата машината ќе сопре автоматски со
вода во кадата.
Пред да почне нова фаза на перењето, неопходно
е да се исцрпи водата со:
• Само црпење : завртете го тркалцето
програматорот на програмата Црпење.
(Притиснете го копчето 8 ).
• Црпење и центрифугирање : завртете го
тркалцето на програматорот на програмата
Центрифуга, намалете го центрифуграњето со
копчето 2 , па притиснете го копчето 8 .
Важно! Оваа програма не може да се користи за
многу нежни ткаенини како свила или волна.
Истурете детергент за програмата за киснење во
преградата означена со . На крајот на киснењето
(откако водата е испуштена) може да одберете
програма за перење. (Првин завртете го тркалцето
на програматорот на O , потоа на програмата, па
притиснете го копчето 8 ).
Плакнење
Плакнења
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг
Со оваа програма може да се плакне и
центрифугира памучна облека претходно испрана
на рака. Машината изведува 3 плакнења, а на
крајот едно долго центрифугирање. Брзината на
центрифугирање може да се намали.
Црпење
Црпење на водата
Макс. товар 6 кг
За празнење на последната вода од плакнењето
во програмите со опциите Задржано плакнење и
Ноќен циклус.
Детергентска
преграда
2)
Центрифуга, Без
центрифуга,
Задржано
плакнење, Ноќен
циклус, Лесно
пеглање,
Дополнително
плакнење
20 electrolux
Програма
Максимална и минимална температура
Опис на циклусот
Максимална брзина на центрифугирање
Максимално полнење со алишта
Вид алишта
Опции
Центрифуга
Црпење и долго центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 1000 врт./
мин (EWS 10670 W)
Максимална брзина на центрифугата 1200 врт./
мин (EWS 12670 W)
Макс. товар 6 кг
Посебна центрифуга за рачно испрани алишта и
за после програмите со опциите Задржано
плакнење и Ноќен циклус. Брзината можете да ја
изберете со притискање на соодветното копче за
да се прилагоди за ткаенините што треба да се
центрифугираат.
Центрифуга
Нежна центрифуга
Црпење и кратко центрифугирање
Максимална брзина на центрифугата 700 врт./мин
Макс. товар 3 кг
Посебно кратко центрифугирање за нежни
алишта, синтетика, волна, свила и алишта перени
на рака.
Центрифуга
Детергентска
преграда
O = Искл.
За откажување на програмата што е во тек или за
исклучување на машината.
1) Ако ја одберете опцијата Брзо со притискање на копчето 9 , препорачуваме да го намалите
максималното полнење како што е укажано. (Нам. полнење = намалено полнење). Можно е
и целосно полнење, но со послаби резултати на перењето.
2) Ако користите течни детергенти, мора да се одбере програма без ПРЕТПЕРЕЊЕ.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
изведувате какви било работи на
одржување или чистење, уредот
мора да го исклучите од струја.
Отстранување бигор
Водата што ја користиме обично содржи
бигор. Препорачливо е, во машината
повремено да користите прав за
омекнување на водата. Правете го ова
посебно од перењето на алиштата и
според упатствата на производителот на
омекнувачот на водата. Тоа ќе помогне
во спречување на таложење на бигорот.
По секое перење
Оставете ја вратата отворена некое
време. Ова помага во уредот да се
спречи создавање на миризба на мувла
и на застоено. Со тоа што ќе ја оставате
вратата отворена по перењето ќе го
сочувате и дихтунгот.
Перење за одржување
Со користење на перења со ниски
температури, можно е да дојде до
таложење на остатоци во внатрешноста
на барабанот.
Препорачуваме редовно да изведувате
перење за одржување.
За да изведете перење за одржување:
• Во барабанот не треба да има алишта.
• Изберете ја најжешката програма за
перење памучни алишта.
• Употребете вообичаена количина
детергент, кој мора да биде во прав и
да има биолошки својства.
electrolux 21
Чистење однадвор
Чистете го надворешниот дел од
куќиштето на уредот само со сапуница, а
потоа исушете го темелно.
ВАЖНО Немојте за чистење на
кабинетот да користете метилирани
алкохоли, растворувачи или слични
производи.
Чистење на фиоката на дозерот
фиоката од дозерот за детергент треба
да се чисти редовно.
1. Извадете ја фиоката од дозерот за
детергент, така што силно ќе ја
повлечете. Отстранете ги сите
трагови од наталожениот прашак. За
полесно чистење, горниот дел од
преградата за адитиви треба да се
извади.
3. Измијте ги сите делови со вода.
4. Турнете ја влошката за омекнувач
докрај, така што цврсто лежи на
своето место.
5. Со четка исчистете ги сите делови од
машината за перење, посебно
дизните во горниот дел од вмивање.
2. Извадете ја влошката за омекнувач
од средната преграда.
6. Вметнете ја фиоката од дозерот за
детергент во шините и вметнете ја.
Барабан за перење
Поради рѓосување на туѓи тела во
перењето или поради тоа што водата од
водоводот содржи железо, во барабанот
може да се јават наслаги од рѓа.
ВАЖНО Не чистете го барабанот со
средства против бигор што содржат
киселина, детергенти за стружење со
хлор или со железна или челична жица.
22 electrolux
1. Отстранете ги наслагите од рѓа со
средство за чистење за челик што не
рѓосува.
2. Пуштете циклус на перење без
алишта, за да ги исчистите сите
остатоци од средствата за чистење.
Програма: куса програма за памук
при максимална температура, со
прибл. ¼ мерник детергент.
Дихтунг на вратата
Повремено проверувајте го дихтунгот од
вратата и отстранете ги евентуално
заглавените предмети во
превиткувањето.
4. Ставете некаков сад блиску до
пумпата за да ја соберете водата,
што евентуално ќе истече.
5. Ослободете го цревото за ургентно
испуштање, ставете го во садот и
извадете го капачето.
Одводна пумпа
Пумпата треба редовно да се проверува
и тоа особено ако:
• машината не испушта и/или
центрифугира
• машината испушта невообичаени
звуци за време на цедењето, поради
предмети, како на пр., безопасни,
парички итн., кои ја блокираат
пумпата.
Постапете вака:
1. Исклучете го уредот.
2. Доколку е потребно, почекајте
додека водата не се излади.
3. Отворете ја вратата од пумпата.
6. Откако водата ќе престане да тече,
одвртете ја пумпата и извадете го.
Секогаш држете некаква крпа во
близина за да ја соберете
истурената вода, кога ја симнувате
пумпата.
7. Отстранете секакви предмети од
пропелерот на пумпата, така што ќе
го вртите.
electrolux 23
Чистење на доводниот филтер за вода
Доколку забележите дека на машината и
треба повеќе време за полнење,
проверете да не затнат филтерот во
доводното црево.
1. Затворете ја славината.
2. Отшрафете го цревото од славината.
3. Исчистете го филтерот во цревото со
тврда четка.
4. Зашрафете го цревото на славината.
8. Вратете го капакот од цревото за
ургентно празнење на место и
вратете го цревото во неговото
лежиште.
9. Зашрафете ја пумпата до крај.
10. Затворете ја вратата од пумпата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку уредот работел, а зависно од
избраната програма, во пумпата може
да има жешка вода. Никогаш не вадете
го капакот од пумпата за време на циклус
на перење, секогаш почекајте уредот да
го заврши циклусот и да биде празен.
Кога го враќате капакот на место,
уверете се дека е цврсто затегнат за да
ги спречите протекување и можноста
децата да го одвртат.
Итно празнење
Доколку водата не е испуштена,
постапете на следниот начин за да ја
испразните машината:
1. извлечете ја приклучницата од
штекерот;
2. затворете ја славината;
3. доколку е потребно, почекајте водата
да се излади;
4. Отворете ја вратичката на пумпата;
5. ставете длабок сад на подот и
ставете го крајот од цревото за итно
празнење во него. Извадете го
капачето од него. Водата треба да се
исцеди во садот по слободен пад.
Откако садот ќе се наполни, вратете
го капачето на цревото. Испразнете
го садот. Повторувајте ја постапката
додека водата не престане да тече;
6. доколку е потребно, исчистете ја
пумпата на погоре опишаниот начин;
7. откако ќе го затворите со капачето,
вратете го цревото за итно празнење
на место;
24 electrolux
8. повторно зашрафете ја пумпата и
затворете ја вратичката.
Спречување смрзнување
Ако машината е ставена на место каде
што температурата може да падне под
0°C, постапете вака:
1. затворете ја славината и отшрафете
го цревото за довод на вода до
славината;
2. Ставете го крајот од цревото за итно
празнење и на доводното црево во
длабок сад на подот и пуштете ја
водата да истече;
3. повторно зашрафете го доводното
црево и вратете го на место цревото
за итно празнење откако ќе му го
ставите капачето.
Така се празни сета вода од машината,
со што се избегнува формирање мраз и
евентуално нејзино оштетување.
Кога ќе сакате повторно да ја користите
машината, проверете дали температура
во просторијата е над 0°C.
ВАЖНО Секогаш кога ќе ја испуштите
водата со цревото за итно празнење
мора да истурите 2 литра вода во
главната преграда на фиоката за
детергент, а потоа да ја пуштите
програмата за црпење. Тоа ќе го
активира уредот со вентил ECO што
спречува дел од детергентот да остане
неупотребен при следното перење.
Што да сторите ако...
Можни се одредени проблеми поради
несоодветно одржување или превиди,
што може лесно да се решат без викање
сервисер. Пред да се обратите во
вашиот локален сервисен центар, прво
изведете ги следните проверки.
Додека машината работи, можно е
црвената контролна сијалица од копчето
8 да трепка, на екранот да се појави
некоја од следните шифри за тревога и
на секои 20 секунди да се огласува
звучен сигнал, за да укажат дека
машината не работи:
Проблем
Машината за перење не
стартува:
• E10 : проблем со доводот на водата.
• E20 : проблем со испуштањето на
водата.
• E40 : вратата е отворена.
Откако ќе го решите проблемот,
притиснете го копчето 8 за да ја
стартувате програмата одново. Ако и по
сиве овие проверки проблемот останува,
контактирајте со својот локален
сервисен центар.
Можна причина/Решение
Вратата не е затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Штекерот не е правилно вметнат во приклучницата.
• Вметнете го штекерот во приклучницата.
Во приклучницата нема струја.
• Проверете ја домашната електрична инсталација.
Избил главниот осигурувач.
• Заменете го осигурувачот.
Бирачот не е правилно поставен, а копчето 8 не е притиснато.
• Завртете го бирачот и повторно притиснете го копчето 8 .
Избран е одложен старт.
• Доколку алиштата треба да се перат веднаш, откажете го
одложениот старт.
Активирана е безбедносната блокада за деца.
• Дезактивирајте ја безбедносната блокада за деца.
electrolux 25
Проблем
Можна причина/Решение
Машината не зема вода:
Славината за вода е затворена. E10
• Отворете ја славината.
Доводното црево е згмечено или превиткано. E10
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Филтерот во доводното црево е затнат. E10
• исчистете го филтерот во доводното црево.
Вратата не е правилно затворена. E40
• Добро затворете ја вратата.
Машината зема вода и
веднаш ја испушта:
Крајот од одводното црево е поставен премногу ниско.
• Погледнете го соодветниот пасус во поглавјето "испуштање
вода".
Машината не испушта и/или
не центрифугира:
Одводното црево е згмечено или превиткано. E20
• Проверете го приклучокот на одводното црево.
Одводниот филтер е затнат. E20
• Исчистете го одводниот филтер.
Избрана е некоја опција или програма, која завршува со вода
во коритото или која ги исклучува сите фази на
центрифугирање.
• Изберете ја програмата цедење или центрифугирање.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
На подот има вода:
Сте употребиле премногу или несоодветен детергент
(создава премногу пена).
• Намалете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Проверете дали протекува од некој од приклучоците на
доводното црево. Понекогаш е тешко да се забележи дека по
цревото тече вода; проверете дали е влажно.
• Проверете го приклучокот на доводното црево.
Одводното или доводното црево е оштетено.
• Заменете го со ново.
По чистењето, капакот на цревото за ургентно испуштање не
е вратен на место или филтерот не е правилно зашрафен.
• Одново ставете го капакот од цревото за ургентно
празнење или докрај зашрафете го филтерот.
Лоши резултати на перење:
Сте ставиле премалку детергент или детергент што не
одговара.
• Зголемете ја количината на детергентот или употребете
некој друг.
Не сте ги третирале тврдокорните дамки пред перењето.
• Користете комерцијални производи за третирање на
тврдокорните дамки.
Не е избрана соодветна температура.
• Проверете дали сте ја избрале соодветната температура.
Премногу алишта.
• Намалете ја количината на полнењето.
Вратата не се отвора:
Програмата уште работи.
• Почекајте до крајот на циклусот на перење.
Бравата од вратата не е отклучена.
• Почекајте додека не се исклучи симболот
.
Во барабанот нема вода.
• Изберете програма за цедење или центрифугирање за да
ја испуштите водата.
26 electrolux
Проблем
Можна причина/Решение
Машината вибрира или е
премногу бучна:
Транспортните клинови и амбалажата не се отстранети.
• Проверете дали уредот е правилно монтиран.
Потпорните ногалки не се регулирани
• Проверете дали уредот е правилно нивелиран.
Алиштата не се рамномерно распоредени во барабанот.
• Одново распоредете ги алиштата.
Можеби има премалку алишта во барабанот.
• Ставете повеќе алишта.
Центрифугирањето
започнува доцна или
машината не центрифугира:
Се активирал електронски уред за откривање на
неурамнотеженост, бидејќи алиштата не се рамномерно
распоредени во барабанот. Алиштата се прераспоредуваат
со вртење на барабанот. Ова може да се повтори
неколкупати, додека неурамнотеженоста не исчезне за да
може да се продолжи со нормално центрифугирање. Доколку,
по 10 минути, алиштата си уште не се рамномерно
распоредени во барабанот, машината нема да центрифугира.
Во тој случај, рачно прераспределете ги алиштата и изберете
ја програмата за центрифугирање.
• Одново распоредете ги алиштата.
Премалку алишта.
• Додајте повеќе алишта, рачно прераспределете ги и
изберете ја програмата за центрифугирање.
Машината прави
невообичаени звуци:
Машината е опремена со тип на мотор, кој прави
невообичаени звуци во однос на традиционалните мотори.
Овој нов мотор овозможува помеко стартување и
порамномерно распределување на алиштата во барабанот во
текот на центрифугирањето, како и зголемена стабилност на
машината.
Во барабанот не се гледа
вода:
Машините, базирани на модерна технологија, работат многу
економично, користејќи многу малку вода, без да се намалат
перформансите.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Доколку не можете да го утврдите или
решите проблемот, обратете се во
нашиот сервисен центар. Пред да се
јавите на телефон, запишете ги
моделот, серискиот број и датумот на
набавка на вашата машина: сервисниот
центар ќе ги бара овие податоци.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Технички податоци
Димензии
Широчина
Височина
Длабочина
60 см
85 см
44 см
electrolux 27
Поврзување на електриката
Информации за поврзувањето на електриката се дадени на
плочката од внатрешната страна на вратата на апаратот.
Притисок на доводот за вода
Минимум
Максимум
0,05 MPa
0,8 MPa
Максимално полнење
Памук
6 кг
Брзина на центрифугирање
Максимум
1000 врт./мин (EWS 10670 W)
1200 врт./мин (EWS 12670 W)
Потрошувачки вредности
Програма
Потрошувачка на
енергија (KWh)
Потрошувачка на
вода (литри)
Бел памук 90°
2.1
62
Памук 60°
1.3
59
Памук ECO 60° 1)
1.02
52
Памук 40°
0.75
59
Синтетика 40°
0.5
45
Чувствителни 40°
0.55
55
Волна/ Перење на
рака 30°
0.3
50
Траење на
програмата (минути)
За траењето на
програмите
погледнете на
екранот на
контролната табла.
1) Програмата "Памук Eco" на 60°C со полнење од 6 кг е референтна програма за податоците
внесени на енергетската етикета, во согласност со стандардите од EEC 92/75.
Податоците за потрошувачка прикажани во табелата се сметаат за чисто
ориентациски, бидејќи може да варираат зависно од количеството и видот на
алиштата, од влезната температура на водата, како и од температурата на
околината.
Монтажа
Распакување
Сите транспортни клинови и сета
амбалажа мора да се отстранат пред
користење на уредот.
Препорачуваме да ја чувате
транспортната опрема за да може
одново да се монтира доколку уредот
некогаш повторно се превезува.
1. Откако ќе ја отстраните сета
амбалажа, внимателно положете ја
машината на задната страна и
отстранете го стиропорот одоздола.
2. Извадете ги кабелот за струја и
цревата за одвод и довод од
држачите на задниот дел на
апаратот.
28 electrolux
3. Отшрафете ги трите шрафови.
4. Извлечете ги соодветните пластични
разделници.
5. Затворете ги помалото горно дупче и
двете поголеми дупчиња со
соодветните пластични клинкапачиња од ќесичката со упатството
за употреба.
Поставување во положба
Монтирајте ја машината на рамен, тврд
под. Уверете се дека струењето на
воздухот околу машината не е
попречено од теписи, черги итн.
Проверете дали машината ги допира
ѕидот или кујнските елементи.
Нивелирајте ја машината за перење со
подигање или спуштање на ногалките.
Можно е, регулирањето на ногалките да
оди тешко, бидејќи имаат навртка за
само-заклучување, но машината МОРА
да биде нивелирана и стабилна. Ако е
потребно, проверете го поставувањето
со помош на либела. Сите потребни
нагодувања може да се изведуваат со
electrolux 29
клуч за одвртување. Точното
нивелирање спречува вибрации, бучава
и поместување на машината во текот на
работата.
ВНИМАНИЕ Никогаш не ставајте
картон, дрво или сличен материјал
под машината за да ги израмните
нерамнините на подот.
Довод за вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој уред мора
да се приклучи на довод на студена
вода.
1. Приклучете го доводното црево,
испорачано со машината, на славина
со навој од 3/4". Секогаш користете го
цревото испорачано со уредот.
2. другиот крај од доводното црево, кој
се приклучува во машината, може да
се заврти како што е прикажано на
сликата.
Не поставувајте го доводното црево
надолу.
нагодете го аголот на цревото кон
лево или кон десно, зависно од
положбата на славината за вода.
3. Правилно наместете го цревото со
олабавување на прстенестата
навртка. Откако ќе го поставите
доводното црево, проверете дали
прстенестата навртка е добро
прицврстена за да избегнете
протекување.
Доводното црево не смее да се
продолжува. Ако е премногу кратко и ако
не сакате да ја преместувате славината,
ќе треба да купите ново, подолго црево,
специјално наменето за овој тип на
примена.
ВАЖНО Пред да приклучувате
машината на нова водоводна мрежа или
на мрежа која не е користена повеќе
време, пуштете да истече некоја
разумна количина вода, за да се исперат
сите талози што се собрале во цевките.
Одвод за вода
Крајот од одводното црево може да се
постави на три начини.
ВАЖНО Не употребувајте го цревото од
старата машина за да ја поврзете на
доводот на вода.
30 electrolux
• Закачено преку работ на мијалникот ,
со помош на пластичната водилка за
црево, испорачана со машината. Во
овој случај, уверете се дека крајот
нема да се откачи при празнење на
машината. Ова може да се постигна со
негово врзување на славината или со
закачување на ѕидот.
• Во огранок од одводната цевка на
мијалникот. Овој огранок мора да биде
над јамката, така што кривината ќе
биде најмалку 60 cm над подот.
• Директно во одводна цевка , на висина
не помала од 60 cm и не повеќе од 90
cm. Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде вентилирано,
т.е. внатрешниот пречник на
одводната цевка мора да биде
поголем од надворешниот дијаметар
на одводното црево. Одводното црево
не смее да биде превиткано.
Одводното црево може да се продолжува до максимум 4 метри. Дополнително
одводно црево и елемент за поврзување можете да набавите во вашиот локален
сервисен центар.
Поврзување на струјата
Информации за поврзувањето на
електриката се дадени на плочката од
внатрешната страна на вратата на
уредот.
Проверете дали вашата домашна
електрична инсталација може да го носи
потребното максимално оптоварување,
притоа земајќи ги предвид и останатите
користени уреди.
Поврзете ја машината на заземјена
приклучница.
Производителот не прифаќа никаква
одговорност за оштетувања или
повреди, настанати поради
непочитување на горенаведените
безбедносни мерки.
electrolux 31
По монтажата на машината, кабелот
за струја мора да биде лесно
достапен.
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите означени со симболот
можат да се рециклираат.
>PE<=полиетилен
>PS<=полистирен
>PP<=полипропилен
Ова значи дека тие може да се
рециклираат со нивно отстранување во
соодветни собирни контејнери.
Еколошки практични совети
За да заштедите вода, струја и да
помогнете во заштита на животната
средина, препорачуваме да ги следите
овие практични совети:
• За да се заштеди детергент, вода и
време, нормално валканите алишта
можат да се перат и без претперење
(со тоа се штити и животната
средина!).
• Машината работи поекономично ако е
целосно наполнета.
• Со соодветно претходно третирање
може да се отстранат дамките и
валканоста на одредени места;
алиштата тогаш може да се перат на
пониска температура.
• Измерете го детергентот според
тврдостa на водата, степенот на
валканост и количината на алишта,
што ќе се пере.
Доколку кабелот за струја на уредот
мора да се замени, тоа мора да го
направи сервисен центар.
www.electrolux.com
132960750-00-402008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement