Electrolux EW1066W User manual

Electrolux EW1066W User manual
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 1
PLUNTHRIO - STEGNWTHRIO
ODHGIES GIA THN
EGKATASTASH KAI TH CRHSH
EW 1066 W
132997710
GR
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 2
Gia to crsth
Profulxei
Parakaloúme na diabsete auté ti odhg’e leitourg’a me prosoc, d’nonta idia’terh shmas’a sti
shmei·sei asfale’a pou perilambnontai se autn th sel’da. Sunistoúme na fulxete aut— to egceir’dio
odhgi·n gia mellontik anafor se aut—, kaq· kai na to d·sete se tuc—n mellontikoú idioktte tou
plunthr’ou.
Oi profulxei auté parécontai gia thn asflei sa, all kai thn asfleia twn llwn.
Parakaloúme na ti diabsete prosektik prin thn egkatstash kai crsh tou plunthr’ou.
Crsh
Asfleia gia ta paidi
• H sugkekriménh suskeu écei scediaste’ gia crsh
ap— enlika toma kai gia oikiak crsh, súmfwna
me ti odhg’e autoú tou egceirid’ou.
• ,tan to pluntrio e’nai se leitourg’a, mhn afnete
ta paidi na to plhsisoun me skop— na pa’xoun.
• Elégcete ton kdo prin blete mésa ta roúca.
Mpore’ na écoun pagideute’ se aut—n mikr paidi
z·a.
• Mh qésete se leitourg’a to pluntrio, en to
kal·dio trofodos’a e’nai katestramméno en o
p’naka twn ceiristhr’wn h epifneia ergas’a
parousizoun blbe, oi opo’e apaitoún
epémbash sto eswterik— tou plunthr’ou.
• Ta ulik th suskeuas’a (p.c. plastik
membrnh, polustur—lio) mpore’ na apodeicqoún
epik’nduna gia ta paidi kai na prokalésoun éw
kai asfux’a! Fulte ta se shme’o —pou den
mporoún na ta ftsoun ta paidi.
• Mhn epiceire’te na bglete to fi ap— thn pr’za
trab·nta to kal·dio, all trabxte to ’dio to
fi.
• En qélete na petxete to pluntrio, k—yte to
kal·dio trofodos’a kai katastréyte to mntalo
th p—rta, ·ste na mhn uprcei per’ptwsh na
pagideutoún mikr paidi mésa sto pluntrio.
• Mhn topoqete’te sto pluntrio roúca me lekéde
ap— benz’nh, alko—l, triclwroaiqulénio k.lp. En
crhsimopoisete ta pro(—nta aut prin to
plúsimo twn roúcwn, e’nai apara’thto prin blete
ta roúca sto pluntrio, na afsete na exatmiste’
to pro(—n.
• Se per’ptwsh blbh, mhn epiceirsete na
episkeusete m—noi sa to pluntrio.
Epidiorq·sei oi opo’e den ekteloúntai ap—
eidikeuméno proswpik— mpore’ na prokalésoun
blbe. Apeuqunqe’te se éna exousiodothméno
kéntro sérbi kai zhtste na topoqetsoun sto
pluntri— sa gnsia antallaktik.
• Plénete kai stegn·nete m—no roúca katllhla gia
plúsimo kai stégnwma se hlektrik— plunt*riostegnwtrio. Sebaste’te ti odhg’e pou
anaférontai sthn etikéta kqe roúcou.
• Stegn·nete sto plunt*rio-stegnwt*rio m—no
roúca pou écoun pluqe’ se ner—.
• ,tan g’netai plúsimo me ugr— aporrupantik— pou
br’sketai se eidik— doce’o mésa ston kdo, prépei
na afairésete to doce’o prin g’nei to stégnwma.
2
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 3
Ap—rriyh
Ulik suskeuas’a
Pluntrio
• ,sa ulik epishma’nontai me to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Aut— shma’nei —ti e’nai dunat— na
anakuklwqoún, ef—son h ap—rriy tou g’nei
swst, se katllhla doce’a sullog.
Gia thn pali sa suskeu, crhsimopoiste
egkekriménou c·rou ap—rriyh. Bohqste na
diathrhqe’ h p—lh sa kaqar!
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio
>PP< = polupropulénio
Sumboulé gia thn prostas’a tou
peribllonto
• Metrste thn pos—thta tou aporrupantikoú
súmfwna me ti odhg’e tou kataskeuast, th
sklhr—thta tou neroú tou diktúou udrod—thsh,
thn pos—thta twn roúcwn kai to p—so lerwména
e’nai.
Gia na écete megalúterh exoikon—mhsh neroú,
enérgeia kai na suneisférete sthn prostas’a tou
peribllonto, sunistoúme na akolouqsete auté
ti sumboulé:
• Gem’zete pnta ton kdo, prokeiménou na écete
oikonomik— plúsimo, mh epiblabé gia to
peribllon, front’zonta wst—so na mhn ton
fort·nete uperbolik.
• Me ton katllhlo kaqarism— prin to plúsimo, oi
lekéde kai oi periorisméne khl’de mporoún na
afaireqoún. Sth sunéceia, ta roúca mporoún na
pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
• Crhsimopoie’te th leitourg’a pr—plush m—no gia
polú lerwména roúca.
• Ta roúca prépei na st’bontai kal prin to
stégnwma, ·ste na creizetai lig—tero cr—no
kai, sunep·, kai lig—terh hlektrik* enérgeia.
• Epiléxte to oikonomik— pr—gramma gia kanonik
lerwména roúca.
3
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 4
Periec—mena
Gia to crsth
Surtri aporrupantikoú
23
F’ltro gia to deiasma tou neroú
23
Mikr— f’ltro tou swlna paroc
24
Profulxei
2
Perigraf tou plunthr’ou
5
Jdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth
angkh
24
P’naka ceiristhr’wn
6
Prostas’a ap— ton pgo
24
Perigraf leitourgi·n
6-10
Plhrofor’e scetik me ta progrmmata
10-11
Diadoc energei·n
12-15
M>no pl?simo
12
M>no stégnwma
15
Aut>mato pl?simo kai stégnwma
15
Sumboulé gia to plúsimo
16
Qermokras’a
16
,gko roúcwn
16
Afa’resh twn lekédwn
17
Sumboulé gia to stégnwma
18
Suntrhsh
25-27
27
Gia ton upeúquno th egkatstash
Profulxei
Egkatstash
28
16-17
Aporrupantik kai pr—sqeta pro•—nta
Dieqn súmbola gia to plúsimo
twn ufasmtwn
Sérbi kai antallaktik
16
Kathgor’a
P’naka programmtwn
Dusleitourg’e
Tecnik carakthristik
Egkatstash
19-21
22
23
Lstico th p—rta
23
Exwterik epif‡neia
23
Afa’resh twn diatxewn asfale’a kat
th metafor
29
Topoqéthsh
29
Orizont’wsh
29
Paroc neroú
30
Lxodo neroú
30
Hlektriké sundései
30
Odhg— gia th crsh tou egceirid’ou odhgi·n
Sto egceir’dio perilambnontai ta ak—louqa súmbola odhgi·n:
Plhrofor’e scetik me thn asfal crsh tou plunthr’ou.
Sumboulé kai sustsei gia th swst crsh tou plunthr’ou kai gia idanik apotelésmata.
Plhrofor’e scetik me thn prostas’a tou peribllonto.
H suneisfor ma sthn prostas’a
tou peribllonto:
Crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
4
28
29
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 5
Perigraf tou plunthr’ou
1
3
1 Surtri aporrupantikoú
2 Etikéta programmtwn
1000
900
700
3 P’naka ceiristhr’wn
500
EW 1066 W
4 Endeiktik lucn’a p—rta
2
5 F’ltro
6 Ruqmiz—mena podarkia
4
Endeiktik lucn’a p—rta
H p—rta e’nai mplokarisménh kaq' —lh th dirkeia
tou progrmmato. Ano’gei m—no up— orisméne
sunqke kai afoú sbsei h endeiktik lucn’a
(bl. sel. 14).
5
6
Surtri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsh
Malaktik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX7 th qkh)
P0874
To pluntrio diaqétei to sústhma plus’mato
DIRECT SPRAY, to opo’o exoikonome’ ner—,
enérgeia kai aporrupantik—.
,tan ta roúca e’nai l’ga, plénontai me ak—ma pio
oikonomik— tr—po, ef—son h katanlwsh
prosarm—zetai aut—mata sthn pos—thta kai ton
túpo twn ufasmtwn.
5
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 6
P’naka ceiristhr’wn
Súmbola th kl’maka twn programmtwn
1 Etikéta programmtwn
• To súmbolo E antistoice’ sto pr—gramma
exoikon—mhsh enérgeia.
2 Endeiktik lucn’a leitourg’a
• To súmbolo
shma’nei “krúoP, dhlad to ner—
den qerma’netai.
H endeiktik lucn’a leitourg’a anbei —tan t’qetai se
leitourg’a to pluntrio ap— to koump’ “ON/OFFP
.
•
3 Koump’ “ON/OFF7
Koumpi epilog·n
Pat·nta to sugkekriméno koump’, to pluntrio
t’qetai se leitourg’a. Pat·nta to xan, to
pluntrio t’qetai ekt— leitourg’a.
Me bsh to pr—gramma pou écete epiléxei, mpore’te
na epiléxete kai difore leitourg’e. Mpore’te na
epiléxete metaxú twn leitourgi·n, afoú pr·ta
epiléxete to pr—gramma pou qélete kai prin
patsete to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
4 Epilogéa programmtwn
Pat·nta aut ta koumpi, anboun oi ant’stoice
endeiktiké lucn’e. Pat·nta ta llh mia for, oi
ant’stoice lucn’e sbnoun.
To pluntrio diaqétei tésseri z·ne
programmtwn, tésseri ek twn opo’wn
antistoicoún stou diaforetikoú túpou
ufasmtwn
En knete kpoio lqo kat thn epilog, oi
endeiktiké lucn’e anabosbnoun gia dúo
deuter—lepta per’pou.
• Bambaker/lin (mple z·nh)
• Sunqetik
(k’trinh z·nh)
• Eua’sqhta
(maúrh z·nh)
• Mllina
(maúrh z·nh)
Aut> to s?mbolo epishma’nei to pr>gramma
stegn·mato gia bambaker kai sunqetik.
Ston pUnaka endeUxewn qa emfanisteU h léxh “Err”.
kai m’a gia ta eidik progrmmata A-G.
5 Koump’ “pr—plush7
Gur’ste to ceiristrio pro ta dexi ta arister gia
na epiléxete to pr—gramma kai th qermokras’a
súmfwna me ti ende’xei pou anagrfontai sti
etikéte twn roúcwn éna ap— ta progrmmata A-G.
En ta pluta roúca e’nai polú lerwména, mpore’te
na epiléxete éna pr—gramma me pr—plush.
Prin thn kúria plúsh, to pluntrio energopoie’ thn
pr—plush me mégisth qermokras’a 30°C.
G F
H leitourg’a th pr—plush den iscúei gia to
pr—gramma plúsh mllinwn roúcwn.
D
H pr—plush oloklhr·netai me éna súntomo st’yimo
sti 650 strofé/lept— gia ta bambaker/lin kai
sunqetik ufsmata. Gia ta eua’sqhta ufsmata, to
aporrupantik— dioceteúetai cwr’ st’yimo.
C
40°
50 60
° °
E
95°
60
30 40
° °
°
30°
B A
30
40°
°
30°
40 50
° °
Met thn oloklrwsh tou progrmmato, o
epilogéa prépei na epistréfei sth qésh “O7.
6
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 7
- 23 lept gia ta bambaker stou 60°C
6 Koump’ gia to “st’yimo7
- 72 lept gia ta bambaker stou 40°C kai stou 30°C
Mpore’te na mei·sete th mégisth tacúthta
peristrof tou kdou, h opo’a epilégetai aut—mata
ap— to pluntrio, anloga me ton túpo twn
ufasmtwn ak—mh kai na epiléxete th leitourg’a
(ner> ston kdo).
Anbei h ant’stoich lucn’a sth qésh pou écete epiléxei.
- 24 lept gia ta sunqetik
- 8 lept gia ta eua’sqhta
H epilog th sugkekriménh leitourg’a den e’nai
dunat gia to pr—gramma twn mllinwn, en·
ant’qeta e’nai crsimh gia to plúsimo roúcwn pou
den e’nai polú lerwména.
H epilog th leitourg’a tou súntomou kúklou den
e’nai dunat taut—crona me to oikonomik—
pr—gramma E.
St’yimo
H tacúthta tou stiy’mato exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn. Mpore’te na epiléxete metaxú twn
ak—louqwn tacuttwn:
• Bambaker/lin
500/700/900 még. 1000 str/lpt
8 Koump’ “pr—sqeto xébgalma7
• Sunqetik/mllina:
500/700 még. 900 str/lpt
To pluntrio pragmatopoie’ éna ak—mh xébgalma
(4 xebglmata ant’ 3).
H sugkekriménh leitourg’a mpore’ na crhsimopoihqe’
gia —la ta progrmmata plus’mato, ekt— ap— to
pr—gramma gia ta mllina.
Sunisttai gia ta roúca at—mwn me eua’sqhto dérma
pou écoun allerg’a sta aporrupantik, kaq·
kai gia ti periocé me polú gluk— ner—.
• Eua’sqhta:
500 még. 700 str/lpt
“ner— ston kdo7 (kat tou
tsalak·mato)
,tan écei energopoihqe’ h sugkekriménh leitourg’a,
to pluntrio den adeizei to ner— ap— to teleuta’o
xébgalma. H endeiktik lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH anabosbnei m—li oloklhrwqe’
to pr—gramma, epishma’nonta —ti prépei na
adeisei to ner— prin ano’xei h p—rta tou
plunthr’ou.
Ston pUnaka endeUxewn qa emfanisteU éna mhdén.
9 Koump’ “aut—mato stégnwma7
Crhsimeúei sthn epilog* tou baqmoú stegn·mato,
anloga me ton túpo tou ufsmato:
•
éxtra stégnwma (m—no gia bambaker)
•
stégnwma gia fúlaxh (gia bambaker kai
sunqetik)
Uprcoun trei tr—poi gia na adeisete to ner—:
•
étoimo gia sidérwma (m—no gia bambaker)
• Epiléxte to pr—gramma D “deiasma neroú7.
To pluntrio adeizei to ner— cwr’ na st’yei ta
roúca.
Prin na epiléxete to pr—gramma “DP (deiasma
neroú), prépei na epanaférete ton epilogéa
progrmmato sth qésh “OP.
Anbei h fwtein* éndeixh pou antistoice’ me thn
epilegménh qésh.
To plunt*rio-stegnwt*rio upolog’zei aut—mata ton
apara’thto cr—no gia ep’teuxh tou epilegménou
baqmoú stegn·mato.
• Patste m—no to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
To pluntrio adeizei to ner— kai st’bei ta roúca,
anloga me ton túpo tou ufsmato.
10 Koump’ “cronometrhméno
stégnwma7
• Epiléxte thn tacúthta tou stiy’mato
Epiléxte thn tacúthta stiy’mato pou qélete,
pat·nta to ant’stoico koump’, kai sth sunéceia
patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
Pat*ste aut— to koump’ an qélete na epiléxete ese’
th dirkeia tou kúklou stegn·mato, anloga me ton
túpo tou ufsmato (bambaker * sunqetik) pou
qa stegn·soun.
Pat*ste to pl*ktro mécri ston p’naka ende’xewn na
emfaniste’ h dirkeia pou qélete.
Gia BAMBAKERA, mpore’te na epiléxete cr—nou
stegn·mato ap— 10 éw 130 lept.
Gia SUNQETIKA, mpore’te na epiléxete ap— 10 éw
100 lept.
H leitourgUa
den mporeU na epilegeU sto
pr>gramma plusUmato - stegn·mato NON-STOP.
7 Koump’ “súntomou kúklou7
Pat·nta aut— to koump’, mei·netai o cr—no tou
plus’mato me thn ak—louqh seir:
- 52 lept gia ta bambaker stou 95°C
7
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 8
11 Koump’ “kaqusterhménh
énarxh7
Me aut— to koump’ mpore’te na kaquster*sete to
xek’nhma tou progrmmato, to polú gia 24 ·re.
---
Orism— “kaqusterhménh énarxh7
• Anyte to plunt*rio pat·nta to koump’
ON/OFF
.
Se aut— to shme’o e’nai dunat— na epilege’ néo
pr—gramma, met thn akúrwsh tou prohgouménou.
• Epiléxte pr—gramma.
• Ruqm’ste to cr—no pou qélete gia thn
kaqusterhménh énarxh.
Dirkeia progrmmato
• Pat*ste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
O cr—no kaqustérhsh metriétai se ·re.
To pr—gramma qa xekin*sei —tan persei to
epilegméno cronik— disthma.
Afoú g’nei h epilog* tou progrmmato, ston
p’naka ende’xewn emfan’zetai h dirkeia se ·re kai
lept (p.c. 2.05).
O cr—no upolog’zetai bsei tou mégistou fort’ou
pou problépetai gia kqe pr—gramma.
AllagB tou cr—nou kaqustérhsh
• Pat*ste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
• Pat*ste to koump’ “kaqusterhménh énarxhP, mécri
sthn oq—nh na emfaniste’ o cr—no pou qélete.
2.05
• Pat*ste to koump’ m’a for an qélete na
akur·sete to kaqorisméno cronik— disthma: Sthn
oq—nh qa emfaniste’ h éndeixh “0hP (0 ·re).
• Pat*ste llh m’a for to koump’
EKKINHSH/PAUSH, ·ste na energopoihqe’ h
allag* tou cronikoú diast*mato * na xekin*sei to
pr—gramma, ef—son écei akurwqe’ o cr—no
kaqustérhsh.
Met thn énarxh, o cr—no pou upole’petai
anane·netai m’a for to lept—.
H dirkeia tou progrmmato exarttai ap—
polloú pargonte, p.c. thn pos—thta roúcwn, th
qermokras’a tou neroú k.lp. Auto’ oi pargonte
katagrfontai hlektronik kai o cr—no pou
paraménei enhmer·netai súmfwna me autoú.
12 P’naka ende’xewn
Ston p’naka ende’xewn emfan’zontai oi ex*
plhrofor’e:
Akúrwsh progrmmato - dirkeia
progrmmato - cr—no stegn·mato kaqusterhménh énarxh - lqo epilogB kwdik— problBmato - télo progrmmato.
Cr—no stegn·mato
O cr—no stegn·mato emfan’zetai se ·re kai
lept * m—no se lept.
Akúrwsh progrmmato
En akurwqe’ (mataiwqe’) éna pr—gramma epilogéa programmtwn sth qésh “OP - ston
p’naka ende’xewn qa emfanistoún 3 paúle.
1.25
Met thn énarxh tou progrmmato, o cr—no pou
upole’petai anane·netai m’a for to lept—.
8
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 9
Kaqusterhménh énarxh
Télo progrmmato
En energopoihqe’ me to ant’stoico koump’ h
kaqusterhménh énarxh (to polú gia 24 ·re),
emfan’zetai h kaqustérhsh gia 4 deuter—lepta ston
p’naka ende’xewn kai, sth sunéceia, emfan’zetai xan
h dirkeia tou progrmmato.
H rúqmish kaqustérhsh emfan’zetai se ·re.
,tan telei·sei to pr—gramma kai mpore’te na
ano’xete thn p—rta, ston p’naka ende’xewn qa
emfaniste’ éna mhdén pou anabosb*nei.
0
En écei epilege’ to pr—gramma `ner— ston k‡do
to mhdén qa e’nai staqer anamméno.
,
13 Koump’ “EKKINHSH/PAUSH7
Lqo epilogB
En epilege’ mia leitourg’a mh sumbat* me to
epilegméno pr—gramma plúsh, ston p’naka
ende’xewn emfan’zetai h éndeixh “ErrP per’pou gia 2
deuter—lepta.
To sugkekriméno koump’ écei trei leitourg’e:
Ekk’nhsh - Paúsh - Ddeiasma neroú
Ekk’nhsh
Pat·nta aut— to koump’, xekin to pr—gramma pou
écete epiléxei. H lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH stamat na anabosbnei kai
paraménei anamménh kaq' —lh th dirkeia tou
progrmmato.
En écei epilegeU h kaqusterhménh ekkUnhsh, xekin h
antUstrofh métrhsh.
Ston pUnaka endeUxewn qa emfanisteU h dirkeia tou
progrmmato * o epilegméno cr>no
kaqustérhsh.
Kwdik— problBmato
Orisména probl*mata leitourg’a epishma’nontai me
sugkekriméno kwdik— probl*mato ston p’naka
ende’xewn. O kwdik— aut— apotele’ shmantik—
bo*qhma gia to cr*sth tou plunthr’ou, all kai gia
to proswpik— sérbi, p.c. “E20P (de’te sel. 25-26).
Paúsh
Pat·nta aut— to koump’, diak—ptetai to pr—gramma
leitourg’a. Pat·nta to xan, to pr—gramma
sunec’zetai. Kat th dirkeia th paúsh,
anabosbnei h lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH.
E20
9
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 10
Plhrofor’e scetik me ta
progrmmata
Ddeiasma neroú
Pat·nta aut— to koump’:
• Adeizei to ner— sto pr—gramma “AP
“MOULIASMAP.
Mllina
• Adeizei to ner— sta progrmmata me “ner— ston
kdoP (leitourgUa
) kai st’bontai ta roúca.
Me aut— to pr—gramma mpore’te, ekt— ap— mllina
ufsmata stwn opo’wn thn etikéta anagrfontai oi
plhrofor’e “agn—, parqéno mall’, plénetai sto
pluntrio, den kompizeiP, na plénete kai mllina
roúca, ta opo’a kanonik prépei na plénontai sto
céri, kaq· kai —la ta up—loipa ufsmata pou
féroun sthn etikéta tou to súmbolo “plúsimo sto
cériP.
14 P’naka fsewn
progrmmato
,tan epilégete éna pr—gramma, anboun oi lucn’e
pou antistoicoún sti fsei pou perilambnei to
pr—gramma.
M—li xekinsei to pr—gramma, ston p’naka
emfan’zetai h fsh pou dianúei to pluntrio,
diaforetik emfan’zetai —ti écei oloklhrwqe’ to
pr—gramma (h lucn’a
e’nai anamménh).
A = Moúliasma stou 30°C
To pr—gramma tou moulismato e’nai éna
xecwrist— pr—gramma to opo’o energopoie’tai me
to koump’ EKKINHSH/PAUSH, afoú pr·ta écei
epilege’.
Sunisttai gia ta polú lerwména roúca kai —ci gia
ta mllina.
Blte to aporrupantik— sth qkh
.
Pr—plush
Kur’w§ plúsh
xébgalma
Ner— ston k‡do
H qermokras’a plúsh e’nai 30 C kai to
pr—gramma oloklhr·netai, diathr·nta to ner— sto
eswterik— tou plunthr’ou.
Jdeiasma k‡dou
St’yimo
stégnwma
Télo§
Uprcoun 2 tr—poi gia na adeisete to ner—:
• M—no deiasma
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH. To ner—
adeizei.
• Ddeiasma kai st’yimo
Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh “OP,
epiléxte to pr—gramma “FP (STIYIMO) kai sth
sunéceia ruqm’ste thn tacúthta tou progrmmato
kai patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
Prosoc
• En den adeisete to ner— mésa se 18 ·re, to
pluntrio to adeizei aut—mata.
• Afoú adeisei to ner—, mpore’te na epiléxete éna
pr—gramma plúsh. Gur’ste ton epilogéa
progrmmato sth qésh “OP, epiléxte to
pr—gramma kai patste to koump’
EKKINHSH/PAUSH.
B = xébgalma
Pr—keitai gia éna xecwrist— pr—gramma, to opo’o
mpore’te na crhsimopoie’te gia to xébgalma kai to
st’yimo twn roúcwn pou plénete sto céri.
To pluntrio knei 3 xebglmata kai st’bei ta roúca
me tacúthta 1000 str/lpt. Mpore’te na mei·sete thn
tacúthta mésw tou koumpioú
.
10
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 11
C = 1 xébgalma me malaktik—
Mpore’te na xebglete me malaktik— ta roúca pou
écete plúnei sto céri.
To pluntrio knei 1 xébgalma kai st’bei ta roúca me
th mégisth tacúthta, thn opo’a mpore’te na mei·sete
mésw tou koumpioú
.
D = deiasma neroú
Mpore’te na crhsimopoisete to sugkekriméno
pr—gramma sto télo tou progrmmato me ner—
ston kdo gia na adeisete to ner— ap— to teleuta’o
xébgalma.
Arcik, gur’ste ton epilogéa progrmmato sth
qésh “OP kai sth sunéceia epiléxte to pr—gramma
“DP (deiasma neroú). Patste to koump’
EKKINHSH/PAUSH.
F = st’yimo
Aut— to pr—gramma st’bei ta roúca me th mégisth
tacúthta.
Anloga me ton túpo twn ufasmtwn, mpore’te na
epiléxete diaforetik tacúthta, crhsimopoi·nta to
koump’
.
G = m’ni pr—gramma stou 30°C
Pr—keitai gia éna oloklhrwméno pr—gramma, to
opo’o mpore’ na sunduaste’ me ti ak—louqe
leitourg’e:
Epilog stiy’mato, leitourg’a cwr’ st’yimo kai
ner— ston kdo.
Mpore’te na crhsimopoie’te to sugkekriméno
pr—gramma gia roúca pou den e’nai idia’tera
lerwména gia to freskrisma twn roúcwn.
Mégisto fort’o 2 kil.
H qermokras’a plúsh e’nai 30°C.
H dirkeia tou progrmmato e’nai 30 lept.
H tacúthta tou stiy’mato e’nai 700 strofé/lept—.
O = akúrwsh
En qélete na diak—yete éna pr—gramma pou écei
dh energopoihqe’, gur’ste ton epilogéa
progrmmato sth qésh “OP. Mpore’te sth sunéceia
na epiléxete éna llo pr—gramma.
11
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 12
4. Qéste se leitourg’a to
pluntrio
Diadoc energei·n
MIno plJsimo
Patste to koump’ ON/OFF gia na qésete se
leitourg’a tou pluntrio: anbei h lucn’a pou
br’sketai epnw ap— to koump’.
Ston p’naka ende’xewn qa emfanistoún 3 paúle pou
anabosb*noun, an o epilogéa programmtwn
br’sketai sth qésh “OP, alli· qa emfaniste’ éna
mhdén pou anabosb*nei. Qa anyei h fwtein*
éndeixh epnw sto koump’.
Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na
ektelésete to pr—gramma gia ta bambaker stou
60°C, cwr’ roúca, prokeiménou na
apomakrunqoún tuc—n upole’mmata ap— ton kdo
kai to per’blhma, ta opo’a dhmiourgqhkan kat thn
kataskeu tou plunthr’ou.
Blte mis d—sh aporrupantikoú sth qkh tou
surtarioú kai qéste se leitourg’a to pluntrio.
0
1. Blte ta roúca sto pluntrio
Ano’xte thn p—rta.
Blte éna éna ta roúca ston kdo. Apl·ste ta
roúca —so to dunat—n periss—tero. Kle’ste thn
p—rta.
---
2. Metrste to aporrupantik—
5. Epiléxte to pr—gramma pou
qélete
Ano’xte to surtri tou aporrupantikoú mécri to
térma th diadrom tou.
Blte thn pos—thta aporrupantikoú pou
sunisttai ap— ton kataskeuast sthn katllhlh
qkh tou surtarioú
.
En qélete na knete pr—plush prin thn kúria
plúsh, blte aporrupantik— kai sth qkh
pr—plush
.
Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh pou
qélete.
Anboun oi lucn’e pou antistoicoún sti fsei
pou perilambnei to pr—gramma.
95°
G F
Pr—plush
Kur’w§ plúsh
D
C
40°
50 60
° °
E
B A
30°
xébgalma
Ner— ston k‡do
60
30 4 0
° °
°
Jdeiasma k‡dou
St’yimo
stégnwma
Télo§
30
40°
°
30°
40 50
° °
Cl
Ston pUnaka endeUxewn qa emfanisteU h dirkeia tou
progrmmato.
P0910
3. Metrste thn pos—thta twn
pr—sqetwn
Blte, en qélete, to malaktik— sto tmma
(h
d—sh den prépei na uperba’nei to —rio th
qkh me thn éndeixh “MAC7).
Cl
P0911
12
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 13
Kat th dirkeia th kaqustérhsh, écete th
dunat—thta na ano’xete thn p—rta kai na
prosqésete roúca sto plunt*rio. Se aut*n thn
per’ptwsh:
6. EpilogB th tacúthta
stiy’mato B th epilogB
Pat*ste arketé foré to koump’ STIYIMO, mécri na
epilege’ —poia tacúthta qélete * h epilog*
,
op—te qa anyei h ant’stoich fwtein* éndeixh.
• Pat*ste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
• Ano’xte thn p—rta kai prosqéste ta roúca
• Pat*ste xan to koump’ EKKINHSH/PAUSH
1000
900
700
9. Xekinste to pr—gramma
500
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
:h
ant’stoich lucn’a stamat na anabosbnei, anbei h
lucn’a th p—rta kai paraménei anamménh m—no h
lucn’a pou antistoice’ sth fsh tou progrmmato
pou ektele’tai.
7. Epiléxte th leitourg’a pou
qélete
Patste to koump’ ta koumpi pou qélete.
Anboun oi ant’stoice endeiktiké lucn’e.
10. Tropopo’hsh tou
progrmmato kat th leitourg’a
Prin pragmatopoisete opoiadpote tropopo’hsh,
e’nai apara’thto na qésete to pluntrio se PAUSH,
pat·nta to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
En qélete na allxete pr—gramma, prépei pr·ta
na akur·sete to pr—gramma pou ektele’tai,
gur’zonta ton epilogéa progrmmato sth qésh
“OP. Epiléxte sth sunéceia to néo pr—gramma kai
patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
8. EpilogB th “kaqusterhménh
énarxh7
Prin xekinBsete to pr—gramma, en qélete na
kaquster*sei h énarxh, pat*ste aut— to koump’
mécri na epilege’ h kaqustérhsh pou qélete. Ston
p’naka ende’xewn qa emfaniste’ h epilegménh
kaqustérhsh (to polú 24 ·re) gia 4 deuter—lepta,
sth sunéceia qa emfaniste’ xan h dirkeia tou
progrmmato.
11. Diakop tou progrmmato
kat th leitourg’a
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
:h
ant’stoich lucn’a anabosbnei kat th dirkeia th
diakop.
Patste xan to ’dio plktro gia na epanekkinsete
to pr—gramma.
13
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 14
12. Dnoigma p—rta kat thn
ektélesh tou progrmmato
14. Télo progrmmato
Mpore’te na ano’xete thn p—rta, afoú qésete to
pluntrio se PAUSH kai ef—son:
En écete epiléxei th leitourg’a
, anabosbnei h
lucn’a tou koumpioú EKKINHSH/PAUSH,
proeidopoi·nta sa —ti prépei na adeisete to
ner—, prin na ano’xete thn p—rta tou plunthr’ou.
To pluntrio kle’nei aut—mata.
• To pluntrio de qerma’nei to ner—.
• H stqmh tou neroú e’nai camhl.
H p—rta apasfal’zetai —tan anabosbnei h lucn’a
th p—rta kai anbei h lucn’a th fsh
(télo).
• Den kine’tai o kdo.
En den iscúoun ta parapnw kai e’nai apara’thto
na ano’xete thn p—rta, qéste to pluntrio ekt—
leitourg’a, pat·nta to koump’ ON/OFF
.
Met ap— 3 lept per’pou, mpore’te na ano’xete thn
p—rta.
Prin ano’xete thn p—rta, bebaiwqe’te —ti to ner—
den e’nai kaut— kai —ti h stqmh tou den e’nai
uyhl.
Gia thn epanekk’nhsh tou progrmmato, patste to
koump’
, afoú pr·ta kle’sete thn p—rta.
Gur’ste ton epilogéa sth qésh “OP.
13. Akúrwsh progrmmato
Sunisttai na kle’sete th brúsh ap— thn opo’a
antle’tai to ner— kai na bglete to kal·dio ap— thn
pr’za.
Patste xan to koump’ ON/OFF gia na kle’sete to
pluntrio. Anbei h ant’stoich lucn’a.
Bglte ta roúca.
Elégxte en écei adeisei o kdo, peristréfont
ton me ta céria sa. Aut— prépei na to knete,
prokeiménou na mhn xecsete kpoio roúco mésa
ston kdo kai katastrafe’ sto ep—meno plúsimo
(p.c. na mpei) xebyei kai katastréyei thn ep—menh
mpougda sa.
Gia na akur·sete to pr—gramma, gur’ste ton
epilogéa progrmmato sth qésh “OP.
Afste misnoicth thn p—rta gia na aer’zetai to
pluntrio.
14
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 15
M—no stégnwma
Aut—mato plúsimo-stégnwma
(leitourg’a NON-STOP)
ProsocB! Mhn xepernte to mégisto fort’o
roúcwn:
O cr—no * o baqm— stegn·mato prépei na
epilege’ sth fsh epilog* tou progrmmato
plúsh. Mpore’ na tropopoihqe’ kat th dirkeia
tou progrmmato, an blete to plunt*rio se
paúsh. Met thn tropopo’hsh, pat*ste xan to
koump’ EKKINHSH/PAUSH.
- 2,5 kil gia lin kai bambaker
-2
kil gia sunqetik
H bna tou neroú prépei na e’nai anoict* kai o
swl*na adeismato na br’sketai sto nerocúth *
ston agwg— adeismato.
ProsocB! Kai sth leitourg’a NON-STOP den
prépei na xepernte to mégisto fort’o roúcwn, 2,5
kil gia lin kai 2 kil gia sunqetik.
1. Topoqet*ste ta roúca sto plunt*riostegnwt*rio.
2. Anyte to plunt*rio-stegnwt*rio pat·nta to
koump’ ON/OFF
.
1. Prosqéste ta roúca.
2. Prosqéste aporrupantik— kai pr—sqeto.
3. Epiléxte to pr—gramma STEGNWMA
sto tm*ma
BAMBAKERA * SUNQETIKA tou epilogéa.
Mhn crhsimopoie’te tou dosometrhté
aporrupantikoú pou topoqetoúntai mésa
ston kdo —tan knete aut—mato plúsimostégnwma!
4. Pat*ste to koump’ CRONOMETRHMENO
STEGNWMA
mécri ston p’naka ende’xewn na
emfaniste’ o cr—no pou qélete, anloga me to
epiqumht— stégnwma
3. Anyte to plunt*rio-stegnwt*rio pat·nta to
koump’ ON/OFF
.
*
4. Epiléxte to pr—gramma plúsh.
Pat*ste to koump’ AUTOMATO STEGNWMA
mécri na anyei h fwtein* éndeixh pou antistoice’
sto baqm— stegn·mato pou qélete.
5. Knte —poia epilog* * epilogé qélete.
En e’nai dunat—, mhn epilégete camhl—terh
tacúthta stiy’mato ap´ antn pon sa§
prote’netai ap— thn suskeuB, gia na
apofúgete tou§ meglou cr—nou
stegn·mato kai étsi na exoikonomBsete
hlektrikB enérgeia.
5. Xekin*ste to pr—gramma, pat·nta to koump’
EKKINHSH/PAUSH
.
6. Sto télo tou kúklou peristréyte ton epilogéa
sth qésh AKURWSH “OP kai sb*ste to plunt*riostegnwt*rio pat·nta to koump’ ON/OFF
.
H elttwsh th tacúthta stiy’mato e’nai dunat*
m—no met thn epilog* tou stegn·mato kai oi
elciste tacúthte pou mporoún na epilegoún
e’nai oi ex*:
7. Afairéste ta roúca.
• 900 strofé/lept— gia bambaker kai sunqetik
me aut—mato stégnwma
• 900 strofé/lept— gia bambaker kai 700
strofé/lept— gia sunqetik me to
cronometrhméno stégnwma
6. Epiléxte to cr—no * to baqm— stegn·mato.
7. Xekin*ste to pr—gramma me to koump’
EKKINHSH/PAUSH
. To plunt*rio qa
procwr*sei sto pr—gramma plúsh kai sth
sunéceia sto pr—gramma stegn·mato cwr’
kam’a llh parémbash ek mérou sa.
8. ,tan oloklhrwqe’ o kúklo, peristréyte ton
epilogéa sth qésh AKURWSH “OP kai sb*ste to
plunt*rio-stegnwt*rio pat·nta to koump’
ON/OFF
.
9. Afairéste ta roúca.
15
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 16
Fort’o roúcwn
Sumboulé gia to plúsimo
Mhn uperfort·nete to pluntrio.
Oi odhg’e scetik me to fort’o twn roúcwn
br’skontai stou p’nake twn programmtwn.
Kathgor’a
Den prépei na parablépete ta súmbola pou
uprcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg’e
plúsh pou parécontai ap— ton kataskeuast.
Geniko’ kan—ne:
Bambaker, lin: gem’ste ton kdo, all mhn ton
uperfort·sete.
Cwr’zete ta roúca me ton ex tr—po: leuk,
crwmatist, sunqetik, eua’sqhta, mllina.
Sunqetik: mh gem’zete periss—tero ap— mis— kdo.
Eua’sqhta kai mllina ufsmata: mh gem’zete
periss—tero ap— to éna tr’to tou kdou.
Ta leuk den prépei na plénontai maz’ me ta
crwmatist. Ta leuk roúca mpore’ me to plúsimo
na garisoun.
To mégisto fort’o roúcwn exasfal’zei thn idanik
crsh neroú kai enérgeia.
Ta kainoúria crwmatist roúca mpore’ sto pr·to
plúsimo na xebyoun. Sa sumbouleúoume na ta
plúnete xecwrist thn pr·th for.
En ta roúca e’nai polú lerwména, mei·ste to
fort’o.
Elégxte mpw uprcoun sta roúca metallik
antike’mena (p.c. k—pitse, koump·mata
asfale’a diakosmhtiké karf’tse).
Bro roúcwn —tan e’nai stegn
Oi ak—louqe timé e’nai endeiktiké:
Koump·nete ti maxilaroqke, ta fermour, ti
k—pitse kai ta koumpi. Dénete ta zwnkia ti
z·ne twn roúcwn.
Idia’tera prosektiko’ prépei na e’ste me ti
kourt’ne. Bgzete ta gantzkia ap— ti kourt’ne bzeté ti se éna mikr— d’ctu sakoulki.
mpournoúzia
petséte faghtoú
paplwmatoqke
sent—ni
maxilaroqkh
trapezomnthlo
petséta
xeskon—pana
nuctik—
gunaike’o slip
andrik mploúza ergas’a
andrik— poukmiso
andriké putzme
mploúza
andrik— slip
Qermokras’a
Afa’resh twn lekédwn
95°
E’nai piqan— orisménoi lekéde na mhn afaireqoún
me skéto ner— kai aporrupantik—. Sa
sumbouleúoume na tou afairésete prin thn plúsh.
Bzete ta roúca mikr·n diastsewn, —pw kltse z·ne, se mia pninh qkh se mia maxilaroqkh. Aut—
prépei na to knete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta
sugkekriména roúca metaxú tou kdou kai tou
túmpanou.
Afairéste tou ep’monou lekéde prin thn plúsh.
Tr’yte ta polú lerwména shme’a twn roúcwn,
crhsimopoi·nta eidik— aporrupantik— aporrupantik— pro•—n se morf psta.
60°
gia roúca leuk, lin bambaker, polú lerwména (p.c.
xeskon—pana, petséte gia ta
céria, leuk e’dh trapezar’a,
sent—nia k.lp.).
1200 gr.
100 gr.
700 gr.
500 gr.
200 gr.
250 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
600 gr.
200 gr.
500 gr.
100 gr.
100 gr.
A’ma: —tan o leké e’nai ak—mh nwp—, mpore’te na
ton plúnete me krúo ner—. En écei stegn·sei,
afste to roúco na moulisei se eidik—
aporrupantik— gia —lh th núcta kai sth sunéceia
kaqar’ste to me ner— kai sapoúni.
gia roúca leuk, bambaker,
kanonik lerwména (p.c.
es·rouca) kai gia crwmatist
roúca pou den xebfoun,
kanonik lerwména bambaker
(p.c. nuctik, putzme k.lp.),
lin sunqetik.
Ladompogi: pot’ste to shme’o me kaqar benz’nh
kai tr’yte sto shme’o tou leké, afoú pr·ta apl·sete
to roúco epnw se éna malak— pan’. Sth sunéceia,
tr’yte arketé foré to leké me aporrupantik—.
krúo ner— gia eua’sqhta roúca (p.c.
30°-40°
kourt’ne) eua’sqhta
Stegno’ lekéde ap— l’po: pot’ste to leké me
néfti kai, crhsimopoi·nta éna bambaker— pan’,
piéste me ti kre twn daktúlwn sa, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se mia malak epifneia.
crwmatist, súmmeikta ufsmata
me sunqetiké kai mlline ’ne.
16
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 17
Skouri: oxalik— la (mpore’te na to promhqeute’te
sta soúper-mrket) gia crsh en qerm· kpoio
antiskwriak— pro•—n gia crsh en yucr·. Idia’tera
prosektiko’ prépei na e’ste me tou stegnoú lekéde
ap— skouri, per’ptwsh sthn opo’a h kuttar’nh écei
dh diabrwqe’ kai to úfasma mpore’ na trupsei.
Lekéde ap— moúcla: plúnete me leukantik— kai
xeplúnete polú kal (m—no gia ta leuk roúca kai ta
crwmatist pou e’nai anqektik sto cl·rio).
C—rto: sapoun’ste elafr kai plúnete me dialuméno
leukantik— (leuk roúca, anqektik sto cl·rio).
Melnh ap— stul— kai k—lla: pot’ste me aset—n
(*) kai piéste sto shme’o tou leké, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se éna malak— pan’.
Kragi—n: pot’ste me aset—n, —pw parapnw, kai
sth sunéceia kaqar’ste to leké me oin—pneuma. Sta
leuk roúca, crhsimopoiste leukantik— gia thn
afa’resh twn upoleimmtwn.
K—kkino kras’: afste to roúco na moulisei se
aporrupantik—, xeplúnete kai crhsimopoiste oxik— oxú
(x’di) kitrik— oxú (lem—ni) kai sth sunéceia xeplúnete.
Gia ta upole’mmata, crhsimopoiste leukantik—.
Melnh: anloga me th sústash th melnh,
pot’ste to úfasma arcik me aset—n (*) kai sth
sunéceia me oxik— oxú (x’di). Gia na afairésete ta
upole’mmata ap— ta leuk roúca, crhsimopoiste
leukantik— kai sth sunéceia xeplúnete kal.
Lekéde ap— p’ssa: crhsimopoiste pr·ta eidik—
aporrupantik— gia thn afa’resh lekédwn,
oin—pneuma benz’nh, kai sto télo plúnete me
aporrupantik— se morf psta.
(*) Mh crhsimopoie’te aset—n se roúca ap—
tecnht— metxi.
- Aporrupantik se ugr morf gia —lou tou
túpou ufasmtwn m—no gia mllina.
To aporrupantik— prépei na topoqete’tai sto surtri prin
thn énarxh tou progrmmato plúsh, sthn ant’stoich
qkh sto dosometrht pou topoqete’tai apeuqe’a mésa
ston kdo. Sthn per’ptwsh aut, to pr—gramma pou qa
epiléxete den prépei na perilambnei pr—plush.
En crhsimopoie’te aporrupantik— se ugr morf,
to pr—gramma pou qa epiléxete den prépei na
perilambnei pr—plush.
Blte to ugr— aporrupantik— sth qkh
tou
surtarioú amésw prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
Ta pr—sqeta ugr malaktik pro•—nta ta pro•—nta
kollar’smato prépei na topoqetoúntai sth qkh me to
súmbolo
prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
,son afor th dosolog’a twn pr—sqetwn pro•—ntwn,
akolouqe’te ti odhg’e tou kataskeuast, all den
prépei se kam’a per’ptwsh na uperbe’te to —rio
th qkh me thn éndeixh “MACP.
H pos—thta tou aporrupantikoú pou prépei na
crhsimopoie’te
H pos—thta tou aporrupantikoú exarttai ap— ton
túpo twn ufasmtwn, ton —gko twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai th sklhr—thta tou neroú.
H sklhr—thta tou neroú diakr’netai se ep’peda.
Plhrofor’e scetik me to ep’pedo sklhr—thta tou
neroú mpore’te na prete ap— thn etaire’a údreush
th c·ra sa ap— thn topik autodio’khsh.
,son afor th dosolog’a, akolouqste ti odhg’e
tou kataskeuast.
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú, en:
- Ta roúca pou qélete na plúnete e’nai l’ga.
- Ta roúca den e’nai polú lerwména.
- En dhmiourge’tai meglh pos—thta afroú kat th
dirkeia tou plus’mato.
- En den e’nai polú sklhr— to ner— (éw to
ep’pedo glukoú).
Aporrupantik kai pr—sqeta
pro•—nta
To apotélesma th plúsh exarttai ap— thn epilog tou
aporrupantikoú kai th swst dosolog’a. H swst
dosolog’a sumbllei sthn apofug th dhmiourg’a
apobltwn, kaq· kai sthn prostas’a tou peribllonto.
Par—lo pou e’nai biodiasp·mena, ta aporrupantik
periécoun stoice’a ta opo’a diatarssoun thn
eupr—sblhth oikologik isorrop’a th fúsh.
H epilog aporrupantikoú exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn (eua’sqhta, mllina, bambaker
k.lp.), to cr·ma, th qermokras’a plus’mato kai to
p—so lerwména e’nai ta roúca.
Sto sugkekriméno pluntrio, mpore’te na crhsimopoisete
—la ta aporrupantik pou diat’qentai sto emp—rio:
- Aporrupantik se sk—nh gia —lou tou túpou
ufasmtwn.
- Aporrupantik se sk—nh gia eua’sqhta kai
mllina ufsmata.
Baqmo’ sklhr—thta tou neroú
Baqmo’
17
Ep’pedo
Carakthristik
Germanik
kl’maka
°dH
1
gluk—
0- 7
0-15
2
métrio
8-14
16-25
3
sklhr—
15-21
26-37
4
polú sklhr—
Gallik
kl’maka
°T.H.
nw twn 21 nw twn 37
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 18
Sumboulé gia to stégnwma
Gia to stégnwma twn roúcwn, to plunt*riostegnwt*rio leitourge’ me thn arc* th
sumpúknwsh. Ltsi, ak—ma kai kat th dirkeia
tou kúklou stegn·mato, h bna tou neroú
prépei na paraménei anoictB kai o swlBna
adeismato na br’sketai sto nerocúth B ston
agwg— adeismato.
Súmbola gia to stégnwma sti
etikéte twn roúcwn
Elégcete pnta an ta roúca mporoún na
stegnwqoún sto plunt*rio-stegnwt*rio. Qa bre’te
ti ende’xei pou iscúoun gia kqe roúco epnw sthn
etikéta tou.
Ta súmbola pou akolouqoún anaférontai sto
stégnwma.
Fort’o
Túpo roúcwn
Lin kai bambaker
Sunqetik
Még. fort’o
(bro stegn·n)
E’nai dunat— to stégnwma se stegnwt*rio
Kanonik— stégnwma (kanonik* qermokras’a)
2,5 kg
2 kg
Stégnwma gia eua’sqhta (elattwménh
qermokras’a)
Apagoreúetai to stégnwma se stegnwt*rio.
ProsocB:
En ta fort’a roúcwn xepernoún ta parapnw,
prépei na cwristoún se mikr—tera fort’a prin
to stégnwma, alli· den qa petúcete kal
apotelésmata.
Dirkeia tou kúklou stegn·mato
O cr—no tou stegn·mato mpore’ na diaférei,
anloga:
• Me thn tacúthta tou telikoú stiy’mato
Roúca akatllhla gia stégnwma
• Me to epiqumht— ep’pedo stegn·mato (éxtra
stégnwma, stégnwma gia fúlaxh * étoimo gia
sidérwma)
• Ta idia’tera eua’sqhta roúca —pw oi kourt’ne
ap— sunqetik—, ta antike’mena ap— mall’ * metxi *
me metallik axesour, oi nilon kltse, ta
antike’mena ap— uperbolik ogk·dh ufsmata
—pw ta antianemik tzket, oi koubérte, ta
kent*mata, oi goúne kai ta papl·mata den
mporoún na stegn·nontai sto stegnwt*rio.
• Me ton túpo twn roúcwn
• Me to fort’o.
Oi mésoi cr—noi cronometrhménou stegn·mato
epishma’nontai sthn etikéta twn programmtwn.
Kaq· apoktte empeir’a, qa katalaba’nete poioi
cr—noi e’nai pio katllhloi gia ti diké sa
apait*sei, anloga me tou túpou ufasmtwn.
Sa sumbouleúoume na tou laba’nete up—yh sa.
• Ta antike’mena pou écoun gemiste’ me lstico *
poúpoula * par—moia ulik den prépei na
stegn·nontai sto stegnwt*rio, afoú uprcei
k’nduno anflex* tou.
• Ep’sh, —sa roúca periécoun upole’mmata afroú
* lak gia ta malli * dialutikoú nuci·n kai
par—moiwn ulik·n den mporoún na stegn·nontai
sto stegnwt*rio, giat’ uprcei to endec—meno
schmatismoú epik’ndunwn atm·n.
Cnoúdia
Met to stégnwma ufasmtwn pou cnoudizoun,
—pw ametace’riste petséte, sa sumbouleúoume
na energopoi*sete ton kúklo B “XEBGALMAP, gia na
bebaiwqe’te —ti tuc—n cnoúdia pou mazeúthkan ston
kdo qa xepluqoún entel· kai den qa koll*soun
sta roúca th ep—menh plúsh.
Met ap— kqe kúklo stegn·mato, prépei na
elégcete to f’ltro kai, an creizetai, na to
kaqar’zete.
ProsocB!
Mhn stegn·nete sto pluntBrio-stegnwtBrio
roúca pou écoun uposte’ katergas’a me
eúflekta proT—nta (benz’nh, oin—pneuma,
dialúmata afa’resh khl’dwn k.lp.), giat’
mpore’ na proklhqe’ purkaV. Stegn·nete sto
stegnwtBrio m—no roúca pou écoun pluqe’ se
ner—.
Pr—sqeto stégnwma
En sto télo tou progrmmato ta roúca
sunec’zoun na e’nai nwp, epiléxte éna súntomo
kúklo cronometrhménou stegn·mato.
ProsocB! Gia na mhn tsalakwqoún kai na mh
mazéyoun ta roúca, mhn xepernte ta —ria
fort’ou gia to stégnwma.
18
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 19
P’naka programmtwn
PROGRAMMATA PLUSHS
Katanlwsh (*)
Progrmmata
plúsh
Qermokras’a/
z·nh
Leuk
95°
mple
Leuk roúca kanonik
lerwména, gia
pardeigma sent—nia,
trapezomnthla,
petséte, es·rouca
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
Leuk
OikonomikI
E
mple
LUgo éw kanonik
lerwména leuk ro?ca,
>pw lUgo
metaceirisména sent>nia
kai trapezomntila kai
es·rouca
Crwmatist
60°
mple
Crwmatist
Túpo
roúcwn
Piqané
epilogé
Mégisto
fort’o
Enérgeia
kWh
Ner—
lt
Elc.
dirkeia
5k
1,9
47
150
PROPLUSH
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
5k
1,5
44
139
Anqektik crwmatist,
gia pardeigma
trepezomnthla,
petséte ceri·n,
poukmisa, mploúze,
petséte genik
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
5k
0,95
44
132
30°-40°
50°
mple
Eua’sqhta crwmatist,
gia pardeigma
poukmisa, mploúze,
es·rouca
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
5k
0,8
44
130
Sunqetik
30°-40°50-60°
kXtrinh
Sunqetik, súmmeikta
bambaker-sunqetik,
gia pardeigma
poukmisa pou den
apaitoún sidérwma,
mploúze, es·rouca
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
2,5 k
0,9
54
89
Eua’sqhta
30°-40°
maúrh
PROPLUSH
Eua’sqhta ufsmata
(akrilik, bisk—zh), gia SUNTOMOS KUKLOS
pardeigma kourt’ne NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
2,5 k
0,5
57
64
Mllina
30°-40°
Eua’sqhta mllina
-krúo
“plúsimo sto cériP
NERO STON KADO
2k
kai leuk me thn éndeixh STIYIMO
0,35
52
55
maúrh
To pr—gramma “CRWMATISTA 60°P apotele’ to pr—gramma anafor gia ta stoice’a pou perilambnontai
sthn etikéta katanlwsh enérgeia, súmfwna me th ditaxh EOK 92/75 me fort’o 5 Kg.
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaféroun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou
peribllonto. Aforoún thn uyhl—terh qermokras’a gia kqe pr—gramma kai gia ta bambaker iscúoun gia
fort’o 5 Kg.
19
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 20
P’naka programmtwn
EIDIKA PROGRAMMATA
Qésh
epilogéa
progrmmato
Perigraf
progrmmato
Piqané
epilogé
Progrmmata
A
Gia roúca polú Moúliasma stou
Moúliasma lerwména, ekt— 30°C. Paúsh me
ap— mllina ner— ston kdo.
Gia na adeisete to
ner—, patste to
koump’ ekk’nhsh/paúsh
. Met ap— 18 ·re,
to pluntrio adeizei
aut—mata to ner—
Katanlwsh (*)
Mégisto
fort’o Enérgeia Ner—
Elc.
kWh
lt
dirkeia
5k
0,23
19
20
B
Roúca pou
3 xebglmata me
Xébgalma plúqhkan sto pr—sqeto pro•—n
céri kai prépei St’yimo
na xebgalqoún
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
5k
0,2
34
58
C
Gia roúca pou 1 xébgalma me pr—sqeto
Malaktik— plúqhkan sto pro•—n
céri kai prépei St’yimo
na xebgalqoún
me pro•—n
kollar’smato
malaktik—
NERO STON KADO
STIYIMO
5k
-
15
25
/
-
-
3
STIYIMO
5k
-
-
10
NERO STON KADO
STIYIMO
2k
0,23
33
37
D
Jdeiasma tou
Ddeiasma neroú ap— to
teleuta’o
xébgalma gia
ta progrmmata me thn
epilog
(ner— ston
kdo)
F
St’yimo
Jdeiasma tou neroú
St’yimo gia
St’yimo
roúca pou
plúqhkan sto
céri
G
Roúca elafr· Plúsimo stou 30°C
M’ni
lerwména, ekt— 2 xebglmata
pr—gramma ap— mllina Súntomo st’yimo
sti 700 str/lpt
O
Akúrwsh
Akúrwsh tou progrmmato
pou ektele’tai
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaféroun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou
peribllonto. Gia ta bambaker, aforoún fort’o 5 Kg.
20
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 21
P’naka programmtwn
Cronometrhméno stégnwma
Baqm—
stegn·mato
Lxtra
stégnwma
Stégnwma
gia fúlaxh (*)
Ltoima gia
sidérwma
Túpo roúcwn
Mégisto fort’o
Tacúthta
stiy’mato
Cr—no
stegn·mato
se lept
Bambaker kai lin
roúca poll·n
str·sewn (petséte
kai mpournoúzia)
2.5 kg
1000
95
1.5 kg
1000
70
2.5 kg
1000
85
1.5 kg
1000
60
2,0 kg
900
100
1,0 kg
900
60
2.5 kg
1000
65
1.5 kg
1000
50
Bambaker kai lin
(petséte,
mplouzkia, leuk
e’dh mpniou) gia
fúlaxh cwr’
sidérwma
Sunqetik kai
súmmeikta (r—mpe,
plekt, es·rouca,
leuk e’dh spitioú)
pou den creizontai
sidérwma
Bambaker kai lin
(sent—nia,
trapezomntila,
poukmisa k.lp.)
gia sidérwma
(*)
Súmfwna
me DRY
thn odhg’a
92/75, ta
pou
sthn etikéta
stoice’wn
(*) The
STORE
dryingCEE
programme
forstoice’a
cotton is
theanagrfontai
reference programme
for the
Energykatanlwsh
Label data, in
anaférontai
sto
pr—gramma
STEGNWMA
GIA
FULAXH
gia
bambaker.
compliance with EC directive 92/75.
21
132997710•EW1066W•gr.qxd
i
27-02-2001
9:47
Pagina 22
Dieqn súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh boqeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
ISCURH
PLUSH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
EUAISQHTH
PLUSH
LEUKANSH
40
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
SIDERWMA
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
STEGNO
KAQARISMA
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Apal—
plúsimo
sto céri
Mhn
plúnete
Mhn leuk‡nete
Elafr— sidérwma
meg. 110
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
kaqar— oin—pneuma
kai R113
Kanonik
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
22
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwtrio se stegnwtrio
roúcwn
roúcwn
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 23
Suntrhsh
surtarioú. Kaqar’ste thn upodoc me mia pali
odont—bourtsa. Xanablte to surtri sth qésh
tou.
Prin pragmatopoisete opoiadpote ergas’a
suntrhsh kaqarismoú, bglte to fi ap—
thn pr’za.
Lstico th p—rta
Elégcete taktik mpw uprcoun sti ptucé tou
lsticou th p—rta karf’tse, koumpi, karfi diakosmhtiké karf’tse.
P0038
F’ltro gia to deiasma tou neroú
O r—lo tou f’ltrou e’nai na sullégei klwsté kai
mikroantike’mena pou écoun xecaste’ sta roúca.
Elégcete taktik en e’nai kaqar— to f’ltro.
P1050
Topoqetste éna doce’o ktw ap— to f’ltro gia na
sulléxete to ner— pou qa bgei ap— to pluntrio.
Exwterik epif‡neia
Kaqar’zete thn exwterik epif‡neia tou plunthr’ou
me cliar— ner— kai éna oudétero, mh diabrwtik—
aporrupantik—. Xeplénete me kaqar— ner— kai
skoup’zete me éna malak— pan’.
Shmantik—: mh crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik
lla par—moia pro•—nta gia ton kaqarism— th§
exwterik§ epif‡neia§.
P0011
Ano’xte to portki.
Surtri aporrupantikoú
Ta aporrupantik kai ta pr—sqeta pro•—nta
dhmiourgoún me ton kair— mia kroústa sto
eswterik— twn qhk·n.
Kaqar’zete taktik to surtri tou aporrupantikoú,
bzont to ktw ap— th brúsh. Gia na bglete to
surtri ap— thn upodoc, patste sto ant’stoico
shme’o pou br’sketai arister sto bqo tou
surtarioú.
P0132
Gia na kaqar’sete kalútera to surtri, mpore’te na
bglete ti qke sti opo’e topoqetoúntai ta
pr—sqeta pro•—nta.
P0133
Xebid·ste kai trabxte to f’ltro.
P0040
P0879
Plúneté to me ner— th brúsh kai xanablte to sth
qésh tou, bid·nont to kal.
Jdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth angkh.
P0878
To aporrupantik— mpore’ makropr—qesma na
dhmiourgsei kroústa kai sthn upodoc tou
23
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 24
Mikr— f’ltro tou swlna
paroc
Prostas’a ap— ton pgo
En to pluntrio e’nai egkatesthméno se éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na pései ktw ap— tou
0°C, akolouqste ti paraktw odhg’e:
En to pluntrio creizetai periss—tero cr—no gia
na gem’sei me ner—, elégxte mpw e’nai fragméno to
f’ltro tou swlna paroc.
• Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlna paroc ap— th brúsh.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Blte ti kre tou swlna apocéteush kai tou
swlna paroc se mia leknh pou e’nai
topoqethménh sto ptwma.
Xebid·ste to swlna ap— th brúsh.
Kaqar’ste to f’ltro me mia odont—bourtsa.
Xanabid·ste to swlna.
• Epiléxte to pr—gramma adeismato tou neroú “DP
kai afste to na ftsei mécri to télo.
• Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh “OP
(akúrwsh).
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Xanabid·ste to swlna paroc kai blte xan
sth qésh tou to swlna apocéteush.
Ektel·nta auté ti diadikas’e to ner— pou ménei
mésa sto pluntrio qa adeisei, apotréponta th
dhmiourg’a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn
tmhmtwn.
P1090
Ddeiasma neroú se per’ptwsh
éktakth angkh
,tan qa qésete ek néou se leitourg’a to pluntrio,
bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto peribllon e’nai
pnw ap— tou 0°C.
En to pluntrio den adeizei to ner—, akolouqste
ti paraktw odhg’e gia na adeisete to ner— ap—
ton kdo:
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Periménete mécri na kru·sei to ner—
(sthn per’ptwsh pou e’cate epiléxei pr—gramma
me qermokras’a 60°C uyhl—terh).
• Topoqetste mia leknh anlogh cwrhtik—thta
(15-20 l’tra per’pou) sto ptwma, ktw ap— to
f’ltro.
• Xebid·ste arg to f’ltro kai afste to ner— na
bgei ap— to pluntrio.
• Afoú adeisei to ner—, xanabid·ste to f’ltro kai
blte to pluntrio sth qésh tou.
24
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 25
Dusleitourg’e
Dusleitourg’e pou mporoún na apokatastaqoún cwr’ thn epémbash tecnikoú.
Kat th leitourgUa tou plunthrUou-stegnwthrUou uprcei piqan>thta na emfanisteU ston pUnaka endeUxewn
éna ap> tou paraktw kwdiko? sunagermo?:
E10: to pluntrio de gem’zei me ner—
E20: to pluntrio den adeizei to ner—
E40: h p—rta e’nai anoikt
Afoú lúsete to pr—blhma, patste to koump’ “ekk’nhsh/paúshP gia na xekinsei to pr—gramma pou e’cate diak—yei.
En den mpore’te na lúsete to pr—blhma, apeuqunqe’te sto plhsiéstero exousiodothméno kéntro sérbi.
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio den t’qetai se
leitourg’a.
• Den écei kle’sei kal h p—rta (E40).
• To pluntrio den trofodote’tai me hlektrik— reúma.
• Lcei kae’ h asfleia th hlektrologik
egkatstash tou spitioú.
• Den epiléxate pr—gramma prin patsete to koump’
ekk’nhsh/paúsh.
• Lcete epiléxei th leitourg’a “EKKINHSH ME
KAQUSTERHSHP.
• To pluntrio de gem’zei me ner—.
• E’nai kleist h brúsh tou neroú (E10).
• Den trécei ner— ap— th brúsh (E10).
• O swlna paroc écei tsak’sei e’nai fragméno
(E10).
• E’nai fragméno to mikr— f’ltro tou swlna paroc
(E10).
• Den e’nai kleist h p—rta (E40).
• To pluntrio gem’zei me ner— kai
to adeizei amésw met.
• O swlna adeismato tou neroú br’sketai se
polú camhl qésh se scésh me to pluntrio.
Anatréxte sthn ant’stoich pargrafo th
en—thta “deiasma tou neroúP.
• To pluntrio den adeizei to
ner— /kai de st’bei.
• O swlna adeismato tou neroú écei tsak’sei e’nai fragméno (E20).
• O swlna adeismato tou neroú to f’ltro
e’nai fragména (E20).
• ‘Ecei epilegeU h epilog*
.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn ent— tou kdou.
• To ner— trécei sto ptwma.
• Lcete crhsimopoisei uperbolik pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—
(knei polú afr—).
• Lcei bgei kpoio steganopoihtik— daktúlio tou
swlna paroc. En e’nai dúskolo na diakr’nete en
trécei ner— ap— to swlna, elégxte en e’nai ugr—.
• Lcei katastrafe’ o swlna adeismato tou neroú.
• De bid·sate kal to f’ltro adeismato tou
neroú met ton kaqarism—.
• To apotélesma th plúsh den
e’nai ikanopoihtik—.
• Lcete crhsimopoisei mikr pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—.
• Den kaqar’sate tou “dúskolouP lekéde prin thn
plúsh.
• Den epiléxate th swst qermokras’a, se
sunduasm— me to katllhlo pr—gramma.
• Uperfort·sate ton kdo.
25
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 26
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio done’tai knei
q—rubo.
• Den écoun afaireqe’ —le oi diatxei asfale’a
pou crhsimopoioúntai kat th metafor.
• To pluntrio écei topoqethqe’ epnw se xéno
antike’meno.
• Ta podarkia strixh tou plunthr’ou den
akoumpoún kal sto ptwma.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn mésa ston kdo.
• ^sw§ e’nai l’ga ta roúca mésa ston kdo.
• Den ano’gei h p—rta.
• To pluntrio e’nai se fsh proqérmansh.
• H stqmh tou neroú e’nai uyhl.
• H p—rta e’nai ak—ma mplokarisménh.
H p—rta ano’gei m—no afoú anyei h ant’stoich
lucn’a.
• To st’yimo xekin me
kaqustérhsh den xekin
kaq—lou.
• Lcei energopoihqe’ to prostateutik— sústhma
“exisorr—phshP, to opo’o apotrépei thn
uperbolik d—nhsh tou plunthr’ou kat to
st’yimo kai exasfal’zei th staqer—thta tou
plunthr’ou. En kat thn énarxh th fsh tou
stiy’mato, ta roúca den e’nai omoi—morfa
katanemhména mésa ston kdo, to pluntrio to
anagnwr’zei kai prospaqe’ na anakatanmei ta
roúca omoi—morfa, peristréfonta ton kdo.
M—li ta roúca katanemhqoún omoi—morfa, xekin
h fsh tou stiy’mato, arcik se camhl
tacúthta, en den écei apokatastaqe’ plrw h
isorrop’a.
• To pluntBrio-stegnwtBrio den
stegn·nei B to stégnwma den
e’nai ikanopoihtik—:
• Den écei epilege’ o cr—no * o baqm—
stegn·mato.
• H bna tou neroú e’nai kleist*. (E10)
• To f’ltro ex—dou e’nai fragméno. (E20)
• To fort’o roúcwn e’nai polú meglo.
• Den écei epilege’ epark* cr—no.
• Lcei epilege’ to pr—gramma stegn·mato sto
lqo tm*ma tou epilogéa.
26
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 27
O q—rubo§
pou k‡nei to pluntrio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatist me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To pluntrio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhl
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
Sérbi kai antallaktik
Mod.
..........
Ser.
Se per’ptwsh blbh, anatréxte sto keflaio
“Dusleitourg’eP gia na diapist·sete en mpore’te
na apokatastsete m—noi sa th blbh.
En den kataférete na apokatastsete na
exakrib·sete th blbh, apeuqunqe’te sto kéntro
sérbi.
To sérbi kai ta antallaktik parécontai ap— ta
kéntra sérbi tou exousiodothménou
metapwlhté
Kat thn epikoinwn’a sa me to kéntro sérbi gia
thn paraggel’a antallaktik·n, e’nai apara’thto na
anaférete ton kwdik— tou pro•—nto, ton ariqm—
seir kai to montélo tou plunthr’ou, stoice’a ta
opo’a anagrfontai sthn eidik pinak’da pou
br’sketai topoqethménh sto pluntrio.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
Montélo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm— seir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwdik— pro•—nto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm/n’a agor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Ser. No. .........
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 28
Gia ton upeúquno th egkatstash
• En e’nai apara’thth h tropopo’hsh th
hlektrologik egkatstash tou spitioú
prokeiménou na g’nei h egkatstash tou
plunthr’ou, —le oi ergas’e qa prépei na
pragmatopoihqoún apokleistik ap— eidikeuméno
tecnik—.
• Elégxte en h hlektrologik egkatstash tou
spitioú e’nai ikan na decqe’ to mégisto
apaitoúmeno fort’o gia th leitourg’a tou
plunthr’ou (2,2 kWh), lambnonta up—yh thn
taut—cronh crsh kai llwn hlektrik·n
suskeu·n.
• Afoú oloklhr·sete thn egkatstash tou
plunthr’ou, bebaiwqe’te —ti de sthr’zetai epnw
sto kal·dio trofodos’a.
• En to ptwma sto opo’o akoump to pluntrio
e’nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe’te —ti e’nai
dunat h kuklofor’a tou aéra ktw ap— to
pluntrio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai
th mokéta.
• H endec—menh antikatstash tou kalwd’ou
trofodos’a prépei na pragmatopoie’tai sto
plhsiéstero kéntro sérbi.
Profulxei
Egkatstash
• M—li bglete to pluntrio ap— th suskeuas’a, elégxte
mpw parousizei ende’xei fqor. En diathre’te
amfibol’e gia thn kal katstash tou plunthr’ou,
mhn to qésete se leitourg’a, all apeuqunqe’te sto
tmma tecnik upostrixh th antiproswpe’a.
• To bro tou plunthr’ou e’nai meglo. Prépei na
e’ste prosektiko’ —tan to metakine’te.
• Gia l—gou asfale’a, den epitrépetai h
tropopo’hsh th suskeu.
• Prin crhsimopoisete to pluntrio, prépei na
afairésete ta ulik suskeuas’a ap— to eswterik—
tou. En den afairésete —le ti diatxei asfale’a
kat th metafor en ti afairésete me lqo
tr—po, mpore’ na proklhqoún blbe sto pluntrio
ta épipla me ta opo’a ércetai se epaf.
Sumbouleuqe’te thn ant’stoich pargrafo twn
odhgi·n crsh.
• Oi udrauliké ergas’e pou apaitoúntai gia thn
egkatstash tou plunthr’ou prépei na g’nontai
m—no ap— eidikeuméno udraulik—.
Tecnik carakthristik
DIASTASEIS
85 cm
60 cm
58 cm
'Uyo§
Plto
Bqo
220-230V/50 Hz
2200W
10 A
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH KATANALWSH ISCUOS
ELACISTH TIMH ASFALEIAS
PIESH NEROU
Mégisth
Elcisth
50 kPa
800 kPa
Bambaker
Sunqetik
Eua’sqhta
Mllina
PlJsimo
5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2 kg
ONOMASTIKO FORTIO
TACUTHTA STIYIMATOS
1000 str/lpt
H suskeu summorf·netai me ti ak—louqe Odhg’e th EOK:
73/23/EOK th 19/02/73 per’ camhl tsh
89/336/EOK th 03/05/89 per’ hlektromagnhtik sumbat—thta
28
Stégnwma
2,5 kg
2 kg
-
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 29
Egkatstash
7. Kalúyte ti opé me ti tpe pou br’skontai sto
p’sw méro tou plunthr’ou sto sakoulki pou
parécetai maz’ me ti odhg’e crsh.
Afa’resh twn diatxewn
asfale’a kat th metafor
Prin qésete se leitourg’a to pluntrio,
afairéste —le ti diatxei asfale’a kat th
metafor.
Sa sumbouleúoume na fulxete —le ti
prostateutiké diatxei, prokeiménou na ti
crhsimopoisete, se per’ptwsh pou qelsete
mellontik na metaférete to pluntrio.
P0256
1. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
dexi b’da.
P0020
Topoqéthsh
Prin topoqetsete to pluntrio sthn telik tou
qésh, peristréyte to kro tou swlna adeismato
tou neroú, sto p’sw méro tou plunthr’ou, pro thn
kateúqunsh pou e’nai pio kont sth brúsh.
Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh,
peristréyte to kro tou swlna kai xanabid·ste ton
daktúlio. Elégxte mpw parousizetai diarro neroú.
P0255
2. Xapl·ste to pluntrio, sthr’zont to sto p’sw
méro tou kai proséconta na mhn katastréyete
tou swlne. Prokeiménou na mh sumbe’ kti
tétoio, topoqetste metaxú tou pat·mato kai tou
plunthr’ou éna kommti ap— th suskeuas’a.
3. Afairéste to kentrik— klumma polusturen’ou
ap— to ktw méro tou plunthr’ou kai bglte ta
dúo sakoulkia ap— poluaiqulénio.
P0021
Topoqetste to pluntrio se ep’pedh kai staqer
epifneia. Elégxte mpw empod’zetai h kuklofor’a
tou aéra gúrw ap— to pluntrio, l—gw th úparxh
calioú, mokéta k.lp. Bebaiwqe’te —ti to pluntrio den
ércetai se epaf me ton to’co ta épipla th kouz’na.
Topoqetste to se ap—stash 3-5 ekatost·n
toulciston ap— ta épipla kai ton to’co.
4. Trabxte me meglh prosoc, pr·ta to dexi—
sakoulki (1) kai sth sunéceia to arister— (2),
trab·nta pro to kéntro to plunthr’ou.
2
P1068
Orizont’wsh
1
Orizonti·ste me akr’beia to pluntrio, xebid·nonta
bid·nonta ta ruqmiz—mena podarkia. Poté mhn
topoqete’te ktw ap— to pluntrio cart—ni, xúlo par—moia ulik gia na antistaqm’sete ta anis—peda
shme’a tou pat·mato.
P1066
5. Férte to pluntrio se —rqia qésh kai xebid·ste
ti lle 2 b’de sto p’sw méro.
6. Afairéste ti trei plastiké upodocé sti
opo’e sthr’zontai oi b’de.
P1051
29
132997710•EW1066W•gr.qxd
27-02-2001
9:47
Pagina 30
O swlna ex—dou den prépei na e’nai tsakisméno.
Topoqetste ton kat mko tou pat·mato kai
shk·ste ton kont sthn éxodo tou neroú.
Paroc neroú
Sundéste to swlna paroc se brúsh me
upodocé§ twn 3/4P.
O swlna paroc den e’nai dunat—n na
epimhkunqe’. En e’nai kont— kai den epiqume’te na
metakinsete th brúsh, qa prépei na agorsete énan
enia’o makrútero swlna, ap— autoú pou
kataskeuzontai eidik gia aut th crsh.
P0023
Hlektriké sundései
To pluntrio leitourge’ me monofasik— reúma, me
tsh 220-230V kai sucn—thta 50Hz.
P1088
Sundéste to kal·dio trofodos’a tou
plunthr’ou se mia pr’za me ge’wsh.
Zxodo neroú
O kataskeuast den férei euqúnh gia blbe
traumatismoú pou ofe’lontai sthn
parbleyh twn proanaferqéntwn
kanonism·n scetik me thn asfleia.
H kampúlh tou swlna ex—dou mpore’ na
topoqethqe’ me trei diaforetikoú tr—pou:
Sto ce’lo tou niptra, crhsimopoi·nta ton
plastik— agk·na pou parécetai maz’ me to
pluntrio. Sthn per’ptwsh aut, qa prépei na e’ste
bébaioi —ti o swlna den qa mpore’ na apagkistrwqe’
ap— to ce’lo tou niptra, —tan to pluntrio qa
adeizei to ner—. Mpore’te na ton stere·sete, dénont
ton gia pardeigma ap— th brúsh ton to’co.
Den prépei na empod’zetai h pr—sbash sto
kal·dio trofodos’a, met thn egkatstash
tou plunthr’ou.
P0022
Se mia diakldwsh th apocéteush tou niptra.
H diakldwsh prépei na br’sketai pnw ap— to
sif—ni, kat tr—po tétoio ·ste h kampúlh tou
swlna na br’sketai toulciston 60 ekatost pnw
ap— to ptwma.
Se énan agwg— apocéteush se úyo —ci mikr—tero
ap— 60 ekatost oúte megalútero ap— 90 ekatost.
To kro tou swlna ex—dou prépei pnta na
aer’zetai. Aut— shma’nei —ti h eswterik dimetro
tou agwgoú qa prépei na e’nai megalúterh ap— thn
exwterik dimetro tou swlna ex—dou.
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement