Electrolux EW757F User manual

Electrolux EW757F User manual
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 1
PLUNTHRIO ROUCWN
ODHGIES GIA THN EGKATASTASH
KAI TH CRHSH
EW 757 F
132999760
GR
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 2
Gia to crsth
Profulxei
Parakaloúme na diabsete auté ti odhg’e leitourg’a me prosoc, d’nonta idia’terh shmas’a sti
shmei·sei asfale’a pou perilambnontai se autn th sel’da. Sunistoúme na fulxete aut— to egceir’dio
odhgi·n gia mellontik anafor se aut—, kaq· kai na to d·sete se tuc—n mellontikoú idioktte tou
plunthr’ou.
Oi profulxei auté parécontai gia thn asflei sa, all kai thn asfleia twn llwn.
Parakaloúme na ti diabsete prosektik prin thn egkatstash kai crsh tou plunthr’ou.
Crsh
Asfleia gia ta paidi
• H sugkekriménh suskeu écei scediaste’ gia crsh
ap— enlika toma kai gia oikiak crsh, súmfwna
me ti odhg’e autoú tou egceirid’ou.
• *tan to pluntrio e’nai se leitourg’a, mhn afnete
ta paidi na to plhsisoun me skop— na pa’xoun.
• Elégcete ton kdo prin blete mésa ta roúca.
Mpore’ na écoun pagideute’ se aut—n mikr paidi
z·a.
• Mh qésete se leitourg’a to pluntrio, en to
kal·dio trofodos’a e’nai katestramméno en o
p’naka twn ceiristhr’wn h epifneia ergas’a
parousizoun blbe, oi opo’e apaitoún
epémbash sto eswterik— tou plunthr’ou.
• Ta ulik th suskeuas’a (p.c. plastik
membrnh, polustur—lio) mpore’ na apodeicqoún
epik’nduna gia ta paidi kai na prokalésoun éw
kai asfux’a! Fulte ta se shme’o —pou den
mporoún na ta ftsoun ta paidi.
• Mhn epiceire’te na bglete to fi ap— thn pr’za
trab·nta to kal·dio, all trabxte to ’dio to
fi.
• En qélete na petxete to pluntrio, k—yte to
kal·dio trofodos’a kai katastréyte to mntalo
th p—rta, ·ste na mhn uprcei per’ptwsh na
pagideutoún mikr paidi mésa sto pluntrio.
• Mhn topoqete’te sto pluntrio roúca me lekéde
ap— benz’nh, alko—l, triclwroaiqulénio k.lp. En
crhsimopoisete ta pro(—nta aut prin to
plúsimo twn roúcwn, e’nai apara’thto prin blete
ta roúca sto pluntrio, na afsete na exatmiste’
to pro(—n.
• Se per’ptwsh blbh, mhn epiceirsete na
episkeusete m—noi sa to pluntrio.
Epidiorq·sei oi opo’e den ekteloúntai ap—
eidikeuméno proswpik— mpore’ na prokalésoun
blbe. Apeuqunqe’te se éna exousiodothméno
kéntro sérbi kai zhtste na topoqetsoun sto
pluntri— sa gnsia antallaktik.
2
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 3
Ap—rriyh
Ulik suskeuas’a
Pluntrio
• *sa ulik epishma’nontai me to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Aut— shma’nei —ti e’nai dunat— na
anakuklwqoún, ef—son h ap—rriy tou g’nei
swst, se katllhla doce’a sullog.
Gia thn pali sa suskeu, crhsimopoiste
egkekriménou c·rou ap—rriyh. Bohqste na
diathrhqe’ h p—lh sa kaqar!
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio
>PP< = polupropulénio
Sumboulé gia thn prostas’a tou
peribllonto
• Metrste thn pos—thta tou aporrupantikoú
súmfwna me ti odhg’e tou kataskeuast, th
sklhr—thta tou neroú tou diktúou udrod—thsh,
thn pos—thta twn roúcwn kai to p—so lerwména
e’nai.
Gia na écete megalúterh exoikon—mhsh neroú,
enérgeia kai na suneisférete sthn prostas’a tou
peribllonto, sunistoúme na akolouqsete auté
ti sumboulé:
• Gem’zete pnta ton kdo, prokeiménou na écete
oikonomik— plúsimo, mh epiblabé gia to
peribllon, front’zonta wst—so na mhn ton
fort·nete uperbolik.
• Me ton katllhlo kaqarism— prin to plúsimo, oi
lekéde kai oi periorisméne khl’de mporoún na
afaireqoún. Sth sunéceia, ta roúca mporoún na
pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
• Crhsimopoie’te to pr—gramma pr—plush m—no gia
polú lerwména roúca.
3
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 4
Periec—mena
Gia to crsth
Profulxei
2
Perigraf tou plunthr’ou
5
Gia ton upeúquno th egkatstash
P’naka ceiristhr’wn
6
Profulxei
Perigraf leitourgi·n
6
Sumboulé gia to plúsimo
7
Kathgor’a
7
Qermokras’a
7
*gko roúcwn
7
Afa’resh twn lekédwn
7
Aporrupantik kai pr—sqeta pro•—nta
8
Diadoc energei·n
Egkatstash
Tecnik carakthristik
Egkatstash
Afa’resh twn diatxewn asfale’a kat
th metafor
P’naka programmtwn
Suntrhsh
20
11
Paroc neroú
21
12-13
Hxodo neroú
21
Hlektriké sundései
21
14
Exwterik epif‡neia
14
Surtri aporrupantikoú
14
F’ltro gia to deiasma tou neroú
14
Mikr— f’ltro tou swlna paroc
15
Fdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth
15
15
16-17
Sérbi kai antallaktik
20
20
14
Dusleitourg’e
19
20
Orizont’wsh
Lstico th p—rta
angkh
Prostas’a ap— ton pgo
19
Topoqéthsh
9-10
Dieqn súmbola gia to plúsimo
twn ufasmtwn
19
18
Odhg— gia th crsh tou egceirid’ou odhgi·n
Sto egceir’dio perilambnontai ta ak—louqa súmbola odhgi·n:
Plhrofor’e scetik me thn asfal crsh tou plunthr’ou.
Sumboulé kai sustsei gia th swst crsh tou plunthr’ou kai gia idanik apotelésmata.
Plhrofor’e scetik me thn prostas’a tou peribllonto.
H suneisfor ma sthn prostas’a
tou peribllonto:
Crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
4
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 5
Perigraf tou plunthr’ou
3
1
1 Surtri aporrupantikoú
2 P’naka programm‡twn
3 P’naka ceiristhr’wn
2
4 Ieirolab p—rta§
5 F’ltro
6 Ruqmiz—mena podarkia
4
5
6
Surtri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsh
Malaktik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX8 th qkh)
Cl
Leukantik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX8 th qkh)
P0909
5
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 6
P’naka ceiristhr’wn
1
2 3 4 56
1 P’naka programmtwn
7
8
5 Pl&ktro “énarxh/diakop&
leitourg’a#
O p’naka twn programmtwn plúsh parécetai maz’
me ti odhg’e.
Piézoume aut— to koump’ gia na qésoume se leitourg’a
to plunt%rio. Gia na diak—youme th leitourg’a tou
plunthr’ou % kpoio pr—gramma plúsh, to piézoume
xan.
Prin epiléxoume to pr—gramma plúsh &
allxoume éna pr—gramma pou br’sketai se
exélixh, to plunt&rio den prépei na e’nai se
leitourg’a kai sunep· aut— to koump’ den
prépei na e’nai pathméno.
2 Koump’ “cwr’ st’yimo#
Pat·nta aut— to koump’ diak—ptontai —le oi
fsei stiy’mato, sthn per’ptwsh ufasmtwn pou
te’noun na zar·soun.
Se per’ptwsh epilog% aut% th leitourg’a sta
progrmmata A kai B gia bambaker kai lin, h
suskeu% qa ektelései éna xébgalma periss—tero (4
ant’ gia 3).
6 Fwtein éndeixh leitourg’a
Anbei —tan piézoume to koump’ “énarxh/diakop
leitourg’aN : kai sbnei —tan to xanapiézoume.
3 Pl&ktro “súntomo kúklo#
En ta roúca den e’nai polú br·mika, mporoúme na
crhsimopoi%soume aut— to pl%ktro gia na meiwqe’ o
cr—no plus’mato. Sunisttai o sunduasm— me
qermokras’e ap— 30° C éw 60° C. O cr—no qa
meiwqe’ kat 35 lept per’pou gia ta progrmmata
plúsh bambaker·n kai kat 20 lept gia ta
progrmmata sunqetik·n.
7 Diak—pth epilog
qermokras’a
O diak—pth mpore’ na peristréfetai pro ta
arister % pro ta dexi gia na epiléxoume th
qermokras’a plúsh.
Qésh : plúsh me krúo ner— gia eua’sqhta roúca,
gia pardeigma oi kourt’ne.
Qésh : plúsh sto céri stou 30° C gia roúca pou
4 Pl&ktro “dunat— xébgalma#
Piézonta aut— to koump’, to plunt%rio qa
pragmatopoi%sei 4 xebglmata ant’ 3 sta
progrmmata plúsh gia bambaker kai lin, ekt—
ap— to pr—gramma C (xébgalma).
Sunisttai gia toma pou e’nai epirrep% se allerg’e
ap— aporrupantik sti periocé —pou to ner— e’nai
polú gluk— (ep’pedo sklhr—thta 1, blépe sel. 8).
féroun etikéta me thn éndeixh “plúsimo sto céri”.
8 Epilogéa programmtwn
Peristréyte to diak—pth pro ta dexi éw —tou h
éndeixh anafor pou br’sketai ston p’naka
ceiristhr’wn sumpései akrib· me to epiqumht—
pr—gramma.
6
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 7
Fort’o roúcwn
Sumboulé gia to plúsimo
Mhn uperfort·nete to pluntrio.
Oi odhg’e scetik me to fort’o twn roúcwn
br’skontai stou p’nake twn programmtwn.
Kathgor’a
Den prépei na parablépete ta súmbola pou
uprcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg’e
plúsh pou parécontai ap— ton kataskeuast.
Geniko’ kan—ne:
Bambaker, lin: gem’ste ton kdo, all mhn ton
uperfort·sete.
Cwr’zete ta roúca me ton ex tr—po: leuk,
crwmatist, sunqetik, eua’sqhta, mllina.
Sunqetik: mh gem’zete periss—tero ap— mis— kdo.
Eua’sqhta kai mllina ufsmata: mh gem’zete
periss—tero ap— to éna tr’to tou kdou.
Ta leuk den prépei na plénontai maz’ me ta
crwmatist. Ta leuk roúca mpore’ me to plúsimo
na garisoun.
To mégisto fort’o roúcwn exasfal’zei thn idanik
crsh neroú kai enérgeia.
Ta kainoúria crwmatist roúca mpore’ sto pr·to
plúsimo na xebyoun. Sa sumbouleúoume na ta
plúnete xecwrist thn pr·th for.
En ta roúca e’nai polú lerwména, mei·ste to
fort’o.
Elégxte mpw uprcoun sta roúca metallik
antike’mena (p.c. k—pitse, koump·mata
asfale’a diakosmhtiké karf’tse).
Bro roúcwn —tan e’nai stegn
Oi ak—louqe timé e’nai endeiktiké:
Koump·nete ti maxilaroqke, ta fermour, ti
k—pitse kai ta koumpi. Dénete ta zwnkia ti
z·ne twn roúcwn.
Idia’tera prosektiko’ prépei na e’ste me ti
kourt’ne. Bgzete ta gantzkia ap— ti kourt’ne bzeté ti se éna mikr— d’ctu sakoulki.
mpournoúzia
petséte faghtoú
paplwmatoqke
sent—ni
maxilaroqkh
trapezomnthlo
petséta
xeskon—pana
nuctik—
gunaike’o slip
andrik mploúza ergas’a
andrik— poukmiso
andriké putzme
mploúza
andrik— slip
Qermokras’a
Afa’resh twn lekédwn
95°
E’nai piqan— orisménoi lekéde na mhn afaireqoún
me skéto ner— kai aporrupantik—. Sa
sumbouleúoume na tou afairésete prin thn plúsh.
Bzete ta roúca mikr·n diastsewn, —pw kltse z·ne, se mia pninh qkh se mia maxilaroqkh. Aut—
prépei na to knete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta
sugkekriména roúca metaxú tou kdou kai tou
túmpanou.
Afairéste tou ep’monou lekéde prin thn plúsh.
Tr’yte ta polú lerwména shme’a twn roúcwn,
crhsimopoi·nta eidik— aporrupantik— aporrupantik— pro•—n se morf psta.
60°
gia roúca leuk, lin bambaker, polú lerwména (p.c.
xeskon—pana, petséte gia ta
céria, leuk e’dh trapezar’a,
sent—nia k.lp.).
1200 gr.
100 gr.
700 gr.
500 gr.
200 gr.
250 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
600 gr.
200 gr.
500 gr.
100 gr.
100 gr.
A’ma: —tan o leké e’nai ak—mh nwp—, mpore’te na
ton plúnete me krúo ner—. En écei stegn·sei,
afste to roúco na moulisei se eidik—
aporrupantik— gia —lh th núcta kai sth sunéceia
kaqar’ste to me ner— kai sapoúni.
gia roúca leuk, bambaker,
kanonik lerwména (p.c.
es·rouca) kai gia crwmatist
roúca pou den xebfoun,
kanonik lerwména bambaker
(p.c. nuctik, putzme k.lp.),
lin sunqetik.
Ladompogi: pot’ste to shme’o me kaqar benz’nh
kai tr’yte sto shme’o tou leké, afoú pr·ta apl·sete
to roúco epnw se éna malak— pan’. Sth sunéceia,
tr’yte arketé foré to leké me aporrupantik—.
krúo ner— gia eua’sqhta roúca (p.c.
30°-40°
kourt’ne) eua’sqhta
Stegno’ lekéde ap— l’po: pot’ste to leké me
néfti kai, crhsimopoi·nta éna bambaker— pan’,
piéste me ti kre twn daktúlwn sa, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se mia malak epifneia.
crwmatist, súmmeikta ufsmata
me sunqetiké kai mlline ’ne.
7
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 8
Skouri: oxalik— la (mpore’te na to promhqeute’te
sta soúper-mrket) gia crsh en qerm· kpoio
antiskwriak— pro•—n gia crsh en yucr·. Idia’tera
prosektiko’ prépei na e’ste me tou stegnoú lekéde
ap— skouri, per’ptwsh sthn opo’a h kuttar’nh écei
dh diabrwqe’ kai to úfasma mpore’ na trupsei.
Lekéde ap— moúcla: plúnete me leukantik— kai
xeplúnete polú kal (m—no gia ta leuk roúca kai ta
crwmatist pou e’nai anqektik sto cl·rio).
C—rto: sapoun’ste elafr kai plúnete me dialuméno
leukantik— (leuk roúca, anqektik sto cl·rio).
Melnh ap— stul— kai k—lla: pot’ste me aset—n
(*) kai piéste sto shme’o tou leké, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se éna malak— pan’.
Kragi—n: pot’ste me aset—n, —pw parapnw, kai
sth sunéceia kaqar’ste to leké me oin—pneuma. Sta
leuk roúca, crhsimopoiste leukantik— gia thn
afa’resh twn upoleimmtwn.
K—kkino kras’: afste to roúco na moulisei se
aporrupantik—, xeplúnete kai crhsimopoiste oxik— oxú
(x’di) kitrik— oxú (lem—ni) kai sth sunéceia xeplúnete.
Gia ta upole’mmata, crhsimopoiste leukantik—.
Melnh: anloga me th sústash th melnh,
pot’ste to úfasma arcik me aset—n (*) kai sth
sunéceia me oxik— oxú (x’di). Gia na afairésete ta
upole’mmata ap— ta leuk roúca, crhsimopoiste
leukantik— kai sth sunéceia xeplúnete kal.
Lekéde ap— p’ssa: crhsimopoiste pr·ta eidik—
aporrupantik— gia thn afa’resh lekédwn,
oin—pneuma benz’nh, kai sto télo plúnete me
aporrupantik— se morf psta.
(*) Mh crhsimopoie’te aset—n se roúca ap—
tecnht— metxi.
- Aporrupantik se ugr morf gia —lou tou
túpou ufasmtwn m—no gia mllina.
To aporrupantik— prépei na topoqete’tai sto surtri prin
thn énarxh tou progrmmato plúsh, sthn ant’stoich
qkh sto dosometrht pou topoqete’tai apeuqe’a mésa
ston kdo. Sthn per’ptwsh aut, to pr—gramma pou qa
epiléxete den prépei na perilambnei pr—plush.
En crhsimopoie’te aporrupantik— se ugr morf,
to pr—gramma pou qa epiléxete den prépei na
perilambnei pr—plush.
Blte to ugr— aporrupantik— sth qkh
tou
surtarioú amésw prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
Ta pr—sqeta ugr malaktik pro•—nta ta pro•—nta
kollar’smato prépei na topoqetoúntai sth qkh me to
súmbolo
prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
To ugr— leukantik— prépei na topoqete’tai sth qkh
me to súmbolo
.
*son afor th dosolog’a twn pr—sqetwn pro•—ntwn,
akolouqe’te ti odhg’e tou kataskeuast, all den
prépei se kam’a per’ptwsh na uperbe’te to —rio
th qkh me thn éndeixh “MACN.
H pos—thta tou aporrupantikoú pou prépei na
crhsimopoie’te
H pos—thta tou aporrupantikoú exarttai ap— ton
túpo twn ufasmtwn, ton —gko twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai th sklhr—thta tou neroú.
H sklhr—thta tou neroú diakr’netai se ep’peda.
Plhrofor’e scetik me to ep’pedo sklhr—thta tou
neroú mpore’te na prete ap— thn etaire’a údreush
th c·ra sa ap— thn topik autodio’khsh.
*son afor th dosolog’a, akolouqste ti odhg’e
tou kataskeuast.
Aporrupantik kai pr—sqeta
pro•—nta
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú, en:
- Ta roúca pou qélete na plúnete e’nai l’ga.
- Ta roúca den e’nai polú lerwména.
- En dhmiourge’tai meglh pos—thta afroú kat th
dirkeia tou plus’mato.
- En den e’nai polú sklhr— to ner— (éw to
ep’pedo glukoú).
To apotélesma th plúsh exarttai ap— thn epilog tou
aporrupantikoú kai th swst dosolog’a. H swst
dosolog’a sumbllei sthn apofug th dhmiourg’a
apobltwn, kaq· kai sthn prostas’a tou peribllonto.
Par—lo pou e’nai biodiasp·mena, ta aporrupantik
periécoun stoice’a ta opo’a diatarssoun thn
eupr—sblhth oikologik isorrop’a th fúsh.
H epilog aporrupantikoú exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn (eua’sqhta, mllina, bambaker
k.lp.), to cr·ma, th qermokras’a plus’mato kai to
p—so lerwména e’nai ta roúca.
Sto sugkekriméno pluntrio, mpore’te na crhsimopoisete
—la ta aporrupantik pou diat’qentai sto emp—rio:
- Aporrupantik se sk—nh gia —lou tou túpou
ufasmtwn.
- Aporrupantik se sk—nh gia eua’sqhta kai
mllina ufsmata.
Baqmo’ sklhr—thta tou neroú
Baqmo’
8
Ep’pedo
Carakthristik
Germanik
kl’maka
°dH
Gallik
kl’maka
°T.H.
1
gluk—
0- 7
0-15
2
métrio
8-14
16-25
3
sklhr—
15-21
26-37
4
polú sklhr—
nw twn 21 nw twn 37
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 9
4. Epilog tou epiqumhtoú
sunduasmoú
Diadoc energei·n
Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na
ektelésete to pr—gramma gia ta bambaker stou
60°C, cwr’ roúca, prokeiménou na
apomakrunqoún tuc—n upole’mmata ap— ton kdo
kai to per’blhma, ta opo’a dhmiourgqhkan kat thn
kataskeu tou plunthr’ou.
Blte mis d—sh aporrupantikoú sth qkh tou
surtarioú kai qéste se leitourg’a to pluntrio.
Piéste to koump’ ta koumpi pou qélete.
1. Blte ta roúca sto pluntrio
Ano’xte thn p—rta.
Blte éna éna ta roúca ston kdo. Apl·ste ta
roúca —so to dunat—n periss—tero. Kle’ste thn
p—rta.
5. Epilog th qermokras’a
Peristréyte ton diak—pth stou epiqumhtoú
baqmoú.
2. Metrste to aporrupantik—
Ano’xte to surtri tou aporrupantikoú mécri to
térma th diadrom tou.
Blte thn pos—thta aporrupantikoú pou
sunisttai ap— ton kataskeuast sthn katllhlh
qkh tou surtarioú
.
En qélete na knete pr—plush prin thn kúria
plúsh, blte aporrupantik— kai sth qkh
pr—plush
.
60
M0042
6. Epilog tou progrmmato kai
énarxh leitourg’a
Cl
Peristréyte ton diak—pth pro ta dexi gia to
pr—gramma plúsh pou epiqume’te kai piéste to
koump’ “énarxh/diakop leitourg’aN : H fwtein
éndeixh anbei kai to pluntrio arc’zei na leitourge’.
P0910
B
3. Metrste thn pos—thta twn
pr—sqetwn
Blte, en qélete, to malaktik— sto tmma
kai to
leukantik— sto tmma
(h d—sh den
prépei na uperba’nei to —rio th qkh me thn
éndeixh “MAC8).
M0043
Cl
P0911
9
P0033
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 10
7 Télo tou progrmmato
plúsh
To pluntrio stamatei th leitourg’a tou aut—mata.
En écete epiléxei éna pr—gramma kai den adeizei to
ner— ap— to teleuta’o xébgalma, epiléxte to
pr—gramma H (súntomo st’yimo) to M (deiasma)
prin ano’xete thn p—rta.
Piéste xan to koump’ “énarxh/diakop leitourg’aN
gia na sbsete to pluntrio. H fwtein éndeixh
leitourg’a sbnei.
E’nai fusik— na anaménete 2 lept per’pou prin
mporésete na ano’xete to parquro tou kdou, ·ste
na persei o apara’thto cr—no gia na apemplake’
h ditaxh asfale’a.
Bglte ta pluména roúca.
Elégxte en o kdo écei adeisei plrw,
peristréfont ton me to céri, ·ste endecoménw na
mhn xecsete kpoia roúca mésa ston kdo pou qa
mporoúsan na calsoun (p.c. qa mporoúsan na
mazéyoun) na xebyoun an xanapluqoún maz’ me
thn ep—menh plúsh sa.
Apeleuqer·ste to koump’ pou endecoménw écete
piései.
Sunisttai na kle’sete th str—figga kai na bglete
to fi ap— thn pr’za.
Afste thn p—rta tou kdou elafr· anoict gia
na aeriste’ o kdo.
10
EW 757 F gr
30-08-2000
i
18:37
Pagina 11
Dieqn& súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh bo%qeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
ISCURH
PLUSH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
EUAISQHTH
PLUSH
LEUKANSH
40
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
SIDERWMA
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
STEGNO
KAQARISMA
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Apal—
plúsimo
sto céri
Mhn
plúnete
Mhn leuk‡nete
Elafr— sidérwma
meg. 110
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
kaqar— oin—pneuma
kai R113
Kanonik%
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
11
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwt%rio se stegnwt%rio
roúcwn
roúcwn
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 12
P’naka programmtwn
Iscur‡ progr‡mmata gia bambaker‡ kai lin‡
Onomastik— fort’o: 5 Kg
Mégisto fort’o: 5,5 Kg
Pr—grama Qermokras’a
A
60-90
E’do roúcwn
Perigraf&
progr‡mmato
Piqané epilogé
Leuk‡ polú lerwména Pr—plush stou 40C BCWRIS STIYIMO D
Plúsh stou 60-90C BDUNATO XEBGALMA
me pr—plush
3 xebg‡lmata
BSUNTOMOS KUKLOS
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
D
D
B(*)
60-90
Leuk‡ kanonik‡
lerwména cwr’
pr—plush
Plúsh stou 60-90C BCWRIS STIYIMO D
3 xebg‡lmata
BDUNATO XEBGALMA D
St’yimo meg‡lh
BSUNTOMOS KUKLOS D
di‡rkeia
A
40-60
Crwmatist‡ polú
lerwména me
pr—plush
Pr—plush stou 40C BCWRIS STIYIMO
D
Plúsh stou 40-60C BDUNATO XEBGALMA
3 xebg‡lmata
BSUNTOMOS KUKLOS
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
B
40-60
D
Crwmatist‡ kanonik‡ Plúsh stou 40-60C BCWRIS STIYIMO
3 xebg‡lmata
BDUNATO XEBGALMA
lerwména cwr’
St’yimo meg‡lh
BSUNTOMOS KUKLOS
pr—plush
di‡rkeia
C
Xébgalma me st’yimo
gia bambaker‡ kai
lin‡
4 xebg‡lmata me
epipr—sqeta
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
D
St’yimo gia
bambaker‡ kai lin‡
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
BCWRIS STIYIMO
D
D
D
D
D
Oi anafer—mene§ qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
(*) Pr—gramma anafor‡ gia ta stoice’a pou perilamb‡nontai sthn etikéta katan‡lwsh enérgeia, súmfwna me
th di‡taxh EOK 92/75 me fort’o roúcwn 5 Kg kai ton epilogéa qermokras’a stou 60 C.
enérgeia
1,15 kWh
ner—
58 l’tra
di‡rkeia
130 lept‡
Shmantik—!
● Ta progr‡mmata A kai B xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o epilogéa programm‡twn
gur’zei aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
● Gia na mhn up‡rcoun probl%mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu% kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut% mpore’ na all‡xei th mn%mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh..
12
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 13
P’naka programmtwn
Apal‡ progr‡mmata gia sunqetik‡, súmmeikta, eua’sqhta, m‡llina
Onomastik— fort’o: 2,5 Kg, m‡llina 2 Kg
Pr—gramma
Qermokras
’a
F
40-60
Sunqetik‡ polú
lerwména me
pr—plush
Pr—plush stou 40C BSUNTOMOS KUKLOS
Plúsh stou 40-60C
3 xebg‡lmata
Stamthma me ner—
ston kdo
D
G
40-60
Sunqetik‡ Súmmeikta
kanonik‡/l’go
lerwména cwr’
pr—plush
Plúsh stou 40-60C BSUNTOMOS KUKLOS
3 xebg‡lmata
Stamthma me ner—
ston kdo
D
Súntomo st’yimo
gia sunqetik‡,
súmmeikta,
eua’sqhta kai
m‡llina
Ideiasma kai súntomo
st’yimo
M‡llina
Plúsh stou 30-40C
3 xebg‡lmata
Stamthma me ner—
ston kdo
Eua’sqhta
uf‡smata me thn
etikéta “plúsimo
sto céri
Plúsh stou 30 C
3 xebg‡lmata
Stamthma me ner—
ston kdo
Eua’sqhta Metaxwt‡ Akrulik‡
Plúsh stou 30-40C
3 xebg‡lmata
Stamthma me ner—
ston kdo
L
Xébgalma gia
sunqetik‡,
súmmeikta,
eua’sqhta kai
m‡llina
3 xebg‡lmata me
malaktik—
Stamthma me ner—
ston kdo
M
Ideiasma
Ideiasma neroú
H
J
30-40
J
K
30-40
E’do roúcwn
Perigraf&
progr‡mmato
Piqané epilogé
Oi anafer—mene qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
H epilog% qermokras’a exart‡tai ap— to e’do twn roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
●
Ta progr‡mmata gia ta sunqetik‡ kai ta m‡llina xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o
epilogéa programm‡twn gur’zei aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
●
Gia na mhn up‡rcoun probl%mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu% kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut% mpore’ na all‡xei th mn%mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh.
To ner— tou teleuta’ou xebglmato gia ta sugkekriména progrmmata den adeizei gia na apotréyei th
dhmiourg’a tsalak·mato sta roúca. Gia na adeisei epiléxte to pr—gramma H % M.
13
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 14
Suntrhsh
surtarioú. Kaqar’ste thn upodoc me mia pali
odont—bourtsa. Xanablte to surtri sth qésh
tou.
Prin pragmatopoisete opoiadpote ergas’a
suntrhsh kaqarismoú, bglte to fi ap—
thn pr’za.
Lstico th p—rta
Elégcete taktik mpw uprcoun sti ptucé tou
lsticou th p—rta karf’tse, koumpi, karfi diakosmhtiké karf’tse.
P0038
F’ltro gia to deiasma tou neroú
O r—lo tou f’ltrou e’nai na sullégei klwsté kai
mikroantike’mena pou écoun xecaste’ sta roúca.
Elégcete taktik en e’nai kaqar— to f’ltro.
P1050
Topoqetste éna doce’o ktw ap— to f’ltro gia na
sulléxete to ner— pou qa bgei ap— to pluntrio.
Exwterik epif‡neia
Kaqar’zete thn exwterik epif‡neia tou plunthr’ou
me cliar— ner— kai éna oudétero, mh diabrwtik—
aporrupantik—. Xeplénete me kaqar— ner— kai
skoup’zete me éna malak— pan’.
Shmantik—: mh crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik
lla par—moia pro•—nta gia ton kaqarism— th§
exwterik§ epif‡neia§.
P0011
Ano’xte to portki.
Surtri aporrupantikoú
Ta aporrupantik kai ta pr—sqeta pro•—nta
dhmiourgoún me ton kair— mia kroústa sto
eswterik— twn qhk·n.
Kaqar’zete taktik to surtri tou aporrupantikoú,
bzont to ktw ap— th brúsh. Gia na bglete to
surtri ap— thn upodoc, patste sto ant’stoico
shme’o pou br’sketai arister sto bqo tou
surtarioú.
P0132
Gia na kaqar’sete kalútera to surtri, mpore’te na
bglete ti qke sti opo’e topoqetoúntai ta
pr—sqeta pro•—nta.
P0133
Xebid·ste kai trabxte to f’ltro.
Cl
P0040
P0915
Plúneté to me ner— th brúsh kai xanablte to sth
qésh tou, bid·nont to kal.
Fdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth angkh.
P0916
To aporrupantik— mpore’ makropr—qesma na
dhmiourgsei kroústa kai sthn upodoc tou
14
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 15
Mikr— f’ltro tou swlna
paroc
Prostas’a ap— ton pgo
En to pluntrio e’nai egkatesthméno se éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na pései ktw ap— tou
0°C, akolouqste ti paraktw odhg’e:
En to pluntrio creizetai periss—tero cr—no gia
na gem’sei me ner—, elégxte mpw e’nai fragméno to
f’ltro tou swlna paroc.
• Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlna paroc ap— th brúsh.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Blte ti kre tou swlna apocéteush kai tou
swlna paroc se mia leknh pou e’nai
topoqethménh sto ptwma.
Xebid·ste to swlna ap— th brúsh.
Kaqar’ste to f’ltro me mia odont—bourtsa.
Xanabid·ste to swlna.
• Epiléxte to pr—gramma adeismato tou neroú “MN
kai afste to na ftsei mécri to télo.
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Xanabid·ste to swlna paroc kai blte xan
sth qésh tou to swlna apocéteush.
Ektel·nta auté ti diadikas’e to ner— pou ménei
mésa sto pluntrio qa adeisei, apotréponta th
dhmiourg’a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn
tmhmtwn.
P1090
*tan qa qésete ek néou se leitourg’a to pluntrio,
bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto peribllon e’nai
pnw ap— tou 0°C.
Hdeiasma neroú se per’ptwsh
éktakth angkh
En to pluntrio den adeizei to ner—, akolouqste
ti paraktw odhg’e gia na adeisete to ner— ap—
ton kdo:
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Periménete mécri na kru·sei to ner—
(sthn per’ptwsh pou e’cate epiléxei pr—gramma
me qermokras’a 60°C uyhl—terh).
• Topoqetste mia leknh anlogh cwrhtik—thta
(15-20 l’tra per’pou) sto ptwma, ktw ap— to
f’ltro.
• Xebid·ste arg to f’ltro kai afste to ner— na
bgei ap— to pluntrio.
• Afoú adeisei to ner—, xanabid·ste to f’ltro kai
blte to pluntrio sth qésh tou.
15
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 16
Dusleitourg’e
Dusleitourg’e pou mporoún na apokatastaqoún cwr’ thn epémbash tecnikoú.
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio den t’qetai se
leitourg’a.
• Den écei kle’sei kal h p—rta.
• To pluntrio den trofodote’tai me hlektrik— reúma.
• Hcei kae’ h asfleia th hlektrologik
egkatstash tou spitioú.
• O epilogéa programm‡twn den e’nai
topoqethméno sth swst qésh kai to koump’
den e’nai pathméno.
• To pluntrio de gem’zei me ner—.
•
•
•
•
E’nai kleist h brúsh tou neroú.
Den trécei ner— ap— th brúsh.
O swlna paroc écei tsak’sei e’nai fragméno.
E’nai fragméno to mikr— f’ltro tou swlna paroc.
• Den e’nai kleist h p—rta.
• To pluntrio gem’zei me ner— kai
to adeizei amésw met.
• O swlna adeismato tou neroú br’sketai se
polú camhl qésh se scésh me to pluntrio.
Anatréxte sthn ant’stoich pargrafo th
en—thta “deiasma tou neroúN.
• To pluntrio den adeizei to
ner— /kai de st’bei.
• O swlna adeismato tou neroú écei tsak’sei e’nai fragméno.
• O swlna adeismato tou neroú to f’ltro
e’nai fragména.
• Hcei epilege’ h leitourg’a
.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn ent— tou kdou.
• Hcei epilege’ éna pr—gramma pou den adeizei to
ner— ap— to teleuta’o xébgalma.
• To ner— trécei sto ptwma.
• Hcete crhsimopoisei uperbolik pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—
(knei polú afr—).
• Hcei bgei kpoio steganopoihtik— daktúlio tou
swlna paroc. En e’nai dúskolo na diakr’nete en
trécei ner— ap— to swlna, elégxte en e’nai ugr—.
• Hcei katastrafe’ o swlna adeismato tou neroú.
• De bid·sate kal to f’ltro adeismato tou
neroú met ton kaqarism—.
• To apotélesma th plúsh den
e’nai ikanopoihtik—.
• Hcete crhsimopoisei mikr pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—.
• Den kaqar’sate tou “dúskolouN lekéde prin thn
plúsh.
• Den epiléxate th swst qermokras’a, se
sunduasm— me to katllhlo pr—gramma.
• Uperfort·sate ton kdo.
16
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 17
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio done’tai knei
q—rubo.
• Den écoun afaireqe’ —le oi diatxei asfale’a
pou crhsimopoioúntai kat th metafor.
• To pluntrio écei topoqethqe’ epnw se xéno
antike’meno.
• Ta podarkia strixh tou plunthr’ou den
akoumpoún kal sto ptwma.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn mésa ston kdo.
• Usw§ e’nai l’ga ta roúca mésa ston kdo.
• Den ano’gei h p—rta.
• To pr—gramma e’nai ak—mh se leitourg’a.
• H p—rta den écei ak—mh apasfaliste’
• Adei‡ste to ner— ef—son écete epiléxei th
leitourg’a
.
• To st’yimo xekin me
kaqustérhsh den xekin
kaq—lou.
Jcei energopoihqe’ to prostateutik— sústhma
“exisorr—phsh”, to opo’o apotrépei thn uperbolik%
d—nhsh tou plunthr’ou kat‡ to st’yimo kai
exasfal’zei th staqer—thta tou plunthr’ou. E‡n kat‡
thn énarxh th f‡sh tou stiy’mato, ta roúca den
e’nai omoi—morfa katanemhména mésa ston k‡do, to
plunt%rio to anagnwr’zei kai prospaqe’ na
anakatan%mei ta roúca omoi—morfa, peristréfonta
ton k‡do. M—li ta roúca katanemhqoún omoi—morfa,
xekin‡ h f‡sh tou stiy’mato.
Sunep·, e‡n sto télo tou kúklou den écei g’nei
kanonik— st’yimo, sunist‡tai h epanatopoqéthsh twn
roúcwn mésa ston k‡do kai h epilog% tou
progr‡mmato stiy’mato.
O q—rubo§
pou k‡nei to plunt%rio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatist% me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To plunt%rio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhl%
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
17
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 18
Sérbi kai antallaktik
Mod.
..........
Ser.
Se per’ptwsh blbh, anatréxte sto keflaio
“Dusleitourg’eN gia na diapist·sete en mpore’te
na apokatastsete m—noi sa th blbh.
En den kataférete na apokatastsete na
exakrib·sete th blbh, apeuqunqe’te sto kéntro
sérbi.
To sérbi kai ta antallaktik parécontai ap— ta
kéntra sérbi tou exousiodothménou
metapwlhté.
Kat thn epikoinwn’a sa me to kéntro sérbi gia
thn paraggel’a antallaktik·n, e’nai apara’thto na
anaférete ton kwdik— tou pro•—nto, ton ariqm—
seir kai to montélo tou plunthr’ou, stoice’a ta
opo’a anagrfontai sthn eidik pinak’da pou
br’sketai topoqethménh sto pluntrio.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
Montélo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm— seir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwdik— pro•—nto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm/n’a agor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Ser. No. .........
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 19
Gia ton upeúquno th egkatstash
• En e’nai apara’thth h tropopo’hsh th
hlektrologik egkatstash tou spitioú
prokeiménou na g’nei h egkatstash tou
plunthr’ou, —le oi ergas’e qa prépei na
pragmatopoihqoún apokleistik ap— eidikeuméno
tecnik—.
• Elégxte en h hlektrologik egkatstash tou
spitioú e’nai ikan na decqe’ to mégisto
apaitoúmeno fort’o gia th leitourg’a tou
plunthr’ou (2,2 kWh), lambnonta up—yh thn
taut—cronh crsh kai llwn hlektrik·n
suskeu·n.
• Afoú oloklhr·sete thn egkatstash tou
plunthr’ou, bebaiwqe’te —ti de sthr’zetai epnw
sto kal·dio trofodos’a.
• En to ptwma sto opo’o akoump to pluntrio
e’nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe’te —ti e’nai
dunat h kuklofor’a tou aéra ktw ap— to
pluntrio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai
th mokéta.
• H endec—menh antikatstash tou kalwd’ou
trofodos’a prépei na pragmatopoie’tai sto
plhsiéstero kéntro sérbi.
Profulxei
Egkatstash
• M—li bglete to pluntrio ap— th suskeuas’a, elégxte
mpw parousizei ende’xei fqor. En diathre’te
amfibol’e gia thn kal katstash tou plunthr’ou,
mhn to qésete se leitourg’a, all apeuqunqe’te sto
tmma tecnik upostrixh th antiproswpe’a.
• To bro tou plunthr’ou e’nai meglo. Prépei na
e’ste prosektiko’ —tan to metakine’te.
• Gia l—gou asfale’a, den epitrépetai h
tropopo’hsh th suskeu.
• Prin crhsimopoisete to pluntrio, prépei na
afairésete ta ulik suskeuas’a ap— to eswterik—
tou. En den afairésete —le ti diatxei asfale’a
kat th metafor en ti afairésete me lqo
tr—po, mpore’ na proklhqoún blbe sto pluntrio
ta épipla me ta opo’a ércetai se epaf.
Sumbouleuqe’te thn ant’stoich pargrafo twn
odhgi·n crsh.
• Oi udrauliké ergas’e pou apaitoúntai gia thn
egkatstash tou plunthr’ou prépei na g’nontai
m—no ap— eidikeuméno udraulik—.
Tecnik carakthristik
DIASTASEIS
85 cm
60 cm
57 cm
'Uyo§
Plto
Bqo
220-230V/50 Hz
2200W
10 A
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH KATANALWSH ISCUOS
ELACISTH TIMH ASFALEIAS
PIESH NEROU
Mégisth
Elcisth
50 kPa
800 kPa
ONOMASTIKO FORTIO
Bambaker
Sunqetik, eua’sqhta
Mllina
5 kg
2,5 kg
2 kg
TACUTHTA STIYIMATOS
700 str/lpt
H suskeu summorf·netai me ti ak—louqe Odhg’e th EOK:
73/23/EOK th 19/02/73 per’ camhl tsh
89/336/EOK th 03/05/89 per’ hlektromagnhtik sumbat—thta
19
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 20
Egkatstash
7. Kalúyte ti opé me ti tpe pou br’skontai sto
p’sw méro tou plunthr’ou sto sakoulki pou
parécetai maz’ me ti odhg’e crsh.
Afa’resh twn diatxewn
asfale’a kat th metafor
Prin qésete se leitourg’a to pluntrio,
afairéste —le ti diatxei asfale’a kat th
metafor.
Sa sumbouleúoume na fulxete —le ti
prostateutiké diatxei, prokeiménou na ti
crhsimopoisete, se per’ptwsh pou qelsete
mellontik na metaférete to pluntrio.
P0256
1. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
dexi b’da.
P0020
Topoqéthsh
Prin topoqetsete to pluntrio sthn telik tou
qésh, peristréyte to kro tou swlna adeismato
tou neroú, sto p’sw méro tou plunthr’ou, pro thn
kateúqunsh pou e’nai pio kont sth brúsh.
Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh,
peristréyte to kro tou swlna kai xanabid·ste ton
daktúlio. Elégxte mpw parousizetai diarro neroú.
P0255
2. Xapl·ste to pluntrio, sthr’zont to sto p’sw
méro tou kai proséconta na mhn katastréyete
tou swlne. Prokeiménou na mh sumbe’ kti
tétoio, topoqetste metaxú tou pat·mato kai tou
plunthr’ou éna kommti ap— th suskeuas’a.
3. Afairéste to kentrik— klumma polusturen’ou
ap— to ktw méro tou plunthr’ou kai bglte ta
dúo sakoulkia ap— poluaiqulénio.
P0021
Topoqetste to pluntrio se ep’pedh kai staqer
epifneia. Elégxte mpw empod’zetai h kuklofor’a
tou aéra gúrw ap— to pluntrio, l—gw th úparxh
calioú, mokéta k.lp. Bebaiwqe’te —ti to pluntrio den
ércetai se epaf me ton to’co ta épipla th kouz’na.
Topoqetste to se ap—stash 3-5 ekatost·n
toulciston ap— ta épipla kai ton to’co.
4. Trabxte me meglh prosoc, pr·ta to dexi—
sakoulki (1) kai sth sunéceia to arister— (2),
trab·nta pro to kéntro to plunthr’ou.
2
P1068
Orizont’wsh
1
Orizonti·ste me akr’beia to pluntrio, xebid·nonta
bid·nonta ta ruqmiz—mena podarkia. Poté mhn
topoqete’te ktw ap— to pluntrio cart—ni, xúlo par—moia ulik gia na antistaqm’sete ta anis—peda
shme’a tou pat·mato.
P1066
5. Férte to pluntrio se —rqia qésh kai xebid·ste
ti lle 2 b’de sto p’sw méro.
6. Afairéste ti trei plastiké upodocé sti
opo’e sthr’zontai oi b’de.
P1051
20
EW 757 F gr
30-08-2000
18:37
Pagina 21
O swlna ex—dou den prépei na e’nai tsakisméno.
Topoqetste ton kat mko tou pat·mato kai
shk·ste ton kont sthn éxodo tou neroú.
Paroc neroú
Sundéste to swlna paroc se brúsh me
upodocé§ twn 3/4N.
O swlna paroc den e’nai dunat—n na
epimhkunqe’. En e’nai kont— kai den epiqume’te na
metakinsete th brúsh, qa prépei na agorsete énan
enia’o makrútero swlna, ap— autoú pou
kataskeuzontai eidik gia aut th crsh.
P0023
Hlektriké sundései
To pluntrio leitourge’ me monofasik— reúma, me
tsh 220-230V kai sucn—thta 50Hz.
P1088
Sundéste to kal·dio trofodos’a tou
plunthr’ou se mia pr’za me ge’wsh.
Kxodo neroú
O kataskeuast den férei euqúnh gia blbe
traumatismoú pou ofe’lontai sthn
parbleyh twn proanaferqéntwn
kanonism·n scetik me thn asfleia.
H kampúlh tou swlna ex—dou mpore’ na
topoqethqe’ me trei diaforetikoú tr—pou:
Sto ce’lo tou niptra, crhsimopoi·nta ton
plastik— agk·na pou parécetai maz’ me to
pluntrio. Sthn per’ptwsh aut, qa prépei na e’ste
bébaioi —ti o swlna den qa mpore’ na apagkistrwqe’
ap— to ce’lo tou niptra, —tan to pluntrio qa
adeizei to ner—. Mpore’te na ton stere·sete, dénont
ton gia pardeigma ap— th brúsh ton to’co.
Den prépei na empod’zetai h pr—sbash sto
kal·dio trofodos’a, met thn egkatstash
tou plunthr’ou.
P0022
Se mia diakldwsh th apocéteush tou niptra.
H diakldwsh prépei na br’sketai pnw ap— to
sif—ni, kat tr—po tétoio ·ste h kampúlh tou
swlna na br’sketai toulciston 60 ekatost pnw
ap— to ptwma.
Se énan agwg— apocéteush se úyo —ci mikr—tero
ap— 60 ekatost oúte megalútero ap— 90 ekatost.
To kro tou swlna ex—dou prépei pnta na
aer’zetai. Aut— shma’nei —ti h eswterik dimetro
tou agwgoú qa prépei na e’nai megalúterh ap— thn
exwterik dimetro tou swlna ex—dou.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement