Aeg-Electrolux L1249 Uživatelský manuál | Manualzz
cop. 132986210.qxd
16-02-2005
15:40
Pagina 1
(Nero/Process Black pellicola)
LAVAMAT 1249
Pralka automatyczna
Automatická pracka
Instrukcja obslugi
Návod k obsluze
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 2
Szanowni Panstwo,
Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie
szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa© instrukcje, aby móc korzysta© z niej w
przyszlosci oraz przekaza© kolejnemu uqytkownikowi pralki, w razie jej
odstapienia.
Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeqenie!
Upomnienie!) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na instrukcje
niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Symbol ten oznacza etapy stopniowego zapoznawania z obsluga urzadzenia.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie
instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia.
Symbol koniczyny oznacza zalecenia i instrukcje dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposób przyjazny dla ßrodowiska.
W razie wystapienia usterek, naleqy pamieta©, qe instrukcja zawiera
wskazówki umoqliwiajace usuniecie ich we wlasnym zakresie: V rozdz.
„Co zrobi©, jeqeli …”.
Jeqeli wskazówki te okazalyby sie niewystarczajace, naleqy zwróci© sie
do naszego najbliqszego punktu serwisowego (adres i telefon moqna
znaleΩ© w zalaczonym wydruku).
Drukowane na papierze z odzysku.
Myßlìmy ekologicznìe, postepujemy równieq...
2
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 3
Spis treßci
Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zalecenia w zakresie ochrony ßrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podstawowa charakterystyka Panstwa pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opis urzadzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Panel sterujacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokretlo programatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przycisk START / PRZERWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przycisk START OPÓËNIONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Przyciski programów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRANIE WSTEPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USUWANIE PLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRANIE DELIKATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NAMACZANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SZYBKIE PRANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WIROWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
STOP Z WODA W BEBNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Wyßwietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wyßwietlacz przebiegu programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kasowanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zmiana bieqacego programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Otwieranie drzwi po uruchomieniu programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pojemnik na detergenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przed pierwszym praniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sortowanie i przygotowanie bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Waga bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rodzaj tkaniny i metki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Detergenty i ßrodki zmiekczajace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jakie detergenty i ßrodki zmiekczajace naleqy stosowa©? . . . . . . . . . . . . 20
Iloß© detergentu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Detergent w plynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dodawanie ßrodków zmiekczajacych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dane dotyczace twardoßci wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jak pra© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wkladanie bielizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dozowanie detergentu i preparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wybieranie qadanego programu prania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 4
Spis treßci
Wybieranie opcji dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie predkoßci wirowania lub opcji stop z woda w bebnie . . . . . . . . 23
Dodatkowe plukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie plukania dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie opcji OPÓËNIONY START. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uruchomienie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koniec programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tabele programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Do kaqdym praniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Czyszczenie okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obudowa pralki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pojemnik na detergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pompa odplywowa wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Maly filtr weqa doplywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Awaryjne odprawadzenie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zabezpieczenie przed zamarzaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
Co naleqy zrobi©, jeqeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Usterki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-35
Pranie nie daje zadawalajacych wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Serwis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instrukcje dotyczace instalacji i podlaczenia elektrycznego. . . . . . . . . . 39
Bezpieczenstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wymiary urzadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Widok z przodu i z boku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Widok z tylu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rozpakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Poziomowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Doplyw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Odplyw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44
Podlaczenie do zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Autoryzowane Serwisy Electrolux Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-47
4
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 5
Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa
Bezpieczenstwo elektrycznego sprzetu domowego AEG/Electrolux jest zgodne z
normami technicznymi i rozporzadzeniami dotyczacymi bezpieczenstwa
urzadzen. Jako producent jesteßmy zobowiazani do zwrócenia uwagi na
nastepujace zasady bezpieczenstwa.
Bezpieczenstwo ogólne
• Naprawy urzadzenia moga by© wykonywane tylko przez fachowy personel. Nieprawidlowe naprawy moga spowodowa© powaqne zagroqenie.
Naprawy naleqy zleca© oßrodkom serwisowym AEG/Electrolux.
• Nigdy nie naleqy wlacza© urzadzenia, gdy przewód zasilajacy jest
uszkodzony lub jeqeli panel sterowania czy blat sa tak uszkodzone, qe
umoqliwiaja dostep do czeßci wewnetrznej urzadzenia.
• Naleqy wyja© wtyczke z gniazdka zasilajacego przed przystapieniem
do jakiegokolwiek czyszczenia, mycia czy konserwacji.
• Nigdy nie naleqy wyciaga© wtyczki z gniazdka ciagnac za przewód,
lecz wyja© wtyczke.
• Nigdy nie naleqy spryskiwa© urzadzenia strumieniem wody. Niebezpieczenstwo poraqenia!
• Szyba drzwi rozgrzewa sie podczas prania w wysokiej temperaturze.
Nie naleqy jej dotyka©!
• Poczeka© na ochlodzenie wody przed jej awaryjnym usunieciem z
urzadzenia lub awaryjnym otwarciem drzwi.
• Male zwierzeta domowe moga uszkodzi© przewód elektryczny lub waq
doplywowy i odplywowy. Moqe to doprowadzi© do zwarcia elektrycznego lub szkód zwiazanych z zálaniem.
Ustawienie, podlaczenie, wlaczenie
• Ustawienie i podlaczenie naleqy wykona© zgodnie z instrukcja.
• Pierwszy cykl prania naleqy wykona© bez bielizny (BAWELNA 95 z
polowa iloßci detergentu), aby usuna© z bebna i z pojemnika pozostaloßci fabryczne.
• W razie zakupu urzadzenia zima w temperaturze poniqej 0°C, przed
wlaczeniem naleqy pozostawi© je przez 24 godziny w temperaturze
pokojowej.
5
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 6
Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa
Bezpieczenstwo dzieci
• Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z niebezpieczenstwa zwiazanego
z urzadzeniami elektrycznymi. Podczas ich funkcjonowania naleqy pilnowa© dzieci i nie pozwala© im na bawienie sie tymi urzadzeniami –
istnieje niebezpieczenstwo zamkniecia sie w nich dzieci.
• Skladniki opakowania (np. folia, tworzywo) moga by© stanowi© zagroqenie dla dzieci. Niebezpieczenstwo uduszenia sie! Nalezy trzyma© je z
daleka od zasiegu dzieci.
• Detergenty naleqy trzyma© w miejscu niedostepnym dla dzieci.
• Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy upewni© sie, czy dzieci i
zwierzeta domowe nie weszly do bebna pralki.
• W razie zlomowania urzadzenia naleqy wyja© wtyczke z gniazdka,
odcia© przewód i wyrzuci© wtyczke z pozostalym odcinkiem przewodu. Naleqy teq uszkodzi© mechanizm blokujacy drzwi, aby bawiace sie
dzieci nie mogly zamkna© sie w pralce.
Przeznaczenie urzadzenia
• Urzadzenie zostalo zaprojektowane do uqytku w warunkach gospodarstwa domowego. W razie korzystania z urzadzenia w inny sposób lub
nieprawidlowej obslugi go w sposób nieprawidlowy, producent nie
ponosi qadnej odpowiedzialnoßci ze ewentualne uszkodzenia i ich konsekwencje.
• Ze wzgledu na bezpieczenstwo nie sa dozwolone qadne modyfikacje
urzadzenia.
• Naleqy stosowa© wylacznie detergenty do pralek i postepowa©
wedlug instrukcji podanych przez producenta.
• Nie naleqy pra© w pralce tkanin, które stykaly sie z materialami latwopalnymi.
• Nie naleqy uqywa© urzadzenia do prania na sucho.
• Moqna uqywa© barwników /wybielaczy pod warunkiem, qe jest to wyraqnie stwierdzone przez producenta odzieqy. Nie ponosimy odpowiedzialnoßci za ewentualne szkody.
• Po kaqdym praniu naleqy wyja© wtyczke z gniazdka sieciowego i
zamkna© doplyw wody, zakrecajac zawór.
6
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 7
Utylizacja
Opakowanie
Materialy oznaczone symbolem
nadaja sie do ponownego wykorzystania.
>PE<=polietylen
>PS<=styropian
>PP<=polipropylen
Aby materialy te mogly zosta© ponownie wykorzystane, musza zosta©
umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Pralka
W celu prawidlowego zlomowania starego urzadzenia naleqy korzysta©
z wyznaczonych skladowisk odpadów. Prosimy Panstwa o pomoc w
utrzymaniu czystoßci Waszego miasta!
Zalecenia w zakresie ochrony ßrodowiska
W celu zaoszczedzenia wody i energii elektrycznej oraz ochrony ßrodowiska, prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen:
• Normalnie zabrudzona bielizna moqe by© prana bez cyklu prania
wstepnego. W ten sposób oszczedzamy detergent, wode i czas (dbajac
tym samym o ochrone ßrodowiska!).
• Normalnie zabrudzona bielizna moqe teq by© prana programem oszczednoßciowym: program EKONOMICZNY.
• Urzadzenie pracuje w sposób oszczedny, gdy cieqar zaladowanej bielizny jest zgodny z podanym maksymalnym cieqarem wsadu.
• W przypadku wsadów mniejszych naleqy stosowa© tylko polowe lub
dwie trzecie zalecanej iloßci detergentu.
• Stosujac odpowiednie zabiegi, moqna usuna© plamy i brud z
niewielkich powierzchni, a nastepnie wykona© cykl prania z zastosowaniem niqszej temperatury.
• Jeqeli twardoß© wody jest ßrednia lub duqa (zaczynajac od II stopnia
twardoßci – por. „Detergenty i ßrodki zmiekczajace”), naleqy zastosowa©
ßrodek zmiekczajacy.
Potem detergent moqe zawsze by© dozowany w oparciu o I stopien
twardoßci (= woda miekka).
7
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 8
Podstawowa charakterystyka Panstwa pralki
• Ustawianie programu i temperatury przy pomocy pokretla programatora.
• Program usuwania plam umoqliwia wlaßciwe postepowanie z zaplamiona bielizna.
• Program oszczednoßciowy, zmniejszajacy zuqycie energii elektrycznej, jest przeznaczony dla ßrednio zabrudzonej bielizny
bawelnianej.
• Moqliwoß© zmniejszenia predkoßci wirowania do 900, 700 i 500
obr./min.
• Moqliwoß© ustawienia programu dodatkowego tj. opcji STOP Z WODA W
BEBNIE: bielizna pozostanie zanurzona w wodzie z ostatniego plukania,
co zapobiega jej gnieceniu.
• Moqliwoß© ustawienia innych opcji (tzn. programów dodatkowych)
oferowanych przez to urzadzenie pozwala na pranie „dostosowane
do osobistych potrzeb”.
• Moqliwoß© opóΩnienia startu programu do 23 godzin.
• Wyßwietlacz przebiegu programu wskazuje bieqacy etap prania.
• Specjalny cykl przeznaczony dla welny wykonuje pranie w sposób
niezwykle delikatny, zapobiegajac filcowaniu sie odzieqy.
• Pojemnik na detergenty ma 3 przegrody: dwie przegrody na
detergenty i jedna na preparaty do plukania tkanin.
• System kontrolny równowagi: zapewnia prawidlowe ustawienie i
cicha prace urzadzenia.
• Specjalny mechanizm “kulkowy” pozwala na calkowite wykorzystanie
ßrodka pioracego oraz ograniczenie zuqycia wody, a w efekcie równieq
energii elektrycznej.
8
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 9
Opis urzadzenia
Widok z przodu
Pojemnik na detergenty
Panel sterujacy
Drzwi pralki
Pompa odplywowa
Nóqki regulacyjne
9
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 10
Opis urzadzenia
Panel sterujaçy
A
B
C
D
E
F
G
H
J
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Przyciski programów opcyjnych (dodatkowych)
Przycisk START/PRZERWA
Przycisk do wybierania predkoßci wirowania
Przycisk namaczania
Przycisk szybkiego prania
Przycisk start opóΩniony
Wyßwietlacz
Wyßwietlacz przebiegu programu
Pokretlo programatora do ustawiania programu
Pokretlo programatora
Pokretlo programatora sluqi do wyboru programu prania (np. poziomu
wody, predkoßci wirowania, liczby
plukan) i temperatury prania.
Programator jest podzielony na 5
zakresów:
• Bawelna
• Syntetyki
• Tkaniny delikatne
• WELNA
• Programy specjalne
Programator moqna obraca© w dowolnym kierunku (tj. w prawo i w lewo).
10
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 11
Opis urzadzenia
Pozycja 95E, 60E i 40E oznacza program oszczednoßciowy,
przeznaczony dla normalnie zabrudzonej bielizny bawelnianej i wydluqa
czas trwania cyklu (opcja nie wspólpracuje z programem “PRANIE
SZYBKIE”
).
Pozycja
40°C: latwe prasowanie
Pozycja ta oznacza, qe bielizna zostala uprana i bardzo delikatnie odwirowana, aby zapobiec jej pognieceniu. Dzieki temu prasowanie jest
latwiejsze.
= pranie w zimnej wodzie
O = Kasowanie wykonywanego programu; wylaczenie urzadzenia.
Przycisk START / PRZERWA
/
Przycisk ten ma 2 funkcje:
a) Start (Wlaczenie)
Po ustawieniu qadanego programu naleqy wcisna© ten przycisk w celu
uruchomienia urzadzenia. Jeqeli zostala wybrana takqe opcja
„OpóΩniony start” (tj. uruchomienie po uplywie zaprogramowanego
czasu), rozpoczyna sie wsteczne odliczanie czasu brakujacego do uruchomienia urzadzenia.
b) Przerwa
Przycisk START / PRZERWA naleqy wcisna© w celu przerwania
wykonywanego programu: lampka obok przycisku zaczyna pulsowa©.
W celu przywrócenia funkcjonowania pralki naleqy ponownie wcisna©
przycisk START / PRZERWA.
Przycisk START OPÓËNIONY
Program pioracy moqe zosta© wlaczony z opóΩnieniem 30, 60, 90 min.,
itd., maksymalnie do 23 godzin.
Przycisk ten naleqy wcisna© po ustawieniu qadanego programu, ale
przed wcißnieciem przycisku START / PRZERWA.
Na wyßwietlaczu pojawia sie na 3 sekundy cyfry ozna-czajace qadane
opóΩnienie, po czym pojawia sie czas trwania programu.
Po wcißnieciu przycisku START / PRZERWA
/
rozpoczyna sie
wsteczne odliczanie czasu brakujacego do uruchomienia urzadzenia (w
godzinach).
TAby skasowa© ustawienia opóΩnionego startu, wcisna© przycisk START/
PRZERWA, nastepnie wcisna© kilkakrotnie przycisk START OPÓËNIONY,
dopóki nie pojawi sie symbol 0 ‘.
11
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 12
Opis urzadzenia
Ponownie wcisna© przycisk START/ PRZERWA
Funkcja ta nie moqe by© uruchomiona wraz z programami: OSUSZANIE
, WIROWANIE
oraz WIROWANIE DELIKATNE .
Przyciski programów dodatkowych
W zaleqnoßci od wybranego programu moqna wybra© dodatkowe funkcje.
Opcje te naleqy wybra© po ustawieniu qadanego programu, ale przed wcißnieciem przycisku START / PRZERWA.
Jeqeli wybrano niewlaßciwa opcje, przycisk zapali sie na dwie sekundy,
a wyßwietlacz pokaqe symbol Err.
PRANIE WSTEPNE
Urzadzenie wykonuje cykl prania wstepnego w wodzie o temperaturze
maks. 30°C. Pranie wstepne zostaje zakonczone krótkim odwirowaniem
- w przypadku programów dla bawelny i tkanin syntetycznych, a w
przypadku programu dla tkanin delikatnych – usunieciem wody.
Opcja ta nie wspólpracuje z programem dla welny, ani z opcjami:
„NAMACZANIE”
i „USUWANIE PLAM” .
Program ten naleqy stosowa©, gdy bielizna jest bardzo brudna.
Waqne! Jednoczesne wcißniecie przycisków WIROWANIE i SZYBKIE
PRANIE
powoduje wykonanie dodatkowego cyklu plukania (dokladniejsze informacje zob. na str. 23).
USUWANIE PLAM
Sluqy do prania mocno zabrudzonych lub poplamionych tkanin przy
uqyciu odplamiacza (rozszerzony program prania zasadniczego z przebiegiem optymalnie wydluqonym o faze usuwania plam, nie zalecany
do prania delikatnego, welny lub programów w temperaturze poniqej
40°C). Opcja nie moqe by© stosowana przy programach: NAMACZANIE
i PRANIE WSTEPNE .
PRANIE DELIKATNE
Wybranie tej opcji spowoduje, qe pranie bedzie mniej intesywne. Pralka
wykona dodatkowa faze plukania przy programach: BAWELNA i SYNTETYKI. Opcji nie moqna wybra© przy programie LATWE PRASOWANIE
.
Opcja zalecana dla osób uczulonych na detergenty a takqe w razie gdy
woda bieqaca jest miekka.
NAMACZANIE
Namaczanie trwa ok. 30 min. w wodzie o temperaturze 30°C. Wcißniecie
przycisku START OPÓËNIONY
powoduje przedluqenie czasu namaczania do maks. 10 godz., po czym rozpoczyna sie normalny cykl prania.
12
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 13
Opis urzadzenia
Opcji tej nie moqna wybiera© w programie dla WELNY, ani razem z
opcjami PRANIE WSTEPNE
i USUWANIE PLAM .
Cykl zostaje zakonczony krótkim odwirowaniem - w przypadku programów dla bawelny i tkanin syntetycznych, a w przypadku programu
dla tkanin delikatnych – usunieciem wody.
SZYBKIE PRANIE
Wcißniecie tego przycisku powoduje skrócenie czasu prania.
Z opcji tej moqna korzysta©, gdy bielizna jest tylko lekko zabrudzona.
Opcja nie moqe by© stosowana przy programach dla welny oraz ekonomicznym (95E, 60E, 40E).
WIROWANIE
Naleqy wcisna© ten przycisk w celu redukcji
maksymalnej predkoßci koncowego cyklu
wirowania, przewidzianej dla danego programu, lub w celu wybrania opcji “STOP Z
WODA W BEBNIE”
.
Maksymalna szybkoß© wirowania:
Model 1249: 1200 obr./min. (bawelna),
900 obr./min. (syntetyki, tkaniny delikatne, welna i pranie reczne).
l
tle
STOP Z WODA W BEBNIE
Wybranie tej opcji spowoduje, qe pralka nie osuszy wody z ostatniego
plukania, zapobiegajac zmieciu sie tkanin. Po zakonczeniu programu
zaßwieci sie symbol
KONIEC na wyßwietlaczu przebiegu programu.
Symbol
DRZWICZKI pulsuje na czerwono, qe naleqy odprowadzi© wode
z bebna. Drzwiczki pozostana zamkniete.
Wode moqna odprowadzi© w dwojaki sposób:
• wybra© opcje
OSUSZANIE, odprowadzajac wode bez wirowania;
• wybra© opcje / WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE;
• wybra© PREDKOfi WIROWANIA i wcisna© przycisk START/PRZERWA.
Uwaga! Pokretlo programatora naleqy ustawi© wpierw w pozycji
,
KASOWANIE O a nastepnie w pozycji programu
lub .
13
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 14
Opis urzadzenia
Wyßwietlacz
Wyßwietlacz podaje nastepujace informacje:
• czas trwania wybranego programu (w minutach), wyliczony automatycznie na podstawie maksymalnego cieqaru wsadu, przewidzianego dla okreßlonego gatunku tkaniny.
• Koniec programu jest uwidoczniony w postaci pojedynczego zera,
wyßwietlonego w sposób staly.
• Start opóΩniony (maks. 23 godz.) jest programowany przy pomocy
odnoßnego przycisku.
Odliczany czas jest uaktualniany co godzine.
• Kody awaryjne wskazujace nieprawidlowe funkcjonowanie (dokladnjejsze informacje zob. na str. 32).
Wyßwietlacz przebiegu programu
PRANIE WSTEPNE/
Podczas ustawiania programu prania zostaja
PRANIE ZASADNICZE
podßwietlone lampki poszczególnych
PLUKANIE
PLUKANIE DODATKOWE
etapów, wchodzacych w sklad danego proWIROWANIE
gramu.
KONIEC
Po uruchomieniu programu pozostaje
ZA DUQO DETERGENTU
zapalona tylko lampka kontrolna aktualnie
odbywajacego sie etapu programu. Koniec
DRZWICZKI
programu jest sygnalizowany przez
lampke kontrolna KONIEC
.
Jeqeli po zakonczeniu programu pozostaje zapalona lampka kontrolna
ZA DUQO DETERGENTU
oznacza to, qe bylo za duqo detergentu i qe
filtr jest zatkany.
14
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 15
Opis urzadzenia
Kasowanie programu
Aby skasowa© wykonywany program, naleqy ustawi© pokretlo programatora w pozycji KASOWANIE O.
Uwaga! Po zakonczeniu programu z pozostawieniem wody w bebnie
(opcja “STOP Z WODA W BEBNIE”
), pokretlo naleqy najpierw ustawi©
w pozycji KASOWANIE O a nastepnie w pozycji ODPROWADZENIE WODY
lub w pozycji / (WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE).
Zmiana bieqacego programu
Aby zmieni© wykonywany program, naleqy przede wszystkim ustawi©
urzadzenie w trybie PRZERWA, wciskajac przycisk START / PRZERWA
/ .
Kaqda z funkcji moqna zmieni© przed jej rozpoczeciem. Po wybraniu
nowej opcji naleqy ponownie wcisna© przycisk START / PRZERWA w celu
uruchomienia programu.
Aby zmieni© program, naleqy ustawi© programator w pozycji O, po czym
wybra© nowy program.
Woda dla danego programu nie zostaje usunieta i - po ponownym
wcißnieciu START / PRZERWA - program jest kontynuowany.
Otwieranie drzwi po uruchomieniu programu
Jeqeli zaistnieje koniecznoß© otwarcia drzwi, najpierw naleqy ustawi©
urzadzenie w pozycji PRZERWA poprzez wcißniecie przycisku START /
PRZERWA.
Drzwi moqna otworzy© pod warunkiem, qe:
• urzadzenie nie znajduje sie w fazie nagrzewania wody;
• poziom wody nie jest zbyt wysoki;
• beben nie jest w ruchu.
Lampka kontrolna drzwi
wskazuje na panelu sterujacym, czy moqna je otworzy©:
• podßwietlona na zielono: moqna otworzy©;
• podßwietlona na czerwono: nie moqna otworzy©;
15
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 16
Pojemnik na detergenty
Przegródka przeznaczona na detergent do prania wstepnego, namaczania i ßrodki odplamiajace. Detergent do prania wstepnego i moczenie
zostaje pobrany automatycznie na poczatku programu prania, natomiast odplamiacz dostaje sie do pralki podczas fazy usuwania plam.
Przegródka na detergent w proszku lub w plynie do prania zasadniczego.
Zostaje ona opróqniona na poczatku cyklu prania.
Przegródka na plynne preparaty dodatkowe (zmiekczacze tkanin, krochmal).
Zostaje opróqniona podczas ostatniego plukania.
Iloß© preparatów dodatkowych nigdy nie powinna przekracza©
oznaczonego poziomu MAX.
Przed pierwszym praniem
Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2 litry wody do przegródki
prania zasadniczego
aby uruchomi© mechanizm kulkowy. Póqniej
nastawi© pralke na program dla bawelny, na temperature 95°C, bez
wkladania bielizny. W ten sposób moqna sie upewni©, qe w bebnie
pralki nie znajduje sie ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzace z procesu produkcji. Odmierzy© polowe dozownika proszku, wsypa© do komory prania zasadniczego i rozpocza© pranie.
16
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 17
Przygotowanie prania
Sortowanie i przygotowanie bielizny
• Posortowa© bielizne wedlug wskazówek na metkach i gatunku tkanin
(zob. “Rodzaj odzieqy i metki z danymi o tkaninach”).
• Opróqni© kieszenie.
• Usuna© elementy metalowe (agrafki, znaczki itp.)
• Aby zapobiec zniszczeniu i splataniu bielizny, zaleca sie zasuniecie
zamków blyskawicznych, poszewek oraz zawiazanie dlugich pasków
(np. od fartuchów).
• Odwróci© na lewa strone odzieq dwustronna (ßpiwory, wiatrówki itp.).
• Odwróci© na lewa strone odzieq z kolorowej welny oraz tkaniny i
ubrania z aplikacjami.
• Bardzo male i delikatne sztuki (skarpetki dzieciece, rajstopy itp.) pra©
w siatce, torebce zamknietej na zamek blyskawiczny lub w wiekszych
skarpetach.
• Szczególna uwage naleqy poßwieci© firankom. Wyja© metalowe lub
plastikowe zapinki albo pra© je w siatce lub woreczku. Nie ponosimy
odpowiedzialnoßci za ewentualne szkody.
• Nie naleqy pra© bielizny bialej z kolorowa: biala bielizna straci swoja
biel.
• Czesto nowa bielizna farbuje; po raz pierwszy powinna by© prana
oddzielnie.
• Naleqy pra© razem sztuki wieksze i mniejsze, gdyq poprawia to jakoß©
prania, a bielizna lepiej sie rozklada podczas wirowania.
• Wklada© do pralki bielizne dobrze rozloqona.
• Wklada© pojedynczo kaqda sztuke odzieqy.
17
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 18
Przygotowanie prania
Waga bielizny
Rodzaj bielizny
Dane orientacyjne
(cieqar bielizny
suchej)
Szlafrok kapielowy
1200 g
Fartuch roboczy
300-600 g
Poszewka na koldre
700 g
Przeßcieradlo
500 g
Bluzka
100 g
Recznik frotte
200 g
ficiereczka do naczyn
100 g
Koszula meska
200 g
Poszewka na poduszke
200 g
Koszula nocna / piqama
200-250 g
Obrus
200-300 g
Bielizna osobista
250 g
Rodzaj tkaniny i metki
Metki ulatwiaja wybór odpowiedniego programu prania. Bielizna musi
by© posortowana wedlug gatunku tkanin i zalecen podanych na metkach.
Podane na metkach wartoßci temperatury dotycza temperatury maksymalnej.
Bawelna 95
Oznaczone tym symbolem tkaniny lniane i bawelniane moqna pra© w
wodzie o wysokiej temperaturze.
Bawelna 60 50
Oznaczone tym symbolem tkaniny lniane i bawelniane o trwalych kolorach moqna pra© w wodzie o temperaturze 60° lub 50°C.
Bawelna 40 30
Oznaczone tym symbolem tkaniny maja nietrwale kolory i dlatego temperatura prania nie moqe przekracza© powyqszych wartoßci.
Tkaniny syntetyczne 40 50 60
Oznaczone tym symbolem tkaniny z wlóknami syntetycznymi i tkaniny syntetyczne musza by© prane delikatnie i dlatego wymagaja lagodnego programu prania.
18
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 19
Przygotowanie prania
Tkaniny delikatne 40 30
Oznaczona tym symbolem odzieq z mikro-wlókien i tkanin syntetycznych oraz firanki musza by© traktowane w sposób wyjatkowo
delikatny.
Dla tego rodzaju bielizny odpowiedni jest program dla tkanin delikatnych.
30
40
Welna i odzieq bardzo delikatna
Oznaczona tymi symbolami odzieq welniana i z welny mieszanej oraz
jedwabna jest szczególnie wraqliwa na pranie w pralce.
Dla tego rodzaju bielizny odpowiedni jest program prania WELNY
.
Odzieq ze znakiem
(nie pra©!) nie moqe by© prana w pralce!
Uwaga!
Urządzenie zostało wyposażone w BLOKADĘ
ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED DZIEĆMI. Umożliwia ona
wyłączenie przycisków na panelu sterowania i zabezpiecza
pralkę przed przypadkową zmianą wybranych opcji.
Aby uruchomić tę funkcję należy odczekać, aż pralka
rozpocznie cykl prania, a następnie jednocześnie nacisnąć
i przez ok. 3 sekundy przytrzymać przyciski PRĘDKOŚĆ
WIROWANIA i PRANIE WSTĘPNE.
Funkcję tę można również włączyć, gdy pralka nie pracuje.
Pozwala to uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia
przez dzieci.
Aby sprawdzić, czy funkcja BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED DZIEĆMI działa prawidłowo, nacisnąć przycisk
START/PAUZA. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Err".
Uwaga! Po zakończeniu prania, BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED DZIEĆMI wciąż pozostaje aktywna. Aby ją wyłączyć
należy jednocześnie nacisnąć i przez ok. 3 sekundy przytrzymać
przyciski PRĘDKOŚĆ WIROWANIA i PRANIE WSTĘPNE.
19
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 20
Detergenty i ßrodki zmiekczajace
Jakie detergenty i ßrodki zmiekczajace naleqy stosowa©?
Naleqy uqywa© wylacznie detergentów i preparatów dodatkowych do
pralek automatycznych. Postepowa© zgodnie z zaleceniami producenta.
Iloß© detergentu
Iloß© ßrodka pioracego jest uzaleqniona
• od wsadu bielizny:
jeqeli producent detergentu nie podaje iloßci detergentu dla wsadów
malych, dla polowy wsadu naleqy uqywa© 1/3 iloßci zalecanej dla pelnego wsadu, a jej polowe dla bardzo malej iloßci odzieqy;
• od stopnia zabrudzenia bielizny:
uqywa© niewielkiej iloßci detergentu dla bielizny lekko zabrudzonej. Stosowa© zalecenia producenta w zaleqnoßci od iloßci bielizny przeznaczonej do prania;
• od twardoßci wody:
im twardsza jest woda, tym wiecej potrzeba detergentu! Na opakowaniu detergentu podane sa instrukcje dotyczace iloßci zalecanych dla
poszczególnych stopni twardoßci wody.
Detergent w plynie
Detergent w plynie moqe zosta© wlany do przegródki dla programu prania bezpoßrednio przed jego uruchomieniem. Moqna teq uqywa©
dozownika wkladanego do bebna. Przestrzega© wskazówek producenta
detergentu, dotyczacych jego dozowania.
Dodawanie ßrodków zmiekczajacych (preparatów do
usuwania kamienia)
firodek zmiekczajacy wode powinien zosta© dodany wraz z detergentem w
przypadku wody o ßrednim i wysokim stopniu twardoßci (zaczynajac od II
stopnia twardoßci). Naleqy stosowa© zalecenia producenta. Nastepnie
wystarczy juq tylko iloß© detergentu przewidziana dla I stopnia twardoßci
(= woda miekka). Informacje na temat twardoßci wody moqna uzyska© w
Zakladzie Wodocjagowym.
20
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 21
Dane dotyczace twardoßci wody
Stopien twardoßci
Twardoß© w stopniach Twardoß© w stopniemieckich °dH
niach francuskich °T.H.
0-7
0-15
II =ßrednia
7-14
16-25
III = twarda
14-21
26-37
powyqej 21
powyqej 37
I =miekka
IV = bardzo twarda
21
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 22
Jak pra©
Wkladanie bielizny
Otworzy© drzwi.
Wloqy© bielizne do bebna, wkladajac ja pojedynczo. Zamkna© drzwi.
Dozowanie detergentu i ßrodka zmiekczajacego tkaniny
Wyciagna©
pojemnik na
detergenty do
maksimum.
Wsypa© detergent do prania
.
Jeqeli pragniemy
zastosowa© program z praniem wstepnym lub usuwaniem plam albo namaczaniem,
naleqy wsypa© detergent lub preparat do usuwania plam do przegródki .
Uwaga! Dla cyklu USUWANIE PLAM do przegródki prania wstepnego
nie naleqy wsypywa© normalnego detergentu, lecz dostepny na rynku
preparat (np. sól usuwajaca plamy).
Wla© preparat zmiekczajacy do przegródki
nie przekraczajac oznaczonego poziomu MAX.
Zamkna© szufladke, wciskajac ja do konca.
Wybieranie programu prania
Ustawi© pokretlo programatora w
odpowiednim poloqeniu. Zostaja
podßwietlone lampki kontrolne
oznaczajace poszczególne etapy
wybranego programu prania.
Na wyßwietlaczu pojawia sie czas
trwania programu (w minutach).
22
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 23
Jak pra©
Wybieranie opcji dodatkowych
w zaleqnoßci od stopnia zabrudzenia bielizny. Zapala sie
odnoßna lampka kontrolna.
Wybieranie predkoßci wirowania lub opcji ”Stop z woda
w bebnie”
W razie potrzeby moqna zredukowa©
predkoß© wirowania przy pomocy
odpowiedniego przycisku; zapala sie
odpowiadajaca mu lampka kontrolna.
Jeqeli zostanie wybrana opcja
(stop z
woda w bebnie), bielizna pozostanie zanurzona w wodzie z ostatniego plukania.
Jeqeli nie zostanie zredukowana predkoß© wirowania, pralka wykona
ostatnie wirowanie z nastepujaca predkoßcia:
1
- bawelna
1000 obr/min
1200 obr/min
- syntetyki
1000 obr/min
900 obr/min
- tkaniny delikatne
1000 obr/min
900 obr/min
- welna
(pranie reczne) 1000 obr/min
900 obr/min
Dodatkowe plukanie
Pralka zostala zaprojektowana tak, aby zuqywala malo wody. Jednak
dla osób szczególnie wraqliwych, uczulonych na detergenty moqe by©
konieczne plukanie z wieksza iloßcia wody (plukanie dodatkowe).
23
Dodatkowe plukanie moqe by© wykonane tylko w ramach programu dla
bawelny, syntetyków i tkanin delikatnych.
Wybieranie plukania dodatkowego
Wciska© jednoczeßnie przez ok. 3 sek. przyciski WIROWANIE i
: na
wyßwietlaczu przebiegu programu zapali sie lampka kontrolna
. Funkcja ta pozostanie wlaczona na stale. Jeqeli chcemy ja skasowa©, naleqy ponownie wcisna© przyciski WIROWANIE i
tak, aq zgaßnie lampka kontrolna
.
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 24
Jak pra©
Wybieranie opcji OPÓËNIONY START
Jeqeli chcemy opóΩni© uruchomienie danego
programu, wystarczy przed jego uruchomieniem
wciska© przycisk OPÓËNIONY START , tak
dlugo, aq na wyßwietlaczu pojawi
sie liczba godzin do momentu uruchomienia
programu. Liczba godzin opóΩnienia pojawi sie na wyßwietlaczu przez
ok. 3 sek., po czym powróci czas trwania wczeßniej wybranego programu.
Jeqeli zostal wcißniety przycisk
(NAMACZANIE), czas opóΩnienia
bedzie odnosil sie do trwania namaczania. Jeqeli nie zostanie wybrane
qadne opóΩnienie, namaczanie bedzie trwalo ok. 30 min.
Wcißniecie przycisku START / PRZERWA spowoduje ponowne pojawienie
sie wybranego opóΩnienia, po czym urzadzenie rozpocznie wsteczne
odliczanie czasu opóΩnienia.
Uruchomienie programu
1. Sprawdzi©, czy zawór doplywu wody jest
otwarty.
2. Wcisna© przycisk START / PRZERWA, aby uruchomi© program.
Jeqeli zostalo wybrane uruchomienie opóΩnione, program rozpocznie
sie po uplywie wybranego czasu.
Jeßli symbol DRZWICZKI
ßwieci sie na zielony i pulsuje przez kilka
sekund, a nastepnie gaßnie, zaß symbol KONIEC
zaczyna pulsowa©,
na wyßwietlaczu pojawia sie informacja alarmowa E40. Oznacza to, qe
drzwiczki sa niedomkniete. Domkna© drzwiczki i wcisna© ponownie
przycisk START/ PRZERWA.
Jeßli wybrano opcje opóΩnionego startu, pralka rozpocznie odliczanie
godzin, które wyßwietla© bedzie na panelu. W tym czasie moqliwe jest
zaladowanie pralki i skasowanie opóΩnionego startu.
• Zaladowanie pralki: wcisna© przycisk START/ PRZERWA. Otworzy©
drzwiczki i zaladowa© pranie. Zamkna© drzwiczki i ponownie wcisna© przycisk START/ PRZERWA.
• Kasowanie opóΩnionego startu: wcisna© przycisk START/ PRZERWA.
Wciska© przycisk START OPÓËNIONY
aq wyßwietlacz pokaqe symbol 0’. Wcisna© ponownie przycisk START/PRZERWA
24
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:05
Pagina 25
Jak pra©
Wyßwietlacz przebiegu programu
Podczas ustawiania programu prania zapalaja sie lampki
poszczególnych etapów programu. Podczas wykonywania programu pozostaje zapalona tylko lampka kontrolna fazy programu, która urzadzenie wykonuje w danej
chwili.
Wyßwietlacz
Czas uplywajacy do zakonczenia programu jest wyßwietlany na wyßwietlaczu minuta po minucie.
Koniec programu
Pralka zatrzymuje sie samoczynnie. Symbol O ukazuje sie wówczas na
wyßwietlaczu, a wyßwietlacz przebiegu programu wyßwietli symbol
KONIEC . Przycisk START/PRZERWA jest wylaczony i ßwieci sie zielony
symbol DRZWICZKI
.
Jeßli pali sie symbol
(ZA DUQO DETERGENTU), oznacza to, qe uqyto
nadmiernej iloßci ßrodka pioracego. Przy nastepnym praniu zaleca sie
stosowa© do zalecen producenta detergentu, który odmierza© naleqy w
zaleqnoßci od iloßci, rodzaju tkanin, stopnia zabrudzenia oraz twardoßci wody.
Symbol ten moqe zapali© sie równieq w wypadku gdy zatkany jest filtr odplywowy.
Jeßli wybrano opcje STOP Z WODA W BEBNIE
naleqy przed otwarciem drzwiczek odprowadzi© wode.
W celu odprowadzenia wody moqna postapi© dwojako
• wybra© program
ODPROWADZENIE WODY w celu odprowadzenia
wody bez wirowania;
/
• wybra© program
(WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE) w
celu odwirowania wody;
• wybra© PREDKOfi WIROWANIA i wcisna© przycisk START/ PRZERWA.
Uwaga: pokretlo ustawienia programu musi zosta© ustawione w pozycji KASOWANIE O lub na programie ,
lub .
Ustawi© pokretlo programatora w pozycji O.
Wyja© bielizne.
Sprawdzi©, czy beben zostal opróqniony, obracajac go recznie i zapobiegajac
w ten sposób zniszczeniu kolejnego wsadu bielizny (jeqeli bylaby to sztuka
kolorowa, to np. moglaby zabarwi© biala bielizne).
Zakreci© zawór doplywu wody.
Pozostawi© otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu sie pleßni i nieprzyjemnych zapachów.
25
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 26
Tabela programów
Programy prania
Program
Bawelna
Bielizna
biala
Temp.
Rodzaj tkaniny
95°
0
E
Bawelna i len, np.
normalnie zabrudzone ubrania
robocze, poßciel,
bielizna domowa,
bielizna osobista,
reczniki
Bawelna i len, poßciel
Bielizna biala 95E,40E i bielizna domowa
EKONO60E** lekko lub normalnie
MICZNY
zabrudzone
6
Bielizna kolorowa
40°-30° bawelniana lub
lniana, koszule,
Bielizna 4
bielizna osobista,
Kolorowa I
bielizna frotte
Bawelna
60°-50° Wlókna syntetycz40° ne, bielizna osobista, kolory, koszule
Syntetyki
nie wymagajace
prasowania, bluzki
Opcje
dodatkowe
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
NAMACZANIE
SZYBKIE PRANIE
Tkaniny delikatne, PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
Delikatne pranje w np. firanki
STOP Z WODA W BEBNIE
zimnej
wodzie
WIROWANIE
Wsad
Zuqycie
maks. Energia Woda
Czas
kg (w kWh) (w litrach) (w min.)
4
1.8
47
140
4
01.2
44
4
0.5
44
110
1.5
0.7
42
85
1.5
0.5
50
55
1
0.35
48
55
125
40°30°
Welna
40°-30 Wyroby welniane
oraz wyroby z
pranje w oznaczeniem „pra©
zimnej recznie”
.
wodzie
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
Zgodnie z norma EWG 92/75 podane wartoßci poboru energii elektrycznej odnosza sie do
programu dla 4 kg wsadu bawelny pranej w wodzie o temperaturze 60°C.
* Podane tu wartoßci sa orientacyjne i moga ulega© zmianie w zaleqnoßci od iloßci i gatunku
bielizny, temperatury doplywajacej wody i temperatury otoczenia. Odnosza sie one do
najwyqszej temperatury przewidzianej dla poszczególnych programów i 4 kg bielizny
bawelnianej. ** Energia: 0,76 kWh, Woda: 44 l, Czas: 130 min.
26
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 27
Tabela programów
Programy specjalne
Program
Plukanie
delikatne
Preparaty
zmiekczajace
Usuwanie
wody
Rodzaj
tkaniny
Program ten
moqna stosowa© do plukania wyrobów upranych
wczeßniej
recznie
Bielizna uprana
recznie, która
musi by© wykrochmalona lub
wyplukana z plynem zmiekczajacym
Usuwanie
wody z ostatniego plukania
w programach
z opcja Stop z
woda w bebnie
.
Opis programu
Opcje
dodatkowe
3 cykle plukania z
plynnym ßrodkiem
zmiekczajacym.
Wirowanie krótkie
(1000 obr./min. dla mod.
900 obr./min. dla
mod. 1246 EL)
PRANIE
DELIKATNE
PLUKANIE
DODATKOWE
STOP Z
WODA W
BEBNIE
WIROWANIE
1 plukanie z plynnym
preparatem
dodatkowym.
Wirowanie dlugie.
STOP Z
WODA W
BEBNIE
WIROWANIE
Odprowadzenie wody
Wirowanie dla
Wirowanie dlugie.
Wirowanie bawelny i lnu.
Wirowanie dla
tkanin synWirowanie tetycznych i
delikatne delikatnych
O
Kasowanie
WIROWANIE
Wirowanie krótkie (1000
obr./min. dla mod. 1046 EL,
WIROWANIE
900 obr./min. dla mod.
1246 EL)
Kasowanie wykonywanego
programu; wylaczenie
urzadzenia
Wsad
Zuqycie *
kg Energia Woda
Czas
maks. (w kWh) (w litrach) (w min.)
4
0.05
40
30
4
-
16
20
/
-
-
2
4
-
-
10
1.5
-
-
5
*Podane tu dane sa jedynie orientacyjne i moga ulega© zmianie w zaleqnoßci od
iloßci i gatunku bielizny, temperatury otoczenia i temperatury doplywajacej
wody. Odnosza sie one do wsadu 4 kg bielizny bawelnianej.
27
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 28
Czyszczenie i konserwacja
Do kaqdym praniu
Po zakonczeniu prania wyja© delikatnie pojemnik na detergent w celu
osuszenia.
Pozostawi© uchylone drzwi pralki.
Jeqeli pralka nie bedzie uqywana przez dluqszy okres czasu:
Naleqy zakreci© zawór doplywu wody i wylaczy© urzadzenie z sieci
elektrycznej.
Czyszczenie okresowe
Obudowa pralki
Obudowe pralki naleqy my© letnia woda z obojetnym detergentem
uqywanym do recznego mycia naczyn. Wypluka© czysta woda i wytrze©
do sucha miekka ßciereczka.
Waqne: do mycia obudowy pralki nie naleqy uqywa© alkoholu, rozpuszczalników i substancji podobnych.
Pojemnik na detergent
.
28
W miare uplywu
czasu detergenty i
preparaty
dodatkowe tworza
osad.
Naleqy co jakiß
czas my© pojemnik
pod strumieniem
wody. Aby go
wyja© calkowicie,
naleqy wcisna© przycisk, znajdujacy sie w tylnej czeßci pojemnika, z lewej
strony.
Aby ulatwi© mycie pojemnika, przewidziano
moqliwoß© wyjmowania jego górnej czeßci,
przeznaczonej na preparaty dodatkowe.
W miare uplywu czasu detergenty moga
wytworzy© osad we wnece na pojemnik: naleqy usuna© go stara szczoteczka do zebów.
Ponownie umießci© pojemnik na swoim miejscu.
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 29
Czyszczenie i konserwacja
Drzwi
Sprawdza© okresowo, czy nie ma cial
obcych w postaci spinek, guzików czy
wykalaczek w fartuchu drzwi.
Pompa odplywowa wody
Pompe naleqy regularnie sprawdza©, a zwlaszcza w przypadku, gdy:
pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje;
podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa sie nienaturalny
dΩwiek spowodowany obecnoßcia cial obcych, takich jak guziki, zapinki,
klamerki powodujacych zatkanie pompy odplywowej.
Naleqy postapi© zgodnie z poniqszymi wskazówkami:
wyja© wtyczke z gniazdka;
jeßli to konieczne, naleqy odczeka©, aq woda ostygnie;
otworzy© klapke pompy;
podstawi© pod
pompe odpowiednie naczynie,
do którego splynie woda;
odczepi© weqyk
spustowy wody,
umießci© jego
koncówke w
naczyniu i wyja© zatyczke spustowa. W momencie, gdy woda przestanie wycieka©, odkreci© i wyciagna© pompe. Lepiej mie© pod reka
ßcierke w celu osuszenia podlogi (woda moqe wyplyna© podczas
odkrecania pompy);
usuna© z pompy ewentualne ciala obce obracajac ja rekoma;
naloqy© zatyczke
na weqyk, który
naleqy z powrotem umießci© w
pozycji poczatkowej;
dokreci© pompe;
zamkna© klapke.
29
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 30
Czyszczenie i konserwacja
Maly filtr weqa doplywowego wody
Gdy zauwaqymy, qe napelnianie pralki
woda trwa dluqej niq zwykle, naleqy
sprawdzi©, czy maly filtr weqa doplywowego wody nie jest zatkany.
Zakreci© zawór doplywowy wody.
Wykreci© waq z zaworu.
Oczyßci© szczoteczka maly filtr.
Przykreci© waq do kranu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeqeli podczas prania woda nie zostala automatycznie odpompowana
(pompa jest zablokowana, waq odplywowy jest zatkany) naleqy postapi©
wedlug poniøszych wskazówek:
• wyja© wtyczk© przewodu zasilajacego z gniazdka;
• zakreci© zawór wodny;
• jeßli zachodzi taka koniecznoß©, odczeka© aq woda sie ochlodzi;
• otworzy© klapke pompy;
• ustawi© na podlodze pod pompa naczynie na wode, wloqy© do niego
koncówke weqyka spustowego (zdja© zatyczke), który znajduje sie we
wnece pompy i parokrotnie spuszcza© wode z urzadzenia;
• wyczyßci© pompe zgodnie z uprzednio przytoczonymi wskazówkami;
• naloqy© zatyczke na weqyk, umießci© go we wnece, dokreci© pompe i
zamkna© klapke.
Zabezpieczenie przed zamarznieciem
Jeqeli pralka zostala zainstalowana w pomieszczeniu, w którym temperatura moglaby spaß© powyqej 0°C, naleqy postapi© nastepujaco:
• Zamkna© zawór doplywu wody i wykreci© z niego waq doplywowy.
• Umießci© koncówke weqa odplywowego w jakimß naczyniu umieszczonym na posadzce.
30
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 31
Czyszczenie i konserwacja
• Ustawi© program odprowadzenia wody
i poczeka© do jego zakónczenia.
• Ustawi© pokretlo programatora w pozycji KASOWANIE O.
• Wyja© wtyczke z gniazdka sieciowego.
• Ponownie dokreci© waq doplywowy i umießci© na miejscu waq
odplywowy.
Wykonanie tych operacji zapewnia odprowadzenia wody, zapobiegajac
jej zamarznieciu i tym samym uszkodzeniu niektórych czeßci urzadzenia.
Przed ponownym uruchomieniu pralki naleqy upewni sie, qe temperatura otoczenia przekracza 0°C.
Waqne!
Za kaqdym razem kiedy dopompowywana jest woda w razie niebezpieczenstwa, musisz wla© 2 litry wody do glównej przegródki i uruchomi©
program odwirowania.
Uaktywniony zostanie w ten sposób mechanizm “kulkowy”, umoqliwiajacy caloßciowe zuqytkowanie ßrodka pioracego, zapobiegajac zaleganiu nie wykorzystanej detergentu do nastepnego cyklu prania.
31
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 32
Co naleqy zrobi©, jeqeli ...
Podczas wirowania pralka moqe wydawa© odglosy
podobne do gwizdu, co jest cecha nowoczesnych silników
do pralek i nie stanowi o wadzie urzadzenia.
Pralka jest rezultatem nowoczesnej technologii. Pracuje w sposób bardzo ekonomiczny
zuqywajac malo wody (niewidocznej w bebnie
pralki). Efekt prania jest doskonaly, jak nigdy
dotad.
Usterki
W razie usterki moqna próbowa© rozwiaza© problem we wlasnym zakresie, opierajac sie na poniqszych instrukcjach. Jeqeli zwróca sie Panstwo
do oßrodka serwisowego w przypadku wystapienia jednej z niqej wymienionych usterek, usluga bedzie platna, mimo trwania gwarancji.
Moqe sie zdarzy©, qe podczas funkcjonowania pralki, pojawia sie na
wyßwietlaczu nastepujace kody alarmowe:
E10: problem z doplywem wody
E20: problem z odplywem wody
E40: otwarte drzwi
Daje sie slysze© wyraΩnie sygnal dΩwiekowy.
Po usunieciu usterek, wcisna© przycisk START/PRZERWA w celu uruchomienia pralki.
Jeqeli usterki nie udalo sie usuna©, naleqy skontaktowa© sie z najbliqszym autoryzowanym punktem serwisowym.
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Uszkodzony jest bezpiecznik
w instalacji elektrycznej.
Drzwi nie sa dobrze
zamkniete (E40).
Wtyczka nie znajduje sie w
Urzadzenie nie funkcjonuje gniazdku.
Przycisk START/PRZERWA
nie zostal wcißniety.
Zostala wybrana opcja
START OPÓËNIONY
32
Rozwiazanie
Wymieni© bezpiecznik.
Zamkna© drzwi (do
zatrzaßniecia).
Wloqy© wtyczke do
gniazdka.
Wcisna© przycisk.
Sprawdzi© czy zostata
wybrana funkcja START
OPÓËNIONY
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 33
Co naleqy zrobi©, jeqeli ...
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Zawód doplywu wody
jest zamkniety (E10).
Waq doplywowy jest
zgiety lub zakleszczony (E10).
Pralka nie pobiera wody
Maly filtr weqa doplywowego
jest zatkany (E10).
Drzwi nie sa dobrze
zamkniete (E40).
Koncówka weqa
Pralka pobiera wode i naty- odplywowego znajduje sie
zbyt nisko wzgledem pralki.
chmiast ja wylewa.
Pralka nie usuwa wody
i/lub nie wiruje
Woda na posadzce
Rozwiazanie
Otworzy© zawór.
Sprawdzi© waq na calej dlugoßci i usuna© zakleszczenie.
Wyczyßci© maly filtr.
Wyczyßci© drzwi.
Umießci© waq odplywowy
na przewidzianej wysokoßci
(por. rozdzial dotyczacy
instalacji).
Filtr lub waq odplywowy sa
zatkane (E20).
Wyczyßci© filtr i sprawdzi©
waq.
Waq wylewowy jest
ßcißniety lub zgiety (E20).
Sprawdzic waq na calej dlugósci i usuna© przeweqenie
Zostala wybrana opcja
STOP Z WODA W
BEBNIE
.
Usuna© wode poprzez
wcißniecie przycisku START
i wybranie programu
odprowadzenia wody.
Wsad bielizny jest Ωle
rozloqony w bebnie.
Rozloqy© recznie bielizne
w bebnie.
Za duqo detergentu .
Stosowa© podane przez
producenta iloßci detergentu.
Zostal zastosowany
detergent niewlaßciwy,
wytwarzajacy zbyt duqa
iloß© piany.
Stosowa© detergent
przeznaczony do pralek.
Woda wycieka z jednej z
nakretek weqa
doplywowego
Sprawdzi© waq
doplywowy i dokreci© go
dobrze na obu koncach.
Filtr odplywowy nie zostal
dobrze dokrecony po
oczyszczeniu.
Dokreci© filtr do konca.
33
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 34
Co naleqy zrobi©, jeqeli ...
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Nie zostaly usuniete
wszystkie zabezpieczenia
transportowe.
Sprawdzi©, czy pralka
zostala rozpakowana
zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale
dotyczacym instalacji.
Nie zostaly wyregulowane
nóqki.
Dokladnie wypoziomowa©
urzadzenie.
W bebnie znajduje sie mala
iloß© bielizny.
Nie wplywa to na
funkcjonowanie urzadzenia.
Program trwa i beben jest
w ruchu.
Poczeka© do zakonczenia
programu i wtedy otworzy©
drzwi.
Pralka wibruje i halasuje
Nie moqna otworzy© drzwi.
Poziom wody w pralce jest W razie potrzeby otworzy©
powyqej dolnej krawedzi
drzwi, po uprzednim
drzwi.
usunieciu wody.
Pralka jest w trakcie
ogrzewania wody.
34
Rozwiazanie
Poczeka© do zakonczenia
fazy grzania.
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 35
Co naleqy zrobi©, jeqeli ...
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Zadzialal “system
kontroli równowagi”,
zapobiegajacy zbyt
gwaltownym drganiom i
zapewniajacy stabilnoß©.
Wirowanie nastepuje z
opóΩnieniem lub nie zostaje
wykonane
Rozwiazanie
Jeqeli na poczatku fazy
wirowania bielizna nie jest
równomiernie rozloqona w
bebnie, urzadzenie to
rozpoznaje i stara sie
rozloqy© bielizne w sposób
równomierny przy pomocy
kilku obrotów bebna.
Dopiero po równomiernym
rozloqeniu upranej bielizny
rozpoczyna sie faza
wirowania, ewentualnie ze
zredukowana predkoßcia,
jeqeli bielizna w dalszym
ciagu pozostaje
niewlaßciwie rozloqona.
Jeqeli po ok. 10 min.
bielizna dalej pozostaje
skrecona, pralka
zaprzestaje wirowania. Tak
wiec jeqeli po zakonczeniu
cyklu bielizna pozostaje
mokra, zaleca sie jej reczne
rozloqenie w bebnie i
wybranie programu
wirowania.
35
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 36
Co naleqy zrobi©, jeqeli ...
Pranie nie daje zadawalajacych wyników
Jeqeli bielizna traci biel i w bebnie wystepuja ßlady kamienia
• Iloß© detergentu byla za mala.
• Nie zostal zastosowany wlaßciwy detergent.
• Plamy nie zostaly usuniete przed praniem.
• Program / temperatura nie zostaly wybrane wlaßciwie.
Jeqeli na bieliΩnie pozostaja szare plamy
• Bielizna zabrudzona maßciami, smarem czy olejem zostala uprana
przy zastosowaniu zbyt malej iloßci detergentu.
• Pranie zostalo wykonane w wodzie o zbyt niskiej temperaturze.
• Czesto zdarza sie, qe preparat zmiekczajacy – przede wszystkim skoncentrowany – pozostaje na bieliΩnie. Naleqy natychmiast spra© te
plamy i uwaqnie wlewa© preparat zmiekczajacy.
Jeqeli widoczna jest jeszcze piana po ostatnim plukaniu
• Nowoczesne detergenty czesto wytwarzaja piane równieq podczas
ostatniego plukania. Mimo tego bielizna zostala kompletnie
wyplukana.
Jeqeli na bieliΩnie pozostaja biale ßlady
• Sa to nierozpuszczalne substancje, wchodzace w sklad nowoczesnych
detergentów. Nie jest to wiec konsekwencja niewystarczajacego
plukania. Naleqy strzepa© lub oczyßci© bielizne szczotka. Nastepnym
razem przed praniem moqna wywróci© odzieq na druga strone.
Sprawdzi© rodzaj detergentu i ewentualnie stosowa© detergenty w
plynie.
36
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 37
Dane techniczne
Wysokoß© x Szerokoß© x Glebokoß©
Glebokoß© z otwartym drzwiami
Regulacja wysokoßci
Wsad ( w zaleqnoßci od programu)
Przeznaczenie
Predkoß© obrotów bebna podczas prania
Predkoß© obrotów bebna podczas
wirowania
2
Cißnienie wody
85x60x45 cm
88 cm
± 10 mm
maks. 4 kg
gospodarstwo domowe
maks. 55 obr./min.
1200/900/700/500 obr./min.
0,05-0,8 MPa
Urzadzenie to jest zgodne z nastepujacymi normami EWG:
-73/23/EWG z 19.2.1973 “Norma dotyczaca niskiego napiecia”,
wlacznie z norma 93/68/EWG
-89/336/EWG z 5.5.1989 “Dyrektywa dotyczaca kompatybilnoßci elektromagnetycznej”.
37
132981160 P.qxd
04/04/2006
11.28
Pagina
1
Serwis
W rozdziale pt. “Co zrobi©, jeqeli …” zostaly przedstawione usterki, które moga zosta© usuniete przez uqytkownika we wlasnym zakresie. Jeqeli nie uda sie usuna© usterki, naleqy zwróci© sie do serwisu technicznego. (Adresy i numery telefonów sa podane w zalaczonym wydruku).
Naleqy przygotowa© opis usterki, celem ulatwienia diagnozy: pracownik serwisu bedzie w stanie zadecydowa©, czy konieczna jest
interwencja serwisu.
Zapisa© model, numer fabryczny (Nr Ser.) i numer wyrobu (Nr Prod.),
które widnieja na model tabliczce znamionowej.
Mod. …………….………..
Nr Ser. …………….………..
Nr Prod. …………………….
Made in EEC
Mod. L1249
Type P6187648
Mod. L1046EL
Type P6186648
Prod.No. 914756562 00
IPX4 IPX4
Prod.No. 914756528 00
220-230V~50Hz 2200 W
10 A
220-230V~50Hz 2200 W
10 A
Ser.No.
Ser.No.
Poza tym opisa© szczególowo:
- Jakie sa objawy usterki?
- W jakich okolicznoßciach wystepuja?
- Czy na wyßwietlaczu pojawia sie jakiß kod alarmowy?
Kiedy uslugi serwisowe sa platne (w okresie gwarancyjnym)?
- gdy moqna bylo usuna© usterke we wlasnym zakresie przy pomocy
tabeli (por. rozdz. “Co zrobi©, jeqeli…….”).,
- gdy koniecznych jest kilka przyjazdów pracownika serwisu, ze
wzgledu na to qe przed przyjazdem nie otrzymal on wszystkich
koniecznych informacji, np. musi wróci© po czeßci zamienne. Moqna zapobiec tym niepotrzebnym przyjazdom, jeqeli rozmowa telefoniczna z oßrodkiem serwisowym zostanie przygotowana w powyqszy sposób.
38
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 39
Instrukcje dotyczace instalacji i podlaczenia
elektrycznego
Bezpieczenstwo
• Urzadzenie jest cieqkie i dlatego naleqy bardzo uwaqa© przy jego przestawianiu.
• Sprawdzi© przy rozpakowywaniu, czy urzadzenie nie jest uszkodzone.
W razie watpliwoßci nie naleqy go uruchamia©, ale zwróci© sie do
sprzedawcy.
• Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© z niego opakowanie
wewnetrzne. Niekompletne usuniecie zabezpieczajacych elementów
transportowych moqe spowodowa© uszkodzenie pralki lub mebli.
Naleqy przeczyta© odpowiedni rozdzial.
• W razie potrzeby ewentualnej modyfikacji domowej instalacji elektrycznej w celu zainstalowania urzadzenia, musi ona zosta© wykonana wylacznie przez fachowy personel.
• Wszelkie operacje hydrauliczne zwiazane z instalacja pralki musza ley©
wykonane wylacznie przez fachowy personel.
• Po zainstalowaniu pralki naleqy sprawdzi©, czy nie stoi ona na
przewodzie zasilajacym.
• Jeqeli pralka stoi na posadzce pokrytej wykladzina dywanowa, naleqy
upewni© sie, qe miedzy nóqkami, a posadzka istnieje przeplyw powietrza.
• Instalacja pralki musi zosta© wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
• Wymiany przewodu zasilajacego mozna dokona© jedynie w autoryzowanym punkcìe serwìsowym.
39
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 40
Wymiary urzadzenia
Widok z przodu i z boku
Widok z tylu
Waq doplywowy
Przewód zasilajacy
Waq odplywowy
40
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 41
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© elementy
zabezpieczajace je podczas transportu.
Za pomoca klucza
odkreci© dwie dolne ßruby z tylu
urzadzenia. Wyciagna© dwa plastikowe kolki.
Poloqy© pralke na
tylnej ßciance,
upewniajac sie, qe
urzadzenie nie
przygniata gumowych weqy. Umießci© jeden z
katowników opakowania miedzy urzadzeniem
a podloga.
Wyja© styropianowy blok z dna urzadzenia,
nastepnie wyciana© dwie celofanowe torebki
ochronne.
Najpierw wyja©
bardzo ostroqnie
prawa torebke, ciagnac ja w lewo i do
góry.
Wyja© nastepnie torebke lewa, ciagnac
ja w prawo i w dól.
Postawi© urzadzenie, wykreci© ostatnia ßrube z tylu
pralki. Wyja© plastikowy kolek.
Zakry© wszystkie
puste otwory zaßlepkami znajdujacymi sie w plastikowej torebce z instrukcja obslugi.
Zaleca sie zachowa© wszystkie elementy transportowe, aby móc z nich
skorzysta© w razie przeprowadzki.
41
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 42
Instalacja
Ustawienie
Urzadzenie musi zosta© zainstalowane na stabilnej i idealnie poziomej
powierzchni.
Upewni© sie, czy cyrkulacja powietrza dookola urzadzenia nie jest
utrudniona przez dywany, wykladzine dywanowa itp.
• Przed ustawieniem urzadzenia na malych kafelkach, umießci© miedzy
nim a posadzka wykladzine gumowa.
• Nie korygowa© ewentualnych nierównoßci posadzki podkladajac pod
urzadzenie kawalki drewna, karton lub podobne materialy.
• Jeqeli z braku miejsca trzeba ustawi© urzadzenie obok kuchenki
gazowej lub piecyka na wegiel, miedzy dwoma urzadzeniami naleqy
umießci© plyte izolacyjna (85x57cm), pokryta powloka aluminiowa od
strony kuchenki lub piecyka.
• Nie naleqy instalowa© urzadzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura moglaby spaß© poniqej 0°C.
• Sprawdzi©, czy waq doplywowy i waq odplywowy nie sa zgiete.
• Sprawdzi©, czy urzadzenie zostalo zainstalowane tak, aby w razie
usterki technicznej technik mial do niego latwy dostep.
Poziomowanie
Wypoziomowa© dokladnie urzadzenie dokrecajac lub odkrecajac nóqki regulacyjne.
Nigdy nie podklada© pod urzadzenie kartonu, drewna lub podobnych materialów w
celu skasowania ewentualnych nierównoßci
posadzki.
Doplyw wody
Podlaczy© waq doplywowy do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4”.
Drugi koniec weqa doplywowego (od strony urzadzenia) moqe zosta©
ukierunkowany dowolnie. Naleqy lekko odkreci© nakretke mocujaca,
obróci© koncówke weqa i ponownie dokreci© nakretke sprawdzajac, czy
nie ma wycieków wody.
Nie moqna
przedluqy© weqa
doplywowego. Jeßli
jest on za krótki i nie
moqna przenieß©
zaworu doplywowego, naleqy kupi©
nowy, dluqszy waq.
42
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 43
Instalacja
Waqne!
Jeqeli rury kanalyzacyine, do których podlaczana jest pralka sa nowe lub
nie korzysta sie z nich od dluqszego czasu, zaleca sie otworzy© zawór
wodny, odczeka© pewien czas, aq spora iloß© wody splynie z instalacji i
dopiero wóczas przymocowa© waq doplywowy. W ten sposób usuniete
zostana ewentualne osady piaskowe oraz tlenkowe powstale w rurach
wodociagowych.
Odplyw wody
Waq odplywowy moqna umießci© w trzech róqnych pozycjach:
Na krawedzi zlewozmywaka przez zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urzadzeniem.
Waqne jest, aby predkoß©, która woda uzyskuje podczas odplywu, nie spowodowala
zeßlizgniecia sie kolanka z krawedzi
zlewozmywaka. Naleqy wiec przymocowa© je
sznurkiem do baterii lub haczyka na ßcianie,
zaczepiajac go o specjalny otwór, biegnacy
wzdluq zagietej czeßci weqa.
Podlaczy© do odgalezienia syfonu
zlewozmywaka. Odgalezienie to musi znajdowa© sie nad syfonem tak,
aby zakrzywiona czeß© weqa znalazla sie na poziomie nie niqszym niq 60
cm od posadzki.
Podlaczy© do wezla sanitarnego na wysokoßci nie niqszej niq 60 cm i
nie wyqszej niq 90 cm.
Koncówka weqa odplywowego zawsze musi mie© wentylacje, co oznacza, qe ßrednica wewnetrzna przewodu odplywowego musi by© wieksza
niq ßrednica zewnetrzna weqa odplywowego.
Waq odplywowy nie moqe mie© przeweqen.
Ma on biec po posadzce i by© uniesiony dopiero w pobliqu odplywu.
Waq odplywowy moqe zosta© przedluqony, ale jego dlugoß© nie moqe
przekracza© 400 cm.
43
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 44
Instalacja
W razie przedluqenia ßrednica wewnetrzna weqa stanowiacego przedluqenie musi by© równa ßrednicy wewnetrznej weqa oryginalnego. Do
polaczenia obu weqy naleqy zastosowa© odpowiednia zlaczke.
Waqne!
W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia waq odprowadzajacy powinien zosta© zawieszony na specjalnie do tego celu
przystosowanym uchwycie umieszczonym w górnej czeßci tylnej ßcianki.
Podlaczenie do zasilania
Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod napieciem 220-230
V pradu jednofazowego i 50 Hz.
Naleqy sprawdzi©, czy instalacja domowa jest w stanie znieß© maksymalne obciaqenie urzadzeniem (2,2 kW), biorac pod uwage równieq
korzystanie z innych gospodarstwa domowego.
Podlaczy© urzadzenie do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialnoßci za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyqszej normy bezpieczenstwa.
W przypadku stalego podlaczenia elektrycznego obowiazkowe jest
zainstalowanie wylacznika z przynajmniej 3 mm rozwartoßcia styków,
co umoqliwia kompletne wylaczenie urzadzenia z sieci.
Podlaczenie elektryczne musi zosta© wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przewód zasilajacy nie powinien by© przedluqany. Jeqeli jego dlugoß©
nie jest wystarczajaca, naleqy go zastapi© przewodem dluqszym, lub
przybliqy© gniazdko sieciowe.
W celu wymiany przewodu zasilajacego naleqy zwróci© sie do naszego
punktu serwisowego.
Waqne: po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi by©
latwo dostepny.
44
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 45
Autoryzowane Serwisy Electrolux Poland
Miasto
Adres
Telefon
Bialystok
Piastowska 11
(0-85) 732-19-55; 664-22-05
Bielsko-Biala
Cyniarska 24
(0-33) 828-33-44
Brzeziny
Pilsudskiego 2/8
(0-46) 874-28-30; 874-37-07
Bydgoszcz
Wojska Polskiego 8
(0-52) 371-39-28; 371-12-08
Bytom
Kwietniewskiego 5
(0-32) 282-85-22
Chelm
Wieniawskiego 11a
(0-82) 565-70-42
Chojnice
Sukienników 3
(0-52) 397-50-98
Czestochowa
fiw. Rocha 108
(0-34) 368-16-65; 324-89-60
Elblag
Lokietka 44
(0-55) 237-94-05; 232-15-10
Gdansk
Al. Jana Pawla II 5Bbox33A
(0-58) 346-92-00
Gdynia
Helska 8
(0-58) 663-15-85; 663-15-15
Gdynia
J. Unruga 76
(0-58) 625-05-05; 665-00-44
Gliwice
J. filiwki 34
(0-32) 279-20-07
Gorzów Wielkopolski
Moßcickiego 14
(0-95) 729-20-93; 729-35-71
Grudziadz
Sienkiewicza 17
(0-56) 462-07-41; 462-01-32
Jaroslaw
Kasztelanska 2
(0-16) 621-09-59
Jaworzno
Matejki 24
(0-32) 616-34-56; 751-63-63
Jelenia Góra
Karola Miarki 50
(0-75) 767-82-35
Kalisz
Sukiennicza 4
(0-62) 764-50-60
Katowice
1000-lecia 3
(0-32) 254 11 81; 254-02-78
Kielce
Spóldzielcza
(0-41) 368-03-34
Konin
1 Maja 15
(0-63) 242-17-99
Koszalin
Szyprów 4
(0-94) 341-66-68
Kraków
Os. Willowe 30
(0-12) 644-87-64; 0800-267-675
Kraków
Koßciuszki 34
(0-12) 421-50-32, 294-10-15,-16
Krosno
Legionów 2A
(0-13) 432-28-93
Legnica
Kasjopei 15
(0-76) 854-48-33
Leszno
Sulkowskiego 46
(0-65) 520-55-70
Lubin
Wyszynskiego 10
(0-76) 849-30-40
Lublin
Leczynska 1
(0-81) 745-05-15
45
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Pagina 46
Miasto
46
Adres
Telefon
Lomqa
M. Pilsudskiego 82
( 0-86) 219-09-00
LódΩ
Pomorska 100
(0-42) 678-92-92
LódΩ
Marynarska 42
(0-42) 657-70-02; 657-99-27
Miedz. Podlaski
Partyzantów 4A
(0-83) 371-40-06; 371-72-06
Mlawa
Dudzinskiego 14
(0-23) 654-34-75
Nowy Sacz
Batalionów Chlopskich 19a
(0-18) 441-11-44
Nowy Targ
Ku Studziankom 6
(0-18) 266-41-18
Olsztyn
Barcza 8A
(0-89) 542-67-90; 0801 380-509
Opole
Szarych Szeregów 23
(0-77) 455-90-93
Ostroleka
Qniwna 9
(0-29) 760-27-87
Ostrów Wielkopolski
Kaliska 42
( 0-62) 736-82-45
Pila
Przemyslowa 5
(0-67) 351-90-25; 35-92-25
Piotrków Tryb.
Slowackiego 70
(0-44) 647-11-27
Plock
Hubalczków 7
(0-24) 268-66-20
Poznan
Czeßnikowska 1a
(0-61) 867-41-12; 0800 136-400
Poznan
Zlotowska 11A
(0-61) 868-11-08; 868-11-31
Przemyßl
Mickiewicza 9
(0-16) 678-77-05
Racibórz
Opawska 3
(0-32) 415-26-04; 419-09-32
Radom
Sobieskiego 1
(0-48) 345-10-10; 345-97-57
Rybnik
M.C. Sklodowskiej 7
(0-32) 422-52-97
Rzeszów
8-go Marca 5
(0-17) 853-38-63
Siedlce
Vogla 41
(0-25) 632-72-08
Sieradz
Polna 3/5
(0-43) 827-40-92
Slupsk
Pilsudskiego 7/b
(0-59) 843-54-88
Suwalki
Litynskiego 1a
(0-87) 567-29-58
Szczecin
Chmielewskiego 18
(0-91) 482-11-44
Szczecin
Ks. P. ficiegiennego 27
(0-91) 485-31-70; 0800 390-960
fiwidnica
Slotwina 80
(0-74) 851-10-99; 853-20-74
fiwierzawa
Pl. Wolnoßci 36
(0-75) 713-52-86
Tarnobrzeg
Koßciuszki 24
(0-15) 822-35-74; 823-53-67
Tarnów
Graniczna 8a
(0-14) 626-00-99
Torun
Wojska Polskiego 43/45
(0-56) 623-15-03; 623-19-02
132988790•PL.qxd
27-08-2004
15:06
Miasto
Pagina 47
Adres
Telefon
Warszawa
Powstanców filaskich 106 C/lok.101
(0-22) 436-36-45; 436-36-55
Warszawa
Giewont 21
(0-22) 644-04-32;644-68-48
Warszawa
Blokowa 13
(0-22) 678-61-66
Warszawa
Bazylianska 6
(0-22) 614-11-00; 811-11-14
Wejherowo
Obronców Helu 3
(0-58) 672-79-97
Wielun
Baranowskiego 5
(0-43) 843-34-15
Wloclawek
Okrzei 46
(0-54) 231-22-75
Wroclaw
Okulickiego 19A
(0-71) 781-31-33
Wroclaw
Jagiellonczyka 38a
(0-71) 321-02-93
Zamoß©
M. Reja 2
(0-84) 641-27-18
Zielona Góra
Okulickiego 35
(0-68) 326-22-37
47
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:03
Pagina 48
Vázení zákazníci,
prosíme vás, abyste si pozorn™ precetli tento návod a zam™rili svou
pozornost predevsím na bezpecnostní predpisy uvedené na prvních
stránkách. Doporucujeme návod uschovat, abyste do n™ho mohli
nahlédnout i kdykoli v budoucnosti, a eventuáln™ ho predat novému
majiteli v prípad™ prodeje tohoto spotrebice.
Trojúhelníkovou znackou anebo upozorñovacími vyrazy (Pozor! nebo
Upozorn™ní!) jsou vyznaceny pokyny zvlást d√lezité pro vasi bezpecnost a pro správné fungování prístroje. Prosíme vás o jejich dodrzování.
Tento symbol vás bude provázet krok za krokem pri pouzívání spotrebice.
Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokyn√m pro praktické pouzití prístroje.
Trojlístek oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání pracky
s ohledem na zivotní prostredí.
V prípad™, ze by se vyskytly problémy, návod obsahuje pokyny k tomu,
jak je vyresit sami; viz kapitolu “Co d™lat, kdyz...”.
Pokud by tyto instrukce nebyly dostatecné, obratte se na nás nejblizsí
TECHNICKY SERVIS (adresu a telefonní císlo najdete v prilozeném seznamu).
Vytist™no na recyklovaném papíre.
Kdo má smysl pro ekologii, chová se podle toho...
48
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 49
Obsah
Obsah
Bezpecnostní predpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-52
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rady pro ochranu zivotního prostredí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Základní vlastnosti vasí pracky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Popis prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Volic program√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tlacítko START/PAUZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tlacítko OPOZDÈNÉ SPOUSTÈNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tlacítka funkcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PREDPÍRKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ODSTRAÑOVÁNÍ SKVRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
JEMNÉ PRANÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
NAMÁCENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
RYCHLÉ PRANÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ODSTREDOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ZASTAVENI S VODOU V BUBNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kontrolky fází programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zrusení programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zm™na probíhajícího programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Otevrení dvírek pri zapnutém programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zásuvka na prací prostredek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pred prvním praním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Príprava pracího cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tríd™ní prádla a príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hmotnost prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Druh tkaniny a etikety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prací prostredky a prísady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Jaky prací prostredek pouzít? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kolik pracího prostredku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tekuty prací prostredek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Pridání zm™kcovadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Údaje o tvrdosti vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Jak prát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vkládání prádla do pracky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dávkování pracího prostredku a prísad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Volba pracího programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
^
49
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 50
Obsah
Nastavení pozadovanych funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nastavení rychlosti odstredování nebo zastavení s vodou v bubnu. . . . . . . 68
Prídavné máchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nastavení prídavného máchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nastavení OPOZDÈNÉHO SPUSTÈNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Spust™ní programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kontrolky fází programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Konec programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tabulky program√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-72
Cist™ní a údrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Po kazdém praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Pravidelné cist™ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Skríñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zásuvka na prací prostredek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dvírka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vypoust™cí cerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75
Filtr na prívodu vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Nouzové vyprázdn™ní pracky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Opatrení proti zamrznutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Co d™lat, kdyz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anomálie pri fungování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-79
Pri praní se nedosahuje uspokojivych vysledk√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Návod k instalaci a zapojení na elektrickou sít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bezpecnostní predpisy pro instalatéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rozm™ry prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Pohled celní a bocní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Pohled zadní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Rozbalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Umíst™ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vyrovnání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Prívod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Elektrické zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Záruka, servis a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
50
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 51
Bezpecnostní predpisy
Bezpecnost domácích elektrospotrebic√ AEG/Electrolux odpovídá technickym
normám a predpis√m o bezpecnosti prístroj√. Presto vsak jakozto vyrobci cítíme povinnost upozornit vás na následující bezpecnostní predpisy:
Bezpecnost obecn™
• Opravy prístroje sm™jí byt vykonány pouze kvalifikovanym personálem.
Nesprávné opravy mohou zp√sobit znacné nebezpecí. S opravami se
obratte na technicky servis AEG/Electrolux.
• Nikdy nezapínejte prístroj, je-li prívodní kabel poskozen ani tehdy,
jestlize skríñ nebo vrsek prístroje vykazují takové poskození, ze je
umozn™n prístup k vnitrním cástem pracky.
• Pred kazdym cist™ním nebo údrzbou prístroje vytáhn™te elektrickou
zástrcku ze sít™.
• Nikdy nevytahujte zástrcku ze zásuvky tahem za kabel, ale tahem za
zástrcku samu.
• Nestríkejte nikdy na prístroj proud vody. Nebezpecí elektrického
vyboje!
• Pri praní pri vysokych teplotách se sklo dvírek zahrívá. Nesahejte na
n™j!
• Pred nouzovym vypust™ním pracky nebo pred nouzovym otevrením
dvírek nechte vodu vychladnout.
• Malá domácí zvírata by mohla rozkousat elektrické kabely nebo hadice
na vodu. Hrozí nebezpecí elektrického vyboje a skod zp√sobenych
vodou.
Umíst™ní, zapojení a spust™ní
• Ridte se pokyny pro umíst™ní a zapojení.
• Provedte první praní bez prádla (nastavení na BAVLNU 95 s polovicní
dávkou pracího prostredku), abyste z bubnu i z nádrze odstranili
zbytky po vyrob™.
• Pokud jste pracku zakoupili v zimních m™sících, kdy jsou teploty pod
0°C, nechte prístroj pri pokojové teplot™ 24 hodin predtím, nez ho
uvedete do provozu.
51
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 52
Bezpecnostní predpisy
Bezpecnost d™tí
• D™ti neznají nebezpecí spojená s elektrickymi spotrebici. B™hem fungování prístroje je nutno d™ti hlídat a nenechat je hrát se spotrebicem
- mohlo by se stát, ze se do pracky zavrou.
• Cásti obalu (fólie, polystyren) mohou byt pro d™ti nebezpecné. Nebezpecí udusení! Drzte je proto z dosahu d™tí.
• Prací prostredky uchovávejte na bezpecném míst™ mimo dosah d™tí
• Zajist™te, aby se d™ti ani malá domácí zvírata nedostaly do bubnu
pracky.
• V prípad™ vyrazení prístroje do odpadu vytáhn™te zástrcku z el. sít™,
odrízn™te prívodní kabel a kabel i se zástrckou vyhodte. Poskodte
zavírací mechanismus dvírek, aby se hrající si d™ti nemohly v pracce
zavrít a z√stat v ní uv™zn™né.
Pouzití k predpokládanému úcelu
• Prístroj je projektován k pouzití v domácnosti. V prípad™, ze bude zarízení pouzíváno k jinym úcel√m anebo nebude uvedeno do provozu
správn™, vyrobce nenese zádnou odpov™dnost za skody takto vzniklé.
• Z bezpecnostních d√vod√ není dovoleno prístroj pozm™ñovat.
• Pouzívejte jedin™ prací prostredky pro automatické pracky a ridte se
pokyny jejich vyrobce.
• Neperte v pracce kusy prádla, které byly ve styku s horlavymi látkami.
• Nepouzívejte prístroj k chemickému cist™ní.
• Barvící nebo odbarvovací látky se mohou v pracce pouzít jedin™ tehdy,
pokud vyrobce t™chto látek vyslovn™ prohlasuje, ze jsou urceny k pouzití v prackách. Neneseme zádnou odpov™dnost v prípad™ takto vzniklych skod.
• Po kazdém pouzití vytáhn™te zástrcku z el. zásuvky a zavrete kohoutek na prívodu vody.
52
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 53
Likvidace
Obalové materiály
Materiály oznacené symbolem
jsou recyklovatelné.
>PE<=polyethylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
K jejich druhotnému vyuzití musí byt tyto materiály vhozeny do príslusnych kontejner√.
Prístroj
Pri vyrazení vaseho starého prístroje pouzijte jen autorizované skládky.
Pomozte nám udrzet vase m™sto cisté!
Rady pro ochranu zivotního prostredí
Abyste usetrili vodu i energii a prisp™li k ochran™ zivotního prostredí,
doporucujeme dodrzet následující rady:
• B™zn™ zaspin™né prádlo m√zete prát bez predpírky; usetríte tak prací
prostredek, vodu i cas (a nebudete zbytecn™ zat™zovat zivotní prostredí!).
• B™zn™ zaspin™né prádlo m√zete prát ÚSPORNYM programem.
• Pracka pracuje hospodárn™, pokud dodrzíte maximální uvedená
mnozství prádla.
• V prípad™ mensích dávek prádla pouzijte jen polovinu nebo dv™ tretiny doporucené dávky pracího prostredku.
• Vhodnymi cistici m√zete pred praním odstranit skvrny a zaspin™ná
místa. Pak budete moci vykonat prací cyklus pri nizsí teplot™.
• Pri strední nebo vysoké tvrdosti vody (od stupn™ tvrdosti c. II, viz “Prací
prostredky a prísady”) je nutné pridat zm™kcovac. Prací prostredek pak
m√ze byt dávkován jako na stupeñ tvrdosti I (m™kká voda).
53
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 54
Základní vlastnosti vasí pracky
• Nastavení programu a teploty volicem program√.
• Program pro cist™ní skvrn umozñuje vhodn™ osetrit prádlo s vyraznymi
skvrnami r√zného p√vodu.
• Energeticky úsporny program pro b™zn™ zaspin™né bavln™né prádlo.
• Moznost snízit rychlost posledního odstredování na 900, 700 nebo
500 otácek za minutu. c
minutu (1246EL).
• Moznost nastavení volby ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU: prádlo
z√stane ponoreno ve vod™ z posledního máchání, aby se na n™m nevytvorily záhyby.
• Moznost nastavení dalsích funkcí, které tento prístroj nabízí, vám
umozní provést praní podle vasich osobních pozadavk√.
• Moznost opozd™ní spust™ní programu max. do 23 hodin.
• Kontrolky fází programu ukazují, která fáze se práv™ provádí.
• Speciální cyklus na vlnu díky pomalému rytmu praní zachází s vasimi od™vy s maximální jemností, aniz by praním zplstnat™ly.
• Zásuvka se 3 oddíly na prací prostredek a aviváz.
• Kontrolní systém vyvázenosti: jistá poloha a tichy chod prístroje.
• ECO ventil umozňuje plné vyuzití pracího prostredku a snízení spotreby vody s následnym snízením spotreby energie.
54
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 55
Popis prístroje
Prední strana
Zásuvka na prací prostredek
Panel s ovladaci
Dvírka
Vypoust™cí
cerpadlo
Nastavitelné nozicky
55
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 56
Popis prístroje
Ovládací panel
A
B
C
D
E
F
G
H
J
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Tlacítka volby funkcí
Tlacítko START/PAUZA (START/PAUSE)
Tlacítko pro volbu rychlosti odstred™ní
Tlacítko pro namácení
Tlacítko pro rychlé praní
Tlacítko pro odlození startu
Displej
Displej zobrazování jednotlivych fází programu
Otocny volic program√
Volic program√
Volicem program√ se nastavuje zp√sob
praní (tj. mnozství vody, pohyb bubnu)
a teplota.
Volic je rozd™len do 5 sektor√:
• Bavlna
• Syntetika
• Jemné prádlo
• Vlna
• Speciální programy
Volicem lze otácet jak po sm™ru, tak i proti sm™ru hodinovych rucicek.
56
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 57
Popis prístroje
Poloha 95E, 60E, 40E odpovídá energeticky úspornému programur,
delsí dobou praní pro b™zn™ zaspin™né bavln™né prádlo (neslucitelny s
volbou RYCHLÉ PRANÍ
).
Poloha
pri 40°C: snadné zehlení
V této poloze se prádlo pere a odstreduje velmi opatrn™, aby se na n™m
nevytvorily záhyby. Takto bude i zehlení snazsí.
= praní ve studené vod™
O = Zrusení probíhajíciho programu, vypnutí prístroje
Tlacítko START/PAUZA
/
Toto tlacítko má 2 funkce:
a) Spoust™ní START
Po nastavení zvoleného programu stiskn™te tlacítko, abyste uvedli prístroj do chodu. Jestlize jste zapnuli funkci “opozd™né spust™ní”
,
zacne se odpocítávat cas.
b) PAUZA
Chcete-li prerusit b™zící program, stiskn™te spoust™cí tlacítko; kontrolka
umíst™ná poblíz tlacítka zacne svítit prerusovan™.
Kdyz chcete znovu zapnout program od bodu, kde byl prerusen, stiskn™te op™t tlacítko START/PAUZA.
Tlacítko OPOZDÈNÉ SPOUSTÈNÍ
Spust™ní pracího programu m√ze byt odlozeno o 30, 60, 90 minut a
poté od 1 hodiny az do maximáln™ 23 hodin.
Tlacítko se stiskne po nastavení zvoleného programu a pred
zapnutím tlacítka START/PAUZA.
Na displeji se asi na 3 sekundy objeví císlice, oznacující pozadované
zpozd™ní. Poté se objeví doba trvání programu.
Po zapnutí tlacítka START/PAUZA / zacíná prístroj odpocítávat cas
(v hodinách).
57
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 58
Popis prístroje
Zrusení predem nastaveného odlození startu provedete stlacením tlacítka START/PAUZA, poté mackejte tlacítko ODLOZENY START, dokud se na
displeji nezobrazí symbol 0 ‘.
Potom op™t stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
Tuto funkci nelze pouzít u program√ ODCERPÁNÍ
, ODSTREDÈNÍ
nebo JEMNÉ ODSTREDÈNÍ .
Tlacítka funkcí
Podle vybraného programu si m√zete navolit jest™ dalsí funkce. Jejich nastavení se provádí po volb™ pracího programu a pred zapnutím tlacítka
START/PAUZA.
Pri stisknutí t™chto tlacítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Pri jejich
vypnutí kontrolky zhasnou.
Byla-li zvolena nesprávná funkce, kontrolka tlacítka bude blikat po
dobu dvou sekund a na displeji se zobrazí nápis Err.
PREDPÍRKA
Pracka vykoná predpírku max. pri 30°C, po níz následuje hlavní praní.
Predpírání koncí krátkym odstred™ním u programu pro bavlnu a syntetiku a pouhym vypust™ním vody u programu pro jemné prádlo.
Tuto funkci nelze nastavit u programu pro vlnu ani soucasn™ s volbami
NAMÁCENÍ
a ODSTRA˙OVÁNÍ SKVRN .
Pouzijte u velmi spinavého prádla.
D√lezité! Stisknete-li soucasn™ tlacítka ODSTREDOVÁNÍ a RYCHLÉ
PRANÍ
, pracka vykoná jedno máchání navíc (viz podrobné informace na str. 68).
ODSTRA˙OVÁNÍ SKVRN
Pro praní velmi znecist™ného prádla nebo prádla se skvrnami pomocí
odstrañovace skvrn (prodlouzí dobu hlavního praní o dobu, která je
optimalizována pro odstran™ní skvrn, volba není dostupná pri jemném
praní, praní vlny nebo u program√ s teplotou nizsí nez je 40°C).
Tato funkce nem√ze byt pouzita u program√ NAMÁCENÍ
a
PREDPÍRÁNÍ .
JEMNÉ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlacítka snízíte intenzitu praní. Zarízení pridá do programu jedno máchání pro BAVLNU a SYNTETICKÉ MATERIÁLY. Tuto volbu není mozné provést u programu SNADNÉ ZEHLENÍ
. Tuto funkci
lze doporucit u osob alergickych na prací prostredky a v oblastech s velmi m™kkou vodou.
58
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 59
Popis prístroje
NAMÁCENÍ
Namácení cca 30 minut pri 30°C. Pri stisknutí tlacítka OPOZDÈNÉ SPUSTÈNÍ
lze namácení prodlouzit az na 10 hodin, poté následuje automaticky praní.
Nelze nastavit soucasn™ s programem VLNA a s volbami PREDPÍRKA
a ODSTRA˙OVÁNÍ SKVRN. .
Namácení koncí krátkym odstred™ním u programu pro bavlnu a syntetiku a pouhym vypust™ním vody u programu pro jemné prádlo.
RYCHLÉ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlacítka dosáhnete zkrácení casu pracího cyklu.
Pouzívejte pri málo spinavém prádle.
Tato volba není dostupná u programu vlna a u úsporného programu
(95E, 60E, 40E).
ODSTREDOVÁNÍ
Stiskn™te toto tlacítko, chcete-li snízit rychlost posledního odstredování u vámi zvoleného programu nebo nastavit funkci
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
.
Maximální rychlost odstred™ní je:
Model 1249: 1200 ot./min pro bavlnu,
900 ot./min pro syntetické materiály, jemné prádlo,
vlnu a prádlo urcené k rucnímu praní.
Model 1246 EL: 1200 ot./min pro bavlnu, 900 ot./min pro syntetické
materiály, jemné prádlo, vlnu a prádlo urcené k rucnímu praní.
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
Jestlize je zvolena tato funkce, voda z posledního máchání nebude
vypust™na, címz se zabrání krcení tkanin. Po ukoncení programu se
rídicí kontrolka
(KONEC) na displeji zobrazování jednotlivych fází
pracího programu rozsvítí, rídicí kontrolka
(DVÍRKA) je cervená, coz
upozorñuje na nutnost vypust™ní vody. Dvírka jsou zablokována.
Pro vypust™ní vody:
• Zvolte program
(ODCERPÁNÍ) pro vypust™ní vody bez odstred™ní
• Zvolte program
/
(ODSTREDÈNÍ/JEMNÉ ODSTREDÈNÍ) pro
odstred™ní prádla;
• Zvolte RYCHLOST ODSTREDÈNÍ a stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
Pozor! Otocny volic program√ musí byt nejprve otocen do polohy
VYNULOVÁNÍ (RESET) O a az poté do polohy programu ,
nebo .
59
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 60
Popis prístroje
Displej
Displej podává následující informace:
• doba trvání nastaveného programu (v minutách), která se vypocte
automaticky podle maximální dávky prádla pro dany typ tkaniny.
• Konec programu, kdyz na displeji svítí nula.
• Príslusnym tlacítkem naprogramované opozd™né spust™ní (max. o
23 hodin).
Odpocítávání casu jde po celych hodinách.
• Poplasny kód, ktery oznacuje funkcní anomálie (viz podrobn™jsí
informace na str. 77).
Kontrolky fází programu
PREDPÍRKA/PRANÍ
Pri nastavení pracího programu se rozsvítí
MÁCHÁNÍ
kontrolky odpovídající jednotlivym fázím,
PRÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ
z nichz se program skládá.
ODSTREDOVÁNÍ
KONEC
Po zapnutí programu z√stane rozsvícená
PREDÁVKOVÁNÍ
jen kontrolka odpovídající práv™
probíhající fázi. Konec programu je vyznaDVÍRKA
cen takto: KONEC
.
Rozsvítí-li se na konci programu kontrolka PREDÁVKOVÁNÍ
, znamená
to, ze bylo pouzito prílis mnoho pracího prostredku nebo ze je ucpany filtr.
^
Zrusení programu
Chcete-li zrusit uz probíhající program, otocte volicem program√ na
polohu ZRUSENÍ O.
Pozor! ! Po skoncení programu, ktery se zastaví s vodou v bubnu (funkce
zastavení s vodou v bubnu
), nastavte napred ZRUSENÍ O a pak
VYPUSTÈNÍ
nebo na / (ODSTREDÈNÍ /JEMNÉ ODSTREDÈNÍ).
Zm™na probíhajícího programu
Chcete-li zm™nit n™kterou funkci, je potreba predevsím pozastavit prístroj ve stavu PAUZA stisknutím tlacítka START/PAUZA
/ .
Lze zm™nit kteroukoliv funkci, kterou pracka jest™ nevykonala. Po
nastavení nové funkce zapn™te znovu vypínac START/PAUZA, aby program mohl pokracovat.
Chcete-li zm™nit program, otocte volicem na O a potom nastavte novy
program.
Voda z praní se nevypustí a po op™tovném zapnutí tlacítka START/PAUZA program pokracuje.
60
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 61
Popis prístroje
Otevrení dvírek pri zapnutém programu
Jestlize musíte otevrít dvírka, je treba napred uvést pracku do stavu PAUZA
vypnutím tlacítka START/PAUZA.
Dvírka m√zete otevrít jen za podmínky, ze:
• pracka není práv™ ve fázi ohrívání vody nebo susení;
• hladina vody není prílis vysoká;
• buben se práv™ netocí;
Sv™telná kontrolka zavrení dverí
oznacuje, zda se dvírka mohou
otevrít nebo ne:
• zelená barva: dvírka lze otevrít
• cervená barva: dvírka nelze otevrít
Upozornění!
Tento spotřebič je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
která umožňuje vypnout tlačítka ovládacího panelu tak,
aby děti nemohly náhodně změnit nastavené funkce.
Chcete-li funkci zapnout, je nutné po spuštění pracího
programu současně stisknout tlačítka RYCHLOST
ODSTŘEDĚNÍ a PŘEDPÍRKA na asi 3 vteřiny.
Funkci můžete zapnout i u vypnuté pračky, aby děti nemohly
náhodně spustit prací cyklus.
Chcete-li zjistit, zda je DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
zapnutá, stiskněte tlačítko START/PAUZA a na displeji se
zobrazí "Err".
Poznámka! Po ukončení cyklu zůstane DĚTSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA aktivní. Můžete ji vypnout
současným stisknutím tlačítka RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ
a PŘEDPÍRKA na asi 3 vteřiny.
61
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 62
Popis prístroje
Zásuvka na prací prostredek
Oddíl pro prací prostredek na predpírku, namácení a na s√l na skvrny.
Prostredek pro predpírku a namácení se vpláchne do pracky automaticky na zacátku pracího programu, zatímco s√l na skvrny se do pracky
dostává az ve fázi odstrañování skvrn.
Oddíl pro prací prásek nebo tekuty prací prostredek. Vyprázdní se na
zacátku fáze hlavního praní.
Oddíl pro tekuté prísady (aviváz, skrob). Vyprázdní se pri posledním
máchání.
Dávka prísady nikdy nesmí presáhnout rysku s oznacením MAX.
Pred prvním praním
Pred prvním praním doporucujeme nalít dva litry vody do prihrádky
za úcelem aktivace speciálního “ob™hového systému”. Následn™
provést cyklus pro bavlnu pri 95°C s prázdnou prackou, aby se z vnitrnÌch castí odstranily poslednÌ zbytky pach√ a mastnoty z vyroby.
Do oddílu dávkovace pro hlavní praní dávkujte polovicní mnozství
pracího prostredku a spustte program.
62
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 63
Príprava pracího cyklu
Tríd™ní prádla a príprava
• Rozd™lte prádlo podle etiket a podle typu tkaniny (viz "Druh tkaniny
a etikety").
• Vyprázdn™te kapsy.
• Odstrañte kovové cásti (kancelárské sponky, spínací spendlíky apod.).
• Abyste predesli poskození a zauzlování prádla, doporucujeme
zapnout zipy, knoflíky na povlacích polstár√ a cích a zavázat volné
stuzky jako napr. u zavazovacích zást™r.
• Obratte naruby dvouvrstevné kusy (spací pytle, bundy apod.)
• Obratte naruby pletené barevné kusy, vln™né látky a od™vy s aplikacemi.
• Velmi malé kusy (d™tské ponozky, puncochy atd.) perte po vlození do
sítky, do povlaku na polstár nebo do v™tsích ponozek.
• Se záclonami zacházejte zvlást opatrn™. Sundejte z nich kovové nebo
um™lohmotné hácky nebo je svazte do sítky ci sácku. Vyrobce nenese
odpov™dnost v prípad™ skod.
• Bílé a barevné prádlo neperte spolecn™: bílé prádlo by ztratilo svoji
b™lost.
• Nové prádlo casto poustí barvu. Doporucujeme proto ho napoprvé
prát odd™len™.
• Perte dohromady velké a malé kusy prádla, tím se zlepsí vysledek
praní a pri odstredování se prádlo lépe rozlozí.
• Nevkládejte do pracky slozené prádlo.
• Vkládejte kazdy kus samostatn™.
63
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 64
Príprava pracího cyklu
Hmotnost prádla
Druh prádla
Indikativní hmotnost
(zasucha)
Koupací plást
1200 g
Pracovní kosile
300-600 g
Cícha
700 g
Prost™radlo
500 g
Bl√za
100 g
Froté rucník
200 g
Ut™rka
100 g
Pánská kosile
200 g
Povlak na polstár
200 g
Nocní kosile/pyzamo
200-250 g
Ubrus
200-300 g
Spodní prádlo
250 g
Druh tkaniny a etikety
Etikety vám pomohou zvolit vhodny prací program. Prádlo musí byt
roztríd™no podle druhu látky a pokyn√ uvedenych na etiket™.
Údaje o teplot™ uvedené na etiketách se vzdy vztahují na nejvyssí dovolenou teplotu.
Bavlna 95
Ln™né a bavln™né tkaniny oznacené tímto symbolem se mohou prát pri
vysokych teplotách.
Bavlna 60 50
Ln™né a bavln™né tkaniny oznacené tímto symbolem nepoust™jí barvu,
a proto se mohou prát pri teplotách 60 nebo 50°C.
Bavlna 40 30
Kusy oznacené t™mito symboly mají choulostivé barvy, a proto teplota
pri praní nesmí prekrocit uvedené hodnoty.
Syntetické materiály 40 50 60
Sm™sové a syntetické látky oznacené t™mito symboly vyzadují jemné praní a
perou se príslusnym specifickym programem.
64
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 65
Príprava pracího cyklu
Jemné prádlo 40 30
Od™vy z mikrovlákna, syntetické a záclony opatrené tímto symbolem
vyzadují zvlást™ jemné zacházení.
Pro tento druh prádla je vhodny cyklus JEMNÉ PRÁDLO.
30
40
Vlna a obzvlást choulostivé prádlo
Vln™né, sm™sové nebo hedvábné prádlo oznacené t™mito symboly je
velmi citlivé na praní v pracce.
Pro tento druh prádla je vhodny program VLNA
.
Od™vy se symbolem
(neprat!) se nesm™jí prát v pracce!
65
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 66
Prací prostredky a prísady
Jaky prací prostredek pouzít?
Pouzívejte jedin™ prací prostredky a prísady urcené k praní v automatickych prackách. Drzte se pokyn√ uvedenych vyrobcem.
Kolik pracího prostredku?
Mnozství pracího prostredku závisí na:
• mnozství praného prádla:
jestlize vyrobce neuvádí minimální dávkování, pouzijte pro polovicní
náplñ pracky o tretinu mén™, nez je doporucená dávka pracího prostredku pro plnou pracku, a polovinu dávky pri velmi malém mnozství
prádla;
• stupni znecist™ní prádla:
pouzijte málo pracího prostredku na málo zaspin™né prádlo. Ridte se
údaji vyrobce v závislosti na mnozství prádla;
• tvrdosti vody:
cím je voda tvrdsí, tím v™tsí dávku pracího prostredku je treba pouzít!
Na obalu pracího prostredku najdete tabulku pro dávkování podle
stupn™ tvrdosti vody.
Tekuty prací prostredek
Tekuty prací prostredek nalijte prímo do oddílu zásuvky na prací prostredky
t™sn™ pred zapnutím pracího programu, anebo m√zete pouzít dávkovac,
ktery se vlozí prímo do bubnu. Dávkujte podle návodu vyrobce.
Pridání zm™kcovadla (odváp,ovací prostredek)
Zm™kcovac se pridává spolu s pracím prostredkem v prípad™ strední a
vysoké tvrdosti vody (pocínaje stupn™m tvrdosti II). Ridte se návodem
vyrobce. V tomto prípad™ dávkujte prací prostredek stejn™ jako pro stupeñ
tvrdosti I (m™kká voda). Informace o tvrdosti vody získáte od vasí vodárny.
Údaje o tvrdosti vody
Tvrdostní stupe,
I = m™kká
0-7
0-15
II = strední
7-14
16-25
III = trvdá
14-21
26-37
více nez 21
více nez 37
IV = velmi tvrdá
66
Tvrdost v n™meckych Tvrdost ve francouzskych stupních °T.H.
stupních °dH
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 67
Jak prát
Vkládání prádla
Otevrete dvírka.
Vlozte prádlo do bubnu, jeden kus za druhym. Prádlo co nejvíce rozlozte. Zavrete dvírka.
Dávkování pracího prostredku a prísad
Vytáhn™te
zásuvku az nadoraz.
Nasypte nebo
nalijte prací
prostredek do príslusného oddílu
.
Chcete-li prát
s predpírkou,
s odstrañováním skvrn a nebo s namácením, nalijte nebo nasypte
prostredek nebo s√l na svrny do oddílu .
Pozor! Pri programu s odstrañováním skvrn nedávejte do oddílu pro
predpírku normální prací prostredek, ale specifickou prísadu (s√l na
svrny), kterou dostanete v obchod™.
Do oddílu
nalijte avivázní prostredek, ale neprekrocte rysku MAX.
Zavrete rádn™ zásuvku.
Volba pozadovaného pracího programu
Otocte volicem program√ az na
pozadovanou polohu. Rozsvítí se
kontrolky fází, z nichz se program
skládá.
Na displeji se ukáze doba trvání
programu v minutách.
67
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 68
Jak prát
Nastavení pozadovanych funkcí
podle stupn™ zaspin™ní prádla.
Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
Nastavení rychlosti odstredování nebo ZASTAVENÍ S
VODOU V BUBNU
Pokud si prejete, m√zete snízit rychlost
odstredování príslusnym tlacítkem. Rozsvítí
se kontrolka odpovídající nastavené rychlosti.
Chcete-li nastavit
(zastavení s vodou v
bubnu), prádlo z√stane ponoreno ve vod™ z
posledního máchání.
Nesnízíte-li sami rychlost odstredování, pracka vykoná konecné
odstred™ní pri následujících otáckách
246EL
- bavlna
c
1200 otácek/minutu
- syntetika
c
900 otácek/minutu
- jemné prádlo
c 900 otácek/minutu
- vlna
(rucní praní) 1c
900 otácek/minutu
Prídavné máchání
Pracka byla projektována na malou spotrebu vody. Nicmén™ zvlást™
citlivé osoby, které trpí alergií na prací prostredky, by mohly potrebovat
vymáchat prádlo v™tsím mnozstvím vody (prídavné máchání).
Prídavné máchání lze nastavit jen u program√ pro bavlnu, syntetiku a
jemné prádlo.
Nastavení prídavného máchání
Stiskn™te soucasn™ na cca 3 sekundy tlacítka ODSTREDOVÁNÍ a
; na
displeji fází programu se rozsvítí kontrolka
Tato funkce z√stane nadále stále zapnutá. Pokud si budete prát ji zrusit,
stiskn™te znovu tlacítka ODSTREDOVÁNÍ a
dokud kontrolka
nezhasne.
68
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 69
Jak prát
Nastavení OPOZDÈNÉHO SPUSTÈNÍ
Chcete-li odlozit zapnutí programu, stací pred
zapnutím pracky stisknout tlacítko OPOZDÈNÉ
SPUSTÈNÍ , a podrzet tak dlouho, dokud se
na displeji neobjeví pozadovaná doba zpozd™ní.
Doba zpozd™ní se na displeji ukáze asi na 3
sekundy a poté se objeví délka trvání nastaveného programu.
Jestlize jste zapnuli funkci
NAMÁCENÍ, doba nastaveného
zpozd™ní se bude vztahovat na trvání namácení. Nenastavíte-li zádné
zpozd™ní, namácení bude trvat cca 30 minut.
Po zapnutí tlacítka START/PAUZA se na displeji ukáze znovu nastavená
doba zpozd™ní a hodiny zacnou odpocítávat cas.
Spust™ní programu
1. Zkontrolujte, zda je kohoutek na prívodu
vody otevreny.
2. Spustte program tlacítkem START/PAUZA.
Jestlize jste nastavili zpozd™né spust™ní, program se zacne provád™t po
uplynutí nastavené doby.
Je-li kontrolka DVÍREK
zelená a bliká po dobu n™kolika sekund a
v prípad™, ze zacíná blikat i kontrolka KONEC
na displeji se zobrazí
kód alarmu E40, coz znamená, ze jsou dvírka otevrena. Zavrete dvírka a
op™t stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
Pokud jste zvolili funkci odlozeného startu, zacne zarízení
odpocítávat cas do spust™ní programu v hodinách, coz bude
zobrazeno na displeji. B™hem této doby lze pridat dalsí prádlo nebo
zrusit nastavené odlození.
• Pridat dalsí prádlo: Stiskn™te tlacítko START/PAUZA. Otevrete dvírka. Pridejte prádlo. Zavrete dvírka a op™t stiskn™te tlacítko
START/PAUZA.
• Zrusit nastavené odlození: Stiskn™te tlacítko START/PAUZA. Mackejte tlacítko ODLOZENY START
dokud se na displeji nezobrazí
symbol 0’. Op™t stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
69
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 70
Jak prát
Kontrolky fází programu
Pri volb™ programu se rozsvítí kontrolky u t™ch fází, z
nichz se program skládá.
V pr√b™hu programu pak z√stane svítit vzdy jen kontrolka fáze, která se práv™ provádí.
Displej
Na displeji se ukazuje po minutách ubíhající cas, ktery
zbyvá do konce programu.
Konec programu
Zarízení se zastaví automaticky. Na displeji se zobrazí nula. Na displeji
zobrazování jednotlivych fází programu se rozsvítí kontrolka KONEC .
Tlacítko START/PAUZA je vypnuto. Kontrolka DVÍRKA
je zelená.
Jestlize se rozsvítí kontrolka
(PREKROCENÁ DÁVKA), znamená to, ze
bylo pouzito prílis velké mnozství pracího prostredku. Pri následujícím
praní postupujte presn™ podle instrukcí vyrobce pracího prostredku.
Mnozství pracího prostredku dávkujte podle mnozství prádla, typu, míry
znecist™ní prádla a tvrdosti vody.
Tato kontrolka se m√ze rozsvítit i pri ucpání odtokového filtru.
Pokud jste zvolili funkci SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
musí byt
vypust™ná voda.
Vypust™ní vody m√zete provést dv™ma zp√soby:
• Zvolte program
ODCERPÁNÍ pro vypust™ní vody bez odstred™ní;
• Zvolte programy
/
(ODSTREDÈNÍ/JEMNÉ ODSTREDÈNÍ) pro
odstred™ní prádla;
• Zvolte RYCHLOST ODSTREDÈNÍ a stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
Pozor! Otocny volic program√ musí byt nejprve otocen do polohy
VYNULOVÁNÍ (RESET) O a az poté do polohy program√ ,
nebo .
Otocte volic program√ na polohu O.
Vyndejte prádlo.
Protocte buben rucn™ a zkontrolujte, zda v n™m nez√stal zádny kus prádla,
ktery by pri prístím praní mohl poskodit novou várku (napr. jde-li o barevny
kus, mohl by pustit barvu na bílé prádlo).
Zavrete kohoutek na prívodu vody.
Nechte dvírka otevrená, aby se v pracce netvorila plíseñ a zápach.
70
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 71
Tabulky program√
Prací programy
Program
Bavlna
Bílé prádlo
Teplota Druh tkaniny
95°
5E
Nastavitelné
funkce
Bavlna a len, napr. ODSTRAÑOVÁNÍ SKVRN,
NAMÁCENÍ
pracovní od™vy
JEMNÉ PRANÍ
b™zn™ zaspin™né, RYCHLÉ PRANÍ
prost™radla, domácí PREDPÍRÁNÍ
MÁCHÁNÍ NAVÍC
prádlo, spodní
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
prádlo, rucníky.
RYCHLOST ODSTREDÈNÍ
ODSTRAÑOVÁNÍ SKVRN,
NAMÁCENÍ
JEMNÉ PRANÍ
PREDPÍRÁNÍ
MÁCHÁNÍ NAVÍC
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
RYCHLOST ODSTREDÈNÍ
ODSTRAÑOVÁNÍ SKVRN,
0
Bavlna
Barevné prádlo z NAMÁCENÍ
40°-30° bavlny a lnu, kosi- JEMNÉ PRANÍ
RYCHLÉ PRANÍ
le, spodní prádlo, PREDPÍRÁNÍ
Barevné 40
MÁCHÁNÍ NAVÍC
froté prádlo.
prádlo
I
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
RYCHLOST ODSTREDÈNÍ
ODSTRAÑOVÁNÍ SKVRN,
Syntetické mate- NAMÁCENÍ
60°-50°
riály, spodní prádlo, JEMNÉ PRANÍ
40°
RYCHLÉ PRANÍ
barevné kusy,
Syntetické
PREDPÍRÁNÍ
nezehlitelné
kosile,
materiály
MÁCHÁNÍ NAVÍC
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
bl√zy.
RYCHLOST ODSTREDÈNÍ
Bavlna a len, napr.
Bílé prádlo 95E-40E
lozní
prádlo a domácí
ÚSPORNY 60E**
prádlo
málo a b™zn™
PROGRAM
zaspin™né
Jemné
prádlo
Vlna
STUDENÁ
NAMÁCENÍ
RYCHLÉ PRANÍ
Choulostivé mate- PREDPÍRKA
riály, napr. záclony. PRÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ
ZASTAVENÍ S VODOU
V BUBNU
ODSTREDOVÁNÍ
4
1,8
47
140
4
1,2
44
125
4
0,5
44
110
1.5
0.7
42
85
1.5
0,5
50
55
1
0,35
48
55
^
40°-30°
Max.
Spotreba*
nápl, Energie Voda Trvání
kg
kWh
litry
min.
40°-30 Vln™né a velmi
ZASTAVENÍ S VODOU
choulostivé od™vy s V BUBNU
STU- etiketou "prát rucn™"
ODSTREDOVÁNÍ
.
DENÁ
^
V souladu s evropskou normou CEE 92/75 se spotreba uvedená na energetickém stítku
vztahuje na program pro bavlnu pri 60°C s náplní prádla 4 kg.
* Zde uvedené údaje jsou jen indikativní a mohou se m™nit v závislosti na mnozství a druhu
prádla, na teplot™ privád™né vody a na teplot™ prostredí. Vztahují se vzdy na nejvyssí teplotu uvedenou u kazdého programu. **Energie: 0,76 kWh, Voda:44 l, Trvání: 130 min.
71
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 72
Tabulky program√
Speciální programy
Tímto programem m√zete
Máchání máchat prádlo
jemného vyprané v
prádla ruce
Rucn™ vyprané
prádlo, které má 1 máchání s tekutou
byt naskrobeno prísadou
nebo vymácháno v avivázním Dlouhé odstredování
prostredku
Vypust™ní vody
z posledního
máchání u
Vypust™ní program√ s
funkcí zastavody
vení s vodou v
bubnu .
Samostatné
odstredování
Odstre- pro bavlnu a
dování len
Samostatné
odstredování
Odstredování pro syntetické
pro jemné a jemné materiály
prádlo
O
Zrusení
3 máchání s tekutou
prísadou
Krátké odstredování
(1000 ot./min pro 1046 EL,
900 ot./min pro 1246 EL)
4
0,05
40
30
ZASTAVENÍ
S VODOU
V BUBNU
ODSTREDOVÁNÍ
4
-
15
20
/
-
-
2
4
-
-
10
1.5
-
-
5
Vypust™ní vody
Dlouhé odstredování
ODSTREDOVÁNÍ
Krátké odstredování
(1000 ot./min pro 1046 EL, ODSTREDOVÁNÍ
900 ot./min pro 1246 EL)
Zrusení probíhajícího programu, vypnutí prístroje
Max.
Spotreba*
nápl, Energie Voda Trvání
kg
kWh
litry minuty
JEMNÉ PRANÍ
MÁCHÁNÍ
NAVÍC
SETRVAT PRI
MÁCHÁNÍ
RYCHLOST
ODSTREDÈNÍ
^
Aviváz
Nastavitelné
funkce
Pr√b™h programu
^
Druh
tkaniny
^
Program
* Zde uvedené údaje jsou jen indikativní a mohou se m™nit v závislosti na
mnozství a druhu prádla, na teplot™ prostredí a na teplot™ privád™né vody.
Vztahují se na náplñ 4 kg pro bavlnu.
72
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 73
Cist™ní a údrzba
Po kazdém praní
Po skoncení praní povytáhn™te zásuvku na prací prostredek, aby vyschla.
Nechte dvírka pootevrená, aby pracka mohla v™trat.
Nebudete-li pouzívat pracku delsí dobu:
Zavrete kohoutek na prívodu vody a odpojte pracku z elektrické
zásuvky.
Pravidelné cist™ní
Skrí,
Skríñ pracky myjte vlaznou vodou a neutrálním cisticím prostredkem
podobnym jako saponát na rucní mytí nádobí. Spláchn™te cistou vodou
a osuste m™kkym hadrem.
D√lezité: k zevnímu cist™ní pracky nepouzívejte líh, rozpoust™dla a
podobné vyrobky.
Zásuvka na prací
prostredek
Prací prostredky a
prísady vytvárejí
po n™jaké dob™
usazeniny.
Obcas proto
opláchn™te
zásuvku pod
tekoucí vodou.
Abyste zásuvku vytáhli z pracky, stiskn™te tlacítko vlevo vzadu.
Abyste mohli snadn™ji zásuvku vycistit, lze vyndat horní cást vanicky
pro prísady.
Po delsí dob™ se mohou vytvorit usazeniny i
v otvoru, kam se zásuvka zasunuje; vycist™te
ho starym zubním kartáckem.
Vratte zásuvku na místo.
73
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 74
Cist™ní a údrzba
Dvírka
Pravideln™ kontrolujte, zda v t™sn™ní dvírek nejsou cizí t™lesa jako kancelárské
sponky, knoflíky, párátka.
Vypoust™cí cerpadlo
Vypoust™cí cerpadlo musí byt kontrolováno pravideln™, avsak jeho
kontrola je nevyhnutelná, jestlize:
• pracka nevypoustí vodu a/anebo neodstreduje;
• je pracka b™hem vypoust™ní vody neobvykle hlucná, coz je
zaprícin™no ucpáním cerpadla drobnymi predm™ty jako jsou knoflíky, zavírací spendlíky, spendlíky a pod.
Postupujte nasledujícím zp√sobem:
vytáhn™te zástrcku ze zásuvky;
provádíte-li tento úkon b™hem pracího cyklu, nejprve pockejte, dokud
se voda v pracce neochladí;
otevrete dvírka
cerpadla;
umíst™te pod cerpadlo vanicku na
sb™r vody, která
vytece z pracky;
vyjmete odtokovou hadicku,
vlozte ji do
vanicky a odsroubujte její uzáv™r.
Kdyz voda prestane vytékat,
odsroubujte cerpadlo a vyjm™te
ho.
Pripravte si mensí
hadr na utírání
vody, která by
mohla prípadn™ vytéct pri odmontování cerpadla.
74
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 75
Cist™ní a údrzba
vyjmete z cerpadla predm™ty, které se v n™m zachytily tak, ze jím budete rukou otácet;
nasadte uzáv™r na hadicku a vratte na p√vodní místo;
cerpadlo zasroubujte;
dvírka uzavrete.
Filtr na prívodu vody
Vsimnete-li si, ze trvá déle, nez se pracka
naplní vodou, je treba zkontrolovat filtr na
prívodní hadici vody, zda není ucpany.
Zavrete kohoutek na prívodu vody.
Odsroubujte hadici z kohoutku.
Vycist™te filtr tvrdym kartáckem.
Nasroubujte hadici zpêt.
Nouzové vyprázdn™ní pracky
Kdyz se voda z pracky nevyprázdní, vyprázdníte pracku následujícím postupem:
• odpojte zástrcku ze zásuvky,
• zavrete vodovodní ventil na prívodu vody,
• podle potreby pockejte, az se voda ochladí;
• otevrete filtrová dvírka cerpadla;
• umíst™te pod cerpadlo vanicku, vlozte do ní konec hadicky, která se
nachází v prostoru cerpadla a vypust™te postupn™ vsechnu vodu z
pracky;
• vycist™te cerpadlo podle pokyn√ v predcházejícím návodu;
• nasadte uzáv™r na odtokovou hadicku, ulozte hadicku zp™t na p√vodní
místo, zasroubujte cerpadlo a uzavrete dvírka.
Opatrení proti zamrznutí
Je-li vase pracka instalována v místnosti, kde teplota m√ze klesnout pod
0°C, postupujte následujícím zp√sobem:
• Zavrete kohoutek na prívodu vody a odsroubujte z n™ho prívodní hadici.
75
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 76
• Polozte konce prívodní i vypoust™cí hadice do nádoby postavené na
podlaze.
• Zvolte program vypoust™ní “C” a nechte ho cely prob™hnout az do
konce.
• Otocte volic program√ na polohu ZRUSENÍ O.
• Vytáhn™te zástrcku z el. sít™.
• Nasroubujte zp™t prívodní hadici a vratte na místo i vypoust™cí hadici.
Vykonáním t™chto operací se voda, která v pracce z√stala, vypustí a
nebude se tvorit led, ktery by mohl roztrhat príslusné cásti pracky.
Az budete pracku znovu zapínat, ujist™te se, ze teplota prostredí je vyssí nez 0°C.
Upozorn™ní!
Pokazdé, kdyz vypustíte vodu z pracky pomocí odtokové hadicky, musíte dodatecn™ nalít priblizn™ 2 l vody do prihrádky pro prací prostredek
pro hlavní praní a zapnout program “vypoust™ní vody“. Toto uvede do
cinnosti speciální “ob™hovy systém”, pomocí kterého se zabrání tomu,
aby pri nasledujícím praní cást pracího prostredku z√stala v pracce
nevyuzitá.
76
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 77
Co d™lat, kdyz ...
Uslysíte-li pri odstredování pískavy hluk, ten je zp√soben
novym typem motoru.
Nevidíte-li vodu v bubnu, je to proto, ze nové
pracky díky novym technologiím perou s mén™
vodou nez pracky drív™jsí.
Anomálie pri fungování
V prípad™ poruchy se m√zete pokusit problém vyresit sami, kdyz se
budete rídit dále uvedenymi pokyny. Pokud se obrátíte na technicky
servis s n™kterym s dále uvedenych problém√ anebo s opravou skody
vzniklé nesprávnym pouzíváním spotrebice, oprava vám bude naúctována, i kdyz spadá do zárucní lh√ty.
B™hem fungování pracky se mohou na displeji objevit následující poplasné kódy:
- E10: problémy s prítokem vody
- E20: problémy s odpadem vody
- E40: otevrená dvírka
Akusticky signál je jasn™ slysitelny.
Po odstran™ní problému stiskn™te tlacítko START/PAUZA, abyste znovu
spustili program.
Jestlize se ani po vsech t™chto kontrolách problém nevyresil, zavolejte
nejblizsí technicky servis AEG/Electrolux.
Porucha
Mozná prícina
Resení
Zásuvka není napájena
Pracka nefunguje
Zkontrolujte jistic,
zásuvkovy okruh.
Dvírka jsou spatn™ zavrená Zavrete dvírka; musíte slyset
(E40).
zacvaknutí zavíracího mechanismu.
Zástrcka není v el. zásuvce. Zasuñte el. zástrcku do zásuvky.
Nestiskli jste vypínac
Stiskn™te ho.
START/PAUZA.
Je nastavena funkce
Zkontrolujte na displeji
OPOZDÈNÉ SPUSTÈNÍ.
nastavené zpozd™ní.
77
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 78
Co d™lat, kdyz ...
Porucha
Do pracky se nenapoustí
voda.
Mozná prícina
Resení
Je zavreny kohoutek na
prívodu vody (E10).
Otevrete kohoutek.
Prítoková hadice je
zalomená nebo
skrípnutá (E10).
Zkontrolujte hadici po celé
její délce a odstrañte
zalomení.
Filtr na prívodní hadici
je ucpany. (E10).
Vycist™te filtr.
Dvírka jsou spatn™
zavrená (E40).
Zavrete správn™ dvírka.
Konec vypoust™cí hadice je Umíst™te hadici do
Do pracky se napoustí voda
je prílis nízko vzhledem
správné vysky (viz
a hned se zase vypoustí.
k pracce.
kapitolu o instalaci).
Vypoust™cí hadice je
skrípnutá nebo
zalomená (E20).
Pracka nevypoustí vodu
nebo neodstreduje.
Zkontrolujte hadici po
celé její délce a
odstrañte zalomení.
Filtr nebo odtoková
Vycist™te filtr nebo
hadice jsou ucpané (E20). zkontrolujte hadici.
Je nastavena funkce
ZASTAVENÍ S VODOU
V BUBNU
.
Vypustte vodu stisknutím
tlacítka START/PAUZA nebo
nastavením vypoust™cího
programu.
Prádlo v bubnu je
nevyvázené.
Rozmíst™te rucn™
prádlo uvnitr bubnu.
V pracce je prílis
Dávkujte prací prostredek
mnoho pracího prostredku. podle návodu vyrobce.
Na zemi je voda.
78
Byl pouzit nevhodny
prací prostredek, ktery
vytvárí prílis mnoho p™ny.
Pouzívejte prací prostredek
urceny pro praní
v prackách.
N™která z prírub na
prívodní hadici net™sní.
Zkontrolujte, zda je hadice
pevn™ nasroubovaná na
oba konce.
Odpadovy filtr nebyl po
cist™ní dobre utazen.
Zasroubujte filtr nadoraz.
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 79
Co d™lat, kdyz ...
Porucha
Pracka vibruje nebo d™lá
hluk.
Dvírka se neotvírají.
Odstredování zacíná
opozd™n™ nebo se v√bec
neprovede.
Mozná prícina
Resení
Nebyly vyndány vsechny
ochranné prvky pro
prepravu.
Zkontrolujte, zda byl
spotrebic vybalen tak, jak je
popsáno v príslusné
kapitole o instalaci.
Nozicky nebyly vyrovnány.
Vyrovnejte pracku pecliv™
do vodorovné polohy.
V pracce je málo prádla.
Fungování prístroje
tím není ovlivn™no.
Práv™ b™zí program a
buben je v pohybu.
Pockejte, az program
skoncí, abyste mohli
dvírka otevrít.
Hladina vody v pracce
presahuje dolní
cást dvírek.
Jestlize potrebujete dvírka
otevrít, musíte napred
vypustit vodu.
Pracka práv™ ohrívá
vodu.
Pockejte, az skoncí fáze
ohrevu.
Zap√sobil bezpecnostní
kontrolní systém
vyvázenosti, ktery predchází
nadbytecnym vibracím
a zajistuje stabilitu.
Není-li na zacátku
odstredovací fáze prádlo
v bubnu rovnom™rn™
rozmíst™no, pracka se ho
snazí vyvázit n™kolikerym
otocením bubnu.
Odstred™ní se vykoná teprve tehdy, kdyz se prádlo
rovnom™rn™ rozmístilo, a
prípadn™ se provede pri
snízenych otáckách, nepodarilo-li se vyrovnání dokonale. Jestlize jest™ po 10
minutách je prádlo zchumlané, pracka odstred™ní
nevykoná. Pokud tedy po
skoncení cyklu prádlo
z√stane mokré, doporucujeme ho rozlozit v bubnu
rucn™ a nastavit program
odstredování.
79
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 80
Co d™lat, kdyz ...
Pri praní se nedosahuje uspokojivych vysledk√
Kdyz prádlo ztrácí b™lost a v bubnu se nacházejí zbytky vodního
kamene:
• Dávka pracího prostredku byla prílis malá.
• Byl pouzit nevhodny prací prostredek.
• Pred praním nebyly osetreny zvlást™ zazrané skvrny.
• Program nebo prací teplota nebyly správn™ nastaveny.
Kdyz na prádle z√stávají sedé skvrny:
• Prádlo spinavé od mastí, tuku nebo oleje bylo vypráno v prílis malém
mnozství pracího prostredku.
• Praní bylo provedeno za prílis nízké teploty.
• Casto se stává, ze avivázní prostredky - zvlást™ prostredky koncentrované - z√stanou na prádle. Skvrny ihned vyperte a avivázní prostredek nalévejte opatrn™.
Kdyz i po posledním máchání je vid™t p™nu:
• Moderní prací prostredky mohou casto vytváret p™nu i pri posledním
máchání. Prádlo je vsak presto dokonale vymáchané.
Kdyz na prádle z√stávají bílé zbytky:
• Jedná se o nerozpustné látky, z nichz se skládají moderní prací prostredky. Není to tedy následek nedostatecného máchání. Prádlo
vypraste nebo vykartácujte. Príst™ bude mozná lepsí prádlo obrátit
pred praním naruby. Zkontrolujte volbu pracího prostredku a prípadn™
pouzívejte prostredky tekuté.
80
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 81
Technické údaje
Vyska x sírka x hloubka
Hloubka s otevrenymi dvermi
Regulace vysky
Náplñ prádla (podle programu)
Pouzití
Pocet otácek bubnu pri praní
Pocet otácek bubnu
pri odstredování
Tlak vody
85x60x45 cm
88 cm
± 10 mm
max. 4 kg
v domácnosti
max. 55 ot./min.
1200/900/700/500 ot./min.
0,05-0,8 MPa
Tento spotrebic je v souladu s evropskymi normami CEE:
- 72/23/CEE z 19.2.1973 “Norma o nízkém nap™tí” vcetn™ normy
93/68/CEE
- 89/336/CEE z 3.5.1989 “Norma o elektromagnetické kompatibilit™”.
81
132981160 P.qxd
04/04/2006
16.19
Pagina
1
Servis
V kapitole “Co d™lat, kdyz ...” jsou shrnuty n™které poruchy, které
m√zete odstranit sami. V prípad™ poruchy nahlédn™te do této kapitoly.
Pokud se vám nepodarí najít resení, obratte se na technicky servis.
Promyslete si predem, jak poruchu popsat, abyste usnadnili urcení problému. Technik pak bude schopen rozhodnout, zda je nutny servisní
zásah nebo ne.
Poznamenejte si vyrobní císlo série (Ser. No.) a císlo vyrobku (Prod. No.),
která jsou uvedena na vyrobním stítku.
Ser. No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prod. No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Made in EEC
Mod. L1046EL
Type P6186648
Mod. L1249
Type P6187648
IPX4
Prod.No. 914756528 00
Prod.No. 914756562 00
IPX4
220-230V~50Hz 2200 W
10 A
220-230V~50Hz 2200 W
10 A
Ser.No.
Ser.No.
Dále se snazte co nejpresn™ji popsat:
- Jak se závada projevuje?
- Za jakych okolností/podmínek se projevuje?
- Objevuje se na displeji n™jaky poplasny kód?
Kdy m√ze byt oprava v zárucní lh√t™ úctována majiteli?
- tehdy, kdyz by bylo mozné závadu odstranit samostatn™ s pomocí
tabulky závad (viz kapitolu "Co d™lat, kdyz...");
- tehdy, kdyz servisní technik k vám musí jezdit n™kolikrát, protoze pri
zavolání neobdrzel vsechny potrebné informace, a musí proto napr.
dodatecn™ shán™t náhradní díly. T™mto zbytecnym cestám se dá
predejít, pokud si pred zatelefonováním do servisu pripravíte vsechny informace vyse popsanym zp√sobem.
82
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 83
Návod k instalaci a zapojení na el. sít
Bezpecnostní predpisy pro instalatéry
• Pracka je t™zká, a proto pri zacházení s ní je treba dávat pozor.
• Pri rozbalování zkontrolujte, zda pracka není poskozená. V prípad™
pochybností ji neuvád™jte do provozu, ale obratte se na prodejce.
• Pred pouzitím pracky je nutno vyndat vnitrní obalové prvky. Nevyndáte-li ochranné obalové prvky pouzívané pri preprav™ nebo je vyndáte
jen cástecn™, m√ze to zp√sobit poskození samého spotrebice nebo
okolního nábytku. Prect™te si príslusny odstavec.
• Pokud pro pripojení pracky potrebujete upravit domácí rozvod elektriny, musí to byt provedeno jedin™ kvalifikovanymi osobami.
• Jakykoli zásah na vodovodním potrubí, potrebny pro pripojení pracky,
smí byt vykonán pouze kvalifikovanym instalatérem.
• Po instalaci spotrebice zkontrolujte, zda nestojí na svém prívodním
kabelu.
• Stojí-li prístroj na koberci, ujist™te se, ze mezi nozickami a podlahou
m√ze proudit vzduch.
• Prístroj musí byt instalován v souladu s platnymi predpisy.
• Kdybyste potrebovali vym™nit prívodní kabel, vym™na musí byt provedena nasím technickym servisem.
83
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 84
Rozm™ry prístroje
Pohled celní a bocní
Pohled zadní
Prítoková hadice
Prívodní kabel
Vypoust™cí hadice
84
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 85
Instalace
Rozbalení
Pred pouzitím prístroje odstrañte bezpecnostní ochranné prvky pro
prepravu.
Pomocí klíce
odmontovat dva
srouby ve spodní
cásti. Vytáhnout
dva um™lohmotné
kolíky. Polozit
pracku na zadní
stranu dbajíce pritom, aby nedoslo
ke stlacení hadic.
Na ulehcení operace je vhodné mezi pracku a
podlahu vlozit jeden z obalovych rohovník√.
Vytáhnout polystyrénovy spalek ze dna
pracky a uvolnit 2 nylonové sácky.
Velmi opatrn™ vytáhnout nejdríve pravy
sácek jeho potáhnutím sm™rem doleva a
sm™rem nahoru.
Pak vytáhnout levy
sácek, jeho potáhnutím sm™rem
doprava a sm™rem
dol√.
Postavit pracku do
svislé polohy a
odstranit zbyvající
zadní sroub. Vytáhnout príslusny kolík.
Uzavrít vsechny
otvory zátkami
nacházejícími se
v um™lohmotném
sácku s návodem
k pouzití.
Doporucujeme uschovat vsechny prvky pro prepravu, abyste je mohli
znovu pouzít v prípad™ st™hování.
85
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 86
Instalace
Umíst™ní
Pracka musí byt instalována na tvrdém a presn™ vodorovném povrchu.
Zkontrolujte, zda proud™ní vzduchu kolem pracky není znemozn™no
koberci apod.
• Nez postavíte pracku na dlazdicky malych rozm™r√, vlozte mezi spotrebic a podlahu gumové oblození.
• Nesnazte se vyrovnat prípadnou nerovnost podlahy podkládáním
pracky kusy dreva, kartónu a podobnych materiál√.
• Jestlize z prostorovych d√vod√ musíte pracku umístit vedle plynové
trouby nebo uhlovych kamen, je nutné mezi oba spotrebice vlozit izolacní desku (85x57 cm) pokrytou hliníkovou fólií na stran™ obrácené
k troub™ nebo kamn√m.
• Neinstalujte pracku v místnosti, kde m√ze teplota klesnout pod bod
mrazu.
• Ujist™te se, ze prívodní ani vypoust™cí hadice nejsou zalomené nebo
zmácknuté.
• Ujist™te se, ze je pracka instalována takovym zp√sobem, aby byla
technikovi snadno prístupná v prípad™ opravy.
Vyrovnání
Pecliv™ vyrovnejte pracku do vodorovné
polohy povolením nebo utazením regulovatelnych nozicek. Pri vyrovnávání prípadnych nerovností podlahy nepodkládejte
nikdy pracku kartónem, drevem nebo
podobnymi materiály.
86
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 87
Instalace
Prívod vody
Pr ipojte prívodní hadici na kohoutek studené vody se závitem 3/4”.
Pro pripojení spotrebice na vodní sít pouzijte hadici dodanou spolecne se spotrebicem. Nepouzívejte na tento úcel staré
hadice, které uz byly v minulosti pouzité.
Konec prívodní hadice na stran™ pracky se
m√ze obrátit kterymkoli sm™rem. Lehce
povolte upevñovací objímku, otocte konec
hadice, pak objímku zase utáhn™te a zkontrolujte, zda ze spoje neuniká voda.
Prívodní hadici nelze nastavovat. Je-li prílis
krátká a nem√zete-li premístit kohoutek,
musíte koupit hadici delsí, takovou, která
je pouzitelná pro tento úcel.
Upozorn™ní!
Je-li potrubí, na které pripájíte spotrebic nové anebo uz delsí dobu
nepouzívané, nechte vodu pred pripojením prívodní hadice nejakou
dobu odtéct. Tímto zp√sobem se vyplaví prípadné usazeniny písku a rezu
v potrubí.
Odpad
Vypoust™cí hadici m√zete umístit tremi r√znymi zp√soby:
Zaháknout za okraj umyvadla s pomocí
um™lohmotného kolena dodávaného s
prackou.
D√lezité je, aby s rychlostí, jaké vytékající
voda nabyde pri vypoust™ní, se nemohlo
koleno se zahnutou cástí hadice vysmeknout z umyvadla. Upevn™te ho proto
sn√rkou ke kohoutku nebo k hácku na zdi;
sn√rku provlecte okem na ohybu kolena.
Odbockou v odpadu umyvadla. Tato
odbocka se musí nacházet nad sifonem tak, aby zahnutá cást hadice
byla vzdálená minimáln™ 60 cm od podlahy.
87
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 88
Instalace
Do odpadního potrubí které se nachází ve vysce minimáln™ 60 a
maximáln™ 90 cm od podlahy.
Konec vypoust™cí hadice musí byt v™trany, tj. vnitrní pr√m™r odpadního
potrubí musí byt sirsí nez vn™jsí pr√m™r vypoust™cí hadice.
Vypoust™cí hadice nesmí byt nikde preskrcená ani zalomená.
Hadice musí lezet
na zemi a zvedat
se teprve v
blízkosti odtoku.
Upozorn™ní!
Aby byl zabezpeceny správny chod spotrebice, musí byt vypoust™cí
hadice zav™sena na speciální podp™re, která je umíst™na na zadní
stran™ spotrebice.
Elektrické zapojení
Prístroj m√ze fungovat pri 220-230 V a 50 Hz.
Ov™rte si, ze vás domácí elektricky rozvod unese maximální zatízení
pracky (2,2 kW) plus prípadné jiné soucasn™ zapnuté domácí elektrospotrebice.
Pracku zapojte na zásuvku s uzemn™ním.
Vyrobce se zríká jakékoli zodpov™dnosti za skody nebo poran™ní
zp√sobená nedodrzením vyse uvedeného bezpecnostního predpisu.
V prípad™ pevného elektrického zapojení je povinné nainstalovat vypínac s otevrením kontakt√ min. 3 mm, ktery umozní úplnou izolaci prístroje od sít™.
Elektrické zapojení musí byt uskutecn™no v souladu s platnymi predpisy.
Prívodní kabel se nesmí nastavovat. Jestlize není dostatecn™ dlouhy, je
nutné ho nahradit kabelem delsím, anebo premístit blíze zásuvku.
Ohledn™ vym™ny prívodního kabelu se obratte na nás technicky servis.
D√lezité: Prívodní kabel musí z√stat prístupny i po instalaci prístroje.
88
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 89
Záruka, servis a náhradní díly
Prect™te si tento návod k obsluze a dodrzujte v n™m uvedené rady a
pokyny. V mnoha prípadech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíz vyhnout se zbytecnym voláním do servisu. Predchozí
cásti nazvané "Co d™lat, kdyz ..." a "Servis" obsahuje doporucení, co by
se m™lo zkontrolovat dríve, nez zavoláte servisního technika.
Jestlize po t™chto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vase
nejblizsí autorizované servisní stredisko AEG/Electrolux.
Ujist™te se, ze m√zete sd™lit model a seriové císlo spotrebice. Tyto informace naleznete na datovém stítku prístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovanych stredisek servisu
AEG/Electrolux.
Podmínky záruky
My, vyrobce, zarucujeme, ze jestlize b™hem 12 m™síc√ od data zakoupení tohoto spotrebice AEG/Electrolux se tento spotrebic nebo jakákoli jeho cást
ukázou jako vadné pouze z d√vodu vadného zpracování nebo vadného
materiálu, provedeme podle naseho uvázení bud opravu nebo vym™nu
téhoz bez placení za práci, materiál nebo prepravu za predpokladu, ze
- spotrebic byl správn™ instalován a pouzíván pouze na nap™tí uvedené
na stítku jmenovitych hodnot
- spotrebic byl pouzíván pouze pro normální domácí úcely a v souladu
s pokyny vyrobce pro provoz a údrzbu na spotrebici neprovád™la servis, údrzbu ani opravu jiná nez námi autorizovaná osoba
- vsechny servisní práce podle této záruky musí provádet servis AEG/
Electrolux nebo jím autorizované stredisko
- kazdy vym™n™ny spotrebic nebo vym™n™ná vadná soucást se stanou
nasím vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vasich zákonnych nebo jinak právn™ podlozenych práv
Vyjimky - tato záruka se nevztahuje na:
- poskození nebo pozadavky vzniklé v d√sledku prepravy, nesprávného
pouzití nebo nedbalosti, vym™ny zárovek a snímatelnych cástí ze skla
nebo plastickych hmot
- náklady spojené s pozadavky na odstran™ní závad spotrebice, ktery je
nesprávn™ instalován
- spotrebice, které jsou pouzívány v komercním prostredí vcetn™ pronajímanych
- zem™ Evropského spolecenství. Lze pouzít standardní záruku, ale zajist™ní, ze spotrebic splñuje normy platné v príslusné zemi, kam byl spotrebic dopraven, je na zodpov™dnosti a na náklady vlastníka. M√ze byt
vyzadován doklad o koupi.
89
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 90
Model............................................................
Císlo vyrobku (Prod. No.)............................
Seriové císlo (Serial. No.)...........................
eventueln™ KD ... ... ... / ...
Bezpecnost
Prect™te si tento návod a varovná upozorn™ní na zacátku tohoto návodu. Vyrobce nezodpovídá za vady zp√sobené nesprávn™ pouzívanym
vyrobkem nebo vyrobkem pouzívanym pro jiné úcely nez jsou úcely
specifikované v tomto návodu.
Technické zm™ny vyrobku vyhrazeny.
V prípad™ problému volejte zdarma 0800/16 00 16.
V prípad™ technickych problém√ vám bude i nás znackovy servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. Adresy:
Servisní stredisko AEG/Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 02/6112 2621
90
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 91
132988790•CZ.qxd
27-08-2004
15:04
Pagina 92
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
132 981 160 - 01- 0406 Moqe ulec zmianie bez powiadomenia
Zm™ny vyhrazeny
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the
world.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement