Electrolux EWF1225 User manual

Electrolux EWF1225 User manual
PLUNTHRIO ROUCWN
ODHGIES CRHSHS
EWF 1225
EWF 1020
EWF 1423
132 985 470
GR
Bl‡be§ kat‡ th metafor‡
Elégxte —ti to pluntrio den écei p‡qei k‡poia bl‡bh.
Piqané§ metaforiké§ bl‡be§ qa prépei na anaferqoún
‡mesa ston upeúquno gia th metafor‡. Bl‡be§,
atéleie§ kai endecoménw§ exartmata pou le’poun qa
prépei ‡mesa na anaferqoún ston pwlht.
Agaphté pel‡th,
Sa§ parakaloúme na diab‡sete prosektik‡ aut— to
egceir’dio.
P‡nw ap« —la e’nai shmantik— na diab‡sete ti§
plhrofor’e§ pou aforoún thn asf‡leia sti§ pr·te§
sel’de§ tou egceirid’ou. P‡nta na diathre’te to
egceir’dio me ti§ odhg’e§ crsh§ se eupr—sito méro§
étsi ·ste na mpore’te grgora na to br’skete kai na
y‡cnete plhrofor’e§ se aut— k‡poia ‡llh stigm. An
poulsete to pluntrio to egceir’dio qa prépei na
paradoqe’ sto néo idioktth.
PINAKAS PERIECOMENWN
Shmantiké§ upode’xei§ asfale’a§
3
noigma p—rta§ met‡ thn énarxh
progr‡mmato§
13
Upode’xei§ ap—sursh§
4
Met‡ th lxh tou progr‡mmato§
13
Sumboulé§ exoikon—mhsh§ enérgeia§
4
Anask—phsh programm‡twn
PROS TON CRSTH
To kainoúrgio sa§ pluntrio
Perigraf tou plunthr’ou
5
5
Qkh aporrupantikoú
5
Endeiktik lucn’a p—rta
5
Crsh
Ped’o ceirismoú
Leitourg’e§ plunthr’ou
Plhrofor’e§ programm‡twn
6
6
6-9
9
Shmantiké§ plhrofor’e§ kai sumboulé§
scetik‡ me to plúsimo twn roúcwn
10
Taxin—mhsh twn roúcwn
10
Qermokras’e§
10
Pos—thta f—rtwsh§ tou plunthr’ou
10
Aporrupantik— kai dosolog’a
Súmbola etiket·n roúcwn
Crsh plunthr’ou
10-11
14-16
Kaqarism—§ kai peripo’hsh
17
Kaqarism—§ tou periblmato§
17
Kaqarism—§ th§ qkh§ aporrupantikoú
17
Kaqarism—§ ano’gmato§ qkh§ aporrup.
17
Kaqarism—§ twn f’ltrwn sthn paroc neroú
17
Kaqarism—§ th§ antl’a§ apocéteush§
17
Kaqarism—§ th§ suskeu§
18
Afal‡twsh tou plunthr’ou
18
Métra gia k’nduno yúxh§
18
ntlhsh neroú se per’ptwsh an‡gkh§
18
An to pluntrio den leitourge’
19-20
Par‡pona gia elattwmatik— emp—reuma
21
Exuphréthsh pelat·n
21
Uphres’a tecnik§ k‡luyh§
21
Eggúhsh (iscúei gia th Finland’a)
21
GI« AUTN POU QA KANEI THN
EGKATASTASH
11
12-13
Topoqéthsh roúcwn
12
Tecnik‡ carakthristik‡
21
Topoqéthsh aporrupantikoú
12
Prosqkh malaktikoú
12
Egkat‡stash
22
narxh leitourg’a§ plunthr’ou
12
Epilog epiqumhtoú progr‡mmato§
12
Epilog qermokras’a§
12
Epiléxte ton epiqumht— ariqm— strof·n stuy’mato§
thn epilog PAUSH XEBGALMATOS
12
Epiléxte epiqumht pr—sqeth leitourg’a
13
Di‡spash suskeuas’a§
22
Asf‡lish kat‡ th metafor‡
22
Topoqéthsh
22
Euqugr‡mmish th§ suskeu§
22
Súndesh me ner—
23
Súndesh me apocéteush
23
P‡nw ap— nerocúth
23
23
Epiléxte thn pr—sqeth leitourg’a
PROGRAMMATISMENH ENARXH
13
Súndesh me sif—ni
narxh progr‡mmato§
13
Súndesh me udraulik balb’da
23
Allag progr‡mmato§
13
Hlektrologik súndesh
24
Pr—gramma se kat‡stash PAUSHS
13
Diakop progr‡mmato§
13
2
Akolouqoún shmantiké§ plhrofor’e§ —son afor‡ thn akat‡llhlh crsh tou plunthr’ou h opo’a
qa mporoúse na prokalései proswpiké§ kai uliké§ zhmié§.
Akolouqoún plhrofor’e§ oi opo’e§ e’nai idia’tera shmantiké§ gia na diathrsete to kalútero
dunat— apotélesma plus’mato§.
Akolouqoún shmantiké§ sumboulé§ gia to perib‡llon kai thn exoikon—mhsh enérgeia§.
H sumbol ma§ sthn prostas’a tou perib‡llonto§ e’nai —ti crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
Shmantiké§ plhrofor’e§ asfale’a§
Ta ex§ proeidopoihtik‡ stoice’a e’nai gia thn genik asf‡leia. Diab‡ste ta prosektik‡ prin egkatastsete kai
crhsimopoisete th suskeu.
kaq‡risma. Apofeúgete to xébamma kai b‡yimo roúcwn
mésa sth suskeu. Ta roúca pou periécoun iscur‡
chmik‡ qa prépei pr·ta na xebgalqoún se ner—
protoú topoqethqoún sto pluntrio.
Bl‡be§ pou proércontai l—gw twn parap‡nw
shme’wn den kalúptontai ap— ton agorastik—
n—mo tou katanalwt
Egkat‡stash
• le§ oi ergas’e§ egkat‡stash§ kai epemb‡sei§ sto
pro•—n —pw§ kai h súndesh me to reúma qa prépei na
ektelestoún ap— exeidikeuménou§ tecnikoú§ eid‡llw§
mpore’ na proklhqoún proswpiké§ kai uliké§ bl‡be§.
• Front’ste to pluntrio na mhn pat‡ei p‡nw sto
kal·dio súndesh§ kai oi eúkamptoi swlne§
paroc§ neroú kai apocéteush§ den qa prépei na
écoun ptucé§, —pw§ ep’sh§ kai to up—strwma na
e’nai ep’pedo kai staqer—.
• To pluntrio den prépei poté na topoqete’tai se
b‡sh k‡ti par—moio, ef—son t—te up‡rcei k’nduno§
kat‡ to stúyimo h suskeu na metakinhqe’ ap— th
qésh th§.
Suntrhsh
• Met‡ th lxh tou plus’mato§, kle’ste th brúsh kai
piéste pro§ ta éxw ton kentrik— diak—pth. Afste gia
l’go thn p—rta th§ suskeu§ anoikt étsi ·ste to
steganwtik— parémbusma th§ p—rta§ tou plunthr’ou
na diathre’ thn eukamy’a tou.
• Suntrhsh kai episkeué§ qa prépei na ektelestoún
ap— mia etaire’a sunthrht·n thn opo’a écei egkr’nei o
promhqeut§. Crhsimopoie’te m—no exartmata ap—
exousiodothména sunerge’a. Mhn epiceirsete poté na
episkeu‡sete m—noi sa§ to pluntrio.
Crsh
• To pluntrio proor’zetai m—no gia kanonik oikiak
crsh súmfwna me ti§ odhg’e§ autoú tou egceirid’ou.
An crhsimopoihqe’ gia ‡llou§ skopoú§ up‡rcei
k’nduno§ gia proswpiké§ kai uliké§ bl‡be§.
• Poté mhn topoqete’te roúca sto túmpano cwr’§
pr·ta na écete bebaiwqe’ —ti e’nai ‡deio.
• Mhn uperfort·nete to pluntrio (bl.
Cwrhtik—thta plunthr’ou).
• na soutién me mpaléne§ den qa prépei na pluqe’
sto pluntrio, di—ti se per’ptwsh pou fúgei h
mpaléna mpore’ na katastrafe’ to pluntrio kai na
kollsei sto túmpano.
• Antike’mena —pw§ p.c. kérmata, bel—ne§, karfi‡ kai
b’de§ mporoún na prokalésoun sobar bl‡bh sth
suskeu. Bebaiwqe’te —ti écete adei‡sei —le§ ti§
tsépe§, koump·sei ta koumpi‡ kai kle’sei ta
fermou‡r prin plúnete éna roúco.
• Mikr‡ e’dh —pw§ kordéle§, z·ne§ kai k‡ltse§ qa
prépei na pluqoún mésa se d’ctu plus’mato§
eid‡llw§ mporoún na sfhn·soun metaxú túmpanou
kai dexamen§.
• P‡nta na akolouqe’te ti§ sust‡sei§ tou
kataskeuast scetik‡ me th dosolog’a
aporrupantikoú kai malaktikoú. H uperbolik
dosolog’a mpore’ na prokalései zhmi‡ sto
pluntrio kai sta roúca.
• Mh crhsimopoie’te to pluntri— sa§ gia stegn—
Paidik asf‡leia
• Sunqw§ ta paidi‡ den katalaba’noun p—so
epik’nduno e’nai na pa’zoun me hlektriké§ suskeué§.
Gi« aut— na ta epiblépete —tan to pluntrio e’nai se
leitourg’a. Mhn afnete ta paidi‡ na pa’zoun me to
pluntrio.
• To ulik— suskeuas’a§ (selof‡n kai feliz—l) mpore’
na e’nai epik’nduno gia ta paidi‡. K’nduno§ asfux’a§!
Front’ste ta paidi‡ na mhn mporoún na pa’xoun me to
ulik— suskeuas’a§.
• Kat‡ th di‡rkeia tou plus’mato§ h gu‡linh p—rta tou
plunthr’ou mpore’ na uperqermanqe’. Mhn afnete
paidi‡ na trigur’zoun kont‡ sto pluntrio —tan aut—
e’nai se leitourg’a.
• Elégxte —ti paidi‡ kai mikr‡ katoik’dia z·a den écoun
mpei mésa sto túmpano tou plunthr’ou.
• Diathre’te ta aporrupantik‡ se asfalé§ méro§
makri‡ ap— paidi‡.
• Sti§ palié§ suskeué§ pou den crhsimopoioúntai
pléon, trabxte to fi§ ap— thn pr’za. K—yte to
kal·dio súndesh§ sto d’ktuo tou reúmato§ kai
apomakrúneté to maz’ me to fi§. Katastréyte thn
kleidari‡ th§ p—rta§ th§ suskeu§. tsi den qa
3
ELLHNIKA
PWS NA CRHSIMOPOIHSETE TIS ODHGIES CRHSHS
K‡poie§ plhrofor’e§ tou egceirid’ou e’nai efodiasméne§ me éna súmbolo. Aut‡ ta súmbola shma’noun ta ex§ :
Upode’xei§ ap—sursh§
Upode’xei§ oikonom’a§
• An akolouqsete ti§ parak‡tw upode’xei§ qa
mpore’te na crhsimopoisete to pluntri— sa§ me
ton oikonomik—tero tr—po kai ton pio filik— pro§ to
perib‡llon :
Ap—sursh th§ suskeuas’a§
Ta ulik‡ th§ suskeuas’a§ pou e’nai anakukl·sima
féroun to súmbolo
kai qewrhtik‡ qa
epanacrhsimopoihqoún
• Oi kalútere§ timé§ katan‡lwsh§ epitugc‡nontai —tan
to pluntrio e’nai gem‡to.
>PE< shma’nei poluaiqulénio
>PS< shma’nei polusturénio
• H dosolog’a tou aporrupantikoú exart‡tai ap— th
sklhr—thta tou neroú, to p—so lerwména e’nai ta
roúca, kai thn pos—thta twn roúcwn.
>PP< shma’nei polupropulénio
H c‡rtinh suskeuas’a prépei na topoqethqe’ se énan
k‡do sullog§ cartioú, an up‡rcei k‡ti tétoio sthn
perioc sa§.
• Gia kanonik‡ lerwména roúca arke’ éna pr—gramma
plus’mato§ cwr’§ pr—plush.
• tan plúnete l’ga roúca qa prépei na
crhsimopoie’te m—no th mis mécri ta 2/3 th§
sunist·menh§ dosolog’a§ aporrupantikoú.
Ap—sursh th§ pali‡§ suskeu§
Gia tou§ di‡forou§ tr—pou§ ap—sursh§ parakale’sqe
na zhtsete plhrofor’e§ ap— th Dhmotik Arc th§
perioc sa§.
• Lekéde§ kai rúpoi mporoún, me kat‡llhlh
proergas’a, na afaireqoún. Sth sunéceia ta roúca
mporoún na pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
4
To kainoúrgio sa§ pluntrio ikanopoie’ —le§ ti§ apaitsei§ en—§ montérnou plus’mato§ kai e’nai sugcr—nw§
oikonomik— sth leitourg’a —son afor‡ to ner—, to reúma kai to aporrupantik—.
• Eidik— pr—gramma gia m‡llina - metaceir’zeste ta
m‡llina me epie’keia.
• Me ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§
mpore’te sugcr—nw§ na ruqm’sete to pluntrio se
diaforetiké§ kathgor’e§ roúcwn kai se eidiké§ f‡sei§
progr‡mmato§. Dieukolúnei th rúqmish tou
progr‡mmato§.
• legco§ ast‡qeia§: éna sústhma elégcou anicneúei
endec—menh ast‡qeia sthn katanom twn roúcwn.
Aut— to sústhma front’zei to pluntrio na stéketai
staqer‡ kat‡ to stúyimo.
• H éndeixh sunoc§ tou progr‡mmato§ de’cnei me
endeiktik lucn’a ti§ di‡fore§ f‡sei§ tou
progr‡mmato§.
• Aut—math kat‡yuxh tou neroú stou§ 60oC, prin
• H ECO- balb’da kaqist‡ dunat thn plrh
ekmet‡lleush tou aporrupantikoú kai exoikonome’
enérgeia me camhl—terh katan‡lwsh neroú.
to ‡deiasma, sumperilamb‡netai sto pr—gramma twn
95oC. Mei·nei thn ap—tomh allag qermokras’a§
sthn opo’a ekt’qentai ta roúca, pou me th seir‡ tou
empod’zei ta roúca ap— to na e’nai tsalakwména.
Perigraf tou plunthr’ou
1 Qkh aporrupantikoú
2 Ped’o ceirismoú
3 noigma p—rta§ plunthr’ou
4 Antl’a ap—nerwn
5 Mocl—§ rúqmish§ qésh§
Endeiktik lucn’a p—rta
H p—rta e’nai mplokarisménh kaq' —lh th dirkeia
tou progrmmato. Ano’gei m—no up— orisméne
sunqke kai afoú sbsei h endeiktik lucn’a
(bl. sel. 13).
Qkh aporrupantikoú
Qkh aporrupantikoú gia thn pr—plush
Qkh aporrupantikoú gia thn kúria plúsh
Qkh malaktikoú
5
ELLHNIKA
To kainoúrgio sa§ pluntrio
CRHSH
Ped’o ceirismoú
1 K‡rta progr‡mmato§
H qésh E
antistoice’ sto pr—gramma
exoikon—mhsh§ enérgeia§ gia bambaker‡. H qésh E
antistoice’ sto pr—gramma exoikon—mhsh§ enérgeia§ gia
sunqetik‡. Met‡ th lxh tou progr‡mmato§, férte ton
diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sth qésh 0 gia na
kle’sete to pluntrio.
Mia k‡rta progr‡mmato§ sta souhdik‡ br’sketai sth
qkh aporrupantikoú. Mia k‡rta progr‡mmato§ sta
finlandik‡ (norbhgik‡ kai danézika) sunodeúei to
egceir’dio me ti§ odhg’e§ crsh§.
2 Diak—pth§ epilog§ progr‡mmato§
Prosoc! Sti§ odhg’e§ crsh§ episun‡ptontai
autok—llhte§ kartéle§ gia ton diak—pth epilog§
progr‡mmato§. Epiléxte thn autok—llhth kartéla sth
gl·ssa pou qélete (souhdik‡, finlandik‡, danézika norbhgik‡). Kaqar’ste to ped’o ceirismoú me éna stegn—
pan’ gia na afairésete endec—mena upole’mmata sk—nh§.
Afairéste to prostateutik— film sto p’sw méro§ th§
autok—llhth§ kartéla§ kai topoqetste thn gúrw ap—
ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§, bl. eik—na.
3 Epilog qermokras’a§
Kratste pathméno aut— to plktro gia na auxsete na mei·sete th qermokras’a an den qélete na
epwfelhqe’te thn protein—menh qermokras’a.
H ant’stoich lucn’a an‡bei
H mégisth qermokras’a e’nai 95oC gia leuk‡, 60oC gia
crwmatist‡ kai sunqetik‡, 40oC gia eua’sqhta, m‡llina
kai roúca kat‡llhla gia plúsimo sto céri —pw§ ep’sh§
30oC gia metaxwt‡ kai progr‡mmata mikr§ di‡rkeia§.
antistoice’ sto krúo plúsimo
4 Epilog ariqmoú strof·n stuy’mato§
Kratste pathméno aut— to plktro gia na all‡xete
ton ariqm— strof·n stuy’mato§ an den qélete na
crhsimopoisete thn protein—menh éndeixh.
Oi ex§ mégistoi ariqmo’ strof·n stuy’mato§ iscúoun :
• Gia bambaker‡: 1200 strofé§/lept— gia to montélo
EWF 1225, 1000 strofé§/lept— gia to montélo EWF
1020,
• 1400 strofé§/lept— gia to montélo EWF 1423.
• Gia sunqetik‡, m‡llina kai kat‡llhla gia plúsimo sto
céri : 900 strofé§/lept—.
O diak—pth§ epilog§ progr‡mmato§ cwr’zetai sti§
ex§ periocé§ :
• Leuk‡ / crwmatist‡, lin‡ (mple perioc)
• Sunqetik‡ (pr‡sinh perioc)
• M‡llina, kat‡llhla gia plúsimo sto céri, metaxwt‡ kai
progr‡mmata mikr§ di‡rkeia§, xébgalma, ‡ntlhsh,
stúyimo kai pio stúyimo (gkri perioc)
O diak—pth§ epilog§ progr‡mmato§ mpore’ na
peristrafe’ kai me th for‡ twn deikt·n tou rologioú
kai me thn ant’qeth for‡.
Gia eua’sqhta, metaxwt‡ kai progr‡mmata mikr§
di‡rkeia§ : 700 strofé§/lept—.
Paúsh xebg‡lmato§
. An dialéxete aut thn epilog,
ta roúca paraménoun mésa sto ner— tou teleuta’ou
xebg‡lmato§, pr‡gma pou k‡nei ta roúca lig—tera
tsalakwména.
Sto télo§ th§ f‡sh§ tou progr‡mmato§ h p—rta tou
plunthr’ou e’nai kleidwménh, h endeiktik lucn’a
ENARXH/PAUSH écei sbsei kai an‡boun oi endeiktiké§
lucn’e§ Lxh
kai Paúsh xebg‡lmato§
.
H ‡ntlhsh mpore’ na g’nei me 2 diaforetikoú§ tr—pou§ :
6
Prosoc! O diak—pth§ epilog§ progr‡mmato§ prépei
na e’nai sth qésh 0 (Diakop) protoú epiléxete to
pr—gramma
.
6 Plktro PROGRAMMATISMENH
ENARXH
• Epiléxte to pr—gramma
. Ruqm’ste ton
ariqm— strof·n stuy’mato§ me th boqeia tou
diak—pth ki épeita patste to plktro
ENARXH/PAUSH. To ner— adei‡zei kai ta roúca
stúbontai me ton ariqm— strof·n ton opo’o écete
epiléxei.
H énarxh tou progr‡mmato§ mpore’ na programmatiste’
gia na xekinsei se 30 lept‡ - 60 lept‡ - 90 lept‡, 2
·re§ ki épeita an‡ ·ra mécri to polú 23 ·re§.
Rúqmish programmatisménh§ énarxh§
• Epiléxte pr—gramma ki epiqumht pr—sqeth leitourg’a.
• Ruqm’ste to diak—pth sthn programmatisménh énarxh.
5 Plktra pr—sqetwn leitourgi·n
• Piéste to plktro ENARXH/PAUSH : to pluntrio
xekin‡ei thn ant’qeth métrhsh se ·re§.
Mpore’te na sundu‡sete diaforetiké§ leitourg’e§
an‡loga me to pr—gramma pou écete epiléxei.
Epiléxte pr—sqete§ leitourg’e§ —tan écei ruqmiste’ to
epiqumht— pr—gramma. Patste pr·ta to plktro
ENARXH/PAUSH
.
M—li§ patsete sta plktra pr—sqeth§ leitourg’a§
an‡boun oi ant’stoice§ endeiktiké§ lucn’e§. An ta
xanapatsete, oi endeiktiké§ lucn’e§ sbnoun. Se
per’ptwsh lanqasménh§ rúqmish§ oi endeiktiké§
lucn’e§ anabosbnoun gia per’pou 2 deuter—lepta ki
épeita emfan’zetai to mnuma Err.
Me aut‡ ta plktra mpore’te na ruqm’sete ti§ ex§
pr—sqete§ leitourg’e§ :
To pr—gramma qa xekinsei m—li§ o cr—no§ mécri thn
programmatisménh ·ra énarxh§ écei lxei.
Diakop programmatisménh§ énarxh§
• Piéste to plktro ENARXH/PAUSH
.
Piéste to plktro
mia for‡ an qélete na diak—yete
thn programmatisménh énarxh: to súmbolo 0 ·re§.
• Piéste ak—mh mia for‡ to plktro ENARXH/PAUSH.
7 Oq—nh
PROPLUSH
: Epilégete aut th leitourg’a an
qélete ta roúca na propluqoún prin thn kúria plúsh
(—ci efikt— me ta progr‡mmata gia m‡llina, plúsimo
sto céri, mikr§ di‡rkeia§ kai metaxwt‡). Gia bambaker‡
kai sunqetik‡ h pr—plush kle’nei me éna mikr—
stúyimo sti§ 650 strofé§/lept—, sto pr—gramma gia
eua’sqhta m—no —tan to ner— adei‡sei.
Sthn oq—nh emfan’zontai oi ex§ plhrofor’e§:
Pr—gramma pou écei lxei - Cr—no§ progr‡mmato§
- Programmatisménh énarxh - Lanqasménh rúqmish
pr—sqeth§ leitourg’a§ - Kwdik—§ proeidopo’hsh§
- Lxh progr‡mmato§.
GRHGORO PROGRAMMA
: Aut h epilog
progr‡mmato§ e’nai kat‡llhlh gia roúca elafr·§
lerwména, (—ci m‡llina, roúca kat‡llhla gia
plúsimo sto céri, metaxwt‡, kai pr—gramma mikr§
di‡rkeia§) an k‡poio§ qélei na crhsimopoisei éna
apotelesmatik— pr—gramma pou den diarke’ poll
·ra. H ·ra plus’mato§ mei·netai an‡loga me thn
kathgor’a twn roúcwn kai thn epilegménh qermokras’a.
An éna pr—gramma écei lxei - férte ton diak—pth
epilog§ progr‡mmato§ sth qésh 0 - kai —le§ oi
endeiktiké§ lucn’e§ sbnoun.
Pr—gramma pou écei lxei
Di‡rkeia progr‡mmato§
tan epiléxete éna pr—gramma emfan’zetai h di‡rkeia
tou progr‡mmato§ se ·re§ kai lept‡ (p.c.2.05).
GIA EUKOLO SIDERWMA
: tan epilégete aut th
leitourg’a ta roúca plénontai kai stúbontai me
idia’terh prosoc. Me aut— ton tr—po ta roúca den
e’nai tsalakwména kai dieukolúnetai to sidérwma.
Ep’sh§, to pluntrio k‡nei 6 xebg‡lmata ant’ gia 3 sta
leuk‡/crwmatist‡ kai 4 xebg‡lmata ant’ gia 3 sta
sunqetik‡. Aut h leitourg’a mpore’ na crhsimopoihqe’
gia bambaker‡ kai sunqetik‡.
Gia bambaker‡, oi mégistoi ariqmo’ strof·n stuy’mato§
e’nai 900 strofé§/lept— sthn aut—math qésh.
H di‡rkeia progr‡mmato§ upolog’zetai aut—mata ap—
th sunist·menh mégisth pos—thta gia k‡qe kathgor’a
roúcwn.
Met‡ thn énarxh tou progr‡mmato§ enhmer·netai h
up—loiph di‡rkeia tou progr‡mmato§ mia for‡ to lept—.
+
XECWRISTO XEBGALMA
: Aut h pr—sqeth
leitourg’a mpore’ na efarmosqe’ ap— —la ta
progr‡mmata ekt—§ ap— ta m‡llina /plúsimo sto céri
kai pr—gramma mikr§ di‡rkeia§. Prost’qentai 2
7
ELLHNIKA
xebg‡lmata sto dh epilegméno pr—gramma.
Aut h leitourg’a sunist‡tai gia ‡toma pou e’nai
upereua’sqhta sto aporrupantik— —pw§ ep’sh§ kai se
periocé§ me polú malak— ner—.
• Epiléxte to pr—gramma
(ntlhsh).
To ner— adei‡zei cwr’§ prohgoúmeno stúyimo.
Programmatisménh énarxh
Lxh progr‡mmato§
O cr—no§ kaqustérhsh§ (to polú 23 ·re§) gia
programmatisménh énarxh ruqm’zetai ap— éna eidik—
plktro kai fa’netai sthn oq—nh mésa se 3
deuter—lepta. peita emfan’zetai h di‡rkeia tou
progr‡mmato§ pou écete prohgouménw§ epiléxei.
H ant’qeth métrhsh enhmer·netai mia for‡ thn ·ra.
tan to pr—gramma écei lxei, anabosbnei éna 0
(mhdenik—).
8 To plktro ENARXH / PAUSH
Lanqasménh rúqmish pr—sqeth§ leitourg’a§
An epiléxete mia pr—sqeth leitourg’a pou den mpore’
na sunduaste’ me to kúrio pr—gramma pou écete
epiléxei, emfan’zetai to mnuma Err se 2 deuter—lepta.
Aut— to plktro écei dúo leitourg’e§ :
narxh - Paúsh.
narxh
Epiléxte to epiqumht— pr—gramma kai piéste aut— to
plktro gia na xekinsei to pluntrio. H ant’stoich
endeiktik lucn’a stamat‡ei na anabosbnei.
An écete epiléxei thn pr—sqeth leitourg’a
Programmatisménh énarxh t·ra xekin‡ei h ant’qeth
métrhsh. H di‡rkeia tou progr‡mmato§ o cr—no§
kaqustérhsh§ mécri thn programmatisménh énarxh
emfan’zetai sthn oq—nh.
Kwdiko’ proeidopo’hsh§
An prokúyoun problmata me th leitourg’a tou
plunthr’ou mpore’ na emfanistoún orisménoi kwdiko’
proeidopo’hsh§, p.c. E20 (bl. kef. An to pluntrio
sa§ den leitourge’).
Paúsh
Piéste to plktro narxh/Paúsh gia na diak—yete éna
pr—gramma pou e’nai se exélixh: h ant’stoich endeiktik
lucn’a arc’zei na anabosbnei.
Piéste to plktro ENARXH/PAUSH xan‡ gia na
xekinsete to pr—gramma eke’ pou diak—phke.
8
Stúyimo
Xecwrist— stúyimo me to mégisto ariqm— strof·n gia
roúca pou écoun pluqe’ sto céri. Prépei na
crhsimopoie’tai gia ta bambaker‡. O ariqm—§ strof·n
stuy’mato§ mpore’ na meiwqe’ ap— to plktro
,
an‡loga me to e’do§ ton roúcwn pou stúbetai.
Afoú epiléxete pr—gramma qa an‡youn oi endeiktiké§
lucn’e§ gia ti§ diaforetiké§ f‡sei§ tou progr‡mmato§.
tan to pluntrio xekinsei an‡bei m—no h endeiktik
lucn’a gia thn ep’kairh f‡sh tou progr‡mmato§. Met‡
th lxh tou progr‡mmato§ anabosbnei h endeiktik
lucn’a Lxh progr‡mmato§
.
pio Stúyimo
Xecwrist—, mikr§ di‡rkeia§ stúyimo me mégisto ariqm—
strof·n 700 strofé§/lept— gia roúca pou écoun
pluqe’ sto céri. Prépei na crhsimopoie’tai gia ta
sunqetik‡, eua’sqhta, m‡llina/roúca gia plúsimo sto
céri kai metaxwt‡.
O ariqm—§ strof·n stuy’mato§ mpore’ na meiwqe’ ap—
to plktro
, an‡loga me to e’do§ ton roúcwn pou
stúbetai(ekt—§ tou montélou 1423)
H endeiktik lucn’a Lxh progr‡mmato§ súmbolo
anabosbnei se per’ptwsh endec—menwn leitourgik·n
problhm‡twn. Sugcr—nw§ emfan’zetai o ant’stoico§
kwdik—§ proeidopo’hsh§ sthn oq—nh.
Pr—gramma mikr§ di‡rkeia§
Aut— e’nai éna oloklhrwméno pr—gramma pou mpore’
na sunduaste’ me ti§ ex§ pr—sqete§ leitourg’e§:
Meiwméno§ ariqm—§ strof·n stuy’mato§, paúsh
xebg‡lmato§ kai programmatisménh énarxh.
Crhsimopoie’tai gia elafr·§ lerwména roúca gia
roúca pou écoun an‡gkh ap— éna fresk‡risma.
Meg. Pos—thta 2,5 kil‡.
Qermokras’a 30o C
Di‡rkeia progr‡mmato§ 30 lept‡.
Telik—§ ariqm—§ strof·n stuy’mato§ 700
strofé§/lept—.
E10 = To pluntrio den pa’rnei ner—
E20 = To ‡deiasma tou plunthr’ou den leitourge’.
E40 = H p—rta tou plunthr’ou den écei kle’sei.
Diab‡ste to kef. An to pluntrio den leitourge’ gia
na de’te an mpore’te na antimetwp’sete to pr—blhma.
PLHROFORIES PROGRAMMATWN
Xébgalma
0 = Diakop
Me aut— to pr—gramma mpore’te na xebg‡lete kai na
stúyete roúca pluména sto céri. To pluntrio k‡nei 3
xebg‡lmata, ta opo’a akolouqoúntai ap— éna telik—
stúyimo sto mégisto ariqm— strof·n.
O ariqm—§ strof·n stuy’mato§ mpore’ na meiwqe’ ap—
to plktro
.
pw§ kai sto pr—gramma stuy’mato§, to telik—
stúyimo perilamb‡nei m—no ta bambaker‡.
Férte ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sto 0 gia
na epanaférete éna pr—gramma.
T·ra mpore’te na epiléxete éna kainoúrgio pr—gramma.
ntlhsh
Crhsimopoie’tai gia na adei‡sei to teleuta’o ner—
xebg‡lmato§ se pr—gramma me thn pr—sqeth leitourg’a
Kaq—lou Xébgalma
.
Férte to diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sto 0,
kat—pin epiléxte pr—gramma
kai piéste to plktro
ENARXH/PAUSH.
9
ELLHNIKA
9 ndeixh progr‡mmato§
Shmantiké§ plhrofor’e§ kai sumboulé§
scetik‡ me to plúsimo twn roúcwn
Pos—thta f—rtwsh§ tou plunthr’ou
Epeid mpore’ na e’nai dúskolo na zug’zete ta roúca
prote’noume na ektim‡te to b‡ro§ bléponta§ p—so
gem‡to e’nai to túmpano tou plunthr’ou :
Taxin—mhsh twn roúcwn
• Mhn afnete ta roúca na ménoun gia poll ·ra mésa
sto pluntrio kai id’w§ —tan up‡rcei ugras’a di—ti
mpore’ na moucli‡soun kai bg‡zoun mia dus‡resth
murwdi‡. Oi lekéde§ ap— moúcla den bga’noun.
Bambaker‡ kai lin‡ : Gem‡to túmpano, all‡ —ci
uperfortwméno
• Ta crwmatist‡ den prépei na anakateúontai me ta
leuk‡.
Eupaq, eua’sqhta kai m‡llina : Na gem’sei to polú
to mis— túmpano.
• Ta crwmatist‡ kai idia’tera roúca pou den écoun
gnsio cr·ma prépei na pluqoún xecwrist‡ thn
pr·th for‡. Kat‡ kan—na, periécoun uperbolik
d—sh cr·mato§, pou bga’nei sto pr·to plúsimo.
Prin topoqetsete ta roúca sto pluntrio qa
prépei na :
• Mpal·sete —le§ ti§ trúpe§.
ci eupaq sunqetik‡ : To polú ta 2/3 tou túmpanou.
• R‡yete opoiadpote koumpi‡ e’nai calar‡.
• Ta lin‡ mporoún na pluqoún —pw§ ta bambaker‡
kai ta sunqetik‡ all‡ na stúyete gia l’go,
eid‡llw§ mporoún na sp‡soun oi ’ne§ tou§.
• Aneb‡sete ta fermou‡r.
• Adei‡sete kai na kle’sete ti§ tsépe§. Pr—ke§, pinéze§,
sundetre§ kai par—moia antike’mena mporoún na
prokalésoun meg‡lh zhmi‡ sto pluntrio kai sta
roúca.
• Uf‡smata pou den crei‡zontai sidérwma —pw§
poluestére§ kai bambaker‡ qa prépei na pluqoún
—pw§ ta sunqetik‡.
Tétoie§ zhmié§ den kalúptontai ap— ton agorastik—
n—mo tou katanalwt.
• Eua’sqhta uf‡smata —pw§ ta akrulik‡ kai oi
periss—tere§ kourt’ne§ qa prépei na pluqoún —pw§
ta eua’sqhta.
Aporrupantik— kai dosolog’a
• To pr—gramma gia ta m‡llina e’nai idia’tera
scediasméno gia roúca ap— kaqar—, kainoúrgio mall’
pou féroun thn etikéta plénetai sto pluntrio kai
gia uf‡smata pou plénontai sto céri.
To apotélesma tou plus’mato§ exart‡tai ap— poio
aporrupantik— kai poia dosolog’a crhsimopoie’te.
Up‡rcoun eidik‡ aporrupantik‡ gia leuk‡,
crwmatist‡, eua’sqhta kai m‡llina roúca.
• Dúskoloi lekéde§ ap— gras’di, skouri‡, p’ssa,
cr·ma zwgrafik§, mel‡ni, klp, qa prépei na
afairoúntai prin mpoun sto pluntrio.
Crhsimopoie’te m—no aporrupantik— kal§ poi—thta§
kai to opo’o e’nai kat‡llhlo gia pluntrio.
• Gia na afairésoume lekéde§ ap— mpogié§ zwgrafik§
mpore’ na crhsimopoihqe’ k‡poio dialutik— p.c.
trement’na. Se aut thn per’ptwsh, den prépei na
pluqe’ to roúco mécri na stegn·sei plrw§.
Akolouqe’te p‡nta ti§ odhg’e§ tou kataskeuast tou
aporrupantikoú kai h dosolog’a prépei na g’netai
an‡loga me thn pos—thta twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai to baqm— sklhr—thta§ tou
neroú. An écete sklhr— ner—, bl kef. Afal‡twsh.
An den e’ste s’gouroi gia to baqm— sklhr—thta§ tou
neroú mpore’te na epikoinwnsete me thn Dhmotik sa§
Arc.
O kataskeuast§ tou plunthr’ou den euqúnetai
gia zhmié§ pou proklqhkan l—gw crsh§
dialutik·n eúflektwn ul·n.
• Kat‡ kan—na, ta crwmatist‡ pou crei‡zontai plúsimo
apaitoún 60o all‡ an ta roúca den e’nai lerwména,
kaqar’zoun kai stou§ 40o.
H crsh polú mikr§ pos—thta§ aporrupantikoú
mpore’ na prokalései sta roúca na schmatisqoún gkri
lekéde§ up— morf koukk’dwn (khl’de§ l’pou§), kafé
apotup·mata ap— to túmpano kai kakosm’a sto
pluntrio. H crsh polú meg‡lh§ pos—thta§
aporrupantikoú epibarúnei periss—tero to
perib‡llon. Ak—mh kai aporrupantik‡ pou biologik‡
dialúontai periécoun ous’e§ pou se meg‡le§ pos—thte§
mporoún na bl‡youn thn oikologik isorrop’a.
• Leuk‡ kai crwmatist‡ sunqetik‡ mporoún se
kanoniké§ sunqke§ na pluqoún stou§ 60o all‡
sucn‡ arkoún kai oi 40o an ta roúca den e’nai t—so
lerwména.
P‡nta na elégcete thn etikéta tou roúcou étsi ·ste
aut— na plénetai sth swst qermokras’a. An pluqe’ se
uyhl—terh qermokras’a ap— aut pou anagr‡fetai
sthn etikéta, to roúco mpore’ na xeb‡yei.
Qermokras’e§
• Sunistoúme na plénete ta leuk‡ bambaker‡ stou§
60o ant’ gia tou§ 95o C.
• Poté mhn plénete lin‡ se uyhl—terh qermokras’a
ap— tou§ 60o giat’ t—te to úfasma qa gari‡sei.
• Crwmatist‡ pou écoun thn t‡sh na bg‡loun cr·ma
kai e’nai eua’sqhta den prépei poté na plénontai se
uyhl—terh qermokras’a ap— tou§ 40o C.
10
Topoqetste to ugr— aporrupantik— sto énqeto
sth qkh aporrupantikoú amésw§ prin thn énarxh tou
progr‡mmato§.
Mhn topoqete’te ton dosologht tou kataskeuast
mésa sto pluntrio all‡ na b‡zete to aporrupantik—
sth qkh tou.
Ugr‡ mésa peripo’hsh§
Aut— to pluntrio écei mia tecnik plus’mato§ h opo’a
sunep‡getai thn el‡cisth dunat crsh pos—thta§
neroú gia na kaqar’soun ta roúca. Gi« aut— to l—go
up‡rcei o k’nduno§ —ti to aporrupantik— den qa
dialuqe’ kat‡ th di‡rkeia th§ kúria§ plúsh§ kai met‡ th
lxh tou progr‡mmato§ mpore’ na parame’noun sta
roúca upole’mmata aporrupantikoú an topoqethqe’
dosologht§ mésa sto pluntrio.
Topoqete’te endec—mena mésa peripo’hsh§ —pw§ p.c.
malaktik— sto énqeto
. An crhsimopoie’te malaktik—
apofeúgete ton statik— hlektrism— sta roúca, kai
idia’tera an ta roúca stegn·noun se stegnwtra.
Scetik‡ me th dosolog’a, akolouqe’ste ti§ odhg’e§ tou
kataskeuast.
Ugr— aporrupantik—
na kat‡llhlo ugr— aporrupantik— mpore’ na
crhsimopoihqe’ se progr‡mmata camhl§ métria§
qermokras’a§ —pw§ ep’sh§ kai se progr‡mmata cwr’§
pr—plush.
Súmbola etiket·n roúcwn
Sucn‡ qa écete dei —ti ta roúca féroun k‡poia súmbola peripo’hsh§ —pou anagr‡fetai p·§ qa prépei na pluqoún.
KANONIKO
95
PLUSIMO
Meg. qerm. 95 Meg. qerm. 60 Meg. qerm. 40 Meg. qerm. 30
60
HPIO
EPITREPETAI
H LEUKANSH
EPITREPETAI
TO SIDERWMA
STEGNO
KAQARISMA
30
40
60
40
40
epitrépetai h leúkansh se krúo ner—
Plúsimo m—no
sto céri
30
Den plénetai
sto ner—
apagoreúetai h leúkansh
Uyhl qermokras’a
(mégisth 200)
Métria qermokras’a
(mégisth 150)
Camhl qermokras’a
(mégisth 110)
A
P
F
stegn— kaq‡risma
me —la ta dialúmata
stegn— kaq‡risma me uperclwrik—
aiqulénio, udrogon‡nqrake§
kai ta dialúmata R111 kai R113
stegn— kaq‡risma
me udrogon‡nqrake§
kai to di‡luma R113
Apagoreúetai
to sidérwma
Apagoreúetai
to stegn— kaq‡risma
kanonik
qerm
camhl
qerm.
STEGNWMA
stégnwma se
oriz—ntia qésh
stégnwma
st‡zonta§
stégnwma aplwméno epitrépetai stégnwma apagoreúetai to stégnwma
(to roúco)
se stegnwtrio
se stegnwtrio
11
ELLHNIKA
Aporrupantik— se sk—nh
CRHSH PLUNTHRIOU
Prin plúnete gia pr·th for‡, sa§ sunistoúme na
kratsete 2 l’tra ner— sth qkh tou aporrupantikoú
gia thn kúria plúsh
étsi ·ste na energopoihqe’ h
balb’da ECO. peita tréxte éna pr—gramma stou§
60oC cwr’§ pr—plush kai cwr’§ roúca gia na
kaqar’sei to túmpano kai ta eswterik‡ mérh tou
plunthr’ou. Gem’ste 50ml aporrupantikoú sth qkh
aporrupantikoú gia thn kúria plúsh.
5. Epilog epiqumhtoú progr‡mmato§
1. Topoqéthsh twn roúcwn
Gur’ste ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sthn
epiqumht qésh : oi endeiktiké§ lucn’e§ gia ti§
epike’mene§ f‡sei§ tou progr‡mmato§ an‡boun.
Ano’gete thn p—rta th§ suskeu§.
Topoqetste ta roúca éna-éna, meg‡la kai mikr‡
anakateména.
Kle’nete thn p—rta tou plunthr’ou.
H di‡rkeia tou progr‡mmato§ emfan’zetai sthn oq—nh.
6. Epilog qermokras’a§
P0004
Piéste to plktro Qermokras’a an den qélete na
crhsimopoisete thn protein—menh qermokras’a. H
ant’stoich endeiktik lucn’a an‡bei.
2. Topoqéthsh aporrupantikoú
Trabxte éxw th qkh aporrupantikoú.
Gem’ste éna doce’o dosolog’a§ me thn pos—thta
aporrupantikoú pou antistoice’ sthn pos—thta
roúcwn kai topoqetste to sth qkh aporrupantikoú
gia thn kúria plúsh.
An epiléxete th leitourg’a PROPLUSH, qa prépei
ep’sh§ na gem’sete kai orisménh pos—thta
aporrupantikoú sth qkh
.
3. Prosqkh malaktikoú
7. Epiléxte ton epiqumht— ariqm—
strof·n stuy’mato§
thn epilog
PAUSH XEBGALMATOS
Topoqetste to malaktik— sth qkh me to súmbolo
,
cwr’§ na uperbe’te to mégisto —rio. Spr·xte mésa th qkh.
Kratste pathméno to plktro Ariqm—§ strof·n
stuy’mato§ gia na epiléxete ton epiqumht— ariqm— strof·n
stuy’mato§ thn epilog PAUSH XEBGALMATOS
.
H ant’stoich endeiktik lucn’a an‡bei.
An epiléxete thn pr—sqeth leitourg’a PAUSH
XEBGALMATOS
, to ner— paraménei sto pluntrio
met‡ th lxh tou progr‡mmato§.
4. narxh leitourg’a§ plunthr’ou
Férte ton diak—pth epilog progr‡mmato§ sto epiqumht—
pr—gramma gia na xekinsei h leitourg’a tou plunthr’ou.
Diak—yte th leitourg’a tou plunthr’ou gurn·nta§ ton
diak—pth sth qésh 0
12
H endeiktik lucn’a an‡bei gia to ant’stoico plktro
pou écete piései.
12. Pr—gramma se kat‡stash paúsh§
Piéste to plktro ENARXH/PAUSH
gia na
diak—yete proswrin‡ to pr—gramma pou e’nai se
exélixh. H ant’stoich endeiktik lucn’a arc’zei na
anabosbnei. Piéste xan‡ to ’dio plktro gia na
xekinsei ek néou to pr—gramma.
13. Diakop progr‡mmato§
Gur’ste ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sth qésh
0 gia na diak—yete to pr—gramma pou e’nai se exélixh.
T·ra mpore’te na epiléxete éna néo pr—gramma.
9. Epiléxte thn pr—sqeth leitourg’a
PROGRAMMATISMENH ENARXH
Piéste to plktro PROGRAMMATISMENH ENARXH gia
na or’sete thn ·ra énarxh§ leitourg’a§ tou progr‡mmato§
k‡poia stigm arg—tera. Mia éndeixh th§ epilegménh§
kaqustérhsh§ mécri thn ·ra énarxh§ emfan’zetai se
per’pou 3 deuter—lepta. peita emfan’zetai h epike’menh
di‡rkeia tou progr‡mmato§ sthn oq—nh.
14. noigma p—rta§ met‡ thn énarxh tou
progr‡mmato§
Arcik‡, qéste to pluntrio se kat‡stash PAUSHS
piézonta§ to plktro ENARXH/PAUSH. An h p—rta
den ano’gei ofe’letai sto —ti to pluntrio br’sketai dh
sth f‡sh proqérmansh§, —ti to ep’pedo tou neroú e’nai
p‡nw ap— thn kat·terh gwn’a th§ p—rta§ —ti to
túmpano peristréfetai. An, par—lo aut‡, prépei na
ano’xete thn p—rta, mpore’te na stamatsete th
leitourg’a tou plunthr’ou gur’zonta§ ton diak—pth
epilog§ progr‡mmato§ sth qésh 0. Met‡ ap— per’pou
3 lept‡ h p—rta tou plunthr’ou mpore’ na ano’xei
(prosécete to ep’pedo kai th qermokras’a tou neroú!).
tan qa xekinsete xan‡ to pr—gramma, b‡zete to
pluntrio se leitourg’a ki epilégete éna néo
pr—gramma pou epiqume’te —pw§ ep’sh§ kai pr—sqeth
leitourg’a. Piéste xan‡ to plktro ENARXH/PAUSH.
Up‡rcei h dunat—thta na xekinsete ‡llo pr—gramma
kat‡ th cronik di‡rkeia pou mesolabe’ mécri thn
énarxh tou progr‡mmato§ pou écei programmatiste’:
• Piéste to plktro ENARXH/PAUSH
15. Met‡ th lxh tou progr‡mmato§
.
To pluntrio stamat‡ei aut—mata. An écete epiléxei thn
pr—sqeth leitourg’a Paúsh xebg‡lmato§
h p—rta
tou plunthr’ou paraménei kleist, h endeiktik lucn’a
ENARXH/PAUSH
sbnei, oi endeiktiké§ lucn’e§ ‘lxh
progr‡mmato§«
kai paúsh xebg‡lmato§
an‡boun
gia na upenqum’soun —ti prépei na adei‡sei to ner— prin
ano’xei h p—rta. H p—rta apasfal’zetai —tan
anabosbnei h lucn’a th p—rta kai anbei h lucn’a th
fsh
(télo). Sthn oq—nh emfan’zetai éna mhdenik—.
Férte ton diak—pth epilog§ progr‡mmato§ sth qésh 0
gia na termat’sete th leitourg’a tou plunthr’ou.
Bg‡lete ta roúca ap— to túmpano kai elégxte —ti aut—
e’nai entel·§ ‡deio gurn·nta§ gúrw-gúrw to céri sa§
mésa sto túmpano. Me aut—n ton tr—po, front’zete na
mhn me’noun, kat‡ l‡qo§, roúca mésa sto túmpano kai
upostoún k‡poia zhmi‡ sthn ep—menh plúsh (p.c. na
mazéyoun) na xeb‡youn p‡nw se leuk‡ roúca. Kle’ste
th brúsh an den skéfteste na k‡nete ‡llé§ plúsei§.
Afnete thn p—rta tou plunthr’ou mis‡noikth gia na
empod’sete th dhmiourg’a moúcla§ kai kakosm’a§.
• Topoqetste ta roúca.
• Kle’ste thn p—rta kai piéste xan‡ to plktro
ENARXH/PAUSH
.
10. narxh progr‡mmato§
Piéste to plktro ENARXH/PAUSH
. H ep’kairh
endeiktik lucn’a paúei na anabosbnei kai an‡bei m—no
aut gia thn epike’menh f‡sh tou progr‡mmato§.
An écete epiléxei thn pr—sqeth leitourg’a
Programmatisménh énarxh, xekin‡ei h ant’qeth métrhsh
tou plunthr’ou.
Sthn oq—nh emfan’zetai h di‡rkeia tou progr‡mmato§ h epilegménh cronik kaqustérhsh mécri thn énarxh
tou programmatisménou progr‡mmato§.
11. Allag progr‡mmato§
Mpore’te na all‡xete pr—gramma prin thn énarxh.
tan to pr—gramma écei xekinsei mpore’ na
epanaruqmiste’ férnonta§ ton diak—pth epilog§
progr‡mmato§ sth qésh 0. Met‡ mpore’te na dialéxete
13
ELLHNIKA
éna néo pr—gramma. To ner— xebg‡lmato§ paraménei
sth dexamen.. Xekinste to néo pr—gramma piézonta§
to plktro ENARXH/PAUSH
.
8. Epiléxte epiqumht pr—sqeth leitourg’a
Anask—phsh programm‡twn
Pr—gramma plus’mato§ gia bambaker‡
E’do§ roúcwn
Mégisth
pos—thta
roúcwn
Leuk‡ bambaker‡:
p.c. sent—nia,
trapezom‡nthla ,
leuk‡ e’dh
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
Crwm. Bambaker‡ :
p.c. pouk‡misa,
mploúze§, es·rouca,
petséte§ ceir—§, leuk‡
e’dh
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
Bambaker‡
oikonomik— **
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
Leuk‡ /Crwmatist‡
40o AA***
Sunqetik‡ : pc.
pouk‡misa, mploúze§,
es·rouca
Sunqetik‡ oikonomik—
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
2,5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
3 kil‡
EWF 1225
2,5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
3 kil‡
EWF 1225
Pr—gramma /
Qermokras’a
Leuk‡
- 95oC
Crwmatist‡
- 60oC
Bambaker‡
oikonomik—
E
Leuk‡ /
Crwmatist‡
40 AA
Sunqetik‡
- 60oC
Sunqetik‡
oikonomik—
E
E 40oC
kai sunqetik‡
Perigraf
progr‡mmato§
Piqané§
pr—sqete§
leitourg’e§
Kúria plúsh
stou§
- 95oC
3 xebg‡lmata
Polú stúyimo
+
Kúria plúsh
stou§
- 60oC
3 xebg‡lmata
Polú stúyimo
+
Kúria plúsh
stou§ E 60 / 40oC
2 xebg‡lmata (3 se
E40)
Polú stúyimo
Kúria plúsh
stou§ E 40oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
Katan‡lwsh*
Enérgeia Ner— Di‡rkeia
kWh
(l’tra) «Wre§/lept‡
2.0
EWF1020
EWF1423
53
2.25
2.3
EWF1225
57
2.25
1.2
EWF1020
EWF1423
49
2.00
1.3
EWF1225
54
2.00
0.85
EWF1020
EWF1423
49
2.16
1.02
EWF1225
54
2.16
0.95
EWF1020
EWF1423
49
2.20
1.14
EWF1225
54
2.20
0.9
EWF1020
EWF1423
54
1.29
0.95
EWF1225
55
1.29
0.45
EWF1020
EWF1423
54
1.30
0.50
EWF1225
55
1.30
+
Kúria plúsh
stou§ 40oC
3 xebg‡lmata
Polú stúyimo
Kúria plúsh
stou§
- 60oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
.
+
+
+
*
Oi timé§ katan‡lwsh§ pou anagr‡fontai sthn anask—phsh e’nai endeiktiké§. H katan‡lwsh exart‡tai ap— thn
pos—thta twn roúcwn, to e’do§ twn roúcwn kai th qermokras’a tou neroú kai tou dwmat’ou. Oi timé§ anaféroun
ti§ uyhl—tere§ qermokras’e§ neroú gia to k‡qe pr—gramma plus’mato§.
**
To pr—gramma me qermokras’a 60oC e’nai éna sunist·meno pr—gramma gia ta stoice’a p‡nw sthn
autok—llhth kartéla scetik‡ me thn enérgeia, súmfwna me thn odhg’a 92/75/EG.
*** To plúsimo me aut— to pr—gramma e’nai apotelesmatik— súmfwna me to AA.
EXOIKONOMHSH ENERGEIAS
tan ta roúca e’nai kanonik‡ lerwména mpore’te na epiléxete to oikonomik— pr—gramma “E
. T—te mei·netai h
katan‡lwsh enérgeia§. H di‡rkeia th§ plúsh§ e’nai l’go megalúterh gia na antistaqm’sei gia th camhl—terh
qermokras’a.
14
Pr—gramma plus’mato§ gia eua’sqhta
metaxwt‡
.
E’do§ roúcwn
Mégisth
pos—thta
roúcwn
Eua’sqhta :p.c.
akrulik‡, bisk—zh,
poluestére§, di‡fora
sunqetik‡ ulik‡
2.5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
3 kil‡
EWF 1225
Plúsimo
sto céri
2 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
2 kil‡
EWF 1225
M‡llina
Metaxwt‡
Pr—gramma
mikr§ di‡rkeia§
2 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
2 kil‡
EWF 1225
1 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
1 kil‡
EWF 1225
2.5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
2.5 kil‡
EWF 1225
Pr—gramma /
Qermokras’a
Eua’sqhta
- 40oC
Plúsimo
sto céri
- 40oC
M‡llina
- 40oC
Metaxwt‡
, plúsimo sto céri
Perigraf
progr‡mmato§
Piqané§
pr—sqete§
leitourg’e§
Kúria plúsh
stou§
- 40oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
Kúria plúsh
stou§
- 40oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
30oC
Pr—gramma
mikr§
di‡rkeia§
30oC
Kúria plúsh
stou§ 30oC
2 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
15
+
kai
Katan‡lwsh*
Enérgeia Ner— Di‡rkeia
kWh
(l’tra) «Wre§/lept‡
0.5
EWF1020
EWF1423
55
1.00
0.55
EWF1225
57
1.00
0.35
EWF1020
EWF1423
55
56
0.35
EWF1225
55
56
0.35
EWF1020
EWF1423
55
55
0.35
EWF1225
55
55
0.30
EWF1020
EWF1423
53
40
0.30
EWF1225
53
40
0.3
EWF1020
EWF1423
40
30
0.3
EWF1225
40
30
+
Kúria plúsh
stou§
- 40oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
Kúria plúsh
stou§ 30oC
3 xebg‡lmata
Súntomo stúyimo
, m‡llina
ELLHNIKA
Anask—phsh programm‡twn
Anask—phsh programm‡twn
Eidik‡ progr‡mmata
Qésh diak—pth
epilog§ programm‡twn
Xébgalma
ntlhsh
Stúyimo
pio
Stúyimo
O
Epanafor‡ /
Ap—
Pr—gramma
Gia xébgalma ufasm‡twn
pou écoun pluqe’ sto
céri
Perigraf
progr‡mmato§
3 xebg‡lmata, an
creiaste’ me malaktik—
Polú stúyimo
Gia ‡ntlhsh tou teleuta’ou
neroú xebg‡lmato§ se
progr‡mmata me thn
ntlhsh tou neroú
pr—sqeth leitourg’a
Xecwrist— stúyimo gia
bambaker‡
ntlhsh kai polú
stúyimo me mégisto
ariqm— strof·n
Xecwrist— stúyimo gia
sunqetik‡ , eua’sqhta,
ntlhsh kai pio
m‡llina/pluména sto céri, stúyimo
metaxwt‡
Gia na diak—yete éna
pr—gramma se exélixh na termat’sete th
leitourg’a tou plunthr’ou
Pr—sqete§
leitourg’e§
+
Mégisth
pos—thta
roúcwn
Katan‡lwsh*
Enérgeia Ner— Di‡rkeia
kWh
(l’tra) «Wre§/lept‡
0.05
EWF1020
EWF1423
52
45
0.05
EWF1225
59
45
-
EWF1020
EWF1423
-
2
-
EWF1225
-
2
-
EWF1020
EWF1423
-
10
-
EWF1225
-
10
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
-
EWF1020
EWF1423
-
6
-
EWF1225
-
6
/
-
-
-
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
/
5 kil‡
EWF 1020
EWF 1423
6 kil‡
EWF 1225
* Oi timé§ katan‡lwsh§ pou anagr‡fontai sthn anask—phsh e’nai endeiktiké§. H katan‡lwsh exart‡tai ap— thn
pos—thta twn roúcwn, to e’do§ twn roúcwn kai th qermokras’a tou neroú kai tou dwmat’ou.
16
Kle’nete th brúsh kai xebid·ste ton eúkampto
swlna ap— th brúsh. Kaqar’ste to f’ltro p.c. me
mia odont—bourtsa. Epanasundéete ton eúkampto
swlna bid·nont‡§ ton sth brúsh. Bebaiwqe’te
—ti e’nai stegan—§.
Kaqarism—§ tou exwterikoú periblmato§
To pluntrio kaqar’zetai exwterik‡ me éna pio
aporrupantik— pi‡twn.. Kaqar’ste met‡ me kaqar—
ner— kai stegn·ste.
Prosoc: Den prépei na g’netai crsh kaqaristik·n
méswn pou periécoun oin—pneuma, dialutik‡ k‡ti
par—moio.
Kaqarism—§ th§ qkh§ aporrupantikoú
Met‡ ap— k‡poio cronik— di‡sthma, to aporrupantik—
kai to malaktik— pr—keitai na prokalésoun epikaq’sei§
sth qkh. Gi« aut— ton l—go qa prépei na thn kaqar’zete
se takt‡ cronik‡ diastmata xeplénonta§ thn me ner—.
P1090
Kaqarism—§ th§ antl’a§
An creiaste’, bg‡lete th qkh ap— to pluntrio
piézonta§ pro§ ta k‡tw to p·ma pou br’sketai p‡nw
pro§ ta dexi‡.
H antl’a prépei na elegcqe’ —tan
• den antle’tai to ner— tou plus’mato§ den leitourge’
to stúyimo.
• akoúgetai k‡ti per’ergo mésa sto pluntrio se scésh
me thn ‡ntlhsh l—gw antikeiménwn —pw§ param‡ne§,
kérmata, klp pou écoun fr‡xei thn antl’a.
Gia na dieukolúnete ton kaqarism— mpore’te na
afairésete to p‡nw méro§ th§ qkh§ gia to malaktik—.
Energe’ste w§ ex§ :
• Aposundéste to pluntrio ap— to reúma.
• Periménete mécri na kru·sei l’go to ner—.
• Ano’gete to port‡ki th§ antl’a§.
Kaqarism—§ tou ano’gmato§ th§ qkh§
aporrupantikoú
Mpore’ na dhmiourghqoún epikaq’sei§ aporrupantikoú
mésa sto ‡noigma th§ qkh§ aporrupantikoú. O
kaqarism—§ ed· mpore’ na g’nei p.c. me mia pali‡
odont—bourtsa. tan écete telei·sei me ton kaqarism—
topoqetste p‡li th qkh kai ekteléste éna xébgalma
cwr’§ roúca mésa sto pluntrio.
• Topoqetste éna doce’o kont‡ sthn antl’a gia
endec—menh diarro.
• Eleuqer·nete ton eúkampto swlna éktakth§ kénwsh§
ap— th sugkr‡thsh, ton trab‡te éxw ap— to
per’blhma. Topoqetste ton mésa sto proetoimasméno
doce’o kai trab‡te to kle’stro th§ antl’a§.
• tan den trécei pléon ‡llo ner—, mpore’te na
xebid·sete to kap‡ki th§ antl’a§ kai na to bg‡lete.
Qa prépei na écete éna pan’ pr—ceiro étsi ·ste na
mpore’te na skoup’sete opoiadpote mikr diarro
neroú.
P0038
Kaqarism—§ twn f’ltrwn sthn paroc
neroú
An parathrsete —ti pa’rnei polú cr—no gia na gem’sei
to pluntrio (me ner—) qa prépei na elégxete —ti to
f’ltro paroc§ neroú e’nai sth qésh tou.
17
ELLHNIKA
Kaqarism—§ kai peripo’hsh
Gur’ste ton troc— th§ antl’a§ gia na afairésete ta
antike’mena pou écoun fr‡xei thn antl’a.
Kle’nete to kle’stro th§ antl’a§ kai stere·nete ton
eúkampto swlna éktakth§ kénwsh§ sth sugkr‡thsh.
Métra gia k’nduno yúxh§
An to pluntrio sa§ epr—keito na ekteqe’ se
qermokras’e§ k‡tw ap— 0oC, t—te prépei ta ex§ métra
na lhfqoún:
1. Kle’ste th brúsh kai xebid·ste ton eúkampto
swlna ap— th brúsh.
2. Topoqetste ta dúo ‡kra tou eúkamptou swlna
ap— th brúsh kai tou eúkamptou swlna éktakth§
kénwsh§ se éna koub‡. Adei‡ste to ner—.
3. Bid·ste xan‡ ton eúkampto swlna ap— th brúsh.
Topoqetste to kle’stro ston eúkampto swlna
éktakth§ kénwsh§ kai ton stere·nete sth
sugkr‡thsh.
Topoqete’te kai bid·nete to kap‡ki th§ antl’a§
Kle’nete to port‡ki th§ antl’a§.
4. Gur’ste ton diak—pth sth qésh “O.
Me aut—n ton tr—po, mpore’te na bebaiwqe’te —ti den
up‡rcei kaq—lou ner— mésa sto pluntrio, pou qa
mporoúse na prokalései zhmi‡ an h qermokras’a pései
polú camhl‡.
Kaqarism—§ tou plunthr’ou
An plúnete sucn‡ se camhlé§ qermokras’e§ kai / crhsimopoie’te l’go aporrupantik—, qa prépei na
kaqar’zete to pluntrio k‡poia for‡ to mna gia na
apofúgete th dhmiourg’a moúcla§ kai kakosm’a§ mésa
sto pluntrio. Me kanonik dosolog’a
aporrupantikoú, tréxete éna pr—gramma cwr’§ roúca
sthn uyhl—terh dunat qermokras’a (95oC).
ntlhsh neroú se per’ptwsh an‡gkh§
Energe’ste w§ ex§ an gia k‡poio l—go prépei na
adei‡sete to ner— ap— to pluntrio ceirok’nhta :
1. Aposundéste to reúma.
2. Kle’ste th brúsh.
Afal‡twsh tou plunthr’ou
3. Periménete mécri to endecoménw§ qermain—meno ner—
tou plunthr’ou na écei kru·sei l’go.
An o baqm—§ sklhr—thta§ tou neroú e’nai uyhl—tero§
ap— 7odH, qa prépei to pluntrio na kaqar’zetai
toul‡ciston 4 foré§ ton cr—no.
4. Ano’xte to port‡ki th§ antl’a§.
5. Topoqetste éna doce’o sto p‡twma kai
topoqetste thn ‡krh tou eúkamptou swlna
éktakth§ kénwsh§ mésa sto doce’o. Afairéste to
kle’stro. Me th boqeia tou n—mou th§ barúthta§ qa
prépei to ner— na arc’sei na trécei mésa sto doce’o.
Kle’nete to kle’stro th§ antl’a§ —tan to doce’o écei
gem’sei. Adei‡ste to doce’o. Epanal‡bete —se§ foré§
creiaste’ mécri na mhn ércetai ‡llo ner—.
Epikaq’sei§ al‡twn se p.c., kalorifér mei·noun th
di‡rkeia zw§ tou§.
Crhsimopoie’ste per’pou 15ml kitrik— oxú ant’ gia
aporrupantik— kai tréxete éna pr—gramma plus’mato§
cwr’§ roúca sthn uyhl—terh dunat qermokras’a.
(Epikoinwnste me thn Dhmotik sa§ Arc gia na
enhmerwqe’te scetik‡ me ton baqm— sklhr—thta§ tou
neroú th§ perioc§ sa§.
6. An creiaste’, kaqar’ste thn antl’a, bl. parap‡nw.
7. Kle’nete to kle’stro th§ antl’a§ kai stere·nete ton
eúkampto swlna éktakth§ kénwsh§ sth
sugkr‡thsh.
8. Topoqete’te kai bid·nete to kap‡ki th§ antl’a§ kai
kle’nete to port‡ki.
Prosoc!
K‡qe for‡ pou adei‡zete to ner— me th boqeia tou
eúkamptou swlna éktakth§ kénwsh§ prépei na
kratsete 2 l’tra ner— sth qkh tou aporrupantikoú
gia kúria plúsh ki épeita na tréxete to pr—gramma
‡ntlhsh§. Me aut—n ton tr—po energopoie’te th
balb’da ECO kai apofeúgete éna méro§ tou
aporrupantikoú na mhn crhsimopoie’tai sthn ep—menh
plúsh.
18
Ed· qa bre’te plhrofor’e§ scetik‡ me to p·§ qa mpore’te ese’§ oi ’dioi na prospaqsete na diorq·sete orisména
mikr—tera problmata kai diataracé§ sth leitourg’a tou plunthr’ou, prin kalésete énan eidik— tecnik—.
tan to pluntrio e’nai se leitourg’a mpore’ h endeiktik lucn’a
, h endeiktik lucn’a gia to plktro
ENARXH/PAUSH —pw§ ep’sh§ m’a ap— ti§ parak‡tw endeiktiké§ lucn’e§ éna§ kwdik—§ bl‡bh§ na anabosbnei :
- E10: P.c. h brúsh den e’nai anoikt. Blépe parak‡tw sthn kathgor’a “E’do§ problmato§
- E20: P. c. o eúkampto§ swlna§ kénwsh§ e’nai tsakisméno§ truphméno§. Blépe parak‡tw sthn kathgor’a
“E’do§ problmato§
- E40: H p—rta den écei kle’sei kal‡.
tan h bl‡bh écei diorqwqe’, qa piésete to plktro ENARXH/PAUSH gia na sunec’sete to pr—gramma pou écei
diakope’. An den e’nai dunat— na diorqwqe’ h bl‡bh, na epikoinwnsete me énan eidik— tecnik—.
• EIDOS PROBLHMATO
• To pluntrio den xekin‡ :
• PIQANH AITIA
•
•
•
•
•
•
•
Oi hlektriké§ asf‡leie§ e’nai akéraie§ ;
To kal·dio tou plunthr’ou écei mpei kal‡ sthn pr’za;
H p—rta tou plunthr’ou écei kle’sei kal‡; (E40)
H brúsh e’nai anoikt; (E10)
To pr—gramma écei ruqmiste’ swst‡;
E’nai epilegméno to plktro ENARXH/PAUSH;
cete epiléxei th leitourg’a programmatisménh§ énarxh§;
• H brúsh e’nai anoikt; Bga’nei ner— ap— th brúsh; H
To pluntrio den gem’zei me ner— :
p’esh tou neroú e’nai epark§; (E10)
• O eúkampto§ swlna§ paroc§ neroú e’nai
tsakisméno§ magkwméno§; (E10)
• To f’ltro tou eúkamptou swlna paroc§ neroú
e’nai topoqethméno; (E10)
• H p—rta tou plunthr’ou écei kle’sei kal‡; (E40)
• O eúkampto§ swlna§ kénwsh§ e’nai swst‡
To pluntrio gem’zei me ner—, all‡ to
ner— antle’tai amésw§ :
Den leitourge’ to stúyimo / ‡ntlhsh sto
pluntrio :
•
Kradasmo’ kai q—rubo§ ap— to
pluntrio :
•
•
•
•
•
•
•
topoqethméno§; O swlna§ prépei na bga’nei éxw
toul‡ciston 60 cm prin katalxei sthn apocéteush.
O eúkampto§ swlna§ apocéteush§ écei swst qésh,
cwr’§ na e’nai tsakisméno§; (E20)
H antl’a ap—nerwn e’nai sundedeménh; (E20)
Mpw§ écete epiléxei éna pr—gramma me paúsh
xebg‡lmato§ cwr’§ stúyimo;
coun afaireqe’ —le§ oi asf‡leie§ metafor‡§;
Stéketai to pluntrio se staqer kai ep’pedh qésh;
Up‡rcei arket—§ c·ro§ metaxú tou plunthr’ou kai
tou to’cou ntoulapioú;
Mpw§ écete paragem’sei to túmpano me roúca;
Anomoi—morfh katanom twn roúcwn mésa sto
túmpano. (ast‡qeia).
• cete crhsimopoisei th swst dosolog’a
Ner— exércetai sto p‡twma :
•
•
•
•
•
•
19
aporrupantikoú; (polú meg‡lh pos—thta
aporrupantikoú prokale’ afr—)
To aporrupantik— e’nai scediasméno gia crsh sto
pluntrio;
Oi qke§ aporrupantikoú écoun kaqariste’ kai den
écoun k‡poio stop;
E’nai swst‡ sundedeméno§ o eúkampto§ swlna§
apocéteush§;
H antl’a ap—nerwn écei topoqethqe’ p’sw sth qésh
th§ met‡ ap— kaqarism—;
E’nai stegan—§ o eúkampto§ swlna§; Up‡rcoun
diarroé§ se k‡poie§ ap— ti§ sundései§ sth brúsh;
O eúkampto§ swlna§ éktakth§ kénwsh§ e’nai
kleist—§;
ELLHNIKA
An to pluntrio den leitourge’
• EIDOS PROBLHMATO
• PIQANH AITIA
Den ano’gei h p—rta tou plunthr’ou:
• Mpw§ e’nai k‡poio pr—gramma se exélixh;
• cei magk·sei h p—rta; M—no —tan h ant’stoich
endeiktik lucn’a sbsei, mpore’te na ano’xete thn
p—rta tou plunthr’ou.
• To pluntrio br’sketai sth f‡sh th§ proqérmansh§,
to ep’pedo tou neroú mésa sto pluntrio ft‡nei
p‡nw ap— to kat·tero méro§ th§ p—rta§.
• H p—rta ano’gei m—no afoú anyei h ant’stoich
lucn’a.
• Uperbolik‡ camhl dosolog’a aporrupantikoú.
• Crhsimopoie’te sucn‡ to pr—gramma twn 40oC kai
Kakosm’a mésa sto pluntrio :
sp‡nia poté to pr—gramma twn 60/95oC.
• An den écete crhsimopoisei gia polú kair— to
pluntrio. Mpore’te na k‡nete mia plúsh me ‡deio to
pluntrio kai me kanonik dosolog’a stou§ 95oC.
To stúyimo xekin‡ei me kaqustérhsh, ta roúca den stúbontai arket‡ kal‡
—tan to pr—gramma écei lxei.
• To hlektronik— sústhma elégcou th§ suskeu§ gia
Asunqisto§ q—rubo§ :
• To pluntrio écei éna súgcrono leitourgik—
Den fa’netai kaq—lou ner— sto túmpano :
• Ta súgcrona pluntria écoun camhl katan‡lwsh
ast‡qeia antidr‡ se mia anomoi—morfh katanom twn
roúcwn. tan den up‡rcei isorrop’a, mei·netai o
ariqm—§ strof·n sto túmpano étsi ·ste ta roúca na
anakatanémontai prin auxhqe’ xan‡ o ariqm—§
strof·n. Aut— mpore’ na epanalhfqe’ pollé§ foré§
me mikr‡ bmata mécri na ekteleste’ éna kanonik—
stúyimo me to mégisto ariqm— strof·n. H f‡sh —pou
g’netai h anakatanom twn roúcwn diarke’ per’pou 5
lept‡. An ta roúca sunec’zoun na mhn e’nai se
isorrop’a met‡ ap— aut— to cronik— di‡sthma,
mei·netai o ariqm—§ strof·n sto telik— stúyimo.
sústhma-kinhtra- pou sugkritik‡ me prohgoúmena
leitourgik‡ sustmata par‡gei asunqisto co. To
néo sústhma kaqist‡ dunat— éna apal— xek’nhma kai
mia kalúterh katanom twn roúcwn kai staqer—thta
kat‡ to stúyimo.
neroú kai sunep·§ camhl— ep’pedo tou neroú mésa
sto pluntrio. Wst—so, to apotélesma th§ plúsh§
kai tou xebg‡lmato§ e’nai polú kal—.
• cei crhsimopoihqe’ polú l’go aporrupantik— Mh ikanopoihtik— apotélesma
plus’mato§ :
akat‡llhlo aporrupantik—.
• Ep’monoi lekéde§ den écoun uposte’ thn kat‡llhlh
proergas’a prin to plúsimo.
• cei epilege’ l‡qo§ qermokras’a l‡qo§
pr—gramma.
• Uperbolik pos—thta roúcwn mésa sto túmpano.
• H piqan—terh ait’a e’nai —ti h súnqesh tou
Kat‡loipa aporrupantikoú p‡nw sta roúca met‡
to plúsimo :
aporrupantikoú periécei stoice’a pou den
dialúontai. Ta kat‡loipa aporrupantikoú p‡nw sta
roúca den upodhl·noun —ti den écei prohghqe’
arket— xébgalma. Bourts’ste tin‡xte ta roúca.
Epipléon xébgalma, an creiaste’.
• Ta súgcrona aporrupantik‡ mpore’ na dhmiourgsoun
afr— ak—mh kai met‡ to xébgalma, all‡ aut— den
ephre‡zei to telik— apotélesma tou plus’mato§.
xodo§ afroú met‡ to teleuta’o
xébgalma :
20
Kat‡ thn p·lhsh pro§ ton pel‡th sth Souhd’a iscúei
h souhdik nomoqes’a.
Qumhqe’te na ful‡xete thn ap—deixh se per’ptwsh
endec—menh§ apozhm’wsh§.
Exuphréthsh pelat·n
An écete apor’e§ scetik‡ me th leitourg’a th crsh
tou pro•—nto§, parakale’sqe na epikoinwnsete me thn
uphres’a exuphréthsh§ pelat·n sto thl. 02078077050 mésw hlektronikoú tacudrome’ou sthn
istosel’da ma§ www.electrolux.se
P0042 BD
Montélo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm—§ pro•—nto§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uphres’a tecnik§ k‡luyh§
Ariqm—§ kataskeu§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An écete erwtmata scetik‡ me th suntrhsh th§
suskeu§ qélete na kle’sete ranteboú gia na g’nei h
suntrhsh an creiaste’te k‡poia exartmata th§
suskeu§, parakale’sqe na epikoinwnsete me ton
metapwlht me to exousiodothméno ma§ sunerge’o
pou kalúptei to sérbi§ (suntrhsh) th§ suskeu§.
Hmeromhn’a agor‡§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P·§ kai p—te parousi‡sthke h bl‡bh . . . . . . . . . . . . .
Protoú klhqe’ h uphres’a tecnik§ k‡luyh§exuphréthsh§ pelat·n, elégxte an mpore’te
na diorq·sete m—noi sa§ th bl‡bh. Ed· sti§
odhg’e§ crsh§ up‡rcei éna§ p’naka§, pou
perigr‡fei pio aplé§ bl‡be§ kai p·§ na ti§
antimetwp’sete. Prosoc, hlektrologiké§ bl‡be§
prépei p‡nta na ceir’zontai ap— exeidikeuméno
hlektrol—go.
Tecnik‡ carakthristik‡
EWF 1225
EWF 1020
EWF 1423
60 cm
85 cm
59 cm
Métra
Pl‡to§
«Uyo§
B‡qo§
60 cm
85 cm
59 cm
60 cm
85 cm
59 cm
Hlektrolog. súndesh
T‡sh
Mégisth katan‡lwsh reúmato§
220-230V/50Hz
2200W 10A
220-230V/50Hz 220-230V/50Hz
2200W 10A
2200W 10A
P’esh neroú
El‡cisth
Mégisth
50 kPa
800 kPa
50 kPa
800 kPa
50 kPa
800 kPa
Sunist·menh mégisth
pos—thta roúcwn
Kanonik plúsh
Sunqetik‡ /eua’sqhta
M‡llina /plúsimo sto céri
6 0 kil‡
3 kil‡
2,0 kil‡
5 0 kil‡
2,5 kil‡
2 0 kil‡
5 0 kil‡
2,5 kil‡
2 0 kil‡
Stúyimo
Mégisto Bambaker‡
Sunqetik‡
Eua’sqhta /metaxwt‡
M‡llina/plúsimo sto céri
1200 strof./lept—
900 strof./lept—
700 strof./lept—
900 strof./lept—
1000 strof./lept—
900 strof./lept—
700 strof./lept—
900 strof./lept—
1400 strof./lept—
900 strof./lept—
700 strof./lept—
900 strof./lept—
Aut h suskeu plhro’ ti§ apaitsei§ sthn odhg’a th§ E.E., 89/336/EEG, 73/23EEG.
21
ELLHNIKA
Prin epikoinwnsete me ton tecnik—, shmei·ste ta ex§
súmfwna me thn pinak’da th§ suskeu§ :
Par‡pona gia elattwmatik— emp—reuma
Egkat‡stash
8. Topoqetste thn pl‡ka ston p‡to th§ suskeu§
étsi ·ste na efarm—sei kal‡.
Di‡spash suskeuas’a§
Ful‡xte to ulik— suskeuas’a§ me éna tétoio
tr—po étsi ·ste na mhn mporoún na pa’xoun me
aut— mikr‡ paidi‡.
Asf‡leia metafor‡§
To túmpano tou plunthr’ou e’nai asfalisméno
étsi ·ste na mhn p‡qei bl‡bh kat‡ thn metafor‡.
Auté§ oi asf‡leie§ prépei na afaireqoún prin g’nei h
súndesh kai topoqéthsh tou plunthr’ou :
P1075
1. Calar·ste kai ti§ 2 b’de§ pou br’skontai k‡tw-k‡tw
sto p’sw méro§ th§ suskeu§ kai afairéste ti§
(crhsimopoie’ste katsab’di).
9. Afairéste to prostateutik— feliz—l, topoqetste
th suskeu se —rqia qésh kai calar·ste thn
teleuta’a b’da sto p’sw méro§. Afairéste thn
plastik b’da.
2. Afairéste ti§ dúo meg‡le§ plastiké§ b’de§.
10. Boul·ste —le§ ti§ trúpe§ me plastiké§ t‡pe§, pou
br’skontai sth sakoúla me ti§ odhg’e§ crsh§.
P0001
3. Topoqetste th suskeu me to p’sw méro§ pro§ ta
k‡tw (sto p‡twma) kai bebaiwqe’te —ti den écoun
magk·sei oi swlne§.
P0002
Prosoc! Ful‡xte ti§ asf‡leie§ metafor‡§ gia
endec—menh metafor‡ tou plunthr’ou.
4. Topoqetste l’gh suskeuas’a feliz—l metaxú th§
suskeu§ kai tou pat·mato§.
Topoqéthsh
5. Apomakrúnete to komm‡ti me to feliz—l ap— th
mhcan kai calar·ste ti§ 2 plastiké§ sakoúle§.
H suskeu den prépei na topoqethqe’ polú kont‡ se
to’co ntoul‡pi. Kat‡ th di‡rkeia tou stuy’mato§, oi
donsei§ e’nai fusiologik— kai anap—feukto fain—meno.
Eidik‡, an to pluntrio topoqete’tai se mia epif‡neia
pou den e’nai ep’pedh kai staqer, pr‡gma pou e’nai
polú akat‡llhlo.
Den prépei na topoqethqe’ se b‡sh, up—strwma
k‡ti par—moio, di—ti up‡rcei o k’nduno§ th§
ol’sqhsh§ kat‡ th di‡rkeia tou stuy’mato§.
An h paroc neroú, apocéteush§ kai to hlektrik—
reúma den br’skontai kont‡ sth suskeu, qa prépei na
klhqe’ arm—dio§ tecnik—§ th§ uphres’a§ údreush§ kai
th§ D.E.H. gia na metakinsoun ti§ ant’stoice§ parocé§
neroú, apocéteush§ kai hlektrikoú reúmato§.
6. Afairéste prosektik‡ thn arister plastik
sakoúla trab·nta§ thn pr·ta pro§ ta dexi‡ kai
met‡ pro§ ta k‡tw.
7. Afairéste prosektik‡ thn dexi‡ plastik sakoúla
trab·nta§ thn pr·ta pro§ ta arister‡ kai met‡
pro§ ta p‡nw.
An h suskeu topoqethqe’ se éna c·ro —pou up‡rcei
k’nduno§ yúxh§ (- 0oC), blépe upode’xei§ sto kef‡laio
Kaqarism—§ kai peripo’hsh.
22
H suskeu prépei na stéketai se ep’pedo kai staqer—
d‡pedo gia th swst leitourg’a th§. Ruqm’ste to úyo§
twn podi·n étsi ·ste h suskeu na e’nai
euqugrammisménh oriz—ntia.
Súndesh me apocéteush
H ‡krh tou eúkamptou swlna th§ apocéteush§
mpore’ na topoqethqe’ me tou§ ex§ 3 tr—pou§:
P‡nw ap— nerocúth : Se aut thn per’ptwsh,
bebaiwqe’te —ti o eúkampto§ swlna§ den mpore’ na
kinhqe’, —tan to ner— adei‡zei. Qa mporoúse p.c. na
sterewqe’ ston to’co me éna g‡ntzo na deqe’ sth
brúsh me éna skoin’.
P1051
Súndesh me ner—
To pluntrio parad’detai me éna eúkampto swlna
paroc§ neroú o opo’o§ e’nai sunarmologhméno§ sto
p’sw méro§ tou plunthr’ou. Crhsimopoie’ste aut— ton
eúkampto swlna gia na sundeqe’ to pluntrio me to
ner—. Mh crhsimopoie’te ‡llo metaceirisméno swlna
P0022
Súndesh me sif—ni : Stere·ste éna swlna ston
to’co, 60-80 cm ap— to p‡twma kai sundéste ton
eúkampto swlna apocéteush§ sto swlna. To
akrian— komm‡ti tou eúkamptou swlna apocéteush§
qa prépei na exaer’zetai, dhlad h eswterik di‡metro§
tou swlna pou qa stere·sete ston to’co qa e’nai
toul‡ciston, 40mm. Bebaiwqe’te —ti o eúkampto§
swlna§ e’nai sfict‡ sterewméno§ kai den mpore’ na
xekollsei.
P1088
Gia na dieukolúnete thn topoqéthsh, mpore’te na
gur’sete ton eúkampto swlna pro§ ta dexi‡ pro§ ta
arister‡.
Calar·ste to paxim‡di súndesh§ kai gur’ste to sthn
epiqumht kateúqunsh. peita trabxte to ger‡ gia na
empod’sete endec—menh diarro.
ø 40 mm
60-80 cm
Prosoc! Ak—mh ki an den creiaste’te na gur’sete ton
eúkampto swlna, bebaiwqe’te p‡nta —ti to paxim‡di
e’nai trabhgméno.
P0990
Súndesh me udraulik balb’da: tan o eúkampto§
swlna§ apocéteush§ sundéetai me mia udraulik
balb’da k‡tw ap— nerocúth, prépei na k—yete to
st—mio th§ udraulik§ balb’da§ gia na écete to mégisto
dunat— ‡noigma étsi ·ste to pluntrio na adei‡zei
(ner—) kanonik‡.
O eúkampto§ swlna§ apocéteush§ écei mko§ 200cm
kai mpore’ me k‡poia proéktash na ft‡sei mécri to
polú 400cm
P0021
Crhsimopoie’ste énan eúkampto swlna proéktash§ me
eswterik di‡metro, pou toul‡ciston antistoice’ sth
di‡metro tou arcikoú eúkamptou swlna kai
crhsimopoie’ste mia kat‡llhlh súndesh gia tou§ dúo
eúkamptou§ swlne§ .
H súndesh g’netai me to krúo ner—. H ergas’a qa
prépei na ekteleste’ ap— énan eidikeuméno udraulik—. H
suskeu qa sundeqe’ mésw mia§ brúsh§ pou ano’gei kai
kle’nei. Sthn agor‡ kukloforoún di‡fora egkekriména
montéla kai exartmata brus·n.
23
ELLHNIKA
H p’esh tou neroú qa prépei na e’nai 50-800 kPa(0,58kp/cm2
O eúkampto§ swlna§ paroc§ neroú den prépei na
epimhkunqe’ . An e’nai kont—§- antikatastsete —lo ton
swlna me énan makrútero eúkampto swlna uyhl§
p’esh§.
Euqugr‡mmish th§ suskeu§
O eúkampto§ swlna§ apocéteush§ prépei na e’nai
topoqethméno§ se úyo§ metaxú 60 kai 100cm
Bebaiwqe’te —ti o eúkampto§ swlna§ den écei
diplwqe’. Gia th swst leitourg’a tou plunthr’ou,
o eúkampto§ swlna apocéteush§ prépei na
sterewqe’ sth sugkr‡thsh p‡nw-p‡nw sto p’sw
méro§ tou plunthr’ou.
Súndesh sto d’ktuo tou hlektrikoú
reúmato§
H suskeu parad’detai me kal·dio kai fi§ gia súndesh
220/230V monofasik— 10 A. Se per’ptwsh
topoqéthsh§ se c·rou§ —pw§ p.c. to mp‡nio to
pluntrio prépei na sundeqe’ súmfwna me ti§
iscúouse§ prodiagrafé§. Staqer súndesh me to
hlektrik— reúma prépei m—no na g’nei ap— arm—dio
hlektrol—go.
Endec—menh allag tou trofodotikoú agwgoú
epitrépetai na g’nei m—no ap— exousiodothméno
sunerge’o
Afoú écei sthqe’ to pluntrio qa prépei na mpore’
na écei pr—sbash se hlektrik— reúma.
24
milo§ Electrolux. No 1 epilog pagkosm’w§.
O milo§ Electrolux e’nai pagkosm’w§ o megalútero§ kataskeuast§ hlektrik·n suskeu·n gia thn kouz’na, gia kaqarism— kai gia exwterik
crsh. P‡nw ap— 5,5 ekatommúria pro•—nta tou Om’lou Electrolux (—pw§ yuge’a, hlektriké§ kouz’ne§, hlektriké§ skoúpe§, alusopr’ona kai
clookoptik‡ mhcanmata) pwloúntai k‡qe cr—no ax’a§ 1,4 disekatommur’wn dolar’wn se periss—tero ap— 150 c·re§ se —lo ton k—smo.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement