Aeg-Electrolux L86850 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux L86850 Uživatelský manuál
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 1
LAVAMAT 86850
Návod k použití
Pračka
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 2
2
Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho
sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií. Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny
směrem k nejlepší účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších
standardů. Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti
k životnímu prostředí. Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho
spotřebiče si prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to
snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na
bezpečném místě pro případ, že byjste do něho potřebovali v budoucnu nahlédnout,
nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před
poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 3
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
Bezpečnostní informace
6-9
Popis výrobku
10
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
10
Ovládací panel
11
Displej
11
První použití
12
Nastavení jazyka
12
Nastavení času
12
Vlastní nastavení
12
Nastavení jasu
13
Nastavení kontrastu
13
Nastavení zvukového signálu
13
Návrat k hlavní nabídce
13
Denní používání
14
Vložení prádla
14
Odměření pracího prostředku a aviváže
14
Volba požadovaného programu
15
Volba teploty
15
Volba rychlosti odstřeďování, Zastavení máchaní nebo Noční cyklus
16
Volba funkcí
17
Volba možnosti PŘEDPÍRKA
17
Volba možnosti SKVRNY
17
Volba možnosti CITLIVÝ
18
Volba možnosti EXTRA MÁCHÁNÍ
18
Volba možnosti RYCHLÝ
18
132971380_CS.qxp
4
29/06/2007
16.07
Pagina 4
Obsah
Volba možnosti ULOŽIT PAMĚŤ
19
Volba možnosti DĚTSKÁ POJISTKA
20
DISPLEJ
20-22
Volba možnosti START/PAUZA
22
Volba možnosti ODLOžENÝ START
22
Změna možnosti nebo probíhajícího programu
23
Přerušení programu
23
Zrušení programu
24
Otevření dvířek po spuštění programu
24
Na konci programu
24
Prací programy
25-28
Informace o programech
29-30
Rady pro praní
31-35
Třídění prádla
31
Teplota
31
Před vložením prádla
31
Maximální náplň
32
Váha prádla
32
Odstraňování skvrn
33
Prací prostředky a přísady
34
Množství použitého pracího prostředku
34
Mezinárodní symboly kódů pro praní
35
Údržba a čištění
36
Odvápnění
36
Po každém praní
36
Čištění vnějších ploch
36
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
36
Vypouštěcí čerpadlo
37
Filtr přívodní vody
38
Nebezpečí zamrznutí
39
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 5
Obsah
Nouzové čerpání
5
39
Něco nefunguje
40-44
Technické údaje
45
Hodnoty spotřeby
46
Instalace
47
Vybalení
47
Umístění a vyrovnání
49
Přívod vody
49
Zařízení na zastavení vody
50
Čerpání vody
50
Připojení k elektrické síti
51
Poznámky k ochraně životního prostředí
52
Obalové materiály
52
Stará pračka
52
Ekologické rady
52
Střediska služeb zákazníkům
53-55
132971380_CS.qxp
6
29/06/2007
16.07
Pagina 6
Bezpečnostní informace
Návod k použití
Bezpečnostní informace
Před prvním použitím
• Bezpečnost elektrických spotřebičů AEG/ELECTROLUX odpovídá průmyslovým
normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se
jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující
bezpečnostní upozornění. MUSÍTE si je před instalací nebo používáním spotřebiče
pozorně přečíst.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i
v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se
budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k
použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a
příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k
poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly
poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem
mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové
teplotě.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je
nebezpečná.
• V průběhu pracích programů s vysokými teplotami mohou být skleněná dvířka
velmi horká. Nedotýkejte se dvířek!
• Ujistěte se, že malá domácí zvířata nevlezla do bubnu pračky. Raději proto před
praním vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké
nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a nesmí se proto dostat do
pračky.
• Používejte pouze doporučená množství aviváže a pracích prostředků. Pokud
použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy
používejte množství doporučené výrobcem.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 7
Bezpečnostní informace
7
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k
tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly
uvíznout mezi vanou a vnitřním bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní předmětů s kosticemi, nebo materiáu, který není
zaobroubený nebo který se zatrhává.
• Po použití, při čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte
přívod vody.
• Buben spotřebiče je osvětlen bílým světlem. Osvětlení je třídy 1, podle normy IEC
60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001. V případě potřeby musí být výměna osvětlení
bubnu provedena servisním střediskem.
• V žádném případě se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození
spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Instalace
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Po odstranění obalu zkontrolujte spotřebič, zda není poškozený. V případě
pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky.
Pokud se neodstraní, může se výrobek a jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu, přívodní hadici a čerpací hadici.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl kolem volně
proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadice ani z míst napojení voda.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu,
přečtěte si kapitolu “Nebezpečí námrazy”.
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
132971380_CS.qxp
8
29/06/2007
16.07
Pagina 8
Bezpečnostní informace
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na
visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy
zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla
skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ
prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí roztoky, musíte se přesvědčit, že byl roztok
z oděvu odstraněn před umístěním do pračky.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte za
zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha
nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak
oslabené osoby.
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s pračkou nehrály.
• Obalový materiál (plastové fólie, polystyren) uschovejte z dosahu dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu dětí.
• Všechny prostředky na praní uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 9
Bezpečnostní informace
• Ujistěte se, že se děti ani malá domácí
zvířata nedostala do bubnu pračky. Aby k
tomu nedošlo, je pračka vybavena
speciální funkcí. Toto zařízení se aktivuje
pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř
dvířek doprava, až je zářez vodorovně.
Můžete použít i minci. Zařízení se vypne
pootočením tlačítka doleva, až je zářez
svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.
9
132971380_CS.qxp
10
29/06/2007
16.07
Pagina 10
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s
nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
1
2
3
4
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Ovládací panel
Osvětlení bubnu
Držadlo dvířek
5
6
7
Typový štítek
Vypouštěcí čerpadlo
Tři seřiditelné nožičky, zadní nožička
vlevo je automatická.
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora na prací prostředek používaná pro předpírku.
Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro hlavní praní.
Komora pro tekuté přísady (aviváž, škrob).
Komora pro odstraňovač skvrn k použití pro hlavní praní s funkcí SKVRNY.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 11
Ovládací panel
11
Ovládací panel
PAMĚŤ 1
PAMĚŤ 2
EKO
SMĚS 40-60
3 KG
1
2
3
4
5
Displej
Volič programu
Tlačítko “Teplota”
Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”
Tlačítko “Možnosti”
6
7
8
9
Tlačítko “Rychlý”
Displej
Tlačítko “Start/Pauza”
Tlačítko “Odložený start”
Tlačítko “OK”
BAVLNA
Stiskněte START
ke spuštění
1
Informační panel, ukazuje aktuální
nastavení
2
Délka pracího programu
3
4
Konec programu
Možnosti
5
Odložený start - symbol
6
“Rychlý” - symbol možnosti
7
Rychlost odstředění, Zastavení máchání,
Noční provoz - symbol
8
Teplota - symbol
132971380_CS.qxp
12
29/06/2007
16.07
Pagina 12
Použití
První použití
Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
Z bubnu vyjměte polystyren a všechen obalový materiál.
Nastavení jazyka
Před prvním použitím spotřebiče musíte otočením voliče programů nastavit jazyk, ve kterém
si přejete zobrazovat zprávy na displeji. Při opětovném zapnutí spotřebiče se všechny zprávy
na displeji budou zobrazovat v tomto jazyce.
Důležité upozornění!
Pokud na displeji není žádný jazyk, spotřebič už byl jednou zapnutý. V takovém
případě, přejete-li si změnit nastavení jazyka, stiskněte současně tlačítka “TEPLOTA”
A “ODSTŘEĎOVÁNÍ”
po dobu 6 vteřin, abyste aktivovali nabídku jazyka.
Stisknutím tlačítka “MOŽNOSTI”
, projdete nabídkou všech dostupných jazyků.
Stiskněte dvakrát tlačítko OK, abyste potvrdili výběr.
Nastavení času
Po zvolení jazyka musíte před prvním praním nastavit čas, a potom při změnách na
letní a zimní čas.
Nastavení hodin umožňuje změnit/nastavit aktuální čas. Správné nastavení hodin je
velmi důležité, protože na něm závisí aktuální čas KONCE cyklu.
Krátkým/jednorázovým stisknutím tlačítka “Možnosti”
, se čas mění po jedné
minutě. Trvalým stisknutím stejných tlačítek se čas mění po 10 minutách.
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení aktuálního času.
Vlastní nastavení
Tento spotřebič je vybaven nabídkou “nastavení”, která vám umožní měnit nastavení z
výroby podle potřeby.
Když zapnete pračku otočením voliče programů, stiskněte “Možnosti”
, pro
aktivaci Nabídky funkcí. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet všemi
dostupnými funkcemi, dokud nepřijdete na nabídku NASTAVENÍ. Stiskněte OK pro
přístup do nabídky. Použijte opět “MOŽNOSTI”
, abyste mohli projít nabídkou
všech nastavení a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 13
Použití
13
Nastavení jasu
Nastavení jasu vám umožní upravit intenzitu podsvícení displeje.
Stisknutím tlačítka “MOŽNOSTI”
, můžete zvýšit nebo snížit jas.
Můžete si vybrat mezi různými úrovněmi od 0 do 9 (0 = min. - 9 = max.).
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
Nastavení kontrastu
Nastavení Kontrastu vám umožní upravovat optické vlastnosti displeje.
Stisknutím tlačítka “MOŽNOSTI”
, můžete zvýšit nebo snížit kontrast.
Můžete si vybrat mezi různými úrovněmi od 0 do 9 (0 = min. - 9 = max.).
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
Nastavení zvukového signálu
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v následujících případech:
na konci programu
v případě provozních problémů
Pokud si přejete aktivovat zvukové zařízení, stiskněte tlačítko “MOŽNOSTI”
zvolili nabídku “Signál”. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby. Čárka u
příslušného symbolu začne blikat na znamení, že úprava byla provedena.
Stiskněte opět tlačítko “MOŽNOSTI”
, abyste
, pro aktivaci či deaktivaci zvukového signálu.
Potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
Návrat k hlavní nabídce
Tato funkce nastavení vám umožní návrat k nabídce funkcí.
Nastavte funkci ZPĚT stisknutím tlačítka “MOŽNOSTI”
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
.
132971380_CS.qxp
14
29/06/2007
16.07
Pagina 14
Použití
Denní používání
Vložení prádla
1. Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo
dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu
po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zavírání musíte
slyšet kliknutí.
Upozornění! Nenechávejte prádlo mezi dvířky a
těsněním.
Odměření pracího prostředku a aviváže
Tento spotřebič byl navržen tak, aby snížil
spotřebu vody, energie a pracích prášků.
1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte množství požadovaného pracího
prostředku, nalijte ho do komory na hlavní
praní
a pokud chcete provést fázi
předpírky, přidejte ho do komory označené
.
Jestliže si přejete provést funkci
odstraňování skvrn, nalijte odstraňovač
skvrn do komory označené
.
2. Jestliže je to třeba, nalijte prostředek pro
aviváž tkanin do komory označené
(množství použitého pracího prostředku
nesmí přesáhnout značku MAX na
dávkovači).
Dávkovač lehce zavřete.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 15
Použití
15
Volba požadovaného programu
Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla
podle popisu v tabulce pracích programů (viz
Prací programy).
PAMĚŤ 1
PAMĚŤ 2
EKO
Otočte voličem programu do požadované polohy.
Volič programu určuje typ pracího cyklu (např.
hladinu vody, otáčení bubnu, počet máchání) a
prací teplotu podle druhu prádla.
SMĚS 40-60
3 KG
Kontrolka Start/Pauza začne blikat a na displeji
se zobrazí název programu a doba trvání
zvoleného programu.
Voličem programu je možné otáčet doprava i doleva.
Poloha O slouží k resetování programu/vypnutí pračky.
Na konci programu musíte pootočit voličem programu do polohy O, aby se pračka
vypnula.
Upozornění!
Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá kontrolka
Start/Pauza 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva “Otočte voličem programu do
posledního nastavení”. Pračka nově zvolený program neprovede.
Volba teploty
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo
vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená
pračkou.
BAVLNA
Stiskněte START
ke spuštění
Maximální teploty pro každý prací program
můžete zjistit v části “Prací programy”.
Symbol studeného praní odpovídá
.
Možnost kombinace možností a pracích programů viz kapitola viz kapitola “PRACÍ
PROGRAMY”.
132971380_CS.qxp
16
29/06/2007
16.07
Pagina 16
Použití
Volba možnosti Rychlost odstřeďování, Noční provoz
Zastavení máchání
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo
odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost
navržená pračkou.
nebo
BAVLNA
Stiskněte START
ke spuštění
Maximální rychlosti jsou:
●
pro BAVLNU, HYGIENICKÉ, SMĚS 40-60,
EKONOMICKÝ: 1600 ot/min;
●
pro DŽÍNY, SYNTETIKA, SNADNÉ ŽEHLENÍ, JEMNÉ, VLNA, SPODNÍ PRÁDLO,
HEDVÁBÍ, 20 MIN.-3 KG, RYCHLÝ INTENZIVNÍ: 1200 ot/min;
●
pro SPORTOVNÍ - OUTDOOR a PROSTĚRADLO/PŘIKRÝVKA: 800 ot/min;
“Zastavení máchání”
: jestliže zvolíte tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z
posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Na konci programu začne 0 a
symbol blikat na displeji., zpráva “Dvířka zablokovaná” a “Zastavení máchání” se
objeví na displeji, kontrolka Start/Pauze se vypne a dvířka jsou blokována na znamení,
že se musí odčerpat voda.
Abyste mohli odčerpat vodu:
●
●
●
●
●
otočte voličem programu na O
vyberte program Čerpání nebo Odstřeďování
pokud je to třeba, snižte rychlost odstřeďování pomocí příslušného tlačítka
stiskněte tlačítko Start/Pauza
jestliže program skončil, na displeji se objeví blikající 0 a zpráva “Hotovo”. Dvířka je
možné otevřít.
“Noční provoz”
: volbou této funkce pračka neodčerpá vodu z posledního máchání,
aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus
velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních hodinách nebo tehdy, jsou-li
omezeny náklady na dodávku elektrické energie. U programů Bavlna, Směs 40-60,
Syntetika, Džíny, Jemné, Spodní prádlo, Hedvábí a Sport Intenzivní (kromě Snadného
žehlení, Přikrývky, 20 Min. - 3 KG a Sportovní - Outdoor) se máchání provede s větším
množstvím vody. Na konci programu bliká na displeji 0 a
-objeví se zpráva “Dvířka
zablokována” a “Zastavení máchání”, kontrolkaStart/Pauza zhasne a dvířka jsou
zablokována na znamení, že se musí odčerpat voda.
Při vypouštění vody postupujte dle předchozí části o funkcích.
Možnost kombinace možností a pracích programů viz kapitola viz kapitola “Prací
programy”.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 17
Použití
17
Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti.
Pozor: Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Symboly a zprávy neslučitelných
funkcí se nezobrazují.
Jestliže je ale vybrána možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem nebo
jakoukoli jinou funkcí, na displeji se objeví zpráva “Nevolitelné”.
Možnosti musíte zvolit po nastavení programu, ale před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Stiskněte “MOŽNOSTI” pro aktivaci nabídky funkcí.
Projděte všechny dostupné možnosti, stiskněte tlačítko “Možnosti” Název příslušného
programu se objeví v v příslušném obdélníku na znamení, že byl tento program vybrán.
Stiskněte tlačítko OK k zapnutí a potvrzení volby. Příslušná ikona se objeví na pravé straně
displeje na znamení, že možnost byla nastavena. Stiskněte stejné tlačítko k vypnutí
funkce.
Po výběru funkcí počkejte asi 10 vteřin, až se displej vrátí zpět do výchozího nastavení.
Zvolené funkce se objeví na displeji.
Volba možnosti Předpírky
Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě před
hlavním praním předeprat na 30°C.
Předpírka končí krátkým odstřeďováním u
programů pro bavlnu a syntetické tkaniny, u
programů pro jemné tkaniny se voda pouze
vypustí.
BAVLNA
ZPĚT
PŘEDPÍRKA
EXTRA MÁCHÁNÍ
Možnost kombinace této možnosti a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
Volba možnosti Skvrny
K vyprání velmi zašpiněného prádla nebo prádla
se skvrnami pomocí odstraňovače skvrn
(prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází
odstraňování skvrn).
Tato možnost není k dispozici u programů s
teplotou nižší než 40°C.
Možnost kombinace této možnosti a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
BAVLNA
PŘEDPÍRKA
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁNÍ
132971380_CS.qxp
18
29/06/2007
16.07
Pagina 18
Použití
Upozornění! Pokud chcete použít program s funkcí odstraňování skvrn, nalijte
odstraňovač skvrn do komory
.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
Volba možnosti Citlivý
Jestliže stiskněte toto tlačítko, intenzita praní se
sníží. U programů BAVLNA, SMĚS 40°-60° a
SYNTETIKA pračka přidá jedno máchání.
BAVLNA
EXTRA MÁCHÁNÍ
CITLIVÝ
DĚTSKÁ POJISTKA
Tato možnost není slučitelná s funkcí Extra
máchání
.
Možnost kombinace této možnosti a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Tato možnost se doporučuje pro nestálobarevné prádlo.
Volba Extra máchání
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou.
Pro lidi s velmi citlivou kůží (alergickou na prací
prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve
větším množství vody (extra máchání).
BAVLNA
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁNÍ
CITLIVÝ
Možnost kombinace této možnosti a pracích
programů viz kapitola “Prací programy”.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
Volba možnosti Rychlý
Pračka je z výroby nastavena tak, že nabízí prací
cyklus pro “Normálně zašpiněné prádlo”. Cyklus
praní může být zkrácen pomocí tohoto tlačítka.
BAVLNA
Tuto funkci lze zvolit se všemi programy pro
BAVLNU, SYNTETIKU a JEMNÉ.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka se na displeji
rozsvítí symbol
, objeví se zpráva “DENNÍ” a
můžete zkrátit dobu praní pro praní lehce
zašpiněného denního prádla.
Na displeji se objeví zkrácený čas. Používá se pro velmi zašpiněné prádlo. Maximální
náplň je 7 kg pro bavlnu a 3,5 kg pro syntetické a jemné prádlo.
Stisknutím tlačítka dvakrát se na displeji objeví symbol
a zpráva “EXTRA
KRÁTKÝ” a můžete zkrátit délku praní pro “lehce zašpiněné prádlo”. Na displeji se
objeví zkrácený čas praní.
Používat pouze pro velmi lehce zašpiněné prádlo. Maximální náplň je 3,5 kg pro
bavlnu a 2 kg pro syntetiku a jemné.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 19
Použití
19
Volba možnosti ULOŽIT PAMĚŤ
Programová nastavení, která se často používají, lze uložit (např. bavlna, 60°C, 1000
ot/min, s předpírkou a extra mácháním).
K tomuto účelu jsou k dispozici 2 paměťová místa na 2 posledních místech voliče
programu. Uložený program lze zvolit stejným způsobem jako každý další prací
program pomocí voliče.
Uložení paměti:
●
zvolte vybraný program a požadované možnosti
●
stiskněte tlačítko MOžNOSTI pro aktivaci nabídky funkcí.
●
stisknutím tlačítka MOžNOSTI, zvolíte volbu “ULOŽIT PAMĚŤ” a zmáčkněte tlačítko
OK
●
stisknutím tlačítka MOžNOSTI zvolíte číslo PAMĚTI (1-2), do které si můžete uložit
svůj vlastní program.
●
stiskněte tlačítko OK pro uložení zvoleného programu. Na displeji se zobrazí
osvětlená zpráva “Uloženo”
Ke změně uloženého programového nastavení
opakujte postup od začátku.
Poznámka
Jestliže je prostor paměti už používán dříve
vybraným programem, displej zobrazí zprávu
“Plná paměť. Stiskněte OK pro přepsání.
Stiskněte MOŽNOSTI k vymazání.”. Potom
stiskněte tlačítko OK pro uložení nového
programu do paměti.
BAVLNA
DĚTSKÁ POJISTKA
ULOŽIT PAMĚŤ
NASTAVENÍ
PAMĚŤ
Programy v PAMĚTI nemohou být vymazány, ale PAMĚŤ 1
PAMĚŤ 2
můžete je přepsat jinými oblíbenými pracími
programy (viz Poznámka).
ULOŽIT PAMĚŤ
Uloženo
PAMĚŤ 2
132971380_CS.qxp
20
29/06/2007
16.07
Pagina 20
Použití
Volba možnosti Dětská pojistka
Váš spotřebič je vybaven DĚTSKOU POJISTKOU, která vám umožní nechat pračku
se zavřenými dvířky bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní nebo spotřebič
poškodí.
Nastavte tuto funkci před stisknutím tlačítka Start/Pauza a po výběru požadovaného
pracího programu.
Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Nastavení dětské pojistky:
• stiskněte tlačítko “MOŽNOSTI” pro aktivaci nabídky funkcí.
• stiskněte tlačítko “MOŽNOSTI” pro volbu možnosti Dětská pojistka.
• stiskněte tlačítko OK pro aktivaci této možnosti. Příslušná ikona
a zpráva
“Stiskněte MOŽNOSTI a OK současně na 5 vteřin k odblokování pračky” se objeví
na displeji.
Jestliže stisknete jakékoliv tlačítko po spuštění
programu s aktivní Dětskou pojistkou, na displeji
se objeví zpráva “Pračka je zablokována,
použijte kombinaci tlačítek k odblokování.”
BAVLNA
CITLIVÝ
DĚTSKÁ POJISTKA
ULOŽIT PAMĚŤ
Na konci programu stiskněte současně tlačítka
MOŽNOSTI a OK na 5 vteřin, dokud se na displeji
neobjeví zpráva “Pračka odblokována”.
DISPLEJ
Na displeji se objevují následující informace:
Stiskněte dohromady MOŽNOSTI
a OK na 5 s k odblokování pračky.
Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí délka
praní (A) a odhadovaný konec cyklu (B) v
hodinách a minutách (například 2.05).
BAVLNA
Stiskněte START
ke spuštění
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 21
Použití
21
Délka praní se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního
množství prádla pro každý druh tkaniny.
Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
Ukazatel průběhu programu
BAVLNA
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza ukazuje displej
právě probíhající fázi pracího programu. Na displeji
Praní
vidíte také zvolený typu tkaniny, pohyblivou lištu,
která ukazuje ukončený a zbývající cyklus, průběh
pracího programu a konec cyklu.
BAVLNA
Odložený start
Máchání
Pokud jste zvolili funkci PIC Odložený start,
příslušná ikona
displeje.
se objeví po pravé straně
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se hodnota zvoleného odkladu (max. 20 hodin)
zobrazí po pravé straně displeje, u příslušné ikony
.
Doba odloženého startu se snižuje po minutách.
Nesprávná volba funkce
Jestliže je vybrána funkce, která není
kompatibilní s nastaveným pracím programem,
na několik vteřin se zobrazí
zpráva”Nevolitelné”.
BAVLNA
Nevolitelné
Poplachové kódy
V případě provozních problémů se na displeji
mohou zobrazit některé poplachové zprávy,
např. “Nenapouští se voda. Zkontrolujte, zda
je vodovodní kohout otevřený a potom
stiskněte START/PAUZA”. (viz odstavec “Něco
nefunguje”).
Nečerpá vodu. Zkontrolujte prosím,
zda je filtr čistý a stiskněte START.
132971380_CS.qxp
22
29/06/2007
16.07
Pagina 22
Použití
Konec programu
Po skončení programu se střídavě zobrazují zprávy
“Dvířka odblokována” a “Hotovo”.
Odblokovaná dvířka
Hotovo
Světelná kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne.
Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po
skončení programu, displej zhasne a aktivuje se
systém úspory energie.
Bliká jen tlačítko Start/Pauza a upozorňuje na nutnost vypnout pračku.
Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další
prací program nebo pračku vypnout.
Volba možnosti “Start/Pauza”
Zvolený program spustíte tlačítkem
Start/Pauza. Příslušná červená kontrolka
přestane blikat.
Na displeji se zobrazí název a probíhající
fáze zvoleného programu na znamení, že
je spotřebič v provozu a dvířka
zablokována.
BAVLNA
Plnění
Probíhající program se přeruší stisknutím tlačítka Start/Pauza : příslušná červená
kontrolka začne blikat, zatímco na displeji se zobrazí zpráva “PAUZA” na znamení, že je
praní přerušeno.
K opětovnému spuštění programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět
tlačítko Start/Pauza.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Volba možnosti Odložený start
Tato funkce umožňuje odložení začátku
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny a potom od 1 hodiny až do 20
hodin.
BAVLNA
Odložený start
Stiskněte tlačítko Odložený start pro výběr požadovaného odložení.
Zvolená doba Odloženého startu se po několik vteřin zobrazí na displeji, potom se opět
objeví název a délka zvoleného programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Volba odloženého startu:
●
Zvolte program a požadované funkce.
●
Vyberte odložený start;
●
Stiskněte tlačítko “Start/Pause”: pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 23
Použití
23
hodinách. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušit Odložení startu je možné kdykoliv před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Zrušení odloženého startu:
●
Nastavte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka Start/Pauza;
●
stiskněte tlačítko Odložený start, dokud symbol
displeje.
●
Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza, abyste spustili program.
a zpráva “Hotovo” nezmizí z
Funkce Odložený start nemůže být zvolena u programů Čerpání a Odstřeďování .
Změna funkce nebo probíhajícího programu
Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem. Před
provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte
programovým voličem do polohy O a potom na nově zvolený program. Stiskněte
tlačítko OK ke zrušení předchozího prací program. Voda z pracího bubnu se
nevypustí. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Přerušení programu
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza,
příslušná kontrolka začne blikat. Stiskněte stejné tlačítko k restartování programu.
Zrušení programu
Otočte programovým voličem do polohy “O” a potom na nově zvolený program.
Stiskněte tlačítko OK ke zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní stiskněte tlačítko Start/Pauza k spuštění nového programu.
132971380_CS.qxp
24
29/06/2007
16.07
Pagina 24
Použití
Otevření dvířek po spuštění programu
Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka Start/Pauza.
●
Jestliže sezprávy “Pauza” a “Dvířka odblokována” objevují střídavě na displeji,
dvířka mohou být otevřena.
●
Jestliže se zprávy “Pauza” a “Dvířka odblokována” neobjeví na displeji, znamená
to, že je pračka již hřeje, že hladina vody je nad spodním okrajem dvířek, nebo že
se buben otáčí.
●
V takovém případě se dvířka nemohou otevřít.
●
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením
voliče programu na “O”. Asi po 3 minutách můžete dvířka otevřít (dávejte pozor
na hladinu vody a na teplotu!).
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví. Kontrolka tlačítka Start/Pauze zhasne, na displeji se objeví
blikající “0.00” a zvukový signál zní po několik minut.
Pokud je funkce Zastavení máchání,
nebo Noční provoz,
zvolena, kontrolka
Start/Pauza zhasne, zprávy “Dvířka blokována” a “Zastavení máchání” se zobrazí na
displeji, dvířka jsou blokována na znamení, že musí být odčerpána voda.
Kroky nutné k odčerpání vody jsou popsány v odstavci funkce “Zastavení máchání”.
Otočením voliče programu na O se pračka vypne. Vyjměte prádlo z bubnu a pozorně
zkontrolujte, zda buben zůstal prázdný.
Jestliže už nebudete prát, zavřete přívod vody. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 25
Prací programy
25
Prací programy
Program/
Teplota
Možnosti
Druh prádla
Popis programu
Snížení rychlosti
BÍLÁ BAVLNA
95°-60°
Bílá bavlna: např.
prostěradla, ubrusy,
lněné prádlo.
BAREVNÁ
BAVLNA
60°-50°-40°-30°studená
SMĚS 40-60
Barevná bavlna a len:
pracovní oděvy,
prostěradla, lněné
prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
odstředění/
-
Hlavní praní od 95°C
do 60°C
3 máchání
dlouhé odstředění
/
(*) -
-
Snížení rychlosti
odstředění/
-
/
(*) -
-
(není možné s SMĚS 40-60)
Hlavní praní od 60°C
do studené
3 máchání
dlouhé odstředění
Snížení rychlosti
HYGIENICKÉ
60°
Speciální program pro
bílou bavlnu
-
(*)
Speciální program pro
oděvy jako kalhoty,
košile nebo džínové
bundy
Snížení rychlosti
Syntetické nebo
směsové tkaniny:
spodní prádlo, barevné
SYNTETIKA
40°-30°-studená prádlo, nemačkavé
košile, blůzy.
Snížení rychlosti
DžÍNY
60°-50°-40°-30°studená
Max. náplň
3,5 kg
SNADNÉ
žEHLENÍ
60°-50°-40°-30°studená
Max. náplň
1,5 kg
Syntetické nebo
směsové tkaniny:
spodní prádlo, barevné
prádlo, nemačkavé
košile, blůzy.
Hlavní praní při 60°C
dlouhé odstředění
odstředění/
Hlavní praní od 60°C
do studené
5 máchání
dlouhé odstředění při
1200 ot/min.
odstředění/
/
odstředění/
-
/
(*) -
-
Hlavní praní od 60°C
do studené
4 máchání
krátké odstředění při
1200 ot/min.
Snížení rychlosti
odstředění/
-
Snížení rychlosti
Jemné prádlo,: např.
JEMNÉ
40°-30°-studená záclony.
odstředění/
-
(*) -
Hlavní praní od 60°C
do studené
3 máchání
krátké odstředění
/
-
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
132971380_CS.qxp
26
29/06/2007
16.07
Pagina 26
Prací programy
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
PROSTĚRADLA, Krátký cyklus pro
deky
PŘIKRÝVKY
Max. náplň 2 kg
JEMNÉ
MÁCHÁNÍ
ČERPÁNÍ
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Samostatný máchací
cyklus pro ručně prané
prádlo.
Samostatné
odstřeďování pro
bavlnu
Speciální program pro
SPODNÍ PRÁDLO
velmi jemné ručně
40°-30°-studená
prané oděvy
MAX. NÁPLŇ 1 KG
30°-studená
MAX. NÁPLŇ 1 KG
Prádlo vyžadující
jemné praní a
odstředění.
Popis programu
Snížení rychlosti
odstředění
Čerpání a dlouhé
odstředění
Snížení rychlosti
odstředění//
Dlouhé odstředění
Používá se pro
odčerpání vody z
posledního máchání u
programů Zastavení
máchání
a Noční
provoz .
Oděvy s visačkou
“Čistá střižní vlna,
nesrážlivá, možno
VLNA
40°-30°-studená prát v pračce” nebo
“Ruční praní”.
HEDVÁBÍ
Možnosti
Čerpání
Snížení rychlosti
odstředění
Čerpání a dlouhé
odstředění
Snížení rychlosti
odstředění//
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění//
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění//
Hlavní praní od 30°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 27
Prací programy
27
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
SPORTOVNÍ
- OUTDOOR
Speciální program pro
40°-30°sportovní oděvy
STUDENÁ
Max. náplň 2 kg
20 MIN. - 3 kg
30°
Pro lehce zašpiněné
oděvy, s výjimkou vlny
RYCHLÝ
INTENTIVNÍ
60°-50°-40°
Max. náplň. 5 kg
Pro bavlněné nebo
smíšené tkaniny,
lehce zašpiněné,
nebo nošené pouze
jednou
EKONOMICKÝ
60°
Bílá a barevná bavlna
- ekonomickýlehce až
normálně zašpiněné
prádlo, košile, spodní
prádlo.
O
Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí
pračky.
Možnosti
Popis programu
Hlavní praní od 40°C
do studená
3 máchání
krátké odstředění
Snížení rychlosti
odstředění/
Hlavní praní při 30°
2 máchání
krátké odstředění při
1200 ot/min
Snížení rychlosti
odstředění
Hlavní praní od 60° do
40°C
3 máchání
krátké odstředění při
1200 ot/min
Snížení rychlosti
odstředění/
Snížení rychlosti
odstředění/
/
-
(*) -
* Funkci Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40°C nebo vyšší.
-
Hlavní praní při 60°C
2 máchání
dlouhé odstředění
132971380_CS.qxp
28
29/06/2007
16.07
Pagina 28
Prací programy
Prací programy
Druh tkaniny
Max. Náplň
7 kg
BAVLNA
SYNTETIKA, JEMNÉ
3,5 kg
DžÍNY
3,5 kg
žEHLENÍ
1,5 kg
PROSTĚRADLO, PŘIKRÝVKA
2 kg
VLNA (RUČNÍ PRANÍ)
2 kg
SNADNÉ
DÁMSKÉ PRÁDLO
a
HEDVÁBÍ
1 kg
SPORTOVNÍ - OUTDOOR
2 kg
20
3 kg
MIN.
-3
KG
RYCHLÝ INTENZIVNÍ
5 kg
EKONOMICKÝ
7 kg
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 29
Informace o programu
29
Informace o programu
HYGIENICKÉ
Prací program pro bílou bavlnu. Tento program odstraňuje
mikrorganismy praním při 60°C a přídavným mácháním.
Ještě efektivnějšího účinku dosáhnete přidáním speciální
přísady “Hygienické” do komory “Skvrny” a zvolením
možnosti “Skvrny”. Doporučená maximální rychlost
odstředění: 1600 ot/min.
40-60 SMĚS
Speciální program pro bílou a barevnou bavlnu,
vhodný pro různé prací teploty. Tento program lze
použít pro prádlo, které se pere při 40°C nebo
odděleně při 60°C. Tak můžete využít celou kapacitu
bubnu a ušetřit tak energii a vodu. Dosáhnete stejně
dobrého pracího výsledku jako při normálním
programu 60°C.
Džíny
S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný
čas jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej
vyrobený z hi-tech materiálů. (Funkce Extra máchání se
zapne automaticky). Maximální rychlost odstřeďování je
1200 otáček/min.
Snadné žehlení
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a
odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo.
Tímto způsobem je pak žehlení jednodušší. Pračka
navíc provede přídavná máchání.
Prostěradla, přikrývky
Prací program pro jednu syntetickou deku,
prostěradlo apod. Prací teplota je 30°C a 40°C.
Odstředění se provádí při 800 ot/min.
Vlna
(Ruční praní
Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i
pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny se
symbolem “ruční praní”
.
Spodní prádlo
)
Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo, jako
dámské prádlo, podprsenky apod. Maximální prací
teplota je 40°C. Maximální rychlost otáčení se
automaticky snižuje na 1200 otáček/min.
132971380_CS.qxp
30
29/06/2007
16.07
Pagina 30
Informace o programu
Informace o programu
Hedvábí
Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené
syntetické prádlo. Prací teplota je 30°C.
Maximální rychlost otáčení se automaticky snižuje na
1200 otáček/min.
Sportovní - Outdoor
Speciální program pro praní sportovních oděvů.
Maximální teplota je 40°C. Maximální rychlost
odstřeďování je 800 otáček/min. Při tomto programu
nepřidávejte žádné další přísady.
20 MIN. - 3 kg
Speciální program při 30°C, délka asi 20 minut, ideální
pro prádlo k osvěžení: např. a sportovní bundy nošené
jen jednou nebo lehce zašpiněné či nové oblečení.
Rychlý intenzivní
Rychlý prací program, používá se pouze pro lehce
znečištěné bílou/stálobarevnou bavlnu a smíšené tkaniny.
Ekonomický
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně
zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba
praní bude delší.. S tímto programem dosáhnete
dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
Jemné máchání
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné oblečení, které bylo vyprané ručně. Pračka
provede 3 máchání a závěrečné dlouhé odstředění.
Rychlost odstředění může být snížena stisknutím
tlačítka Rychlost odstředění.
Čerpání
Pro odčerpání vody z posledního máchání u programů
s funkcí Zastavení máchání
a Noční provoz
.
Nejprve otočte voličem programu do polohy O, potom
vyberte program Čerpání a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odstředění
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech s funkcí Zastavení máchání
a Noční
provoz
. Před zvolením tohoto
programu je nutné pootočit voličem programu do
polohy O. Můžete zvolit rychlost odstřeďování
prostřednictvím příslušného tlačítka podle typu prádla,
které má být odstředěno.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 31
Příprava pracího cyklu
31
Příprava pracího cyklu
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.
Teploty
95° nebo 90°
pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo
(např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla...).
60°/50°
pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např.
košile, noční prádlo, pyžama...) ze lněných, bavlněných
nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní prádlo)
40°-30°- studená
pro choulostivé kousky prádla (např. síťové záclony),
smíšené prádlo včetně syntetických vláken a vlny se
značkou “čistá střižní vlna, možno prát v pračce,
nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo
svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu, a proto by se poprvé mělo prát
samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do
vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné apod.).
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny
pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí
pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do
nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
132971380_CS.qxp
32
29/06/2007
16.07
Pagina 32
Příprava pracího cyklu
Maximální náplň prádla
Doporučená množství prádla jsou vyznačena v tabulkách programů.
Obecné zásady:
Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
Syntetika: buben plný pouze do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.
Váha prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
ubrousek
povlak na přikrývku
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
osuška
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc
namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a
skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu
vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 33
Příprava pracího cyklu
33
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi
používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová
struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem (*), položte kus na měkkou
látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou
octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího
prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým
nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých
množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu existující v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě,
prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro
automatické pračky:
práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60°C) a vlnu,
tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60°C)
pro všechny druhy tkanin nebo speciálně pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže používáte koncentrovaný práškový nebo tekutý prací prostředek, zvolte program
předpírky.
132971380_CS.qxp
34
29/06/2007
16.07
Pagina 34
Příprava pracího cyklu
Pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití
koncentrovaného pracího prostředku.
Tekutý prací prostředek nalijte do komory zásuvky dávkovače označené
spuštěním programu.
ještě před
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory označené
spuštěním pracího programu.
ještě před
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku “MAX” na zásuvce dávkovače pracího prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny. Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se
řiďte dávkováním a pokyny výrobce daného prostředku. Pokud použijete prací
prostředek k ošetřování skvrn, musíte ihned spustit prací cyklus.
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě.
Poznámka: Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední stupeň tvrdosti
(od stupně tvrdosti II). Řiďte se pokyny výrobce. Množství pracího prostředku pak lze
vždy určit podle stupně tvrdosti I (= měkká).
Stupně tvrdosti vody
Úroveň
Charakteristika
německé
°dH
francouzské
°T.H.
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 35
Mezinárodní kódy symbolů praní
35
132971380_CS.qxp
36
29/06/2007
16.07
Pagina 36
Čištění a údržba
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Je užitečné pravidelně používat v pračce
změkčovač vody v prášku. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a
dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku.
Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vytváření zápachu uvnitř
v pračce. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího prostředku, musí to být pouze prášek s biologickými
vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Důležité: K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné
prostředky.
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
1. Pevným tahem vyjměte zásuvku
dávkovače pracího prostředku.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 37
Čištění a údržba
37
2. Vyjměte vložku na aviváž z prostřední
komory.
3. Všechny části omyjte vodou.
4. Zasuňte vložku na aviváž zpět co nejdále,
aby pevně seděla na svém místě.
5. Očistěte kartáčkem všechny díly pračky,
zejména trysky v horní části komor.
6. Vložte zásuvku dávkovače pracích prostředků do kolejniček a zasuňte ji dozadu.
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako
jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu,
která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku,
vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.
132971380_CS.qxp
38
29/06/2007
16.07
Pagina 38
Čištění a údržba
6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte
kryt čerpadla a čerpadlo vyjměte. Připravte
si hadřík na utírání vody, která by mohla
vytéct při odmontování čerpadla.
7. Otáčením vyjměte všechny předměty z
oběžného kola čerpadla.
8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte na původní místo.
9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
Upozornění!
Jestliže je pračka v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v čerpadle
horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla
během pracího cyklu, vždy čekejte, dokud
pračka neskončí cyklus, a je prázdná. Jestliže
nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je
bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat
voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.
Filtr přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný
ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní
kohoutek.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 39
Čištění a údržba
39
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření:
1. Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
2. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby
umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
3. Přívodní hadici přišroubujte zpět ke kohoutku a po nasazení uzávěru vraťte nouzovou
vypouštěcí hadičku na své místo.
Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě
ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0°C.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka čerpadla;
5. umístěte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte
uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět
zašroubujte. Mísu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.
132971380_CS.qxp
40
29/06/2007
16.07
Pagina 40
Něco nefunguje
Něco nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím
a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do
servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Během provozu spotřebiče je možné, že žlutá kontrolka Start/Pauza začne blikat,
na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů a současně zazní
každých 20 vteřin zvukové signály na znamení, že pračka nefunguje:
●
Problém s přívodem vody: “Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout
otevřený a stiskněte START/PAUZA”.
●
Problém s čerpáním vody: “Nečerpá vodu. Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý a
stiskněte START/PAUZA”.
●
Otevřená dvířka: “Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a stiskněte
START/PAUZA”.
●
Byl aktivován systém proti vyplavení: “Aktivován systém proti vyplavení.
Zkontrolujte správ. připojení přívodní a vypouštěcí hadice”.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko Start/Pauza k restartování programu.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního
střediska.
Problém
Možná příčina/Řešení
Dvířka nebyla zavřena. “Zkontrolujte, zda jsou
dvířka správně zavřená a stiskněte
START/PAUZA”
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.
Pračka nezačne prát:
Je spálená síťová pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Volič programu není správně nastaven a tlačítko
Start/Pauza nebylo stisknuto.
• Otočte voličem programu a stiskněte opět
tlačítko Start/Pauza.
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte
odložený start.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 41
Něco nefunguje
Problém
41
Možná příčina/Řešení
Vodovodní kohout je zavřený. “Nenapouští se
voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout otevřený
a stiskněte START/PAUZA”.
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je někde přiskřípnutá nebo
zkroucená. “Nenapouští se voda. Zkontrolujte
prosím, zda je kohout otevřený a stiskněte
START/PAUZA”.
Pračka se nenaplňujeí vodou:
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Flitr v přívodní hadici je zanesený. “Nenapouští
se voda. Zkontrolujte prosím, zda je kohout
otevřený a stiskněte START/PAUZA”.
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřena. “Zkontrolujte,
zda jsou dvířka správně zavřená a stiskněte
START/PAUZA”
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji
vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části “čerpání vody”.
Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. “Nečerpá
vodu. Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý a
stiskněte START/PAUZA”
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
Došlo k ucpání vypouštěcího čerpadla. “Nečerpá
vodu. Zkontrolujte prosím, zda je filtr čistý a
stiskněte START/PAUZA”
• Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo.
Zvolili jste možnosti
nebo Noční provoz
• Zvolte program ODSTŘEĎOVÁNÍ nebo
ČERPÁNÍ .
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
.
132971380_CS.qxp
42
29/06/2007
16.07
Pagina 42
Něco nefunguje
Problém
Možná příčina/Řešení
Bylo použito nadměrné množství anebo
nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné
tvorbě pěny).
• Snižte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Na podlaze je voda:
Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V některých
případech není únik vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Vypouštěcí hadice je poškozená.
• Vyměňte ji za novou.
Uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky nebyl po
vyčištění čerpadla správně nasazen.
• Nasaďte uzávěr zpět na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte hadičku na původní místo.
Použili jste málo pracího prostředku, nebo
nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo
použijte jiný.
Špatné prací výsledky:
Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí
prostředky.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Dejte do bubnu méně prádla.
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Dvířka nejdou otevřít.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte několik minut.
V bubnu je voda.
• Zvolte program čerpání nebo odstřeďování k
vypuštění vody.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 43
Něco nefunguje
Problém
43
Možná příčina/Řešení
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.
Pračka vibruje nebo je hlučná:
Nožičky nejsou seřízeny.
• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Vložte více prádla.
K zahájení odstřeďování dochází
později nebo vůbec:
Elektronické zařízení na kontrolu stability
přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v
bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém snaží o lepší
rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát,
než nerovnováha zmizí a může se dokončit
normální odstřeďování. V případě, že ani po
uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí.
• Rozložte znovu prádlo.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který vydává
ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk.
Nový motor zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při
odstředění, a také zvýšenou stabilitu pračky.
Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi
V bubnu není vidět žádnou vodu: úsporně s menší spotřebou vody při zachování
stejného výkonu.
132971380_CS.qxp
44
29/06/2007
16.07
Pagina 44
Něco nefunguje
Problém
Na displeji se zobrazí poplachový
kód:
“Aktivován systém proti vyplavení.
Zkontrolujte správ. připojení
přívodní a vypouštěcí hadice”.
Osvětlení bubnu nefunguje.
Možná příčina/Řešení
Systém proti vyplavení byl aktivován .
• Odpojte pračku a obraťte se na servisní
středisko.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Se
r. No
. .....
....
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se
prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete
telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové
číslo a datum zakoupení pračky; servisní středisko se
na tyto údaje bude dotazovat.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 45
Technické údaje
45
Technické údaje
Rozměry
šířka
výška
hloubka
(včetně dvířek)
Napětí elektrické sítě Celkový výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
minimální
maximální
Maximální náplň
Rychlost odstřeďování
bavlna
syntetika, jemné
džíny
prostěradla, přikrývky (ruční praní)
sportovní - Outdoor
snadné žehlení
dámské prádlo a hedvábí
rychlý intenzivní
maximální
60 cm
85 cm
63 cm
0,05 MPa
0,80 MPa
7,0
3,5
3,5
2,0
2.0
1,5
1,0
5,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1600 ot/min
132971380_CS.qxp
46
29/06/2007
16.07
Pagina 46
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě
Spotřeba energie (v
kWh)
Bavlna 95°
62
2,1
Hygienické 60°
68
1,7
SMĚS 40-60 40°
49
1,3
Džíny 60°
55
0,9
Syntetika 40°
54
0,9
Snadné žehlení 40°
63
0,45
Jemné 40°
63
0,55
Prostěradlo, přikrývka 40°
75
0,35
Jemné máchání
55
0,06
Čerpání
-
-
Odstřeďování
-
-
Vlna 40°
62
0,4
Spodní prádlo 40°
55
0,35
Hedvábí 30°
50
0,25
Sportovní - Outdoor 40°
70
0,5
MIN. 20 3 kg 30°
38
0,2
Rychlý intenzivní 60°
48
1,05
(* ) Ekonomický 60°
45
1,19
Délka programu
(v minutách)
Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.
Spotřeba vody
(v litrech)
Program
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit
podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí. Údaje se
vztahují k nejvyšší teplotě každého pracího programu.
(*) “Ekonomický program 60°C” s náplní 7 kg je výchozí program pro údaje uvedené na
energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 47
Instalace
47
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte pračku
opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit
polystyrénový podstavec ze spodní části
spotřebiče.
HEC0008
2. Vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí hadici z
držáků na zadní straně pračky.
3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte prostřední zadní
šroub A.
HEC0001
A
HEC00022
132971380_CS.qxp
48
29/06/2007
16.07
Pagina 48
Instalace
4. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte dva velké
zadní šrouby B a šest menších šroubků C.
C
HEC0003
C
5. Odstraňte konzolu D a utáhněte šest menších
šroubků C. Vytáhněte příslušnou plastovou
rozpěrku. E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici z bubnu a
odstraňte polystyrénový blok, přilepený k těsnění dvířek
lepicí páskou.
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte
odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s
návodem k použití.
8. Připojte přívodní hadici podle popisu v části “Přívod vody”.
Všechny různé krytky se dodávají spolu se spotřebičem v
plastovém sáčku, do kterého je vložen i návod k použití.
HEC0005
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 49
Instalace
49
Umístění a vyrovnání
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče
není znemožněno koberci, rohožemi apod.
Před instalací na malé dlaždice položte gumovou
podložku.
Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy
podkládáním pračky kartónem, dřevem a podobnými
materiály.
HEC007S
Pokud se nemůžete vyhnout umístění pračky vedle plynového sporáku nebo kamen
na uhlí, musí být mezi oběma spotřebiči izolační panel pokrytý hliníkovou folií na
straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
Spotřebič se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou pod bod
mrazu.
Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.
Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný pro technika v
případě závady.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných nožiček. Nikdy
nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.
Automatická nožička: Zadní nožička na levé straně
pračky je zkonstruována tak, aby pohlcovala nárazy,
proto se zatížená pračka vyrovnává poklesem v levém
zadním rohu. Automatická nožička je zárukou, že se
pračka nepohne ani při vysoké rychlosti odstředění.
Automatickou nožičku není nutné nastavovat.
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává se spotřebičem a najdete ji v
bubnu pračky..
HEC0006
Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.
Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené
vody.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje.
132971380_CS.qxp
50
29/06/2007
16.07
Pagina 50
Instalace
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava
podle polohy vodovodního kohoutku. 3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné
matice.
Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4” závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s
pračkou.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit
kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.
Bezpečnostní zařízení na zastavení vody
Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním zařízením na
zastavení vody, které chrání před škodami způsobenými
prosakováním vody v hadici, jež může být způsobeno
přirozeným stárnutím hadice. Tato porucha je signalizována
červeným polem v okně “A”. Zjistíte-li tuto poruchu,
zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska se
žádostí o výměnu hadice.
A
352
Čerpání vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s
pračkou za okraj umyvadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice
nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku
na zdi.
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka se musí
nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice
vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
Přímo do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy.
Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí
musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 51
Instalace
51
P1118
Důležité upozornění!
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou
vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič je určen pro jednofázové napájení 220-230 V a
50 Hz.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální zatížení pračky (2,2 kW) i
případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.
Pračku připojte k uzemněné zásuvce.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody
na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
bezpečnostních pokynů.
Stálé připojení
V případě stálého připojení je nutné instalovat mezi spotřebič a elektrickou síť
dvoupólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm; tento spínač musí
odpovídat požadovanému zatížení a musí odpovídat platným elektrickým předpisům.
Spínač nesmí v žádném bodě přerušit žlutý a zelený zemnicí kabel.
Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.
Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.
Kdybyste potřebovali vyměnit napájecí kabel, výměna musí byt provedena
naším servisním střediskem.
132971380_CS.qxp
52
29/06/2007
16.07
Pagina 52
Poznámky k ochraně životního prostředí
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou recyklovatelné.
>PE<=polyetylen
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylen
Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít
k jejich druhotnému využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených sběrných míst. Neznečišťuje svoji
zem!
Symbol
na výrobku nebo na jeho obalu udává, že tento spotřebič nepatří do
domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora
elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Ekologické rady
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně životního prostředí, doporučujeme
dodržet následující rady:
• Běžně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i
čas (a ochráníte tak i životní prostředí!).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 53
Záruka/Zákaznická služba
53
Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplýající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bežnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř mesíců, a to
od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
pořípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčine i projevu) vady neúměrné právo
na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat
přimeřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od
kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze
tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnení
každého práva ze
Záruky přitom je, že:
výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem
k obsluze, veškere záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku, Kupující při reklamaci výrobku předloží platný
doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdeji však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému
servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na
odstranění vady, k oveření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádneho uplatnění práva na odstranění vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho
obsah a kopii Opravního listu pečlive uschovejte.
132971380_CS.qxp
54
29/06/2007
16.07
Pagina 54
Záruka/Zákaznická služba
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištena nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky.
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetne poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který
není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bežného pouužívání v domácnosti
(např. k podnikatelskm účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetne jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
prodávající,
Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
Budejovická 3, 140 21 Praha 4,
Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
Pagina 55
Evropská záruka
55
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích
uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do
jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících
podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke
komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové
zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás
vztahují podle zákona.
132971380_CS.qxp
56
29/06/2007
16.07
Pagina 56
Střediska služeb zákazníkům
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 - Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+38 51 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Longmile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania
+370 5 27 80 609
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ «Олимпик»
132980790_NORVEGESE.qxd
10/07/2006
rvger
12.19
Pagina
113
132980790_NORVEGESE.qxd
10/07/2006
rvger
12.19
Pagina
113
132980790_NORVEGESE.qxd
10/07/2006
rvger
12.19
Pagina
113
132971380_CS.qxp
29/06/2007
16.07
www.electrolux.com
132 971 340-00-272007
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
www.aeg-electrolux.cz
Pagina 57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement