Elektro Helios TF1434E Användarmanual

Show HTML Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Elektro Helios TF1434E Användarmanual | Manualzz
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
1
Tvättmaskin
B R U K S A N V I S N I N G
PROGRAM
FÖRTVÄTT
EXTRA
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD
CENTRIFUG.
START/
PAUS
FÖRTVÄTT/
HUVUDTVÄTT
SNABBTVÄTT
SKÖLJNING
CENTRIFUGERING
TÖMNING
SLUT
TF 1434 E
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
132981120
2
TF 1434 E
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
2
Bästa kund,
Transportskador
vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen
noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser
säkerhetsinformationen på de första sidorna i
bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen
lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå
upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du
säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas
till nästa ägare.
Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den
som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter
och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till
säljaren.
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation
3
Programöversikt
Bortskaffning/avfallshantering
4
Skötsel och rengöring
Energisparråd
4
Rengöring av höljet
Rengöring av tvättmedelslådan
Rengöring av lådöppningen
Rengöring av tilloppsslangens filter
Rengöring av avloppspump
Rengöring av maskinen
Avkalkning av maskinen
Åtgärd vid frysrisk
Nödtömning
FÖR ANVÄNDAREN
Din nya maskin
5
Beskrivning av maskinen
5
Lucklåsningslampa
Tvättmedelslådan
Bruk
Kontrollpanel
Beskrivning av maskinens panelfunktioner
5
5
6
Om maskinen inte fungerar
6
6-7
Reklamation
Konsumentkontakt
Service och reservdelar
Garanti (gäller för Finland)
Viktiga råd och tips för dig som tvättar 8
Sortering av tvätt
Temperaturer
Hur mycket tvätt per omgång?
Tvättmedel och tillsatser
Tvättmärkning
8
8
9
8-9
9
10
10
Välj önskat program
10
Val av tillvalsfunktion
10
Start av program
10
Ändra programmet
10
Avbryta programmet
11
Radera programmet
11
Öppna luckan när programmet har startat
11
Avslutning av program
11
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16-17
18
18
18
18
FÖR INSTALLATÖREN
Så här använder du tvättmaskinen 10
Lägg i tvätten
Fyll på tvättmedel och tillsätt sköljmedel
12-13
2
Tekniska data
18
Installation
19
Uppackning
19
Tillbehör
19
Transportsäkring
19
Placering
19
Nivåjustering
20
Vattenanslutning
20
Avloppsanslutning
20
- Över kanten på en vask
20
- Anslutning till golvbrunn
20
- Anslutning till vattenlås
20
Elektrisk anslutning
21
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
3
Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:
Här finns viktig information om olämplig användning av tvättmaskinen som skulle kunna
förorsaka person- och egendomsskada.
Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat.
Här finns viktiga miljö- och energispartips.
Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.
Viktig säkerhetsinformation
Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och
användning av apparaten.
Installation
att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som
innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i
vatten innan det läggs in i tvättmaskinen.
• Alla installationsarbeten på och ingrepp i
produkten och elanslutningen skall utföras av
behörig fackman. Ger du dig på produkten utan
behörighet kan du försämra dess funktion och
skada person och egendom.
Skador som uppstår på grund av punkterna
ovan täcks inte av konsumentköplagen.
• Se till att maskinen inte står på
anslutningssladden och att inte av- och
tilloppsslangarna har några veck, samt att
underlaget är plant och stabilt.
Underhåll/Service
• När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och
tryck in huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite
öppen när maskinen inte används så att
lucktätningen bibehåller sin smidighet.
• Tvättmaskinen får aldrig placeras på sockel,
fundament eller liknande, eftersom det då finns
risk för tippning under centrifugeringen.
• Service och reparationer skall utföras av ett
serviceföretag som leverantören godkänt. Använd
bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig
reparera maskinen själv.
Användning
• Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för
normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning. Används den för andra ändamål
finns det risk för person- och egendomsskada.
Barnsäkerhet
• Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att
leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla
uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen
leka med tvättmaskinen.
• Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta
efter om den är tom.
• Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").
• Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit)
kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till
att barnen inte kommer åt att leka med
förpackningsmaterialet.
• En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en
bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna
i tvättrumman.
• Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar
kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor
är tömda och att knappar är uppknäppta och
blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
• Under tvätt kan glasluckan bli het. Låt därför inte
barn vistas i närheten av maskinen under drift.
• Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i
tvättmaskinens trumma.
• Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör
tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan
komma in mellan trumma och behållare.
• Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
• När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska
du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln.
Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska
också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt
kan lekande barn inte bli instängda i
tvättmaskinen och försättas i livsfara.
• Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvättoch sköljmedelsdosering. Överdosering kan skada
maskinen och tvättgodset.
• Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik
3
SVENSKA
Så här använder du bruksanvisningen
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
4
Bortskaffning/
avfallshantering
Energisparråd
Hantering av förpackningsavfall
Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man
om man följer dessa tips:
De material i förpackningen som kan återanvändas
är märkta med symbolen
och skall i princip
återanvändas.
• De bästa förbrukningsvärdena uppnås när
maskinen är fylld.
• Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets
hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och
tvättmängden.
>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen
• För normalt smutsad tvätt räcker det med ett
tvättprogram utan förtvätt.
Pappemballaget bör läggas i en
pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert
område.
• När du tvättar små mängder tvätt ska du bara
använda hälften eller upp till två tredjedelar av den
rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
Deponering av uttjänt maskin
• Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts
avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre
temperatur.
Kontakta din kommun för information om var du
kan lämna din maskin.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
4
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
5
Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättning och är samtidigt ekonomisk i drift både när det
gäller vatten, el och tvättmedel.
• Speciellt program för ylle - behandlar ylleplagg
på ett mycket skonsamt sätt.
• Gemensamt programvred för både tvättprogram
och temperatur gör maskinen mycket enkel att
ställa in.
• Kontroll av obalans: ett kontrollsystem upptäcker
ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet
ser till att maskinen står stabilt när den
centrifugerar.
• Programsekvensindikeringen visar
tvättprogrammets olika moment med
signallampor.
• ECO-ventilen gör det möjligt att utnyttja allt
tvättmedel och sparar energi genom en lägre
vattenförbrukning.
• Automatisk avkylning av tvättvattnet till 60°C
före tömning ingår i 95°C programmet. Det
minskar den ”temperaturchock” som tvätten
utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir
skrynklig.
Beskrivning av maskinen
2
1
1 Tvättmedelslåda
2 Kontrollpanel
3 Lucklåsningslampa
PROGRAM
FÖRTVÄTT
EXTRA
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD
CENTRIFUG.
TF 1434 E
START/
PAUS
FÖRTVÄTT/
HUVUDTVÄTT
SNABBTVÄTT
SKÖLJNING
4 Lucköppning
CENTRIFUGERING
TÖMNING
SLUT
5 Avloppspump
6 Fötter för nivåjustering
3
4
Lucklåsningslampa
Luckan är låst under hela programmet.
Att luckan är låst indikeras med en kontrollampa
som sitter vid sidan om luckans handtag.
5
Luckan kan inte öppnas förrän lampan har slocknat.
6
Tvättmedelslådan
Fack för förtvättmedel
Fack för huvudtvättmedel
Fack för sköljmedel
C0063
5
SVENSKA
Din nya maskin
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
6
Bruk
Kontrollpanel
PROGRAM
FÖRTVÄTT
EXTRA
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD
CENTRIFUG.
TF 1434 E
START/
PAUS
FÖRTVÄTT/
HUVUDTVÄTT
SNABBTVÄTT
SKÖLJNING
CENTRIFUGERING
TÖMNING
SLUT
1
2
3
4
5
6
7
Tillvalsknappar
2 Knapp EXTRA SKÖLJNING
Beroende på vilket program man kör kan man
kombinera olika funktioner. De skall väljas efter att
man har valt det önskade programmet och innan
man trycker på START/PAUS-knappen.
När man trycker på en av dessa knappar tänds den
aktuella kontrollampan. När man trycker en gång till
släcks kontrollampan.
Om man gör ett oriktigt val blinkar den aktuella
kontrollampan i ca. 2 sekunder.
2 extra sköljningar.
Kan användas i alla tvättprogram utom ylle.
Rekommenderas för personer med känslig hy eller i
områden med mycket mjukt vatten.
3 Knapp SKOLJSTOPP
När denna funktion väljs, ligger tvätten kvar i sista
sköljvattnet.
Lampan SLUT på programsekvensindikeringen
lyser när programmet är slut och indikerar att
vattnet måste tömmas ut, innan luckan kan öppnas.
Gör så här när du vill tömma ut vattnet:
O”.
• Vrid programvredet till läge “O
• Välj programmet
(tömning) eller
(centrifugering). Du kan minska centrifugeringshastigheten
med knappen REDUCERAD CENTRIFUG.
• Tryck på START/PAUS-knappen.
1 Knapp FÖRTVÄTT/SNABBTVÄTT
Om du trycker på denna knapp kan du välja mellan
två olika tillval. Den lampa som är aktuell tänds.
• FÖRTVÄTT
FÖRTVÄTT
Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program
med förtvätt.
Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp
till max 30°C.
Förtvättsfunktionen är inte aktiv i
ylleprogrammet.
4 Knapp REDUCERAD CENTRIFUG.
Förtvätten avslutas med en kort centrifugering för
vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt. Vid fintvätt
pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.
Om du trycker på denna knapp minskas
centrifugeringshastigheten enligt följande:
• SNABBTVÄTT
Ett mycket kort program för vit-/kulörtvätt, syntetoch fintvätt.
Tvättiden reduceras beroende på vilket slags
material du ska tvätta och vilken temperatur du har
valt. Du kan inte välja detta tillval tillsammans med
sparprogram 60E. Rekommenderad tvättmängd för
bomull 3 kg.
6
-
bomull och linne (vit-/kulörtvätt):
från 1400 till 650 varv per minut
-
syntetmaterial och ylle:
från 900 till 450 varv per minut
-
fintvätt:
från 700 till 450 varv per minut
11/04/2006
17.06
Pagina
7
5 Knapp START/PAUS
7 Programvred
När du trycker på den här knappen startar det valda
programmet, lampan till knappen START/PAUS
blinkar inte längre, utan lyser nu hela tiden.
När du trycker på knappen avbryts det pågående
programmet. Det startas igen när du trycker en
gång till på knappen. Under pausen blinkar lampan
till knappen START/PAUS.
Tvättmaskinen har fem programområden, fyra för
olika tvättmärkning:
vittvätt/kulörtvätt (bomull - linne)
syntettvätt
fintvätt
ylle
samt ett för specialprogram.
6 Programsekvensindikering
N
O
SPE
CI
AL
.
40
YLLE
FI
0
30 40
40T
SYN
TE 6
T
0N T V Ä T
FÖRTVÄTT/
HUVUDTVÄTT
3
När programmet har startat visar
programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen
arbetar eller att programmet är slut.
95
OG
40
30 B O M U6L L0 6
-L
I
0EN E
PR
När du väljer ett tvättprogram visar de tända
lamporna vilka moment som ingår i programmet.
Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja
program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller
ett av specialprogrammen.
SKÖLJNING
CENTRIFUGERING
TÖMNING
Efter avslutat program måste programvredet
O”.
vridas tillbaka till läge “O
SLUT
Symboler på programskalan
Lampan FÖRTVÄTT/HUVUDTVÄTT tänds när
maskinen tvättar (huvudtvätt). Om du har valt
"förtvätt" genom att trycka på knappen för detta lyser
lampan även under detta moment.
•
betyder “kallt”, vattnet uppvärms inte.
• 60E betyder Energisparprogram
När lampan SLUT lyser har programmet avslutats,
luckan kan öppnas och tvätten tas ut.
• O (Nollställ) = radera programmet, stäng av
maskinen.
Kontrollampan SLUT blinkar, om det förekommer fel
på maskinen:
OBS!
Om du vrider programvredet till ett annat program
när maskinen är i gång börjar lamporna för
programsekvensindikering att blinka. Maskinen
startar inte i det nya program du har valt.
- 4 blinkningar = luckan är inte stängd
- 2 blinkningar = vattnet töms inte ut
- 1 blinkning = maskinen tar inte in vatten
En ljudsignal hörs samtidigt.
Felåtgärder, se sidan 16-17.
7
SVENSKA
132981120SV.qxd
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
8
Hur mycket tvätt per omgång?
Viktiga råd och tips för dig
som tvättar
Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten
föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur
full trumman är:
Sortering av tvätt
Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt
packat.
• Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när
den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa.
Mögelfläckarna går inte att få bort.
Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.
Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull
trumma.
• Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
• Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är
färgäkta skall tvättas separat första gången. De
innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid
första tvätten.
Innan tvätten läggs i maskinen skall:
• Alla revor och hål lagas.
• Lösa knappar sys fast.
• Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt"
men centrifugera bara en kort stund, annars bryts
fibrerna.
• Blixtlås stängas.
• Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem
och dylika föremål kan orsaka stor skada på
tvättmaskinen och tvätten.
• Strykfria material som polyester/bomull bör
tvättas som "syntettvätt".
Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.
• Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner
bör tvättas som "fintvätt".
Tvättmedel och tillsatser
• Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren,
ny ull med etiketten "Maskintvättbar". Andra
ylletyper och -blandningar kan krympa eller filtas,
om de tvättas i maskin.
Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och
vilken dosering du använder. Det finns speciella
tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.
• Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg,
bläck osv, skall behandlas före tvätt.
För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel
som t ex terpentin användas. I så fall får plagget
inte tvättas, förrän det är helt torrt.
Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och
som är avsedda för tvättmaskin.
Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och
dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden,
hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad.
Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du
osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta
kommunen.
Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för
skador som beror på användning av
lösningsmedel eller brännbara ämnen.
Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i
form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och
dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel
ökar belastningen på miljön. Även biologiskt
nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i
stora mängder kan skada den ekologiska balansen.
Temperaturer
• Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull vid 60°
i stället för 95°C.
• Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för
då blir tyget tufsigt.
Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det
tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas
om det tvättas vid högre temperatur än vad som
angivits.
• Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är
plaggen inte så smutsiga, blir de rena vid 40°C.
• Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas
vid 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte
är så smutsiga.
• Kulörta plagg med risk för färgfällning och
ömtåliga material bör aldrig tvättas vid högre
temperatur än 40°C.
8
11/04/2006
17.06
Pagina
9
Koncentrerat tvättpulver
Flytande tillsatser
Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i
maskinen utan häll tvättmedlet i facket.
Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas
i facket " ". Om du använder sköljmedel
undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt
om tvätten torkas i en torktumlare.
Denna tvättmaskin har en tvätteknik som innebär
minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren.
Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp
under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan
finnas kvar på plaggen efter programmets slut om
doseringsmåttet används i maskinen.
Dosering enligt produkttillverkarens
rekommendationer.
Flytande tvättmedel
Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till
låg-eller medeltemperaturprogram samt program
utan förtvätt.
Häll flytande tvättmedel i facket
i
tvättmedelslådan omedelbart innan du startar
programmet.
Tvättmärkning
Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.
NORMALTVÄTT
TVÄTT
95
60
40
30
tvätt i 95°
tvätt i 60°
tvätt i 40°
tvätt i 30°
handtvätt
60
SKONTVÄTT
BLEKNING
30
40
40
kan blekas i kallt vatten
tvättas ej
i vatten
bleks ej
STRYKNING
stryks vid
högst 200°
stryks vid
högst 150°
stryks vid
högst 110°
stryks ej
KEMTVÄTT
kemtvätt i alla slags
tvättvätskor
kemtvätt i bensin, ren
alkohol, perklorat,
R111 och R113
kemtvätt i bensin,
ren alkohol och
R113
kemtvättas ej
normal
temp.
låg
temp.
TORKNING
plantorkning
hängtorkning
dropptorkning
9
kan torkas i
torktumlare
torkas ej i
torktumlare
SVENSKA
132981120SV.qxd
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
10
3. Välj önskat program
Så här använder du
tvättmaskinen
Vrid programvredet till önskat läge.
95
60NEE
0L- LIN
SP
IA
LPR
OG.
YL
LE
4
0
SY
F
40
30I N T V Ä T T 30
30 40
60
BO
M 6
0 TET
U
L
O
EC
Innan du tvättar första gången, rekommenderar vi
att du häller 2 liter vatten i tvättmedelsfackets fack
för huvudtvätt
för att aktivera ECO-ventilen. Kör
därefter ett tvättprogram på 95°C utan förtvätt och
utan plagg för att göra ren tvättrumman och
invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för
huvudtvätt.
N
4
1. Lägg i tvätten
4. Val av tillvalsfunktion
Öppna luckan.
Välj önskad funktion.
Den tillhörande kontrollampan tänds.
Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.
Stäng luckan.
FÖRTVÄTT
EXTRA
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD
CENTRIFUG.
SNABBTVÄTT
5. Start av program
P0004
Tryck på knappen START/PAUS för att starta det
inställda programmet. Lampan FÖRTVÄTT/HUVUDTVÄTT lyser.
Programmet startar.
2. Fyll på tvättmedel och tillsätt
sköljmedel
Dra ut tvättmedelslådan.
Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som
motsvarar tvättmängden och häll det i facket för
huvudtvätten.
Om du väljer funktionen FÖRTVÄTT, skall en viss
mängd tvättpulver också fyllas på i fack
.
Häll sköljmedlet i facket med symbolen “
att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.
START/
PAUS
”, utan
6. Ändra programmet
Programvalet kan ändras så länge du inte har tryckt
på knappen START/PAUS. Om programmet har
startas, kan du endast byta program genom att
radera det tidigare programmet. Välj nytt program
och tryck på knappen START/PAUS.
C0064
C0065
10
11/04/2006
17.06
Pagina
11
7. Avbryta programmet
10. Avslutning av program
Tryck på knappen START/PAUS, den tillhörande
lampan blinkar under paustiderna.
Maskinen stannar automatiskt.
Om du har valt tillvalet SKÖLJSTOPP fortsätter
lampan SLUT att lysa för att visa att vattnet ska
tömmas ut innan luckan öppnas. För att tömma ska
O” och därefter till
du vrida programvredet till “O
programmet
(tömning) eller
(centrifugering).
Centrifugeringsprogrammet körs då på maxhastighet.
För att undvika att plagg av syntet, ylle eller andra
ömtåliga material skrynklar ska centrifugeringshastigheten reduceras med kpappen REDUCERAD
CENTRIFUG..
8. Radera programmet
O”, om ett redan inställt
Vrid vredet till läge “O
program skall raderas. Nu kan du välja ett annat
program.
9. Öppna luckan när programmet har
startat
Maskinen ska först ställas i PAUS-läge (tryck på
knappen START/PAUS).
När kontrollampan vid luckan har slocknat kan luckan
öppnas.
Luckan kan öppnas när lampan vid sidan om
luckans handtag slocknar av sig själv och om
följande betingelser är uppfyllda:
Luckupplåsningen indikeras också genom att
lampan SLUT tänds.
O”.
Vrid programvredet till läge “O
• Vattnets temperatur får inte vara över 55°C.
• Vattennivån måste vara låg.
• Maskinen får inte centrifugera.
Ta ut tvätten.
Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt
kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta
skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög
temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.
Om det är absolut nödvändigt att öppna luckan och
de ovan angivna punkterna inte är aktuella skall du
stänga av maskinen genom att vrida programvredet
O”. Efter ca. 2 minuter kan luckan öppnas
till läge “O
(observera att det kan finnas vatten kvar i
maskinen).
Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av
vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av
strömförsörjningen till maskinen.
Välj därefter programmet igen och starta om det
genom att trycka på START/PAUS knappen.
Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i
trumman kan avdunsta.
11
SVENSKA
132981120SV.qxd
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
12
Programöversikt
Tvättprogram
Område
Program/
temperatur
Bomull
Linne
95°
Bomull
Linne
60°E**
Bomull
Linne
30°-40°
60°
Syntet
30°-40°
60°
Fintvätt
Ylle
30°-40°
40°-
Förbrukning *
Programsekvens
Tilläggsfunktioner
Tvättmängd
max
Vittvätt
Huvudtvätt 95°C
3 sköljningar
Normalcentrifugering
FÖRTVÄTT
SNABBTVÄTT
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
5,5 kg
2,1
56
150
Vittvätt
Sparprogram
Huvudtvätt 60°C
3 sköljningar
Normalcentrifugering
FÖRTVÄTT
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
5,5 kg
0,93
52
140
Kulörtvätt
Huvudtvätt 30°–40°60°C
3 sköljningar
Normalcentrifugering
FÖRTVÄTT
SNABBTVÄTT
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
5,5 kg
1,25
52
120
Syntettvätt
Huvudtvätt 30°-40°60°C
3 sköljningar
Skoncentrifugering
FÖRTVÄTT
SNABBTVÄTT
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
2,5 kg
0,9
54
90
Fintvätt
Huvudtvätt
30°–40°C
3 sköljningar
Skoncentrifugering
FÖRTVÄTT
SNABBTVÄTT
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
2,5 kg
0,5
55
60
Ylle
Huvudtvätt 40°C
eller kallt
3 sköljningar
Skoncentrifugering
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.
2 kg
0,35
55
55
Programbeskrivning
Energi Vatten Tid
kWh
liter min.
* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av
tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för
varje tvättprogram.
** Programmet Vittvätt 60°E är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.
Ullprogrammet för denna maskin är godkänt av Woolmark för tvätt av maskintvättbara plagg som är märkta
med en Woolmark-etikett, under förutsättning att tvättinstruktionerna på plaggets etikett och tvättmaskinens
instruktioner följs. M9604.
12
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.06
Pagina
13
SVENSKA
Programöversikt
Specialprogram
Program
Sköljningar
Tömning
Tömmer ut det sista sköljvattnet
i program med SKÖLJSTOPPfunktion.
Centrifugering
Separat centrifugering för
bomull
Lång centrifugering vid
maxhastighet
O Nollställ
Tvättmängd
max
EXTRA SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
REDUCERAD CENTRIFUG.**
5,5 kg
0,05
57
30
/
–
–
2
5,5 kg
–
–
10
–
–
–
Programbeskrivning
Handtvättade bomullsplagg kan
sköljas med det här programmet.
3 sköljningar med sköljmedel
Kort centrifugering vid
maxhastighet
Förbrukning *
Tilläggsfunktioner
REDUCERAD CENTRIFUG.**
Radera programmet
Stäng av maskinen
Energi Vatten
kWh
liter
* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden.
** För att centrifugera plagg av syntet, ömtåliga material och ylle skall väljas REDUCERAD CENTRIFUG.knappen.
13
Tid
min.
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
14
Skötsel och rengöring
Rengöring av höljet
Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från
vattenkranen. Rengör filtret med t.ex. en tandborste.
Skruva sedan åter fast tilloppsslangen på vattenkranen.
Kontrollera att det är tätt.
Tvättmaskinen rengörs utvändigt med ett milt
handdiskmedel. Tvätta efter med rent vatten och
torka av.
Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller
dylikt får inte användas.
Rengöring av tvättmedelslådan
Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att
orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren
med jämna mellanrum genom spolning med vatten.
P1090
Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka
ned tappen som sitter upptill till vänster.
Rengöring av avloppspump
För att underlätta rengöringen kan den övre delen
av facken för tillsatsmedel tas bort.
Pumpen bör kontrolleras regelbundet och särskilt
om
• maskinen inte töms och/eller inte centrifugerar
• maskinen låter konstigt i samband med
tömningen på grund av att föremål som
säkerhetsnålar, mynt etc. blockerar pumpen.
Gör så här:
• Stäng av strömtillförseln.
C0066
C0067
• Vänta eventuellt tills vattnet har svalnat.
• Öppna luckan till pumpen.
Rengöring av lådöppningen
Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen.
Rengöring här kan t ex ske med en gammal
tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt
tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.
P1114
• Sätt ett kärl intill pumpen för eventuellt spill.
• Dra ut nödtömningsslangen, placera den i
behållaren och ta ut proppen.
• När det inte kommer mer vatten kan du skruva
loss pumpen och lyfta ur den. När du lyfter ur
pumpen bör du se till att alltid ha en trasa till
hands så att du kan torka bort vattenspill.
P0038
Rengöring av tilloppsslangens filter
Om du märker att det tar lång tid att fylla maskinen
bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är
igensatt.
P1115
14
11/04/2006
17.07
Pagina
15
• Vrid pumphjulet för att ta bort eventuella föremål.
Åtgärd vid frysrisk
• Sätt i proppen på nödtömningsslangen och
placera slangen i hållaren.
Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer
under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:
1. Stäng vattenkranen och skruva av
tilloppsslangen från kranen.
2. Lägg ned tillopps- och nödtömningsslangens
ände i golvbrunnen eller i en hink. Töm ut
vattnet.
3. Skruva på tilloppsslangen igen. Sätt i proppen
på nödtömningsslangen och placera slangen i
hållaren.
P1117
• Skruva pumpen på plats igen.
4. Vrid programvredet till läge “O”.
• Stäng luckan till pumpen.
På det här sättet ser du till att det inte finns vatten
kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka
skada om det fryser.
Rengöring av maskinen
Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller
tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren
tvättmaskinen någon gång i månaden. Då
förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen.
Normaldosera med tvättmedel och kör ett
tvättprogram utan tvätt vid så hög temperatur som
möjligt (95°C).
Nödtömning
Avkalkning av maskinen
4. Öppna luckan till pumpen.
Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall
tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.
5. Sätt en skål på golvet och placera
nödtömningsslangens ände i skålen. Ta ut
proppen. Med tyngdlagens hjälp bör vattnet
rinna ned i skålen. Sätt i proppen igen när skålen
är full. Töm skålen. Upprepa tills det inte
kommer mer vatten.
Gör så här om du av någon anledning måste tömma
maskinen på vatten manuellt:
1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet
har svalnat.
Kalkavlagringar på t ex.värmelementet förkortar
dess livslängd.
Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för
tvättmedel och kör ett tvättprogram utan tvätt vid
så hög temperatur som möjligt.
6. Vid behov rengör pumpen enligt ovan.
7. Sätt i proppen och placera nödtömningsslangen
i hållaren.
(Kontakta din kommun för att få veta vattnets
hårdhetsgrad).
8. Skruva pumpen på plats och stäng luckan.
Viktigt!
Varje gång du tömmer ut vatten med hjälp av
nödtömningsslangen måste du hälla 2 liter vatten i
tvättmedelsfackets fack för huvudtvätt och därefter
köra tömningsprogrammet. På så sätt aktiverar du
ECO-ventilen och undviker att en del av tvättmedlet
inte används vid nästa tvätt.
15
SVENSKA
132981120SV.qxd
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
16
Om maskinen inte fungerar
Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du
tillkallar en servicetekniker.
När maskinen är i gång kan lampan SLUT börja blinka, vilket betyder att maskinen inte fungerar som den ska.
– 1 blinkning: T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under “Typ av problem”
– 2 blinkningar: T ex veck på avloppsslang eller igensatt avloppspump. Se vidare under “Typ av problem”
– 4 blinkningar: Luckan är inte ordentligt stängd.
När felet har avhjälpts ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits.
Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.
• TYP AV PROBLEM
• MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:
• Är säkringarna hela?
• Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?
• Är luckan till maskinen riktigt stängd?
• Är vattenkranen öppen?
• Är programmet riktigt inställt?
• Är START/PAUS-knappen intryckt?
• Maskinen fylls inte med vatten:
• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur
kranen? Är vattentrycket tillräckligt?
• Är tilloppsslangen klämd eller bockad?
• Är tilloppsslangens filter igensatt?
• Är luckan riktigt stängd?
• Maskinen fylls med vatten, men
töms omedelbart:
• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste
ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• Maskinen centrifugerar inte/töms
inte:
• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck?
• Är avloppspumpen igensatt? Rengör den regelbundet
• Har du valt ett program med SKÖLJSTOPPfunktion?
• Maskinen vibrerar/oljud
från maskinen:
• Är alla transportsäkringar borttagna?
• Står tvättmaskinen stabilt och plant?
• Finns det tillräckligt med utrymme mellan
tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?
• För mycket tvättgods i trumman?
• Ojämn fördelning av tvättgods i trumman
(obalans).
• Vatten rinner ut på golvet:
• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket
tvättmedel kan ge överskumning)
• Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?
• Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?
• Är avloppsslangen riktigt fäst?
• Är avloppspumpen åter på plats efter rengöring?
• Är slangen tät? Finns det läckor i någon av
kopplingarna eller vid kranen?
• Är nödtömningsslangen tillsluten?
16
11/04/2006
17.07
Pagina
17
• TYP AV PROBLEM
• MÖJLIG ORSAK
• Luckan kan inte öppnas:
• Är ett program igång?
• Är luckan låst? Först när tillhörande lampa
slocknar, kan luckan öppnas.
• Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen, eller
vattennivån i maskinen når upp över den nedersta
delen av luckan.
• Dålig lukt i maskinen:
• För låg tvättmedelsdosering.
• Då 40°C program används ofta och 60/95°C
program sällan eller aldrig.
• Då tvättmaskinen inte har använts på länge
Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal
dosering tvättmedel vid 95°C.
• Centrifugeringen startar med
fördröjning, eller tvätten är inte
ordentligt centrifugerad när
programmet är avslutat:
• Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans
reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid
obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten
kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta
kan upprepas flera gånger i små steg tills en
normal centrifugering med högsta varvtalet kan
genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar
ca 10 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i
balans efter denna tid, sänks varvtalet på
slutcentrifugeringen.
• Ovanliga ljud:
• Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört
med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det
nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre
tvättfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• Inget vatten syns i trumman:
• Moderna tvättmaskiner har låg vattenförbrukning
och därför låg vattennivå i trumman. Tvätt- och
sköljresultatet blir bra ändå.
• Otillfredsställande tvättresultat:
• För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har
använts.
• Envisa fläckar har inte förbehandlats och
bearbetats före tvätt.
• Fel temperatur eller fel program har valts.
• För stor mängd tvätt i maskinen.
• Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:
• Den troligaste orsaken är att det finns
komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas
upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett
tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka
plaggen.
Skölj dem på nytt om det behövs.
• Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter
sköljning, men det påverkar inte själva
tvättresultatet.
• Skum kvar efter sista sköljningen:
17
SVENSKA
132981120SV.qxd
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
18
Reklamation
Innan du beställer service, enligt EHL
åtagandet, kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen
finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
* Innan du kontaktar service, skriv upp följande
enligt dataskylten:
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.elektro-helios.se.
.....
. .....
Mo
Pro d. .....
d.
No
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på
tel. 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm)
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Service och reservdelar
Mod. ..........
Prod. No. ...........
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren
eller vår rikstäckande service på tel. 020 - 76 76 76
eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror-service.
P0042 BD
Ser. No. .........
Modellbeteckning ....................................................
Produktnummer ....................................................
Serienummer
....................................................
Inköpsdatum
....................................................
Hur och när uppträder felet?
I Finland alla servicearbeten, reservdelsbeställningar
och eventuella reparationer får utföras endast av ett
auktoriserat serviceföretag. Information om det
närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från
numret 0200-2662 (0,1597 €/min) (0,95 mk/min) +
pvm* eller telefonkatalogens gula sidor
“hushållsapparatservice”. För att säkra maskinens
klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen separat definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som
omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation,
användning och skötsel inte följts.
Tekniska data
Mått
Bredd
Höjd
Djup
60 cm
85 cm
59 cm
Elanslutning
Spänning
Max. effektförbrukning
220-230V/50Hz
2200W 10A
Vattentryck
Minimum
Maximum
0.05 MPa
0.8 MPa
Rekommenderad
maximal mängd
Normaltvätt
Syntettvätt/Fintvätt
Ylle
5,5,0 kg
2,5 kg
2,5,kg
Centrifugering
Max
1400
1900
0700
0900
vittvätt
syntettvätt
fintvätt
ylle
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.
18
v/min.
v/min.
v/min.
v/min.
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
19
Uppackning
SVENSKA
Installation
5. Dra försiktigt loss stålstången D.
6. Skruva i de sex mindre skruvarna C igen.
Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant
sätt att små barn inte kan leka med det.
Tillbehör
Förminskningsnippel 3/4"-1/2"
C
D
Transportsäkring
HEC0011S
Innan maskinen tas i funktion måste transportsäkerhetsanordningarna tas bort enligt
anvisningarna nedan. Kontrollera också att
tilloppsslangen är fastskruvad på korrekt sätt
på maskinens baksida.
HEC0014
C
7. Öppna luckan och ta ut inloppsslangen ur
trumman. Ta bort polystyrenblocket som är fäst
med tejp vid luckans tätningslist.
1. Ta bort alla yttre emballage och lägg sedan
försiktigt ner maskinen på ryggsidan för att
kunna ta bort underredet i polystyren från
maskinens undersida.
2. Lossa elkabeln och avloppsslangen från de
speciella hållarna på maskinens baksida.
HEC0010
8. Förslut det lilla övre hålet och de stora nedre
hålen med hjälp av de speciella plastlocken som
finns i den medföljande påsen med
bruksanvisningen.
HEC0001
HEC0008
3. Skruva ur den mittersta skruven A på maskinens
baksida med hjälp av en nyckel av lämplig typ.
Dra ut den tillhörande plastbrickan.
4. Skruva ur de två stora skruvarna B och de sex
mindre skruvarna C från maskinens baksida.
HEC0005
OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid
någon senare tidpunkt skall transporteras igen.
A
C
B
HEC0002S
HEC0003S
C
B
19
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
20
Placering
3. Justera slangen genom att lossa ringmuttern.
Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.
Var noga med att dra åt ringmuttern efteråt för att
undvika läckage.
Under centrifugeringen är vibrationer normalt och
oundvikligt. Speciellt om tvättmaskinen placeras på
ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.
4. Anslut slangen till en vattenkran med 3/4"
kopplingsgänga.
Använd alltid slangen som medföljer maskinen.
Den får inte placeras på sockel, fundament
eller liknande, eftersom det då finns risk för
tippning under centrifugeringen.
Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i
närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas
för att flytta kran/avlopp/strömuttag.
Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk
finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel
och rengöring».
P1088
Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.
Nivåjustering
Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt
underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att
maskinen står vågrätt.
Avloppsanslutning
Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:
Över kanten på en vask: I det fallet skall du
försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när
vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med
en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.
P1051
Vattenanslutning
En tilloppsslang medföljer och denna hittar du inuti
trumman.
P0022
Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen,
60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till
röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara
ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara
min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte
kan lossna.
Använd inte slangen till din gamla maskin för att
ansluta till vattenkranen.
1. Öppna porthålet och dra ut tilloppsslangen.
2. Anslut slangen med den vinklade kopplingen till
maskinen.
Viktigt!
Rikta inte tilloppsslangen nedåt. Vinkla slangen åt
vänster eller höger beroende på var vattenkranen
sitter.
ø 40 mm
60-80 cm
P0990
HEC0006
20
11/04/2006
17.07
Pagina
21
SVENSKA
132981120SV.qxd
Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen
ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho,
måste du kapa pipen på vattenlåset för att få
största möjliga öppning så att maskinen kan
tömmas ordentligt.
Avloppsslangen är 200 cm lång och får förlängas till
max. 400 cm.
Använd en förlängningsslang med en invändig
diameter, som minst motsvarar originalslangens
diameter och använd en lämplig slangkoppling.
Avloppsslangen måste vara placerad mellan 60 och
100 cm höjd.
Kontrollera att inga veck uppstår på
avloppsslangen.
Elektrisk anslutning
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas
fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning
får endast utföras av behörig elinstallatör.
Om anslutningssladden måste bytas ut skall
detta arbete utföras av auktoriserad service.
Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att
kunna komma åt elledningen.
21
132981120SV.qxd
11/04/2006
17.07
Pagina
22
105 45 Stockholm.
www.elektro-helios.se
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios
Pakkalankuja, 6 - 01510 VANTAA
Puh. (09) 39 611
Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,1597 €/min) (0,95 mk/min) + pvm
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More
than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers)
are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.

advertisement

Key Features

  • Energieffektiv
  • Användarvänlig
  • Flera tvättprogram
  • Extra sköljning
  • Snabb tvätt
  • Sparprogram
  • Justerbar centrifugeringshastighet

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Vilka tvättprogram finns det i ELEKTRO HELIOS TF1434E?
Maskinen har program för bomull, syntet, fintvätt, ylle och specialprogram, inklusive tömning och centrifugering.
Hur mycket tvätt kan jag tvätta i maskinen på en gång?
Maximal tvättmängd beror på programvalet men är generellt 5,5 kg för bomull och linne.
Hur kan jag minska centrifugeringshastigheten?
Tryck på knappen "REDUCERAD CENTRIFUG." för att minska hastigheten. Funktionen är användbar för ömtåliga plagg eller om du vill minimera skrynklor.
Download PDF

advertisement